Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146"

Transkript

1 Teori

2 Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146 Innhold FORORD...5 INNLEDNING... 6 OPPTAKSKRAV... 7 KATEGORI I...7 KATEGORI II...7 OPPTAKSPRØVE/KRAV TIL NORSK FOLKEHJELP SANITETS AMBULANSEUTDANNING...7 FORSLAG TIL GJENNOMFØRING... 9 KURSETS HOVEDMÅL...10 BEGRUNNELSE AV HOVEDMÅL...10 DEFINISJONER...11 INSTRUKSER INSTRUKS FOR KURSLEDER VED AMBULANSEPERSONELLKURS...12 INSTRUKS FOR FAGLIG LEDER(E) VED AMBULANSEPERSONELLKURS INSTRUKS FOR INSTRUKTØRER VED AMBULANSEPERSONELLKURS...13 GJENNOMFØRING VURDERING AV DELTAGEREN...14 KURSAVSLUTNING/EKSAMEN...15 PENSUMOVERSIKT AKUTTE SKADER...18 AMBULANSENS OPERATIVE FUNSKJONER...18 GRUNNLEGGENDE AMBULANSE MEDISIN...19 SKJEMAER SOM SKAL SENDES INN...20 AKUTTMEDISIN BAKGRUNN FOR UNDERVISNINGEN:...21 MODULMÅL FOR UNDERVISNINGEN...21 KUNNSKAPSMÅL...22 FERDIGHETSMÅL...23 HOLDNINGSMÅL...23 GJENNOMFØRING AV UNDERVISNINGEN...24 Emneoversikt A1 Kursåpning...26 A2 Plassering av frivillig ambulansepersonell i redningstjenesten...28 A3 Lover og forskrifter, dokumentasjon og internkontroll...30 A4 Etikk, pasientkontakt...32 A5 Medisinsk nødmeldetjeneste AMK...34 A6 Kollegastøtte...36 A7 Renhold smitte - hygiene...38 A8 Gjennomgang av akuttmedisinsk utstyr og av ambulansen...40 A9 Anatomi og fysiologi generelt...42 A10 Undersøkelsesteknikk...44 A11 D-HLR...46 A12 Oksygen og sug, vurderinger og teknisk...48 A13 Bevisstløshet...51 A14 Brystsmertepasient - hjertelidelser...53 A15 Respirasjonsproblemer lungelidelser...55

3 Ambulansepersonellutdanning, teori Side 3 av 146 A16 Respirasjonsproblemer toraksskader...57 A17 Magesmerter akutt abdomen...59 A18 Magesmerter - abdominalskader...61 A19 Sirkulasjonssvikt...63 A20 Kramper epilepsi m.m A21 Diabetes/sukkersyke...67 A22 Forgiftninger A23 Bruk av medisinsk utstyr...71 A24 Hode nakke ryggskader...73 A25 Brannskader...75 A26 Brudd - leddskader...77 A27 Høyenergiskade skademekanismer vurdering av energioverføring...79 A28 Hypotermi...81 A29 Drukning og dykkerulykker...83 A30 Undersøkelse og sykdom hos barn...85 A31 Barnet som traumepasient...87 A32 Barn i krise og sorg...89 A33 Psykiske lidelser...91 A34 Fødsel...93 A35 Spesielle forhold hos eldre...95 GRUNNLEGGENDE REDNINGSTEKNIKK TASS...96 BAKGRUNN FOR UNDERVISNINGEN:...96 Modulmål for undervisningen:...96 Kunnskapsmål Ferdighetsmål...97 HOLDNINGSMÅL...98 GJENNOMFØRING AV UNDERVISNINGEN:...98 Emnefordeling:...98 R1 Egensikkerhet - vurdering...99 R2 Egensikkerhet - tilgjengelig utstyr R3 Redningsetater i Norge R4 Bruk av helikopter R5 Kart og kompass, gatekart og GPS R6 Samband og helseradionett R7 Bruk av tauverk - knuter R8 Sikring av mannskaper ved hjelp av tau R9 Sikker transport av pasient på båre R10 Funn og transport av døde R11 Brannslukking bruk av pulver, vann og tepper R12 Enkle frigjøringsprinsipper, bruk av verktøy. Kollisjonsputer R13 Redning i vann og sjø SKADESTEDSLÆRE BAKGRUNN FOR UNDERVISNINGEN: Modulmål for undervisningen: KUNNSKAPSMÅL FERDIGHETSMÅL HOLDNINGSMÅL GJENNOMFØRING AV UNDERVISNINGEN: Emnefordeling: S1 Organisering på skadestedet, planskisser S2 Organisering på skadestedet, taktikk...129

4 Ambulansepersonellutdanning, teori Side 4 av 146 S3 Prioritering S4 Farlig gods TJENESTEBEREDSKAP BAKGRUNN FOR UNDERVISNINGEN: MODULMÅL FOR UNDERVISNINGEN: KUNNSKAPSMÅL FERDIGHETSMÅL HOLDNINGSMÅL GJENNOMFØRING AV UNDERVISNINGEN: Emnefordeling: T1 Operativt arbeid ved transporter og tjenesteberedskap T2 Forarbeid, planlegging og ressursbruk ved tjenesteberedskap. Beredskapskrav T3 Den frivillige ambulansetjenestens plassering og oppgaver ved tjenesteberedskap T4 Synliggjøring mot utøver og publikum, forhold til presse T5 Etterarbeid etter tjenesteberedskap...145

5 Ambulansepersonellutdanning, teori Side 5 av 146 Forord Bakgrunnen for denne opplæringsplanen er å utvikle en felles plattform med enhetlig kompetanse for organisasjonsdrevne ambulanser og sanitetsvakter. Hensikten med dette arbeidet har hele tiden vært å utvikle en kompetanse som tar sikte på å supplere profesjonell ambulansetjeneste og kunne ivareta beredskapsvakter, katastrofeberedskap og kunne bistå med personell og utstyr ved større ulykker. Stortingsmelding 43-( ), Om akuttmedisinsk beredskap gav signaler om økte kompetansekrav for den frivillige ambulansetjenesten. Etter innstilling fra Sosialkomiteen gjorde Stortinget følgende vedtak: Det må utarbeides særskilte kompetansekrav til frivillige mannskaper som er engasjert i en suppleringstjeneste, for eksempel ved idretts- og kulturarrangementer og ulike redningsaksjoner. På bakgrunn av dette har ambulansekomiteene til Norges Røde Kors og Norsk Folkehjelp, tatt initiativ til å lage en enhetlig utdanningsplan for sine medlemmer som er realistisk og oppnåelig ut fra flere forhold. Vi har måtte ta hensyn til at utdanningen skal gjøres på fritiden til deltakerne, samtidig som kostnadene skal holdes nede uten at dette i vesentlig grad måtte gå på bekostning av kvaliteten av opplæringen eller kompetansen for utøvelse av arbeid i den frivillige delen av redningstjenesten i Norge. Selve kurset utgjør 200 timer, og bygger for våre organisasjoners del videre på en minimum 96 timers forkursing, samt 2 års allsidig praksis i et lokalt hjelpekorps eller sanitetsgruppe, som skal være dokumentert av lokal leder. Vi vil rette en stor takk til alle faginstanser innen brann- og redning, politi, hjelpekorps og sanitetsgrupper, som alle på hver sine måter har bidratt med gode råd og veiledning under prosessen. Norsk Folkehjelp 8. oktober 2005

6 Ambulansepersonellutdanning, teori Side 6 av 146 Innledning Opplæringsplanen tar sikte på å gi en enhetlig opplæring for mannskaper innenfor akuttmedisin, redningsteknikk og skadestedslære og tjenesteberedskap. Selve opplæringsplanen er bygget opp med en generell del, 4 fagmoduler og vedlegg. Den generelle delen gir et bilde av hovedmålet for kurset, samt begrunnelse, definisjoner og opptakskrav som stilles før deltakerne kan starte utdanningen. Videre er opplæringsplanen bygget opp med 4 fagmoduler i ulikt omfang og med ulik vekting; akuttmedisin grunnleggende redningsteknikker TASS skadestedslære tjenesteberedskap. Hver enkelt fagmodul er bygget opp med bakgrunn for undervisningen, modulmål, et sett kunnskapsmål, ferdighetsmål og holdningsmål, gjennomføring av undervisningen, emneoversikt og leksjoner. Under hver leksjon er det satt opp mål for timen, kunnskapsnivå før timen, veiledning for gjennomføring av timen, litteraturhenvisninger og hvilket utstyr som kreves til timen. Til hver enkelt leksjon er det også utarbeidet arbeidsoppgaver som deltakerne skal besvare og ha godkjent før undervisningen. I arbeidsoppgavene skal både tidligere kunnskaper på området repeteres og ny kunnskap erverves. Bakerst i opplæringsplanen, vil det være diverse aktuelle vedlegg, slik som søknadsskjema, deltakerdokumentasjon, pensumoversikt, transportjournaler og journaler for DHLR. Det forutsettes at alle deltakerne får utdelt opplæringsplanen ved kursstart, slik at de kan bruke dette som et redskap og styrepinner i læringsprosessen frem til godkjent personell. Selve kurset gir 200 tellende timer etter følgende fordeling; Undervisning med instruktør; Dokumentert individuelt arbeid Veiledning Øvelser Sum 98 timer 88 timer* 8 timer 6 timer 200 timer *= disse timene er stipulert til for-/etterarbeid i undervisningssammenheng, dokumentert i form av innsending og godkjenning av arbeidsoppgaver. I 2001 ble kompetansebeviset for utrykningsførere vedtatt, og dette resulterte i at våre nye medlemmer som skal føre utrykningskjøretøy også må ha dette beviset. Dette kurset må arrangeres separat.

7 Ambulansepersonellutdanning, teori Side 7 av 146 Opptakskrav Kategori I Grunnopplæring Sanitet Videreopplæring Sanitet Utvidet Førstehjelp 30 timer 30 timer 15 timer Kategori II Personell med annen tilsvarende bakgrunn som ligger i Kategori I Opptaksprøve/krav til Norsk Folkehjelp Sanitets ambulanseutdanning Etter lokal vurdering; inntaksoppgave Vi anbefaler at man bruker en inntaksoppgave. Denne kan kartlegge både motivasjon og faglig nivå. Alternativt at man tidlig i kurset har caseoppgaver som vurderes for å veilede deltakeren Teoretisk kartleggende prøve Vi anbefaler at man bruker en kartleggende prøve tidlig i kurset. Dette kan være en caseoppgave eller en avkrysningsprøve. Bruk gjerne prøven til utvidet førstehjelp. Fåes ved henvendelse til kurskontoret Fysisk opptaksprøve Her skal vi vurdere om personen er skikket til å utøve tjenesten. Dette er viktig for å unngå skade på eget mannskap og pasient! Testen skal omfatte flere stasjoner der deltakeren utfører tester sammen med makker; Sikkerhetsbestemmelser - Rask innføring i løfteteknikk - Veileder følger med og griper inn dersom gal teknikk Testen, utføres to og to; - Løfte en person på ca 80kg på gullstol/bærestol opp tre etasjer - Bære båre med person på 80 kg minst 50 meter, nettingbåre el.l Bytt ende og tilbake 50 meter Ikke alvorlig kriminalitet Vedkommende må ha vist plettfri vandel for å kunne delta på kurs. Ved tvil konsulteres faggruppe ambulanse. Egenerklæring om helse Deltakeren kan ikke ha alvorlig sykdom som kan utgjøre problem under utøvelse av tjenesten, herunder alvorlig hjertesykdom, epilepsi med anfall, alvorlig psykisk sykdom, ellers etter vurdering. Alderskrav Kravet er satt til gjeldende myndighetsalder: 18 år. Man kan begynne kurset dersom man fyller 18 samme år.

8 Ambulansepersonellutdanning, teori Side 8 av 146 Andre krav Deltakeren må før kursstart - levere undertegnet taushetsløfte - være medlem - ha levert påmeldingsskjema med underskrift av leder Personer som ønsker å gå kurset og ikke skal ut i operativ ambulansetjeneste Dersom det er ledige kursplasser kan man etter vurdering la personer delta på kurs som ikke oppfyller det fysiske kravet over. Personen kan ikke autoriseres som ambulansepersonell

9 Ambulansepersonellutdanning, teori Side 9 av 146 Forslag til gjennomføring På bakgrunn av at deltakerne stiller med ulike forutsetninger for å ta del i denne opplæringen, er flere ulike pedagogiske virkemidler tatt i bruk for å kunne legge forholdene til rette for flest mulig. Hvert enkelt kurs tar inn deltakere, etter nærmere definerte opptakskrav. Deltakerne fordeles i grupper. Hver av gruppene får oppnevnt en veileder, som da har et spesielt ansvar å følge opp deltakerne i gruppen sin gjennom hele opplæringen, fra start til endelig godkjenning. Hver enkelt gruppe deler seg igjen opp i makkerteam. Etter at kursopptaket og gruppeinndelingen er foretatt, får deltakerne tilsendt et sett med arbeidsoppgaver og aktuelle litteraturhenvisninger, som skal sendes veileder for godkjenning, før helgesamlingen, der det samme fagstoffet skal gjennomgås. Dette for å kvalitetssikre kunnskapsnivået hos den enkelte kandidat. Under helgesamlingene gis det undervisning med instruktør, praktisk og teoretisk. Videre gis det anledning for individuell-, makker- og/eller gruppeveiledning. Hver enkelt gruppe skal ha tilgang på sin egen ambulanse under helgesamlingene og det er disse som i vesentlig grad danner grunnlaget for opplæringen. Gjennom helgesamlingen skal hver gruppe lage en turnus på den øvelsesambulansen som gruppen disponerer, og de vil da bli kalt ut på øvelsesoppdrag som står i rimelig forhold til det kunnskaps- og ferdighetsnivået som kandidatene til enhver tid skal ha under kurset. Kvalitetssikring av holdningsmålene til opplæringen, skjer gjennom en helhetlig vurdering av kandidatens skikkethet i forhold til utøvelse praktisk og teoretisk. Den teoretiske prøven består i å svare på et utvalg av de allerede innsendte arbeidsoppgavene og andre spørsmål innenfor de ulike fagmodulene. Dette for å kvalitetssikre grundig forarbeid før helgesamlingene. Teoriprøvene og praktiske prøver godkjennes av kursleder og veileder. De praktiske prøvene består i å løse 2-3 oppdrag på en tilfredsstillende måte, der det tas sikte på at det meste av utstyret i ambulansen er i bruk. De praktiske prøvene vurderes av veileder og kursleder. Kurset legges opp til 5 helgesamlinger, og det er utarbeidet arbeidsoppgaver for alle leksjoner. Ved stryk kan kandidaten ta ny prøve, og det er satt en grense ved 3 forsøk. Det er ikke satt noen grense for hvor raskt etter første prøve kandidaten kan gå opp til ny prøve, og kandidaten bør kunne ta ny prøve alene og ikke vente til fastsatte datoer.

10 Ambulansepersonellutdanning, teori Side 10 av 146 Kursets hovedmål kunne ha forståelse for lokal beredskap, samt kunne utføre og dokumentere suppleringsoppdrag for ambulansetjenesten på en tilfredsstillende og kvalitetssikker måte. Begrunnelse av hovedmål Gjennom hovedmålets formulering er det tatt hensyn til at denne opplæringen er beregnet for personell innen den frivillige redningstjenesten i Norge. Etter at kurset er avsluttet, og deltakerne er godkjent skal de ha en dypere forståelse for hva lokal beredskap innebærer for totalberedskapen, og kunne utføre suppleringstjeneste der det offentlige trenger bistand. Deltakerne skal også kunne gjøre en innsats i tilfelle store ulykker, og yte akuttmedisinsk hjelp og transport av pasienter i terrenget. Kurset tar også sikte på å bidra til positive holdninger i forhold til jevnlig sjekk og kontroll av beredskapsutstyr. Videre skal deltakerne ha forståelse for sikkerheten til både redningsmannskaper og pasient i forbindelse med de oppdrag som utføres, samt at dette skal kunne utføres på en kvalitativ sikker måte. Etter kurset skal deltakerne også ha gode kunnskaper om dokumentasjonsrutiner, og kjenne til de juridiske sidene som de blir berørt av i denne tjenesten, samt å kunne lage gode rutiner for lokal tjeneste der dette blir ivaretatt. For å kunne utføre enkle rednings- og ambulanseoppdrag, er det tatt med en akuttmedisinsk del som bygger videre på grunn- og videregående kurs i førstehjelp. Den akuttmedisinske opplæringen i dette kurset legger derfor vesentlig vekt på teknikker og ferdigheter, samtidig som det kreves dokumentasjon av deltakernes kunnskapsnivå under hele prosessen. Den redningstekniske delen av kurset legger opp til et vidt spekter av aktuelle redningsoppdrag, som er aktuelle for de frivillige organisasjonene også i dag. Det er tatt inn som forutsetning at det gjennomføres lokale fagkurs for å kunne dekke de spesielle lokale behovene fullt ut ; alpine redningskurs, vann- og sjøredningskurs o.l.

11 Ambulansepersonellutdanning, teori Side 11 av 146 Definisjoner Beredskap: Med beredskap menes alle tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak som hindrer at en inntrådt faresituasjon utvikler seg til en ulykkessituasjon, eller som hindrer eller reduserer skadevirkningene av inntrådt ulykkessituasjon. Redningsoppdrag: Beredskapsvakter: Katastrofeberedskap: Ettersøkning: Med redningsoppdrag menes den øyeblikkelig innsats som iverksettes for å redde mennesker fra død eller skade som følge av akutte ulykkes- eller faresituasjoner, og som ikke blir ivaretatt av særskilt opprettede organer eller ved særlige tiltak. 1 Tilstedevakt ved arrangementer hvor arrangør eller forskrifter krever beredskap. De frivillige organisasjonene utgjør selve grunnstammen i den norske redningstjenesten, og organisasjonenes ambulanser er derfor med i de fleste helseforetaks ambulanseplaner, for å hjelpe til ved større ulykker der behovet overstiger den etablerte beredskapen. Politiet har plikt til å ettersøke personer som er kommet bort under omstendigheter som gir grunn til å anta at det har skjedd eller kan skje en ulykke 2. Sokning Leting etter druknede personer. 1.linjetjeneste: Suppleringstjeneste: Alle Norsk Folkehjelp Sanitets ambulansevirksomheter som har avtale med helseforetaket om hovedansvar for ambulansetjenesten i sitt område. Alle Norsk Folkehjelp Sanitets virksomheter som har fast avtale med helseforetaket om godtgjørelse for å bistå hovedutøveren med suppleringskjøring, hvor inntekten tilfaller lokallaget. Norsk Folkehjelp Sanitets grupper som har ambulanser til bruk ved sanitetsvakter og lignende, men har avtale med helseforetaket om betaling pr oppdrag. 1 Utdrag fra: Det kgl.justis- og politidepartement, politiavd. 1990: Direktiv for politiet om redningstjenesten, kap. 1.1 Redningstjeneste definisjon. 2 Utdrag fra: Det kgl.justis- og politidepartement, politiavd. 1990: Direktiv for politiet om redningstjenesten, kap.2.1 Politiinstruksen.

12 Ambulansepersonellutdanning, teori Side 12 av 146 Instrukser Instruks for kursleder ved ambulansepersonellkurs 1. Ved kurs som arrangeres i Norsk Folkehjelp Sanitet skal kursleder godkjennes av Norsk Folkehjelps Sanitets Sentrale ambulansefaggruppe på forhånd. 2. Kursleder er ansvarlig for å sende inn aktuelle papirer til Norsk Folkehjelp Sanitet i forkant og etterkant av kurset. 3. Kurslederen har ansvar for planlegging og gjennomføring av kurset i henhold til fastsatt kursprogram i samarbeid med faglig leder. 4. Kursleder har ansvar for å sikre nødvendig administrativt personell til gjennomføring av kurset. 5. Kursleder har ansvar for at kurset gjennomføres innenfor de økonomiske rammer som er satt for kurset. 6. Kursleder skal sammen med faglig leder sørge for planlegging og gjennomføring av kursets praktiske øvelser. 7. Kursleder har ansvar for at personell og materiell er forsvarlig forsikret. Instruks for faglig leder(e) ved ambulansepersonellkurs 1. Faglig leder er underlagt kursleder, og er dennes stedfortreder. 2. Faglig leder skal ha god kjennskap til ambulansetjenesten generelt, og spesielt akuttmedisin. 3. Faglig leder skal sammen med kursleder planlegge undervisningen, skaffe kvalifiserte instruktører/forelesere og veiledere samt sørge for at det blir en riktig faglig progresjon i kurset. 4. Faglig leder skal sørge for at de enkelte timer gjennomføres i henhold til programmet og utdanningsplanen til Norsk Folkehjelp Sanitet. 5. Faglig leder skal sammen med kursleder sørge for planlegging og gjennomføring av kursets praktiske øvelser 6. Faglig leder har ansvar for at ambulansen og ambulansens utstyr blir en naturlig del av undervisningen.

13 Ambulansepersonellutdanning, teori Side 13 av 146 Instruks for instruktører ved ambulansepersonellkurs 1. Instruktørene bør inneha erfaring innen de aktuelle fagområder det skal undervises i. Det er ønskelig med undervisningskompetanse. Det er en fordel om instruktørene har pre-hospital erfaring, og/eller har samarbeidet med ambulansepersonell i aktuelle situasjoner. 2. Kursplanen ses på som en retningsgivende plan med emnemål. Instruktøren må særlig prioritere viktige praktiske ferdigheter. I tilknytning til de ulike emnene er det forslag til gjennomføring av undervisningen. Vi ønsker bruk av for eksempel case eller praktiske øvelser med ambulanse og ambulansens utstyr der dette er naturlig. For å ikke miste den pedagogiske friheten og mangfoldet i gjennomføring av undervisningen, gis instruktørene vide rammer for bruk av praktisk/teoretiske oppgaver i undervisningen. Det er en absolutt fordel om instruktørene lager sine egne case-oppgaver, ettersom dette oftest knyttes sammen med instruktørens gjennomgang av temaet. Et tips kan være å ta utgangspunkt i medisinsk indeks, og lage en aktuell problemstilling i forhold til hvordan instruktøren vil legge opp undervisningen, og la bruken av medisinsk indeks/problemstillingen gå gjennom som en rød tråd i hele undervisningen. Casene trenger ikke være for omfattende, og for å vise dette har vi tatt med noen eksempel på hvordan dette kan gjøres: Leksjon A3 Du kommer frem til en trafikkulykke der sjåføren er fastklemt, men våken. Han er blek og har vondt når han puster. Han klager også over sterke smerter i venstre bein og hofte. Pusten er noe anstrengt, og han har problemer med å snakke sammenhengende. La elevene fylle ut den medisinske delen av transportjournalen. Du kommer frem til en person som har falt fra en ca 4 meter høy skrent. Han klager over sterke smerter i høyre legg, men virker ellers ok. Han husker ikke hele skadeforløpet, og du mistenker at han har vært bevisstløs en kortere periode. La elevene fyll ut den medisinske delen av transportjournalen. Leksjon A16 Du kommer til en trafikkulykke, der sjåføren er våken, men blek og har vondt når han puster. Han klager også over sterke smerter i venstre bein og hofte. Du kommer frem til et barn som har falt på sykkel. Barnet forklarer deg at vondtet er i magen eller litt over magen. Det kan det se ut for at barnet har litt problemer med å puste, men virker ikke utmattet. 3. Der det er ønskelig med hjelp fra veiledere må dette avtales med faglig leder. 4. Til hvert emne er det utarbeidet arbeidsoppgaver som skal besvares på forhånd av deltakerne. Instruktøren må påse at undervisningen inneholder svar på disse oppgavene.

14 Ambulansepersonellutdanning, teori Side 14 av 146 Gjennomføring Når det gjelder den praktiske gjennomføringen av kurset er det viktig å starte planleggingen på et tidlig tidspunkt. Søknad om godkjenning av kursleder, faglig leder og instruktører må sendes Sentral faggruppe ambulanse minst 1 måned før kursstart. I tillegg må også kursprogram for den enkelte kursdag/-kveld med timefordeling innsendes. Løsningen for timefordelingen vil kunne være svært forskjellig fra kurs til kurs, og vi har derfor ikke kunnet lage en standard for dette. Men til hjelp ligger et forslag til kurs arrangert over 6 helger vedlagt. Gjør oppmerksom på at en time tilsvarer en skoletime på 45 minutter. Det er mange muligheter for å få avviklet kurset på: fordelt over langhelger (torsdag - søndag) fordelt over helger (fredag - søndag) fordelt over kvelder og helger (fredag - søndag) gjennomført sammenhengende over uker Den enkelte arrangør må selv finne den form som passer. Avstander og kostnader vil være avgjørende ved valg av avviklingsform. Fra kursstart til avsluttende prøver, skal det ikke gå lenger tid enn 8 mnd. Ved planlegging og gjennomføring av de aktuelle øvelsene i forbindelse med kurset må kursleder og faglig leder engasjere seg i dette for å sikre progresjon og faglig innhold i øvelsene. Veilederne er sentrale i disse øvelsene, og de kan gjennomføres i samarbeid med en sanitetsgruppe som kan stå som teknisk arrangør. Det vil ofte være en fordel å søke kontakt med brannvesen og bilbergingsfirmaer etc. i forbindelse med planlegging og gjennomføring. Det vil også kunne være aktuelt å trekke politiet inn i dette arbeidet. Økonomien er viktig ved et slikt kurs. Det er i kurspakken laget et eget budsjettskjema. Kursene bør i utgangspunktet kalkuleres slik at de blir selvfinansierende. Det synes naturlig å søke om tilskudd fra region eller lokallag avhengig av hvem som arrangerer kurset. Vurdering av deltageren Hele kurset er en prøve, dette innebærer: - deltakelse ikke mindre enn 75% - utsjekk på ferdigheter pr deltaker. Egen sjekkliste Vurdering av personlig egnethet Kursleder/veileder i samråd må ta stilling til hvorvidt deltakeren er egnet til tjeneste i Norsk Folkehjelp Sanitet. Dette bør skje så tidlig som mulig i ett kurs. Deltakeren må trekkes inn i dette tidlig. Vurderingen tar utgangspunkt i - opptreden overfor pasient - samarbeidsevner - mottakelighet for veiledning og læring - generell fremtoning - fysisk skikkethet - kommunikasjonsferdigheter - holdning til faget

15 Ambulansepersonellutdanning, teori Side 15 av 146 Egenvurdering Danner grunnlag for samtale. Deltakeren vurderer seg selv på noen kjerneområder. For eksempel - hvor sterk medisinsk faglig - hvor sterk redningsteknisk - hvordan mestrer stress - holdning til faget/tjenesten - kommunikasjon - personlig egnethet - motivasjon for faget/tjenesten Samtale Samtale med veileder etter innlevering og om tjeneste/fag. Og ut fra egenvurdering. Modulbaserte prøver Det er laget modulbaserte prøver ut i fra temaene i utdanningen: - Tjenesteberedskap - Skadestedslære - Grunnleggende redningsteknikk - Akuttmedisin Disse prøvene vil være et hjelpemiddel for veilederne og vil kunne si noe om elevens standpunkt i faget. Kursleder avgjør selv når i kurset disse prøvene arrangeres. Kan brukes som forberedende oppgaver før temaene eller som test i etterkant. Kursavslutning/Eksamen Før kursavslutning skal elevene gjennom en teoretisk prøve. Denne blir tilsendt fra sentralt kurskontor sammen med tilbakemelding på godkjent kurs. Prøven er basert på de ulike momentene i kursplanen, og noen av spørsmålene på prøven er hentet fra de mange arbeidsoppgavene som deltakerne har løst gjennom kurset. Prøven returneres til kurskontoret for retting. Til den praktiske prøven er det laget ulike forslag til oppgaver, og hva som skal vurderes ved de ulike situasjonene. Den praktiske prøven blir sendt kursarrangør ved godkjent kurs. Det bør avklares tidlig i kurset om noen av deltakerne lider av dysleksi, slik at forholdene for disse kan legges til rette. Hvis eksamen avlegges muntlig, skal sensor være tilstede. Kursleder er eksaminator. Etter godkjenning av faggruppe ambulanse kan også andre metoder nyttes, eksempelvis web kamera, video/lyd opptak. Praktisk eksamen Praktisk prøve der man skal ta under behandling fire ulike pasienter. Det er laget 10 ulike caser å velge mellom som blant annet tar for seg; - akutt skadetilfelle - akutt sykdom - vurdering sikkerhet - hjertestans/førsteinnsats - teknisk innsikt

16 Ambulansepersonellutdanning, teori Side 16 av 146 Teoretisk eksamen Avsluttende teoretisk eksamen er bygget opp i tre deler ; - første del er kunnskapsdel med korte spørsmål - andre del er en kunnskapsdel med mer omfattende spørsmål - tredje del er en caseoppgave som krever utførlig besvarelse - en caseoppgave knyttet til akutt skadetilfelle Her skal helheten i hvordan personellet tenker ambulanse frem. Både det medisinsk faglige, det redningstekniske og ambulanseoperative forhold. Det er satt av 3 timer til denne prøven.

17 Ambulansepersonellutdanning, teori Side 17 av 146 Litteratur Som undervisningsmateriell til dette kurset, har vi tatt utgangspunkt i bøkene til Jon Richardsen; På oppdrag med ambulansen, 1. utgave. Dette er et sett på 4 bøker, som tar for seg grunnleggende ambulansemedisin, akutt sykdom, akutte skader og ambulansens operative funksjoner. I tillegg til dette boksettet, kan det være en fordel for deltakerne å ha en bok om anatomi og fysiologi, men dette er ikke noe krav. Bøker på nivå fra videregående nivå, dekker dette kurset bra. Et alternativ som vi kan anbefale er Den forunderlige kroppen skrevet av Dietrich, Hurlen og Toverud, utgitt av Universitetsforlaget. Siden en del av spørsmålene omhandler repetisjon fra tidligere kurs, anbefaler vi at deltakerne også bruker boka Førstehjelp fra Norsk Førstehjelpsråd som et oppslagsverk under kurset.

18 Ambulansepersonellutdanning, teori Side 18 av 146 Pensumoversikt Det vil også finnes litteraturhenvisninger på arbeidsoppgavene. Denne listen er tenk som en samlet oversikt, og har tatt utgangspunkt i bøkene På oppdrag med ambulanse. Noen sider går igjen i de ulike emnene og må i så tilfelle sees på som repetisjon. Akutte skader side 9-27 A27 Høyengergiskade skademekanismer side S3 Prioritering side A16 Respirajsonsproblemer thoraksskader side A18 Magesmerter abdominalskader side A24 Hode-, nakke-, og ryggskader side A26 Brudd leddskader side A25 Brannskader side A22 Forgiftninger, legemidler alkohol narkotika gasser side A28 Hypotermi/nedkjøling side A29 Drukning og dykkerulykker side A30 Sykdommer og skader hos barn Ambulansens operative funskjoner side 9-26 A3 Lover og forskrifter, dokumentasjon og internkontroll side A5 Medisinsk nødmeldetjeneste AMK side R3 Redningsetater i Norge side A11 Oksygen og sug vurdering og teknisk bruk side A12 Gjennomgang av akuttmedisinsk utstyr og kjøretøyer side R12 Enkle frigjøringsprinsiper bruk av verktøy side R6 Samband og helseradionettet side R4 Bruk av helikopter side A12 Gjennomgang av akuttmedisinsk utstyr og kjøretøyer side R1 Egensikkerhet vurdering side R3 Redningsetater i Norge side S2 Organisering på skadested taktikk side R12 Enkle frigjøringsprinsiper bruk av verktøy side S4 Farlig gods side S1 Organisering på skadested planskisser side R11 Brannslukking bruk av pulver, vann og tepper side R2 Egensikkerhet tilgjengelig utstyr side 147 R13 Redning i vann og sjø side R7 Bruk av tauverk knuter side R8 Sikring av mannskaper ved hjelp av tau side R9 Sikker transport av pasient på båre side R4 Bruk av helikopter side R10 Funn og transport av døde

19 Ambulansepersonellutdanning, teori Side 19 av 146 Grunnleggende ambulanse medisin side A8 Anatomi og fysiologi generelt side A14 Brystsmertepasient hjertelidelser side A19 Sirkulasjonssvikt side A35 Spesielle forhold hos eldre side A23 Bruk av utstyr til infusjonsbehandling og assistert ventilasjon side A7 Renhold smitte hygiene side A9 Undersøkelsesteknikk side A13 Bevisstløshet side A31 Undersøkelse av barn side R10 Funn og transport av døde side A11 Oksygen og sug vurderinger og teknisk bruk side A23 Bruk av utstyr til infusjonsbehandling og assistert ventilasjon side A9 Undersøkelsesteknikk side A4 Etikk, pasientkontakt side 173 A33 Psykiske lidelser side A34 Barn i krise og sorg side 179 A35 Spesielle forhold hos eldre side A20 Kramper epilepsi hjerneslag side A6 Kollegastøtte side A15 Respirasjonsproblemer lungelidelser side A14 Brystsmertepasient hjertelidelser side A20 Kramper epilepsi hjerneslag side A17 Magesmerter akutt abdomen side A21 Diabetes/sukkersyke side A22 Forgiftninger, legemidler alkohol narkotika gasser

20 Ambulansepersonellutdanning, teori Side 20 av 146 Skjemaer som skal sendes inn I forbindelse med kurset skal det sendes inn noen skjemaer og rapporter. Disse danner grunnlag for videre utrikling av kurset. 1 måned før kursstart, skal følgende papirer være sendt inn sentralt kurskontor og/eller regionskontoret: 1. Oversikt over arrangør og kursledelse (eget skjema) 2. Oversikt over veiledere (eget skjema) 3. Timefordeling med forelesere (eget skjema) 4. Foreleseroversikt (eget skjema) 5. Timeplan for kurset (Kan bruke vedlagte forslag om ønskelig) 6. Budsjett over kurset, dersom støtte fra Norsk Folkehjelp sentralt (eget skjema) 7. Fremmøtelisten sendes inn samtidig med at teoriprøvene sendes inn for retting. Husk at deltageren må ha minst 75% oppmøte for å kunne gå opp til prøve. Senest 1 måned etter kursavslutning skal følgende papirer være sentralt kurskontor og/eller regionskontor i hende: Ferdigmelding av kurset Personell oversikt Disse skjemaene finner du bakerst i kompendiet.

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte Grunnkurs søk og redning Deltakerhefte 2 Grunnkurs søk og redning er utarbeidet i samarbeid med Ressursgruppe Ettersøkning. Ressursgruppen er ansvarlig for faginnholdet i kursmanualen. Ressursgruppe Førstehjelp

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING

INDIVIDUELL KARTLEGGING VEILEDER INDIVIDUELL KARTLEGGING og UTVIKLING AV INDIVIDUELL TILTAKSPLAN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE I ORDINÆRE STATLIGE MOTTAK 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Faglig grunnlag for individuelt kartleggings- og

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Ledsagerveiledning Personbil Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Førerkortboka Klasse b 1 NKI Forlaget AS 2011 1. utgave, 1. opplag 2011 Utgiver: NKI Forlaget AS Postboks 111, 1319 Bekkestua Besøksadresse:

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146 Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004 Læreplan Førerkortklasse M 146 Veiledning Håndbok V852 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er fra juni

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFSERIE NR. 2/2010 1 Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFTSERIE NR. 2/2010 ISBN: 978-82-8026-009-3 ISSN:

Detaljer

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE VEILEDNINGER Håndbok 252 Læreplan Førerkort klasse B, B kode 96 og BE Fastsatt

Detaljer

SERTIFISERING AV HESTESENTER

SERTIFISERING AV HESTESENTER Datert: 01.02.11 SERTIFISERING AV HESTESENTER EN BRANSJESTANDARD VISER VEIEN HESTEBRANSJENS KVALITETSSIKRING (HK) Norsk Hestesenter, Starum, 2850 Lena, Norge. www.nhest.no 1 INNHOLD 1. HVORFOR SERTIFISERING

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Velkommen som lærling... 3 2. Definisjoner... 4 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 6 4.2 Hvordan søke?...

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Helsedirektoratet.2 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Høringsutkast for ekstern høring 03.11.14 Avdeling psykisk helse og rus 2014/2015 H e l s e d i r e k t

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer