Rapportering av ulykker har det noen hensikt?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportering av ulykker har det noen hensikt?"

Transkript

1 Rapportering av ulykker har det noen hensikt? Temadag, EnergiNorge/Energiakademiet onsdag 8.februar 2012, kl NHO, Triangelet, Middelthunsgt.27, Majorstua Lars Ole Goffeng, psykolog/forsker, ph.d. Statens arbeidsmiljøinstitutt, Pb.8149 Dep., N-0033 Oslo

2 Hva mener vi med ulykkesrapportering?

3 Hva mener vi med ulykkesrapportering? -Eksternt eller bedriftsinternt? -Individ- eller gruppenivå? -På navn eller anonymisert?

4 Hvor vanlig er ulykker?

5 Strømulykker meldt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 61 ulykker årlig (31-85) Under 2 dødsulykker årlig (0-4) i gjennomsnitt strømulykker rapportert i 2009 (elektronisk f.o.m i fjor)

6 Rapporterte og beregnede strømulykker i Norden Rapportert Sverige 245 * (2004) Norge 142 (2004) Danmark 143*** (2004) Beregnet - 19%** (2005) (2003) (2004) * El, brand, explosion ** lysbue eller ström gjennom kroppen *** 89 Arbejdsulykker og 54 fritidsulykker

7 Hvorfor rapportere ulykker?

8 De aller fleste strømulykker går bra! 8

9 -men når? -og hvorfor? 9

10 Det vet vi ikke på forhånd Derfor er det viktig å hindre at ulykker skjer! 10

11 Hvorfor rapportere ulykker? Synliggjøre at sikkerhet er viktig! Kjenne problemets omfang Vi får ikke vite omfanget med dagens rapporteringspraksis. Hvem trenger slik kunnskap? Myndigheter Bransje Bedrift Den ansatte

12 Hvorfor rapportere ulykker? Forebygge ulykker, hindre lignende situasjoner Forstå årsaken(e) til ulykker Hvor skjedde den? Når skjedde den? Hvordan skjedde den? Lære av erfaringer Hvilke tiltak kan hindre lignende ulykker i fremtiden? Hva i arbeidssituasjonen kan forbedres? Hvem trenger slik kunnskap? Myndigheter Bransje Bedrift Den ansatte

13 Hvorfor rapportere ulykker? Helseoppfølging Eventuelle akutte konsekvenser I tilfelle senfølger skulle utvikles Hvem trenger slik kunnskap? Myndigheter Bransje Bedrift Den ansatte

14 Hvorfor rapportere ulykker? Dokumentasjon fra ulykkestidspunkt er viktig Om eksponeringen Om helse i akuttfasen I tilfelle arbeidsførhet skulle påvirkes Ved evt. utvikling av langsiktige helseproblemer Hvem trenger slik kunnskap? Myndigheter Bransje Bedrift Den ansatte

15 Må alt meldes likt? Ulike meldingstyper - ulik administrativ konsekvens? Ulykker Nestenulykker Erfaringsmeldinger Informasjon Kriterier for når ulike meldingstyper kan benyttes? Om personer er involvert Anonymitet Hyppighet av hendelser Gruppemelding (navn bedriftsinternt, kun antall/type meldt dsb

16 Ved melding til bedrift Kan gruppebasert rapportering av enkeltulykker fra bedrifter til tilsyn gi et bedre estimat på forekomst av ulykker enn eksisterende praksis? En vei å gå? Hvor detaljert informasjon trenger tilsynet? Når trenger tilsynet navn på den forulykkede, og hvorfor? Hvem trenger hvilken kunnskap? Myndigheter Bransje Bedrift Den ansatte

17 Hvorfor rapporteres ikke ulykker?

18 Hvorfor rapporteres ikke ulykker? Grunner tilknyttet -definisjoner/kriterier -lovverk, bransje, bedrift -arbeidsgruppe eller individ

19 Definisjoner eller kriterier Fraværsskader eller subjektivt opplevd alvorlighet?

20 Definisjoner eller kriterier Av 400 svenske elektrikere rapporterte 18,75% strøm gjennom kroppen eller lysbue siste år. 83% meldte ikke hendelsen! Ikke alvorlig nok (75% av disse) Det gikk jo bra, hva er vitsen?

21 En kultur for å rapportere? Om risikovurdering En karamell er kun en del av jobben og helt ufarlig En karamell går ofte bra, men kan ha følger for helsa

22 En kultur for å rapportere? Om arbeid og helse Interesse for eksponering og helse er pysete Interesse for strøm og helse er en viktig del av jobben

23 Hva kan begrense motivasjon for rapportering? Ensidig fokus på om regelverk er fulgt? Hvis erfaringslæring/forebyggende tiltak nedtones? Hvis helseoppfølging/behandling oftest er mangelfull? Motstridende informasjon i ulike deler av helsevesen Det nytter ikke å kontakte dem de ber oss bare se det an De kjenner ikke til hva de skal gjøre!

24 Engstelse for konsekvenser Gode, tette forskrifter kan virke forebyggende Øker samtidig sannsynlighet for at hendelser kan tilskrives forskriftsbrudd Uten forskrifter ingen forskriftsbrudd Lovverket beskriver mulighet for sanksjoner Frykt for individuelle reaksjoner i elektrobransjen Engstelse for jobben, å bli parkert, eller Kanskje jeg får bot!

25 Årsaksattribuering Opplevelse av egen skyld/ansvar Det er en tendens til at ansvaret legges på dem selv og egen arbeidsstil Slarv och/eller stress är de vanligaste orsakerna till att elolyckor inträffar, vilket nämns av nästan samtliga svarande. Og av 2/3 av de som selv har fått strøm gjennom kroppen siste år Da er det ingen ulykke (1/3 20 av 26) Hendelser de selv mener de er skyld i meldes da ikke Det var ingen ulykke det var min egen skyld! (9%)

26 Årsaksattribuering Individer alltid tilstede ved ulykker med personskader! Nærhet i tid og rom betraktes ofte som en indikasjon på årsakssammenheng Overdreven vektlegging av individuelle faktorer som ulykkesårsaker! Jeg visste jo hva jeg gjorde!

27 En kultur for å rapportere? Om skyld og ansvar Den enkelte har ofte skylda for forskriftsbruddene Så mye påvirker atferd at skyldplassering er vanskelig

28 En kultur for å rapportere? Om ulykkesårsaker Forskriftsbrudd skyldes sløvhet og slurv Forskriftsbrudd skyldes løsningsvilje/ansvar for andre Er du selv sløv? Er du den eneste ansvarlig i bransjen?

29 Yrkesstolthet Generellt sett har personerna i studien en hög arbetsmoral. Elyrkesmännen tar i hög utsträckning eget ansvar för elolyckor som inträffar på arbetsplatsen. Flaut, jeg gjorde en tabbe. -Og ingen så det!

30 Praktisk: Tid mangler Flertalet vill vara effektiva och samtidigt göra ett bra arbete. Alt for mye papirarbeid å melde ulykken Har ikke tid, må bli ferdig med jobben.

31 Praktisk: Kunnskap mangler Drøyt hver femte person er usikker på om det finnes rutiner for rapportering av strømulykker. men 72% av elektrikere vet hvordan de skal rapportere en strømulykke som finner sted i arbeidstiden. og 63% oppgir at det finnes rutiner for rapportering i selskapet der de jobber Jeg vet ikke sikkert hvordan ulykker meldes!

32 Kan rapporteringsplikt være ulykkesforebyggende i seg selv?

33 Expressen 22 nov 2006

34 Sanksjonsrisiko ikke alene avgjørende årsak til undermelding. Vi har politianmeldt oss selv! Opplevelse av at noe blir tatt alvorlig Ulykkeskommisjoner/ havarikommisjoner? Hva meldes? Hvordan meldes? Hvem meldes det til? Konsekvensen av melding/ikke-melding?

35 -Virker rapporteringsplikten mot sin hensikt? Nei den gjør ulykker til et viktig tema! Ja med stor undermelding kan problemer med sikkerheten tilsløres!

36 Kan strategier for forebygging av ulykker påvirke ulykkesrapportering?

37 Noen eksempler Kan strategier for ulykkesforebygging få redusert rapportering som bivirkning? Eller til og med viktigste virkning? Hvordan motvirke objektive grunner til ikke å rapportere? Hva stimulerer til rapportering?

38 1. Individuell innskjerping Åpner for økt hemmelighold og mindre åpenhet Men tross alt: Problem fjernet arbeidsmiljø uendre.) Må ledsages av: Synliggjøring av at rapportering brukes (følges av tiltak) Formidle kunnskap om bakenforliggende årsaker til ulykker Dvs. unngå stigmatisering og moralisering Formidle kunnskap om individuelle grunner til melding

39 2. Å belønne skadefrihet Ved lavfrekvente hendelser Fravær av belønning vil oppfattes som straff Hemmelighold styrkes Hvis beløningssystemer skal anvendes.. Er belønning av rapportering mer hensiktsmessig? Eller som følge av gjennomførte arbeidsmiljøtiltak?

40 3. Å straffe ulykker Er dette egentlig en sanksjon mot en ulykke? I realiteten en reaksjon på ulykkesrapportering Jfr. egne feilparkeringer: Trafikketaten informeres ikke! Hvis straffeprosedyrer skal anvendes.. Heller straffe fravær av intervensjoner for forebygging av ulykker? (Kurs, øvelser, etc.)

41 4. Å redusere H-verdier Et valg mellom arbeidsmiljø og å få et oppdrag? Opprinnelse i forsikringsbransje? Lite rapportering = lav forsikringspremie Høye H-verdier kan hindre oppdrag Hemmelighold styrkes Hva gjør man? Informere evt. byggherrer om bakgrunn for verdiene Små enheter favoriseres: Sjeldnere ulykker, bedre H-verdi Underentreprenører kan tilsløre- dårlige rapportering, lav verdi Gode systemer gir høyere H-verdier. Altså: Snu det dårlige til det gode.

42 Så lenge det lønner seg å underrapportere vil underrapportering fortsette

43 Hvor går grensen for hva som bør rapporteres?

44 Hvor går grensen for hva som bør rapporteres? For strenge krav: Rapportering diskrediteres For lave krav: Vi får ikke noe reelt bilde

45 Formål: Mer reelt bilde

46 Lavterskelrapportering (dsb): Anonym rapportering av strømulykker fom. i år: Send SMS KARAMELL til 1933 Samarbeid med lokale el-tilsyn

47 Formål: Sikre adekvat behandling

48 Anbefalinger for oppfølging av personulykker i.f.m strøm Forulykket som oppfyller minst et av følgende kriterier skal til sykehus umiddelbart etter nødvendig førstehjelp: Har vært utsatt for høyspent Har vært utsatt for lynnedslag Har vært utsatt for lavspent strømgjennomgang med sannsynlig strømvei gjennom kroppen Har vært bevisstløs eller omtåket rett etter ulykken Har brannskader Har tegn på nerveskader (for eksempel lammelser)

49 Pasienter som ikke henvises til sykehus. Oftest en konsultasjon 2-3 dager etter ulykken, og de samme forhold som er nevnt ovenfor bør vurderes. I arbeidsmessig sammenheng er det hensiktsmessig at bedriftshelsetjenesten foretar videre oppfølging, med tanke på å avdekke potensielle senfølger. ALLE: Kontroll hos fastlege/bht for orienterende (nevrologisk) undersøkelse etter ca ½ år

50 Takk for oppmerksomheten!

51 Helseoppfølging ved strømskader... 51

52 Vurdering av hjelp* ved ulykken og første tid etter Gjennomgang uten kramper (N=21) Gjennomgang med kramper (N=35) Lysbue (N=34) Fra helsepersonell 3,7 (2,2) 3,8 (2,1) 1 4,7 (1,3) 1 Fra kolleger 4,4 (1,9) 4,3 (1,7) 4,0 (1,7) Ledelsens oppfølging 2,8 (2,2) 2,8 (1,9) 2 3,7 (1,6) 2 * Gj.sn. (sd) av =svært mangelfull, 6=svært bra Independent samples t-test: 1 p= p=.062

53 Sykehusenes kunnskap om strømulykker Nesten 30 svenske sykehus har besvart spørreskjema om personalets utdannelse, erfaringer med, og kunnskap om skader ved strømgjennomgang eller lysbueulykker. Kun ett sykehus oppgir at skader i nervesystemet kan oppstå etter en strømulykke. Øvrige svar tyder også på begrenset kunnskap om mulige følgetilstander. Sykehusene ønsker utdannelse og retningslinjer for behandling av personer utsatt for strømulykker.

54 Litt om anbefalinger for oppfølging/behandling Fra ulykken skjer til den forulykkede kommer til sykehus

55 Ulike råd om oppfølging i ulike deler av behandlingsapparatet Noen mulige eksempler: Dra hjem, vent og se, ta kontakt om nødvendig Jeg måtte fortelle dem alt selv Skulle du overvåkes, sa de? Neida, bare dra hjem Vi kan ikke hente deg i ambulanse for dette. Dra innom legevakten, hvis du trenger det.

56 Kolleger Første trinn i behandlingskjeden Førstehjelpshåndboken 2007 Ring 113. Hjertestans kan inntre selv etter flere timer. En person som har fått strøm gjennom seg, skal alltid til lege eller sykehus for observasjon. Elektriske skader: Side

57 Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp -Vanlig 230V-strøm gjennom kroppen, men ok nå. Råd: Selv om pas. føler seg ok etter strømstøtet, bør han likevel straks undersøkes av lege.. -Vanlig 230V-strøm gjennom kroppen og fortsatt uvel. Råd: Det er risiko for hjerterytmeforstyrrelser også ved lavspentstrøm gjennom kroppen. Hvis uvel, bør pasienten straks undersøkes på sykehus. Ikke la pas. være uten tilsyn. Meld straks fra ved forverring. AMK Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral - 113

58 Norsk indeks for medisinsk nødhjelp

59 Kvalitets-/prosedyreverktøy for ambulansetjenester i Norge. MOM Medisinsk Operativ Manual

60 Medisinsk operativ manual (MOM) Rask oppfølging på sykehus ved: 1) høyspentskader, 2) Lysbueskader eller andre brannskader, 3) lynnedslag, 4) lavspentskader med strømgjennomgang i kroppen, 5) bevisstløs eller omtåket etter skaden 6) tegn på nerveskade/lammelse. Merk: Sirkulasjons- og respirasjonsstans kan skyldes lammelse av vitale sentre i hjernen, og HLR/AHLR skal derfor fortsettes vesentlig lengre enn ellers.

61 Konklusjoner Hvem skal sendes videre? Ring 113. Hjertestans kan inntre selv etter flere timer. En person som har fått strøm gjennom seg, skal alltid til lege eller sykehus for observasjon. (Førstehjelpshåndboken 2007) Husk spesielle forhold! Indre brannskade, evt uten synlig hudskade Viktig å gi veske Ved hjerte/respirasjon stans Langvarig hjerte/lunge redning Obs for senfølger

62 3. Arbeidsorganisering Lønnssystem Anbud, prising av arbeid/tidsbruk Arbeidsmengde/stress: 11.Fysisk belastning Støy Sterk varme/kulde Helkropps-vibrasjoner Luftfuktighet Belastende arbeidsstillinger 10. Egen tilstand Lite søvn Lange arbeidsdager Korte tidsfrister Lite folk 2. Krav fra kunden Arbeid under spenning Krav om korte strømavbrudd 1.Lover og regler Individ- eller gruppefokus Vektlegging av skyld Bruk av sanksjoner Private belastninger Ulykke 9. Kunnskap/erfaring For mye rutine ( Automatisert atferd) For lite kunnskap Overvurdere egen kompetanse Undervurdere risiko 4. Anlegg/utstyr Gamle anlegg Uegnet/manglende verktøy Verneutstyr som mangler Forskriftsbrudd? Viten om strøm og helse 5. Arbeidsoppgaver Type oppgave Oppgavens varighet Komplekse arbeidsoppgaver Flere oppgaver samtidig Krysspress, opplæring/læring Mobiltelefoner Indirekte strømarbeid vedlikehold, rengjøring m.m Modellæring 7.Kommunikasjon Press fra kollega/ arbeidsleder Reaksjoner fra kollega/arbeidsleder Kommunikasjonssvikt Misforståelser Uklar ansvarsfordeling 8.Personlighet/holdning Vilje til å ta i et tak Vanskelig å si nei 6.Læring Uegnede opplæringsmetoder Mangelfull opplæring Dårlig samvittighet (opplevd press)

63 Handler om: Beslutninger som Organisatoriske forhold Fattes på et overordnet nivå (myndigheter, parter i arbeidslivet, enkeltbedrifter) Omfatter mange arbeidstakere i aktuell organisasjon Påvirker/styrer beslutninger nedover i organisasjonen Påvirker/styrer samhandling i organisasjonen, og på individnivå (atferd/tenkning) Beslutninger som kan endres/påvirkes vurderes også i tilknytning til ulykkesforebygging

64 Om organisatoriske årsaker Overskrifter fra Arbeidervern : Sikkerheten er det første offeret Om retningslinjer for minimum hvile (Ebba Wergeland) Planlagte ulykker Om stort tidspress, valg av arbeidsmetoder og sviktende planlegging (Ebba Wergeland)

65 Når årsaken er funnet -Spør et hvorfor til!! 65

66 Oppsummering Meldefrekvens påvirkes av Ulykkesdefinisjon Kunnskap om melderutiner Oppfatning av årsak til/ skyld i ulykken Høy arbeidsmoral tidspress, arbeidsmengde, yrkesstolthet Vurdering av mulig helseskade Konsekvenser av å melde Hva meldingene blir brukt til Personlige vurderinger Et rapporteringssystem er på sin plass Bør utformes spesielt med tanke på nytte for forebygging

67 Svensk kartleggingsprosjekt Elsäkerhetsverket i samarbeid med EIO (Elektriska Installatörsorganisationen) Svenska Elektrikerförbundet 400 svenske elektrikere Alder: 42 år (18-64) 52% Installasjon 36% Service 13% Elmontör Telefonintervjuer mai-juni 2005 Anonym rapportering Fagforbund fremskaffer medlemslister Konsulentfirma trekker et tilfeldig utvalg og intervjuer rapporterer på gruppenivå Formål: Sikrere viten som grunnlag for forebyggingstiltak

68 10 gode grunner til ikke å melde fra om ulykken! Det var ingen ulykke! Vet ikke hvordan ulykker meldes Det gikk jo bra! Hva er vitsen? Flaut, gjorde en tabbe. -Og ingen så det! Har ikke tid, må bli ferdig med jobben Alt for mye papirarbeid Jeg får sikkert en bot, visste jo hva jeg gjorde! Redd for jobben/å bli parkert Det fører ikke til noe likevel!

69 Plager i bevegelsesapparatet siste år blant 57 yrkesaktive elektrikere (%) :42,1% Strømulykker: Ikke strømulykker: : 75,0% 36,7% : 44,4% 10,4%

70 Plager i bevegelsesapparatet siste år blant 57 yrkesaktive elektrikere (%) Strømulykker: : 75,0% :38,6% Ikke strømulykker: 32,7%

Strøm: Mekanismer: Hvordan virker strøm på kroppen?

Strøm: Mekanismer: Hvordan virker strøm på kroppen? Strømulykker og helseeffekter. NEK s Elsikkerhetskonferanse 2009 Oslo Kongressenter, 28-29 oktober Onsdag 28.oktober 2009. Lars Ole Goffeng, forsker/psykolog Bo Veiersted, overlege Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

FOREBYGGING AV STRØMULYKKER

FOREBYGGING AV STRØMULYKKER FOREBYGGING AV STRØMULYKKER Ulykkesrisiko påvirkes av: Rammebetingelser - For eksempel lover og forskrifter, utforming av utstyr og anlegg, arbeidsorganisering Samhandling - For eksempel kommunikasjon

Detaljer

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG?

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? AVSLUTTENDE OPPGAVE VED HMS VERNEINGENIØRSKOLEN, TEKNOLOGISK INSTITUTT, MODUL V200 YVONNE T. STUBBERUD MAI 2013 Prosjektoppgave Studentens navn: Yvonne T. Stubberud

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Mobbing i arbeidslivet

Mobbing i arbeidslivet En veiledning for arbeidsgivere, tillitsvalgte og ledere TEMAHEFTE Mobbing i arbeidslivet Ståle Einarsen, Lars Glasø, Tina Løkke Vie og Harald Pedersen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken for

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

FOREBYGGING AV ULYKKER I BYGG- OG ANLEGGS- NÆRINGEN

FOREBYGGING AV ULYKKER I BYGG- OG ANLEGGS- NÆRINGEN Hans Magne Gravseth Side 1 08.05.2007 RAPPORT FOREBYGGING AV ULYKKER I BYGG- OG ANLEGGS- NÆRINGEN OSLO LEGEVAKT HØST/VINTER 2002/2003 HANS MAGNE GRAVSETH Innledning Bakgrunn I perioden mars til juni 2001

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag...4 2. En åpen bedriftskultur...5 En åpen

Detaljer

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Sluttrapport fase 2 Desember 2005 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og anbefalinger... 4 2 Innledning... 5 3 Mandat... 7 4 Gjennomføring

Detaljer

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker.

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker. Dessverre inntreffer ulykker på arbeidsplassen. Skade mappen er laget som et hjelpemiddel hvis en ulykke skulle skje. Det er mange ting man må huske på, både under selve ulykken og i etterkant. Elektrikere

Detaljer

Vold og trusler på arbeidsplassen

Vold og trusler på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 597 Vold og trusler på arbeidsplassen Forebygging, håndtering og oppfølging 1 Foto: Colourbox.no Utgitt august 2009 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu Et samarbeidsprosjekt mellom 2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu 2004 1 Forord Denne rapporten er et resultat av samarbeidsprosjektet Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv (AIFA) som

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

Hva sa du? Jeg hører så dårlig!

Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Prosjektoppgave ved HMS verneingeniørskolen, Teknologisk Institutt. Trond Ristebråten, 23.4.2012. Prosjektoppgave Studentens navn: Trond Ristebråten. Linje og studieretning:

Detaljer

Forlenge tjenestetiden for mekanikere

Forlenge tjenestetiden for mekanikere Forlenge tjenestetiden for mekanikere Rapport fra NBFs servicekontor april 2003 Innholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. Forord Sammendrag Datamateriale 3.1 Undersøkelse utført av Universitetet i Bergen

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

Sikkerhet i komplekse prosjekter. En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter

Sikkerhet i komplekse prosjekter. En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter Sikkerhet i komplekse prosjekter En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter Hilde Nykamp Asgeir Skålholt Finn Ørstavik Rapport 23/2011 Sikkerhet i komplekse

Detaljer