BEGJÆRING TIL TARIFFNEMNDA OM ALLMENNGJØRING AV TARIFFAVTALER. Landsorganisasjonen i Norge (LO) Youngsgt. 11, 0181 Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEGJÆRING TIL TARIFFNEMNDA OM ALLMENNGJØRING AV TARIFFAVTALER. Landsorganisasjonen i Norge (LO) Youngsgt. 11, 0181 Oslo"

Transkript

1 Advokat Håkon Angell LO, Youngsgt. 11, 0181 Oslo Telefon: / Telefax: Jur. 03/ HAN/les Dato: BEGJÆRING TIL TARIFFNEMNDA OM ALLMENNGJØRING AV TARIFFAVTALER Begjærende part: Berørte forbund: Landsorganisasjonen i Norge (LO) Youngsgt. 11, 0181 Oslo 1. Fellesforbundet (FF), Lilletorget 1, 0184 Oslo 2. EL & IT Forbundet (EL & IT), Youngsgt 11C, 0181 Oslo Prosessfullmektig: Advokat Håkon Angell, LO Youngsgt. 11, 0181 Oslo Tariffmotparter: 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstua, 0303 Oslo 2. Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) Postboks 7072 Majorstua, 0306 Oslo 3. Tekniske Entreprenørers Landsforening (TELFO) Postboks 7175 Majorstua, 0307 Oslo 4. Byggenæringens Landsforening (BNL) Postboks 7187 Majorstua, 0307 Oslo I medhold av lov om allmenngjøring fremmer LO med dette krav om allmenngjøring av følgende landsomfattende overenskomster som LO er part i: I. 1. Verkstedsoverenskomsten mellom NHO og TBL på den ene side og LO og FF på den annen side. 2. Fellesoverenskomsten for byggfag mellom NHO, BNL og TELFO på den ene side og LO og FF på den annen side. 3. Landsoverenskomsten for elektrofagene mellom NHO og TELFO på den ene side og LO og EL & IT Forbundet på den annen side.

2 Overenskomstene fremlegges som henholdsvis bilag nr. 1, bilag nr. 2 og bilag nr. 3. De bestemmelser og bilag som begjæres allmenngjort er i overenskomstene avmerket med rødt, se nærmere pkt VII nedenfor. Begjæringen gjelder inneværende tariffperiode. Verkstedsoverenskomsten og Fellesoverenskomsten for Byggfag utløper , mens Landsoverenskomsten for elektrofagene utløper Tariffnemnda kan legge til grunn at LO etter tariffrevisjonen våren 2004 vil fremme krav om fortsatt allmenngjøring, jf. allmenngjøringsloven 4 annet ledd. 2 Begjæringen gjelder arbeidsoppdrag på følgende geografisk avgrensede utbyggingsområder (landanlegg): II. - Statoils anlegg; Snøhvit på Melkøya i Hammerfest kommune, Finnmark - Statoils anlegg; Tjeldbergodden i Aure kommune, Møre og Romsdal - Norsk Hydros anlegg; Ormen Lange, Nyhamna i Aukra kommune, Møre og Romsdal - Norsk Hydros anlegg; Sture i Øygarden kommune, Hordaland - Statoils anlegg; Mongstad i Lindås kommune, Hordaland - Statoils anlegg; Kollsnes i Øygarden kommune, Hordaland - Statoils anlegg; Kårstø i Tysvær kommune, Rogaland. Ved avgrensningen av de geografiske områder er det tatt hensyn til at nemndas vedtak ikke skal ha et mer omfattende anvendelsesområde enn det som er nødvendig, jf. Ot.prp. nr. 26 ( ) side 21, annen spalte. En allmenngjøring vil få virkning både for igangsatte og planlagte arbeidsoppdrag. For en nærmere beskrivelse av utbyggingsområdene (landanleggene), de aktuelle prosjekter samt antatte nye prosjekter og investeringer, fremlegges Oversikter utarbeidet av Aker Kværner, bilag nr. 4. III. Bakgrunnen for begjæringen er forhold som Fellesforbundet og EL & IT Forbundet har observert over lang tid hvor utenlandske leverandører som utfører tjenesteoppdrag i Norge tilbyr sine utenlandske arbeidstakere vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det norske arbeidstakere mottar for tilsvarende arbeid innen de ulike bransjer (sosial dumping). Dårligere lønns- og arbeidsvilkår til utsendte arbeidstakere på oppdrag i Norge har sider både til utnytting av utenlandsk arbeidskraft og i forhold til norsk industris konkurranseevne. Begge forhold var viktige hensyn da lov om allmenngjøring ble vedtatt. I Innst.O. nr. 98 ( ) heter det på side 7 annen spalte: Komiteens flertall ( ) vil presisere at hensikten med loven bør være dels å sikre den enkelte utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de

3 norske, dels å utelukke muligheten for konkurransevridninger overfor virksomheter med norske arbeidstakere i forbindelse med gjennomføringen av EØS-avtalen. 3 Henvisningen til konkurransevridninger gjennom EØS-avtalen vil ikke være mindre aktuell etter at EU/EØS-utvidelsen er gjennomført med ti nye medlemsland fra , vesentlig fra lavinntektsland. Overgangsordninger vil her ikke kunne anvendes ettersom oppdrag av midlertidig karakter anses som tjenesteyting, og vil som sådan falle utenfor hva som kan reguleres ved slike ordninger. Utlendingsforskriften 2 stiller som generelt vilkår for innvilgelse av arbeidstillatelse at lønns- og arbeidsvilkår må ikke være dårligere enn etter gjeldende tariffavtale, regulativ eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Denne bestemmelsen vil ikke gjelde for de nye EØS-borgerne, jf utlendingsloven kap 8. Ved tjenesteoppdrag angir utlendingsforskriften 176 bokstav b) kun som vilkår for oppholdstillatelse at tjenesteytelsen skal være hovedformålet med oppholdet, at den skal utføres med sikte på å oppnå inntekt og at den skal være av begrenset varighet.. Det stilles ikke krav til minste inntektsnivå. EU har vedtatt et eget direktiv om utsending (utstasjonering) av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting, rådsdirektiv 96/71/EF, som har som formål å hindre utnytting og fremme rettferdig konkurranse. I fortalens pkt 5 heter det: Slik fremming av tjenesteyting over landegrensene forutsetter rettferdig konkurranse og tiltak som garanterer respekt for arbeidstakernes rettigheter Direktivet pålegger medlemsstatene på opplistede områder å sikre arbeidstakere som er utsendt til deres territorium de samme arbeids- og ansettelsesvilkår (herunder minstelønn) som øvrige arbeidstakere. Vilkårene kan være fastsatt i - lov eller forskrift og/eller - ved tariffavtaler eller voldgiftskjennelser som er erklært å ha allmenn gyldighet Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen våren 1998 og ble ved endringslov av implementert i et eget kap. XII B i arbeidsmiljøloven. Ved implementeringen ble det vurdert hvordan arbeidstakerne skulle sikres en minstelønn. Som kjent har ikke norsk lovgivning alminnelige bestemmelser om dette. Konklusjonen ble at lønn og andre tariffavtalte arbeidsvilkår kunne reguleres ved en henvisning til lov om allmenngjøring av tariffavtaler, se Ot.prp. nr 13 ( ) side 22. Arbeidsmiljøloven 73 M annet ledd lyder: Hvis arbeidsforholdet for en utsendt arbeidstaker faller inn under anvendelsesområdet for et vedtak etter lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v., skal de bestemmelser som er allmenngjort og som gjelder lønn eller arbeids- og ansettelsesvilkår etter 73 M i denne lov, gjelde for arbeidsforholdet. Både implementeringen av utsendingsdirektivet og den forestående utvidelsen av EU/EØS har aktualisert allmenngjøring som et virkemiddel mot sosial dumping.

4 IV. 4 Norske tillitsvalgte har ikke innsyn eller tilgang til opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere sysselsatt i utenlandsk bedrift. De bedrifter det gjelder er i tillegg lite samarbeidsvillige og arbeidstakerne tør ofre ikke å stå frem av frykt for represalier. Dette vanskeliggjør frembringelse av dokumentasjon på at sosial dumping finner sted. Ovennevnte belyses med erfaringer tillitsvalgte har gjort i forbindelse med prosjektet Product Quality Project på Mongstad, hvor koordinerende tillitsvalgt Truls Nilsen i brev av til Statoil fremsatte krav om innsyn i utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår knyttet til spesifiserte bedrifter. Brev av fra koordinerende tillitsvalgt Truls Nilsen til Statoil PQP v/prosjektleder Lars Rosenløv, bilag nr. 5. Kværner Process (Netherlands) BV, som hovedkontraktør, svarte på henvendelsen ved brev til Statoil Mongstad datert Vedlagt fulgte svar fra de aktuelle bedrifter det var bedt om opplysninger fra. Telefax av fra Kværner Process (Netherlands) BV m/vedlegg til Statoil Mongstad, bilag nr. 6. I brevet gis det uttrykk for at det ikke er anledning i henhold til norsk lov å be om innsyn overfor de navngitte underleverandørene, idet slike opplysninger anses som av privat karakter. Av vedleggene fremgår for øvrig kun at selskapene forholder seg til kontrakten med Statoil samt at det betales minimumslønn definert av norske myndigheter (UDI). Ved årsskiftet 2002/2003 fikk de tillitsvalgte på Mongstad overrakt lønnsslipper fra en tysk arbeider som arbeidet for AMS GhbH & Co. KG, Køln. Bedriften leide ut arbeidstakere til en underentrepenør som utførte oppdrag i forbindelse med Product Quality Project. Lønnsavregningene viser at arbeidstakeren, som var elektriker, fikk en timebetaling tilsvarende NOK 64,38. Vedkommende arbeidet i tillegg langt utover lovlig arbeidstid, og mottok også overtidsbetaling som lå under arbeidsmiljølovens minimumssats på 40 %. Lønnsavregninger fremlegges som Lønnsavregninger fra AMS GmbH & Co. KG, bilag nr. 7. Ovennevnte dannet blant annet bakgrunn for henvendelse fra Elektroarbeidernes Fagforening til Arbeidstilsynet om brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Brev av til Arbeidstilsynet distrikt 8, bilag nr. 8. Arbeidstilsynets etterfølgende kontroll medførte anmeldelse av Statoil, og senere bot, for brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Artikkel fra Klassekampen av , bilag nr. 9. Artikkel fra Nordhordaland av , bilag nr. 10

5 5 V. Lavere lønnsnivå skaper betydelige problemer for norsk industri ved tildeling av kontrakter i de aktuelle utbyggingsområdene. Eksempelvis er alle kontrakter på Kollsnes, med unntak av ett som gjelder grunnarbeider, tildelt utenlandske aktører. Det er utarbeidet en oversikt som fremlegges som Oversikt over leverandører på Kollsnes, bilag nr. 11. Konkurransesituasjonen for norsk industri ble også trukket frem under Norsk Petroleumsforenings oljekonferanse våren 2003, hvor direktør Erling Matland i ABB Offshore Systems AS i sitt innlegg gikk gjennom erfaringer fra anbud og arbeid på land. Det fremlegges som Program fra Norsk Petroleumsforenings oljekonferanse våren 2003, bilag nr. 12. Plansjer benyttet ved presentasjon av direktør Erling Matland ved ABB Offshore Systems AS, bilag nr. 13. På siste side fremheves at Vi kan i dag ikke konkurrere mot utenlandsk arbeidskraft, ref Kollsnes LNG og Mongstad PQP. Det konkluderes deretter slik: Vi må si opp mesteparten av våre mekanisk og Elektro ansatte innen 1. mai 2004 hvis vi vil være med i det norske markedet på fabrikasjon og installasjonssiden. De med mest utenlandsk arbeidskraft vil vinne jobbene på land. Lønnsnivåets betydning for konkurransesituasjonen fremgår også av et notat fra debriefingsmøte etter gjennomføring av Troll Upgrade Project på Kollsnes. Notat fra debriefingsmøte den , bilag nr. 14. Møtet ble avholdt mellom Hans Gartner i det tyske selskapet Linde, som var hovedentreprenør i prosjektet, og Roar E. Bergmann ved Aker Elektro. Lavere lønnsnivå ble her trukket frem som et av hovedelementene i forbindelse med ulikhetene ved inngitte anbud, hvor blant annet de norske selskapene ABB og Aker Elektro lå 45 % høyere i pris enn de utenlandske anbyderne. Etter det opplyste inneholdt denne kontrakten lite utstyrsleveranse, men var i all hovedsak basert på å levere arbeidskraft som skulle jobbe mot en timebetaling. Det er all grunn til å tro at de samme problemer som er nevnt ovenfor gjør seg gjeldende i forhold til alle de utbyggingsområder begjæringen omfatter. LO vil i den forbindelse peke på at Tariffnemndas ikke bare kan treffe vedtak i de tilfeller det kan påvises konkrete eksempler på at problemer av betydning har oppstått, men også i de tilfeller det kan antas at slike problemer er nært forestående,, se Innst.O. nr. 98 ( ) side 8 første spalte. Tariffnemnda vil også kunne gi pålegg om å gi eller utlevere opplysninger som anses nødvendige ved forberedelsen av saken, jf. allmenngjøringsloven 7.

6 6 Formålet med allmenngjøringsloven er å sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har, jf. loven 1-1. Hva som ligger i begrepet likeverdig er nærmere omtalt i Innst.O. nr. 98 ( ) side 8 første spalte. Her peker flertallet på at det i dette ikke ligger at de avtalte lønns- og arbeidsvilkår skal være identiske på alle punkter. Det avgjørende er at lønns- og arbeidsvilkårene ut fra en total vurdering ikke fører til noen forskjellsbehandling av den utenlandske arbeidstaker (undertegnedes understrekninger). Ovennevnte vil både få betydning i forhold til hvilke nivåforskjeller som samlet sett kreves før allmenngjøring kan finne sted, og for hvilke bestemmelser i de enkelte overenskomster som det vil være nødvendig å allmenngjøre for å oppnå formålet. VI. Ved utvelgelsen av de bestemmelser som foreslås allmenngjort, jf. nedenfor, er det tatt utgangpunkt i at vedtak om allmenngjøring bare kan gjelde de deler av tariffavtalen som regulerer de enkelte arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår, jf. allmenngjøringsloven 3 annet ledd. Bestemmelser på kollektivt nivå, herunder forhandlingsbestemmelser mellom bedrift/tillitsvalgt, antas dermed å falle utenfor, se bl.a. Ot.prp.nr. 26 ( ) side 21 første spalte og side 35 første spalte. De tre overenskomster som begjæres allmenngjort er alle minstelønnsoverenskomster. Elfagsoverenskomsten og Byggfagsoverenskomsten inneholder i tillegg akkordbestemmelser mens Verkestedsoverenskomsten forutsetter prestasjonslønnssystemer avtalt i særavtaler. Akkord- eller prestasjonslønnsbestemmelsene kan vanskelig anvendes uten tillitsvalgtes og i noen grad forbundenes medvirkning. Allmenngjøring av slike lønns- og arbeidsvilkår er derfor lite hensiktsmessig. En allmenngjøring av minstelønnssatsene vil på den annen side gi et lavere nivå enn det reelle lønnsnivå innenfor overenskomstområdene, noe som vil være lite i samsvar med lovens formål om likeverdighet. Tariffnemnda vil i slike tilfeller ha hjemmel til å selv fastsette et riktig nivå, jf. Ot.prp. nr. 26 ( ) side 21 annen spalte og side 36 første spalte. Gjennomgangen nedenfor vil derfor også belyse gjennomsnittlig timefortjeneste knyttet til de enkelte overenskomster. I tillegg er det innenfor elektroområdet innhentet lokale lønnsavtaler som er inngått i forbindelse med de nylig tildelte kontraktene på Snøhvit ved Melkøya og på Kårstø som kan bidra til å belyse lønnsnivået ved anleggsarbeider. VII. De bestemmelser og bilag som begjæres allmenngjort er som nevnt innledningsvis avmerket med rødt i de fremlagte overenskomster. Oppregningene nedenfor omfatter også bestemmelser/bilag hvor bare deler av disse er medtatt. Detaljene om dette vil fremgå av avmerkingen.

7 1. Verkstedsoverenskomsten (VO) Omfangsbestemmelse og aktuelle arbeidsområder Verkstedsoverenskomsten er den overenskomst som omfatter flest arbeidstakere innenfor privat sektor i Norge. Overenskomsten 1.1 angir virkeområdet til bedrifter i verksteds- og teknologiindustrien og samhørige bransjer. I henhold til omfangsbestemmelsen i 1.2 første ledd omfatter overenskomsten fag-, spesial-, og hjelpearbeiderstillinger innen teknologiske fag. De mest aktuelle faggruppene ved arbeidsoppdrag i de nevnte utbyggingsområder vil være mekanikere, rørleggere, sveisere og platearbeidere. 1.2 Bestemmelser og bilag i overenskomsten som begjæres allmenngjort Følgende bestemmelser og bilag eller deler av disse begjæres allmenngjort: 1 pkt. 1 Virkeområder 1 pkt. 2 Omfang 2 pkt. 1 Ordinær arbeidstid 2 pkt. 2 Skiftarbeidstid 2 pkt. 5 Overtidsarbeid 3 pkt. 1 Minste timefortjeneste 3 pkt. 2 Generelt om minste timefortjeneste 4 pkt. 1 Lønnssystemer generelt 5 pkt. 1 Godtgjøring for helligdager og 1. og 17. mai 5 pkt. 2 Betaling for arbeid på de store høytidsdager 6 pkt. 1 Overtidstillegg 6 pkt. 2 Overtidgrunnlag 6 pkt. 3 Skifttillegg 6 pkt. 4 Særlig smussig arbeid og arbeidstøy 7 pkt. 1 Omfang og betalingsgrunnlag 7 pkt. 3 Arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig ( ) Bilag 7 Ferie m.v. 1.3 Grunnlønn/ minstelønn Overenskomstens minstelønnsatser fremgår av 3.1, og er for fagarbeidere kr. 103,84 (etter 1 år kr 104,81), spesialarbeidere kr. 99,00 (etter 1 år kr 100,04) og hjelpearbeidere kr. 94,23 (etter 1 år kr. 95,19). I overenskomsten 3.4 finner man, i tillegg til hva som er det absolutte minimum etter 3.1, også en gruppegaranti som vil medføre at gjennomsnittlig timefortjeneste for eksempelvis fagarbeiderne i en bedrift/virksomhet ikke kan være lavere enn 86 % av gjennomsnittet i verkstedindustrien. Bestemmelsen innebærer at det vil være tariffstridig å betale alle arbeidstakerne innenfor gruppen minste timefortjeneste. Av kontrollhensyn, og det forhold at bestemmelsen ikke gir direkte hjemmel for individuelle krav, er bestemmelsen ikke begjært allmenngjort.

8 Etter overenskomsten 7 pkt skal det ved oppdrag utenfor egen bedrift utbetales et tillegg på 20 % av lønnssatsen når overnatting utenfor hjemmet er nødvendig. Dette vil gjelde alle utsendte arbeidstakere på de aktuelle anlegg. Minstelønn (etter 1 år), inkludert nevnte tillegg - men uten reguleringstillegg iht vil bli som følger: Lønn fagarbeider, VO 3.1 (etter 1 år) 104, % tillegg, VO 7 pkt ,96 Garantert minstelønn m/ tillegg 125,77 Lønn spesialarbeider, VO 3.1 (etter 1 år) 100, % tillegg, VO 7 pkt ,01 Garantert minstelønn m/ tillegg 120,05 Lønn hjelpearbeider, VO 3.1 (etter 1 år) 95, % tillegg, VO 7 pkt ,04 Garantert minstelønn m/ tillegg 114, Gjennomsnittslønn innenfor overenskomstområdet: På grunnlag av SSBs statistikker beregnes det to ganger årlig gjennomsnittlig timefortjeneste for fag-, hjelpe- og spesialarbeidere innenfor overenskomstområdet. Beregningene er omforent mellom tariffpartene og er knyttet til reguleringtillegg iht. overenskomsten 3.4, jf. ovenfor. Beregningstallene fremkommer blant annet i Fellesforbundets sirkulære. Sirkulære nr 75 fra Fellesforbundet, bilag nr. 15. Gjennomsnittlige timefortjenester iht. SSBs lønnssatsistikk for 1 kvartal 2003 er for fagarbeidere kr. 139,84, spesialarbeidere kr. 131,80 og hjelpearbeidere kr. 127,76 Tillagt 20 % for oppdrag utenfor egen bedrift blir gjennomsnittsatsen som følger: Gjennomsnittslønn fagarbeider 139, % tillegg, VO 7 pkt ,97 Gjennomsnittslønn m/ tillegg 167,81 Gjennomsnittslønn spesialarbeider 131, % tillegg, VO 7 pkt ,36 Gjennomsnittslønn m/ tillegg 158,16 Gjennomsnittslønn hjelpearbeider 127, % tillegg, VO 7 pkt ,55 Gjennomsnittslønn m/ tillegg 153,31

9 1.5 Lokale avtaler som benyttes ved oppdrag i utbyggingsområdene. 9 Det er til belysning innhentet lokale avtaler innenfor VO som etter det opplyste benyttes ved oppdrag i utbyggingsområdene. Utdrag fra særavtale mellom Fellesforbundets verkstedklubb og Fabricom AS, bilag nr. 16. Protokoll av mellom Fellesforbundets verkstedklubb og Fabricom AS, bilag nr. 17. Utdrag fra lønns- og arbeidsavtale mellom Aker Offshore Partner AS og AOP Bedriftsklubb, bilag nr. 18. Protokoll av mellom Aker Offshore Partner AS og AOP Bedriftsklubb, bilag nr. 19. Utdrag fra særavtale mellom Aker Elektro AS og Norsk Jern og Metall verkstedklubb, bilag nr. 20. Protokoll av mellom Aker Elektro AS og Norsk Jern og Metall verkstedklubb, bilag nr. 21. Utdrag fra særavtale mellom ABB Offshore Systems og Jern og Metall klubben, bilag nr. 22. Protokoll av 09. og mellom ABB Offshore Systems og Jern og Metall klubben, bilag nr. 23. Fabricom AS har oppdrag på Kårstø. Lønnsskala fremkommer av avtalens pkt 1 samt protokoll av , mens tillegg for arbeider onshore fremkommer av avtalens pkt 2. Aker Offshore Partner AS har oppdrag på Snøhvit. Lønnssatsene fremkommer i vedlegg 1 til avtalen (side 32) og i protokoll av Tilleggene ved landbasert virksomhet fremkommer i vedlegg 3 til avtalen (side 36). Aker Elektro AS vil begynne på et oppdrag på Snøhvit i begynnelsen av Lønnsskala fremkommer av bilag 1 til særavtalen (side 9-10) og protokoll av Vilkårene for øvrig fremkommer av særavtalen (side 6-8) og av reiseavtale for operatører (side 11-14) ABB Offshore Systems arbeider med oppdrag på Kollsnes, Kårstø og Sture. Lønnsbestemmelsen fremkommer av avtalens pkt. 9.1 (side 7-8) og protokoll av 09. og , mens øvrige vilkår fremkommer av resterende del av avtalens pkt. 9 og av pkt.10 ( side 8-12).

10 2. Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) Omfangsbestemmelse og aktuelle arbeidsområder Av overenskomstens omfangsbestemmelse i 1-1 nr. 1 fremgår at denne omfatter alt bygningsarbeid som medlemmer av NHO har eller får til utførelse i hele landet,. Fellesoverenskomsten for byggfag ble opprettet i 1992 gjennom en sammenslåing av tolv tidligere overenskomster for byggfagene. Dette gjaldt blant annet overenskomster for anleggsgartnerfaget, stein-, jord- og sement, tømrere og innredningssnekkere, murere og murarbeidere, rørleggere, kobber- og blikkenslagere, malere og byggtapetserere, isolatører, taktekkere, stillasbyggere og industrimalere. Arbeidstakere innen ovennevnte områder vil alle være aktuelle ved arbeidsoppdrag på de nevnte anlegg. 2.2 Bestemmelser og bilag i overenskomsten som begjæres allmenngjort Følgende bestemmelser og bilag eller deler av disse - begjæres allmenngjort: 1-1 Tariffavtalens omfang 2-2 Minstelønn for fagarbeidere 2-3 Minstelønn for ufaglærte/hjelpearbeidere/spesialarbeidere 2-9 Beregning av overtidsgodtgjørelse 2-10 Smusstillegg 2-12 Arbeidstøy 2-13 Matpenger/kafèpenger 6-1 Ordinær arbeidstid 6-2 Overtidsarbeid 6-3 Forskjøvet arbeidstid 6-4 Skiftarbeid 7-1 Reise- og oppholdsbestemmelser hvor nattopphold er nødvendig 7-2 Reise- og oppholdsbestemmelser hvor nattopphold ikke er nødvendig 11-1 Spise- hvilerom og innkvartering Bilag 7 Ferie m.v. Bilag 9 Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai Bilag 18 Husvær, brakker, innkvartering og personalrom 7-1 pkt 1.0 omhandler kost og losji hvor nattopphold er nødvendig. Bestemmelsen angir at før arbeidstakere blir sendt på oppdrag skal bedrift og tillitsvalgte ha avtalt en ordning for dekning av kost og losji ut fra tre oppgitte alternativer. Denne blir praktisert slik at de ansatte minimum gis full utgiftsdekning. Når det gjelder utsendte arbeidstakere har man erfart at disse har måttet betale kost og losji selv og at reell timesats på den måten har blitt vesentlig redusert. Bestemmelsen forutsetter tillitsvalgtes medvirkning og vil neppe egne seg til allmenngjøring i nåværende utforming. Tariffnemnda har adgang til å fastsette alternativ ordlyd som sikrer full dekning for denne type utgifter, jf Ot.prp.nr. 26 ( ) side 21 annen spalte.

11 Følgende alternative tekst begjæres allmenngjort: 11 Kost og losji Før arbeidstaker sendes på oppdrag, skal bedriften sørge for en av følgende ordninger for kost og losji: a) Holder bedriften kost og losji, utbetales ingen godtgjørelse. Losji er møblert værelse med sengeklær og adgang vask, dusj og wc. Arbeidsgiver besørger vask og renhold. b) Når arbeidstaker selv ordner kost og/eller losji, avtales godtgjørelsen på forhånd. Godtgjørelsen kan ikke være lavere enn de faktiske utgifter. c) Kost og losji betales etter regning For øvrig vises til bilag Grunnlønn/minstelønn Minstelønnsatsene er regulert i overenskomsten 2-2 nr. 1 og 2-3 nr 1, og er for faglærte kr og ufaglærte kr. 108, Gjennomsnittslønn innenfor overenskomstområdet. Basert på tallmaterialer fra SSB for byggfag i NHOs bedrifter ble FF og BNL ved mellomoppgjøret 2003 enige om at gjennomsnittlig fortjeneste er kr Protokoll av mellom FF og BNL, bilag nr. 24. Satsen inkluderer alle lønnssystemer og faglærte og ufaglærte samlet. Den benyttes som grunnlag for overtidsgodtgjørelse og for korte velferdpermisjoner i overenskomsten 2-9 nr. 1 og 2 samt 6-2 nr. 2. Det er innenfor byggfagområdet gitt landsomfattende akkordtariffer. Man antar at ca 30 % av alle arbeidede timer innenfor området blir godtgjort etter disse. Fellesforbundet utarbeider i den forbindelse statistikker over oppmålt arbeid for alle byggfag, som bl.a. viser gjennomsnittlig timesats for hele landet. Målestatistikk for alle byggfag for 1. halvår 2003, bilag nr. 25. Basert på et gjennomsnitt for 1. halvår 2003 er timesats for hele landet beregnet til kr 174,17.

12 3. Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) Omfangsbestemmelse/aktuelle arbeidsområder Omfangsbestemmelsen i overenskomsten 1 første ledd lyder: Overenskomsten gjelder for bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg med tilhørende anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon og lignende. Reparasjon og vedlikehold av elektriske/elektroniske apparater og utstyr er også en del av overenskomstens omfang. Elektropersonell ved arbeidsoppdrag på de nevnte anlegg vil i hovedsak arbeide med installasjon innen elektro, instrument og telekommunikasjon. 3.2 Bestemmelser og bilag i overenskomsten som begjæres allmenngjort Følgende bestemmelser og bilag eller deler av disse begjæres allmenngjort: 1 Overenskomstens omfang og varighet 3 Lønnsbestemmelser A. Fastlønn B. Lønn for ledig tid C. Fagarbeidertillegg E. Fastlønn i den enkelte bedrift G. Bastillegg H. Mønstring/reisetidsbestemmelser J. Spisepause som del av arbeidstid 7 Ordinær arbeidstid 8 Overtid og skiftarbeid A. Overtidsarbeid B. Overtidstillegg C. Spisepause D. Skiftarbeid E. Skiftordninger F. Overgangsregel 9 Arbeid utenfor bedrift (innenlands) A. Definisjon C. Reiseforberedelser D. Gangtid på anlegg E. Reiser til og fra anlegg G. Utenbystillegg H. Kost og losjigodtgjørelse I. Retningslinjer for innlosjering J. Merknader K. Diettsatser 10 Spesielle arbeidsforhold A. Smussig arbeid C. Arbeid som kan innebære særlig fare for liv og helse 11 Ferie 12 Godtgjøring for helligdager og 1. og 17. mai 14 Korte velferdspermisjoner

13 16 Protokolltilførsel til overenskomsten Bilag 7: Innlosjering/brakkestandard Bilag 11: Ferie, fleksibilitet Grunnlønn/ minstelønn Overenskomstens minstelønnsats fremgår av 3A, og er for faglærte kr 134,20 og hjelpearbeidere kr 112,87. Samtlige utsendte arbeidstakere vil ha nattkvarter utenfor eget hjem, og vil dermed være berettiget til utenbystillegg på 13.2 % iht. overenskomsten 9G. Den enkelte vil i tillegg ha krav på et fagarbeidertillegg etter en ansiennitetsskala iht. 3C, som i snitt kan settes til kr. 5,00. Minstelønn pr. time ut fra disse kriterier vil bli: Lønn fagarbeider, LOK 3A 134,20 + Utenbystillegg, LOK 9G (13,2% av LOK 3A) 17,71 Garantert minstelønn u/ fagarbeidertillegg 151,91 + Fagarbeidertillegg, LOK 3C (3,50-6,50) snitt 5,00 Totalt garantert minstelønn m/ snitt fagarb. tillegg 156,91 Lønn hjelpearbeider, LOK 3A 112,87 + Utenbystillegg, LOK 9G (13,2% av LOK 3A) 14,90 Totalt garantert minstelønn 127, Gjennomsnittslønn innenfor overenskomstområdet Gjennomsnittslønn innenfor overenskomstområdet fremkommer som 100 % overtidssatser i overenskomsten 8B nr 3. I henhold til 8B nr 4 skal disse reguleres pr. 15. mai hvert år fra gjennomsnittsfortjeneste for fagarbeidere forutgående år, tillagt det generelle tillegg. Videre heter det at Grunnlag for regulering er SSBs indeks avtale 60 elektrofagene.. Satsene pr er omforent mellom TELFO og EL & IT og fremgår av protokoll fra lønnsforhandlinger (side 2, nederst). Protokoll fra lønnsforhandlinger , bilag nr. 26. Gjennomsnittsfortjenesten pr er for fagarbeidere kr. 157,76 og hjelpearbeidere kr. 141,56.

14 Tillagt utenbystillegget blir gjennomsnittssatsene som følger: 14 Gjennomsnittslønn fagarbeider 157,76 + Utenbystillegg, LOK 9G (13,2% av LOK 3A) 17,71 Gjennomsnittsønn inkl. utenbystillegg 175,47 Gjennomsnittslønn hjelpearbeider 141,56 + Utenbystillegg, LOK 9G (13,2% av LOK 3A) 14,90 Gjennomsnittsønn inkl utenbystillegg 156, Garantert minstelønn ved anleggsarbeid på de to siste tildelte kontrakter Ved arbeid på anlegg vil timefortjenesten vanligvis ligge høyere enn gjennomsnittet. Det er til belysning innhentet lønnsopplysninger i forbindelse med tildeling av kontrakter innen elektro ved Snøhvit på Melkøya og ved Kårstø. Det er å merke seg at satsene, slik de fremkommer i de lokale avtaler, er minstelønnssatser som regulært vil ligge høyere ut fra produktivitet Snøhvit på Melkøya Kontrakten Snøhvit på Melkøya ble tildelt Aker Kværner Elektro august/sept De lokale parter på bedriften har undertegnet en intensjonsavtale om garantilønn for prosjektet. Protokoll fra møte , bilag nr. 27. Basert på ovennevnte vil garantert minstelønn bli som følger: Minstelønn fagarbeider, LOK 3A (minus 8,-) + 28,48 % 162,14 + Utenbystillegg, LOK 9G (13,2 % av LOK 3A) 17,71 Garantert minstelønn u/ fagarbeidertillegg 179,85 + Fagarbeidertillegg, LOK 3C (3,50-6,50) snitt 5,00 Totalt garantert minstelønn m/ snitt fagarb. tillegg 184,85 Minstelønn hjelpearbeider, LOK 3A 145,01 + Utenbystillegg, LOK 9G (13,2% av LOK 3A) 14,90 Totalt garantert minstelønn 159, Kårstø Kontrakt KEP 2005 på Kårstø ble tildelt ABB OS november/desember De lokale parter på bedriften har inngått en anleggsavtale basert på en produktivitetsskala med timetillegg fra kr. 3,- til 24,-. Garantert bonus er satt til LOK 3A + 14 %. Anleggsavtale mellom ABB OS og EL & IT klubben, bilag nr. 28.

15 15 Garantert minstelønn vil her bli som følger: Bonuslønn fagarbeider, LOK 3A + 14 % 153,00 + Utenbystillegg, LOK 9G (13,2% av LOK 3A) 17,71 Garantert minstelønn u/ fagarbeidertillegg 170,71 + Fagarbeidertillegg, LOK 3C (3,50-6,50) snitt 5,00 Totalt garantert minstelønn m/ snitt fagarb. tillegg 175,71 Bonuslønn hjelpearbeider, LOK 3A + 14 % 128,67 + Utenbystillegg, LOK 9G (13,2% av LOK 3A) 14,90 Totalt garantert minstelønn 143,57 VIII. Av hensyn til vedtakets effektivitet og informasjonsverdi for de berørte virksomheter anmodes Tariffnemnda om å fastsette en bestemt normallønnssats (eksklusiv skifttillegg, overtid m.m.) i tilknytning til de enkelte overenskomster. For å fremme formålet om likeverdige vilkår bør denne normallønnssats ligge høyere enn overenskomstenes minimumssatser slik disse fremkommer ovenfor i VII pkt 1.3, 2.3, og 3.3. LO ber med dette som utgangspunkt Tariffnemnda om å fatte vedtak i overensstemmelse med vedlagte påstandsskrift, bilag nr. 29. Denne begjæring i 10 ti eksemplarer. --- Oslo, 19. desember 2003 Håkon Angell Advokat

Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Kap. I. Innledende bestemmelser

Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Kap. I. Innledende bestemmelser Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Fastsatt av Tariffnemnda tariffavtaler m.v. 3. med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av 1.

Detaljer

Fafo Østforum 14. november 2007 Minstelønn og allmenngjøring. Torgeir Aarvaag Stokke Fafo

Fafo Østforum 14. november 2007 Minstelønn og allmenngjøring. Torgeir Aarvaag Stokke Fafo Fafo Østforum 14. november 2007 Minstelønn og allmenngjøring Torgeir Aarvaag Stokke Fafo Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m v (1993) Departementet foreslo i et høringsnotat i 1992 at en uavhengig

Detaljer

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2012 for Verkstedsoverenskomsten Teknologi- og dataoverenskomsten Nexansoverenskomsten Tekooverenskomsten

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2012 for Verkstedsoverenskomsten Teknologi- og dataoverenskomsten Nexansoverenskomsten Tekooverenskomsten Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2012 for Verkstedsoverenskomsten Teknologi- og dataoverenskomsten Nexansoverenskomsten Tekooverenskomsten Kravene til endringer i overenskomstene er markert slik:

Detaljer

TARIFFNEMNDA PROTOKOLL 3/2016 TARIFFNEMNDAS VEDTAK 23. SEPTEMBER 2016 OM FORTSATT DELVIS ALLMENNGJØRING AV LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE

TARIFFNEMNDA PROTOKOLL 3/2016 TARIFFNEMNDAS VEDTAK 23. SEPTEMBER 2016 OM FORTSATT DELVIS ALLMENNGJØRING AV LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE TARIFFNEMNDA PROTOKOLL 3/2016 TARIFFNEMNDAS VEDTAK 23. SEPTEMBER 2016 OM FORTSATT DELVIS ALLMENNGJØRING AV LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE Innledning Saken gjelder videreføring av allmenngjøring

Detaljer

Allmenngjøring av tariffavtaler

Allmenngjøring av tariffavtaler Arbeids- og sosialdepartementet Allmenngjøring av tariffavtaler Eli Mette Jarbo Framtidens tariffavtaler, Fafo 30. november 2015 Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v LOV-1993-06-04-58 Tariffnemnda

Detaljer

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra april 17

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra april 17 Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra april 17 2 år i bedrift: Lærlinger avlønnes etter følgende prosentskala. (Grunnlaget for beregning av lønnen er nyutdannet fagarbeiders fortjeneste.) Måneder

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2014 for Industrioverenskomsten

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2014 for Industrioverenskomsten Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2014 for Industrioverenskomsten Kravene til endringer i overenskomstene er markert slik: krav om endringer av eksisterende, eller nye, tekster er markert med

Detaljer

PROTOKOLL 2/2016 TARIFFNEMNDAS VEDTAK 23

PROTOKOLL 2/2016 TARIFFNEMNDAS VEDTAK 23 TARIFFNEMNDA PROTOKOLL 2/2016 TARIFFNEMNDAS VEDTAK 23. SEPTEMBER 2016 OM FORTSATT DELVIS ALLMENNGJØRING AV INDUSTRIOVERENSKOMSTEN/VO-DELEN FOR SKIPS OG VERFTSINDUSTRIEN 2016-2018 Innledning Saken gjelder

Detaljer

HØRING UTKAST TIL FORSKRIFT OM ALLMENNGJØRING AV TARIFFAVTALER

HØRING UTKAST TIL FORSKRIFT OM ALLMENNGJØRING AV TARIFFAVTALER 14.06.04 2004/1206/NM og MS 14.05.04 Tariffnemnda Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO HØRING UTKAST TIL FORSKRIFT OM ALLMENNGJØRING AV TARIFFAVTALER 1. Oppsummering Vi viser

Detaljer

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14 Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14 2 år i bedrift: Lærlinger avlønnes etter følgende prosentskala. (Grunnlaget for beregning av lønnen er nyutdannet fagarbeiders fortjeneste.) Måneder

Detaljer

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) DATO: LOV-2009-06-19-42 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 990 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

Virke og Parat kom torsdag 5. juni 2014 til enighet i forhandlingene om vårens tariffoppgjør.

Virke og Parat kom torsdag 5. juni 2014 til enighet i forhandlingene om vårens tariffoppgjør. Nr: 27/2014/KH Dato: 06.06.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av Verkstedoverenskomsten ENIGHET I FORHANDLINGENE MELLOM VIRKE OG PARAT OM VERKSTEDOVERENSKOMSTEN Virke og Parat kom torsdag 5.

Detaljer

SHIPKON Postboks 130 4297 SKUDESNESHAMN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SHIPKON Postboks 130 4297 SKUDESNESHAMN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/17856 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Thor-Egil Mølstre tlf 406 14 333 SHIPKON Postboks 130 4297 SKUDESNESHAMN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Arbeidstilsynet

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

TARIFFNEMNDA PROTOKOLL 1/2016 TARIFFNEMNDAS VEDTAK 23. SEPTEMBER 2016 OM FORTSATT ALLMENNGJØRING AV TARIFFAVTALE FOR BYGGEPLASSER I NORGE

TARIFFNEMNDA PROTOKOLL 1/2016 TARIFFNEMNDAS VEDTAK 23. SEPTEMBER 2016 OM FORTSATT ALLMENNGJØRING AV TARIFFAVTALE FOR BYGGEPLASSER I NORGE TARIFFNEMNDA PROTOKOLL 1/2016 TARIFFNEMNDAS VEDTAK 23. SEPTEMBER 2016 OM FORTSATT ALLMENNGJØRING AV TARIFFAVTALE FOR BYGGEPLASSER I NORGE 2016-2018 Innledning Saken gjelder videreføring av allmenngjøring

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

Tariffnemndas vedtak 12. oktober 2015 om endring i forskrift 27. mai 2015 nr. 815 om allmenngjøring av tariffavtaler for persontrafikk med turbil

Tariffnemndas vedtak 12. oktober 2015 om endring i forskrift 27. mai 2015 nr. 815 om allmenngjøring av tariffavtaler for persontrafikk med turbil Tariffnemndas vedtak 12. oktober 2015 om endring i forskrift 27. mai 2015 nr. 815 om allmenngjøring av tariffavtaler for persontrafikk med turbil Protokoll 7/2015 Bakgrunn Tariffnemnda fattet vedtak 27.

Detaljer

SVAR PÅ HØRING AV FORTSATT ALLMENNGJØRING AV INDUSTRIOVERENSKOMSTEN/VO DELEN I SKIPS- OG VERFTSINDUSTRIEN 14/2274 TN

SVAR PÅ HØRING AV FORTSATT ALLMENNGJØRING AV INDUSTRIOVERENSKOMSTEN/VO DELEN I SKIPS- OG VERFTSINDUSTRIEN 14/2274 TN VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.09.2016 2016/29808 DERES DATO 30.06.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Pia Strand tlf 992 32 791 Marius Søberg Bjørg Roska DERES REFERANSE 14/2274 Tariffnemnda Postboks 8119 Dep 0030 OSLO

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping Del 2 - Leders opplæring, verneombud, BHT 1195: Har arbeidsgiver gjennomgått opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid?

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 31. oktober 2011 Sak nr.: 3/2011 Lnr.: 33/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Detaljer

Tariffnemndas vedtak 11. november 2016 om fortsatt allmenngjøring av overenskomst for fiskeindustribedrifter

Tariffnemndas vedtak 11. november 2016 om fortsatt allmenngjøring av overenskomst for fiskeindustribedrifter Tariffnemndas vedtak 11. november 2016 om fortsatt allmenngjøring av overenskomst for fiskeindustribedrifter Protokoll 4/2016 Innledning Saken gjelder videreføring av allmenngjøring av Overenskomst for

Detaljer

Allmenngjøring og minstelønn i Norge og EU

Allmenngjøring og minstelønn i Norge og EU Torgeir Aarvaag Stokke, Fafo Fafo Østforum 22. september 2005 Allmenngjøring og minstelønn i Norge og EU Lovfestet minstelønn. Fastsatt ved lov eller hjemmel i lov. Som regel én sats for alle voksne arbeidstakere

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Anne Rønningsbakk klubbleder, Nr 1 Trykk

Detaljer

PROTOKOLL 1/2017 TARIFFNEMNDAS VEDTAK 5. JANUAR 2017 OM FORTSATT ALLMENNGJØRING AV TARIFFAVTALE FOR JORDBRUKS- OG GARTNERINÆRINGEN

PROTOKOLL 1/2017 TARIFFNEMNDAS VEDTAK 5. JANUAR 2017 OM FORTSATT ALLMENNGJØRING AV TARIFFAVTALE FOR JORDBRUKS- OG GARTNERINÆRINGEN TARIFFNEMNDA PROTOKOLL 1/2017 TARIFFNEMNDAS VEDTAK 5. JANUAR 2017 OM FORTSATT ALLMENNGJØRING AV TARIFFAVTALE FOR JORDBRUKS- OG GARTNERINÆRINGEN Innledning Saken gjelder videreføring av allmenngjøring av

Detaljer

FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014

FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 Overenskomsten for byggeindustrien Kravene til endringer i overenskomstene er markert slik: krav om endringer av eksisterende, eller nye tekster er markert

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet 12. april 2012 I forbindelse med tariffoppgjøret 2012 vil Norsk Teknologi fremme følgende krav

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Tone Granberg Løvlien klubbleder, Dagbladet

Detaljer

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien.

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Tilstede: For Kjemisk Forbund: Birger Blomkvist For arbeidstakerne: Ståle Pettersen,

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

Forskrift om utsendte arbeidstakere

Forskrift om utsendte arbeidstakere Forskrift om utsendte arbeidstakere EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 30 (direktiv 96/71/EF). Endringer: Endret ved forskrift 28 juni 2017 nr. 1055. Rettelser: 12.07.2017 ( 4, ortografi).

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILLITSVALGTE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE

SJEKKLISTE FOR TILLITSVALGTE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE SJEKKLISTE FOR TILLITSVALGTE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE FORORD Etter flere innspill i fra fagforeninger og distrikter har forbundets installasjonsutvalg revidert sjekklista pr. januar 2005.

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg/ Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping/

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg/ Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping/ Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg/0410001-041000106 Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping/041000106 Del 1 - Generelle spørsmål 1195: Har arbeidsgiver gjennomgått opplæring i helse-,

Detaljer

Forskrift om utsendte arbeidstakere

Forskrift om utsendte arbeidstakere Forskrift om utsendte arbeidstakere Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 16. juni 1972 nr. 43 om ferie for fiskere 11 andre ledd, lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom

Detaljer

Forslag om fortsatt allmenngjøring for renholdsbedrifter - høringssvar

Forslag om fortsatt allmenngjøring for renholdsbedrifter - høringssvar Tariffnemnda Vår dato 23.11.2012 Postboks 8019 Dep. Deres dato 15.10.2012 0030 OSLO Vår referanse MB Deres referanse 12/2542 Forslag om fortsatt allmenngjøring for renholdsbedrifter - høringssvar Vi viser

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

på petroleumsanlegg på land

på petroleumsanlegg på land Erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land Fafo Østforum 23.10.2007. Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård Første undersøkelse blant østeuropeiske arbeidstakere på landanlegg Undersøkelsen

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-070 mellom NORSK OLJE- OG PETROKJEMISK FAGFORBUND på den ene side og OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Oljeserviceavtalen

Detaljer

n; CEg.n:J. NO MVA Tariffnemnda Vår dato Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep.

n; CEg.n:J. NO MVA Tariffnemnda Vår dato Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 4 NHO NIERIKSLIVETS HOVEDORGANISASJONCONFEDERATIONOF NORWEGIANENTERPRISE PLcess F~:s Postboks 5250 Majorstuen N0-0303 Oslo Norway Fklese Md:pss Middelthuns gate 27 Oslo Norway n; CEg.n:J. NO955 600 436

Detaljer

Arbeidstilsynets mål og overordnede strategier

Arbeidstilsynets mål og overordnede strategier ATL 10. oktober 2007 1 s mål og overordnede strategier 2.1 Overordnet mål for arbeidsmiljøet i Norge Et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle, med trygge tilsettingsforhold og meningsfylt arbeid for den

Detaljer

Org.nf C;(g.n,o. ; NO 955 600 436 MVA MOTTATT 6 SEPT 2010. ARBUSuiPARTEMENTET

Org.nf C;(g.n,o. ; NO 955 600 436 MVA MOTTATT 6 SEPT 2010. ARBUSuiPARTEMENTET - NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJONCONFEDERATION OF NORWEG1ANENTERPRISE Po; 5e5 se Posro/Arktess Postboks 5250 Majorstuen NO-0303 Oslo Norway Tariffnemnda Postboks 8019 Dep 0030 OSLO 4:11ress M%Cdelthuns

Detaljer

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013 Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Agenda for dagen Innledning Hva er nytt og hva er ikke? Likebehandlingsprinsippet Tilgang til felles

Detaljer

Tariffrevisjonen 2014 Revisjon av FLYOVERENSKOMSTEN 2012-2014

Tariffrevisjonen 2014 Revisjon av FLYOVERENSKOMSTEN 2012-2014 Tariffrevisjonen 2014 Revisjon av FLYOVERENSKOMSTEN 2012-2014 1. Fellesforbundets forhandlingdelegasjonen Fly: Jørn Eggum, Forbundsledelsen Jorn.eggum@fellesforbundet.no 994 00 320 Petter Tjøstheim, Norport,

Detaljer

Uten fagbrev med minst 1 år. 10,2% (for arb.t over 60 år: 12,5%) Offentlige anskaffelser: 10,2% (for arb.t over 60 år: 12,5 %)

Uten fagbrev med minst 1 år. 10,2% (for arb.t over 60 år: 12,5%) Offentlige anskaffelser: 10,2% (for arb.t over 60 år: 12,5 %) Med tariffavtale BYGG ALLMENNGJORT Uten tariffavtale ANLEGG MED TARIFFAVTALE SAMT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER ANLEGG PRIVAT UTEN TARIFFAVTALE Minstelønn Fagarbeider kr 193,60 Uten fagbrev med minst 1 år erfaring

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om endring i forskrift om utsendte arbeidstakere

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om endring i forskrift om utsendte arbeidstakere NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 28.06.2017 nr. 1055 Forskrift om endring

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund: Helge Haukeland Nestleder Norsk Arbeidsmandsforbund(NAF)

Norsk Arbeidsmandsforbund: Helge Haukeland Nestleder Norsk Arbeidsmandsforbund(NAF) KRAV TIL TARIFFOPPGJØRET 2016 OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID OG VEIVEDLIKEHOLD FORHANDLINGSDELEGASJON Fellesforbundet: Per Skau Terje Johansen Jan Ove Winum Harry Hansen Forbundssekretær Fellesforbundet

Detaljer

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

Maritim Industries Services Eood c/o Dikme Netzanti Nedre Heggen 5580 Ølen TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Maritim Industries Services Eood c/o Dikme Netzanti Nedre Heggen 5580 Ølen TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.09.2011 2011/18289 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørg Roska tlf 478 18 690 Maritim Industries Services Eood c/o Dikme Netzanti Nedre Heggen 5580 Ølen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

PARAT SINE KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 FOR INDUSTRIOVERENSKOMSTEN

PARAT SINE KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 FOR INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 11.03.2014 p.b 9029 Grønland 0133 Oslo Tlf 21 01 36 00 Faks 21 01 38 00 post@parat.com NO 971 480 270 PARAT SINE KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 FOR INDUSTRIOVERENSKOMSTEN Kravene til endringer i overenskomsten

Detaljer

Forord. Veiledningen er utarbeidet i fellesskap av Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening. Formålet er å gi en hjelp til

Forord. Veiledningen er utarbeidet i fellesskap av Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening. Formålet er å gi en hjelp til Innhold Forord...2 Del I Overenskomstens bestemmelse...4 2-6.3...4 3.1 Lokalt avtalt lønnssystem uten organisasjonsmessig godkjenning...4 3.2 Definisjoner og avgrensninger...5 3.3 Fagforeningens rolle...6

Detaljer

HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT OM ALLMENNGJØRING AV TARIFFAVTALE PÅ BYGGEPLASSER - SAK 4/2006

HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT OM ALLMENNGJØRING AV TARIFFAVTALE PÅ BYGGEPLASSER - SAK 4/2006 NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON CONFEDERATION OF NORWEGIAN ENTERPRISE NHO PestacresceOn raiaddres, r1dres-.eaddress Postboks 5250 Majorstuen, Essendrops gate 9 NO-0303 Oslo Oslo Norway Norway gir. Org.no.

Detaljer

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo Sosial dumping Werner Dagsland Rådgiver, Oslo Hva er sosial dumping? Definisjon: Når utenlandske arbeidstakere utfører arbeid på vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere, eller

Detaljer

FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012

FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012 FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012 Overlevert 27.mars 2012 klokken 10.00 FELLESFORBUNDETS FORHANDLINGSUTVALG Clas Delp Tore Skjelstadaune Elin Karlsen Djevat Hisenaj Torunn Ægisdottir

Detaljer

Forskrift om Delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien

Forskrift om Delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 593 Forskrift om Delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien Forskrift fastsatt av Tariffnemnda 20. desember 2010 nr. 1764 Lønnssatsene

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/ AKL

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/ AKL Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 06/2001-2-AKL 21.03.2007 HØRING - TILTAK MOT SOSIAL DUMPING Det vises

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 2 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

SVAR PÅ HØRING OM FORTSATT ALLMENNGJØRING - BYGGFAG 14/2269 TN

SVAR PÅ HØRING OM FORTSATT ALLMENNGJØRING - BYGGFAG 14/2269 TN VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.09.2016 2016/29746 DERES DATO 30.06.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Pia Strand tlf 992 32 791 Frank Jønland Marius Søberg DERES REFERANSE Tariffnemnda Postboks 8119 Dep 0030 OSLO SVAR

Detaljer

OVERENSKOMSTEN FOR BILUTLEIE

OVERENSKOMSTEN FOR BILUTLEIE OVERENSKOMSTEN FOR BILUTLEIE 2016-2018 mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO)/ NHO REISELIV på den ene side og LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO)/ FELLESFORBUNDET på den annen side Gjelder fra 1. april

Detaljer

Tariffinfo Norsk Industri/IKT-overenskomsten

Tariffinfo Norsk Industri/IKT-overenskomsten Tariffinfo Norsk Industri/IKT-overenskomsten Info nr.:5.2010 22.september 2010 Enighet om ny IKT-avtale Resultatet fra forhandlingene medfører at NHO med tilhørende landsforeninger overtar etter Norsk

Detaljer

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte 3 Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller bemanningsselskap omfattet av overenskomsten

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

den viktigste oppgaven fagbevegelsen i dag står overfor

den viktigste oppgaven fagbevegelsen i dag står overfor Fellesforbundets olje & gasskonferanse 4. juni 2014 Bruk av arbeidskraft uten fast ansettelse, uten fast arbeidstid og uten tariffavtale er en enorm utfordring. Landsmøtet mener at å hindre en slik utvikling

Detaljer

Norsk Industris krav ved tariffrevisjonen 2016. Industrioverenskomsten NHO/Norsk Industri LO/Fellesforbundet

Norsk Industris krav ved tariffrevisjonen 2016. Industrioverenskomsten NHO/Norsk Industri LO/Fellesforbundet Norsk Industris krav ved tariffrevisjonen 2016 Industrioverenskomsten NHO/Norsk Industri LO/Fellesforbundet Industrioverenskomsten mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side

Detaljer

Arbeidstilsynet viser til tilsyn den 10.8.2011 ved Westcon Yard AS i Ølensvåg.

Arbeidstilsynet viser til tilsyn den 10.8.2011 ved Westcon Yard AS i Ølensvåg. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/17858 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Oddgeir Hjelmtveit Nilsen tlf 997 09 409 NORSTEC AS Postboks 137 5408 Sagvåg TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår.

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Hvilke verktøy har vi? Advokat Thomas Kollerød, MEF Utfordringer i dag og fremover Arbeidsmarkedet er i endring - globalisering Lov og tariffavtaler

Detaljer

Tariffnemnda Deres ref 200800812 c/o Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 DEP Vår ref TBA.170116.BB2200 0030 OSLO

Tariffnemnda Deres ref 200800812 c/o Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 DEP Vår ref TBA.170116.BB2200 0030 OSLO i KPMG Law Telephone +47 04063 Advokatfirma DA Fax +47 21 09 29 45 P.O. Box 7000 Majorstuen Internet www.kpmg.no Sørkedalsveien 6 Enterprise NO 965 817 468MVA N-0306 Oslo Tariffnemnda Deres ref 200800812

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 96/71/EF. av 16. desember 1996. om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting(*)

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 96/71/EF. av 16. desember 1996. om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting(*) 19.11.1998 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.48/261 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 96/71/EF av 16. desember 1996 om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting(*)

Detaljer

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere mv.) DATO: LOV-2012-06-22-33 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8

Detaljer

KS Anskaffelsesseminar 2017 Samfunnsansvar og reviderte seriøsitetsbestemmelser. Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng

KS Anskaffelsesseminar 2017 Samfunnsansvar og reviderte seriøsitetsbestemmelser. Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng KS Anskaffelsesseminar 2017 Samfunnsansvar og reviderte seriøsitetsbestemmelser Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng Oslomodellen gir et mer seriøst arbeidsliv - Vi håper at Oslomodellen kan bli den nasjonale

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

Vår dato 16012009. Vår referanse 2008/03453-2/320 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002

Vår dato 16012009. Vår referanse 2008/03453-2/320 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002 Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11 0181 OSLO Høring - Forslag om effektivisering av allmenngjøringsordningen

Detaljer

Fastsatt av Tariffnemnda 27. november 2014 nr. 1481.

Fastsatt av Tariffnemnda 27. november 2014 nr. 1481. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 604 Forskrift om Allmenngjøring av tariffavtale for jordbruksog gartnerinæringene Fastsatt av Tariffnemnda 27. november 2014 nr. 1481. Utgitt februar 2011 Direktoratet

Detaljer

Vikarbyrådirektivet Konsekvenser?

Vikarbyrådirektivet Konsekvenser? 08.11.2012 / Advokat Gunn Kristin Q. Olimstad Vikarbyrådirektivet Konsekvenser? www.steenstrup.no OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ Tema Hva er innleie? Når er det lov å leie inn arbeidstakere?

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014

FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 Glassoverenskomsten Kravene til endringer i overenskomstene er markert slik: krav om endringer av eksisterende, eller nye tekster er markert med understreket

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte KAMPEN FOR ET SERIØST ARBEIDSLIV

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte KAMPEN FOR ET SERIØST ARBEIDSLIV INNLEIE en veileder for tillitsvalgte KAMPEN FOR ET SERIØST ARBEIDSLIV 1 Dette heftet omhandler bestemmelser om bruk av innleid arbeidskraft. Den kan enten være innleid fra virksomhet som har som formål

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte 3 Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller bemanningsselskap omfattet av overenskomsten i innleiebedriften og skal ha lønns- og

Detaljer

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår Miniguide mot sosial dumping Kontakt oss Jernbaneverkets enheter er lokalisert på flere steder i landet. For nærmere informasjon besøk våre nettsider eller ring vårt

Detaljer

Klagesak - pålegg om å stanse aktiviteter utført av enkelte underleverandører/bemanningsforetak under NEM ved StatoilHydros raffineri på Mongstad

Klagesak - pålegg om å stanse aktiviteter utført av enkelte underleverandører/bemanningsforetak under NEM ved StatoilHydros raffineri på Mongstad NEM bv ved Deloitte Advokatfirma DA Postboks 6013 Postterminalen 5892 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 2008/1016 200806330-/HMR 12.2.2009 Klagesak - pålegg om å stanse aktiviteter utført av enkelte underleverandører/bemanningsforetak

Detaljer

Veileder ALLMENNGJØRING AV RENHOLDSOVERENSKOMSTEN

Veileder ALLMENNGJØRING AV RENHOLDSOVERENSKOMSTEN Veileder ALLMENNGJØRING AV RENHOLDSOVERENSKOMSTEN Januar 2015 INNHOLD 2 Sentrale begreper...04 Allmenngjøring av renholdsoverenskomsten...06 Solidaransvar...08 Informasjonsplikt...10 Påseplikt...11 Innsynsrett...12

Detaljer

Hvordan vurdere svar på egenrapporteringsskjema om lønnsog arbeidsvilkår

Hvordan vurdere svar på egenrapporteringsskjema om lønnsog arbeidsvilkår Hvordan vurdere svar på egenrapporteringsskjema om lønnsog arbeidsvilkår Svar fra leverandøren på egenrapporteringsskjema vil være viktige informasjonskilder for risikovurdering. Nedenfor finner du veiledning

Detaljer

FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2016

FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2016 FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2016 Overenskomsten for byggeindustrien Kravene til endringer i overenskomstene er markert slik: krav om endringer av eksisterende, eller nye tekster er markert

Detaljer

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast Nye virkemidler Tiltak og erfaringer Berit Bøe Ørnulf Halmrast Regional organisering Direktoratet i Trondheim Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon Direktør Lov og regelverk Styring og samordning

Detaljer

Sosial dumping Arbeidstidsbestemmelser. Sigmund Steinnes

Sosial dumping Arbeidstidsbestemmelser. Sigmund Steinnes Sosial dumping Arbeidstidsbestemmelser Sigmund Steinnes Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Riksrevisjonen har levert to rapporter som omhandler

Detaljer

Verftssaken i Høyesterett noen kommentarer fra NHO

Verftssaken i Høyesterett noen kommentarer fra NHO Foto: Jo Michael Verftssaken i Høyesterett noen kommentarer fra NHO 18. mars 2013 Advokat (H) Kurt Weltzien; NHO Kort oppsummert Tap fullstendig tap Avklaring av EØS-retten 2 (1) Høyesteretts metode Konfirmerer

Detaljer

TILLEGGSAVTALE V Avtale om kontrolltiltak i bedriften

TILLEGGSAVTALE V Avtale om kontrolltiltak i bedriften 53 TILLEGGSAVTALE V Avtale om kontrolltiltak i bedriften NHO og NFO er enige om at denne rammeavtale skal legges til grunn ved utforming og innføring av interne kontrolltiltak samt vesentlige forandringer

Detaljer

Tillitsvalgtavtale 2010-2012. mellom. YS i Statoil. Statoil ASA

Tillitsvalgtavtale 2010-2012. mellom. YS i Statoil. Statoil ASA Tillitsvalgtavtale 2010-2012 mellom YS i Statoil og Statoil ASA Innhold 1 Del 1 Særlige bestemmelser... 3 1.1 Avtalens omfang og hjemmel... 3 1.2 Tillitsvalgte i YS i Statoil... 3 1.2.1 Tillitsvalgte med

Detaljer

PROTOKOLL. Anders Aarskog Else Rieck Gunn-Inger Johnsson, Transcom Norge AS Trine Sommerfelt Stenberg, Gausdal Landhandleri AS

PROTOKOLL. Anders Aarskog Else Rieck Gunn-Inger Johnsson, Transcom Norge AS Trine Sommerfelt Stenberg, Gausdal Landhandleri AS PROTOKOLL Den 23. april 2012 ble det forhandlet om revisjon av Funksjonæravtalen og Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale mellom Hovedorganisasjonen Virke og Negotia og Funksjonæravtalen

Detaljer

SVAR PÅ HØRING FORSLAG OM FORTSATT DELVIS ALLMENNGJØRING AV TARIFFAVTALE FOR RENHOLDSBEDRIFTER

SVAR PÅ HØRING FORSLAG OM FORTSATT DELVIS ALLMENNGJØRING AV TARIFFAVTALE FOR RENHOLDSBEDRIFTER VAR DATO 27.10.2016 VAR REFERANSE1 2016/39428 Arbeldstilsynet A DERES DATO 29.09.2016 VAR SAKSBEHANDIER Pia Strand tlf 992 32 791 DERES REFERANSE 16/2399 Tariffnemnda, Arbeids- og sosialdepartementet Postboks

Detaljer

Overenskomsten videreføres med følgende endringer:

Overenskomsten videreføres med følgende endringer: Overenskomsten videreføres med følgende endringer: 1 OMFANG..som er medlem av LO/EL & IT 4 FAGPRØVE Lærlingen skal gis varsel... 6 LØNNSBESTEMMELSER Minstelønnssatser: Fagarbeidere med 4 ½ år læretid (f.eks.

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser. En praktisk veileder

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser. En praktisk veileder Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser En praktisk veileder 19.12.2014 1 Forord Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan

Detaljer

VEILEDER ALLMENNGJØRING

VEILEDER ALLMENNGJØRING VEILEDER ALLMENNGJØRING AV OVERENSKOMST FOR RENHOLDSBEDRIFTER (RENHOLDSOVERENSKOMSTEN) 1 Forord Denne veilederen tar sikte på å informere om hva allmenngjøring av Renholdsoverenskomsten vil bety for din

Detaljer

Enighetsprotokoll. Laust K. Poulsen, Torgeir Sveine og Tor Brede Rognli. Asle Tronstad, Knut R. Berg, Nils Viggo Futaker og Grete T. Salberg.

Enighetsprotokoll. Laust K. Poulsen, Torgeir Sveine og Tor Brede Rognli. Asle Tronstad, Knut R. Berg, Nils Viggo Futaker og Grete T. Salberg. Enighetsprotokoll År 2016, den 24. august er det forhandlet om revisjon av Overenskomsten for bakere og Konditorer mellom SAMFO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Til stede: Fra

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksansvarlig advokat: Dato: TN # /5 Tarjei Thorkildsen Oslo, 26. september 2008

Deres ref: Vår ref: Saksansvarlig advokat: Dato: TN # /5 Tarjei Thorkildsen Oslo, 26. september 2008 Tariffnemnda Arbeids- og Inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO ARBEIDS - OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTE MOTTATT 29 SEPT 2008 Deres ref: Vår ref: Saksansvarlig advokat: Dato: TN-200800345

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer