!! Vedlegg:! Handlingsplan!2015<2017! Regnskap!2014! Program!! Nordic!Conference!in!Nursing!Research!!Methods!and!Networks!for!the!Future,!2016!!!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!! Vedlegg:! Handlingsplan!2015<2017! Regnskap!2014! Program!! Nordic!Conference!in!Nursing!Research!!Methods!and!Networks!for!the!Future,!2016!!!"

Transkript

1 NORSKSELSKAPFORSYKEPLEIEFORSKNINGNSF GENERALFORSAMLING 28.mai2015 STED:Norsksykepleierforbund,Tollbugata22,Oslo TID:kl.15.00<17.00 Vedlegg: Handlingsplan2015<2017 Regnskap2014 Program NordicConferenceinNursingResearch MethodsandNetworksfortheFuture,2016

2 INNKALLINGTILEKSTRAORDINÆRGENERALFORSAMLING Kjæremedlemmer, Norsk selskap for sykepleieforskning NSF går nå inn i sitt første år som en fullverdig faggruppeinorsksykepleierforbund.alleprosessermedåbliinnlemmetergjennomført,og vi kan nå endelig begynne på arbeidet med å oppfylle vedtektene og fylle rollen som faggruppeforforskninginorsksykepleierforbund.dettedokumentetinneholdersakslistetil ogsaksgrunnlagforgeneralforsamling,samtårsberetningfor2014oghandlingsprogramfor nesteperiode(2015<2017). Velkommen Forstyret, EdithRothGjevjon President 2

3 Sakslistetilgeneralforsamling2015,kl.15H17,Norsksykepleierforbund,Tollbugata22,Oslo Sak1/15 Møteledelseogforretningsorden Oppnevningavmøtelederogordstyrer Godkjenningavinnkallingogsaksliste. Oppnevningreferent Oppnevningavtremedlemmertilåunderskriveprotokollen Sak2/15 Registreringavstemmeberettigede Sak3/15 Orienteringogsaksfremleggfrastyretsleder Sak4/15Gjennomgangavårsberetning Sak5/15Gjennomgangoggodkjenningavregnskapfor2014 medansvarsfritakforstyret Forberedelse til sak 6/15, NSFs 2. Nestleder, Karen Bjøro, holder innlegg om NSFs forventningertilfaggruppen. Sak6/15Gjennomgangoggodkjenningavfaggruppenssatsningsområderog handlingsprogram. Sak7/15Gjennomgangavnyevedtekter. Sak8/15Valg 3

4 SAKSGRUNNLAG Sak4/15:Seårsberetning. Forslagtilvedtak:Årsberetningentastilorientering. Sak5/15:Serapportfrakassereriårsberetningen. Forslagtilvedtak:Regnskapfor2014,samtbudsjettfor2015godkjennes. Sak 6/15: Faggruppens satsningsområder og handlingsprogram for perioden 2015<2017. Se vedlagtehandlingsprogram. Forslag til vedtak: Faggruppens satsningsområder og handlingsprogram for perioden 2015< 2017godkjennes. Sak7/15:Sevedtekter. Forslagtilvedtak:Nyevedtektergodkjennes. Sak8/15:Valg. Deteksisterendestyretønskeråfortsettefremtilnestegeneralforsamlingi2017.Detteforå ivareta kontinuitet når faggruppen skal arbeide med å etablere seg som faggruppe, og som relevant aktør i fag< og helsepolitiske spørsmål og i sykepleievitenskapelige spørsmål. I de sistegeneralforsamlingeneharvihattutfordringermedåskaffekandidatertilverv.detteer ogsåtilfelleiår,hvorvivedutsendelseavinnkallingtilgeneralforsamlingmanglerkandidater til én vararepresentant og tom medlemmer til nominasjonskomité. Vi vil fortsette arbeidet medårekrutteremedlemmertildissevervenefremmotgeneralforsamlingen. Følgende foreslås til verv i styret (beskrivelse av kandidatene sendes ut i god tid før generalforsamlingen): Faggruppeleder:EdithRothGjevjon Nestleder:IngridRuudKnutsen 4

5 Styremedlemmer: TrudeHaugland MariWolffSkaalvik Anne<MargretheStøback HeidiJerpseth Varamedlemmer: EdelJanneckeSvendsen [Navn] Nominasjonskomité: [Navn] [Navn] 5

6 ÅRSBERETNINGNORSKSELSKAPFORSYKEPLEIEFORSKNINGNSF 2014 ArbeidetmedåbliinnlemmetsomfaggruppeiNorsksykepleierforbundstartettidligi2013og bleavsluttetijanuar2014.styretharihovedsakarbeidetmeddenneprosessenogsågjennom hele2014.dethartatttidåbliendelavnsfsstoreorganisasjonogfårammerogstrukturpå plass.idesember2014vardettearbeidetgjennomførtogsynliggjortgjennomennyweb<side hosnsf.paralleltmedarbeidetmedåblienfaggruppeinsf,harstyrethattfokuspååsikre attidsskriftetnordisksygeplejeforskningeretrelevantogattraktivttidsskriftinnensykepleie. Ettredjefokusharværtåplanleggeogorganiseredenandreinternasjonalekonferansenom sykepleieforskning;nordic'conference'in'nursing'research' 'Methods'and'Networks'for'the' future.lesvidereforutfyllendeinformasjonomaktivitetene. Selskapet/faggruppenharhattfølgendestyreforperioden2014<2015: EdithRothGjevjon,faggruppeleder AnneMargretheStøback,sekretær MariWolffSkaalvik,nasjonalredaktørforNordisksykepleieforskning IngridRuudKnutsen,kasserer HeidiJerpseth TrudeHaugland KristinHalvorsen Varamedlem BjørgBalteskard Styretharavholdt4styremøteriperiodenapril2014<april

7 Faggruppensformålogarbeidsmål Formål: Skapeinteresseforsykepleieforskning Formidlekunnskapomsykepleieforskning Væreetforumforveiledningogstøtteiforskningsspørsmål Væreetforumforkonstruktivkritikkavegneforskningsarbeider Være et miljø for diskusjon av forskningsarbeider, resultater og anvendelsen av disse, samtmetodevalg Faggruppens formål er den overbygning som faggruppen skal arbeide ut fra. I ' 2012 gjennomførte vi en medlemsundersøkelse. Medlemmene kom da med følgende innspill til selskapetividerearbeid:' Ha'en'tydeligere'profil' Ha'tydelig'fokus'på'sykepleievitenskap''' Bli'mer'synlig' Være'aktiv'i'markedsføringen'ved'å'delta'på'konferanser,'flyers,'plakater,'etc.' Være'mer'aktiv'i'debatter' Ved'å'ha'et'faglig'godt'tidsskrift' Ved'å'ha'en'god'og'oppdatert'hjemmeside' Ha'rekrutteringskampanjer'' Informere'direkte'ved'høgskoler,'universiteter,'arbeidssteder' DissepunktenevilselskapetfortsetteåarbeidemedivårnyestatussomfaggruppeiNSF. Dette krever betydelig innsats fra styremedlemmene, men vi er samtidig avhengig av at ordinæremedlemmerengasjerersegogbidrartilspredningavinformasjonomfaggruppen. DenøkonomiskesituasjonenerbedretetteratvibleenfaggruppeiNSF,mendeterbehovfor inntektsgivendeaktiviteterforåkunnearbeidefokusertogeffektivtmedåoppnåfaggruppens formål.vivilarbeidemedfaggruppensformålidetviderearbeidet,ogtamedmedlemmenes innspilliarbeidetmotdissemålene. 7

8 ØKONOMI SelskapetsøkonomierbedretetteratvibleenfaggruppeiNSF,ogNSFhartattoverøkonomi og budsjettadministrasjon. NSF gir et årlig tilskudd på kroner til faggruppen, og resultatregnskapet viser en egenkapital på kroner ved årsskiftet 2014/2015. Budsjettet for 2015 vises i tabellen nedenfor. Regnskap for 2014 er vedlagt i e<post datert (Innkalling'til'generalforsamling).'Sevedleggforregnskapetfor2014. Inntekter Utgifter Beløp Kommentarer Overførtfra Medlemskontingent Utfra150 medlemmer TilskuddNSF Universitetsforlaget tilskuddsbehov Medlemsabonneme nt til universitetsforlaget Driftavselskapet (reiser konferanser, planlegge, styremøter) Utfra150 medlemmer Redaktørutgifter Totalt

9 SELSKAPETSMEDLEMMER Antalletmedlemmererper30.april Mellom30<40medlemmeravNorskselskap for sykepleieforskning var ikke medlemmer i Norsk sykepleierforbund ved innlemmelsen. Dette betyr at vi mistet et betydelig antall medlemmer i prosessen. Potensialet for å øke medlemsmassenerstort.istyretsberetningfra2012,skrevvifølgende: Vi'ønsker'å'få'flere'medlemmer'i'Selskapet'for'å'kunne'opprettholde'og'helst'øke'aktiviteten,' for' å' bedre' økonomien' og' for' å' bli' en' aktiv' aktør' på' helsei' og' sykepleieforskningsarenaen,' i' media' og' for' sykepleiere.' Sett' i' lys' av' hvem' våre' medlemmer' er' per' i' dag,' har' vi' et' stort' potensial'til'å'nå'andre'grupper'som'sannsynligvis'ikke'kjenner'til'selskapet'og'hva'vi'kan'bidra' med.' Vi' kan' spisse' informasjonsarbeidet' mot' sykepleiere' i' praksis' som' har' interesse' for' fagutvikling' og' forskning,' bachelorstudenter,' masterstudenter' og' stipendiater.' Selskapet' er' nok' best' kjent' blant' høgskolei' og' universitetsansatte,' som' også' tradisjonelt' har' vært' målgruppen' til' Selskapet.' Vi' er' inne' i' en' ny' tid' hvor' kunnskapsbasert' praksis' og' oppmerksomhet'mot'forskning'og'forskningsresultater'er'økende,'også'for'sykepleiere'i'praksis' og'for'bachelorstudenter.'antallet'mastergrader'og'doktorgrader'innen'sykepleievitenskap'er' økende' og' antallet' masterutdannelser' innen' helsefag' og' sykepleievitenskap' er' stort.' Ved' å' gjøre'en'innsats'for'å'informere'om'selskapet,'våre'aktiviteter'og'formål' 'og'ved'å'arrangere' kurs' og' konferanser' for' nye' målgrupper' ' kan' vi' skape' nok' interesse' til' at' flere' ønsker' å' bli' medlemmer.'' DisseformuleringenestårfortsattvedlagogsåetteratvierblittenfaggruppeiNSF.Vikannå brukekanalergjennomnsfforåkommeikontaktmedsykepleieresomarbeideridetkliniske feltogsomharinteresseognytteavåkjennedenforskningensomvårttidsskriftpubliserer, menogsåviafaggruppensformidlingavforskningogannenrelevantinformasjon. 9

10 NORDISKSYGEPLEJEFORSKNING Nordisksykepleieforskning/NordicNursingResearch Tidsskriftet Nordisk sygeplejeforskning har etablert seg som et relevant tidsskrift for sykepleieforskere å publisere i. Tidsskriftet har godt tilfang av vitenskapelige artikler. Vi publiserer to dobbeltnumre i 2015 for å håndtere det store antallet artikler som er akseptert,ogdermedkortenedtidendettarfraenartikkeleraksepterttildenerpublisert. Arbeidetitidsskriftetfungerergodt.Deterutarbeidetog/ellerrevidertgrunnlagsdokumenter forforespørseltilreviewere,vurderingskriterierogreferansesystem.utfraenopphopningav innsendtemanusmedforsinketvidereprosesshardetblittarbeidetintensivtmedåkomme gjennommanusfra2014,ogallemanusfra2014ernåiprosess.tilgangenpåmanusergod både med hensyn til antall og kvalitet. Fremover vil det bli lagt vekt på å etablere en omfattendeoversiktoveraktuellerevieweremedinformasjonomfagfeltogkompetanse.det villettearbeidetmedraksogkvalitetssikretvurderingsprosess. Redaksjonogstyringsgruppe Tidsskriftet har en ansvarlig redaktør som har det overordnede ansvaret. Under ansvarlig redaktør finner vi to redaksjonsgrupper, én for hvert land, med hver sin nasjonale redaktør. Allemedlemmeravredaksjonenskalha,oghardoktorgrad. Redaksjonenebeståravfølgendemedlemmer: Ansvarligredaktør:PiaDrejer,PhD Norsknasjonalredaktør:MariWolffSkaalvik,PhD Norskredaksjonsgruppe:LailaArnesdatterHopstock,PhD Dansknasjonalredaktør:HanneAagaard,PhD Enstyringsgruppemøtesårlig.Styringsgruppenbeståravtorepresentanterfrahvertavdeto selskapene(nasjonaleredaktørerogstyretsledere)ogansvarligredaktør.herdeltarogsåen representant for Universitetsforlaget. Styringsgruppens leder er for tiden Birte Østergaard, lederfordanskselskabforsygeplejeforskning.styringsgruppenskalfastleggedeoverordnede retningslinjerfortidsskriftetogvelgeansvarligredaktør.selskapenesrespektivestyrervelger nasjonalredaktørognasjonalredaksjonskomité. Totalt 64 artikler ble sendt inn for vurdering til vitenskapelig publikasjon i ble publiserti2014og10vilblipubliserti2015.åttefagartiklerblesendtinn fempublisert.det erstorttilfangpåartikler,ogtilfangetøker.styringsgruppenogredaksjonenerisamtalermed Universitetsforlaget om fullelektronisk utgave av tidsskriftet, samt innføring av ScholarOne< systemetforinnsending,vurderingogrevisjonavartikler.detteerspørsmålsomstyretskalta stillingtililøpetav

11 KURSOGKONFERANSER Vihar,grunnetarbeidetmedåblifaggruppeiNSFogprioritertarbeidmedtidsskriftet,ikke holdtkursi2014.fremoverønskerviåarbeidemedåutviklekursellerworkshopersomkan væretilnytteforfaggruppemedlemmerogandre.sesatsningsområderoghandlingsprogram formerinformasjon. Konferanser KonferansenNordic'Conference'in'Nursing'Research' 'Methods'and'Networks'for'the'Future'er et samarbeid mellom Norsk selskap for sykepleieforskning, Dansk selskab for sygeplejeforskning og Svensk sjuksköterskeförening. Konferansen ble første gang arrangert i Odensei2014.I2016blirkonferansenarrangertiStockholm,ogvitarsiktepååarrangereen tredjekonferanseiosloi2018. Sehandlingsplanforinformasjonomfremtidigekonferanser. OVERSIKTOVERAKTIVITETER2014 AKTIVITETER ANSVARLIGE/DELTAKERE OMFANG Samarbeidmedlederav Sentraltfagforum Edith Kontinuerlig< kommunikasjonviae<post, flerefysiskemøter Deltakelse,Sentraltfagforum Edith Ettheldagsmøtei2014 OvergangtilNSFs regnskapssystem,kontakt medøkonomiavdelingen Nynettside,kontaktmed web<redaktør Ingrid,Edith Edith Kontinuerlig< kommunikasjonviae<post,2 fysiskemøter Kommunikasjonviae<post,2 fysiskemøter Redaksjonelt,tidsskriftet Mari Kontinuerlig Styringsgruppearbeid, tidsskriftet Edith,Mari Ettmøtei2014, forberedelserogetterarbeid Arbeidmedkonferanse2016 Edith,Trude FemSkype<samtaler, kommunikasjonviae<post. Arbeidmedåskaffe forelesere.planlegging. Foredragsvirksomhet Trude NSFsforsknings<og 11

12 Møteromforskernettverk NSF Skriveledertiltidsskriftet NordicConferenceinNursing Research,Odense2014 Forberedelserog møtevirksomhetnordic ConferenceinNursing Research,Odense2014 HANDLINGSPLAN2015H2017 Edith Edith(isamarbeidmedleder fordanskselskabfor sygeplejeforskning) Edith,Heidi,Ingrid,GeirBerg (tidl.vara) Edith,KariGlavin(tidl. styremedlem) utdanningskonferanse 2møtermedrepr.frafag<og helsepolitiskavdeling. Énlederi <12.Juni Faggruppenharnåøkonomioginfrastrukturtilåkunnearbeidemermålrettetogsystematisk medåoppfyllefaggruppensformål.viønskeratfaggruppenskalværemedåpåvirkefag<og forskningspolitikk innad i NSF og overfor NSFs medlemmer, og øke sykepleiefagets og < kunnskapens anseelse utad hos politikere og publikum. Handlingsplanen tar utgangspunkt i NSFspolitiskeplattformforforskning,samtfaggruppensegneformål.Sevedlegg. ' 12

13 AKTIVITETER2015 ANSVARLIGE/DELTAKERE OMFANG Styremøter Sekretær,alle Minst4perår,ett gjennomførtifebruar. Foredragsvirksomhet Leder,alle Vedforespørsel Sentraltfagforum Leder Førstemøte,10.mars. ForberedelsertilLandsmøtet. DeltakelseLandsmøtet Leder Uke46 Styringsgruppemøtefor tidsskrift Leder,redaktør 24.april Redaksjoneltarbeid,tidsskrift Redaktør Kontinuerlig PlanleggingNordic ConferenceinNursing Research2016 Planlegging,besøkavDenise Polit Organisering,besøkav DenisePolit Planleggingav workshop/kurs PlanleggingNordic ConferenceinNursing Research2018 Foredragsvirksomhet Styremedlem,leder Styremedlem,leder,alle Gruppe nedsettes, ledes av leder Styremedlem,leder Styremedlem, leder < gruppe nedsettes Kontinuerlig,e<post,Skype, fysiskemøter. Møtermed samarbeidspartnere,e< postkontaktmeddenisepolit Internemøter,møtermed samarbeidspartnere,e< postkontaktmeddenise Polit.Gjennomføresiuke Planleggingstarterapril. Gjennomføreshøsten2015. Planleggingstartertidlighøst 2015 Vi ønsker å informere medlemmer og potensielle medlemmer, NSF<ansatte og øvrige NSF< medlemmeromfaggruppen menlikeviktigerdetåsnakkeom,oginformereomforskning 13

14 ogforskningensbetydningforsykepleiesomfag,profesjonogvitenskap.allestyremedlemmer erpotensielleforedragsholderemedulikekompetanse<ogerfaringsområder. Sentraltfagforum Sentralt fagforum, som består av leder av fagforumet, samt alle faggruppeledere. Faggruppenemøtestogangerperår.Sentraltfagforumskal: Skapemøteplassforfag<ogkunnskapsutvikling Bidratilutviklingavfagligidentitetogtilhørighet Bidratilutvikling,anvendelseogformidlingavforsknings<ogerfaringskunnskap Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSFs fag< og helsepolitikk Viønskerinnspillframedlemmer,somønskestattoppifagforumetvelkommen. LesmeromSentraltfagforumher:https://www.nsf.no/fag/faggrupper DeltakelsepåLandsmøtet Faggruppeleder har talerett i Landsmøtet, som finnes sted 9.<13. november. Styret vil søke samarbeidmedandrefaggrupperogforberedesakerviønskeråkommentereogdiskuterepå landsmøtet.viønskerogsåinnspillframedlemmeravfaggruppen. Styringsgruppetidsskrift Faggruppelederognasjonalredaktørdeltaristyringsgruppemøte,normalténgangperår.Her diskuteres tidsskriftet. Vi diskuterer ikke innhold, for innholdet bestemmes av redaksjonen, men vi diskuterer tidsskriftets format og form, samt ulike løsninger for å markedsføre og utvikletidsskriftetvidere.medlemmerervelkomnetilågiinnspillogkommentarerknyttettil tidsskriftets innhold, format, form, med mer. Nasjonal redaktør er en del av styret i faggruppen, og orienterer styret om status ved hvert styremøte. Les om tidsskriftet her: https://www.nsf.no/tidsskrift/artikkelliste/ BesøkavProfessorDenisePolit Forsykepleieremedhovedfag,mastergradellerdoktorgradkjennerDenisePolitslærebøkeri forskningsmetode for sykepleieforskning. Hun har hatt vesentlig betydning for sykepleieforskning,ogharhattstorinnflytelsepåbrukavmetodeogatsykepleieforskerehar bred metodologisk kunnskap. Professor Polit vil være i Oslo i en uke hvor programmet er 14

15 tilpassetulikemålgrupperinnensykepleieforskningen,somph.d.<studenter,masterstudenter og etablerte forskere. Hun vil holde fem ulike foredrag og veilede og inspirere deltakerne. Arrangementet vil finne sted i uke 37. Programmet vil bli offentliggjort i løpet av mai ArrangementeteretsamarbeidmellomNorskselskapforsykepleieforskningNSF,Høyskolen Diakonova,HøgskoleniOsloogAkershusogUniversitetetiOslo,menfaggruppenerarrangør. DenisePolitvarénavfirekeynotesveddenførsteNordic'Conference'in'Nursing'Research' ' Methods'and'Networks'for'the'Future,iOdensei2014. Workshop/seminarer/kurs Vi arbeider med å planlegge workshop, seminarer eller kurs. Vi er i dialog med NSF om å arrangereseminaromåskriveforskningsprotokollogsøknadomforskningsmidler.tidspunkt oginnholderikkeavklartper ,menvilbliannonsertsåsnartdetteerklart.vianser Denise Polits besøk å være et tilbud om kurs til medlemmer og andre som arbeider med forskning.detvilderforikkebliarrangertflerekurs,workshopsellerseminareri2015utover dette. NordicConferenceinNursingResearch MethodsandNetworksfortheFuture,2016 ViarbeiderkontinuerligmedåorganiserekonferansesomskalhodlesiStockholmijuni2016. Dette er et arbeid som krever innsats fra leder av faggruppen, samt ett styremedlem som pekesutsomkursansvarlig. Det har vært holdt tre Skype<samtaler og to fysiske møter møter i forbindelse med planleggingenavkonferansen.edithrothgjevjonhardeltattpåallemøtene,trudehaugland erkommetinnetterkariglavinsomkonferanseansvarligogdeltokpåsistemøteistockholm imars2015.sevedlagtprogramfordetaljertinformasjonomkonferansen. Etflottprogramogflyereerferdig(sevedlegg).Forelesereerforespurtoghovedforeleserne (keynotes)hartakketja.viharfåttvelkjenteprofessormargeretesandelowski,professorjo Rycroft<Malone,LouiseLocockogprofessorMaritKirkevold,Norgesomdefirhovedkeynotes. Detvilogsåbliholdtworkshopsfordoktorgradsstudenter.Informasjonomfristfor innsendingogpåmeldingvilblisendtutsåsnartdetforeligger.detaljertinformasjonom dettekommersåsnartdeterklart. Styretsmedlemmervildeltaiarbeidetmedåleseogbedømmekonferanse<abstrakter,ogvil også fungere som moderatorer ved parallelsesjoner under konferansen. Styremedlemmene får da dekket reise, opphold og konferanseavgift. Dette er meritterende arbeid, men ikke minstengodmulighettilåknyttenettverk.lesmerher:http://www.sygeplejekonference.dk NordicConferenceinNursingResearch MethodsandNetworksfortheFuture,2018 SamarbeidspartnereogstyretiNorskselskapforsykepleieforskningNSFønskeråfortsetteå arrangere konferansen annethvert år, i ulike land hver gang. Dette betyr at konferansen i 2018 vil bli arrangert i Oslo om det nye styret vedtar dette. Vi vil sette ned en 15

16 konferansegruppe som skal bestå av styremedlemmer og eventuelt øvrige medlemmer av faggruppen. Sammensetningen er ikke bestemt per nå, men dette er et arbeid vi starter direkte etter generalforsamlingen. Det er viktig at vi starter planlegging av konferansen i Oslotidlig.Forslagtilkonferansested,key<notesogfokusforkonferansensinnholdbørvære formulertinnenutgangenav

17 VEDTEKTER Med utgangspunkt i at selskapet nå er en faggruppe i NSF er vedtektene endret noe for å stemme med de forutsetninger som ligger i medlemskapet i Norsk Sykepleierforbund. Vedtekteneerhergjengittisinhelhet: VedtekterforNorskSelskapforSykepleieforskning NSF(NSFS) 1Navn Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS). Det engelske navnet er Norwegian Nursing Research Society in Norwegian Nurses Association (NNA). Selskapet er en faggruppe i Norsk sykepleierforbund. 2Medlemskapogmedlemsrettigheter A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent for alle medlemmer av NSF som imøtekommer de krav til medlemskap som faggruppen fastsetter. Alle autoriserte sykepleieresomerengasjertisykepleieforskningkanblimedlemmer. B. Æresmedlemmer: Faggruppens styre kan tildele æresmedlemskap til personer som har gjortsegsærligfortjenttildette. C. Stemmerett og valgbarhet: Medlemmer som er a jour med kontingent til NSF og til faggruppen har stemmerett og er valgbare. Det samme gjelder æresmedlemmer som ogsåtilfredsstillerordinærekravtilmedlemskap. 3Formål A. Faggruppen er forpliktet til å følge NSFs formål og prinsipper og skal vektlegge de av NSFs prioriteringersomberørerfaggruppensvirkeområde. B.Faggruppensoverordnedemåleråbidratilåstyrkekvalitetenisykepleietilpasientenevedå utvikle sykepleiens kunnskapsmessige fundament gjennom forskning og utviklingsarbeid. Dette søkesrealisertgjennomå: Skape interesse for sykepleieforskning gjennom publisering av fagfellevurdert sykepleieforskningiegettidsskrift. Formidlekunnskapomsykepleieforskning. Væreetforumforveiledningogstøtteiforskningsspørsmål. Væreetforumforkonstruktivkritikkavegneforskningsarbeider. Skape et interessefellesskap og en møteplass for engasjement og diskusjon rundt sykepleienskunnskapsgrunnlag,samtutviklingsarbeidogforskninginnensykepleien Arbeidemedfag<ogforskningspolitiskespørsmålinnadiNSFogutadtilsamfunnetfor øvrig. 4Generalforsamlingen A: Generalforsamlingen er faggruppens høyeste myndighet. Den holdes hvert annet år i samsvar med NSF s landsmøteperiode. I de år NSF har landsmøte må generalforsamlingen holdesinnenlandsmøtetstarter. 17

18 1. Adgang: Generalforsamlingen er åpen for de av faggruppens medlemmer som har meldtsintilstedeværelsenårgeneralforsamlingenstarter. 2. Saksliste:Enkeltmedlemmer,lokalefaggrupperogfaggruppensstyrekanforeslåsaker forbehandlingigeneralforsamlingen.sakenemåværesendtfaggruppensstyreminst 8ukerførgeneralforsamlingenholdes. Saksliste og saksdokumenter kunngjøres på faggruppens nettside senest 4 uker før generalforsamlingen holdes. Sakslisten foreslås av faggruppens landsstyre og godkjennes av generalforsamlingen. Saker som ønskes tatt opp utenom sakslisten krever 4/5 flertall av tilstedeværende stemmeberettigete. Saker kan strykes fra sakslistenmedalminneligflertall. Følgendepostererobligatoriske: <Registreringavantallstemmeberettigete <Oppnevningavordstyrer(e) <Godkjenningavsakslisten <Oppnevningavtremedlemmertilåunderskriveprotokollen <Oppnevningavutvalgforoppdragundergeneralforsamlingen <Gjennomgangavfaggruppensvirksomhet,herunderårsberetningog regnskapfordeforegåendetoår <Godkjenningavfaggruppensoverordnetesatsingsområder/handlingsprogram ogøkonomiskeføringer <Valgav:Faggruppeleder,øvrigestyremedlemmerogvaramedlemmer.Leder, medlemmerogvaramedlemmerinominasjonskomiteen Øvrigevalgsomfølgeravfaggruppensvedtekter. 3. Valgogvotering:Valgskalforegåskriftlig.Faggruppeledermåforåværevalgthaminst 50%avdeavgittestemmer.Oppnåsikkesliktflertall,foretasomvalg.Fårfremdeles ingen kandidat det nødvendige flertall, foretas omvalg mellom de to kandidater som ved første omvalg oppnådde flest stemmer. Blanke stemmer betraktes som ikke avgittestemmer. Vedandrevalgogannenavstemminghvorikkeanneterbestemtivedtektene,gjelder alminneligflertallavdeavgittestemmer. Tilsvarendegjelderforvalgavnominasjonskomiteensleder. Dersomikkenoenstemmeberettigetforlangerskriftligstemmegivning,foregårannen avstemmingennvalgvedhåndsopprekkingellerelektroniskavstemming. B:Ekstraordinærgeneralforsamling: Detskalinnkallestilekstraordinærgeneralforsamlingnårdetkrevesavenavfølgende instanser: a) Faggruppensstyre b) Minst1/4avmedlemmene 18

19 Møtetskalkunngjøresminstfireukerførdetfinnersted. Dokumenter som vedrører den eller de saker som forårsaker at møtet holdes, skal kunngjøres på faggruppens nettsider snarest mulig og senest innen to uker før ekstraordinærgeneralforsamlingholdes. Dersomekstraordinærgeneralforsamlingførertilatfaggruppensstyremånedleggesin funksjon, velges et interimstyre som fungerer frem til neste ordinære generalforsamling.påtilsvarendemåtevelgesinterimemedlemmeravstyretdersom såmangemedlemmernedleggersinevervatstyretikkelengererfunksjonsdyktig. 5Styret A.Plassiorganisasjonen: Styret er faggruppens høyeste utøvende organ mellom generalforsamlingene. Styret står ansvarlig overfor generalforsamlingen og overfor NSF sitt forbundsstyre ut fra de krav som må imøtekommesforåværeengodkjentfaggruppeinsf. B.Styretskal: 1. Ledefaggruppensvirksomhetogforvaltegruppensmidler 2. Fatte vedtak om årlige budsjett< og handlingsplaner, godkjenne årsberetning og årligeregnskaper.nsfsgeneralsekretærskalunderrettesomstyretsvedtak 3. Ta initiativ i forsknings og sykepleiefaglige spørsmål som har betydning for faggruppensmedlemmer 4. Behandle innkomne saker fra enkeltmedlemmer, lokale faggrupper og NSF s sentraleorganer 5. Oppnevneadhocutvalgforsærligeoppdrag 6. Påse at faggruppens vedtekter til enhver tid er i samsvar med faggruppenes vedtektsmodellogprinsippernedfeltinsfsvedtekter. 7. Oppnevne nye medlemmer av nominasjonskomiteen, dersom så mange medlemmerharfåttvarigforfallatkomiteenikkelengererfunksjonsdyktig. C.Valgogsammensetning: 1. Styretbeståravleder,nestleder,4medlemmerog2varamedlemmer 1. Nestledervelgesavogblantstyretsmedlemmer.Forøvrigkonstituererstyretseg selv 2. Styret velges av generalforsamlingen for en periode av to (eventuelt fire) år. Gjenvalgkanskje. 3. Leder,styremedlemmerogvaramedlemmervelgesskriftligvedegnevalg 4. Dersom leder får varig forfall, fungerer nestleder som faggruppens leder ut valgperioden 5. NSFs generalsekretær skal til enhver tid være underrettet om sammensetning av faggruppensstyre. 19

20 A. Nyvalg: Dersom så mange medlemmer i styret får varig forfall i løpet av generalforsamlingsperioden at styret ikke lenger er funksjonsdyktig, skal nominasjonskomiteen administrere suppleringsvalg, basert på uravstemning blant stemmeberettigetemedlemmer. E.Styremøter: 1. Styremøterholdesminst4gangerårlig,ogellerssåoftelederenellerminsttreav styretsmedlemmerfinnerdetnødvendig.detskalføresprotokollfrastyretsmøter 2. Innkalling til møte, saksliste, nødvendige bilag og protokoll fra foregående møte skalialminnelighetværesendtmedlemmerminst1ukeførmøtetholdes. 3. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av totalt antall stemmeberettigete medlemmerertilstede 4. Alle avgjørelser treffes ved alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemmeavgjørende. 6Nominasjonskomiteen A. Mandat: Nominasjonskomiteen innstiller for valg som skal skje under generalforsamlingen. Innstillingen skal foreligge ved generalforsamlingens åpning. For øvrig skal nominasjonskomiteen utføre sin funksjon i samsvar med valgreglement godkjent av generalforsamlingen. Valgreglementet skal være i samsvar med de prinsipper som gjelderforvalgundernsfslandsmøte. B. Sammensetning: Nominasjonskomiteenvelgesavgeneralforsamlingenogbestårav3medlemmerog1 varamedlem.valgetgjennomføresutenforutgåendeinnstilling.ledervelgesavogblant nominasjonskomiteensmedlemmer. C. Funksjonstid: Nominasjonskomiteen trer i funksjon etter generalforsamlingen og fungerer fram til nestegeneralforsamlingsavslutning. 7Lokalefaggrupper A. Generelt: Faggruppenkanorganiseresmedellerutenlokalefaggrupper.Vedetableringavlokale faggrupperskaldisseavgrensesihenholdtilnsfslokalestruktur(fylkesledd).lokale faggrupper etableres innen de enkelte fylkesledd, slik faggruppens styre bestemmer. Styretkanbeslutteatlokalefaggrupperogsåkanetablerespåtversavfylkesgrensene. NSF s generalsekretær skal til enhver tid være underrettet om lokal struktur for faggruppen. Faggruppens styre godkjenner også eventuell oppløsning av en lokal faggruppe.eventuellegjenværendemidlertilfallerfaggruppen. 20

21 B. Lokalebesluttendeorganer: Lokale faggrupper skal struktureres med årsmøte (minimum hvert annet år), som velgeretstyresomutøvendeorganmellomårsmøtene. C. Vedtektsmodellforlokalefaggrupper: Drift, struktur, valg osv. vedtas av faggruppens generalforsamling. Basert på denne modellen godkjenner faggruppens styre eventuelle avvik for den enkelte lokale faggruppe. NSFs generalsekretær skal underrettes om den vedtektsmodell generalforsamlingenharvedtatt,samteventuellelokaleavvikfradenne. 8Kontingent Årlig kontingent for medlemskap i faggruppen fastsettes av generalforsamlingen og innkreves av NSF. Rutiner og bestemmelser vedrørende purring, kontingentrestanse, automatiskutmeldingm.m.vilforøvrigværeisamsvarmedkontingentbestemmelseri NSF.Æresmedlemmerbetaleringenkontingent. 9Innmeldingogutmelding Inn<ogutmeldingskjertilNSF. 10Årsberetning,regnskapogbudsjett A. Beslutningsorgan: Faggruppensårsberetning,regnskapogbudsjettgodkjennesavfaggruppensstyre. B. Administrativoppfølging: Føring av faggruppenes regnskaper, inklusive regnskap for faggruppenes lokalgrupper, ivaretas av NSF, som også besørger relevante innberetninger til offentligemyndigheter. C. Registrering: Faggruppensstyreeransvarligforregistreringioffentligorganisasjonsregister. 11Medlemskapiandreorganisasjoner Beslutning om medlemskap i andre organisasjoner fattes av generalforsamlingen, og må deretter godkjennes av NSF s forbundsstyre. Tilsvarende prosedyre gjelder for eventuellutmelding. 12Suspensjon/eksklusjon Suspensjon eller eksklusjon av et medlem kan kun besluttes av forbundsstyret, i samsvarmednsfsvedtekter. 13VervogansettelseiNSF Vedtektsfestetevervifaggruppenssentraleoglokaleorganisasjonsledd,samtisentralt oglokaltfagforum,kanikkekombineresmedansettelsesforholdinsf.vervsomleder avsentraltfagforumkanikkekombineresmedverviforbundsstyret. 21

22 14Habilitetsregler Forvaltningslovens regler når det gjelder inhabilitet har tilsvarende anvendelse for saksbehandling i faggruppens besluttende organer. Når det på forhånd er klart eller sannsynligatetmedlemidetaktuellebesluttendeorganbliransettsominhabilunder behandlingavensak,skalvedkommendefratreunderbehandlingenavsaken. 15Vedtektsendringer A. Kvalifisertflertallforvedtak: Endringer i faggruppens vedtekter må vedtas med 2/3 flertall av tilstedeværende stemmeberettigeteigeneralforsamlingen. B. Forberedelseavvedtektsendringer: Forslag om vedtektsendringer må være faggruppens styre i hende senest 6 måneder før generalforsamlingen holdes. Alle forslag om vedtektsendringer forelegges NSFs generalsekretær til vurdering før forslagene behandles. Dersom vedtak fattes uten at slik forutgående vurdering er foretatt, effektueres vedtaket etter at generalsekretær har bekreftet samsvar med gjeldende modell for faggruppenesvedtekterogøvrigeprinsippernedfeltinsfsvedtekter. C. Dispensasjoner: Dispensasjonfrafaggruppensvedtekterkanvedtasavfaggruppensstyre.Dersom saken innebærer dispensasjon fra modell for faggruppenes vedtekter, avgjøres saken av forbundsstyret. Vedtak om dispensasjon krever at minst 2/3 av styrets stemmeberettigetemedlemmerstemmerforforslaget. 16Oppløsning A. Beslutning: Beslutningomoppløsningavfaggruppenkrever5/6flertallblanttilstedeværende stemmeberettigeteigeneralforsamlingen,ogmåbekreftesavnsfsforbundsstyre. B. Disponeringavgjenværendemidler: VedoppløsningskalfaggruppensmidlertilfalleNSF.Midleneskalståurørti10år,i fallnyfaggruppeetableresoggodkjennesiløpetavdenneperioden. C. Fusjonering: Dersom faggruppen oppløses for å fusjonere med en eller flere andre godkjente faggrupper i NSF, tilfaller midlene den nye faggruppen under forutsetning av at dennegodkjennesavnsfsforbundsstyre. Vedtatt28.Mai2015,gjeldendeforperioden2015<

Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS)

Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS) Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS) 1 Navn Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS). Det engelske navnet er Norwegian Nursing Research Society in Norwegian Nurses Organisation.

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN 2 MEDLEMSSKAP

Vedtekter 1 NAVN 2 MEDLEMSSKAP Vedtekter 1 NAVN NSFs Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 MEDLEMSSKAP Medlemmer: FSRH opptar medlemmer som er interessert i og/eller arbeider med sykepleie og rehabilitering, så vel teoretisk

Detaljer

VEDTEKTER NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS LANDSGRUPPE AV OPERASJONSSYKEPLEIERE (NSFLOS) Vedtatt på GF

VEDTEKTER NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS LANDSGRUPPE AV OPERASJONSSYKEPLEIERE (NSFLOS) Vedtatt på GF VEDTEKTER NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS LANDSGRUPPE AV OPERASJONSSYKEPLEIERE (NSFLOS) Vedtatt på GF 03.09.14 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Operasjonssykepleiere, forkortet NSFLOS og godkjent

Detaljer

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper 1 Navn Landsgruppen av helsesøstre NSF (+fylkesnavn), forkortet LaH NSF (+ fylkesnavn) 2 Medlemskap og medlemsrettigheter A. Medlemmer: Medlemskap

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

VEDTEKTER FOR JORDMORFORBUNDET NSF

VEDTEKTER FOR JORDMORFORBUNDET NSF VEDTEKTER FOR JORDMORFORBUNDET NSF 1 Navn Jordmorforbundet NSF (Norsk Sykepleierforbund) forkortet: Jordmorforbundet 2 Medlemskap og medlemsrettigheter A. Medlemmer I Jordmorforbundet NSF kan opptas jordmødre

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar 1983. Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 14. mai 2013. KAPITTEL

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm Versjon: Vedtatt på landsmøtet 18. september 2005 Senere revidert av landsmøtet 20. september 2009 25. september 2011 15. september 2013 og sist 20. september 2015 Kapittel 1 Formål Kapittel 2 Organisasjon

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4.april 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Sak til Landsmøtet Nr: 17 a) Saksbehandler: Tone Ruud Dato: 20.05.2015 Dokumentnr DM: 705277 2015_00057 REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Bakgrunn for saken: Til landsmøtet 2015 har Forbundsstyret foretatt

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Formål 1-1 Huseiernes Landsforbund (HL) er partipolitisk uavhengig og har til formål å ivareta medlemmenes huseierinteresser. HL er en landsomfattende interesseorganisasjon

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

LANDSMØTET 2015 VEDTEKTER. OVERSIKT FORSLAG REDAKSJONELLE ENDRINGER # 701749 versjon 1.6.15

LANDSMØTET 2015 VEDTEKTER. OVERSIKT FORSLAG REDAKSJONELLE ENDRINGER # 701749 versjon 1.6.15 GJELDENDE VEDTEKTER FORSLAG TIL ENDRINGER KOMMENTARER 1 NAVN OG MÅLGRUPPE Norsk Sykepleierforbund (forkortet NSF) er den landsomfattende fagorganisasjonen for sykepleiere og jordmødre med norsk autorisasjon.

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4. april 2014 og 14.4.2015. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den XXXX Kap 1 Innledende

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet 26.04.1973 1 Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 2 Tilslutninger Laget er tilsluttet Norges

Detaljer

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 Foreslåtte endringer markert med gult i forslaget til nye lover. Se nedenfor. Generelt Språklig oppdatering og konsekvent bruk av forkortelser 1 Formål Utvidelse

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Stiftet 24/3-1976 Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Vedtatt av årsmøtet den 24/3-1976 med senere endringer 6/3-1995, 7/3-2012, senest av 16/3-2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub sist den

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

TREKKERS NORGE VEDTEKTER

TREKKERS NORGE VEDTEKTER TREKKERS NORGE VEDTEKTER 1 1 Om foreningen a. Foreningens navn er «Trekkers Norge» og på engelsk «Trekkers Norway». b. Prime Directive 1. For Trekkers Norge er det sentralt å spre informasjon om og øke

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Lov. For Hallingdal Tråvlag

Lov. For Hallingdal Tråvlag Lov For Hallingdal Tråvlag Stiftet 10. mai 1985 Vedtatt den 10. mai 1985 med senere endringer på lagets generalforsamling senest av 31. januar 2008 Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn Hallingdal tråvlag

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøtet 25.04.10. Sist revidert på Landsmøtet 22. mars 2014.

Vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøtet 25.04.10. Sist revidert på Landsmøtet 22. mars 2014. VEDTEKTER 2014 2016 1 Vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøtet 25.04.10. Sist revidert på Landsmøtet 22. mars 2014. 2 Voksne med medfødt hjertefeil Øvre Vollgate 11, Postboks 222 Sentrum 0103 Oslo www.vmh.no

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer