ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC"

Transkript

1 TTIX 30 H / M / PC / XC TTIX 50 H / M / PC / XC Operating Instructions

2 TTIX H/M Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 6 Etter arbeidet 7 Vedlikehold 8 vhjelping av forstyrrelser 9 nnet Betjeningselementer Betjeningspanel Sammenbygging av maskinen Utpakking av tilbehøret fra emballasjen Festing av sugerørholderen til sugerøret Før idriftsettelse Innsetting av filterposen Innsetting av filterposen Tilkoplinger Tilkopling av sugeslangen Elektrisk tilkopling Innkopling av maskinen Bryter 0-I Bryter auto-0-i Sugekraftregulering uto-on/off-drift bryterstilling auto Rengjøring av filterelementet Rengjøring av filterelementet " Push & Clean " (TTIX 30- / 50-xx PC) Kontroll av volumenstrøm-overvåkningen kustisk varselsignal Rengjøring av filterelementet " XtremeClean " (TTIX 30- / 50-xx XC) rbeidsteknikker Oppsugning av tørre materialer Oppsugning av væske Utkopling og oppbevaring av sugerenn Vedlikeholdsskjema Vedlikeholdsarbeider Tømming av smussbeholderen Utskiftning av sikkerhetsfilterposen Utskiftning av filterposen Utskiftning av avfallsposen Utskiftning av filterelementet (H)(Push & Clean System) Utskiftning av filterelementet (H)(XtremeClean System) Utskiftning av filterelementet (M)(Push & Clean System) Utskiftning av filterelementet (M)(XtremeClean System) Resirkulering av maskinen Garanti Prøver EF-konformitetserklæring Tekniske data Tilbehør

3 TTIX H/M Viktige sikkerhetsinstrukser Kjennetegning av informasjon Les igjennom dokumentet før du tar maskinen i bruk og oppbevar det slik at det er lett tilgjengelig til enhver tid. FRE Fare som umiddelbart fører til alvorlige og irreversible eller livstruende personskader. DVRSEL Fare som kan føre til alvorlige eller livstruende personskader. FORSIKTIG Fare som kan føre til lettere personskader eller materielle skader. Maskinen må kun benyttes av personer som er instruert i håndteringen og som har fått uttrykkelig beskjed om å betjene maskinen kun brukes under oppsikt ikke brukes av barn Før arbeidet påbegynnes skal maskinens betjeningspersonale informeres om håndtering av maskinen de farer det oppsugde materialet representerer sikker deponering av oppsugd materiale 1. Enhver arbeidsmåte hvor sikkerheten ikke er garantert, må unngås. 2. Bruk aldri sugeren uten filter. 3. Koble ut maskinen og trekk ut støpslet i følgende situasjoner: - før rengjøring og vedlikehold - før utskiftning av deler - ved skumutvikling eller hvis det renner ut væske Maskinens anvendelsesformål Drift av maskinen skal skje i samsvar med gjeldende nasjonale bestemmelser. Ved siden av driftsinstruksen og vedkommende brukerlands gjeldende bindende forskrifter for forebyggelse av ulykker, skal også de anerkjente fagtekniske regler for sikkerhetsmessig og faglig riktig arbeidsutførelse følges. I 1997 ble det innført en ny kategorisering av helsefarlig støv og tilhørende avsugmaskiner. Kategoriseringen er regulert i IEC (på verdensbasis) og EN (for Europa). Støvklasse H (høy). Denne støvklassen omfatter støvtyper med MK-verdier, samtlige kreftfremkallende støvtyper og støvtyper som er belastet med sykdomsfremkallere. Sugere i denne støvklassen testes som totalmaskin. Maksimum gjennomtrengelighetsgrad er 0,005%, avfallsbehandling skal skje på støvfri måte. 2

4 TTIX H/M Støvklasse M (middels). Denne støvklassen omfatter støvtyper med MK-verdier > 0,1 mg/m³ samt trestøv. Sugere i denne støvklassen testes som totalmaskin. Maksimum gjennomtrengelighetsgrad er 0,1%, avfallsbehandling skal skje på støvfattig måte. lle sikkerhetssugere må være utstyrt med en volumstrøm-overvåkingsinnretning for å sikre en minimum lufthastighet på V min = 20 m/s. Sugerne er egnet for opp-/avsuging av tørre, ikke brennbare støvtyper, ikke brennbare væsker, trestøv og helsefarlig støv med MK-verdier, kreftfremkallende støv og støv som inneholder sykdomsfremkallere. Sugerne TTIX 30-XH og TTIX 50-XH er i tillegg godkjent for asbestsanering (TRGS 519). Maskinen er egnet for industriell bruk, for eksempel på følgende områder: hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, forretninger, kontorer, utleieforretninger Transport Enhver anvendelse utover dette er å anse som ikke korrekt. Produsenten bærer intet ansvar for skader som oppstår grunnet slik anvendelse. Korrekt anvendelse omfatter også overholdelse av drifts-, vedlikeholds- og reparasjonsbetingelsene som er foreskrevet av produsenten. 1. Før transport må alle låser på smussbeholderen lukkes. 2. Ikke tipp apparatet når det er væske i smussbeholderen. 3. Ikke løft opp apparatet med en krankrok. Oppbevaring 1. Oppbevar maskinen tørt og frostfritt. Elektrisk tilkobling Skjøteledninger Vedlikehold, rengjøring og reparasjon 1. Vi anbefaler å kople til maskinen via en feilstrøm-sikkerhetsbryter. 2. Plasseringen av de strømførende delene (stikkontakter, støpsler og koplinger) og av forlengelsesledningen må være slik at sugerens beskyttelsesklasse opprettholdes. 3. Støpsler og koplinger på nettilkoplings- og skjøteledninger må være vanntette. 1. Bruk bare en forlengelseskabel som anbefales av produsenten eller en kabel i enda høyere kvalitet. 2. Ved bruk av forlengelsesledning er det viktig at ledningens minimums-tverrsnitt overholdes: Kabellengde Tverrsnitt < 16 < 25 opp til 20 m 1,5 mm 2 2,5 mm 2 20 til 50 m 2,5 mm 2 4,0 mm 2 Ved arbeidene nedenfor skal det påsees at det ikke virvles opp mer støv enn nødvendig. Bruk P2-åndedrettsvernmaske. OBS! Ved asbestsanering skal det i tillegg brukes engangsklær. Det må kun utføres vedlikeholdsarbeider som er beskrevet i driftsinstruksen. 3

5 TTIX H/M Før rengjøring og vedlikehold av maskinen må alltid nettstøpselet frakoples. Ved vedlikehold og rengjøring må maskinen håndteres på en slik måte at den ikke utgjør en fare for vedlikeholdspersonalet eller andre personer. Innenfor vedlikeholdsområdet gjelder følgende: 1. Bruk filtrert tvangsventilasjon 2. Bruk verneklær 3. Rengjør vedlikeholdsområdet, slik at ingen farlige stoffer kan slippe ut i omgivelsene Før apparatet fjernes fra området som er belastet med farlige stoffer gjelder følgende: 1. Støvsug eller vask maskinen utvendig eller pakk den godt inn 2. Unngå i denne forbindelse spredning av farlig støv Ved vedlikeholds- og reparasjonsarbeider må alle forurensede deler som ikke er tilfredsstillende rengjort 1. Pakkes inn i tette poser 2. Deponeres i samsvar med de forskrifter som gjelder for slik avfallsbehandling Minimum en gang årlig skal Nilfisk-lto-service eller en tilsvarende utdannet person utføre en støvteknisk kontroll, f.eks. med hensyn til skader på filteret, maskinens lufttetthet og kontrollinnretningenes funksjonsdyktighet. Garanti For garantien gjelder våre generelle forretningsvilkår. Ved egenmektige endringer på maskinen, bruk av feil reservedeler og tilbehør samt hvis maskinen brukes til andre formål enn den er konstruert for, bortfaller produsentens garanti for alle skader som kan tilbakeføres til dette. Prøver Elektrotekniske prøver skal utføres i samsvar med forskriftene i ulykkesforebyggelsesforskriften (BGV 3) og DIN VDE 0701 del 1 og del 3. I henhold til DIN VDE 0702 skal disse prøvene utføres med regelmessige mellomrom og etter en reparasjon eller endring. Ved egenmektige endringer på maskinen, bruk av feil børster og rengjøringsmidler samt hvis maskinen brukes til andre formål enn den er konstruert for, bortfaller produsentens garanti for alle skader som kan tilbakeføres til dette. 4

6 TTIX H/M Farekilder Elektrisk system FRE Spenningsførende deler i sugeroverdelen. Kontakt med spenningsførende deler fører til alvorlige eller livstruende personskader. 1. Spyl aldri sugeroverdelen med vann. FRE Strømstøt som følge av defekt nettledning. Ved berøring av en defekt nettledning kan det oppstå alvorlige eller livstruende personskader. 1. Pass på at tilkoplingsledningen ikke skades (f.eks. ved å bli kjørt over, klemt sammen, strukket). 2. Tilkoplingsledningen skal regelmessig kontrolleres med hensyn til skader og eldning. 3. Få defekte nettledninger skiftet ut av Nilfisk-lto-service eller av en elektriker før maskinen settes i drift igjen. FORSIKTIG Maskinens stikkontakt *). Maskinens stikkontakt er bare konstruert for de formålene som er angitt i driftsinstruksen. Tilkobling av andre maskiner kan føre til materielle skader. 1. Koble ut sugeren og maskinen som skal kobles til før sistnevnte plugges inn. 2. Les driftsinstruksen og da spesielt sikkerhetsinformasjonen til maskinen som skal kobles til. FORSIKTIG Skader som følge av uegnet nettspenning. Maskinen kan bli skadet dersom den kobles til en uegnet nettspenning. 1. Pass på at spenningen angitt på typeskiltet stemmer overens med den lokale nettspenningen. Oppsugning av væske FORSIKTIG Oppsugning av væske. Brennbare væsker må ikke suges opp. 1. Før oppsugning av væske skal alltid filterposen/avfallsposen fjernes og flottøren hhv. vannstandsbegrensningen funksjonstestes. 2. Vi anbefaler å bruke et separat filterelement eller en separat filtersil. 3. Ved skumutvikling skal arbeidet omgående stanses og beholderen tømmes. 5

7 TTIX H/M Farlige materialer DVRSEL Farlige materialer. Oppsuging av farlig materiale kan føre til alvorlige eller livstruende personskader. 1. Følgende materialer må ikke suges opp: - Varme materialer (glødende sigaretter, varm aske osv.) - Brennbare, eksplosive, aggressive væsker (f.eks. bensin, løsemiddel, syre, lut osv.) - Brennbart, eksplosivt støv (f.eks. magnesium-, aluminiumstøv osv.) Bruk ved asbestsaneringsarbeider DVRSEL Ved oppsuging av asbest eller asbestholdig materiale: 1. Bruk sugeren TTIX 30-XH og 50 XH. 2. Slangediameteren og sugeslangens diameterinnstilling må stemme overens. Det må sørges for støvfri transport av maskinen og av tilsmussede deler (slange, holderør, munnstykker etc.) i en kunstoffsekk som kan lukkes. Etter bruk i et forseglet område jf. TRGS 519 må asbestsugeren ikke lenger brukes i ubelastede områder. Unntak er kun tillatt hvis asbestsugeren først dekontamineres fullstendig (dvs. ikke kun utside, men også f.eks. kjøleluftkammer, montasjerom for elektriske driftsinnretninger, selve driftsinnretningene etc.) av en sakkyndig jf. TRGS 519 nr Hos støvfjernere må det foreligge en tilstrekkelig luftutskiftningsrate i rommet hvis avluften fra maskinen går ut i rommet (følg i denne forbindelse gjeldende nasjonale bestemmelser). Ved bruk av utblåsningsluftsoppsamler, kan det brukes en slange som er maks 4 m og har en nominell diameter på maks. 50 mm. Reservedeler og tilbehør FORSIKTIG Reservedeler og tilbehørsdeler. Bruk av reservedeler og tilbehørsdeler som ikke er originale kan nedsette maskinens sikkerhet. 1. Bruk bare reservedeler og tilbehørsdeler fra Nilfisk- lto. 2. Bruk kun de børster som følger med maskinen eller er oppført i driftsinstruksen. Tømming av smussbeholderen FORSIKTIG Miljøskadelige sugematerialer. Sugematerialer kan utgjøre en fare for miljøet. 1. Kast det oppsugde materialet i samsvar med lovens bestemmelser. 6

8 TTIX H/M 2 Beskrivelse 2.1 Betjeningselementer 1 Håndtak med spor for oppvikling av tilkoblingsledning 2 Festepunkt for sugerørholder 3 Låseklemme 4 Styrerull 5 Smussbeholder 6 Innløpsrør 7 pparatbryter 8 pparatstikkontakt 9 ktiveringsknapp for filterrengjøring TTIX TTIX 50 7

9 TTIX H/M 2.2 Betjeningspanel TTIX 30- / auto TTIX 30- /

10 TTIX H/M 3 Før idriftsettelse 3.1 Sammenbygging av maskinen Utpakking av tilbehøret fra emballasjen 1. Ta maskinen og tilbehøret ut av emballasjen. 2. Nettstøpselet må ikke være tilkoplet en stikkontakt. 3. Åpne låseklemmene (B) og ta av sugerens overdel. 4. Ta tilbehørsdelene ut av smussbeholderen og emballasjen Festing av sugerørholderen til sugerøret Festing av sugerørholderen til sugerøret Før idriftsettelse vhengig av hvor farlig støvet som skal suges opp er, må sugeren utstyres med tilsvarende filtre: Støvtype Støv med OEL-verdi (toleransegrense) > 0,1 mg/m3 (følg eventuelle nasjonale tilleggsbestemmelser) Kreftfremkallende støv Støv med sykdomsfremkallende stoffer. Støv med OEL-verdi (toleransegrense) > 0,1 mg/m3 (følg eventuelle nasjonale tilleggsbestemmelser) Kreftfremkallende støv Støv med sykdomsfremkallende stoffer. Støv med OEL-verdi (toleransegrense) > 0,1 mg/m3 (følg eventuelle nasjonale tilleggsbestemmelser) Kreftfremkallende støv Støv med sykdomsfremkallende stoffer. Filterpose/avfallssekk/filter element nbefalt for forsvarlig støvfri avhending: Sikkerhedsfi lterpose H Bestillingsnr. TTIX 30-XH: TTIX 50-XH: Filterpose TTIX 30-XH: Bestillingsnr TTIX 50-XH: Bestillingsnr Filter element H PC: Bestillingsnr Filter element H XC: Bestillingsnr

11 TTIX H/M Støvtype Ikke kreftfremkallende støv med OEL-verdier > 0,1 mg/m³ (nasjonale tilleggsbestemmelser skal følges) Trestøv og betongstøv Filterpose/avfallssekk/filter element vfallssekk(5 pcs.) Bestillingsnr Ikke kreftfremkallende støv med OEL-verdier > 0,1 mg/m³ (nasjonale tilleggsbestemmelser skal følges) Trestøv og betongstøv Ikke kreftfremkallende støv med OEL-verdier > 0,1 mg/m³ (nasjonale tilleggsbestemmelser skal følges) Trestøv og betongstøv Filterpose TTIX 30-XM: Bestillingsnr TTIX 50-XM: Bestillingsnr Filter element M PC: Bestillingsnr Filter element M XC: Bestillingsnr Innsetting av filterposen Før opp-/avsuging av støvtyper med MK-verdier: 1. Kontrollér ar alle filtre er på plass og montert på riktig måte. 2. Slangediameteren og sugeslangens diameterinnstilling må stemme overens. 3. Steng for sugeslangen mens motoren går. Hvis lufthastigheten i sugeslangen synker under 20 m/s, gis det av sikkerhetsmessige årsaker et akustisk varselsignal. 1. Nettstøpselet må ikke være tilkoplet en stikkontakt. 2. Åpne låseklemmene () og ta av sugerens overdel. C D 3. Sett sikkerhets-filterposen i smussbeholderen. 4. Plasser tilkoblingen for sikkerhetsfilterposen godt på inntaksstussen 5. Legg en ny avfallssekk i smussbeholderen. Påse at lufteåpningene (E) til avfallssekken befinner seg inne i smussbeholderen. 6. Legg avfallsposens øvre kant over kanten på smussbeholderen. 7. Sett på sugerens overdel. 8. Lukk låseklemmene (). Kontrollér at låseklemmene sitter som de skal. 10

12 TTIX H/M 3.4 Innsetting av filterposen Nettstøpselet må ikke være tilkoplet en stikkontakt. Åpne låseklemmene () og ta av sugerens overdel. 3. Legg filterposen inn i smussbeholderen. 4. Press filterposemuffen hardt på innløpsfittingen. 5. Sett på sugerens overdel. 6. Lukk låseklemmene (). Kontrollér at låseklemmene sitter som de skal. 11

13 TTIX H/M 4 Betjening / drift 4.1 Tilkoplinger Tilkopling av sugeslangen 1. Kople til sugeslangen Elektrisk tilkopling Driftsspenningen som er oppgitt på typeskiltet må stemme overens med ledningsnettets spenning. 1. Kontroller at sugeren er slått av. 2. Kople tilkoplingsledningens støpsel til en forskriftsmessig installert jordet stikkontakt. 4.2 Innkopling av maskinen Bryter 0-I Slange ø27 ø32 ø36 ø38 Slange diameter innstilling ø27 ø32 ø36 ø38 Bryterstilling Funksjon 0 v I På Bryter auto-0-i Slange ø27 ø32 ø36 ø38 Slange diameter innstilling ø27 ø32 ø36 ø38 auto Bryterstilling Funksjon 0 v auto I uto On/Off På / manuell drift 12

14 TTIX H/M Sugekraftregulering Bryterstilling Funksjon auto Med sugekraftreguleringen kan sugeytelsen tilpasses nøyaktig til de forskjellige arbeidsoppgavene uto-on/off-drift bryterstilling auto Slå av sugeren. Slå av elektroverktøyet. Sugeren slås på og av med det tilkoplede elektroverktøyet. Smuss suges opp direkte fra støvkilden. Det er kun tillatt å kople til støvteknisk testede støvproduserende innretninger. Maksimalt effektopptak for tilkoplet elektroapparat: Se kapittel Tekniske data. Før bryteren dreies til bryterstillingen auto må det kontrolleres at det tilkoplede elektroapparatet er slått av. 3. Kople elektroverktøyet og sugeren sammen med sugeslangen. 4. Stikk elektroverktøyets støpsel inn i apparatstikkontakten på sugerens betjeningspanel. auto 5. Slå på sugeren, bryterstilling "auto". 6. Slå på elektroverktøyet. Sugermotoren starter når det tilkoplede elektroverktøyet slås på. Når elektroapparatet slås av fortsetter sugeren å gå en kort stund, slik at støvet som sitter i sugeslangen suges ned i filterposen. 13

15 TTIX H/M 4.3 Rengjøring av filterelementet Rengjøring av filterelementet " Push & Clean " (TTIX 30- / 50-xx PC) Filter Cleaning System Kun ved oppsuging uten filterpose og uten innleggs-tekstilfilter. Ved redusert sugeytelse: 1. Sett bryteren i stillingen "I" (maksimum sugeytelse). 2. Steng munnstykkets eller sugeslangens åpning med håndflaten. 3. Trykk aktiveringsknappen for filterrengjøring tre ganger. Luftstrømmen som går gjennom maskinen renser da lamellene i filterelementet for fastsittende støv Kontroll av volumstrøm- overvåkingen Før opp-/avsugning av støv med MK-verdier: 1. Kontroller at alle filtre er på plass og montert på riktig måte. 2. Steng for sugeslangen mens motoren går, etter ca. 1 sekund gis et akustisk varselsignal kustisk varselsignal Hvis lufthastigheten i sugeslangen synker under 20 m/s, gis av sikkerhetsmessige årsaker et akustisk varselsignal, se kapittelet vhjelping av forstyrrelser Rengjøring av filterelementet " XtremeClean " (TTIX 30- / 50-xx XC) Kun ved oppsuging uten innleggs-tekstilfilter. 10 sec. For å oppnå en jevnt høy sugeytelse, renses filterelementet automatisk under drift. Hvis filterelementet er ekstremt skittent anbefaler vi full rengjøring: 1. Slå av sugeren. 2. Steng munnstykkets eller sugeslangens åpning med håndflaten. 3. Sett apparatbryteren i stillingen I og la sugeren gå i ca. 10 sekunder mens sugeslangens åpning er stengt. 14

16 TTIX H/M 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 5.1 rbeidsteknikker Ved riktig bruk kan supplerende tilbehør, sugemunnstykker og sugeslanger forsterke rengjøringsvirkningen og lette rengjøringsarbeidet. En effektiv rengjøring oppnås ved å følge noen få retningslinjer, kombinert med Deres egne erfaringer på spesielle områder. I det følgende finner De grunnleggende informasjon Oppsugning av tørre materialer FORSIKTIG! Brennbare materialer må ikke suges opp. Før oppsugning av tørre materialer med MK-verdier skal det alltid settes en sikkerhets-filterpose i beholderen. Bestillings-nr. se kapittel Tilbehør. Før oppsugning av tørre materialer skal det alltid settes en avfallspose i beholderen (bestillings-nr. se kapittel Tilbehør ). Det oppsugde materialet kan da kastes på en enkel og hygienisk måte. Etter oppsugning av væske er filterelementet fuktig. I fuktig tilstand tilstoppes filterelementet raskere ved oppsugning av tørre materialer. v denne grunn skal filterelementet vaskes og tørkes eller byttes ut mot et tørt element før maskinen brukes til oppsugning av tørre materialer Oppsugning av væske FORSIKTIG! Brennbare væsker må ikke suges opp. Før oppsugning av væske skal alltid filterposen/avfallsposen fjernes. Vi anbefaler å bruke et separat filterelement eller en separat filtersil. Ved skumutvikling skal arbeidet omgående stanses og beholderen tømmes. For å redusere skumutviklingen kan anti-skummiddelet lto Foam Stop brukes (best.-nr. se kapittel Tilbehør ). 15

17 TTIX H/M 6 Etter arbeidet 6.1 Utkopling og oppbevaring av sugerenn C B E 1. Etter oppsugning av helsefarlig støv må sugeren støvsuges utvendig. 2. Kople sugeslangen fra maskinen og steng innløpsrøret () med pluggen (B). 3. Slå av maskinen og trekk nettstøpselet ut av stikkontakten. 4. Vikle tilkoplingsledningen rundt håndtaket (C). Begynn å rulle opp ledningen ved huset, ikke ved støpselenden, slik at tilkoplingsledningen ikke vris. 5. Tøm smussbeholderen, rengjør sugeren. 6. Etter oppsuging av væske: Sett bort sugerens overdel separat, slik at filterelementet kan tørke. 7. Heng sugerøret med gulvmunnstykket (D) på holderne og legg på plass tilbehøret (E). 8. Sett sugeren i et tørt rom, beskyttet mot bruk av uvedkommende. D 16

18 TTIX H/M 7 Vedlikehold 7.1 Vedlikeholdsskjema Etter arbeidet Ved behov Tømming av smussbeholderen Utskiftning av sikkerhetsfilterposen Utskiftning av filterposen Utskiftning av avfallsposen Utskiftning av filterelementet (H) (Push&Clean) Utskiftning av filterelementet (H) (XtremeClean) Utskiftning av filterelementet (M) (Push&Clean) Utskiftning av filterelementet (M) (XtremeClean) 7.2 Vedlikeholdsarbeider Tømming av smussbeholderen Etter tømming: Rengjør beholderens kant og tetningene i mellomringen og sugerens overdel før disse settes på igjen. Hvis tetningen eller sporet et skittent eller skadet, reduseres sugeytelsen. Før sugeslangen monteres igjen: Rengjør innløpsrøret og slangemuffen. 1. Slå av maskinen og trekk nettstøpselet ut av stikkontakten. 2. Åpne låseklemmene () og ta av sugerens overdel. 3. Tøm ut det oppsugde materialet. 4. Kast det oppsugde materialet i samsvar med gjeldende lovbestemmelser. 5. Sett på sugerens overdel. 6. Lukk låseklemmene (). Kontrollér at låseklemmene sitter som de skal. 17

19 TTIX H/M Utskiftning av sikkerhetsfilterposen Slå av maskinen og trekk nettstøpselet ut av stikkontakten. Åpne låseklemmene () og ta av sugerens overdel. B Demontere sikkerhetsfilterpose: 3. Lukk avfallssekken med 4. snor (B). Trekk avfallssekkmuffen forsiktig av innløpsfittingen (C). 5. Lukk avfallssekkmuffen (D) med skyveren. 6. Deponer avfallssekken i samsvar med bestemmelsene. D Montere sikkerhetsfilterpose: 7. Rengjør smussbeholderen. 8. Legg filterposen i smussbeholderen. 9. Påse at lufteåpningene (D) til avfallssekken befinner seg inne i smussbeholdere 10. Press filterposemuffen hardt på innløpsfittingen. 11. Brett den øverste kanten på avfallssekken over kanten på smussbeholderen. 12. Sett på sugerens overdel. 13. Lukk låseklemmene (). Kontrollér at låseklemmene sitter som de skal. 18

20 TTIX H/M Utskiftning av filterposen 1. Slå av maskinen og trekk nettstøpselet ut av stikkontakten. 2. Åpne låseklemmene () og ta av sugerens overdel. B D Demontere filterpose: 3. Trekk filterposemuffen (B) forsiktig av innløpsfittingen (C). 4. Lukk filterposemuffen med skyveren (D). 5. Deponer filterposen i samsvar med bestemmelsene. C Montere filterpose: 6. Rengjør smussbeholderen. 7. Legg filterposen (B) i smussbeholderen. 8. Press filterposemuffen hardt på innløpsfittingen. 9. Sett på sugerens overdel. 10. Lukk låseklemmene (). Kontrollér at låseklemmene sitter som de skal. 19

21 TTIX H/M Utskiftning av avfallsposen 1. Slå av maskinen og trekk nettstøpselet ut av stikkontakten. 2. Åpne låseklemmene () og ta av sugerens overdel. B D Demontere avfallssekk: 3. Lukk avfallssekken med snor (B). 4. Trekk avfallssekkmuffen forsiktig av innløpsfittingen (C). 5. Lukk avfallssekkmuffen (D) med skyveren. 6. Deponer avfallssekken i samsvar med bestemmelsene. C E Montere avfallssekk: 7. Rengjør smussbeholderen. 8. Legg en ny avfallssekk i smussbeholderen. Påse at lufteåpningene (E) til avfallssekken befinner seg inne i smussbeholderen. 9. Press filterposemuffen hardt på innløpsfittingen. 10. Brett den øverste kanten på avfallssekken over kanten på smussbeholderen. 11. Sett på sugerens overdel. 12. Lukk låseklemmene (). Kontrollér at låseklemmene sitter som de skal. 20

22 TTIX H/M Utskiftning av filterelementet (H) (Push & Clean System) 1. Slå av maskinen og trekk nettstøpselet ut av stikkontakten. 2. Åpne låseklemmene () og ta av sugerens overdel. Ved arbeidene nedenfor skal det påsees at det ikke virvles opp mer støv enn nødvendig. Bruk P2-åndedrettsvernmaske. OBS! Ved asbestsanering skal det i tillegg brukes engangsklær. Bruk aldri sugeren uten filter! D B C Demontere filterelement: 3. Bruk vertøyet (C) som følger med, drei filterholderen (D) mot urviserne og ta den ut. 4. Ta filterelementet forsiktig av. 5. Rengjør filterpakningen (B), kontroller den med hensyn til skader og skift den ut om nødvendig. 6. Trekk filterbeskyttelsesposen over filterelementet. 7. Trekk forsiktig ut filterelementet og lukk filterbeskyttelsesposen med en knute. 8. Kast det brukte filterelementet i samsvar med lovens bestemmelser. Montere filterelement: 9. Bruk verktøyet som følger med, fest filterholderen og drei den med urviserne så den låses på plass. 10. Sett på sugerens overdel. 11. Lukk låseklemmene (). Kontrollér at låseklemmene sitter som de skal. 21

23 TTIX H/M Utskiftning av filterelementet (H) (XtremeClean System) 1. Slå av maskinen og trekk nettstøpselet ut av stikkontakten. 2. Åpne låseklemmene () og ta av sugerens overdel. Bruk aldri sugeren uten filter! Demontere filterelementer: 3. Skru ut skruen og åpne filterspenningsdelen (B) 4. Ta de to kassettene med filterelementer forsiktig ut. B B Utskiftning av filterelement: 5. Trekk filterbeskyttelsesposen over filterelementet. 6. Trekk forsiktig ut filterelementet og lukk filterbeskyttelsesposen med en knute. 7. Kast det brukte filterelementet i samsvar med lovens bestemmelser. C D Montere filterelementer: 8. Sett nye filterelementer (C) i kassettene (D). 9. Sett kassettene med filterelementer i sugeroverdelen. 10.Fest filterspenningsdelen (B) og trekk til skruen 11.Deponer de brukte filterelementene i samsvar med bestemmelsene. B 22

24 TTIX H/M 12. Sett på sugerens overdel. 13. Lukk låseklemmene (). Kontrollér at låseklemmene sitter som de skal Utskiftning av filterelementet (M) (Push & Clean System) Bruk aldri sugeren uten filter! 1. Slå av maskinen og trekk nettstøpselet ut av stikkontakten. 2. Åpne låseklemmene () og ta av sugerens overdel. B Demontere filterelement: 3. Vri filterspennskiven mot klokkeretningen og ta den ut. 4. Ta filterelementet forsiktig av. 5. Rengjør filterpakningen (B), kontroller den med hensyn til skader og skift den ut om nødvendig. Montere filterelement: 6. Sett inn et nytt filterelement. 7. Sett på filterspennskiven og lås den ved å vri i klokkeretningen. 8. Deponer det brukte filterelementet i samsvar med bestemmelsene. 9. Sett på sugerens overdel. 10. Lukk låseklemmene (). Kontrollér at låseklemmene sitter som de skal. 23

25 TTIX H/M Utskiftning av filterelementet (M) (XtremeClean System) 1. Slå av maskinen og trekk nettstøpselet ut av stikkontakten. 2. Åpne låseklemmene () og ta av sugerens overdel. Bruk aldri sugeren uten filter! Demontere filterelementer: 3. Åpne filterspennanordningen (B). 4. Ta de to kassettene med filterelementer forsiktig ut. B B Montere filterelementer: 5. Sett nye filterelementer (C) i kassettene (D). 6. Sett kassettene med filterelementer i sugeroverdelen. 7. Lås filterspennanordningen (B). 8. Deponer de brukte filterelementene i samsvar med bestemmelsene. C D B 9. Sett på sugerens overdel. 10.Lukk låseklemmene (). Kontrollér at låseklemmene sitter som de skal. 24

26 TTIX H/M 8 vhjelping av forstyrrelser Forstyrrelse Årsak vhjelping Motor går ikke > Tilkoplings-stikkontaktens Slå på nettsikringen. sikring utløst. > Overbelastningsvern aktivert. Slå av sugeren, la den avkjøle i ca. 5 minutter. Hvis sugeren ikke kan slås på igjen, ta kontakt med Nilfi sk-lto kundeservice. > Motor defekt. La Nilfi sk-lto-service skifte ut motoren. Motor går ikke ved > Elektroverktøy defekt eller automatisk drift ikke tilkoplet riktig. > Elektroverktøyets effektopptak for lavt. Redusert sugeytelse > Sugekraftregulering innstilt til for lav sugeytelse. Ingen sugevirkning ved våtsuging > Tanken, avfallsposen, fi lterposen eller sikkerhetsfi lterposen er full. > Sugeslange/munnstykke tilstoppet. > Beholder, avfallspose eller fi lterpose full. Kontroller elektroverktøyets funksjonsdyktighet hhv. stikk støpselet godt inn. Overhold minimum effektopptak på P >40 W. Innstill sugekraften som beskrevet i kapittel Sugekraftregulering. Se kapitlene Slik tømmer du tanken eller Slik skifter du ut avfallsposen, fi lterposen eller sikkerhetsfi lterposen. Rengjør sugeslangen/ munnstykket. Se avsnittet Tømming av beholderen" eller "Utskiftning av avfallsposen, fi lterposen. > Filterelement skittent. Se kapittel Rengjøring av fi lterelementet, Utskiftning av fi lterelementet. > Pakning mellom beholder og suger-overdel defekt eller mangler. Skift ut pakningen. > Rengjøringsmekanisme defekt. Spenningssvingninger > For høy impedans i spenningsforsyningen. Informer Nilfi sk-lto-service. > Beholder full. Slå av apparatet. Tøm beholderen. Kople apparatet til en annen stikkontakt som ligger nærmere sikringsboksen. Spenningssvingninger over 7% forventes ikke hvis impedansen på leveringspunktet er 0.15 Ω. 25

27 TTIX H/M 9 nnet 9.1 Resirkulering av maskinen En utrangert maskin skal omgående gjøres ubrukelig. 1. Kople fra nettstøpselet 2. Klipp over tilkoplingsledningen. 3. Elektrisk utstyr skal ikke kastes som husholdningsavfall! I henhold til det europeiske direktivet 2002/96/EC om utrangerte elektriske og elektroniske apparater må brukte elektriske apparater utsorteres og resirkuleres på miljøvennlig måte. 9.2 Garanti For garantien gjelder våre generelle forretningsvilkår. Ved egenmektige endringer på maskinen, bruk av feil reservedeler og tilbehør samt hvis maskinen brukes til andre formål enn den er konstruert for, bortfaller produsentens garanti for alle skader som kan tilbakeføres til dette. 9.3 Prøver Elektrotekniske prøver skal utføres i samsvar med forskriftene i ulykkesforebyggelsesforskriften (BGV 3) og DIN VDE 0701 del 1 og del 3. I henhold til DIN VDE 0702 skal disse prøvene utføres med regelmessige mellomrom og etter en reparasjon eller endring. Ved egenmektige endringer på maskinen, bruk av feil børster og rengjøringsmidler samt hvis maskinen brukes til andre formål enn den er konstruert for, bortfaller produsentens garanti for alle skader som kan tilbakeføres til dette. Sugeren er godkjent jf. IEC/EN EFkonformitetserklæring EF-konformitetserklæring Nilfi sk-dvance /S Industrivej 1 DK-9560 Hadsund Produkt: Type: Beskrivelse: pparatets konstruksjonstype er i samsvar med følgende gjeldende bestemmelser: nvendte harmoniserte standarder: nvendte nasjonale standarder og tekniske spesifikasjoner: Suger for tørt og vått materiale TTIX 30 -/50 -/0H/0M/PC/XC TTIX 30 -/50 -/2H/2M/PC/XC 110/ V 50Hz EC-maskindirektiv2006/42/EC EC-lavspenningsdirektiv 2006/95/EC EC-direktiv EMK 2004/108/EC EN , EN EN EN , EN , EN IEC IEC Dipl. Ing. Wolfgang Nieuwkamp Prøver og godkjennelser Hadsund,

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Innhold Kjennetegning av informasjon 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 6 Etter arbeidet

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Bruksanvisning for betongblander

Bruksanvisning for betongblander Bruksanvisning for betongblander Symbolenes betydning OBS! Les bruksanvisningen før bruk! Trekk nettstøpslet ut av stikkontakten før huset åpnes! Betongblanderen skal kun brukes når deksler og plater er

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com E5 Tepperenser Norsk Brukerhåndbok Model 9004198-230V www.tennantco.com 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* DRIFT Denne håndboken leveres sammen med hver nye modell.den inneholder nødvendig drifts-- og

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR de Einbau- und Betriebsanleitung 2 535 459-Ed.02 / 2013-07-Wilo Fig. 1a: 15 17 9 1 16 14 4 10 7 5 11 3 8 12 Fig. 1b: 15 1 17 9 16 14 10 7 5 6

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Clinique Sonic System

Clinique Sonic System Clinique Sonic System vibrerende rensebørste brukermanual VIKTIGE FORHOLDSREGLER Clinique Sonic System er ikke tiltenkt til å brukes av personer (inklusive barn) med fysiske hemmelser, manglende følelses-

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

PR 25 roterende laser

PR 25 roterende laser PR 25 roterende laser Det er viktig at bruksanvisningen leses før apparatet tas i bruk. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med apparatet. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med apparatet når

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer