Staten arbeidsmiljøinstitutt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Staten arbeidsmiljøinstitutt"

Transkript

1 Staten arbeidsmiljøinstitutt Tittel: Beskrivelse av datastruktur, tabellorganisering og kodelister for eksponeringsdatabasen EXPO Forfattere: Peter O. Osvoll Torill W oldbæk Dato: 06/02-95 ISSN: Serie: HO 1061/95 SAMMENDRAG Eksponeringsdatabasen EXPO har vært i drift i over 10 år ved Statens arbeidsmiljøinstitutt og har vist seg å være et nyttig redskap for gjenfinning og systematisering av opplysninger om yrkeshygieniske analyser samtidig som den fungerer som laboratoriedatasystem. Databasen er felles for Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt, og Landsdelslaboratoriene i Krstiansand og Bergen vil i inneværende år starte med å legge inn sine analysedata i databasen. Denne rapporten er ment ã være en brukerveiledning for dette flerbrukersystemet samtidig som den inngår som et ledd i kvalitetssikringen av databasen. Stikkord: Database Datastruktur Eksponeringsdata Kodelister Laboratoriedatasystem Key words: Database Data structure Exposure data Code lists Data system for laboratory Postadresse: Pb 8149 Dep Oslo Besøksadresse: Telefon: Gydas vei 8 Telefax: Majorstua

2 Beskrivelse av datastruktur, tabellorganisering og kodelister for eksponeringsdatabasen EXPO Peter o. OsvoIl og Toril Woldbæk HD 1061/95

3 Innholdsfortegnelse Innhold Side Innledning 2 Datastruktur 3 Skjermbilder 5 Generelle opplysninger - nivå 1- hovedtabellen EXPO_POST 5 Prøveopplysninger - nivå 2 - hovedtabellen EXPO_PROEVE 7 Analyseresultater - nivå 3 - hovedtabellen EXPO_RESUL T 9 Bedriftsopplysninger i hjelpetabellen EXPO_BEDR 10 Komponentopplysninger i hjelpetabellen EXPO_KOMP 11 Tabelldeklarasjoner 12 Koblinger mellom tabellene 16 Referanser 17 Vedlegg 18 Prøvetakingsskjema med veiledning, vedlegg nr Skjermbilder, vedlegg nr Prøvetakingsmetoder, vedlegg nr Analysemetoder, vedlegg nr Arbeidssted, vedlegg nr Arbeidsoperasjoner, vedlegg nr Miljøfaktorer, vedlegg nr Materialfunnsted, vedlegg nr Materialtyper, vedlegg nr Bransjebeskrivelser, vedlegg nr

4 2 Innledning Denne rapporten gir en beskrivelse av databasen EXPO, og målgrupper vil være Arbeidstilsynet og brukere av basen ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Fra eies og drives databasen sammen med Arbeidstilsynet, og konsesjonen fra Datatilsynet gjelder det nevnte eierforholdet. Statens arbeidsmiljøinstitutt har rutinemessig registrert yrkeshygieniske analyser i databasen EXPO siden , og pr inneholder den i alt prøver. En del data fra glassfiberarmert umettet polyesterindustri fra L Y72 til 1985 inngår også i databasen. I inneværende år skal Arbeidstilsynets landsdelslaboratorier i Kristiansand og Bergen starte med å registrere sine yrkeshygieniske analyser i EXPO. Derfor er det viktig at det fins dokumentasjon og brukerveiledninger for databasen. Denne rapporten er også et ledd i instituttets kvalitetssikringsprogram. Et prøvetakingsskjema med veiledning (vedlegg nr. l) danner grunnlaget for de opplysningene som trengs ved innsendelse av prøver til analyse. For tiden kan disse skjemaene fås ved henvendelse til Yrkeshygienisk avdeling ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Det foreligger nå tre HO-rapporter som beskriver en del av materialet i EXPO (1,2,3). Rapportene kan fås ved henvendelse til biblioteket ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

5 3 Datastruktur EXPO er bygd opp omkring tre hovedtabeller med generelle opplysninger, prøveopplysninger og analyseresultater. De viktigste hjelpetabellene inneholder bedriftsopplysninger og komponentopplysninger. Dessuten fins det en rekke andre hjelpetabeller med kodete opplysninger for å sikre entydig lagring av dataene. Databasen EXPO ligger under relasjonsdatabasesystemet ORACLE (Oracle Corporation). For relasjonsdatabaser ligger de forskjellge postene i tabeller. Tabellene kan bindes sammen på entydige måter. Organiseringen av tabellene beskriver datastrukturen til den aktuelle databasen; se Fig. 1 på neste side som viser hovedstrukturen. Fig. 2 viser organiseringen av hovedtabeller og hjelpetabeller. En analyseserie som består aven eller flere prøver, blir registrert i tabellen med generelle opplysninger når den kommer inn til analyselaboratoriet. Den kobles til tabellen med bedriftsopplysninger via interne bedriftsnummer. Tabellen med bedriftsopplysninger må eventuelt oppdateres hvis ikke vedkommende bedrift er registrert fra før. Hver analyse serie får generert et serienummer i tabellen med generelle opplysninger, og dette serienummeret overføres til tabellen med prøveopplysninger. Deretter oppdateres tabellen med prøveopplysninger ut fra prøvetakingsskjemaene (vedlegg nr. l). De aktuelle serienummerne kan gå igjen en eller flere ganger i tabellen med prøveopplysninger alt ettersom det er en eller flere prøver i analyse serien. Hver prøve får generert et prøvenummer, og dette prøvenummeret overføres til tabellen med analyseresultater. Også serienummeret overføres til tabellen med analyseresultater. En prøve kan komme ut med en eller flere komponenter i tabellen med analyseresultater. Via de komponentnummerene som registreres i tabellen med analyseresultater, kan denne tabellen kobles til hjelpetabellen med komponentopplysninger. Når analysen er ferdig utført, blir analyseresultater oppdatert i tabellen med analyseresultater slik at analyseserien kan ferdigstiles. Tabell 1: Fordeling av serienummer og prøvenummer i EXPO for Statens arbeidsmiljøinstitutt og Arbeidstisynets laboratorier i Kristiansand og Bergen. Laboratorium Serienummertildelin J Provenummertildelin J ST AMI Kristiansand (ALK) Ber en (ALB) Y Y.999 l-l Y Y YY.999 Det benyttes separate serienummer og prøvenummer ved ST AMI og ved Landsdelslaboratoriene i Kristiansand og Bergen, og tabell L viser fordelingen av disse nummerne.

6 4 Fig. 1: Datastruktur for EXPO Fig. 2: Tabellorganisering for EXPO Hjelpetabeller EXPO _DIST _NR EXPO_BRANSJEBESKR--- EXPO_ISIC--- EXPO_NACE--- Hjel petabeller Hovedtabeller EXPO_BEDR EXPO_POST Hjelpetabeller EXPO_INNHOLD EXPO_PRMET EXPOANAMET EXP_PROVEINST EXP_PRTYPE EXPO_KOMP EXPO_RESUL T EXPO_PROEVE EXPO_PRKOD_N EXPO_PRKOD_U EX_PRKOD_A EXPO_ARBSTED EXPO_ARBOPERASJON EXPO_ARMILJOFAKTOR EXPO_MATERIALTYPE EXPO_MA TERIALSTED

7 5 Skjermbilder De viktigste skjermbildene for registrering av data er vist i vedlegg nr. 2. Skjermbilde nr. 1 og 2 benyttes ved innlegging av opplysninger i hovedtabellen EXPO_POST, mens skjermbilde nr. 3 benyttes ved innleggelse av opplysninger og resultater i tabellene EXPO_PROVE og EXPO_RESUL T. Generelle opplysninger - nivå 1 - hovedtabellen EXPO _POST (Se skjermbilde nr. 1 og 2) I skjermbilde nr. 1 registreres følgende: LAB JNR AAR En analyseserie kan omfatte en eller flere enkeltprøver, og hver analyseserie får et entydig ANALYSENUMMER. Dette nummeret består av de tre delene ovenfor. Første del har tre bokstaver som angir laboratorium så følger et løpenummer, og til slutt kommer årstallet med to siffer. Et eksempel på et analysenummer er: YUO L 076Y4. YUO betyr uorganisk laboratorium ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Løpenummeret er L 076 mens Y4 betegner årstallet. YOR, YUO og YTE står for organisk, uorganisk og teknisk laboratorium ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. ALB og ALK er betegnelser for Arbeidstilsynets laboratorier i Bergen og Kristiansand. DATO-INN DATO-UT angir henholdsvis datoen for mottagelse aven analyse serie og datoen da denne analyse serien er ferdig analysert. MERKE angir en status for analysen. P betyr at serien er ferdig registrert, og at data for serien ikke lenger kan oppdateres. SERIENUMMER (dette blir lagt inn automatisk i øverste høyre felt) benyttes til koblinger mot prøveopplysninger, eventuelt analyseresultater. ARBEIDSMILJ0PR0VER er en rubrikk for ja eller nei som bekrefter eller avkrefter om det dreier seg om arbeidsmiljøprøver. INNSENDERS REFERANSE benyttes til å angi en eventuell referanse for analyseserien som kommer inn.

8 6 log med at prøvetakingen kan gjøres av ansatte ved felles bedriftshelsetjenester, arbeidstilsyn eller annet eksternt personell, registreres: KOMMER FRA BEDRIFT GJELDER' BEDRIFT SENDES TIL BEDRIFT De tre nevnte postene knyttes til bedriftsregistret via interne bedriftsnummer. Det er også mulig å registrere en eventuell referanseperson (Att.) ved hver av bedriftene. INNHOLD gir en beskrivelse av analyseserien. Denne beskrivelsen brukes som overskrift i den endelige anal yserapporten. KOMMENTAR benyttes til eventuelle anmerkninger om analyseserien; f.eks. om det er skader på noen av fiterkasettene eller om noen prøver må forkastes. I det neste skjermbildet legges følgende data inn: ANSV ARUG INSTITUSJON ANSV ARUG PERSON Prøveinstitusjon og prøveansvarlig er angitt med forkortelser eller initialer. METODE 1 METODE 2 KODE (se nedenfor) NR (se vedlegg nr. 3) forteller hvilke prøvetakirigsmetoder som er benyttet: D = direktevisende instrument F = oppsamling på fiter L = helluftprøver P = diffusjonsprøvetaking R = rør med adsorbent V = oppsamling i væske BEGRUNNELSE Angir en begrunnelse for hvorfor prøvene er tatt. 1 = Inspeksjon 2 = Rutinekontroll 3 = Bedriftsønske

9 7 4 = Prosjektarbeid 9 = Annet ANALYSE-ANSVAR angir initialene til den personen som er ansvarlig for oppfølging og ferdigstileise av analysen. ANALYSEMETODE L ANALYSEMETODE 2 ANALYSEMETODE 3 angir den eller de analysemetodene som er benyttet for analyseserien (vedlegg nr. 4). PROSJEKTBETEG NELSE er en rubrikk som brukes til å merke analyseserier som inngår i bestemte prosjekter. Prøveopplysninger - nivå 2 - hovedtabellen EXPO _PROEVE (Se skjermbilde nr. 3) PR0VENUMMER (FRA PR0VETAKINGSSKJEMA) er en betegnelse som identifiserer hver enkelt prøve i analyseserien. PR0VETYPE er et felt som består av følgende fire koder: 1. MÅLETYPE (N) skiler mellom følgende: Vet ikke = N O Langtidsmåling L Korttidsmåling 2 Takverdimåling = N 3 Biologisk prøve = N 4 Materialprøve = N 5 Luftprøver med ukjent prøvetakingstid = N 8 Annet = N Y Korttidsmålinger har prøvetakingstider opp til 60 minutter, mens langtidsmålinger har prøvetakingstider på mer enn 60 minutter. 2. TYPE (U) skiler mellom følgende: Personlig Stasjonær Høyvolum = U L =U2 =U 3

10 8 Mobil =U4 En personlig prøve vil si at en arbeidstaker bærer prøveoppsamlingsutstyr, som kan være et fiter med pumpe, eller et dosimeter slik at det som samles opp fra arbeidsatmosfæren, er representativt for den eksponeringen vedkommende person er utsatt for. 3. ARBEIDSFORHOLD (A) har følgende koder: Bedre forhold enn vanlig denne arbeidsoperasjonen = A L Vanlige forhold = A 2 Dårligere forhold = A 3 Vet ikke = A 4 Den som er ansvarlig for prøvetakingen har her gjort en vurdering av arbeidsforholdene under den aktuelle prøvetakingen og notert dette på prøvetakingsskjemaet. 4. VARIGHET (T) er en rubrikk som angir hvor mange timer pr. uke vedkommende arbeidsoperasjon normalt pågår, f.eks.: T 25 som betyr 25 timer pr. uke. PRØVET AKINGSDATO er dag, mnd og år for prøveoppsamlingen. PRØVETAKINGSTID er tid angitt i minutter for hvor lenge prøveoppsamlingen har pågått i eksponeringsatmosfæren. START KL STOPP KL angir tidspunktene for når prøvetakingen starter og stopper. PERSONNAVN FØDSELSDATO KJØNN blir angitt for personen som bærer prøvetakingsutstyr. VERNEUTSTYR J eller N angis om det eventuelt benyttes/ikke benyttes verneutstyr som er relevant for å minske eksponeringen.

11 9 ARBEIDSSTED gir via et kodeopplegg typen på arbeidssted der prøven er samlet opp (vedlegg nr. 5). OPERASJON gir på liknende måte en betegnelse for den arbeidsoperasjonen som utførtes da prøven ble samlet opp (vedlegg nr. 6). MILJ0FAKTOR gir også via et kodeopplegg en kjemisk eller fysisk faktor som ligger til grunn for at målingene foretas (vedlegg nr. 7). MATERIALFUNNSTED gjelder materialprøver og er et kodeopplegg som beskriver hvorfra prøven er hentet (vedlegg nr. 8). Materialprøver har eget skjermbilde på nivå 2 og 3. Det er ikke tatt med her. MATERIALTYPE gir på liknende måte via en kode, beskrivelse av hvilke typer materialer det dreier seg om. (vedlegg nr. 9). Materialprøver har eget skjermbilde på nivå 2 og 3. Det er ikke tatt med her. ARBEIDSOPERASJON FRA PR0VET AKINGSSKJEMA er et fritekstfelt som registreres fra prøvetakingsskjemaet. Det skal gi opplysninger om navnet på vedkommende arbeidsoperasjon, mens det for material prøver skal angi hvor prøven er tatt og type materiale. KOMMENTAR er en kommentarrubrikk. SERIENUMMER benyttes til koblinger mot generelle opplysninger. Det vises ikke i skjermbildet. PR0VENUMMER (kommer automatisk øverst i høyre skjermbilde) benyttes til koblinger mot analyseresultater. Analyseresultater - nivå 3 - hovedtabellen EXPO RESULT (Se skjermbilde nr. 3) KOMPONENTNUMMER er en peker til komponentregistret; se side ll.

12 10 RESULTATRELASJON benyttes for tegnene:.: eller::. Feltet er mest brukt når analyseverdiene er under deteksjonsgrensene for metoden. RES- VERDI angir tallverdien til analyseresultatet. DESIMALER oppdateres automatisk og holder rede på antall inntastede siffer. RES_BESKR benyttes når det er ønskelig med en verbal beskrivelse av analyseresultatet. For materialprøver vil JA/NEI eller SPOR beskrive hvorvidt en komponent er funnet. ENHET NORM hentes automatisk fra EXPO_KOMP via: KOMP _NR. SERIENUMMER benyttes til koblinger mot generelle opplysninger. Det vises ikke i skjermbildet. PR0VENUMMER benyttes til koblinger mot prøveopplysninger. Det vises ikke i skjermbildet. RESULTATNUMMER er et entydig nummer som automatisk tildeles hvert enkelt analyseresultat, men det vises ike i skjermbildet. Bedriftsopplysninger i hjelpetabellen EXPO _BEnK (Se vedlegg nr. 2) Bedrifter registreres i databasen med: BEDRIFTSNUMMER ARBEIDSGIVERNUMMER REGISTRERINGSDATO BEDRIFTSNA VN AVDELING ADRESSE POSTNUMMER POSTSTED LAND (hvis analyseserien ikke kommer fra Norge).

13 Il TLF. NUMMER Beskrivelse av bransjetilhørighet angis etter en liste som er utviklet ved STAMI (vedlegg nr. 10). Klarteksten ligger i tabellen EXPO_BRANSJEBESKR og kodes ved: BRANSJE Dessuten kodes bedrifter ifølge Statistisk sentralbyrå's: Standard for næringsgruppering ISIC (4,5): ISIC KODE Den nye standarden for næringsgruppering er NACE rev. L (6,7), og for EXPO sitt vedkommende har en allerede startet arbeidet med å kode bedriftene etter denne nye standarden: NACE KODE Komponentopplysninger i hjelpetabellen EXPO_KOMP (Se vedlegg nr. 2) KOMPONENTNUMMER er en intern peker til analyseresultater; se side 9. For at opplysningene skal ligge riktig i en database må en hindre dobbeltlagring og mangedobbeltlagring. Derfor ligger faste opplysninger om hver enkelt komponent i et komponentregister med komponentnummer som intern peker. STOFFNA VN gir navnet på grunnstoff eller komponent. Stort sett er anerkjente IUPAC-navn (8) benyttet. Listen inneholder også synonyme stoffnavn. ENHET angir enheten for resultatverdien. For f.eks. løsemidler vil det nesten alltid være ppm (parts per millon) eller millontedeler. LAB beskriver hvilket laboratorium som utfører og er ansvarlig for vedkommende analyse. ANALYSEMETODE 1 ANALYSEMETODE 2 beskriver den eller de analysemetodene vedkommende komponent vanligvis analyseres med.

14 12 (ADMINISTRATIV) NORM er fastsatt av myndighetene i samarbeide med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner til hjelp ved vurderinger av arbeidsmiljøstandard (9). UTSKRIFTSNA VN benyttes for å skile hovednavn fra synonymer ved koblinger slik at disse blir entydige. Tabelldeklarasjoner Generelle opplysninger ligger i tabellen EXPO_POST som er deklarert slik: LAB JNR AAR DATO_INN DATO_UT REF _INN NA VN_INN NA VN_GJELDER NA VN_UT INNHOLD MERKE KOMMENTAR BEDR_NO_INN BEDR_NO_GJELD BEDR_NO_UT BEGRUNNELSE PROVE_INST PROVE_PERS ANA_METI ANA_MET2 ANA_MET3 ANALYSE_PERS PROSJ_BETEGN PROVE_MET PROVE_MET2 TYPE_KODE 1 TYPE_KODE2 SERIE_NUMMER ARBEIDSMILJO_SERIE V ARCHAR2(3) NUMBER(4) NUMBER(2) DATE DATE V ARCHAR2(20) V AR CHAR2(30) V ARCHAR2(30) V ARCHAR2(30) V ARCHAR2(l 00) Hentes: expo Jnnhold.standardJnnhold V ARCHAR2( l) V ARCHAR2(IOO) NUMBER(5) Kobles: expo_bedr.bedr_no NUMBER(5) ti NUMBER(5) ti V ARCHAR2(2) V ARCHAR2(4) Kobles: expo_proveinst.prove_inst V ARCHAR2(4) V ARCHAR2(6) Kobles: expoanamet.ana_metode V ARCHAR2(6) " V ARCHAR2(6) ti V ARCHAR2(l0) V ARCHAR2(6) NUMBER(1) Kobles: expo_prmet.type_nr NUMBER(l) Kobles: expo_prmet.type_nr V ARCHAR2(l) Kobles: expo_prtype.type_kode V ARCHAR2(l) Kobles: expo_prtype.type_kode NUMBER(5) Kobles: exp0.jroeve.serie_nummer, expo _result.serie_ nummer V ARCHAR2( I) Prøveopplysninger ligger i tabellen EXPO_PROEVE som er deklarert slik: PR_NUMMER V ARCHAR2(7) PR_TAKINGS_DATO DATE PR_ T AKINGS_ TID V ARCHAR2(6)

15 13 ARBEIDSOPERASJON V ARCHAR2(20) PR KODE_N NUMBER(1) Kobles: expo_prkod_n.kode PRKODE_U NUMBER(1) Kobles: expo_prkod_u.kode PR KODE_A NUMBER(1) Kobles: expoyrkod_a.kode PR KODE_ T NUMBER PERSON_NA VN V ARCHAR2(25) PERSON_FDA TO DA TE PERSON_KJONN V ARCHAR2(1) VERNEUTSTYR V ARCHAR2(1) KLOKKESLETI DATE STOPP_KL DA TE ARBEIDSSTED_KODE V ARCHAR2(4) Kobles: expo_arbsted.arbsted_nr OPERASJON_KODE V ARCHAR2(4) Kobles: expo_arboperasjon.arbop_nr MILJOFAKTOR_KODE V ARCHAR2(4) Kobles: expo_arbmiljofaktor.faktor_nr MA TERIAL_STED_KODE V ARCHAR2(4) Kobles: expo_materialsted.sted_nr MATERIAL_TYPE_KODE V ARCHAR2(4) Kobles: expo_materialtype.type_nr SERIE_NUMMER NUMBER(5) Kobles: expo_post.serie_nummer PROVE_NUMMER NUMBER(6) Kobles: expojesult.prove_nummer PROVE_KOMMENTAR V ARCHAR2(39) Analyseresultater er lagret i tabellen EXPO_RESUL T som er deklarert slik: KOMP _NR NUMBER(3) Kobles: expo_komp.komp_nr RES_ VERDI NUMBER RES_BESKR V ARCHAR2( i l) RES_RELASJON V ARCHAR2(1) SERIE_NUMMER NUMBER(5) Kobles: expo_post.serie_nummer PROVE_NUMMER NUMBER(6) Kobles: expo_proeve.prove_nummer RESULTAT_NUMMER NUMBER(7) DESIMALER V ARCHAR2(1) Komponentopplysninger ligger i tabellen EXPO_KOMP som er deklarert slik: KOMP _NR NUMBER(5) NOT NULL Kobles: expojesult.komp_nr STOFF _NAVN V ARCHAR2(35) NOT NULL ENHETER V ARCHAR2(lO) LAB V ARCHAR2(3) ANA_METODE_1 V ARCHAR2(6) Kobles: èxpoanamet.ana_metode ANA_METODE_2 V ARCHAR2(6) Kobles: expoanamet.ana_metode NORM NUMBER UTSKRIFTS_NA VN V ARCHAR2(1) Ved kobl.: expo_komp.ut~krifts_navn = 'X' Bedriftsopplysninger ligger i tabellen EXPO_BEDR som er deklarert slik: ARB_GIV_NR NUMBER(1l) BEDR_NA VN V ARCHAR2(35) NOT NULL AVD_STED V ARCHAR2(30) POSTADR V ARCHAR2(30) POST_NUMMER V ARCHAR2(4) Kobles: expo dist nr POST_STED V ARCHAR2(30) LAND V ARCHAR2(20) REGIST _DA TO DATE

16 14 BEDR_NO BRANSJE_KODE RETNINGS_ TLF TLF BESKRIVELSE_NR NACE_KODE NUMBER(5) Kobles: expo_post.bedr_nojteld ++ V ARCHAR2(5) Kobles: expojsic.isic_kode NUMBER(3) NUMBER(6) NUMBER(5) Kobles: expo_bransjebeskr.bransje_nr V ARCHAR2(6) Kobles: expo nace.nace kode - - Distrikts- eller fylkesfordelinger kan fås via hjelpetabelfen EXPO_DIST_NR som er deklarert slik: POST _NR_MIN POST_NR_MAX FYLKE DIST_NR NUMBER(4) Kobles: expo_bedr NUMBER(4) Kobles: expo_bedr V ARCHAR2(35) NUMBER(2) Bransjebeskrivelse fås via hjelpetabellen EXPO_BRANSJEBESKR som er deklarert slik: BRANSJE V ARCHAR2(30) NOT NULL REG_DA TO DA TE BRANSJE_NR NUMBER(5) Kobles: expo_bedr.beskrivelse_nr GYLDIG_BETEGNELSE V ARCHAR2(l) Ved kobl.: ~yldig_betegelse = 'X' ISIC-bransjetekst fås fra hjelpetabellen EXPO_ISIC som er deklarert slik: IS IC_KODE V ARCHAR2(5) NOT NULL Ko.: expo_bedr.bransje_kode ISIC_ TEKST V ARCHAR2(70) NACE-bransjetekst fås fra tabellen EXPO_NACE som er deklarert slik: NACE_KODE V ARCHAR2(6) NOT NULL Kobles: expo_bedr.nace_kode NACE_TEKST V ARCHAR2(75) Standardbeskrivelser av analysetype ligger i tabellen EXPO_INNHOLD og er deklarert slik: STANDARD_INNHOLD V ARCHAR2(100) Hentes til: expo_post.innhold Prøvetakingsmetoder ligger i tabellen EXPO_PRMET som er deklarert slik: PROVE_M ET V ARCHAR2(1) NOT NULL Ko.: expo_prtype.type_kode TYPE_NR NUMBER(1) Kobles: expo_post.prove_met + REG_DA TO DATE BESKRIVELSE V ARCHAR2(35) ANVENDELSE V ARCHAR2(25) Analysemetoder ligger i tabellen EXPOANAMET som er deklarert slik: ANA_METODE V ARCHAR2(6) NOT NULL Ko.: expo_post.ana_metl ++ BESKRIVELSE V ARCHAR2(60) REG_DATO DATE Prøvetakingsinstitusjoner ligger i tabellen EXPO_PROVEINST som er deklarert slik: PROVE_INST V ARCHAR2(4) NOT NULL Kobles: expojlost.provejnst BESKRIVELSE V ARCHAR2(30) Prøvetakingstyper ligger i tabellen EXPO_PRTYPE som er deklarert slik:

17 is TYPE_KODE PROV E_ TYPE V ARCHAR2(1) Kobles: expo_post.type_kode1 ++ V ARCHAR2(30) Type måling (langtidsmåling, korttidsmåling osv.) ligger i tabellen EXPO_PRKOD_N som er deklarert slik: KODE NUMBER(1) Kobles: expo_proeve.prkode_n BESKRIVELSE V ARCHAR2(30) Inndeling i person bårne, stasjonære målinger osv. ligger i tabellen EXPO_PRKOD_U som er deklarert slik: KODE NUMBER(1) Kobles: expo_proeve.prkode_u BESKRIVELSE V ARCHAR2(15) Vurderinger av prøvetakingsforholdene med hensyn på eksponering ligger i tabellen EXPO_PRKOD_A som er deklarert slik: KODE NUMBER(1) Kobles: expo_proeve.prkode_a BESKRIVELSE V ARCHAR(30) Beskrivelse av arbeidssted ligger i tabellen EXPO_ARBSTED som er deklarert slik. ARBEIDSSTED V ARCHAR2(24) REG_DATO DA TE ARBSTED_NR NUMBER(5) Kobles: expoyroeve.arbeidssted_kode GYLDIG_BETEGNELSE V ARCHAR2(1) Ved kobling: gyldig_betegnelse = 'X' Beskrivelse av arbeidsoperasjon ligger i tabellen EXPO_ARBOPERASJON som er deklarert slik: ARBEIDSOPERASJON VARCHAR2(24) REG_DATO DATE ARBOP _NR NUMBER(5) Kobles: expo_proeve.operasjon_kode GYLDIG_BETEGNELSE V ARCHAR2(1) Ved kobling: gyldig_betegnelse = 'X' Beskrivelse av arbeidsmiljøfaktorer ligger i tabellen EXPO_ARBMILJOFAKTOR som er deklarert slik: M ILJOFAKTOR V ARCHAR2(24) REG_DA TO DATE FAKTOR_NR NUMBER(5) Kobles: expo_proeve.miljofaktor_kode GYLDIG_BETEGNELSE V ARCHAR2(l) Ved kobling: gyldig betegnelse = 'X' Materialtyper ligger i tabellen EXPO_MA TERIAL TYPE som er deklarert slik: TYPE V ARCHAR2(24) MATERIAL REG_DATO DATE TYPE_NR NUMBER(5) Kobles: expo_proeve.material-type_kode GYLDIG_BETEGNELSE V ARCHAR2( l) Ved kobling: gyldig_betegnelse = 'X'

18 16 Sted som materialprøve er hentet fra ligger i tabellen EXPO_MATERIALSTED som er deklarert slik: STED V ARCHAR2(24) REG_DATO DATE STED_NR NUMBER(5) Kobles: expo_proeve.material_sted_kode GYLDIG_BETEGNELSE V ARCHAR2(1) Ved kobling: gyldig_betegnelse = 'X' Koblinger mellom tabellene I figur 2 på side 4 er det indikert hvordan tabellene er organisert, og ved tabelldeklarasjonene er det angitt hvilke poster som skal benyttes ved koblinger. Sammenknyttingen av generelle opplysninger og prøveopplysninger (expo_post og expo_proeve) gjøres slik:... where expo_proeve.serie_nummer = expo_post.serie_nummer Hvis både generelle opplysninger, prøveopplysninger og analyseresultater (expo_post, expo_proeve, expo_resuit) skal knyttes sammen gjøres dette på standard måte slik: on where expo_result.prove_nummer = expo_proeve.prove_nummer and expo _proeve.serie _nummer = expo _post.serie _nummer Generelle opplysninger (expo_post og expo_result) og anulyseresultater kan knyttes sammen direkte hvis en ikke trenger opplysninger i prøveopplysninger (expo_proeve):... where expo result.serie nummer = expo post.serie nummer I tabellen expo_komp fins det en del synonymer, og for å gjøre en kobling til tabellen entydig, må det angis: and expo_komp.utskrifts_navn = 'X'. Det samme forholdet gjelder tabellene: expo_arbsted expo_arboperasjon expo_arbmiljofaktor expo_materialtype expo_materialsted expo_bransjebeskr Disse tabellene inneholder også synonymer, og de har en post som heter gyldig_betegnelse. En oppnår entydig kobling ved å angi:... and gyldig_betegnelse = 'X' Koblingen for å få fram arbeidstilsynsdistrikt eller fylke mellom expo_bedr og expo_disl-nr er litt spesiell:... where expo_bedr.post_nummer::= expo_dist_nr.post_nr_min and expo_bedr.post_nummer c:= expo_dist_nr.post_nr_max

19 17 Referanser l. Osvoll P.O., Woldbæk T. og Fjeldstad P.E. Oppsummering fra databasen EXPO. ISSN: Serie HO 1050/Y4 FOU. 2. Osvoll P.O., Skogstad A. og Huser P.O. Asbest i materialprøver. ISSN: Serie HO 1057/94 FOU. 3. Osvoll P.O., Thorud S. og Woldbæk T. Yrkeshygieniske løsemiddelmålinger. ISSN: Serie HO 1060/95 FOU. 4. Standard for næringsgruppering. Statistisk Sentralbyrå, Oslo ISBN X91-8. JSSN International Standard Jndustrial Classification of all EconomIcal Activities - ISIC 6. Standard for næringsgruppering. Statistisk Sentralbyrå, Oslo Nomenc1ature générale des Activités economiques dans les Communautés Européenes, Revised version 1. L YYO. 8. Jensen A.A. Kjemisk nomenklatur. En vejledning i anvendelsen af den moderne kemiske navngiving. Vejledning 3/1 YX3. Arbejdstilsynet, Arbejdsmiljøinstituttet København (lupac). 9. Administrative normer for forurensning i arbeidsatrosfære L994. Best. Nr Veiledning. Arbeidstilsynet.

20 18 VEDLEGG

21 Prøvetakingsskjema Arbeidstilsynets bestilingsnr. 435 a 1988 Innsendt fra: Analysesvar sendes: Postadresse: Faktura sendes: Bedriften hvor prøvene er tatt Arbeidsgivernummer: Prøvetaking: Bedriftsnavn: Arb.tilsyn distr.nr.: ~ Q. -(' lj=:s lj i- Avdeling/Sted: Metode: Type: Postadresse: Begrunnelse: Bransjebeskrvelse: Ansvarlig person: Navn (Arb.tilsyn/Bedrift) Prøve Arbeidsoperasjon Personopplysninger Verne- Ar- Nr. Dato takings- utstyr Måle- PrØve- beids- Varigtid Navn Fødselsdato Kjønn JA/NEI type type for- het KIM hold. \O Østfold Trykkeri A.s

22 Kort begrunnelse for undersøkelsen: Opplysninger ti laboratoriet Hva slags stoffer brukes? Send stoffopplysninger, datablad. Send en liten prøve av stoffene i separat pake. Kort beskrvelse av prøvetakingsutstyr, fitertype. Hvilke analyser ønskes: Eventuelle andre merknader: Flowmeter nr.: LO. Temp. Luft - Oosi- Antall Til bruk for nr. e fuktig- meter deksler +- For dosimeter laboratoriet het % type av Pumpe Telleverk Telleverk Star Stopp Prøve Flow Flow Luft- Nr. nr. Star Stopp kl. kl. takings Start Stopp volum Merknader tid N O

23 REGISTRERING AV EN NY BEDRIFT BEDRI FTSNUER I ARBE I DSG IVERNUER REGI ST-DATO BEDRIFTSNAVN AVDELING ADRESSE POSTNUER POSTSTED LAND i TLF. NUER \ BRANSJE ISIC KODE NACE KODE KOMPONENT REG I STER KOMP. NR STOFFNAVN ENHET NORM LAB ANAL YSEMETODE UTSKRI FTS_NAVN SYNONYME R

24 Vedlegg nr PR0VETAKINGSMETODER liovedgruppe Beskri velse D=DIREKTEVISENDE UTSTYR l=fargeindikatorrør l 2 =infrarødspektrofotometer F =OPPSAMLING PÅ FILTER 3 = fotoionisas j onsdetektor 4= flammeionisas j onsdetektor 5=støymåler 6=klimaanalysator 9=selektiv prøvetaker l=celluloseester 2 =polyviny lklorid 3=glassfiber 4=sølv 5 =polyf L uorety len 6=papir 7=polykarbonat 8=versapor L=HELLUFTPR0VER L =vakuumeho lder 2=displacement collector 3=plastsekk P=DIFFUSJONSPR0VETAKING l=aktivt kull Anvendelse NARKOSEGASS ST0V, FIBER, KVARTS, ELEM. KROM VI OLJETÅKE (SAMEN MED Fl) PAR L0SEMIDLER R=R0R MED ADSORBENT 6 =DNPH FORMLDEHYD l=akti vt kull L0SEMIDLER, OLJEDAMP 2=silicagel 3=amberlite 4=rør for termisk desorpsjon INNEKLIMA 5=trietanolamin V=OPPSAMLING I VÆSKE 6 =DNPH 7 =XAD 2 l=midget impinger 2 =gassvaskef laske FORMLDEHYD PAH

25 Vedlegg nr. 4 ANALYSEMETODER 19-APR Kode LIM N02 EAAS HAAS CV-A AAS AES DIAN DAG EKOD FM F FAG FAV GC GCD GCK GCMS GRAV HPLC ICP IR IRRF iso KOL LMIK NAA PART POL/LM ISE PH XRAY XRF SEM SED SIKT TITR TEM TLC UV Analysemetode LIMULUS, endotoksin analyse P&CAM 231 atomabs. spektrom., elektrotermisk atomisering atomabs spektrom., hydridgenerering atomabs. spektrom., kald-damp teknikk atomabsorpsj onsspektrometri a tomemi s j ons spektro f otomet ri direktevisende analyseinstrument dyrking på agar elektrokj emisk oksydasjon, direktemåling epi fluorescensmikroskopi fluorimetri forasking, glødeovn forasking, lavtemp. /vacuumovn gasskromatografi gasskromatografi, direktemåling gasskromatografi, et ter oppsamling på adsorpsj onsmiddel gasskromatografi -massespektrometri gravimetri høytrykkvæskekroma tograf i induktiv koplet plasma atomemisjonsspektrofotometri infrarød spektrofotometri infrarød spektrofotometri av respirabel fraksjon isotachoforese, analytisk kolorimetri lysmikroskopi nøytronakti vering partikkel telling polarisasj on lysmikroskopi potensiometer, ionespesifikke elektroder potensiometer, ph røntgendiffraksjon røntgenfluorescens scanning elektronmikroskopi sedimentering sikting titrering transmis j onselektronmikroskopi tynnskiktkromatografi ultraviolett spektrofotometri

26 Vedlegg nr ARBEIDSPLASSBESKRIVELSER MED SYNONYMER PR. Ol-DEC-94 * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Arbeidsplass Synonymer BADEROM BANK BIBLIOTEK BIL BLANDEA VDEL ING BUTIKK BYGGEPLASS BÅT COAT INGA VDEL ING CYSTOSCOPISTUE DEKORASJONSAVDELING ELEKTROLYSEHALL FARGERI FJØS FORBRENNINGSANLEGG FURANAVDEL ING FYRROM GARAS JE GARDEROBE GLASERINGSAVDEL ING GLASSHYTTE GRI SEHUS BADEROM BAS SENG SVØMMEHALL BANK BIBLIOTEK BIL TRAKTOR BLANDEAVDELING BLANDERI BLANDEROM BUTIKK FORRETNING BYGGEPLASS BYGG BÅT SKIP COATINGAVDELING CYSTOSCOPISTUE DEKORAS JONSA VDEL ING ELEKTROL YSEHALL ELEKTROLYTISK AVDELING FARGERI FJØS FORBRENNINGSANLEGG AVFALLSFORBRENNING FURANAVDEL ING FYRROM GARASJE KJØRETØYHALL GARDEROBE OMKLEDNINGSROM GLASERINGSAVDEL ING GLASSHYTTE HYTTE GRISEHUS

27 28 GRUVE GRUVE HANGAR HANGAR HAVN HAVN BRYGGE KAI HEIS HEIS ELEVATOR HØNSERI HØNSERI HØVLERI HØVLERI JUSTERVERK JUSTERVERK KANTINE KANT INE BYSSE KAE MESSE PAUSEROM SPISEROM KJELLER KJELLER KLASSEROM KLASSEROM KNUSEVERK KNUSEVERK KNUSERI KONTOR KONTOR BYGGKONTOR KONTROLLROM TELEFAKSROM VAKTROM KORRIDOR KORRIDOR GANG TRAPP KRATSTASJON KRAFTSTASJON LABORATORIUM LABORATORIUM LAB LAGER LAGER MAGAS INROM ARKIV LAKKERINGSROM LAKKERINGSROM LIMROM LIMROM LlMAVDELING LÆRERROM LÆRERROM MASKINROM MASKINROM MØLLE MØLLE

28 29 OLJEPLATTFORM OPERASJONSSAL OLJEPLATTFORM OLJERIGG OPERASJONSSAL OPERASJONSROM PAKKELOKALE PAKKE LOKALE POSTOPERATIVROM PRODUKSJONSHALL PUKKVERK RENROM RENSERI RESEPSJON ROM GENERELT R0STEANLEGG POSTOPERATIVROM OPPVÅKNINGSROM PRODUKSJONSHALL PUKKVERK STEINBRUDD RENROM. CLEANROM RENSERI RESEPSJON FORVÆRELSE MOTTAKNINGSHALL VESTIBYLE ROM GENERELT HYBEL LEILIGHET R0STEANLEGG SKIFTES TUE SKIFTESTUE SKYTEHALL SLIPEROM SMELTEHALL SMIE STALL S TERI L ISERINGSROM ST0PERI SY STUE TERMINAL TOALETT TOG SKYTEHALL SLIPEROM SMELTEHALL SMIE STALL S TERI L ISERINGSROM STØPERI SYSTUE TERMINAL GODSEKSPEDISJON GODSTERMINAL POSTEKSPEDISJON POSTTERMINAL TOALETT WC TOG

NSBs verksteder Marienborg. En epidemiologisk oppfølgingsundersøkelse blant tidligere og nåværende ansatte. Arbeidsmedisinsk avdeling

NSBs verksteder Marienborg. En epidemiologisk oppfølgingsundersøkelse blant tidligere og nåværende ansatte. Arbeidsmedisinsk avdeling NSBs verksteder Marienborg En epidemiologisk oppfølgingsundersøkelse blant tidligere og nåværende ansatte Arbeidsmedisinsk avdeling INNHOLD SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING... 4 MÅLSETTINGER... 4 ARBEIDSGRUPPE

Detaljer

Eksponering for kjemikalier i norsk olje- og gassindustri Dagens eksponeringsbilde. Nr. 3, Årgang 14 (2013), STAMI-rapport ISSN nr.

Eksponering for kjemikalier i norsk olje- og gassindustri Dagens eksponeringsbilde. Nr. 3, Årgang 14 (2013), STAMI-rapport ISSN nr. Eksponering for kjemikalier i norsk olje- og gassindustri Dagens eksponeringsbilde Nr. 3, Årgang 14 (2013), STAMI-rapport ISSN nr. 1502-0932 II Eksponering for kjemikalier i norsk olje- og gassindustri

Detaljer

Identifisering av PCB i norske bygg

Identifisering av PCB i norske bygg Identifisering av PCB i norske bygg 1 Utgitt av: Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Postadr: Byggenæringens Landsforening BNL, Pb. 7187 Majorstuen, 0307 OSLO Tlf: 23 08 75 00 Faks: 23 08

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Læringsmappe for renholdere

Læringsmappe for renholdere Læringsmappe for renholdere Kurs Deltaker DEL 1 Profil DEL 2 Mål for opplæringen DEL 3 Kompetanse og arbeidserfaring DEL 4 Bilder fra arbeidsplassen DEL 5 Tekster fra arbeidsplassen DEL 6 Sjekklister for

Detaljer

Personskadestatistikk Krav til datainnhold ved registrering av personskade KRAVSPESIFIKASJON

Personskadestatistikk Krav til datainnhold ved registrering av personskade KRAVSPESIFIKASJON Personskadestatistikk Krav til datainnhold ved registrering av personskade KRAVSPESIFIKASJON Kravspesifikasjon versjon 1.2 10. september 2007 Personskadestatistikk Side 3 av 37 Innhold Innhold...3 1.

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011 Krav til dokumentasjon 2.5.1 Har arbeidsledere nødvendig HMS-kompetanse? 2.6 Innkvartering 2.6.1 Er standarden for innkvartering ihht. gjeldende krav? Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER Håndbok 213 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 HMS ved arbeid i vegtunneler Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens

Detaljer

Veiledning for god praksis for å beskytte ansattes helse ved god håndtering og bruk av krystallinske silikater og produkter som inneholder dette

Veiledning for god praksis for å beskytte ansattes helse ved god håndtering og bruk av krystallinske silikater og produkter som inneholder dette Veiledning for god praksis for å beskytte ansattes helse ved god håndtering og bruk av krystallinske silikater og produkter som inneholder dette Publisert 25/10/ 2006, norsk versjon april 2009 Den engelske

Detaljer

LØsemidler i heismontørfaget. Marit Skogs tad. Merete GjØlstad. Petter Kristensen. Petter Kristensen. tad. Mari t Skogs

LØsemidler i heismontørfaget. Marit Skogs tad. Merete GjØlstad. Petter Kristensen. Petter Kristensen. tad. Mari t Skogs ....,g.. ~~~~oo~~m~~~ /1~~~irM11nE1 STATENS ARBEIDSMILJØiNSTITUTT Posiadresse: P.b. 8149 Dep. 0033 Oslo 1. Konloradresse: Gydas vei 8. Tlf. 02.46 68 50. Bankgiro 0629.05.81247. POSlgiro 2 00 0214 Tittel:

Detaljer

Nutec I I. Rapport nr: 23-94 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 14.12.94 P21036.1. Rapportens tittel:

Nutec I I. Rapport nr: 23-94 Revisjon nr: 0 Dato: Prosjekt nr: 14.12.94 P21036.1. Rapportens tittel: Kjemisk Nutec NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S Postboks 6, 5034 Ytre Laksevåg. Telefon (05) 34 16 00. Telex: 42892 nulec n. Telefax: (05) 34 47 20 Rapport nr: 23-94 Revisjon nr: 0 Dato: %m Prosjekt

Detaljer

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG?

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? AVSLUTTENDE OPPGAVE VED HMS VERNEINGENIØRSKOLEN, TEKNOLOGISK INSTITUTT, MODUL V200 YVONNE T. STUBBERUD MAI 2013 Prosjektoppgave Studentens navn: Yvonne T. Stubberud

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Personskadestatistikk Krav til datainnhold ved registrering av personskade KRAVSPESIFIKASJON

Personskadestatistikk Krav til datainnhold ved registrering av personskade KRAVSPESIFIKASJON Personskadestatistikk Krav til datainnhold ved registrering av personskade KRAVSPESIFIKASJON Kravspesifikasjon versjon 1.3 september 2009 Personskadestatistikk Side 3 av 37 Innhold 1. Sammendrag... 4

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

FOREBYGGING AV ULYKKER I BYGG- OG ANLEGGS- NÆRINGEN

FOREBYGGING AV ULYKKER I BYGG- OG ANLEGGS- NÆRINGEN Hans Magne Gravseth Side 1 08.05.2007 RAPPORT FOREBYGGING AV ULYKKER I BYGG- OG ANLEGGS- NÆRINGEN OSLO LEGEVAKT HØST/VINTER 2002/2003 HANS MAGNE GRAVSETH Innledning Bakgrunn I perioden mars til juni 2001

Detaljer

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet.

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. Petroleumstilsynet RAPPORT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av isolatører

Detaljer

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 6, oktober 2014 bokmål

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 6, oktober 2014 bokmål KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål VEILEDER 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-standard består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Veiledning i bruk av bygningsregister

BRUKERVEILEDNING. Veiledning i bruk av bygningsregister BRUKERVEILEDNING Veiledning i bruk av bygningsregister Versjon 1.2 03.05.2005 Brukerveiledning bygningsregister Side 2 av 40 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...4 2 OPPSTART - LES DETTE FØRST!...5 2.1 HVORDAN

Detaljer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer NOTAT 2010 9 Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer Undersøkelse blant fem gårdsvarmeanlegg Liv Grethe Frislid Knut Krokann Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer

Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo. Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m.

Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo. Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m. Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m. 2 Innhold Kapittel 1 Kjemiske forurensninger............................

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

RAMAZZINI. Vibrasjonsskader. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 1

RAMAZZINI. Vibrasjonsskader. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 1 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 1 Temanummer: Vibrasjonsskader 2 - Ramazzini nr. 1.2011. Årgang 18 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift for arbeidsog miljømedisin

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR MILJØUNDERSØKELSE. Multiconsult

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR MILJØUNDERSØKELSE. Multiconsult DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR MILJØUNDERSØKELSE Multiconsult Innholdsfortegnelse 1. Innledning...4 2. Utførelse av Fase 1-undersøkelse...4 3. Eiendoms- og områdebeskrivelse...6 3.1 Generelt...6 3.1.1

Detaljer