Presentasjon om samhandlingsreformen, 2. februar 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon om samhandlingsreformen, 2. februar 2012"

Transkript

1 Presentasjon om samhandlingsreformen, 2. februar 2012 Kommunerevisor Annette Gohn-Hellum, Oslo kommune, Kommunerevisjonen 1. Innledning Samhandlingsreformen omtales som en av de største helsereformene i nyere tid: De største endringene skal skje i kommunal sektor. Og jobber ikke kommunene godt med dette, kan det både føre til dårligere helsetjenester til befolkningen og økte kostnader for kommunene. Og derfor er jeg nå glad for at jeg sa ja til invitasjonen til å komme hit og snakke om samhandlingsreformen i et risiko- og tilsynsperspektiv. Det gjorde at vi i Kommunerevisjonen i Oslo kom raskt i gang med å sette oss inn i hva reformen kan innebære av risiko for kommunene. Målet med foredraget er å peke på noen av de områdene kommunenes kontrollutvalg kan gjøre klokt i å følge ekstra godt med på i tiden som kommer når det gjelder samhandlingsreformen. Jeg vil begynne med å si noe om bakgrunnen for reformen: hvilke utfordringer den er ment å møte, hva som er målene med reformen og lovendringer knyttet til reformen. Så vil jeg kort gjøre rede for noen av de sentrale nye oppgavene kommunene får, blant annet med tanke på medfinansiering, utvidet finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter og etablering av lokalt koordinerte helsetjenester. Og tilslutt vil jeg si noe om spesifikke utfordringer for kommunene. Her vil jeg prøve å si noe om hva slags risiko som kan tenkes oppstå i forbindelse med reformen og komme med noen forslag eller ideer til aktuelle problemstillinger for revisjoner og kontrollutvalg. 2. Bakgrunn for reformen I Stortingsmelding nr 47 ( ) listes opp tre hovedutfordringer samhandlingsreformen tar sikte på å møte: For det første den demografiske utviklingen og endringer i sykdomsbildet. Helse-Norge står foran store utfordringer i årene som kommer. Befolkningen blir eldre, og eldre har som kjent behov for flere helsetjenester enn yngre. Prognosene som ligger til grunn for reformen sier at det i 2000 var personer over 80 år, i 2030 vil det være og i 2050 over som er over 80 år. Samtidig med dette blir det færre yrkesaktive per eldre: i

2 var det 4,7 yrkesaktive per eldre, i 2030 vil det være 3,5 og i 2050 forventes det så lite som 2,9. Undersøkelser viser også at befolkningens levevaner ikke alltid er i tråd med helsemyndighetenes råd. De sykdommene det er ventet en stor økning i som følge av våre levevaner, er som kols, diabetes, demens, kreft og psykiske lidelser. Det forventes også at antallet brukere av helsetjenestene under 67 år vil øke i tiden framover, slik de har økt de siste 20 årene. Flere med kroniske lidelser og pasienter med langvarige og sammensatte sykdommer. Dermed er det et økende behov for mer differensierte helse- og omsorgstjenester tilsier et økende behov for mer differensierte helse- og omsorgstjenester. Og samfunnets utgifter til helseformål de øker. Så har vi en utfordring knyttet til samhandling og denne har vært erkjent i Helse-Norge gjennom mange tiår. Det sies det at helsetjenestene er fragmenterte og lite koordinerte, og at det i liten grad finnes systemer rettet inn mot pasientens samlede behov. Kjernen i samhandlingsreformen er derfor at tjenester som leveres fra helsetjenesten i stat og kommune inngår i en helhetlig oppfyllelse av den enkelte pasients eller brukers behov (St.meld. 47 ( ): 22). Så kan man spørre seg hva det i praksis vil si at fragmenterte tjenester skal bli mer helhetlige og koordinerte. Denne forholdsvis abstrakte tanken støter man ofte på når man hører om reformen. Og dette må kommunene omsette i faktiske tiltak. Den tredje utfordringen samhandlingsreformen er ment å bøte på, er behovet for forebygging for å forhindre sykdom. Helsetjenestene er i dag i stor grad fokusert på behandling og reparasjon, og i mindre grad på innsats for å begrense og forebygge sykdom. Å forebygge sykdom vurderes som det beste både samfunnsøkonomisk og for den enkelte bruker. Forebygging er en kommunal oppgave, men kommunene har i følge Stortingsmelding nummer 47 til nå ikke hatt forutsetninger for å etablere robuste faglige organisasjoner som kan stå for en sterkere innsats i sykdomsforløpets tidlige faser (St.meld. 47 ( ): 23). Et relevant spørsmål man så kan stille er hvordan forebygging og tidlig intervensjon er tenkt. For den aldersgruppa og de sykdomskategoriene det blir flest av gamle og demente, personer med kreft, lungesykdommer og psykiske lidelser sier ikke dette seg selv. Dette vil kunne føre til endrede krav til kompetanse, kapasitet og ressurser i kommunen. 2

3 3. Mål for reformen Samhandlingsreformen skal altså både svare på pasientens behov for koordinerte tjenester, og på store samfunnsøkonomiske utfordringer. Brukerne skal oppleve økt livskvalitet og det skal bli et redusert press på helsevesenet gjennom satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid. Det skal bidra til en dempet vekst i bruken av sykehustjenester. I følge Nasjonal helse- og omsorgsplan for er det et mål om «bærekraftig, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet, med høy pasientsikkerhet og tilpasset den enkelte bruker. Det skal legges økt vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid, på habilitering og rehabilitering, på økt brukerinnflytelse, på avtalte behandlingsforløp og forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal styrkes og spesialisthelsetjenesten skal videreutvikles» - kan man lese der. (Meld.St. 16 ( ): 7). Disse ambisiøse målene skal nås blant annet ved at kommunene får større ansvar for helsetjenester. 4. Virkemidler Det legges opp til bruk av ulike typer av virkemidler for å nå målene med reformen både rettslige, økonomiske, faglige og organisatoriske. Jeg skal komme innom de ulike elementene og først litt om nye lover: 5. Nye lover Det har vært inngått avtaler om samarbeid og samhandling tidligere også. Men mens staten og KS sommeren 2007 på frivillig basis inngikk en avtale om å forbedre samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene, er målet med samhandlingsreformen altså mer strukturelle endringer. Sentralt i gjennomføringen er innføringen av to nye lover. Den ene er den nye folkehelseloven. Denne loven regulerer langsiktig og systematisk folkehelsearbeid på alle forvaltningsnivåer: statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå. Den nye helse- og omsorgstjenesteloven erstatter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven, og er ment å sikre 1) felles rettighetsregulering for pasienter og brukere, 2) felles saksbehandlingsregler, 3) felles klageordning, 4) felles klage- og tilsynsinstans (Fylkesmannen) og 5) et felles regelverk for personell å forholde seg til. Den skal altså bidra 3

4 til å sikre bedre samhandling innad i kommunene, og mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette er en pliktlov som sier hva kommunen plikter å tilby av tjenester. 6. Kommunenes nye roller og oppgaver Her ser vi en oversikt over oppgaver og ansvar for kommunene og når de trer i kraft. Jeg skal si litt om hver av disse oppgavene som også kommer til å bli viktige i et tilsynsperspektiv. Men først vil jeg si litt om det generelle og overordnede: Kommunen har det overordnede ansvaret for helse- og omsorgstjenester. Ifølge Helse- og omsorgstjenesteloven ( 3-1, første ledd), innebærer dette at kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen også de som oppholder seg der kortvarig tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. (Unntaket er personer som drar over kommunegrensen kun i den hensikt å få disse tjenestene fra nabokommunen.) Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper. Flere helsetjenester skal overføres fra spesialisthelsetjenesten til den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Spesialisthelsetjenesten skal bli ytterligere spesialisert og pasientene skal bli behandlet nærmere hjemmene sine. Kommunene må dermed etablere tjenester som er på et nivå mellom nåværende spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester. Kommunene blir pålagt å medfinansiere spesialisthelsetjenestene ( ) Så litt nærmere om de enkelte oppgavene. Først medfinansiering: Med Samhandlingsreformen skal kommunene betale for en del av kostnadene i for sykehusopphold, og det skal dermed kunne lønne seg for kommunene å påta seg oppgaver som vil medføre et lavere forbruk av sykehustjenester. Fram til årsskiftet ble somatiske spesialisthelsetjenester finansiert av staten gjennom en basisbevilgning på 60 prosent og en innsatsstyrt finansiering, som innebar at sykehusene fikk inntekter avhengig av type behandling, på 40 prosent. Fra og med 2012 reduseres den aktivitetsbaserte statlige finansieringen til 20 prosent, mens de resterende 20 prosent skal dekkes av kommunene. Dette kalles «kommunal medfinansiering». 4

5 Den kommunale medfinansieringen vil i første omgang kun gjelde behandlinger som er omfattet av innsatsstyrt finansiering, og innsatsstyrt finansiering gjelder bare behandlinger i somatiske sykehus og poliklinikker. Behandling av psykiske lidelser, rusmiddelmisbruk og annet, som for eksempel rehabilitering, skal i første omgang ikke dekkes av ordningen. Videre omfattes i første omgang ikke kirurgisk behandling, nyfødte barn, fødsler og behandling med kostbare biologiske legemidler av kommunal medfinansiering. I følge Rogalands legeforening er dette da en reform som i praksis gjelder indremedisinske pasienter, og da ligger det i pasientpopulasjonens natur at man primært snakker om eldre. Helsedirektoratet har ut fra 2010-tall beregnet at den kommunale medfinansieringen vil omfatte i underkant av fem millioner sykehusinnleggelser og konsultasjoner. Kommunene får overført om lag fem milliarder kroner i 2012 til å betale sin del av sykehusregningen. Kommunene får utvidet finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter. ( ) I tillegg til den generelle kommunale medfinansieringen skal kommunene også betale for sykehusopphold for utskrivningsklare pasienter. Dette gjelder foreløpig kun somatikk, men man tar sikte på å utvide tilbudet til å gjelde rus og psykiatri etterhvert. En pasient defineres som utskrivningsklar når han eller hun oppholder seg i sykehus etter at sykehuset vurderer vedkommende som ferdigbehandlet, og har sendt melding om dette til kommunehelsetjenesten. Kommunene har tidligere også hatt et visst ansvar for utskrivningsklare pasienter: Fram til i dag har kommunene måttet betale for utskrivningsklare pasienter etter ti dager, mens fra 2012 vil de måtte betale fra første dag. Det har vært lokale avtaler om dette tidligere også. I Oslo kommune har praksis vært at bydelene måtte betale 2000 kroner per døgn fra og med åttende dag etter at pasienten var utskrivningsklar. I følge Statistisk sentralbyrå har det de siste to årene vært mellom og oppholdsdøgn knyttet til utskrivningsklare pasienter. Dette utgjør 3-4 prosent av alle oppholdsdøgn i somatiske sykehus. Fra og med årsskiftet skal kommunene betale 4000 kroner per døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter. Det blir i prinsippet kommunenes eget valg om de vil betale sykehusene for å beholde pasientene på sykehus etter at de er ferdigbehandlet, eller om de finner løsninger i kommunene, men tanken er at det er billigere og bedre å etablere tilbud lokalt. I 2012 får kommunene overført 560 5

6 millioner kroner fra basisbevilgningene til de regionale helseforetakene for å etablere tilbud til disse pasientene. For Oslo kommune har man beregnet at denne ordningen, om bydelene ikke iverksetter nye tiltak, og antall utskrivningsklare pasienter og liggetid ikke endrer seg, vil gi bydelene en utgift på 153 millioner kroner. Kommunene blir pålagt å ha tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester ved behov for øyeblikkelig hjelp. (lovpålagt fra 2016) Så skal kommunene bygge opp et tilbud om døgnopphold ved behov for øyeblikkelig hjelp. Fram til nå har kommunene hatt ansvar for å ta vare på pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp gjennom legevakttjeneste. Kommunene skal gradvis i perioden bygge opp et nytt tilbud som kommer i tillegg til akuttmedisinsk beredskap, som fortsatt skal ligge under spesialisthelsetjenesten. Døgntilbudet som kommunene skal bygge opp, vil gjelde for pasienter som trenger rask behandling, men som det ikke er nødvendig å legge inn på sykehus. Plikten til å tilby døgnopphold fullfinansieres ved at midler overføres gradvis fra regionale helseforetak til kommunene i perioden 2012 til 2015, og for 2012 vil dette beløpe seg til 260 millioner kroner. Man tar sikte på at lovbestemmelsen trer i kraft i Samarbeid mellom kommuner og sykehus Så har vi samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus: Stortinget har lovfestet krav om at kommuner og helseforetak skal inngå samarbeidsavtaler. Lokale avtaler mellom helseforetak og kommuner skal bidra til bedre samarbeid om pasienter og brukere (SSB). De viktigste elementene i avtalen skulle være ferdigforhandlet for et par dager siden fristen var den 31. januar. Resten av elementene skal være på plass innen 1.juli Samarbeidsavtalene som skulle være ferdig innen 31. januar i år skal blant annet omfatte: Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver hvert av behandlingsnivåene er pålagt ansvaret for og retningslinjer for innleggelse på sykehus og retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon. Innen 1. juli 2012 skal samarbeidsavtalene som helhet være inngått. Avtalene skal da blant annet inneholde: Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, 6

7 rehabilitering osv, beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp, samt avtale om samarbeid om forskning, utdanning, praksis, læretid, IKT-løsninger og forebygging. Utkast til ny fastlegeforskrift på høring Utkast til ny fastlegeforskrift er nå på høring med frist 22. mars Kommunenes styring av fastlegetjenesten foregår i dag i hovedsak gjennom inngåelse av individuelle avtaler med legene som selvstendig næringsdrivende og oppfølging av disse (Helse- og Omsorgsdepartementet - Fastlegeordningen). Kommunenes sanksjonsmuligheter begrenser seg til å avslutte avtaleforholdet, noe som i følge Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat i mange tilfeller ikke er et reelt alternativ (Høringsnotat om revidert fastlegeforskrift, s 66). Samhandlingsreformen peker på et behov for økt styring av fastlegene, ettersom fastlegene omtales som nøkkelpersoner i reformen (Tidsskrift for norsk legeforening). I utkastet til revidert fastlegeforskrift som er på høring, er kommunens ansvar overfor fastlegene og fastlegens listeansvar presisert. Det er et mål at man gjennom ny fastlegeforskrift blant annet skal kunne forebygge sykdom, aktivt følge opp kronikere, følge opp sårbare grupper som ikke selv oppsøker lege og ha tettere samhandling med øvrige kommunale helse- og omsorgstjenester. Man vil også sikre god geografisk legefordeling og god rekruttering til allmennlegetjenesten, bl.a. med fokus på å sikre større stabilitet i legedekningen i distriktskommuner (Høringsnotat om revidert fastlegeforskrift, s 3). For ytterligere å tydeliggjøre listeansvaret foreslår departementet at det stilles nye kvalitetsog funksjonskrav til fastlegetjenesten. På denne måten skal det stilles krav til innholdet i de tjenestene fastlegen skal levere (Høringsnotat om revidert fastlegeforskrift, s 4). Disse funksjons- og kvalitetskravene er av ulik karakter. Noen går på krav til tilgjengelighet, hjemmebesøk og legemiddelgjennomganger, mens andre omhandler krav til journalsystem, sykemeldingsarbeid og krav til rapportering til kvalitets- og styringsformål. (Høringsnotat om revidert fastlegeforskrift, s 4). Departementet foreslår også at kommuner skal få økonomiske sanksjonsmuligheter mot fastleger ved manglende oppfyllelse av avtalen med kommunene. Dette innebærer blant annet at kommuner skal kunne holde tilbake hele eller deler av 7

8 tilskuddet fastlegene får per innbygger. Tilskuddet utgjør i snitt 25 prosent av fastlegenes inntekter (Kommunal rapport skal kunne nekte å betale fastleger). Men denne forskriften er som sagt på høring, og forslagene har etter mediene å dømme skapt kraftig motstand hos fastlegene. I et åpent brev publisert i Aftenposten 12. januar skriver flere allmennleger at med den nylig fremlagte forskriften vil jeg siterer: Faglighet og pasientnært arbeide skyves til side, og erstattes med regelstyrte pålegg, mer papirarbeide og møtevirksomhet uten dokumentert helseeffekt, samt trusler om sanksjoner og bøter om ikke reglene følges. Fastlegene skal forpliktes til å gjøre mer av alt, og samtidig tilby en grenseløs tilgjengelighet uten noen prioritering av henvendelsene (Aftenposten Departementets nye forskrift) I nyhetene denne uka, har vi kunnet vi lese og høre at det nå er et grasrotopprør på e-post hvor over halvparten av fastlegene i Norge ber departementet skrinlegge hele forslaget om ny fastlegeforskrift. Så her gjenstår nok litt for dette er på plass. Større ansvar for forebyggende helsetjenester (fra 2012 folkehelseloven) Den nye folkehelseloven gir kommunene et mer formelt ansvar for forebyggende helsearbeid, og kommunene får plikt til å forebygge sykdom. Forebyggende arbeid er ikke begrenset til helsesektoren, men skal foregå i alle samfunnssektorer. I følge Helse og Omsorgsdepartementet skal man tenke helse i alt man gjør, noe som kan bli en utfordring å konkretisere. Sentrale aktører for å utforme tiltak som kan begrense sykdom kan være plan- og bygningsetater, miljøetater, samferdselsetater, barn- og oppvekstetater og skoleetater. På nettsiden til Folkehelseinstituttet kan man overvåke og følge med på viktige levekårsindikatorer for befolkningen i alle landets kommuner blant annet andel med ulike sykdommer, trivsel i og frafall fra skolen, bruk av uføretrygd og røyking såkalt folkehelseprofil for den enkelte kommune. Dette skal kunne bidra til at kommunen kan iverksette de nødvendige forebyggende tiltak der det trengs. 8

9 Etablering av lokale tjenester Så litt om etablering av lokale tjenester før jeg skal gå over til å snakke om risiko. Det er et mål at det etableres koordinerte tjenester som er lokalisert nærmere der folk bor. Særlig med tanke på utsatte grupper, for eksempel personer med psykiske lidelser, rusmiddelmisbrukere og personer med psykisk utviklingshemning, er sammenhengende og helhetlige tilbud viktig. I følge Statistisk sentralbyrå er et tiltak, som ofte løftes frem når man snakker om reformen og spesielt desentralisering av tjenestetilbud, etablering av lokalmedisinske sentre rundt omkring i landet. Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet er et lokalmedisinsk senter et helsetilbud der kommuner samarbeider med sykehus om tjenester før eller etter sykehusbehandling. Sentrene skal samlokalisere tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten, og tjenestene er også ment å kunne erstatte sykehustjenester. Når kommune og sykehus samlokaliserer tjenester skal det sikre befolkningen nærhet til nødvendige helse- og omsorgstjenester. Hvilke funksjoner som bør legges til et lokalmedisinsk senter må vurderes ut fra lokale forhold og behov. Avtaler mellom kommuner og sykehus om lokalmedisinske sentre bør i følge Helse- og omsorgsdepartementet forankres i de lovpålagte samarbeidsavtalene mellom helseforetak og kommuner (Helse og omsorgsdepartementet lokalmedisinsk senter) Helsedirektoratet anbefaler også etablering av frisklivssentraler i alle landets kommuner, alternativt gjennom interkommunale samarbeid. Frisklivssentraler er kommunale kompetansesentre med tilbud til personer og grupper i befolkningen som har behov for hjelp til å endre helseatferd, primært fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt. Nå har omtrent en tredjedel av landets kommuner etablert frisklivssentral (Helsedirektoratet Frisklivssentraler). I tillegg til lokalmedisinske sentre og frisklivssentraler, kan helsestasjonene og skolehelsetjenesten også være arenaer for forebygging i lokalmiljøet. De finnes jo der allerede. Risiko Så skal jeg over til å snakke om risiko knyttet til både gjennomføring og resultater av reformen. Fokuset er på risiko sett fra kommunens perspektiv, og er følgelig risiko som også interesserer oss som revisjons- og tilsynsenheter. 9

10 7 Utfordringer og risiko for kommunen Økonomiske insentiver En utfordring kan bli om kommunens økonomi er solid nok til å håndtere det som følger av ekstra oppgaver og ansvar. Kommunene vil få overført midler, men det er ikke sikkert at dette vil være nok. Det blir derfor viktig for kommunene å ha gode indikatorer for å følge med på om reformen er tilstrekkelig finansiert. Et slikt arbeid kan bli ressurskrevende. Det kan også oppstå større forskjeller i helsetilbudet mellom kommuner med ulikt økonomisk utgangspunkt. Man kan f.eks. tenke seg at kommuner med presset økonomi velger minimumsløsninger som gir en risiko for at brukerne ikke får den behandlingen de har krav på. Ettersom samhandlingsreformen er bygget etter økonomiske insentiver, er det en risiko for at kommunene vil nedprioritere oppgaver som ikke er økonomisk lønnsomme på kort sikt. Til tross for at kommunene har en plikt til å bygge opp forebyggende tiltak, kan det vise seg vanskelig å få til dette i praksis, dersom det aller meste av de statlige overføringene går med til medfinansiering av sykehusopphold og betaling for utskrivningsklare pasienter. Kommunenes manglende økonomiske handlingsrom kan derfor i verste fall motarbeide reformens intensjon om mer forebygging. Hvis dette blir tilfelle, er det en fare for at noen kommuner ikke klarer å oppfylle kravene som følger med reformen. Kompetansen i kommunene Med samhandlingsreformen overføres en mengde oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Dette stiller krav både til kompetanse og kapasitet på flere områder. Det stilles nye krav til arbeidsform, felleskonsultasjoner, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid og evnen til å yte ambulante tjenester. Og det er nødvendig med et godt samspill med pasienter og pårørende. I tillegg til dette er det behov for kompetanseheving på rent faglige temaer og konkrete oppgaver, som for eksempel å gi intravenøst, og kunnskap om konkrete pasientgrupper. Særlig gjelder dette de store somatiske kronikergruppene astma og kols, hjerte/kar, diabetes og kreft. Relevante spørsmål å stille er om det kommunale helsetjenesteapparatet administrativt og faglig har tilstrekkelig kapasitet og vil være kompetent til å yte disse tjenestene uten at det går utover kvaliteten? Vil kommunene ha tilstrekkelig ekspertise på pasientbehandling (for 10

11 eksempel tilsynsleger ved sykehjem)? For å sikre kvalitet på kommunehelsetjenestene er det helt nødvendig å ha tilgang på nok faglig kompetanse, og en utfordring blir å bygge opp dette. For noen kommuner kan det også være økonomisk lønnsomt å kjøpe helsetjenester av private aktører, framfor å bygge ut dette tilbudet selv. Innkjøp av flere private løsninger vil stille krav til blant annet kompetanse på lov og forskrift om offentlige anskaffelser og oppfølging av de kontrakter og avtaler som er inngått. Inngåelse av avtaler mellom sykehus og kommuner En annen risiko er knyttet til de avtalene som er inngått: En utfordring for kommunene kan bli å inngå gode forpliktende, og klare avtaler med sykehusene. I følge nasjonal veileder fra Helse- og omsorgsdepartementet er formålet med samarbeidsavtaler jeg siterer: å fremme samhandlingen mellom kommuner og helseforetak ved å konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom kommune og helseforetak, og å etablere gode samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder. Den overordnede hensikten med avtaler er å bidra til at pasienter og brukere opplever at tjenestene er samordnet og av god kvalitet, og at det alltid er klart hvem som skal yte de aktuelle tjenestene. Som vi har sett, skal viktige punkter være på plass 31. januar, mens hele avtalen skal være ferdigforhandlet 1. juli. De nye avtalene mellom sykehusene og kommunene, om for eksempel hvem som har ansvaret for hvilke tjenester, kan bli komplekse og krevende å følge opp for kommunene og deres virksomheter. Kontroll med utskrivningsklare pasienter Det er helseforetakene som bestemmer når pasienter er utskrivningsklare. Gode og klare avtaler for kommunene med helseforetakene er viktige for å opprette prosedyrer for når og hvordan pasienter skal skrives ut, slik at man reduserer risikoen for at pasienter blir liggende unødvendig lenge på sykehusene og dermed pådrar kommunene kostnader. Tidspunktet for når varsling av utskrivningsklare pasienter skal skje har skapt diskusjoner mellom KS og Helse- og Omsorgsdepartementet. Man har nå kommet fram til en løsning som åpner for lokale avtaler mellom sykehus og kommuner rundt om i landet. Det blir viktig å følge med på hvordan kommunene forholder seg til de nye avtalene og samarbeider med sykehusene, både med tanke på pasientenes tilbud og kommunenes 11

12 økonomiske forpliktelser. På dette området mener vi det vil være nødvendig å følge med på om praksisen til helseforetakene når det gjelder å skrive ut pasienter endrer seg. Det finnes statistikk over hvordan praksisen har vært, og ut fra dette er det gjort beregninger av hva det vil koste for kommunene. Kommunene er tildelt ekstra midler til å håndtere de nye utgiftene. De ekstra midlene er altså gjort med utgangspunkt i helseforetakenes utskrivningspraksis fram til nå. Definisjonen av utskrivningsklare pasienter kan imidlertid variere mellom fagmiljøer og sykehus. Det er også en risiko for at reformen i seg selv kan bidra til at sykehusene skriver ut pasienter tidligere enn før, ettersom kommunene nå betaler for utskrivningsklare pasienter fra første dag. Endret praksis vil kunne vise seg i ekstra kostnader for kommunene, og vil sannsynligvis også kunne vise seg i utviklingen i antall reinnleggelser. I tillegg vil det være viktig å følge med på om kommunene har etablert god internkontroll på området, og som det følger av det jeg har sagt tidligere hvorvidt avtalene viser seg å være klare eller om det i praksis oppstår uklare situasjoner og konflikter om hvor ansvaret ligger. Kontroll med innsatsstyrt finansiering I tillegg til å betale for pasienter som er definert som utskrivningsklare, skal kommunene betale en større andel av selve sykehusoppholdet. Her må man forsikre seg om at kommunene betaler riktig beløp for riktig behandling. Ettersom kommunene nå skal betale 20 prosent av spesialisthelsetjenestenes innsatsstyrte finansiering, vil det ha en direkte virkning på kommunenes økonomi om spesialisthelsetjenestene utfører korrekt koding, som har betydning for størrelsen på regningen som blir sendt til kommunene. Denne kodingen vil avhenge av blant annet diagnose, men her det en rekke andre variabler som også spiller inn. Det har vært saker i media om triksing med dette systemet for å utløse mer finansiering til sykehusene. Det finnes derfor en viss risiko for feil og/eller misligheter i denne forbindelse. Kommunene bør følge nøye med på at den prisen de skal betale er den rette. Dette kan bli en utfordring for kommunene, med tanke på kompetanse, grad av innsyn i helseforetakenes virksomhet og ressursbruk til å føre en slik kontroll. Som en tilføyelse til dette, så har Riksrevisjonen fra tid til annen gjennomgang av kodepraksisen i helseforetakene. Kanskje kan innspill dit bidra til kontrollen deres. 12

13 Helsedirektoratet har dessuten allerede et vel etablert kontrollregime for regnskapskontroll av sykehusene, og det kan være hensiktsmessig for kommunene å bygge videre på dette systemet (rådmann i Askim kommune Samhandlingsreformen). Samarbeid mellom kommuner Det blir en utfordring for mange kommuner å etablere et godt samarbeid til det beste for brukeren. For små kommuner i områder med store geografiske avstander kan samarbeid om samhandlingsreformen resultere i at pasientene blir fraktet over store avstander mellom tjenestetilbud, og brukerne kan dermed oppleve at de ikke blir behandlet i nærheten av sine egne hjem, som er et av målene med reformen. Ifølge blant annet Helsetilsynet er interkommunalt samarbeid en viktig forutsetning for å nå målsetningene i samhandlingsreformen. Opprettelsen av kommunale foretak, interkommunale selskap og aksjeselskap vil derfor muligens øke. Særlig små kommuner vil se seg tjent med å samarbeide om å opprette felles tilbud til for eksempel utskrivningsklare pasienter. En økende bruk av interkommunale selskaper fører igjen med seg et behov for klare retningslinjer og tydelige ansvarslinjer og ansvarsforhold. Dersom samhandlingsreformen medfører flere interkommunale selskaper, vil det blant annet bli viktig å sikre systemer for styring og rapportering i eierkommunene. Dersom samhandlingsreformen fører til et større mangfold av leverandører av helsetjenester, både kommunale, interkommunale og private, er det nødvendig at kommunene er bevisst det ansvaret de har for helsetjenester til innbyggerne sine, og det innebærer behov for kontroll og oppfølging av de tjenestene som leveres uavhengig av leverandør. I Oslo er det for eksempel slik at bystyret har bestemt at vi som kommunerevisjon ikke kan gjøre undersøkelser i sykehjem som drives av private. Vår oppgave blir da å følge med på om kommunen selv fører tilstrekkelig kontroll. Dette vil det enkelte kommunestyre sikkert ha ulike oppfatninger om, og i tillegg vil det være viktig hva som nedfelles i kontraktene på dette punktet. Endringene i tjenestetilbudet er en mulighet til å jobbe mer systematisk med ansvarsforhold og sette fokus på et viktig kontrollområde. 13

14 Fastlegeforskriften mer ansvar til kommunene Om den nye forskriften vedtas som den er foreslått, vil kommunene få et presisert ansvar for fastlegene og større mulighet til kontroll gjennom sanksjonsmuligheter. Dette presiserte ansvaret kan være en fordel for kommunene, men kan også bety at kommunene får et krevende arbeid med å forsikre seg om at fastlegene tilbyr et godt tilbud til innbyggerne. En utfordring blir for eksempel å inngå gode avtaler med fastlegene. I tillegg til å avtale listelengder og hvordan legen skal delta i kommunens folkehelsearbeid, kan kommunene blant annet avtale åpningstider og lokalisering ( 32 i høringsnotatet). Videre plikter legen å delta i nødvendige møter med kommunen med det formål å drøfte legens virksomhet opp mot kommunale mål, retningslinjer, planer og vedtak ( 15). Kommunene må følge opp de nye, detaljerte kravene som blir stilt til fastlegene og ta i bruk sanksjonsmulighetene på en fornuftig måte. En utfordring som kan oppstå, er at krav til rapportering og møtevirksomhet fører til at fastleger får mindre tid til pasienter, og den økte styringen av fastlegene kan skape misnøye. Ut fra det vi har lest om den nye fastlegeforskriften, og gitt at den blir vedtatt, så synes det klart at kommunene vil trenge flere fastleger ettersom disse blir pålagt større ansvar. Hvordan sikre at informasjon er god? For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester skal kommunene oppnevne koordinatorer som en kontaktperson for brukere og pårørende. Forslaget til endrede og nye forskrifter i helse- og omsorgstjenesteloven er under behandling. I følge dette forslaget skal koordinatorrollen være profesjonsnøytral. Kommunen skal selv bestemme hvem som er best egnet til å inneha denne rollen. I mange tilfeller er dette tenkt å være fastlegen. Koordinatoren skal uansett være i kontakt med fastlegen. Koordinatoren skal sørge for at brukeren får et sømløst tilbud og har en viktig rolle i kontakten med spesialisthelsetjenesten (Helse og omsorgsdepartementet, høringsnotat forskriftsendringer Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, s 88). Med mange forskjellige instanser involvert i kommunen og helseforetakene, kan koordinatorrollen bli en krevende rolle, og det kan bli en utfordring å forsikre seg om at informasjonen følger med brukeren og at kommunikasjonen blir tilfredsstillende. Personen i denne rollen kan også bli involvert i interessekonflikter mellom helseforetakene og 14

15 kommunen, dersom det er uklare ansvarsforhold om hvilken instans som skal utføre en behandling. Det blir viktig å forsikre seg om at koordinatoren har forutsetninger til å følge opp brukerne på en best mulig måte. Informasjonssikkerhet Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet er IKT nøkkelen til samhandling. Det er en målsetning at elektronisk kommunikasjon skal være den vanlige måten å kommunisere på. Dette gjelder både i forholdet mellom tjenesteyter og bruker og mellom de ulike tjenesteyterne, som kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten og offentlige etater. For å få til dette legges det vekt på sterkere nasjonal styring, der blant annet en rådgivende ehelsegruppe og et prioriterings- og koordineringsråd skal bidra med sin kompetanse. På den ene siden har vi problemer med feil og svikt i datakommunikasjon: For at den elektroniske samhandlingen skal bli vellykket, må man minimere risikoen for datafeil. Problemet med datamaskiner som ikke snakker sammen er et velkjent problem. Allerede i dag har vi hørt om systemer som ikke er kompatible med hverandre. Fra sykehusene i Oslo hadde vi i fjor flere eksempler på at de elektroniske pasientjournalene ble utilgjengelige pga. datatrøbbel. I Bergen førte en feil i datasystemet til at flere tusen prøvesvar ikke kom fram til legene. Nå som helsetjenestene blir spredd utover flere aktører på ulike nivåer, forsterkes risikoen for at viktig informasjon om brukerne ikke kommuniseres fullstendig mellom de ulike institusjonene. Kontroll med IKT-systemene i helse- og omsorgssektoren bør derfor være et prioritert område. På den andre siden reiser det seg spørsmål om personvern: Ettersom flere aktører i kommunen får innsyn i pasientjournaler gjennom felles IT-systemer, og pasienter blir transportert mellom flere institusjoner, kan det bli en utfordring å etablere gode rutiner og prosedyrer for å beskytte sensitive opplysninger. Flere har pekt på at det allerede er problemer med tilgangsstyring, der for mange har tilgang til for mye, med få tidsbegrensninger. Et aktuelt spørsmål å stille seg er derfor om reformen vil forsterke et eksisterende problem? Det vil være viktig å få på plass felles melde- og avvikssystemer, slik at man på en best mulig måte kan lære av de feil og nesten-feil som gjøres. Dersom pasienten ikke har tillit til at personvernet ivaretas på en skikkelig måte, svekkes også tilliten til helsevesen og behandlende personell. 15

16 Helhetlig og koordinert tilbud? Et mål med samhandlingsreformen er å sørge for helhetlige og koordinerte tjenester. Dette innebærer blant annet å hindre at pasienter blir kasteballer i systemet. Samhandlingsreformen skisserer et utall helsetjenester for somatiske pasienter i primærhelsetjenesten: sykehjem, geriatrisk kompetansesenter, forsterket sykehjem, intermediærenhet, lokalmedisinsk senter med observasjonssenger, distriktmedisinsk senter og stasjonær interkommunal legevakt. I tillegg er det i spesialisthelsetjenesten lokalsykehus, sentralsykehus, områdesykehus, regionsykehus, spesialsykehus og private sykehus. Det er grunn til å spørre seg om kvaliteten på helsetjenesten blir forbedret eller forverret ved at pasienter, særlig eldre og kronisk syke, blir flyttet rundt mellom ulike behandlingstilbud i større grad enn de blir i dag. Som en oppsummering av de skisserte utfordringer og risikoer skal jeg til slutt komme med noen ideer om aktuelle temaer eller problemstillinger for revisjon. Først: Temaer knyttet til intern kontroll. Dette gjelder allerede fra dag én. Har kommunen etablert gode rutiner og systemer for kontroll i forbindelse med utbetalinger? Og - Hvordan sikrer kommunen seg at det de betaler er for faktisk mottatte tjenester? Er kodingen korrekt? Er regningen i henhold til avtalen for eksempel tidspunkt på dagen for utskriving. Så har vi problemstillinger knyttet til temaet utskrivningsklare pasienter: Hvor mye må kommunen betale? Her er det interessant å følge utviklingen over tid. Vi kjenner historikken, men dette kan endre seg. Så er det etter hvert dette vil jo noen steder ta litt tid være aktuelt å spørre hva slags tilbud kommunen etablerer for disse pasientene. Og det samme gjelder utvikling av kompetanse og samarbeid på viktige områder i kommunen. Når det gjelder temaet forebygging kan man spørre om hvordan og på hvilke arenaer kommunen jobber for å møte kravene om forebygging av helseproblemer. Iverksettes aktuelle tiltak og har de noen effekt målt over tid på kommunens folkehelseprofil. Prioriteres dette området etter hensikten? Det er viktig at de avtalene som inngås mellom kommuner og helseforetak er gode, ryddige og at de fungerer i praksis. Mange konflikter kan være en indikasjon på at de ikke er gode nok. 16

17 Videre kan etableringen av koordinatorer og om denne rollen fungerer slik den skal altså sikre helheten for pasienten være aktuelt å se på. Det samme gjelder fastlegene når denne funksjonen etter hvert er kommet på plass. På IKT-området er det to til dels - motstridende problemer: Behov for god informasjonsflyt og behov for sikker overføring av pasientopplysninger. Begge deler er helt avgjørende for gjennomføring av reformen og er interessant med tanke på revisjon. Så til slutt helt overordnet så er det jo interessant å spørre om mål og intensjoner med reformen nås? Klarer man å gi befolkningen et godt nok tilbud gitt de rammene som stilles til rådighet? Og hva er det som fungerer og ikke fungerer? Å følge med på utviklingen på viktige områder som bruk av sykehustjenester, herunder utviklingen når det gjelder reinnleggelser, levekårsindikatorer og pasient- og pårørendetilfredshet vil også være interessant for å vurdere hvordan dette går. Så som revisor i Oslo er det slik vi har vurdert risikoene pr nå. Det vil helt sikkert være andre ting vi ønsker å se på etter hvert som reformen skrider fram. Så håper jeg det også har gitt noen innspill til vurdering av risiko i deres kommuner. Takk for oppmerksomheten! Aktuelle dokumenter og linker: St.meld. 47 ( ) Samhandlingsreformen Meld.St. 16 ( ) Nasjonal helse- og omsorgsplan SSB artikkel: På randen av samhandling Informasjon om gjennomføringen av samhandlingsreformen - Helse- og omsorgsdepartementet lokalmedisinsk senter

18 Helse- og omsorgsdepartementet Samarbeid mellom kommuner - KS - Mange avtaler mellom helseforetak og kommuner på plass - Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen i kortversjon - Halvorsen, Legeforeningen Rogaland - Romøren Et kritisk blikk på samhandlingsreformen - Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal veileder for lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak - Helse- og omsorgsdepartementet Fastlegeordningen - _og_omsorgstjenester_i_kommunene/fastlegeordningen.html?id= Tidsskrift for norsk legeforening - Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om revidert fastlegeforskrift - Helse og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forskriftsendringer Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester - Helsedirektoratet Hva er DRG-systemet - Helsedirektoratet Frisklivssentraler - Kommunal rapport skal kunne nekte å betale fastleger - Helsetilsynet Høringssvar om egenkontroll i kommunene 18

19 Helse- og omsorgsdepartementet Styring av IKT i helse- og omsorgssektoren Teknisk ukeblad: 19

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Kommunerevisor i Oslo Annette Gohn-Hellum 2. februar 2012 1 Bakgrunn for reformen Målene for reformen Lovendringer knyttet til reformen Nye oppgaver

Detaljer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Kommunerevisor i Oslo Annette Gohn-Hellum 11. juni 2012 1 Bakgrunn for reformen Målene for reformen Lovendringer knyttet til reformen Nye oppgaver

Detaljer

Samhandlingsreformern i kortversjon

Samhandlingsreformern i kortversjon Samhandlingsreformern i kortversjon http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kam panjer/samhandling/omsamhandlingsreformen/samhandlingsref ormen-i-kortversjon.html?id=650137 Bakgrunn Helse- og omsorgsminister

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet?

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Regional ReHabiliteringskonferanse 2011 Lillestrøm 26. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Stortingsbehandling våren 2010; St.meld

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Samhandlingsreformen - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Helsereformer i Norge 2002: Opprettelse av regionale helseforetak

Detaljer

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Petter Øgar, Helse i utvikling11, Oslo 28. oktober 2011 Samhandlingsreformens forståelse og utfordringsbilde Uro for helse- og omsorgstjenestens bærekraft:

Detaljer

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister Samhandlingsreformen 13.10.2011 Inger Marethe Egeland Utfordringsbildet Vi lever lengre og med flere kroniske lidelser Kols Diabetes Demens Psykiske lidelser Overvekt Mangel på kvalifisert arbeidskraft

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Rendalen kommune Samhandlingsreformen - Utfordringer og muligheter Daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen så at Bakgrunn for reformen Kostnadene i helsevesenet økte særlig i sykehusene spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

Samhandlingsreformen - Betydning for rehabilitering? Rehabiliteringskonferansen 2012 Haugesund 7. august 2012 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen - Betydning for rehabilitering? Rehabiliteringskonferansen 2012 Haugesund 7. august 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen - Betydning for rehabilitering? Rehabiliteringskonferansen 2012 Haugesund 7. august 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Skal bidra til å sikre kvalitet og bærekraft

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G00 Arkivsaksnr: 2010/6691-5 Saksbehandler: Inger Mette Nilstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato /KJJ 11/9169 Astri Myhrvang

Deres referanse Vår referanse Dato /KJJ 11/9169 Astri Myhrvang Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@hod.dep.no Deres referanse Vår referanse Dato 201101755-/KJJ 11/9169 Astri Myhrvang 04.10.2011 Høring: Samhandlingsreformen

Detaljer

Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov:

Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov: Uttale Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov: Tingvoll kommune ser positivt på hovedintensjonene i samhandlingsreformen men

Detaljer

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet "Forslag til ny folkehelselov":

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet Forslag til ny folkehelselov: Sunndal kommune Arkiv: 113 Arkivsaksnr: 2009/988-13 Saksbehandler: Kari Thesen Korsnes Saksframlegg Utval Oppvekst- og omsorgsutvalget Utval ssak Møtedato Forslag til ny folkehelselov - høringsuttale Rådmannens

Detaljer

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Sikre kvalitet og bærekraft Utfordringsbildet; Vi må gjøre endringer! 2 Samhandlingsreformen;

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling

Samhandlingsreformen Fra ord til handling Samhandlingsreformen Fra ord til handling Kst. ekspedisjonssjef Tor Åm Årsmøte i Eldre lægers forening Soria Moria Konferansesenter, 8. november 2010 Samhandlingsreformen; På ville veger? 2 Utfordringene

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring?

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? SAMHANDLINGSREFORMEN Hva skal man oppnå? Økt satsning på

Detaljer

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Therese Sivertsen, KS Rogaland Møteplass for koordinerende enhet innen habilitering/rehabilitering, 28.oktober 2010 KS

Detaljer

Saksbehandler: Mari Rollag Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAMHANDLINGSREFORMEN - ORIENTERING OM NYTT LOVVERK OG FINANSIERINGSORDNING

Saksbehandler: Mari Rollag Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAMHANDLINGSREFORMEN - ORIENTERING OM NYTT LOVVERK OG FINANSIERINGSORDNING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Rollag Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/6310-1 Dato: 19.05.2011 SAMHANDLINGSREFORMEN - ORIENTERING OM NYTT LOVVERK OG FINANSIERINGSORDNING INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/2919-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Dokumenter i saken: 1 S Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Utdanning - I lys av samhandlingsreformen. Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Utdanning - I lys av samhandlingsreformen. Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Utdanning - I lys av samhandlingsreformen Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Utfordringer for velferdsstaten Brudd og svikt i tilbudet i dag

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen BAKGRUNN 1.1 BESTILLING Kontrollutvalget i kommune fattet i sak 8/17 (18.1.17) følgende vedtak: «Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen, med vekt

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Fra ord til handling Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen; Mål og strategier Målene Økt livskvalitet Mestring Helhetlige og koordinerte tjenester Redusert

Detaljer

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell Samhandlingskonferanse Jorodd Asphjell 1 En fantastisk utvikling Fra ord til handling Viktige helsereformer Sykehjemsreformen 1988 Ansvarsreformen 1991 Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 Opptrappingsplanen

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

Høringsuttalelse ny lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste og ny folkehelselov

Høringsuttalelse ny lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste og ny folkehelselov Høringsuttalelse ny lov om kommunale helse- og omsorgstjeneste og ny folkehelselov Bakgrunn Kommunene Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes har til sammen 6879 innbyggere (per 01.01.10). Det er ca 150

Detaljer

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Kst. ekspedisjonssjef Tor Åm Samhandlingskonferansen Regionrådet Nord-Hordaland 17. januar 2011 Utfordringene fremover Brudd og svikt i tilbudet i dag Sykdomsbildet

Detaljer

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Ny regjering Samhandlingsreformen skal videreføres Politisk enighet om utfordringsbildet og i stor grad enighet om virkemidlene Mange prosesser er startet, og mange er godt i gang

Detaljer

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen St.medl.nr.47. (2008 2009) Vedtatt i stortinget 27.04.2010 Fakta Vi blir stadig eldre Norge får en dobling av antall

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012?

Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012? Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012? Petter Øgar, NHSs konferanse om helsetjenester til eldre, Oslo 26.09.2011 Hva er helsetjenester til eldre Forebygging, diagnostikk, behandling,

Detaljer

Brukermedvirkning i samhandlingsreformen

Brukermedvirkning i samhandlingsreformen Brukermedvirkning i samhandlingsreformen Brukermedvirkning på systemnivå MBO 2012 Tore W. Topp Brukermedvirkning k i en rettighet t Det er myndighetenes ansvar å etablere medvirkningsfora og lytte til

Detaljer

Samhandlingsreformen og vegen hit. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Trondheim 2. februar 2012 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen og vegen hit. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Trondheim 2. februar 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen og vegen hit Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Trondheim 2. februar 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Bakteppe Erkjennelse av bærekraftsutfordringer; NAV-reform, Pensjonsreform. Erkjennelse

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/ G00 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/ G00 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/9628-3 G00 DRAMMEN 24.10.2011 HØRING - SAMHANDLINGSREFORMEN - FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Arkivsak 201005350-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 07.12.2010 37/10 Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Fylkesrådmannens

Detaljer

Evaluering av samhandlingsreformen, ny kunnskap om SR PSU/ASU NT, , Marit Moe daglig leder KS Nord-Trøndelag

Evaluering av samhandlingsreformen, ny kunnskap om SR PSU/ASU NT, , Marit Moe daglig leder KS Nord-Trøndelag Evaluering av samhandlingsreformen, ny kunnskap om SR PSU/ASU NT, 23.11.2017, Marit Moe daglig leder KS Nord-Trøndelag «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Bakgrunn Formålet er å konkretisere oppgave-

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Samhandling er i gang over alt 2 Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) Redskap for politisk og faglig styring God kvalitet i alle ledd Fremme helse og forebygging

Detaljer

Samhandlingsreformen Nasjonale føringer og rammer

Samhandlingsreformen Nasjonale føringer og rammer Samhandlingsreformen Nasjonale føringer og rammer Folkevalddag 23. april 2012 Mette Nilstad Utfordringsbilde Den nye omsorgstenesten dekke hele livsløpet Forventingar.. Mål: Mål og virkemidler Økt livskvalitet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg 05.06.2012 12/43 Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/2337 Klassering: G00 Saksbehandler: Torunn Austheim SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN OG LOV OM HELSE- OG OMSORGSTJENESTER. LEON OG HALVANNENLINJETJENESTER Plenumsdiskusjon

SAMHANDLINGSREFORMEN OG LOV OM HELSE- OG OMSORGSTJENESTER. LEON OG HALVANNENLINJETJENESTER Plenumsdiskusjon SAMHANDLINGSREFORMEN OG LOV OM HELSE- OG OMSORGSTJENESTER. LEON OG HALVANNENLINJETJENESTER 14.30-15.30. Plenumsdiskusjon 1 2 LEON LAVESTE EFFEKTIVE OMSORGSNIVÅ Laveste effektive omsorgsnivå (Leon), introdusert

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Samhandlingsreformen... og helsetjenesten sett fra et «sentralt» ståsted. Rune Hallingstad Fagleder KS

Samhandlingsreformen... og helsetjenesten sett fra et «sentralt» ståsted. Rune Hallingstad Fagleder KS Samhandlingsreformen.. og helsetjenesten sett fra et «sentralt» ståsted. Rune Hallingstad Fagleder KS Disposisjon Samhandlingsreformen Stortingsmelding om fremtidens primærhelsetjeneste Nasjonal helse-

Detaljer

Vil gi kommunene ansvar for DPS

Vil gi kommunene ansvar for DPS Vil gi kommunene ansvar for DPS Helsedepartementet ønsker bedre samhandling og koordinering i helsesektoren og vil prøve ut en reorganisering av distriktspsykiatriske sentre (DPS). Psykologforeningen er

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Samhandlingsreformen - høring forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter Arkivsak

Detaljer

Hvordan påvirker finansieringssystemet samhandligen?

Hvordan påvirker finansieringssystemet samhandligen? Hvordan påvirker finansieringssystemet samhandligen? Oddvar Kaarbøe UiB og Heb HEALTH ECONOMICS BERGEN Disposisjon Dagens finansieringsordninger Finansieringsordninger i spesialisthelsetjenesten Innsatsstyrt

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Samhandlingsreformen fra ord til handling. Aina Strand Samhandlingsavdelingen, HOD

Samhandlingsreformen fra ord til handling. Aina Strand Samhandlingsavdelingen, HOD Samhandlingsreformen fra ord til handling Aina Strand Samhandlingsavdelingen, HOD Nasjonalt topplederprogram for helseforetakene HOD, 14. september 2010 Disposisjon Utfordringene Mål for reformen Hva har

Detaljer

Bergen kommune og Samhandlingsreformen. Komite for helse og sosial 14.03.2012

Bergen kommune og Samhandlingsreformen. Komite for helse og sosial 14.03.2012 Bergen kommune og Samhandlingsreformen Komite for helse og sosial 14.03.2012 Reform? Samhandlingsreformen er et langsiktig utviklingsprogram Ikke en reform i tradisjonell forstand En retningsreform Samhandling

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

KOMMUNESTYRE /12 Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 med Helse Nord-Trøndelag HF jfr samhandlingsreformen VEDTAK:

KOMMUNESTYRE /12 Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 med Helse Nord-Trøndelag HF jfr samhandlingsreformen VEDTAK: Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse 07.06.12 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Møtedato KOMMUNESTYRE 19.06.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Effekt av nye finansieringsordninger og styringsinformasjon til kommunene. Cathrine Meland Avdelingsdirektør Spesialisthelsetjenesteavdelingen

Effekt av nye finansieringsordninger og styringsinformasjon til kommunene. Cathrine Meland Avdelingsdirektør Spesialisthelsetjenesteavdelingen s Effekt av nye finansieringsordninger og styringsinformasjon til kommunene Cathrine Meland Avdelingsdirektør Spesialisthelsetjenesteavdelingen Samhandlingsreformen Fremme helse og forebygge sykdom Helhetlige

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune I N N S T I L L I N G

Kontrollutvalget i Alta kommune I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Alta kommune Møte nr. 1/2018 19. februar 2018 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2018/11100-9 I N N S T I L L I N G SAK 6/18 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «SAMHANDLINGSREFORMEN» Saksbehandler:

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

Læring og mestring en viktig brikke i helheten. Ellen Margrethe Carlsen, seniorrådgiver Erfaringskonferanse, Trondheim 31.mai 2012

Læring og mestring en viktig brikke i helheten. Ellen Margrethe Carlsen, seniorrådgiver Erfaringskonferanse, Trondheim 31.mai 2012 Læring og mestring en viktig brikke i helheten Ellen Margrethe Carlsen, seniorrådgiver Erfaringskonferanse, Trondheim 31.mai 2012 Disposisjon Læring og mestring i et historisk perspektiv Samhandlingsreformen

Detaljer

Samhandling til beste for brukeren. Gunn Marit Helgesen Styreleder KS

Samhandling til beste for brukeren. Gunn Marit Helgesen Styreleder KS Samhandling til beste for brukeren Gunn Marit Helgesen Styreleder KS Samhandlingsreformen lever fortsatt i kommunene! Kommunene er opptatt av samhandling Gjennomfører tiltak i tråd med forventningene Øyeblikkelig

Detaljer

Høring - forslag til ny kommunal helse og omsorgslov. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas / Agnor Brenne

Høring - forslag til ny kommunal helse og omsorgslov. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas / Agnor Brenne ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Einar Braaten Saksmappe: 2010/9098-33100/2010 Arkiv: G00 Høring - forslag til ny kommunal helse og omsorgslov. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas / Agnor Brenne Utvalgssaksnr

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Myndighetenes forventninger Bergen 28.05.13 Jo Kåre Herfjord, assisterende fylkeslege Bjarne Håkon Hanssen, Helse- og omsorgsminister 2008-2009 Samhandlingsreformen

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jubileumskonferanse HABU HABU 20 år 8.sept.2011 Seniorrådgiver Sidsel Birkeland Skaar Utfordringene - Økende gap mellom forventninger og tilbud - Brudd og svikt i tjenestene

Detaljer

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING 2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING Norges største helsereform etter krigen gir fortrinn og muligheter! Eldre Forebyggende Kronisk syke Bakgrunn for Samhandlingsreformen (Stortingsmelding

Detaljer

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge Samhandling i Østfold så arbetar man i Norge Samarbeid mellom sykehus og kommune 21. mai 2012 Helsesjef Øivind W. Johansen Sarpsborg kommune Prosjektleder Trond Birkestrand Sykehuset Østfold HF Kommunene

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/4684-1 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen. v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013

Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen. v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013 Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013 Stikkord: Sykepleie i tradisjon og forandring Samhandlingsreformen Visjoner og føringer Konsekvenser

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Oslo, 18. januar 2011 Høringsuttalelse angående forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov og forslag til ny folkehelselov.

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2012/123-23 Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF, Rusbehandling

Detaljer

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -????

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Jon Hilmar Iversen, prosjektdirektør, Flekkefjord, 30, januar 2013 Samhandlingsreformen Møte utfordringsbildet Sikre kvalitet

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Samhandlingsreformen knyttet mot driftsnivå stor forandring for medisinsk kontorfaglig helsepersonell?

Samhandlingsreformen knyttet mot driftsnivå stor forandring for medisinsk kontorfaglig helsepersonell? Samhandlingsreformen knyttet mot driftsnivå stor forandring for medisinsk kontorfaglig helsepersonell? Ekspedisjonssjef Bjørn Erikstein Helse- og omsorgsdepartementet Disposisjon Hvorfor en samhandlingsreform

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og forskriftsarbeidet

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og forskriftsarbeidet Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og forskriftsarbeidet Kari Sønderland Ekspedisjonssjef Samhandlingskonferanse Ny lovgivning er et av flere virkemidler som skal understøtte samhandlingsreformen

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene Gro Sæten Helse et individuelt ansvar??? Folkehelsearbeid Folkehelse er befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid

Detaljer

Styring av leger i kommunens helsetjeneste i lys av samhandlingsreformen Advokatene Gry Brandshaug Dale og Øyvind Gjelstad

Styring av leger i kommunens helsetjeneste i lys av samhandlingsreformen Advokatene Gry Brandshaug Dale og Øyvind Gjelstad Styring av leger i kommunens helsetjeneste i lys av samhandlingsreformen Advokatene Gry Brandshaug Dale og Øyvind Gjelstad Kommunens ansvar for legetjeneste Etter ny Helse- og omsorgstjenestelov er det

Detaljer

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Eide kommune Rådmannen Helse og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/533-13 Liv Lyngstadaas Naas 03.10.2011 Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer

Detaljer

Samarbeidsavtalen kommunen og HNT

Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Forhandlingene ble sluttført 25.05.2012 Samarbeidsavtalen inkluderer 12 tjenesteavtaler Samarbeidsavtalen formål er: - konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Bergen kommune og samhandlingsreformen. Marit Strøm Seniorrådgiver 7. Mars 2012

Bergen kommune og samhandlingsreformen. Marit Strøm Seniorrådgiver 7. Mars 2012 Bergen kommune og samhandlingsreformen Marit Strøm Seniorrådgiver 7. Mars 2012 Fra visjon til virkelighet en retningsreform 2008: Visjon 1. januar 2012: Oppstart (første skritt) Hovedtrekk i reformen Økt

Detaljer

Samhandlingsreformen. «Utskrivingsklare» Etatssjef Kjell Andreas Wolff mars 2012

Samhandlingsreformen. «Utskrivingsklare» Etatssjef Kjell Andreas Wolff mars 2012 Samhandlingsreformen «Utskrivingsklare» Etatssjef Kjell Andreas Wolff mars 2012 Samhandlingsreformen: Samarbeid mellom kommuner Kommunal medfinansiering Øyeblikkelig hjelp i kommunene Samarbeidsavtaler

Detaljer

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister Fagdag ernæring ring 15. september 2011 Lyngdal v/ Bernhard Nilsen Er ernæringsarbeid ringsarbeid matnyttig? Lønner det seg egentlig med forebygging? Har samhandlingsreformen noe for seg? Samhandlingsreformen

Detaljer

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012 Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden Rehabiliteringskonferansen 2012 Haugesund 8. august Anders Smith, seniorrådgiver/lege Forgjengerne. 1860-1994 1982-2011 Haugesund 8. august 2012 2 Folkehelseloven

Detaljer

Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein

Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein Kurs i helsepedagogikk 21/3 11 Ottar Grimstad Kommuneoverlege Hareid og Ulstein Korfor samhandlingsreform? Sterk kostnadsvekst i spesialisthelsetenesta Demografiske utfordringar Endra forhold yrkesaktive/behandlings

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Samhandling til beste for pasienten - kommuneperspektivet. Bjørn Arild Gram Nestleder i KS og ordfører i Steinkjer

Samhandling til beste for pasienten - kommuneperspektivet. Bjørn Arild Gram Nestleder i KS og ordfører i Steinkjer Samhandling til beste for pasienten - kommuneperspektivet Bjørn Arild Gram Nestleder i KS og ordfører i Steinkjer Der livet leves 428 kommuner 19 fylkeskommuner 500 bedrifter 444 000 ansatte 11 500 politikere

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen FOREDRAG 15.02.2015 DAGLIG LEDER VED SENTER FOR OMSORGSFORSKNING, MIDT-NORGE- KIRSTEN LANGE Senter for Omsorgsforskning, Midt-Norge - hvem

Detaljer

Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Styremøte i HNT 17. juni 2010 Daniel Haga Disposisjon Tre prioriterte strategiske grep Gjennomgang av forslaget til vedtak Aktuelle tema av strategisk betydning

Detaljer

Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå?

Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå? Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå? Marit Hovde Syltebø Husbankens fagdag i Ålesund 22.november 2011 Utfordringsbildet Uro for helse- og omsorgstjenestenes bærekraft Økte

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato /KJJ 2009/ /2011 G

Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato /KJJ 2009/ /2011 G Skjervøy kommune Helse og sosialsjefen Det kgl Helse- og omsorgsdep. Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 201101755-/KJJ 2009/7248-19 32839/2011 G10 06.09.2011 Høringsuttalelse

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle?

Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle? Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle? Ekspedisjonssjef Tor Åm Oppstartsseminar nasjonal strategi Inn på tunet Oslo 17. november 2010 Utfordringene fremover Brudd og svikt i tilbudet i

Detaljer

Hva har vi lært og hvordan gå videre? Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hva har vi lært og hvordan gå videre? Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Hva har vi lært og hvordan gå videre? Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Hvem skal vi tro på? Lokale tilbud er stor suksess Frode

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer