Innholdsoversikt. Del 1 Allmennmedisin og allmennpraksis. Del 2 Viktige organovergripende symptomer. Del 3 Sykdommer i kroppens organer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsoversikt. Del 1 Allmennmedisin og allmennpraksis. Del 2 Viktige organovergripende symptomer. Del 3 Sykdommer i kroppens organer"

Transkript

1 GRMAT #1CD4D08.book Page 7 Tuesday, February 5, :32 PM Innholdsoversikt Del 1 Allmennmedisin og allmennpraksis 1.1 Første linje Helseproblemer og bruk av helsetjenester i allmennpraksis Allmennmedisinske rammer og arbeidsteknikker Den kliniske samtalen Den diagnostiske prosessen Terapeutiske beslutninger og handlinger Aldri utlært eller ferdig Grunnlag og grenser for klinisk kunnskap Del 2 Viktige organovergripende symptomer 2.1 Tretthet og slapphet Vekttap Feber Svimmelhet Synkope Fall og falltendens hos gamle Pustevansker Brystsmerter Akutte magesmerter Akutte ryggsmerter Kuler og klumper Søvn og søvnforstyrrelser Akutt forvirring hos eldre Medisinsk uforklarte helseplager Del 3 Sykdommer i kroppens organer 3.1 Blod og bloddannende organer Fordøyelsesorganer Øyet Øret Hjerte og kretsløp Muskel- og skjelettsystemet Nervesystemet Psykiske forstyrrelser og atferdsvansker Lunger og luftveier Hud Hormonsystemet, metabolisme og ernæring Nyrer og urinveier Kvinnelige underlivsorganer og bryst Svangerskap, fødsel og familieplanlegging

2 GRMAT #1CD4D08.book Page 8 Tuesday, February 5, :32 PM 8 Innholdsoversikt 3.15 Mannlige kjønnsorganer Skader og forgiftninger Seksualmedisin Del 4 Livsløpet 4.1 Barn og barndom Ungdom og unge voksne Alderdom Omsorg ved livets slutt Midt i livet Del 5 Konsultasjoner med ulike formål 5.1 Helseopplysning, helsekontroll av friske og reisemedisin Allmennlegen og pasienter med kroniske tilstander Røykeavvenning Pasienter med rus- og avhengighetsproblemer Flyktninger og innvandrere Del 6 Å være allmennlege 6.1 Frisk, syk eller risikant? Prioritering i allmennpraksis Etiske overveielser i allmennpraksis Allmennmedisin i endring og utvikling Usikkerhet, uheldige hendelser og feil

3 GRMAT #1CD4D08.book Page 9 Tuesday, February 5, :32 PM Innhold Del 1 Allmennmedisin og allmennpraksis 1.1 Første linje Forfattere: Kirsti Malterud og Steinar Hunskår Den allmennmedisinske klinikken Allmennlegen har mange roller Lege pasient-forholdet Finnes en allmennmedisinsk ideologi? Organisering, lover, regler og utdanning Organisering av allmennmedisinsk praksis Utdanning og forskning Helseproblemer og bruk av helsetjenester i allmennpraksis Forfatter: Per Hjortdahl, med bidrag av Steinar Hunskår Fra frisk til syk «Slik pleier det ikke å være» Fra symptom til helseproblem Hvorfor kommer noen og ikke andre? Kontakten mellom pasienten og primærhelsetjenesten. 35 Hvorfor kommer de? Kjønns- og aldersforskjeller i legesøkningen Typiske sider ved konsultasjoner i allmennpraksis.. 37 Hva gjør allmennlegen med pasientene? Likt og ulikt i norsk og nordisk allmennmedisin Allmennmedisinske rammer og arbeidsteknikker 40 Forfatter: Steinar Hunskår, med bidrag av Guri Rørtveit (journalføring og dokumentasjon), Jørund Straand (sykebesøk) og Sverre Sandberg og Geir Thue (laboratoriet) Kliniske arbeidsteknikker Kontinuitet og forhåndskunnskap om pasienten 40 Pasientsentrerte konsultasjoner Symptomrettet intervju Symptomrettet og avgrenset klinisk undersøkelse 41 Klinisk-epidemiologisk tankegang Trinnvis diagnostisk prosess Få og selektive tilleggsundersøkelser Tiden som diagnostisk hjelpemiddel Behandling som diagnostisk hjelpemiddel Helsekontroll, case-finding og screening På kontoret, men ikke bare der Kontaktformer Sykebesøk Legevakt Offentlig og forebyggende legearbeid Samarbeid og koordinering Allmennlegekontoret Diagnostisk og terapeutisk utstyr Legemidler på kontoret Legekofferten Hygiene Laboratoriet Variasjon i bruk av laboratorieprøver Pasientnære analyser Drift av praksislaboratoriet Tolking av prøvesvar Journalføring og dokumentasjon Elektronisk pasientjournal og Norsk Helsenett.. 60 Den allmennmedisinske journalen Brev, henvisninger og epikriser Attester og erklæringer Drift og organisering av legepraksis Medarbeiderne og det allmennmedisinske teamet. 65 Tilgjengelighet og timeplan Kvalitetsarbeid i allmennpraksis Kvalitetsindikatorer Den kliniske samtalen Forfatter: Edvin Schei, med bidrag av Thomas Mildestvedt (Å skape endring i vaner og livsstil) Kommunikasjon, språk og dialog Konsultasjonen sett fra pasientens synsvinkel Pasientsentrert medisin Autonomi, etikk og pasientrettigheter Ordenes mening dannes av sammenhengen Ordløs kommunikasjon Å lese pasientens signaler Legens signaler Forståelse og formidling er «jazz» Konsultasjoners anatomi Sju funksjoner Funksjon 1: Åpning

4 GRMAT #1CD4D08.book Page 10 Tuesday, February 5, :32 PM 10 Innhold Funksjon 2. Sykehistorie Funksjon 3: Klinisk undersøkelse Funksjon 4: Forklaring og tiltak Funksjon 5: Avslutning Funksjon 6: Struktur Funksjon 7: Relasjon Lyttingens kunst Når legen ikke lytter Hvilke ferdigheter brukes ved oppmerksom lytting? Åpne og lukkete spørreteknikker Å skape endring i vaner og livsstil Endringsfokusert rådgivning Spesielle problemer og utfordringer i konsultasjonen. 84 Å vite hva pasienten tenker, tror og vil Klagende og aggressive pasienter Ustoppelig pratsomme pasienter Bekymrete foreldre Hvordan få pasienten til å gå? Urimelige krav Tunge budskap Manglende fagkunnskap Legekunst og klokskap å lære av erfaring Skal problemet løses? Legens følelser Livslang læring Den diagnostiske prosessen Forfatter: Steinar Hunskår, med bidrag av Per Hjortdahl (klassifikasjonssystemer) og Knut Arne Holtedahl (kreftdiagnostikk) Hva er en diagnose? Klassifikasjonssystemer International Classification of Primary Care (ICPC) 89 Praktisk bruk av ICPC Allmennmedisinske diagnostiske teknikker Klinisk-epidemiologiske ferdigheter Forekomst og legesøkning Diagnostisk tankegang Sykehistorie og klinisk undersøkelse Tilleggsundersøkelser Hvilke diagnostiske strategier bruker allmennleger?. 99 Kreftdiagnostikk i allmennpraksis Diagnoseforsinkelse Verdien av alarmsymptomer Revisjon av diagnostisk sannsynlighet Uforklarte plager når diagnostikken ikke fører fram. 102 Forskjeller i arbeidsmåte mellom organspesialister og allmennleger Terapeutiske beslutninger og handlinger Forfattere: Hogne Sandvik og Jørund Straand Behandle eller ikke? Når lege og pasient er uenige Behandling med legemidler Kvalitetssikret legemiddelforskrivning Legemiddelinformasjon Legemiddelindustrien Virker behandlingen? Risikoreduksjon og effektvurdering av behandlingstiltak Terapeutisk treghet Samfunnet setter grenser Livsstilsintervensjon Alternativ behandling Aldri utlært eller ferdig Forfatter: Alexander Wahl Allmennleger må være oppdatert Hvordan holder allmennleger seg oppdatert? Spesialistutdanningen i allmennmedisin Kunnskapsbasert allmennmedisinsk praksis Papirbasert, digitalt eller begge deler? Helsebiblioteket.no Informasjonsinnhenting i praksis Grunnlag og grenser for klinisk kunnskap Forfattere: Anna Luise Kirkengen, Linn Getz, Tor- Johan Ekeland, Irene Hetlevik, Edvin Schei, Elling Ulvestad og Arne Johan Vetlesen (Tenketanken ved Allmennmedisinsk forskningsenhet Trondheim, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU) Biomedisinsk teori allmennmedisinsk praksis Kunnskap er makt, og makt innebærer ansvar Korrekt er ikke alltid rett Bedre teori rikere fagspråk bedre hjelp Mennesket som biologi og tenkende individ Erfaringer innskrives i biologien Kronisk påkjenning, allostatisk overbelastning Fra allostatisk overbelastning til sykdom Betydningen av tidlig erfaring Samme hendelse ulik erfaring Kan allmennlegen være en helbreder?

5 GRMAT #1CD4D08.book Page 11 Tuesday, February 5, :32 PM Innhold 11 Del 2 Viktige organovergripende symptomer 2.1 Tretthet og slapphet Forfatter: Knut Arne Holtedahl 2.2 Vekttap Forfatter: Mari Kristin Johansen 2.3 Feber Forfatter: Per Lagerløv, basert på forrige utgave av Jens Eskerud 2.4 Svimmelhet Forfatter: Aina G. Langørgen 2.5 Synkope Forfatter: Arne Fetveit, basert på forrige utgave av John Cooper 2.6 Fall og falltendens hos gamle Forfatter: Sabine Ruths 2.7 Pustevansker Forfatter: Jon-Torgeir Lunke 2.8 Brystsmerter Forfattere: Eivind Meland og Robert A. Burman 2.9 Akutte magesmerter Forfatter: Anne Cathrine Sundseth, basert på forrige utgave av Terje Johannessen 2.10 Akutte ryggsmerter Forfatter: Steinar Hunskår 2.11 Kuler og klumper Forfatter: Steinar Hunskår 2.12 Søvn og søvnforstyrrelser Forfattere: Bjørn Bjorvatn og Arne Fetveit Søvnregulering og klassifikasjon av søvnsykdommer 177 Klassifikasjon av søvnsykdommer Utredning av søvnforstyrrelser i allmennpraksis Omtale av de viktigste søvnsykdommene Insomni Døgnrytmeforstyrrelser Forsinket søvnfasesyndrom Fremskyndet søvnfasesyndrom Irregulær søvn våkenhet-rytme «Jet lag» Nattarbeidslidelse Hypersomnier Atferdsindusert utilstrekkelig søvnsyndrom Narkolepsi Idiopatisk hypersomni Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser Snorking og søvnapné Sentrale søvnapné-syndromer Søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser Restless legs Periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS) Søvnrelaterte leggkramper Parasomnier NREM-parasomnier REM-søvn-parasomnier Akutt forvirring hos eldre Forfatter: Steinar Hunskår 2.14 Medisinsk uforklarte helseplager Forfattere: Kirsti Malterud og Peter Prydz Medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS). 193 Noen eksempler på MUPS-tilstander Fibromyalgi og andre kroniske smertesyndromer. 194 Kronisk utmattelsessyndrom Irritabel tykktarm Spenningshodepine Bekkenleddssyndrom Kronisk nakkeslengsyndrom Kjeveledd-dysfunksjonssyndrom Hypersensitivitet Brennende munn-syndrom

6 GRMAT #1CD4D08.book Page 12 Tuesday, February 5, :32 PM 12 Innhold Kroniske underlivssmerter Interstitiell cystitt Kronisk bekkensmertesyndrom (kronisk prostatitt) 200 Utfordringer i lege pasient-forholdet Kropp, sjel og livsbetingelser Råd til allmennlegen Del 3 Sykdommer i kroppens organer 3.1 Blod og bloddannende organer Forfattere: Lene Gjelseth Dalbak og Geir Hølleland, basert på forrige utgave, der også Steinar Hunskår og Frank R. Andersen bidro Verktøyet Sykehistorie Klinisk undersøkelse Laboratorieprøver Tilleggsundersøkelser Kontaktårsaker, symptomer og tegn Lav Hb Polycytemi Høy senkning Levkocytose Lymfeknutesvulst Infeksjonstendens Monoklonal gammopati Blødningstendens Trombocytopeni Tilstander og sykdommer Jernmangel Vitamin B 12 -mangel Folatmangel Anemi ved kronisk sykdom Hemolytisk sykdom Hemokromatose Akutt levkemi Myelodysplastisk syndrom Kronisk myelogen levkemi Polycytemia vera Kronisk lymfatisk levkemi Myelomatose Lymfom Hiv-infeksjon og aids Spesielle temaer Antikoagulasjonsbehandling i allmennpraksis Fordøyelsesorganer Forfatter: Knut-Arne Wensaas, med bidrag av Steinar Hunskår (innvollsmark, antibiotika-assosiert diaré og matvareintoleranse), basert på forrige utgave av Terje Johannessen Verktøyet Sykehistorie Klinisk undersøkelse Laboratorieprøver Diagnostiske prosedyrer Tilleggsundersøkelser Kontaktårsaker, symptomer og tegn Symptomer fra munnhulen Akutte magesmerter Kroniske magesmerter Gastroøsofageale reflukssymptomer Dyspepsi Hematemese og melena Blod i avføringen Ikterus Forstoppelse Akutt diaré Kronisk diaré Anorektale plager Mage- og tarmplager hos barn Magesmerter og kolikk hos barn Diaré hos barn Forstoppelse hos barn Tilstander og sykdommer After (munnsår) Trøske Tannkjøttbetennelse Gastroøsofageal reflukssykdom Magesårsykdom Funksjonell dyspepsi Galleveissykdom Hepatitt A Hepatitt B Hepatitt C Kronisk hepatitt og leversvikt Akutt pankreatitt Kronisk pankreatitt

7 GRMAT #1CD4D08.book Page 13 Tuesday, February 5, :32 PM Innhold 13 Cøliaki Crohns sykdom Ulcerøs kolitt Irritabel tarm Matforgiftning Campylobacterinfeksjon Salmonellainfeksjon Giardiasis og kryptosporidiose Antibiotika-assosiert diaré og Clostridium difficile enterokolitt Divertikkelsykdom Kolon- og rektumpolypper Hemoroider Endetarmsframfall Analfissur Analabscess, analfistel og pilonidalcyste Analkløe Barnemark Spolmark og bendelmark Brokk Abdominalt fettforkle og bukplastikk Kreft i øsofagus Kreft i ventrikkelen Kolorektal kreft Kreft i pankreas Matvareintoleranse Øyet Forfatter: Knut Arne Holtedahl Verktøyet Sykehistorie Klinisk undersøkelse Øyemedikamenter for diagnostikk og terapi Medikamentbivirkninger fra øynene Kontaktårsaker, symptomer og tegn Synstap eller synsreduksjon Smerter og ubehag i øynene Rødt øye Skjeling og dobbeltsyn Tåreflod og tørre øyne Skygge, tåkesyn, flekker og flimring Tilstander og sykdommer Brytningsfeil Infeksiøs konjunktivitt Allergisk og fotoelektrisk konjunktivitt Keratitt Episkleritt og skleritt Iridosyklitt og uveitt Katarakt Glaucoma simplex og andre åpenvinkelglaukom 277 Akutt glaukom Arteriell okklusjon og sentralvenetrombose Aldersbetinget makuladegenerasjon Netthinneløsning Optikusnevritt Svulster Horners syndrom Sykdommer i øyelokk Sykdommer i tåreveier og tårekjertel Øyeskader Diabetisk retinopati Øyefunn ved arteriell hypertensjon Øyefunn ved arteritis temporalis Øyefunn ved hypertyreose Svaksynthet og blindhet Spesielle temaer Trygdemedisin og hjelpemidler Interesseorganisasjoner Øret Forfattere: Morten Lindbæk og Kari Kværner, med bidrag av Steinar Hunskår (reise- og bevegelsessyke), basert på forrige utgave av Bjørn Bø og Astri Medbø. Verktøyet Sykehistorie Klinisk undersøkelse Diagnostiske prosedyrer Tilleggsundersøkelser Kontaktårsaker, symptomer og tegn Øresmerter Øresekresjon Øresus Hørselstap Svimmelhet Nystagmus Tilstander og sykdommer Medfødte misdanninger og utstående ører Skader og sykdommer i øremuslingen Ekstern otitt Ørevoks Fremmedlegemer og svulster i øregangen Bulløs myringitt Trommehinneruptur Akutt mellomørebetennelse Sekretorisk otitis media Kronisk otitt Otosklerose Hørselstap hos barn Hørselstap hos eldre Støyskade

8 GRMAT #1CD4D08.book Page 14 Tuesday, February 5, :32 PM 14 Innhold Akustikusnevrinom Benign paroksysmal posisjonsvertigo Vestibularisnevritt Ménières sykdom Reise- og bevegelsessyke Spesielle temaer Bruk av høreapparat Kokleaimplantat Trygdemedisin og hjelpemidler Interesseorganisasjoner Hjerte og kretsløp Forfattere: Thomas Mildestvedt, med bidrag av Eivind Meland (hypertensjon), Steinar Hunskår (venøse tilstander) og Jørund Straand (hjertesvikt) Verktøyet Sykehistorie Klinisk undersøkelse Tilleggsundersøkelser Kontaktårsaker, symptomer og tegn Vondt i brystet Pustevansker og hoste Hovne bein Hjertebank og urolig hjerte Akutt oppståtte lammelser Bilyd på hjertet hos barn Bilyd på hjertet hos voksne Tilstander og sykdommer Hypertensjon Angina pectoris Akutt koronarsyndrom og hjerteinfarkt Hjertesvikt Apopleksi og transitorisk iskemi i hjernen Subaraknoidalblødning Takyarytmier Bradyarytmier og hjerteblokk Aortastenose Aortainsuffisiens Mitralinsuffisiens Mitralklaffstenose Aortaaneurismer Aortadisseksjon Claudicatio intermittens Akutt arteriell insuffisiens Raynauds fenomen Varicer og kronisk venøs insuffisiens Overflatisk tromboflebitt Dyp venetrombose Posttrombotisk syndrom Lungeembolisme Spesielle temaer Metabolsk kardiovaskulært syndrom og høyrisikostrategi Livsstilsintervensjoner Kosthold Fysisk aktivitet Hjerte-lungeredning Muskel- og skjelettsystemet Forfattere: Stig Fossum, Pål Kristensen og Steinar Hunskår, med bidrag av Gunhild Felde og Karstein Haldorsen (inflammatoriske lidelser), Øistein Holm Haagensen (kiropraktikk), Anne Kari Skøien og Unni Vågstøl (fysioterapi) og Jan Svendsen (langvarige smerter), basert på forrige utgave, der også Ottar Grimstad og Even Lærum bidro Verktøyet Sykehistorie Klinisk undersøkelse Diagnostiske prosedyrer Tilleggsundersøkelser Bildediagnostikk Behandlingsmuligheter i allmennpraksis Kontaktårsaker, symptomer og tegn Nakkesmerter Skuldersmerter Albuesmerter Håndplager Kjevesmerter Torakssmerter Ryggsmerter Halebeinssmerter Hoftesmerter Lår- og leggsmerter Knesmerter Ankelsmerter Hæl- og fotsmerter Smerter, stivhet eller hevelse i ett ledd Smerter, stivhet eller hevelse i flere ledd Utbredte muskelplager med smerter og stivhet Tilstander og sykdommer Uspesifikke nakkesmerter Muskulær nakkelidelse Mekanisk nakkelidelse Radikulopatier Torticollis Skulderkapsulitt Skuldertendinopati Akutt skulderbursitt Kronisk skulderbursitt

9 GRMAT #1CD4D08.book Page 15 Tuesday, February 5, :32 PM Innhold 15 Artrose i akromioklavikularleddet Epikondylitt Olecranonbursitt Håndleddstendinopati Tommelartrose Ganglion Triggerfinger Dupuytrens kontraktur Uspesifikke akutte korsryggsmerter Isjialgi og isjias Spinalstenose Spondylolistese Skoliose Scheuermanns sykdom Hofteleddsdysplasi Epifysiolyse i hofteleddet Calvé-Legg-Perthes sykdom Serøs koksitt Aseptisk nekrose av caput femoris hos voksne Hofteleddsartrose Piriformissyndrom Gluteusbursitt og trokanterbursitt Adduktortendinopati Sportslyske Hofteimpingement Løst leddlegeme Kneleddsartrose Meniskdegenerasjon Patellar tendinopati Jumper s knee Patellofemoralt smertesyndrom Prepatellar bursitt Bakers cyste Langdistansekne Osgood Schlatters sykdom Anserinusbursitt Vokseverk Anisomeli Tibiaperiostitt Muskellosjesyndrom Akillestendinopati Ankelinstabilitet Artrose i ankelen Köhlers sykdom Haglunds hæl Inntåing Plantarfasciitt Plattfot Metatarsalgi Tådeformiteter Hallux valgus Fibromyalgi Revmatoid artritt Spondylartrittene Ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom) Reaktiv artritt Psoriasisartritt Artritt assosiert med inflammatorisk tarmsykdom. 409 Systemisk lupus erythematosus Sjögrens syndrom Vaskulitt Arteritis temporalis og polymyalgia rheumatica Virusartritt Bakteriell artritt Sjeldne revmatiske sykdommer Spesielle temaer Forebygging, behandling og rehabilitering av pasienter med langvarige ryggsmerter Mestring og tiltak ved langvarige smerter Fysioterapi Kiropraktikk Nervesystemet Forfatter: Steinar Hunskår, med bidrag av Anders Bærheim (feberkramper hos barn) Verktøyet Sykehistorie Klinisk undersøkelse Tilleggsundersøkelser Kontaktårsaker, symptomer og tegn Hodepine Kramper Lammelser Svimmelhet Skjelving (tremor) Ansiktssmerter Sløring eller tap av bevissthet Språk- og taleforstyrrelser Nevrologiske symptomer og tegn uten sikker årsak 439 Tilstander og sykdommer Migrene Cervikogen hodepine Spenningshodepine Medikamentrelatert og medikamentindusert hodepine Klasehodepine Facialisparese (Bells parese) Trigeminusnevralgi Epilepsi Essensiell tremor Parkinsons sykdom Narkolepsi

10 GRMAT #1CD4D08.book Page 16 Tuesday, February 5, :32 PM 16 Innhold Multippel sklerose Kronisk subduralt hematom Hjernesvulster Feberkramper hos barn Meningitt og encefalitt Polynevropati Restless legs, periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS) og søvnrelaterte leggkramper Psykiske forstyrrelser og atferdsvansker Forfatter: Torgeir Gilje Lid, med bidrag av Tone Smith- Sivertsen, Ole Rikard Haavet (barnepsykiatri), Jørund Straand (hukommelsessvikt og demenstilstander) og Harald Torske (utviklingshemning), basert på forrige utgave av Olav Thorsen og Gerd-Ragna Bloch Thorsen, der også Ida Garløv og Steinar Hunskår bidro Verktøyet Sykehistorie Journalen ved psykiske lidelser Kartleggingsverktøy Klinisk undersøkelse og tilleggsundersøkelser Psykiatriske diagnoser Behandling og tiltak Førerkort og psykisk lidelse Å leve med en alvorlig psykisk lidelse Forholdet til pårørende Barn av psykisk syke Psykisk helse hos flyktninger og innvandrere Tverrfaglig samarbeid i førstelinjetjenesten Samarbeid med spesialisthelsetjenesten Tvungent psykisk helsevern med eller uten døgnopphold Kontaktårsaker, symptomer og tegn Angst Tvangstanker og tvangshandlinger Depresjonsfølelse Oppstemthet og mani Somatisering Uro og forvirring Hallusinasjoner Vrangforestillinger Hukommelsessvikt og demenstilstander Selvmord og selvmordsforsøk Selvskading eller villet egenskade Søvnforstyrrelser Tilstander og sykdommer Affektive lidelser Depresjon Bipolar affektiv lidelse Panikkangst Fobiske angsttilstander Generalisert angstlidelse (GAD) Tvangslidelser Personlighetsforstyrrelser Anoreksi Bulimi Akutte og forbigående psykoser Schizofreni Organiske tilstander forbundet med psykiatriske lidelser Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) Voksne med AD/HD ROP-lidelser Pasienter med utviklingshemning Allmennlegens arbeid ved psykiske forstyrrelser hos barn og ungdom Somatiske presentasjonsformer Psykiske lidelser ved alvorlig eller kronisk somatisk sykdom Depresjon Angst Tvangstilstander Posttraumatiske belastningsreaksjoner Omsorgssvikt, mishandling og overgrep Spiseforstyrrelser Rus Selvskading og selvpåført forgiftning Selvmordsatferd og selvmord Atferdsvansker og AD/HD Tourettes syndrom Autisme og Aspergers syndrom Psykoser Lunger og luftveier Forfatter: Hasse Melbye, med bidrag av Per Hjortdahl (vondt i halsen, sinusitt, streptokokk-halsinfeksjon og mononukleose) og Arnulf Langhammer (allergiutredning, astma og kols) Verktøyet Sykehistorie Klinisk undersøkelse Laboratorieprøver Allergiutredning Lungefunksjonsundersøkelser Henvisningspraksis Kontaktårsaker, symptomer og tegn Nesetetthet Neseblødning Snorking og søvnapnésyndrom Uvanlig smak og lukt, dårlig ånde

11 GRMAT #1CD4D08.book Page 17 Tuesday, February 5, :32 PM Innhold 17 Vondt i halsen Heshet Pustevansker og tung pust Hoste Blodig oppspytt hemoptyse Tilstander og sykdommer Allergisk rhinitt Generelt om luftveisinfeksjoner Forkjølelse ØLI Influensa Akutt bihulebetennelse Streptokokk-halsinfeksjon Mononukleose Akutt laryngitt Kikhoste Akutt bronkitt og akutt bronkiolitt Lungebetennelse Tuberkulose Astma Kronisk obstruktiv lungesykdom kols Lungekreft Hud Forfatter: Erlend Tolaas, basert på tidligere utgave av Sylvi Torvund Verktøyet Sykehistorie Klinisk undersøkelse Den diagnostiske prosessen Tilleggsundersøkelser Dermatologiske behandlingsprinsipper Fotodynamisk behandling (PDT) Grensestrålebehandling (Bucky-behandling) Kontaktårsaker, symptomer og tegn Kløe Utslett ledsaget av kløe Utslett ledsaget av feber Utslett i ansiktet Sår og forandringer nær munnen og i munnhulen. 556 Hårbunnsforandringer Forandringer i håndflatene eller fotsålene Sår som ikke gror Blemmer i huden Stikk og bitt Eksemflekk og ringorm Negleforandringer Håravfall Svettetendens Hudsymptomer og hudfunn som tegn på generell sykdom «Forresten, når jeg først er her» Tilstander og sykdommer Bakterielle infeksjoner Soppinfeksjoner Bleiedermatitt Herpes simplex-virusinfeksjoner Varicella zoster-virusinfeksjon Finger- og fotvorter Molluscum contagiosum Lus Skabb Lopper Atopisk eksem Juvenil plantar dermatose (atopiske vinterføtter) Seboreisk eksem Nevrodermitt Nummulat eksem Pompholyx (akutt vesikuløst hånd- og foteksem) Kontakteksem Inflammatoriske tilstander utløst av sol Porfyria cutanea tarda Medikamentelle eksantemer Urticaria og angioødem Bulløs pemfigoid Erythema nodosum Pityriasis rosea Psoriasis Pustulosis palmoplantaris Lichen planus Akne Rosacea Perioral dermatitt Seboreiske vorter (seboreiske keratoser) Epidermoid cyste Lipom Dermatofibrom Pyogent granulom Aktinisk keratose Basaliom (basalcellekarsinom) Spinocellulært karsinom og Bowens sykdom Melanocyttnævus og andre pigmenterte elementer 592 Malignt melanom (føflekkreft) Kronisk venøst leggsår (ulcus cruris) Nedgrodd tånegl Kosmetisk dermatologi

12 GRMAT #1CD4D08.book Page 18 Tuesday, February 5, :32 PM 18 Innhold 3.11 Hormonsystemet, metabolisme og ernæring Forfattere: Stian Langeland Wesnes og John Cooper, med bidrag av Kirsten Valebjørg Knutsen (vitamin D- mangel) Verktøyet Sykehistorie og kliniske undersøkelser Laboratorieprøver Bildediagnostikk og andre tilleggsundersøkelser Kontaktårsaker, symptomer og tegn Overvekt og fedme Struma Hirsutisme Tørste og uttørking Kortvoksthet Sterk lengdevekst Hyperkalsemi Hypokalsemi Vitamin D-mangel Tilfeldig funn av svulst i binyren Tilstander og sykdommer Hypertyreose Hypotyreose Diabetes mellitus Hyperlipidemi Osteoporose Hyperurikemi Binyrebarksvikt Cushings syndrom Hyperaldosteronisme Feokromocytom Hypofysesykdommer Hyperprolaktinemi Nyrer og urinveier Forfatter: Steinar Hunskår, med bidrag av Anders Bærheim (urinveisinfeksjoner og enurese) Verktøyet Sykehistorie Klinisk undersøkelse Laboratorieprøver Diagnostiske prosedyrer Bildediagnostikk og andre tilleggsundersøkelser Kontaktårsaker, symptomer og tegn Akutte flankesmerter Smertefull og hyppig vannlating hos kvinner Nokturi Polyuri Urinlekkasje hos kvinner Nedsatt nyrefunksjon Blod i urinen Proteinuri Glukosuri Asymptomatisk bakteriuri Tilstander og sykdommer Urinveisinfeksjoner (UVI) Vesikoureteral refluks Refluksnefropati og kronisk pyelonefritt Akutt nefrittsyndrom Nefrotisk syndrom Nephropathia epidemica Ortostatisk proteinuri Kronisk nyresvikt Nyrecyste Steinsykdom i urinveiene Hydronefrose Nyrekreft Urotelkreft Urininkontinens hos barn Enurese Stressinkontinens hos kvinner Urgencyinkontinens hos kvinner Overaktiv blære Urininkontinens hos menn Kvinnelige underlivsorganer og bryst Forfatter: Pernille Nylehn Verktøyet Sykehistorie Klinisk undersøkelse Laboratorieprøver Diagnostiske prosedyrer Bildediagnostikk Andre tilleggsundersøkelser Kontaktårsaker, symptomer og tegn Utflod Primær amenoré Sekundær amenoré Oligomenoré Metroragi Menoragi Postmenopausal blødning Smertefulle menstruasjoner Premenstruell spenning Underlivssmerter Svulster i det lille bekkenet Atrofiske forandringer hos postmenopausale kvinner Kuler, kløe eller smerter i vulva Kul i brystet

13 GRMAT #1CD4D08.book Page 19 Tuesday, February 5, :32 PM Innhold 19 Smerter i brystene Sekresjon fra brystvortene Store bryst, mammahypertrofi Tilstander og sykdommer Genital klamydiainfeksjon Gonoré hos kvinner Trikomoniasis Genital herpesvirusinfeksjon hos kvinner og menn 688 Kondylomer og HPV Soppinfeksjon i vagina Bakteriell vaginose Bartholinitt Vulvodyni Bekkeninfeksjon Lichen sclerosus et atrophicus Andre hudsykdommer i vulva Polycystisk ovariesyndrom Myoma uteri Endometriose Klimakteriet Framfall Godartete svulster i brystene Brystkreft Kreft i vulva og vagina Cervixdysplasi og livmorhalskreft Kreft i livmorkroppen Kreft i eggstokk og adnex Fastlegen og kreft i bryst og underlivsorganer Svangerskap, fødsel og familieplanlegging Forfattere: Atle Klovning, Bjørn Backe og Steinar Hunskår, basert på forrige utgave, der også Gunn Aadland, Irene Hetlevik, Inger Johansen og Kari Klungsøyr bidro Verktøyet Sykehistorie Klinisk undersøkelse Helseopplysningsprogrammet Kontaktårsaker, symptomer og tegn Blødninger Kvalme Mage- og underlivssmerter Utflod Svangerskapskløe Noen andre vanlige svangerskapsplager Tilstander og sykdommer Flerlingsvangerskap For tidlig fødsel Bekkenløsning Brystbetennelse Psykiske symptomer etter fødselen Oppfølging ved perinatale dødsfall, skader eller misdanninger Spesielle temaer Prevensjonsveiledning Sterilisering hos kvinner og menn Barnløshet og assistert befruktning Allmennlegens møte med en abortsøkende kvinne Mannlige kjønnsorganer Forfattere: Svein Z. Bratland og Steinar Hunskår, med bidrag av Anders Bærheim (prostatitt) Verktøyet Sykehistorie Klinisk undersøkelse Laboratorieprøver Diagnostiske prosedyrer Kontaktårsaker, symptomer og tegn Utslett på penis Smerter i penis Smertefull og hyppig vannlating hos menn Utflod fra urinrøret Akutt urinretensjon hos kvinner og menn Smerter, hevelse og kuler i pungen Hemospermi Symptomer fra nedre urinveier hos eldre menn Impotens, erektil dysfunksjon, lystproblemer og mannlig hypogonadisme Gynekomasti Doping Tilstander og sykdommer Genital klamydiainfeksjon hos menn Gonoré hos menn Genital herpes Balanitt Kjønnsvorter hos menn Epididymitt Kronisk bekkensmertesyndrom (kronisk prostatitt) 746 Akutt bakteriell prostatitt Orkitt Benign prostatahyperplasi Ondartet svulst i prostata Ondartet svulst i testikkelen Ondartet svulst i penis Fimose Parafimose Priapisme Skjev penis krummerik Retinert testis Hydrocele testis

14 GRMAT #1CD4D08.book Page 20 Tuesday, February 5, :32 PM 20 Innhold Varikocele Spermatocele Funikkeltorsjon Skader Seksualmedisin Forfatter: Kjell-Olav B. Svendsen Verktøyet Sykehistorie Klinisk undersøkelse og tilleggsundersøkelser Kontaktårsaker, symptomer og tegn hos kvinner Misnøye med egen kropp og egne kjønnsorganer. 757 Lystproblemer Genital smerte ved samleie og annen seksuell aktivitet Problemer med seksuell tenning/redusert funksjonsevne Orgasmeproblemer Kvinnelige utløsningsproblemer Seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner Kontaktårsaker, symptomer og tegn hos menn Misnøye med egen kropp og egne kjønnsorganer 762 Ereksjonsproblemer Ejakulasjons- og orgasmeproblemer (utløsningsproblemer) Lystproblemer og mannlig hypogonadisme Smerter ved seksuell aktivitet og samleie (dyspareuni) Spesielle temaer Seksualliv i ulike livsfaser Sykdom og seksualfunksjon Kjønnsidentitet, seksuell identitet og seksuell legning Omskjæring av kvinner kjønnslemlestelse Skader og forgiftninger Forfatter: Christina Brudvik, basert på forrige utgave av Grete Wold med bidrag av Steinar Hunskår og Anders Trovik Hasle Kommunikasjon, samarbeid og organisering av medisinsk nødmeldetjeneste Verktøyet Sykehistorie Klinisk undersøkelse og funn ved ulike skadetyper 779 Tilleggsundersøkelser Utstyr og medikamenter Generelle behandlingsprinsipper ved skader Kontaktårsaker, symptomer og tegn Hodeskade Nakkeskade Skader i skulderregionen Skader i albueregionen Skade i håndrot, håndledd og underarm Skade i mellomhånd og fingre Ryggskade Skade mot brystkasse Skade mot abdomen Skade i lårbein, hofte og bekken Skade i kne Skade i ankel Skade i fot og tær Forgiftninger og overdoser Tilstander og sykdommer Nesebrudd Tannskade Kragebeinsbrudd Skulderluksasjon Subluksasjon av radiushodet Radiusbrudd Skafoidbrudd Metakarpalbrudd Fingerbrudd Fingerluksasjon Ruptur av tommelens ulnare kollateralligament «Dropfinger» Knapphullsskade Fingertuppamputasjon Blå negl Negleskader Ribbeinsbrudd Halebeinsbrudd Lårhalsbrudd Patellaskader Meniskskader i kne Ligamentskade i kneet Leggbrudd Akillesseneruptur Metatarsalbrudd Tåbrudd og tåluksasjon Fremmedlegeme i huden Fastsittende fiskekrok i huden Høytrykksskader «Bomskudd» Bittskader Fjesingstikk Brennmanetforgiftning Huggormbitt Flåttbitt Høydesyke Barotraume

15 GRMAT #1CD4D08.book Page 21 Tuesday, February 5, :32 PM Innhold 21 Trykkfallssyke (dykkersyke) Drukning og nærdrukning Frostskader Hypotermi Brannskader Alkoholforgiftning Delirium tremens, alkoholabstinens og rehabilitering Opioidforgiftning Benzodiazepinforgiftning Forgiftning med amfetamin og designerdop Abstinens og rehabilitering fra opioider, sedativer, hallusinogener og andre stimulerende midler Paracetamolforgiftning Acetylsalisylsyreforgiftning hos barn Jerntablettforgiftning hos barn Tobakksforgiftning hos barn Syre- og lutskader Forgiftning med petroleumsprodukter Forgiftning med planter og sopp Spesielle temaer Anafylaksi Ulykker prioritering og førstehjelp Seksuelle overgrep Allmennlegens møte med personer utsatt for vold og overgrep Krisepsykiatri og katastrofehåndtering i allmennpraksis Del 4 Livsløpet 4.1 Barn og barndom Forfatter: Per Stensland, med bidrag av Tone Smith- Sivertsen (adopterte barn), basert på forrige utgave, der også Frode Heian, Ole Sverre Haga og Ida Garløv bidro Barn i et lokalsamfunn Barna i kommunen Barna på venterommet Barna som ikke er på venterommet Sosiale forskjeller og vanskelige oppvekstvilkår Klinisk kunnskap til nytte på gruppenivå Vekst og utvikling Vekt- og lengdeutviklingen Den motoriske utviklingen Kognitive funksjoner, kommunikasjon og språk. 825 Vaksinasjon og barn Barnet i familien Familiekultur Sykdomserfaring og «skreddersydd mestring» Familien «i hodet» Familiedynamikk Klinisk undersøkelse av barn Å etablere kontakt Den kliniske undersøkelsen Akutt sykdom Tilleggsundersøkelser Feber Luftveisinfeksjoner Utslett Diaré og oppkast Å styrke foreldrenes kompetanse Syke barn i hjem og barnehage Barn med funksjonshemming Fastlegens rolle Helsemessige forhold hos utenlandsadopterte barn Helseundersøkelser av adoptivbarn Helsemessige forhold hos adoptivbarn Barn i klemme psykososiale belastninger og psykiatrisk sykdom Problemenes omfang og natur Utredning bruk av firfotmodellen Ungdom og unge voksne Forfatter: Siren Haugland Allmennlegens rolle Utviklingstrekk Noen kroppslige endringer Psykososiale forhold Helsetilstand Subjektive helseplager Oral helse Funksjonsevne Livsstil Fysisk aktivitet Søvn Kosthold Rusmiddelbruk Konsultasjon med ungdom og unge voksne Taushetsplikt og informasjonsbehandling Samhandling om helse og utvikling Skolehelsetjeneste og skole Andre i primærhelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten

16 GRMAT #1CD4D08.book Page 22 Tuesday, February 5, :32 PM 22 Innhold Barnevernet Andre samarbeidspartnere Midt i livet Forfattere: Bjørn Gjelsvik og Elin Olaug Rosvold, basert på forrige utgave av Sidsel Graff-Iversen Sykdoms- og dødelighetspanorama Risikofaktorer Forebygging Case-finding og screening årsalderen som livsfase Middelalderen og arbeidslivet Livsepoken er forskjellig for kvinner og menn Utfordringer for allmennlegen Alderdom Forfatter: Jørund Straand Eldrebølgen og andre bølger Frisk, syk eller bare alderen? Normale aldersforandringer Symptomer og sykdom Eldre pasienter i allmennpraksis Tilrettelegging på allmennlegekontoret Samtale og sykehistorie Klinisk undersøkelse Hjemmebesøk Medisinsk behandling av gamle Legemiddelbehandling Kirurgisk behandling av gamle Rehabilitering av eldre Forebygging hos eldre Omsorg ved livets slutt Forfatter: Eli Trefall, med bidrag av Per Hjortdahl, basert på forrige utgave av Harald Kamps Hvor dør mennesker? Samhandling Fastlegens oppgaver Regionale og nasjonale ressurser Pasientens nettverk og trygderegler Grunnleggende palliasjon Samtalen Symptomvurdering Symptomlindring Smertebehandling Andre medikamenter og metoder brukt i smertebehandling Annen symptomlindrende behandling Etiske veivalg Når er tiden inne? De siste dager og timer Når et menneske dør Syning av den døde Når noen tar sitt eget liv Når barn dør Sorgreaksjoner Faser i sorgprosessen Å bli syk av sorg Barn som opplever dødelig sykdom og død Sorggrupper Legens egne reaksjoner Del 5 Konsultasjoner med ulike formål 5.1 Helseopplysning, helsekontroll av friske og reisemedisin Forfattere: Odd Winge og Steinar Hunskår, med bidrag av Karin Rønning (reisemedisin), basert på forrige utgave, der også Hans Blystad og Johnny Mjell bidro Helseopplysning i konsultasjonen Kommunikasjon Risiko og risikovurdering Motivasjon Skal alle få råd? Hvordan gjør vi det? Internett og andre medier Pasientorienterte forhandlinger Bivirkninger av helseopplysning Hva bør allmennlegen gjøre? Helsekontroll av friske Mange slags helsekontroller Nytten av helsekontroller Dokumentasjon av helsemessige gevinster Hva bør helsekontrollprogram inneholde? Helsekontroller kan ha negative sider Framtidsutsikter Reisemedisin Reisemedisinske tiltak

17 GRMAT #1CD4D08.book Page 23 Tuesday, February 5, :32 PM Innhold 23 Nyttige nettsteder og kilder for oppdaterte smittevernråd Mat og drikke Seksuelt overførbare sykdommer Vaksinasjoner mot smittsomme sykdommer Forebyggende tiltak mot malaria Flyreiser Trafikkforhold og alkoholforbruk Kronisk sykdom og faste medisiner Reiseforsikring Soling og bading Spesielt viktige pasientgrupper Spesielle reiseaktiviteter Pasientinformasjonsbrosjyrer og reiseapotek Allmennlegen og pasienter med kroniske tilstander Forfattere: Signe Flottorp og Steinar Hunskår, basert på forrige utgave av Marit Hafting Forekomst, levekår og legesøkning Begreper og definisjoner Håndtering av kroniske sykdommer og tilstander Konsultasjoner med pasienter som har kronisk sykdom Program for oppfølging og kontroll Hvor ofte skal pasienten ha kontrolltime? Kontrollenes innhold Noen praktiske tips for fastlegen Pasientens perspektiv og sykdomsopplevelse Sorg og depresjon Kronisk sykdom og seksualfunksjon Mestring Tverrfaglig samarbeid og rehabilitering Røykeavvenning Forfattere: Svein Høegh Henrichsen og Anders Østrem Røyking dreper og forkorter liv, men det hjelper å slutte Nikotinavhengighet og abstinens Allmennlegens rolle i røykeavvenning Metoder for intervensjon Strukturert opplegg for røykeavvenning i egen praksis Pasienter med rus- og avhengighetsproblemer Forfattere: Torgeir Gilje Lid og Christian Ohldieck Rusmiddelepidemiologi Alkohol Illegale rusmidler Legemidler Konsekvenser av rusmiddelbruk Rusmiddelbruk og psykisk helse Rusmiddelbruk og somatisk helse Sosiale konsekvenser Behandling av pasienter med rusog avhengighetsproblematikk Allmennlegens møte med pasienter som har problematisk bruk av rusmidler Tverrfaglig samarbeid om ruspasienten Henvisning til spesialisthelsetjenesten Tilbakeholdelse i institusjon uten pasientens samtykke Psykoterapeutiske behandlingsmetoder Tilstander og sykdommer Alkoholproblemer i allmennpraksis Opioidavhengighet Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Bruk og avhengighet av benzodiazepiner Kodeinholdige legemidler Spilleavhengighet Flyktninger og innvandrere Forfatter: Jone Schanche Olsen Spesielle forhold knyttet til helsearbeid med flyktninger og innvandrere Kommunikasjon og bruk av tolk Tolk Gjennomføring av en tolket samtale Kulturforskjeller Hvordan helse kan forstås Forhandlingskultur versus rettighetskultur Spesielle og vanskelige kliniske problemer Ernæringsrelaterte tilstander Infeksjoner Reaksjoner på eksiltilværelsen Følgetilstander etter krig, vold eller tortur Kliniske undersøkelser Personer uten lovlig opphold i Norge Krav og forventninger

18 GRMAT #1CD4D08.book Page 24 Tuesday, February 5, :32 PM 24 Innhold Del 6 Å være allmennlege 6.1 Frisk, syk eller risikant? Forfatter: Irene Hetlevik Risiko som fenomen Risiko i medisinen Epidemiologiens betydning Frisk eller risikant? Risikant eller syk? En risikoepidemi i forskningen Å påvise risiko Å redusere risiko Å formidle risiko På allmennlegekontoret Forebygging på allmennlegekontoret Prioritering i allmennpraksis Forfattere: Ole Frithjof Norheim og Eivind Vestbø Prioritering Pasienten i sentrum Loven om avtakende grensenytte Refleksjon og kartlegging i egen praksis Strategi og organisering Grensene og kunsten å si nei Usikkerhet, uheldige hendelser og feil Forfattere: Ivar J. Aaraas og Svein Z. Bratland Avvik, medisinske skader og feil Klage- og erstatningssaker Pasientens rettigheter Legens plikter Journalnotatet Ulike perspektiver Usikkerhet ved medisinsk kunnskap Unngå bekreftelsesfellen God kommunikasjon forebygger usikkerhet, feil og klager Lytt til pasienten og gi rom for tvil Kommunikasjon etter hendelsen Ta lærdom av hendelsen Etiske overveielser i allmennpraksis Forfatter: Reidun Førde Hva er klinisk etikk? Prinsippet om pasientautonomi Taushetsplikten Pasientautonomi og ressursbruk Allmennmedisin i endring og utvikling Forfatter: Per Hjortdahl Hva skjer? Endringer i befolkningen og blant pasientene Utvikling av teknologi og biomedisin Endringer i sykdomsbildet Kunnskapsgrunnlaget Faglige utfordringer Struktur og samhandling Innhold Utdanning Forskning Allmennlegene må delta i fagutviklingen Redaksjonskomité, forfattere og faglige medarbeidere Stikkord

Skjema for egen sykdomshistorikk

Skjema for egen sykdomshistorikk Skjema for egen sykdomshistorikk Dette skjemaet bruker du til å registrere sykdommer som du ønsker at helsepersonell skal vite om. Se i sykdomslisten på de neste sidene, finn sykdommen du vil registrere

Detaljer

Barnevakten Anne Lindboe er ikke skyggeredd når hun skal passe på landets minste. 96. 4 21. mars 2013 101. årgang

Barnevakten Anne Lindboe er ikke skyggeredd når hun skal passe på landets minste. 96. 4 21. mars 2013 101. årgang 4 2013 21. mars 2013 101. årgang Når huden blir syk 24 Uvitenhet på legevakt 46 Full hjerteklaff 56 Barnevakten Anne Lindboe er ikke skyggeredd når hun skal passe på landets minste. 96 Sykepleien 4 2013

Detaljer

Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.) Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 1

Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.) Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 1 Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.) Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie Sykepleieboken 1 CAPPELEN DAMM AS 2015 ISBN 978-82-02-42798-6 5. utgave, 1. opplag, 2015 Materialet i denne

Detaljer

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r MÅL Målet for denne modulen er å gi trenere og ledere innen idretten informasjon om noen vanlige og noen mindre vanlige

Detaljer

4 22. mars 2012 100. årgang. Oversett. Alle snakker om jenter og sex. Men hva med gutta? Side 30

4 22. mars 2012 100. årgang. Oversett. Alle snakker om jenter og sex. Men hva med gutta? Side 30 4 2012 22. mars 2012 100. årgang Oversett Alle snakker om jenter og sex. Men hva med gutta? Side 30 Turnusklemma 40 Eks`en på dødsleiet 88 Tett på Liv Signe Navarsete 100 NYHET Nyhet: ZOELY P-pillen med

Detaljer

Hva gjør psykisk syke i fengsel?

Hva gjør psykisk syke i fengsel? Glad for rødgrønn resept Side 72 Lærer evidensbasert Tett samarbeid mellom utdanning og praksis gir økt fag- og kunnskapsutvikling. Side 48 Alltid en ledig seng Side 42 NSF POLITKK: Oppvarmingen til vårens

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2015. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2015. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2015 NRFs Julekurs i Lillestrøm Smerter ved revmatiske sykdommer Seminar om fremtidens spesialistutdanning

Detaljer

Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet

Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet MST-rapport 1/2013 MST-rapport 1/2013 Et muskel- og skjelettregnskap Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet Et muskel- og skjelettregnskap 2 0 1 0-2

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Nasjonale Faglige retningslinjer

Nasjonale Faglige retningslinjer IS-1179 Nasjonale Faglige retningslinjer Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Heftets tittel: Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Utgitt: 5/2005 Bestillingsnummer: IS-1179 ISBN 82-8081-067-6 Utgitt

Detaljer

Fleksible tjenester for et aktivt liv

Fleksible tjenester for et aktivt liv Fleksible tjenester for et aktivt liv IS-1875 Fagrapport om tjenestetilbudet til personer med nevrologiske skader og sykdommer Heftets tittel: Fleksible tjenester for et aktivt liv Fagrapport om tjenestetilbudet

Detaljer

Øystein Lappegard. Medisinsk ordbok. Lunde

Øystein Lappegard. Medisinsk ordbok. Lunde Øystein Lappegard Medisinsk ordbok Lunde Copyright 2006 Lunde Forlag as Sinsenveien 25, 0572 Oslo www.lundeforlag.no Omslagsdesign: Helge Kjølberg Grafisk uforming: Reidun Lindheim Trykk og innbinding:

Detaljer

Klar til et nytt liv

Klar til et nytt liv Gravide kan få sjokk etter ultralyd Side 46 På lag med foreldrene Tett samarbeid er nyttig for alle parter når barnet blir født med long gap øsofagusatresi og andre alvorlige diagnoser. Side 58 Lei av

Detaljer

A t for en «naturlig» kropp

A t for en «naturlig» kropp NSFs nye ansikt Side 82 500 dør av forgiftning Giftinformasjonen får 40000 telefoner årlig. Side 38 Hvorfor gjør vi ikke som svenskene? Side 60 ELI GUNHILD BY : Hvis helsetjenesten er et hjul, er sykepleie

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

ST EN. utposten. Blad for allmenn- og samfunnsmedisin. Innhold: leder: På meg selv kjenner jeg ingen andre Av Gunhild Felde 1. Nr.

ST EN. utposten. Blad for allmenn- og samfunnsmedisin. Innhold: leder: På meg selv kjenner jeg ingen andre Av Gunhild Felde 1. Nr. UT utposten Blad for allmenn- og samfunnsmedisin PO Innhold: leder: På meg selv kjenner jeg ingen andre Av Gunhild Felde 1 ST EN Nr. 2 2005 Årgang 34 utpostens dobbelttime: Intervju med Theis Huldt-Nystrøm

Detaljer

Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord

Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 2014 2020 Høringsutkast, juni 2014 Forord Denne fagplanen er utarbeidet av en gruppe fagfolk parallelt med arbeidet de utfører i sin kliniske hverdag. Arbeidet

Detaljer

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2014.

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2014. K ODEVEILEDNING 2014 Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2014. Kodeveiledning 2014 - Innledning KODEVEILEDNING 2014 Dette er femte utgave

Detaljer

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager 1 Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager ad modum manuell terapi Henvisningsprosjektet 2001-2003 Faggruppen for manuell terapi Innhold Formål med retningslinjene... 6 Formål

Detaljer

Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer

Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer IK-2716 Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes

Detaljer

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Innhold FORORD... 4 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 5 Forekomst... 5 Sykdommens årsak... 5 SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM OG ARV... 5 MEDISINSK FORSKNING...

Detaljer

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler - ressurshefte for kommunene KoRus Sør er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

7. Helse. Berit Otnes

7. Helse. Berit Otnes Berit Otnes 7. Sunnere levevaner, som mindre røyking og mer mosjon, bidrar trolig til at eldres helse er noe bedre enn før. Flere seniorer mener selv de har god helse, selv om det samtidig fortsatt er

Detaljer

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet du nå sitter med i hånden er laget for deg som nettopp har fått diagnosen nevroendokrin kreft, og for deg som er pårørende.

Detaljer

Smerte & smertelindring

Smerte & smertelindring ANNONSE Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet ANNONSE JUNI 2015 SMERTEOGSMERTELINDRING.NO PÅ NETT! Muskel og skjelettplager rammer de fleste. VENDEPUNKTET. Halve livet i ekstrem smerte. s. 4 KIROPRAKTIKK.

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

IS-1899. Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten

IS-1899. Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten IS-1899 Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten 1 Heftets tittel: Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger

Detaljer

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major Odd Steffen Dalgard Kristin Schjelderup Mathisen Erik Nord Solveig Ose Marit Rognerud

Detaljer

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010.

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010. K ODEVEILEDNING 2010 Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010. Kodeveiledning 2010 - Innledning KODEVEILEDNING 2010 I 2010 utgis for første

Detaljer