Kapittel 1 Grunnlaget for psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom Alv A. Dahl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel 1 Grunnlaget for psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom... 31 Alv A. Dahl"

Transkript

1 Innhold Del 1 Modeller og utredning Kapittel 1 Grunnlaget for psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom Alv A. Dahl Typiske reaksjonsforløp etter påkjenninger Motstandskraft (resiliens) Tilheling (recovery) Kronisk psykisk dysfunksjon Forsinkete reaksjoner Personlighetsbasert sårbarhet Mestring Psykologiske teorier om sårbarhet Evolusjonspsykologi Psykoanalytisk jeg-psykologi Tilknytningsteori Læringsteori Kognitiv teori Sosiale synspunkter Stigmatisering Vanlige psykiske reaksjoner på sykdom Diagnosen kommer som et sjokk Kapittel 2 Psykiatrisk undersøking Trond F. Aarre Definisjon av psykisk liding Det diagnostiske intervjuet Sjukesoga Livssoga... 49

2 8 innhold Innhenting av opplysningar frå andre Skildringa av pasienten her og no status presens Orienterande psykiatrisk undersøking Supplerande undersøkingar Laboratorieprøver Strukturerte intervju og spørjeskjema Kapittel 3 Nevropsykologiske undersøkelsesmetoder og kognitiv svikt Arnstein Finset Hva er nevropsykologi? Hvilke sykdommer fører til kognitiv svikt? Vanlige former for kognitiv svikt Oppmerksomhetsfunksjon Hukommelse Overordnet regulering av atferd (eksekutive funksjoner) Persepsjon og høyere kognitive funksjoner Språk Emosjonelle forandringer Den nevropsykologiske undersøkelsen Hva er en nevropsykologisk undersøkelse? Hva er formålet med nevropsykologiske tester? Tilbakemelding til pasienten Når er det viktig å rekvirere nevropsykologiske undersøkelser, og hvem utfører dem? Kapittel 4 Kommunikasjon Arnstein Finset Kommunikasjonsteori Pasientsentrert kommunikasjon Den kliniske samtalen struktur og funksjon Hva er effekten av god kommunikasjon? Kommunikasjonstrening Kapittel 5 Tverrkulturelle forhold Valjbona T. Preljevic og Suraj B. Thapa Etniske minoriteter i Norge Norges urfolk Nasjonale minoriteter Migranter... 91

3 innhold 9 Betydningen av kultur i psykosomatisk medisin Kulturell kompetanse Sosiokulturelle kontekster Stereotype oppfatninger Innsikt i egne holdninger Kulturelt betingete handlingsmønstre og virkelighetsoppfatninger Transkulturelle ferdigheter Helsetilstanden hos innvandrere Sykdomspanoramaet Psykisk helse Komorbiditet og somatisering Rusmiddelproblemer Eldre Kvalitet i behandling likeverdige tjenester Kommunikasjon Transkulturell kommunikasjon Bruk av tolk Del 2 Psykiske lidelser og symptombilder Kapittel 6 Delirium (akutt forvirring) og demens Anette Hylen Ranhoff Kognitiv svikt Delirium Hva er delirium? Forekomst Patofysiologi Disponerende faktorer Symptomer på delirium Påvisning av delirium Utredning av delirium Behandling Etter delirium Demens Kan demens forebygges? Symptomer på demens Underliggende sykdommer som kan gi demens Diagnostikk av demens ikke én enkelt test

4 10 innhold Behandling av demens Pårørende Kapittel 7 Aggresjon og vold Thomas Small Definisjoner Forekomst og risikofaktorer for vold og evaluering av vold Kliniske momenter Dårlig eller vanskeliggjort kommunikasjon Særlige vansker i tilknytning til misbruk og avhengighet av rusmidler Somatiske forhold av betydning Tiltak Akutte beskyttelsestiltak Ivaretakelse etter voldsepisoder Kapittel 8 Depresjon Trond F. Aarre Depresjon er vanleg ved somatiske sjukdomar Når bør me mistenkje depresjon? Symptom på depresjon Utgreiing og diagnostikk Differensialdiagnostikk Forløp og komplikasjonar Behandling Kva kompetanse er naudsynt? Kven skal følgje opp pasienten til behandlinga kan avsluttast? Praktiske tiltak mot depresjon Behandling med lækjemiddel Vedlegg Akuttbehandling av depresjon Kapittel 9 Suicidalitet og selvskading Øivind Ekeberg Definisjoner Selvmord Selvmordsforsøk Selvskading Forekomst Kjønn og alder Selvmordsmetoder

5 innhold 11 Spesielle selvmord Dobbeltselvmord Utvidet selvmord Eutanasi Selvmordsforsøk Psykiske risikofaktorer Psykososiale risikofaktorer Kriser og relasjonsproblemer Høy alder Barn og ungdom Innvandrere Sosial isolasjon Arbeidsledighet Spesielle yrkesgrupper Biologiske risikofaktorer Lav serotoninomsetning Somatiske sykdommer Vurdering av selvmordsfare Samsvar mellom planlagt fysisk skade og den psykologiske risikoen Depresjon og følelse av håpløshet Døden som en lettelse Tapssituasjoner Tidligere selvmordsforsøk Selvmord i familien/slekten Forsøk på å skjule seg Avskjedsbrev Å gi fra seg spesielt verdifulle ting Klinisk vurdering av selvmordsfare Behandling Fortløpende vurdering av selvmordsrisiko Etabler tiltak som bringer situasjonen under kontroll Avgrensning av tiltak Spesifikke intervensjoner Kognitiv terapi Noen utfordringer med pasienter med ustabil personlighetsforstyrrelse Noen utfordringer ved samtidig rusproblem og somatisk sykdom Tiltak etter et selvmordsforsøk Medikamentell behandling Elektrokonvulsiv terapi (ECT)

6 12 innhold Journalføring Utfordringer for behandler Retten til å bestemme over eget liv Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord Kan pasientene forplikte seg til ikke å ta livet sitt? Hvis pasienten skriver seg ut mot behandlers råd Hvis pasienten forsvinner Bruk av tvang Etterlatte etter selvmord Selvskading Behandling av selvskading Utfordringer for den somatiske legen Kapittel 10 Psykosar i somatisk medisin Trond F. Aarre Definisjon av psykose Vrangtankar Hallusinasjonar Formelle tankeforstyrringar Desorganisert eller kataton åtferd Psykose eller delirium? Funksjonelle psykosar Schizofreni Stemningslidingar med psykotiske symptom Paranoide psykosar Andre akutte og forbigåande psykosar Kapittel 11 Frykt, angst og angstlidelser Alv A. Dahl Frykt og angst Angstens mangfold Angst for helsevesenet og dets prosedyrer Legeskrekk Skrekk for blod og sprøyter Angst for sykdom Angst ved livets slutt Angst som kan gi påfallende atferd Andre angstlidelser Hva er felles for angstlidelsene?

7 innhold 13 Andre typer angst man også kan møte Dokumentasjon av angst Angstlidelser og somatisk sykdom Behandling av angstlidelser Kapittel 12 Somatoforme lidelser Jon Håvard Loge Generelle forhold Somatoforme lidelser flere typer med usikker gyldighet Symptomer Ny inndeling av de somatoforme lidelsene Oppmerksomhet utenfor medisinen Forekomsten av medisinsk uforklarte symptomer Forekomsten av somatoforme lidelser Uførepensjon og sykmelding Årsaker Diagnostikk Ytterligere utredning Diagnostisk vurdering Behandling Generelle behandlingsprinsipper Fysisk trening Medikamentell behandling Psykologisk behandling Kapittel 13 Rusmidler og somatisk helse Jørgen G. Bramness og Lars Lien De ulike rusmidlene Akutte effekter og abstinens Delirium tremens Langtidseffekter av rusmiddelbruk Alkohol Opioider Injeksjoner og infeksjoner Sentralstimulerende midler Oppmerksomhet rettet mot rusproblemer Behandling og oppfølging

8 14 innhold Kapittel 14 Personlighet og personlighetsforstyrrelser Alv A. Dahl Personlighetstrekk Motivasjon og mestring Andre forhold ved personlighetstrekk Personlighetsforstyrrelser Væremåter knyttet til personlighetsforstyrrelser i gruppe A Væremåter knyttet til personlighetsforstyrrelser i gruppe B Væremåter knyttet til personlighetsforstyrrelser i gruppe C Epidemiologi og komorbiditet Diagnostikk Årsaksforhold Stabilitet og forandring Behandling Personlighetstrekk som disponerer for somatisk sykdom Type A-personlighet, sinne og fiendtlighet Nevrotisisme Type D-personlighet Personlighetsforstyrrelser og somatiske sykdommer Kapittel 15 Smerter Heidi Trydal og Petter C. Borchgrevink Hva er smerter? Biopsykososial forståelsesramme Langvarige smerter Sentral sensitivisering Langvarige smerter og stress Langvarige smerter og traumer, undertrykte følelser Somatiske sykdommer der det vanligvis opptrer langvarige smerter Forekomst av langvarige smerter Diagnostikk og utredning av langvarige smerter og psykiske faktorer Psykisk lidelse i komorbiditet med langvarige smerter Differensialdiagnostikk av psykiske lidelser ved langvarige smerter Komplikasjoner og forløp Psykososiale komplikasjoner Psykologisk behandling av pasienter med langvarige smerter Behandling med fokus på samhandlingsreformen og behandlingskjeder/ samspill

9 innhold 15 Kapittel 16 Trøtthet og utmattelse Jon Håvard Loge Mange former for trøtthet Forekomst Hos befolkningen generelt Trøtthet ved somatiske sykdommer Trøtthet ved psykiske lidelser Trøtthet ved medisinsk uforklarte tilstander Årsaker og mekanismer Biologiske forhold Psykososiale forhold Undersøkelse av trøtthet Tiltak Hva kan pasientene gjøre selv? Kapittel 17 Komorbiditet Alv A. Dahl og Ellen Karine Grov Komorbiditetsbegrepet og noen av dets problemer Forklaringer på komorbiditet Kartlegging av komorbiditet Komorbiditet mellom somatisk sykdom og psykiske lidelser Depresjon og somatisk komorbiditet Angstlidelser og somatisk komorbiditet Rusmiddellidelser og somatisk komorbiditet Personlighetsforstyrrelser og somatisk komorbiditet Følger av komorbiditet De eldre og komorbiditet Del 3 Behandling Kapittel 18 Kriser og kriseintervensjon Øivind Ekeberg Krisereaksjoner Sorg Depresjon eller sorg? Patologisk sorg Dissosiative tilstander Psykiske reaksjoner etter alvorlig somatisk sykdom

10 16 innhold Vanlige psykiske lidelser etter kriser Kriseintervensjon Å etablere trygghet Å akseptere følelser og symptomer Å informere og strukturere Å gi hjelp til gradvis å se kriser i øynene Å vise empati Å gi hjelp til å bearbeide traumet Å skille mellom historie, nåtid og framtid Evnen til å frykte og å bli redd er nødvendig Å gi håp Normalisering Å oppsøke stedet for traumet Retraumatisering Behandling av dissosiative lidelser Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Bruk av medikamenter Debrifing Kontakt med familie og venner Europeiske anbefalinger Psykososial katastrofeberedskap Utfordringer for hjelperen Kapittel 19 Samtale om dårlige nyheter Arvid Heiberg Før og nå Hva slags «bad news»? Hva skal vi gjøre i en BBN-situasjon? Hvordan lære å beherske slike situasjoner? Hva viser forskning om slike situasjoner? Kulturelle aspekter Hva med framtiden? Hva er viktigst når man skal tilrettelegge en BBN-samtale? Kapittel 20 Psykofarmakologi Trond F. Aarre Litt statistikk Eliminasjon av lækjemiddel Lækjemiddelinteraksjonar

11 innhold 17 Antipsykotiske middel Indikasjonar Preparat og dosering Ekstrapyramidale biverknader Psykiske biverknader Vektauke og metabolsk syndrom Malignt nevroleptikasyndrom Nøytropeni Antidepressiv Indikasjonar Preparat og dosering Hyponatremi Serotonergt syndrom Benzodiazepin Indikasjonar Praktisk bruk Generelle råd om bruk av psykofarmaka Kapittel 21 Kognitiv atferdsterapi ved somatisk sykdom Torkil Berge, Elin Fjerstad, Ingrid Hyldmo og Nina Lang Hva er kognitiv atferdsterapi? Tankens kraft ABC-modellen Den kognitive diamanten Sentrale elementer i kognitiv atferdsterapi Kognitiv atferdsterapi ved fatigue Kognitiv atferdsterapi ved smerter Betydningen av et familieperspektiv på somatisk sykdom Kognitiv atferdsterapi i sykehus og i primærhelsetjenesten Kognitiv atferdsterapi ved depresjon ved somatisk sykdom Panikklidelse og ikke-kardiale brystsmerter Kognitiv atferdsterapi ved multippel sklerose Utdanning i kognitiv atferdsterapi Kapittel 22 Fysisk aktivitet ved psykiske plager Egil W. Martinsen og Toril Moe Fysisk aktivitet Ved hvilke psykiske lidelser kan fysisk aktivitet være behandling? Hva kreves av kvalifikasjoner og kompetanse?

12 18 innhold Hva som forventes av pasienten: motivasjon og egeninnsats Hva forventes av behandler? Hva viser forskningen om nytten av fysisk aktivitet? Samhandlingsreformen forholdet mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten Kapittel 23 Rehabilitering Erik Bautz-Holter Begrepet rehabilitering Målsettingen med rehabilitering Målgruppen Helse og funksjon Behandling og rehabilitering Rehabiliteringsbehov i helsetjenesten Psykologiske aspekter ved rehabilitering Den faglige prosessen Kartlegging Rehabiliteringspotensialet Målprosessen Individuell plan Prosessens avslutning Aktører og arbeidsform i rehabilitering Samhandling Kapittel 24 Livsstyrketrening Heidi A. Zangi Hva er Livsstyrketrening? Innhold og metoder i kurset Teoretisk grunnlag for kurset Fenomenologi Konfluent pedagogikk Mindfulness Autopiloten innlærte handlings- og reaksjonsmønstre Gjennomføring av samlingene Eksempler på erfaringer fra kurs i livsstyrketrening Hva lærte Birgit, Bjarne og Bodil på kurset Livsstyrketrening? Kurslederne Effekt av Livsstyrketrening og andre mindfulness-baserte kurs

13 innhold 19 Kapittel 25 Veiledet selvhjelp Tine Nordgreen, Elin Fjerstad, og Odd E. Havik Veiledet selvhjelp via Internett Somatisk sykdom og veiledet selvhjelp Pasientopplæring og veiledet selvhjelp Indikasjoner for veiledet selvhjelp Etterlevelse av behandling Stressreaksjoner på sykdom og behandling Veiledet selvhjelp og psykiske lidelser Kronisk sykdom Dokumentasjon av effekt Veiledet selvhjelp for hvem? Hjelp til selvhjelp behandlerens rolle Baksiden av selvhjelpsmedaljen Modell for bruk av veiledet selvhjelp i klinisk praksis Bruk av veiledet selvhjelp i Norge i dag Kapittel 26 Sosionomtjenester i somatisk medisin Sævar Berg Gudbergsson Sosionomtjenester i somatisk helsetjeneste Sosionomtjenestens kunnskaper og ferdigheter Individuelt sosialt arbeid Familiesamtaler Barn som pårørende Gruppearbeid Nettverksarbeid Samhandling fler- og tverrfaglig samarbeid Samfunnets ressurser Kort sammendrag om noen sosiale støtteordninger ved sykdom Overgang fra arbeid til pensjon Sosiale tjenester Personlig økonomi Kapittel 27 Pårørendes reaksjoner Ellen Karine Grov Pårørendes roller og funksjoner Pårørendes kompensering for pasientens hjelpbehov Pårørendes reaksjon i form av bekymring for egen helse

14 20 innhold Kartlegging av pårørendes reaksjoner Hvordan hjelpe de pårørende? Del 4 Organsystemer og systemiske sykdommer Kapittel 28 Hjerte- og karsykdommer Tore Sørlie De vanligste hjertesykdommene og deres forekomst Viktige somatiske symptomer og funksjonsutfall ved hjertesykdommer Psykiske reaksjoner som er vanlige ved hjertesykdommer Faktorer som påvirker ut vik ling og forekomst av hjertekrampe og hjerteinfarkt Medisinsk behandling, forløp og komplikasjoner Ulike årsaker til brystsmerter Angst og depresjon ved hjertesykdommer Forebyggende selvhjelp og psykologiske intervensjoner Informasjon om sykdom Hjelp til selvhjelp ved hjertesykdom Psykologisk behandling av overdreven redsel for hjertesykdom og for invaliditet ved påvist hjertesykdom Forebyggende intervensjoner ved behandling i sykehus Samhandling ved hjertesykdom Kapittel 29 Lungesykdommer Amund Gulsvik De viktigste somatiske symptomene Åndenød Hoste Oppspytt Piping i brystet Brystsmerter Heshet Generelle psykiske reaksjoner ved lungesykdommer Helserelatert livskvalitet Depresjon og angst Andre reaksjoner Psykiske reaksjoner ved utvalgte lungesykdommer Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)

15 innhold 21 Lungekreft Astma Kapittel 30 Sykdommer i fordøyelseskanalen Jørgen Valeur og Arnold Berstad Gastrointestinal psykosomatikk Psykiske forstyrrelser kan gi symptomer fra fordøyelseskanalen Forstyrrelser i fordøyelseskanalen kan gi psykiske symptomer Psykiske forstyrrelser kan påvirke opplevelsen og tolkningen av symptomer fra fordøyelseskanalen Historien om magesåret Funksjonell dyspepsi «stressmage» Dyspepsi på grunn av magesår Kapittel 31 Skader i hodet og ryggsøylen, samt hjerneslag Arnstein Finset Hjerneslag og subaraknoidalblødninger Kognitiv svikt etter hjerneslag Depresjon, angst og apati etter hjerneslag Traumatiske hodeskader Hva er en traumatisk hodeskade? Kognitiv svikt etter traumatisk hodeskade Angst og depresjon etter traumatisk hodeskade Hvordan går det på lang sikt etter hodeskade? Tverrsnittsskade i ryggmargen Andre rygg- og nakkeskader Psykologisk behandling og rehabilitering ved skader i hodet eller ryggsøylen Kognitiv rehabilitering Hvem har ansvar for behandlingen? Kapittel 32 Nevrologiske sykdommer Karl Otto Nakken og Antonie Giæver Beiske Epilepsi Sentrale forhold ved epilepsi Epilepsi og psykiske reaksjoner Epilepsi fortsatt en stigmatiserende sykdom Patofysiologiske betraktninger Behandling

16 22 innhold Parkinsons sykdom Sentrale kjennetegn Nevropsykiatriske symptomer Fatigue Multippel sklerose Sentrale kjennetegn Nevropsykiatriske symptomer Kapittel 33 Revmatiske sykdommer Arnstein Finset De vanligste revmatiske sykdommene Betennelsesaktig revmatisk sykdom Degenerativ revmatisk sykdom (artrose) Bløtdelsrevmatisme fibromyalgi Livskvalitet, depresjon og angst ved revmatisk sykdom Depresjon Angst Utmattelsessymptomer (fatigue) Komorbiditet kombinasjonen av leddgikt og fibromyalgi Psykologisk ivaretakelse, behandling og rehabilitering ved revmatisk sykdom Helhetlig tilnærming og et godt tillitsforhold til behandler Informasjon, opplæring, hjelp til å forstå sykdommen og reaksjonene Ressurser og mestring Oppmerksomhetstrening og avspenning Aktivitetsregulering Fysisk trening Kognitiv terapi Nettbaserte tiltak Tverrfaglig rehabilitering Kapittel 34 Muskel- og skjelettsykdommer Cecilie Røe Epidemiologi og forekomst Symptomer Sykdommer i bevegelsesapparatet Smerter i korsryggen Smerter i nakken Smerter i skuldre og armer

17 innhold 23 Smerter i bekken og underekstremiteter Generalisert muskelsmerte og fibromyalgi Veien fra akutt til kronisk smerte Psykiske reaksjoner Funksjonssvikt og atferdsendring Personlighet og mestringsstrategier Arbeid og uførhet Den biopsykososiale modellen og den internasjonale klassifikasjonen av funksjon, funksjonshemning og helse Diagnostikk Behandling Kapittel 35 Hudsykdommer Florence Dalgard Multifaktoriale hudsykdommer kronisk inflammatoriske hudsykdommer Atopisk eksem Håndeksem Akne Psoriasis Hudsykdom med primær psykopatologi Forstyrret kroppsbilde (dysmorfofobi) Selvskading Parasittofobi (psykotisk dysmorfofobi) Generelle psykiske aspekter ved hudsykdommer Skam Stigmatisering Selvmordstanker Depresjon og hudsykdommer Sykdomsbilde Forekomst Sykdomsmekanismer Hvordan stille diagnosen? Behandling og samspill Kapittel 36 Kvinnesykdommer og svangerskap Inger Øverlie Fra jente til kvinne Svangerskap

18 24 innhold Uønsket svangerskap Infertilitet Kroniske underlivssmerter Premenstruelt syndrom (PMS) Kvinnens seksualitet Menopause Kapittel 37 Menns seksualitet ved somatisk sykdom Haakon Aars Hva skjer med det seksuelle når man får en alvorlig sykdom? Kommunikasjon om seksualitet Ulik seksuell orientering Sykdommer og seksualitet Prostatakreft Hjerteinfarkt Seksuelt overførbare sykdommer Hvordan behandle og bidra til å gjenvinne seksuell helse og funksjon? Medikamenter og seksualitet Antihypertensiver (blodtrykkssenkende medisiner) Kolesterolsenkende medisiner Antidiabetika Midler mot ulcus og gastroøsofageal reflukssykdom Antiepileptika Cytostatika Antidepressiver Antipsykotiske midler Sammenheng mellom seksualitet og somatiske og psykiske lidelser Behandling av erektil dysfunksjon Den seksuelle lysten og mangel på seksuell lyst Hypogonadisme og mannens «overgangsalder» Kapittel 38 Infeksjonssykdommer Vegard Skogen, Ole Rysstad og Birgit Lie Redsel for infeksjoner Tuberkulose Hiv/aids Hepatitt B- og hepatitt C-virus

19 innhold 25 Kapittel 39 Intensivmedisin Øivind Ekeberg Utfordringer ved behandling i intensivmedisinsk avdeling Krisereaksjoner Psykiske reaksjoner Abstinenstilstander Angstlidelser Depresjon Personlighetsforstyrrelser Akutte psykoser og urotilstander Psykoser uten uro Medikamentell behandling Selvmordsatferd og villet egenskade Masseskader og katastrofer Psykososial katastrofeberedskap Spørsmål om gjenopplivning og respiratorbehandling Død Pårørende Samtykke og taushetsplikt Bruk av tvang Øyeblikkelig hjelp-plikten Bruk av tvang i somatisk avdeling pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Tvungent psykisk helsevern Vedtak om tvungen observasjon Belastninger for personalet Når hjelperen trenger hjelp Utfordringer for behandlerne Kollegastøtte Overføring og motoverføring Kapittel 40 Kreftsykdommer Jon Håvard Loge Kreftsykdommer Kreftbehandling Symptomer og plager av betydning for kreftpasienters psykiske helse Trøtthet (fatigue) Kombinasjoner av symptomer

20 26 innhold Psykologiske forhold ved kreftsykdommer Kreft som krise Psykiske lidelser ved kreftsykdommer Normale reaksjoner versus psykiske lidelser Tilpasningsforstyrrelser Depressive lidelser, selvmord og eutanasi Angstlidelser Delirium Problemer med sammensatte hjernefunksjoner «chemobrain» Forekomst av psykiske lidelser hos kreftpasienter Diagnostikk Medikamentell behandling Ikke-medikamentell behandling Samhandling Kapittel 41 Spiseforstyrrelser i klinisk medisin Stein Frostad The Minnesota Starvation Study Hvordan kan man skille underernæring fra spiseforstyrrelse? Transdiagnostisk tilnærming til spiseforstyrrelser Overopptatthet av kroppsform og vekt Magesmerter et spesielt differensialdiagnostisk problem Andre mage-tarm-plager og spiseforstyrrelsesliknende symptomer Spiseforstyrrelser ved diabetes Kapittel 42 Spiseforstyrrelser ved diabetes Stein Frostad Problematisk forhold til vekt og kroppsform ved type 1-diabetes Subklinisk spiseforstyrrelse Spiseforstyrrelse ved type 1-diabetes gir mer diabeteskomplikasjoner Depresjon og spiseforstyrrelser ved diabetes Når spiseforstyrrelse er årsak til diabetes Problematisk forhold til kroppsform og vekt når diagnosen står i veien for behandlingen Tilnærming Rekkefølge Insulinbehandling Tilnærming til spiseproblemene Transdiagnostisk tilnærming Valg av terapi

21 innhold 27 Kapittel 43 Kronisk somatisk sykdom og symptombilder hos barn og unge. 674 Trond H. Diseth Kronisk somatisk sykdom Psykiske, psykososiale og familiære konsekvenser Biopsykososial sykdomsforståelse og tilnærming Utredning og behandling Sentrale sykdommer Astma Diabetes Epilepsi Kreft Syke nyfødte, premature og barn med medfødte misdannelser Kroniske somatiske symptomer uten tilstrekkelige organiske funn Kapittel 44 Somatisk sykdom hos ungdom Ole Rikard Haavet Ungdoms psykiske reaksjoner på somatisk sykdom Aldersperioder, kjennetegn og rammebetingelser Samtale med unge Hva skal helsearbeideren spørre om? Ungdoms vanligste barrierer mot å søke helsehjelp Sykdomsbildet Diagnostisering av psykiske plager ved somatiske symptomer og sykdom Hopkins Symptom Checklist-10 (HSCL-10) Smerte hos ungdom Negative livserfaringer, fysiske plager og psykiske symptomer Smerte og selvmedisinering Behandling Mestring Kognitiv atferdsterapi Ungdomstidens spesielle utfordringer et medisinsk spesialfelt? Om forfatterne Stikkord

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Master i sosialt arbeid SØSKEN SOM PÅRØRENDE BELASTNINGER OG STYRKER En studie av helsepersonells møte med søsken som pårørende til alvorlig

Detaljer

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Utarbeidet av TIPS Sør-Øst 2008 Versjon 1.0 1 FORORD... 3 GENERELT... 5 UTREDNINGSFORLØPET SENTRALE PRIORITERINGER... 8 TABELL

Detaljer

Fleksible tjenester for et aktivt liv

Fleksible tjenester for et aktivt liv Fleksible tjenester for et aktivt liv IS-1875 Fagrapport om tjenestetilbudet til personer med nevrologiske skader og sykdommer Heftets tittel: Fleksible tjenester for et aktivt liv Fagrapport om tjenestetilbudet

Detaljer

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler - ressurshefte for kommunene KoRus Sør er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major Odd Steffen Dalgard Kristin Schjelderup Mathisen Erik Nord Solveig Ose Marit Rognerud

Detaljer

IS-1529. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen

IS-1529. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen IS-1529 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for pallliasjon i kreftomsorgen Utgitt: 08/2012 IS-nummer:

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Hel - eller stykkevis og delt?

Hel - eller stykkevis og delt? Hel - eller stykkevis og delt? En kvalitativ intervjuundersøkelse av hvordan unge voksne med alvorlig kronisk somatisk sykdom vurderer egen selvoppfatning og sine omgivelsers påvirkning på denne Anne Marie

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 7-2000 ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN IK 2714

utredningsserie Statens helsetilsyn 7-2000 ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN IK 2714 utredningsserie 7-2000 Statens helsetilsyn ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN IK 2714 ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER: RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN

Detaljer

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen Del 2: Barn og Unge Kristin Schjelderup Mathiesen Rapport 2009:8 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik Avsluttende eksamen i sykepleie Bachelor-oppgave Hvordan kan sykepleierens kommunikasjonsferdigheter bidra til at pasienten opplever trygghet og tillit ved en akutt sykehusinnleggelse? Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

IS-2285. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen

IS-2285. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen IS-2285 Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2285 ISBN 978-82-8081-368-8

Detaljer

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFSERIE NR. 2/2010 1 Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFTSERIE NR. 2/2010 ISBN: 978-82-8026-009-3 ISSN:

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Bacheloroppgave. SAE00 Sykepleie. Sykepleie til pasienter med diabetes type 2. Merete Morch. Totalt antall sider inkludert forsiden: 44

Bacheloroppgave. SAE00 Sykepleie. Sykepleie til pasienter med diabetes type 2. Merete Morch. Totalt antall sider inkludert forsiden: 44 Bacheloroppgave SAE00 Sykepleie Sykepleie til pasienter med diabetes type 2 Merete Morch Totalt antall sider inkludert forsiden: 44 Molde, 19 Mai 2009 Publiseringsavtale Tittel på norsk: Sykepleie til

Detaljer

ATFERDSSYNDROMER FORBUNDET MED FYSIOLOGISKE FORSTYRRELSER OG FYSISKE FAKTORER...105

ATFERDSSYNDROMER FORBUNDET MED FYSIOLOGISKE FORSTYRRELSER OG FYSISKE FAKTORER...105 Innhold F00 F09 F10 F19 F20 F29 F30 F39 F40 F48 F50 F59 F60 F69 F70 F79 ORGANISKE, INKLUSIVE SYMPTOMATISKE, PSYKISKE LIDELSER...17 PSYKISKE LIDELSER OG ATFERDSFORSTYRRELSER SOM SKYLDES BRUK AV PSYKOAKTIVE

Detaljer

Norad report 3/2014. Globale helseutfordringer. Psykisk helse som global utfordring

Norad report 3/2014. Globale helseutfordringer. Psykisk helse som global utfordring Norad report 3/2014 Globale helseutfordringer Psykisk helse som global utfordring Foto: Ken Opprann, Jan Speed Norad Norwegian Agency for Development Cooperation P.O. Box 8034 Dep, NO-0030 OSLO Ruseløkkveien

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 utredningsserie 10-2000 Statens helsetilsyn Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 PERSONER MED SAMTIDIG ALVORLIG PSYKISK LIDELSE OG OMFATTENDE RUSMISBRUK KARTLEGGING

Detaljer