Saksnummer Utval Møtedato 060/13 Hovudutval for plan og utvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnummer Utval Møtedato 060/13 Hovudutval for plan og utvikling 15.11.2013"

Transkript

1 Arkivsak: 13/219 Løpenummer: 13/7872 Arkivkode: FA-L12, GNR-63/15, GNR-63/35, GNR-63/36, GNR-63/37 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 060/13 Hovudutval for plan og utvikling Framlegg for 1. gongs høyring Gbnr. 63/15, 63/35, 63/36, delar av 63/37 og 63/15 Halsvik, Råolje og petroleumsterminal - Gulen industrihamn. Reguleringsplan Hovudutval for plan og utvikling har endeleg avgjerdsmynde i saka. Administrasjonen sitt framlegg til vedtak: I medhald av og 11 i Plan- og bygningslova vedtek Gulen kommune at framlegget til reguleringsplanendring for Gbnr. 63/15, 63/35, 63/36, 63/37 og 63/15 Halsvik, Olje og Petroleum terminal, Gulen industrihamn, med PlanID (1411) , vert lagt ut til offentleg ettersyn, med høyringsfristen Planforslag vert annonsert på heimeside og i avis. I følgje blir vedtak og planforslag sendt elektronisk til planleggar, som representant av tiltakshavar, og berørte myndigheiter. Naboar blir informert med brev som syner til opplysingar på kommunen si heimesida og digitalt planarkiv. Behandling i Hovudutval for plan og utvikling : Røysting: Samrøystes HPU-060/13 Vedtak: I medhald av og 11 i Plan- og bygningslova vedtek Gulen kommune at framlegget til reguleringsplanendring for Gbnr. 63/15, 63/35, 63/36, 63/37 og 63/15 Halsvik, Olje og Petroleum terminal, Gulen industrihamn, med PlanID (1411) , vert lagt ut til offentleg ettersyn, med høyringsfristen Planforslag vert annonsert på heimeside og i avis. I følgje blir vedtak og planforslag sendt elektronisk til planleggar, som representant av tiltakshavar, og berørte myndigheiter. Naboar blir informert med brev som syner til opplysingar på kommunen si heimesida og digitalt planarkiv.

2 Sakstilfang Vedlegg: Planskildring for Råolje og pet term Reg plankart for Råolje og pet term A3 1_ Føresegner for Råolje og pet term Konsekvensutgreiing samlerapport Råolje og pet Grunna av store digitale vedlegg (totalt ca. 15 Mb) vert her med berre delar van vedlegg sendt med. Andre dokumenta kan lastast ned frå planarkiv, dagsett : eller frå heimeside: andre vedlegg: Illustrasjonsplan A3 (1 Mb) 3 VA notater frå Alexela Sløvåg (1,5 Mb) Landskapsanalyse (2 Mb) ROS (1,5 Mb) Utrekning av %BRA (0,5 Mb) Plankart versjon på A0 1:1000 (1 Mb) Illustrasjonskart versjon på A0 1:1000 (1 Mb) Ikkje utsende vedlegg: - plan- og bygningslova kommuneplanen sin arealdel , kommuneplanen sin samfunnsdelen , kommunedelplan for Steine-Sløvåg-Skipavik, kommunedelplan for Fensfjorden, Godkjent planprogrammet for planen, vedtak 047/13, Nabo - reguleringsplan for Gulen industrihamn, Planid Samla dokument med merknader til oppstart planarbeidet - andre dokumenta i saka Administrasjonen si saksutgreiing: Bakgrunn for saka: Tidlegare sakshandsaming:

3 Bilete med oversikt over planlagt område med utviding anlegg for Alexela industriområde. Handsaming i tidlegare møte om planoppstart med planprogram: Bakgrunn for saka: Administrasjonen hadde planoppstartsmøte 19. februar 2013 med tiltakshavar Alexela Sløvåg AS og konsulentbyrå Sweco Norge AS om å sette i gang reguleringsplanarbeid for utvikling av industriområde av Alexela med utviding sørover. I møtet vart konkludert at planen må utarbeidast etter 2 i forskrift om konsekvensutgreiing. Det betyr at planoppstart må gjerast med planprogram for å skildre planprosess og utgreiingar. Tiltakshavar ønskjer utviding kapasiteten til bedrifta og skal byggast seks nye tankar og konsesjonen for handtering av petroleumsproduktar blir søkt utvida frå 2 til 6 millionar tonn. Samtidig er det søkt om dispensasjon frå plankravet i kommunedelplanen for bygging av ny kai (nr. 9). Denne kaien er i tråd med kommunedelplanen (industriføremål I05 med hamneområde i sjø) og er ein del av reguleringsplanen. Vurdering: Tiltakshavar ønskjer start med bygging av kaien for å få fortgang i kapasitetsauking med skip til skip omlasting og kombinasjon av arbeid mellom kai 8 og ny kai 9. Fylkesmannen har sett strengare dispensasjonspraksis, sjå brev 23. april 2012, ref. 2012/ , og særleg vedlegg 2, sjekkliste og vedlegg 3, naturmangfaldvurderingskrav. Søknaden om dispensasjon blir handsama parallelt med planarbeidet for reguleringsplan. Kommunen står positiv til næringsutvikling i Skipavik med gode hamnetilkomstar. Planprogram takst omsyn til vurdering av miljø og samfunnskonsekvensar. Administrasjonen har allereie planlagd orienteringsmøte om utviklingar på Sløvåg industriområde. Møte har føremål for å orientere innbyggjarar og interesserte om planarbeid og samanhengande planprosessar for ulike planar. Møte vert halde på Eidsbotn grendahus torsdag 7. mars 2013 kl. 18:00.

4 Overordna planen krev utarbeiding av reguleringsplan med vurdering av konsekvensar for samfunnet og miljø. Planprogrammet skal gjere rede for formålet med planarbeidet, behovet for utgreiingar og planprosessen med opplegg for medverking. Vurderingar om beredskap jf. Kommunedelplan for Fensfjorden som del av IKP for Fensfjorden vert teke med. I planoppstartsmøte tilrådde administrasjonen for å legge ut planprogram til høyring med utvida planomriss for å få innspel frå involverte og offentlege instansar i forhold moglege konsekvensar grunna faresoner. Administrasjonen viser til vedlagd notat om vurdering av planavgrensing som tilpassa i samsvar med planoppstart for reguleringsplan for rørbehandlingsanlegget i Halsvik søraust for området (planid ). Konklusjon: Administrasjonen har allereie godkjent planoppstart administrativt. Administrasjonen tilrår hovudutvalet for å godkjenne planprogrammet slik at planleggjar kan leggje ut planprogrammet på høyring samtidig med varsling av planoppstart. Planområdet ligg i Fensfjorden bassenget og dermed er det krav for å varsle samarbeidspartar i denne samanheng. Nabokommunane langs bassenget blir informert også. Behandling i Hovudutval for plan og utvikling : Røysting: Samrøystes HPU-014/13 Vedtak: I medhald av 12-9, 4-1 og 5-2 i plan- og bygningslova, vedtek Gulen kommune planoppstart med planprogram for Detaljregulering for delar av Gbnr. 63/15, 35, 36 og 37, Halsvik, Alexela industriområde Sløvåg sør. planid Tiltakshavar skal leggje ut planoppstartsvarsel og planprogram samtidig på høyring. Nye Vurderingar etter planoppstart med planprogram: Planleggjar gjorde planoppstartvarsel inkludert planprogram med høyringsfrist Bilete: planomriss for start reguleringsplan med planprogram dagsett

5 Etter fristen kom inn følgjande merknader: De fleste offentlige instanser med interesse for denne typen planarbeid har kommet med uttale i forbindelse med varselet om oppstart av planarbeid med planprogram. Som følge av dette er det gjort mindre justeringer i planprogrammet. Endringene er markert med grønt og er i hovedsak presiseringer og mindre tillegg i utredningsprogrammet. Det er ikke tatt ut noe tekst i forhold til det opprinnelige planprogrammet. Innspillene er oppsummert og i hovedsak besvart her. I forhold til Kystverkets og BKKs innspill er det god dialog med Alexela Sløvåg og man er innstilt på å finne løsninger underveis i planarbeidet. Kystverket: Kystverket ber om at sjøkart og publikasjonen «Den norske los» brukes ved planlegging i sjø og at havneanlegget planlegges i samarbeid med aktuelle brukere av havnen. De ber også om at planavgrensningen mellom de tre pågående planen avklares og at denne planen tar med nødvendig areal i sjø. Det vises til kapittel Utredningsprogram for forurensing. Her må man se til arbeidet som ble gjort i forbindelse med sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing i den interkommunale kommunedelplanen for Fensfjorden. Det vises og til utredningsprogrammet for sjøtrafikk kapittel sjøtrafikk. Kystverket kommer med flere innspill angående havneforholdene til dette punktet. Det må vises hvorvidt kaien kan brukes under alle værforhold, om det er behov for utdyping av bunnen og eventuelle sikringstiltak ved innseiling, eksempelvis merking. I sammenheng med dette må den planlagte trafikken ved anlegget redegjøres for. Kystverket vil ha svar på hvilke skipstyper og last som er aktuell, hvor mange anløp det forventes og om dette i så fall vil ha innvirkning for trafikkmønsteret i området. Det stilles og spørsmål ved mulighet for oppankring ved havneomløpet. Kystverket påpeker også at det helt klart er ISPS-fartøy som vil benytte havneområdet og at gode løsninger for terrorsikring av havnen er viktig. Ved ferdigstilling av kaien må sjøkartverket kontaktes for oppmåling. Dette er spesielt viktig ettersom det planlegges anløp av store tankskip opptil dwt. Svar fra plankonsulenten Arealet i sjø tilsvarer hensynsonene ut fra kaiene og er store nok i forhold til manøvrering. Det er lagt inn samme avstander som ved kaiene ved Mongstad. Arbeidet som ble gjort i forbindelse med den interkommunale kommunedelplanen for Fensfjorden skal brukes som grunnlagsmateriale ved utarbeidelse av konsekvensutredningen. Alexela Sløvåg har god dialog med Kystverket og lokale loser angående utforming av kaien. Ved ferdigstillelse skal kaien tilfredsstille Kystverkets krav og fungere godt i forhold til eksisterende skipsaktivitet i området. Fiskeridirektoratet Region Vest: Fiskeridirektoratet påpeker at Fensfjorden er et viktig ressursområde for fiskeri med gytefelt for blant annet kysttorsk. I tillegg er det flere akvakulturlokaliteter i fjorden. De viser til en pågående forvaltningsplan for kysttorsk sør for 62grader N. Torsk er ømfintlig for trykkbølger i sjø. Deler av utbyggingen(sprenging, mudring og utfylling i sjø) kan skape trykkbølger som kan ha negativ påvirkning for torsken og gyteplassene i området. Konsekvensene av dette må undersøkes. Mulige konsekvenser for fiskeri og akvakultur i Fensfjorden og tilliggende fjordsystem og sjøområde, samt det marinbiologiske mangfoldet i og rundt planområdet må utredes. Dette må inn under punktene naturmiljø, forurensing og naturressurser i konsekvensutredningsprogrammet. Svar fra plankonsulenten I tråd med planprogrammet skal det gjøres undersøkelser av naturresursgrunnlaget og hvilke konsekvenser utbyggingen kan gi. Fiskeridirektoratet viser til hele Fensfjorden og tilliggende

6 fjordsystem og sjøområder. Vi mener denne avgrensingen er for stor sett i forhold til tiltaket som faktisk skal utføres. Vårt utredningsområde fastsettes på bakgrunn av strømmålinger og oljedriftssimuleringer utført av NIVA. Dette vil gi en god indikasjon på hvor langt influensområdet strekker seg og hva som i så måte er riktig å utrede. Når det gjelder den støyømfintlige torsken så skal det ikke mudres og heller ikke sprenges i noen særlig grad, hverken under eller over vann. I sammenheng med dette viser vi til at det svært støyende steinuttaket/knuseverket på nabotomten som har vært i drift de siste 20 årene. I tillegg har det vært foretatt og foretas omfattende sprengningsarbeider i forbindelse med byggingen av den nye industrikaien i Skipavika på andre siden av sundet. Ut i fra dette kan vi ikke se at de mindre tiltakene denne planen medfører vil ha særlig innvirkning for torsken og dens leveområder. Mulige konsekvenser for fiskeri og akvakultur skal undersøkes og dette er nå presisert i planprogrammet. Bergens Sjøfartsmuseum: Museet kjenner ikke til kulturminner i planområdet. Eventuelle kulturminner anses å være slettet under utbyggingen på midten av 90-tallet. Det presiseres at tiltakshaver oppmerksom på at eventuelle funn av kulturminner skal varsles og arbeidet stoppes inntil museet her undersøkt og eventuelt frigjort området. Utover dette har museet ingen merknader til planarbeidet. Svar fra plankonsulenten Plikt om varsling ved funn av kulturminner tas med i bestemmelsene til planen. BKK Nett: BKK viser til at deres høyspenningsanlegg (22kV) innenfor og rundt planområdet. Det eksiterende 22kV fordelingsnettet på stedet er ikke tilstrekkelig dimensjonert til å forsyne ny virksomhet i dette og tilstøtende områder som er under utvikling. Det må til en forsterkning av fordelingsnettet før større tilknytninger kan skje. Det må vurderes om en forbindelse over Fensfjorden til Mongstad transformatorstasjon er mulig for å sikre reserve for nettet. I planområdet må det settes av plass til å etablere linje-/kabeltraseer samt en eller flere nye nettstasjoner. Nettstasjonen må plasseres i forhold til BKKs avstandskrav og merkes med passende arealformål i plankartet eller sikres i planbestemmelsene jf. PBL 12-5 andre ledd nr. 2. Dersom reguleringsplanen forutsetter omlegging av høyspenningsanlegg må det settes av plass til traseer for ledninger og/eller kabler til nettstasjoner. Dette må dekkes av tiltakshaver. BKK presiserer at det er en fordel om det elektriske forsyningsanlegget kan etableres før arbeidet med å anlegge veier og bygninger er påbegynt. Rekkefølgekrav i bestemmelsene er i så måte viktige. Det gjøres oppmerksom på at oppgradering av fordelingsnettet er en tidkrevende prosess som bør tas hensyn til ved utarbeidelsen av rekkefølgebestemmelsene. Kostnader tilknyttet dette må også dekkes av tiltakshaver. BKK viser til forskrift om leveringskvalitet som er retningsgivende for den nettkvaliteten for BKK og deres kunder. Det ønskes en kommentar fra tiltakshaver og konsulent om en mulig ilandføring av kraftkabel (kv 22) kan gjennomføres i dette eller nært tilstøtende område. Svar fra plankonsulenten Det er dialog mellom Alexela Sløvåg og BKK angående behovet for mer kraft til anlegget. Hvordan dette skal løses og hvor en eventuell ilandføring av kraftkabel skal ligge blir avklart underveis i planprosessen. DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap påpeker at planprogrammet må presisere hvem som er ansvarlig myndighet etter konsekvensutredningsforskriften. Alexela Sløvåg har samtykke fra DSB om håndtering av farlig stoffer. Ved utvidelse av anlegget må det søkes DSB om nytt samtykke.

7 Det må i tillegg sendes inn ny og oppdatert sikkerhetsrapport i samsvar med kravene i 9 i storulykkeforskriften. I planprogrammet ber DSB om at følgende punkt blir lagt til og vurdert. - Lovgrunnlaget må henvise til brann og eksplosjonsvernloven og dens forskrifter. - Brannvern- og beredskapstiltak må beskrives og det må redegjøres for hvordan virksomheten har samordnet sin beredskapsplan med offentlige beredskapsplaner. - Det må lages en ROS-analyse. Risikoen for storulykker skal ha et spesielt fokus. DSB vil stille krav om at det gjennomføres en kvantitativ risikoanalyse som presenterer risikokonturer for individuell risiko for nivåene 10-5, 10-6 og Dette for å kunne vurdere de arealmessige begrensningene som må etableres rundt anlegget. DSB vil være behjelpelige med hvilke bestemmelser som skal gjelde for de ulike sonene. Svar fra plankonsulenten Lovgrunnlaget viser nå til brann- og eksplosjonsvernloven. Brannvern- og beredskapstiltak skal beskrives som en del av ROS-analysen. ROS-analysen skal samkjøres med de offentlige beredskapsplanene og Alexela Sløvåg sine egne beredskaps og sikkerhetsplaner. ROS-analysen vil presentere de ulike nivåene for risikokonturer slik at avstandsbegrensninger rundt anlegget kan settes. Analysen ferdigstilles i etterkant av publiseringen av DSBs nye rapport om akseptkriterier/hensynssoner og korrigeres dermed i henhold til denne. Masfjorden kommune Masfjorden kommune ber om at formuleringene rundt 0-alternativet blir vurdert på nytt da de gir inntrykk av at samlet effekt er negativ uten utbygging. Kommunen ber også om at trusselbildet blir helhetlig vurdert. De viser til veileder T-1493 konsekvensutredning for kommuneplanen og oppfordrer til å bruke denne. Svar fra plankonsulenten Trusselbildet skal vurderes helhetlig og blir et eget underkapittel i konsekvensutredningen. Formuleringene rundt 0-alternativet er delvis revidert ved at dagens situasjon er fremhevet. Ettersom dagens situasjon kan komme til å endres hvis utbyggingen ikke går som planlagt er dette beskrevet. Sogn- og Fjordane fylkeskommune Deler av planområdet ligger innenfor område med potensiale for funn av automatisk fredete kulturminner. Tiltakshaver sin undersøkningsplikt jf. 9 i lov om kulturminne må gjennomføres i planområdet. Svar fra plankonsulenten Etter å ha vært i dialog med fylkeskommunen vil de henvende seg til eierne av naboplanen for å gjennomføre undersøkelser av kulturminner. De to planene overlapper hverandre, men det er Wergeland ved Ard arealplan som har interesse av å utnytte dette arealet. Bestemmelsen angående varslingsplikt ved funn av kulturminner vil for øvrig også gjelde på land. Fylkesmannen i Sogn- og fjordane I tillegg til verdivurderingen av landskapet bør også eventuelle avbøtende tiltak av fjern og nærvirkning vurderes. Tiltaket skal visualiseres fra representative fotostadpunkt. Tiltaket skal vurderes etter de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldsloven ROS-analysen må vurdere konsekvensene av klimaendringene. Ved utbygging i sjønære områder må sårbarhet knyttet til havstigning og stormflo vurderes i tråd med TEK 10. Det vises til DSBs veileder om havstigning i arealplanlegging Fylkesmannen anbefaler bruk av sjekkliste ved utarbeidelsen av ROS-analysen. Svar fra plankonsulenten Tiltakets nær og fjernvirkning skal vurderes og det skal visualiseres med utgangspunkt fra Fensfjorden. Som en del av konsekvensutredningen skal planen vurderes etter prinsippene i Naturmangfoldloven 8-12.

8 Det skal tas hensyn til konsekvensene av klimaendringene. Ettersom dette er et kaiområde må tekniske installasjoner plasseres ved sjøen, men aktuelle tilpasninger kan gjøres. NVE NVE har ingen merknader til planarbeidet. Konklusjon: Administrasjonen ser at plankonsulent har vurdert merknader og planprogrammet er revidert tilsvarande. Orienteringsmøte i Eidsbotn grendehus gav ingen vesentlege spørsmål. Administrasjonen tilrår å godkjenne planprogrammet i kommunestyret. Behandling i Hovudutval for plan og utvikling : Røysting: Samrøystes Behandling i Kommunestyret : Røysting: Samrøystes KOM-047/13 Vedtak: Gulen kommune vedtek i medhald av plan- og bygningslov (PBL) 12.9 godkjenning av planprogrammet for reguleringsplan for Gbnr. 63/15, 63/35, 63/36, 63/37, Halsvik, Halsvik Alexela industriområde, med planid med vesentlege verkingar. Planprogrammet blir sendt til dei som ga innspel til planprogrammet. Nye Vurderingar etter oppstartshøyring: Planleggar ønskte undervegs møte med administrasjonen før oversending av definitivt planforslag og vedlegg. I møte vart planen drøfta og utydeleg sakar vart avklart. Plantittel blir endra til, for å gjere planen uavhengig av firmanamn. «Gbnr. 63/15, 63/35, 63/36, delar av 63/37 og 63/15 Halsvik, Råolje og petroleumsterminal, Gulen industrihamn. Reguleringsplan» Plangrense blir endra i samsvar med avgrensing av faresoner særleg gjeldande for planen. Ny planomriss blir sendt til planlegger for naboplan, Ard arealplan pva tiltakshavar Wergeland Holding AS. Illustrasjonsplanen skal vise driftsområde for råolje og petroleumsterminalen. Innanfor høyringsperioden kom det inn òg merknader knytt til planforslag. Her følgjar kort oppsummering frå kapitel 11 i planomtalen. Kystverket: - Samarbeid med aktuelle brukarar av hamn - Sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forureining - Sjøtrafikk analyser og utgreiing - Terrorsikring av hamn Planleggar sin svar:

9 Fiskeridirektoratet: - Fensfjorden som viktig ressursområde for fiskeri med gyting for bl.a. kysttorsk - Konsekvensutgreiing for sjøområdet Planleggar sin svar: Bergens Sjøfartsmuseum: - Kjenner ikkje til kulturminner i planområdet. - Merk varsling under arbeid i byggefase. Planleggar sin svar:

10 BKK: - Høgspenningsanlegg innanfor området. - Anlegget er ikkje tilstrekkeleg dimensjonert - Viktig til avsetting av trasear og rekkjefølgjekrav - Mulig ilandføring av kraftkabel Planleggar sin svar: DSB: - I samband med planprogrammet påpeiking at presiserast ansvarleg mynde. - Viktig å lagast ROS Planleggar sin svar: Masfjorden kommune: - Ber om at formuleringane rundt «o-alternativ» blir vurdert på nytt. Planleggar sin svar: Sogn- og Fjordane fylkeskommune: - Peikar på automatisk freda kulturminne i delar av området. Planleggar sin svar: Fylkesmannen: - I tillegg til verdi vurderinga av landskapet bør også eventuelle avbøtande tiltak av fjern- og nærverknad vurderast. Tiltaket skal visualiseras frå representative fotostadpunkt. - De påpeker at tiltaket skal vurderes etter de miljørettslige prinsippene i Naturmangfaldslova ROS-analysen må vurdere konsekvensane av klimaendringane. Ved utbygging i sjønære områder må sårbarhet knyttet til havstigning og stormflo vurderes i tråd med TEK 10. Det vises til DSBs veileder om havstigning i arealplanlegging Fylkesmannen anbefaler bruk av sjekkliste ved utarbeidelsen av ROS-analysen. Planleggar sin svar:

11 NVE: - Ingen merknader Konklusjonen frå konsekvensutgreiing: I kapitel 6 i planskildring vert skildra dagens situasjon som blir utgangspunkt for vurdering av konsekvensar etter ny etablering av «kai 9» i Gulen industrihamn, i planen nemnt som kai 3. Ifølgje forskrifta vart vurdert at planen utarbeidast med krav om konsekvensutgreiing (sjå kapitel 7 i planskildring og planprogrammet). Metodikk for konsekvensutgreiing er skildra i kapitel 1.6 sida 17 i vedlegg «Konsekvensutgreiing samlerapport Råolje og pet » og følgjar handboka 140 frå Statens vegvesen. - Verdivurdering - Omfangskala - Konsekvensgrad På sida 18 i punkt 7.3 viast oversikt med konsekvensgrad for fagtema: Fagtema Landskap og INON Kulturminner og kulturmiljø Støy Naturmiljø Naturressursar Forureining Trusselvurderingar Ballastvann Samfunn Friluftsliv og ferdsel Reiseliv og turisme Veg og trafikk Skipstrafikk Avfallshandtering Konsekvensgrad Liten negativ Liten til middels negativt Liten til middels negativt - liten negativ - liten positiv Kvar fagtema blir her kort oppsummert: Nærare opplysingar står i planskildring og enno meir utarbeidd i konsekvensutgreiing og andre eige vedlegg. Landskap: I separat utarbeid notat om landskapsbilete vart konkludert at området er allereie tatt i bruk og at tilrettelegging for industriområda vart igangsett tidlegare. Området for planen er planert.

12 Bilete viser noverande og nye bygg frå sjøen med sikt frå Ferjefarty. Landskapsendring vert i liten grad sett i lys av dagens situasjon. Kulturminne: Det vart registrert tidlegare 4 automatisk freda lokalitetar som vart delvis øydelagt av tidlegare utbyggingar i området. Planen vil ikkje fysisk røre nokon av dei registrerte lokalitetar. Støy: Frå noverande anlegget samt ny anlegget blir støy totalt sett av liten betyding. Støy frå andre anlegg i Gulen industriområdet vil vere meir dominerande, eksempel steinknuseverket og spolebase. Kommunen viser til eige støyvurderingar i planen for Halsvik Spolebase, kor begge anlegg vart vurdert med støyanalyse. Naturmiljø: Området er prega av industri, og dermed er biologiske verdiar lite. Naturressursar: Innanfor 10 km avstand rundt planen ligg tre oppdrettsanlegg. Nærmaste ligg i Brandangersundet (Storeneset) og elles finns fleire fiskeområde med aktiv / passiv reiskap. Planleggar har vurdert konsekvensane som liten til middels negativ. Forureining: Det er ikkje registrert forureining innafor planområdet og blir vurdert i driftsfase som liten negativ konsekvens. Trusselvurdering: Totalt sett er konsekvensar vurdert som utbetydeleg. Dagens truslar blir også i framtida. Planen må innarbeidast i hamneforskrifter for Gulen industrihamn. Ballastvann: Ureina ballastvann i området vert sannsynleg skjer ved kai. Ballastvann vil ikkje medføre konsekvens for relevante miljøtema.

13 Samfunn, inkludert lokal og regional utvikling, sosiale og helsemessige forhold: Regionen rundt Gulen industrihamn har for tida ein lav arbeidsledigheit. Industriutvikling vil påverke ringverknadar av utbyggingar i Sløvåg. Totalt sett blir påverking frå denne planen ikkje nokon stor effekt på tema for samfunn osv. Friluftsliv og Turisme: Friluftsområde blir i svært liten gard røyrt av mulig oljeutslepp ifølgje spreiings simuleringa. Veg og trafikk: Vegar i planen har funksjon for å transportere kjøretøy i industriområde. Skipstrafikk: Planen har i samanlikning med dagens trafikkert område i Fensfjorden ikkje merkbar endring i trafikkmengde. Avfallshandtering: Den utvida drifta innehald sannsynlegvis ingen stor auking i henting av avfall ved NGIR. Oppsummering: Planskildring og dei andre plandokumenta må lesas i samanheng med konsekvensutgreiingsrapporten. Planskildringa gjengir hovudpunkta frå konsekvensutgreiinga, men all relevant bakgrunnsinformasjon og fagspesifikke vurderingar er ikkje gjengitt her. Reguleringsplanen medfører ikkje store endringar frå området sin eksisterande bruk, og i nord stadfester planen berre situasjonen idag. Den sørlige delen av planen viser området kor det nye anlegget og den nye kaien skal plasserast. Dette er ein naturlig utvikling og utviding av Alexela Sløvåg sitt anlegg, som også i framtida vil framstå som eit totalt og funksjonelt industriområde. Konsekvensutgreiinga og ROS-analysen har avdekka at utbygginga ikkje medfører særlige konsekvensar for områda ut over situasjonen idag. Utbygginga kan midlertidig bidra til positive ringverkingar for kommunen, Gulen industrihamn og det lokale næringslivet. Ein antar at austlige deler av denne føreliggjande reguleringsplanen, spesielt for feltane Industri 1 (Yeoman Halsvik) og Industri 13 (bl.a. noverande komposteringsanlegget) vil kunne bli delvis endra etter kvart som grunneigar Wergeland Holding AS sitt eige planarbeid for Gulen industrihamn tek form. Omsynssone for brann- og eksplosjonsfare vil måtte følgjast opp i grunneigar sitt planarbeid.

14 Plankart til orientering: merk skravur med faresone som ligg på naboeigedommar.

15 Konklusjon: Administrasjonen hadde tett kontakt med planleggar for gjennomgang av planforslag med vedlegg og har vurdert at planen er utarbeidd på ein oversiktleg måte med gode oppsummeringar. Denne planen har viktig følgje for endringar i gjeldande og rullerande kommune(del)planar. Òg pågåande reguleringsendring for andre delar av Gulen industrihamn blir påverka av denne planen. I hovudsak gjeld det vidareføring av faresoner mot nord, aust og sør på planområde som blir utarbeid som plan for Gulen industrihamn med PlanID Faresoner i kommunedelplan for Steine-Sløvåg-Skipavik og i IKP for Fensfjorden blir endra ved faresoner frå denne planen. Administrasjonen tilrår hovudutvalet å legge ut planforslag med vedlegg på 1. gongs høyring og gjennomsyn via elektronisk media. Illustrasjonsplanen viser blant anna driftsområde for Alexela og samanheng med drift på naboeigedomar.

16

Godkjenning av planprogram for Halsvik Alexela industriområde. Reguleringsplan slutthandsaming

Godkjenning av planprogram for Halsvik Alexela industriområde. Reguleringsplan slutthandsaming Arkivsak: 13/219 Løpenummer: 13/4422 Arkivkode: FA-L12, GNR-63/15, GNR-63/35, GNR-63/36, GNR-63/37 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato Hovudutval for plan og utvikling 07.06.2013

Detaljer

Saksnummer Utval Møtedato Hovudutval for plan og utvikling Kommunestyret

Saksnummer Utval Møtedato Hovudutval for plan og utvikling Kommunestyret Arkivsak: 13/219 Løpenummer: 14/1649 Arkivkode: FA-L12, GNR-63/15, GNR-63/35, GNR-63/36, GNR-63/37 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato Hovudutval for plan og utvikling 07.03.2014

Detaljer

Godkjenning av Gbnr. 15/193 Eivindvik/ Sollibotn industri. Reguleringsendring

Godkjenning av Gbnr. 15/193 Eivindvik/ Sollibotn industri. Reguleringsendring Arkivsak: 10/504 Løpenummer: 14/1305 Arkivkode: FA-L12, TI-&21, GNR-15/193 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato Hovudutval for plan og utvikling 07.03.2014 Kommunestyret 20.03.2014

Detaljer

Framlegg for 1.gongs høyring for Gbnr. 91/31, 91/34, 91/114, 91/115 Mjømen, 92/4 Nappen. Reguleringsplan Kvernevågen

Framlegg for 1.gongs høyring for Gbnr. 91/31, 91/34, 91/114, 91/115 Mjømen, 92/4 Nappen. Reguleringsplan Kvernevågen Arkivsak: 11/483 Løpenummer: 12/6116 Arkivkode: FA-L12, GNR-91/31, GNR-91/34, GNR-91/114, GNR-91/115, GNR-92/4 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 073/12 Hovudutval for plan og

Detaljer

Godkjenning av Gbnr. 135/1 og 135/13 Botnen campingplass. Reguleringsplan

Godkjenning av Gbnr. 135/1 og 135/13 Botnen campingplass. Reguleringsplan Arkivsak: 10/303 Løpenummer: 11/2928 Arkivkode: FA-L12, GNR-135/1, GNR-135/13 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 042/11 Hovudutval for plan og utvikling 12.05.2011 033/11 Kommunestyret

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

046/15 Hovudutval for plan og utvikling /15 Kommunestyret

046/15 Hovudutval for plan og utvikling /15 Kommunestyret Gulen kommune Plan, landbruk og teknisk Sakshandsamar Frank van den Ring Arkivsak - Journalpost 15/262-15/7387 Arkivkode FA-L13, GNR-95/290 Dato 19.08.2015 Saksframlegg Gbnr. 95/290 Byrknesøy. Fryselagar

Detaljer

Framlegg for 1. gongs høyring - Gbnr. 15/83,15/39, Eivindvik, detaljregulering for Prestesundet bustader

Framlegg for 1. gongs høyring - Gbnr. 15/83,15/39, Eivindvik, detaljregulering for Prestesundet bustader Gulen kommune Plan, landbruk og teknisk Sakshandsamar Frank van den Ring Arkivsak - Journalpost 14/1429-15/3458 Arkivkode FA-L13, GNR-15/83 Dato 11.05.2015 Saksframlegg Framlegg for 1. gongs høyring -

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Gbnr. 15/83,15/39, Eivindvik, detaljregulering for Prestesundet bustader - Godkjenning

Gbnr. 15/83,15/39, Eivindvik, detaljregulering for Prestesundet bustader - Godkjenning Gulen kommune Plan, landbruk og teknisk Sakshandsamar Frank van den Ring Arkivsak - Journalpost 14/1429-15/7396 Arkivkode FA-L13, GNR-15/83 Dato 19.08.2015 Saksframlegg Gbnr. 15/83,15/39, Eivindvik, detaljregulering

Detaljer

Framlegg for 1. gongs offentleg ettersyn: Kabelferje Mjåneset - Hisarøyna. Reguleringsplan

Framlegg for 1. gongs offentleg ettersyn: Kabelferje Mjåneset - Hisarøyna. Reguleringsplan Arkivsak: 10/1179 Løpenummer: 11/4069 Arkivkode: FA-L12 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 059/11 Hovudutval for plan og utvikling 10.06.2011 Framlegg for 1. gongs offentleg ettersyn:

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: TELENOR KABELNETT Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: 30.03.17 VARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLNES GNR. 15 BNR. 4, 8, 18 OG 22, SOLUND KOMMUNE (PLANID 1412-201203,

Detaljer

Framlegg for 1. gongs høyring for reguleringsplan for Gbnr. 63/1 og 63/15 Halsvik - Halsvik Spolebase industriområde.

Framlegg for 1. gongs høyring for reguleringsplan for Gbnr. 63/1 og 63/15 Halsvik - Halsvik Spolebase industriområde. Arkivsak: 13/36 Løpenummer: 13/4052 Arkivkode: FA-L12, GNR-63/1 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 038/13 Hovudutval for plan og utvikling 07.06.2013 Framlegg for 1. gongs høyring

Detaljer

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring 31.03.2009 022/09 Saksbeh: Ole Gisle Vassel Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Arkiv:

Detaljer

SAKSGANG. 1. gongs utlegging til høyring og offentleg ettersyn - reguleringsplan Årvikneset

SAKSGANG. 1. gongs utlegging til høyring og offentleg ettersyn - reguleringsplan Årvikneset Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Plan- og driftsutvalet 24.04.2017 025/17 Saksbehandlar Arkiv: Journalpostnr. Haugen, Sigbjørn N - 504 17/1679 1. gongs utlegging til høyring og offentleg

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 013/2017 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 29.03.2017 012/2017 Kommunestyret i Radøy PS 30.03.2017 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

NESFOSSEN SMOLT AS NESFOSSEN 5956 HUNDVIN Side 1

NESFOSSEN SMOLT AS NESFOSSEN 5956 HUNDVIN Side 1 NESFOSSEN SMOLT AS NESFOSSEN 5956 HUNDVIN Side 1 Dykkar ref.: Vår ref.:ard015014 Bergen: 21.07.2015 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID: REGULERINGSPLAN MED PLANPROGRAM OG KONSEKVENSUTGREIING FOR NESFOSSEN

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 072/2015 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 04.11.2015 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tonje Nepstad Epland 15/1039 15/12195 Plansak 12602015000200

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 019/2016 Formannskapet i Radøy PS 18.02.2016 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tonje Nepstad Epland 16/162 16/1228 Plansak

Detaljer

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as PLANOMTALE Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID 1421-2010003 1 Bakgrunn og føremål Nordbohus Sogn AS har utarbeida framlegg om endring for del av reguleringsplan for Smiebakken,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 OS KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Henning Wenaas Ribe Arkivsaksnr.: 13/695 Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453 Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 Godkjenning

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR. 34, BNR. 379 MFL., I FOSNAVÅG, HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV MASSEDEPONI) Foto: Harald M. Valderhaug FORSLAG TIL PLANPROGRAM 27.5.2016 HERØY KOMMUNE INNHALDSLISTE

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune.

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. 1 Forord Ha-Plan AS v/ siv.ing. Hallgeir Wuttudal har på vegne av grunneigar

Detaljer

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 Forslag Planprogram Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 1 Innhald Del I Planens formål, innhald og rammeverk 3 1 Formålet med planen 3 2 Hovudrammer og premisser 7 2.1 Nasjonale retningsliner

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1076 Journalpostnr: 16/11116 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 073/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 045/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

1. GONGS HANDSAMING REGULERINGSPLAN BUSTADFELT KLUBBEN

1. GONGS HANDSAMING REGULERINGSPLAN BUSTADFELT KLUBBEN Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Saksnr. Møtedato Sakshandsamar FORMANNSKAP 004/16 25.01.2016 HELALM Avgjerd av: Solund formannskap Arkiv: K2-L12 Objekt: Arkivsaknr 15/487 1. GONGS HANDSAMING

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

SAKSPAPIR. SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet /12 ANSA Kommunestyret

SAKSPAPIR. SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet /12 ANSA Kommunestyret VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet 24.01.2012 004/12 ANSA Kommunestyret 07.02.2012 005/12 ANSA Avgjerd av: Saksansv.: Anne Sofie Sandvik

Detaljer

Gbnr. 79/4,33, Sande, Skipavika Næringspark. Dispensasjon frå kommuneplanen

Gbnr. 79/4,33, Sande, Skipavika Næringspark. Dispensasjon frå kommuneplanen Arkivsak: 12/489 Løpenummer: 12/3812 Arkivkode: FE-140, GNR-79/4, GNR-79/33 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato Hovudutval for plan og utvikling Gbnr. 79/4,33, Sande, Skipavika

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Bergen, 2017-09-13 Vår ref: 612519-01, 10042-904855482-134-1 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Med heimel i 12-8 i plan- og bygningslova blir det med dette varsla oppstart

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 94/2015 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 94/2015 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Anne-Lise Næs Olsen FA - U43, TI - &18 15/1419 Saksnr Utvalg Type Dato 94/2015 Utval for drift og utvikling PS 17.12.2015 Høyring og offentleg ettersyn - Konsekvensutgreiing

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Austevoll kommune. Opus v/ Gunnar Wiederstrøm Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Erik Andreas Kyvig 16/906-4

Austevoll kommune. Opus v/ Gunnar Wiederstrøm Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Erik Andreas Kyvig 16/906-4 Austevoll kommune Opus v/ Gunnar Wiederstrøm Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 27.10.2016 Erik Andreas Kyvig 16/906-4 Melding om vedtak Vedtaksbrev om opppstart til reguleringsplanforslag for gnr.

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179 Saksframlegg Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS 08.09.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE - 142 15/179 Oppstartsløyve til planarbeidet og planprogram Kommunestyre - 098/15

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling

Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling 24.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/135-12 K2-L12, K3-&21 Jan Olav Møller, 57 63

Detaljer

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116 Bykle kommune Rådmannsstaben SPISS Arkitektur & Plan AS Postboks 151 4662 KRISTIANSAND S Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/616-18 Hanne Heieraas Evju, 37938500 L12 23.04.2015

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Bustadfelt Svåsandshagen>

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Bustadfelt Svåsandshagen> Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Hovudutval for Teknisk og Næring 08.09.2015 036/15 Kommunestyret 30.09.2015 042/15 Saksbeh.: Saka blir avgjort av: Arkiv: Arkivsaknr Haugen, Sigbjørn

Detaljer

Ungdomsrådet 011/

Ungdomsrådet 011/ Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1090 Journalpostnr: 17/598 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 007/2017 02.02.2017 Kommunestyret 011/2017 16.02.2017 Råd for seniorar

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet 22.06.2017 051/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 17/535-2 Områderegulering for Erdal - oppstart

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Gbnr. 91/1 Mjømna. Detaljregulering for Mjømna Bobil camp og Båtferie - Godkjenning

Gbnr. 91/1 Mjømna. Detaljregulering for Mjømna Bobil camp og Båtferie - Godkjenning Gulen kommune Plan, landbruk og teknisk Sakshandsamar Frank van den Ring Arkivsak - Journalpost 14/1376-15/7483 Arkivkode FA-L13, GNR-91/1 Dato 19.08.2015 Saksframlegg Gbnr. 91/1 Mjømna. Detaljregulering

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Planutvalet 12.12.2013 021/13 SH Saksansvarleg: Ståle Hatlelid Arkiv: L12 Objekt: Arkivsaknr.: 13/134-16 i grenseområdet

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS 16.03.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 14/6423 Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde Vedlegg:

Detaljer

Saksnr Utval Type Dato 088/16 Formannskapet PS /16 Heradsstyret PS

Saksnr Utval Type Dato 088/16 Formannskapet PS /16 Heradsstyret PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 088/16 Formannskapet PS 07.09.2016 062/16 Heradsstyret PS 05.10.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Laura Ve 15/1602 2.gongs handsaming - kommunal planstrategi for Osterøy kommune

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Planleggar Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/24 1872/2014 / 141 SER / AARRAN 31.03.2014 MELDING OM VEDTAK Kommuneplan til 2020 - Arealdelen. Vurdering

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Sak 22/15 Arkivsak nr: 15/33 Arkiv: Sakshandsamar: Ingunn Stette Sak nr Utval Møtedato 22/15 Det faste planutvalet 18.03.2015 REGULERINGSENDRING FOR DEL AV DIGERNES NÆRINGSOMRÅDE

Detaljer

REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND OG YTRE HARDANGER - Avgrensa høyring

REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND OG YTRE HARDANGER - Avgrensa høyring MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 4. mai pr. epost Sak 08/17 GJG/rr REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND OG YTRE HARDANGER - Avgrensa høyring Bakgrunn Regional kystsoneplan for Sunnhordland

Detaljer

: Kjellaug Brekkhus, rådmann, Johannes Sjøtun, næringssjef. Saksnr./Arkivkode Stad Dato 12/608 - L12 BALESTRAND

: Kjellaug Brekkhus, rådmann, Johannes Sjøtun, næringssjef. Saksnr./Arkivkode Stad Dato 12/608 - L12 BALESTRAND Notat Til : Harald Offerdal, ordførar Balestrand formannskap Frå Kopi : Arne Abrahamsen, plan og utviklingssjef : Kjellaug Brekkhus, rådmann, Johannes Sjøtun, næringssjef Sak : Reguleringsplan for Sæle

Detaljer

Forsand kommune Politisk

Forsand kommune Politisk R å d m a n n e n Forsand kommune Politisk Plan- og forvaltning Steinar Haaland arealplanleggar Melding om vedtak Dato: 30.11.2015 Vår ref.: 13/308-25/K2-L12, PlanID-201306, GBNR-48/1//BVG Saksbeh. e-post:

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 010/17 Plan- og miljøutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 010/17 Plan- og miljøutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 010/17 Plan- og miljøutvalet PS 22.02.2017 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 16/2379 Oppstart av reguleringsarbeid og planplanprogram for Langøy-Ospeneset

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2012/734 Løpenr.: 2883/2017

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2012/734 Løpenr.: 2883/2017 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2012/734 Løpenr.: 2883/2017 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 17/32 Teknisk utval 16.03.2017 17/53 Teknisk utval 11.05.2017 Saka gjeld: DETALJREGULERING

Detaljer

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1364 Journalpostnr: 16/13154 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 074/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 044/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Hovudutval for Teknisk og Næring 26.06.2015 031/15 Saksbeh.: Saka blir avgjort av: Arkiv: Arkivsaknr Haugen, Sigbjørn N - 504 14/82 Bustadfelt Svåsandshagen

Detaljer

SAKSGANG. Utval Møtedato Saksnr. i utval. Saksbehandlar: Arkiv: Arkivsaknr Sigbjørn Haugen 13/170

SAKSGANG. Utval Møtedato Saksnr. i utval. Saksbehandlar: Arkiv: Arkivsaknr Sigbjørn Haugen 13/170 Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for teknisk, næring og kultur Saksbehandlar: Arkiv: Arkivsaknr Sigbjørn Haugen 13/170 1. GONGS UTLEGGING TIL HØYRING OG OFFENTLEG

Detaljer

Gunhild Austjord,

Gunhild Austjord, Tokke kommune ASPLAN VIAK AS Postboks 24 1301 SANDVIKA Att.: Lars Krugerud MELDING OM VEDTAK Dykkar Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/1640-23 Gunhild Austjord,35075241 gunhild.austjord@tokke.kommune.no

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: 19.08.16 NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR OSSTØLEN (SVEO) GNR. 55 BNR. 1, 2, 10, 37 M.FL., OS KOMMUNE (PLANID 1243_19700102,

Detaljer

SVAR PÅ PRINSIPPSØKNAD FOR OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE KVERNAVIKA GNR.100,BNR.2 M.FL. ØKLAND

SVAR PÅ PRINSIPPSØKNAD FOR OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE KVERNAVIKA GNR.100,BNR.2 M.FL. ØKLAND Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.09.2017 2017/523-50422436/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Njål Gunnar Slettebø 53 42 31 32 MULTICONSULT ASA V/Øyvind Skaar,Stord

Detaljer

Austrheim kommune. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet /13 Asbjørn Nagell Toft

Austrheim kommune. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet /13 Asbjørn Nagell Toft Austrheim kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet 19.06.2013 119/13 Asbjørn Nagell Toft. Saksansv.: Rolf Raknes Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr: 11/68-16 Regulering

Detaljer

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn 19.12.2017 Vår ref Dykkar ref Arkiv Løpenummer AGN 2016000314-35 FA - L12 17/7143 Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn Utval for Plan og Utvikling - 101/17: Det er gjort følgjande

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Julie Daling 14/1856 2.gongs handsaming av detaljreguleringsplan

Detaljer

Godkjenning av detaljplan for del av gnr. 198 og bustadfelt Hadlarvik - Landavågen - Halsnøy - Geir Inge Sjo mfl.

Godkjenning av detaljplan for del av gnr. 198 og bustadfelt Hadlarvik - Landavågen - Halsnøy - Geir Inge Sjo mfl. J. Tufteland AS Postboks 131 Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Hyttefelt i Gjesdal, del av gnr 45 bnr 8, del 2 med konsekvensutredning Godkjent Planprogram

Detaljreguleringsplan for: Hyttefelt i Gjesdal, del av gnr 45 bnr 8, del 2 med konsekvensutredning Godkjent Planprogram Detaljreguleringsplan for: Hyttefelt i Gjesdal, del av gnr 45 bnr 8, del 2 med konsekvensutredning Godkjent Planprogram Fagkyndig er Sivilingeniør Edvin Helle AS på vegne av: Sissel Gjesdal Sægrov. Sivilingeniør

Detaljer

Framlegg av planprogram etter høyringsrunde Steine, Sløvåg, Skipavika, Kommunedelplan

Framlegg av planprogram etter høyringsrunde Steine, Sløvåg, Skipavika, Kommunedelplan Arkivsak: 10/320 Løpenummer: 10/1922 Arkivkode: FE-143 Saksbehandlar: Frank van den Ring Framlegg av planprogram etter høyringsrunde Steine, Sløvåg, Skipavika, Kommunedelplan Kommunestyret har endeleg

Detaljer

Innspel knytt til akvakultur (landbasert, parkeringsplassar osv) Område for tareproduksjon.

Innspel knytt til akvakultur (landbasert, parkeringsplassar osv) Område for tareproduksjon. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1096 Journalpostnr: 16/14573 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 070/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 039/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Sist rev. 09.10.2014 Planprogram Smedstad gbnr 22/30, 52, 214, planid 143220120001 Dato Sakshandsamar Kontrollert av Status Oppdragsgjevar

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 02.06.2014 40/2014 Kommunestyret PS 16.06.2014 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kåre Ulveseth FA - L12, HistSak

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og /15

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og /15 GISKE KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og 23.04.2015 036/15 tekniske saker Saksbehandler Arkiv Arkivsaknr Bjarte Friis Friisvold K2 - L12, PlanId - 13/217-56

Detaljer

K V E R N U R I FØRESEGNER. Detaljreguleringsplan gnr. 11 bnr. 369 m. fl. Jondal kommune PlanID: Kommune - arkivsaknr: 14/565

K V E R N U R I FØRESEGNER. Detaljreguleringsplan gnr. 11 bnr. 369 m. fl. Jondal kommune PlanID: Kommune - arkivsaknr: 14/565 P r o s j e k t: 2 3 52 FØRESEGNER Detaljreguleringsplan gnr. 11 bnr. 369 m. fl. K V E R N U R I Jondal kommune PlanID: 1227 2014002 Kommune - arkivsaknr: 14/565 Forslagstillar: Hardangerskifer AS FØRESEGNER

Detaljer

Vurdering av verknader skal gjerast på grunnlag av løysingar vist i reguleringsplan for tiltaket.

Vurdering av verknader skal gjerast på grunnlag av løysingar vist i reguleringsplan for tiltaket. 4 Planprogram Planprogrammet legg til grunn at planarbeidet og KU vert gjennomført for alternativ IVa. Det skal like vel i planen gjerast greie for andre alternativ som er vurderte og på kva grunnlag dei

Detaljer

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 03.09.2015 146/15 CMÅ Formannskapet 03.09.2015 CMÅ Kommunestyret 10.09.2015 095/15 CMÅ Avgjerd av: Kommunestyret

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3 PlanID: Forslagsstiller: Plankonsulent: Dato: Revidert: 12312014003 Bjørn Inge Kaland BRUKET

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68

Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68 Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet 12.10.2016 Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68 Områdereguleringsplan for Håbakken del I og del II Kort samandrag:

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av bustadfelt B1, Kolset

Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av bustadfelt B1, Kolset Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 20.10.2015 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 01/03051-14 Sakshandsamar: Einar Lunde Dato: 15.11.01 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 313/01 Hovudutval for teknikk, natur og miljø 04.12.01 106/01 Kommunestyret

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 17.03.2014 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2007/4661 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2010/52 Forvaltningskomiteen 21.04.2010 2010/49 Formannskapet 06.05.2010 2010/39 Kommunestyret 27.05.2010 Godkjenning

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 13/375 Reguleringsplan - hytteområde Hagane

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2014/1485. Utvalsaksnr Utval Møtedato 168/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2014/1485. Utvalsaksnr Utval Møtedato 168/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2014/1485 Arkiv: L12 Utvalsaksnr Utval Møtedato 168/15 Formannskapet 08.09.2015 106/15 Kommunestyret 24.09.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR GNR 63 BNR 35, 36 OG DELER AV 15 OG 37, HALSVIK, ALEXELA INDUSTRIOMRÅDE, GULEN INDUSTRIHAVN.

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR GNR 63 BNR 35, 36 OG DELER AV 15 OG 37, HALSVIK, ALEXELA INDUSTRIOMRÅDE, GULEN INDUSTRIHAVN. repo03.docx 2012-03-29 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR GNR 63 BNR 35, 36 OG DELER AV 15 OG 37, HALSVIK, ALEXELA INDUSTRIOMRÅDE, GULEN INDUSTRIHAVN. Oppdragsnummer 98880002 11.03.2013 1 (26) S w e co Storetveitvegen

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval: Møtedato: Saksnr.: Fast utval for plansaker 08.11.2016 043/16 Kommunestyret 17.11.2016 098/16 Saksbehandlar: May Iren Lorgen Flem Arkiv: GBN - 84/10, FA - L12, PlanID - 2015004

Detaljer

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 09/1162 Arkiv: L12 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Framlegg til detaljregulering for Botn Aust 100/1 endring -1. gongs handsaming

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Framlegg til detaljregulering for Botn Aust 100/1 endring -1. gongs handsaming Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2014/2728 Løpenr.: 10072/2016 Arkivkode: 100/1 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg til detaljregulering

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /15 Kommunestyre /15

SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /15 Kommunestyre /15 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 26.02.2015 021/15 Kommunestyre 26.03.2015 016/15 Endelig vedtak i: Kommunestyret Arkivsaknr.: 12/608 Saksansvarlig:

Detaljer

Kunngjering av planoppstart for detaljreguleringsplan for turist- og fritidsområde Kvellestad, Naustdal kommune.

Kunngjering av planoppstart for detaljreguleringsplan for turist- og fritidsområde Kvellestad, Naustdal kommune. Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Dato: 20.04.2015 Vår ref: Arvid Tveit Dykkar ref: Kunngjering av planoppstart for detaljreguleringsplan for turist- og fritidsområde Kvellestad, Naustdal kommune. p:\2014\14213

Detaljer