LAVENERGI- PROGRAMMET. Bygg for fremtiden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LAVENERGI- PROGRAMMET. Bygg for fremtiden"

Transkript

1 20 10 LAVENERGI- PROGRAMMET Bygg for fremtiden

2 var året da oppmerksomheten rundt energieffektivisering for alvor nådde Norge og det norske folk. Flere viktige saker kom på den politiske dagsorden. Arnstadutvalget la fram sin rapport i juni og pekte på behovet for økt innsats både innen energieffektivisering i eksisterende bygninger, nye forskriftskrav og behovet for økt kompetanse der Lavenergiprogrammet ble nevnt som et viktig redskap. Dette arbeidet skal nå følges opp videre i arbeidet med ny stortingsmelding om bygningspolitikk som fremlegges høsten Passivhus på agendaen for alvor I kjølvannet av utvalgsrapporten fikk vi debatter rundt rehabilitering, innføring av krav til nybygg, energimerkeordningen, og flere forbildeprosjekter på passivhusnivå ble iverksatt. Det igjen avdekket behovet for kompetanseheving og kunnskapsspredning og Lavenergiprogrammet iverksatte i fjor flere prosjekter på begge områdene. Nå håper vi at 2011 blir det store passivhusåret. Lavenergiprogrammet har hatt tre ansatte i Fra venstre: Seniorrådgiver Veslemøy Nestvold, daglig leder Guro Hauge og seniorrådgiver Lars Løkke.

3 3 Høye STRØMPRISER er god drahjelp Økte strømpriser har satt fokus på energieffektivisering og sparing både i byggenæringen, i media, og i samfunnet for øvrig. Det igjen har gitt drahjelp til å få oppmerksomhet rundt energirehabilitering og økt fokus på behovet for mer kompetanse på spørsmål knyttet til rehabilitering og eksisterende bygningmasse. Spesielt fagpressen følger nøye med på hva som skjer i næringen og fra politisk hold har vi hatt mange utspill og kommentarer knyttet til byggenæringen og potensialet for energieffektivisering av bygningsmassen. I 2011 har Lavenergiprogrammet gjennomført to prosjekter for å heve kunnskapsnivået i næringen innen energirehabilitering. Fornybar energi er løsningen En undersøkelse Lavenergiprogrammet har gjennomført (?) viser at det er lav kompetanse på prosjektering og installering av fornybare varmeløsninger. Lavenergiprogrammet, Enova og Allianse varmforum har tatt tak i dette og utviklet et kursopplegg. Kurset retter seg mot prosjekterende og installatører av vannbåren varme og tilbys over hele landet i løpet av Enormt å spare på energirehabilitering Det er et stort sparepotensiale i eksisterende bygningsmasse. Dette er ofte kompliserte prosjekter som krever mye kompetanse. Lavenergiprogrammet tok i 2010 derfor initiativ sammen med Norges Byggmesterforbund og Norske Murmestres forening til å få utarbeidet et kurs i energirehabilitering. Kurset er først og fremst rettet mot tømrere og murere. Dette vil også inngå som en del av et større etterutdanningsopplegg for tømrere. Det er avholdt instruktørkurs og kurset skal gjennomføres flere steder i 2011.

4 4 Mange nye passivhusprosjekter i 2010 Foto: Veslemøy Nestvold I fjor høst fikk statsråd Liv Signe Navarsete æren av å foreta det offisielle spadetaket til Oslos første boligområde bestående av kun passivhus. Norges første passivhusskole og Drammens stolthet Marienlyst skole stod ferdig og det første passivhuset fra ferdighuskatalog ble innflyttingsklart. Stadig flere meldte inn byggeprosjekter i energimerke-aklassen. Lavenergiprogrammet opplevde stor pågang etter informasjon rundt forbildeprosjekter, boliger på passivhusnivå samt kompetanseheving på området. I fjor tok Lavenergiprogrammet initiativ til flere prosjekter for å heve kunnskapsnivået i byggenæringen. Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete tok første spadetak på Rudshagen borettslag på Mortensrud utenfor Oslo som blir OBOS første eneboligfelt med passivhusstandard.

5 5 Fulle hus hos Framtidens Byer Lavenergiprogrammet har i samarbeid med NAL Ecobox jobbet med Framtidas Bygg som er forbildesatsingen til Framtidens Byer. Vi har arrangert frokostmøter der forbildeprosjekter er presentert for lokal byggenæring og vi har bidratt med et faglig tilbud ved oppstart av nye forbildeprosjekt. Totalt 1200 deltakere har vært innom arrangementene. llustrasjon: Pir ll arkitekter. Futurebuilt Prosjekterende har økt kompetansen Lavenergiprogrammet har i året som har gått samarbeidet med NAL- Akademiet om en seminarrekke om lavenergibygging. Dette er et av de mest omfattende kompetansehevingstilbud på lavenergi som har rettet seg mot prosjekteringsfagene til nå. 8 seminarer med 381 deltagere er gjennomført flere steder i landet, og tilbudet har vært koblet opp mot Framtidens Byer. Færre luftlekkasjer i norske bygg Holdtett.no En av de viktigste grunnene til høyt energiforbruk i bygg er store luftlekkasjer. Programmet ønsket å rette oppmerksomheten om dette blant håndverkere og jobbet i 2010 med kampanjen Hold Tett. Dette resulterte i et samarbeid mellom Enova og flere organisasjoner i byggenæringen. Kampanjen var rettet mot byggmestere, elektrikere og rørleggere. Lavenergiprogrammet stod bak utformingen av kampanjen og deltok i utarbeidelse av fem filmer om hvordan sikre tetthet på kritiske punkter i et byggeprosjekt. Disse filmene ligger nå på Meteorologisk Institutts nybygg på Blindern i Oslo åpnes i februar/mars Prosjekterende har vært Pir II arkitektkontor AS i Oslo og Arkitekturverkstedet i Oslo. Første etasje er datahall i lavkarbon betong mens andre etasje er kantine og møterom og er bygget med passivhusstandard.

6 6 Passivhus som standard Lavenergiprogrammet tok i fjor initiativet til å få kartlagt hva som trengs som et teknisk underlag for å innføre passivhus som standard. Det resulterte i en rapport som beskriver behovet. Bak rapporten står Enova, Husbanken, BE og Lavenergirprogrammet og rapporten gir et felles grunnlag for kunnskapsutvikling framover. Arkitekt: Code Arkitektur, Utbygger: Drammen Eiendom KF. Foto: FutureBuilt/Espen Gees. Futurebuilt Passivhuskunnskap inn i utdanningen Det trengs et løft for å få energi- og passivhuskompetanse inn i framtidens byggenæring. Dette ønsker Lavenergiprogrammet å gjøre noe med. Sammen med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Høgskolen i Oslo, Risløkka kompetansesenter/sogn vgs, Teknisk Fagskole og SINTEF Byggforsk har Lavenergiprogrammet satt i gang et prosjekt for å gi elever og studenter konkret erfaring med bærekraftig passivhusbygging. Målet er at elever og studenter i et tverrfaglig prosjekt skal få erfaring med fullskalabygging. Prosjektet skal kombineres med et forskningsprosjekt, for å få utviklet mer kunnskap om passivhusbygging. Målet er at temaet skal implementeres i undervisningen allerede høsten Marienlyst skole er den første skolen i Norge med passivhusstandard, og det første ferdigstilte FutureBuilt prosjektet. Utbygger er Drammen kommune gjennom Drammen Eiendom og arkitekt har vært div. A arkitekter AS.

7 7 DE NYE DRIVHUSENE? Prestisjebygg i glass er blitt en lidelse for ansatte og krise for klimaet, slo magasinet D2 fast på forsiden i fjor. PwC-bygget i miljøbydelen Bjørvika i Oslo ble kraftig kritisert for å kaste deler av miljøgevinsten på sjøen ved å kle seg i heldekkende glass. Handler det om mangel på kunnskap eller mangel på vilje? Ryktene skal ha det til at PwC-bygget sluker opptil tre ganger mer strøm enn målsetningen. Selv mener eierne at de ikke kan si noe om forbruket før etter flere års drift og tallene ligger på bordet. Illustrasjon. D2 Tolv år etter at myndighetene vedtok at energibruken i norske bygg skulle reduseres med 20 prosent, har markedsmekanismene ført til det stikk motsatte. Heldekkende glassflater isolerer fem ganger dårligere enn tradisjonelle vegger med standard vinduer, og på solskinnsdager kreves tre ganger mer energi til nedkjøling - på grunn av drivhuseffekten. Samtidig fortviler byggebransjen over målemetoder som legges til grunn. Å sammenligne energiforbruket i et skolebygg som brukes 40 timer i uka med konsulentkontorer hvor de ansatte jobber døgnet rundt, blir som å sammenligne epler og pærer, sier prosjektdirektør Øystein Ylvisåker i Oslo S Utvikling i D2-artikkelen. Hvorfor spriker det mellom beregnet og brukt energi? Det finnes i dag lite data om hvor mye energi som brukes til ulike formål. Det er derfor vanskelig å etterprøve hvorfor faktisk energibruk er mye høyere enn beregnet energibruk. Faksimile fra forsiden av D2 da de skrev om de nye prestisjebyggene i glass som er blitt en lidelse for ansatte og krise for klimaet. Lavenergiprogrammet har satt i gang et prosjekt for å vurdere dette og for å se på hvordan vi kan få mer formålsdelt data. Formålsdelt data vil være viktig for å bli sikker på hvor stor effekt ulike tiltak gir. Dette er informasjon som er viktig både for byggherrer og myndigheter. Forprosjektet skal se på hvordan et evt. hovedprosjekt kan gjennomføres. Det innebærer blant annet å finne ut hva som er gjort tidligere, hvordan målinger kan gjennomføres, hvordan en database kan bygges opp, organisering og kostnadsoverslag. Forprosjektet skal være ferdig til 1. mars 2011.

8 8 FOTO: Line Folkedal Trondsen/Blakstad videregående skole Å dele kunnskap er ENESTE MÅTEN å nå målene på For å nå fram til aktørene i byggenæringen er det viktig å ta i bruk riktige virkemidler. Lavenergiprogrammet satte derfor høsten 2010 i gang et arbeid for så se på bruken av nettsiden, nyhetsbrev og sosiale medier med tanke på å utvikle en plan for spredning av kunnskap. Målet er å nå ut til den profesjonelle delen av byggenæringen med kurstilbud, informasjon om forbildeprosjekter og generell kunnskap om hva som skal til for å prosjektere og bygge passivhus. Lavenergiprogrammet har også som mål å bli en informasjonskanal om hva som skjer i EU på dette området. Ved Blakstad videregående skole i Froland kommune får elevene ved byggfaglinja en unik kompetanse som få andre yrkesfag-elever i Norge får. De bygger nemlig fire passivhus på oppdrag fra Froland kommune. Det unike byggeprosjektet og undervisningsformen har bidratt til stor søkning til Vg2 Byggeteknikk I tillegg er det viktig at arbeidet Lavenergiprogrammet gjør blir synlig for offentligheten og beslutningstakere slik at vi får full oppmerksomhet rundt de viktige problemstillingene. Derfor mener vi et jevnlig nyhetsfokus med belysning av ALLE sider av passivhusbygging og energieffektivisering, på alt fra økonomi, kvalitet, inneklima, kompetansespredning og forbilder, er kjempeviktige bidrag for å nå målene om passivhusnivå innen 2017.

9 9 Hvem er vi? Lavenergiprogrammet er et tiårig samarbeid mellom stat og næringsliv for å få fortgang i arbeidet med energieffektivisering og energiomlegging i bygg. Bak programmet står Enova, Husbanken, Statens bygningstekniske etat, Norges vassdrags- og energidirektorat, Statsbygg, Byggenæringens Landsforening og Arkitektbedriftene i Norge, og det ble etablert 7.september i Styringsgruppen Medlemmene av styringsgruppen er: Jørgen Leegaard, Byggenæringens Landsforening (styreleder) Audhild Kvam, Enova Gunnar Grini, Statens bygningstekniske etat Are Rødsjø, Husbanken May Balkøy, Statsbygg Egil Skavang, Arkitektbedriftene i Norge Birger Bergesen, Norges vassdrags- og energidirektorat Marit Thyholt, Byggenæringens Landsforening Lars Myhre, Byggenæringens Landsforening Design: Marianne Eidal/Rim design Ansatte Guro Hauge, daglig leder Veslemøy Nestvold, seniorrådgiver Lars Løkke, seniorrådgiver (40%) Kontoradresse: Næringslivets Hus Middelthuns gate 27, Majorstua Oslo

«2012 skal være. energieffektivisering. i bygg.» www.lavenergiprogrammet.no

«2012 skal være. energieffektivisering. i bygg.» www.lavenergiprogrammet.no årsmelding for 2011 «2012 skal være året DA ALLE SNAKKER OM energieffektivisering i bygg.» I 2011 har det vært mye oppmerksomhet rundt passivhus, forbildeprosjekter, energieffektiv rehabilitering av bygg

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

del 3 implementeringsplan

del 3 implementeringsplan del 3 implementeringsplan rapport 2013 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 4 2. STATUSANALYSE 6 3. VEIKARTET 7 4. IMPLEMENTERING AV VEIKARTET 8 5. TILTAK UTDANNING

Detaljer

del 2 veikart rapport BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS

del 2 veikart rapport BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS del 2 veikart rapport 2012 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS 2 SAMMENDRAG 4 1. 2020-MÅL I NORGE 8 2. BEHOV FOR KOMPETANSEHEVING BLANT HÅNDVERKERE 2.1 Kompetansemål 2.2 Behov for kompetanseheving

Detaljer

KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER

KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER MESSEN MED DE BESTE LØSNINGENE FOR BYGG, BOLIG OG ANLEGG Det er fantastisk hyggelig å kunne ønske velkommen til Bygg Reis Deg 2011! Nærmere 450 utstillere presenterer

Detaljer

Build Up Skills Norge Status Analyse. Build Up Skills Del I Status Analyse

Build Up Skills Norge Status Analyse. Build Up Skills Del I Status Analyse Build Up Skills Norge Status Analyse Build Up Skills Del I Status Analyse Oslo. 11. mai 2012 1 Sammendrag Build Up Skills Norway er den nasjonale oppfølgingen av Intelligent Energy Europe prosjektet Build

Detaljer

Husbanken Region Midt-Norge 2012

Husbanken Region Midt-Norge 2012 Husbanken Region Midt-Norge 2012 Flere søker kommunene om startlån s7 Passivhus inntar volummarkedet s17 Mange spennede FoU-oppdrag s31 www.husbanken.no 2 Innholdsfortegnelse «Smakebiter fra 2012» 3 Nøkkeltall

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

universelt utforming BOLIG OG BYGG

universelt utforming BOLIG OG BYGG universelt utforming BOLIG OG BYGG Informasjonsprogrammet universell utforming i byggsektoren FAGLIG ÅRSRAPPORT 2007 Årsrapport IP 2007.doc i INNHOLD 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Gjennomført arbeid 3.1

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene!

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, GURO HAUGE, MARIT THYHOLT, MICHAEL KLINSKI OG ANDERS KIRKHUS Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! Prosjektrapport 40 2009 SINTEF Byggforsk Tor Helge

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi Slaget om energieffektivisering står i 2012 SIDE 7 Statsbudsjettet legger opp til at økonomiske insentiver vil bli besluttet til våren i forbindelse med den nye stortingsmeldingen

Detaljer

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk August/2009 Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO - www.regjeringen.no/nb/dep/kkd - Redaksjon: Kultur- og kirkedepartementet Design & Art Direction: YourFriends - Bildebehandling:

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne - Energieffektivisering i bygg - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 10. november 2012 Utredet av Hallvard Surlien. Layout av Kristian Normand

Detaljer

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere vår 2009 side 1 Kulsås Amfi Leilighetskompleks med 13 lavenergileiligheter i Trondheim side 2 Innhold s 4 s 5 s 8 s 9 s 10 s 12 s 13 s 14

Detaljer

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard Interessen for passivhus er økende i Norge. Dette er ikke en

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Støtteordninger. Hefte 5 i et kurskompendium fra Lavenergiprogrammet. Heftene er utviklet av SINTEF Byggforsk

Støtteordninger. Hefte 5 i et kurskompendium fra Lavenergiprogrammet. Heftene er utviklet av SINTEF Byggforsk Støtteordninger Hefte 5 i et kurskompendium fra Lavenergiprogrammet Heftene er utviklet av SINTEF Byggforsk Kompendium for Lavenergiprogrammet Anders Kirkhus Hefte 5: Støtteordninger Emneord: Energi, beregninger,

Detaljer

Analyse av energibruk i undervisningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere.

Analyse av energibruk i undervisningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere. Formålsdeling. Trender og drivere. 75 2014 R A P P O R T Analyse av energibruk i undervisningsbygg Formålsdeling. Trender og drivere. Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 75 Analyse av

Detaljer

Energisystemer i boligmassen - Beboeres kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering

Energisystemer i boligmassen - Beboeres kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering Energisystemer i boligmassen - Beboeres kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering RAPPORT 2011 A/L NBBL Kristin Helena Amundsen 2 Forord Det er behov for oppbygging av nasjonal kunnskap

Detaljer

OPPGRADERING AV BOLIGBLOKKER

OPPGRADERING AV BOLIGBLOKKER OPPGRADERING AV BOLIGBLOKKER Informasjon fra pågående forskningsprosjekter Myhrerenga borettslag etter oppgradering, høsten 2010 SINTEF Byggforsk og NTNU Samfunnsforskning 1 2 INNLEDNING SINTEF Byggforsk

Detaljer

Fremtidens eiendomsbransje er grønn

Fremtidens eiendomsbransje er grønn Fremtidens eiendomsbransje er grønn 2013 Rådhuskvartalet, Kristiansand Ambisjon: Rehabilitering og nybygg i energiklasse B, BREEAM NOR Very Good Ferdigst.: 2013, pris 272 mill Utbygger: Kristiansand kommune

Detaljer