!! Vedlegg:! Handlingsplan!2015<2017! Regnskap!2014! Program!! Nordic!Conference!in!Nursing!Research!!Methods!and!Networks!for!the!Future,!2016!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!! Vedlegg:! Handlingsplan!2015<2017! Regnskap!2014! Program!! Nordic!Conference!in!Nursing!Research!!Methods!and!Networks!for!the!Future,!2016!!!"

Transkript

1 NORSKSELSKAPFORSYKEPLEIEFORSKNINGNSF GENERALFORSAMLING 28.mai2015 STED:Norsksykepleierforbund,Tollbugata22,Oslo TID:kl.15.00<17.00 Vedlegg: Handlingsplan2015<2017 Regnskap2014 Program NordicConferenceinNursingResearch MethodsandNetworksfortheFuture,2016

2 INNKALLINGTILEKSTRAORDINÆRGENERALFORSAMLING Kjæremedlemmer, Norsk selskap for sykepleieforskning NSF går nå inn i sitt første år som en fullverdig faggruppeinorsksykepleierforbund.alleprosessermedåbliinnlemmetergjennomført,og vi kan nå endelig begynne på arbeidet med å oppfylle vedtektene og fylle rollen som faggruppeforforskninginorsksykepleierforbund.dettedokumentetinneholdersakslistetil ogsaksgrunnlagforgeneralforsamling,samtårsberetningfor2014oghandlingsprogramfor nesteperiode(2015<2017). Velkommen Forstyret, EdithRothGjevjon President 2

3 Sakslistetilgeneralforsamling2015,kl.15H17,Norsksykepleierforbund,Tollbugata22,Oslo Sak1/15 Møteledelseogforretningsorden Oppnevningavmøtelederogordstyrer Godkjenningavinnkallingogsaksliste. Oppnevningreferent Oppnevningavtremedlemmertilåunderskriveprotokollen Sak2/15 Registreringavstemmeberettigede Sak3/15 Orienteringogsaksfremleggfrastyretsleder Sak4/15Gjennomgangavårsberetning Sak5/15Gjennomgangoggodkjenningavregnskapfor2014 medansvarsfritakforstyret Forberedelse til sak 6/15, NSFs 2. Nestleder, Karen Bjøro, holder innlegg om NSFs forventningertilfaggruppen. Sak6/15Gjennomgangoggodkjenningavfaggruppenssatsningsområderog handlingsprogram. Sak7/15Gjennomgangavnyevedtekter. Sak8/15Valg 3

4 SAKSGRUNNLAG Sak4/15:Seårsberetning. Forslagtilvedtak:Årsberetningentastilorientering. Sak5/15:Serapportfrakassereriårsberetningen. Forslagtilvedtak:Regnskapfor2014,samtbudsjettfor2015godkjennes. Sak 6/15: Faggruppens satsningsområder og handlingsprogram for perioden 2015<2017. Se vedlagtehandlingsprogram. Forslag til vedtak: Faggruppens satsningsområder og handlingsprogram for perioden 2015< 2017godkjennes. Sak7/15:Sevedtekter. Forslagtilvedtak:Nyevedtektergodkjennes. Sak8/15:Valg. Deteksisterendestyretønskeråfortsettefremtilnestegeneralforsamlingi2017.Detteforå ivareta kontinuitet når faggruppen skal arbeide med å etablere seg som faggruppe, og som relevant aktør i fag< og helsepolitiske spørsmål og i sykepleievitenskapelige spørsmål. I de sistegeneralforsamlingeneharvihattutfordringermedåskaffekandidatertilverv.detteer ogsåtilfelleiår,hvorvivedutsendelseavinnkallingtilgeneralforsamlingmanglerkandidater til én vararepresentant og tom medlemmer til nominasjonskomité. Vi vil fortsette arbeidet medårekrutteremedlemmertildissevervenefremmotgeneralforsamlingen. Følgende foreslås til verv i styret (beskrivelse av kandidatene sendes ut i god tid før generalforsamlingen): Faggruppeleder:EdithRothGjevjon Nestleder:IngridRuudKnutsen 4

5 Styremedlemmer: TrudeHaugland MariWolffSkaalvik Anne<MargretheStøback HeidiJerpseth Varamedlemmer: EdelJanneckeSvendsen [Navn] Nominasjonskomité: [Navn] [Navn] 5

6 ÅRSBERETNINGNORSKSELSKAPFORSYKEPLEIEFORSKNINGNSF 2014 ArbeidetmedåbliinnlemmetsomfaggruppeiNorsksykepleierforbundstartettidligi2013og bleavsluttetijanuar2014.styretharihovedsakarbeidetmeddenneprosessenogsågjennom hele2014.dethartatttidåbliendelavnsfsstoreorganisasjonogfårammerogstrukturpå plass.idesember2014vardettearbeidetgjennomførtogsynliggjortgjennomennyweb<side hosnsf.paralleltmedarbeidetmedåblienfaggruppeinsf,harstyrethattfokuspååsikre attidsskriftetnordisksygeplejeforskningeretrelevantogattraktivttidsskriftinnensykepleie. Ettredjefokusharværtåplanleggeogorganiseredenandreinternasjonalekonferansenom sykepleieforskning;nordic'conference'in'nursing'research' 'Methods'and'Networks'for'the' future.lesvidereforutfyllendeinformasjonomaktivitetene. Selskapet/faggruppenharhattfølgendestyreforperioden2014<2015: EdithRothGjevjon,faggruppeleder AnneMargretheStøback,sekretær MariWolffSkaalvik,nasjonalredaktørforNordisksykepleieforskning IngridRuudKnutsen,kasserer HeidiJerpseth TrudeHaugland KristinHalvorsen Varamedlem BjørgBalteskard Styretharavholdt4styremøteriperiodenapril2014<april

7 Faggruppensformålogarbeidsmål Formål: Skapeinteresseforsykepleieforskning Formidlekunnskapomsykepleieforskning Væreetforumforveiledningogstøtteiforskningsspørsmål Væreetforumforkonstruktivkritikkavegneforskningsarbeider Være et miljø for diskusjon av forskningsarbeider, resultater og anvendelsen av disse, samtmetodevalg Faggruppens formål er den overbygning som faggruppen skal arbeide ut fra. I ' 2012 gjennomførte vi en medlemsundersøkelse. Medlemmene kom da med følgende innspill til selskapetividerearbeid:' Ha'en'tydeligere'profil' Ha'tydelig'fokus'på'sykepleievitenskap''' Bli'mer'synlig' Være'aktiv'i'markedsføringen'ved'å'delta'på'konferanser,'flyers,'plakater,'etc.' Være'mer'aktiv'i'debatter' Ved'å'ha'et'faglig'godt'tidsskrift' Ved'å'ha'en'god'og'oppdatert'hjemmeside' Ha'rekrutteringskampanjer'' Informere'direkte'ved'høgskoler,'universiteter,'arbeidssteder' DissepunktenevilselskapetfortsetteåarbeidemedivårnyestatussomfaggruppeiNSF. Dette krever betydelig innsats fra styremedlemmene, men vi er samtidig avhengig av at ordinæremedlemmerengasjerersegogbidrartilspredningavinformasjonomfaggruppen. DenøkonomiskesituasjonenerbedretetteratvibleenfaggruppeiNSF,mendeterbehovfor inntektsgivendeaktiviteterforåkunnearbeidefokusertogeffektivtmedåoppnåfaggruppens formål.vivilarbeidemedfaggruppensformålidetviderearbeidet,ogtamedmedlemmenes innspilliarbeidetmotdissemålene. 7

8 ØKONOMI SelskapetsøkonomierbedretetteratvibleenfaggruppeiNSF,ogNSFhartattoverøkonomi og budsjettadministrasjon. NSF gir et årlig tilskudd på kroner til faggruppen, og resultatregnskapet viser en egenkapital på kroner ved årsskiftet 2014/2015. Budsjettet for 2015 vises i tabellen nedenfor. Regnskap for 2014 er vedlagt i e<post datert (Innkalling'til'generalforsamling).'Sevedleggforregnskapetfor2014. Inntekter Utgifter Beløp Kommentarer Overførtfra Medlemskontingent Utfra150 medlemmer TilskuddNSF Universitetsforlaget tilskuddsbehov Medlemsabonneme nt til universitetsforlaget Driftavselskapet (reiser konferanser, planlegge, styremøter) Utfra150 medlemmer Redaktørutgifter Totalt

9 SELSKAPETSMEDLEMMER Antalletmedlemmererper30.april Mellom30<40medlemmeravNorskselskap for sykepleieforskning var ikke medlemmer i Norsk sykepleierforbund ved innlemmelsen. Dette betyr at vi mistet et betydelig antall medlemmer i prosessen. Potensialet for å øke medlemsmassenerstort.istyretsberetningfra2012,skrevvifølgende: Vi'ønsker'å'få'flere'medlemmer'i'Selskapet'for'å'kunne'opprettholde'og'helst'øke'aktiviteten,' for' å' bedre' økonomien' og' for' å' bli' en' aktiv' aktør' på' helsei' og' sykepleieforskningsarenaen,' i' media' og' for' sykepleiere.' Sett' i' lys' av' hvem' våre' medlemmer' er' per' i' dag,' har' vi' et' stort' potensial'til'å'nå'andre'grupper'som'sannsynligvis'ikke'kjenner'til'selskapet'og'hva'vi'kan'bidra' med.' Vi' kan' spisse' informasjonsarbeidet' mot' sykepleiere' i' praksis' som' har' interesse' for' fagutvikling' og' forskning,' bachelorstudenter,' masterstudenter' og' stipendiater.' Selskapet' er' nok' best' kjent' blant' høgskolei' og' universitetsansatte,' som' også' tradisjonelt' har' vært' målgruppen' til' Selskapet.' Vi' er' inne' i' en' ny' tid' hvor' kunnskapsbasert' praksis' og' oppmerksomhet'mot'forskning'og'forskningsresultater'er'økende,'også'for'sykepleiere'i'praksis' og'for'bachelorstudenter.'antallet'mastergrader'og'doktorgrader'innen'sykepleievitenskap'er' økende' og' antallet' masterutdannelser' innen' helsefag' og' sykepleievitenskap' er' stort.' Ved' å' gjøre'en'innsats'for'å'informere'om'selskapet,'våre'aktiviteter'og'formål' 'og'ved'å'arrangere' kurs' og' konferanser' for' nye' målgrupper' ' kan' vi' skape' nok' interesse' til' at' flere' ønsker' å' bli' medlemmer.'' DisseformuleringenestårfortsattvedlagogsåetteratvierblittenfaggruppeiNSF.Vikannå brukekanalergjennomnsfforåkommeikontaktmedsykepleieresomarbeideridetkliniske feltogsomharinteresseognytteavåkjennedenforskningensomvårttidsskriftpubliserer, menogsåviafaggruppensformidlingavforskningogannenrelevantinformasjon. 9

10 NORDISKSYGEPLEJEFORSKNING Nordisksykepleieforskning/NordicNursingResearch Tidsskriftet Nordisk sygeplejeforskning har etablert seg som et relevant tidsskrift for sykepleieforskere å publisere i. Tidsskriftet har godt tilfang av vitenskapelige artikler. Vi publiserer to dobbeltnumre i 2015 for å håndtere det store antallet artikler som er akseptert,ogdermedkortenedtidendettarfraenartikkeleraksepterttildenerpublisert. Arbeidetitidsskriftetfungerergodt.Deterutarbeidetog/ellerrevidertgrunnlagsdokumenter forforespørseltilreviewere,vurderingskriterierogreferansesystem.utfraenopphopningav innsendtemanusmedforsinketvidereprosesshardetblittarbeidetintensivtmedåkomme gjennommanusfra2014,ogallemanusfra2014ernåiprosess.tilgangenpåmanusergod både med hensyn til antall og kvalitet. Fremover vil det bli lagt vekt på å etablere en omfattendeoversiktoveraktuellerevieweremedinformasjonomfagfeltogkompetanse.det villettearbeidetmedraksogkvalitetssikretvurderingsprosess. Redaksjonogstyringsgruppe Tidsskriftet har en ansvarlig redaktør som har det overordnede ansvaret. Under ansvarlig redaktør finner vi to redaksjonsgrupper, én for hvert land, med hver sin nasjonale redaktør. Allemedlemmeravredaksjonenskalha,oghardoktorgrad. Redaksjonenebeståravfølgendemedlemmer: Ansvarligredaktør:PiaDrejer,PhD Norsknasjonalredaktør:MariWolffSkaalvik,PhD Norskredaksjonsgruppe:LailaArnesdatterHopstock,PhD Dansknasjonalredaktør:HanneAagaard,PhD Enstyringsgruppemøtesårlig.Styringsgruppenbeståravtorepresentanterfrahvertavdeto selskapene(nasjonaleredaktørerogstyretsledere)ogansvarligredaktør.herdeltarogsåen representant for Universitetsforlaget. Styringsgruppens leder er for tiden Birte Østergaard, lederfordanskselskabforsygeplejeforskning.styringsgruppenskalfastleggedeoverordnede retningslinjerfortidsskriftetogvelgeansvarligredaktør.selskapenesrespektivestyrervelger nasjonalredaktørognasjonalredaksjonskomité. Totalt 64 artikler ble sendt inn for vurdering til vitenskapelig publikasjon i ble publiserti2014og10vilblipubliserti2015.åttefagartiklerblesendtinn fempublisert.det erstorttilfangpåartikler,ogtilfangetøker.styringsgruppenogredaksjonenerisamtalermed Universitetsforlaget om fullelektronisk utgave av tidsskriftet, samt innføring av ScholarOne< systemetforinnsending,vurderingogrevisjonavartikler.detteerspørsmålsomstyretskalta stillingtililøpetav

11 KURSOGKONFERANSER Vihar,grunnetarbeidetmedåblifaggruppeiNSFogprioritertarbeidmedtidsskriftet,ikke holdtkursi2014.fremoverønskerviåarbeidemedåutviklekursellerworkshopersomkan væretilnytteforfaggruppemedlemmerogandre.sesatsningsområderoghandlingsprogram formerinformasjon. Konferanser KonferansenNordic'Conference'in'Nursing'Research' 'Methods'and'Networks'for'the'Future'er et samarbeid mellom Norsk selskap for sykepleieforskning, Dansk selskab for sygeplejeforskning og Svensk sjuksköterskeförening. Konferansen ble første gang arrangert i Odensei2014.I2016blirkonferansenarrangertiStockholm,ogvitarsiktepååarrangereen tredjekonferanseiosloi2018. Sehandlingsplanforinformasjonomfremtidigekonferanser. OVERSIKTOVERAKTIVITETER2014 AKTIVITETER ANSVARLIGE/DELTAKERE OMFANG Samarbeidmedlederav Sentraltfagforum Edith Kontinuerlig< kommunikasjonviae<post, flerefysiskemøter Deltakelse,Sentraltfagforum Edith Ettheldagsmøtei2014 OvergangtilNSFs regnskapssystem,kontakt medøkonomiavdelingen Nynettside,kontaktmed web<redaktør Ingrid,Edith Edith Kontinuerlig< kommunikasjonviae<post,2 fysiskemøter Kommunikasjonviae<post,2 fysiskemøter Redaksjonelt,tidsskriftet Mari Kontinuerlig Styringsgruppearbeid, tidsskriftet Edith,Mari Ettmøtei2014, forberedelserogetterarbeid Arbeidmedkonferanse2016 Edith,Trude FemSkype<samtaler, kommunikasjonviae<post. Arbeidmedåskaffe forelesere.planlegging. Foredragsvirksomhet Trude NSFsforsknings<og 11

12 Møteromforskernettverk NSF Skriveledertiltidsskriftet NordicConferenceinNursing Research,Odense2014 Forberedelserog møtevirksomhetnordic ConferenceinNursing Research,Odense2014 HANDLINGSPLAN2015H2017 Edith Edith(isamarbeidmedleder fordanskselskabfor sygeplejeforskning) Edith,Heidi,Ingrid,GeirBerg (tidl.vara) Edith,KariGlavin(tidl. styremedlem) utdanningskonferanse 2møtermedrepr.frafag<og helsepolitiskavdeling. Énlederi <12.Juni Faggruppenharnåøkonomioginfrastrukturtilåkunnearbeidemermålrettetogsystematisk medåoppfyllefaggruppensformål.viønskeratfaggruppenskalværemedåpåvirkefag<og forskningspolitikk innad i NSF og overfor NSFs medlemmer, og øke sykepleiefagets og < kunnskapens anseelse utad hos politikere og publikum. Handlingsplanen tar utgangspunkt i NSFspolitiskeplattformforforskning,samtfaggruppensegneformål.Sevedlegg. ' 12

13 AKTIVITETER2015 ANSVARLIGE/DELTAKERE OMFANG Styremøter Sekretær,alle Minst4perår,ett gjennomførtifebruar. Foredragsvirksomhet Leder,alle Vedforespørsel Sentraltfagforum Leder Førstemøte,10.mars. ForberedelsertilLandsmøtet. DeltakelseLandsmøtet Leder Uke46 Styringsgruppemøtefor tidsskrift Leder,redaktør 24.april Redaksjoneltarbeid,tidsskrift Redaktør Kontinuerlig PlanleggingNordic ConferenceinNursing Research2016 Planlegging,besøkavDenise Polit Organisering,besøkav DenisePolit Planleggingav workshop/kurs PlanleggingNordic ConferenceinNursing Research2018 Foredragsvirksomhet Styremedlem,leder Styremedlem,leder,alle Gruppe nedsettes, ledes av leder Styremedlem,leder Styremedlem, leder < gruppe nedsettes Kontinuerlig,e<post,Skype, fysiskemøter. Møtermed samarbeidspartnere,e< postkontaktmeddenisepolit Internemøter,møtermed samarbeidspartnere,e< postkontaktmeddenise Polit.Gjennomføresiuke Planleggingstarterapril. Gjennomføreshøsten2015. Planleggingstartertidlighøst 2015 Vi ønsker å informere medlemmer og potensielle medlemmer, NSF<ansatte og øvrige NSF< medlemmeromfaggruppen menlikeviktigerdetåsnakkeom,oginformereomforskning 13

14 ogforskningensbetydningforsykepleiesomfag,profesjonogvitenskap.allestyremedlemmer erpotensielleforedragsholderemedulikekompetanse<ogerfaringsområder. Sentraltfagforum Sentralt fagforum, som består av leder av fagforumet, samt alle faggruppeledere. Faggruppenemøtestogangerperår.Sentraltfagforumskal: Skapemøteplassforfag<ogkunnskapsutvikling Bidratilutviklingavfagligidentitetogtilhørighet Bidratilutvikling,anvendelseogformidlingavforsknings<ogerfaringskunnskap Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSFs fag< og helsepolitikk Viønskerinnspillframedlemmer,somønskestattoppifagforumetvelkommen. LesmeromSentraltfagforumher:https://www.nsf.no/fag/faggrupper DeltakelsepåLandsmøtet Faggruppeleder har talerett i Landsmøtet, som finnes sted 9.<13. november. Styret vil søke samarbeidmedandrefaggrupperogforberedesakerviønskeråkommentereogdiskuterepå landsmøtet.viønskerogsåinnspillframedlemmeravfaggruppen. Styringsgruppetidsskrift Faggruppelederognasjonalredaktørdeltaristyringsgruppemøte,normalténgangperår.Her diskuteres tidsskriftet. Vi diskuterer ikke innhold, for innholdet bestemmes av redaksjonen, men vi diskuterer tidsskriftets format og form, samt ulike løsninger for å markedsføre og utvikletidsskriftetvidere.medlemmerervelkomnetilågiinnspillogkommentarerknyttettil tidsskriftets innhold, format, form, med mer. Nasjonal redaktør er en del av styret i faggruppen, og orienterer styret om status ved hvert styremøte. Les om tidsskriftet her: https://www.nsf.no/tidsskrift/artikkelliste/ BesøkavProfessorDenisePolit Forsykepleieremedhovedfag,mastergradellerdoktorgradkjennerDenisePolitslærebøkeri forskningsmetode for sykepleieforskning. Hun har hatt vesentlig betydning for sykepleieforskning,ogharhattstorinnflytelsepåbrukavmetodeogatsykepleieforskerehar bred metodologisk kunnskap. Professor Polit vil være i Oslo i en uke hvor programmet er 14

15 tilpassetulikemålgrupperinnensykepleieforskningen,somph.d.<studenter,masterstudenter og etablerte forskere. Hun vil holde fem ulike foredrag og veilede og inspirere deltakerne. Arrangementet vil finne sted i uke 37. Programmet vil bli offentliggjort i løpet av mai ArrangementeteretsamarbeidmellomNorskselskapforsykepleieforskningNSF,Høyskolen Diakonova,HøgskoleniOsloogAkershusogUniversitetetiOslo,menfaggruppenerarrangør. DenisePolitvarénavfirekeynotesveddenførsteNordic'Conference'in'Nursing'Research' ' Methods'and'Networks'for'the'Future,iOdensei2014. Workshop/seminarer/kurs Vi arbeider med å planlegge workshop, seminarer eller kurs. Vi er i dialog med NSF om å arrangereseminaromåskriveforskningsprotokollogsøknadomforskningsmidler.tidspunkt oginnholderikkeavklartper ,menvilbliannonsertsåsnartdetteerklart.vianser Denise Polits besøk å være et tilbud om kurs til medlemmer og andre som arbeider med forskning.detvilderforikkebliarrangertflerekurs,workshopsellerseminareri2015utover dette. NordicConferenceinNursingResearch MethodsandNetworksfortheFuture,2016 ViarbeiderkontinuerligmedåorganiserekonferansesomskalhodlesiStockholmijuni2016. Dette er et arbeid som krever innsats fra leder av faggruppen, samt ett styremedlem som pekesutsomkursansvarlig. Det har vært holdt tre Skype<samtaler og to fysiske møter møter i forbindelse med planleggingenavkonferansen.edithrothgjevjonhardeltattpåallemøtene,trudehaugland erkommetinnetterkariglavinsomkonferanseansvarligogdeltokpåsistemøteistockholm imars2015.sevedlagtprogramfordetaljertinformasjonomkonferansen. Etflottprogramogflyereerferdig(sevedlegg).Forelesereerforespurtoghovedforeleserne (keynotes)hartakketja.viharfåttvelkjenteprofessormargeretesandelowski,professorjo Rycroft<Malone,LouiseLocockogprofessorMaritKirkevold,Norgesomdefirhovedkeynotes. Detvilogsåbliholdtworkshopsfordoktorgradsstudenter.Informasjonomfristfor innsendingogpåmeldingvilblisendtutsåsnartdetforeligger.detaljertinformasjonom dettekommersåsnartdeterklart. Styretsmedlemmervildeltaiarbeidetmedåleseogbedømmekonferanse<abstrakter,ogvil også fungere som moderatorer ved parallelsesjoner under konferansen. Styremedlemmene får da dekket reise, opphold og konferanseavgift. Dette er meritterende arbeid, men ikke minstengodmulighettilåknyttenettverk.lesmerher:http://www.sygeplejekonference.dk NordicConferenceinNursingResearch MethodsandNetworksfortheFuture,2018 SamarbeidspartnereogstyretiNorskselskapforsykepleieforskningNSFønskeråfortsetteå arrangere konferansen annethvert år, i ulike land hver gang. Dette betyr at konferansen i 2018 vil bli arrangert i Oslo om det nye styret vedtar dette. Vi vil sette ned en 15

16 konferansegruppe som skal bestå av styremedlemmer og eventuelt øvrige medlemmer av faggruppen. Sammensetningen er ikke bestemt per nå, men dette er et arbeid vi starter direkte etter generalforsamlingen. Det er viktig at vi starter planlegging av konferansen i Oslotidlig.Forslagtilkonferansested,key<notesogfokusforkonferansensinnholdbørvære formulertinnenutgangenav

17 VEDTEKTER Med utgangspunkt i at selskapet nå er en faggruppe i NSF er vedtektene endret noe for å stemme med de forutsetninger som ligger i medlemskapet i Norsk Sykepleierforbund. Vedtekteneerhergjengittisinhelhet: VedtekterforNorskSelskapforSykepleieforskning NSF(NSFS) 1Navn Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS). Det engelske navnet er Norwegian Nursing Research Society in Norwegian Nurses Association (NNA). Selskapet er en faggruppe i Norsk sykepleierforbund. 2Medlemskapogmedlemsrettigheter A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent for alle medlemmer av NSF som imøtekommer de krav til medlemskap som faggruppen fastsetter. Alle autoriserte sykepleieresomerengasjertisykepleieforskningkanblimedlemmer. B. Æresmedlemmer: Faggruppens styre kan tildele æresmedlemskap til personer som har gjortsegsærligfortjenttildette. C. Stemmerett og valgbarhet: Medlemmer som er a jour med kontingent til NSF og til faggruppen har stemmerett og er valgbare. Det samme gjelder æresmedlemmer som ogsåtilfredsstillerordinærekravtilmedlemskap. 3Formål A. Faggruppen er forpliktet til å følge NSFs formål og prinsipper og skal vektlegge de av NSFs prioriteringersomberørerfaggruppensvirkeområde. B.Faggruppensoverordnedemåleråbidratilåstyrkekvalitetenisykepleietilpasientenevedå utvikle sykepleiens kunnskapsmessige fundament gjennom forskning og utviklingsarbeid. Dette søkesrealisertgjennomå: Skape interesse for sykepleieforskning gjennom publisering av fagfellevurdert sykepleieforskningiegettidsskrift. Formidlekunnskapomsykepleieforskning. Væreetforumforveiledningogstøtteiforskningsspørsmål. Væreetforumforkonstruktivkritikkavegneforskningsarbeider. Skape et interessefellesskap og en møteplass for engasjement og diskusjon rundt sykepleienskunnskapsgrunnlag,samtutviklingsarbeidogforskninginnensykepleien Arbeidemedfag<ogforskningspolitiskespørsmålinnadiNSFogutadtilsamfunnetfor øvrig. 4Generalforsamlingen A: Generalforsamlingen er faggruppens høyeste myndighet. Den holdes hvert annet år i samsvar med NSF s landsmøteperiode. I de år NSF har landsmøte må generalforsamlingen holdesinnenlandsmøtetstarter. 17

18 1. Adgang: Generalforsamlingen er åpen for de av faggruppens medlemmer som har meldtsintilstedeværelsenårgeneralforsamlingenstarter. 2. Saksliste:Enkeltmedlemmer,lokalefaggrupperogfaggruppensstyrekanforeslåsaker forbehandlingigeneralforsamlingen.sakenemåværesendtfaggruppensstyreminst 8ukerførgeneralforsamlingenholdes. Saksliste og saksdokumenter kunngjøres på faggruppens nettside senest 4 uker før generalforsamlingen holdes. Sakslisten foreslås av faggruppens landsstyre og godkjennes av generalforsamlingen. Saker som ønskes tatt opp utenom sakslisten krever 4/5 flertall av tilstedeværende stemmeberettigete. Saker kan strykes fra sakslistenmedalminneligflertall. Følgendepostererobligatoriske: <Registreringavantallstemmeberettigete <Oppnevningavordstyrer(e) <Godkjenningavsakslisten <Oppnevningavtremedlemmertilåunderskriveprotokollen <Oppnevningavutvalgforoppdragundergeneralforsamlingen <Gjennomgangavfaggruppensvirksomhet,herunderårsberetningog regnskapfordeforegåendetoår <Godkjenningavfaggruppensoverordnetesatsingsområder/handlingsprogram ogøkonomiskeføringer <Valgav:Faggruppeleder,øvrigestyremedlemmerogvaramedlemmer.Leder, medlemmerogvaramedlemmerinominasjonskomiteen Øvrigevalgsomfølgeravfaggruppensvedtekter. 3. Valgogvotering:Valgskalforegåskriftlig.Faggruppeledermåforåværevalgthaminst 50%avdeavgittestemmer.Oppnåsikkesliktflertall,foretasomvalg.Fårfremdeles ingen kandidat det nødvendige flertall, foretas omvalg mellom de to kandidater som ved første omvalg oppnådde flest stemmer. Blanke stemmer betraktes som ikke avgittestemmer. Vedandrevalgogannenavstemminghvorikkeanneterbestemtivedtektene,gjelder alminneligflertallavdeavgittestemmer. Tilsvarendegjelderforvalgavnominasjonskomiteensleder. Dersomikkenoenstemmeberettigetforlangerskriftligstemmegivning,foregårannen avstemmingennvalgvedhåndsopprekkingellerelektroniskavstemming. B:Ekstraordinærgeneralforsamling: Detskalinnkallestilekstraordinærgeneralforsamlingnårdetkrevesavenavfølgende instanser: a) Faggruppensstyre b) Minst1/4avmedlemmene 18

19 Møtetskalkunngjøresminstfireukerførdetfinnersted. Dokumenter som vedrører den eller de saker som forårsaker at møtet holdes, skal kunngjøres på faggruppens nettsider snarest mulig og senest innen to uker før ekstraordinærgeneralforsamlingholdes. Dersomekstraordinærgeneralforsamlingførertilatfaggruppensstyremånedleggesin funksjon, velges et interimstyre som fungerer frem til neste ordinære generalforsamling.påtilsvarendemåtevelgesinterimemedlemmeravstyretdersom såmangemedlemmernedleggersinevervatstyretikkelengererfunksjonsdyktig. 5Styret A.Plassiorganisasjonen: Styret er faggruppens høyeste utøvende organ mellom generalforsamlingene. Styret står ansvarlig overfor generalforsamlingen og overfor NSF sitt forbundsstyre ut fra de krav som må imøtekommesforåværeengodkjentfaggruppeinsf. B.Styretskal: 1. Ledefaggruppensvirksomhetogforvaltegruppensmidler 2. Fatte vedtak om årlige budsjett< og handlingsplaner, godkjenne årsberetning og årligeregnskaper.nsfsgeneralsekretærskalunderrettesomstyretsvedtak 3. Ta initiativ i forsknings og sykepleiefaglige spørsmål som har betydning for faggruppensmedlemmer 4. Behandle innkomne saker fra enkeltmedlemmer, lokale faggrupper og NSF s sentraleorganer 5. Oppnevneadhocutvalgforsærligeoppdrag 6. Påse at faggruppens vedtekter til enhver tid er i samsvar med faggruppenes vedtektsmodellogprinsippernedfeltinsfsvedtekter. 7. Oppnevne nye medlemmer av nominasjonskomiteen, dersom så mange medlemmerharfåttvarigforfallatkomiteenikkelengererfunksjonsdyktig. C.Valgogsammensetning: 1. Styretbeståravleder,nestleder,4medlemmerog2varamedlemmer 1. Nestledervelgesavogblantstyretsmedlemmer.Forøvrigkonstituererstyretseg selv 2. Styret velges av generalforsamlingen for en periode av to (eventuelt fire) år. Gjenvalgkanskje. 3. Leder,styremedlemmerogvaramedlemmervelgesskriftligvedegnevalg 4. Dersom leder får varig forfall, fungerer nestleder som faggruppens leder ut valgperioden 5. NSFs generalsekretær skal til enhver tid være underrettet om sammensetning av faggruppensstyre. 19

20 A. Nyvalg: Dersom så mange medlemmer i styret får varig forfall i løpet av generalforsamlingsperioden at styret ikke lenger er funksjonsdyktig, skal nominasjonskomiteen administrere suppleringsvalg, basert på uravstemning blant stemmeberettigetemedlemmer. E.Styremøter: 1. Styremøterholdesminst4gangerårlig,ogellerssåoftelederenellerminsttreav styretsmedlemmerfinnerdetnødvendig.detskalføresprotokollfrastyretsmøter 2. Innkalling til møte, saksliste, nødvendige bilag og protokoll fra foregående møte skalialminnelighetværesendtmedlemmerminst1ukeførmøtetholdes. 3. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av totalt antall stemmeberettigete medlemmerertilstede 4. Alle avgjørelser treffes ved alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemmeavgjørende. 6Nominasjonskomiteen A. Mandat: Nominasjonskomiteen innstiller for valg som skal skje under generalforsamlingen. Innstillingen skal foreligge ved generalforsamlingens åpning. For øvrig skal nominasjonskomiteen utføre sin funksjon i samsvar med valgreglement godkjent av generalforsamlingen. Valgreglementet skal være i samsvar med de prinsipper som gjelderforvalgundernsfslandsmøte. B. Sammensetning: Nominasjonskomiteenvelgesavgeneralforsamlingenogbestårav3medlemmerog1 varamedlem.valgetgjennomføresutenforutgåendeinnstilling.ledervelgesavogblant nominasjonskomiteensmedlemmer. C. Funksjonstid: Nominasjonskomiteen trer i funksjon etter generalforsamlingen og fungerer fram til nestegeneralforsamlingsavslutning. 7Lokalefaggrupper A. Generelt: Faggruppenkanorganiseresmedellerutenlokalefaggrupper.Vedetableringavlokale faggrupperskaldisseavgrensesihenholdtilnsfslokalestruktur(fylkesledd).lokale faggrupper etableres innen de enkelte fylkesledd, slik faggruppens styre bestemmer. Styretkanbeslutteatlokalefaggrupperogsåkanetablerespåtversavfylkesgrensene. NSF s generalsekretær skal til enhver tid være underrettet om lokal struktur for faggruppen. Faggruppens styre godkjenner også eventuell oppløsning av en lokal faggruppe.eventuellegjenværendemidlertilfallerfaggruppen. 20

21 B. Lokalebesluttendeorganer: Lokale faggrupper skal struktureres med årsmøte (minimum hvert annet år), som velgeretstyresomutøvendeorganmellomårsmøtene. C. Vedtektsmodellforlokalefaggrupper: Drift, struktur, valg osv. vedtas av faggruppens generalforsamling. Basert på denne modellen godkjenner faggruppens styre eventuelle avvik for den enkelte lokale faggruppe. NSFs generalsekretær skal underrettes om den vedtektsmodell generalforsamlingenharvedtatt,samteventuellelokaleavvikfradenne. 8Kontingent Årlig kontingent for medlemskap i faggruppen fastsettes av generalforsamlingen og innkreves av NSF. Rutiner og bestemmelser vedrørende purring, kontingentrestanse, automatiskutmeldingm.m.vilforøvrigværeisamsvarmedkontingentbestemmelseri NSF.Æresmedlemmerbetaleringenkontingent. 9Innmeldingogutmelding Inn<ogutmeldingskjertilNSF. 10Årsberetning,regnskapogbudsjett A. Beslutningsorgan: Faggruppensårsberetning,regnskapogbudsjettgodkjennesavfaggruppensstyre. B. Administrativoppfølging: Føring av faggruppenes regnskaper, inklusive regnskap for faggruppenes lokalgrupper, ivaretas av NSF, som også besørger relevante innberetninger til offentligemyndigheter. C. Registrering: Faggruppensstyreeransvarligforregistreringioffentligorganisasjonsregister. 11Medlemskapiandreorganisasjoner Beslutning om medlemskap i andre organisasjoner fattes av generalforsamlingen, og må deretter godkjennes av NSF s forbundsstyre. Tilsvarende prosedyre gjelder for eventuellutmelding. 12Suspensjon/eksklusjon Suspensjon eller eksklusjon av et medlem kan kun besluttes av forbundsstyret, i samsvarmednsfsvedtekter. 13VervogansettelseiNSF Vedtektsfestetevervifaggruppenssentraleoglokaleorganisasjonsledd,samtisentralt oglokaltfagforum,kanikkekombineresmedansettelsesforholdinsf.vervsomleder avsentraltfagforumkanikkekombineresmedverviforbundsstyret. 21

22 14Habilitetsregler Forvaltningslovens regler når det gjelder inhabilitet har tilsvarende anvendelse for saksbehandling i faggruppens besluttende organer. Når det på forhånd er klart eller sannsynligatetmedlemidetaktuellebesluttendeorganbliransettsominhabilunder behandlingavensak,skalvedkommendefratreunderbehandlingenavsaken. 15Vedtektsendringer A. Kvalifisertflertallforvedtak: Endringer i faggruppens vedtekter må vedtas med 2/3 flertall av tilstedeværende stemmeberettigeteigeneralforsamlingen. B. Forberedelseavvedtektsendringer: Forslag om vedtektsendringer må være faggruppens styre i hende senest 6 måneder før generalforsamlingen holdes. Alle forslag om vedtektsendringer forelegges NSFs generalsekretær til vurdering før forslagene behandles. Dersom vedtak fattes uten at slik forutgående vurdering er foretatt, effektueres vedtaket etter at generalsekretær har bekreftet samsvar med gjeldende modell for faggruppenesvedtekterogøvrigeprinsippernedfeltinsfsvedtekter. C. Dispensasjoner: Dispensasjonfrafaggruppensvedtekterkanvedtasavfaggruppensstyre.Dersom saken innebærer dispensasjon fra modell for faggruppenes vedtekter, avgjøres saken av forbundsstyret. Vedtak om dispensasjon krever at minst 2/3 av styrets stemmeberettigetemedlemmerstemmerforforslaget. 16Oppløsning A. Beslutning: Beslutningomoppløsningavfaggruppenkrever5/6flertallblanttilstedeværende stemmeberettigeteigeneralforsamlingen,ogmåbekreftesavnsfsforbundsstyre. B. Disponeringavgjenværendemidler: VedoppløsningskalfaggruppensmidlertilfalleNSF.Midleneskalståurørti10år,i fallnyfaggruppeetableresoggodkjennesiløpetavdenneperioden. C. Fusjonering: Dersom faggruppen oppløses for å fusjonere med en eller flere andre godkjente faggrupper i NSF, tilfaller midlene den nye faggruppen under forutsetning av at dennegodkjennesavnsfsforbundsstyre. Vedtatt28.Mai2015,gjeldendeforperioden2015<

Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS)

Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS) Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS) 1 Navn Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS). Det engelske navnet er Norwegian Nursing Research Society in Norwegian Nurses Organisation.

Detaljer

A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent for medlemmer i NSF som imøtekommer de krav til medlemskap som faggruppa for øvrig fastsetter.

A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent for medlemmer i NSF som imøtekommer de krav til medlemskap som faggruppa for øvrig fastsetter. Vedtekter for NSFs faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus Vedtatt på GF 8. mai 2012 (Etter NSFs mal vedtatt på Landsmøte 2011) 1 Navn Faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus,

Detaljer

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE NSF, sentral faggruppe

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE NSF, sentral faggruppe VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE NSF, sentral faggruppe 1 Navn Landsgruppen av helsesøstre NSF, forkortet LaH NSF 2 Medlemskap og medlemsrettigheter A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent

Detaljer

B. Æresmedlemmer: Medlemmer som har gjort seg særlig fortjent til det, kan av landsgruppens styre utnevnes til æresmedlemmer.

B. Æresmedlemmer: Medlemmer som har gjort seg særlig fortjent til det, kan av landsgruppens styre utnevnes til æresmedlemmer. VEDTEKTER Vedtatt Generalforsamling 1.9.2000 Endringer vedtatt Generalforsamling 21.10.2004 Endringer vedtatt Generalforsamling 20.10.05 Endringer vedtatt Generalforsamling 19.10.06 Endringer vedtatt GF

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq MODELL FOR FAGGRUPPENES VEDTEKTER wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

VEDTEKTER FOR NSFLIS

VEDTEKTER FOR NSFLIS VEDTEKTER FOR NSFLIS 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere, forkortet NSFLIS. 2 Medlemskap og medlemsrettigheter A. Medlemmer: Medlemskap i NSFLIS er åpent for medlemmer i

Detaljer

VEDTEKTER NSF faggruppe for nyresykepleiere

VEDTEKTER NSF faggruppe for nyresykepleiere qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui VEDTEKTER NSF faggruppe for nyresykepleiere

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN 2 MEDLEMSSKAP

Vedtekter 1 NAVN 2 MEDLEMSSKAP Vedtekter 1 NAVN NSFs Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 MEDLEMSSKAP Medlemmer: FSRH opptar medlemmer som er interessert i og/eller arbeider med sykepleie og rehabilitering, så vel teoretisk

Detaljer

NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER

NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER Innholdsfortegnelse 1 Navn 2 2 Medlemskap og medlemsrettigheter 2 3 Formål 2 4 Årsmøtet 2 5 Lokalstyret 4 6 Nominasjonskomiteen 5 7 Kontingent 5 8 Innmelding og utmelding

Detaljer

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland Vedtekter Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Oppland forkortet NSFLSL Oppland 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

Detaljer

VEDTEKTER NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS LANDSGRUPPE AV OPERASJONSSYKEPLEIERE (NSFLOS) Vedtatt på GF

VEDTEKTER NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS LANDSGRUPPE AV OPERASJONSSYKEPLEIERE (NSFLOS) Vedtatt på GF VEDTEKTER NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS LANDSGRUPPE AV OPERASJONSSYKEPLEIERE (NSFLOS) Vedtatt på GF 03.09.14 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Operasjonssykepleiere, forkortet NSFLOS og godkjent

Detaljer

Vedtekter Barnesykepleierforbundet, NSF Vedtekter til godkjenning på Generalforsamlingen i Bergen 4. april 2017

Vedtekter Barnesykepleierforbundet, NSF Vedtekter til godkjenning på Generalforsamlingen i Bergen 4. april 2017 Vedtekter Barnesykepleierforbundet, NSF Vedtekter til godkjenning på Generalforsamlingen i Bergen 4. april 2017 1 Navn Barnesykepleierforbundet, NSF, forkortet BSF, NSF. 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper

VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper VEDTEKTER LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE, lokale faggrupper 1 Navn Landsgruppen av helsesøstre NSF (+fylkesnavn), forkortet LaH NSF (+ fylkesnavn) 2 Medlemskap og medlemsrettigheter A. Medlemmer: Medlemskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER

VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER Vedtatt GF 18.10.2012 1 NAVN NSFs landsgruppe av Akuttsykepleiere (+fylkesnavn), forkortet NLAS (+ fylkesnavn) 2 MEDLEMSKAP OG MEDLEMSRETTIGHETER A. Medlemmer: Medlemskap i lokal

Detaljer

Forslag til GF Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSFLSL Lokale faggrupper

Forslag til GF Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSFLSL Lokale faggrupper Forslag til GF 24.09.13 Vedtekter Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSFLSL Lokale faggrupper 2013 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere (+ fylkesnavn), forkortet

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer

VEDTEKTER FOR JORDMORFORBUNDET NSF

VEDTEKTER FOR JORDMORFORBUNDET NSF VEDTEKTER FOR JORDMORFORBUNDET NSF 1 Navn Jordmorforbundet NSF (Norsk Sykepleierforbund) forkortet: Jordmorforbundet 2 Medlemskap og medlemsrettigheter A. Medlemmer I Jordmorforbundet NSF kan opptas jordmødre

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk plastikkirurgisk forening, forkortet NPKF. På engelsk betegnes

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og sist godkjent av YATA Norges Landsmøte 22. september 2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge.

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016

VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016 VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016 1 Formål Faggruppe NOR skal bidra til å oppfylle NFFs formål i samsvar med forbundets

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Funksjonstid Nominasjonskomiteen trer i funksjon etter generalforsamlingen og fungerer fram til neste generalforsamlings avslutning.

Funksjonstid Nominasjonskomiteen trer i funksjon etter generalforsamlingen og fungerer fram til neste generalforsamlings avslutning. Retningslinjer for NSFLOS Nominasjonskomite Revidert 2006/2011/2014 Innledning Retningslinjer for N S F L O S` nominasjonskomite er i henhold til NSFLOS` vedtekter. 2 Medlemskap og medlemsrettigheter punkt

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017.

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE Opprinnelig vedtatt 12.06.1986, med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. Foreningens navn er Avfall Norge. 1 NAVN 2 FORMÅL Avfall Norges formål

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm Versjon: Vedtatt på landsmøtet 18. september 2005 Senere revidert av landsmøtet 20. september 2009 25. september 2011 15. september 2013 og sist 20. september 2015 Kapittel 1 Formål Kapittel 2 Organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar 1983. Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 14. mai 2013. KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Formål 1-1 Huseiernes Landsforbund (HL) er partipolitisk uavhengig og har til formål å ivareta medlemmenes huseierinteresser. HL er en landsomfattende interesseorganisasjon

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

LANDSMØTET 2015 VEDTEKTER. OVERSIKT FORSLAG REDAKSJONELLE ENDRINGER # 701749 versjon 1.6.15

LANDSMØTET 2015 VEDTEKTER. OVERSIKT FORSLAG REDAKSJONELLE ENDRINGER # 701749 versjon 1.6.15 GJELDENDE VEDTEKTER FORSLAG TIL ENDRINGER KOMMENTARER 1 NAVN OG MÅLGRUPPE Norsk Sykepleierforbund (forkortet NSF) er den landsomfattende fagorganisasjonen for sykepleiere og jordmødre med norsk autorisasjon.

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4.april 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon.

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon. Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.3 Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening

Detaljer

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret )

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret ) Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet 20.3.2013 (Sist endret 27.3.14) 1 Foreningens navn Foreningens navn er Hyggen båtforening som forkortes HBF. Stiftelsesdato er 26.11.1998. 2 Formål

Detaljer

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Sak til Landsmøtet Nr: 17 a) Saksbehandler: Tone Ruud Dato: 20.05.2015 Dokumentnr DM: 705277 2015_00057 REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Bakgrunn for saken: Til landsmøtet 2015 har Forbundsstyret foretatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Vedtekter Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 Foreslåtte endringer markert med gult i forslaget til nye lover. Se nedenfor. Generelt Språklig oppdatering og konsekvent bruk av forkortelser 1 Formål Utvidelse

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD Vedtatt av årsmøtet 11 april 2017 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND BUSKERUD er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Sist revidert på årsmøtet 29.04.14. 1. Formål Matbransjens Opplæringskontor er opprettet i medhold av Opplæringslova og forskrifter, og har

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer