KAI-konferansen SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE Fylkesarkivet. Velkomen til Balestrand: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane inviterer til

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAI-konferansen 2013. SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE Fylkesarkivet. Velkomen til Balestrand: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane inviterer til"

Transkript

1 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE Fylkesarkivet KAI-konferansen 2013 Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane inviterer til Velkomen til Balestrand: som vert halden på Kviknes Hotel i Balestrand. KAI-konferansen 2013 vert difor arrangert i idylliske omgivnader på Kviknes Hotel i Balestrand kommune. KAI-konferansen 2013 Hovudtemaet i år er Arkiv i endring Tilgjenge til dei offentlege arkiva vitnar om eit ope og demokratisk samfunn. Me som arbeider med arkiv har såleis ei viktig rolle. Me syter for at arkiva vert tekne vare på, og at ein kan finne fram i desse. I tillegg legg me føringar på kva som vert dokumentert i arkiva gjennom faglege råd og rettleiingar. Råda me gir er heimla i lover og forskrifter og i yrkesetikken vår, men også i vår personlege oppfatning av kva som er viktig og rett. Å arbeide med arkiv er difor eit stort ansvar. Ansvaret knyter oss saman i ein fellesskap. KAI-konferansen 2013 skal vere med og byggje det samarbeidet som trengst Me ynskjer å vise fram noko av det beste frå Sogn og Fjordane. Balestrand ligg ved Sognefjorden, verdas lengste fjord, og har heilt sidan slutten av 1800-talet vore eit populært reisemål. Kviknes Hotel har i alle desse åra teke godt vare på tilreisande. Som gjester på konferansen vil de få oppleve den spektakulære naturen kring Balestrand når me vitjar Esefjorden. De vil også få vitje Ciderhuset og lære om deira produkt laga av lokale råvarer og få vere med på sentrumsvandring med framifrå formidlarar.

2 for å skape ein best mogleg fellesskap for oss som arbeider med arkiv. Ordet arkiv er synonymt med ei samling dokument, men det har også anna innhald. Arkiv tyder mellom anna ein institusjon som tek hand om dokument. Temaet for årets konferanse inneheld alle tydingar av ordet arkiv. Arkiva endrar seg, både med tanke på innhald, format og tilgjenge. Arkivinstitusjonane er ein del av denne endringa, noko som gjer at kanskje arkivarrolla også er i endring. På den fyrste konferansedagen ynskjer me å sjå nærare på kva utviklinga og endringa betyr for arkivinstitusjonen og arkivarrolla. Me har difor oppmoda KAI-leiarar og Statsarkivaren i Bergen til å halde føredrag om endring og utvikling med utgangspunkt i sin eigen institusjon. Me vonar desse føredraga vil inspirere til ein debatt om dette temaet, og at me kan drøfte kva me tenkjer blir forventa av oss frametter. Den andre konferansedagen vil me fortsetje med fokus på endring og utvikling. Me har vore heldige å få med oss to damer som representerer kvar sin utdannings- og forskingsinstitusjon. Førsteamanuensis Ulrike Spring ved Høgskulen i Sogn og Fjordane vil innleie med eit føredrag om formidling av arkiv i den digitale tidsalderen. Ciderhuset i Balestrand. Frå Høgskolen i Oslo og Akershus kjem førsteamanuensis Anneli Sundqvist. Me har utfordra ho til å seia noko om arkivarrolla og kompetansekrav for framtida. Vidare vil me sjå nærare på kva som kan koma av endringar i lovverket, sidan det er varsla ein revisjon av Arkivlova med forskrifter. Riksarkivar Ivar Fonnes vil informere om dette arbeidet. Frå Riksarkivet kjem også Gunnar Urtegaard. Han vil snakke om Riksarkivet si oppfølging av kommunane i kjølvatnet av arkivmeldinga. Kva vil vere hovudlinene i deira gjennomføring av rettleiing og tilsyn? Kva samarbeid kan me forvente oss i denne samanhengen? Me har i tillegg fått Vegard Venli, journalist i Kommunal Rapport, til å fortelje om kva forventningar han meiner kommunal sektor har til arkivmyndigheitene si oppfølging frametter. Etter at foredraga er over, vil me runde av konferansen med ein plenumsdebatt kring det som har vore hovudpunkta denne dagen. Alle deltakarar får delt ut eit meir detaljert program med omtalar ved registrering.

3 Tysdag 10. september 2013, møtedag Innsjekk og registrering kan gjerast frå kl Lunsj Arkheion, eigarmøte Arkivplan.no, eigarmøte earkivar, nettverksmøte Leiarmøte Konsert i Esebotnen (urframføring) med mammutinstrumentet «Desibel» Middag Onsdag 11. september 2013, 1. konferansedag Registrering Velkomen til Balestrand Opning ved Aage Engesæter, prosjektleiar Norsk Reiselivsmuseum KAI i endring - frå konsulentverksemd til samfunnsinstitusjon Svein Amblie Leiar for Fylkesarkivet i Oppland Lunsj Ketil Jensen Leiar for Arkiv i Nordland Berit Stie Leiar for Arkivavdelingen, Aust-Agder kulturhistoriske senter Yngve Nedrebø Statsarkivar, Statsarkivet i Bergen KAI i endring (framhald) Plenumsdebatt Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane i endring, Ole Stian Hovland arkivar, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Ekskursjon/tur - opplev Balestrand Guida tur rundt i vakre Balestrand. Besøk på Ciderhuset, omvising i Ciderkjellaren med formidling og smak av musserande cider. Småmat og minikonsert Festmiddag med konsert

4 Torsdag 12. september 2013, 2. konferansedag Formidling av arkiv: utfordringar i den digitale tidsalderen Ulrike Spring, førsteamanuensis, Høgskulen i Sogn og Fjordane Arkiv i endring nasjonale perspektiv på strategi og prioriteringar framover Anneli Sundqvist, førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus - Framtidas arkivarar roller og kompetanse Riksarkivar Ivar Fonnes - Revisjon av Arkivlova med forskrifter Gunnar Urtegaard, Avdelingsdirektør, Bevarings- og tilsynsavdelinga ved Riksarkivet Om Riksarkivet sin politikk for oppfølging av kommunal sektor i kjølvatnet av arkivmeldinga Vegard Venli, Journalist i Kommunal Rapport Om kommunal sektor sine forventningar til arkivverket si oppfølging av arkivmeldinga Arkiv i endring (framhald) Plenumsdebatt/paneldebatt Hovudprogram slutt Lunsj Avreise (for dei som ikkje skal vere med på bonussesjonar)

5 Bonussesjonar torsdag 12. september 2013 I år arrangerer me faglege bonussesjonar som eit tillegg til KAI-konferansen. Desse vil verte organiserte som seminar eller arbeidsseminar der me går djupare inn i enkelte emne. Me legg vekt på ein praktisk gjennomgang, der læringsutbyttet står i fokus. Bonussesjonane vil gå parallelt og startar etter at konferansen er over og vil verte avslutta med lunsj på fredag 13. september Alle sesjonane går over 2 x 60 min, med innlagt pause Bonussesjon 1 Kva skal vernast? Kva skal kasserast? Erfaringar frå kartleggingsprosjekt for Universiteta i Noreg. Korleis utforme konkrete og brukande bevarings- og kassasjonplanar for ei verksemd eller ein sektor? Rådgjevar Trond Negaard frå Stiftelsen ASTA deler sine erfaringar frå eit større prosjekt i universitetssektoren i Noreg som han er prosjektleiar for. Sesjonen vert leia av Trond Negaard, Stiftelsen ASTA Bonussesjon 2 Kravspesifikasjonar for arkivsystem. Ei viktig oppgåve for kommunearkivinstitusjonane er å gi råd og rettleiing i samband med elektroniske arkivsystem. Kommunearkivinstitusjonane lyt også vere budde til å rettleie om innkjøp av slike system. Torleif Lind frå IKA-Kongsberg vil leie sesjonen og innleie om arbeidet med kravspesifikasjon for Telemark fylkeskommune. Sesjonen vert leia av Torleif Lind, IKA Kongsberg Bonussesjon 3 Vegen frå tekst til Wikipedia-artikkel. Erfaringar frå Bergen byarkiv med å skape tekst for Wikipedia. Sesjonen vert lagt opp som ein praktisk gjennomgang av arbeidsprosessen. Sesjonen vert leia av Kjerstin Kragseth, Bergen byarkiv Middag Bonussesjonar fredag 13. september Bonussesjon 4 Fokus på ASTA 5.2- ny funksjonalitet og «beste praksis» Time 1: Gjennomgang av ny funksjonalitet i ASTA 5.2: ASTA 5.2 introduserer ny, viktig funksjonalitet inn i arkivprogrammet. Det viktigaste nye er ein kraftig import/eksport-modul, som opnar for eit tettare samarbeid med t.d. avleverande arkivorgan. Det er også kome til ny og meir effektiv handtering av mediefiler (dokument, bilete m.m.), som gjer større digitaliseringsprosjekt lettare å handtere frå ASTA. Stiftelsen ASTA vil i denne sesjonen gi ein praktisk demonstrasjon av dei nye modulane. Sesjonen vert leia av Ole Myhre Hansen, dagleg leiar, Stiftelsen ASTA

6 12.00 Lunsj Avreise Time 2: Frå Aksesjon til Arkivportal. Arbeidsprosessar og «beste praksis»-erfaringar med ASTA 5. Bergen byarkiv har gjennom mange år vore aktive brukarar av ASTA 5, og brukar det som deira hovudverktøy for aksesjonshandtering, tilvekstføring, arkivregistrering og depotstyring. I denne sesjonen skal dei dele sine erfaringar, og tek ein «beste praksis»-gjennomgang av bruken av ASTA 5 som fagverkty og hjelpemiddel i prosessen frå Aksesjon til Arkivportal. Sesjonen vert leia av Bergen byarkiv Bonussesjon 5 Elektroniske arkiv for alle Elektroniske arkiv er ein del av kvardagen for alle kommunearkivinstitusjonar. Målgruppa for sesjonen er alle som driv rådgiving om arkivdanning og bevaring av arkiv, og ikkje berre ikt-arkivarar. Time 1: Elektroniske lagringsformat Me skal sjå på dei ulike lagringsformata som i dag kan nyttast for langtidslagring av elektroniske arkivdokument. Den teknologiske utviklinga går stendig raskare, og me vil sjå på kva for område det i dag manglar godkjende arkivformat. Time 2: Digitale depot Det er mange omsyn å ta når ein etablerer digitale depot. Denne timen vil bli brukt til å sjå litt på status for digitale depot, og korleis ein kan sjå for seg den vidare utviklinga i lys av arkivmeldinga. Sesjonen vert leia av KDRS i samarbeid med Riksarkivet Bonussesjon 6 Formidlingsarbeid utveksling av erfaringar Kva kan me lære av stemmerettsjubileet? I denne sesjonen vil me sjå på erfaringar frå formidlingssamarbeid. Hovudbidraga vil vere frå samarbeidsprosjektet mellom Drammen byarkiv, IKA Kongsberg, IKA Vest-Agder, Aust-Agder Kulturhistoriske Senter, Vestfoldarkivet og samarbeidet mellom Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og De Heibergske samlinger Sogn folkemuseum. Sesjonen vert leia av Knut Jordheim frå IKA-Kongsberg, og Kjerstin Risnes og Marit Anita Skrede frå Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. Påmeldingsfrist 15. august Meld deg på her: https://response.questback.com/sfj/kai2013/ Kostnader: Konferanseavgift: kr. Hotellpakke 1 ( september): kr. Hotellpakke 2 ( september): kr.

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2008 #57

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2008 #57 statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2008 #57 3 abm-utvikling postboks 8145 dep n-0033 oslo telefon: 23 11 75 00 telefaks: 23 11 75 01 post@abm-utvikling.no www.abm-utvikling.no issn: 1503-5972 isbn

Detaljer

Om Riksarkivet sin politikk for oppfølging av kommunal sektor i kjølvatnet av arkivmeldinga. Gunnar Urtegaard

Om Riksarkivet sin politikk for oppfølging av kommunal sektor i kjølvatnet av arkivmeldinga. Gunnar Urtegaard Om Riksarkivet sin politikk for oppfølging av kommunal sektor i kjølvatnet av arkivmeldinga Gunnar Urtegaard Arkivmeldingen Samla samfunns Dokumentasjon SAMDOK Mål for arkivpolitikken - SAMDOK Samla samfunnsdokumentasjon

Detaljer

FORMALIA. OFFENTLEG INSTANS NBF har store dokumentasjonssamlingar og arkiv som er staten sin eigedom. Dette overleverast Riksarkivet ved behov.

FORMALIA. OFFENTLEG INSTANS NBF har store dokumentasjonssamlingar og arkiv som er staten sin eigedom. Dette overleverast Riksarkivet ved behov. 1 2 INNLEIING Denne planen skal vera eit styringsverktøy i arbeidet til Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF) dei neste fire åra (2015-2018). Planen byggjer på det nasjonale mandatet instituttet

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon?

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon? INNLEDNING Tittelen på mitt foredrag er samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner med undertittelen hva hvordan hvorfor? Opprinnelig tenkte jeg at det kan umulig være så mye å si om dette temaet, men

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Møre og Romsdal fylkesbibliotek og Kulturnett Møre og Romsdal Ålesund 2010

Møre og Romsdal fylkesbibliotek og Kulturnett Møre og Romsdal Ålesund 2010 Møre og Romsdal fylkesbibliotek og Kulturnett Møre og Romsdal Ålesund 2010 Telefon: 70162270/70165186 Faks: 70162099 Epost: post@mr.fylkesbibl.no kulturnett@ikamr.no Heimeside: http://www.mr.fylkesbibl.no

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 7/2003 Best på nett Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane Svein Ølnes,

Detaljer

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Innleiing Fylkeskommunane har i mange år hatt eit samarbeid

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr. 2 2003 ISSN 1502-3273

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr. 2 2003 ISSN 1502-3273 Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr. 2 2003 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/ Webdesign for bibliotektilsette nytt studium Stipend til bibliotekstudium Snora

Detaljer

En lærende skole. Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6

En lærende skole. Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6 En lærende skole Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6 Copyright C 2009 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Forord Hva vil det si å være

Detaljer

Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet

Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet Halvvegsrapport / August 2014 FORORD Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland (USHT) utgir denne rapporten om omsorgsteknologi i Lindås

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

Informasjon, inspirasjon og møte med gode venner

Informasjon, inspirasjon og møte med gode venner Informasjon, inspirasjon og møte med gode venner 22. - 24. oktober i Stavanger Forum Landbrukpolitisk konferanse Program Landbruksutstilling/-messe Bondepub/ Festmiddag Gratis buss Til og frå Jernbanestasjonen

Detaljer

Mellom fag og politikk byggjesaker sett frå ein departementssynstad

Mellom fag og politikk byggjesaker sett frå ein departementssynstad Avdelingsdirektør Stein Sægrov, Kulturdepartementet: Mellom fag og politikk byggjesaker sett frå ein departementssynstad Føredrag på Statsbyggkonferansen 19. april 2013 Dersom ein tek utgangspunkt i dei

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Arkivplan.no. En innføring

Arkivplan.no. En innføring Arkivplan.no En innføring Bakgrunn Arkivforskriften - 2-2. Eit offentleg organ skal til kvar tid ha ein ajourført samleplan, ein arkivplan, som viser kva arkivet omfattar og korleis det er organisert.

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer