Årsrapport KoKom. Mai 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport KoKom. Mai 2014"

Transkript

1 2013 Årsrapport KoKom Mai 2014

2 N asjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i Ved senteret drives nasjonale prosjekt innen videreutvikling av medisinsk nødmeldetjeneste og internasjonale prosjekt som gjelder utvikling av og tilgang til nødmeldetjenesten generelt. KoKom håndterer området kommunikasjon innenfor prehospital akuttmedisin fra en så vel helsefaglig, teknisk og organisatorisk vinkling. Vår uavhengighet i forhold til operativ tjeneste gir oss spillerom til å kunne arbeide med prosjekter der fokus er å bidra til best mulig fungerende medisinsk nødmeldetjeneste for tjenesten og befolkningen. Videre er KoKom et kompetansesenter for kommunikasjon i den akuttmedisinske kjeden. Retningsangivende for kjernevirksomheten er å virke for medisinsk nødmeldetjeneste og helsetjenestens kommunikasjonsberedskap nasjonalt, og bidra til å optimalisere denne som en del av helsetjenesten. Som nasjonalt senter har KoKom en nettverkbyggende rolle, og er faglig engasjert i personellopplæring og i utviklingen av beslutningsstøtteverktøyene som blir brukt i medisinsk nødmeldetjeneste. Vi holder til i Bergen, like i nærheten av Haukeland universitetssykehus. I tilknytning til kontorlokalene finnes også KoKom sin LV-/AMK-simulator. Kontaktadresser: Post-/besøksadresse Møllendalsbakken Bergen Fakturaadresse Nettadresse E-post Helse Bergen HF Regnskapsseksjonen 5021 Bergen Telefon

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSATTE FORANKRING KoKom i LOKASJONSBASERTE TJENESTER I NØDNETT FUNKSJONELLE KRAV TIL OPPDRAGSHÅNDTERINGSSYSTEM ECALL NASJONALPROSJEKT ARBEIDSPROSESSER OG BRUK AV STØTTEVERKTØY I AMK KOMPETANSE FOR FLIGHT FOLLOWING I AMK/LA PROSJEKTER DER KOKOM HAR BIDRATT ISAR VIRTUELL AMK DIGITAL KOMMUNIKASJON MED NØDSTILTE OVERSIKT PUBLIKASJONER SAMMENDRAG FRA PUBLIKASJONENE ANDRE OPPGAVER INFORMASJONSARBEID LV/AMK-SIMULATOR DATABASE FOR MEDISINSK NØDMELDETJENESTE HØRINGER SEMINAR, KOMPETANSEUTVIKLING, PRESENTASJONER KONFERANSER OG SEMINAR MED KOKOM SOM ARRANGØR ELLER DELARRANGØR KOMPETANSEUTVIKLING PRESENTASJONER HOLDT AV ANSATTE VED KOKOM DELTAKELSE PÅ KONFERANSER/FAGLIGE SAMLINGER DELTAKELSE I KOMITÉER, STYRER OG ANNET STUDIEREISER KURS ØKONOMI Forsideillustrasjon: KoKom-collage ved Peter Meder. 3

4 1. ANSATTE KoKom sine ansatte har kompetanse innen en rekke fagområder: Helsefag (lege; spesialist i samfunnsmedisin, sykepleiere), informasjonsfaglig kompetanse (journalist), teknisk/ikt-kompetanse (sivilingeniør), samt økonomisk/administrativ kompetanse, fordelt på 7,6 årsverk. KoKom er aktør innen følgende arbeidsområder: Nasjonal kompetanseoppbygging og rådgiving til helseforetak og kommunehelsetjenesten. Utvikling av forslag til enhetlige brukerprosedyrer. Utvikling av forslag til krav til kommunikasjonstekniske løsninger. Virksomhetsregistrering. Utrede og foreslå modeller for organisering og drift av medisinsk nødmeldetjeneste. Nasjonal representant i EU-prosjektet ecall og nasjonal prosjektorganisasjon for innføring av ecall i Norge. Ansatte ved KoKom 31. desember 2013 Egil Bovim, direktør (fram til 1. sept.), faglig leder ut året Alexandra Reksten, konstituert daglig leder (f.o.m. 1. sept.) Kristine Dreyer, rådgiver Øyvind Hope, IKT-rådgiver Brett Kadis, rådgiver (var ansatt fram til 1. november 2013) Åge Jensen, rådgiver Bente Marie Klepsvik Laksy, spesialkonsulent, administrasjon Anne Buset Vassbotn, spesialkonsulent, informasjon (60 %) Tor Brekke Helland har i 2013 hatt permisjon for å arbeide i Helsedirektoratet, avdeling for medisinsk nødmeldetjeneste. 2. FORANKRING Driftsmidler tilføres KoKom via Helse Vest RHF. I tillegg mottar KoKom prosjektmidler fra flere aktører. Administrativt er KoKom tilknyttet Forsknings- og utviklingsavdelingen, seksjon for ehelse ved Haukeland universitetssykehus. I andre halvdel av 2013 ble ledelsen av KoKom endret. Alexandra Reksten tiltrådte som konstituert daglig leder 1. september, mens tidligere direktør Egil Bovim gikk over i en stilling som faglig leder. Råd om faglig profil og prioriteringer gis av KoKom sin referansegruppe. Målsetningen med referansegruppen er å sikre forankring og lik tilgang til de høyspesialiserte tjenestene. 1 1 Rundskriv I-19/2003 Om høyspesialiserte tjenester landsfunksjoner og nasjonale medisinske kompetansesentra. 4

5 KoKom sin referansegruppe består ved årsskiftet 2013/14 av: Helse Vest RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF, Alf Henrik Andreassen, leder Nina Hesselberg Leif Muruvik Vonen Brit Nordbø Steinar Bjørås I 2013 ble det ikke gjennomført møter i referansegruppen. 3.1 KoKom i 2013 Virksomheten ved KoKom var i 2013 konsentrert rundt senterets prosjektportefølje. To prosjekter det ble lagt spesielt mye arbeid i var: Kvalitetssjekk av opprinnelses-markering - del 2, der KoKom testet tjenesten «opprinnelsesmarkering» levert av Nasjonal referansedatabase AS (NRDB) og Arbeidsprosesser og bruk av støtteverktøy i AMK. I sistnevnte prosjekt var målet å bidra til å utvikle optimale prosesser i AMK ved tidskritiske, akuttmedisinske hendelser. Et eksternt prosjekt som KoKom har vært involvert i er Virtuell AMK, et regionalt Helse Vest-utredningsprosjekt som kom til i kjølvannet av terrorhendelsene 22. juli Prosjektet er sendt på høring og videreføres i Når det gjelder den internasjonale virksomheten, var KoKom sitt arbeid med ecall*, høyt prioritert. KoKom deltar også i isar+, et prosjekt finansiert av EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Prosjektet omhandler bruk av nye medier/sosiale medier under kriser. Også i 2013 har KoKom og deltatt i ulike konferanser og i nasjonale og internasjonale fora. (Se kapittel 6). * ecall er et planlagt felleseuropeisk nødanropsystem, som skal sikre rask bistand ved trafikkulykker Lokasjonsbaserte tjenester i nødnett Utgangspunktet for dette prosjektet var et ønske om å gjøre tilgjengelig informasjon som i dag kan leveres til apper i smart telefoner til Tetra-radiobrukere, som ikke kan benytte båndbredden som er tilgjengelig i kommersielle nett. Prosjekt-idéen kan illustreres med følgende eksempel: En RSS-strøm fra Statens vegvesen sender ut aktuelle veimeldinger om lokale trafikkforhold. Alle med tilgang til Internett kan ta imot denne. For Tetraradioer vil det først bli mulig å få denne tjenesten, dersom en benytter løsningen som prosjektet hadde til hensikt å utvikle. Ettersom Tetra-radioer blir lokalisert av nettverket ut fra posisjon, kan denne benyttes til å definere hvem som skal få en melding. Brukeren av hver enkelt Tetra-radio trenger veimeldinger for områder personellet kan nå innenfor en vakt. Samtidig spares brukere andre steder for unødig meldingstrafikk. Meldingene som sendes fra veitrafikksentralen tas imot på en sentral server. Etter en automatisk sjekk på posisjon fra meldingen og

6 posisjon for TETRA radioer, sendes en SDS 1 melding til brukeren. Avhengig av radiokonfigurasjon kan dette legges i bakgrunnsmapper slik at det ikke på noen måte forstyrrer brukeren før han ønsker å se på informasjonen. KoKom har i tillegg til prosjektet utviklet skisser til programstruktur og oppbygning. Formål: Å gi radiobrukere tilgang til informasjon som er relevant for brukeren i gitte geografiske områder. Oppsummert var formålet med prosjektet å demonstrere lokasjonsbaserte tjenester i Tetra-nett. Status: Prosjektet hadde til hensikt å se på muligheten for å lage lokasjonsbaserte tjenester i Nødnett. Prosjektet har ikke oppnådd sin ambisjon om en kjørbar tjeneste, og avsluttes dels som en følge av ressurssituasjonen hos KoKom og dels som en følge av at man ikke ser at det er mulig å komme i dialog med sentrale ressurser hos leverandøren uten vesentlig økning av budsjett. Prosjektet er evaluert internt. Prosjektperiode: Tor Helland Funksjonelle krav til oppdragshåndteringssystem Medisinsk nødmeldetjeneste benytter i dag AMIS som oppdragshåndteringssystem. Systemet har utviklet seg over tid og ulike moduler og integrasjoner har blitt lagt til. Leverandører og brukere i tjenesten har ved flere anledninger etterspurt hvilke nasjonale krav helsetjenesten har til 1) Short data service oppdragshåndteringssystem. Å gi et entydig svar har derimot ikke vært mulig, ettersom en samordnet kravspesifikasjon ikke har vært tilgjengelig. Et mål med prosjektet er å gjennomføre en kravinnsamling med en tilsvarende prosess som den som ble gjort ved innsamling av brukerkrav til nødnett i Det er et ønske at spesifikasjonen blir funksjonell og modulær, slik at leverandører kan tilpasse egne produkter for å oppfylle spesifisert funksjonalitet. Med en spesialtilpasset spesifikasjon vil også kundene kunne foreta innkjøp etter eget ambisjonsnivå. Formål: Et hovedmål med prosjektet er å samle helsetjenestens funksjonelle krav til et oppdragshåndteringssystem og å gjøre dem tilgjengelige. Det skal også etableres en referanseplattform for produkter som utvikles eller tilbys til bruk som oppdragshåndteringssystem og elektronisk pasient journal (EPJ) i nødmeldetjeneste, ambulansetjeneste og legevakt. Oppdragsgiver: Prosjektet blir utført i samarbeid med en prosjektgruppe fra tjenesten, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Prosjektperiode: videreføres. Status: Som en følge av ressurssituasjonen ved KoKom har prosjektet lagt i dvale mesteparten av Prosjektet er imidlertid ikke avsluttet, men vil bli tatt opp igjen i første halvdel av Øyvind Hope

7 3.1.4 ecall nasjonalprosjekt ecall er et prosjekt, drevet av EUkommisjonen, der de finansielle, politiske, etiske, helsefaglige og tekniske implikasjonene er betydelige. Opprinnelig var forutsetningen at systemet skulle være innført innen 2009, det forventet implementering i Aktiviteter/status: Også i 2013 har mye av aktiviteten bestått i arbeid med standardisering. En sentral problemstilling er hvordan kommersielle sentraler som mottar oppkall fra kjøretøyene kan videreformidle nødmeldinger til AMK, og om AMK i så fall kan koble disse ut i den påfølgende håndteringen av meldingen. prosjektledelse for det nasjonale ecallprosjektet er lagt til KoKom. For øvrig deltar Justis- og politi, og Helse- og omsorgsdepartementet. Datatilsynet møter som observatør. Prosjektgruppen består av representanter fra Veidirektoratet, Politidirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsedirektoratet og Post- og teletilsynet. I tillegg er det etablert en arbeidsgruppe med operativt personell fra nødmeldesentralene til de tre etatene. Prosjektperiode: Videreføres Fram til årsskiftet 2013/14 Egil Bovim, deretter Tor Helland/Kristine Dreyer Oppdragsgiver: Styringsgruppen for ecall-prosjektet er ledet av Samferdselsdepartementet, mens Dette er ecall ecall er et planlagt felleseuropeisk nødanropssystem som skal sikre rask bistand ved trafikkulykker. Målet med ecall er å redusere personskader og spare menneskeliv. Ved ulykke skal en spesielt dedikert mobilenhet, tilknyttet en databoks, automatisk ringe opp alarmsentral, taleforbindelse opprettes og opplysninger om kjøretøyets posisjon m.v. formidles til en døgnåpen alarmsentral. ecall i Norge Norge har sluttet seg til ecall ved å undertegne en uforpliktende Memorandum of Understanding i (St.prp.nr. 1 ( ) Samferdselsdepartementet). Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har fått i mandat fra Samferdsels-, Justis- og politi- og Helse- og omsorgsdepartementet å lede planleggingsarbeidet med å innføre ecall i Norge. 7

8 Faksimile fra oppslag i Teknisk ukeblad ( ) 8

9 3.1.5 Arbeidsprosesser og bruk av støtteverktøy i AMK Kvaliteten i mottak av meldinger om medisinsk nød sikres gjennom god faglig kompetanse, gode organisatoriske forhold og ensartede beslutningsverktøy. AMKsentralene har styrende dokumenter der organisasjon, ressurser og retningslinjer for virksomheten er beskrevet. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp er utformet slik at den gir brukeren termer for medisinsk tilstand og angir kriterier for hastegrad. Videre gis veiledning for aktuell respons og retningslinjer for mulige handlingsinstrukser med supplerende medisinsk rådgivning. I tillegg benytter personellet ved sentralene elektronisk og papirbaserte lokale prosedyrer som f.eks. elektronisk kommuneskjema og operativ beslutningsstøtte. Mandat: -Kartlegge arbeidsprosessen i AMK ved mottak av medisinske nødmeldinger. -Kartlegge bruk av beslutningsstøtteverktøy i AMK (både elektronisk og prosedyrer på papir). Kartlegge samarbeidsrutiner med kommunehelsetjenesten i forbindelse med henvendelser til AMK. Prosjektmål: -Få oversikt over arbeidsprosesser i AMK ved mottak og håndtering av medisinske nødmeldinger. Spesielt fokus er på samspillet/samarbeidet mellom operatørene i sentralen og samhandlingsrutiner med kommunehelsetjenesten. -Bidra til å utvikle optimale prosesser i AMK ved tidskritiske, akuttmedisinske hendelser. -Bedre arbeidsprosesser og bruk av støtteverktøyer i AMK-sentralene. Status: I prosjektet har en ved utgangen av 2013 observert arbeidsprosessen i AMK ved mottak av medisinske nødmeldinger. Samtaler og observasjoner er blitt utført i fire AMK-sentraler; AMK Østfold, AMK Sørlandet, AMK Tromsø og AMK Sør- Trøndelag. I tillegg ble AMK-Vagtcentral i København besøkt. Det er ventet at prosjektrapport vil bli ferdigstilt i første halvdel av Åge Jensen Kompetanse for flight following i AMK/LA Bakgrunn: I Luftambulansetjenestens evalueringsrapport etter hendelsene 22. juli 2011, går det fram at flight followingfunksjonen kan utøves mer effektivt. For å forbedre funksjonen bistår Luftambulansetjenesten ANS de regionale helseforetakene og helseforetakene med oppfølginger og anbefalinger. Også i Helsedirektoratets rapport Læring for bedre beredskap behov for å gjennomgå og styrke koordinering og flight following utført fra AMK-LA sentralene. KoKom skal i samarbeid med Luftambulansetjenesten ANS utarbeide en ny modul til kompetanseplanene, modul 6, Flight following og koordinering av luftambulansehelikopter. Målsetting med modulen er å sikre nasjonal ensartet kompetanse, sikker og effektiv utøvelse av koordinering og flight following av ambulansehelikoptre. Modulene er ikke tiltenkt som en detaljert lærebok, men setter krav til kompetanse og som en veileder for tema som må gjennomgås i undervisningen. Den gir og 9

10 føringer for kompetanseutvikling ved sentralene. Prosjektdeltakere: I prosjektet samarbeider KoKom med Luftambulansetjenesten ANS. Status: Formell oppstart for prosjektet er i Selve konstitueringen og planleggingen av hvordan prosjektet skal gjennomføres, ble skissert i løpet av senhøsten Kristine Dreyer *AMK-LA sentraler: Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) som har tilknytning til Luftambulanse. 3.2 PROSJEKTER DER KOKOM HAR BIDRATT isar+ (Online and Mobile Communications for Crisis Response and Search and Rescue). Prosjektet omhandler bruk av nye medier/sosiale medier under kriser. Bakgrunn: I startfasen av krisehendelser forholder nødetatene seg i stor grad til informasjon fra innringeren som rapporterer først fra et hendelsessted. I mange situasjoner finnes mye nyttig tilleggs-informasjon i sosiale medier, men ettersom beredskapspersonell ikke har verktøy og/eller rutiner for å ta imot denne informasjonen, er denne ikke tilgjengelig. Prosjektmål: Målet med isar+ er å utarbeide retningslinjer for informasjonsdeling mellom befolkningen og beredskapsorganisasjoner. Retningslinjene skal være i tråd med EUs-lovgiving, og ivareta problemstillinger relatert til personvern. For å lettere kunne visualisere prosjektets tanker og idéer, skal det utvikles en prototype på en kriseplattform for gjensidig deling av informasjon mellom befolkningen og beredskapsorganisasjonene. For å nå målsettingen om en større grad av samvirke mellom befolkningen og beredskapsorganisasjonene, skisseres følgende tilnærming: i. Bidra til at beredskapspersonell raskere får en felles situasjonsforståelse av en nødsituasjon gjennom aktivt å ta i bruk informasjon innhentet og delt av privatpersoner på hendelsesstedet. ii. Ta i bruk de nye mulighetene som mobile plattformer gir ved å søke, finne og effektivt dele og kommunisere relevant informasjon mellom befolkningen og beredskapspersonell. iii. Disponere og styre informasjonsflyten fra og til befolkningen inn til en kriseberedskaps-plattform, slik at informasjonen kan være til hjelp i redningsarbeidet. I isar+ prosjektet deltar et konsortium av europeiske aktører, universiteter og organisasjoner. I tillegg er prosjektet tilknyttet ekspertise fra Chile og USA. Prosjektet er finansiert av EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Les mer om isar+ på: Kontaktperson ved KoKom: Øyvind Hope 10

11 3.2.2 Virtuell AMK Ordforklaring: Prosjektgruppens definisjon av Virtuell AMK er: En felles AMK-sentral der personalet befinner seg fysisk på flere lokalisasjoner, men arbeider i et felles virtuelt kontrollrom. Bakgrunn: Virtuell AMK-prosjektet er et regionalt Helse Vest-utredningsprosjekt som kom til i kjølvannet av terrorhendelsene 22. juli I oppfølgingen etter anslaget påla Helsedirektoratet den medisinske nødmeldetjenesten og beredskaps- og nødetater i hele landet å gjennomgå sine rutiner og systemer for å avdekke områder for forbedring, et pålegg dette prosjektet tar sikte på å følge opp. Mål: Målet med utredningsprosjektet er å skaffe et best mulig beslutningsgrunnlag for Helse Vest for å kunne iverksette nødvendige tiltak for å kunne etablere og drive en virtuell AMK-sentral. Slike tiltak kan være iverksettelse av et eller flere anskaffelsesprosjekt, et eller flere utviklingsprosjekt (herunder organisasjonsutvikling), og et eller flere innføringsprosjekt. AMK-sentralene som er aktuelle i prosjektet er AMK Stavanger, AMK Haugesund, AMK Bergen og AMK Førde. Organisering: Administrerende direktør (AD)-møtet i Helse Vest fungerer som styringsgruppe. Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter (RAKOS) i Stavanger har en førende rolle i prosjektet. KoKom, deltagere fra Helse Vest sine fire AMK-sentraler og helseforetakene i Helse Vest, inkludert Helse Vest RHF og Helse Vest IKT, har bidratt i utredningen av faglige, IKT-løsningsmessige, juridiske og organisatoriske problemstillinger. Prosjektleder: Oddmund Aase, seniorrådgiver, Helse Vest IKT Kontaktperson ved KoKom: Kristine Dreyer Digital kommunikasjon med nødstilte Bakgrunn: I brev av ga Justis- og beredskapsdepartementet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å lede en arbeidsgruppe med formål om å utrede mulighetene for tilrettelegging for SMS i nødmeldesentralene. Arbeidsgruppen har hatt representanter fra Post- og teletilsynet (PT), Politidirektoratet (POD), Politiets data- og materielltjeneste (PDMT), Helsedirektoratet (Helsedir.), Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom), Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK), Norges døveforbund (NDF) og Hørselshemmedes landsforbund (HLF). KoKom sin rolle: Gjennom prosjektet «SMS til AMK», som ble avrundet i 2012, er det ved KoKom etablert kompetanse der en har kjennskap til problemstillinger knyttet til sending og mottak av nødmeldinger via SMS, MMS og andre digitale plattformer. Da KoKom fikk forespørsel om å delta i ovennevnte prosjekt, kunne mye av den opparbeidede erfaringen fra «SMS til AMK» brukes og bygges videre på. Kontaktperson ved KoKom: Øyvind Hope 11

12 4. OVERSIKT PUBLIKASJONER Tittel Type dokument Dato Forfatter(e) Digital kommunikasjon med nødstilte Rapport Merknad: KoKom er medforfatter Okt (Alfabetisk) Sven Bruun Nils Petter Bryde Øyvind Hope Kari Jensen Jan Joakimsen Vesla Victoria Kalve Stig Solberg Knut Solstad Marianne Storrøsten Sven Lloyd Thorbjørnsen Finn Arild Thordarson Lokasjonsbaserte tjenester nødnett Intern rapport Tor Helland Kvalitetssjekk av opprinnelsesmarkering del 2 Test av teletilbyderes adressedata i NRDB Rapport Desember 2013 (Alfabetisk) Øyvind Hope Bente Klepsvik Laksy 4.1 Sammendrag fra publikasjonene a. Kvalitetssjekk av opprinnelsesmarkering del 2 Sammendrag: (sitat) Rapporten beskriver hvordan KoKom har testet tjenesten opprinnelsesmarkering levert av Nasjonal referansedatabase AS (NRDB). Tjenesten bidrar til at Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) som mottar henvendelser til 113 automatisk kan fremskaffe innringers navn og adresse. Data hentes fra NRDB ved hjelp av tjenesten opprinnelsesmarkering. Tilbakemeldinger fra AMK-sentraler og tester utført av KoKom viser at kvaliteten på adressedata er varierende og at det mangler data fra noen teletilbydere. I prosjektet opprettet KoKom telefonabonnement hos et utvalg av norske teletilbydere. Teletilbyderne ble testet for å kontrollere hvilken informasjon som ble levert NRDB. Av totalt fjorten testede teletilbydere var det kun fire som leverte en adresse som inkluderte både gatenavn, husnummer og bokstav. Tre teletilbydere leverte ikke adresse. Det ble observert en positiv kvalitetsforbedring på adressene levert av fire teletilbydere etter forrige test i Metoden ved å opprette tilfeldige mobiltelefonabonnement hos et utvalg av teletilbyderne for systematisk å kontrollere hvilke data som blir levert NRDB viser seg å fungere. Ved tilbakemelding til tilbydere bedres kvalitet på adressene i NRDB. b. Lokasjonsbaserte tjenester nødnett Sammendrag: (sitat) Prosjektet hadde til hensikt å se på muligheten for å lage lokasjonsbaserte tjenester i nødnett. 12

13 Tjenesten som var planlagt kunne f.eks. gitt trafikkinformasjon for området som radioterminalen befinner seg i, som en tekstmelding (SDS) til radioterminalen. Prosjektet har ikke oppnådd sin ambisjon om en kjørbar tjeneste i demomodus, og avsluttes dels som en følge av ressurssituasjonen hos KoKom og dels som en følge av at man ikke ser at det er mulig å komme i dialog med sentrale ressurser hos leverandøren uten vesentlig økning av budsjett. c. Digital kommunikasjon med nødstilte Sammendrag: (sitat) «Grunnlaget for arbeidsgruppens vurderinger Arbeidsgruppens mandat har vært å utrede ulike alternativer, og gi en anbefaling om en ordning som kan implementeres slik at døve og hørselshemmede kan kommunisere med nødmeldesentralene via Short Message Service (SMS). Arbeidsgruppen er i mandatet også bedt om å vurdere omhvorvidt det er hensiktsmessig å etablere en ordning som på sikt kan gjøre det mulig for publikum generelt å nå nødmeldesentralene ved hjelp av SMS. Videre er det bedt om å vurdere om en slik ordning bør tilrettelegge for annen digital varsling ved for eksempel MMS, e- post og video for døve og hørselshemmede, og hele befolkningen på sikt. Til slutt står det i mandatet at arbeidsgruppens anbefaling skal inneholde forslag til en fremdriftsplan og utredning av faglige, tekniske, juridiske, organisatoriske, økonomiske og administrative konsekvenser. Arbeidsgruppens vurderinger Dersom nødmeldesentralene åpner for mottak av tekstmeldinger bør tjenesten være tilgjengelig for alle nødstilte så langt det er mulig. Arbeidsgruppen mener at utfordringene knyttet til misbruk av tjenesten kan håndteres på andre måter enn via forhåndsregistrering. Det kan gjennomføres en nasjonal overvåkning av i hvilken grad tjenesten benyttes, hvilken andel feilhenvendelser som kommer, og i hvilken grad disse er ressurskrevende for nødmeldesentralene å håndtere. Dersom antall henvendelser og belastning tilsier det, kan det vurderes å innføre obligatorisk forhåndsregistrering på et senere tidspunkt. Dersom det blir et system med forhåndsregistrering må dette gjøres på enklest mulig måte for brukerne. Løsningen som brukes i Irland synes enkel å bruke ved at det kun kreves en melding med kodeord Register til 112 for å registrere seg. Arbeidsgruppen mener det er viktig at henvendelser fra ikke-registrerte mobiltelefoner håndteres på en god måte, for eksempel ved at det sendes en automatisk melding med informasjon om hvordan registrering kan gjennomføres. Et system som i Sverige hvor den ikkeregistrerte mobiltelefonen ikke får noen tilbakemelding anbefales ikke.» *** 13

14 5. ANDRE OPPGAVER 5.1 Informasjonsarbeid «KoKom-tegningene» den danske illustratøren Peter Meder utarbeidet for KoKom for noen år tilbake, trengte en fornying. Nye illustrasjoner ble kjøpt inn fra samme tegner, bestillingen var å oppdatere tegningene i samsvar med samfunnsutviklingen. Gul ambulanse, flatskjermer til operatørene og illustrasjon av en gul ambulansebåt, var tre av de mest synlige endringene siden forrige levering. Også KoKom-kalenderen for 2014 benyttet Peter Meders levering som hovedillustrasjon. Ambulansebåt - illustrasjon ved Peter Meder 5.2 LV/AMK-simulator AMK/LV-simulatoren ved KoKom ble i 2013 benyttet i et vidt spekter bruksområder. Internt i helsetjenesten får simulatoren positiv omtale, og lokalene har blitt benyttet både av helsepersonell generelt, og av elever ved Haraldsplass diakonale høyskole. I simulatoren har det vært testet praktisk rettet virksomhet, samt tekniske og organisatoriske forhold i tjenesten. Flatskjermer i sentralen - illustrasjon ved Peter Meder Flere grupper besøkende er blitt vist praktiske demonstrasjoner av virksomheten ved AMK og LV-sentralene med kommunikasjon mot ambulansetjenesten og andre. Andrius Nagulevicius var en av de som malte KoKom sine nye simulator-lokaler. Ny rominndeling til simulator og opplæringslokaler. Nytt for 2013 var at simulatoren ble flyttet til et nærliggende lokale. Formålet med flyttingen var å gi plass til KoKom sitt nye opplæringssenter tilknyttet nødnett. Øyvind Hope 14

15 5.3 Database for medisinsk nødmeldetjeneste Videreføringen av KoKom sin database pågår kontinuerlig som en del av daglig drift. Hensikten med databasen er å sikre kontinuitet og lagring av data i medisinsk nødmeldetjeneste som samles inn over tid. Dataene kan også brukes når en har behov for opplysninger til oversikter og trenger annen målbar dokumentasjon. Øyvind Hope 5.4 Høringer Høringsuttalelse: Forskrift om prioritet i mobilnett Mottaker: Post- og teletilsynet Høringsuttalelse: Forslag til nasjonal standard for masseskade-triage Mottaker: Helsedirektoratet Høringsuttalelse: Måling og evaluering av "Pilotprosjekt Drammen" Mottaker: Pilotprosjekt Drammen Høringsuttalelsene kan leses i sin helhet på: dokumentarkiv/hoyringar.htm *** 6. SEMINAR, KOMPETANSEUTVIKLING, PRESENTASJONER 6.1 Konferanser og seminar med KoKom som arrangør eller delarrangør Fra venstre: (På linje) Arjen van Dijk, psykiatrisk ambulanse; Bente Hütscher, AMK Region Midt; Clas Skriver, AMK-Region Sjælland; Karin Tolbøll, AMK-Region Syd; Karen Momme Marshall, AMK-Nord-DK; Trine Agerskov, AMKLV Region Midt; Jarle Johannessen, psykiatrisk ambulanse; Mette Mølby, AMK Region Sjælland; Mette Bøgeskov Jensen; Anne Bendix, Region Hovedstaden; Käthe Kjærsgaard, Region Hovedstaden; Mette Ørtoft, Region Hovedstaden; Kristine Dreyer, KoKom; Åge Jensen, Kokom; Karsen Wegener, AMK Region Sjælland. 15

16 Besøk fra alle 5 regioner med alarmsentraler i Danmark januar 2013, Møllendalsbakken 9 Arrangør: KoKom Antall deltakere: 10 IKT-forum: Forum for personell med teknisk systemansvar i AMK- og medisinsk nødmeldetjeneste mars 2013, på Qualitiy Hotel Edvard Grieg, Bergen. Arrangør: KoKom Antall deltakere: 104 Besøk fra PSCE 09. april 2013, Austevoll Arrangør: KoKom Antall deltakere: 6 Simulatorhospitering november 2013 Arrangør: KoKom i samarbeid med Haraldsplass Diakonale Høyskole. Antall deltakere: ca. 20 studenter fra videreutdanningen i legevaktsykepleie ved Haraldsplass Diakonale Høgskole 6.2 Kompetanseutvikling Nettbasert fellesundervisning En gang i måneden arrangerer RAKOS i samarbeid med AMK-sentralene i Helse- Vest felles-undervisning. Samlingene foregår pr. forhåndsendte presentasjoner i kombinasjon med telefonkonferanse. AMK-sentralene alternerer på oppgaven med å framskaffe foredragsholdere. Representanter fra KoKom deltar i undervisningen når vi kan. *** 6.3 Presentasjoner holdt av ansatte ved KoKom Dato Arrangement/sted Presentasjonens tittel Foredragsholder/ deltaker 15. mars Mot lysere tider /Bergen Evaluering av Samlok i Drammen EB/ÅJ 04. april Insta fra Finland/Bergen Simulatordemonstrasjon ØH/ÅJ/KD 01.okt. Ambulanseforum/ Gardermoen Nasjonal standard for opplæring av personell på AMK KD 10.okt. Fagforum for AMK/LVoperatører/Tromsø Nytt fra KoKom KD 16

17 6.5 Deltakelse på konferanser/faglige samlinger Dato Konferanse/seminar Sted Deltaker(e) 03. jan. Orienteringsmøte om Virtuell AMK Aarhus EB 10. jan. Presentasjon av Transmed 8 Sandefjord ØH/ÅJ 02. feb. Samred Bergen KD feb. EMTEL Sophia Antipolis EB feb. EU Caris og ECall Brussel EB 06. mars Møte i rådgivende utvalg, Helsedir. Stjørdal EB mars IKT Forum Sandsli EB/BL/ØH/TH/ KD mars Mot lysere tider Bergen EB/ÅJ/KD/TH mars Nasjonal sikkerhetsdag Lillesand mars PSRG Stockholm EB april KlinIKT 2013 Bergen ØH/EB/ÅJ/BL april Lederkonferanse NLF/Nklm Tromsø KD april Møte med BMW/eCall Berlin EB/KD april EENA konferanse Riga EB/BL/ABV 17. april Amis brukerforum Drammen ØH 23. april Møte skandinavisk nettverk medisinsk nødmeldetjeneste Uppsala EB/KD 23. april Seksjonssamling ehelse Flesland BL/ÅJ/ØH april ecall implementeringsplattform Brussel EB 28. april-01. mai British Apco Manchester EB mai isar+ Cascais, Portugal EB/ÅJ mai Medical dispatch Stockholm KD mai Møte i ecall rutingsgruppen Oslo EB mai TETRA WORLD CONGRESS Paris EB/to første dager ÅJ mai Temadag Helse Bergen Voss TH/ ØH/ BL/ ÅJ dag II KD/ABV mai ecall CEN WG 15 Brussel EB mai PSCE Brussel EB 03. juni Innspillseminar om pilot felles Drammen EB/KD/ÅJ nødnummer juni Møte i rådgivende utvalg, Helsedir. Tromsø EB juni Taskforce TPS to PSAP, ecall Amsterdam EB juni Møte EMTEL Karlstad EB juni Locus Brukerforum Sandefjord TH 05. Nasjonalt AMK-møte Gardermoen KD, ÅJ juni EENA Tyrkia EB sept. Task Force routing ecall to PSAP Amsterdam EB 05. sept. Beredskapsseminar/ IBF-seminar Bergen ARO sept. Adresseseminar 2013 Oslo BL, ØH (dag 1) sept. Standardisering ecall, prosjekt VRUIT Brussel EB/- KD sept. Trondheim Helseinformatikk-uka ØH 16. sept. Referansegruppe for Vestre Viken Drammen EB sept. PSCE kick-off Brussel EB/ TH 17

18 sept. AMK-Legevakt seminar 2013 Solstrand KD 23. sept. Møte med innenriksdepartementet Østerrike EB sept. ecall days Berlin EB 30. sept.-01. Ambulanseforum Gardermoen KD okt. 30. sept.- Arbeidsgruppe, Brussel EB 03.okt. implementeringsplattform ecall 01. okt. Ambulanseforum Gardermoen KD 02. okt. HeERO Brussel EB okt. Nasjonal helseberedskapskonferanse Bodø AV/ BL okt. Fagseminar Helse Nord Tromsø KD okt. ISAR+ arbeidsgruppemøte Cascais, Portugal EB/ÅJ okt. Scandinavian Tetra-seminar 2013 Hamar ÅJ/ BL okt. Høstseminaret Stavanger AV 17. okt. Styringsgruppemøte ecall Oslo EB/KD 18. okt. Møte i Helsedir., endringer etter 22. juli Oslo ÅJ okt. EMTEL London EB/ØH okt. PS Communication Europe Conference Bucarest EB/AV 07. nov. Møte i Kartverket Oslo BL nov. Task force TPS to PSAP-eCall Amsterdam EB/TH nov. Bucarest HeERO EB nov. Askøy legevakt samling Solstrand ØH (1 dag) nov. Akuttmottak og prehospitale tjenester NSH-konferanse Oslo KD 6.6 Deltakelse i komitéer, styrer og annet Fora innenlands Samordningsrådet for nødrelaterte problemstillinger 19. sept. Drammen ARO/EB Egil Bovim Nettverksmøter Helse Vest RHF september, Bergen, KD, EB og ØH (dag 2) desember, Bergen, KD Helse Nord RHF oktober, Tromsø, KD Forum for regionale AMK-sentraler 4 møter; januar, Tromsø KD, EB april, Uppsala, KD, EB juni, Bergen KD, EB november, Stjørdal, KD, ÅJ KoKom er sekretariat. Fram til årsskiftet Egil Bovim, f.o.m. jan. 2014, Kristine Dreyer 18

19 Nasjonalt senter for legevaktmedisin (Nklm) KoKom er representert i referansegruppen. Gruppen hadde ett møte, 7. november i Bergen. Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (Nakos) Referansegruppemøte: 28. november i Oslo. Kristine Dreyer Faggruppe for Telefonråd Telefonråd er et elektronisk oppslagsverk for beslutningsstøtte, spesielt utviklet for sykepleiere og helsesekretærer ved legevakter og legekontorer. Oppslagsverket redegjør for håndtering av den første kontakten i luka eller på telefon med pasienten. Målet er at publikum skal få de samme typer råd for samme typer plager uavhengig av hvem de møter på telefon eller luke. Fra og med februar 2012 ble det redaksjonelle ansvaret for Telefonråd flyttet fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten til Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Faggruppe for Telefonråd, bidrar med faglige innspill til den videre utviklingen av Telefonråd. I 2013 hadde gruppen tre møter i Bergen: 01. mars, 07. mai, og september. Redaktør for rådet er Elisabeth Holm Hansen, sykepleier, forsker, Nklm. Kristine Dreyer Nasjonal rådgivende gruppe for Helsedirektoratet for spørsmål knyttet til medisinsk nødmeldetjeneste Opprettelsen av gruppen vart vedtatt i ledermøte i Helsedirektoratet i juni 2012, og har bakgrunn i oppfølging av tiltak etter 22. juli Målet med etableringen er at gruppen skal kunne gi faglige råd i spørsmål som direktoratet legger fram for gruppen, og bidra til å belyse faglige enkeltelement og prosesser knyttet til områder direktoratet ser behov for å få belyst. Medlemmene i arbeidsgruppen er: De fire regionale helseforetakene, fylkesmannen (èn repr.), Nakos, Nklm, Senter for distriktsmedisin og Senter for samhandling og telemedisin. Fra KoKom møter: Egil Bovim og Alexandra Reksten Osland fram til 2013/14. Etter årsskiftet møter Alexandra Reksten Osland. Internasjonalt EU-kommisjonen har etablert et betydelig antall grupper som arbeider med utviklingen av ecall. KoKom deltar i arbeidsgruppe for CEN-standardisering, implementeringsplattform, og møter for nødmeldesentraler. 19

20 Egil Bovim fram til 2013/14. Videreføres av KoKom som team etter årsskiftet. Det europeiske telekommunikasjons-standardiseringsinstituttet (The European Telecommunications Standards Institute, ETSI) har etablert en gruppe for nødkommunikasjon. Egil Bovim fram til 2013/14. Videreføres av KoKom som team etter årsskiftet. EMTEL: Emergency Telecommunications (EMTEL). Standardisergsorgan under ETSI september, Sophia Antropolis,, EB 4. desember, Brüssel Egil Bovim fram til 2013/14. Videreføres av KoKom som team etter årsskiftet. I TETRA and Critical Communications Assosiation, deltar KoKom i Operator/User Association (OUA). OUA er et organ som samler brukere av TETRA, eller representanter for disse, som har en felles interesse i bruk av TETRA-teknologi og de applikasjonene som følger med. I 2013 deltok KoKom på fire møter: februar, Utrecht september, Rugby, England mai, Sophia, Antropolis desember Brussel Åge Jensen EENA: European the European Emergency Number Association. Brüssel-basert organisasjon, etablert i Har som mål å fungere som en diskusjonsplattform for nødmeldetjenesten, offentlige myndigheter, beslutningstakere, organisasjoner og leverandører i henhold til innbyggernes behov. EENA-medlemmene inkluderer rundt 800 representanter fra nødmeldetjenesten fra 43 europeiske land.* * Kilde: EENAs hjemmeside. KoKom deltar på arbeidsmøter, men har ingen formell rolle i dette forumet. Egil Bovim fram til 2013/14. Videreføres av KoKom som team etter årsskiftet. Public Safety Communication Europe (PSCE) (http://www.psc-europe.eu/) arbeider på internasjonalt nivå for utvikling av nødkommunikasjon. PSCE gir blant annet innspill til EU-kommisjonen i relevante spørsmål, og deltar i flere EU rammeverksprosjekter oktober, Brüssel Egil Bovim fram til 2013/14. Videreføres av KoKom som team etter årsskiftet. 20

Definisjon av indikatorer og datasett, og system for registrering av data fra AMKsentraler

Definisjon av indikatorer og datasett, og system for registrering av data fra AMKsentraler ISBN: -13: 978-82-996335-6-7 ISBN-10: 82-996335-6-7 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

Digital kommunikasjon med nødstilte

Digital kommunikasjon med nødstilte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 42 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Sammendrag... 5 3 Arbeidsgruppens sammensetning, mandat og rammebetingelser... 7 3.1 Arbeidsgruppens

Detaljer

RAPPORT Bergen, desember 2013 ISBN: 978-82-8210-025-0. Kvalitetssjekk av opprinnelsesmarkering del 2 Test av teletilbyderes adressedata i NRDB

RAPPORT Bergen, desember 2013 ISBN: 978-82-8210-025-0. Kvalitetssjekk av opprinnelsesmarkering del 2 Test av teletilbyderes adressedata i NRDB RAPPORT Bergen, desember 2013 ISBN: 978-82-8210-025-0 Kvalitetssjekk av opprinnelsesmarkering del 2 Test av teletilbyderes adressedata i NRDB TITTEL KOKOM RAPPORT KoKom, Nasjonalt kompetansesenter for

Detaljer

Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli 2011 - interimsrapport pr 1. juli 2014

Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli 2011 - interimsrapport pr 1. juli 2014 v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/8723-18 Saksbehandler: Vegard Nore Dato: 01.07.2014 Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli

Detaljer

KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. Det hvite hus Haukelandsbakken 9 5009 Bergen

KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. Det hvite hus Haukelandsbakken 9 5009 Bergen RAPPORT akuttmedisinske situasjoner. KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Det hvite hus Haukelandsbakken 9 5009 Bergen Telefon: 55 38 99 30 Telefaks: 55 38 99 31

Detaljer

SMS i nødmeldetjenesten

SMS i nødmeldetjenesten RAPPORT Bergen, november 2009 ISBN: 978 82 8210 016 8 SMS i nødmeldetjenesten RAPPORT TITTEL: Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap SMS i nødmeldetjenesten KoKoms hovedoppgave

Detaljer

Årsrapport 2011. Ved katastrofer og terrorhendelser : Bedre samarbeid mellom nødetatene, også på tvers av landegrensene

Årsrapport 2011. Ved katastrofer og terrorhendelser : Bedre samarbeid mellom nødetatene, også på tvers av landegrensene Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest Årsrapport 2011 Ved katastrofer og terrorhendelser : Bedre samarbeid mellom nødetatene, også på tvers av landegrensene Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Rapport nr. 1-2015 TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Norwegian National Advisory Unit on Prehospital Emergency Medicine Postadresse: Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Helse- og omsorgslederforum Samhandling i Valdres - Framtidsretta nært og trygt RAPPORT 13.06.14 Godkjent i HO forum 2 Samhandling i Valdres 3 Visjon Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta Nært

Detaljer

Tiltak for å øke antall organdonasjoner

Tiltak for å øke antall organdonasjoner Tiltak for å øke antall organdonasjoner rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet avgitt 18. april 2008 Til helse- og omsorgsministeren Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnte

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

22.juli 15.25. Rapport. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011

22.juli 15.25. Rapport. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 Rapport IS-1984 Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 22.juli 15.25 Læring for bedre beredskap Umiddelbart etter eksplosjonen dirigerte Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral helseressurser

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

TITTEL: Egil Bovim PROSJEKTNR. 250058 DATO: 2006-09-14

TITTEL: Egil Bovim PROSJEKTNR. 250058 DATO: 2006-09-14 ISBN: 82-996335-4-0 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom ecall - et system

Detaljer

Datatilsynets årsmelding for 2010

Datatilsynets årsmelding for 2010 Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Datatilsynets årsmelding for 2010 Årsmelding R11/01 10.02.2011 Manus til stortingsmelding

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nasjonalt senter for telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tittel Virksomhetsrapport 2001 Forfattere Line Linstad (koordinator) Øystein Hansen Ethel Seljevold Steinar Pedersen Sture Pettersen

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER.

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. Utarbeidet av fyrtårnet velferdsteknologi og telemedisin i Lister, Lang versjon April 2015 Innhold 1.0 Bakgrunn...

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer