Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen Velkommen til regionskonferanse i Arendal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26."

Transkript

1 Saksdokumenter til regionskonferansen 2015 Velkommen til regionskonferanse i Arendal juni 2015 Foto: Leif Walle Region Norge ble etablert og dette er den 46. regionskonferansen RK 2015 Saksdokumenter v3 Side 1

2 Program: Torsdag 25. juni Kl 09:00 Kl 11:00 11:45 Kl 12:00 13:00 Kl 13:30 17:30 Kl 18:00 20:00 Kl 20:30 22:00 Fredag 26. juni Kl 06:30 08:30 Kl 08:30 09:00 Kl 09:00 09:20 Kl 09:20 09:40 Kl 09:40 10:00 Kl 10:00 10:30 Kl 10:30 12:00 Kl 12:00 Registrering starter på Thon Hotell Arendal, Friergangen Åpning av konferansen Lunsj Forhandlinger Middag Aftensang i Trefoldighetakirken (åpent for alle) Medvirkende: Monica og Per de Lange - Egill Follesø Synnøve Glendrange. Sogneprest Aasta Ledaal. Kollekt ved utgangen. Frokost Hilsener fra besøkende gjester. Hilsen og orientering av representant for KFUK-KFUM Global. Referat fra Yambio-prosjektet i Sør-Sudan og ny satsing på Barents YMCA. Norges KFUK-KFUM-speidere, v/generalsekretær Heidi Furustøl «Samarbeidsavtalen i fokus». Spørsmål fra salen Y s Men - KFUMs Verdensforbund, v/generalsekretær Johan Vilhelm Eltvik. Samling for distrikts- og tjenesteledere (2015/16). Arbeidsplan for 2015/16 v/regionsleder Svein Håvåg Lunsj Regionstyret 2014/15 har det overordnede ansvar for årets konferanse. I 2013 ble det på Area Europas høstmøte vedtatt at Areakonventet i 2015 skulle avholdes i Arendal. Som en konsekvens av dette ble det på regionskonferansen i 2014 vedtatt å gjennomføre regionskonferansen i forkant av Areakonventet. I nært samarbeid med regionstyret har det vært en komite bestående av Leif Walle og Egil Odd Halvorsen som har hatt den lokale kontakt med Thon Hotell og Trefoldighetskirken hvor det vil bli arrangert en kveldsgudstjeneste torsdag kveld. Pr er det påmeldt 110 deltagere og ca 50 av disse skal også delta på Areakonventet. Vi håper på en fin konferanse, og har et håp om at programmet vil gi «Inspirasjon» for det kommende arbeidsår. Anders G. Glendrange Svein Håvåg Tor Knutsen Egil Odd Halvorsen Regionsleder Regionsleder elect Past Regionsleder Viseregionsleder RK 2015 Saksdokumenter v3 Side 2

3 Saksliste 1. Konstituering A. Opprop B. Godkjenning av innkalling C. Godkjenning av forretningsorden D. Valg av dirigent og bisitter E. Valg av referenter F. Valg av protokollunderskrivere G. Valg av tellekorps H. Valg av fullmakts- og protokollkomité 2. Årsberetninger 2014/15 A. Regionstyret B. Lov og kontrollutvalg C. Distriktene D. Tjenesteledere 3. Regnskap A. Regionstyret B. Norsk Symbolika 4. Regionstyrets arbeidsplan 2015/16 5. Regionstyrets budsjett 2015/16 6. Innkomne forslag A. Lovendringsforslag B. Justering av distriktsgrenser C. Distriktenes økonomi D. Area Constitution E. Medlemsregister F. Seniorklubber G. Y s Magasinet 7. Valg A. Valg av regionsleder for 2017/18 (RDEE) B. Valg av revisor for 2015/16 C. Valg av medlem til Lov og kontrollutvalget 8. Tid og sted for neste regionskonferanse Dette dokumentet er ikke det endelige dokumentet, men de delene av saksdokumentene som fremlegges her vil i liten grad bli gjenstand for endringer. Resten av sakene forventes ferdigstilt etter regionstyremøtet RK 2015 Saksdokumenter v3 Side 3

4 Sak 1 Konstituering 1. Opprop. Det foretas opprop basert på lister fra registrering. 2. Godkjenning av innkalling Innkallingen ble sendt til klubbene pr (e-post) samt lagt ut på Regionens hjemmeside. (www.ysmen.no) Regionstyret innstiller: Innkallingen godkjent. 3. Godkjenning av forretningsorden. Forslag til forretningsorden: 1. Regionskonferansen velger: o Dirigent og bisitter (dirigentskapet). o To referenter til å skrive protokoll. o To til å underskrive protokollen på vegne av møtets medlemmer. o Ett tellekorps med tre medlemmer. Inntil dirigent overtar ledelsen, ledes møtet av Regionsleder (vertskap). 2. I protokollen føres sak, fremsatte forslag, voteringsresultat og vedtak. Opptellingsresultat (for, mot, blanke stemmer) føres når opptelling er foretatt. 3. Dirigentskapet har anledning til å endre rekkefølgen for behandling av sakene. 4. Debatteknikk: o Innlegg: De som ønsker innlegg, gir tegn ved å vise nummerskilt til dirigentskapet. o Replikk: Replikk får en ved å vise nummerskilt til dirigentskapet og holde den andre hånden opp ved siden av med to fingre formet som en V. Replikk får en kun til foregående innlegg. Det gis anledning til to replikker til hvert innlegg, samt svarreplikk fra den som hadde innlegget. o Ved å vise nummerskilt og samtidig rope til forretningsorden, til dagsorden, til voteringsorden, skal en umiddelbart få ordet. Taleretten kan bare benyttes til bemerkninger om saksbehandlingen, voteringsmåten, strek, beregning av taletid o.l. 5. Setting av strek og begrensning av taletid foreslås av dirigentskapet eller delegatene, og vedtas av Regionskonferansen. Når strek settes, må alle forslag det skal voteres over, være presentert. 6. Forslag til vedtak må fremmes når den aktuelle sak behandles. Forslag fremsettes i innlegg og leveres skriftlig til dirigentskapet undertegnet forslagstiller. Innleverte forslag kan trekkes. 7. Vedtak avgjøres ved simpelt flertall (ett forslag får flere stemmer enn andre) av de avgitte stemmer med de unntak som følger av Regionens Lov og Vedtekter. Vedtak fattes normalt ved håndsopprekking av stemmeskilt. 8. Avgitte stemmer er summen av for og mot, ja eller nei. Ved skriftlig votering teller blanke stemmer som avgitte stemmer. 9. Ved stemmelikhet har regionsleder (RD) eller hans stedfortreder (PRD) dobbeltstemme. 10. Alle valg skal foregå skriftlig når minst en person ønsker det. Ved skriftlig votering teller blanke stemmer som avgitte stemmer. Kandidater som får over halvparten av de avgitte RK 2015 Saksdokumenter v3 Side 4

5 stemmer, anses valgt. Dirigentskapet fastsetter frist for innlevering av benkeforslag til valgene. 11. Regionskonferansen kan vedta å gi møte- og talerett til andre enn de som er nevnt i Regionens Lov og Vedtekter. 12. Snarest mulig etter møtet sendes utskrift av Regionskonferansens protokoll til klubbene, distriktsledere, tjenesteledere, lov og kontrollutvalg og regionsstyret. 13. Forhold som ikke er regulert i denne forretningsorden, besluttes av møtet med vanlig flertall, etter forslag fra dirigentskapet. Regionstyret innstiller: Det fremlagte forslag til forretningsorden godkjennes. 4. Valg av dirigentskap, referenter, protokollunderskrivere Regionstyret innstiller til dirigentskap: Regionstyret innstiller til referenter: Regionstyret innstiller til protokollunderskrivere: Regionstyret fremmer sin innstilling på konferansen. 5. Valg av tellekorps Regionstyret fremmer sin innstilling på konferansen 6. Valg av fullmakts- og protokollkomité Regionstyret innstiller: Astri Marie Wessel, Tiller og Heimdal og Finn A. Pedersen, Hinna. RK 2015 Saksdokumenter v3 Side 5

6 Sak 2 Årsberetninger 2014/15 A Årsberetning fra regionstyret Ikke ferdigstilt Regionstyret innstiller: Årsberetningen godkjennes. RK 2015 Saksdokumenter v3 Side 6

7 B Årsberetning fra lov og kontrollutvalget Regionstyret innstiller: Årsberetningen godkjennes. RK 2015 Saksdokumenter v3 Side 7

8 Rapport fra Lov og kontrollutvalget 2014/15 1. RAPPORTERINGSPERIODE DENNE RAPPORTEN DEKKER LOV- OG KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET FOR TIDSROMMET AUGUST 2014 TIL MARS LOV- OG KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER UTVALGETS OPPNEVNING OG OPPGAVER ER ANGITT I LOVENS 7 OG VEDTEKT 711. DE TO FØRSTE PUNKTENE I VEDTEKT 711 LYDER - SITAT: I. «UTVALGETS MEDLEMMER SKAL FORTLØPENDE FÅ TILSENDT REGIONSTYRETS PROTOKOLL. UTVALGET SKAL KONTROLLERE AT REGIONSTYRET FØLGER DE VEDTATTE LOVER OG VEDTEKTER, OG SKAL PÅPEKE EVENTUELLE AVVIK. UTVALGET KAN PÅLEGGE REGIONSTYRET Å INFORMERE OM PÅPEKTE AVVIK OG TILLEGG.» II. «UTVALGET SKAL GI EN FORELØPIG BEHANDLING AV REVIDERT REGNSKAP OG KOMMENDE ÅRS BUDSJETT, JF. 4.5» 3. OPPFØLGING AV REGIONSTYRETS PROTOKOLLER LOV- OG KONTROLLUTVALGET HADDE MØTE PROTOKOLLER FRA REGIONKONFERANSEN 2014 OG STYREMØTER HØSTEN 2014 OG VÅREN 2015 BLE GJENNOMGÅTT. LOV- OG KONTROLLUTVALGET HAR FØLGENDE KOMMENTARER: a) PÅ REGIONKONFERANSEN 2014 BLE DET I SAK 9 BESTEMT AT REGIONSTYRET SKULLE SETTE NED ET UTVALG MED OPPGAVE Å UTREDE DETTE MED SENIORKLUBBER. UTVALGET BLE UTNEVNT I STYREMØTE MED FRIST TIL FOR FERDIGSTILLELSE AV ARBEIDET. LOV- OG KONTROLLUTVALGET MENER AT UTNEVNING AV UTVALGET BURDE VÆRT GJORT PÅ ET TIDLIGERE STYREMØTE SLIK AT UTVALGET KUNNE FÅTT TID TIL Å ARBEIDE MED SAKEN PÅ EN MER HENSIKTSMESSIG MÅTE. b) LOV- OG KONTROLLUTVALGET REGISTRERER AT DET ER ULIK TOLKING AV HVEM SOM HAR STEMMERETT PÅ REGIONKONFERANSEN. REGIONSTYRETS TOLKNING, SLIK DEN FREMKOMMER AV REFERAT FRA STYREMØTE , BØR DRØFTES PÅ REGIONKONFERANSEN OG EVENTUELT STADFESTES MED ENDRINGER AV LOV OG VEDTEKTER. SAKER MED STOR BETYDNING - SOM DENNE- BØR HA EGET SAKSNUMMER I STYREREFERAT. DET BØR ALLTID TILSTREBES SAMSVAR MELLOM SAKSTITTEL OG VEDTAKSINNHOLD. c) LOV- OG KONTROLLUTVALGET HAR MERKET SEG VEDTAK I SAK 15, DG-KASSE. REGIONSTYRET HAR LANSERT IDEEN OM ENDRING AV INNHOLD I MEDLEMSHÅNDBOKA, SAK 35. LOV- OG KONTROLLUTVALGET ANBEFALER AT SAKER SOM HAR KONSEKVENSER FOR ALLE MEDLEMMER SENDES UT PÅ HØRING FØR ENDELIG AVGJØRELSE I REGIONSTYRE/REGIONKONFERANSE. Lov og kontrollutvalget 2014/2015

9 4. REGNSKAPSARBEID. LOV- OG KONTROLLUTVALGET HAR GJENNOMGÅTT BUDSJETT FOR NESTE ARBEIDSÅR OG HAR FØLGENDE KOMMENTAR: REGIONSTYRET HAR UNDER KAPITTEL PLIKTIGE PROSJEKTER FORESLÅTT NY BEVILGNING TIL RUSSLAND UTEN AT DET ER GITT NÆRMERE INFORMASJON OM STATUS TIL PROSJEKTET OG OM AT DETTE ER I TRÅD MED TIDLIGERE VEDTAK. LOV- OG KONTROLLUTVALGET MINNER OM AT STØTTE TIL RUSSLAND ER ET TIDSAVGRENSET PROSJEKT. LOV- OG KONTROLLUTVALGET ANBEFALER AT PLIKTIGE PROSJEKT TAS OPP SOM EGEN SAK PÅ HVER REGIONKONFERANSE JFR. VEDTEKT LOVENDRINGER a) LOV- OG KONTROLLUTVALGET FORESLO I 2014 ENDRINGER I VEDTEKTENE 233, 311, 341, 422 OG 465 SAMT EN MULIG NY VEDTEKT ANGÅENDE INFORMASJONSFLYTEN I ORGANISASJONEN. PÅ REGIONKONFERANSEN I 2014 BLE SAK 8 FORSLAG TIL LOV- OG VEDTEKTSENDRINGER UTSATT. LOV- OG KONTROLLKOMITEEN HAR VURDERT SITT INNSPILL PÅ NYTT. UTVALGET TREKKER FORSLAGET TIL VEDTEKT 311, MEN OPPRETTHOLDER FORSLAG TIL VEDTEKT 233, 341, 422OG 465 SAMT FORSLAG TIL ENDRING I 3.4. FORSLAG UNDER RUBRIKK GENERELL KOMMENTAR ENDRES TIL FORSLAG OM TILLEGG TIL VEDTEKT 422 MED SLIK FORMULERING: HENVENDELSER FRA REGIONSTYRET TIL KLUBBER MÅ SENDES MED KOPI TIL DISTRIKTLEDELSEN (DG/PDG/DGE) b) LOV- OG KONTROLLUTVALGET HAR DISSE NYE FORSLAG TIL ENDRINGER: 1.VEDTEKT 422 PUNKT K STRYKES. BEGRUNNELSE: ARBEIDET I RUSSLAND ER GÅTT INN I EN NY FASE B A RDEE STRYKES. BEGRUNNELSE: RDEE BLIR VALGT VED SLUTTEN AV KONFERANSEN OG DET ER IKKE HENSIKTSMESSIG Å HA VALGENE PÅ ANNET TIDSPUNKT. 3. LOV- OG KONTROLLUTVALGET MENER PRIMÆRT AT VALGKOMITEEN FUNGERER MED SLIK SAMMENSETTING SOM DET KOMMER FRAM AV 6.1. UTVALGET FORESLÅR SEKUNDÆRT DENNE FORMULERING SOM OPPFØLGING AV VEDTAK REGIONKONFERANSEN SAK 10. VALGKOMITEENS SAMMENSETNING: VALGKOMITEEN SAMMENSETTES AV SITTENDE PRD OG 2 MEDLEMMER VALGT AV REGIONKONFERANSEN. 4. LOV- OG KONTROLLUTVALGET FORESLÅR FØLGENDE ENDRINGER I 4.6, JFR PKT 3.B OVENFOR: REGIONENS ØVERSTE MYNDIGHET ER REGIONKONFERANSEN SOM ORDINÆRT AVHOLDES I AUGUST HVERT ÅR. PÅ REGIONKONFERANSEN BØR ALLE KLUBBER REGISTRERT PR SAMME ÅR VÆRE REPRESENTERT. BEGRUNNELSE: REGIONKONFERANSEN GJØR VEDTAK SOM BLIR AVGJØRENDE FOR ARBEIDET FRAMOVER, OG DET ER VIKTIG AT AKTIVE KLUBBER STÅR BAK DISSE VEDTAK. Lov og kontrollutvalget 2014/2015

10 6. ANNET a) I FLG. VEDTEKT 711 SKAL UTVALGET HA 1 ETT MØTE PR. ÅR, FORTRINNSVIS I VINTERHALVÅRET. SLIK MØTE ER AVHOLDT I STAVANGER , HVOR DETTE ARBEIDSÅRETS VIRKSOMHET BLE GJENNOMGÅTT. ALLE MEDLEMMER MØTTE. KOMMUNIKASJON UT OVER DETTE HAR FOREGÅTT PER MAIL. b) PÅ REGIONKONFERANSEN I 2014 BLE TID UNDER SELVE FORHANDLINGENE BRUKT TIL Å GJENNOMGÅ FULLMAKTENE. DET ER VIKTIG AT SLIKT ER KLART FØR KONFERANSEN STARTER. VIDERE BØR FULLMAKTSSKJEMA VÆRE OPPDATERT MED RIKTIGE HENVISNINGER TIL LOVHJEMLER. LOV- OG KONTROLLUTVALGET VIL MINNE OM AT DET ER VIKTIG AT DET AVSETTES NOK TID TIL FORHANDLINGENE OGSÅ NÅR REGIONKONFERANSEN BARE ER EN DAG. VINJEØRA REGIONSTYRETS KOMMENTAR: 1. LOV- OG KONTROLLUTVALGET BESTÅR AV: ASTRI MARIE WESSEL, TILLER OG HEIMDAL MARIT TORP, KRÅKERØY MIXED FINN A. PEDERSEN, HINNA 2. REGIONSTYRET FREMMER LOVFORSLAG UNDER SAK 6.A OG HAR I STOR GRAD TATT HØYDE FOR LOV- OG KONTROLLUTVALGETS FORSLAG Lov og kontrollutvalget 2014/2015

11 C Årsberetning fra distriktslederne 1. Distrikt Agder 2. Distrikt Asker, Bærum og Drammen 3. Distrikt Bjørgvin 4. Distrikt Møre 5. Distrikt Nord-Norge (Mangler) 6. Distrikt Oslo 7. Distrikt Rogaland 8. Distrikt Trøndelag (Mangler) 9. Distrikt Vestfold 10. Distrikt Østfold 11. Distrikt Østland Nord Regionstyrets innstilling: De fremlagte årsberetningene godkjennes. Lov og kontrollutvalget 2014/

12 Rapport fra distrikt: Agder 2014/15 OM KLUBBENES VIRKSOMHET: DG har besøkt samtlige klubber, i Mandal skjedde det med et møte med president og kasserer sammen med DGE. Tema for alle samlingene var å fokusere på Hva er vi gode til, hva kan bli bedre? Årsrapporter ble lagt fram på distriktskonferansen. Klubbene driver godt, men bortsett fra i Mandal sliter man med rekrutteringen. OM ETABLERING AV NYE KLUBBER: Det har ikke vært igangsatt spesielle tiltak for å få i gang nye klubber. OM KONTAKT MED LOKALT K/M-ARBEID: Det er heller ikke her satt i gang spesielle tiltak, men samtlige klubber støtter det lokale K/M arbeidet. OM FELLES AKTIVITETER FOR KLUBBENE I DISTRIKTET: Klubbene i Flekkefjord og Mandal har hatt to felles arrangementer. Arendal og Grimstad har hatt tre fellesarrangementer. Distriktskonferansen i Flekkefjord 11. april samlet 23 deltakere fra alle de 4 klubbene. OM DISTRIKTSSTYRETS ARBEID: På grunn av relativt store avstander har det ikke blitt avholdt møter i distriktstyret. Kontakten har blitt opprettholdt via mail og telefon. Distriktet har ikke eget regnskap eller egen kontingent. Reiseutgifter blir dekket av regionen. OM EGNE ERFARINGER SOM DISTRIKTSLEDER: Selv om det til tider kan føles som en ensom og tung jobb, er det positivt og inspirerende å treffe medlemmer fra andre klubber hvor man kan høste erfaringer og etablere vennskap. DG 2015/16: Alf Magne Ubostad DGE 2015/16: Bjørn Arve Bentsen Rapportdato: DG 2014/15: Liv Sunnanå Gjerstad Lov og kontrollutvalget 2014/

13 Rapport fra distrikt: Asker, Bærum og Drammen 2014/15 OM KLUBBENES VIRKSOMHET: Den formelle kontakten mellom DG/distriktsstyret og klubbene har funnet sted gjennom 3 arrangementer med invitasjon til alle klubbmedlemmer og dessuten til representanter for tilgrensende KFUK-KFUM sivilkretser og speiderkretser: 1)Distriktsråd/seminar den 20. sept 2014 i samarrangement med distriktene Oslo og Østfold med (RSD/EMC) Arild Engelstad som gjest; 2)Distriktsråd den 15. januar 2015 kun for medlemmer i eget distrikt; 3) Distriktskonferanse den 7. mars 2015 i fellesarrangement med Oslo distrikt med (PRD) Tor Knutsen som gjest. Innkalling med sakliste og møtereferater foreligger for disse tre arrangementene. Fremmøtet var hhv 13, 9 og 18 deltakere. Kontakten med og bidraget fra KFUK-KFUM kretsene var særlig inspirerende og det lover godt for et samarbeid som forhåpningsvis vil utvikles i vårt område. I distriktet holder klubbene tradisjonelt 3 fellesarrangementer med invitasjon til alle klubbmedlemmer: Adventsfesten med Holmen-klubben som vertskap (med invitasjon til klubbene i Oslo distrikt over de siste årene) ; Nyttårsfesten med Østenstad-klubben som vertskap; Sommeravslutning med Askerklubben som vertskap. DG holder et kort informasjonsinnlegg på først- og sistnevnte arrangement. Fremmøtet er stort på disse arrangementene og det viser at fellesskapet i bevegelsen verdsettes og inspirerer! Det ville være mangelfullt å underslå at mange uformelle samtaler med medlemmer av Askerklubbene har gitt et vesentlig bidrag til kontakten med klubbene. Vi har en geografisk nærhet som gir mange møtesteder og utav dette kommer gjerne inspirerende samtaler så vel som fellesengasjementer som dette året ved hjelp til speiderlandsleiren sist sommer og ellers i det årvisse dugnadsarbeidet på leirstedet Strandheim som nok har avtatt i omfang de seneste årene. Tatt i betraktning at distriktets 4 klubber kan se tilbake på års sammenhengende virke, er naturlig nok innarbeidet en stor grad av faste rutiner innenfor hver klubb, og denne tradisjonen vil være premiss-settende for eksterne initiativ. Tilpasningen underveis er knyttet til vekslende støtteoppgaver og endrede resurser i medlemsmassen. Mens Drammensklubben er rekruttert fra hele byen har Askerklubbene sin primære tilknytning til lokale menigheter. Klubbene har definert sine oppgaver i stor grad i samsvar med behov som oppstår lokalt.. Slik kort beskrevet oppleves dette som bakteppet for DG funksjonen som også har fått sitt tradisjonelle innhold i dette distriktet ikke hvert år helt «etter boka» iflg vedtekt 322, men arbeidet oppleves likevel å være innenfor vedtektens intensjon. Vi kan ikke vise til annen arbeidsplan for DG enn de tradisjonelle arrangementer som er beskrevet. Årsrapporter og regnskap fra klubbene foreligger, men oversendelsen til DG skjer ikke alltid uoppfordret. Klubb-besøk dette året har DG måtte begrense til informasjonsinnlegg på nevnte fellesarrangementer. OM ETABLERING AV NYE KLUBBER: I forrige arbeidsår nedla distriktsstyret betydelige anstrengelser i forsøk på kartlegging av kontaktpersoner som kunne stå for klubbetableringer i Bærum. Kontakt med KFUK-KFUM kretsen førte ikke til konkrete resultater. I Bærum er 3 klubber avviklet over de seneste årene og det betydelige støttearbeidet som de utførte, håper vi kan bli styrket og fornyet med nyetablerte klubber. KFUM-KFUK arbeidet trenger støtten og etter et hvileskjær dette året bør distriktsstyret ruste seg til ny innsats. Vi har også drøftet lovende muligheter for en ny klubb i Asker, men dette anses for tidlig for rapportering. Drammenklubben har gått med redusert aktivitet i det siste og her trengs nye initiativ. Distriktsrapport 2014/2015

14 OM KONTAKT MED LOKALT K/M-ARBEID: Kontakten har funnet sted ved de arrangementene som rapporten beskriver. Denne nyttige kontakten har gitt bedre kjennskap til hverandre og fremfor alt vært til inspirasjon og konkretisering av de behov for støttearbeid som kan utløse engasjement i klubbene. OM FELLES AKTIVITETER FOR KLUBBENE I DISTRIKTET: Se beskrivelsen ovenfor av fellesarrangementer. Distriktskonferansen ble gjennomført med 18 deltakere fra 5 klubber. Andre fellesarrangement: Se innledende beskrivelse av øvrige to fellesarrangementer. Antall deltakere 9-13 fra 3-5 klubber. OM DISTRIKTSSTYRETS ARBEID: Antall styremøter: 2 styremøter. Kontakt med regionsleder i løpet av året? Ingen kontakt med RD. Er det nedsatt underutvalg for spesielle oppgaver; Nei Årets reviderte regnskap viser at distriktet har en beholdning på kr ,13 pr Har distriktet egen «kontingent»; Ja, størrelse pr medlem på kr 20, betalt av klubbkassene. OM EGNE ERFARINGER SOM DISTRIKTSLEDER: Våre klubber rekruttert tilgrensende et storbyområde har et stort potensiale for støttearbeid, og erfaringene viser at dette utløses mest effektivt i tilknytning til menighetene. Når vi søker etablering av nye klubber, anses det viktig å skaffe kontakter/ildsjeler i de menigheter der vi satser. Fellessamlinger oppleves å gi styrke og inspirasjon når de har et sakskart som har aktualitet for klubbene som eksempelvis; dele erfaringer med støtteprosjekter; rekruttering gjennom organisk vekst; rotasjon av klubbverv. DG 2015/16: Haakon Kyrkjeeide DGE 2015/16: Ingen kandidat valgt Rapportdato: DG 2014/15: Jan Arne Austnes Distriktsrapport 2014/2015

15 Rapport fra distrikt: Bjørgvin 2014/15 OM KLUBBENES VIRKSOMHET: DG, DGE og PDG har deltatt på Disriktsrådsmøte H-2014, DG og DGE på Distrikskonferansen PDG har reprsentert Distriktsleiinga i ei gravferd og i klubbjubileet for Biskopshavn Y, like ein i gravferda til presidenten i denne klubben. DGE og DG representerte klubbleiinga på Internasjonal Kyrkjedag på Voss, og DGE introduserte prosjektet kyrkjeofferer denne dagen skulle gå til: TOF-prosjekta. Det kom inn ca kr i offer denne dagen Det har ikkje vore utarbeidd nokon konkret arbeidsplan fro DG sitt arbeid mot klubbane, anna enn at DG har deltatt som over og i løpet av funksjonsåret besøkt alle 8 klubbane. Eg har korrespondert med klubbane pr mail når det har vore aktuelle saker. Her kan nemnast spesielt omkring Week4you. Eg har i året hatt lite kontakt med Regionleiinga. Det har ikkje vorte arrangert noko felles samling/opplæring for DG-ar i regi av Regionen dette funksjonsåret noko som eg for min del har sakna. Eg har mottatt Årsmelding frå nokre av klubbane enkelte har framleis berre val om våren og årsmøte om hausten. Eg mottar ikkje kopi av rekneskapa til klubbane. OM ETABLERING AV NYE KLUBBER: PDG hadde i sin unksjonsperiode kontakt mot Førde/Florø med tanke på oppstart av ny klubb. Denne prosjektet vart forsøkt vidareført med kontakt med andre personer, men med negativt resultat. OM KONTAKT MED LOKALT K/M-ARBEID: Både Kretsen og Speidarane vart invitert med på seminar om «Vekst og utvikling», som først vart planlagt i oktober -14 måtte utsetjast pga dårleg påmelding deretter vart ein minivariant av seminaret lagt til vårens Distriktskonferanse. Der møtte Kretssekretæren og Nestformann i Styret ingne tilbakemelding frå Speidarane. DG vart invitert til Årsmøte i Bjørgvin Krets av KFUK- KFUM men kunne ikkje møte av praktiske grunnar. Elles merka eg meg at samarbeisavtalane mellom organisasjonane syntest lite kjent. OM FELLES AKTIVITETER FOR KLUBBENE I DISTRIKTET: Me har hatt Distriktsrådsmøte, Internasjonal Kyrkjedag med etterfølgjande kyrkjekaffi/samvær, Distriktskonferanse (19 deltakarar frå 7 klubbar) og skal ha vårtur saman i juni. Dessutan har det vore jubileum i 3 klubbar dette året, med fest: Biskopshavn, Åsane og Voss. Fleire av klubbane feirer Adventsmøter saman Det ligg ikkje føre oversikt over kor mange som har deltatt frå dei ulike klubbane på dei einskilde arrangementa. OM DISTRIKTSSTYRETS ARBEID: Me har hatt 3-4 styremøte i samband med andre arrangement pga stor geografisk avstand innad i Distriktstyret. Me har hatt hyppig kontakt på mail og telefon og hatt etter mitt skjøn eit godt samarbeid. Det har ikkje vore nedsatt noko underutval for spesielle saker. Årets rekneskap viser at Distriktskassen har ein saldo pr på kr Kvar klubb betaler kr 40/år/medlem til Distriktskassen første gong for inneverande funksjonsår. OM EGNE ERFARINGER SOM DISTRIKTSLEDER: Eg har hatt god nytte av samarbeidet med DGE/PDG (røynde folk frå tidl. verv), men saknar kontakt med Regionleiinga. Det hadde for meg som første gongs DG truleg også vore nyttig med ei fellessamling for DG-ar slik det tidlegare har vore arrangert. PDG har argumentert for dette i eige Distriktsrapport 2014/

16 skriv som RDE fekk overlevert på Distriktskonferansen). Eg har opplevd at det har vore relativt mykje arbeid og «sut» å vera DG, og at all bruk av datateknologi har vore ei utfordring. Dette er kanskje også forklaringa på at det førebels ikkje har lukkast å fo nokon til å verta DGE i Bjørgvin. Ein klubb har også argumentert for at dei ser lite nytte av Distriktsfunksjonen og at «det vert for mykje av det same år etter år» DG 2015/16: Reidar Kanestrøm DGE 2015/16: Førebels ingen kandidat Rapportdato: DG 2014/15: Bernt Daltveit Distriktsrapport 2014/

17 Rapport fra distrikt: Møre 2014/15 OM KLUBBENES VIRKSOMHET: Informasjonsstoff som kjem frå Regionen vert umiddelbart sendt vidare til klubbane. DG sender også all distriktsvis informasjon til klubbane. DG lagar kvart semester ein foldar med alle klubbane sitt program. Det foreligg ikkje konkret arbeidsplan for DG, bortsett frå tradisjonen med å besøke klubbane minst ein gong. Diverre har DG dette året ikkje fått vitje dei to Ålesundklubbane (Ålesund og Borgund). Alle klubbane sender årsrapport og rekneskap til DG. OM ETABLERING AV NYE KLUBBER: Frå PDG arva styret eit initiativ der det vart forsøkt å etablere ny klubb i Nordfjord, med sentrum i Sandane. Vi forto raskt at her mangla det lokale initiativet. Etter at Herøy-Sande vart lagt ned, så har nokre av medlemmene halde fram i Hareid-Ulstein. Frå Fosnavåg (Herøy) vart det synt interesse for restart av ein klubb, då for Herøy. Etter nokre innspel frå DG fekk vi beksjed om å vente på signal frå lokalt hald. Slikt signal er pr. dato ikkje kome. OM KONTAKT MED LOKALT K/M-ARBEID: DG har lykkast å etablere kontakt med både sivilkrinsen og speidarkrinsen. Begge krinsane var representerte på det distriktvise seminaret Og sivilkrinsen var representert på Distriktskonfernsen (datoen fall saman med speidarane sitt landsting). Samarbeid er etablert på diverse felt, t.d. så stilte Hareid-Ulstein opp med praktisk hjelp i høve speidarkrinsen sitt krinsråd. Det er teke fatt på eit arbeid med å gjere aktivitar rundt Roll Back Malaria til eit fellesprosjekt mellom krinsane og distriktet. OM FELLES AKTIVITETER FOR KLUBBENE I DISTRIKTET: Tradisjonen tru så planla vi Distriktsråd i september 2014 og Distriktskonferanse i april Begge samlingar er gjennomført. I tillegg kom det nye med distrikstvise seminar. Distriktskonferansen vart gjennomført med 8 deltakarar frå 3 klubbar. Distriktsråd vart gjennomført med 11 deltakarar frå 4 klubbar. Distriktsvis seminar vart gjennomført med 12 deltakarar frå 4 klubbar. Det tradisjonsrike Adventstreffet vart gjennomført i Volsdalen kirke og menighetshus med ca 80 deltakrarar. Arr.klubb: Ålesund Y`s Men Club. OM DISTRIKTSSTYRETS ARBEID: Antall styremøter: 0. Det har ikkje vore direkte kontakt med Regionsleiar, men vihar motteke rundskriv og informasjon som er sendt pr. e-post. Det er ikkje nedsett noko underutval i distriktet. Distriktet har ikkje eigen økonomi, og då heller ikkje eigen kontingent. OM EGNE ERFARINGER SOM DISTRIKTSLEDER: I hovudsak så har oppgåva som DG vore å halde vedlike det tradisjonelle. Klubbmedlemmene i Distrikt Møre er i hovudsak interesserte i ha Y`s Men klubben som ein lokal oase for sosialt og åndeleg fellesskap. Det er i liten grad interesse for dei store eksterne organisasjonssakene. Ein av grunnane er nok at mange har mange ballar i lufta. Viss ny DG vil bryte denne sirkelen så vil det kreve målbevisst og engasjert innsats med aktivisering av Distriktsstyret meir enn som vanleg er her. Distriktsrapport 2014/

18 DG 2015/16: Arne Walderhaug DGE 2015/16: Rolf Andersen Rapportdato: DG 2014/15: Rolf Dyrhol Distriktsrapport 2014/

19 Rapport fra distrikt: Oslo 2014/15 OM KLUBBENES VIRKSOMHET: Å opprettholde de to Y`s men klubbene som er i Oslo Distrikt, Nittedal og Hakadal YMC og Tonsen YMC. Inspirere og motivere medlemmene til å være aktive for Y`s men. Invitere til hverandres møter. DG -arrangere fellesmøter: Adventsmøtet (Tradisjon fra 1982) og vårfest: Bygdøy, - senere fellesutflukter. DG besøker begge klubber, medlem i Tonsen. OM ETABLERING AV NYE KLUBBER: Det har for noen år siden vært en gruppe medlemmer i Tonsen og Nittedal og DG som hadde en tid med praktisk aktivitet og kontakt for å danne en ny Y`s klubb i Oslo (BØLER). Klubbens medlemmer hadde dessverre ikke aktivitet nok, og hadde ikke flere «yngre» folk til å ta av til å ta verv. I Nittedal har klubbpresident Reidar Eckhoff tatt inn flere nye medlemmer, som i en tid først har fått informasjon om Y`s men og å bare være gjester. Hvert nye medlem får en egen, hyggelig velkomst presentasjon av presidenten, og mottar nål og en liten rød blomst fra DG. OM KONTAKT MED LOKALT K/M-ARBEID: En KM-representant har deltatt på Distriktskonferansen i Asker. OM FELLES AKTIVITETER FOR KLUBBENE I DISTRIKTET: DG arrangerer Adventsmøtet i desember, som alternerer som klubbarrangør annet hvert år i hver klubb, fellesarrangement med gjester, musikk og julestemning for ca 40 personer. 7. mars 2014: DG og klubbenes presidenter og representanter deltok på felles Distriktskonferanse med Asker, Bærum og Drammen YMC. Representanter fra KFUK-M var også tilstede. Felles dagstur, i år til Odalstunet (Bygdetun) på Skarnes for medlemmer, ektefeller og gjester i Oslo distrikt. OM DISTRIKTSSTYRETS ARBEID: Har ikke. Kontakt med Regionsleder: Litt. Har aldri hatt noen distriktskasse. OM EGNE ERFARINGER SOM DISTRIKTSLEDER: Som Distriktsleder føler jeg et stort ansvar for å opprettholde de klubbene som med tiden har medlemmer som passerer 90 år. De har et godt fellesskap i klubbene. Som for flere eldre medlemmer, spesielt enslige menn, betyr det mye å ha kontakt og fellesskap med andre Y`s men. Alternativet for mange eldre er ensomhet. Som Y`s men og som Distriktsleder har jeg gjennom flere år møtt mange hyggelige mennesker. Dette har også gitt meg både kunnskap og vennskap. Jeg har et ønske om å få flere medlemmer til Y`s men, og å få flere klubber i Oslo. Det er en realitet at jeg trenger flere nye medlemmer med i klubbene og i samarbeidet vårt i Oslo Distrikt. DG 2015/16: Kontaktperson: Lisbeth Engelstad DGE 2015/16: Ingen? Rapportdato: DG 2014/15: Lisbeth Engelstad Distriktsrapport 2014/

20 Rapport fra distrikt: Rogaland 2014/15 OM KLUBBENES VIRKSOMHET: Distriktsleder har videreformidlet informasjon fra regionen til klubbene. Distriktsleder har ellers samarbeidet med regionen v/arild Engelstad, virksomhetsleder Vekst og utvikling omkring planlegging og gjennomføring av Distriktsråd/seminar for klubbene høst Regionen har også vært representert v/regionsleder Anders Golin Glendrange ved Distriktsråd/seminar høst 2014 og Distriktskonferansen vår Det er ikke utarbeidet plan for distriktsleders arbeid mot klubbene. Kontakten har hovedsakelig foregått pr. , noen ganger pr. telefon og ved klubb-besøk, i tillegg til tidligere nevnte Distriktsråd og Distriktskonferanse. Distriktsleder har besøkt 7 av 12 klubber i løpet av høst 2014/vår Distriktsleder har bedt om invitasjoner, og mottatt dette fra de 7 klubbene. OM ETABLERING AV NYE KLUBBER: Distriktsrådet ble høst 2014 slått sammen med Seminaret, der tema var Vekst og utvikling. Der ble det drøftet ulike tiltak de enkelte klubbene kunne sette i verk for å bli synlige og skape interesse for bevegelsen. Det ble lagt særlig vekt på Week4you, der klubbene ble bedt om å rapportere inn sine planer til distriktsleder, samt sende rapport i etterkant. Disse tiltakene tok mest sikte på å øke medlemstallet i eksisterende klubber. I tillegg ble klubbene oppfordret til å ta kontakt med lokale speidergrupper og aktuelle menigheter med tanke på å starte nye klubber. Svend Jacobsen tok ansvar for å utarbeide powerpointer til bruk i dette arbeidet, og han og distriktsleder deltok på speidernes kretsting for å promotere Y s Men bevegelsen der. OM KONTAKT MED LOKALT K/M-ARBEID: Som nevnt ovenfor deltok Svend Jacobsen og distriktsleder på speidernes kretsting. Representant fra KFUK-KFUM-speiderne, og representant for K/M-kretsen deltok på Distriktsråd/seminar høst 2014, og Distriktskonferansen våren OM FELLES AKTIVITETER FOR KLUBBENE I DISTRIKTET: Distriktsstyret planla sammen med Regionen Seminar om Vekst og utvikling. Seminaret ble slått sammen med Distriktsråd. Dette ble avholdt 13. september 2014 i Ynglingens lokaler i Stavanger. Det var 16 deltagere fra 9 (av 12) klubber, i tillegg til DG-team og representanter fra Regionen. Distriktskonferansen ble holdt 14. mars 2015 i Bekkefaret kirke. Som et forsøk ble den holdt i kombinasjon med Vårfest, der det var foredrag, underholdning og festmiddag i tillegg til selve Distriktskonferansen. Innbydelse ble sendt til alle medlemmene i klubbene, ikke bare styremedlemmene. Hensikten var å gi inspirasjon, skape interesse for organisasjonen, og gi mulighet for samvær på tvers av klubbene. Det var 49 deltagere fra 11 av 12 klubber på foredrag og Distriktskonferansen, og ytterligere 10 deltagere på festmiddagen. OM DISTRIKTSSTYRETS ARBEID: Distriktsstyret har hatt 2 møter høsten 2014 og 3 møter våren I tillegg har det vært kontakt pr. og telefon ved behov. Kontakt med Regionsleder har vært ved hans besøk på Distriktsrådet og Distriktskonferansen. Ellers har PDG Svein Håvåg også vært RDE, slik at han har formidlet kontakt med Regionen. Det er ikke satt ned utvalg for spesielle oppgaver. Men styret i Bekkefaret Y s Men og medlemmer derfra var komite for gjennomføring av Distriktskonferanse/Vårfest. Distriktsrapport 2014/

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12 nr. 1-2013 Side3 Avtale med speiderne Side 4 og 5 Verdenskonventet og regionskonferansen Side 6 Presentasjon av nye ledere og inntrykk fra Høstmøtet Side 7 Roll Back Malaria Side 8 Internasjonalt: Hilsen

Detaljer

E: Valg av referenter Ragnhild Pedersen, Stavanger og Solveig H. Gjeruldsen, Bekkefaret ble valgt.

E: Valg av referenter Ragnhild Pedersen, Stavanger og Solveig H. Gjeruldsen, Bekkefaret ble valgt. Y s Men International, Region Norge Protokoll fra Regionskonferansen 2015, Arendal, 25.06.2015 Sak 1: Konstituering A: Det ble foretatt opprop. Det var registrert 93 medlemmer, hvorav 82 delegater med

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo Landsmøte 15.-17. mars 2013 Universitetsgata 20, Oslo Innholdsfortegnelse 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g................ 5 Sak 1.1 Åpning og opprop... 6 Sak 1.2 Godkjenning av innkalling...

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte

Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte Godkjent for bruk 8. mai 2010 Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte Divisjoner og klubber Revidert april 2015 INNHOLD 1. FORORD/INNLEDNING... 3 2. OM KIWANIS... 6 Kiwanis historie..6 - KI..6 - KIEF..7 - District

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimister Våren har for lengst kommet, naturen har våknet

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer