OMSORGSMELDING Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år"

Transkript

1 OMSORGSMELDING Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

2

3 Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4. september 2008 (sak 42/08), formannskapet 24. september 2008 (sak 163/08) og kommunestyret 5. november 2008 (sak 74/08). Kommunestyrets vedtak: Omsorgsmeldingen vedtas som grunnlag for videre utvikling av Bærum kommunes pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester.

4 SAMMENDRAG Omsorgsmeldingen omhandler kommunens ansvar for å yte tjenester i forhold til målgruppen 0 til 67 år med pleie-, omsorgs- og rehabiliteringsbehov. Felles for mange av brukerne under 67 år er at de har omfattende, og ofte sammensatte behov for tjenester. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i løpet av de siste ti år er antallet brukere under 67 år i Norge nesten fordoblet, og utgjør nå omkring ¼ av tjenestemottakerne. Bærum kommunes samlede budsjett til pleie- og omsorgstjenester er i 2008 på ca 1,5 milliarder kroner. Av dette går ca 1/3 til tjenester til brukere under 67 år, og brukerne utgjør om lag 1/3 av alle brukere av disse tjenestene i Bærum.. Bærum kommune har et variert og godt pleie-, og omsorgs- og rehabiliteringstilbud til personer under 67 år. Omsorgsmeldingen legger ikke opp til noen dramatiske endringer i tjenestetilbudet. På noen områder må det likevel gjøres viktige prioriteringer for å kunne løse de utfordringene som er beskrevet i meldingen. Kommunens tjenestetilbud skal så langt det lar seg gjøre ha en høy grad av individuell tilpasning, samtidig som særorganer/særomsorg til å gi tjenester til spesielle grupper ikke bør opprettes. Dette medfører at mennesker med funksjonshemning i størst mulig grad skal inkluderes i det ordinære tjenestetilbud. Tjenestene skal bidra til å skape trygghet og omsorg for de som ikke lenger selv er i stand til det, eller der innsats fra den enkelte eller dennes nettverk ikke lenger er tilstrekkelig til å dekke behovene. Mennesker med omfattende behov for pleie- og omsorgstjenester har ofte også sviktende somatisk helse og har dermed større behov for helsetjenester enn befolkningen for øvrig. Helsetjenestene er en helt sentral del av det samlede tjenestetilbud for mange av de grupper som omtales i meldingen. Helsetjenestene omtales ikke nærmere her, men vil bli omtalt i en egen helsemelding høsten Det er et stort mangfold av brukergrupper og en stor variasjon av tjenestebehov i kommunen. For brukere som har sammensatte tjenestebehov, skal kommunen sørge for at tjenestene blir best mulig koordinert og tilpasset den enkeltes behov. Samhandling mellom kommunens tjenester, helseforetakene, brukerne, deres pårørende og nettverk er svært viktig for å oppnå et godt helhetlig resultat. I denne sammenheng er det vesentlig å sørge for samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen, for å sikre god dialog og fellesskap rundt tilbud til den enkelte bruker. Det må være kommunehelsetjenestens og spesialisthelsetjenestens ansvar å sikre helhet og sammenheng i tilbudet, også for brukere som har behov i grenselandet mellom kommunens og spesialisthelsetjenestens ansvarsområder. Kommunen har i dag et udekket behov og ventelister for egnede boliger til yngre tjenestemottakere med omfattende tjenestebehov, herunder både utviklingshemming, fysiske og psykiske lidelser. Omsorgsmelding side 1

5 Mange brukere innenfor pleie, omsorg og rehabilitering har behov for omfattende tjenester av mange slag, og dette fører til at flere enheter og ansatte involveres i formidlingen av tjenestene. I en slik situasjon er det spesielt viktig at brukere og pårørende opplever forutsigbarhet og trygghet. Å rekruttere og beholde kompetanse er en av de største utfordringene for kommunens omsorgstjenester. Kompleksiteten i oppgavene øker. Bærum kommune må konkurrere med både helseforetak og andre kommuner for å beholde og rekruttere dyktige fagpersoner, og må derfor ha en aktiv politikk på dette området For å kunne møte fremtidens krav og utfordringer er det viktig at det legges til rette for aktiv brukermedvirkning. Både brukeren og pårørende er en ressurs som i størst mulig grad bør sikres en reell medvirkning til hvordan tjenestetilbudet tilrettelegges og utføres. De mest sentrale utfordringer for utvikling av omsorgstjenestene i årene framover er 1. Økte behov, usikre prognoser Det er svært sannsynlig at antall yngre brukere vil øke i årene framover. Hvor stor økningen blir, hvilke tjenestebehov og brukergrupper som øker, er det vanskelig å gi gode, langsiktige anslag for. Dette gir en todelt utfordring: Behov for grundigere arbeid med prognoser for utviklingen. Utviklingen må overvåkes nøye via erfaringer og nøkkeltall, slik at det på skjønnsmessig grunnlag utarbeides og oppdateres best mulig prognoser. Rådmannen arbeider med bedre rutiner for prognoser, og beskriver i meldingens kapittel 4.13 en modell som skal brukes årlig i handlingsprogramarbeidet. Fleksibilitet. Veksten kommer, men det er usikkerhet om hvilke tjenestebehov og brukergrupper som vokser mest. Så langt det er mulig bør tjenestene organiseres slik at de er mest mulig fleksible og kan tilpasses de endringene som kommer. Det vil si at tjenestene tilrettelegges slik at de er mest mulig fleksible til å møte økte og nye behov, blant annet ved at behov fortrinnsvis dekkes av det ordinære tjenestetilbud, ikke ved at det opprettes særskilte tjenester for hver enkelt brukergruppe. 2. Behov for flere tilrettelagte boliger Det er et udekket behov og ventelister for egnede boliger til yngre tjenestemottakere med omfattende tjenestebehov. Tilrettelagte boliger gir grunnlag for bedre tjenester for brukerne, og for kommunen innebærer det mulighet til sterkere fagmiljøer og mer effektiv drift. Utfordringen gjelder både antall boliger og det å sikre en boligutvikling som både ivaretar brukernes livskvalitet, kravene til godt fagmiljø og økonomisk rasjonell drift. 3. Koordinering av omfattende og sammensatte tjenestetilbud Samhandling mellom kommunens tjenester, helseforetakene, brukerne, deres pårørende og nettverk er svært viktig for å oppnå et godt helhetlig resultat. Koordinering forutsetter høy grad av brukermedvirkning ved tilrettelegging av tjenestetilbud. Omsorgsmelding side 2

6 Selv om Bærum kommune har styrket innsatsen for koordinering av tjenestene blant annet ved å opprette en koordinerende enhet, framstår behov for økt innsats på dette området som en felles utfordring i forhold til de fleste brukergrupper som omtales i denne meldingen. 4. Rekruttering og kompetanse Å rekruttere og beholde kompetanse er en viktig utfordring for kommunens omsorgstjenester. Kompleksiteten i oppgavene øker. Yngre brukere av omsorgstjenester har ofte svært omfattende og sammensatte behov for tjenester, og dermed et særskilt stort behov for at kommunen er i stand til å rekruttere stabil og kompetent arbeidskraft. Omsorgsmelding side 3

7 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER FOR OMSORGSTJENESTER UTFORDRINGER BEHOVENE ØKER, MEN HVOR MYE? ETABLERING AV BOLIGER Samlokaliserte boliger for utviklingshemmede Oppsummering SAMHANDLING OG KOORDINERING Individuell plan KOMPETANSE OG REKRUTTERING FLEKSIBLE TJENESTER KONTINUITET I TJENESTENE ARBEID OG AKTIVITET HELSEPERSPEKTIVET KVALITET OG TILBAKEMELDINGER/KLAGER BRUKERMEDVIRKNING Kompetanse- og holdningsarbeid Brukernes ansvar KOMMUNEN, STATEN OG GRÅSONER FORVALTNINGSKONTOR BRUK AV IKT RESSURSBRUK OG FREMTIDIGE RESSURSBEHOV UNGE OG ELDRE BRUKERE UTVIKLINGSHEMMEDE I SAMLOKALISERTE BOLIGER SAMLOKALISERTE BOLIGER PSYKISK HELSE AVLASTNING INDIVIDUELL AVLASTNING BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) OMSORGSLØNN AMBULERENDE HJEMMEBASERTE TJENESTER AMBULERENDE PSYKISK HELSE BEBOERE VED BO- OG BEHANDLINGSSENTRE ENHETSKOSTNADER RESSURSKREVENDE BRUKERE MODELL FOR BEREGNING AV BUDSJETT Utviklingshemmede i samlokaliserte boliger Ressurskrevende brukere Individuell avlastning og omsorgslønn Psykisk helse Bo- og behandlingssentre Sjekkliste for å anslå fremtidig budsjettbehov BESKRIVELSE AV MÅLGRUPPER OG TJENESTER UTVIKLINGSHEMMEDE Omfattende tjenester Beskrivelse av dagens tjenestetilbud Tjenestetilbud til utviklingshemmede Særlige utfordringer i forhold til utviklingshemmede BARN OG UNGDOM UNDER 18 ÅR Familieperspektivet Betydning av tidlig innsats...37 Omsorgsmelding side 4

8 5.2.3 Koordinering Overgangsfaser Hvor mange barn og unge er det i Bærum innenfor denne målgruppen? Beskrivelse av dagens tjenestetilbud Særlige utfordringer i forhold til barn og ungdom PERSONER MED ERVERVET HJERNESKADE Dagens tjenestetilbud til mennesker med ervervet hjerneskade Prognose for antall skadede og utviklingen på lang sikt Særlige utfordringer i forhold til mennesker med ervervet hjerneskade PERSONER MED PSYKISKE LIDELSER, RUS OG STORE PLEIE- OG OMSORGSBEHOV Beskrivelse av dagens tjenestetilbud Dagens tjenestetilbud Prognose for utvikling av målgruppen/tjenestebehov Særlige utfordringer i forhold til personer med psykiske lidelser og rusproblemer MYALGISK ENCAFALOPATI (ME) KRONISK UTMATTELSESSYNDROM Tjenester Særlige utfordringer i forhold til ME MENNESKER MED FYSISKE FUNKSJONSHEMMINGER Beskrivelse av brukergrupper og tjenestebehov Tjenestetilbud Særlige utfordringer i forhold til yngre fysisk funksjonshemmede YNGRE PERSONER MED DEMENS Tjenester Særlige utfordringer i forhold til yngre personer med demens KREFT Tjenester til personer med kreft Utfordringer i forhold til kreft...56 Omsorgsmelding side 5

9 1 Innledning Omsorgsmeldingen handler om tjenester til yngre brukere, her definert som brukere under 67 år. På nasjonalt nivå beskrives denne gruppen slik i St.meld. nr. 25 ( ) Mestring, muligheter og mening: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i løpet av de siste ti år er tallet på brukere under 67 år nesten fordoblet og utgjør nå snart ¼ av tjenestemottakerne. Brukergruppen under 67 år består av noen ganske få barn og unge under 18 år (2 prosent), en stor andel yngre voksne år (54 prosent) og en noe mindre andel middelaldrende år (44 prosent). Av disse er det antallet yngre voksne som har hatt den sterkeste veksten det siste tiåret. Helsemessig består gruppen tjenestemottakere under 67 år av to store og to mindre grupper (Romøren 2006). De største er mennesker som har én av mange ulike somatiske lidelser (39 prosent), blant disse dominerer nevrologiske tilstander som MS, hjerneslag og hode- og ryggskader. Psykiske lidelser er også en stor gruppe (37 prosent). De to mindre gruppene er mennesker med utviklingshemming (13 prosent) og personer med rusproblemer (9 prosent). Brukergruppen under 67 år mottar i hovedsak hjemmetjenester og svært få bor i institusjon. På kommunalt nivå er det brukerens behov som er grunnlag for tildeling av tjenester. I mange tilfeller registreres kun behovet, ikke diagnosen som er årsak til behov for tjenester. Det er derfor ikke tilstrekkelig statistikkgrunnlag til å sette opp en tilsvarende fordeling mellom forskjellige diagnosegrupper for brukere av Bærum kommunes tjenester. Det som er registrert er antall brukere av de forskjellige tjenester. Mange av brukerne har omfattende og sammensatte behov for tjenester. En og samme person er derfor ofte bruker av flere tjenester. Det stiller store krav til koordinering av tjenestene. I tillegg til de pleie- og omsorgstjenester brukerne mottar, er det mange som samtidig mottar andre særskilt tilrettelagte tjenester helsetjenester, undervisning, arbeid- og aktivitet, bolig, kultur- og fritidstjenester og barnevernstjenester. Disse tjenestene omtales ikke nærmere her, men det arbeides (våren 2008) med en egen melding om barnevernet og forberedelse til en helsemelding (høsten 2008). Bærum kommunes samlede budsjett til pleie- og omsorgstjenester er i 2008 på ca. 1,5 milliarder kroner. Av dette går ca. 1/3 til tjenester til brukere under 67 år. Omsorgsmelding side 6

10 2 Grunnleggende prinsipper for omsorgstjenester Bærum kommune har et variert og godt pleie-, og omsorgs- og rehabiliteringstilbud til personer under 67 år. Omsorgsmeldingen legger ikke opp til noen dramatiske endringer i tjenestetilbudet, men på noen områder må det likevel gjøres prioriteringer for å kunne løse de utfordringene som er beskrevet i meldingen. Omsorgsmeldingen omhandler kommunens ansvar for å yte tjenester i forhold til målgruppen 0 67 år. Tjenestene skal bidra til å skape trygghet og omsorg for de som ikke lenger selv er i stand til det, eller der innsats fra den enkelte eller dennes nettverk ikke lenger er tilstrekkelig til å dekke behovene. Følgende verdier og prinsipper er grunnleggende for pleie og omsorgstilbudet i Bærum kommune: Respekt, verdighet og anstendige levekår Mulighet for selvstendighet og mestring av eget liv Individuelt tilpassede tjenester Helhet å se hele mennesket med både fysiske, psykiske, sosiale, åndelige og eksistensielle behov. Tjenestene skal fremstå som en helhet og bære preg av fleksibilitet og kvalitet i alle ledd LEON prinsippet (laveste effektive omsorgsnivå) ligger til grunn for behandling og pleie Trygghet og forutsigbarhet er like viktig for pårørende som brukere Brukermedvirkning Det offisielle målet for norsk sosialpolitikk har vært og er fortsatt likeverd og full inkludering i samfunnet for mennesker med pleie- og omsorgsbehov. For det enkelte menneske betyr dette at de fysiske og sosiale forutsetninger legges til rette, slik at man får samme levekår og samme muligheter til å gjøre valg i forhold til sine livsforhold som alle andre. Videre innebærer målsettingen tilhørighet i det vanlige sosiale fellesskapet, bygget på respekt og akseptering. Det har vært og er fremdeles det grunnleggende prinsipp at tjenester i den utstrekning det er mulig, skal tilpasses de spesielle behov den enkelte har, med sikte på å sikre levestandarden på linje med andre av landets borgere. Dette medfører i praksis at kommunene skal legge forholdene til rette for at brukerne så langt som mulig kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Samfunnet må legge forholdene til rette slik at brukeren får medisinsk, pedagogisk og sosial hjelp, slik at de kan nytte sine evner fullt ut. Det er avgjørende for et godt liv at det enkelte individ får anledning til å bidra selv, samtidig som følelsen av å mestre eget liv og sosiale funksjoner, står helt sentralt. Omsorgsmelding side 7

11 Kommunens tjenestetilbud skal så langt det lar seg gjøre ha en høy grad av individuell tilpasning, samtidig som særorganer/særomsorg til å gi tjenester til spesielle grupper ikke bør opprettes. Dette prinsipp oppleves ofte som en utfordring når man skal planlegge å opprette kommunale tjenestetilbud. Individets funksjonsnivå kan være slik at man for å sikre en mest mulig normal livssituasjon tvinges til å etablere tilbud som er spesielt tilrettelagt. På denne måten vil man risikere samtidig både å oppfylle og å bryte normaliseringsprinsippet. Mennesker med funksjonshemming skal i størst mulig grad inkluderes i det ordinære tjenestetilbud til den øvrige befolkningen. Det vil si at de skal ha tilgang til barnehage, skole og utdanning, fritidsaktiviteter, arbeid, bolig, helsetjenester og habiliteringstilbud på lik linje med andre innbyggere. I forhold til mange av disse fasene i livet kreves tilrettelagte kommunale tilbud. Samtidig er det viktig at tilbudet til de funksjonshemmede følger føringer som er gitt for tilbud til den aldersgruppen de til enhver tid tilhører. Omsorgsmelding side 8

12 3 Utfordringer Kommunen står ovenfor en rekke utfordringer i forhold til fremtidige tjenester for mennesker med omfattende pleie-, omsorgs- og rehabiliteringsbehov. Behovet for tjenester til yngre brukere vil øke. Hvor stor økningen blir, hvilke tjenestebehov og brukergrupper som øker er det vanskelig å gi gode, langsiktige anslag for. Tjenestene må være fleksible for å møte de endringer som kommer. Det er et udekket behov og ventelister for egnede boliger til yngre tjenestemottakere med omfattende tjenestebehov. For å kunne tilrettelegge gode og effektive tjenester er det ut i fra et brukerperspektiv viktig at kommunen har et spesielt fokus på behovet for samhandling og koordinering, kontinuitet i tjenestene og ansvarsforholdet mellom forvaltningsnivåene. 3.1 Behovene øker, men hvor mye? Nasjonalt har tallet på brukere av pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester som er under 67 år, blitt fordoblet de siste ti årene. I St.meld. nr. 25 ( ) Mestring, muligheter og mening legges til grunn at en av utfordringene framover er en sterk vekst i yngre brukere med nedsatt funksjonsevne og et større spekter av helsemessige og sosiale problemer, som krever annen faglig kompetanse og et helhetlig livsløpsperspektiv på omsorgstilbudet. Lokalt for Bærum er det vanskelig å utarbeide gode prognoser. De mest ressurskrevende brukergruppene utgjør en svært liten del av befolkningen, og gjennomsnittsbetraktninger ut fra folketall fungerer ikke som indikator for hvordan endringer i behov vil slå ut lokalt. Det er vanskelig å finne egnede indikatorer for å lage en modell som beregner fremtidig ressursbehov. Det må anses som svært sannsynlig at antall yngre brukere vil øke også i Bærum. Hvor stor økningen blir, hvilke tjenestebehov og brukergrupper som øker, er det vanskelig å gi gode, langsiktige anslag for. Denne usikkerheten bør møtes på to måter: For det første bør tjenestene tilrettelegges slik at de er mest mulig fleksible til å møte økte og nye behov, bl.a. ved at behov så langt det er mulig dekkes av det ordinære tjenestetilbud, ikke ved at det opprettes særskilte tjenester for hver enkelt diagnose-/ brukergruppe. For det andre er det viktig å overvåke utviklingen nøye via erfaringer og nøkkeltall, slik at det på skjønnsmessig grunnlag utarbeides og oppdateres prognoser så langt det er mulig. Dette er nærmere omtalt i kapittel Der er det lagt opp til at man skal identifisere noen nøkkeltall som er avgjørende for utviklingen, og bruke disse i en mal eller en bruksanvisning for hvordan utvikling av ressursbehov årlig vurderes i handlingsprogramarbeidet. Hensikten er å sikre at de anslag som hvert år legges inn i handlingsprogrammet, er basert på grundig, systematisk skjønnsutøvelse. Omsorgsmelding side 9

13 3.2 Etablering av boliger Kommunen har i dag et udekket behov og ventelister for egnede boliger til yngre tjenestemottakere med omfattende tjenestebehov, herunder både utviklingshemming, fysiske og psykiske lidelser. I en slik situasjon er det en utfordring å sikre en boligutvikling som både ivaretar brukernes livskvalitet, kravene til godt fagmiljø og økonomisk rasjonell drift. Boliger og tjenester henger nøye sammen. Mange brukere kan ikke bo alene og er helt avhengig av døgnkontinuerlige tjenester. Boligenes utforming med henblikk på universell standard, plass for personalfasiliteter, nærmiljø og ikke minst hvem man har som naboer i samme hus, er avgjørende. Riktig bolig og mulighet for å kunne velge vil i mange tilfeller være avgjørende for god livskvalitet. Etablering av boliger bør i stor grad skje som enheter med plass til flere brukere, med separate private boenheter, fellesareal og gode personalbekvemligheter. Det sikrer nærmiljøet for beboerne, samtidig som det gir et utvidet fagmiljø for ansatte. Enhetene blir da ikke så sårbare ved sykdom blant ansatte, samtidig som det er lettere å beholde og rekruttere ansatte til slike miljøer. Brukersammensetningen i boligene kan være en utfordring både i forhold til hvor mange som bor sammen, alder og type funksjonshemminger. Gruppe- og samlokaliserte boliger aktualiserer behov for fellesløsninger, samtidig som respekt for den enkeltes integritet skal ivaretaes. Utfordringen er å gi brukere av boliger større muligheter til å velge hvor de vil bo, og hvem de vil bo sammen med. Rådmannen arbeider med en melding om Bærum kommunes boligpolitikk som vil bli lagt fram i løpet av I denne meldingen vil utfordringene i forhold til boliger bli beskrevet nærmere Samlokaliserte boliger for utviklingshemmede Det er til nå lagt opp til at nye boliger i Bærum kommune skal bygges som samlokaliserte boliganlegg, og at frittstående boliger avvikles og samles i nye, samlokaliserte anlegg. Med samlokaliserte boliger menes at hver tjenestemottaker har sin egen fullverdige leilighet, hvor leilighetene ligger inntil eller nær hverandre. Med bokollektiv menes at hver tjenestemottaker har eget soverom eller hybelleilighet, men deler stue, kjøkken og vaskerom med andre. Samlokaliserte boliger er et resultat av erkjennelsen av at enkeltstående boliger i ordinære bomiljøer ikke førte til normalisering og sosial integrering. I stedet førte det for mange til isolasjon og ensomhet. I samlokaliserte boliger kan beboerne finne andre med lignende bakgrunn, og muligheten for sosial kontakt er større. Videre er det større muligheter for å skape gode og levedyktige fagmiljøer, som er et gode både for de som bruker tjenestene, og for ansatte. Gode fagmiljøer er en forutsetning for å lykkes med rekruttering. I tillegg til fordelene for fagmiljø og Omsorgsmelding side 10

14 sosial kontakt, er det også økonomiske fordeler med å ha samlokaliserte boliganlegg av en viss størrelse. Gjennom private initiativ til å bygge boliger for utviklingshemmede er enda et moment i forhold til samlokalisering og størrelse på boliganlegg blitt aktualisert. Pårørende til en rekke utviklingshemmede i Bærum har tatt initiativ til bygging av privateide samlokaliserte boliganlegg som er større enn noen av de anlegg kommunen hittil har bygget. Det største anlegget har 12 boliger, mens det største i kommunal regi har 8. Med et større anlegg, blir det større variasjon i beboersammensetningen, og muligheten for at hver enkelt finner noen som passer sammen for sosial kontakt øker. Det kan virke som at en større andel av utviklingshemmede i fremtiden vil bygge, flytte til og eie egne boliger som er spesielt tilrettelagt for dem Oppsummering Ved etablering og tilrettelegging av boliger er utfordringen å optimalisere skjæringspunktet mellom individuelle behov, godt fagmiljø og effektive tjenester. Følgende forhold vil være av interesse i denne sammenheng: Fleksible løsninger med vekt på individuell mulighet til å velge balanse mellom privatliv og fellesskap Boliganleggene må være store nok til å gi et attraktivt fagmiljø/arbeidsmiljø (8 12 boenheter, men i enkelte tilfeller mindre enn 8 boenheter i et anlegg) Legge stor vekt på grundige prosesser for å komme fram til god beboersammensetning i hvert enkelt anlegg. Beboere og pårørende tas med i prosessen Aktiv bruk av IKT- hjelpemidler som kan gi økt mestringsevne Utforming av boliganlegg med henblikk på universell standard livsløpsstandard Beboere og pårørende ønsker en grundig prosess i forhold til beboersammensetning i hvert enkelt anlegg Legge vekt på bedre samhandling mellom de ulike boligtilbudene 3.3 Samhandling og koordinering Samhandling mellom kommunens tjenester, helseforetakene, brukerne, deres pårørende og nettverk er svært viktig for å oppnå et godt helhetlig resultat. Koordinering forutsetter høy grad av brukermedvirkning ved tilrettelegging av tjenestetilbud. Det etterspørres i flere sammenhenger tjenesteutøvere som har kunnskap om familiehåndtering og har evne til å være en veileder/koordinator som ivaretar en Omsorgsmelding side 11

15 samlet familie over tid. Det er oppgaver som ikke er klart definert i noen tjeneste, og det mangler kunnskap og erfaring på dette feltet. For å sikre kontinuitet for brukere som har omfattende behov for flere typer tjenester, er det opprettet en koordinerende enhet, som skal samordne kommunale tjenester og samarbeide med andre etater og eksterne tjenester for å sikre helhet og sammenheng i tilbudet til tjenestemottaker. Samarbeidsorganet Helse Asker og Bærum (HAB) er opprettet for å bidra til bedre koordinering mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Målgruppen som primært har et behov for samhandling og koordinering av tjenestetilbudet, er i utgangspunktet definert som Personer som p.g.a. skade, sykdom eller alvorlig sosial/fysisk/psykisk funksjonshemming har et omfattende behov for tjenester av langvarig karakter og hvor kommunens ulike tjenestetilbud involveres. I gruppen inngår tjenestemottakere med et bredt spekter av ulike helsemessige og sosiale behov: de kan i kortere eller lengre perioder ha behov for helsetjenester som legehjelp, fysioterapi, ergoterapi og hjemmesykepleie. Fysisk og/eller kognitiv funksjonssvikt kan innebære at de er helt eller delvis avhengig av hjelp fra andre til dagligdagse aktiviteter. Omfattende funksjonssvikt, kronisk sykdom, og kanskje sosiale begrensninger, gjør at helse- og sosialtjenester får en avgjørende betydning for at disse personene skal få en meningsfull og verdig livssituasjon. I gruppen av tjenestemottakere kan det også befinne seg personer som har et sykdomsbilde, hvor belastningen på pårørende er så stor at avlastningstiltak må til for at de skal holde ut over tid og ivareta pleie- og omsorgsoppgavene på en forsvarlig måte. Organisatorisk har Bærum kommune en struktur hvor tjenestetilbudet er organisert i programområder, hvor det enkelte tjenestested har god kompetanse på en bestemt type tilbud, enten behovet er stort eller lite. Dersom samme bruker har andre behov for tjenester, må andre tjenestesteder inn i bildet for å dekke dette behovet. En slik vertikal modell er først og fremst tilpasset brukere som har et endimensjonalt og avgrenset behov for tjenester innenfor et bestemt område. Imidlertid har mange brukere et mer sammensatt behov for tjenester som involverer flere programområder og forvaltningsnivåer. I møtet mellom disse brukerne og et vertikalt organisert tjenestetilbud oppstår et betydelig behov for koordinering. Det er et stort mangfold av brukergrupper og en stor variasjon av tjenestebehov i kommunen. For brukere som har sammensatte tjenestebehov skal kommunen sørge for at tjenestene blir best mulig koordinert og tilpasset den enkeltes behov. Kompleksiteten og kompetansebehovet er sterkt økende fordi mange brukere har ulike typer funksjonsnedsettelse. Resultatet av medisinske nyvinninger er at flere liv reddes, men også at flere har et liv foran seg med omfattende funksjonsnedsettelser og bistandsbehov. Det har skjedd en gradvis forskyvning av ansvar og oppgaver fra stat og fylkeskommune til kommunene. Dette gjelder innenfor alle sektorer, men merkes kanskje mest innenfor helse- og sosialtjenestenes område. Kravet til helhetlig tilnærming blir som følge av dette stadig viktigere, og fører til at alle må ha et Omsorgsmelding side 12

16 sterkere fokus på kompetanse i samhandling og kommunikasjon. Dette gjelder samhandling mellom enheter og sektorer i kommunen, samhandling mellom forvaltningsnivåer og ikke minst mellom tjenesteyter og brukere Individuell plan Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven gir tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester en rett til å få utarbeidet en individuell plan. Retten til individuell plan er også hjemlet i pasientrettighetsloven. Individuelle planer er ment å bidra til at tjenestemottakere som trenger det får et helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Planen skal være et pedagogisk verktøy for å sikre at de ulike tjenestene koordineres og blir vurdert i en sammenheng. Individuell plan kan ikke betraktes som en enkelttjeneste men mer som en arbeidsmetode. Det kan likevel klages på et avslag på en henvendelse (søknad) om individuell plan og dersom planen ikke oppfyller rimelige kvalitetskrav når det gjelder innhold og planprosess. I tråd med disse målsetningene, samt med sentrale føringer og lovverk, er individuell plan et viktig redskap for å oppnå bedre koordinering for den enkelte bruker. Individuell plan synliggjør fremtidige behov og bidrar til et helhetlig, koordinert og individuelt tilrettelagt tilbud. Individuell plan kan brukes som et redskap for brukers medvirkning i egen rehabiliteringsprosess, samt for samarbeid på tvers av tjenester og forvaltningsnivå. I arbeidet med individuelle planer er rollen som personlig koordinator av stor betydning. Personlig koordinator er brukerens kontaktperson i kommunen og hjelper brukeren til å få et helhetlig og koordinert tilbud. Det er viktig at det skapes en felles forståelse for hva koordinatorrollen innebærer samt at ansvar og arbeidsoppgaver er konkretisert. Dette kan medføre behov for opplæring bl.a. i forhold til lovverk og hvordan individuelle planer utarbeides. 3.4 Kompetanse og rekruttering Å rekruttere og beholde kompetanse er en av de største utfordringene for kommunens omsorgstjenester. Kompleksiteten i oppgavene øker. Bærum kommune må konkurrere med både helseforetak og andre kommuner for å beholde og rekruttere dyktige fagpersoner, og må derfor ha en aktiv politikk på dette området. Et viktig grunnlag for evnen til å beholde og rekruttere fagpersoner er kommunens omdømme. Det gjelder både Bærum kommunes omdømme generelt, kommunens omdømme som arbeidsgiver og omdømmet til kommunens tjenester. I et fremtidig stramt arbeidsmarked, vil utfordringen være både antall hoder og hender, hva slags kompetanse de innehar og riktig bruk av den. Prognoser for arbeidsmarkedet tilsier at det å rekruttere tilstrekkelig antall ansatte er hovedutfordringen, dernest å sørge for tilstrekkelig kompetanse, og til slutt riktig bruk av ansatte og deres kompetanse. Omsorgsmelding side 13

17 Det vil bli stilt større krav til kompetanse og tverrfaglighet. Det er nødvendig med samarbeid på tvers av tradisjonelle profesjonsgrenser for å sikre helhetlige og flerfaglige miljøer, som er i stand til å yte tjenesten der brukeren befinner seg. Det er sannsynlig at slike miljøer også er lettere å rekruttere til, enn til mer ensartete fagmiljøer. Uavhengig av hvilken utdanning den enkelte har, vil kommunen måtte ha en betydelig innsats for å sikre at den enkelt ansatte har god forhandlingskompetanse. Med forhandlingskompetanse menes evnen til å lytte til den enkelte beboer. Ta dennes opplevelse av sin tilstand på alvor. Vise respekt for det enkelte individ i den livsfasen vedkommende befinner seg i, og samtidig benytte den faglig kompetansen for å yte god og tilpasset hjelp. Dette må gjøres i et samspill mellom tjenestemottaker og tjenesteyter, som gjør at mottakeren ikke føler seg overkjørt, og at denne ikke opplever at fagpersonen vet best om mottakerens eget liv. Å skape forhandlingskompetanse hos den enkelte tjenesteyter er foruten den enkelte medarbeiders ansvar også i stor grad et ledelsesansvar. 3.5 Fleksible tjenester I dag gis ofte tilbud ut i fra diagnose, og det opprettes spesialiserte tilbud for de forskjellige diagnosegruppene. Det kan være skarpe grenser mellom slike tilbud, selv om de retter seg mot personer med sammenliknbare behov og funksjonsnivå. Slike grenser kan være fordyrende, fordi de opprettes atskilte tilbud til forskjellige diagnosegrupper, selv om brukernes behov er sammenfallende. Grenser mellom tjenestetilbud har også en tendens til å skape gråsoner, fordi det finnes brukere som ikke passer fullt ut inn i definisjonen av målgruppen for noen av tjenestene. En måte å skape større fleksibilitet på er å legge vekt på at flest mulig skal få dekket sine behov i generelle/ordinære tjenestetilbud tjenestetilbud som tar utgangspunkt i brukerens behov og funksjonsnivå i stedet for diagnose. Det vil i så fall føre til at brukere i forskjellig alder og med forskjellige diagnoser mottar tjenester fra samme enhet. 3.6 Kontinuitet i tjenestene Mange brukere innenfor pleie og omsorg har behov for omfattende tjenester av mange slag og dette fører til at flere enheter og mange ansatte involveres i formidlingen av tjenestene. I en slik situasjon er det viktig at brukere og pårørende opplever forutsigbarhet og trygghet. Imidlertid gir brukere som har omfattende behov for kommunale tjenester, utrykk for at det er for mange forskjellige ansatte som yter tjenestene. For noen blir antallet hjelpere så stort at de opplever det som en belastning, og at det bryter ned en nødvendig forutsigbarhet og kontinuitet. Det er en stor utfordring å skape kontinuitet i tjenestetilbudet. Det gjelder både kontinuitet i forhold til at forskjellige involverte tjenester er godt koordinert, og kontinuitet i forhold til antall personer som yter tjenester hos den enkelte bruker. Omsorgsmelding side 14

18 Det er viktig å utnytte mulighetene for mer fleksible arbeidstidsordninger som ligger i arbeidsmiljøloven. Arbeidstidsordninger som er med på å gjøre det lettere å opprette større stillinger, og som skaper større fleksibilitet for ansatte til selv å bestemme hvor mye og når de vil jobbe, vil gjøre det mer attraktivt å fortsette å arbeide i omsorgstjenesten. Det er flere kryssende hensyn når målet om redusert bruk av deltidsstillinger i pleieog omsorgstjenesten skal vurderes. De viktigste hensynene er: brukernes behov for kontinuitet i tjenesten og et lavt antall omsorgsytere å forholde seg til for den enkelte behov for tilfredsstillende helgebemanning ansattes rett til å skjermes mot ubekvem arbeidstid deltidsansattes ønske om hele stillinger Både for kommunen som tjenesteyter og for de som bruker tjenestene, er det et mål å redusere antall hjelpere og skape mer kontinuitet i tjenesten. Bærum kommune har iverksatt flere tiltak som skal bidra til økt kontinuitet som for eksempel flere heltidsstillinger og økt andel ansatte med fagutdanning (som kan bidra til lavere turnover). Alternative turnusordninger som kan gi mer kontinuitet og færre ansatte hos den enkelte bruker, er også aktuelt. Et av de forhold som bidrar til høyt antall hjelpere hos den enkelte bruker, er vikarer som benyttes for å få helgeturnus til å gå opp. Dette gir både mange små stillinger og er i tillegg en gruppe med høy turnover, dvs personalet skiftes ut relativt hyppig. Dette må ses opp mot at arbeidstidsordninger som gjør at det faste personalet dekker større andel av helgene gjør arbeidsplassene mindre attraktive og kan skape rekrutteringsproblemer. For å skape bedre forutsigbarhet og kontinuitet ved tjenesteytingen kan det også være hensiktsmessig å se nærmere på hvordan og når tjenestene ytes. En god del av brukerne gir utrykk for at formidling av tjenester ikke alltid er tilpasset brukerens behov og døgnrytme. En slik situasjon er ikke tilfredsstillende, og for å kunne skape bedre samsvar mellom behov, døgnrytme og tidspunkt for når tjenestene ytes, vil det være aktuelt å se nærmere på eksisterende fag-/profesjonskulturer og tradisjoner for tjenesteyting. I tillegg vil det i en slik prosess være aktuelt å jobbe med grunnleggende verdier og holdninger hos de ansatte, hvor bl.a. prinsippet om at det er tjenesteyterne som i størst mulig grad skal tilpasse seg mottakeren er viktig. 3.7 Arbeid og aktivitet Arbeid og aktivitet er en viktig del av livet for de fleste mennesker. For mennesker med funksjonshemming kan det være mange barrierer for deltakelse i det ordinære arbeidsliv. Tilbud om arbeid eller aktivitet på dagtid er en viktig faktor for normalisering, trivsel og deltakelse i samfunnet. Omsorgsmelding side 15

19 Bærum kommune har omfattende tilbud om arbeid og aktivitet for mennesker med funksjonshemminger, både ved kjøp av tjenester fra tilrettelagte virksomheter, og i kommunens egen regi ved Bærum Kommunale Arbeidssentra (BKA). BKA er et tilbud til voksne mennesker med ulike funksjonshemminger. Det er 75 tilrettelagte arbeidsplasser og 10 tilrettelagte aktivitetsplasser. BKA tilbyr tilrettelagte, produksjonsorienterte arbeidsplasser. Virksomheten er basert på arbeidssentermodellen, dvs. at arbeidstakere med ulikt funksjonsnivå jobber sammen i produksjonsgrupper for å ferdigstille produkter, overholde leveringsfrister og nå inntjeningskrav. Det er en utfordring å tilby tilrettelagte arbeidsplasser til alle som ønsker det. Brukere av tilrettelagte arbeidsplasser har gitt innspill gjennom Rådet for Bærum Kommunale Arbeidssentra (BKA-rådet), hvor de understreker at det å ha en jobb å gå til som arbeidstakerne trives i, betyr alt. De peker på at det er viktig at man føler at man er til nytte for samfunnet, og at samfunnet har behov for den arbeidskraften som arbeidstakerne kan tilby. BKA-rådet ønsker at tilbudet av tilrettelagte arbeidsplasser bør styrkes, og at det også bør tilbys økt innsats for å hjelpe de som ønsker å gå ut i det ordinære arbeidslivet etter en kvalifiseringsperiode ved et av kommunens arbeidssentre. Enkelte brukere kan ikke nyttiggjøre seg eksisterende tilrettelagte arbeidsplasser. For denne gruppen er det viktig å etablere et tilbud som skal bidra til en meningsfull hverdag med varierte aktiviteter og opplevelser, hvor det tas utgangspunkt i den enkeltes individuelle behov og interesser. Et slikt aktivitetstilbudet er et dagtilbud som i Bærum kommune tilbys ved flere steder. Tilbudet er ikke en lovpålagt tjeneste. Uten aktivitetstilbud øker behovet for tilsyn eller innsats i egen bolig for at brukeren skal være i stand til å ha omsorg for seg selv. I tillegg framhever brukere og pårørende at aktivitetstilbud er viktig for å oppleve verdsetting og livskvalitet. Med bakgrunn i rådmannens mål i handlingsprogram om at rådmannen skal ha avklart ambisjonsnivå og organisering av kommunens innsats for sysselsetting av yrkesvalgshemmede, legger rådmannen våren 2008 fram en omfattende rapport om Sysselsetting av yrkeshemmede i Bærum. I denne utdypes og konkretiseres kommunens innsats i forhold til arbeid og aktivitet. 3.8 Helseperspektivet Mennesker med omfattende behov for pleie- og omsorgstjenester har ofte også sviktende somatisk helse og dermed større behov for helsetjenester enn befolkningen for øvrig. Helsetjenestene er en helt sentral del av det samlede tjenestetilbud for mange av de grupper som omtales i denne meldingen. Helsetjenestene omtales ikke nærmere her, men vil bli omtalt i en egen helsemelding høsten Det er imidlertid viktig å merke seg at de utfordringer i forhold til samhandling og koordinering av tjenester som omtales i denne meldingen, også omfatter helsetjenester. Det er av vesentlig betydning for brukerne at alle tjenestene tilstreber å framstå som et samlet og helhetlig tilbud tilpasset brukerens individuelle behov. Omsorgsmelding side 16

20 3.9 Kvalitet og tilbakemeldinger/klager Brukernes mulighet til å gi tilbakemeldinger på hvordan tjenestene oppleves er viktig for å kunne sikre god kvalitet på tjenestene. Innenfor pleie- og omsorgstjenestene finnes det i dag fire formaliserte ordninger som gir mulighet for tilbakemelding fra brukerne: 1. Formell klageadgang etter forvaltningsloven i forhold til tildeling eller avslag på tjenester 2. Egen prosedyre for tilbakemelding om opplevd kvalitet på utførelsen av tjenester som mottas 3. Brukerråd som behandler og gir råd i forhold til tjenestens kvalitet og innhold 4. Gjennomføring av bruker- og pårørendeundersøkelser I tillegg har Bærum kommune en egen registrering av avvik, dvs hendelser der utførelse av tjenester ikke skjer som forutsatt. Det er en felles elektronisk løsning for enkel registrering av avvik. Hvis eksisterende systemer skal få en reell påvirkning i forhold til hvordan tjenestene tilrettelegges og utføres, er det nødvendig at brukernes tilbakemeldinger og synspunkter analyseres og følges opp med nødvendige praktiske tiltak/endringer. I dette inngår også en fortløpende dialog med de ansatte, slik at tilbakemeldinger får konsekvenser for hvordan tjenestene ytes. Brukernes tilbakemeldinger indikerer at en slik kobling mellom eksisterende systemer ikke fungerer optimalt Brukermedvirkning For å kunne møte fremtidens krav og utfordringer er det viktig at det legges til rette for aktiv brukermedvirkning. Både brukeren og pårørende er en ressurs som i størst mulig grad bør sikres en reell medvirkning til hvordan tjenestetilbudet utformes, tilrettelegges og utføres. Økt brukermedvirkning og individuell tilpasning av tjenester er viktige faktorer for å møte morgendagens samfunn. Dette er verdier som har større oppslutning blant yngre brukere av tjenestene sammenlignet med eldre, og kan derfor fungere som en indikator på hva fremtidens brukere vil legge vekt på. Sterkere brukerinnflytelse bør derfor på ulike måter gjennomsyre pleie- og omsorgstjenesten. Ved utforming av tjenestetilbudet bør man vektlegge større valgfrihet og bedre individuell tilpasning av innholdet i tjenestetilbudet. Å få et tjenestetilbud tilrettelagt i samsvar med egne behov, verdier og kultur er vesentlig i en slik sammenheng. Brukermedvirkning i Bærum kommune skal bidra til økt innflytelse for enkeltpersoner i beslutningsprosesser som angår egen livssituasjon på individnivå - og der representanter for organisasjoner medvirker i utforming av tjenester og tiltak på systemnivå. Innen pleie- og omsorgstjenestene har Bærum kommune en modell med brukerråd på hvert tjenestested som skal ivareta brukernes innflytelse på systemnivå. Disse brukerrådene er et viktig virkemiddel for at tjenestens utforming skal skje i Omsorgsmelding side 17

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven IS-1201 Veileder Heftets

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Handlingsplan for habilitering av barn og unge

Handlingsplan for habilitering av barn og unge IS-1692 Handlingsplan for habilitering av barn og unge Høringsutkast 23.4.09 1 Heftets tittel: Handlingsplan for habilitering av barn og unge/høringsutkast 23.4.09 Utgitt: Bestillingsnummer: IS-1692 Utgitt

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer