Årsrapport KoKom. Mai 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport KoKom. Mai 2014"

Transkript

1 2013 Årsrapport KoKom Mai 2014

2 N asjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i Ved senteret drives nasjonale prosjekt innen videreutvikling av medisinsk nødmeldetjeneste og internasjonale prosjekt som gjelder utvikling av og tilgang til nødmeldetjenesten generelt. KoKom håndterer området kommunikasjon innenfor prehospital akuttmedisin fra en så vel helsefaglig, teknisk og organisatorisk vinkling. Vår uavhengighet i forhold til operativ tjeneste gir oss spillerom til å kunne arbeide med prosjekter der fokus er å bidra til best mulig fungerende medisinsk nødmeldetjeneste for tjenesten og befolkningen. Videre er KoKom et kompetansesenter for kommunikasjon i den akuttmedisinske kjeden. Retningsangivende for kjernevirksomheten er å virke for medisinsk nødmeldetjeneste og helsetjenestens kommunikasjonsberedskap nasjonalt, og bidra til å optimalisere denne som en del av helsetjenesten. Som nasjonalt senter har KoKom en nettverkbyggende rolle, og er faglig engasjert i personellopplæring og i utviklingen av beslutningsstøtteverktøyene som blir brukt i medisinsk nødmeldetjeneste. Vi holder til i Bergen, like i nærheten av Haukeland universitetssykehus. I tilknytning til kontorlokalene finnes også KoKom sin LV-/AMK-simulator. Kontaktadresser: Post-/besøksadresse Møllendalsbakken Bergen Fakturaadresse Nettadresse E-post Helse Bergen HF Regnskapsseksjonen 5021 Bergen Telefon

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSATTE FORANKRING KoKom i LOKASJONSBASERTE TJENESTER I NØDNETT FUNKSJONELLE KRAV TIL OPPDRAGSHÅNDTERINGSSYSTEM ECALL NASJONALPROSJEKT ARBEIDSPROSESSER OG BRUK AV STØTTEVERKTØY I AMK KOMPETANSE FOR FLIGHT FOLLOWING I AMK/LA PROSJEKTER DER KOKOM HAR BIDRATT ISAR VIRTUELL AMK DIGITAL KOMMUNIKASJON MED NØDSTILTE OVERSIKT PUBLIKASJONER SAMMENDRAG FRA PUBLIKASJONENE ANDRE OPPGAVER INFORMASJONSARBEID LV/AMK-SIMULATOR DATABASE FOR MEDISINSK NØDMELDETJENESTE HØRINGER SEMINAR, KOMPETANSEUTVIKLING, PRESENTASJONER KONFERANSER OG SEMINAR MED KOKOM SOM ARRANGØR ELLER DELARRANGØR KOMPETANSEUTVIKLING PRESENTASJONER HOLDT AV ANSATTE VED KOKOM DELTAKELSE PÅ KONFERANSER/FAGLIGE SAMLINGER DELTAKELSE I KOMITÉER, STYRER OG ANNET STUDIEREISER KURS ØKONOMI Forsideillustrasjon: KoKom-collage ved Peter Meder. 3

4 1. ANSATTE KoKom sine ansatte har kompetanse innen en rekke fagområder: Helsefag (lege; spesialist i samfunnsmedisin, sykepleiere), informasjonsfaglig kompetanse (journalist), teknisk/ikt-kompetanse (sivilingeniør), samt økonomisk/administrativ kompetanse, fordelt på 7,6 årsverk. KoKom er aktør innen følgende arbeidsområder: Nasjonal kompetanseoppbygging og rådgiving til helseforetak og kommunehelsetjenesten. Utvikling av forslag til enhetlige brukerprosedyrer. Utvikling av forslag til krav til kommunikasjonstekniske løsninger. Virksomhetsregistrering. Utrede og foreslå modeller for organisering og drift av medisinsk nødmeldetjeneste. Nasjonal representant i EU-prosjektet ecall og nasjonal prosjektorganisasjon for innføring av ecall i Norge. Ansatte ved KoKom 31. desember 2013 Egil Bovim, direktør (fram til 1. sept.), faglig leder ut året Alexandra Reksten, konstituert daglig leder (f.o.m. 1. sept.) Kristine Dreyer, rådgiver Øyvind Hope, IKT-rådgiver Brett Kadis, rådgiver (var ansatt fram til 1. november 2013) Åge Jensen, rådgiver Bente Marie Klepsvik Laksy, spesialkonsulent, administrasjon Anne Buset Vassbotn, spesialkonsulent, informasjon (60 %) Tor Brekke Helland har i 2013 hatt permisjon for å arbeide i Helsedirektoratet, avdeling for medisinsk nødmeldetjeneste. 2. FORANKRING Driftsmidler tilføres KoKom via Helse Vest RHF. I tillegg mottar KoKom prosjektmidler fra flere aktører. Administrativt er KoKom tilknyttet Forsknings- og utviklingsavdelingen, seksjon for ehelse ved Haukeland universitetssykehus. I andre halvdel av 2013 ble ledelsen av KoKom endret. Alexandra Reksten tiltrådte som konstituert daglig leder 1. september, mens tidligere direktør Egil Bovim gikk over i en stilling som faglig leder. Råd om faglig profil og prioriteringer gis av KoKom sin referansegruppe. Målsetningen med referansegruppen er å sikre forankring og lik tilgang til de høyspesialiserte tjenestene. 1 1 Rundskriv I-19/2003 Om høyspesialiserte tjenester landsfunksjoner og nasjonale medisinske kompetansesentra. 4

5 KoKom sin referansegruppe består ved årsskiftet 2013/14 av: Helse Vest RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF, Alf Henrik Andreassen, leder Nina Hesselberg Leif Muruvik Vonen Brit Nordbø Steinar Bjørås I 2013 ble det ikke gjennomført møter i referansegruppen. 3.1 KoKom i 2013 Virksomheten ved KoKom var i 2013 konsentrert rundt senterets prosjektportefølje. To prosjekter det ble lagt spesielt mye arbeid i var: Kvalitetssjekk av opprinnelses-markering - del 2, der KoKom testet tjenesten «opprinnelsesmarkering» levert av Nasjonal referansedatabase AS (NRDB) og Arbeidsprosesser og bruk av støtteverktøy i AMK. I sistnevnte prosjekt var målet å bidra til å utvikle optimale prosesser i AMK ved tidskritiske, akuttmedisinske hendelser. Et eksternt prosjekt som KoKom har vært involvert i er Virtuell AMK, et regionalt Helse Vest-utredningsprosjekt som kom til i kjølvannet av terrorhendelsene 22. juli Prosjektet er sendt på høring og videreføres i Når det gjelder den internasjonale virksomheten, var KoKom sitt arbeid med ecall*, høyt prioritert. KoKom deltar også i isar+, et prosjekt finansiert av EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Prosjektet omhandler bruk av nye medier/sosiale medier under kriser. Også i 2013 har KoKom og deltatt i ulike konferanser og i nasjonale og internasjonale fora. (Se kapittel 6). * ecall er et planlagt felleseuropeisk nødanropsystem, som skal sikre rask bistand ved trafikkulykker Lokasjonsbaserte tjenester i nødnett Utgangspunktet for dette prosjektet var et ønske om å gjøre tilgjengelig informasjon som i dag kan leveres til apper i smart telefoner til Tetra-radiobrukere, som ikke kan benytte båndbredden som er tilgjengelig i kommersielle nett. Prosjekt-idéen kan illustreres med følgende eksempel: En RSS-strøm fra Statens vegvesen sender ut aktuelle veimeldinger om lokale trafikkforhold. Alle med tilgang til Internett kan ta imot denne. For Tetraradioer vil det først bli mulig å få denne tjenesten, dersom en benytter løsningen som prosjektet hadde til hensikt å utvikle. Ettersom Tetra-radioer blir lokalisert av nettverket ut fra posisjon, kan denne benyttes til å definere hvem som skal få en melding. Brukeren av hver enkelt Tetra-radio trenger veimeldinger for områder personellet kan nå innenfor en vakt. Samtidig spares brukere andre steder for unødig meldingstrafikk. Meldingene som sendes fra veitrafikksentralen tas imot på en sentral server. Etter en automatisk sjekk på posisjon fra meldingen og

6 posisjon for TETRA radioer, sendes en SDS 1 melding til brukeren. Avhengig av radiokonfigurasjon kan dette legges i bakgrunnsmapper slik at det ikke på noen måte forstyrrer brukeren før han ønsker å se på informasjonen. KoKom har i tillegg til prosjektet utviklet skisser til programstruktur og oppbygning. Formål: Å gi radiobrukere tilgang til informasjon som er relevant for brukeren i gitte geografiske områder. Oppsummert var formålet med prosjektet å demonstrere lokasjonsbaserte tjenester i Tetra-nett. Status: Prosjektet hadde til hensikt å se på muligheten for å lage lokasjonsbaserte tjenester i Nødnett. Prosjektet har ikke oppnådd sin ambisjon om en kjørbar tjeneste, og avsluttes dels som en følge av ressurssituasjonen hos KoKom og dels som en følge av at man ikke ser at det er mulig å komme i dialog med sentrale ressurser hos leverandøren uten vesentlig økning av budsjett. Prosjektet er evaluert internt. Prosjektperiode: Tor Helland Funksjonelle krav til oppdragshåndteringssystem Medisinsk nødmeldetjeneste benytter i dag AMIS som oppdragshåndteringssystem. Systemet har utviklet seg over tid og ulike moduler og integrasjoner har blitt lagt til. Leverandører og brukere i tjenesten har ved flere anledninger etterspurt hvilke nasjonale krav helsetjenesten har til 1) Short data service oppdragshåndteringssystem. Å gi et entydig svar har derimot ikke vært mulig, ettersom en samordnet kravspesifikasjon ikke har vært tilgjengelig. Et mål med prosjektet er å gjennomføre en kravinnsamling med en tilsvarende prosess som den som ble gjort ved innsamling av brukerkrav til nødnett i Det er et ønske at spesifikasjonen blir funksjonell og modulær, slik at leverandører kan tilpasse egne produkter for å oppfylle spesifisert funksjonalitet. Med en spesialtilpasset spesifikasjon vil også kundene kunne foreta innkjøp etter eget ambisjonsnivå. Formål: Et hovedmål med prosjektet er å samle helsetjenestens funksjonelle krav til et oppdragshåndteringssystem og å gjøre dem tilgjengelige. Det skal også etableres en referanseplattform for produkter som utvikles eller tilbys til bruk som oppdragshåndteringssystem og elektronisk pasient journal (EPJ) i nødmeldetjeneste, ambulansetjeneste og legevakt. Oppdragsgiver: Prosjektet blir utført i samarbeid med en prosjektgruppe fra tjenesten, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Prosjektperiode: videreføres. Status: Som en følge av ressurssituasjonen ved KoKom har prosjektet lagt i dvale mesteparten av Prosjektet er imidlertid ikke avsluttet, men vil bli tatt opp igjen i første halvdel av Øyvind Hope

7 3.1.4 ecall nasjonalprosjekt ecall er et prosjekt, drevet av EUkommisjonen, der de finansielle, politiske, etiske, helsefaglige og tekniske implikasjonene er betydelige. Opprinnelig var forutsetningen at systemet skulle være innført innen 2009, det forventet implementering i Aktiviteter/status: Også i 2013 har mye av aktiviteten bestått i arbeid med standardisering. En sentral problemstilling er hvordan kommersielle sentraler som mottar oppkall fra kjøretøyene kan videreformidle nødmeldinger til AMK, og om AMK i så fall kan koble disse ut i den påfølgende håndteringen av meldingen. prosjektledelse for det nasjonale ecallprosjektet er lagt til KoKom. For øvrig deltar Justis- og politi, og Helse- og omsorgsdepartementet. Datatilsynet møter som observatør. Prosjektgruppen består av representanter fra Veidirektoratet, Politidirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsedirektoratet og Post- og teletilsynet. I tillegg er det etablert en arbeidsgruppe med operativt personell fra nødmeldesentralene til de tre etatene. Prosjektperiode: Videreføres Fram til årsskiftet 2013/14 Egil Bovim, deretter Tor Helland/Kristine Dreyer Oppdragsgiver: Styringsgruppen for ecall-prosjektet er ledet av Samferdselsdepartementet, mens Dette er ecall ecall er et planlagt felleseuropeisk nødanropssystem som skal sikre rask bistand ved trafikkulykker. Målet med ecall er å redusere personskader og spare menneskeliv. Ved ulykke skal en spesielt dedikert mobilenhet, tilknyttet en databoks, automatisk ringe opp alarmsentral, taleforbindelse opprettes og opplysninger om kjøretøyets posisjon m.v. formidles til en døgnåpen alarmsentral. ecall i Norge Norge har sluttet seg til ecall ved å undertegne en uforpliktende Memorandum of Understanding i (St.prp.nr. 1 ( ) Samferdselsdepartementet). Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har fått i mandat fra Samferdsels-, Justis- og politi- og Helse- og omsorgsdepartementet å lede planleggingsarbeidet med å innføre ecall i Norge. 7

8 Faksimile fra oppslag i Teknisk ukeblad ( ) 8

9 3.1.5 Arbeidsprosesser og bruk av støtteverktøy i AMK Kvaliteten i mottak av meldinger om medisinsk nød sikres gjennom god faglig kompetanse, gode organisatoriske forhold og ensartede beslutningsverktøy. AMKsentralene har styrende dokumenter der organisasjon, ressurser og retningslinjer for virksomheten er beskrevet. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp er utformet slik at den gir brukeren termer for medisinsk tilstand og angir kriterier for hastegrad. Videre gis veiledning for aktuell respons og retningslinjer for mulige handlingsinstrukser med supplerende medisinsk rådgivning. I tillegg benytter personellet ved sentralene elektronisk og papirbaserte lokale prosedyrer som f.eks. elektronisk kommuneskjema og operativ beslutningsstøtte. Mandat: -Kartlegge arbeidsprosessen i AMK ved mottak av medisinske nødmeldinger. -Kartlegge bruk av beslutningsstøtteverktøy i AMK (både elektronisk og prosedyrer på papir). Kartlegge samarbeidsrutiner med kommunehelsetjenesten i forbindelse med henvendelser til AMK. Prosjektmål: -Få oversikt over arbeidsprosesser i AMK ved mottak og håndtering av medisinske nødmeldinger. Spesielt fokus er på samspillet/samarbeidet mellom operatørene i sentralen og samhandlingsrutiner med kommunehelsetjenesten. -Bidra til å utvikle optimale prosesser i AMK ved tidskritiske, akuttmedisinske hendelser. -Bedre arbeidsprosesser og bruk av støtteverktøyer i AMK-sentralene. Status: I prosjektet har en ved utgangen av 2013 observert arbeidsprosessen i AMK ved mottak av medisinske nødmeldinger. Samtaler og observasjoner er blitt utført i fire AMK-sentraler; AMK Østfold, AMK Sørlandet, AMK Tromsø og AMK Sør- Trøndelag. I tillegg ble AMK-Vagtcentral i København besøkt. Det er ventet at prosjektrapport vil bli ferdigstilt i første halvdel av Åge Jensen Kompetanse for flight following i AMK/LA Bakgrunn: I Luftambulansetjenestens evalueringsrapport etter hendelsene 22. juli 2011, går det fram at flight followingfunksjonen kan utøves mer effektivt. For å forbedre funksjonen bistår Luftambulansetjenesten ANS de regionale helseforetakene og helseforetakene med oppfølginger og anbefalinger. Også i Helsedirektoratets rapport Læring for bedre beredskap behov for å gjennomgå og styrke koordinering og flight following utført fra AMK-LA sentralene. KoKom skal i samarbeid med Luftambulansetjenesten ANS utarbeide en ny modul til kompetanseplanene, modul 6, Flight following og koordinering av luftambulansehelikopter. Målsetting med modulen er å sikre nasjonal ensartet kompetanse, sikker og effektiv utøvelse av koordinering og flight following av ambulansehelikoptre. Modulene er ikke tiltenkt som en detaljert lærebok, men setter krav til kompetanse og som en veileder for tema som må gjennomgås i undervisningen. Den gir og 9

10 føringer for kompetanseutvikling ved sentralene. Prosjektdeltakere: I prosjektet samarbeider KoKom med Luftambulansetjenesten ANS. Status: Formell oppstart for prosjektet er i Selve konstitueringen og planleggingen av hvordan prosjektet skal gjennomføres, ble skissert i løpet av senhøsten Kristine Dreyer *AMK-LA sentraler: Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) som har tilknytning til Luftambulanse. 3.2 PROSJEKTER DER KOKOM HAR BIDRATT isar+ (Online and Mobile Communications for Crisis Response and Search and Rescue). Prosjektet omhandler bruk av nye medier/sosiale medier under kriser. Bakgrunn: I startfasen av krisehendelser forholder nødetatene seg i stor grad til informasjon fra innringeren som rapporterer først fra et hendelsessted. I mange situasjoner finnes mye nyttig tilleggs-informasjon i sosiale medier, men ettersom beredskapspersonell ikke har verktøy og/eller rutiner for å ta imot denne informasjonen, er denne ikke tilgjengelig. Prosjektmål: Målet med isar+ er å utarbeide retningslinjer for informasjonsdeling mellom befolkningen og beredskapsorganisasjoner. Retningslinjene skal være i tråd med EUs-lovgiving, og ivareta problemstillinger relatert til personvern. For å lettere kunne visualisere prosjektets tanker og idéer, skal det utvikles en prototype på en kriseplattform for gjensidig deling av informasjon mellom befolkningen og beredskapsorganisasjonene. For å nå målsettingen om en større grad av samvirke mellom befolkningen og beredskapsorganisasjonene, skisseres følgende tilnærming: i. Bidra til at beredskapspersonell raskere får en felles situasjonsforståelse av en nødsituasjon gjennom aktivt å ta i bruk informasjon innhentet og delt av privatpersoner på hendelsesstedet. ii. Ta i bruk de nye mulighetene som mobile plattformer gir ved å søke, finne og effektivt dele og kommunisere relevant informasjon mellom befolkningen og beredskapspersonell. iii. Disponere og styre informasjonsflyten fra og til befolkningen inn til en kriseberedskaps-plattform, slik at informasjonen kan være til hjelp i redningsarbeidet. I isar+ prosjektet deltar et konsortium av europeiske aktører, universiteter og organisasjoner. I tillegg er prosjektet tilknyttet ekspertise fra Chile og USA. Prosjektet er finansiert av EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Les mer om isar+ på: Kontaktperson ved KoKom: Øyvind Hope 10

11 3.2.2 Virtuell AMK Ordforklaring: Prosjektgruppens definisjon av Virtuell AMK er: En felles AMK-sentral der personalet befinner seg fysisk på flere lokalisasjoner, men arbeider i et felles virtuelt kontrollrom. Bakgrunn: Virtuell AMK-prosjektet er et regionalt Helse Vest-utredningsprosjekt som kom til i kjølvannet av terrorhendelsene 22. juli I oppfølgingen etter anslaget påla Helsedirektoratet den medisinske nødmeldetjenesten og beredskaps- og nødetater i hele landet å gjennomgå sine rutiner og systemer for å avdekke områder for forbedring, et pålegg dette prosjektet tar sikte på å følge opp. Mål: Målet med utredningsprosjektet er å skaffe et best mulig beslutningsgrunnlag for Helse Vest for å kunne iverksette nødvendige tiltak for å kunne etablere og drive en virtuell AMK-sentral. Slike tiltak kan være iverksettelse av et eller flere anskaffelsesprosjekt, et eller flere utviklingsprosjekt (herunder organisasjonsutvikling), og et eller flere innføringsprosjekt. AMK-sentralene som er aktuelle i prosjektet er AMK Stavanger, AMK Haugesund, AMK Bergen og AMK Førde. Organisering: Administrerende direktør (AD)-møtet i Helse Vest fungerer som styringsgruppe. Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter (RAKOS) i Stavanger har en førende rolle i prosjektet. KoKom, deltagere fra Helse Vest sine fire AMK-sentraler og helseforetakene i Helse Vest, inkludert Helse Vest RHF og Helse Vest IKT, har bidratt i utredningen av faglige, IKT-løsningsmessige, juridiske og organisatoriske problemstillinger. Prosjektleder: Oddmund Aase, seniorrådgiver, Helse Vest IKT Kontaktperson ved KoKom: Kristine Dreyer Digital kommunikasjon med nødstilte Bakgrunn: I brev av ga Justis- og beredskapsdepartementet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å lede en arbeidsgruppe med formål om å utrede mulighetene for tilrettelegging for SMS i nødmeldesentralene. Arbeidsgruppen har hatt representanter fra Post- og teletilsynet (PT), Politidirektoratet (POD), Politiets data- og materielltjeneste (PDMT), Helsedirektoratet (Helsedir.), Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom), Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK), Norges døveforbund (NDF) og Hørselshemmedes landsforbund (HLF). KoKom sin rolle: Gjennom prosjektet «SMS til AMK», som ble avrundet i 2012, er det ved KoKom etablert kompetanse der en har kjennskap til problemstillinger knyttet til sending og mottak av nødmeldinger via SMS, MMS og andre digitale plattformer. Da KoKom fikk forespørsel om å delta i ovennevnte prosjekt, kunne mye av den opparbeidede erfaringen fra «SMS til AMK» brukes og bygges videre på. Kontaktperson ved KoKom: Øyvind Hope 11

12 4. OVERSIKT PUBLIKASJONER Tittel Type dokument Dato Forfatter(e) Digital kommunikasjon med nødstilte Rapport Merknad: KoKom er medforfatter Okt (Alfabetisk) Sven Bruun Nils Petter Bryde Øyvind Hope Kari Jensen Jan Joakimsen Vesla Victoria Kalve Stig Solberg Knut Solstad Marianne Storrøsten Sven Lloyd Thorbjørnsen Finn Arild Thordarson Lokasjonsbaserte tjenester nødnett Intern rapport Tor Helland Kvalitetssjekk av opprinnelsesmarkering del 2 Test av teletilbyderes adressedata i NRDB Rapport Desember 2013 (Alfabetisk) Øyvind Hope Bente Klepsvik Laksy 4.1 Sammendrag fra publikasjonene a. Kvalitetssjekk av opprinnelsesmarkering del 2 Sammendrag: (sitat) Rapporten beskriver hvordan KoKom har testet tjenesten opprinnelsesmarkering levert av Nasjonal referansedatabase AS (NRDB). Tjenesten bidrar til at Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) som mottar henvendelser til 113 automatisk kan fremskaffe innringers navn og adresse. Data hentes fra NRDB ved hjelp av tjenesten opprinnelsesmarkering. Tilbakemeldinger fra AMK-sentraler og tester utført av KoKom viser at kvaliteten på adressedata er varierende og at det mangler data fra noen teletilbydere. I prosjektet opprettet KoKom telefonabonnement hos et utvalg av norske teletilbydere. Teletilbyderne ble testet for å kontrollere hvilken informasjon som ble levert NRDB. Av totalt fjorten testede teletilbydere var det kun fire som leverte en adresse som inkluderte både gatenavn, husnummer og bokstav. Tre teletilbydere leverte ikke adresse. Det ble observert en positiv kvalitetsforbedring på adressene levert av fire teletilbydere etter forrige test i Metoden ved å opprette tilfeldige mobiltelefonabonnement hos et utvalg av teletilbyderne for systematisk å kontrollere hvilke data som blir levert NRDB viser seg å fungere. Ved tilbakemelding til tilbydere bedres kvalitet på adressene i NRDB. b. Lokasjonsbaserte tjenester nødnett Sammendrag: (sitat) Prosjektet hadde til hensikt å se på muligheten for å lage lokasjonsbaserte tjenester i nødnett. 12

13 Tjenesten som var planlagt kunne f.eks. gitt trafikkinformasjon for området som radioterminalen befinner seg i, som en tekstmelding (SDS) til radioterminalen. Prosjektet har ikke oppnådd sin ambisjon om en kjørbar tjeneste i demomodus, og avsluttes dels som en følge av ressurssituasjonen hos KoKom og dels som en følge av at man ikke ser at det er mulig å komme i dialog med sentrale ressurser hos leverandøren uten vesentlig økning av budsjett. c. Digital kommunikasjon med nødstilte Sammendrag: (sitat) «Grunnlaget for arbeidsgruppens vurderinger Arbeidsgruppens mandat har vært å utrede ulike alternativer, og gi en anbefaling om en ordning som kan implementeres slik at døve og hørselshemmede kan kommunisere med nødmeldesentralene via Short Message Service (SMS). Arbeidsgruppen er i mandatet også bedt om å vurdere omhvorvidt det er hensiktsmessig å etablere en ordning som på sikt kan gjøre det mulig for publikum generelt å nå nødmeldesentralene ved hjelp av SMS. Videre er det bedt om å vurdere om en slik ordning bør tilrettelegge for annen digital varsling ved for eksempel MMS, e- post og video for døve og hørselshemmede, og hele befolkningen på sikt. Til slutt står det i mandatet at arbeidsgruppens anbefaling skal inneholde forslag til en fremdriftsplan og utredning av faglige, tekniske, juridiske, organisatoriske, økonomiske og administrative konsekvenser. Arbeidsgruppens vurderinger Dersom nødmeldesentralene åpner for mottak av tekstmeldinger bør tjenesten være tilgjengelig for alle nødstilte så langt det er mulig. Arbeidsgruppen mener at utfordringene knyttet til misbruk av tjenesten kan håndteres på andre måter enn via forhåndsregistrering. Det kan gjennomføres en nasjonal overvåkning av i hvilken grad tjenesten benyttes, hvilken andel feilhenvendelser som kommer, og i hvilken grad disse er ressurskrevende for nødmeldesentralene å håndtere. Dersom antall henvendelser og belastning tilsier det, kan det vurderes å innføre obligatorisk forhåndsregistrering på et senere tidspunkt. Dersom det blir et system med forhåndsregistrering må dette gjøres på enklest mulig måte for brukerne. Løsningen som brukes i Irland synes enkel å bruke ved at det kun kreves en melding med kodeord Register til 112 for å registrere seg. Arbeidsgruppen mener det er viktig at henvendelser fra ikke-registrerte mobiltelefoner håndteres på en god måte, for eksempel ved at det sendes en automatisk melding med informasjon om hvordan registrering kan gjennomføres. Et system som i Sverige hvor den ikkeregistrerte mobiltelefonen ikke får noen tilbakemelding anbefales ikke.» *** 13

14 5. ANDRE OPPGAVER 5.1 Informasjonsarbeid «KoKom-tegningene» den danske illustratøren Peter Meder utarbeidet for KoKom for noen år tilbake, trengte en fornying. Nye illustrasjoner ble kjøpt inn fra samme tegner, bestillingen var å oppdatere tegningene i samsvar med samfunnsutviklingen. Gul ambulanse, flatskjermer til operatørene og illustrasjon av en gul ambulansebåt, var tre av de mest synlige endringene siden forrige levering. Også KoKom-kalenderen for 2014 benyttet Peter Meders levering som hovedillustrasjon. Ambulansebåt - illustrasjon ved Peter Meder 5.2 LV/AMK-simulator AMK/LV-simulatoren ved KoKom ble i 2013 benyttet i et vidt spekter bruksområder. Internt i helsetjenesten får simulatoren positiv omtale, og lokalene har blitt benyttet både av helsepersonell generelt, og av elever ved Haraldsplass diakonale høyskole. I simulatoren har det vært testet praktisk rettet virksomhet, samt tekniske og organisatoriske forhold i tjenesten. Flatskjermer i sentralen - illustrasjon ved Peter Meder Flere grupper besøkende er blitt vist praktiske demonstrasjoner av virksomheten ved AMK og LV-sentralene med kommunikasjon mot ambulansetjenesten og andre. Andrius Nagulevicius var en av de som malte KoKom sine nye simulator-lokaler. Ny rominndeling til simulator og opplæringslokaler. Nytt for 2013 var at simulatoren ble flyttet til et nærliggende lokale. Formålet med flyttingen var å gi plass til KoKom sitt nye opplæringssenter tilknyttet nødnett. Øyvind Hope 14

15 5.3 Database for medisinsk nødmeldetjeneste Videreføringen av KoKom sin database pågår kontinuerlig som en del av daglig drift. Hensikten med databasen er å sikre kontinuitet og lagring av data i medisinsk nødmeldetjeneste som samles inn over tid. Dataene kan også brukes når en har behov for opplysninger til oversikter og trenger annen målbar dokumentasjon. Øyvind Hope 5.4 Høringer Høringsuttalelse: Forskrift om prioritet i mobilnett Mottaker: Post- og teletilsynet Høringsuttalelse: Forslag til nasjonal standard for masseskade-triage Mottaker: Helsedirektoratet Høringsuttalelse: Måling og evaluering av "Pilotprosjekt Drammen" Mottaker: Pilotprosjekt Drammen Høringsuttalelsene kan leses i sin helhet på: dokumentarkiv/hoyringar.htm *** 6. SEMINAR, KOMPETANSEUTVIKLING, PRESENTASJONER 6.1 Konferanser og seminar med KoKom som arrangør eller delarrangør Fra venstre: (På linje) Arjen van Dijk, psykiatrisk ambulanse; Bente Hütscher, AMK Region Midt; Clas Skriver, AMK-Region Sjælland; Karin Tolbøll, AMK-Region Syd; Karen Momme Marshall, AMK-Nord-DK; Trine Agerskov, AMKLV Region Midt; Jarle Johannessen, psykiatrisk ambulanse; Mette Mølby, AMK Region Sjælland; Mette Bøgeskov Jensen; Anne Bendix, Region Hovedstaden; Käthe Kjærsgaard, Region Hovedstaden; Mette Ørtoft, Region Hovedstaden; Kristine Dreyer, KoKom; Åge Jensen, Kokom; Karsen Wegener, AMK Region Sjælland. 15

16 Besøk fra alle 5 regioner med alarmsentraler i Danmark januar 2013, Møllendalsbakken 9 Arrangør: KoKom Antall deltakere: 10 IKT-forum: Forum for personell med teknisk systemansvar i AMK- og medisinsk nødmeldetjeneste mars 2013, på Qualitiy Hotel Edvard Grieg, Bergen. Arrangør: KoKom Antall deltakere: 104 Besøk fra PSCE 09. april 2013, Austevoll Arrangør: KoKom Antall deltakere: 6 Simulatorhospitering november 2013 Arrangør: KoKom i samarbeid med Haraldsplass Diakonale Høyskole. Antall deltakere: ca. 20 studenter fra videreutdanningen i legevaktsykepleie ved Haraldsplass Diakonale Høgskole 6.2 Kompetanseutvikling Nettbasert fellesundervisning En gang i måneden arrangerer RAKOS i samarbeid med AMK-sentralene i Helse- Vest felles-undervisning. Samlingene foregår pr. forhåndsendte presentasjoner i kombinasjon med telefonkonferanse. AMK-sentralene alternerer på oppgaven med å framskaffe foredragsholdere. Representanter fra KoKom deltar i undervisningen når vi kan. *** 6.3 Presentasjoner holdt av ansatte ved KoKom Dato Arrangement/sted Presentasjonens tittel Foredragsholder/ deltaker 15. mars Mot lysere tider /Bergen Evaluering av Samlok i Drammen EB/ÅJ 04. april Insta fra Finland/Bergen Simulatordemonstrasjon ØH/ÅJ/KD 01.okt. Ambulanseforum/ Gardermoen Nasjonal standard for opplæring av personell på AMK KD 10.okt. Fagforum for AMK/LVoperatører/Tromsø Nytt fra KoKom KD 16

17 6.5 Deltakelse på konferanser/faglige samlinger Dato Konferanse/seminar Sted Deltaker(e) 03. jan. Orienteringsmøte om Virtuell AMK Aarhus EB 10. jan. Presentasjon av Transmed 8 Sandefjord ØH/ÅJ 02. feb. Samred Bergen KD feb. EMTEL Sophia Antipolis EB feb. EU Caris og ECall Brussel EB 06. mars Møte i rådgivende utvalg, Helsedir. Stjørdal EB mars IKT Forum Sandsli EB/BL/ØH/TH/ KD mars Mot lysere tider Bergen EB/ÅJ/KD/TH mars Nasjonal sikkerhetsdag Lillesand mars PSRG Stockholm EB april KlinIKT 2013 Bergen ØH/EB/ÅJ/BL april Lederkonferanse NLF/Nklm Tromsø KD april Møte med BMW/eCall Berlin EB/KD april EENA konferanse Riga EB/BL/ABV 17. april Amis brukerforum Drammen ØH 23. april Møte skandinavisk nettverk medisinsk nødmeldetjeneste Uppsala EB/KD 23. april Seksjonssamling ehelse Flesland BL/ÅJ/ØH april ecall implementeringsplattform Brussel EB 28. april-01. mai British Apco Manchester EB mai isar+ Cascais, Portugal EB/ÅJ mai Medical dispatch Stockholm KD mai Møte i ecall rutingsgruppen Oslo EB mai TETRA WORLD CONGRESS Paris EB/to første dager ÅJ mai Temadag Helse Bergen Voss TH/ ØH/ BL/ ÅJ dag II KD/ABV mai ecall CEN WG 15 Brussel EB mai PSCE Brussel EB 03. juni Innspillseminar om pilot felles Drammen EB/KD/ÅJ nødnummer juni Møte i rådgivende utvalg, Helsedir. Tromsø EB juni Taskforce TPS to PSAP, ecall Amsterdam EB juni Møte EMTEL Karlstad EB juni Locus Brukerforum Sandefjord TH 05. Nasjonalt AMK-møte Gardermoen KD, ÅJ juni EENA Tyrkia EB sept. Task Force routing ecall to PSAP Amsterdam EB 05. sept. Beredskapsseminar/ IBF-seminar Bergen ARO sept. Adresseseminar 2013 Oslo BL, ØH (dag 1) sept. Standardisering ecall, prosjekt VRUIT Brussel EB/- KD sept. Trondheim Helseinformatikk-uka ØH 16. sept. Referansegruppe for Vestre Viken Drammen EB sept. PSCE kick-off Brussel EB/ TH 17

18 sept. AMK-Legevakt seminar 2013 Solstrand KD 23. sept. Møte med innenriksdepartementet Østerrike EB sept. ecall days Berlin EB 30. sept.-01. Ambulanseforum Gardermoen KD okt. 30. sept.- Arbeidsgruppe, Brussel EB 03.okt. implementeringsplattform ecall 01. okt. Ambulanseforum Gardermoen KD 02. okt. HeERO Brussel EB okt. Nasjonal helseberedskapskonferanse Bodø AV/ BL okt. Fagseminar Helse Nord Tromsø KD okt. ISAR+ arbeidsgruppemøte Cascais, Portugal EB/ÅJ okt. Scandinavian Tetra-seminar 2013 Hamar ÅJ/ BL okt. Høstseminaret Stavanger AV 17. okt. Styringsgruppemøte ecall Oslo EB/KD 18. okt. Møte i Helsedir., endringer etter 22. juli Oslo ÅJ okt. EMTEL London EB/ØH okt. PS Communication Europe Conference Bucarest EB/AV 07. nov. Møte i Kartverket Oslo BL nov. Task force TPS to PSAP-eCall Amsterdam EB/TH nov. Bucarest HeERO EB nov. Askøy legevakt samling Solstrand ØH (1 dag) nov. Akuttmottak og prehospitale tjenester NSH-konferanse Oslo KD 6.6 Deltakelse i komitéer, styrer og annet Fora innenlands Samordningsrådet for nødrelaterte problemstillinger 19. sept. Drammen ARO/EB Egil Bovim Nettverksmøter Helse Vest RHF september, Bergen, KD, EB og ØH (dag 2) desember, Bergen, KD Helse Nord RHF oktober, Tromsø, KD Forum for regionale AMK-sentraler 4 møter; januar, Tromsø KD, EB april, Uppsala, KD, EB juni, Bergen KD, EB november, Stjørdal, KD, ÅJ KoKom er sekretariat. Fram til årsskiftet Egil Bovim, f.o.m. jan. 2014, Kristine Dreyer 18

19 Nasjonalt senter for legevaktmedisin (Nklm) KoKom er representert i referansegruppen. Gruppen hadde ett møte, 7. november i Bergen. Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (Nakos) Referansegruppemøte: 28. november i Oslo. Kristine Dreyer Faggruppe for Telefonråd Telefonråd er et elektronisk oppslagsverk for beslutningsstøtte, spesielt utviklet for sykepleiere og helsesekretærer ved legevakter og legekontorer. Oppslagsverket redegjør for håndtering av den første kontakten i luka eller på telefon med pasienten. Målet er at publikum skal få de samme typer råd for samme typer plager uavhengig av hvem de møter på telefon eller luke. Fra og med februar 2012 ble det redaksjonelle ansvaret for Telefonråd flyttet fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten til Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Faggruppe for Telefonråd, bidrar med faglige innspill til den videre utviklingen av Telefonråd. I 2013 hadde gruppen tre møter i Bergen: 01. mars, 07. mai, og september. Redaktør for rådet er Elisabeth Holm Hansen, sykepleier, forsker, Nklm. Kristine Dreyer Nasjonal rådgivende gruppe for Helsedirektoratet for spørsmål knyttet til medisinsk nødmeldetjeneste Opprettelsen av gruppen vart vedtatt i ledermøte i Helsedirektoratet i juni 2012, og har bakgrunn i oppfølging av tiltak etter 22. juli Målet med etableringen er at gruppen skal kunne gi faglige råd i spørsmål som direktoratet legger fram for gruppen, og bidra til å belyse faglige enkeltelement og prosesser knyttet til områder direktoratet ser behov for å få belyst. Medlemmene i arbeidsgruppen er: De fire regionale helseforetakene, fylkesmannen (èn repr.), Nakos, Nklm, Senter for distriktsmedisin og Senter for samhandling og telemedisin. Fra KoKom møter: Egil Bovim og Alexandra Reksten Osland fram til 2013/14. Etter årsskiftet møter Alexandra Reksten Osland. Internasjonalt EU-kommisjonen har etablert et betydelig antall grupper som arbeider med utviklingen av ecall. KoKom deltar i arbeidsgruppe for CEN-standardisering, implementeringsplattform, og møter for nødmeldesentraler. 19

20 Egil Bovim fram til 2013/14. Videreføres av KoKom som team etter årsskiftet. Det europeiske telekommunikasjons-standardiseringsinstituttet (The European Telecommunications Standards Institute, ETSI) har etablert en gruppe for nødkommunikasjon. Egil Bovim fram til 2013/14. Videreføres av KoKom som team etter årsskiftet. EMTEL: Emergency Telecommunications (EMTEL). Standardisergsorgan under ETSI september, Sophia Antropolis,, EB 4. desember, Brüssel Egil Bovim fram til 2013/14. Videreføres av KoKom som team etter årsskiftet. I TETRA and Critical Communications Assosiation, deltar KoKom i Operator/User Association (OUA). OUA er et organ som samler brukere av TETRA, eller representanter for disse, som har en felles interesse i bruk av TETRA-teknologi og de applikasjonene som følger med. I 2013 deltok KoKom på fire møter: februar, Utrecht september, Rugby, England mai, Sophia, Antropolis desember Brussel Åge Jensen EENA: European the European Emergency Number Association. Brüssel-basert organisasjon, etablert i Har som mål å fungere som en diskusjonsplattform for nødmeldetjenesten, offentlige myndigheter, beslutningstakere, organisasjoner og leverandører i henhold til innbyggernes behov. EENA-medlemmene inkluderer rundt 800 representanter fra nødmeldetjenesten fra 43 europeiske land.* * Kilde: EENAs hjemmeside. KoKom deltar på arbeidsmøter, men har ingen formell rolle i dette forumet. Egil Bovim fram til 2013/14. Videreføres av KoKom som team etter årsskiftet. Public Safety Communication Europe (PSCE) (http://www.psc-europe.eu/) arbeider på internasjonalt nivå for utvikling av nødkommunikasjon. PSCE gir blant annet innspill til EU-kommisjonen i relevante spørsmål, og deltar i flere EU rammeverksprosjekter oktober, Brüssel Egil Bovim fram til 2013/14. Videreføres av KoKom som team etter årsskiftet. 20

Årsrapport KoKom 26.04.2012

Årsrapport KoKom 26.04.2012 2011 Årsrapport KoKom 26.04.2012 N asjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1997. Ved senteret drives nasjonale prosjekt

Detaljer

Årsrapport KoKom. 14. april 2015

Årsrapport KoKom. 14. april 2015 2014 Årsrapport KoKom 14. april 2015 FORSIDEILLUSTRASJON: ORDSKY AV KOKOMS HÅNDBOK, ABV 2 N asjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har som hovedoppgave å optimalisere

Detaljer

Årsrapport KoKom. Juni 2013

Årsrapport KoKom. Juni 2013 2012 Årsrapport KoKom Juni 2013 N asjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1997. Ved senteret drives nasjonale prosjekt

Detaljer

Vi vil avgrense vår høringsuttalelse til å omtale de kapitler i akuttutvalgets delrapport som berører KoKom sitt kjerneområde.

Vi vil avgrense vår høringsuttalelse til å omtale de kapitler i akuttutvalgets delrapport som berører KoKom sitt kjerneområde. Helse- og omsorgsdepartementet v/ avdelingsdirektør Cathrine Dammen Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4274-2014/23052 Bergen 16.01.2015 HØRINGSUTTALE TIL AKUTTUTVALGET SIN DELRAPPORT

Detaljer

Varsling fra AMK til andre nødetater.

Varsling fra AMK til andre nødetater. RAPPORT Bergen 22. august 2014 ISBN: 978-82-8210-028-1 Varsling fra AMK til andre nødetater. 1 Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Tittel: KOKOM RAPPORT Varsling fra

Detaljer

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide -

Detaljer

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering.

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering. AKUTTMEDISIN Nasjonalt Kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har som mandat å monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste (www kokom.no). KoKom vil i netthøringen

Detaljer

IKT i den akuttmedisinske kjede

IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akutt medisinske kjede Henvendelse fra Helsedirektoratet, desember 2007. Kartleggingsprosjekt Helsedirektoratets målsetning for prosjektet: danne grunnlag for

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene.

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Helse- og omsorgsdepartementet Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Håkon Gammelsæter, Ambulanseforum 27. september 2016 Mye historie: Bakgrunn: Regjeringens konklusjon

Detaljer

Oppfølging av Akuttmedisinforskriften

Oppfølging av Akuttmedisinforskriften Oppfølging av Kommunikasjonsteknisk utstyr KoKom IKT-forum 2015 Bergen, 18. november 2015 Steinar Olsen, avdelingsdirektør Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Bakgrunn for endringene Innføring av nødnett

Detaljer

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Nettverksmøte.feb. 2011 Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal

Detaljer

RAPPORT Bergen, juni 2015 ISBN: 978-82-8210-029-8. Kvalitetssjekk av opprinnelsesmarkering del 2 Datavask av adressedata i NRDB

RAPPORT Bergen, juni 2015 ISBN: 978-82-8210-029-8. Kvalitetssjekk av opprinnelsesmarkering del 2 Datavask av adressedata i NRDB RAPPORT Bergen, juni 2015 ISBN: 978-82-8210-029-8 Kvalitetssjekk av opprinnelsesmarkering del 2 Datavask av adressedata i NRDB TITTEL KOKOM RAPPORT KoKom, Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens

Detaljer

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Toppleiarforum Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF Sept. 2014 Dagens tema: Målsettingar og gevinstar Org av prosjektet i Helse Vest

Detaljer

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons En undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) og Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens

Detaljer

Forberedelse implementering ecall i Norge

Forberedelse implementering ecall i Norge kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom Forberedelse implementering ecall i Norge

Detaljer

Program for forbedring av nødmeldingstjenesten

Program for forbedring av nødmeldingstjenesten Justis- og beredskapsdepartementet Program for forbedring av nødmeldingstjenesten Jesper Rådberg Nødnettdagene 2016 Kort tilbakeblikk Pilot 112 Drammen KVU Nasjonalt nødmeldingsprosjekt Nasjonalt nødmeldingsprosjekt

Detaljer

RAPPORT: Bergen, mars 2011. Årsrapport KoKom 2010

RAPPORT: Bergen, mars 2011. Årsrapport KoKom 2010 RAPPORT: Bergen, mars 2011 Årsrapport KoKom 2010 Bakgrunn for senteret KoKom ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1997, og skal: - Monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste. - Bidra

Detaljer

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes?

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes? Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester Hvordan kan Nødnett brukes? Medisinsk nødmeldetjeneste Med medisinsk nødmeldetjeneste menes et landsdekkende, organisatorisk

Detaljer

Helseradio og varsling

Helseradio og varsling 29 Helseradio og varsling ved rød respons sett fra AMK AV JESPER BLINKENBERG (Nklm), ÅGE JENSEN (KoKom) OG KENNETH PRESS (Nklm) Varsling ved akuttmedisinske hendelser og bruk av helseradio er ofte tema

Detaljer

RAPPORT: Bergen, april 2009. Årsrapport KoKom 2008

RAPPORT: Bergen, april 2009. Årsrapport KoKom 2008 RAPPORT: Bergen, april 2009 Årsrapport KoKom 2008 INNLEDNING Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1997. Mandatet

Detaljer

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 200904409-RBA-K/HAS/FMA 2009/724 I BJA 28. oktober 2009 Høringssvar - Rapport om fremtidig

Detaljer

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: Saksbehandler: VEN Vår ref.: 11/5628 Dato: 25.10.2011 Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning

Detaljer

Bergen, februar 2008. Årsrapport KoKom 2007

Bergen, februar 2008. Årsrapport KoKom 2007 Bergen, februar 2008 INNLEDNING Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1997. Mandatet er i korthet monitorering og

Detaljer

Del 1 - Prioritering av inntil 10000 abonnenter begrenset til tale

Del 1 - Prioritering av inntil 10000 abonnenter begrenset til tale Post- og teletilsynet Postboks 93 4791 Lillesand Deres ref Vår ref Dato 1203644-4 004 2013/3176-1 Bergen 25.03.13 Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ønsker med

Detaljer

Tetra in Hospital. Bruk av nødnett ved St Olavs Hospital

Tetra in Hospital. Bruk av nødnett ved St Olavs Hospital AMK Sør-Trøndelag Tetra in Hospital Bruk av nødnett ved St Olavs Hospital av Torger Øvergård Prosjektleder nødnett - St Olavs Hospital HF Teknisk systemansvarlig Medisinsk nødmeldetjeneste St Olavs Hospital

Detaljer

Nasjonal IKT Ny teknologi AMK

Nasjonal IKT Ny teknologi AMK Nasjonal IKT Ny teknologi AMK Ambulanseforum 2015 Oddmund Aase, prosjektleder Hva er Nasjonal IKT HF? Etablert som en felles strategigruppe for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, på ini>a>v fra

Detaljer

Program for forbedring av nødmeldingstjenesten (PFN)

Program for forbedring av nødmeldingstjenesten (PFN) Program for forbedring av nødmeldingstjenesten (PFN) Jesper Rådberg, JD Tverretatlig enighet Basert på dokumenterte behov Grunnlag for endring Det skal IKKE innføres ETT FELLES nødnummer. 113 består! Det

Detaljer

SAMLOK - PROSJEKTET. Samlokalisering av nødmeldesentralene. Per Henriksborg Drammen 27.09.10

SAMLOK - PROSJEKTET. Samlokalisering av nødmeldesentralene. Per Henriksborg Drammen 27.09.10 SAMLOK - PROSJEKTET Samlokalisering av nødmeldesentralene Per Henriksborg Drammen 27.09.10 PROGRAM Kl. 1200 1300 Orientering SAMLOK-prosjektet Kl. 1310 1330 Orientering om 112/politiets operasjonssentral

Detaljer

Gjennomføringsplan for aktivitetene knyttet til flight following. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Gjennomføringsplan for aktivitetene knyttet til flight following. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Gjennomføringsplan for aktivitetene knyttet til flight following Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Innhold Side: 2 av 11 0. Dokumentinformasjon... 3 0.1 Distribusjon... 3 0.2 Referanser...

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område Sør Trøndelag -område Trondheim 8. oktober 2014 Agenda Presentasjon av planverk 3 Alternativer for ibruktagelse Fordeler/Ulemper - Vurdering av de 3 alternativene Plenumsdiskusjon Oppsummering Veien videre

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid Saksbeh: Steinar Bjørås Arkivkode: 012 Saksmappe: 2009/31 Forslag til vedtak: 1. Styret tar vedlagte sak om Nødnett -prosjektet

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

Fagsymposium, 21.11.2011

Fagsymposium, 21.11.2011 Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede Fagsymposium, 21.11.2011 Jostein Ven, Prosjektleder KITH www.kith.no Bakgrunn Definisjonskatalog fra 1999 Myndighetene får ikke sammenlignbare data, jf.

Detaljer

Prosjektrapport. FLIGHT FOLLOWING for ambulansehelikopter

Prosjektrapport. FLIGHT FOLLOWING for ambulansehelikopter Prosjektrapport FLIGHT FOLLOWING for ambulansehelikopter Innhold 1 Innledning... 1 2 Arbeidsprosess og mandat... 1 2.1 Arbeidsprosess... 1 2.2 Prosjektets mandat... 1 3 Sammendrag... 2 4 Funksjonen flight

Detaljer

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA LINNERSIIEHIABUOHCCEVISSU! BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 11 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF omforente beredskapsplaner og

Detaljer

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Orientering til formannskapt og kommunestyret Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og

Detaljer

Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte Walstad og er sentralstyremedlem i Legeforeningen.

Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte Walstad og er sentralstyremedlem i Legeforeningen. Innlegg på Dialogkonferanse om ett nødnummer og felles nødmeldesentraler 8.12. 2008 Om St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet. Samvirke og samordning. Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte

Detaljer

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Inge.J.Solheim Seniorrådgiver savdelingen 7.nov 2012 Forankring av beredskapsarbeidet i ledelsen 1 Innhold: Helseberedskap: grunnlag og rollefordeling Forankring

Detaljer

Bergen, mars 2007. Årsrapport KoKom 2006

Bergen, mars 2007. Årsrapport KoKom 2006 Bergen, mars 2007 INNLEDNING Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1997. Mandatet er i korthet å monitorere og videreutvikle

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Nødnett og samhandling kommune og helseføretak

Nødnett og samhandling kommune og helseføretak Nødnett og samhandling kommune og helseføretak Helse Bergen Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF 21. jan. 2016 Overordna mål St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2004-2005) og St.prp. nr. 30 (2006-2007)

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, betydning for kommuner og foretak

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, betydning for kommuner og foretak Saksnummer: 2004/00026 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom Forskrift om krav

Detaljer

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver Nett i nød Ambulanseforum 2012 Willy Skogstad, seniorrådgiver Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og politidepartementet kunne starte arbeidet med leveranse av et nytt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør Nødnett og samhandling i praksis Steinar Olsen avdelingsdirektør HDO Kundeforum 2015 Nødnett Radionettverk basert på ETSI-standarden Tetra (TErrestrial Trunked RAdio) Drift- og vedlikeholdssystem Infrastruktur

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak. Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap

Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak. Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Viktig for fagutvikling Definere beste praksis (standardiserte behandlingsforløp)

Detaljer

Av: Per Ole Sivertsen Leder for 110-sentralen i Tromsø Nils-Erik Haagenrud Brannsjef for Elverum brann og feiervesen

Av: Per Ole Sivertsen Leder for 110-sentralen i Tromsø Nils-Erik Haagenrud Brannsjef for Elverum brann og feiervesen Rapport fra reise i forbindelse studiebesøk for å se på hvordan henvendelser som involverer brannvesenet blir ivaretatt av nødsentralene i Sverige, Finland og Danmark. Av: Per Ole Sivertsen Leder for 110-sentralen

Detaljer

Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord

Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument Trine Haugen Jan Norum 23.6.2013 0.2 Midlertidig dokument Trine Haugen Jan Norum 26.6.2013 1.0 Endelig dokument

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TOHO-14/7869-2 78107/14 21.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 03.09.2014 Kommunalstyret for

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015 SAK NR 30-2015 ADs orientering Forslag til vedtak: Styret tar ADs gjennomgang

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten)

Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten) Det kongelige Justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten) 1. Oppsummering og konklusjoner Stiftelsen

Detaljer

Arbeidsgruppens arbeid så langt. Kristin Lossius Avd. dir. Helse- og omsorgsdepartementet

Arbeidsgruppens arbeid så langt. Kristin Lossius Avd. dir. Helse- og omsorgsdepartementet Arbeidsgruppens arbeid så langt Kristin Lossius Avd. dir. Helse- og omsorgsdepartementet Arbeidsgruppas sammensetning Seniorrådgiver Finn Mørch Andersen, JD, leder Lensmann Arne Gloppen, JD Avd. dir Mette

Detaljer

NØDNETT. Status og vidare framdrift i Hordaland

NØDNETT. Status og vidare framdrift i Hordaland Møte kommuneoverlegar 1 NØDNETT Status og vidare framdrift i Hordaland Møte kommuneoverlegar 2 Kva er nødnett? Nødnett er eit verktøy som skal sikre kommunikasjonsutfordringa i helsetenesta og kommunikasjonen

Detaljer

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Styringsgruppe: Fra prosjektleder: Prosjektperiode: Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn

Detaljer

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat Telefon som kontakt med legevakta i framtida Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat På tide med fokus på legevaktsentral! Viktig og sårbar del av legevakttjenesten Avgjørelser

Detaljer

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning Innhold Kort om TETRA Organisering av TETRA-prosjektet Status for det sentrale

Detaljer

Ikkje lægg på, vi e på vei. Mona Hagensen Rådgiver NST

Ikkje lægg på, vi e på vei. Mona Hagensen Rådgiver NST Ikkje lægg på, vi e på vei Mona Hagensen Rådgiver NST To områder med forbedringspotensiale. Verktøy for beslutningstøtte. ( Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. Dokumentasjon av det akuttmedisinske pasientforløpet.

Detaljer

Kompetansekrav til legevaktlegene!

Kompetansekrav til legevaktlegene! besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

Samarbeidsrutine ved

Samarbeidsrutine ved Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE VIRKNING

Detaljer

Videreføring av kvalitet Mulige forbedringer i medisinsk nødmeldetjeneste Økt samarbeid og bedret samhandling mellom nødetatene

Videreføring av kvalitet Mulige forbedringer i medisinsk nødmeldetjeneste Økt samarbeid og bedret samhandling mellom nødetatene Videreføring av kvalitet Mulige forbedringer i medisinsk nødmeldetjeneste Økt samarbeid og bedret samhandling mellom nødetatene - et innspill til videre dialog- Lena Bredde Overlege Ambulanse- og nødmeldetj

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

Høring Rapport: Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112 rapporten)

Høring Rapport: Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112 rapporten) Seksjon for allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag Kalfarveien 31, 5018 Bergen Tlf +47 55586500 Fax +47 55586130 post@legevaktmedisin.no www.legevaktmedisin.no Det kongelige justis- og politidepartement

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Erik Zakariassen, spl, forsker, p.hd.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Erik Zakariassen, spl, forsker, p.hd. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Erik Zakariassen, spl, forsker, p.hd. Nklm Nklm Etablert av Helsedepartementet, oppstart i 2005 Bevilgning via Statsbudsjettet Ansvar for legevakt

Detaljer

Nødanrop fra «aksessuavhengige» aktører/tjenester

Nødanrop fra «aksessuavhengige» aktører/tjenester Nødanrop fra «aksessuavhengige» aktører/tjenester KoKom IKT-forum 2015 Stig Solberg Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - Nkom En slags oversikt 2 Tale over webplattformen Basert på webprotokollen HTTP Mest

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Lars Erik Tandsæther Adm.dir

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Lars Erik Tandsæther Adm.dir Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Lars Erik Tandsæther Adm.dir Formålet med HDO gitt i vedtekter HDO skal: bidra til å realisere helsetjenestes samlede målsetninger for den nasjonale medisinske

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2. Et nytt landsdekkende Nødnett Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.2014 Tema Nødnettleveransen Status utbyggingen og bruk av Nødnett

Detaljer

Visjon legevakt Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010

Visjon legevakt Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010 Visjon legevakt 2015 Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010 Jesper Blinkenberg Forsker, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Spesialist i allmennmedisin, fastlege og legevaktlege Askøy Medredaktør

Detaljer

Hvis det haster.. Refleksjoner om utviklingen av den akuttmedisinske kjede

Hvis det haster.. Refleksjoner om utviklingen av den akuttmedisinske kjede Hvis det haster.. Refleksjoner om utviklingen av den akuttmedisinske kjede Utfordringsbildet Befolkningsutviklingen/demografi Flere eldre, sentralisering Forventingsgapet Personellutfordringer Færre må

Detaljer

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 230113 Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 1. Formål Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/2168-4 Saksbehandler: Jostein Myhr Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 20.05.2015 Kommunestyret 02.06.2015 Felles alarmsentral Værnesregionen Rådmannens

Detaljer

BRUK AV LYDLOGG TIL KOMPETANSEHEVING I LEGEVAKTSENTRAL. En metodebeskrivelse for lydloggevaluering

BRUK AV LYDLOGG TIL KOMPETANSEHEVING I LEGEVAKTSENTRAL. En metodebeskrivelse for lydloggevaluering BRUK AV LYDLOGG TIL KOMPETANSEHEVING I LEGEVAKTSENTRAL En metodebeskrivelse for lydloggevaluering Lydlogg i legevakt Sykepleiers viktigste oppgave i legevaktsentral er å kartlegge pasientens situasjon,

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07093 Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus Sammendrag: Oppfølging og gjennomføring av styrets

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 17.09.2015 Møtested Radisson Blu Hotell Gardermoen Tid 14.00

Detaljer

Nødnett i Helse Vest Tor Helland

Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal dekning tilsvarende GSM

Detaljer

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Rådmannsmøte på Bryne 14.juni 2013 Astrid Simonsen Hva er Vestlandsløftet? Vestlandsløftet er

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015. BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 61 14 68 20 Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015. BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 61 14 68 20 Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015 SAK NR 41-2015 Opplæringskonsept i driftsfasen Forslag til vedtak: 1. Styret tar

Detaljer

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland

Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune. Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Helsetorgmodellens Erfaringskonferanse 25.April 2012 Anne Kristine Ådland WHO`S definisjon av palliasjon Aktiv behandling, pleie og omsorg

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Sikring av konfi densialitet i helseradionettet

Sikring av konfi densialitet i helseradionettet Saksnummer: 2005/00027 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet. HDO Brukerforum 2016

Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet. HDO Brukerforum 2016 Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet HDO Brukerforum 2016 AMK-Innlandet hvor i helsetjenesten? Helse SØRØST: 5 AMK sentraler Innlandet: 53 ambulanser (+ reserveambulanser) 1 Helseekspresser + 2 Helsebusser

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Inspirasjon mot 2015 Utviklingssentrene roller, organisering og oppgaver Kathrine Cappelen University of Agder Telemark University College Aftenposten 04.11.2010 «Før lå pasientene

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

Miniguide til det norsk-svenske ISI-prosjektet. Et grenseoverskridende utviklingsarbeid

Miniguide til det norsk-svenske ISI-prosjektet. Et grenseoverskridende utviklingsarbeid Miniguide til det norsk-svenske ISI-prosjektet Et grenseoverskridende utviklingsarbeid Grenseoverskridende samvirke tilrettelegges Nor-Swe ISI-prosjektet går over tre år og fokuserer på ledelses- og samvirkemetodikk

Detaljer

Mulighetsstudien. Orientering DM. Roar Johansen Direktør NBSK

Mulighetsstudien. Orientering DM. Roar Johansen Direktør NBSK Mulighetsstudien Orientering DM Roar Johansen Direktør NBSK 120115 Mandat Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har gitt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å lede en arbeidsgruppe

Detaljer

Mai 2012. Dette er SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn

Mai 2012. Dette er SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn Mai 2012 Dette er SINTEF SINTEF seminar Hvordan lære av katastrofeøvelser? 2 Utfordringer i redningsarbeidet Hva sier brukerne og hvilke verktøy kan bedre læringen. Forskningsleder Jan Håvard Skjetne og

Detaljer

Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117. Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18.

Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117. Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18. Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117 Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18. Nov 2015 16 110 Forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering

Detaljer

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Pilot Drammen Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Viktige hendelser 2008: Regjeringen sier at den tar sikte på å innføre ett felles nødnummer og felles nødsentraler og nedsetter en interdepartemental

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer