BT magasinet 17. februar 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BT magasinet 17. februar 2007"

Transkript

1

2 BT magasinet 17. februar 2007

3 Bystyremedlem i 34 år Formannskapsmedlem i 30 år Gruppeleder for Høyre i 16 år Ordfører i Drammen 3. periode

4 Drammen bosatt i kommunen innbyggere i byen har byen som regionsenter Internasjonalt sammensatt

5 Drammen

6 Grønland

7

8 Grønland

9

10 Byen hadde en sterk negativ utvikling. Byen var i krise.

11

12

13 Desember 1993

14 Drammen Byen som tidligere var et ikke-sted.

15 2008 European Planning Award

16 2008 kåringer Europeisk byutviklingspris Ypsilon Statens byggeskikkspris omtale Ypsilon Europeisk bropris NHO måling landets beste region (82) NHO måling landets 3. beste kommune (430) Landets beste uterom

17

18 2008 European Planning Award

19

20

21 Sommerdagene 12. og 13. juli 1866 brant store deler av trehusbebyggelsen på Bragernes

22

23 Reguleringen av Bragernes fra 1866 var et moderne og dristig byplangrep som har vist seg robust og levedyktig nok til å håndtere byens vekst.

24

25

26

27 Løfte i flokk Forankring

28

29

30

31 Omfattende medvirkningsprosjekt i år 2000 etter en SWOT Visjoner - Fremtidsbilder 2011 Bred prosess ed

32 Scenarier Drammen 2011 Naturbania Drammens bykvaliteter i fokus Navet Drammen som logistikksenter Drammen som brast Bydelsliv Drammen som boligby

33 Kommuneplan Drammen

34 Kommuneplan for Drammen

35 Stentrumsplanen Tett samarbeid mellom Byplan og Formannskap som er planutvalget. For eksempel ble alle temarapporter i sentrumsplanen tatt opp i egne møter med Formannskapet. Da sentrumsplanen kom endelig opp til behandling så ble den enstemmig vedtatt.

36 Satsing på sentrum, kommunedelplan fra 2006 Sentrumsplanen vedtatt i 2006

37 Først opprydding så utvikling

38 Det startet med vannet 1985 Drivkraft Miljøkrise Kostnad 1 milliard 2008-kroner

39 Rensing av elva, Kloakkrammeplan Kloakkrammeplanen

40 Plan for elvepark vedtatt 1991 Ny elvebredde, kommunedelplan 1991 I dag 13,5 km og ca. 400 mål 2 milliarder ved byggestart i dag.

41 Før

42

43

44

45 Elv og byliv før

46 Elv og byliv nå

47 - bivirkninger

48 Formannskap / planutvalg på studietur til København Inspirasjon: Jan Gehl fikk oppdrag på direkten byaksetanken styrket

49 Sentrum glemt i mange ti-år Bykjernen ble glemt.. Dette var situasjonen da byen på 80 og 90-tallet tok fatt i oppgaven å endre sentrum. 50 tallet Åssiden 60 tallet Konnerud 70 tallet Fjell 80 og 90 tallet Konnerud 2000 tallet Sentrum

50

51 Byaksen Basert på Naturbania, 2000 Byaksen

52

53 Veipakke Drammen Planlagt på 90-tallet. Startet 2000

54 Veipakke Drammen Hovedveien gikk rett gjennom byen 5 milliarder til nytt veisystem Midler til på etterbruk i sentrum Gjøre veier om til gater

55

56 Hvile på laurbærene?

57

58 Bystrategiens plass i plansystemet Bystrategi 2036: Samfunnsdelen av kommuneplanen Kommunal planstrategi Skal gi føringer for arealdelen av kommuneplanen Skal gi føringer for økonomiplan

59 Muligheter og utfordringer for Drammen Trend Mulighet Utfordring Globalisering Nye markeder, rekruttere arbeidskraft, Internasjonal befolkning Tøffere konkurranse, klima, integrering Befolkningsvekst Kraft til å gjennomføre transformasjon, utvikling Press på tjenester, infrastruktur og økonomi Kunnskap og teknologi Bedre tjenester, økt effektivitet, nye markeder Sårbarhet, tøffere konkurranse, krav til effektivitet Vi lever lenger, og bedre Mange flere ressurssterke innbyggere med god tid Press på kapasitet, større krav til kvalitet, folkehelse Byene vokser sammen Større felles boog arbeidsmarked Samarbeid, byutvikling, infrastruktur, transport SSB, 2036: (H) (M) (L)

60 SWOT-analyse Styrker Svakheter Interne Sterke bedrifter særlig innenfor handel, tjenester, logistikk, elektroteknisk industri Mange gasellebedrifter Et godt samarbeid mellom viktige næringsutviklingsaktører Aktivt regionalt samarbeid Attraktiv bokommune Transportknutepunkt Godsknutepunkt (Drammen havn) Nærhet til Oslo og Kongsberg/Hortenmiljøene BI, Høgskolen i Buskerud, Papirbredden ARENA programmet Helseinnovasjon Tilgang på og relativt rimelige næringslokaler Flerkulturell befolkning Muligheter Lavt utdannet befolkning Lite kunnskapsintensive næringer Ubenyttede næringsarealer Handel konsentrert til kjøpesentre utenfor sentrum Kapasitetsproblemer på E18 mot Oslo Kapasitetsproblemer på Jernbanen Dårlig kapasitet på deler av kollektivsystemet Administrasjonen oppfattes å være lite næringslivsvennlig Høy arbeidsledighet blant innvandrere Trusler Eksterne Forventet befolkningsvekst Beliggenheten åpner for å kunne få en strategisk funksjon i forhold til Kongsberg, Osloregionen og kommunene rundt Mangfoldig næringsliv Vær en attraktiv og konkurransedyktig kommune for nytenkning og vekst i næringslivet Bedre byutnyttelse gjennom forbedret kollektivtilbud samt fortetting og transformasjon av sentrale områder i kommunen Inkludere innvandrere i alle deler av samfunnslivet 60 Eldrebølgen Pendlerkommune uten eget arbeidsmarked Mister troverdigheten/omdømme utad Deler av sentrum blir liggende ubenyttet Ytterligere handelslekkasje som følge av svekkede parkeringsmuligheter i sentrum Manglende investeringer i transportinfrastruktur, nasjonalt og regionalt Mister rollen som godsknutepunkt Reduserte muligheter for utvikling av områder som følge av dårlig samarbeid mellom Rom Eiendom, Jernbaneverket og kommunen Konflikter og rivalisering mellom Drammen og kommunene rundt Dårlig integrering av innvandrere

61 nye innbyggere i nye arbeidsplasser i 2036 TRAVBANEN SUNDLAND NYBYEN BRAGERNES BRAKERØYA STRØMSØ TOLLBUKAIA TANGEN/ NØSTED

62 Drammen Sundland I 2012 rulleres kommuneplanen, og planen har et tolvårs perspektiv I Drammen har vi i 10 år hatt visjonen om Naturbania Nå er det tid for å stake ut kursen på nytt Vi bruker kommuneplanprosessen til å utvikle en ny visjon

63 Bystrategi Vi skal se langt frem til neste jubileum i 2036 Hvordan vil vi at Drammen skal utvikles? Hvordan skal vi skape og takle veksten på en bærekraftig måte?

64 Fremtidsbilder For å løfte debatten utviklet vi tre fremtidsbilder tre mulige retninger for Drammen Friskus byen som er best på folkehelse Globus den internasjonale byen som er best på utdanning og innovasjon Inspiritus byen som er best på kultur og opplevelser

65

66 Kommunikasjonsstrategi og medvirkningsarenaer Redaksjonell omtale/blest Avis Radio ID-magasinet Digitale medier Blogg Nettsider Facebook Epost/SMS Arrangementer Eksisterende møteplasser Folkemøter

67 Medvirkning Plan- og bygningsloven stiller krav til medvirkning i plan- prosessen I Drammen tar vi det på alvor Vi har invitert bysamfunnet til å si sin mening Vi har invitert bybrukerne, de som ikke bor i byen, men arbeider eller handler her eller de som er brukere av service- og kulturtilbudene

68

69 Drammen 2036: Sundland 28. januar 12. februar

70 Drammen 2036: Sundland 28. januar 12. februar

71 Deltagelse 2500 Medvirkningsarena Antall besøkende Fremtidsutstilling, besøkende Verksteder, deltagere 250 1) Blogg (trafikktall/besøk på siden) Facebook (respons på 10 oppslag) ) Inngår også i antall besøkende til fremtidsutstillingen Øvrige medvirkningsarenaer/innspill Byjubileets ungdomspanel Byjubileets kunst og kulturpanel Pensjonistuniversitetet i Drammen Mediehuset DT, Byen Vår Drammen, Drammen næringslivsforening Drammen Idrettsråd Trygg trafikk

72 Resultat av medvirkningsprosessen Felles for alle fremtidsbildene: Differensiert og attraktivt botilbud for alle Effektive kollektive transportløsninger, internt og eksternt Økt fremkommelighet for gående og syklende Drammens regionale rolle Byens grønne profil Mellommenneskelige verdier Fra fremtidsbildene: Globus og Friskus er de fremtidsbildene som fikk mest respons, men enkeltelementer i Inspiritus er også viet betydelig oppmerksomhet Internasjonalt perspektiv befolkning, studenter, næringsliv Utdanning alle nivåer, næringslivets og regionens behov Aktiv befolkning med god helse, gode levekår, frivillighet (OFS) Sentrum: Handel, kultur, opplevelse, idrett, grønne lunger

73 Utkastet til bystrategi vil basere seg på fremtidsbilder og innspill Elementer er innarbeidet, anslagsvis: 60 % Globus: Barnehage, skole, kompetanse, internasjonal, urban 30 % Friskus: Folkehelse, helseteknologi, fysisk aktivitet 10 % Inspiritus: Opplevelser, kreativitet

74 Arbeidstittel: Drammen vekst med kvalitet! Vekstmulighetene og utfordringene vil prege alle deler av kommunens virksomhet. Veksten er både en stor og en alvorlig utfordring kan gå alvorlig galt, eller veldig bra. For å være en god kommune, må byen ha tydelig fokus på kvalitet; tjenester, byutvikling, opplevelser, næringsliv

75 Prosessen så langt Planprogram for bystrategien vedtatt av bystyret 13. desember 2011 Medvirkningsprosess med fremtidsbilder gjennomført januar februar 2012 Valg av utviklingsretning for Drammen vedtatt av bystyret 24. april 2012 Utkast til bystrategi utarbeidet mai september

76 Prosessen så langt Utkast til bystrategi var på høring i perioden 24. oktober til 12. desember I januar avholdt bystyret arbeidsverksteder på Papirbredden. Her ble høringsinnspillene og bystrategiens kapitler gjennomgått 19. mars avholdt bystyret et eget arbeidsverksted med visjon som tema 76

77 Drammen 2036 oppløpet I januar avholdt bystyret arbeidsverksteder på Papirbredden. Her ble høringsinnspillene og bystrategiens kapitler gjennomgått Oppdatert utgave av bystrategien med innspill fra arbeidsverkstedene er publisert på kommunens nettside. Innspillene er merket

78 Drammen 2036 oppløpet Rådmannen utarbeidet nytt utkast basert på forslagene fra arbeidsverkstedene I etterkant av denne prosessen utarbeidet rådmannen nytt utkast som ble fremlagt i formannskapet. Denne synliggjorde hvordan de ulike innspillene fra arbeidsverkstedene er ivaretatt. Gruppelederne har vært arbeidsutvalg og sydd sammen endelig innstilling

79 Enstemmig vedtatt juni

80 Bystrategi 2036 Byvekst Presentasjon for bystyret med 18. september kvalitet: 2012 Drammen 2036 større, smartere og sunnere

81

82

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036 FREMTIDSVERKSTED FOR REPRESENTANTER FOR NÆRINGSLIV OG STUDENTER, 31. JANUAR 2012 OPPSUMMERING

BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036 FREMTIDSVERKSTED FOR REPRESENTANTER FOR NÆRINGSLIV OG STUDENTER, 31. JANUAR 2012 OPPSUMMERING BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036 FREMTIDSVERKSTED FOR REPRESENTANTER FOR NÆRINGSLIV OG STUDENTER, 31. JANUAR 2012 OPPSUMMERING Hvilke bedrifter/organisasjoner var representert? Akademiet vgs Drammen Drammen

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2010

Årsmelding for Drammen kommune 2010 Årsmelding for Drammen kommune 2010 Forsidebilde: Marienlyst skole, Norges første skole bygget med passivhusstandard. ÅRSMELDING 2010 DRAMMEN KOMMUNE INNHOLD side 3 Leseveiledning side 4 Innledning side

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Innhold C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 Drammen Næringslivsforening H. Strøm

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Kommuneplanutvalget (KPU) - arbeid med dimensjonene

Kommuneplanutvalget (KPU) - arbeid med dimensjonene Grimstad kommune Kommuneplanen 2010 2022 Kommuneplanutvalget (KPU) - arbeid med dimensjonene Dette notatet inneholder oversikt over alle dimensjonene som kommunestyret (sak- 016/09) har valgt for arbeidet

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14.

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14. Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027 Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1. Planprogram for Eigersund kommune... 3 Hva

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Alta vil Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Forslag til vedtak. Sist revidert: 2015-04-24 Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1 Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA Telefon: 78 45 50 00 Telefaks:

Detaljer

Hvordan Drammen reiste seg. Hva seks byplansjefer forteller om byutviklingen 1980 2011

Hvordan Drammen reiste seg. Hva seks byplansjefer forteller om byutviklingen 1980 2011 Hvordan Drammen reiste seg Hva seks byplansjefer forteller om byutviklingen 1980 2011 BULL NETTVERK FOR BYUTVIKLINGENS LANGE LINJER 2014 Hvordan Drammen reiste seg Hva seks byplansjefer forteller om byutviklingen

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

Strategisk næringsplan 2014-2018

Strategisk næringsplan 2014-2018 Strategisk næringsplan 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Opphavsrettigheter, forsidebilder: Bilde øverst: Siw Aina Strømøy Nest nederst til høyre: Salmar Farming, ved Brage Hansen Nederst til

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 Rapport 2010/25 fra Vista Analyse AS Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 H. Toftdahl og B. Jorde Vista Analyse AS Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato for ferdigstilling

Detaljer

Søndre Land. Situasjonsanalyse. omdømmestrategi og tiltaksplan

Søndre Land. Situasjonsanalyse. omdømmestrategi og tiltaksplan Søndre Land Situasjonsanalyse omdømmestrategi og tiltaksplan Innledning Omdømmearbeidet i Søndre Land er del av «Opptur Søndre Land» med et overordnet mål om å bidra til befolkningsvekst og økt næringsutviklingen

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2010-2025

KOMMUNEPLAN 2010-2025 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY STAVANGER KOMMUNE VEDTATT AV BYSTYRET 14.06.2011 1 2 3 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY Forord Den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer