Staten arbeidsmiljøinstitutt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Staten arbeidsmiljøinstitutt"

Transkript

1 Staten arbeidsmiljøinstitutt Tittel: Beskrivelse av datastruktur, tabellorganisering og kodelister for eksponeringsdatabasen EXPO Forfattere: Peter O. Osvoll Torill W oldbæk Dato: 06/02-95 ISSN: Serie: HO 1061/95 SAMMENDRAG Eksponeringsdatabasen EXPO har vært i drift i over 10 år ved Statens arbeidsmiljøinstitutt og har vist seg å være et nyttig redskap for gjenfinning og systematisering av opplysninger om yrkeshygieniske analyser samtidig som den fungerer som laboratoriedatasystem. Databasen er felles for Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt, og Landsdelslaboratoriene i Krstiansand og Bergen vil i inneværende år starte med å legge inn sine analysedata i databasen. Denne rapporten er ment ã være en brukerveiledning for dette flerbrukersystemet samtidig som den inngår som et ledd i kvalitetssikringen av databasen. Stikkord: Database Datastruktur Eksponeringsdata Kodelister Laboratoriedatasystem Key words: Database Data structure Exposure data Code lists Data system for laboratory Postadresse: Pb 8149 Dep Oslo Besøksadresse: Telefon: Gydas vei 8 Telefax: Majorstua

2 Beskrivelse av datastruktur, tabellorganisering og kodelister for eksponeringsdatabasen EXPO Peter o. OsvoIl og Toril Woldbæk HD 1061/95

3 Innholdsfortegnelse Innhold Side Innledning 2 Datastruktur 3 Skjermbilder 5 Generelle opplysninger - nivå 1- hovedtabellen EXPO_POST 5 Prøveopplysninger - nivå 2 - hovedtabellen EXPO_PROEVE 7 Analyseresultater - nivå 3 - hovedtabellen EXPO_RESUL T 9 Bedriftsopplysninger i hjelpetabellen EXPO_BEDR 10 Komponentopplysninger i hjelpetabellen EXPO_KOMP 11 Tabelldeklarasjoner 12 Koblinger mellom tabellene 16 Referanser 17 Vedlegg 18 Prøvetakingsskjema med veiledning, vedlegg nr Skjermbilder, vedlegg nr Prøvetakingsmetoder, vedlegg nr Analysemetoder, vedlegg nr Arbeidssted, vedlegg nr Arbeidsoperasjoner, vedlegg nr Miljøfaktorer, vedlegg nr Materialfunnsted, vedlegg nr Materialtyper, vedlegg nr Bransjebeskrivelser, vedlegg nr

4 2 Innledning Denne rapporten gir en beskrivelse av databasen EXPO, og målgrupper vil være Arbeidstilsynet og brukere av basen ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Fra eies og drives databasen sammen med Arbeidstilsynet, og konsesjonen fra Datatilsynet gjelder det nevnte eierforholdet. Statens arbeidsmiljøinstitutt har rutinemessig registrert yrkeshygieniske analyser i databasen EXPO siden , og pr inneholder den i alt prøver. En del data fra glassfiberarmert umettet polyesterindustri fra L Y72 til 1985 inngår også i databasen. I inneværende år skal Arbeidstilsynets landsdelslaboratorier i Kristiansand og Bergen starte med å registrere sine yrkeshygieniske analyser i EXPO. Derfor er det viktig at det fins dokumentasjon og brukerveiledninger for databasen. Denne rapporten er også et ledd i instituttets kvalitetssikringsprogram. Et prøvetakingsskjema med veiledning (vedlegg nr. l) danner grunnlaget for de opplysningene som trengs ved innsendelse av prøver til analyse. For tiden kan disse skjemaene fås ved henvendelse til Yrkeshygienisk avdeling ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Det foreligger nå tre HO-rapporter som beskriver en del av materialet i EXPO (1,2,3). Rapportene kan fås ved henvendelse til biblioteket ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

5 3 Datastruktur EXPO er bygd opp omkring tre hovedtabeller med generelle opplysninger, prøveopplysninger og analyseresultater. De viktigste hjelpetabellene inneholder bedriftsopplysninger og komponentopplysninger. Dessuten fins det en rekke andre hjelpetabeller med kodete opplysninger for å sikre entydig lagring av dataene. Databasen EXPO ligger under relasjonsdatabasesystemet ORACLE (Oracle Corporation). For relasjonsdatabaser ligger de forskjellge postene i tabeller. Tabellene kan bindes sammen på entydige måter. Organiseringen av tabellene beskriver datastrukturen til den aktuelle databasen; se Fig. 1 på neste side som viser hovedstrukturen. Fig. 2 viser organiseringen av hovedtabeller og hjelpetabeller. En analyseserie som består aven eller flere prøver, blir registrert i tabellen med generelle opplysninger når den kommer inn til analyselaboratoriet. Den kobles til tabellen med bedriftsopplysninger via interne bedriftsnummer. Tabellen med bedriftsopplysninger må eventuelt oppdateres hvis ikke vedkommende bedrift er registrert fra før. Hver analyse serie får generert et serienummer i tabellen med generelle opplysninger, og dette serienummeret overføres til tabellen med prøveopplysninger. Deretter oppdateres tabellen med prøveopplysninger ut fra prøvetakingsskjemaene (vedlegg nr. l). De aktuelle serienummerne kan gå igjen en eller flere ganger i tabellen med prøveopplysninger alt ettersom det er en eller flere prøver i analyse serien. Hver prøve får generert et prøvenummer, og dette prøvenummeret overføres til tabellen med analyseresultater. Også serienummeret overføres til tabellen med analyseresultater. En prøve kan komme ut med en eller flere komponenter i tabellen med analyseresultater. Via de komponentnummerene som registreres i tabellen med analyseresultater, kan denne tabellen kobles til hjelpetabellen med komponentopplysninger. Når analysen er ferdig utført, blir analyseresultater oppdatert i tabellen med analyseresultater slik at analyseserien kan ferdigstiles. Tabell 1: Fordeling av serienummer og prøvenummer i EXPO for Statens arbeidsmiljøinstitutt og Arbeidstisynets laboratorier i Kristiansand og Bergen. Laboratorium Serienummertildelin J Provenummertildelin J ST AMI Kristiansand (ALK) Ber en (ALB) Y Y.999 l-l Y Y YY.999 Det benyttes separate serienummer og prøvenummer ved ST AMI og ved Landsdelslaboratoriene i Kristiansand og Bergen, og tabell L viser fordelingen av disse nummerne.

6 4 Fig. 1: Datastruktur for EXPO Fig. 2: Tabellorganisering for EXPO Hjelpetabeller EXPO _DIST _NR EXPO_BRANSJEBESKR--- EXPO_ISIC--- EXPO_NACE--- Hjel petabeller Hovedtabeller EXPO_BEDR EXPO_POST Hjelpetabeller EXPO_INNHOLD EXPO_PRMET EXPOANAMET EXP_PROVEINST EXP_PRTYPE EXPO_KOMP EXPO_RESUL T EXPO_PROEVE EXPO_PRKOD_N EXPO_PRKOD_U EX_PRKOD_A EXPO_ARBSTED EXPO_ARBOPERASJON EXPO_ARMILJOFAKTOR EXPO_MATERIALTYPE EXPO_MA TERIALSTED

7 5 Skjermbilder De viktigste skjermbildene for registrering av data er vist i vedlegg nr. 2. Skjermbilde nr. 1 og 2 benyttes ved innlegging av opplysninger i hovedtabellen EXPO_POST, mens skjermbilde nr. 3 benyttes ved innleggelse av opplysninger og resultater i tabellene EXPO_PROVE og EXPO_RESUL T. Generelle opplysninger - nivå 1 - hovedtabellen EXPO _POST (Se skjermbilde nr. 1 og 2) I skjermbilde nr. 1 registreres følgende: LAB JNR AAR En analyseserie kan omfatte en eller flere enkeltprøver, og hver analyseserie får et entydig ANALYSENUMMER. Dette nummeret består av de tre delene ovenfor. Første del har tre bokstaver som angir laboratorium så følger et løpenummer, og til slutt kommer årstallet med to siffer. Et eksempel på et analysenummer er: YUO L 076Y4. YUO betyr uorganisk laboratorium ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Løpenummeret er L 076 mens Y4 betegner årstallet. YOR, YUO og YTE står for organisk, uorganisk og teknisk laboratorium ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. ALB og ALK er betegnelser for Arbeidstilsynets laboratorier i Bergen og Kristiansand. DATO-INN DATO-UT angir henholdsvis datoen for mottagelse aven analyse serie og datoen da denne analyse serien er ferdig analysert. MERKE angir en status for analysen. P betyr at serien er ferdig registrert, og at data for serien ikke lenger kan oppdateres. SERIENUMMER (dette blir lagt inn automatisk i øverste høyre felt) benyttes til koblinger mot prøveopplysninger, eventuelt analyseresultater. ARBEIDSMILJ0PR0VER er en rubrikk for ja eller nei som bekrefter eller avkrefter om det dreier seg om arbeidsmiljøprøver. INNSENDERS REFERANSE benyttes til å angi en eventuell referanse for analyseserien som kommer inn.

8 6 log med at prøvetakingen kan gjøres av ansatte ved felles bedriftshelsetjenester, arbeidstilsyn eller annet eksternt personell, registreres: KOMMER FRA BEDRIFT GJELDER' BEDRIFT SENDES TIL BEDRIFT De tre nevnte postene knyttes til bedriftsregistret via interne bedriftsnummer. Det er også mulig å registrere en eventuell referanseperson (Att.) ved hver av bedriftene. INNHOLD gir en beskrivelse av analyseserien. Denne beskrivelsen brukes som overskrift i den endelige anal yserapporten. KOMMENTAR benyttes til eventuelle anmerkninger om analyseserien; f.eks. om det er skader på noen av fiterkasettene eller om noen prøver må forkastes. I det neste skjermbildet legges følgende data inn: ANSV ARUG INSTITUSJON ANSV ARUG PERSON Prøveinstitusjon og prøveansvarlig er angitt med forkortelser eller initialer. METODE 1 METODE 2 KODE (se nedenfor) NR (se vedlegg nr. 3) forteller hvilke prøvetakirigsmetoder som er benyttet: D = direktevisende instrument F = oppsamling på fiter L = helluftprøver P = diffusjonsprøvetaking R = rør med adsorbent V = oppsamling i væske BEGRUNNELSE Angir en begrunnelse for hvorfor prøvene er tatt. 1 = Inspeksjon 2 = Rutinekontroll 3 = Bedriftsønske

9 7 4 = Prosjektarbeid 9 = Annet ANALYSE-ANSVAR angir initialene til den personen som er ansvarlig for oppfølging og ferdigstileise av analysen. ANALYSEMETODE L ANALYSEMETODE 2 ANALYSEMETODE 3 angir den eller de analysemetodene som er benyttet for analyseserien (vedlegg nr. 4). PROSJEKTBETEG NELSE er en rubrikk som brukes til å merke analyseserier som inngår i bestemte prosjekter. Prøveopplysninger - nivå 2 - hovedtabellen EXPO _PROEVE (Se skjermbilde nr. 3) PR0VENUMMER (FRA PR0VETAKINGSSKJEMA) er en betegnelse som identifiserer hver enkelt prøve i analyseserien. PR0VETYPE er et felt som består av følgende fire koder: 1. MÅLETYPE (N) skiler mellom følgende: Vet ikke = N O Langtidsmåling L Korttidsmåling 2 Takverdimåling = N 3 Biologisk prøve = N 4 Materialprøve = N 5 Luftprøver med ukjent prøvetakingstid = N 8 Annet = N Y Korttidsmålinger har prøvetakingstider opp til 60 minutter, mens langtidsmålinger har prøvetakingstider på mer enn 60 minutter. 2. TYPE (U) skiler mellom følgende: Personlig Stasjonær Høyvolum = U L =U2 =U 3

10 8 Mobil =U4 En personlig prøve vil si at en arbeidstaker bærer prøveoppsamlingsutstyr, som kan være et fiter med pumpe, eller et dosimeter slik at det som samles opp fra arbeidsatmosfæren, er representativt for den eksponeringen vedkommende person er utsatt for. 3. ARBEIDSFORHOLD (A) har følgende koder: Bedre forhold enn vanlig denne arbeidsoperasjonen = A L Vanlige forhold = A 2 Dårligere forhold = A 3 Vet ikke = A 4 Den som er ansvarlig for prøvetakingen har her gjort en vurdering av arbeidsforholdene under den aktuelle prøvetakingen og notert dette på prøvetakingsskjemaet. 4. VARIGHET (T) er en rubrikk som angir hvor mange timer pr. uke vedkommende arbeidsoperasjon normalt pågår, f.eks.: T 25 som betyr 25 timer pr. uke. PRØVET AKINGSDATO er dag, mnd og år for prøveoppsamlingen. PRØVETAKINGSTID er tid angitt i minutter for hvor lenge prøveoppsamlingen har pågått i eksponeringsatmosfæren. START KL STOPP KL angir tidspunktene for når prøvetakingen starter og stopper. PERSONNAVN FØDSELSDATO KJØNN blir angitt for personen som bærer prøvetakingsutstyr. VERNEUTSTYR J eller N angis om det eventuelt benyttes/ikke benyttes verneutstyr som er relevant for å minske eksponeringen.

11 9 ARBEIDSSTED gir via et kodeopplegg typen på arbeidssted der prøven er samlet opp (vedlegg nr. 5). OPERASJON gir på liknende måte en betegnelse for den arbeidsoperasjonen som utførtes da prøven ble samlet opp (vedlegg nr. 6). MILJ0FAKTOR gir også via et kodeopplegg en kjemisk eller fysisk faktor som ligger til grunn for at målingene foretas (vedlegg nr. 7). MATERIALFUNNSTED gjelder materialprøver og er et kodeopplegg som beskriver hvorfra prøven er hentet (vedlegg nr. 8). Materialprøver har eget skjermbilde på nivå 2 og 3. Det er ikke tatt med her. MATERIALTYPE gir på liknende måte via en kode, beskrivelse av hvilke typer materialer det dreier seg om. (vedlegg nr. 9). Materialprøver har eget skjermbilde på nivå 2 og 3. Det er ikke tatt med her. ARBEIDSOPERASJON FRA PR0VET AKINGSSKJEMA er et fritekstfelt som registreres fra prøvetakingsskjemaet. Det skal gi opplysninger om navnet på vedkommende arbeidsoperasjon, mens det for material prøver skal angi hvor prøven er tatt og type materiale. KOMMENTAR er en kommentarrubrikk. SERIENUMMER benyttes til koblinger mot generelle opplysninger. Det vises ikke i skjermbildet. PR0VENUMMER (kommer automatisk øverst i høyre skjermbilde) benyttes til koblinger mot analyseresultater. Analyseresultater - nivå 3 - hovedtabellen EXPO RESULT (Se skjermbilde nr. 3) KOMPONENTNUMMER er en peker til komponentregistret; se side ll.

12 10 RESULTATRELASJON benyttes for tegnene:.: eller::. Feltet er mest brukt når analyseverdiene er under deteksjonsgrensene for metoden. RES- VERDI angir tallverdien til analyseresultatet. DESIMALER oppdateres automatisk og holder rede på antall inntastede siffer. RES_BESKR benyttes når det er ønskelig med en verbal beskrivelse av analyseresultatet. For materialprøver vil JA/NEI eller SPOR beskrive hvorvidt en komponent er funnet. ENHET NORM hentes automatisk fra EXPO_KOMP via: KOMP _NR. SERIENUMMER benyttes til koblinger mot generelle opplysninger. Det vises ikke i skjermbildet. PR0VENUMMER benyttes til koblinger mot prøveopplysninger. Det vises ikke i skjermbildet. RESULTATNUMMER er et entydig nummer som automatisk tildeles hvert enkelt analyseresultat, men det vises ike i skjermbildet. Bedriftsopplysninger i hjelpetabellen EXPO _BEnK (Se vedlegg nr. 2) Bedrifter registreres i databasen med: BEDRIFTSNUMMER ARBEIDSGIVERNUMMER REGISTRERINGSDATO BEDRIFTSNA VN AVDELING ADRESSE POSTNUMMER POSTSTED LAND (hvis analyseserien ikke kommer fra Norge).

13 Il TLF. NUMMER Beskrivelse av bransjetilhørighet angis etter en liste som er utviklet ved STAMI (vedlegg nr. 10). Klarteksten ligger i tabellen EXPO_BRANSJEBESKR og kodes ved: BRANSJE Dessuten kodes bedrifter ifølge Statistisk sentralbyrå's: Standard for næringsgruppering ISIC (4,5): ISIC KODE Den nye standarden for næringsgruppering er NACE rev. L (6,7), og for EXPO sitt vedkommende har en allerede startet arbeidet med å kode bedriftene etter denne nye standarden: NACE KODE Komponentopplysninger i hjelpetabellen EXPO_KOMP (Se vedlegg nr. 2) KOMPONENTNUMMER er en intern peker til analyseresultater; se side 9. For at opplysningene skal ligge riktig i en database må en hindre dobbeltlagring og mangedobbeltlagring. Derfor ligger faste opplysninger om hver enkelt komponent i et komponentregister med komponentnummer som intern peker. STOFFNA VN gir navnet på grunnstoff eller komponent. Stort sett er anerkjente IUPAC-navn (8) benyttet. Listen inneholder også synonyme stoffnavn. ENHET angir enheten for resultatverdien. For f.eks. løsemidler vil det nesten alltid være ppm (parts per millon) eller millontedeler. LAB beskriver hvilket laboratorium som utfører og er ansvarlig for vedkommende analyse. ANALYSEMETODE 1 ANALYSEMETODE 2 beskriver den eller de analysemetodene vedkommende komponent vanligvis analyseres med.

14 12 (ADMINISTRATIV) NORM er fastsatt av myndighetene i samarbeide med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner til hjelp ved vurderinger av arbeidsmiljøstandard (9). UTSKRIFTSNA VN benyttes for å skile hovednavn fra synonymer ved koblinger slik at disse blir entydige. Tabelldeklarasjoner Generelle opplysninger ligger i tabellen EXPO_POST som er deklarert slik: LAB JNR AAR DATO_INN DATO_UT REF _INN NA VN_INN NA VN_GJELDER NA VN_UT INNHOLD MERKE KOMMENTAR BEDR_NO_INN BEDR_NO_GJELD BEDR_NO_UT BEGRUNNELSE PROVE_INST PROVE_PERS ANA_METI ANA_MET2 ANA_MET3 ANALYSE_PERS PROSJ_BETEGN PROVE_MET PROVE_MET2 TYPE_KODE 1 TYPE_KODE2 SERIE_NUMMER ARBEIDSMILJO_SERIE V ARCHAR2(3) NUMBER(4) NUMBER(2) DATE DATE V ARCHAR2(20) V AR CHAR2(30) V ARCHAR2(30) V ARCHAR2(30) V ARCHAR2(l 00) Hentes: expo Jnnhold.standardJnnhold V ARCHAR2( l) V ARCHAR2(IOO) NUMBER(5) Kobles: expo_bedr.bedr_no NUMBER(5) ti NUMBER(5) ti V ARCHAR2(2) V ARCHAR2(4) Kobles: expo_proveinst.prove_inst V ARCHAR2(4) V ARCHAR2(6) Kobles: expoanamet.ana_metode V ARCHAR2(6) " V ARCHAR2(6) ti V ARCHAR2(l0) V ARCHAR2(6) NUMBER(1) Kobles: expo_prmet.type_nr NUMBER(l) Kobles: expo_prmet.type_nr V ARCHAR2(l) Kobles: expo_prtype.type_kode V ARCHAR2(l) Kobles: expo_prtype.type_kode NUMBER(5) Kobles: exp0.jroeve.serie_nummer, expo _result.serie_ nummer V ARCHAR2( I) Prøveopplysninger ligger i tabellen EXPO_PROEVE som er deklarert slik: PR_NUMMER V ARCHAR2(7) PR_TAKINGS_DATO DATE PR_ T AKINGS_ TID V ARCHAR2(6)

15 13 ARBEIDSOPERASJON V ARCHAR2(20) PR KODE_N NUMBER(1) Kobles: expo_prkod_n.kode PRKODE_U NUMBER(1) Kobles: expo_prkod_u.kode PR KODE_A NUMBER(1) Kobles: expoyrkod_a.kode PR KODE_ T NUMBER PERSON_NA VN V ARCHAR2(25) PERSON_FDA TO DA TE PERSON_KJONN V ARCHAR2(1) VERNEUTSTYR V ARCHAR2(1) KLOKKESLETI DATE STOPP_KL DA TE ARBEIDSSTED_KODE V ARCHAR2(4) Kobles: expo_arbsted.arbsted_nr OPERASJON_KODE V ARCHAR2(4) Kobles: expo_arboperasjon.arbop_nr MILJOFAKTOR_KODE V ARCHAR2(4) Kobles: expo_arbmiljofaktor.faktor_nr MA TERIAL_STED_KODE V ARCHAR2(4) Kobles: expo_materialsted.sted_nr MATERIAL_TYPE_KODE V ARCHAR2(4) Kobles: expo_materialtype.type_nr SERIE_NUMMER NUMBER(5) Kobles: expo_post.serie_nummer PROVE_NUMMER NUMBER(6) Kobles: expojesult.prove_nummer PROVE_KOMMENTAR V ARCHAR2(39) Analyseresultater er lagret i tabellen EXPO_RESUL T som er deklarert slik: KOMP _NR NUMBER(3) Kobles: expo_komp.komp_nr RES_ VERDI NUMBER RES_BESKR V ARCHAR2( i l) RES_RELASJON V ARCHAR2(1) SERIE_NUMMER NUMBER(5) Kobles: expo_post.serie_nummer PROVE_NUMMER NUMBER(6) Kobles: expo_proeve.prove_nummer RESULTAT_NUMMER NUMBER(7) DESIMALER V ARCHAR2(1) Komponentopplysninger ligger i tabellen EXPO_KOMP som er deklarert slik: KOMP _NR NUMBER(5) NOT NULL Kobles: expojesult.komp_nr STOFF _NAVN V ARCHAR2(35) NOT NULL ENHETER V ARCHAR2(lO) LAB V ARCHAR2(3) ANA_METODE_1 V ARCHAR2(6) Kobles: èxpoanamet.ana_metode ANA_METODE_2 V ARCHAR2(6) Kobles: expoanamet.ana_metode NORM NUMBER UTSKRIFTS_NA VN V ARCHAR2(1) Ved kobl.: expo_komp.ut~krifts_navn = 'X' Bedriftsopplysninger ligger i tabellen EXPO_BEDR som er deklarert slik: ARB_GIV_NR NUMBER(1l) BEDR_NA VN V ARCHAR2(35) NOT NULL AVD_STED V ARCHAR2(30) POSTADR V ARCHAR2(30) POST_NUMMER V ARCHAR2(4) Kobles: expo dist nr POST_STED V ARCHAR2(30) LAND V ARCHAR2(20) REGIST _DA TO DATE

16 14 BEDR_NO BRANSJE_KODE RETNINGS_ TLF TLF BESKRIVELSE_NR NACE_KODE NUMBER(5) Kobles: expo_post.bedr_nojteld ++ V ARCHAR2(5) Kobles: expojsic.isic_kode NUMBER(3) NUMBER(6) NUMBER(5) Kobles: expo_bransjebeskr.bransje_nr V ARCHAR2(6) Kobles: expo nace.nace kode - - Distrikts- eller fylkesfordelinger kan fås via hjelpetabelfen EXPO_DIST_NR som er deklarert slik: POST _NR_MIN POST_NR_MAX FYLKE DIST_NR NUMBER(4) Kobles: expo_bedr NUMBER(4) Kobles: expo_bedr V ARCHAR2(35) NUMBER(2) Bransjebeskrivelse fås via hjelpetabellen EXPO_BRANSJEBESKR som er deklarert slik: BRANSJE V ARCHAR2(30) NOT NULL REG_DA TO DA TE BRANSJE_NR NUMBER(5) Kobles: expo_bedr.beskrivelse_nr GYLDIG_BETEGNELSE V ARCHAR2(l) Ved kobl.: ~yldig_betegelse = 'X' ISIC-bransjetekst fås fra hjelpetabellen EXPO_ISIC som er deklarert slik: IS IC_KODE V ARCHAR2(5) NOT NULL Ko.: expo_bedr.bransje_kode ISIC_ TEKST V ARCHAR2(70) NACE-bransjetekst fås fra tabellen EXPO_NACE som er deklarert slik: NACE_KODE V ARCHAR2(6) NOT NULL Kobles: expo_bedr.nace_kode NACE_TEKST V ARCHAR2(75) Standardbeskrivelser av analysetype ligger i tabellen EXPO_INNHOLD og er deklarert slik: STANDARD_INNHOLD V ARCHAR2(100) Hentes til: expo_post.innhold Prøvetakingsmetoder ligger i tabellen EXPO_PRMET som er deklarert slik: PROVE_M ET V ARCHAR2(1) NOT NULL Ko.: expo_prtype.type_kode TYPE_NR NUMBER(1) Kobles: expo_post.prove_met + REG_DA TO DATE BESKRIVELSE V ARCHAR2(35) ANVENDELSE V ARCHAR2(25) Analysemetoder ligger i tabellen EXPOANAMET som er deklarert slik: ANA_METODE V ARCHAR2(6) NOT NULL Ko.: expo_post.ana_metl ++ BESKRIVELSE V ARCHAR2(60) REG_DATO DATE Prøvetakingsinstitusjoner ligger i tabellen EXPO_PROVEINST som er deklarert slik: PROVE_INST V ARCHAR2(4) NOT NULL Kobles: expojlost.provejnst BESKRIVELSE V ARCHAR2(30) Prøvetakingstyper ligger i tabellen EXPO_PRTYPE som er deklarert slik:

17 is TYPE_KODE PROV E_ TYPE V ARCHAR2(1) Kobles: expo_post.type_kode1 ++ V ARCHAR2(30) Type måling (langtidsmåling, korttidsmåling osv.) ligger i tabellen EXPO_PRKOD_N som er deklarert slik: KODE NUMBER(1) Kobles: expo_proeve.prkode_n BESKRIVELSE V ARCHAR2(30) Inndeling i person bårne, stasjonære målinger osv. ligger i tabellen EXPO_PRKOD_U som er deklarert slik: KODE NUMBER(1) Kobles: expo_proeve.prkode_u BESKRIVELSE V ARCHAR2(15) Vurderinger av prøvetakingsforholdene med hensyn på eksponering ligger i tabellen EXPO_PRKOD_A som er deklarert slik: KODE NUMBER(1) Kobles: expo_proeve.prkode_a BESKRIVELSE V ARCHAR(30) Beskrivelse av arbeidssted ligger i tabellen EXPO_ARBSTED som er deklarert slik. ARBEIDSSTED V ARCHAR2(24) REG_DATO DA TE ARBSTED_NR NUMBER(5) Kobles: expoyroeve.arbeidssted_kode GYLDIG_BETEGNELSE V ARCHAR2(1) Ved kobling: gyldig_betegnelse = 'X' Beskrivelse av arbeidsoperasjon ligger i tabellen EXPO_ARBOPERASJON som er deklarert slik: ARBEIDSOPERASJON VARCHAR2(24) REG_DATO DATE ARBOP _NR NUMBER(5) Kobles: expo_proeve.operasjon_kode GYLDIG_BETEGNELSE V ARCHAR2(1) Ved kobling: gyldig_betegnelse = 'X' Beskrivelse av arbeidsmiljøfaktorer ligger i tabellen EXPO_ARBMILJOFAKTOR som er deklarert slik: M ILJOFAKTOR V ARCHAR2(24) REG_DA TO DATE FAKTOR_NR NUMBER(5) Kobles: expo_proeve.miljofaktor_kode GYLDIG_BETEGNELSE V ARCHAR2(l) Ved kobling: gyldig betegnelse = 'X' Materialtyper ligger i tabellen EXPO_MA TERIAL TYPE som er deklarert slik: TYPE V ARCHAR2(24) MATERIAL REG_DATO DATE TYPE_NR NUMBER(5) Kobles: expo_proeve.material-type_kode GYLDIG_BETEGNELSE V ARCHAR2( l) Ved kobling: gyldig_betegnelse = 'X'

18 16 Sted som materialprøve er hentet fra ligger i tabellen EXPO_MATERIALSTED som er deklarert slik: STED V ARCHAR2(24) REG_DATO DATE STED_NR NUMBER(5) Kobles: expo_proeve.material_sted_kode GYLDIG_BETEGNELSE V ARCHAR2(1) Ved kobling: gyldig_betegnelse = 'X' Koblinger mellom tabellene I figur 2 på side 4 er det indikert hvordan tabellene er organisert, og ved tabelldeklarasjonene er det angitt hvilke poster som skal benyttes ved koblinger. Sammenknyttingen av generelle opplysninger og prøveopplysninger (expo_post og expo_proeve) gjøres slik:... where expo_proeve.serie_nummer = expo_post.serie_nummer Hvis både generelle opplysninger, prøveopplysninger og analyseresultater (expo_post, expo_proeve, expo_resuit) skal knyttes sammen gjøres dette på standard måte slik: on where expo_result.prove_nummer = expo_proeve.prove_nummer and expo _proeve.serie _nummer = expo _post.serie _nummer Generelle opplysninger (expo_post og expo_result) og anulyseresultater kan knyttes sammen direkte hvis en ikke trenger opplysninger i prøveopplysninger (expo_proeve):... where expo result.serie nummer = expo post.serie nummer I tabellen expo_komp fins det en del synonymer, og for å gjøre en kobling til tabellen entydig, må det angis: and expo_komp.utskrifts_navn = 'X'. Det samme forholdet gjelder tabellene: expo_arbsted expo_arboperasjon expo_arbmiljofaktor expo_materialtype expo_materialsted expo_bransjebeskr Disse tabellene inneholder også synonymer, og de har en post som heter gyldig_betegnelse. En oppnår entydig kobling ved å angi:... and gyldig_betegnelse = 'X' Koblingen for å få fram arbeidstilsynsdistrikt eller fylke mellom expo_bedr og expo_disl-nr er litt spesiell:... where expo_bedr.post_nummer::= expo_dist_nr.post_nr_min and expo_bedr.post_nummer c:= expo_dist_nr.post_nr_max

19 17 Referanser l. Osvoll P.O., Woldbæk T. og Fjeldstad P.E. Oppsummering fra databasen EXPO. ISSN: Serie HO 1050/Y4 FOU. 2. Osvoll P.O., Skogstad A. og Huser P.O. Asbest i materialprøver. ISSN: Serie HO 1057/94 FOU. 3. Osvoll P.O., Thorud S. og Woldbæk T. Yrkeshygieniske løsemiddelmålinger. ISSN: Serie HO 1060/95 FOU. 4. Standard for næringsgruppering. Statistisk Sentralbyrå, Oslo ISBN X91-8. JSSN International Standard Jndustrial Classification of all EconomIcal Activities - ISIC 6. Standard for næringsgruppering. Statistisk Sentralbyrå, Oslo Nomenc1ature générale des Activités economiques dans les Communautés Européenes, Revised version 1. L YYO. 8. Jensen A.A. Kjemisk nomenklatur. En vejledning i anvendelsen af den moderne kemiske navngiving. Vejledning 3/1 YX3. Arbejdstilsynet, Arbejdsmiljøinstituttet København (lupac). 9. Administrative normer for forurensning i arbeidsatrosfære L994. Best. Nr Veiledning. Arbeidstilsynet.

20 18 VEDLEGG

21 Prøvetakingsskjema Arbeidstilsynets bestilingsnr. 435 a 1988 Innsendt fra: Analysesvar sendes: Postadresse: Faktura sendes: Bedriften hvor prøvene er tatt Arbeidsgivernummer: Prøvetaking: Bedriftsnavn: Arb.tilsyn distr.nr.: ~ Q. -(' lj=:s lj i- Avdeling/Sted: Metode: Type: Postadresse: Begrunnelse: Bransjebeskrvelse: Ansvarlig person: Navn (Arb.tilsyn/Bedrift) Prøve Arbeidsoperasjon Personopplysninger Verne- Ar- Nr. Dato takings- utstyr Måle- PrØve- beids- Varigtid Navn Fødselsdato Kjønn JA/NEI type type for- het KIM hold. \O Østfold Trykkeri A.s

22 Kort begrunnelse for undersøkelsen: Opplysninger ti laboratoriet Hva slags stoffer brukes? Send stoffopplysninger, datablad. Send en liten prøve av stoffene i separat pake. Kort beskrvelse av prøvetakingsutstyr, fitertype. Hvilke analyser ønskes: Eventuelle andre merknader: Flowmeter nr.: LO. Temp. Luft - Oosi- Antall Til bruk for nr. e fuktig- meter deksler +- For dosimeter laboratoriet het % type av Pumpe Telleverk Telleverk Star Stopp Prøve Flow Flow Luft- Nr. nr. Star Stopp kl. kl. takings Start Stopp volum Merknader tid N O

23 REGISTRERING AV EN NY BEDRIFT BEDRI FTSNUER I ARBE I DSG IVERNUER REGI ST-DATO BEDRIFTSNAVN AVDELING ADRESSE POSTNUER POSTSTED LAND i TLF. NUER \ BRANSJE ISIC KODE NACE KODE KOMPONENT REG I STER KOMP. NR STOFFNAVN ENHET NORM LAB ANAL YSEMETODE UTSKRI FTS_NAVN SYNONYME R

24 Vedlegg nr PR0VETAKINGSMETODER liovedgruppe Beskri velse D=DIREKTEVISENDE UTSTYR l=fargeindikatorrør l 2 =infrarødspektrofotometer F =OPPSAMLING PÅ FILTER 3 = fotoionisas j onsdetektor 4= flammeionisas j onsdetektor 5=støymåler 6=klimaanalysator 9=selektiv prøvetaker l=celluloseester 2 =polyviny lklorid 3=glassfiber 4=sølv 5 =polyf L uorety len 6=papir 7=polykarbonat 8=versapor L=HELLUFTPR0VER L =vakuumeho lder 2=displacement collector 3=plastsekk P=DIFFUSJONSPR0VETAKING l=aktivt kull Anvendelse NARKOSEGASS ST0V, FIBER, KVARTS, ELEM. KROM VI OLJETÅKE (SAMEN MED Fl) PAR L0SEMIDLER R=R0R MED ADSORBENT 6 =DNPH FORMLDEHYD l=akti vt kull L0SEMIDLER, OLJEDAMP 2=silicagel 3=amberlite 4=rør for termisk desorpsjon INNEKLIMA 5=trietanolamin V=OPPSAMLING I VÆSKE 6 =DNPH 7 =XAD 2 l=midget impinger 2 =gassvaskef laske FORMLDEHYD PAH

25 Vedlegg nr. 4 ANALYSEMETODER 19-APR Kode LIM N02 EAAS HAAS CV-A AAS AES DIAN DAG EKOD FM F FAG FAV GC GCD GCK GCMS GRAV HPLC ICP IR IRRF iso KOL LMIK NAA PART POL/LM ISE PH XRAY XRF SEM SED SIKT TITR TEM TLC UV Analysemetode LIMULUS, endotoksin analyse P&CAM 231 atomabs. spektrom., elektrotermisk atomisering atomabs spektrom., hydridgenerering atomabs. spektrom., kald-damp teknikk atomabsorpsj onsspektrometri a tomemi s j ons spektro f otomet ri direktevisende analyseinstrument dyrking på agar elektrokj emisk oksydasjon, direktemåling epi fluorescensmikroskopi fluorimetri forasking, glødeovn forasking, lavtemp. /vacuumovn gasskromatografi gasskromatografi, direktemåling gasskromatografi, et ter oppsamling på adsorpsj onsmiddel gasskromatografi -massespektrometri gravimetri høytrykkvæskekroma tograf i induktiv koplet plasma atomemisjonsspektrofotometri infrarød spektrofotometri infrarød spektrofotometri av respirabel fraksjon isotachoforese, analytisk kolorimetri lysmikroskopi nøytronakti vering partikkel telling polarisasj on lysmikroskopi potensiometer, ionespesifikke elektroder potensiometer, ph røntgendiffraksjon røntgenfluorescens scanning elektronmikroskopi sedimentering sikting titrering transmis j onselektronmikroskopi tynnskiktkromatografi ultraviolett spektrofotometri

26 Vedlegg nr ARBEIDSPLASSBESKRIVELSER MED SYNONYMER PR. Ol-DEC-94 * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Arbeidsplass Synonymer BADEROM BANK BIBLIOTEK BIL BLANDEA VDEL ING BUTIKK BYGGEPLASS BÅT COAT INGA VDEL ING CYSTOSCOPISTUE DEKORASJONSAVDELING ELEKTROLYSEHALL FARGERI FJØS FORBRENNINGSANLEGG FURANAVDEL ING FYRROM GARAS JE GARDEROBE GLASERINGSAVDEL ING GLASSHYTTE GRI SEHUS BADEROM BAS SENG SVØMMEHALL BANK BIBLIOTEK BIL TRAKTOR BLANDEAVDELING BLANDERI BLANDEROM BUTIKK FORRETNING BYGGEPLASS BYGG BÅT SKIP COATINGAVDELING CYSTOSCOPISTUE DEKORAS JONSA VDEL ING ELEKTROL YSEHALL ELEKTROLYTISK AVDELING FARGERI FJØS FORBRENNINGSANLEGG AVFALLSFORBRENNING FURANAVDEL ING FYRROM GARASJE KJØRETØYHALL GARDEROBE OMKLEDNINGSROM GLASERINGSAVDEL ING GLASSHYTTE HYTTE GRISEHUS

27 28 GRUVE GRUVE HANGAR HANGAR HAVN HAVN BRYGGE KAI HEIS HEIS ELEVATOR HØNSERI HØNSERI HØVLERI HØVLERI JUSTERVERK JUSTERVERK KANTINE KANT INE BYSSE KAE MESSE PAUSEROM SPISEROM KJELLER KJELLER KLASSEROM KLASSEROM KNUSEVERK KNUSEVERK KNUSERI KONTOR KONTOR BYGGKONTOR KONTROLLROM TELEFAKSROM VAKTROM KORRIDOR KORRIDOR GANG TRAPP KRATSTASJON KRAFTSTASJON LABORATORIUM LABORATORIUM LAB LAGER LAGER MAGAS INROM ARKIV LAKKERINGSROM LAKKERINGSROM LIMROM LIMROM LlMAVDELING LÆRERROM LÆRERROM MASKINROM MASKINROM MØLLE MØLLE

28 29 OLJEPLATTFORM OPERASJONSSAL OLJEPLATTFORM OLJERIGG OPERASJONSSAL OPERASJONSROM PAKKELOKALE PAKKE LOKALE POSTOPERATIVROM PRODUKSJONSHALL PUKKVERK RENROM RENSERI RESEPSJON ROM GENERELT R0STEANLEGG POSTOPERATIVROM OPPVÅKNINGSROM PRODUKSJONSHALL PUKKVERK STEINBRUDD RENROM. CLEANROM RENSERI RESEPSJON FORVÆRELSE MOTTAKNINGSHALL VESTIBYLE ROM GENERELT HYBEL LEILIGHET R0STEANLEGG SKIFTES TUE SKIFTESTUE SKYTEHALL SLIPEROM SMELTEHALL SMIE STALL S TERI L ISERINGSROM ST0PERI SY STUE TERMINAL TOALETT TOG SKYTEHALL SLIPEROM SMELTEHALL SMIE STALL S TERI L ISERINGSROM STØPERI SYSTUE TERMINAL GODSEKSPEDISJON GODSTERMINAL POSTEKSPEDISJON POSTTERMINAL TOALETT WC TOG

Asbest i materialprøver

Asbest i materialprøver Statens arbeidsmiljøinstitutt Tittel: Forfattere: Asbest i materialprøver Peter O. Osvoll Asbjørn Skogstad Per O. Huser Dato: 03/8-94 ISSN: 0801-7794 Serie: HD 1057/94 FOU SAMMENDRAG Fra 01.01.85 til 09.12.93

Detaljer

Løsemiddeleksponering i Norge på 1980 og 1990 tallet fordelt på bransjer og arbeidsoperasjoner

Løsemiddeleksponering i Norge på 1980 og 1990 tallet fordelt på bransjer og arbeidsoperasjoner Løsemiddeleksponering i Norge på 1980 og 1990 tallet fordelt på bransjer og arbeidsoperasjoner Rapport nr. 03.2001 Trondheim, desember 2000 Jonas Holme Bjarne Malvik Håkon Lasse Leira Arbeidsmedisinsk

Detaljer

Yrkeshygieniske løsemiddelmålinger

Yrkeshygieniske løsemiddelmålinger Staten arbeidsmiljøinstitutt Tittel: Forfattere: Yrkeshygieniske løsemiddelmålinger Peter O. Osvall Syvert Thorud Torill Woldbæk Dato: 06/02-95 ISSN: 0801-7794 Serie: HO 1060/95 FOU SAMMENDRAG Fra 01.01.85

Detaljer

KORTRAPPORT KARTLEGGING AV MANGANEKSPONERING VED VEDLIKEHOLDSARBEID VARMT ARBEID I NORSK INDUSTRI

KORTRAPPORT KARTLEGGING AV MANGANEKSPONERING VED VEDLIKEHOLDSARBEID VARMT ARBEID I NORSK INDUSTRI KORTRAPPORT KARTLEGGING AV MANGANEKSPONERING VED VEDLIKEHOLDSARBEID VARMT ARBEID I NORSK INDUSTRI Conny Meijer Balázs Berlinger Ulf Skogen STYRINGSGRUPPE Vemund Digernes, Fagsjef Arbeidsmedisin, Miljø/HMS

Detaljer

Hvordan måle eksponering for forurensninger i arbeidslufta? Berit Bakke bba@stami.no

Hvordan måle eksponering for forurensninger i arbeidslufta? Berit Bakke bba@stami.no Hvordan måle eksponering for forurensninger i arbeidslufta? Berit Bakke bba@stami.no Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten 10. mars 2010 Kartleggingsprosessen: AT450 Innledende vurdering Forundersøkelse

Detaljer

ASBEST FAKTA OG PRØVETAKING

ASBEST FAKTA OG PRØVETAKING ASBEST FAKTA OG PRØVETAKING 2 Hva er asbest og hvorfor ble det brukt? Asbest er en fellesbenevnelse på en rekke silikatmineraler som finnes i basiske bergarter. I utgangspunktet har asbest, som byggemateriale,

Detaljer

Eksponering for respirabel krystallinsk silika (RKS)

Eksponering for respirabel krystallinsk silika (RKS) Eksponering for respirabel krystallinsk silika (RKS) Program for opplæring i hht. Europeisk kvartsoverenskomst Utarbeidet av Jorunn Gundersen, 2008 NORCEM A.S, Brevik Innhold Europeisk avtale for respirabelt

Detaljer

Bosch-tilbehør 11/12 Arbeidssikkerhet Oversikt 789. Arbeidssikkerhet. Glem ikke at profesjonelle også må tenke på egen sikkerhet!

Bosch-tilbehør 11/12 Arbeidssikkerhet Oversikt 789. Arbeidssikkerhet. Glem ikke at profesjonelle også må tenke på egen sikkerhet! Bosch-tilbehør 11/12 Arbeidssikkerhet Oversikt 789 Arbeidssikkerhet Glem ikke at profesjonelle også må tenke på egen sikkerhet! Bosch-kvalitet kommer til uttrykk også gjennom det komplette tilbehørsprogrammet

Detaljer

Grunnleggende yrkesutdanning

Grunnleggende yrkesutdanning Grunnleggende yrkesutdanning Kort presentasjon av skolens utdanningsgrupper Kjelle videregående skole 1 Opplæringstilbudet Når du søker deg til Kjelle videregående skole, søker du deg til skolen og ikke

Detaljer

Krom(VI) bestemmelser i faststoff

Krom(VI) bestemmelser i faststoff Krom(VI) bestemmelser i faststoff Torgeir Rødsand, ALS Laboratory Group Norway AS torgeir.rodsand@alsglobal.com Right Solutions Right Partner www.alsglobal.com 1 Right Solutions Right Partner Litt kjemi

Detaljer

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg.

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg. KVALITETSMANUAL JERN 100 Klasse 1 - Stålskrap maks- 150x50x50 cm, min. tykkelse 5 mm. - Stålskrap, sakset/klippet, maks. 50x60 cm min 5 mm godstykkelse. - Pressede baller av gammelt rent tynnjern maks.

Detaljer

Not (2002) Not (2002), Not (2000),

Not (2002) Not (2002), Not (2000), ID LOKAL REGISTRERTE BRANSJER RAPPORT 1 Oppredningsverk Not, Geoteam, 410162-1 Ram (2004). 640373A MC (2003). 410162-1 2 Oppredningsverk Ram (2004). 640373A 3 Oppredningsverk Ram (2004). 640373A 4 Oppredningsverk

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Nye forskrifter Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Forskriften

Detaljer

Byggsektorens klimagassutslipp

Byggsektorens klimagassutslipp Notat Utarbeidet av: KanEnergi as, Hoffsveien 13, 0275 Oslo, tlf 22 06 57 50, kanenergi@kanenergi.no Utført av: Peter Bernhard og Per F. Jørgensen Dato: 21.12.2006, revidert 19.04.2007 Sammendrag: Basert

Detaljer

046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET

046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET 046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET Utgitt i sept 1995 av en arbeidsgruppe under Underutvalg Ytre Miljø Nr.: 046 Etablert: 21.09.95 Rev. nr: Rev. dato: Side 1 av

Detaljer

Fag STE 6228 Innemiljø Innemiljø Lover, regler og forskrifter

Fag STE 6228 Innemiljø Innemiljø Lover, regler og forskrifter 1 Fag STE 6228 Innemiljø Innemiljø Lover, regler og forskrifter Bjørn R. Sørensen Integrert Bygningsteknologi HIN STE 6228 INNEMILJØ Oversikt over lover, forskrifter og veiledningsmateriale av betydning

Detaljer

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hva er prosessindustri? 2 Hva lager prosessindustrien? 3 ineralgjødsel Såpe Papir

Detaljer

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen Nye HMS forskrifter 01.01.2013 Regelforenklingsprosjektet Utgangspunkt 99s 24s 52s 55s 27s 17s Arbeidstilsynet Midt Norge 2012 Målet Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet har gjennomgått HMSforskriftene

Detaljer

Behov for, og erfaringer med, bruk av veiledningene for påslipp og oljeutskillere.

Behov for, og erfaringer med, bruk av veiledningene for påslipp og oljeutskillere. Behov for, og erfaringer med, bruk av veiledningene for påslipp og oljeutskillere. Ved Brit Aase, VA-drift Bærum Kommune Brit.Aase@Baerum.kommune.no Hvorfor er det behov for veiledninger Nyttige punkt

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn , NorBetong AS, avd. Sandefjord

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn , NorBetong AS, avd. Sandefjord NorBetong AS, avd. Sandefjord Gneissveien 9 3221 Sandefjord Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2016/835 03.10.2016 33 37 11 95 Arkivnr: 472 Rapport etter

Detaljer

K A P I T T E L 7 8 BLY OG VARER DERAV

K A P I T T E L 7 8 BLY OG VARER DERAV K A P I T T E L 7 8 BLY OG VARER DERAV Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter bly og blylegeringer og visse varer derav. Bly utvinnes i alminnelighet av naturlig blysulfid (blyglans) som ofte

Detaljer

Skreddersydde gulvløsninger for industri

Skreddersydde gulvløsninger for industri Skreddersydde gulvløsninger for industri - EXPECT MORE FROM YOUR FLOOR Industrigulv på millioner av kvadrat verden over! - I mer enn 60 år Har du et problem, har Silikal en løsning! Om Silikal Styrken

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING MONTERINGSVEILEDNING. En guide for panel installasjon, inkludert kutting og bukking/knekk.

MONTERINGSVEILEDNING MONTERINGSVEILEDNING. En guide for panel installasjon, inkludert kutting og bukking/knekk. MONTERINGSVEILEDNING En guide for panel installasjon, inkludert kutting og bukking/knekking INTRODUKSJON Flere installasjonsmetoder kan benyttes. Aluminium har en termisk utvidelse og en må beregne at

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1 SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Revidert: 23.05.2011 Handelsnavn: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: GLAVA GLASSULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

2. FAREINDENTIFIKASJON

2. FAREINDENTIFIKASJON SIKKERHETSDATABLAD 01.03.15 VARTDAL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: VARTDAL STEINULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

Kvikksølvmålinger hos ansatte med tilknytning til oljebransjen

Kvikksølvmålinger hos ansatte med tilknytning til oljebransjen Tittel: Kvikksølvmålinger for oljearbeidere på plattformer og i laboratorier Kvikksølvmålinger hos ansatte med tilknytning til oljebransjen Torill Woldbæk, Sven Tore Grimstad og Helge Kjuus Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Vår dato Vår referanse Saksbehandler, innvalgstelefon 20.05.2015 2015/2979 Arkiv nr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 472

Detaljer

RADONMÅLING MED LUKKET SPORFILM CR-39

RADONMÅLING MED LUKKET SPORFILM CR-39 RADONMÅLING MED LUKKET SPORFILM CR-39 Oppdragsgiver: Storfjord kommune Kontaktperson: Sporfilm Bygning/ adresse Rom/ plassering Etasje Startdato Sluttdato Utførende person Ventilasjonssystem Driftstid

Detaljer

I FRONT SIDEN 1975. Som en del av konsernet Strata Marine & Offshore, skal vi ytterligere styrke vår posisjon i årene som kommer.

I FRONT SIDEN 1975. Som en del av konsernet Strata Marine & Offshore, skal vi ytterligere styrke vår posisjon i årene som kommer. 2 I FRONT SIDEN 1975 Med en historie som går helt tilbake til 1975, har Eiken Mekaniske Verksted fulgt oljebransjen på nært hold i fire tiår. Dette er grunnen til at vi i dag er en av distriktets viktigste

Detaljer

TILLATELSE TIL MOTTAK OG MELLOMLAGRING AV SPESIALAVFALL FOR. AS Follo Truckutleie avd. Regnbuen Gjenvinning

TILLATELSE TIL MOTTAK OG MELLOMLAGRING AV SPESIALAVFALL FOR. AS Follo Truckutleie avd. Regnbuen Gjenvinning Vedlegg FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS HOVEDKONTOR OG POSTADRESSE: TORDENSKIOLDSGT.12, POSTBOKS 8111 DEP. - 0032 OSLO TELEFON: 22 00 35 00 - TELEFAX: 22 00 35 35 - TELEFAX FOR MILJØVERNAVD. 22 00 36 58.

Detaljer

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling.

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling. VEDLEGG 2 (B) ANSVARS - OG ARBEIDSFORDELING Ansvars- og arbeidsfordelingen mellom brukerne i den enkelte virksomheten og servicemedarbeider er i utgangspunktet bygget på en felles ønske om godt samarbeid.

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Torp Mekaniske Verksted AS. Fagområder

Torp Mekaniske Verksted AS. Fagområder www.torpmek.no Torp Mekaniske Verksted AS Torp Mekaniske Verksted AS, tidligere Karlstad & Johansen AS, er et allsidig mekanisk verksted med mer enn 30 års erfaring. Vi holder til i moderne lokaler ved

Detaljer

Arbeidsforskningsinstituttene

Arbeidsforskningsinstituttene Arbeidsforskningsinstituttene Arbeidsfysiologisk institutt - Arbeidspsykologisk institutt - MuskelfysiOlogisk institutt Yrkeshygienisk institutt Kontoradresse: Gydas vei 8, tlf. 02/466850 Postadresse:

Detaljer

AKEPOX 2030. Teknisk merkeblad 1/5

AKEPOX 2030. Teknisk merkeblad 1/5 AKEPOX 2030 Teknisk merkeblad 1/5 Karakteristikk AKEPOX 2030 er et kremaktig, fyllstoffholdig, løsemiddelfritt to-komponentlim på epoksybasis med en modifisert polyaminherder. Produktet utmerker seg ved

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

Utsendelse som omhandler; Pasientidentifikasjon, merking av prøver og registrering av prøvesvar (PREA117)

Utsendelse som omhandler; Pasientidentifikasjon, merking av prøver og registrering av prøvesvar (PREA117) Utsendelse som omhandler; Pasientidentifikasjon, merking av prøver og registrering av prøvesvar (PREA117) Utsendelsen tar 5-10 minutter å besvare. Det er viktig at dere svarer på hvordan dere gjør i praksis

Detaljer

Generell opplæring i bruk av SVEISEVERKSTEDET

Generell opplæring i bruk av SVEISEVERKSTEDET Generell opplæring i bruk av SVEISEVERKSTEDET Når du har gjennomført denne opplæringen skal du kunne følgende: Hvordan verkstedet er organisert og hvordan man beholder god orden på en systematisk måte.

Detaljer

MAKE IT - European Welding Practitioner qualification (Norwegian)

MAKE IT - European Welding Practitioner qualification (Norwegian) Takk for at du deltar i undersøkelsen. Din tilbakemelding er viktig! The European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF) har 31 medlemmer og i Norge er de representert ved Norsk Sveiseteknisk

Detaljer

Installasjon av Alutile Fasade plater

Installasjon av Alutile Fasade plater Installasjon av Alutile Fasade plater Generelt. Alle plater er kvalitetsgodkjent fra fabrikk og blir testet etter mange ulike krevende tester standardisert av Amerikanske ASTM og Britiske Standarder. Alle

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Vedlegg konkurransegrunnlag SVK TSN SVK REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Vedlegg konkurransegrunnlag SVK TSN SVK REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nottørke Engøyholmen Rehabilitering DOKUMTKODE 218246 RIB ADM 001 EMNE Risikoanalyse (prosjektering) SHA TILGJGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Stavanger Eiendom OPPDRAGSLEDER Ann Helen Johannessen

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER?

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? på mindre byggeplasser Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften

Detaljer

Grunnleggende om glass

Grunnleggende om glass Grunnleggende om glass Bruk av glass Består av: 1 Floatglass 1959 i England Dagens produksjonsmetode Flyter ut på flytende tinn God kvalitet Kontinuerlig produksjon Floatglass 1: Silo for råvarer 2: smelteovn

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor og hvordan? 3. Miljøkartlegging 4. Miljøsanering 5. Kildesortering og organisering på byggeplass 6. Hvordan

Detaljer

Januar Beitstad skole Vegger 2 nye grupperom kr kr kr kr Steinkjer sykeheim Punktavsug medisinrom kr

Januar Beitstad skole Vegger 2 nye grupperom kr kr kr kr Steinkjer sykeheim Punktavsug medisinrom kr TILTAKSPLAN VEDLIKEHOLD 2015 - ENHET EIENDOM - REVIDERT 19.10.2015 Måned Sted Vedlikeholdsoppgave Status Pri kostnader Merknad Januar Beitstad skole Vegger 2 nye grupperom 2015 1 kr 20 000 kr 10 000 kr

Detaljer

arbeidsmiljø Raymond Olsen Oslo, 24. januar 2013

arbeidsmiljø Raymond Olsen Oslo, 24. januar 2013 LTA 2011 Oppfølging arbeidsmiljø Raymond Olsen Forsker, PhD Oslo, 24. januar 2013 Kartlegging av kjemisk k arbeidsmiljø og mekanisk belastning ved utlegging av varmasfalt og lavtemperaturasfalt Raymond

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

BOMEK consulting a.s. RÅDGIVENDE INGENIØRER MASKINTEKNIKK STÅLKONSTRUKSJONER. 04A For Anbud TT AS IS LS. 03A For anbud

BOMEK consulting a.s. RÅDGIVENDE INGENIØRER MASKINTEKNIKK STÅLKONSTRUKSJONER. 04A For Anbud TT AS IS LS. 03A For anbud 04A For Anbud 05.02.14 TT AS IS LS 03A For anbud 18.06.13 TT AS IS LS 02A For Anbud 02.05.13 TT AS IS LS 01A For Anbud 11.04.13 TT AS IS LS - For kommentar TT AS IS REV. GRUNN FOR UTGIVELSE DATO LAGET

Detaljer

Prøvematerialer: Det er mottatt 3 filter: 1 rent grovfilter, ett brukt grovfilter og ett kompaktfilter. Kunder har selv prøvetatt.

Prøvematerialer: Det er mottatt 3 filter: 1 rent grovfilter, ett brukt grovfilter og ett kompaktfilter. Kunder har selv prøvetatt. TITTEL RAPPORT Postadresse: 8607 MO Besøksadresse: Mo Industripark Telefon: 75 13 63 50 Telefaks: 75 13 68 31 Organisasjonsnr.: 953 018 144 FORFATTER(E) UNDERSØKELSE AV STØVFORURENSING PÅ KOMPAKTFILTER

Detaljer

Bilde fra trallebanen av fabrikk

Bilde fra trallebanen av fabrikk Bilde fra trallebanen av fabrikk Flyfoto Elkem Notat Til : Kopi : Fra : Bjørn Helge Bergesen Dato : 03.05.2007 Bygningsmasse som Elkem Bjølvefossen kan frigjøre til annen aktivitet Nr Navn på bygg Grunnflate

Detaljer

Biologiske arbeidsmiljøfaktorer

Biologiske arbeidsmiljøfaktorer Innhold Biologiske arbeidsmiljøfaktorer Temadag St. Olav, 2011 Bioaerosoler hva er de og hvor finnes de? Målestrategi og målemetoder Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler? Hva med nedbrytningsgasser?

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved DEFA AS i Nes kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved DEFA AS i Nes kommune Vår dato: 17.04.2013 Vår referanse: 2013/2335 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Kirsten Kleveland DEFA AS avd. Nesbyen Blingsmoveien 30 3540 NESBYEN Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Svandalsflonatunnelen Avfallsplan for oppgradering av tunnelen M U L T I C O N S U L T 1. Innledning Det ble den 3. november 212 utført befaring og prøvetaking i Svandalsflonatunnelen på E134 i forbindelse

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Rogaland Driftsoperatørforening

Rogaland Driftsoperatørforening Rogaland Driftsoperatørforening Sola 10 og 11 mars 2010 Magne Torgersen Eigersund kommune Vannverk Trykkøkningsstasjoner Toalettbygg E i g e r s u n d k o m m u n e motiv: Eigerøy fyr vinterstid Nye prefabrikkerte

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vår dato Vår referanse 26.05.08 2008/11110 Saksbehandler, innvalgstelefon, adresse Arkiv nr. Deres referanse Torild K. Halvorsen Inspeksjonsrapport Informasjon om virksomheten

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE NOTAT Oppdragsgiver: Bergen kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 523767 Ombygging Hålandsdalen leirskole Del: Miljøsaneringsbeskrivelse Løbergsboligen og garasje/skistall Dato: 2010-04-22 Skrevet

Detaljer

Primært termisk-, brann- og lydisolering. Grågrønn farge, leveres som plater, matter, rørskåler og granulat.

Primært termisk-, brann- og lydisolering. Grågrønn farge, leveres som plater, matter, rørskåler og granulat. SIKKERHETSDATABLAD Revidert 25.02.2013 ROCKWOOL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: ROCKWOOL steinull. Mineralull. Primært termisk-, brann-

Detaljer

Rapport. Prøvetakings- og analysemetoder beste praksis (STAMI)

Rapport. Prøvetakings- og analysemetoder beste praksis (STAMI) Rapport Prøvetakings- og analysemetoder beste praksis (STAMI) Forord Alt er kjemi, og vi er omgitt av kjemikalier. Noen av disse er helsefarlige og kan gi sykdom og skade. Daglig dør det personer i Norge

Detaljer

Utsendelse som omhandler; Pasientidentifikasjon, merking av prøver og registrering av prøvesvar (PREA117)

Utsendelse som omhandler; Pasientidentifikasjon, merking av prøver og registrering av prøvesvar (PREA117) Utsendelse som omhandler; Pasientidentifikasjon, merking av prøver og registrering av prøvesvar (PREA117) Utsendelsen tar 5-10 minutter å besvare. Det er viktig at dere svarer på hvordan dere gjør i praksis

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012. av 11. juni 2012

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012. av 11. juni 2012 11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/475 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012 2017/EØS/29/28 av 11. juni 2012 om fastsettelse av nærmere regler for beregning av materialgjenvinningsgrader

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Aust-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Aust-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Ildikó Nordensvan Vår dato: 22.6.2012 Vår referanse: 2012/2471/FMAAINO Telefon:37 01 75 51 E-post: fmaaino@fylkesmannen.no Rapportnummer.: 2012.020.I.FMAA

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 PRISAR GJELDANDE FRÅ 01.01.2013

GEBYRREGULATIV 2013 PRISAR GJELDANDE FRÅ 01.01.2013 GEBYRREGULATIV 2013 PRISAR GJELDANDE FRÅ 01.01.2013 TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD PBL 20-1 Tiltaks- Tiltaks- Tiltaks- 01. BOLIGBYGG OG FRITIDSHUS (GAB koder i parantes) klasse 1 klasse 2 klasse 3 a.

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0 Kjøkkenlager Kjøkken Kantine D1 A: 1,7 D1 A:, D1 A: 104,7 Kjøkkenlager D1 A: 1,0 A:,8 A: 3,4 A: 8,9 A: 46,6 A: 7, Renhold A: 1,0 A: 7,6 Grupperom A: 5,0 F.A aud A: 4,7 Heismaskin Tele/data A: 1,0 A: 5,

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715 Side 1 av 16 SIKKERHETSINSTRUKSJONER: All elektrisk installasjon skal utføres av en autorisert elektriker. Mengden sand i filteret skal ikke overskride 2/3 av tankens høyde. Renseanlegget skal ikke benyttes

Detaljer

BRYNE VGS BYGG C ROMLISTE

BRYNE VGS BYGG C ROMLISTE BRYNE VGS BYGG C ROMLISTE Etasje Rom Nr. Romnavn Gulv Areal Antall 1. etasje C.1.001 BASE 1 HLT 107,9 1 Kjøkken Vanlig boligkjøkken C.1.002 GRUPPEROM HLT 10,6 1 C.1.003 GRUPPEROM HLT 10,5 1 C.1.004 GRUPPEROM

Detaljer

Måling av viktige inneklimafaktorer. Fagsjef i Mycoteam AS

Måling av viktige inneklimafaktorer. Fagsjef i Mycoteam AS Måling av viktige inneklimafaktorer Johan Mattsson Fagsjef i Mycoteam AS Måling av viktige inneklimafaktorer - Hvordan ta fakta ut av løse luften? Johan Mattsson Fagsjef i Mycoteam AS Måling av viktige

Detaljer

Teknisk desinfeksjon. Linda Ashurst Seksjonsleder Avdeling for smittevern. Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus

Teknisk desinfeksjon. Linda Ashurst Seksjonsleder Avdeling for smittevern. Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus Teknisk desinfeksjon Linda Ashurst Seksjonsleder Avdeling for smittevern Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus Teknisk desinfeksjon Teknisk desinfeksjon er desinfeksjon av verktøy, inventar,

Detaljer

KAPA. I:\02_Gjennomforer_provetaking\Prosedyrer\PR_020201_1_Prosedyre_for_handtering_av_proveflasker_ekstern_V_ 5_120719.docx

KAPA. I:\02_Gjennomforer_provetaking\Prosedyrer\PR_020201_1_Prosedyre_for_handtering_av_proveflasker_ekstern_V_ 5_120719.docx 1. Hensikt Sikrer at rene prøver blir riktig merket, registrert og lagret klare for bruk uten mulighet for forveksling, kontaminering eller bruk av feil konserveringsmiddel. 2. Beskrivelse Utføres av Nr.

Detaljer

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere?

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere? Yrkeshygieniker, rolle og funksjon Solveig Føreland Yrkeshygieniker Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs hospital En yrkeshygieniker Har som oftest en natur-/tekniskvitenskapelig bakgrunn. Tittelen eller

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Veidekke Industri AS Avd Sortland - Asfalt Kontrollnummer: I.FMNO

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Veidekke Industri AS Avd Sortland - Asfalt Kontrollnummer: I.FMNO Fylkesmannen i Nordland VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF SORTLAND Bodø, 07.07.2017 Husvik 8406 Sortland Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Oddgeir Johnsen 2005/4502 Saksbehandler: Sten Bruaas Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Omlegging av forskriftene

Omlegging av forskriftene Omlegging av forskriftene Historikk Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 1977 (opphevet). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. 2005. Diverse forskrifter, utfyllende til rammeloven. Rangsmessig

Detaljer

Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult

Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult Norconsult - rapport for Klif mars 2010 "Kartlegging av nyere fraksjoner av farlig avfall i bygg" Det er funnet feil i rapporten angående 6 stk.

Detaljer

Innhold. Forord... 13

Innhold. Forord... 13 114-Legemiddelanalys.book Page 3 Monday, July 12, 2010 1:08 PM Innhold Forord................................................... 13 Kapittel 1: Innledning til legemiddelanalyse...................... 14

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016. I tillegg til basisgebyr betalast eit arealgebyr på 18 kr/m 2 bruksareal.

GEBYRREGULATIV 2016. I tillegg til basisgebyr betalast eit arealgebyr på 18 kr/m 2 bruksareal. GEBYRREGULATIV 2016 TILTAK SOM BEHANDLAST ETTER SØKNAD PBL 20-1 Tiltaks- Tiltaks- Tiltaks- 01. BUSTADBYGG OG FRITIDSHUS (GAB koder i parantes) Vare: 1001 a. Einebustad (111) + (113) 7025 10372 1002 b.

Detaljer

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4 NOTAT Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune Oppdrag: 522880 Miljøkartlegging skolebygg - Rammeavtale HFK-09-093 Del: Bergen Maritime videregående skole Dato: 2010-02-22 - Revisjon 02 Skrevet av: Kristian

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Gjeninnført tiltak for AN01 og AN02 på best fra RK Bevegelse siden sist møte Byggnavn/oppgave J F

Detaljer

Hermod Pettersen, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013,

Hermod Pettersen, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, , nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, KTF KranTeknisk forening KTF ble stiftet 16. mars 1979. Hensikten med stiftelsen var å etablere et fagmiljø som i samråd med aktuelle myndigheter kunne arbeide for å

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

HMS samarbeidsforum 5-6 juni 2013

HMS samarbeidsforum 5-6 juni 2013 HMS samarbeidsforum 5-6 juni 2013 06.06.2013 2 06.06.2013 3 Tabell 1: De ti hyppigst meldte eksponeringsfaktorene foruten støy 06.06.2013 4 Hvorfor eksponeringsregistre? 1. Krav fra myndighetene 2. BHT

Detaljer

«Siste nytt fra Arbeidstilsynet» Arbeidstilsynet. Elizabeth Ravn

«Siste nytt fra Arbeidstilsynet» Arbeidstilsynet. Elizabeth Ravn 1 «Siste nytt fra» Elizabeth Ravn Hovedtrekkene Hvilke prioriteringer har for 2016 på «kjemi området» Endringer i regelverket som har betydning for «kjemi området» EMF Radon EUs grenseverdiarbeid nye og

Detaljer

Teknisk desinfeksjon Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus

Teknisk desinfeksjon Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus Teknisk desinfeksjon Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus 27.11.17 Mylene V. Rimando Hygienesykepleier E post: mylrim@ous hf.no Avdeling for smittevern Teknisk desinfeksjon Dekontaminering

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Ardex: 880, A37-mix, A46, F5, K75, S20. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 2. Fareidentifikasjon

Sikkerhetsdatablad. Ardex: 880, A37-mix, A46, F5, K75, S20. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 2. Fareidentifikasjon Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Revidert den: 20-03-2009/ JST Erstatter den: 30-09-2008 Bruk av produktet Ardex 880, A46, K75: Gulvsparkelmasse Ardex

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse FYLKESMANNEN I ROGALAND Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Rapporteringsskjema Rapportering for 2012 Bedrift: Virksomhet: Mottak og mellomlagring av farlig avfall Utfylt

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning Sarpsborg Opphaugveien Kontrollnummer: I.FMOS

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning Sarpsborg Opphaugveien Kontrollnummer: I.FMOS Fylkesmannen i Østfold NORSK GJENVINNING AS AVD SARPSBORG Opphaugveien 6 1738 Borgenhaugen Miljøvernavdelingen Moss, 23.6.2017 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Jarle Bakklund 2013/1554 Saksbehandler:

Detaljer

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Rapporteringsskjema Rapportering for 2012 Bedrift: Fabrikkenhet: Kontrollklasse: Utslippstillatelse (med evt. senere endringer) av:

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Rapporteringsskjema Rapportering for 2015 Bedrift: Utfylt skjema skal sendes Fylkesmannen innen 1.3.2016 Underskrift fra bedrift 2 Vi

Detaljer