KLAGE FRA FØRSTE PUST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLAGE FRA FØRSTE PUST"

Transkript

1 KLAGE FRA FØRSTE PUST

2

3

4 PASIENTSKADELOVEN 1 Skade voldt : a) i institusjon under spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten b) under ambulansetransport c) Av helsepersonell som yter helsehjelp i henhold til offentlig autorisasjon eller lisens. Slike skader regnes som pasientskader dersom de er voldt under veiledning, undersøkelse, diagnostisering, behandling, ekspedisjon av legemidler, pleie, vaksinasjon, prøvetaking, analyse av prøver, donasjon av organer

5 PASIENTSKADELOVEN 2 Estatning for pasientskade som skyldes : a) Svikt ved ytelse av helsehjelp, selv om ingen kan lastes. b) Teknisk svikt ved apparat, redskap eller annet utstyr som er brukt ved helsehjelp. c) Smitte eller infeksjon, når dette i hovedsak ikke skyldes pasientens tilstand eller sykdom. d) Vaksinasjon. e) Forhold som medfører ansvar for helsetjenesten eller helsepersonell etter alminnelige erstatningsregler.

6 PASIENTSKADELOVEN 3 Unntaksvis ytes erstatning når det har skjedd en skade som er særlig stor eller uventet, og som ikke kan anses som en risiko som pasienten må akseptere Dersom årsaken til en skade på en pasient ikke kan bringes på det rene, og skaden sannsynligvis skyldes ytre påvirkning på en pasient under behandling, skal det normalt antas at skaden skyldes feil eller svikt ved ytelsen av helsehjelp. Erstatning av tap under 5000 kr, og oppreisning for skade av ikke-økonomisk art erstattes ikke av loven.

7 Pasientskadeloven 4 Avgjørelse om erstatning skal ytes. Svikt i ytelse av helsetjensten? 33 % medhold. Avgjørelse om erstatningens størrelse. Ankemulighet til pasientskade nemnda. Ankemulighet til domstolene. Erstatning ytes for : a) Tap av inntekt under sykdomsperioden og i framtida. b) Menerstatning etter tabell. Minimum 15 % invaliditet.

8 Saksbehandling Samarbeid saksbehandler og lege. Legens ansvar er å uttale seg om : 1) Mer enn 50 % sannsynlighet for sammenheng mellom sykehusbehaandlingen og skaden. 2) Foreligger det en svikt i behandlingen. 3) Ved medhold gi en vurdering av menets størrelse. Saksbehandlers ansvar er : 1) Fatte vedtak om medhold eller avslag ifølge loven. 2) Foreta utregning av erstatningens størrelse.

9 LITT STATISTIKK Antall saker siden 1989 ca Utbetalt siden 1989 > 3 milliarder kr Kr per sak I ortopedisaker og utbetalt for disse 120 millioner kr. Gj.snitt kr I fødselssaker og utbetalt 71 millioner kr. Gj.snitt vel 1 million kroner.

10

11

12

13 Informasjon til pasienten Kirurgen skal informere om : 1) Inngrepet. Indikasjon. Evt. alternativer til behandlingen. 2) De vanligste komplikasjoner forbundet med behandlingen. Anestesilege/sykepleier skal informere om : 1) Valg av anestesi. Fordeler, ulemper og vanlige komplikasjoner.

14

15

16 Kommunikasjonssvikt Mann. 84 år. Tidl. Hjerteinfarkt og svikt innlagt med neseblødning etter ulykke. Hb 13 Fremre tamponade med gummihanske Bt-fall og pustevansker. Overflyttet int.avd BT-fall til 70/45. Kastet opp blod. Efedrin Hb fall til 8. SAG og efedrin Tilkalt ØNH-lege ville tamponere på nytt i narkose Lege beskjed om 150 mg Pentothal til innledning. Sykepleier ga 370 mg før infusjon stoppet. Pas. fikk hjertestans og døde. Dødsårsak : stor blødning og svakt hjerte. Medhold i NPE. Helsetilsynet ga advarsel til lege og sykepleier.

17 Feilmedisinering Mann 45 år innlagt til operasjon i nakken. Var planlagt Våken intubasjon. Fikk liten dose cisatracurium i stedet for beroligende sprøyte. Oppdaget med en gang, ble maskeventilert og fikk neostigmin. Var våken hele tiden og fikk beroligende informasjon om feilmedisineringen. Klage om hukommelsessvikt og daglig hodepine, som han mente skyltes feilmedisineringen. Avslag, da symptomene mer sannsynlig var en følge av ulykken i forbindelse med nakkeskaden.

18 Ekstravasal infusjon Velg vene mest mulig sentralt for vevsirriterende medikamenter Venflons plassering skal angis på kurve, evt i journal, i alle fall ved infusjon av vevstoksiske stoffer. Antall forsøk på å finne en åre, samt sted, bør oppgis Fri tilbakeflow av blod skal dokumenteres ved infusjon av vevsirriterende stoffer. Ekstravasal injeksjon/infusjon skal oppgis. Hva er gjort for å minske ulempene for pasienten

19 Ekstravasal infusjon 2 tilfeller av ekstravasal infusjon av cytostatika. Begge utviklet nekrose som nødvendig gjorde plastikkirurgisk intervensjon og hudtransplantasjon. Medhold fordi man tolket prosedyren som svikt : 1) Valg av perifer vene på håndryggen 2) Ingen dokumentasjon på tilbakeflow av blod. 3) Feilen ble oppdaget for sent. Dårlig overvåking. 4) Ikke injisert saltvann for å minske skaden.

20 CVK Valg av CVK har også sine farer : 1) Bevisstløs pasient med behov for intravenøs ernæring og antibiotikainfusjon. Fikk infeksjon og posttrombotisk syndrom med ødem og smerter. Medhold. 2) KOLS-pasient med respirasjonssvikt. Livmorkreft og behov for cytostatika og parenteral ernæring. Store problemer med å finne sentral vene. Ekstravasal infusjon av ernæringsvæske til lungesekken. Utviklet ARDS og måtte på respirator. Forlenget sykeleie. Medhold.

21 Intubasjon Eldre mann. Bechterew og Parkinson. Nakkebrudd. Store intubasjonsvansker. Liten gapeevne. Ødem og blod i svelget. 4 dager senere skulle tube byttes p.g.av lekkasje, og man skulle forsøke å tre tuben over mandreng. Store vanskeligheter, pas. Fikk hjertestans og døde. Burde ha laget en trakeostomi under kontrollolerte forhold i narkose. Medhold p.g.av vurderingssvikt

22 INTUBASJON Eldre mann. Bechterew. Hjertesvikt. Tarmblødn. Laparotomi i narkose. Intubasjonsproblemer. Umulig å ventilere med maske og bag. Nødtrakeotomi tok tid. Hypoksiperiode med nedsatt/opphørt sirkulasjon i minutter. Omfattende hjerneskade til han døde av pneumoni 2 måneder senere. Medhold fordi man ikke hadde innhentet opplysninger fra universitetssykehuset hvor han tidligere hadde blitt intubert våken med intub.bronkoskop. Ikke tilfr.st. Utstyrsberedskap.

23 Intubasjon Eldre mann. Kreft med stråleskader i hals og svelg. Økende pusteproblemer. Indikasj. for trakeostomi. Gode forberedelser med alle hjelpemidler. Anestesilege og ØNH-lege i beredskap. Forsøkt trakeotomi i lokalanestesi. Fikk larynxspasme. Narkose, Curacitt og forsøkt intubasjon. Mislykket. Bradycardi og hjertestans før fri luftvei var etablert. Avslag fordi forberedelsene var adekvate, og nødprosedyrene var ifølge protokollen.

24 Tannskade Dokumentasjon av tannstatus i anestesijournal. Har intubasjonen blitt utført av erfaren intubatør? Trakealtube, svelgtube, larynksmaske? Er det notert problemer? Antall forsøk? Observert tannskade før og etter intubasjonen? Tannskade nevnt i sykepleierapportene? Tannlegejournal med dokumentasjon av tannstatus. Vurdering av tannlegens forslag til reparasjon.

25 Tannskade Friske tenner skal tåle normal berøring av laryngoskop. Friske tenner skal tåle normalt bitt på tube/svelgtube Ofte en vanskelig vurderingssak. Eldre mennesker med dårlig råd til å betale titusener av kroner for tannreparasjon Tannleger vil som regel være sine klienters advokat. Ca 40 % får idag medhold for tann skader, mot tidligere ca 10 %.

26

27 Awareness Kvinne til gyn.operasjon. TIVA med muskelrelaks. Umiddelbart etter avsluttet operasjon, sa hun fra om at hun hadde vært våken under deler av inngrepet, og hadde kjent smerter. Anestesipersonellet hadde hatt mistanke. Pas. Hadde ikke fått premedikasjon. Glipp? TIVA har oftere awareness enn inhalasjonsanestesi. Medhold om awareness, men usikkert om samband med søvnløshet og angst, som hun hadde hatt tidligere ifølge primærlegejournal. Vurderes av psykolog før evt. erstatning.

28 Awareness Hastekeisersnitt. Mulig ekstravasal injeksjon ved innledningen. Kjente åpningssnittet. Fikk raskt satt inn ny kanyle, og fikk påfyll av anestetika. Videre forløp ukomplisert. Klage over angst og frykt for fremtidige narkoser. Avslag da det må ha vært en meget kortvarig opplevelse, og primærlegejournal avdekket psykiske problemer fra tidligere. Ikke dokumentert sammenheng mellom awareness og hennes postoperative plager.

29 Awareness. Kommunikasj.svikt Ung kvinne. Gastric bypassoperasjon for fedme. Generell anestesi. Kjente store smerter. Kunne ikke si fra p.g.av muskellammelse. Anestesisykepleier registrerte flere tegn på at pasienten kunne være våken, men ble overprøvet av ansv.havende anestesilege. Ny overlege ble tilkalt, som også ville gi pasienten ekstra narkosegass, uten å bli hørt. Medhold. Henvist til psykologisk behandling. Saken vurdert av Helsetilsynet som tilsynssak.

30 Anafylaksi 1 53 år gammel kvinne. Betydelig overvekt. Storrøker. Astma. Arvelighet på hjertesykdommer. Ikke gjennomført preoperativ undersøkelse. Grei intubasjon. Stor luftveismotstand. Vanskelig å få luft i pasienten. CO2 viste ikke utlufting av lungene. Tuben ble korrekt dratt opp. Også umulig å få ventilert pasienten med maske/bag. Pasienten fikk mer Curacit. Ny intubasjon ved tilkalt anestesilege. Adrenalin og teofyllamin løste spasmen noe, men det oppsto hjertearytmier, og pasienten døde.

31 Anafylaksi 2 Forundersøkelsen av pasienten var for dårlig, sett på bakgrunn av de anamnestiske opplysninger om overvekt, røking, astma, familiær belastning. Anafylaksien ble erkjent for sent, og adrenalin ble gitt for sent. Ikke korrekt å gi ytterligere Curacit etter at pasienten hadde symptomer på en anafylaktisk reaksjon. Curacit er velkjent som årsak til anafylaksi under narkose. Medhold p.g.av svikt. Sykehuset ikke enig.

32 Anafylaksi 1 Ung dame, innlagt med akutt appendicitt i 03. Tidligere frisk. Ingen allergi hos pas. eller slektninger Crash-innledning med Curacit som muskelrelax. Ved innledningen plutselig bronkospasme og sirkulatorisk kollaps med langvarig blodtrykksfall. Diagnosen ble stilt raskt og korrekt behandlet med adrenalin, oksygen og vasopressor. Endte med alvorlig hjerneskade Blodprøve tatt viste en typisk økning av serumtryptase som ses ved<anafylaktiske reaksjoner, men ikke funnet IgE antistoffer mot Curacit.

33 Anafylaksi 2 I utgangspunktet avslag fordi : 1) Ingen opplysninger om allergi hos pas. eller slekt. 2) Akseptabelt å bruke Curacit ved crash-innledning. 3) Rask diagnose og korrekt behandling. Men, medhold fordi dette kommer inn under bestemmelsen om at følgen av skaden er særlig stor eller uventet, og som derfor ikke kan anses som utslag av en risiko som pasienten må akseptere.

34

35 Utstyrsfeil Kvinne under intensivbehandling for nekrotiserende fascitt. På op.stuen for sekundærsutur og transplant. Transportert til intensiv, ventilert med Lærdalsbag via trakealtube. Tung å ventilere. Tikalt lege trodde det var tubeobstr. Fjernet trakealtube og intuberte oralt. Fortsatt tung å ventilere. Tilkom oppblåst abd. og subkut.emfysem. Fall i O2 metning. Blodtrykk knapt målbart. Thoraksdren. Resuscitert med oksygen fra an.apparat Forlenget sykdomsperiode. Usikker om hjerneskade. Medhold fordi feil på utstyr gir alltid medhold.

36 Utstyrsfeil 1 Fødende 136 kg. Hypertoni. Epidural. Kramper. Hastesectio på grunn av dårlig fosterlyd. 325 mg Pentothal og 160 mg Curacit. Intubert greit, men fikk ikke luft i pasienten. Ekstubert og forsøkt larynksmaske. Ikke luft i pas. Ny intubasjon uten at det lykkes å få luft i pas. Gravt cyanotisk, bradycard 10, ikke følbar puls Barnet forløst på 1 minutt. OK. Forsøkt ventilert med Lærdalsbag. Oksygen måtte hentes fra nabostue. Gravt hypoksisk i 5 til 10 min?

37 Utsyrsfeil 2 Medhold på grunn av svikt : 1) Svikt i kontrollrutiner av anestesiapparat, både av den som gjorde apparatet i stand, og de som skulle bruke det. 2) Oppfattet for sent at det måtte være noe galt med anestesiapparatet. Prosedyre for bruk av Lærdalsbag eller MTM bør være innøvd. Kfr. Drammenssaken med blokkert ekspirasjonsventil. Akersaken med forveksling av oksygen og lystgass.

38 Bruk av feil utstyr 1 Knapt 2 år gammelt barn med pustevansker p.g.av forstørrede mandler. Før inngrepet vært forkjølet. Innledet på maske med Bain-system. Anestesilege antydet at utstyret kunne gi for stort dødrom, men anestesisykepleier mente de brukte standard oppsett Kapnografen viste forhøyet Et CO2. Hypertermi ble mistenkt. Ved avslutning larynksspasme. Kom til oppvåkn.avd.gråblek, oksygenmetning 78, puls 190. Senere på dagen ytterligere cyanotisk, sirkulasjonsstans. Rsuscitering mislykket.

39 Feil utstyr 2 Konklusjon fra eksterne sakkyndige : Burde det vært tatt større hensyn til den preop.forkj. Det anvendte utstyret, bl.a. filter med volum 75 ml var til bruk på voksne, og det økte dødrommet førte til hyperkapnien. Diagnosen ble stilt for sent og behandlingen ikke adekvat Barnet var så dårlig postoperativt at det sannsynligvis burde vært lagt på respirator Tettere oppfølging ville sannsynligvis ha reddet barnets liv. Medhold.

40 Aspirasjon preoperativt Innlagt for akutte magesmerter Pasienten hevdet at hun ble aspirert uten hennes samtykke. Sykepleier, som var alene om prosedyren, hadde angivelig tatt kvelertak på henne, og hun hadde slått hodet mot sengegavlen. Hadde fått panikkangst, depresjon, spiseforstyrrelse Ikke medhold, da man på grunnlag av primærlegejournal mente å kunne fastslå at hennes forskjellige plager var av tidligere dato. Ikke foreta slike prosedyrer alene. Dokumenter godt.

41 Aspirasjon peroperativt Kvinne. Operert for en galleblærebetennelse. Reoperasjon samme dag på grunn av blødning. Ikke ventrikkelaspirert, da hun ble regnet for fastende. Vanskelig intubasjon. Ingen problemer ved primæroperasjonen.erfaren intubatør. Kastet opp og aspirerte. Umiddelbart erkjent aspirasjon til lungene, og korrekt behandling og oppfølging. Senere kontroller ved lungeavdelinger viste ingen sekveler av aspirasjonen. Avslag da dette er en velkjent komplikasjon som ble korrekt behandlet.

42 Aspirasjon postoperativt 1 Kvinne. KOLS. Operert for akutt abdomen. Ikke funnet årsak til magesmertene. Postoperative raspirasjonsproblemer Første postoperative dag mye kvalme og plutselig oppkast. Ventrikkelinnhold anslått til 2-3 liter. Blodtrykksfall. Bradycardi. Ikke følbar puls. Resuscitert. Trakeotomert. Lagt på respirator. Påvist alvorlig hypoksisk hjerneskade. Døde 12 dager etter operasjonen.

43 Aspirasjon postoperativt 2 Medhold fordi : 1) Pasienten burde hatt ventrikkelsonde i forbindelse med reoperasjonen. 2) Hun hadde fått store doser smertestillende og sedativa 3) Hun hadde lite tilsyn på posten. Var observert å være svært somnolent. 4) Hadde ligget neddopet i ryggleie

44 Skade på grunn av leie Mann. Meget overvektig. Diabetes. Langvarig operasjon for endetarmskreft, 8 timer Fikk en parese av nervus fibularis. Avslag fordi : 1) Overvektig 2) Langvarig operasjon 3) Diabetes med dårlig perifer sirkulasjon

45 Skade på grunn av leie Mann. Tidligere frisk.operert for en tykktarmbetennelse. Anlagt stomi. Bena i benholdere Operasjonstid ca 4 timer Trykkskade av nervus fibularis med utvikiling av et komplekst regionalt smertesyndrom. Medhold fordi : 1) Ingen kompliserende sykdommer 2) Relativt kort operasjon 3) Uakseptabel alvorlig følge av trykkskaden

46

47 AMK/Ambulanse Feilvurdering av innringers beskrivelse av situasj. For lang tid for utsendelse av ambulanse Problemer med å finne riktig adresse Påstand om at ambulansepersonellet har feilbehandlet pasienten I disse sakene er loggen fra AMK, samt en godt utfylt ambulansejournal, meget viktig i vurderingen av hva som har skjedd

48

Stor variasjon i tilsynssakene

Stor variasjon i tilsynssakene Stor variasjon i tilsynssakene Hendelsesbasert tilsyn er tilsyn med helsepersonell og virksomheter basert på informasjon om enkelthendelser som har skjedd. Tilsynsmyndigheten oppretter tilsynssaker blant

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2014-20. årgang. Tema Erstatning ved personskade og sykdom

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2014-20. årgang. Tema Erstatning ved personskade og sykdom EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2014-20. årgang Tema Erstatning ved personskade og sykdom Eurojuris Informerer Innhold Gjennom utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser

Detaljer

Privat helsetjeneste. Erling B. Breivik. rapport fra de første tre årene i NPE ordningen

Privat helsetjeneste. Erling B. Breivik. rapport fra de første tre årene i NPE ordningen Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for privat Helsetjeneste 2009-2011 Privat helsetjeneste rapport fra de første tre årene i NPE ordningen Fra 1. januar 2009 ble privat helsetjeneste innlemmet i pasientskadeordningen.

Detaljer

Statistikk for regionale helseforetak 2007

Statistikk for regionale helseforetak 2007 Statistikk for regionale helseforetak 2007 Norsk Pasientskadeerstatning, NPE Denne statistikkrapporten ser vi på som et hjelpemiddel for helseforetakenes eget skadeforebyggende arbeid. Vi håper den er

Detaljer

Privat helsetjeneste. Rolf Gunnar Jørstad. rapport for de fire første årene i NPE ordningen

Privat helsetjeneste. Rolf Gunnar Jørstad. rapport for de fire første årene i NPE ordningen Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for privat Helsetjeneste 2009-2012 Privat helsetjeneste rapport for de fire første årene i NPE ordningen For at alle pasienter skal ha den samme tryggheten ved eventuell

Detaljer

Læring av feil og klagesaker

Læring av feil og klagesaker Svein Zander Bratland og Sverre Lundevall (redaktører) Læring av feil og klagesaker tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 7/2009 MAI 2009 Rapport fra Helsetilsynet 7/2009 Svein Zander Bratland

Detaljer

Neste vintermøte blir fredag 12. og lørdag 13. januar 2007! Hvem vinner tur til Amsterdam?

Neste vintermøte blir fredag 12. og lørdag 13. januar 2007! Hvem vinner tur til Amsterdam? Neste vintermøte blir fredag 12. og lørdag 13. januar 2007! Hvem vinner tur til Amsterdam? Nordaf fortsetter sin spektakulære loddtrekning blant medlemmene om tur til verdenskongressen i dagkirurgi i Amsterdam

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Sleeve

Pasientinformasjon Gastric Sleeve Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Sleeve Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

Til deg som skal opereres

Til deg som skal opereres Til deg som skal opereres Stavanger Universitetssjukehus ønsker med denne brosjyren å gi deg som skal opereres kortfattet informasjon i forbindelse med din operasjon. Vi ønsker at du skal føle deg tryggere

Detaljer

Kravet til helsepersonell og virksomheter i helsetjenesten om forsvarlighet

Kravet til helsepersonell og virksomheter i helsetjenesten om forsvarlighet LOV OG RETT, vol. 48, 1, 2009, s. 3 26 ISSN 0024-6980 paper, ISSN 1504-3061 online Kravet til helsepersonell og virksomheter i helsetjenesten om forsvarlighet Statens helsetilsyns tilnærming Av førsteamanuensis

Detaljer

Statens legemiddelverk, publikasjon 2003:03 OKTOBER 2003. Terapianbefaling: Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling ...

Statens legemiddelverk, publikasjon 2003:03 OKTOBER 2003. Terapianbefaling: Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling ... Statens legemiddelverk, publikasjon 2003:03 OKTOBER 2003 Terapianbefaling:...... Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling Terapianbefaling Benzodiazepiner for kontroll av angst

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Avsluttende oppgave Nasjonal Paramedic utdanning

Avsluttende oppgave Nasjonal Paramedic utdanning Avsluttende oppgave Nasjonal Paramedic utdanning Lang eller kort transport tid, stor eller liten tjeneste Likheter, forskjeller og behov for kompetanse Basert på ambulansepraksis fra Sandnes og Egersund

Detaljer

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave N O R S K I N D E K S for medisinsk nødhjelp 3. utgave Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, 3. utg. i A5 format, kan

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

Det Odontologiske Fakultet. Avdeling for Oral kirurgi og Oral medisin. Universitetet i Bergen. Våken intravenøs sedasjon ved oralkirurgiske inngrep:

Det Odontologiske Fakultet. Avdeling for Oral kirurgi og Oral medisin. Universitetet i Bergen. Våken intravenøs sedasjon ved oralkirurgiske inngrep: Det Odontologiske Fakultet Avdeling for Oral kirurgi og Oral medisin Universitetet i Bergen Våken intravenøs sedasjon ved oralkirurgiske inngrep: et supplement til moderne behandling. En litteraturstudie

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Bypass

Pasientinformasjon Gastric Bypass Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Bypass Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

NUKs førstehjelpshåndbok

NUKs førstehjelpshåndbok Heftet er bygd opp slik at den mest kritiske og grunnleggende informasjonen til bruk på leir kommer først. Deretter følger mer detaljert informasjon om vurdering av skader, samt kapitler om konkrete skade-/sykdomstilstander.

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet.

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet. Håndtering av Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag www.utdanningsforbundet.no Håndtering av 1. Innledning 2. Hva er en yrkesskade? 3. Første skritt 4.

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 03.09.2012 i Borgarting lagmannsrett, 11-068748ASD-BORG/01 Dommere: Lagdommer Lagdommer Ekstra ordinær lagdommer Anne Austbø Kristin Robberstad Egil F. Jensen

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r MÅL Målet for denne modulen er å gi trenere og ledere innen idretten informasjon om noen vanlige og noen mindre vanlige

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI En veileder for familier Designed by r//evolution 01434 606155 Innhold 1 Innledning 04 2 Hvordan bruke denne veilederen 05 3 Diagnose 11 4 Nevromuskulær

Detaljer

Girer Xx ned. Xx Feil Side leiring X og kostet XX 20 millioner Side 6 Xx Bruker Side XX bakteriebombe på operasjonsstuen Side 13

Girer Xx ned. Xx Feil Side leiring X og kostet XX 20 millioner Side 6 Xx Bruker Side XX bakteriebombe på operasjonsstuen Side 13 24. 28. april mail 2009 97. årgang MAGASIN 01 09 Girer Xx ned Xx. Eli Haugen Bunch ble Norges første professor i sykepleievitenskap i seneste laget. Å bli pensjonist derimot, kunne hun gjerne ha ventet

Detaljer

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Levertransplantasjon Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet er laget for deg som er under utredning til, og som skal gjennomgå en levertransplantasjon, og for dine pårørende. Trinn

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer