!! Vedlegg:! Handlingsplan!2015<2017! Regnskap!2014! Program!! Nordic!Conference!in!Nursing!Research!!Methods!and!Networks!for!the!Future,!2016!!!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!! Vedlegg:! Handlingsplan!2015<2017! Regnskap!2014! Program!! Nordic!Conference!in!Nursing!Research!!Methods!and!Networks!for!the!Future,!2016!!!"

Transkript

1 NORSKSELSKAPFORSYKEPLEIEFORSKNINGNSF GENERALFORSAMLING 28.mai2015 STED:Norsksykepleierforbund,Tollbugata22,Oslo TID:kl.15.00<17.00 Vedlegg: Handlingsplan2015<2017 Regnskap2014 Program NordicConferenceinNursingResearch MethodsandNetworksfortheFuture,2016

2 INNKALLINGTILEKSTRAORDINÆRGENERALFORSAMLING Kjæremedlemmer, Norsk selskap for sykepleieforskning NSF går nå inn i sitt første år som en fullverdig faggruppeinorsksykepleierforbund.alleprosessermedåbliinnlemmetergjennomført,og vi kan nå endelig begynne på arbeidet med å oppfylle vedtektene og fylle rollen som faggruppeforforskninginorsksykepleierforbund.dettedokumentetinneholdersakslistetil ogsaksgrunnlagforgeneralforsamling,samtårsberetningfor2014oghandlingsprogramfor nesteperiode(2015<2017). Velkommen Forstyret, EdithRothGjevjon President 2

3 Sakslistetilgeneralforsamling2015,kl.15H17,Norsksykepleierforbund,Tollbugata22,Oslo Sak1/15 Møteledelseogforretningsorden Oppnevningavmøtelederogordstyrer Godkjenningavinnkallingogsaksliste. Oppnevningreferent Oppnevningavtremedlemmertilåunderskriveprotokollen Sak2/15 Registreringavstemmeberettigede Sak3/15 Orienteringogsaksfremleggfrastyretsleder Sak4/15Gjennomgangavårsberetning Sak5/15Gjennomgangoggodkjenningavregnskapfor2014 medansvarsfritakforstyret Forberedelse til sak 6/15, NSFs 2. Nestleder, Karen Bjøro, holder innlegg om NSFs forventningertilfaggruppen. Sak6/15Gjennomgangoggodkjenningavfaggruppenssatsningsområderog handlingsprogram. Sak7/15Gjennomgangavnyevedtekter. Sak8/15Valg 3

4 SAKSGRUNNLAG Sak4/15:Seårsberetning. Forslagtilvedtak:Årsberetningentastilorientering. Sak5/15:Serapportfrakassereriårsberetningen. Forslagtilvedtak:Regnskapfor2014,samtbudsjettfor2015godkjennes. Sak 6/15: Faggruppens satsningsområder og handlingsprogram for perioden 2015<2017. Se vedlagtehandlingsprogram. Forslag til vedtak: Faggruppens satsningsområder og handlingsprogram for perioden 2015< 2017godkjennes. Sak7/15:Sevedtekter. Forslagtilvedtak:Nyevedtektergodkjennes. Sak8/15:Valg. Deteksisterendestyretønskeråfortsettefremtilnestegeneralforsamlingi2017.Detteforå ivareta kontinuitet når faggruppen skal arbeide med å etablere seg som faggruppe, og som relevant aktør i fag< og helsepolitiske spørsmål og i sykepleievitenskapelige spørsmål. I de sistegeneralforsamlingeneharvihattutfordringermedåskaffekandidatertilverv.detteer ogsåtilfelleiår,hvorvivedutsendelseavinnkallingtilgeneralforsamlingmanglerkandidater til én vararepresentant og tom medlemmer til nominasjonskomité. Vi vil fortsette arbeidet medårekrutteremedlemmertildissevervenefremmotgeneralforsamlingen. Følgende foreslås til verv i styret (beskrivelse av kandidatene sendes ut i god tid før generalforsamlingen): Faggruppeleder:EdithRothGjevjon Nestleder:IngridRuudKnutsen 4

5 Styremedlemmer: TrudeHaugland MariWolffSkaalvik Anne<MargretheStøback HeidiJerpseth Varamedlemmer: EdelJanneckeSvendsen [Navn] Nominasjonskomité: [Navn] [Navn] 5

6 ÅRSBERETNINGNORSKSELSKAPFORSYKEPLEIEFORSKNINGNSF 2014 ArbeidetmedåbliinnlemmetsomfaggruppeiNorsksykepleierforbundstartettidligi2013og bleavsluttetijanuar2014.styretharihovedsakarbeidetmeddenneprosessenogsågjennom hele2014.dethartatttidåbliendelavnsfsstoreorganisasjonogfårammerogstrukturpå plass.idesember2014vardettearbeidetgjennomførtogsynliggjortgjennomennyweb<side hosnsf.paralleltmedarbeidetmedåblienfaggruppeinsf,harstyrethattfokuspååsikre attidsskriftetnordisksygeplejeforskningeretrelevantogattraktivttidsskriftinnensykepleie. Ettredjefokusharværtåplanleggeogorganiseredenandreinternasjonalekonferansenom sykepleieforskning;nordic'conference'in'nursing'research' 'Methods'and'Networks'for'the' future.lesvidereforutfyllendeinformasjonomaktivitetene. Selskapet/faggruppenharhattfølgendestyreforperioden2014<2015: EdithRothGjevjon,faggruppeleder AnneMargretheStøback,sekretær MariWolffSkaalvik,nasjonalredaktørforNordisksykepleieforskning IngridRuudKnutsen,kasserer HeidiJerpseth TrudeHaugland KristinHalvorsen Varamedlem BjørgBalteskard Styretharavholdt4styremøteriperiodenapril2014<april

7 Faggruppensformålogarbeidsmål Formål: Skapeinteresseforsykepleieforskning Formidlekunnskapomsykepleieforskning Væreetforumforveiledningogstøtteiforskningsspørsmål Væreetforumforkonstruktivkritikkavegneforskningsarbeider Være et miljø for diskusjon av forskningsarbeider, resultater og anvendelsen av disse, samtmetodevalg Faggruppens formål er den overbygning som faggruppen skal arbeide ut fra. I ' 2012 gjennomførte vi en medlemsundersøkelse. Medlemmene kom da med følgende innspill til selskapetividerearbeid:' Ha'en'tydeligere'profil' Ha'tydelig'fokus'på'sykepleievitenskap''' Bli'mer'synlig' Være'aktiv'i'markedsføringen'ved'å'delta'på'konferanser,'flyers,'plakater,'etc.' Være'mer'aktiv'i'debatter' Ved'å'ha'et'faglig'godt'tidsskrift' Ved'å'ha'en'god'og'oppdatert'hjemmeside' Ha'rekrutteringskampanjer'' Informere'direkte'ved'høgskoler,'universiteter,'arbeidssteder' DissepunktenevilselskapetfortsetteåarbeidemedivårnyestatussomfaggruppeiNSF. Dette krever betydelig innsats fra styremedlemmene, men vi er samtidig avhengig av at ordinæremedlemmerengasjerersegogbidrartilspredningavinformasjonomfaggruppen. DenøkonomiskesituasjonenerbedretetteratvibleenfaggruppeiNSF,mendeterbehovfor inntektsgivendeaktiviteterforåkunnearbeidefokusertogeffektivtmedåoppnåfaggruppens formål.vivilarbeidemedfaggruppensformålidetviderearbeidet,ogtamedmedlemmenes innspilliarbeidetmotdissemålene. 7

8 ØKONOMI SelskapetsøkonomierbedretetteratvibleenfaggruppeiNSF,ogNSFhartattoverøkonomi og budsjettadministrasjon. NSF gir et årlig tilskudd på kroner til faggruppen, og resultatregnskapet viser en egenkapital på kroner ved årsskiftet 2014/2015. Budsjettet for 2015 vises i tabellen nedenfor. Regnskap for 2014 er vedlagt i e<post datert (Innkalling'til'generalforsamling).'Sevedleggforregnskapetfor2014. Inntekter Utgifter Beløp Kommentarer Overførtfra Medlemskontingent Utfra150 medlemmer TilskuddNSF Universitetsforlaget tilskuddsbehov Medlemsabonneme nt til universitetsforlaget Driftavselskapet (reiser konferanser, planlegge, styremøter) Utfra150 medlemmer Redaktørutgifter Totalt

9 SELSKAPETSMEDLEMMER Antalletmedlemmererper30.april Mellom30<40medlemmeravNorskselskap for sykepleieforskning var ikke medlemmer i Norsk sykepleierforbund ved innlemmelsen. Dette betyr at vi mistet et betydelig antall medlemmer i prosessen. Potensialet for å øke medlemsmassenerstort.istyretsberetningfra2012,skrevvifølgende: Vi'ønsker'å'få'flere'medlemmer'i'Selskapet'for'å'kunne'opprettholde'og'helst'øke'aktiviteten,' for' å' bedre' økonomien' og' for' å' bli' en' aktiv' aktør' på' helsei' og' sykepleieforskningsarenaen,' i' media' og' for' sykepleiere.' Sett' i' lys' av' hvem' våre' medlemmer' er' per' i' dag,' har' vi' et' stort' potensial'til'å'nå'andre'grupper'som'sannsynligvis'ikke'kjenner'til'selskapet'og'hva'vi'kan'bidra' med.' Vi' kan' spisse' informasjonsarbeidet' mot' sykepleiere' i' praksis' som' har' interesse' for' fagutvikling' og' forskning,' bachelorstudenter,' masterstudenter' og' stipendiater.' Selskapet' er' nok' best' kjent' blant' høgskolei' og' universitetsansatte,' som' også' tradisjonelt' har' vært' målgruppen' til' Selskapet.' Vi' er' inne' i' en' ny' tid' hvor' kunnskapsbasert' praksis' og' oppmerksomhet'mot'forskning'og'forskningsresultater'er'økende,'også'for'sykepleiere'i'praksis' og'for'bachelorstudenter.'antallet'mastergrader'og'doktorgrader'innen'sykepleievitenskap'er' økende' og' antallet' masterutdannelser' innen' helsefag' og' sykepleievitenskap' er' stort.' Ved' å' gjøre'en'innsats'for'å'informere'om'selskapet,'våre'aktiviteter'og'formål' 'og'ved'å'arrangere' kurs' og' konferanser' for' nye' målgrupper' ' kan' vi' skape' nok' interesse' til' at' flere' ønsker' å' bli' medlemmer.'' DisseformuleringenestårfortsattvedlagogsåetteratvierblittenfaggruppeiNSF.Vikannå brukekanalergjennomnsfforåkommeikontaktmedsykepleieresomarbeideridetkliniske feltogsomharinteresseognytteavåkjennedenforskningensomvårttidsskriftpubliserer, menogsåviafaggruppensformidlingavforskningogannenrelevantinformasjon. 9

10 NORDISKSYGEPLEJEFORSKNING Nordisksykepleieforskning/NordicNursingResearch Tidsskriftet Nordisk sygeplejeforskning har etablert seg som et relevant tidsskrift for sykepleieforskere å publisere i. Tidsskriftet har godt tilfang av vitenskapelige artikler. Vi publiserer to dobbeltnumre i 2015 for å håndtere det store antallet artikler som er akseptert,ogdermedkortenedtidendettarfraenartikkeleraksepterttildenerpublisert. Arbeidetitidsskriftetfungerergodt.Deterutarbeidetog/ellerrevidertgrunnlagsdokumenter forforespørseltilreviewere,vurderingskriterierogreferansesystem.utfraenopphopningav innsendtemanusmedforsinketvidereprosesshardetblittarbeidetintensivtmedåkomme gjennommanusfra2014,ogallemanusfra2014ernåiprosess.tilgangenpåmanusergod både med hensyn til antall og kvalitet. Fremover vil det bli lagt vekt på å etablere en omfattendeoversiktoveraktuellerevieweremedinformasjonomfagfeltogkompetanse.det villettearbeidetmedraksogkvalitetssikretvurderingsprosess. Redaksjonogstyringsgruppe Tidsskriftet har en ansvarlig redaktør som har det overordnede ansvaret. Under ansvarlig redaktør finner vi to redaksjonsgrupper, én for hvert land, med hver sin nasjonale redaktør. Allemedlemmeravredaksjonenskalha,oghardoktorgrad. Redaksjonenebeståravfølgendemedlemmer: Ansvarligredaktør:PiaDrejer,PhD Norsknasjonalredaktør:MariWolffSkaalvik,PhD Norskredaksjonsgruppe:LailaArnesdatterHopstock,PhD Dansknasjonalredaktør:HanneAagaard,PhD Enstyringsgruppemøtesårlig.Styringsgruppenbeståravtorepresentanterfrahvertavdeto selskapene(nasjonaleredaktørerogstyretsledere)ogansvarligredaktør.herdeltarogsåen representant for Universitetsforlaget. Styringsgruppens leder er for tiden Birte Østergaard, lederfordanskselskabforsygeplejeforskning.styringsgruppenskalfastleggedeoverordnede retningslinjerfortidsskriftetogvelgeansvarligredaktør.selskapenesrespektivestyrervelger nasjonalredaktørognasjonalredaksjonskomité. Totalt 64 artikler ble sendt inn for vurdering til vitenskapelig publikasjon i ble publiserti2014og10vilblipubliserti2015.åttefagartiklerblesendtinn fempublisert.det erstorttilfangpåartikler,ogtilfangetøker.styringsgruppenogredaksjonenerisamtalermed Universitetsforlaget om fullelektronisk utgave av tidsskriftet, samt innføring av ScholarOne< systemetforinnsending,vurderingogrevisjonavartikler.detteerspørsmålsomstyretskalta stillingtililøpetav

11 KURSOGKONFERANSER Vihar,grunnetarbeidetmedåblifaggruppeiNSFogprioritertarbeidmedtidsskriftet,ikke holdtkursi2014.fremoverønskerviåarbeidemedåutviklekursellerworkshopersomkan væretilnytteforfaggruppemedlemmerogandre.sesatsningsområderoghandlingsprogram formerinformasjon. Konferanser KonferansenNordic'Conference'in'Nursing'Research' 'Methods'and'Networks'for'the'Future'er et samarbeid mellom Norsk selskap for sykepleieforskning, Dansk selskab for sygeplejeforskning og Svensk sjuksköterskeförening. Konferansen ble første gang arrangert i Odensei2014.I2016blirkonferansenarrangertiStockholm,ogvitarsiktepååarrangereen tredjekonferanseiosloi2018. Sehandlingsplanforinformasjonomfremtidigekonferanser. OVERSIKTOVERAKTIVITETER2014 AKTIVITETER ANSVARLIGE/DELTAKERE OMFANG Samarbeidmedlederav Sentraltfagforum Edith Kontinuerlig< kommunikasjonviae<post, flerefysiskemøter Deltakelse,Sentraltfagforum Edith Ettheldagsmøtei2014 OvergangtilNSFs regnskapssystem,kontakt medøkonomiavdelingen Nynettside,kontaktmed web<redaktør Ingrid,Edith Edith Kontinuerlig< kommunikasjonviae<post,2 fysiskemøter Kommunikasjonviae<post,2 fysiskemøter Redaksjonelt,tidsskriftet Mari Kontinuerlig Styringsgruppearbeid, tidsskriftet Edith,Mari Ettmøtei2014, forberedelserogetterarbeid Arbeidmedkonferanse2016 Edith,Trude FemSkype<samtaler, kommunikasjonviae<post. Arbeidmedåskaffe forelesere.planlegging. Foredragsvirksomhet Trude NSFsforsknings<og 11

12 Møteromforskernettverk NSF Skriveledertiltidsskriftet NordicConferenceinNursing Research,Odense2014 Forberedelserog møtevirksomhetnordic ConferenceinNursing Research,Odense2014 HANDLINGSPLAN2015H2017 Edith Edith(isamarbeidmedleder fordanskselskabfor sygeplejeforskning) Edith,Heidi,Ingrid,GeirBerg (tidl.vara) Edith,KariGlavin(tidl. styremedlem) utdanningskonferanse 2møtermedrepr.frafag<og helsepolitiskavdeling. Énlederi <12.Juni Faggruppenharnåøkonomioginfrastrukturtilåkunnearbeidemermålrettetogsystematisk medåoppfyllefaggruppensformål.viønskeratfaggruppenskalværemedåpåvirkefag<og forskningspolitikk innad i NSF og overfor NSFs medlemmer, og øke sykepleiefagets og < kunnskapens anseelse utad hos politikere og publikum. Handlingsplanen tar utgangspunkt i NSFspolitiskeplattformforforskning,samtfaggruppensegneformål.Sevedlegg. ' 12

13 AKTIVITETER2015 ANSVARLIGE/DELTAKERE OMFANG Styremøter Sekretær,alle Minst4perår,ett gjennomførtifebruar. Foredragsvirksomhet Leder,alle Vedforespørsel Sentraltfagforum Leder Førstemøte,10.mars. ForberedelsertilLandsmøtet. DeltakelseLandsmøtet Leder Uke46 Styringsgruppemøtefor tidsskrift Leder,redaktør 24.april Redaksjoneltarbeid,tidsskrift Redaktør Kontinuerlig PlanleggingNordic ConferenceinNursing Research2016 Planlegging,besøkavDenise Polit Organisering,besøkav DenisePolit Planleggingav workshop/kurs PlanleggingNordic ConferenceinNursing Research2018 Foredragsvirksomhet Styremedlem,leder Styremedlem,leder,alle Gruppe nedsettes, ledes av leder Styremedlem,leder Styremedlem, leder < gruppe nedsettes Kontinuerlig,e<post,Skype, fysiskemøter. Møtermed samarbeidspartnere,e< postkontaktmeddenisepolit Internemøter,møtermed samarbeidspartnere,e< postkontaktmeddenise Polit.Gjennomføresiuke Planleggingstarterapril. Gjennomføreshøsten2015. Planleggingstartertidlighøst 2015 Vi ønsker å informere medlemmer og potensielle medlemmer, NSF<ansatte og øvrige NSF< medlemmeromfaggruppen menlikeviktigerdetåsnakkeom,oginformereomforskning 13

14 ogforskningensbetydningforsykepleiesomfag,profesjonogvitenskap.allestyremedlemmer erpotensielleforedragsholderemedulikekompetanse<ogerfaringsområder. Sentraltfagforum Sentralt fagforum, som består av leder av fagforumet, samt alle faggruppeledere. Faggruppenemøtestogangerperår.Sentraltfagforumskal: Skapemøteplassforfag<ogkunnskapsutvikling Bidratilutviklingavfagligidentitetogtilhørighet Bidratilutvikling,anvendelseogformidlingavforsknings<ogerfaringskunnskap Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSFs fag< og helsepolitikk Viønskerinnspillframedlemmer,somønskestattoppifagforumetvelkommen. LesmeromSentraltfagforumher:https://www.nsf.no/fag/faggrupper DeltakelsepåLandsmøtet Faggruppeleder har talerett i Landsmøtet, som finnes sted 9.<13. november. Styret vil søke samarbeidmedandrefaggrupperogforberedesakerviønskeråkommentereogdiskuterepå landsmøtet.viønskerogsåinnspillframedlemmeravfaggruppen. Styringsgruppetidsskrift Faggruppelederognasjonalredaktørdeltaristyringsgruppemøte,normalténgangperår.Her diskuteres tidsskriftet. Vi diskuterer ikke innhold, for innholdet bestemmes av redaksjonen, men vi diskuterer tidsskriftets format og form, samt ulike løsninger for å markedsføre og utvikletidsskriftetvidere.medlemmerervelkomnetilågiinnspillogkommentarerknyttettil tidsskriftets innhold, format, form, med mer. Nasjonal redaktør er en del av styret i faggruppen, og orienterer styret om status ved hvert styremøte. Les om tidsskriftet her: https://www.nsf.no/tidsskrift/artikkelliste/ BesøkavProfessorDenisePolit Forsykepleieremedhovedfag,mastergradellerdoktorgradkjennerDenisePolitslærebøkeri forskningsmetode for sykepleieforskning. Hun har hatt vesentlig betydning for sykepleieforskning,ogharhattstorinnflytelsepåbrukavmetodeogatsykepleieforskerehar bred metodologisk kunnskap. Professor Polit vil være i Oslo i en uke hvor programmet er 14

15 tilpassetulikemålgrupperinnensykepleieforskningen,somph.d.<studenter,masterstudenter og etablerte forskere. Hun vil holde fem ulike foredrag og veilede og inspirere deltakerne. Arrangementet vil finne sted i uke 37. Programmet vil bli offentliggjort i løpet av mai ArrangementeteretsamarbeidmellomNorskselskapforsykepleieforskningNSF,Høyskolen Diakonova,HøgskoleniOsloogAkershusogUniversitetetiOslo,menfaggruppenerarrangør. DenisePolitvarénavfirekeynotesveddenførsteNordic'Conference'in'Nursing'Research' ' Methods'and'Networks'for'the'Future,iOdensei2014. Workshop/seminarer/kurs Vi arbeider med å planlegge workshop, seminarer eller kurs. Vi er i dialog med NSF om å arrangereseminaromåskriveforskningsprotokollogsøknadomforskningsmidler.tidspunkt oginnholderikkeavklartper ,menvilbliannonsertsåsnartdetteerklart.vianser Denise Polits besøk å være et tilbud om kurs til medlemmer og andre som arbeider med forskning.detvilderforikkebliarrangertflerekurs,workshopsellerseminareri2015utover dette. NordicConferenceinNursingResearch MethodsandNetworksfortheFuture,2016 ViarbeiderkontinuerligmedåorganiserekonferansesomskalhodlesiStockholmijuni2016. Dette er et arbeid som krever innsats fra leder av faggruppen, samt ett styremedlem som pekesutsomkursansvarlig. Det har vært holdt tre Skype<samtaler og to fysiske møter møter i forbindelse med planleggingenavkonferansen.edithrothgjevjonhardeltattpåallemøtene,trudehaugland erkommetinnetterkariglavinsomkonferanseansvarligogdeltokpåsistemøteistockholm imars2015.sevedlagtprogramfordetaljertinformasjonomkonferansen. Etflottprogramogflyereerferdig(sevedlegg).Forelesereerforespurtoghovedforeleserne (keynotes)hartakketja.viharfåttvelkjenteprofessormargeretesandelowski,professorjo Rycroft<Malone,LouiseLocockogprofessorMaritKirkevold,Norgesomdefirhovedkeynotes. Detvilogsåbliholdtworkshopsfordoktorgradsstudenter.Informasjonomfristfor innsendingogpåmeldingvilblisendtutsåsnartdetforeligger.detaljertinformasjonom dettekommersåsnartdeterklart. Styretsmedlemmervildeltaiarbeidetmedåleseogbedømmekonferanse<abstrakter,ogvil også fungere som moderatorer ved parallelsesjoner under konferansen. Styremedlemmene får da dekket reise, opphold og konferanseavgift. Dette er meritterende arbeid, men ikke minstengodmulighettilåknyttenettverk.lesmerher:http://www.sygeplejekonference.dk NordicConferenceinNursingResearch MethodsandNetworksfortheFuture,2018 SamarbeidspartnereogstyretiNorskselskapforsykepleieforskningNSFønskeråfortsetteå arrangere konferansen annethvert år, i ulike land hver gang. Dette betyr at konferansen i 2018 vil bli arrangert i Oslo om det nye styret vedtar dette. Vi vil sette ned en 15

16 konferansegruppe som skal bestå av styremedlemmer og eventuelt øvrige medlemmer av faggruppen. Sammensetningen er ikke bestemt per nå, men dette er et arbeid vi starter direkte etter generalforsamlingen. Det er viktig at vi starter planlegging av konferansen i Oslotidlig.Forslagtilkonferansested,key<notesogfokusforkonferansensinnholdbørvære formulertinnenutgangenav

17 VEDTEKTER Med utgangspunkt i at selskapet nå er en faggruppe i NSF er vedtektene endret noe for å stemme med de forutsetninger som ligger i medlemskapet i Norsk Sykepleierforbund. Vedtekteneerhergjengittisinhelhet: VedtekterforNorskSelskapforSykepleieforskning NSF(NSFS) 1Navn Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS). Det engelske navnet er Norwegian Nursing Research Society in Norwegian Nurses Association (NNA). Selskapet er en faggruppe i Norsk sykepleierforbund. 2Medlemskapogmedlemsrettigheter A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent for alle medlemmer av NSF som imøtekommer de krav til medlemskap som faggruppen fastsetter. Alle autoriserte sykepleieresomerengasjertisykepleieforskningkanblimedlemmer. B. Æresmedlemmer: Faggruppens styre kan tildele æresmedlemskap til personer som har gjortsegsærligfortjenttildette. C. Stemmerett og valgbarhet: Medlemmer som er a jour med kontingent til NSF og til faggruppen har stemmerett og er valgbare. Det samme gjelder æresmedlemmer som ogsåtilfredsstillerordinærekravtilmedlemskap. 3Formål A. Faggruppen er forpliktet til å følge NSFs formål og prinsipper og skal vektlegge de av NSFs prioriteringersomberørerfaggruppensvirkeområde. B.Faggruppensoverordnedemåleråbidratilåstyrkekvalitetenisykepleietilpasientenevedå utvikle sykepleiens kunnskapsmessige fundament gjennom forskning og utviklingsarbeid. Dette søkesrealisertgjennomå: Skape interesse for sykepleieforskning gjennom publisering av fagfellevurdert sykepleieforskningiegettidsskrift. Formidlekunnskapomsykepleieforskning. Væreetforumforveiledningogstøtteiforskningsspørsmål. Væreetforumforkonstruktivkritikkavegneforskningsarbeider. Skape et interessefellesskap og en møteplass for engasjement og diskusjon rundt sykepleienskunnskapsgrunnlag,samtutviklingsarbeidogforskninginnensykepleien Arbeidemedfag<ogforskningspolitiskespørsmålinnadiNSFogutadtilsamfunnetfor øvrig. 4Generalforsamlingen A: Generalforsamlingen er faggruppens høyeste myndighet. Den holdes hvert annet år i samsvar med NSF s landsmøteperiode. I de år NSF har landsmøte må generalforsamlingen holdesinnenlandsmøtetstarter. 17

18 1. Adgang: Generalforsamlingen er åpen for de av faggruppens medlemmer som har meldtsintilstedeværelsenårgeneralforsamlingenstarter. 2. Saksliste:Enkeltmedlemmer,lokalefaggrupperogfaggruppensstyrekanforeslåsaker forbehandlingigeneralforsamlingen.sakenemåværesendtfaggruppensstyreminst 8ukerførgeneralforsamlingenholdes. Saksliste og saksdokumenter kunngjøres på faggruppens nettside senest 4 uker før generalforsamlingen holdes. Sakslisten foreslås av faggruppens landsstyre og godkjennes av generalforsamlingen. Saker som ønskes tatt opp utenom sakslisten krever 4/5 flertall av tilstedeværende stemmeberettigete. Saker kan strykes fra sakslistenmedalminneligflertall. Følgendepostererobligatoriske: <Registreringavantallstemmeberettigete <Oppnevningavordstyrer(e) <Godkjenningavsakslisten <Oppnevningavtremedlemmertilåunderskriveprotokollen <Oppnevningavutvalgforoppdragundergeneralforsamlingen <Gjennomgangavfaggruppensvirksomhet,herunderårsberetningog regnskapfordeforegåendetoår <Godkjenningavfaggruppensoverordnetesatsingsområder/handlingsprogram ogøkonomiskeføringer <Valgav:Faggruppeleder,øvrigestyremedlemmerogvaramedlemmer.Leder, medlemmerogvaramedlemmerinominasjonskomiteen Øvrigevalgsomfølgeravfaggruppensvedtekter. 3. Valgogvotering:Valgskalforegåskriftlig.Faggruppeledermåforåværevalgthaminst 50%avdeavgittestemmer.Oppnåsikkesliktflertall,foretasomvalg.Fårfremdeles ingen kandidat det nødvendige flertall, foretas omvalg mellom de to kandidater som ved første omvalg oppnådde flest stemmer. Blanke stemmer betraktes som ikke avgittestemmer. Vedandrevalgogannenavstemminghvorikkeanneterbestemtivedtektene,gjelder alminneligflertallavdeavgittestemmer. Tilsvarendegjelderforvalgavnominasjonskomiteensleder. Dersomikkenoenstemmeberettigetforlangerskriftligstemmegivning,foregårannen avstemmingennvalgvedhåndsopprekkingellerelektroniskavstemming. B:Ekstraordinærgeneralforsamling: Detskalinnkallestilekstraordinærgeneralforsamlingnårdetkrevesavenavfølgende instanser: a) Faggruppensstyre b) Minst1/4avmedlemmene 18

19 Møtetskalkunngjøresminstfireukerførdetfinnersted. Dokumenter som vedrører den eller de saker som forårsaker at møtet holdes, skal kunngjøres på faggruppens nettsider snarest mulig og senest innen to uker før ekstraordinærgeneralforsamlingholdes. Dersomekstraordinærgeneralforsamlingførertilatfaggruppensstyremånedleggesin funksjon, velges et interimstyre som fungerer frem til neste ordinære generalforsamling.påtilsvarendemåtevelgesinterimemedlemmeravstyretdersom såmangemedlemmernedleggersinevervatstyretikkelengererfunksjonsdyktig. 5Styret A.Plassiorganisasjonen: Styret er faggruppens høyeste utøvende organ mellom generalforsamlingene. Styret står ansvarlig overfor generalforsamlingen og overfor NSF sitt forbundsstyre ut fra de krav som må imøtekommesforåværeengodkjentfaggruppeinsf. B.Styretskal: 1. Ledefaggruppensvirksomhetogforvaltegruppensmidler 2. Fatte vedtak om årlige budsjett< og handlingsplaner, godkjenne årsberetning og årligeregnskaper.nsfsgeneralsekretærskalunderrettesomstyretsvedtak 3. Ta initiativ i forsknings og sykepleiefaglige spørsmål som har betydning for faggruppensmedlemmer 4. Behandle innkomne saker fra enkeltmedlemmer, lokale faggrupper og NSF s sentraleorganer 5. Oppnevneadhocutvalgforsærligeoppdrag 6. Påse at faggruppens vedtekter til enhver tid er i samsvar med faggruppenes vedtektsmodellogprinsippernedfeltinsfsvedtekter. 7. Oppnevne nye medlemmer av nominasjonskomiteen, dersom så mange medlemmerharfåttvarigforfallatkomiteenikkelengererfunksjonsdyktig. C.Valgogsammensetning: 1. Styretbeståravleder,nestleder,4medlemmerog2varamedlemmer 1. Nestledervelgesavogblantstyretsmedlemmer.Forøvrigkonstituererstyretseg selv 2. Styret velges av generalforsamlingen for en periode av to (eventuelt fire) år. Gjenvalgkanskje. 3. Leder,styremedlemmerogvaramedlemmervelgesskriftligvedegnevalg 4. Dersom leder får varig forfall, fungerer nestleder som faggruppens leder ut valgperioden 5. NSFs generalsekretær skal til enhver tid være underrettet om sammensetning av faggruppensstyre. 19

20 A. Nyvalg: Dersom så mange medlemmer i styret får varig forfall i løpet av generalforsamlingsperioden at styret ikke lenger er funksjonsdyktig, skal nominasjonskomiteen administrere suppleringsvalg, basert på uravstemning blant stemmeberettigetemedlemmer. E.Styremøter: 1. Styremøterholdesminst4gangerårlig,ogellerssåoftelederenellerminsttreav styretsmedlemmerfinnerdetnødvendig.detskalføresprotokollfrastyretsmøter 2. Innkalling til møte, saksliste, nødvendige bilag og protokoll fra foregående møte skalialminnelighetværesendtmedlemmerminst1ukeførmøtetholdes. 3. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av totalt antall stemmeberettigete medlemmerertilstede 4. Alle avgjørelser treffes ved alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemmeavgjørende. 6Nominasjonskomiteen A. Mandat: Nominasjonskomiteen innstiller for valg som skal skje under generalforsamlingen. Innstillingen skal foreligge ved generalforsamlingens åpning. For øvrig skal nominasjonskomiteen utføre sin funksjon i samsvar med valgreglement godkjent av generalforsamlingen. Valgreglementet skal være i samsvar med de prinsipper som gjelderforvalgundernsfslandsmøte. B. Sammensetning: Nominasjonskomiteenvelgesavgeneralforsamlingenogbestårav3medlemmerog1 varamedlem.valgetgjennomføresutenforutgåendeinnstilling.ledervelgesavogblant nominasjonskomiteensmedlemmer. C. Funksjonstid: Nominasjonskomiteen trer i funksjon etter generalforsamlingen og fungerer fram til nestegeneralforsamlingsavslutning. 7Lokalefaggrupper A. Generelt: Faggruppenkanorganiseresmedellerutenlokalefaggrupper.Vedetableringavlokale faggrupperskaldisseavgrensesihenholdtilnsfslokalestruktur(fylkesledd).lokale faggrupper etableres innen de enkelte fylkesledd, slik faggruppens styre bestemmer. Styretkanbeslutteatlokalefaggrupperogsåkanetablerespåtversavfylkesgrensene. NSF s generalsekretær skal til enhver tid være underrettet om lokal struktur for faggruppen. Faggruppens styre godkjenner også eventuell oppløsning av en lokal faggruppe.eventuellegjenværendemidlertilfallerfaggruppen. 20

21 B. Lokalebesluttendeorganer: Lokale faggrupper skal struktureres med årsmøte (minimum hvert annet år), som velgeretstyresomutøvendeorganmellomårsmøtene. C. Vedtektsmodellforlokalefaggrupper: Drift, struktur, valg osv. vedtas av faggruppens generalforsamling. Basert på denne modellen godkjenner faggruppens styre eventuelle avvik for den enkelte lokale faggruppe. NSFs generalsekretær skal underrettes om den vedtektsmodell generalforsamlingenharvedtatt,samteventuellelokaleavvikfradenne. 8Kontingent Årlig kontingent for medlemskap i faggruppen fastsettes av generalforsamlingen og innkreves av NSF. Rutiner og bestemmelser vedrørende purring, kontingentrestanse, automatiskutmeldingm.m.vilforøvrigværeisamsvarmedkontingentbestemmelseri NSF.Æresmedlemmerbetaleringenkontingent. 9Innmeldingogutmelding Inn<ogutmeldingskjertilNSF. 10Årsberetning,regnskapogbudsjett A. Beslutningsorgan: Faggruppensårsberetning,regnskapogbudsjettgodkjennesavfaggruppensstyre. B. Administrativoppfølging: Føring av faggruppenes regnskaper, inklusive regnskap for faggruppenes lokalgrupper, ivaretas av NSF, som også besørger relevante innberetninger til offentligemyndigheter. C. Registrering: Faggruppensstyreeransvarligforregistreringioffentligorganisasjonsregister. 11Medlemskapiandreorganisasjoner Beslutning om medlemskap i andre organisasjoner fattes av generalforsamlingen, og må deretter godkjennes av NSF s forbundsstyre. Tilsvarende prosedyre gjelder for eventuellutmelding. 12Suspensjon/eksklusjon Suspensjon eller eksklusjon av et medlem kan kun besluttes av forbundsstyret, i samsvarmednsfsvedtekter. 13VervogansettelseiNSF Vedtektsfestetevervifaggruppenssentraleoglokaleorganisasjonsledd,samtisentralt oglokaltfagforum,kanikkekombineresmedansettelsesforholdinsf.vervsomleder avsentraltfagforumkanikkekombineresmedverviforbundsstyret. 21

22 14Habilitetsregler Forvaltningslovens regler når det gjelder inhabilitet har tilsvarende anvendelse for saksbehandling i faggruppens besluttende organer. Når det på forhånd er klart eller sannsynligatetmedlemidetaktuellebesluttendeorganbliransettsominhabilunder behandlingavensak,skalvedkommendefratreunderbehandlingenavsaken. 15Vedtektsendringer A. Kvalifisertflertallforvedtak: Endringer i faggruppens vedtekter må vedtas med 2/3 flertall av tilstedeværende stemmeberettigeteigeneralforsamlingen. B. Forberedelseavvedtektsendringer: Forslag om vedtektsendringer må være faggruppens styre i hende senest 6 måneder før generalforsamlingen holdes. Alle forslag om vedtektsendringer forelegges NSFs generalsekretær til vurdering før forslagene behandles. Dersom vedtak fattes uten at slik forutgående vurdering er foretatt, effektueres vedtaket etter at generalsekretær har bekreftet samsvar med gjeldende modell for faggruppenesvedtekterogøvrigeprinsippernedfeltinsfsvedtekter. C. Dispensasjoner: Dispensasjonfrafaggruppensvedtekterkanvedtasavfaggruppensstyre.Dersom saken innebærer dispensasjon fra modell for faggruppenes vedtekter, avgjøres saken av forbundsstyret. Vedtak om dispensasjon krever at minst 2/3 av styrets stemmeberettigetemedlemmerstemmerforforslaget. 16Oppløsning A. Beslutning: Beslutningomoppløsningavfaggruppenkrever5/6flertallblanttilstedeværende stemmeberettigeteigeneralforsamlingen,ogmåbekreftesavnsfsforbundsstyre. B. Disponeringavgjenværendemidler: VedoppløsningskalfaggruppensmidlertilfalleNSF.Midleneskalståurørti10år,i fallnyfaggruppeetableresoggodkjennesiløpetavdenneperioden. C. Fusjonering: Dersom faggruppen oppløses for å fusjonere med en eller flere andre godkjente faggrupper i NSF, tilfaller midlene den nye faggruppen under forutsetning av at dennegodkjennesavnsfsforbundsstyre. Vedtatt28.Mai2015,gjeldendeforperioden2015<

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Vedtekter av november 1994, revidert av årsmøtet i 1995, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014.

Vedtekter av november 1994, revidert av årsmøtet i 1995, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014. 1 VEDTEKTER FOR NGF inkludert Vedtekter for Faglig etisk råd (FER), Vedtekter for Veiledersertifiseringsutvalget (VSU), Vedtekter for Redaksjonskomité og Vedtekter for valgkomité Vedtekter av november

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007.

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. 1 NAVN Forbundets navn er Norsk Bedriftsforbund - interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter. 2 FORMÅL Norsk

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

VEDTEKTER. Etisk regelverk. for. Statutter for merker og medaljer. samt. Ajourført etter landsmøtet 2014

VEDTEKTER. Etisk regelverk. for. Statutter for merker og medaljer. samt. Ajourført etter landsmøtet 2014 VEDTEKTER for samt Etisk regelverk og Statutter for merker og medaljer Ajourført etter landsmøtet 2014 INNHOLD VEDTEKTER side Forbundets navn og formål 1 3 Medlemmer 2 3 Forbundets organisasjonsledd 3

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer