Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen Velkommen til regionskonferanse i Arendal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26."

Transkript

1 Saksdokumenter til regionskonferansen 2015 Velkommen til regionskonferanse i Arendal juni 2015 Foto: Leif Walle Region Norge ble etablert og dette er den 46. regionskonferansen RK 2015 Saksdokumenter v3 Side 1

2 Program: Torsdag 25. juni Kl 09:00 Kl 11:00 11:45 Kl 12:00 13:00 Kl 13:30 17:30 Kl 18:00 20:00 Kl 20:30 22:00 Fredag 26. juni Kl 06:30 08:30 Kl 08:30 09:00 Kl 09:00 09:20 Kl 09:20 09:40 Kl 09:40 10:00 Kl 10:00 10:30 Kl 10:30 12:00 Kl 12:00 Registrering starter på Thon Hotell Arendal, Friergangen Åpning av konferansen Lunsj Forhandlinger Middag Aftensang i Trefoldighetakirken (åpent for alle) Medvirkende: Monica og Per de Lange - Egill Follesø Synnøve Glendrange. Sogneprest Aasta Ledaal. Kollekt ved utgangen. Frokost Hilsener fra besøkende gjester. Hilsen og orientering av representant for KFUK-KFUM Global. Referat fra Yambio-prosjektet i Sør-Sudan og ny satsing på Barents YMCA. Norges KFUK-KFUM-speidere, v/generalsekretær Heidi Furustøl «Samarbeidsavtalen i fokus». Spørsmål fra salen Y s Men - KFUMs Verdensforbund, v/generalsekretær Johan Vilhelm Eltvik. Samling for distrikts- og tjenesteledere (2015/16). Arbeidsplan for 2015/16 v/regionsleder Svein Håvåg Lunsj Regionstyret 2014/15 har det overordnede ansvar for årets konferanse. I 2013 ble det på Area Europas høstmøte vedtatt at Areakonventet i 2015 skulle avholdes i Arendal. Som en konsekvens av dette ble det på regionskonferansen i 2014 vedtatt å gjennomføre regionskonferansen i forkant av Areakonventet. I nært samarbeid med regionstyret har det vært en komite bestående av Leif Walle og Egil Odd Halvorsen som har hatt den lokale kontakt med Thon Hotell og Trefoldighetskirken hvor det vil bli arrangert en kveldsgudstjeneste torsdag kveld. Pr er det påmeldt 110 deltagere og ca 50 av disse skal også delta på Areakonventet. Vi håper på en fin konferanse, og har et håp om at programmet vil gi «Inspirasjon» for det kommende arbeidsår. Anders G. Glendrange Svein Håvåg Tor Knutsen Egil Odd Halvorsen Regionsleder Regionsleder elect Past Regionsleder Viseregionsleder RK 2015 Saksdokumenter v3 Side 2

3 Saksliste 1. Konstituering A. Opprop B. Godkjenning av innkalling C. Godkjenning av forretningsorden D. Valg av dirigent og bisitter E. Valg av referenter F. Valg av protokollunderskrivere G. Valg av tellekorps H. Valg av fullmakts- og protokollkomité 2. Årsberetninger 2014/15 A. Regionstyret B. Lov og kontrollutvalg C. Distriktene D. Tjenesteledere 3. Regnskap A. Regionstyret B. Norsk Symbolika 4. Regionstyrets arbeidsplan 2015/16 5. Regionstyrets budsjett 2015/16 6. Innkomne forslag A. Lovendringsforslag B. Justering av distriktsgrenser C. Distriktenes økonomi D. Area Constitution E. Medlemsregister F. Seniorklubber G. Y s Magasinet 7. Valg A. Valg av regionsleder for 2017/18 (RDEE) B. Valg av revisor for 2015/16 C. Valg av medlem til Lov og kontrollutvalget 8. Tid og sted for neste regionskonferanse Dette dokumentet er ikke det endelige dokumentet, men de delene av saksdokumentene som fremlegges her vil i liten grad bli gjenstand for endringer. Resten av sakene forventes ferdigstilt etter regionstyremøtet RK 2015 Saksdokumenter v3 Side 3

4 Sak 1 Konstituering 1. Opprop. Det foretas opprop basert på lister fra registrering. 2. Godkjenning av innkalling Innkallingen ble sendt til klubbene pr (e-post) samt lagt ut på Regionens hjemmeside. (www.ysmen.no) Regionstyret innstiller: Innkallingen godkjent. 3. Godkjenning av forretningsorden. Forslag til forretningsorden: 1. Regionskonferansen velger: o Dirigent og bisitter (dirigentskapet). o To referenter til å skrive protokoll. o To til å underskrive protokollen på vegne av møtets medlemmer. o Ett tellekorps med tre medlemmer. Inntil dirigent overtar ledelsen, ledes møtet av Regionsleder (vertskap). 2. I protokollen føres sak, fremsatte forslag, voteringsresultat og vedtak. Opptellingsresultat (for, mot, blanke stemmer) føres når opptelling er foretatt. 3. Dirigentskapet har anledning til å endre rekkefølgen for behandling av sakene. 4. Debatteknikk: o Innlegg: De som ønsker innlegg, gir tegn ved å vise nummerskilt til dirigentskapet. o Replikk: Replikk får en ved å vise nummerskilt til dirigentskapet og holde den andre hånden opp ved siden av med to fingre formet som en V. Replikk får en kun til foregående innlegg. Det gis anledning til to replikker til hvert innlegg, samt svarreplikk fra den som hadde innlegget. o Ved å vise nummerskilt og samtidig rope til forretningsorden, til dagsorden, til voteringsorden, skal en umiddelbart få ordet. Taleretten kan bare benyttes til bemerkninger om saksbehandlingen, voteringsmåten, strek, beregning av taletid o.l. 5. Setting av strek og begrensning av taletid foreslås av dirigentskapet eller delegatene, og vedtas av Regionskonferansen. Når strek settes, må alle forslag det skal voteres over, være presentert. 6. Forslag til vedtak må fremmes når den aktuelle sak behandles. Forslag fremsettes i innlegg og leveres skriftlig til dirigentskapet undertegnet forslagstiller. Innleverte forslag kan trekkes. 7. Vedtak avgjøres ved simpelt flertall (ett forslag får flere stemmer enn andre) av de avgitte stemmer med de unntak som følger av Regionens Lov og Vedtekter. Vedtak fattes normalt ved håndsopprekking av stemmeskilt. 8. Avgitte stemmer er summen av for og mot, ja eller nei. Ved skriftlig votering teller blanke stemmer som avgitte stemmer. 9. Ved stemmelikhet har regionsleder (RD) eller hans stedfortreder (PRD) dobbeltstemme. 10. Alle valg skal foregå skriftlig når minst en person ønsker det. Ved skriftlig votering teller blanke stemmer som avgitte stemmer. Kandidater som får over halvparten av de avgitte RK 2015 Saksdokumenter v3 Side 4

5 stemmer, anses valgt. Dirigentskapet fastsetter frist for innlevering av benkeforslag til valgene. 11. Regionskonferansen kan vedta å gi møte- og talerett til andre enn de som er nevnt i Regionens Lov og Vedtekter. 12. Snarest mulig etter møtet sendes utskrift av Regionskonferansens protokoll til klubbene, distriktsledere, tjenesteledere, lov og kontrollutvalg og regionsstyret. 13. Forhold som ikke er regulert i denne forretningsorden, besluttes av møtet med vanlig flertall, etter forslag fra dirigentskapet. Regionstyret innstiller: Det fremlagte forslag til forretningsorden godkjennes. 4. Valg av dirigentskap, referenter, protokollunderskrivere Regionstyret innstiller til dirigentskap: Regionstyret innstiller til referenter: Regionstyret innstiller til protokollunderskrivere: Regionstyret fremmer sin innstilling på konferansen. 5. Valg av tellekorps Regionstyret fremmer sin innstilling på konferansen 6. Valg av fullmakts- og protokollkomité Regionstyret innstiller: Astri Marie Wessel, Tiller og Heimdal og Finn A. Pedersen, Hinna. RK 2015 Saksdokumenter v3 Side 5

6 Sak 2 Årsberetninger 2014/15 A Årsberetning fra regionstyret Ikke ferdigstilt Regionstyret innstiller: Årsberetningen godkjennes. RK 2015 Saksdokumenter v3 Side 6

7 B Årsberetning fra lov og kontrollutvalget Regionstyret innstiller: Årsberetningen godkjennes. RK 2015 Saksdokumenter v3 Side 7

8 Rapport fra Lov og kontrollutvalget 2014/15 1. RAPPORTERINGSPERIODE DENNE RAPPORTEN DEKKER LOV- OG KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET FOR TIDSROMMET AUGUST 2014 TIL MARS LOV- OG KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER UTVALGETS OPPNEVNING OG OPPGAVER ER ANGITT I LOVENS 7 OG VEDTEKT 711. DE TO FØRSTE PUNKTENE I VEDTEKT 711 LYDER - SITAT: I. «UTVALGETS MEDLEMMER SKAL FORTLØPENDE FÅ TILSENDT REGIONSTYRETS PROTOKOLL. UTVALGET SKAL KONTROLLERE AT REGIONSTYRET FØLGER DE VEDTATTE LOVER OG VEDTEKTER, OG SKAL PÅPEKE EVENTUELLE AVVIK. UTVALGET KAN PÅLEGGE REGIONSTYRET Å INFORMERE OM PÅPEKTE AVVIK OG TILLEGG.» II. «UTVALGET SKAL GI EN FORELØPIG BEHANDLING AV REVIDERT REGNSKAP OG KOMMENDE ÅRS BUDSJETT, JF. 4.5» 3. OPPFØLGING AV REGIONSTYRETS PROTOKOLLER LOV- OG KONTROLLUTVALGET HADDE MØTE PROTOKOLLER FRA REGIONKONFERANSEN 2014 OG STYREMØTER HØSTEN 2014 OG VÅREN 2015 BLE GJENNOMGÅTT. LOV- OG KONTROLLUTVALGET HAR FØLGENDE KOMMENTARER: a) PÅ REGIONKONFERANSEN 2014 BLE DET I SAK 9 BESTEMT AT REGIONSTYRET SKULLE SETTE NED ET UTVALG MED OPPGAVE Å UTREDE DETTE MED SENIORKLUBBER. UTVALGET BLE UTNEVNT I STYREMØTE MED FRIST TIL FOR FERDIGSTILLELSE AV ARBEIDET. LOV- OG KONTROLLUTVALGET MENER AT UTNEVNING AV UTVALGET BURDE VÆRT GJORT PÅ ET TIDLIGERE STYREMØTE SLIK AT UTVALGET KUNNE FÅTT TID TIL Å ARBEIDE MED SAKEN PÅ EN MER HENSIKTSMESSIG MÅTE. b) LOV- OG KONTROLLUTVALGET REGISTRERER AT DET ER ULIK TOLKING AV HVEM SOM HAR STEMMERETT PÅ REGIONKONFERANSEN. REGIONSTYRETS TOLKNING, SLIK DEN FREMKOMMER AV REFERAT FRA STYREMØTE , BØR DRØFTES PÅ REGIONKONFERANSEN OG EVENTUELT STADFESTES MED ENDRINGER AV LOV OG VEDTEKTER. SAKER MED STOR BETYDNING - SOM DENNE- BØR HA EGET SAKSNUMMER I STYREREFERAT. DET BØR ALLTID TILSTREBES SAMSVAR MELLOM SAKSTITTEL OG VEDTAKSINNHOLD. c) LOV- OG KONTROLLUTVALGET HAR MERKET SEG VEDTAK I SAK 15, DG-KASSE. REGIONSTYRET HAR LANSERT IDEEN OM ENDRING AV INNHOLD I MEDLEMSHÅNDBOKA, SAK 35. LOV- OG KONTROLLUTVALGET ANBEFALER AT SAKER SOM HAR KONSEKVENSER FOR ALLE MEDLEMMER SENDES UT PÅ HØRING FØR ENDELIG AVGJØRELSE I REGIONSTYRE/REGIONKONFERANSE. Lov og kontrollutvalget 2014/2015

9 4. REGNSKAPSARBEID. LOV- OG KONTROLLUTVALGET HAR GJENNOMGÅTT BUDSJETT FOR NESTE ARBEIDSÅR OG HAR FØLGENDE KOMMENTAR: REGIONSTYRET HAR UNDER KAPITTEL PLIKTIGE PROSJEKTER FORESLÅTT NY BEVILGNING TIL RUSSLAND UTEN AT DET ER GITT NÆRMERE INFORMASJON OM STATUS TIL PROSJEKTET OG OM AT DETTE ER I TRÅD MED TIDLIGERE VEDTAK. LOV- OG KONTROLLUTVALGET MINNER OM AT STØTTE TIL RUSSLAND ER ET TIDSAVGRENSET PROSJEKT. LOV- OG KONTROLLUTVALGET ANBEFALER AT PLIKTIGE PROSJEKT TAS OPP SOM EGEN SAK PÅ HVER REGIONKONFERANSE JFR. VEDTEKT LOVENDRINGER a) LOV- OG KONTROLLUTVALGET FORESLO I 2014 ENDRINGER I VEDTEKTENE 233, 311, 341, 422 OG 465 SAMT EN MULIG NY VEDTEKT ANGÅENDE INFORMASJONSFLYTEN I ORGANISASJONEN. PÅ REGIONKONFERANSEN I 2014 BLE SAK 8 FORSLAG TIL LOV- OG VEDTEKTSENDRINGER UTSATT. LOV- OG KONTROLLKOMITEEN HAR VURDERT SITT INNSPILL PÅ NYTT. UTVALGET TREKKER FORSLAGET TIL VEDTEKT 311, MEN OPPRETTHOLDER FORSLAG TIL VEDTEKT 233, 341, 422OG 465 SAMT FORSLAG TIL ENDRING I 3.4. FORSLAG UNDER RUBRIKK GENERELL KOMMENTAR ENDRES TIL FORSLAG OM TILLEGG TIL VEDTEKT 422 MED SLIK FORMULERING: HENVENDELSER FRA REGIONSTYRET TIL KLUBBER MÅ SENDES MED KOPI TIL DISTRIKTLEDELSEN (DG/PDG/DGE) b) LOV- OG KONTROLLUTVALGET HAR DISSE NYE FORSLAG TIL ENDRINGER: 1.VEDTEKT 422 PUNKT K STRYKES. BEGRUNNELSE: ARBEIDET I RUSSLAND ER GÅTT INN I EN NY FASE B A RDEE STRYKES. BEGRUNNELSE: RDEE BLIR VALGT VED SLUTTEN AV KONFERANSEN OG DET ER IKKE HENSIKTSMESSIG Å HA VALGENE PÅ ANNET TIDSPUNKT. 3. LOV- OG KONTROLLUTVALGET MENER PRIMÆRT AT VALGKOMITEEN FUNGERER MED SLIK SAMMENSETTING SOM DET KOMMER FRAM AV 6.1. UTVALGET FORESLÅR SEKUNDÆRT DENNE FORMULERING SOM OPPFØLGING AV VEDTAK REGIONKONFERANSEN SAK 10. VALGKOMITEENS SAMMENSETNING: VALGKOMITEEN SAMMENSETTES AV SITTENDE PRD OG 2 MEDLEMMER VALGT AV REGIONKONFERANSEN. 4. LOV- OG KONTROLLUTVALGET FORESLÅR FØLGENDE ENDRINGER I 4.6, JFR PKT 3.B OVENFOR: REGIONENS ØVERSTE MYNDIGHET ER REGIONKONFERANSEN SOM ORDINÆRT AVHOLDES I AUGUST HVERT ÅR. PÅ REGIONKONFERANSEN BØR ALLE KLUBBER REGISTRERT PR SAMME ÅR VÆRE REPRESENTERT. BEGRUNNELSE: REGIONKONFERANSEN GJØR VEDTAK SOM BLIR AVGJØRENDE FOR ARBEIDET FRAMOVER, OG DET ER VIKTIG AT AKTIVE KLUBBER STÅR BAK DISSE VEDTAK. Lov og kontrollutvalget 2014/2015

10 6. ANNET a) I FLG. VEDTEKT 711 SKAL UTVALGET HA 1 ETT MØTE PR. ÅR, FORTRINNSVIS I VINTERHALVÅRET. SLIK MØTE ER AVHOLDT I STAVANGER , HVOR DETTE ARBEIDSÅRETS VIRKSOMHET BLE GJENNOMGÅTT. ALLE MEDLEMMER MØTTE. KOMMUNIKASJON UT OVER DETTE HAR FOREGÅTT PER MAIL. b) PÅ REGIONKONFERANSEN I 2014 BLE TID UNDER SELVE FORHANDLINGENE BRUKT TIL Å GJENNOMGÅ FULLMAKTENE. DET ER VIKTIG AT SLIKT ER KLART FØR KONFERANSEN STARTER. VIDERE BØR FULLMAKTSSKJEMA VÆRE OPPDATERT MED RIKTIGE HENVISNINGER TIL LOVHJEMLER. LOV- OG KONTROLLUTVALGET VIL MINNE OM AT DET ER VIKTIG AT DET AVSETTES NOK TID TIL FORHANDLINGENE OGSÅ NÅR REGIONKONFERANSEN BARE ER EN DAG. VINJEØRA REGIONSTYRETS KOMMENTAR: 1. LOV- OG KONTROLLUTVALGET BESTÅR AV: ASTRI MARIE WESSEL, TILLER OG HEIMDAL MARIT TORP, KRÅKERØY MIXED FINN A. PEDERSEN, HINNA 2. REGIONSTYRET FREMMER LOVFORSLAG UNDER SAK 6.A OG HAR I STOR GRAD TATT HØYDE FOR LOV- OG KONTROLLUTVALGETS FORSLAG Lov og kontrollutvalget 2014/2015

11 C Årsberetning fra distriktslederne 1. Distrikt Agder 2. Distrikt Asker, Bærum og Drammen 3. Distrikt Bjørgvin 4. Distrikt Møre 5. Distrikt Nord-Norge (Mangler) 6. Distrikt Oslo 7. Distrikt Rogaland 8. Distrikt Trøndelag (Mangler) 9. Distrikt Vestfold 10. Distrikt Østfold 11. Distrikt Østland Nord Regionstyrets innstilling: De fremlagte årsberetningene godkjennes. Lov og kontrollutvalget 2014/

12 Rapport fra distrikt: Agder 2014/15 OM KLUBBENES VIRKSOMHET: DG har besøkt samtlige klubber, i Mandal skjedde det med et møte med president og kasserer sammen med DGE. Tema for alle samlingene var å fokusere på Hva er vi gode til, hva kan bli bedre? Årsrapporter ble lagt fram på distriktskonferansen. Klubbene driver godt, men bortsett fra i Mandal sliter man med rekrutteringen. OM ETABLERING AV NYE KLUBBER: Det har ikke vært igangsatt spesielle tiltak for å få i gang nye klubber. OM KONTAKT MED LOKALT K/M-ARBEID: Det er heller ikke her satt i gang spesielle tiltak, men samtlige klubber støtter det lokale K/M arbeidet. OM FELLES AKTIVITETER FOR KLUBBENE I DISTRIKTET: Klubbene i Flekkefjord og Mandal har hatt to felles arrangementer. Arendal og Grimstad har hatt tre fellesarrangementer. Distriktskonferansen i Flekkefjord 11. april samlet 23 deltakere fra alle de 4 klubbene. OM DISTRIKTSSTYRETS ARBEID: På grunn av relativt store avstander har det ikke blitt avholdt møter i distriktstyret. Kontakten har blitt opprettholdt via mail og telefon. Distriktet har ikke eget regnskap eller egen kontingent. Reiseutgifter blir dekket av regionen. OM EGNE ERFARINGER SOM DISTRIKTSLEDER: Selv om det til tider kan føles som en ensom og tung jobb, er det positivt og inspirerende å treffe medlemmer fra andre klubber hvor man kan høste erfaringer og etablere vennskap. DG 2015/16: Alf Magne Ubostad DGE 2015/16: Bjørn Arve Bentsen Rapportdato: DG 2014/15: Liv Sunnanå Gjerstad Lov og kontrollutvalget 2014/

13 Rapport fra distrikt: Asker, Bærum og Drammen 2014/15 OM KLUBBENES VIRKSOMHET: Den formelle kontakten mellom DG/distriktsstyret og klubbene har funnet sted gjennom 3 arrangementer med invitasjon til alle klubbmedlemmer og dessuten til representanter for tilgrensende KFUK-KFUM sivilkretser og speiderkretser: 1)Distriktsråd/seminar den 20. sept 2014 i samarrangement med distriktene Oslo og Østfold med (RSD/EMC) Arild Engelstad som gjest; 2)Distriktsråd den 15. januar 2015 kun for medlemmer i eget distrikt; 3) Distriktskonferanse den 7. mars 2015 i fellesarrangement med Oslo distrikt med (PRD) Tor Knutsen som gjest. Innkalling med sakliste og møtereferater foreligger for disse tre arrangementene. Fremmøtet var hhv 13, 9 og 18 deltakere. Kontakten med og bidraget fra KFUK-KFUM kretsene var særlig inspirerende og det lover godt for et samarbeid som forhåpningsvis vil utvikles i vårt område. I distriktet holder klubbene tradisjonelt 3 fellesarrangementer med invitasjon til alle klubbmedlemmer: Adventsfesten med Holmen-klubben som vertskap (med invitasjon til klubbene i Oslo distrikt over de siste årene) ; Nyttårsfesten med Østenstad-klubben som vertskap; Sommeravslutning med Askerklubben som vertskap. DG holder et kort informasjonsinnlegg på først- og sistnevnte arrangement. Fremmøtet er stort på disse arrangementene og det viser at fellesskapet i bevegelsen verdsettes og inspirerer! Det ville være mangelfullt å underslå at mange uformelle samtaler med medlemmer av Askerklubbene har gitt et vesentlig bidrag til kontakten med klubbene. Vi har en geografisk nærhet som gir mange møtesteder og utav dette kommer gjerne inspirerende samtaler så vel som fellesengasjementer som dette året ved hjelp til speiderlandsleiren sist sommer og ellers i det årvisse dugnadsarbeidet på leirstedet Strandheim som nok har avtatt i omfang de seneste årene. Tatt i betraktning at distriktets 4 klubber kan se tilbake på års sammenhengende virke, er naturlig nok innarbeidet en stor grad av faste rutiner innenfor hver klubb, og denne tradisjonen vil være premiss-settende for eksterne initiativ. Tilpasningen underveis er knyttet til vekslende støtteoppgaver og endrede resurser i medlemsmassen. Mens Drammensklubben er rekruttert fra hele byen har Askerklubbene sin primære tilknytning til lokale menigheter. Klubbene har definert sine oppgaver i stor grad i samsvar med behov som oppstår lokalt.. Slik kort beskrevet oppleves dette som bakteppet for DG funksjonen som også har fått sitt tradisjonelle innhold i dette distriktet ikke hvert år helt «etter boka» iflg vedtekt 322, men arbeidet oppleves likevel å være innenfor vedtektens intensjon. Vi kan ikke vise til annen arbeidsplan for DG enn de tradisjonelle arrangementer som er beskrevet. Årsrapporter og regnskap fra klubbene foreligger, men oversendelsen til DG skjer ikke alltid uoppfordret. Klubb-besøk dette året har DG måtte begrense til informasjonsinnlegg på nevnte fellesarrangementer. OM ETABLERING AV NYE KLUBBER: I forrige arbeidsår nedla distriktsstyret betydelige anstrengelser i forsøk på kartlegging av kontaktpersoner som kunne stå for klubbetableringer i Bærum. Kontakt med KFUK-KFUM kretsen førte ikke til konkrete resultater. I Bærum er 3 klubber avviklet over de seneste årene og det betydelige støttearbeidet som de utførte, håper vi kan bli styrket og fornyet med nyetablerte klubber. KFUM-KFUK arbeidet trenger støtten og etter et hvileskjær dette året bør distriktsstyret ruste seg til ny innsats. Vi har også drøftet lovende muligheter for en ny klubb i Asker, men dette anses for tidlig for rapportering. Drammenklubben har gått med redusert aktivitet i det siste og her trengs nye initiativ. Distriktsrapport 2014/2015

14 OM KONTAKT MED LOKALT K/M-ARBEID: Kontakten har funnet sted ved de arrangementene som rapporten beskriver. Denne nyttige kontakten har gitt bedre kjennskap til hverandre og fremfor alt vært til inspirasjon og konkretisering av de behov for støttearbeid som kan utløse engasjement i klubbene. OM FELLES AKTIVITETER FOR KLUBBENE I DISTRIKTET: Se beskrivelsen ovenfor av fellesarrangementer. Distriktskonferansen ble gjennomført med 18 deltakere fra 5 klubber. Andre fellesarrangement: Se innledende beskrivelse av øvrige to fellesarrangementer. Antall deltakere 9-13 fra 3-5 klubber. OM DISTRIKTSSTYRETS ARBEID: Antall styremøter: 2 styremøter. Kontakt med regionsleder i løpet av året? Ingen kontakt med RD. Er det nedsatt underutvalg for spesielle oppgaver; Nei Årets reviderte regnskap viser at distriktet har en beholdning på kr ,13 pr Har distriktet egen «kontingent»; Ja, størrelse pr medlem på kr 20, betalt av klubbkassene. OM EGNE ERFARINGER SOM DISTRIKTSLEDER: Våre klubber rekruttert tilgrensende et storbyområde har et stort potensiale for støttearbeid, og erfaringene viser at dette utløses mest effektivt i tilknytning til menighetene. Når vi søker etablering av nye klubber, anses det viktig å skaffe kontakter/ildsjeler i de menigheter der vi satser. Fellessamlinger oppleves å gi styrke og inspirasjon når de har et sakskart som har aktualitet for klubbene som eksempelvis; dele erfaringer med støtteprosjekter; rekruttering gjennom organisk vekst; rotasjon av klubbverv. DG 2015/16: Haakon Kyrkjeeide DGE 2015/16: Ingen kandidat valgt Rapportdato: DG 2014/15: Jan Arne Austnes Distriktsrapport 2014/2015

15 Rapport fra distrikt: Bjørgvin 2014/15 OM KLUBBENES VIRKSOMHET: DG, DGE og PDG har deltatt på Disriktsrådsmøte H-2014, DG og DGE på Distrikskonferansen PDG har reprsentert Distriktsleiinga i ei gravferd og i klubbjubileet for Biskopshavn Y, like ein i gravferda til presidenten i denne klubben. DGE og DG representerte klubbleiinga på Internasjonal Kyrkjedag på Voss, og DGE introduserte prosjektet kyrkjeofferer denne dagen skulle gå til: TOF-prosjekta. Det kom inn ca kr i offer denne dagen Det har ikkje vore utarbeidd nokon konkret arbeidsplan fro DG sitt arbeid mot klubbane, anna enn at DG har deltatt som over og i løpet av funksjonsåret besøkt alle 8 klubbane. Eg har korrespondert med klubbane pr mail når det har vore aktuelle saker. Her kan nemnast spesielt omkring Week4you. Eg har i året hatt lite kontakt med Regionleiinga. Det har ikkje vorte arrangert noko felles samling/opplæring for DG-ar i regi av Regionen dette funksjonsåret noko som eg for min del har sakna. Eg har mottatt Årsmelding frå nokre av klubbane enkelte har framleis berre val om våren og årsmøte om hausten. Eg mottar ikkje kopi av rekneskapa til klubbane. OM ETABLERING AV NYE KLUBBER: PDG hadde i sin unksjonsperiode kontakt mot Førde/Florø med tanke på oppstart av ny klubb. Denne prosjektet vart forsøkt vidareført med kontakt med andre personer, men med negativt resultat. OM KONTAKT MED LOKALT K/M-ARBEID: Både Kretsen og Speidarane vart invitert med på seminar om «Vekst og utvikling», som først vart planlagt i oktober -14 måtte utsetjast pga dårleg påmelding deretter vart ein minivariant av seminaret lagt til vårens Distriktskonferanse. Der møtte Kretssekretæren og Nestformann i Styret ingne tilbakemelding frå Speidarane. DG vart invitert til Årsmøte i Bjørgvin Krets av KFUK- KFUM men kunne ikkje møte av praktiske grunnar. Elles merka eg meg at samarbeisavtalane mellom organisasjonane syntest lite kjent. OM FELLES AKTIVITETER FOR KLUBBENE I DISTRIKTET: Me har hatt Distriktsrådsmøte, Internasjonal Kyrkjedag med etterfølgjande kyrkjekaffi/samvær, Distriktskonferanse (19 deltakarar frå 7 klubbar) og skal ha vårtur saman i juni. Dessutan har det vore jubileum i 3 klubbar dette året, med fest: Biskopshavn, Åsane og Voss. Fleire av klubbane feirer Adventsmøter saman Det ligg ikkje føre oversikt over kor mange som har deltatt frå dei ulike klubbane på dei einskilde arrangementa. OM DISTRIKTSSTYRETS ARBEID: Me har hatt 3-4 styremøte i samband med andre arrangement pga stor geografisk avstand innad i Distriktstyret. Me har hatt hyppig kontakt på mail og telefon og hatt etter mitt skjøn eit godt samarbeid. Det har ikkje vore nedsatt noko underutval for spesielle saker. Årets rekneskap viser at Distriktskassen har ein saldo pr på kr Kvar klubb betaler kr 40/år/medlem til Distriktskassen første gong for inneverande funksjonsår. OM EGNE ERFARINGER SOM DISTRIKTSLEDER: Eg har hatt god nytte av samarbeidet med DGE/PDG (røynde folk frå tidl. verv), men saknar kontakt med Regionleiinga. Det hadde for meg som første gongs DG truleg også vore nyttig med ei fellessamling for DG-ar slik det tidlegare har vore arrangert. PDG har argumentert for dette i eige Distriktsrapport 2014/

16 skriv som RDE fekk overlevert på Distriktskonferansen). Eg har opplevd at det har vore relativt mykje arbeid og «sut» å vera DG, og at all bruk av datateknologi har vore ei utfordring. Dette er kanskje også forklaringa på at det førebels ikkje har lukkast å fo nokon til å verta DGE i Bjørgvin. Ein klubb har også argumentert for at dei ser lite nytte av Distriktsfunksjonen og at «det vert for mykje av det same år etter år» DG 2015/16: Reidar Kanestrøm DGE 2015/16: Førebels ingen kandidat Rapportdato: DG 2014/15: Bernt Daltveit Distriktsrapport 2014/

17 Rapport fra distrikt: Møre 2014/15 OM KLUBBENES VIRKSOMHET: Informasjonsstoff som kjem frå Regionen vert umiddelbart sendt vidare til klubbane. DG sender også all distriktsvis informasjon til klubbane. DG lagar kvart semester ein foldar med alle klubbane sitt program. Det foreligg ikkje konkret arbeidsplan for DG, bortsett frå tradisjonen med å besøke klubbane minst ein gong. Diverre har DG dette året ikkje fått vitje dei to Ålesundklubbane (Ålesund og Borgund). Alle klubbane sender årsrapport og rekneskap til DG. OM ETABLERING AV NYE KLUBBER: Frå PDG arva styret eit initiativ der det vart forsøkt å etablere ny klubb i Nordfjord, med sentrum i Sandane. Vi forto raskt at her mangla det lokale initiativet. Etter at Herøy-Sande vart lagt ned, så har nokre av medlemmene halde fram i Hareid-Ulstein. Frå Fosnavåg (Herøy) vart det synt interesse for restart av ein klubb, då for Herøy. Etter nokre innspel frå DG fekk vi beksjed om å vente på signal frå lokalt hald. Slikt signal er pr. dato ikkje kome. OM KONTAKT MED LOKALT K/M-ARBEID: DG har lykkast å etablere kontakt med både sivilkrinsen og speidarkrinsen. Begge krinsane var representerte på det distriktvise seminaret Og sivilkrinsen var representert på Distriktskonfernsen (datoen fall saman med speidarane sitt landsting). Samarbeid er etablert på diverse felt, t.d. så stilte Hareid-Ulstein opp med praktisk hjelp i høve speidarkrinsen sitt krinsråd. Det er teke fatt på eit arbeid med å gjere aktivitar rundt Roll Back Malaria til eit fellesprosjekt mellom krinsane og distriktet. OM FELLES AKTIVITETER FOR KLUBBENE I DISTRIKTET: Tradisjonen tru så planla vi Distriktsråd i september 2014 og Distriktskonferanse i april Begge samlingar er gjennomført. I tillegg kom det nye med distrikstvise seminar. Distriktskonferansen vart gjennomført med 8 deltakarar frå 3 klubbar. Distriktsråd vart gjennomført med 11 deltakarar frå 4 klubbar. Distriktsvis seminar vart gjennomført med 12 deltakarar frå 4 klubbar. Det tradisjonsrike Adventstreffet vart gjennomført i Volsdalen kirke og menighetshus med ca 80 deltakrarar. Arr.klubb: Ålesund Y`s Men Club. OM DISTRIKTSSTYRETS ARBEID: Antall styremøter: 0. Det har ikkje vore direkte kontakt med Regionsleiar, men vihar motteke rundskriv og informasjon som er sendt pr. e-post. Det er ikkje nedsett noko underutval i distriktet. Distriktet har ikkje eigen økonomi, og då heller ikkje eigen kontingent. OM EGNE ERFARINGER SOM DISTRIKTSLEDER: I hovudsak så har oppgåva som DG vore å halde vedlike det tradisjonelle. Klubbmedlemmene i Distrikt Møre er i hovudsak interesserte i ha Y`s Men klubben som ein lokal oase for sosialt og åndeleg fellesskap. Det er i liten grad interesse for dei store eksterne organisasjonssakene. Ein av grunnane er nok at mange har mange ballar i lufta. Viss ny DG vil bryte denne sirkelen så vil det kreve målbevisst og engasjert innsats med aktivisering av Distriktsstyret meir enn som vanleg er her. Distriktsrapport 2014/

18 DG 2015/16: Arne Walderhaug DGE 2015/16: Rolf Andersen Rapportdato: DG 2014/15: Rolf Dyrhol Distriktsrapport 2014/

19 Rapport fra distrikt: Oslo 2014/15 OM KLUBBENES VIRKSOMHET: Å opprettholde de to Y`s men klubbene som er i Oslo Distrikt, Nittedal og Hakadal YMC og Tonsen YMC. Inspirere og motivere medlemmene til å være aktive for Y`s men. Invitere til hverandres møter. DG -arrangere fellesmøter: Adventsmøtet (Tradisjon fra 1982) og vårfest: Bygdøy, - senere fellesutflukter. DG besøker begge klubber, medlem i Tonsen. OM ETABLERING AV NYE KLUBBER: Det har for noen år siden vært en gruppe medlemmer i Tonsen og Nittedal og DG som hadde en tid med praktisk aktivitet og kontakt for å danne en ny Y`s klubb i Oslo (BØLER). Klubbens medlemmer hadde dessverre ikke aktivitet nok, og hadde ikke flere «yngre» folk til å ta av til å ta verv. I Nittedal har klubbpresident Reidar Eckhoff tatt inn flere nye medlemmer, som i en tid først har fått informasjon om Y`s men og å bare være gjester. Hvert nye medlem får en egen, hyggelig velkomst presentasjon av presidenten, og mottar nål og en liten rød blomst fra DG. OM KONTAKT MED LOKALT K/M-ARBEID: En KM-representant har deltatt på Distriktskonferansen i Asker. OM FELLES AKTIVITETER FOR KLUBBENE I DISTRIKTET: DG arrangerer Adventsmøtet i desember, som alternerer som klubbarrangør annet hvert år i hver klubb, fellesarrangement med gjester, musikk og julestemning for ca 40 personer. 7. mars 2014: DG og klubbenes presidenter og representanter deltok på felles Distriktskonferanse med Asker, Bærum og Drammen YMC. Representanter fra KFUK-M var også tilstede. Felles dagstur, i år til Odalstunet (Bygdetun) på Skarnes for medlemmer, ektefeller og gjester i Oslo distrikt. OM DISTRIKTSSTYRETS ARBEID: Har ikke. Kontakt med Regionsleder: Litt. Har aldri hatt noen distriktskasse. OM EGNE ERFARINGER SOM DISTRIKTSLEDER: Som Distriktsleder føler jeg et stort ansvar for å opprettholde de klubbene som med tiden har medlemmer som passerer 90 år. De har et godt fellesskap i klubbene. Som for flere eldre medlemmer, spesielt enslige menn, betyr det mye å ha kontakt og fellesskap med andre Y`s men. Alternativet for mange eldre er ensomhet. Som Y`s men og som Distriktsleder har jeg gjennom flere år møtt mange hyggelige mennesker. Dette har også gitt meg både kunnskap og vennskap. Jeg har et ønske om å få flere medlemmer til Y`s men, og å få flere klubber i Oslo. Det er en realitet at jeg trenger flere nye medlemmer med i klubbene og i samarbeidet vårt i Oslo Distrikt. DG 2015/16: Kontaktperson: Lisbeth Engelstad DGE 2015/16: Ingen? Rapportdato: DG 2014/15: Lisbeth Engelstad Distriktsrapport 2014/

20 Rapport fra distrikt: Rogaland 2014/15 OM KLUBBENES VIRKSOMHET: Distriktsleder har videreformidlet informasjon fra regionen til klubbene. Distriktsleder har ellers samarbeidet med regionen v/arild Engelstad, virksomhetsleder Vekst og utvikling omkring planlegging og gjennomføring av Distriktsråd/seminar for klubbene høst Regionen har også vært representert v/regionsleder Anders Golin Glendrange ved Distriktsråd/seminar høst 2014 og Distriktskonferansen vår Det er ikke utarbeidet plan for distriktsleders arbeid mot klubbene. Kontakten har hovedsakelig foregått pr. , noen ganger pr. telefon og ved klubb-besøk, i tillegg til tidligere nevnte Distriktsråd og Distriktskonferanse. Distriktsleder har besøkt 7 av 12 klubber i løpet av høst 2014/vår Distriktsleder har bedt om invitasjoner, og mottatt dette fra de 7 klubbene. OM ETABLERING AV NYE KLUBBER: Distriktsrådet ble høst 2014 slått sammen med Seminaret, der tema var Vekst og utvikling. Der ble det drøftet ulike tiltak de enkelte klubbene kunne sette i verk for å bli synlige og skape interesse for bevegelsen. Det ble lagt særlig vekt på Week4you, der klubbene ble bedt om å rapportere inn sine planer til distriktsleder, samt sende rapport i etterkant. Disse tiltakene tok mest sikte på å øke medlemstallet i eksisterende klubber. I tillegg ble klubbene oppfordret til å ta kontakt med lokale speidergrupper og aktuelle menigheter med tanke på å starte nye klubber. Svend Jacobsen tok ansvar for å utarbeide powerpointer til bruk i dette arbeidet, og han og distriktsleder deltok på speidernes kretsting for å promotere Y s Men bevegelsen der. OM KONTAKT MED LOKALT K/M-ARBEID: Som nevnt ovenfor deltok Svend Jacobsen og distriktsleder på speidernes kretsting. Representant fra KFUK-KFUM-speiderne, og representant for K/M-kretsen deltok på Distriktsråd/seminar høst 2014, og Distriktskonferansen våren OM FELLES AKTIVITETER FOR KLUBBENE I DISTRIKTET: Distriktsstyret planla sammen med Regionen Seminar om Vekst og utvikling. Seminaret ble slått sammen med Distriktsråd. Dette ble avholdt 13. september 2014 i Ynglingens lokaler i Stavanger. Det var 16 deltagere fra 9 (av 12) klubber, i tillegg til DG-team og representanter fra Regionen. Distriktskonferansen ble holdt 14. mars 2015 i Bekkefaret kirke. Som et forsøk ble den holdt i kombinasjon med Vårfest, der det var foredrag, underholdning og festmiddag i tillegg til selve Distriktskonferansen. Innbydelse ble sendt til alle medlemmene i klubbene, ikke bare styremedlemmene. Hensikten var å gi inspirasjon, skape interesse for organisasjonen, og gi mulighet for samvær på tvers av klubbene. Det var 49 deltagere fra 11 av 12 klubber på foredrag og Distriktskonferansen, og ytterligere 10 deltagere på festmiddagen. OM DISTRIKTSSTYRETS ARBEID: Distriktsstyret har hatt 2 møter høsten 2014 og 3 møter våren I tillegg har det vært kontakt pr. og telefon ved behov. Kontakt med Regionsleder har vært ved hans besøk på Distriktsrådet og Distriktskonferansen. Ellers har PDG Svein Håvåg også vært RDE, slik at han har formidlet kontakt med Regionen. Det er ikke satt ned utvalg for spesielle oppgaver. Men styret i Bekkefaret Y s Men og medlemmer derfra var komite for gjennomføring av Distriktskonferanse/Vårfest. Distriktsrapport 2014/

E: Valg av referenter Ragnhild Pedersen, Stavanger og Solveig H. Gjeruldsen, Bekkefaret ble valgt.

E: Valg av referenter Ragnhild Pedersen, Stavanger og Solveig H. Gjeruldsen, Bekkefaret ble valgt. Y s Men International, Region Norge Protokoll fra Regionskonferansen 2015, Arendal, 25.06.2015 Sak 1: Konstituering A: Det ble foretatt opprop. Det var registrert 93 medlemmer, hvorav 82 delegater med

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Årsmøtet i Osloforbundet har vedtatt nye vedtekter. Disse må godkjennes

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september!

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! KVALITET er hovedtema for den faglige delen av møtet i Molde. I tillegg arrangerer Museumsforbundet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt)

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09102015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) 1 FORMÅL & ORGANISASJONSTILHØRIGHET 11 Organisasjonstilhørighet

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 5 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)...

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Vedtekter for Fuglehundklubbenes Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX. Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx FKF ble

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

NORGES SQUASH FORBUND

NORGES SQUASH FORBUND ORDINÆRT TING 2008 NORGES SQUASHFORBUND PROTOKOLL FRA MØTET LØRDAG 1. MARS 2008 President Mike Off åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Aust-Agder 16. januar 2007

Aust-Agder 16. januar 2007 . Postadresse: Tlf. 38042547 Pb.381 Fax. 38047485 4664 Kristiansand E-post: austagder@fobsv.no Aust-Agder 16. januar 2007!" # $% & $ ' & &! ( & & ' ) * + & +, - #. / -#. # *! & /............................

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Velkommen som delegat til Roverforum

Velkommen som delegat til Roverforum Velkommen som delegat til Roverforum Roverforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Roverforum? - Et forum hvor unge rovere skal få en mulighet til å ytre sine

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Formål 1-1 Huseiernes Landsforbund (HL) er partipolitisk uavhengig og har til formål å ivareta medlemmenes huseierinteresser. HL er en landsomfattende interesseorganisasjon

Detaljer

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov 2 Endringer i Norges Seilforbunds lov Endringer i Norges Seilforbunds lov 3 Innledning Alle lovendringer i Norges Seilforbund

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30.

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30. Til: Kopi: Representantskapets medlemmer vararepresentanter (til orientering) Oslo, 9. januar 2015 Det innkalles med dette til Oslo Høyres årsmøte 2015: FREDAG 23. JANUAR KL. 17.00 20.30 LØRDAG 24. JANUAR

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Oslo, Scandic Oslo City hotel Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 16:00 18.10 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer