BEGJÆRING TIL TARIFFNEMNDA OM ALLMENNGJØRING AV TARIFFAVTALER. Landsorganisasjonen i Norge (LO) Youngsgt. 11, 0181 Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEGJÆRING TIL TARIFFNEMNDA OM ALLMENNGJØRING AV TARIFFAVTALER. Landsorganisasjonen i Norge (LO) Youngsgt. 11, 0181 Oslo"

Transkript

1 Advokat Håkon Angell LO, Youngsgt. 11, 0181 Oslo Telefon: / Telefax: Jur. 03/ HAN/les Dato: BEGJÆRING TIL TARIFFNEMNDA OM ALLMENNGJØRING AV TARIFFAVTALER Begjærende part: Berørte forbund: Landsorganisasjonen i Norge (LO) Youngsgt. 11, 0181 Oslo 1. Fellesforbundet (FF), Lilletorget 1, 0184 Oslo 2. EL & IT Forbundet (EL & IT), Youngsgt 11C, 0181 Oslo Prosessfullmektig: Advokat Håkon Angell, LO Youngsgt. 11, 0181 Oslo Tariffmotparter: 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstua, 0303 Oslo 2. Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) Postboks 7072 Majorstua, 0306 Oslo 3. Tekniske Entreprenørers Landsforening (TELFO) Postboks 7175 Majorstua, 0307 Oslo 4. Byggenæringens Landsforening (BNL) Postboks 7187 Majorstua, 0307 Oslo I medhold av lov om allmenngjøring fremmer LO med dette krav om allmenngjøring av følgende landsomfattende overenskomster som LO er part i: I. 1. Verkstedsoverenskomsten mellom NHO og TBL på den ene side og LO og FF på den annen side. 2. Fellesoverenskomsten for byggfag mellom NHO, BNL og TELFO på den ene side og LO og FF på den annen side. 3. Landsoverenskomsten for elektrofagene mellom NHO og TELFO på den ene side og LO og EL & IT Forbundet på den annen side.

2 Overenskomstene fremlegges som henholdsvis bilag nr. 1, bilag nr. 2 og bilag nr. 3. De bestemmelser og bilag som begjæres allmenngjort er i overenskomstene avmerket med rødt, se nærmere pkt VII nedenfor. Begjæringen gjelder inneværende tariffperiode. Verkstedsoverenskomsten og Fellesoverenskomsten for Byggfag utløper , mens Landsoverenskomsten for elektrofagene utløper Tariffnemnda kan legge til grunn at LO etter tariffrevisjonen våren 2004 vil fremme krav om fortsatt allmenngjøring, jf. allmenngjøringsloven 4 annet ledd. 2 Begjæringen gjelder arbeidsoppdrag på følgende geografisk avgrensede utbyggingsområder (landanlegg): II. - Statoils anlegg; Snøhvit på Melkøya i Hammerfest kommune, Finnmark - Statoils anlegg; Tjeldbergodden i Aure kommune, Møre og Romsdal - Norsk Hydros anlegg; Ormen Lange, Nyhamna i Aukra kommune, Møre og Romsdal - Norsk Hydros anlegg; Sture i Øygarden kommune, Hordaland - Statoils anlegg; Mongstad i Lindås kommune, Hordaland - Statoils anlegg; Kollsnes i Øygarden kommune, Hordaland - Statoils anlegg; Kårstø i Tysvær kommune, Rogaland. Ved avgrensningen av de geografiske områder er det tatt hensyn til at nemndas vedtak ikke skal ha et mer omfattende anvendelsesområde enn det som er nødvendig, jf. Ot.prp. nr. 26 ( ) side 21, annen spalte. En allmenngjøring vil få virkning både for igangsatte og planlagte arbeidsoppdrag. For en nærmere beskrivelse av utbyggingsområdene (landanleggene), de aktuelle prosjekter samt antatte nye prosjekter og investeringer, fremlegges Oversikter utarbeidet av Aker Kværner, bilag nr. 4. III. Bakgrunnen for begjæringen er forhold som Fellesforbundet og EL & IT Forbundet har observert over lang tid hvor utenlandske leverandører som utfører tjenesteoppdrag i Norge tilbyr sine utenlandske arbeidstakere vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det norske arbeidstakere mottar for tilsvarende arbeid innen de ulike bransjer (sosial dumping). Dårligere lønns- og arbeidsvilkår til utsendte arbeidstakere på oppdrag i Norge har sider både til utnytting av utenlandsk arbeidskraft og i forhold til norsk industris konkurranseevne. Begge forhold var viktige hensyn da lov om allmenngjøring ble vedtatt. I Innst.O. nr. 98 ( ) heter det på side 7 annen spalte: Komiteens flertall ( ) vil presisere at hensikten med loven bør være dels å sikre den enkelte utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de

3 norske, dels å utelukke muligheten for konkurransevridninger overfor virksomheter med norske arbeidstakere i forbindelse med gjennomføringen av EØS-avtalen. 3 Henvisningen til konkurransevridninger gjennom EØS-avtalen vil ikke være mindre aktuell etter at EU/EØS-utvidelsen er gjennomført med ti nye medlemsland fra , vesentlig fra lavinntektsland. Overgangsordninger vil her ikke kunne anvendes ettersom oppdrag av midlertidig karakter anses som tjenesteyting, og vil som sådan falle utenfor hva som kan reguleres ved slike ordninger. Utlendingsforskriften 2 stiller som generelt vilkår for innvilgelse av arbeidstillatelse at lønns- og arbeidsvilkår må ikke være dårligere enn etter gjeldende tariffavtale, regulativ eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Denne bestemmelsen vil ikke gjelde for de nye EØS-borgerne, jf utlendingsloven kap 8. Ved tjenesteoppdrag angir utlendingsforskriften 176 bokstav b) kun som vilkår for oppholdstillatelse at tjenesteytelsen skal være hovedformålet med oppholdet, at den skal utføres med sikte på å oppnå inntekt og at den skal være av begrenset varighet.. Det stilles ikke krav til minste inntektsnivå. EU har vedtatt et eget direktiv om utsending (utstasjonering) av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting, rådsdirektiv 96/71/EF, som har som formål å hindre utnytting og fremme rettferdig konkurranse. I fortalens pkt 5 heter det: Slik fremming av tjenesteyting over landegrensene forutsetter rettferdig konkurranse og tiltak som garanterer respekt for arbeidstakernes rettigheter Direktivet pålegger medlemsstatene på opplistede områder å sikre arbeidstakere som er utsendt til deres territorium de samme arbeids- og ansettelsesvilkår (herunder minstelønn) som øvrige arbeidstakere. Vilkårene kan være fastsatt i - lov eller forskrift og/eller - ved tariffavtaler eller voldgiftskjennelser som er erklært å ha allmenn gyldighet Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen våren 1998 og ble ved endringslov av implementert i et eget kap. XII B i arbeidsmiljøloven. Ved implementeringen ble det vurdert hvordan arbeidstakerne skulle sikres en minstelønn. Som kjent har ikke norsk lovgivning alminnelige bestemmelser om dette. Konklusjonen ble at lønn og andre tariffavtalte arbeidsvilkår kunne reguleres ved en henvisning til lov om allmenngjøring av tariffavtaler, se Ot.prp. nr 13 ( ) side 22. Arbeidsmiljøloven 73 M annet ledd lyder: Hvis arbeidsforholdet for en utsendt arbeidstaker faller inn under anvendelsesområdet for et vedtak etter lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v., skal de bestemmelser som er allmenngjort og som gjelder lønn eller arbeids- og ansettelsesvilkår etter 73 M i denne lov, gjelde for arbeidsforholdet. Både implementeringen av utsendingsdirektivet og den forestående utvidelsen av EU/EØS har aktualisert allmenngjøring som et virkemiddel mot sosial dumping.

4 IV. 4 Norske tillitsvalgte har ikke innsyn eller tilgang til opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere sysselsatt i utenlandsk bedrift. De bedrifter det gjelder er i tillegg lite samarbeidsvillige og arbeidstakerne tør ofre ikke å stå frem av frykt for represalier. Dette vanskeliggjør frembringelse av dokumentasjon på at sosial dumping finner sted. Ovennevnte belyses med erfaringer tillitsvalgte har gjort i forbindelse med prosjektet Product Quality Project på Mongstad, hvor koordinerende tillitsvalgt Truls Nilsen i brev av til Statoil fremsatte krav om innsyn i utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår knyttet til spesifiserte bedrifter. Brev av fra koordinerende tillitsvalgt Truls Nilsen til Statoil PQP v/prosjektleder Lars Rosenløv, bilag nr. 5. Kværner Process (Netherlands) BV, som hovedkontraktør, svarte på henvendelsen ved brev til Statoil Mongstad datert Vedlagt fulgte svar fra de aktuelle bedrifter det var bedt om opplysninger fra. Telefax av fra Kværner Process (Netherlands) BV m/vedlegg til Statoil Mongstad, bilag nr. 6. I brevet gis det uttrykk for at det ikke er anledning i henhold til norsk lov å be om innsyn overfor de navngitte underleverandørene, idet slike opplysninger anses som av privat karakter. Av vedleggene fremgår for øvrig kun at selskapene forholder seg til kontrakten med Statoil samt at det betales minimumslønn definert av norske myndigheter (UDI). Ved årsskiftet 2002/2003 fikk de tillitsvalgte på Mongstad overrakt lønnsslipper fra en tysk arbeider som arbeidet for AMS GhbH & Co. KG, Køln. Bedriften leide ut arbeidstakere til en underentrepenør som utførte oppdrag i forbindelse med Product Quality Project. Lønnsavregningene viser at arbeidstakeren, som var elektriker, fikk en timebetaling tilsvarende NOK 64,38. Vedkommende arbeidet i tillegg langt utover lovlig arbeidstid, og mottok også overtidsbetaling som lå under arbeidsmiljølovens minimumssats på 40 %. Lønnsavregninger fremlegges som Lønnsavregninger fra AMS GmbH & Co. KG, bilag nr. 7. Ovennevnte dannet blant annet bakgrunn for henvendelse fra Elektroarbeidernes Fagforening til Arbeidstilsynet om brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Brev av til Arbeidstilsynet distrikt 8, bilag nr. 8. Arbeidstilsynets etterfølgende kontroll medførte anmeldelse av Statoil, og senere bot, for brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Artikkel fra Klassekampen av , bilag nr. 9. Artikkel fra Nordhordaland av , bilag nr. 10

5 5 V. Lavere lønnsnivå skaper betydelige problemer for norsk industri ved tildeling av kontrakter i de aktuelle utbyggingsområdene. Eksempelvis er alle kontrakter på Kollsnes, med unntak av ett som gjelder grunnarbeider, tildelt utenlandske aktører. Det er utarbeidet en oversikt som fremlegges som Oversikt over leverandører på Kollsnes, bilag nr. 11. Konkurransesituasjonen for norsk industri ble også trukket frem under Norsk Petroleumsforenings oljekonferanse våren 2003, hvor direktør Erling Matland i ABB Offshore Systems AS i sitt innlegg gikk gjennom erfaringer fra anbud og arbeid på land. Det fremlegges som Program fra Norsk Petroleumsforenings oljekonferanse våren 2003, bilag nr. 12. Plansjer benyttet ved presentasjon av direktør Erling Matland ved ABB Offshore Systems AS, bilag nr. 13. På siste side fremheves at Vi kan i dag ikke konkurrere mot utenlandsk arbeidskraft, ref Kollsnes LNG og Mongstad PQP. Det konkluderes deretter slik: Vi må si opp mesteparten av våre mekanisk og Elektro ansatte innen 1. mai 2004 hvis vi vil være med i det norske markedet på fabrikasjon og installasjonssiden. De med mest utenlandsk arbeidskraft vil vinne jobbene på land. Lønnsnivåets betydning for konkurransesituasjonen fremgår også av et notat fra debriefingsmøte etter gjennomføring av Troll Upgrade Project på Kollsnes. Notat fra debriefingsmøte den , bilag nr. 14. Møtet ble avholdt mellom Hans Gartner i det tyske selskapet Linde, som var hovedentreprenør i prosjektet, og Roar E. Bergmann ved Aker Elektro. Lavere lønnsnivå ble her trukket frem som et av hovedelementene i forbindelse med ulikhetene ved inngitte anbud, hvor blant annet de norske selskapene ABB og Aker Elektro lå 45 % høyere i pris enn de utenlandske anbyderne. Etter det opplyste inneholdt denne kontrakten lite utstyrsleveranse, men var i all hovedsak basert på å levere arbeidskraft som skulle jobbe mot en timebetaling. Det er all grunn til å tro at de samme problemer som er nevnt ovenfor gjør seg gjeldende i forhold til alle de utbyggingsområder begjæringen omfatter. LO vil i den forbindelse peke på at Tariffnemndas ikke bare kan treffe vedtak i de tilfeller det kan påvises konkrete eksempler på at problemer av betydning har oppstått, men også i de tilfeller det kan antas at slike problemer er nært forestående,, se Innst.O. nr. 98 ( ) side 8 første spalte. Tariffnemnda vil også kunne gi pålegg om å gi eller utlevere opplysninger som anses nødvendige ved forberedelsen av saken, jf. allmenngjøringsloven 7.

6 6 Formålet med allmenngjøringsloven er å sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har, jf. loven 1-1. Hva som ligger i begrepet likeverdig er nærmere omtalt i Innst.O. nr. 98 ( ) side 8 første spalte. Her peker flertallet på at det i dette ikke ligger at de avtalte lønns- og arbeidsvilkår skal være identiske på alle punkter. Det avgjørende er at lønns- og arbeidsvilkårene ut fra en total vurdering ikke fører til noen forskjellsbehandling av den utenlandske arbeidstaker (undertegnedes understrekninger). Ovennevnte vil både få betydning i forhold til hvilke nivåforskjeller som samlet sett kreves før allmenngjøring kan finne sted, og for hvilke bestemmelser i de enkelte overenskomster som det vil være nødvendig å allmenngjøre for å oppnå formålet. VI. Ved utvelgelsen av de bestemmelser som foreslås allmenngjort, jf. nedenfor, er det tatt utgangpunkt i at vedtak om allmenngjøring bare kan gjelde de deler av tariffavtalen som regulerer de enkelte arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår, jf. allmenngjøringsloven 3 annet ledd. Bestemmelser på kollektivt nivå, herunder forhandlingsbestemmelser mellom bedrift/tillitsvalgt, antas dermed å falle utenfor, se bl.a. Ot.prp.nr. 26 ( ) side 21 første spalte og side 35 første spalte. De tre overenskomster som begjæres allmenngjort er alle minstelønnsoverenskomster. Elfagsoverenskomsten og Byggfagsoverenskomsten inneholder i tillegg akkordbestemmelser mens Verkestedsoverenskomsten forutsetter prestasjonslønnssystemer avtalt i særavtaler. Akkord- eller prestasjonslønnsbestemmelsene kan vanskelig anvendes uten tillitsvalgtes og i noen grad forbundenes medvirkning. Allmenngjøring av slike lønns- og arbeidsvilkår er derfor lite hensiktsmessig. En allmenngjøring av minstelønnssatsene vil på den annen side gi et lavere nivå enn det reelle lønnsnivå innenfor overenskomstområdene, noe som vil være lite i samsvar med lovens formål om likeverdighet. Tariffnemnda vil i slike tilfeller ha hjemmel til å selv fastsette et riktig nivå, jf. Ot.prp. nr. 26 ( ) side 21 annen spalte og side 36 første spalte. Gjennomgangen nedenfor vil derfor også belyse gjennomsnittlig timefortjeneste knyttet til de enkelte overenskomster. I tillegg er det innenfor elektroområdet innhentet lokale lønnsavtaler som er inngått i forbindelse med de nylig tildelte kontraktene på Snøhvit ved Melkøya og på Kårstø som kan bidra til å belyse lønnsnivået ved anleggsarbeider. VII. De bestemmelser og bilag som begjæres allmenngjort er som nevnt innledningsvis avmerket med rødt i de fremlagte overenskomster. Oppregningene nedenfor omfatter også bestemmelser/bilag hvor bare deler av disse er medtatt. Detaljene om dette vil fremgå av avmerkingen.

7 1. Verkstedsoverenskomsten (VO) Omfangsbestemmelse og aktuelle arbeidsområder Verkstedsoverenskomsten er den overenskomst som omfatter flest arbeidstakere innenfor privat sektor i Norge. Overenskomsten 1.1 angir virkeområdet til bedrifter i verksteds- og teknologiindustrien og samhørige bransjer. I henhold til omfangsbestemmelsen i 1.2 første ledd omfatter overenskomsten fag-, spesial-, og hjelpearbeiderstillinger innen teknologiske fag. De mest aktuelle faggruppene ved arbeidsoppdrag i de nevnte utbyggingsområder vil være mekanikere, rørleggere, sveisere og platearbeidere. 1.2 Bestemmelser og bilag i overenskomsten som begjæres allmenngjort Følgende bestemmelser og bilag eller deler av disse begjæres allmenngjort: 1 pkt. 1 Virkeområder 1 pkt. 2 Omfang 2 pkt. 1 Ordinær arbeidstid 2 pkt. 2 Skiftarbeidstid 2 pkt. 5 Overtidsarbeid 3 pkt. 1 Minste timefortjeneste 3 pkt. 2 Generelt om minste timefortjeneste 4 pkt. 1 Lønnssystemer generelt 5 pkt. 1 Godtgjøring for helligdager og 1. og 17. mai 5 pkt. 2 Betaling for arbeid på de store høytidsdager 6 pkt. 1 Overtidstillegg 6 pkt. 2 Overtidgrunnlag 6 pkt. 3 Skifttillegg 6 pkt. 4 Særlig smussig arbeid og arbeidstøy 7 pkt. 1 Omfang og betalingsgrunnlag 7 pkt. 3 Arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig ( ) Bilag 7 Ferie m.v. 1.3 Grunnlønn/ minstelønn Overenskomstens minstelønnsatser fremgår av 3.1, og er for fagarbeidere kr. 103,84 (etter 1 år kr 104,81), spesialarbeidere kr. 99,00 (etter 1 år kr 100,04) og hjelpearbeidere kr. 94,23 (etter 1 år kr. 95,19). I overenskomsten 3.4 finner man, i tillegg til hva som er det absolutte minimum etter 3.1, også en gruppegaranti som vil medføre at gjennomsnittlig timefortjeneste for eksempelvis fagarbeiderne i en bedrift/virksomhet ikke kan være lavere enn 86 % av gjennomsnittet i verkstedindustrien. Bestemmelsen innebærer at det vil være tariffstridig å betale alle arbeidstakerne innenfor gruppen minste timefortjeneste. Av kontrollhensyn, og det forhold at bestemmelsen ikke gir direkte hjemmel for individuelle krav, er bestemmelsen ikke begjært allmenngjort.

8 Etter overenskomsten 7 pkt skal det ved oppdrag utenfor egen bedrift utbetales et tillegg på 20 % av lønnssatsen når overnatting utenfor hjemmet er nødvendig. Dette vil gjelde alle utsendte arbeidstakere på de aktuelle anlegg. Minstelønn (etter 1 år), inkludert nevnte tillegg - men uten reguleringstillegg iht vil bli som følger: Lønn fagarbeider, VO 3.1 (etter 1 år) 104, % tillegg, VO 7 pkt ,96 Garantert minstelønn m/ tillegg 125,77 Lønn spesialarbeider, VO 3.1 (etter 1 år) 100, % tillegg, VO 7 pkt ,01 Garantert minstelønn m/ tillegg 120,05 Lønn hjelpearbeider, VO 3.1 (etter 1 år) 95, % tillegg, VO 7 pkt ,04 Garantert minstelønn m/ tillegg 114, Gjennomsnittslønn innenfor overenskomstområdet: På grunnlag av SSBs statistikker beregnes det to ganger årlig gjennomsnittlig timefortjeneste for fag-, hjelpe- og spesialarbeidere innenfor overenskomstområdet. Beregningene er omforent mellom tariffpartene og er knyttet til reguleringtillegg iht. overenskomsten 3.4, jf. ovenfor. Beregningstallene fremkommer blant annet i Fellesforbundets sirkulære. Sirkulære nr 75 fra Fellesforbundet, bilag nr. 15. Gjennomsnittlige timefortjenester iht. SSBs lønnssatsistikk for 1 kvartal 2003 er for fagarbeidere kr. 139,84, spesialarbeidere kr. 131,80 og hjelpearbeidere kr. 127,76 Tillagt 20 % for oppdrag utenfor egen bedrift blir gjennomsnittsatsen som følger: Gjennomsnittslønn fagarbeider 139, % tillegg, VO 7 pkt ,97 Gjennomsnittslønn m/ tillegg 167,81 Gjennomsnittslønn spesialarbeider 131, % tillegg, VO 7 pkt ,36 Gjennomsnittslønn m/ tillegg 158,16 Gjennomsnittslønn hjelpearbeider 127, % tillegg, VO 7 pkt ,55 Gjennomsnittslønn m/ tillegg 153,31

9 1.5 Lokale avtaler som benyttes ved oppdrag i utbyggingsområdene. 9 Det er til belysning innhentet lokale avtaler innenfor VO som etter det opplyste benyttes ved oppdrag i utbyggingsområdene. Utdrag fra særavtale mellom Fellesforbundets verkstedklubb og Fabricom AS, bilag nr. 16. Protokoll av mellom Fellesforbundets verkstedklubb og Fabricom AS, bilag nr. 17. Utdrag fra lønns- og arbeidsavtale mellom Aker Offshore Partner AS og AOP Bedriftsklubb, bilag nr. 18. Protokoll av mellom Aker Offshore Partner AS og AOP Bedriftsklubb, bilag nr. 19. Utdrag fra særavtale mellom Aker Elektro AS og Norsk Jern og Metall verkstedklubb, bilag nr. 20. Protokoll av mellom Aker Elektro AS og Norsk Jern og Metall verkstedklubb, bilag nr. 21. Utdrag fra særavtale mellom ABB Offshore Systems og Jern og Metall klubben, bilag nr. 22. Protokoll av 09. og mellom ABB Offshore Systems og Jern og Metall klubben, bilag nr. 23. Fabricom AS har oppdrag på Kårstø. Lønnsskala fremkommer av avtalens pkt 1 samt protokoll av , mens tillegg for arbeider onshore fremkommer av avtalens pkt 2. Aker Offshore Partner AS har oppdrag på Snøhvit. Lønnssatsene fremkommer i vedlegg 1 til avtalen (side 32) og i protokoll av Tilleggene ved landbasert virksomhet fremkommer i vedlegg 3 til avtalen (side 36). Aker Elektro AS vil begynne på et oppdrag på Snøhvit i begynnelsen av Lønnsskala fremkommer av bilag 1 til særavtalen (side 9-10) og protokoll av Vilkårene for øvrig fremkommer av særavtalen (side 6-8) og av reiseavtale for operatører (side 11-14) ABB Offshore Systems arbeider med oppdrag på Kollsnes, Kårstø og Sture. Lønnsbestemmelsen fremkommer av avtalens pkt. 9.1 (side 7-8) og protokoll av 09. og , mens øvrige vilkår fremkommer av resterende del av avtalens pkt. 9 og av pkt.10 ( side 8-12).

10 2. Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) Omfangsbestemmelse og aktuelle arbeidsområder Av overenskomstens omfangsbestemmelse i 1-1 nr. 1 fremgår at denne omfatter alt bygningsarbeid som medlemmer av NHO har eller får til utførelse i hele landet,. Fellesoverenskomsten for byggfag ble opprettet i 1992 gjennom en sammenslåing av tolv tidligere overenskomster for byggfagene. Dette gjaldt blant annet overenskomster for anleggsgartnerfaget, stein-, jord- og sement, tømrere og innredningssnekkere, murere og murarbeidere, rørleggere, kobber- og blikkenslagere, malere og byggtapetserere, isolatører, taktekkere, stillasbyggere og industrimalere. Arbeidstakere innen ovennevnte områder vil alle være aktuelle ved arbeidsoppdrag på de nevnte anlegg. 2.2 Bestemmelser og bilag i overenskomsten som begjæres allmenngjort Følgende bestemmelser og bilag eller deler av disse - begjæres allmenngjort: 1-1 Tariffavtalens omfang 2-2 Minstelønn for fagarbeidere 2-3 Minstelønn for ufaglærte/hjelpearbeidere/spesialarbeidere 2-9 Beregning av overtidsgodtgjørelse 2-10 Smusstillegg 2-12 Arbeidstøy 2-13 Matpenger/kafèpenger 6-1 Ordinær arbeidstid 6-2 Overtidsarbeid 6-3 Forskjøvet arbeidstid 6-4 Skiftarbeid 7-1 Reise- og oppholdsbestemmelser hvor nattopphold er nødvendig 7-2 Reise- og oppholdsbestemmelser hvor nattopphold ikke er nødvendig 11-1 Spise- hvilerom og innkvartering Bilag 7 Ferie m.v. Bilag 9 Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai Bilag 18 Husvær, brakker, innkvartering og personalrom 7-1 pkt 1.0 omhandler kost og losji hvor nattopphold er nødvendig. Bestemmelsen angir at før arbeidstakere blir sendt på oppdrag skal bedrift og tillitsvalgte ha avtalt en ordning for dekning av kost og losji ut fra tre oppgitte alternativer. Denne blir praktisert slik at de ansatte minimum gis full utgiftsdekning. Når det gjelder utsendte arbeidstakere har man erfart at disse har måttet betale kost og losji selv og at reell timesats på den måten har blitt vesentlig redusert. Bestemmelsen forutsetter tillitsvalgtes medvirkning og vil neppe egne seg til allmenngjøring i nåværende utforming. Tariffnemnda har adgang til å fastsette alternativ ordlyd som sikrer full dekning for denne type utgifter, jf Ot.prp.nr. 26 ( ) side 21 annen spalte.

11 Følgende alternative tekst begjæres allmenngjort: 11 Kost og losji Før arbeidstaker sendes på oppdrag, skal bedriften sørge for en av følgende ordninger for kost og losji: a) Holder bedriften kost og losji, utbetales ingen godtgjørelse. Losji er møblert værelse med sengeklær og adgang vask, dusj og wc. Arbeidsgiver besørger vask og renhold. b) Når arbeidstaker selv ordner kost og/eller losji, avtales godtgjørelsen på forhånd. Godtgjørelsen kan ikke være lavere enn de faktiske utgifter. c) Kost og losji betales etter regning For øvrig vises til bilag Grunnlønn/minstelønn Minstelønnsatsene er regulert i overenskomsten 2-2 nr. 1 og 2-3 nr 1, og er for faglærte kr og ufaglærte kr. 108, Gjennomsnittslønn innenfor overenskomstområdet. Basert på tallmaterialer fra SSB for byggfag i NHOs bedrifter ble FF og BNL ved mellomoppgjøret 2003 enige om at gjennomsnittlig fortjeneste er kr Protokoll av mellom FF og BNL, bilag nr. 24. Satsen inkluderer alle lønnssystemer og faglærte og ufaglærte samlet. Den benyttes som grunnlag for overtidsgodtgjørelse og for korte velferdpermisjoner i overenskomsten 2-9 nr. 1 og 2 samt 6-2 nr. 2. Det er innenfor byggfagområdet gitt landsomfattende akkordtariffer. Man antar at ca 30 % av alle arbeidede timer innenfor området blir godtgjort etter disse. Fellesforbundet utarbeider i den forbindelse statistikker over oppmålt arbeid for alle byggfag, som bl.a. viser gjennomsnittlig timesats for hele landet. Målestatistikk for alle byggfag for 1. halvår 2003, bilag nr. 25. Basert på et gjennomsnitt for 1. halvår 2003 er timesats for hele landet beregnet til kr 174,17.

12 3. Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) Omfangsbestemmelse/aktuelle arbeidsområder Omfangsbestemmelsen i overenskomsten 1 første ledd lyder: Overenskomsten gjelder for bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg med tilhørende anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon og lignende. Reparasjon og vedlikehold av elektriske/elektroniske apparater og utstyr er også en del av overenskomstens omfang. Elektropersonell ved arbeidsoppdrag på de nevnte anlegg vil i hovedsak arbeide med installasjon innen elektro, instrument og telekommunikasjon. 3.2 Bestemmelser og bilag i overenskomsten som begjæres allmenngjort Følgende bestemmelser og bilag eller deler av disse begjæres allmenngjort: 1 Overenskomstens omfang og varighet 3 Lønnsbestemmelser A. Fastlønn B. Lønn for ledig tid C. Fagarbeidertillegg E. Fastlønn i den enkelte bedrift G. Bastillegg H. Mønstring/reisetidsbestemmelser J. Spisepause som del av arbeidstid 7 Ordinær arbeidstid 8 Overtid og skiftarbeid A. Overtidsarbeid B. Overtidstillegg C. Spisepause D. Skiftarbeid E. Skiftordninger F. Overgangsregel 9 Arbeid utenfor bedrift (innenlands) A. Definisjon C. Reiseforberedelser D. Gangtid på anlegg E. Reiser til og fra anlegg G. Utenbystillegg H. Kost og losjigodtgjørelse I. Retningslinjer for innlosjering J. Merknader K. Diettsatser 10 Spesielle arbeidsforhold A. Smussig arbeid C. Arbeid som kan innebære særlig fare for liv og helse 11 Ferie 12 Godtgjøring for helligdager og 1. og 17. mai 14 Korte velferdspermisjoner

13 16 Protokolltilførsel til overenskomsten Bilag 7: Innlosjering/brakkestandard Bilag 11: Ferie, fleksibilitet Grunnlønn/ minstelønn Overenskomstens minstelønnsats fremgår av 3A, og er for faglærte kr 134,20 og hjelpearbeidere kr 112,87. Samtlige utsendte arbeidstakere vil ha nattkvarter utenfor eget hjem, og vil dermed være berettiget til utenbystillegg på 13.2 % iht. overenskomsten 9G. Den enkelte vil i tillegg ha krav på et fagarbeidertillegg etter en ansiennitetsskala iht. 3C, som i snitt kan settes til kr. 5,00. Minstelønn pr. time ut fra disse kriterier vil bli: Lønn fagarbeider, LOK 3A 134,20 + Utenbystillegg, LOK 9G (13,2% av LOK 3A) 17,71 Garantert minstelønn u/ fagarbeidertillegg 151,91 + Fagarbeidertillegg, LOK 3C (3,50-6,50) snitt 5,00 Totalt garantert minstelønn m/ snitt fagarb. tillegg 156,91 Lønn hjelpearbeider, LOK 3A 112,87 + Utenbystillegg, LOK 9G (13,2% av LOK 3A) 14,90 Totalt garantert minstelønn 127, Gjennomsnittslønn innenfor overenskomstområdet Gjennomsnittslønn innenfor overenskomstområdet fremkommer som 100 % overtidssatser i overenskomsten 8B nr 3. I henhold til 8B nr 4 skal disse reguleres pr. 15. mai hvert år fra gjennomsnittsfortjeneste for fagarbeidere forutgående år, tillagt det generelle tillegg. Videre heter det at Grunnlag for regulering er SSBs indeks avtale 60 elektrofagene.. Satsene pr er omforent mellom TELFO og EL & IT og fremgår av protokoll fra lønnsforhandlinger (side 2, nederst). Protokoll fra lønnsforhandlinger , bilag nr. 26. Gjennomsnittsfortjenesten pr er for fagarbeidere kr. 157,76 og hjelpearbeidere kr. 141,56.

14 Tillagt utenbystillegget blir gjennomsnittssatsene som følger: 14 Gjennomsnittslønn fagarbeider 157,76 + Utenbystillegg, LOK 9G (13,2% av LOK 3A) 17,71 Gjennomsnittsønn inkl. utenbystillegg 175,47 Gjennomsnittslønn hjelpearbeider 141,56 + Utenbystillegg, LOK 9G (13,2% av LOK 3A) 14,90 Gjennomsnittsønn inkl utenbystillegg 156, Garantert minstelønn ved anleggsarbeid på de to siste tildelte kontrakter Ved arbeid på anlegg vil timefortjenesten vanligvis ligge høyere enn gjennomsnittet. Det er til belysning innhentet lønnsopplysninger i forbindelse med tildeling av kontrakter innen elektro ved Snøhvit på Melkøya og ved Kårstø. Det er å merke seg at satsene, slik de fremkommer i de lokale avtaler, er minstelønnssatser som regulært vil ligge høyere ut fra produktivitet Snøhvit på Melkøya Kontrakten Snøhvit på Melkøya ble tildelt Aker Kværner Elektro august/sept De lokale parter på bedriften har undertegnet en intensjonsavtale om garantilønn for prosjektet. Protokoll fra møte , bilag nr. 27. Basert på ovennevnte vil garantert minstelønn bli som følger: Minstelønn fagarbeider, LOK 3A (minus 8,-) + 28,48 % 162,14 + Utenbystillegg, LOK 9G (13,2 % av LOK 3A) 17,71 Garantert minstelønn u/ fagarbeidertillegg 179,85 + Fagarbeidertillegg, LOK 3C (3,50-6,50) snitt 5,00 Totalt garantert minstelønn m/ snitt fagarb. tillegg 184,85 Minstelønn hjelpearbeider, LOK 3A 145,01 + Utenbystillegg, LOK 9G (13,2% av LOK 3A) 14,90 Totalt garantert minstelønn 159, Kårstø Kontrakt KEP 2005 på Kårstø ble tildelt ABB OS november/desember De lokale parter på bedriften har inngått en anleggsavtale basert på en produktivitetsskala med timetillegg fra kr. 3,- til 24,-. Garantert bonus er satt til LOK 3A + 14 %. Anleggsavtale mellom ABB OS og EL & IT klubben, bilag nr. 28.

15 15 Garantert minstelønn vil her bli som følger: Bonuslønn fagarbeider, LOK 3A + 14 % 153,00 + Utenbystillegg, LOK 9G (13,2% av LOK 3A) 17,71 Garantert minstelønn u/ fagarbeidertillegg 170,71 + Fagarbeidertillegg, LOK 3C (3,50-6,50) snitt 5,00 Totalt garantert minstelønn m/ snitt fagarb. tillegg 175,71 Bonuslønn hjelpearbeider, LOK 3A + 14 % 128,67 + Utenbystillegg, LOK 9G (13,2% av LOK 3A) 14,90 Totalt garantert minstelønn 143,57 VIII. Av hensyn til vedtakets effektivitet og informasjonsverdi for de berørte virksomheter anmodes Tariffnemnda om å fastsette en bestemt normallønnssats (eksklusiv skifttillegg, overtid m.m.) i tilknytning til de enkelte overenskomster. For å fremme formålet om likeverdige vilkår bør denne normallønnssats ligge høyere enn overenskomstenes minimumssatser slik disse fremkommer ovenfor i VII pkt 1.3, 2.3, og 3.3. LO ber med dette som utgangspunkt Tariffnemnda om å fatte vedtak i overensstemmelse med vedlagte påstandsskrift, bilag nr. 29. Denne begjæring i 10 ti eksemplarer. --- Oslo, 19. desember 2003 Håkon Angell Advokat

Kjell Asbjørn Skjærvø. Et alternativ til dagens allmenngjøringsordning

Kjell Asbjørn Skjærvø. Et alternativ til dagens allmenngjøringsordning Kjell Asbjørn Skjærvø Et alternativ til dagens allmenngjøringsordning Rapport til Fellesforbundet januar 2011 Kjell Asbjørn Skjærvø Et alternativ til dagens allmenngjøringsordning Rapport til Fellesforbundet

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016

Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016 Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016 Avtalenr. 331 Fellesoverenskomsten for byggfag 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene side og

Detaljer

Verkstedsoverenskomsten 2008-2010. Verkstedsoverenskomsten 2008-2010

Verkstedsoverenskomsten 2008-2010. Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Trykket på HURUM miljøpapir Norgraph RC Aktuell 2008 VERKSTEDSOVERENSKOMSTEN 2008-2010 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016 OVERENSKOMST AV 2014 AVTALE NR: 331 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene siden og Landsorganisasjonen

Detaljer

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2010-2012

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2010-2012 Vedlegg til protokoll forhandlinger nytt lønnssystem fob 190112 (Versjon 23.1.12.kl 17.00, korr. 4-2.3 HL) OVERENSKOMST AV 2010 AVTALE NR: 331 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2010-2012 Overenskomst mellom

Detaljer

Verkstedsoverenskomsten. 1. april 2012 31. mars 2014. mellom. Hovedorganisasjonen VIRKE. på den ene siden

Verkstedsoverenskomsten. 1. april 2012 31. mars 2014. mellom. Hovedorganisasjonen VIRKE. på den ene siden Verkstedsoverenskomsten 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Parat på den andre side Verkstedsoverenskomsten 2012 2014

Detaljer

AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010. Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side

AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010. Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010 Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side og FELLESFORBUNDET For arbeidstakere i attføringsbedrifter som driver AMB tiltaket

Detaljer

Verkstedoverenskomsten for Forsvaret 2014-2016

Verkstedoverenskomsten for Forsvaret 2014-2016 Verkstedoverenskomsten for Forsvaret 2014-2016 Verkstedoverenskomsten for Forsvaret 2014 2016 Overenskomst mellom Forsvarsdepartementet på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

Industrioverenskomsten 2014-2016

Industrioverenskomsten 2014-2016 Industrioverenskomsten 2014-2016 INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016. Overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016. Overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Parat på den annen side Gjelder f.o.m.

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 31. oktober 2011 Sak nr.: 3/2011 Lnr.: 33/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Detaljer

BILOVERENSKOMSTEN 2006-2008. Overenskomst. mellom. NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORGES BILBRANSJEFORBUND på den ene side og

BILOVERENSKOMSTEN 2006-2008. Overenskomst. mellom. NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORGES BILBRANSJEFORBUND på den ene side og BILOVERENSKOMSTEN 2006-2008 Overenskomst mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORGES BILBRANSJEFORBUND på den ene side og LANDSORGANISASJONEN I NORGE FELLESFORBUNDET på den annen side Gjelder fra 1.

Detaljer

Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T. mellom

Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T. mellom Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon / Norsk olje og gass og deres medlemmer som driver service- og forsyningsbase

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 106 Kjemisk teknisk industri Utløp 31.03.2016 O v e r e n s k o m s t mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi

Detaljer

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE Avtale 60 utløp 30.04.14 LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE 01.05.2012 30.04.2014 MELLOM NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON Norsk Teknologi OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE EL & IT FORBUNDET OG FORBUNDETS

Detaljer

Overenskomst for Heisfaget 2002-2004. Næringslivets Hovedorganisasjon og Tekniske Entreprenørers Landsforening

Overenskomst for Heisfaget 2002-2004. Næringslivets Hovedorganisasjon og Tekniske Entreprenørers Landsforening Overenskomst nr. 59 Utløp 14.05.2004 Overenskomst for Heisfaget 2002-2004 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Tekniske Entreprenørers Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge

Detaljer

Overenskomst for Heisfaget. 2012 2014 mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi. Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet

Overenskomst for Heisfaget. 2012 2014 mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi. Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet Utløp14.05.2014 Overenskomst nr. 59 Overenskomst for Heisfaget 2012 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet og Heismontørenes

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

Overenskomst for Heisfaget

Overenskomst for Heisfaget Utløp14.05.2016 Overenskomst nr. 59 Overenskomst for Heisfaget 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet og Heismontørenes

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/11

RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/11 E-2/11-32 RETTSMØTERAPPORT i sak E-2/11 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTAstatene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Borgarting lagmannsrett

Detaljer

Informasjon om resultatet av meklingen Tariffoppgjøret 2012 Norsk Teknologi El & IT Forbundet Landsoverenskomsten for elektrofagene

Informasjon om resultatet av meklingen Tariffoppgjøret 2012 Norsk Teknologi El & IT Forbundet Landsoverenskomsten for elektrofagene Informasjon om resultatet av meklingen Tariffoppgjøret 2012 Norsk Teknologi El & IT Forbundet Landsoverenskomsten for elektrofagene Vedrørende regler for uravstemning og stemmeseddel vises det til informajson

Detaljer

Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien

Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien 2012-2014 DEL II Overenskomst nr. 159 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR TREFOREDLINGSINDUSTRIEN 2012-2014 OVERENSKOMST mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORSK

Detaljer

Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014-2016

Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014-2016 Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014-2016 Avtalenr. 56 Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den

Detaljer

Wallboardoverenskomsten

Wallboardoverenskomsten Wallboardoverenskomsten 2014 2016 Avtalenr. 50 Wallboardoverenskomsten 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og

Detaljer

Overenskomst Serigrafiske bedrifter 2014-2016

Overenskomst Serigrafiske bedrifter 2014-2016 Overenskomst Serigrafiske bedrifter 2014-2016 Avtalenr. 441 Overenskomst for serigrafiske bedrifter 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID VEIVEDLIKEHOLD

OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID VEIVEDLIKEHOLD OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID OG VEIVEDLIKEHOLD 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening og de i denne stående asfalt- og veivedlikeholdsbedrifter på

Detaljer

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT - et praktisk verktøy for norske bedrifter - Oppdatert pr. 12. februar 2009 0 Innledning 1 Ansettelse 2 Innleie 3 Innleie 4 Innleie 5 Avtale 6 Oppdragsavtale

Detaljer