Arkitektur og pedagogikk i barnehagebygg - møte mellom pedagogisk innhold og fysiske strukturer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkitektur og pedagogikk i barnehagebygg - møte mellom pedagogisk innhold og fysiske strukturer"

Transkript

1 - møte mellom pedagogisk innhold og fysiske strukturer Randi Evenstad Førskolelærer, drama og pedagogikk Høgskolelektor i pedagogikk Institutt for barnehagelærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Birger Dahl siv. ark. MNAL, Enerhaugen Arkitektkontor AS Prosjekterer bl.a. barnehager og skoler 1

2 2

3 3

4 - møte mellom pedagogisk innhold og fysiske strukturer FoU - prosjekt: Rom for en ny barnehage- intensjoner og realisering - etableringsprosesser i nye base- og sonebarnehager i Oslo i samarbeid med 1. lektor Aslaug A. Becher, HiOA Tverrfaglig samarbeid i planleggingsprosesser av nye barnehager og mellom førskolelærer- og arkitektstudenter gjennom to seminarer på NTNU, 2011 og 2012 Veiledning og kurs «Dagens barnehage» artikkelserie i Første steg; Utdanningsforbundet «Rom for barnehage - flerfaglige perspektiver på barnehagens rom» Fagbokforlaget

5 Innhold Avgrensinger arkitektur og pedagogisk perspektiv Fysiske strukturer i nyere barnehager: Bakgrunn og modeller Behov for felles begrepsbruk? Sammenheng mellom pedagogisk innhold, innredning og bruk Om å forstå barnehagebyggets fysiske struktur Fysiske strukturers betydning for barnehagens hverdag Hvordan kan vi se framover? Muligheter 5

6 Avgrensing - Arkitektur Avgrensing: Hvilken betydning har byggets organisering og planløsning for barnehagehverdagen? Her har vi mindre fokus på estetikk, men: Byggene eksemplene i dette foredraget er hentet fra er prisbelønte og/eller har gode arkitektoniske kvaliteter Kolstad, NTNU: Fysisk miljø gir råstoff for tankene 6

7 Avgrensing pedagogisk perspektiv The child The adult The room 7

8 Rommet CARLINA RINALDI: Alt det menneske er og gjør er bundet til erfaringer av rommet... Rommet har et eget språk og en egen kode. Et mektig språk, enda mektigere enn det verbale og skrevne, som går gjennom alle kulturer og alle epoker. VI SKAPER ROMMET OG ROMMET SKAPER OSS 8

9 Fysiske strukturer i barnehagebygg: Flere modeller Forskningsrapport Sintef/NTNU for Storbysamarbeidet (2004) «Utforming av barnehager- på leting etter barneperspektiv» dannet grunnlag for funksjons- og arealprogrammer og definerer avdelings- og basestruktur. Oslo kommune ( ): Utdyper begrepene og innfører definisjon av sonestruktur Bygningene skal ha base- eller sonestruktur Fleksibilitet og flerbruksmuligheter Universell utforming Uavhengig av modell: Arealnorm, lekeareal Pedagogtettet Størrelse 9

10 Fra intervju Intensjoner og planlegging Pedagogiske intensjoner for en ny barnehagearkitektur/utforming i bydelene Bort fra selvdrevne avdelinger med «mine og dine barn», «mine og dine leker», og hjemlig preg Fremme åpenhet og samarbeid på institusjonsnivå Bort fra trange rom med mye bordaktivitet Plass til kroppslig lek Større variasjon i lek og læring men trygghet, omsorg viktig temarom «vi så jo litt på skolen og de tingene de var opptatt av» Språkstimulering ville gis bedre vilkår Skape noe nytt 10

11 11

12 12

13 Ingen ny idé Eva Balke: Innføring i praktisk førskolepedagogikk (1976): Det blir mer og mer vanlig å gi pedagogen større frihet til å utforme miljøet ved at det bygges åpne lokaler som kan avgrenses av hyller og flyttbare veggskjermer, heller enn å dele lokalene opp med faste vegger. Dette er en utvikling som gir muligheter for fleksibilitet i miljøutformingen. Inndelingen av aktivitetsområder og funksjonsområder kan bli gjenstand for endringer etter som førskolelæreren gjør erfaringer 13

14 Begreper, ulike barnehagemodeller: - Avdelingsorganisering - Baseorganisering - Soneorganisering Begrepene har ikke med barnehagens størrelse å gjøre, men med hvordan lekearealet er fordelt 14

15 Avdelingsorganisering 15

16 Baseorganisering 16

17 Soneorganisering 17

18 Behov for felles begrepsbruk? Vi vil ikke kalle oss basebarnehage. Det er et belastet begrep. Vi er en teambarnehage. I begynnelsen av året bruker barneguppene baserommene, men når barna har blitt trygge bruker vi alt felles og har egentlig bare garderobene som faste gruppetilknyttede baser Vår oversetting: Fra base- til soneorganisering Avdeling base-sone sier noe om byggets organisering Avdelingsfri- teambarnehage, temabarnehage. Sier noe om bruken, men lite om bygget 18

19 Behov for felles begrepsbruk? Da arkitekten forklarte hvordan bygget var planlagt som basebarnehage og hva som mentes med det, gikk det opp et lys for meg, og alt falt på plass. Problemene våre kom av at vi driver barnehagen som en sonebarnehage..vi trodde at alle smårommene skulle brukes som funksjonsrom, men nå ser vi at vi heller kunne brukt en del av dem som baser, da hadde vi sikkert unngått mye av det vi sliter med nå Og senere: Nå har vi fått det til og gleder oss til å vise det fram I lesning av byggeprogrammer fra forskjellige kommuner brukes masse tid på å forstå hva som ligger i begrepene som brukes. Det er ikke lett når base i ett program er hjemmebase og i neste fellesareal for flere avdelinger. 19

20 Behov for felles begrepsbruk? Felles begrepsbruk gjør muliggjør diskusjon i og mellom faggruppene Begrepene har blitt brukt ulikt i diskusjonene Begreper har blitt brukt om hverandre og noen begreper har blitt spedalske Fører til feil og spill av ressurser og tid, og tap av fokus 20

21 21

22 Tur-retur Base - sone 22

23 En plass er ikke bare en plass: 23

24 En barnehage er ikke bare en barnehage 24

25 Avdelingsorganisering: To svar på samme oppgave 25

26 En basebarnehage er ikke bare en basebarnehage 26

27 Eksempler på betydningen av å forstå barnehagebyggets fysiske struktur. Fysiske strukturers betydning for barnehagens hverdag. Diskusjonen om nye barnehager mangler fokus på bygget. 27

28 Planløsningen: 28

29 Planløsningen oversatt til boblediagram: 29

30 Bygget samler og sorterer 30

31 Bygget samler og sorterer Planløsning som er bygget 31

32 Bygget samler og sorterer Alternative planløsninger 32

33 Sammenheng mellom pedagogisk innhold, innredning og bruk 33

34 Hvordan tar personalet de nye byggene i bruk? Fellesrommet? Baserom? Verksteder? Organisering? Pedagogisk ledelse? 34

35 35

36 Bruk av stort areal 36

37 Forstolning som ordensprinsipp? Carsten Jensen kalder ligefrem stolen et symbol på den moderne kultur og skriver om det forstolede eller stolegjorte mennesket, en process han lader tage sin begyndelse i skolen.forstolning som ordensprincip er ikke et uddøende princip Kirekby, Gitz-Johansen og Kampmann, s

38 38

39 39

40 40

41 Arkitekturen må fylles med innhold 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 Problemer og utfordringer de nye barnehagemodellene Manglende struktur eller for stram organisering Ikke alle barn mestrer valg og fleksibilitet (mange muligheter) Svakere definerte relasjoner Kan ta lengre tid for barn å få oversikt over miljøet og føle trygghet Foreldre må bli kjent med og forholde seg til flere ansatte Manglende kunnskap mht hvordan nye planløsninger kan tas i bruk og innredes Manglende helhetssyn på disponeringen av bygget Lite funksjonelle planløsninger Ressurser og budsjett for innredning Lite fokus på betydningen av det fysiske miljøet- kompetanse og ledelse 48

49 Hvilke muligheter gir det fysiske miljøet barna til å: Uttrykke sitt potensial, sine evner og sin nysgjerrighet Å uttrykke seg som skapere av mening Å utforske og oppdage alene og sammen med andre Å leke og kommunisere med andre Å få anerkjennelse for behovet for «private rom» Å forsterke sin(e) identitet(er), autonomi og trygghet 49

50 50

51 Hvordan kan vi se fremover? Muligheter - Tverrfaglig samarbeid - Tverrfaglig analyse av bygg og bruken av dem 51

52 52

53 Skisser fra studentoppgave NTNU 2012 Frida Helen Paulsen 53

54 Referanser Balke, E Barnehagen, innføring I praktisk førskolepedagogikk Buvik K SINTEF, NTNU: Utforming av barnehager-på leting etter barneperspektiv Buvik (2003) SINTEF og NTNU: Barn og Rom Rapport Oslo kommune Funksjons- og arealprogram for kommunale barnehager I Oslo Trondheim kommune Funksjons- og arealprogram for kommunale barnehager i Trondheim Trondheim kommune. SINTEF, DMM Barn og Rom. Refleksjoner over barnsopplevelser av rom Ceppi, E. & Zini, M Children, Spaces and Relations. Milano, Domus Academy Research Senter Nordin-Hultman E Pedagogiske miljøer og barns subjektskaping. Pedagogisk Forum.Oslo 54

55 Publikasjoner fra prosjekt Rom for en ny barnehage Doktorgradsarbeider og diskursiv makt. Barnehagefolk 2010 (4) Evenstad,R Begrepsforvirring om basebarnehager. Første steg, nr.1: Evenstad, R.og Becher, A. A Førskolelærere trenger kompetanse på fysisk miljø. Første steg, nr. 2): Dahl og Evenstad Arkitektur og pedagogikk: Fokus på sammenhenger mellom barnehagebyggets organisering og pedagogisk virksomhet. I Krogstad, Hansen, Høyland, Moser (red.) Rom for Barnehage.Flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Bergen: Fagbokforlaget Becher og Evenstad Muligheter og utfordringer mellom materialitet og pedagogisk virksomhet I Krogstad, Hansen, Høyland, Moser (red.) Rom for Barnehage.Flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Bergen: Fagbokforlaget 55

56 Linker til Dagens barnehage Utdanningsforbundets nettsider: Artikkelserien «Dagens barnehage» av Birger Dahl og Randi Evenstad i Første steg: 1. Margarinfabrikken -en barnehage med store muligheter. (Første steg, 2010 nr. 4): 2. Transparente Slagen barnehage. (Første steg, 2011 nr. 1): 3. Modellbarnehagen i Tromsø. (Første steg, 2011 nr. 2): 4. Kladden Kanvasbarnehage. Avdelingsfri-aktivitetsfylt. (Første steg, 2011 nr. 3): 5. Fra Reggio Emilia til 70 grader nord. Barnehagen Hundre i Tromsø. (Første steg, 2011 nr. 4): 6. Fjell barnehage i Drammen: Passivhus- for aktive barn. (Første steg, 2012 nr. 1): 7. Steinspranget barnehage i Oslo: Intensjoner og realisering. (Første steg, 2012 nr. 2): 56

57 Linker til artikler om Barnehagens Rom, arkitektur og organisering 2010 til 2012 Utdanningsforbundets nettsider: 1. Begrepsforvirring om basebarnehager. (Første steg, 2010 nr. 1): 2. Førskolelærere trenger kompetanse på fysisk miljø. (Første steg, 2010 nr. 2): Artikkelserien «Dagens barnehage» av Birger Dahl og Randi Evenstad i Første steg : 1. Margarinfabrikken -en barnehage med store muligheter. (Første steg, 2010 nr. 4): 2. Transparente Slagen barnehage. (Første steg, 2011 nr. 1): 3. Modellbarnehagen i Tromsø. (Første steg, 2011 nr. 2): 57

58 4. Kladden Kanvasbarnehage. Avdelingsfri-aktivitetsfylt. (Første steg, 2011 nr. 3): 5. Fra Reggio Emilia til 70 grader nord. Barnehagen Hundre i Tromsø. (Første steg, 2011 nr. 4): 6. Fjell barnehage i Drammen: Passivhus- for aktive barn. (Første steg, 2012 nr. 1): 7. Steinspranget barnehage i Oslo: Intensjoner og realisering. (Første steg, 2012 nr. 2): 8. Svartlamon barnehage i Trondheim: Fra bilbutikk til kunst- og kulturbarnehage. (Første steg, 2012 nr. 3): 58

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv Storbysamarbeidet i barnehagesektoren, SINTEF og NTNU Utforming av barnehager På leting etter barneperspektiv 3 2003 Storbysamarbeidet i barnehagesektoren

Detaljer

Lekens betydning for læring i barnehagen

Lekens betydning for læring i barnehagen Lekens betydning for læring i barnehagen Leken skal ha en fremtredende plass i barnets liv(..) Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping.(..) Vennskap og tilrettelegging

Detaljer

Forord. tangenten barnehageheftet 1

Forord. tangenten barnehageheftet 1 Forord Dette er et spennende hefte som handler om hvordan barn i barnehagen lærer seg matematikk gjennom lek, samtale og andre aktiviteter, og hvordan barnehagepersonell kan støtte barna i deres utvikling.

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

TEMAHEFTE. om barns medvirkning. Berit Bae Brit Johanne Eide og Nina Winger Aud Eli Kristoffersen

TEMAHEFTE. om barns medvirkning. Berit Bae Brit Johanne Eide og Nina Winger Aud Eli Kristoffersen TEMAHEFTE om barns medvirkning Berit Bae Brit Johanne Eide og Nina Winger Aud Eli Kristoffersen Innholdsfortegnelse forord 5 Perspektiver på barns medvirkning i barnehage Av Berit Bae 6 I. Hvordan forstå

Detaljer

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt TEMAHEFTE om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Nina Rossholt Innholdsfortegnelse Forord fra forfatteren 5 Del 1: Likestilling og likeverd i politiske dokumenter og i barnehagen 6 Hva

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Det moderne barn og den fleksible barnehagen

Det moderne barn og den fleksible barnehagen Monica Seland Det moderne barn og den fleksible barnehagen En etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim,

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar?

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Innledning I løpet av ukene i barnehagen 1, oppsto denne situasjonen: Johan på 4 var en

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Veileder for likestilt pedagogisk praksis. Søt eller tøff - et fritt valg?

Veileder for likestilt pedagogisk praksis. Søt eller tøff - et fritt valg? Veileder for likestilt pedagogisk praksis Søt eller tøff - et fritt valg? 1 Innledning Barn vokser opp i et samfunn hvor kjønn fortsatt er en faktor som påvirker hvordan det går dem i livet. Et sentralt

Detaljer

FØRSKOLEBARN I SAMHANDLING MED DIGITALE VERKTØY

FØRSKOLEBARN I SAMHANDLING MED DIGITALE VERKTØY FØRSKOLEBARN I SAMHANDLING MED DIGITALE VERKTØY En kvalitativ studie om kommunikasjon og deling av erfaringer mellom førskolebarn i pedagogisk aktivitet med bruk av digitale verktøy. Elin Dybdal Simensen

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Estetiske fags betydning for læring og dannelse

Estetiske fags betydning for læring og dannelse Masteroppgave i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, UIT Norges arktiske universitet Estetiske fags betydning for læring og dannelse Hvordan kan lærere bruke estetiske fag for å fremme læring og dannelse

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Barns medvirkning. Eksempler fra lekesituasjoner i barnehagen. Brit Johanne Eide. Innledning

Barns medvirkning. Eksempler fra lekesituasjoner i barnehagen. Brit Johanne Eide. Innledning Barn nr. 1 2008:43 62, ISSN 0800 1669 2008 Norsk senter for barneforskning Barns medvirkning Eksempler fra lekesituasjoner i barnehagen Sammendrag Barns medvirkning er et aktuelt tema i barnehagen. Medvirkning

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Barnehagepersonalets refleksjoner rundt matematikk i barnehagen Line Renate Nordli Masteroppgave i spesialpedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

TONGJORDET BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015

TONGJORDET BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 TONGJORDET BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 Tongjordet barnehage Haakonsgate 19 2815 Gjøvik Tlf: 61 18 99 30 http://tongjordet.bhg.gjovik.no 1 INNHOLD Side: Innhold 2 Forord 3 Samarbeid med barnets hjem/foreldremedvirkning

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer