Kapittel 1 Grunnlaget for psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom Alv A. Dahl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel 1 Grunnlaget for psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom... 31 Alv A. Dahl"

Transkript

1 Innhold Del 1 Modeller og utredning Kapittel 1 Grunnlaget for psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom Alv A. Dahl Typiske reaksjonsforløp etter påkjenninger Motstandskraft (resiliens) Tilheling (recovery) Kronisk psykisk dysfunksjon Forsinkete reaksjoner Personlighetsbasert sårbarhet Mestring Psykologiske teorier om sårbarhet Evolusjonspsykologi Psykoanalytisk jeg-psykologi Tilknytningsteori Læringsteori Kognitiv teori Sosiale synspunkter Stigmatisering Vanlige psykiske reaksjoner på sykdom Diagnosen kommer som et sjokk Kapittel 2 Psykiatrisk undersøking Trond F. Aarre Definisjon av psykisk liding Det diagnostiske intervjuet Sjukesoga Livssoga... 49

2 8 innhold Innhenting av opplysningar frå andre Skildringa av pasienten her og no status presens Orienterande psykiatrisk undersøking Supplerande undersøkingar Laboratorieprøver Strukturerte intervju og spørjeskjema Kapittel 3 Nevropsykologiske undersøkelsesmetoder og kognitiv svikt Arnstein Finset Hva er nevropsykologi? Hvilke sykdommer fører til kognitiv svikt? Vanlige former for kognitiv svikt Oppmerksomhetsfunksjon Hukommelse Overordnet regulering av atferd (eksekutive funksjoner) Persepsjon og høyere kognitive funksjoner Språk Emosjonelle forandringer Den nevropsykologiske undersøkelsen Hva er en nevropsykologisk undersøkelse? Hva er formålet med nevropsykologiske tester? Tilbakemelding til pasienten Når er det viktig å rekvirere nevropsykologiske undersøkelser, og hvem utfører dem? Kapittel 4 Kommunikasjon Arnstein Finset Kommunikasjonsteori Pasientsentrert kommunikasjon Den kliniske samtalen struktur og funksjon Hva er effekten av god kommunikasjon? Kommunikasjonstrening Kapittel 5 Tverrkulturelle forhold Valjbona T. Preljevic og Suraj B. Thapa Etniske minoriteter i Norge Norges urfolk Nasjonale minoriteter Migranter... 91

3 innhold 9 Betydningen av kultur i psykosomatisk medisin Kulturell kompetanse Sosiokulturelle kontekster Stereotype oppfatninger Innsikt i egne holdninger Kulturelt betingete handlingsmønstre og virkelighetsoppfatninger Transkulturelle ferdigheter Helsetilstanden hos innvandrere Sykdomspanoramaet Psykisk helse Komorbiditet og somatisering Rusmiddelproblemer Eldre Kvalitet i behandling likeverdige tjenester Kommunikasjon Transkulturell kommunikasjon Bruk av tolk Del 2 Psykiske lidelser og symptombilder Kapittel 6 Delirium (akutt forvirring) og demens Anette Hylen Ranhoff Kognitiv svikt Delirium Hva er delirium? Forekomst Patofysiologi Disponerende faktorer Symptomer på delirium Påvisning av delirium Utredning av delirium Behandling Etter delirium Demens Kan demens forebygges? Symptomer på demens Underliggende sykdommer som kan gi demens Diagnostikk av demens ikke én enkelt test

4 10 innhold Behandling av demens Pårørende Kapittel 7 Aggresjon og vold Thomas Small Definisjoner Forekomst og risikofaktorer for vold og evaluering av vold Kliniske momenter Dårlig eller vanskeliggjort kommunikasjon Særlige vansker i tilknytning til misbruk og avhengighet av rusmidler Somatiske forhold av betydning Tiltak Akutte beskyttelsestiltak Ivaretakelse etter voldsepisoder Kapittel 8 Depresjon Trond F. Aarre Depresjon er vanleg ved somatiske sjukdomar Når bør me mistenkje depresjon? Symptom på depresjon Utgreiing og diagnostikk Differensialdiagnostikk Forløp og komplikasjonar Behandling Kva kompetanse er naudsynt? Kven skal følgje opp pasienten til behandlinga kan avsluttast? Praktiske tiltak mot depresjon Behandling med lækjemiddel Vedlegg Akuttbehandling av depresjon Kapittel 9 Suicidalitet og selvskading Øivind Ekeberg Definisjoner Selvmord Selvmordsforsøk Selvskading Forekomst Kjønn og alder Selvmordsmetoder

5 innhold 11 Spesielle selvmord Dobbeltselvmord Utvidet selvmord Eutanasi Selvmordsforsøk Psykiske risikofaktorer Psykososiale risikofaktorer Kriser og relasjonsproblemer Høy alder Barn og ungdom Innvandrere Sosial isolasjon Arbeidsledighet Spesielle yrkesgrupper Biologiske risikofaktorer Lav serotoninomsetning Somatiske sykdommer Vurdering av selvmordsfare Samsvar mellom planlagt fysisk skade og den psykologiske risikoen Depresjon og følelse av håpløshet Døden som en lettelse Tapssituasjoner Tidligere selvmordsforsøk Selvmord i familien/slekten Forsøk på å skjule seg Avskjedsbrev Å gi fra seg spesielt verdifulle ting Klinisk vurdering av selvmordsfare Behandling Fortløpende vurdering av selvmordsrisiko Etabler tiltak som bringer situasjonen under kontroll Avgrensning av tiltak Spesifikke intervensjoner Kognitiv terapi Noen utfordringer med pasienter med ustabil personlighetsforstyrrelse Noen utfordringer ved samtidig rusproblem og somatisk sykdom Tiltak etter et selvmordsforsøk Medikamentell behandling Elektrokonvulsiv terapi (ECT)

6 12 innhold Journalføring Utfordringer for behandler Retten til å bestemme over eget liv Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord Kan pasientene forplikte seg til ikke å ta livet sitt? Hvis pasienten skriver seg ut mot behandlers råd Hvis pasienten forsvinner Bruk av tvang Etterlatte etter selvmord Selvskading Behandling av selvskading Utfordringer for den somatiske legen Kapittel 10 Psykosar i somatisk medisin Trond F. Aarre Definisjon av psykose Vrangtankar Hallusinasjonar Formelle tankeforstyrringar Desorganisert eller kataton åtferd Psykose eller delirium? Funksjonelle psykosar Schizofreni Stemningslidingar med psykotiske symptom Paranoide psykosar Andre akutte og forbigåande psykosar Kapittel 11 Frykt, angst og angstlidelser Alv A. Dahl Frykt og angst Angstens mangfold Angst for helsevesenet og dets prosedyrer Legeskrekk Skrekk for blod og sprøyter Angst for sykdom Angst ved livets slutt Angst som kan gi påfallende atferd Andre angstlidelser Hva er felles for angstlidelsene?

7 innhold 13 Andre typer angst man også kan møte Dokumentasjon av angst Angstlidelser og somatisk sykdom Behandling av angstlidelser Kapittel 12 Somatoforme lidelser Jon Håvard Loge Generelle forhold Somatoforme lidelser flere typer med usikker gyldighet Symptomer Ny inndeling av de somatoforme lidelsene Oppmerksomhet utenfor medisinen Forekomsten av medisinsk uforklarte symptomer Forekomsten av somatoforme lidelser Uførepensjon og sykmelding Årsaker Diagnostikk Ytterligere utredning Diagnostisk vurdering Behandling Generelle behandlingsprinsipper Fysisk trening Medikamentell behandling Psykologisk behandling Kapittel 13 Rusmidler og somatisk helse Jørgen G. Bramness og Lars Lien De ulike rusmidlene Akutte effekter og abstinens Delirium tremens Langtidseffekter av rusmiddelbruk Alkohol Opioider Injeksjoner og infeksjoner Sentralstimulerende midler Oppmerksomhet rettet mot rusproblemer Behandling og oppfølging

8 14 innhold Kapittel 14 Personlighet og personlighetsforstyrrelser Alv A. Dahl Personlighetstrekk Motivasjon og mestring Andre forhold ved personlighetstrekk Personlighetsforstyrrelser Væremåter knyttet til personlighetsforstyrrelser i gruppe A Væremåter knyttet til personlighetsforstyrrelser i gruppe B Væremåter knyttet til personlighetsforstyrrelser i gruppe C Epidemiologi og komorbiditet Diagnostikk Årsaksforhold Stabilitet og forandring Behandling Personlighetstrekk som disponerer for somatisk sykdom Type A-personlighet, sinne og fiendtlighet Nevrotisisme Type D-personlighet Personlighetsforstyrrelser og somatiske sykdommer Kapittel 15 Smerter Heidi Trydal og Petter C. Borchgrevink Hva er smerter? Biopsykososial forståelsesramme Langvarige smerter Sentral sensitivisering Langvarige smerter og stress Langvarige smerter og traumer, undertrykte følelser Somatiske sykdommer der det vanligvis opptrer langvarige smerter Forekomst av langvarige smerter Diagnostikk og utredning av langvarige smerter og psykiske faktorer Psykisk lidelse i komorbiditet med langvarige smerter Differensialdiagnostikk av psykiske lidelser ved langvarige smerter Komplikasjoner og forløp Psykososiale komplikasjoner Psykologisk behandling av pasienter med langvarige smerter Behandling med fokus på samhandlingsreformen og behandlingskjeder/ samspill

9 innhold 15 Kapittel 16 Trøtthet og utmattelse Jon Håvard Loge Mange former for trøtthet Forekomst Hos befolkningen generelt Trøtthet ved somatiske sykdommer Trøtthet ved psykiske lidelser Trøtthet ved medisinsk uforklarte tilstander Årsaker og mekanismer Biologiske forhold Psykososiale forhold Undersøkelse av trøtthet Tiltak Hva kan pasientene gjøre selv? Kapittel 17 Komorbiditet Alv A. Dahl og Ellen Karine Grov Komorbiditetsbegrepet og noen av dets problemer Forklaringer på komorbiditet Kartlegging av komorbiditet Komorbiditet mellom somatisk sykdom og psykiske lidelser Depresjon og somatisk komorbiditet Angstlidelser og somatisk komorbiditet Rusmiddellidelser og somatisk komorbiditet Personlighetsforstyrrelser og somatisk komorbiditet Følger av komorbiditet De eldre og komorbiditet Del 3 Behandling Kapittel 18 Kriser og kriseintervensjon Øivind Ekeberg Krisereaksjoner Sorg Depresjon eller sorg? Patologisk sorg Dissosiative tilstander Psykiske reaksjoner etter alvorlig somatisk sykdom

10 16 innhold Vanlige psykiske lidelser etter kriser Kriseintervensjon Å etablere trygghet Å akseptere følelser og symptomer Å informere og strukturere Å gi hjelp til gradvis å se kriser i øynene Å vise empati Å gi hjelp til å bearbeide traumet Å skille mellom historie, nåtid og framtid Evnen til å frykte og å bli redd er nødvendig Å gi håp Normalisering Å oppsøke stedet for traumet Retraumatisering Behandling av dissosiative lidelser Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Bruk av medikamenter Debrifing Kontakt med familie og venner Europeiske anbefalinger Psykososial katastrofeberedskap Utfordringer for hjelperen Kapittel 19 Samtale om dårlige nyheter Arvid Heiberg Før og nå Hva slags «bad news»? Hva skal vi gjøre i en BBN-situasjon? Hvordan lære å beherske slike situasjoner? Hva viser forskning om slike situasjoner? Kulturelle aspekter Hva med framtiden? Hva er viktigst når man skal tilrettelegge en BBN-samtale? Kapittel 20 Psykofarmakologi Trond F. Aarre Litt statistikk Eliminasjon av lækjemiddel Lækjemiddelinteraksjonar

11 innhold 17 Antipsykotiske middel Indikasjonar Preparat og dosering Ekstrapyramidale biverknader Psykiske biverknader Vektauke og metabolsk syndrom Malignt nevroleptikasyndrom Nøytropeni Antidepressiv Indikasjonar Preparat og dosering Hyponatremi Serotonergt syndrom Benzodiazepin Indikasjonar Praktisk bruk Generelle råd om bruk av psykofarmaka Kapittel 21 Kognitiv atferdsterapi ved somatisk sykdom Torkil Berge, Elin Fjerstad, Ingrid Hyldmo og Nina Lang Hva er kognitiv atferdsterapi? Tankens kraft ABC-modellen Den kognitive diamanten Sentrale elementer i kognitiv atferdsterapi Kognitiv atferdsterapi ved fatigue Kognitiv atferdsterapi ved smerter Betydningen av et familieperspektiv på somatisk sykdom Kognitiv atferdsterapi i sykehus og i primærhelsetjenesten Kognitiv atferdsterapi ved depresjon ved somatisk sykdom Panikklidelse og ikke-kardiale brystsmerter Kognitiv atferdsterapi ved multippel sklerose Utdanning i kognitiv atferdsterapi Kapittel 22 Fysisk aktivitet ved psykiske plager Egil W. Martinsen og Toril Moe Fysisk aktivitet Ved hvilke psykiske lidelser kan fysisk aktivitet være behandling? Hva kreves av kvalifikasjoner og kompetanse?

12 18 innhold Hva som forventes av pasienten: motivasjon og egeninnsats Hva forventes av behandler? Hva viser forskningen om nytten av fysisk aktivitet? Samhandlingsreformen forholdet mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten Kapittel 23 Rehabilitering Erik Bautz-Holter Begrepet rehabilitering Målsettingen med rehabilitering Målgruppen Helse og funksjon Behandling og rehabilitering Rehabiliteringsbehov i helsetjenesten Psykologiske aspekter ved rehabilitering Den faglige prosessen Kartlegging Rehabiliteringspotensialet Målprosessen Individuell plan Prosessens avslutning Aktører og arbeidsform i rehabilitering Samhandling Kapittel 24 Livsstyrketrening Heidi A. Zangi Hva er Livsstyrketrening? Innhold og metoder i kurset Teoretisk grunnlag for kurset Fenomenologi Konfluent pedagogikk Mindfulness Autopiloten innlærte handlings- og reaksjonsmønstre Gjennomføring av samlingene Eksempler på erfaringer fra kurs i livsstyrketrening Hva lærte Birgit, Bjarne og Bodil på kurset Livsstyrketrening? Kurslederne Effekt av Livsstyrketrening og andre mindfulness-baserte kurs

13 innhold 19 Kapittel 25 Veiledet selvhjelp Tine Nordgreen, Elin Fjerstad, og Odd E. Havik Veiledet selvhjelp via Internett Somatisk sykdom og veiledet selvhjelp Pasientopplæring og veiledet selvhjelp Indikasjoner for veiledet selvhjelp Etterlevelse av behandling Stressreaksjoner på sykdom og behandling Veiledet selvhjelp og psykiske lidelser Kronisk sykdom Dokumentasjon av effekt Veiledet selvhjelp for hvem? Hjelp til selvhjelp behandlerens rolle Baksiden av selvhjelpsmedaljen Modell for bruk av veiledet selvhjelp i klinisk praksis Bruk av veiledet selvhjelp i Norge i dag Kapittel 26 Sosionomtjenester i somatisk medisin Sævar Berg Gudbergsson Sosionomtjenester i somatisk helsetjeneste Sosionomtjenestens kunnskaper og ferdigheter Individuelt sosialt arbeid Familiesamtaler Barn som pårørende Gruppearbeid Nettverksarbeid Samhandling fler- og tverrfaglig samarbeid Samfunnets ressurser Kort sammendrag om noen sosiale støtteordninger ved sykdom Overgang fra arbeid til pensjon Sosiale tjenester Personlig økonomi Kapittel 27 Pårørendes reaksjoner Ellen Karine Grov Pårørendes roller og funksjoner Pårørendes kompensering for pasientens hjelpbehov Pårørendes reaksjon i form av bekymring for egen helse

14 20 innhold Kartlegging av pårørendes reaksjoner Hvordan hjelpe de pårørende? Del 4 Organsystemer og systemiske sykdommer Kapittel 28 Hjerte- og karsykdommer Tore Sørlie De vanligste hjertesykdommene og deres forekomst Viktige somatiske symptomer og funksjonsutfall ved hjertesykdommer Psykiske reaksjoner som er vanlige ved hjertesykdommer Faktorer som påvirker ut vik ling og forekomst av hjertekrampe og hjerteinfarkt Medisinsk behandling, forløp og komplikasjoner Ulike årsaker til brystsmerter Angst og depresjon ved hjertesykdommer Forebyggende selvhjelp og psykologiske intervensjoner Informasjon om sykdom Hjelp til selvhjelp ved hjertesykdom Psykologisk behandling av overdreven redsel for hjertesykdom og for invaliditet ved påvist hjertesykdom Forebyggende intervensjoner ved behandling i sykehus Samhandling ved hjertesykdom Kapittel 29 Lungesykdommer Amund Gulsvik De viktigste somatiske symptomene Åndenød Hoste Oppspytt Piping i brystet Brystsmerter Heshet Generelle psykiske reaksjoner ved lungesykdommer Helserelatert livskvalitet Depresjon og angst Andre reaksjoner Psykiske reaksjoner ved utvalgte lungesykdommer Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)

15 innhold 21 Lungekreft Astma Kapittel 30 Sykdommer i fordøyelseskanalen Jørgen Valeur og Arnold Berstad Gastrointestinal psykosomatikk Psykiske forstyrrelser kan gi symptomer fra fordøyelseskanalen Forstyrrelser i fordøyelseskanalen kan gi psykiske symptomer Psykiske forstyrrelser kan påvirke opplevelsen og tolkningen av symptomer fra fordøyelseskanalen Historien om magesåret Funksjonell dyspepsi «stressmage» Dyspepsi på grunn av magesår Kapittel 31 Skader i hodet og ryggsøylen, samt hjerneslag Arnstein Finset Hjerneslag og subaraknoidalblødninger Kognitiv svikt etter hjerneslag Depresjon, angst og apati etter hjerneslag Traumatiske hodeskader Hva er en traumatisk hodeskade? Kognitiv svikt etter traumatisk hodeskade Angst og depresjon etter traumatisk hodeskade Hvordan går det på lang sikt etter hodeskade? Tverrsnittsskade i ryggmargen Andre rygg- og nakkeskader Psykologisk behandling og rehabilitering ved skader i hodet eller ryggsøylen Kognitiv rehabilitering Hvem har ansvar for behandlingen? Kapittel 32 Nevrologiske sykdommer Karl Otto Nakken og Antonie Giæver Beiske Epilepsi Sentrale forhold ved epilepsi Epilepsi og psykiske reaksjoner Epilepsi fortsatt en stigmatiserende sykdom Patofysiologiske betraktninger Behandling

16 22 innhold Parkinsons sykdom Sentrale kjennetegn Nevropsykiatriske symptomer Fatigue Multippel sklerose Sentrale kjennetegn Nevropsykiatriske symptomer Kapittel 33 Revmatiske sykdommer Arnstein Finset De vanligste revmatiske sykdommene Betennelsesaktig revmatisk sykdom Degenerativ revmatisk sykdom (artrose) Bløtdelsrevmatisme fibromyalgi Livskvalitet, depresjon og angst ved revmatisk sykdom Depresjon Angst Utmattelsessymptomer (fatigue) Komorbiditet kombinasjonen av leddgikt og fibromyalgi Psykologisk ivaretakelse, behandling og rehabilitering ved revmatisk sykdom Helhetlig tilnærming og et godt tillitsforhold til behandler Informasjon, opplæring, hjelp til å forstå sykdommen og reaksjonene Ressurser og mestring Oppmerksomhetstrening og avspenning Aktivitetsregulering Fysisk trening Kognitiv terapi Nettbaserte tiltak Tverrfaglig rehabilitering Kapittel 34 Muskel- og skjelettsykdommer Cecilie Røe Epidemiologi og forekomst Symptomer Sykdommer i bevegelsesapparatet Smerter i korsryggen Smerter i nakken Smerter i skuldre og armer

17 innhold 23 Smerter i bekken og underekstremiteter Generalisert muskelsmerte og fibromyalgi Veien fra akutt til kronisk smerte Psykiske reaksjoner Funksjonssvikt og atferdsendring Personlighet og mestringsstrategier Arbeid og uførhet Den biopsykososiale modellen og den internasjonale klassifikasjonen av funksjon, funksjonshemning og helse Diagnostikk Behandling Kapittel 35 Hudsykdommer Florence Dalgard Multifaktoriale hudsykdommer kronisk inflammatoriske hudsykdommer Atopisk eksem Håndeksem Akne Psoriasis Hudsykdom med primær psykopatologi Forstyrret kroppsbilde (dysmorfofobi) Selvskading Parasittofobi (psykotisk dysmorfofobi) Generelle psykiske aspekter ved hudsykdommer Skam Stigmatisering Selvmordstanker Depresjon og hudsykdommer Sykdomsbilde Forekomst Sykdomsmekanismer Hvordan stille diagnosen? Behandling og samspill Kapittel 36 Kvinnesykdommer og svangerskap Inger Øverlie Fra jente til kvinne Svangerskap

18 24 innhold Uønsket svangerskap Infertilitet Kroniske underlivssmerter Premenstruelt syndrom (PMS) Kvinnens seksualitet Menopause Kapittel 37 Menns seksualitet ved somatisk sykdom Haakon Aars Hva skjer med det seksuelle når man får en alvorlig sykdom? Kommunikasjon om seksualitet Ulik seksuell orientering Sykdommer og seksualitet Prostatakreft Hjerteinfarkt Seksuelt overførbare sykdommer Hvordan behandle og bidra til å gjenvinne seksuell helse og funksjon? Medikamenter og seksualitet Antihypertensiver (blodtrykkssenkende medisiner) Kolesterolsenkende medisiner Antidiabetika Midler mot ulcus og gastroøsofageal reflukssykdom Antiepileptika Cytostatika Antidepressiver Antipsykotiske midler Sammenheng mellom seksualitet og somatiske og psykiske lidelser Behandling av erektil dysfunksjon Den seksuelle lysten og mangel på seksuell lyst Hypogonadisme og mannens «overgangsalder» Kapittel 38 Infeksjonssykdommer Vegard Skogen, Ole Rysstad og Birgit Lie Redsel for infeksjoner Tuberkulose Hiv/aids Hepatitt B- og hepatitt C-virus

19 innhold 25 Kapittel 39 Intensivmedisin Øivind Ekeberg Utfordringer ved behandling i intensivmedisinsk avdeling Krisereaksjoner Psykiske reaksjoner Abstinenstilstander Angstlidelser Depresjon Personlighetsforstyrrelser Akutte psykoser og urotilstander Psykoser uten uro Medikamentell behandling Selvmordsatferd og villet egenskade Masseskader og katastrofer Psykososial katastrofeberedskap Spørsmål om gjenopplivning og respiratorbehandling Død Pårørende Samtykke og taushetsplikt Bruk av tvang Øyeblikkelig hjelp-plikten Bruk av tvang i somatisk avdeling pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Tvungent psykisk helsevern Vedtak om tvungen observasjon Belastninger for personalet Når hjelperen trenger hjelp Utfordringer for behandlerne Kollegastøtte Overføring og motoverføring Kapittel 40 Kreftsykdommer Jon Håvard Loge Kreftsykdommer Kreftbehandling Symptomer og plager av betydning for kreftpasienters psykiske helse Trøtthet (fatigue) Kombinasjoner av symptomer

20 26 innhold Psykologiske forhold ved kreftsykdommer Kreft som krise Psykiske lidelser ved kreftsykdommer Normale reaksjoner versus psykiske lidelser Tilpasningsforstyrrelser Depressive lidelser, selvmord og eutanasi Angstlidelser Delirium Problemer med sammensatte hjernefunksjoner «chemobrain» Forekomst av psykiske lidelser hos kreftpasienter Diagnostikk Medikamentell behandling Ikke-medikamentell behandling Samhandling Kapittel 41 Spiseforstyrrelser i klinisk medisin Stein Frostad The Minnesota Starvation Study Hvordan kan man skille underernæring fra spiseforstyrrelse? Transdiagnostisk tilnærming til spiseforstyrrelser Overopptatthet av kroppsform og vekt Magesmerter et spesielt differensialdiagnostisk problem Andre mage-tarm-plager og spiseforstyrrelsesliknende symptomer Spiseforstyrrelser ved diabetes Kapittel 42 Spiseforstyrrelser ved diabetes Stein Frostad Problematisk forhold til vekt og kroppsform ved type 1-diabetes Subklinisk spiseforstyrrelse Spiseforstyrrelse ved type 1-diabetes gir mer diabeteskomplikasjoner Depresjon og spiseforstyrrelser ved diabetes Når spiseforstyrrelse er årsak til diabetes Problematisk forhold til kroppsform og vekt når diagnosen står i veien for behandlingen Tilnærming Rekkefølge Insulinbehandling Tilnærming til spiseproblemene Transdiagnostisk tilnærming Valg av terapi

21 innhold 27 Kapittel 43 Kronisk somatisk sykdom og symptombilder hos barn og unge. 674 Trond H. Diseth Kronisk somatisk sykdom Psykiske, psykososiale og familiære konsekvenser Biopsykososial sykdomsforståelse og tilnærming Utredning og behandling Sentrale sykdommer Astma Diabetes Epilepsi Kreft Syke nyfødte, premature og barn med medfødte misdannelser Kroniske somatiske symptomer uten tilstrekkelige organiske funn Kapittel 44 Somatisk sykdom hos ungdom Ole Rikard Haavet Ungdoms psykiske reaksjoner på somatisk sykdom Aldersperioder, kjennetegn og rammebetingelser Samtale med unge Hva skal helsearbeideren spørre om? Ungdoms vanligste barrierer mot å søke helsehjelp Sykdomsbildet Diagnostisering av psykiske plager ved somatiske symptomer og sykdom Hopkins Symptom Checklist-10 (HSCL-10) Smerte hos ungdom Negative livserfaringer, fysiske plager og psykiske symptomer Smerte og selvmedisinering Behandling Mestring Kognitiv atferdsterapi Ungdomstidens spesielle utfordringer et medisinsk spesialfelt? Om forfatterne Stikkord

Psykiatri for helsefag.book Page 5 Monday, March 2, 2009 3:23 PM. Innhold

Psykiatri for helsefag.book Page 5 Monday, March 2, 2009 3:23 PM. Innhold Psykiatri for helsefag.book Page 5 Monday, March 2, 2009 3:23 PM Innhold Innledning grunnlaget for en kunnskapsbasert psykiatri.... 13 Hva er psykiatri?.........................................................

Detaljer

Pasienter med selvdestruktiv eller utagerende atferd hva gjør vi?

Pasienter med selvdestruktiv eller utagerende atferd hva gjør vi? Pasienter med selvdestruktiv eller utagerende atferd hva gjør vi? Skandinavisk akuttmedisin 23. mars 2010 Øivind Ekeberg Akuttmedisinsk avdeling Oslo universitetssykehus Ullevål Aktuell atferd Selvdestruktiv

Detaljer

Innhold. Introduksjon av Dag Willy Tallaksen... 15 Forord... 18 DEL 1 FORSTÅELSE OG HOLDNING... 21. Kapittel 1 Frisk eller syk...

Innhold. Introduksjon av Dag Willy Tallaksen... 15 Forord... 18 DEL 1 FORSTÅELSE OG HOLDNING... 21. Kapittel 1 Frisk eller syk... Innhold Introduksjon av Dag Willy Tallaksen... 15 Forord... 18 DEL 1 FORSTÅELSE OG HOLDNING... 21 Kapittel 1 Frisk eller syk... 23 Psykisk lidelse... 23 Kulturuttrykk og myter... 23 Psykiatrisk forståelse

Detaljer

Innhold. Del 1 - Utviklingshemning

Innhold. Del 1 - Utviklingshemning 7 Innhold Del 1 - Utviklingshemning Kapittel 1 Frode Kibsgaard Larsen og Elisabeth Wigaard En god aldringsprosess... 16 Modeller for god aldring... 17 Tiltak for å oppnå god aldring... 18 Bokens oppbygging...

Detaljer

6 forord. Oslo, oktober 2013 Stein Andersson, Tormod Fladby og Leif Gjerstad

6 forord. Oslo, oktober 2013 Stein Andersson, Tormod Fladby og Leif Gjerstad [start forord] Forord Demens er en av de store utfordringene i moderne medisin. Vi vet at antallet mennesker som vil bli rammet av sykdommer som gir demens, antakelig vil dobles de neste to tiårene, og

Detaljer

Innhold. Forord... 17. Kapittel 1 Kreftpasientenes utfordringer... 19

Innhold. Forord... 17. Kapittel 1 Kreftpasientenes utfordringer... 19 Innhold Forord... 17 Kapittel 1 Kreftpasientenes utfordringer... 19 Vanlige utfordringer... 23 Usikkerhet og venting... 23 Forstyrrelser av dagliglivet... 23 Reduksjon av selvet... 24 Å finne mening i

Detaljer

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter «Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter kreftsykdom ved Kjersti Widding legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Sørlandets rehabiliteringssenter Spesialisert

Detaljer

God helse ved kronisk sykdom. Bergen, 26.10.2011 psykologspesialist Elin Fjerstad

God helse ved kronisk sykdom. Bergen, 26.10.2011 psykologspesialist Elin Fjerstad God helse ved kronisk sykdom Bergen, 26.10.2011 psykologspesialist Elin Fjerstad 1 REHABILITERING I REVMATOLOGI NRRE Nasjonal revmatologisk rehabiliteringsenhet Pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

Detaljer

Samarbeid i praksis - rundt pasienter med revmatiske sykdommer

Samarbeid i praksis - rundt pasienter med revmatiske sykdommer Samarbeid i praksis - rundt pasienter med revmatiske sykdommer Landskonferansen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere i spesialisthelsetjenesten Oslo, 30.oktober. 2014 Anne Tøvik, sosionom/ass.

Detaljer

Psykiske lidelser hos eldre mer enn demens

Psykiske lidelser hos eldre mer enn demens Psykiske lidelser hos eldre mer enn demens Eivind Aakhus, spes i psykiatri Sykehuset Innlandet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Hamar 19.03.2014 Alderspsykiatriens tre D er (og en app) Depresjon

Detaljer

Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Psykiske plager hos voksne hørselshemmede. Elena Hauge, psykolog, UNN, Hørsel og psykisk helse, elena.hauge@unn.no

Psykiske plager hos voksne hørselshemmede. Elena Hauge, psykolog, UNN, Hørsel og psykisk helse, elena.hauge@unn.no Psykiske plager hos voksne hørselshemmede Elena Hauge, psykolog, UNN, Hørsel og psykisk helse, elena.hauge@unn.no Psykisk helse Psykisk helse handler om hvorvidt en person klarer å bruke sine kognitive

Detaljer

PSYKIATRI. Hver kandidat fyller ut ett skjema. Se målbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av innhold og praktisk gjennomførelse.

PSYKIATRI. Hver kandidat fyller ut ett skjema. Se målbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av innhold og praktisk gjennomførelse. PSYKIATRI Vedlegg til søknad om spesialistgodkjenning i psykiatri. Hver kandidat fyller ut ett skjema. Se målbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av innhold og praktisk gjennomførelse. Navn:... Født:...

Detaljer

Godt liv i eldre år hva kan eldre selv og helsevesenet gjøre

Godt liv i eldre år hva kan eldre selv og helsevesenet gjøre Godt liv i eldre år hva kan eldre selv og helsevesenet gjøre Anette Hylen Ranhoff Kavlis forskningssenter for aldring og demens, Universitetet i Bergen og Diakonhjemmet sykehus, Oslo Disposisjon Godt liv

Detaljer

Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag Torkil Berge og Elin Fjerstad, 10.6. 2015

Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag Torkil Berge og Elin Fjerstad, 10.6. 2015 1 Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag Torkil Berge og Elin Fjerstad, 10.6. 2015 Utmattelse i primærhelsetjenesten Om lag hver fjerde sier de føler seg trette hele tiden (engelske studier) Er det

Detaljer

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for voksne Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for

Detaljer

Depresjon BOKMÅL. Depression

Depresjon BOKMÅL. Depression Depresjon BOKMÅL Depression Depresjon Hva er depresjon? Alle vil fra tid til annen føle seg triste og ensomme. Vi sørger når vi mister noen vi er glade i. Livet går opp og ned og slike følelser er naturlige.

Detaljer

Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk

Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk Ingvar Bjelland Klinikkoverlege PBU Førsteamanuensis UiB Eiers (Helse- og sos-dpt.) forventning Tilbud til 5

Detaljer

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Frisk og kronisk syk Innhold Prosjekt Klinisk helsepsykologi ved Diakonhjemmet sykehus Psykologisk behandling av kroniske smerter

Detaljer

Bruk av utredningsskjema i oppfølgingsarbeidet etter 22.07.11

Bruk av utredningsskjema i oppfølgingsarbeidet etter 22.07.11 Bruk av utredningsskjema i oppfølgingsarbeidet etter 22.07.11 Håkon Stenmark Psykolog, Spesialist i klinisk psykologi Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt Funn

Detaljer

Unge jenter spesielle problemer. Mental helse hos kvinner. Faktorer i tidlig ungdom. Depresjon vanlig sykemeldingsårsak

Unge jenter spesielle problemer. Mental helse hos kvinner. Faktorer i tidlig ungdom. Depresjon vanlig sykemeldingsårsak Unge jenter spesielle problemer Mental helse hos kvinner Depresjoner, angst og andre tilstander. Et kjønnsperspektiv Johanne Sundby Mange unge jenter har depressive symptomer Selvusikkerhet knytta til

Detaljer

Fysisk aktivitet og psykisk helse

Fysisk aktivitet og psykisk helse Fysisk aktivitet og psykisk helse Innlegg på emnekurs: Exercise is medicine PMU 21. oktober 214 Egil W. Martinsen UiO/OUS Generelle psykologiske virkninger av fysisk aktivitet Økt velvære og energi Bedre

Detaljer

Høringsuttalelse til «Forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre tjenester som møter dagens og morgendagens behov»

Høringsuttalelse til «Forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre tjenester som møter dagens og morgendagens behov» Helsedirektoratet postmottak@helsedir.no Oslo, 30. september 2013 Vår ref: 1137-TLH/ste Høringsuttalelse til «Forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre tjenester som møter dagens

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Når barn blir alvorlig syke hva kan psykologen gjøre?

Når barn blir alvorlig syke hva kan psykologen gjøre? 1 Når barn blir alvorlig syke hva kan psykologen gjøre? Nasjonal konferanse i klinisk helsepsykologi 2016 Norsk Psykolog Forening, Oslo, 14-15 april Førsteamanuensis/psykologspesialist Psykologisk institutt,

Detaljer

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena...

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena... Innhold Forord... 11 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14 Den historiske utviklingen av hjemmesykepleien... 14 Fra familieomsorg til offentlig omsorg... 15 Økning i antall pasienter og ansatte...

Detaljer

Fibromyalgi er FIBROMYALGI. Er det en ny sykdom? Hvor mange er det som rammes? symptomer. Smertene

Fibromyalgi er FIBROMYALGI. Er det en ny sykdom? Hvor mange er det som rammes? symptomer. Smertene Fibromyalgi er FIBROMYALGI hva er det? hvorfor får man det? hvilken behandling er effektiv? en vanligste årsak til kroniske muskel og leddsmerter blant kvinner 20-50 år smerter i muskler, sener og leddbånd

Detaljer

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning 4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning Emnekode: 4KR52 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studenten skal i dette emnet videreutvikle forståelse basert på forskningsbasert

Detaljer

Prosjektet «Farlig trøst» Om langvarig, fast bruk av vanedannende legemidler hos eldre

Prosjektet «Farlig trøst» Om langvarig, fast bruk av vanedannende legemidler hos eldre Prosjektet «Farlig trøst» Om langvarig, fast bruk av vanedannende legemidler hos eldre Nedtrapping endringer av symptomer, livskvalitet og relasjoner Svein Skjøtskift, Avd.for rusmedisin, HUS Bergen Totalt

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

Selvmordsrisikovurdering

Selvmordsrisikovurdering Selvmordsrisikovurdering Et undervisningsopplegg for ansatte i Psykisk helsevern Rita Småvik Fagutvikler St.Olavs Hospital avd. Østmarka Bakgrunn Sterk økning i selvmordstallene fra 1950-tallet 1994 Vedtatt

Detaljer

Reaksjoner på alvorlig traumatisering- behov og hjelpetiltak

Reaksjoner på alvorlig traumatisering- behov og hjelpetiltak 1 Reaksjoner på alvorlig traumatisering- behov og hjelpetiltak Unni Marie Heltne Senter for Krisepsykologi Bergen www.krisepsyk.no & www.kriser.no Unni Heltne ugulla@online.no www.krisepsyk.no. Kilder

Detaljer

Smerte og palliasjon I, Videreutdanning MDV6010

Smerte og palliasjon I, Videreutdanning MDV6010 Smerte og palliasjon I, Videreutdanning MDV6010 Mandag 05.01.15 09.00 09.15: Velkommen. Kari Hanne Gjeilo og Petter Borchgrevink 09.15 10.00: Introduksjon til smertefysiologi. Astrid Woodhouse 10.15 11.00:

Detaljer

Ivaretagelse av psykisk helse i sykehjem og hjemmet

Ivaretagelse av psykisk helse i sykehjem og hjemmet Ivaretagelse av psykisk helse i sykehjem og hjemmet Nettverkskonferanse for kommunehelsetjenesten 2016 Ellen Bjøralt Spesialsykepleier Alderspsykiatrisk avdeling, SI Psykisk helse: Angst Depresjon Demens

Detaljer

Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold

Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold Madeleine von Harten psykolog, spesialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi BUPP Fredrikstad Nasjonal implementering av behandling for OCD

Detaljer

Psykologiske tilnærminger ved smerte og sammensatte lidelser

Psykologiske tilnærminger ved smerte og sammensatte lidelser Psykologiske tilnærminger ved smerte og sammensatte lidelser Psykologspesialist Heidi Trydal Hysnes, 04.04.2013 Psykolog på Smertesenteret Å Introdusere meg som smertepsykolog Hva kan jeg bidra med? Hvem

Detaljer

Psykologi 2 Mennesket i gruppe og samfunn

Psykologi 2 Mennesket i gruppe og samfunn Figur side 317 Psykiske problemer Fysiske plager/ sykdom Psykiske problemer og fysiske plager eller sykdom henger sammen. Figur side 323 Fysisk aktivitet Fysisk virkning Velvære, avspennning Forebygger/reduserer

Detaljer

Fysisk aktivitet for sinnets helse Innlegg påp

Fysisk aktivitet for sinnets helse Innlegg påp Fysisk aktivitet for sinnets helse Innlegg påp Hurtigrutekurset 26. september 2015 Egil W. Martinsen Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo Livsstil Det er mange forhold som påvirker sinnets helse

Detaljer

Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Fagspesifikk

Detaljer

Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag Torkil Berge og Elin Fjerstad Norsk psykologforening Klinisk helsepsykologi

Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag Torkil Berge og Elin Fjerstad Norsk psykologforening Klinisk helsepsykologi 1 Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag Torkil Berge og Elin Fjerstad Norsk psykologforening Klinisk helsepsykologi Utmattelse i primærhelsetjenesten Om lag hver fjerde sier de føler seg trette

Detaljer

Rusutløste psykoser og andre psykoser. Kasustikk Samsykelighet Diagnostikk Lovgiver

Rusutløste psykoser og andre psykoser. Kasustikk Samsykelighet Diagnostikk Lovgiver Rusutløste psykoser og andre psykoser Kasustikk Samsykelighet Diagnostikk Lovgiver Rusutløste psykoser Mann 28 år Bodd på ulike lavterskeltiltak i flere år. Stadig flyttet videre til andre, pga vandalisering

Detaljer

Hva er demens - kjennetegn

Hva er demens - kjennetegn Hva er demens - kjennetegn v/fagkonsulent og ergoterapeut Laila Helland 2011 ICD-10 diagnostiske kriterier for demens I 1. Svekkelse av hukommelsen, især for nye data 2. Svekkelse av andre kognitive funksjoner

Detaljer

Psykolog i hvit frakk- Klinisk helsepsykologi i somatisk sykehus

Psykolog i hvit frakk- Klinisk helsepsykologi i somatisk sykehus Psykolog i hvit frakk- Klinisk helsepsykologi i somatisk sykehus 1 Foreningen for psykologer i privat praksis, 241013 Psykologspesialist Nina Lang og Elin Fjerstad Psykiatrisk konsultasjonsteam & Prosjekt

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

Alderspsykiatri. arvid.rongve@helse-fonna.no

Alderspsykiatri. arvid.rongve@helse-fonna.no Alderspsykiatri arvid.rongve@helse-fonna.no Oversikt Historie Bakgrunn Definisjon og Avgrensning Organisering Alderspsykiatriske lidelser Depresjon Suicidalitet Angst Mani Psykose Søvn Historie 1973 Interessegruppe

Detaljer

PSYKOTERAPI TIL ELDRE MED DEPRESJON OG ANGST

PSYKOTERAPI TIL ELDRE MED DEPRESJON OG ANGST PSYKOTERAPI TIL ELDRE MED DEPRESJON OG ANGST Hvorfor og hvordan? Minna Hynninen Psykolog, PhD NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus Det psykologiske fakultet, UiB 05.06.2013 Agenda Hvorfor psykoterapi

Detaljer

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang 1 De sier jeg har fått livet i gave. Jeg er kvitt kreften, den kan ikke

Detaljer

Å være den du er, der du er oppmerksomt nærvær i hverdagen

Å være den du er, der du er oppmerksomt nærvær i hverdagen Å være den du er, der du er oppmerksomt nærvær i hverdagen Heidi Andersen Zangi Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) Diakonhjemmet Sykehus Disposisjon 1. Hva er oppmerksomt

Detaljer

Depresjon og angst hos personer med demens Elena Selvåg 2014

Depresjon og angst hos personer med demens Elena Selvåg 2014 Depresjon og angst hos personer med demens Elena Selvåg 2014 Demens og depresjon - Alvorlig depresjon kan føre til utvikling av kognitiv svikt, i noen tilfeller alvorlig (pseudodemens) - Depresjon og demens

Detaljer

Selvmordsrisikovurdering- mer enn telling av risikofaktorer. Bente Espeland Fagkoordinator RVTS-Midt

Selvmordsrisikovurdering- mer enn telling av risikofaktorer. Bente Espeland Fagkoordinator RVTS-Midt Selvmordsrisikovurdering- mer enn telling av risikofaktorer Bente Espeland Fagkoordinator RVTS-Midt Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt (RVTS-Midt) Faggruppe Flyktninger

Detaljer

Autismespekterlidelser og lovbrudd

Autismespekterlidelser og lovbrudd Autismespekterlidelser og lovbrudd -Forekomst og særtrekk s ved personer som begår r alvorlige lovbrudd Siv Anita Aasnes Tsakem Sentral fagenhet for tvungen omsorg Kort om autisme Vanlige funksjonsutfall

Detaljer

Døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i kommunene Hvordan komme i gang erfaringer med vellykket etablering, implementering og drift

Døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i kommunene Hvordan komme i gang erfaringer med vellykket etablering, implementering og drift Døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i kommunene Hvordan komme i gang erfaringer med vellykket etablering, implementering og drift Johannes Kolnes, lege og spesialrådgiver Avdeling for helsetjenesteutvikling,

Detaljer

Funn om helse fra SSBs levekårsunders. rsundersøkelse blant innvandrere 2005/2006 og ideer til videre analyse. Svein Blom Statistisk sentralbyrå

Funn om helse fra SSBs levekårsunders. rsundersøkelse blant innvandrere 2005/2006 og ideer til videre analyse. Svein Blom Statistisk sentralbyrå 1 Funn om helse fra SSBs levekårsunders rsundersøkelse blant innvandrere 2005/2006 og ideer til videre analyse Svein Blom Statistisk sentralbyrå Utvalg og spørreskjema 3053 innvandrere og norskfødte med

Detaljer

Selvmordsrisiko hva er adekvate og realistiske forventinger?

Selvmordsrisiko hva er adekvate og realistiske forventinger? Selvmordsrisiko hva er adekvate og realistiske forventinger? Lars Mehlum Professor dr med Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging Institutt for klinisk medisin Universitetet i Oslo Selvmordsrisiko

Detaljer

Hvilket psykisk helsetilbud har vi til disse pasientene? Psykologspesialist Simen Hiorth Sulejewski

Hvilket psykisk helsetilbud har vi til disse pasientene? Psykologspesialist Simen Hiorth Sulejewski Hvilket psykisk helsetilbud har vi til disse pasientene? Mye lidelse Sosialt Arbeid Psykiske symptomer Depresjon/angst Traumer, ulykker, relasjonstraumer Mange har uheldige opplevelser med helsevesenet,

Detaljer

Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007. Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet?

Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007. Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet? Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007 Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet? Omfang Rettsmedisinsk kommisjon: Psykotisk/bevisstløs

Detaljer

Psykologisk smertebehandling med kasuistikk

Psykologisk smertebehandling med kasuistikk Psykologisk smertebehandling med kasuistikk Psykologspesialist Heidi Trydal Senter for smerte og sammensatte symptomlidelser Psykolog på Smertesenteret Å Introdusere meg som smertepsykolog Hva kan jeg

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - revmatologi Fagspesifikk innledning - revmatologi Tradisjonelt omfatter revmatologi inflammatoriske

Detaljer

Agenda Sykdom i kroppen plager i sjelen

Agenda Sykdom i kroppen plager i sjelen Agenda Sykdom i kroppen plager i sjelen Psykologspesialistene Elin Fjerstad & Ingrid Hyldmo Diakonhjemmet sykehus Introduksjon klinisk helsepsykologi Akutt og kronisk sykdom Kognitiv terapi som verktøy

Detaljer

PSYKISKE LIDELSER HOS ELDRE. EN OVERSIKT OG SPESIELLE TREKK

PSYKISKE LIDELSER HOS ELDRE. EN OVERSIKT OG SPESIELLE TREKK PSYKISKE LIDELSER HOS ELDRE. EN OVERSIKT OG SPESIELLE TREKK Line Tegner Stelander, overlege, spesialist i psykiatri, alderspsykiatrisk avdeling, UNN. ALDERSPSYKIATRISK AVDELING, UNN Alderspsykiatrisk Døgnbehandling

Detaljer

Angst og søvnforstyrrelser hos eldre

Angst og søvnforstyrrelser hos eldre Angst og søvnforstyrrelser hos eldre -gjenkjenne, vurdere og behandle fra allmennlegens ståsted Raman Dhawan spes i allmennmed., samfunnsmed., psykiatri Overlege Alderspsykiatrisk seksjon, SuS 04.10.12

Detaljer

Depresjon ved somatisk sykdom: forståelse og tiltak. Arnstein Finset

Depresjon ved somatisk sykdom: forståelse og tiltak. Arnstein Finset Depresjon ved somatisk sykdom: forståelse og tiltak Arnstein Finset 1 Disposisjon Et utgangspunkt: depresjon som del av en helhet Utbredelse av depresjon ved somatisk sykdom Symptombilder Sammenhenger

Detaljer

Barns rett til psykisk helse Barnekomitéens syn på art. 24

Barns rett til psykisk helse Barnekomitéens syn på art. 24 Barnrättsdagarna 2014 Barns rett til psykisk helse Barnekomitéens syn på art. 24 Kirsten Sandberg, leder av FNs barnekomité 0 Utgangspunkter Barns rett til liv og utvikling, art. 6 Barns rett til helse,

Detaljer

Tvangslidelser BOKMÅL. Obsessive-Compulsive disorders

Tvangslidelser BOKMÅL. Obsessive-Compulsive disorders Tvangslidelser BOKMÅL Obsessive-Compulsive disorders Hva er tvangslidelser? Mange med tvangslidelser klarer å skjule sin lidelse helt, også for sine nærmeste omgivelser. Likevel er tvangslidelser relativt

Detaljer

Hva er psykiske lidelser? Et atferdsanalytisk perspektiv

Hva er psykiske lidelser? Et atferdsanalytisk perspektiv Hva er psykiske lidelser? Et atferdsanalytisk perspektiv Børge Holden Mål: Å komme fire myter til livs: At psykiske lidelser er noe annet enn atferd At de er konkrete sykdommer At psykiske lidelser forklarer

Detaljer

Hva går pengene til? Forskning Aktivitetsvenner opplevelser og friminutt Informasjon, åpenhet, forståelse

Hva går pengene til? Forskning Aktivitetsvenner opplevelser og friminutt Informasjon, åpenhet, forståelse Hva går pengene til? Forskning Aktivitetsvenner opplevelser og friminutt Informasjon, åpenhet, forståelse Uro og sinne Nevropsykiatriske symptomer ved demens Allan Øvereng NPS og psykofarmaka i Norge (Selbæk,

Detaljer

Fysikalsk medisin og rehabilitering Prioriteringsveileder: Veiledertabell, august 2009

Fysikalsk medisin og rehabilitering Prioriteringsveileder: Veiledertabell, august 2009 Fysikalsk medisin og rehabilitering Prioriteringsveileder: Veiledertabell, august 2009 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i 5 Utbredte muskelsmerter og sammensatte, uavklarte tilstander

Detaljer

Delir. Forvirringstilstand hos eldre

Delir. Forvirringstilstand hos eldre Delir. Forvirringstilstand hos eldre Den gamle pasienten med forvirring -brysom eller utfordrende? Emnekurs i geriatri Marit Apeland Alfsvåg geriater 4.10.12 Delir- «avsporing» Oppstår hyppig hos eldre

Detaljer

Kronisk obstruktiv lungesykdom(kols)

Kronisk obstruktiv lungesykdom(kols) Kronisk obstruktiv lungesykdom(kols) Bakgrunn Kols er et folkehelseproblem, og forekomsten er økende både i Norge og i resten av verden Siste 40 år er dødelighet av koronar hjertesykdom halvert, mens dødeligheten

Detaljer

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet.

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet. God psykisk helse: En tilstand av velvære der individet realiserer sine muligheter, kan håndtere livets normale stress, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra for samfunnet

Detaljer

Psykiske utfordringer på veien videre

Psykiske utfordringer på veien videre < kreftforeningen.no Psykiske utfordringer på veien videre Kraft mot kreft, november 2009 Bodil Trosten REHABILITERING Behov og mål varierer Helbredet - bli som før Helbredet - leve med senfølger/bivirkninger

Detaljer

forord til 3. utgave Drammen, mars 2009 Gry Bruland Vråle

forord til 3. utgave Drammen, mars 2009 Gry Bruland Vråle Forord til 3. utgave Utfordringene som omtales i boken da den ble revidert i 2000 (se nedenfor), gjelder fortsatt. En omfattende revisjon av boken har vært nødvendig ut fra mange forhold. Nye helselover

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert 27.2.2015 Sist endret 20.8.2015 Om prioriteringsveilederen Prioriteringsveileder - Revmatologi Sist oppdatert 20.8.2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015)

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015) Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015) Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener

Detaljer

Kommentarer tekst evt. konkret forslag til ny tekst 1.1.1

Kommentarer tekst evt. konkret forslag til ny tekst 1.1.1 HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN OG KOORDINATOR Kap 1 Tema: Om habilitering og rehabilitering Kommentarer tekst evt. konkret forslag til ny tekst

Detaljer

Alvorlige psykiske lidelser

Alvorlige psykiske lidelser Alvorlige psykiske lidelser Schizofreni : Må ha minst 1 av følgende symptomer i minst 1 mnd. : Positive symptom Vedvarende bisarre vrangforestillinger (fokus på detaljer, prikk på ansiktet/nesa vokser

Detaljer

Alvorlige psykiske lidelser

Alvorlige psykiske lidelser Alvorlige psykiske lidelser Schizofreni : Må ha minst 1 av følgende symptomer i minst 1 mnd. : Positive symptom Vedvarende bisarre vrangforestillinger (fokus på detaljer, prikk på ansiktet/nesa vokser

Detaljer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme sykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer Henriette Øien,

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Når ryggen krangler Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Alminnelige lidelser Spesifikke lidelser 10-15% - vi vet

Detaljer

Vold, traumer og forebygging av selvmord. 5.Nasjonale konferanse om selvmordsforebygging. Lillehammer 10 11 mai 2007

Vold, traumer og forebygging av selvmord. 5.Nasjonale konferanse om selvmordsforebygging. Lillehammer 10 11 mai 2007 Vold, traumer og forebygging av selvmord 5.Nasjonale konferanse om selvmordsforebygging. Lillehammer 10 11 mai 2007 Erfaringer med behandlingskjeden i Bærum Gudrun Dieserud Forsker, dr.psychol. Nasjonalt

Detaljer

Innhold. Sykepleie som helsefremmende livshjelp... 15

Innhold. Sykepleie som helsefremmende livshjelp... 15 Innhold Sykepleie som helsefremmende livshjelp... 15 Kapittel 1 Helsefremming i spesialisthelsetjenesten... 19 Toril Rannestad og Gørill Haugan Spesialisthelsetjenesten... 19 Sykdom... 22 Helse... 23 Forebygging...

Detaljer

Når livet blekner om depresjonens dynamikk

Når livet blekner om depresjonens dynamikk Når livet blekner om depresjonens dynamikk Problem eller mulighet? Symptom eller sykdom? En sykdom eller flere? Kjente med depresjon Det livløse landskap Inge Lønning det mest karakteristiske kjennetegn

Detaljer

Prioriteringsveileder - Fysikalsk medisin og rehabilitering. Fagspesifikk innledning fysikalsk medisin og rehabilitering

Prioriteringsveileder - Fysikalsk medisin og rehabilitering. Fagspesifikk innledning fysikalsk medisin og rehabilitering Prioriteringsveileder - Fysikalsk medisin og rehabilitering Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning fysikalsk medisin og rehabilitering Fagspesifikk innledning fysikalsk

Detaljer

Prioriteringsveileder fysikalsk medisin og rehabilitering

Prioriteringsveileder fysikalsk medisin og rehabilitering Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder fysikalsk medisin og rehabilitering Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES)

Psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES) Q HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) Mange spørsmål dukker opp når man får epilepsi tett innpå livet.

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

Epilepsi og autisme Avdeling for kompleks epilepsi. Revidert 12/2014

Epilepsi og autisme Avdeling for kompleks epilepsi. Revidert 12/2014 Epilepsi og autisme Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme Spre kunnskap og kompetanse Gi informasjon, råd og veiledning Utvikle kunnskapsbaserte pasientforløp Bygge opp kompetanse Initiere

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2014 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos DPS Stjørdal DPS Kolvereid Opplæring til pasienter og pårørende Opplæring til pasienter og pårørende

Detaljer

Behandling av psykiske lidelser i et sosiokulturelt perspektiv

Behandling av psykiske lidelser i et sosiokulturelt perspektiv Behandling av psykiske lidelser i et sosiokulturelt perspektiv Therese Brask-Rustad psykologspesialist Drammen psykiatriske senter Poliklinikken therese.brask-rustad@vestreviken.no 1 Målgruppe Ikke lenger

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

VOLD MOT ELDRE. Psykolog Helene Skancke

VOLD MOT ELDRE. Psykolog Helene Skancke VOLD MOT ELDRE Psykolog Helene Skancke Vold kan ramme alle Barn - Eldre Kvinne - Mann Familie - Ukjent Hva er vold? Vold er enhver handling rettet mot en annen person som ved at denne handlingen skader,

Detaljer

Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt

Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt Prioriteringsveileder - Sykelig Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - sykelig Fagspesifikk innledning - sykelig Sykelig er en kompleks tilstand. Pasientgruppen er svært

Detaljer

Bipolar lidelse Symptomer Manisk episode Hypoman episode

Bipolar lidelse Symptomer Manisk episode Hypoman episode Stemningslidelser Bipolar lidelse Er en alvorlig og kronisk lidelse som veksler mellom depresjon og mani/hypomani (bipolar = to- poler) Tidligere ble disse lidelsene omtalt som manisk- depressive lidelser.

Detaljer

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Bodø og Svolvær, 27. og 28. mai 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Bodø og Svolvær, 27. og 28. mai 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA Psykisk helse i BrukerPlan Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Bodø og Svolvær, 27. og 28. mai 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA NAPHAs rolle 2014: Har bidratt til delen om psykisk helse

Detaljer

Syndrom og symptom. - implikasjoner for behandling. Marianne Holm Seksjon for alderspsykiatri

Syndrom og symptom. - implikasjoner for behandling. Marianne Holm Seksjon for alderspsykiatri Syndrom og symptom - implikasjoner for behandling Marianne Holm Seksjon for alderspsykiatri Diagnosen er stilt - hva nå? Vi behandler individuelle personer med symptomkomplekser, mer enn spesiaikke diagnoser

Detaljer

Kognitiv terapi og veiledet selvhjelp ved depresjon og angst

Kognitiv terapi og veiledet selvhjelp ved depresjon og angst Kognitiv terapi og veiledet selvhjelp ved depresjon og angst Torkil Berge og Jan Fredrik Andresen Kveldspoliklinikken Raskere tilbake, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Diakonhjemmet Sykehus, Oslo Kostnader

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2012 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Opplæring til pasienter og pårørende Pasient- og pårørendeopplæring er en av spesialisthelsetjenestens

Detaljer