PROTOKOLL. Tobakk, tobakksvarer, særlig snus og skråtobakk, artikler for røkere, lightere, fyrstikker.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Tobakk, tobakksvarer, særlig snus og skråtobakk, artikler for røkere, lightere, fyrstikker."

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Reg. nr Søknad nr Registreringshaver: F&L P/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Oslo Innsiger: Dannemann AG, Hauptstrasse 55, 5736 Burg, Sveits Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen, Norge Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 26. november 2009, hvorved tidligere beslutning om å registrere ordmerket "MOOSE" ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble sendt til partene samme dag. Søknaden om registrering av det ordmerket ble innlevert den 11. april Merket ble besluttet registrert den 18. juni 2008, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 26/2008, på side 42, med publiseringsdato mandag den 23. juni 2008, og med følgende varefortegnelse: Klasse 34: Tobakk, tobakksvarer, særlig snus og skråtobakk, artikler for røkere, lightere, fyrstikker. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 25. august 2008; rettidig. Melding om den innkomne innsigelsen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 37/2008, på side 94, med publiseringsdato mandag den 8. september Innsigelsen var begrunnet med at ordmerket "MOOSE" er egnet til å forveksles med det internasjonalt registrerte ordmerket "MOODS", int. reg. nr ( ), som har vern i Norge fra 7. mars 2006 for varene "raw tobacco; smoking, chewing and snuff tobacco; manufactured tobacco goods; cigars, cigarillos, Swiss cigars, cigarettes; cigarette filters, cigarette

2 Annen avd. sak nr tubes, cigarette paper; smokers' requisites, all these goods not made of precious metal nor plated therewith, namely pipes, tobacco pouches and other containers for tobacco, pipe holders, pipecleaners, articles for pipes, cigar cutters, cigar and cigarette holders, cases and ashtrays for tobacco goods, lighters; automatic cigarette-rolling machines cigarette-stuffing machines, included in this class; cigarette and cigar boxes and chests included in this class; tobacco humidifiers and apparatus for keeping tobacco damp; accessories used for snuff tobacco, namely flasks and paintbrushes for snuff, containers of wood, metal, ivory and plastic for snuff; matches" i klasse 34, og at merket "MOOSE" således er blitt registrert og innført i varemerkeregisteret i strid med bestemmelsen i varemerkelovens 14 første ledd nr. 8, jf. 4 og 6 første ledd (ny varemerkelov 16 bokstav a, jf. 4). Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon for Første avdeling, vises til sakens dokumenter. Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 26. november 2009 hitsettes: Patentstyrets vurderinger: Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 8 og 6 første ledd. Når det skal avgjøres om merkene er forvekselbare, skal det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, og det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En slik vurdering ble foretatt i EF-domstolens avgjørelser C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 18, C-206/04, ZIRH v. SIR, premiss 19, og av Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea! og nr. 7092, Handi. Begge merker gjelder nærmere angitte tobakksvarer, artikler for røkere, fyrstikker mv. Det foreligger følgelig vareidentitet og sterk varelikeartethet, og graden av merkelikhet blir derfor avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at merkene, sett i forhold til at de aktuelle varene vil henvende seg til en vanlig forbruker. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst,

3 Annen avd. sak nr rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Innsigers fullmektig anfører at merkene er svært like både visuelt og uttalemessig. Begge har en iøynefallende begynnelse, MOO, og begge slutter på S fonetisk. Merkene er spesielt vanskelig å skille i muntlig samtale. En stor del av omsetningskretsen vil ikke være kjent med forskjellene mellom ordene i det engelske språket. Søkers fullmektig har til dette svart at det er snakk om to korte merker, og de ulike endelsene skaper en tilstrekkelig forskjell. Dette gjelder både fonetisk og visuelt. Det er videre en klar begrepsmessig forskjell mellom merkene. Patentstyret vil bemerke at innsigerens merke MOODS er engelsk og betyr sinnsstemninger, mens det søkte merket MOOSE er det engelske ordet for amerikansk elg. Begge merker vil oppfattes som engelske begreper, og vil omtales med engelsk uttale. Fonetisk starter begge merker med en lang mu-lyd [mu:], og begge vil slutte på S. MOODS vil i tillegg ha en d-lyd før s-en, men denne er ikke spesielt fremtredende ved uttale. Merkene er følgelig relativt like fonetisk. Visuelt innledes også merkene likt med MOO, mens avslutningen er mer ulik, henholdsvis DS og SE. Vi er enige med søkers fullmektig i at da det er snakk om relativt korte ord, fremstår endelsene som ulike, og påvirker merkenes helhetsinntrykk. Vi anser derfor at merkene er noe ulike visuelt. Når deg gjelder den norske gjennomsnittsforbrukerens forståelse av engelsk, kan vi ikke si oss enige med innsigers fullmektig. Det klare utgangspunktet hos Patentstyret er at verdensspråkene engelsk, tysk, og fransk sidestilles med norsk fordi den norske omsetningskretsen forutsettes å kjenne disse språkene forholdsvis godt. Dette er likevel bare et utgangspunkt, og det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Engelsk er åpenbart det av verdensspråkene som er best kjent i Norge, og ordene MOOSE og MOODS er alminnelige ord, og ikke avanserte begreper eller spesielle faguttrykk. Disse anes å være kjente for den norske gjennomsnittsforbrukeren. På grunn av merkenes betydningsinnhold, skaper de svært ulike assosiasjoner og forestillingsbilder som ikke har noe med hverandre å gjøre. Dette bidrar til å holde merkene fra hverandre. Selv om merkene er relativt like fonetisk, har de en klar visuell forskjell og svært ulikt begrepsmessig innhold. Konkusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med innsigers internasjonale registrering i den alminnelige omsetningen når de brukes for de aktuelle varene i klasse 34, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 8. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21a annet ledd.

4 Annen avd. sak nr Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom den 26. januar Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 26. februar 2010; innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen uttaler innsigers fullmektig: "Vi viser til Patentstyrets avgjørelse datert 26. november 2009, hvor Patentstyret etter en helhetsvurdering er kommet til at det søkte merket, MOOSE ikke er egnet til å forveksles med innsigers eldre internasjonale reg. no , ordmerket MOODS. I sin vurdering konkluderer Patentstyret med at det foreligger fullstendig vareoverlapping, jf. varemerkelovens 6, 1. ledd. Det avgjørende videre skulle således bli om det foreligger slik kjennetegnslikhet at det søkte merket er egnet til å forveksles med innsigers merke. Vurderingstemaet blir om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne, jf. Sabel vs. Puma og Canon v. Metro-Goldwin Mayer. Ved denne vurderingen viser praksis at det er flere faktorer som potensielt påvirker faren for forveksling. I vurderingen av om det foreligger forvekselbarhet i Varemerkelovens forstand viser praksis tydelig at [man må] se hen til den kombinasjonseffekt kjennetegnslikhet og vareslagslikhet gir. I denne saken står vi altså overfor varer som må anses å identiske, jf. vml. 6, 1. ledd. Når man så står overfor et tilfelle hvor varene er de samme, så viser praksis at det skal mindre til for å konstatere kjennetegnslikhet og herunder forvekslingsfare. Viser her til sak C-39/97 Canon (premiss 17). Som Styret er inne på vil det eldre merkets særpreg ha betydning ved at et sterkt merke i betydningen særpreget, vil nyte godt av en større beskyttelsessfære enn et svakt merke, fordi omsetningskretsen lettere kan forveksle merkene enn det som er tilfellet når det gjelder svake merker. Viser her til Lassen/Stenvik Oversikt over Norsk varemerkerett, 2 utg. revidert versjon, 2003 s Merket MOODS må sies å inneha relativt sterkt særpreg. Merket er på ingen måter beskrivende for egenskap, art, formål etc. for de varer merket er registrert for. Merket vil altså nyte godt av en større beskyttelsessfære en et svakt merke, fordi omsetningskretsen lettere kan forveksle merkene direkte eller tro at det foreligger kommersiell forbindelse enn det som er tilfellet når det gjelder svake merker. Praksis viser også at varemerkeregistreringer i form av ordmerker vil generelt ha et videre beskyttelsesomfang sammenlignet med varemerker i logoutforming.

5 Annen avd. sak nr Omsetningskretsen vil altså møte merkene MOODS og MOOSE for identiske varer. Det eldste merket er et særpreget ordmerke. Det foreligger klare fonetiske og visuelle likheter ved sammenfallende begynnelser ved bokstavene MOO, og endelsene med S. De angjeldende varer har lenge kun vært tilgjengelig "bak disk" i forretninger og gjennomsnittsforbrukeren må "muntlig" etterspørre varen ved at man opplyser navnet/kjennetegnet på tobakksproduktet man etterspør. Siste utvikling er at alle tilbydere av tobakk er pålagt å holde tobakksvarer innlukket eller ute av syne for sine kunder. De angjeldende produkter, og da særlig sigaretter og sigarer vil da utelukkende måtte etterspørres ved at kunden opplyser navnet/kjennetegnet for det produkt man etterspør. Søker mener dette klart forsterker faren for forveksling når identiske varer omsettes henholdsvis som MOODS og MOOSE. I en slik kjøpssituasjon er det nærliggende at kjøper kan ta feil av produktene eller bibringes den oppfatning av det foreligger en form for kommersiell opprinnelse mellom merkenes innehavere eller annet kommersielt opphav. Vi vil også gjøre oppmerksom på at OHIM nylig har fattet en avgjørelse hvor man kom til at merkene MOODS og MOOSE er egnet til å forveksles for tilsvarende varer som nærværende sek. Se vedlagte Bilag 1: Kopi av avgjørelse fra OHIM. Viser her til side 5 avsnitt, 4: "Considering all the foregoing and especially that the goods have been found to be identical, that the signs are visually similar and aurally highly similar for the English and French speaking relevant public in an element which is distinctive, and that there are no additional elements which are dissimilar enough to counteract the similarities (not even taken into account the conceptual dissimilarities for the English speaking public), the Office is of the opinion that English or French speaking public, even with a high attentiveness, could believe that the goods come from the same undertaking of from the economically-linked undertakings". På bakgrunn av det ovennevnte ber vi om at varemerkesøknad nr MOOSE nektes registrering." I sin imøtegåelse av 23. april 2010 uttaler registreringshavers fullmektig: "Vi viser til 2. avdelings brev av 27. januar 2010 vedlagt gjenpart av avgjørelse av 26. november 2009 og skal i den anledning få bemerke følgende. Det er fortsatt søkerens oppfatning at det ikke foreligger noen forvekslingsfare mellom hans varemerke MOOSE og innsigerens MOODS til tross for den foreliggende varelikheten. Det er i dette tilfellet tale om korte merker begge bestående av 5 bokstaver. De to O ene vil bli uttalt som en lang O. De to avvikende siste bokstavene henholdsvis SE og DS vil derfor få stor betydning i relasjon til spørsmålet om forvekslingsfare. Hertil kommer den begrepsmessige

6 Annen avd. sak nr forskjellen for så vidt som varemerket MOOSE er det engelske ordet for amerikansk elg men MOODS er det engelske ordet for sinnsstemninger. Det er også slik at merkebevisstheten i forhold til tobakksvarer er høy, jfr. gjerne Birger Stuevoll Lassen og Are Stenviks Oversikt over norsk varemerkerett, Annen utgave - Revidert versjon, bind 1, under kapitelet om vareart og merkebevissthet, der det på side 376, 3. avsnitt, anføres følgende: Dess billigere og dess mer uanseelig varen er, og dess mindre rolle dens kvalitet spiller for kjøperen, desto større er gjerne faren for at ulikheter i kjennetegnene overses. Varemerke for lyspærer, salt, knappenåler og fyrstikker må følgelig ligge lenger fra hverandre enn merker for dyrere ting, som flygler, påhengsmotorer og vaskemaskiner, eller for andre ting som kundekretsen oppfatte som vesentlige og er sterkt kvalitetsbevist over for, som f.eks. pipetobakk, parfyme og alkoholholdige drikker. Etter dette mener vi etter en helhetsvurdering at varemerket MOOSE ikke er egnet til å forveksles med varemerket MOODS anmoder vi om at anken må bli å avvise slik at søkerens reg.nr MOOSE kan bli registrert med endelig virkning." Ved Annen avdelings brev av 26. april 2010 ble registreringshavers brev av 23. april 2010 oversendt til innsigers fullmektig til uttalelse, og med frist til den 25. juni 2010 med å inngi et eventuelt tilsvar. I brev av 22. juni 2010 ber innsigers fullmektig om å bli tilstått en ytterligere frist. Ved Annen avdelings brev av 23. juni 2010 blir innsiger meddelt fristforlengelse til 25. august 2010 med å inngi tilsvar. I nytt brev av 25. august 2010, under henvisning til at det er innledet forhandlinger om en minnelig løsning med registreringshaveren, ber innsigers fullmektig om en ytterligere fristforlengelse i saken. Den 2. september 2010 beslutter Annen avdelings sekretariat å stille klagesaken midlertidig i bero i påvente av partenes tilbakemelding om resultatet av de pågående forhandlingene. Partenes respektive fullmektiger ble ved Annen avdelings brev av 2. september 2010 begge orientert om beslutningen om berostillelse av behandlingen av klagesaken.

7 Annen avd. sak nr Den 21. september 2011 innkom brev fra innsigers fullmektig inneholdende informasjon om at partenes forhandlinger om en minnelig ordning har strandet. I brevet, hvor innsiger ber om at Annen avdeling gjenopptar behandlingen av klagesaken, uttales følgende: "Vi viser til Annen Avdelings brev datert 2. september 2010 vedrørende melding om at saken stilles i bero i påvente av resultatet av forhandlingene mellom partene. Dessverre så har partene ikke lykkes å komme til enighet og vi ber derfor om at den videre behandlingen av nærværende ankesak gjenopptas. På vegne av innsigeren vil vi fastholde at merkene MOODS og MOOSE er egnet til å bli forvekslet. Første Avdeling har i sin avgjørelse lagt alt for stor vekt på den semantiske ulikheten mellom merkene. Visuelt og fonetisk er merkene åpenbart svært like og de omfatter også identiske varer i klasse 34. Ordene "moose" og "moods" har ingen åpenbar betydning i relasjon til tobakksvarer og det har formodningen for seg at den gjennomsnittlige forbruker vil oppfatte begge merker som rene fantasiord løsrevet fra sin språklige betydning. I kjøpssituasjonen vil forbrukeren sjelden ha anledning til å betrakte merkene side om side og må således stole på et ufullkomment erindringsbilde av merkene. Den betydelige visuelle og fonetiske likhet tatt i betraktning er det, etter vår oppfatning, åpenbart at det her vil foreligge en fare for en faktisk forveksling mellom merkene. Innsigerens merke er også meget velkjent og godt innarbeidet på det europeiske markedet og i Norge. Innen sitt produktsegment er MOODS det markedsledende merket i flere land, blant annet i Tyskland hvor merket har en markedsandel på over 50 %. Vedlagt følger en kopi fra "German Tobacco Journal" fra 2. desember 1994 med omtale av innsigerens merke samt en kopi fra Convenience Shop Germany fra 2009 som viser at innsigeren i 2009 hadde en markedsandel på hele 54 % i Tyskland. Vedlegg 1 a, b og c. Innsigeren har opplyst at MOODS i Norge har en markedsandel på ca. 6 %, det samme i Sverige og ca. 18 % i Finland. Vi vedlegger også en kopi hentet fra Wikipedia hvor innsigerens merke omtales. Vedlegg 2. Videre vedlegges kopi av en artikkel fra Financial Times Deutschland hvor innsigerens MOODS ledende markedsposisjon på det europeiske markedet omtales. Vedlegg 3. Selv om det vedlagte materiale ikke relaterer seg direkte til det norske markedet må det allikevel antas at på grunnlag av innsigerens dominerende markedsposisjon på det europeiske markedet forøvrig, så vil MOODS også være et velkjent merke også for den sigarrøkende del av den norske omsetningskretsen.

8 Annen avd. sak nr Selv om det ligger utenfor vurderingstemaet for forvekslingsfare som sådan fremstår det som åpenbart at motpartens valg av varemerket MOOSE neppe er tilfeldig. På grunnlag av ovennevnte og tidligere anførsler ber om at innsigelsen tas til følge." Ved Annen avdelings brev av 22. september 2011 er registreringshavers fullmektig oversendt gjenpart av innsigers innlegg av 21. september 2011, med frist til den 23. november 2011 med innsendelse av en eventuell tilsvar. I sitt svar, innkommet til Patentstyrets den 25. november 2011, uttaler registreringshavers fullmektig: "Det vises til ovennevnte sak og senest innsigers innlegg av 21. september Vi fastholder tidligere anførsler, og vil hevde at det ikke foreligger noen forvekslingsfare mellom varemerket MOOSE og innsigerens MOODS. Det er således vår oppfatning at første avdeling korrekt har konkludert med at søkers merke blir å opprettholde. Særlig vil vi sitere følgende fra første avdelings premisser; innsigerens merke MOODS er engelsk og betyr sinnsstemninger, mens det søkte merket MOOSE er det engelske ordet for amerikansk elg. Begge merker vil oppfattes som engelske begreper, og vil omtales med engelsk uttale. da det er snakk om relativt korte ord, fremstår endelsene som ulike, og påvirker merkenes helhetsinntrykk. Vi anser derfor at merkene er noe ulike visuelt. På grunn av merkenes betydningsinnhold, skaper de svært ulike assosiasjoner og forestillingsbilder som ikke har noe med hverandre å gjøre. Dette bidrar til å holde merkene fra hverandre. Vi deler de synspunkter som det her er gitt uttrykk for, og mener særlig at de ulike forestillingsbildene som de respektive kjennetegn etterlater må tillegges stor vekt. Forbrukerne må antas umiddelbart å ville tenke på dyret elg ved møte av søkers merke MOOSE i handelen, men til tross for at ordet av gjennomsnittsforbrukeren vil bli knyttet til et bestemt dyr så vil det formodentlig bli ansett som et fantasifullt og sterkt kjennetegn i relasjon til klasse 34-varer. Innsigers varemerke MOODS fremstår på den annen side som suggestivt for slike varer, ved at forbrukerne må antas umiddelbart å ville tenke på humør/sinnsstemning(er). I så måte formidler innsiger gjennom sitt merke et budskap til forbrukerne ved å skape forventninger om at valg av dette vil (positivt) påvirke humøret/sinnet, skape hygge/god stemning, eller tilsvarende.

9 Annen avd. sak nr Vektleggingen av at merkene skaper svært ulike assosiasjoner og forestillingsbilder som ikke har noe med hverandre å gjøre i første avdelings avgjørelse er etter vår oppfatning vesentlig. I forlengelsen av dette vil vi også understreke at det fra registreringspraksis foreligger en rekke avgjørelser hvor det er lagt til grunn at man for tobakksvarer må regne med en høy grad av merkebevissthet hos omsetningskretsen, jf. eksempelvis annen avdelings kjennelse 5069 PRINCETONIANA v. PRINCE, annen avdelings kjennelse 6657 METRO v. METROPOL og annen avdelings kjennelse 5411 REBEL v. RAVEL. Vi gjør særlig oppmerksom på merkene i sistnevnte avgjørelse, hvor det ble lagt til grunn at ordmerket REBEL ikke var egnet til å forveksles med ordmerket RAVEL. Den høye grad av merkebevissthet som må legges til grunn tilsier ytterligere at angjeldende varemerker ikke kan anses i konflikt med hverandre. For så vidt gjelder det rent fonetiske og visuelle så må utgangspunkt tas i at det dreier det seg om relativt korte merker, og ulikhetene i merkenes endelser etterlater tydelig avstand mellom merkene, særlig visuelt. Fra tidligere praksis nevner vi eksempelvis at følgende andre og relativt korte varemerker ikke har blitt ansett forvekselbare; RIZZELS v. SWIZZELS (Annen avd. avgj. 7632), FLOYD v. LLOYD (Annen avd. avgj. 7759), ECOSTEAM v. ECOLEAN (Annen avd. avgj. 7891), STEIFF v. STIEFEL (Annen avd. avgj. 7890), YISHI v. ICHI (Annen avd. avgj. 7828), DIM v. VIM (RG , Oslo tingrett). Uten sammenligning for øvrig med merkene i vår sak, så mener vi eksemplene illustrerer at for korte varemerker er det gjennomgående mindre som skal til av forskjeller for at tilstrekkelig avstand oppnås. Ved forskjeller i forestillingsbilde i tillegg som i vår sak vil dette normalt måtte gjelde enn mer. Det noteres at innsiger gjennom sitt siste innlegg gjør gjeldende at MOODS må anses velkjent i Norge og på det europeiske markedet. Vi kan ikke se at innsiger har fremlagt substansiell dokumentasjon som understøtter at merket har slik status i Norge, og langt mindre mener vi det kan legges til grunn at innsiger gjennom bruk har oppnådd styrket særpreg som påkaller utvidet vern i Norge (dersom det er dette innsiger søker å hevde gjennom sin henvisning til den angivelige kjennskap som foreligger i Norge og Europa). At innsigers merke muligens er godt kjent Tyskland, jf. anførsler og dokumentasjon i innsigers siste innlegg, kan ikke få betydning for den forvekselbarhetsbedømmelse som skal foretas for Norges del. Ellers har innsiger vist til en avgjørelse fra OHIM, hvor Dannemann har nådd frem innsigelse. I likhet med den eventuelle kjennskap til MOODS som måtte råde i Tyskland, og ellers i Europa, vil vi hevde at heller ikke den refererte OHIM-avgjørelsen kan tillegges særlig betydning for bedømmelsen som skal foretas for Norges del. Et annet utfall hos Patentstyret enn i OHIM kan ikke i seg selv anses som uttrykk for manglende europeisk rettsenhet, og det kan ikke uten videre være et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. I denne forbindelse skal det også bemerkes at OHIM s bedømmelse har skjedd med EU som relevant territorium, hvilket altså er et territorium hvor innsiger selv fremholder at merket er velkjent og godt innarbeidet, jf. blant annet at merket angivelig har en betydelig markedsandel i Tyskland. Dette tilsier i særdeleshet tilbakeholdenhet med å se hen til OHIM s avgjørelse ved de vurderinger som Patentstyret skal foreta med Norge som relevant territorium. Vi ber etter dette om at Patentstyrets første avdelings avgjørelse stadfestes, slik at varemerket MOOSE under reg. nr opprettholdes. Ved Annen avdelings brev av 25. november 2011 er innsigers fullmektig oversendt gjenpart av registreringshavers brev av 23. november 2011 til orientering.

10 Annen avd. sak nr Begge parter er samme dag per brev orientert om at saken er besluttet tatt opp til behandling i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er, under tvil, kommet til samme resultat som Første avdeling, og kan slutte seg til avdelingens begrunnelse. Innsigeren har for Annen avdeling anført at MOODS er velkjent og godt innarbeidet i Norge. Annen avdeling kan imidlertid ikke se at det er inngitt dokumentasjon som understøtter en slik anførsel, og må derfor legge varemerkets originære særpreg til grunn for vurderingen. På et slikt grunnlag, og i betraktning av at det dreier seg om to ord med svært ulikt begrepsinnhold, som må antas å bli oppfattet av omsetningskretsen, kan varemerkene ikke anses som egnet til å forveksles. Annen avdeling har tatt i betraktning at OHIM er kommet til et annet resultat, men har ikke funnet å kunne tillegge dette avgjørende betydning. OHIMs vurdering er konkret, og det at man i Norge kommer til et annet resultat, kan ikke ses som uttrykk for manglende rettsenhet. Første avdelings avgjørelse blir etter dette å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904)

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8036 Reg. nr. 243447 Søknadsnr. 200710904 Søker / innehaver: Chica AS, Helgerudgården, Rådmannhalmrastsvei 9, 1301 Sandvika Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket "RMIX" som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket RMIX som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8087 Reg. nr. 246551 Søknadsnr. 200803958 Registreringshaver: Noravind Strikkefabrikken på kaia AS, 9595 Sørvær Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414)

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8030 Reg. nr. 240873 Søknad nr. 200703414 Registreringshaver: Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, ul. Wolnosci 69, 41-500 Chorzów, Polen Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00060 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Monster Energy Company Zacco Norway AS Innklagede: Kannestein AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069 Klager: Redd Barna Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7970 Reg.nr. 245188 Søknadsnr. 200801111 Registreringshaver: Tunework AS, Inkognitogata 2, 0258 Oslo, Norge Innsiger: Moods of Norway DA, Postboks 344, 6781

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/00146 Klager: Miquel Y Costas & Miquel SA Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS Innklaget: Shenzhen Smok Technology Co. LTD Klagenemnda for

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180 Klager: Kimberly-Clark Worldwide Inc. Representert ved: Zacco Norway AS Innklagede: Imran Hussain, Rizana Hussain, Maariah Hussain, Danyaal Hussain, Zahra Hussain

Detaljer

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere.

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7681 Søknadsnr. 2001 08121 Søker: Reckitt Benckiser (Scandinavia) AS, Bagsværd, Danmark Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. april

Detaljer

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00041 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS Innklagede: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202)

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7556 Reg. nr. 216 978 Søknadsnr. 2002 03202 Innehaver: Kurtsan Food, Kurtsan Gida Tarim Urunleri Ithalat Ihracat San Ve Tic Ltd Sti, Izmir Yolu Uzeri, Tyrkia

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8092 Int. reg. nr. 0851826 Nasj. ref. nr. 200715339 Registreringsdato: 2005.03.24 Etterf. utpekning: 2007.11.20 Notifikasjonsdato: 2007.12.13 Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755)

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8185 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00117 Reg. nr. 247903 Søknads nr. 200808755 Registreringshaver: Pally Holland BV, Galvanibaan 12, 3439MG Nieuwegein, Nederland

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

17/ april Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00026 19. april 2017 Klager: Representert ved: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8122 Int. reg. nr. 0937911 Nasj. ref. nr. 200712603 Int. reg. dato: 2007.08.30 Prioritet: 2007.03.09 (CH 559061) Registreringshaver: Philip Morris Products SA,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7628 Reg. nr. 220 404 Søkn. nr. 2003 01646 Søker / Innehaver: Carabao Tawandang Co Ltd, Bangkok, Thailand Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Sandnes Innsiger:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7760 Int. reg. nr. 785 764 Nasj. ref. nr. 2002 08899 Innehaver: Franz Stadler, Moosgasse 73, A-5350 Strobl am Wolfgangsee, Østerrike Innsiger: Scandinavian Airlines

Detaljer

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen:

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7711 Varemerkesøknad nr. 2003 03176 Søker: Nikken International Inc., Irvine, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7752 Varemerkesøknad nr. 2002 10571 A (avdelt fra søknad nr. 2002 10571) Søker: Posten Norge AS, Oslo Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo [Protector

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

Vi viser til Patentstyrets foreløpige delvise nektelse datert 17. november 2016.

Vi viser til Patentstyrets foreløpige delvise nektelse datert 17. november 2016. Patentstyret Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo 17. februar 2017 Vår referanse TM69720NO00-LCO/LCO Vår tidligere ref. Norsk varemerkesøknad nr. 201605738 UTAH JAZZ (fig.) NBA Properties Inc INNLEDNING Vi viser

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7702 Reg. nr. 227 156 Varemerkesøknad nr. 1994 5690 Søker: Philibolus AS, Oslo Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Deutscher Weinfonds, Mainz, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad AVGJØRELSE Sak: 16/00206 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: Precis Digital Holding AB Advokatfirma Ræder DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7959 Reg.nr. 241354 Søknadsnr. 200606870 Registreringshaver: Torill Iversen, Nes Terrasse 14B, 1394 Nesbru Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8090 Reg. nr. 249333 Søknadsnr. 200812926 Registreringshaver: Hardangertun Eigedom AS, Hardangertun, 5780 Kinsarvik Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7917 Reg. nr. 235 811 Søknadsnr. 2006 03450 Innehaver: Morse Automotive Corp., Chicago, Illinois, USA Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree AVGJØRELSE Sak: 16/00189 Dato: 27. mars 2017 Klager: Lash Bar Katrine Carlie Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Grethe Jorunn Norvoll Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7371 Reg. nr. 201 827 Varemerkesøknad nr. 1999 09238 Søker / Innehaver: Norsk Rikskringkasting AS, Oslo Innsiger: Tidnings Aktiebolaget Metro, Stockholm, Sverige

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043 Klager: Punch Industries Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7960 Int. reg. nr. 0913175 Nasj. ref. nr. 200702556 Registreringshaver: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken, Japan (tidl:

Detaljer

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083 Klager: Nordic Naturals Inc Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870)

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8194 Reg. nr. 254088 Søknad nr. 200910870 Innehaver: Jan Christian Warloe, Blekenberg 55, 5055 Bergen Innsiger: Terje Formoe, Slottsquartalet, Tordenskjoldsgate

Detaljer

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028 Klager: SEB Kort AB Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Margrethe Lunde og Tove

Detaljer

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/00015 Klager: Monster Energy Company Representert ved: Zacco Norge AS Innklaget: Dassault Wine Estates Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 19. januar 2009; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 19. januar 2009; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8055 Reg. nr. 248702 Søknadsnr. 200811731 Søker / innehaver: Sprell Levende AS, Arne Garborgs vei 37, 1472 Fjellhamar Fullmektig: Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen,

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00020 4. april 2017 Klager: Representert ved: Daimler AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Tove Aas Helge

Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Tove Aas Helge AVGJØRELSE Sak: 16/00211 Dato: 2. mars 2017 Klager: Representert ved: FCA US LLC Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad

Detaljer

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00214 8. mars 2017 Klager: Representert ved: Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 28. juni 2007 omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 28. juni 2007 omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8144 Int. reg. nr. 0924729 Nasj. ref. nr. 200707407 Int. reg. dato: 2007.02.26 Registreringshaver: Sociedad Anómina Damm, Calle Rosello 515, 08025 Barcelona,

Detaljer

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/00198 Klager: Tanaco Danmark A/S Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 801052 (200304910) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 801052 (200304910) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7707 Int. reg. nr. 801 052 Nasj. ref. nr. 2003 04910 Innehaver: Marker International GmbH, Baar, Sveits Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Wolverine

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 245773 (200801229) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar 2008.

PROTOKOLL. Reg. nr. 245773 (200801229) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar 2008. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8056 Reg. nr. 245773 Søknadsnr. 200801229 Registreringshaver: Bil & Produksjon AS (org. nr. 994 697 986), Ørvella Industriområde, 3692 Sauland (tidl. Bil og

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad AVGJØRELSE Sak: 16/00209 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: SureID, Inc. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark

Detaljer

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00002 27. mars 2017 Klager: Representert ved: Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8135 Varemerkesøknad nr. 200814913 Prioritet: 2008.11.26 - Sveits (64512/08) Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati,

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom rettidig til Patentstyret den 30. oktober 2006.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom rettidig til Patentstyret den 30. oktober 2006. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8044 og 8045 Reg. nr. 234489 Søknadsnr. 200600631 Søker / innehaver: Birkebeinerrittet AS, Postboks 144, 2451 Rena Fullmektig: Advokatfirmaet Haavind Vislie

Detaljer

AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072 Klager: CCS Healthcare AB Representert ved: L-O Lundquist Patentbyrå AB Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm,

Detaljer

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7568 Reg. nr. 207 945 Varemerkesøknad nr. 2000 14006 Innehaver: Delta Lingerie, Cachan, Frankrike Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Innsiger: The Tea Board of

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7849 Søknadsnr. 2006 02994 Søker: RMC of Illinois Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. mai

Detaljer

17/ august Novartis AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ august Novartis AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00055 25. august 2017 Klager: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081 Klager: Creative Nail Design Inc Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7956 Varemerkesøknad nr. 2006 13995 Søknadsdato: 2006.12.01 Søker: Fullmektig: Ellos AB, Borås, Sverige ABC Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen a.s, Postboks

Detaljer

16/ mai Debonair Trading Internacional Lda Bryn Aarflot AS. L oreal Zacco Norway AS

16/ mai Debonair Trading Internacional Lda Bryn Aarflot AS. L oreal Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00159 29. mai 2017 Klager: Representert ved: Debonair Trading Internacional Lda Bryn Aarflot AS Innklagede: Representert ved: L oreal Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110 Klager: Candy Hoover Group SrK Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8080 Søknad. nr. 200816327 Søker: The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 Boston, Massachusetts, USA (tidl. The Gillette Company, Prudential Tower Building,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063 Klager: Heraeus Madical GmbH Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

17/ mars Swedish Oat Fiber AB Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars Swedish Oat Fiber AB Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00003 9. mars 2017 Klager: Representert ved: Swedish Oat Fiber AB Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075 Klager: Stiftelsen Oslo Hospital Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer