Konsistensvurdering av utvalgte produkter fra Tine SA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsistensvurdering av utvalgte produkter fra Tine SA"

Transkript

1 Prosjektrapport Konsistensvurdering av utvalgte produkter fra Tine SA Av logoped MNLL Martin Brierley, Vurderingskomité: Klinisk ernæringsfysiolog Kristine Møller, logoped Martin Brierley og logoped Anne Marthe Holen ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, logopedstudentene Maria Finsaas og Hilde L. Nielsen ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Samarbeidspartnere i Tine SA: Anne Gro Johansen og Line M. Andreassen. Innhold Formål... 1 Bakgrunn... 1 Dysfagi og aspirasjonsfare... 2 Konsistensnivåer... 3 Utvalg og vurdering... 4 Resultat... 4 Vedlegg... 6 Formål Å finne kjente produkter som: (1) Kan brukes som eksempler for å illustrere ulike grader av konsistenstilpasning i drikke, og (2) egner seg for personer med aspirasjonsfare på grunn av orofaryngeal dysfagi - som supplement eller alternativ til spesialproduserte produkter for denne pasientgruppen. Det overordnede målet var å lette informasjonsarbeidet til pasienter, pårørende og helsepersonale rundt konsistenstilpasset drikke samt å bidra til et mer variert kosthold hos dysfagipasienter på sykehuset. Bakgrunn I 2010 begynte klinisk ernæringsfysiolog Kristine Møller, fagsykepleier Jorunn Chetwynd og undertegnede arbeidet med å revidere de interne retningslinjene for håndtering av dysfagirammede ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Under arbeidet fant en raskt at en manglet gode definisjoner og beskrivelser av ulike mat- og drikkekonsistenser for personer med varierende grad av orofaryngeal dysfagi. Ettersom varierende grad av dysfagi krever varierende grad av konsistenstilpasning, har flere land nasjonale veiledere for konsistenstilpasning av mat og/eller drikke. 1 Dette gjelder i skrivende stund ikke Norge. Etter å ha forespurt fagfolk ved ulike andre sykehus og å ha sett på eksisterende retningslinjer for pasienternæring, fant en at i den grad konsistenser er systematisert er definisjonene utilfredsstillende, eller en bruker systemer fra andre land uten oversetning/tilpasning til norske forhold. En vanskelighet med bruk av utenlandske retningslinjer at terminologien og eksemplene bærer preg av matkulturen og kostholdet i landet de stammer fra. 2 1 Eks.: ADA (2002) The National Dysphagia Diet. NHS, RCSLT, NNNG & HCA (2001). Dysphagia Diet Food Texture Descriptors. DAA & SPA (2007). Australian Standards for Texture Modified Foods and Fluids. IASLT & INDI (2009). Irish Consistency Descriptors for Modified Fluids and Foods. 2 Wendin, K. et al. (2010). Objective and quantitative definitions of modified food textures based on sensory and rheological methodology. Food & Nutrition Research, 54: Side 1 av 7

2 For eksempel beskrives en tyktflytende konsistens som honey-like i amerikanske retningslinjer, mens kjente honningtyper i Norge (som f.eks. lynghonning) knapt er flytende i det hele tatt ved romtemperatur. Etter en gjennomgang av ulike utenlandske veiledere og anbefalinger (fra Sverige, Danmark, Storbritannia, USA, Irland og Australia) fant en at de australske retningslinjene fra 2007, utviklet av Dietician s Association of Australia (DAA) og Speech Pathology Australia (SPA) er de mest systematiske, lettfattelige og best vitenskapelig begrunnet. Dette gjenspeiles i at senere retningslinjer i andre land (f.eks. de Irske retninslinjene fra 2009) er basert over disse. Med tillatelse fra SPA ble retningslinjene omarbeidet til norsk og arbeidet med å finne gode eksempler for å illustrere konsistensnivåene begynte. I det norske kostholdet har meieriprodukter til alle tider hatt en svært fremtredende rolle, og under arbeidet med retningslinjene fant en stadig at diskusjonen vendte tilbake til i hvilken grad ulike meieriprodukter egnet seg til å beskrive konsistenser. Det falt seg derfor naturlig å forespørre Tine SA om et samarbeid slik at en kunne stille ulike produkter opp mot hverandre og vurdere deres praktiske egenskaper. Dysfagi og aspirasjonsfare Orofaryngeal dysfagi er spise- og svelgevansker som oppstår som konsekvens av nedsatt motorisk kontroll med muskelgrupper i munnen, svelget, spiserøret eller strupen. 1, 2 Slike vansker oppstår som oftest på bakgrunn av nevrologisk sykdom (som for eksempel Parkinsons sykdom eller amyotrofisk lateral sklerose), nevrologisk skade (som for eksempel hjerneslag, hode- eller nakkeskader), anatomiske forandringer eller inngrep i hode, hals eller nakke som resultat av f.eks. kreft, og liknende. 3, 4 Det sier seg selv at dysfagi kan gjøre det vanskelig å ta til seg tilstrekkelig med ernæring, og underernæring hos dysfagirammede er et utbredt problem. 5 En annen og mer akutt problemstilling er imidlertid aspirasjon, som betyr at fremmedlegemer kommer inn i luftveiene det går i vrangstrupen. Siden beskyttelse av luftveiene er en integrert og viktig del av svelgeprosessen betyr svikt i svelgeprosessen fare for svikt i denne beskyttelsen. 4, 7 Det har ikke vært forsket på alle pasientgrupper som rammes av dysfagi, men det finnes studier som tyder på at over 1/3 av alle slagpasienter og over 40% av pasienter med nakkeskader er utsatt for aspirasjon i akuttfasen. 6, 7 1 Ekberg, O. (1997). Anatomi og fysiologi ved normal svelging. I: Stensvold, H. og Utne, L.: Dysfagi. Ad Notam Gyldendal, Oslo. 2 Ickenstein G. W. & Ricker, A. (2011). Neurogenic oropharyngeal dysphagia. I: Ickenstein, G. W.: Diagnosis and treatment of neurogenic dysphagia. Uni-Med Verlag, Bremen. 3 Logeman, J. A. (2007). Dysphagia: Basic assessment and management. I: Johnson, A. F. & Jacobson, B. H.: Medical Speech-Language Pathology. Thieme, New York. 4 Ekberg, O. (1997): Spise- og svelgevansker: Årsaker, symptomer og diagnose. I: Stensvold, H. og Utne, L.: Dysfagi. Ad Notam Gyldendal, Oslo. 5 Bath, P. M. W., Bath-Hextall, F. J. & Smithard, D. (2009). Interventions for dysphagia in acute stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews, issue 4. 6 Ickenstein, G. W. & Höhlig, C. (2011). Aspiration pneumonia and mortality. I: Ickenstein, G. W.: Diagnosis and treatment of neurogenic dysphagia. Uni-Med Verlag, Bremen. 7 Hammond, C. A. S. & Goldstein, L. B. (2006). Cough and Aspiration of Food and Liquids Due to Oral- Pharyngeal Dysphagia: ACCP Evidence-Based Practice Guidelines. Side 2 av 7

3 Dersom aspirasjonen fører til penetrasjon, altså at fremmedlegemene klarer å passere de øvre luftveiene, vil introduksjonen av fremmedlegemer og medfølgende bakterier til lungene kunne føre til infeksjon, dvs. lungebetennelse. 1 Det sier seg selv at dette kan være en alvorlig tilleggskomplikasjon for en person som allerede er syk eller skadet, og slik problematikk bidrar til å forlenge sykdomsforløp, øke antall reinnleggelser og dødsfall, og generelt gi dårligere prognoser ved f.eks. hjerneslag. 1, 2 Den største risikoen for aspirasjon er knyttet til tyntflytende væske. Dette skyldes at væsken er flyktig og lite sammenhengende, og at den passerer munnen og svelget i et høyt tempo slik at den kan være vanskelig å kontrollere om en har nedsatt motorikk i munn eller svelg. 3 Et vanlig tiltak for å redusere faren for aspirasjon er å drikke tyktflytende væske i stedet for tyntflytende, og en mye brukt metode for å oppnå en tykkere konsistens er å fortykke vanlige drikkevarer med et fortykningsmiddel. Som påpekt i flere undersøkelser kan det imidlertid være vanskelig å forholde seg til retningslinjer for konsistens i praksis. 3 Det kan derfor være nyttig å ha et kjent produkt i mente som en målestokk for den konsistensen en forsøker å oppnå. Dessuten ser en for seg at et kjent produkt som naturlig har riktig konsistens kan være mer apetittvekkende for en del dysfagirammede enn produker som er konsistensmodifisert. Det finnes undersøkelser som tyder på at også det om konsistensen oppfattes som jevn eller ikke har en betydning, at for eksempel tilstedeværelsen av partikler med en hardere konsistens enn resten av produktet påvirker oppfattelsen av hvor lett produktet er å svelge. 4 Dette er derfor også notert i evalueringen. Konsistensnivåer Med utgangspunkt i Australske retningslinjer beskrev en tre nivåer av konsistenstilpasning for henholdsvis mat og drikke, som tillegg til normal konsistens. Begrepet normal konsistens dekker pr. definisjon alle mulige konsistenser som mat og drikke kan ha - normal spise- og svelgefunksjon kjennetegnes rimeligvis av evne til å håndtere alle ulike konsistenser av mat og drikke på en hensiktsmessig måte. Konsistensnivåene for mat er betegnet med bokstaver; A, B og C. Konsistensnivåene for drikke er betegnet med tall;1, 2 og 3. I begge tilfeller beveger skalaen seg fra minst modifisert til mest modifisert. Minst modifisert > Mest modifisert Mat: Normal Nivå A Nivå B Nivå C Drikke: Normal Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Noen av resultatene fra vurderingen er ført inn som eksempler i beskrivelsene under. En begrenser seg her til å beskrive de tre nivåene av drikkekonsistenser. For en oversikt over både mat- og drikkekonsistensnivåene, se vedlegg 2. 1 Ickenstein, G. W. & Höhlig, C. (2011). Aspiration pneumonia and mortality. I: Ickenstein, G. W.: Diagnosis and treatment of neurogenic dysphagia. Uni-Med Verlag, Bremen. 2 Bath, P. M. W., Bath-Hextall, F. J. & Smithard, D. (2009). Interventions for dysphagia in acute stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews, issue 4. 3 Garcia, J. M. et al. (2010). Quality of care issues for dysphagia: Modifications involving oral fluids. Journal of Clinical Nursing, 19, Wendin, K. et al. (2010). Objective and quantitative definitions of modified food textures based on sensory and rheological methodology. Food & Nutrition Research, 54: Side 3 av 7

4 Nivå 1: Lett tyktflytende konsistens Drikken flyter tykkere enn vann men er fortsatt tynn nok til å kunne drikkes gjennom et sugerør. Drikken etterlater seg en tynn hinne på baksiden av en skje som dyppes i den. Den renner av en skje i en jevn strøm. Eks.: Kefir, Cultura, Kulturmelk. Nivå 2: Tyktflytende konsistens Drikken er flytende nok til å drikkes av et glass, men for tyktflytende til å drikkes gjennom et sugerør uten betydelig anstrengelse. Drikken etterlater seg en tykk hinne på baksiden av en skje som dyppes i den. Den renner ikke av jevnt, men klumpvis. Eks.: Ja-yoghurt, vaniljesaus. Nivå 3: Meget tyktflytende konsistens Drikken er for tykk til å drikkes fra glass og må spises med skje. Den renner langsomt eller ikke av skjeen i det hele tatt. Eks.: Yoghurt naturell, Kesam, vaniljekrem. Det påpekes at når en inndeler all tyktflytende drikke inn i kun tre grupper vil det nødvendigvis forekomme ganske stor variasjon innenfor hver gruppe. Det anses likevel ikke hensiktsmessig å inndele i flere nivåer da en for kompleks inndeling vil kunne gi praktiske vansker i bruk. Utvalg og vurdering De vurderte produktene ble valgt ut fra Tine BAs sortiment basert på tre kriterier, enkeltvis eller i kombinasjon: 1. Om en forventet at de minst ville tilsvare nivå Det hersket generell usikkerhet om hvilket nivå de holdt. 3. Det hersket generell usikkerhet om de hadde jevn konsistens eller ikke. En unngikk med andre ord produkter som enten er så velkjente at en lett kan plassere dem i en kategori uten utprøving (for eksempel Yoghurt Naturell), åpenbart har så tynn konnsistens at de ikke kan kategoriseres som minimum nivå 1 (som for eksempel alle typer søtmelk), og/eller åpenbart har svært ujevn konsistens (som for eksempel Go morgen Yoghurt). Ved vurderingen holdt produktene temperatur innenfor området spesifisert på pakningen og var nyåpnede, men der det ble vurdert som aktuelt ble de rørt om grundig innen vurdering (for eksempel i tilfelle Kesam, Yoghurt o.l.). Vurderingen ble gjort subjektivt (ved visuell vurdering og prøvesmaking med ulike redskaper som sugerør, glass, skjeer og teskjeer) men konsensusbasert. Det forekom i svært liten grad tvil eller uenighet i gruppen om enkeltprodukters plassering konsistensnivåmessig, den generelle oppfatningen var at de ulike produktene var lette å plassere. En bemerket også at med kun 3 nivåer av konsistens må det nødvendigvis forekomme en viss variasjon innenfor hvert enkelt nivå. Resultat Dette er en oppsummering/konklusjon. For den spesifikke vurderingen av hvert produkt se vedlegg 1. Generelt ble aller fleste produktene enten ble kategorisert som nivå 1 eller 3, kun svært få produkter ble vurdert å holde nivå 2 eller å være for tyntflytende. Det siste skyldes utvelgelseskriteriene, men mangelen på produkter på nivå 2 kan muligvis antyde at denne Side 4 av 7

5 mellomkonsistensen mellom flytende og fast er en konsistens som i liten grad finnes i alment tilgjengelige drikkeprodukter. Yoghurt med vanlig konsistens (som Yoghurt Naturell) vurderes generelt til å holde nivå 3. Et unntak blant prøvene var imidlertid Yoghurt Ja, som har en konsistens som ble vurdert for tynn til å tilfredsstille kravene for nivå 3. Denne, sammen med vanlig vaniljesaus, ble vurdert å være de beste analogiene for nivå 2, selv om ingen av dem normalt karakteriseres som drikke. Når det gjelder nivå 1 var utvalget stort og de fleste ulike variantene av surmelk og drikkeyoghurt falt under denne kategorien. Unntakene her var Biola syrnet melk med blåbær og Go morgen drikkeyoghurt, som begge har en konsistens som tilsvarer søtmelk og altså er for tynne til å falle under nivå 1. Disse var de eneste to produktene i utvalget som ble vurdert som helt uegnet for dysfagipasienter med aspirasjonsfare. To varianter av Biola ble vurdert, Biola syrnet melk med blåbær og Biola mild syrnet melk med eple og kiwi. Den første varianten hadde, som nevnt over, en klart tyntflytende konsistens. Den andre, mildere varianten hadde derimot konsistens som annen surmelk, altså nivå 1. Mens konsistensen antakelig er lik mellom de forskjellige variantene av Biola syrnet melk og mellom de forskjellige variantene av Biola mild syrnet melk, var ikke Biola syrnet lettmelk en del av utvalget og ble ikke vurdert. Det var kun to produkter i utvalget som ble vurdert til å inneholde merkbare partikler: Go morgen drikkeyoghurt med skogsbær (som er tilsatt fiber) og Yoghurt med pasjonsfrukt og melon (som inneholder fruktbiter). I begge tilfeller er det rimelig å anta at dette gjelder øvrige tilsvarende produkter. Side 5 av 7

6 Vedlegg Vedlegg 1: Tabell over de konkrete produktene som ble testet og vurderingen. Produkt Konsistens Tynn Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Jevn Ujevn Kefir, økologisk X X Kulturmelk, skummet X X Biola, blåbær X X Biola, mild, eple/kiwi X X Cultura, skogsbær X X Drikkeyoghurt, fersken/vanilje X X Yoghurt, vanilje X X Yoghurt, Ja, vanilje X X Kesam, vanilje X X Kesam, mager, vanilje X X Go morgen, drikkeyog., skogsb. X X Sprett, syrnet melk, skogsb. X X Sprett yoghurt banan X X Yoghurt, pasjonsf. og X X Piano vaniljekrem X X Piano vaniljesaus X X Side 6 av 7

7 Vedlegg 2: Plakat med oversikt over de ulike konsistensnivåene, basert på Australian Standards for Texture Modified Foods and Fluids. Side 7 av 7

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»!

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! MASTEROPPGAVE I Avdeling for helsefag, Høgskolen i Buskerud 2009 Cecilie Brewer, akupunktør/leder NAFO «Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! I studien Akupunktørens yrkesrolle i Norge både i og

Detaljer

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag 2011 Tittel: Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

Forord. Trondheim, juni 2011 Linda Skadal Kvåle

Forord. Trondheim, juni 2011 Linda Skadal Kvåle Forord Arbeidet med denne oppgaven har vært en interessant og lærerik prosess, og det er flere personer jeg vil takke for dette. Først og fremst vil jeg takke dere som har latt dere intervjue; tusen takk

Detaljer

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

Undersøkelse av problemet med død av rådyrkalver på grunn av landbruksmaskiner i Europa, og forslag til løsning

Undersøkelse av problemet med død av rådyrkalver på grunn av landbruksmaskiner i Europa, og forslag til løsning Undersøkelse av problemet med død av rådyrkalver på grunn av landbruksmaskiner i Europa, og forslag til løsning Kristian Brevik Per Christian Henden Arild Husby Tore Stene Bjørn Lasse Ulfsrud Norges teknisk-

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Innhold Forord 4 Sammendrag 5 1. Bakgrunn for undersøkelsen 6 1.2 Hva er rehabilitering? 6 1.3 Kreftpasienters rettigheter og tilbud 7 1.4 Tidligere forskning:

Detaljer

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Senter for mattrygghet, Norges veterinærhøgskole Hilde Mellegård Hilde Mellegård, Senter

Detaljer

Vi håper veilderen kan være til inspirasjon for utvikling av nye produkter og tjenester for mennesker med demens og deres pårørende.

Vi håper veilderen kan være til inspirasjon for utvikling av nye produkter og tjenester for mennesker med demens og deres pårørende. Forord Demens innebærer funksjonshemming, men personer med demens er i liten grad blitt involvert i og lyttet til i utviklingsprosjekter som gjelder deres behov. Tekniske hjelpemidler for å støtte opp

Detaljer

ATFERDSSYNDROMER FORBUNDET MED FYSIOLOGISKE FORSTYRRELSER OG FYSISKE FAKTORER...105

ATFERDSSYNDROMER FORBUNDET MED FYSIOLOGISKE FORSTYRRELSER OG FYSISKE FAKTORER...105 Innhold F00 F09 F10 F19 F20 F29 F30 F39 F40 F48 F50 F59 F60 F69 F70 F79 ORGANISKE, INKLUSIVE SYMPTOMATISKE, PSYKISKE LIDELSER...17 PSYKISKE LIDELSER OG ATFERDSFORSTYRRELSER SOM SKYLDES BRUK AV PSYKOAKTIVE

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 Rapport nr. 1/04 Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Christine Meling ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 ProSus 2004 Program for forskning

Detaljer

SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund. forskning02 14. Sykepleien. Tannhelse etter hjerneslag

SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund. forskning02 14. Sykepleien. Tannhelse etter hjerneslag forskning 02 14 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Sykepleien forskning02 14 Tannhelse etter hjerneslag 114 forskning 02 14 SYKEPLEIEN FORSKNING

Detaljer

Årsakskravet i Ask-dommen, Rt. 2010 s. 1547 - ER DET NOE NYTT?

Årsakskravet i Ask-dommen, Rt. 2010 s. 1547 - ER DET NOE NYTT? PUBLISERT I TIDSSKRIFT FOR ERSTATNINGSRETT, FORSIKRINGSRETT OG VELFERDSRETT - Nr.4/2011 ooooooo I artikkelen behandles de sentrale elementer i vurderingen av årsakssammenheng ved personskade. Det tas utgangspunkt

Detaljer

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en.

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en. SANDEFJORD KOMMUNE Rapport publisert 10.09.2014 Munn- og tannhelse når tennene ikke lenger pusses en etter en. Rapport fra tannhelseprosjektet - et samarbeid mellom tannhelsetjenesten i Vestfold og USHT

Detaljer

Sykepleieres holdninger til munn- og tannstell hos eldre i institusjon

Sykepleieres holdninger til munn- og tannstell hos eldre i institusjon Sykepleieres holdninger til munn- og tannstell hos eldre i institusjon Bacheloroppgave i sykepleie «Hvilke holdninger har sykepleiere til sitt ansvar for å ivareta munn- og tannstell hos eldre i institusjon?»

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

Masterprosjekt 3.årsenhet

Masterprosjekt 3.årsenhet Masterprosjekt 3.årsenhet Hvilke muligheter og utfordringer står man overfor ved integrering av e-kommunikasjon som funksjon i et e- helsekort for gravide? Et prosjekt med brukervurdering av en fremtidig

Detaljer

3 Prestasjoner i matematikk

3 Prestasjoner i matematikk 3 Prestasjoner i matematikk Liv Sissel Grønmo og Ole Kristian Bergem I dette kapittelet presenteres flere typer resultater som viser elevenes prestasjoner i matematikk på henholdsvis 8. og 4. trinn. TIMSS

Detaljer

forskning nr 2, 2010; 5: 100 108 ORIGINALARTIKKEL > Tannhelse hos eldre pasienter i hjemmesykepleien eldre og Tannhelse Foto: Erik M.

forskning nr 2, 2010; 5: 100 108 ORIGINALARTIKKEL > Tannhelse hos eldre pasienter i hjemmesykepleien eldre og Tannhelse Foto: Erik M. eldre og Tannhelse Foto: Erik M. Sundt 100 101 Noe for deg? sammendrag Hva tilfører denne artikkelen? Studien viser at de fleste eldre i hjemmesykepleien i Oslo har egne tenner. Dårlig tannhelse kan få

Detaljer

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram INNHOLD 1.0 Innledning....side 1 2.0 En historie..... 1 2.1 Problemstilling.. 3 3.0 Teori.. 4 3.1

Detaljer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Lars Gunnar Landrø Torbjørn Øvreness Helseinformatikk Innlevert: desember 2013 Hovedveileder: Eric

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01

Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01 Sosial- og helsedepartementet Einar Gerhardsens plass 3 Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2000:23 Forsikringsselskapers

Detaljer

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger Trygdeytelsen arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010. «Å avklare for arbeid» betyr at man skal finne ut om personen kan fungere i vanlig arbeidsliv, og eventuelt hvor mye vedkommende kan jobbe, eller

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI En veileder for familier Designed by r//evolution 01434 606155 Innhold 1 Innledning 04 2 Hvordan bruke denne veilederen 05 3 Diagnose 11 4 Nevromuskulær

Detaljer

Fra bekymring til tiltak i barneverntjenesten

Fra bekymring til tiltak i barneverntjenesten KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Fra bekymring til tiltak i barneverntjenesten Rapport til kontrollutvalget i Kristiansand kommune Forvaltningsrevisjon Januar 2011

Detaljer