Luftforsvarets medisinske krav til luftpersonell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Luftforsvarets medisinske krav til luftpersonell"

Transkript

1 Luftforsvarets medisinske krav til luftpersonell 2. reviderte utgave 15. april 2004 Flymedisinsk Institutt

2 Alminnelig benyttede forkortelser: BMI: BML: FMI: FMK: FSAN: FØL: LOI: MFLN: MUD: PRK: Body Mass Index Bestemmelser for militær luftfart Flymedisinsk Institutt Flymedisinsk Klinikk Forsvarets Sanitet Forsvarets øverste legenemnd Luftoperativt Inspektorat Den Militære Flylegenemnd Midlertidig udyktighet for lufttjeneste Photorefraktiv keratektomi 2

3 Forord Luftforsvarets medisinske krav til Luftpersonell utkom i sin første utgave i april 2002 og ble godt mottatt. Kravene legges til grunn for opptak til Luftforsvarets skoler og for forlengelse av ulike militære sertifikater til luftpersonell. Etter to års anvendelse er det nødvendig med en revisjon. Flymedisinsk Institutt takker alle som har kommet med innspill om forbedringer og som har bidratt til å ajourføre disse. Innholdet er samstemt med medisinske krav som stilles til Luftpersonell i allierte nasjoner og med nasjonale helsekrav for deltakelse i internasjonale operasjoner. Blinderen 15. april 2004 John M. Steineger Sjef Flymedisinsk institutt Rolf Heimberg Sjef Flymedisinsk klinikk 3

4 Innhold 1 Innledning SELEKSJON VEDLIKEHOLDSKRAV SKIKKETHET FOR DELTAGELSE I INTERNASJONALE FREDSOPERASJONER Medisinsk kjennelse KATEGORIER LUFTPERSONELL INTERVALL LEGEUNDERSØKELSE Flyelever Luftpersonell INTERVALL TANNLEGEUNDERSØKELSE Flyelever Luftpersonell ØVRIGE FORUTSETNINGER FOR UTSTEDELSE AV KJENNELSE Medisinske kriterier GENERELLE SELEKSJONSSKRAV GENERELLE VEDLIKEHOLDSKRAV Vedlikeholdskrav utdypet Høyde, vekt og fysisk yteevne Klage på vedtak A1--FE: Flyelev Seleksjon A1-Flyger Vedlikeholdskrav A3-C: Crew chief, A3-L: Lastemester, A3-M: Maskinist, A3-N: Navigatør, A3- S: Systemoperatør Seleksjon Konvertering av kjennelse Vedlikehold A3-J: Jagerkontrolloffiser Seleksjon Vedlikehold A3-R: Redningsmann Seleksjon Vedlikehold A3-AE: Aeromedical Evacuation Seleksjon og vedlikehold ØRE-, NESE- OG HALSKRAV (KRAV TIL STATUS OG HØRSEL) Seleksjon Generelt for ører Ytre øregang Trommehinne Mellomøre Tuba auditiva: Indre øre/labyrint: Fremre nesegang (Rhinoscopia anterior): Cavum oris/fauces: Epipharynx (Rhinoscopia posterior): Larynx (Indirekte laryngoscopi): Collum Vedlikehold

5 Generelt for ører: Ytre øregang: Trommehinne Mellomøre Tuba auditiva: Indre øre/labyrint: Fremre nesegang (Rhinoscopia anterior): Cavum oris/fauces: Epipharynx (Rhinoscopia posterior): Larynx (Indirekte laryngoscopi): Collum Audiometri (krav til hørsel) Katergori A1-FE, A3-C, A3-J A3-L, A3-M, A3-N, A3-S, A3-R Seleksjon A3-AE: Aeromedical Evacuation Seleksjon A1, A3-C, A3-J, A3-L, A3-M, A3-N, A3-S, A3-R, A3-AE Vedlikehold OFTALMOLOGISKE KRAV (KRAV TIL ØYESTATUS OG SYN) Seleksjon Vedlikehold Spesifikasjon A1, A1-FE, A2, A3-R Seleksjon Vedlikehold Generelle krav Spesifikasjon A3-C, A3-N, A3-S, A3-L, A3-J, A3-M, A3-AE Seleksjon Vedlikehold Generelle krav Behandling med legemidler, naturmidler og kosttilskudd GENERELT MEDISINSK BEHANDLING MED INNFLYTELSE PÅ SKIKKETHET FOR LUFTTJENESTE NATURMIDLER OG KOSTTILSKUDD LEGEMIDLER GODKJENT TIL BRUK AV LUFTPERSONELL LEGEMIDLER Fordøyelsesorganer og stoffskifte (A) Hjerte og kretsløp (C) Dermatologiske midler (D) Urogenitalsystem og kjønnshormoner (G) Hormoner til systemisk bruk ekskl. kjønnshormoner og insulin (H) Antiinfektiva til systemisk bruk (J) Muskler og skjelett (M) Nervesystemet (N) Antiparasitære midler, insekticider og insektmidler (P) Respirasjonsorganer (R) Sanseorganer (S) Varia (V)

6 1Innledning 1.1Seleksjon Personell som av Luftforsvarets seleksjons senter (LSES) er funnet skikket til flyoperativ tjeneste skal ved opptak til de respektive skoler og kurs ikke ha noen akutt eller kronisk, medfødt eller ervervet, fysisk eller psykisk sykdom eller skade. Søkerne skal heller ikke ha følgetilstander etter sykdom eller skade som gir nedsatt funksjonsdyktighet eller krever spesielle hensyn, spesielle hjelpemidler, regelmessig bruk av medikamenter, diett eller jevnlige legekontroller. Videre skal søkerne være i alminnelig god fysisk form. Søkerne blir vurdert på bakgrunn av utfylt egenerklæring og eventuelle spesialisterklæringer, klinisk undersøkelse, fysiologiske målinger og biokjemiske analyser av blod og urin. For visse fysiologiske funksjonstester (f.eks. av syn, hørsel, lungefunksjon, aerob arbeidskapasitet) er det definert minimumskrav som i mange tilfeller er strengere enn de kriteriene man vanligvis benytter ved diagnostikk av sykdom eller annen funksjonsinnskrenkning. Dette betyr at søkere kan falle utenfor kriteriene til opptak uten at de verken kan eller skal betegnes som syke. Dersom det gjøres unormale funn ved undersøkelsene, vil det vanligvis ikke bli iverksatt noen form for utredning i regi av Den militære flylegenemnd (MFLN). I de tilfellene det vurderes som nødvendig, vil kandidaten bli informert om å oppsøke egen lege for kontroll av funnet. Det gis ved opptak i alminnelighet ikke dispensasjon fra de definerte kravene. 1.2Vedlikeholdskrav Luftpersonell som innehar Legeattest for lufttjeneste er tilpliktet regelmessige helseundersøkelser slik det er beskrevet i BML. Fortsatt luftdyktighet i medisinsk forstand vurderes på bakgrunn av utfylt egenerklæring, klinisk undersøkelse, fysiologiske målinger og biokjemiske analyser av blod og urin. På grunn av forventede fysiologiske endringer som konsekvens av alder, vil krav til resultater avvike fra hva som forventes ved seleksjon i ung voksen alder. Dessuten er det tatt hensyn til den type flyoperativt arbeide den enkelte utfører og er klassifisert for. 1.3Skikkethet for deltagelse i internasjonale fredsoperasjoner Forut for tjeneste i internasjonale fredsoperasjoner underlegges personellet strengere krav til både fysisk og psykisk helse, herunder en vurdering av sosiale forhold, enn ved seleksjon til militær tjeneste i Norge. Luftpersonell som innehar Legeattest for lufttjeneste er i utgangspunktet vurdert strengere enn annet yrkesbefal når det gjelder helsemessig skikkethet. I og med at vedlikeholdskrav til fortsatt luftdyktighet er tilpasset alder og type lufttjeneste, og at vurdering forut for internasjonal tjeneste omfatter flere kriterier, er det fullt mulig at en søker allikevel ikke tilfredsstiller Forsvarets helsekrav til personell som skal tjenestegjøre i internasjonale fredsoperasjoner. 2Medisinsk kjennelse 2.1Kategorier luftpersonell Alt personell som skal tjenestegjøre som operativt besetningsmedlem ombord i militære luftfartøy skal gjennomgå legeundersøkelse og være godkjent som skikket for slik tjeneste. Dette skal være legitimert ved gyldig Legeattest for lufttjeneste. Medisinsk skikkethet for lufttjeneste deles i tre kategorier: 1. A1: Skikket til lufttjeneste som pilot / fartøysjef 6

7 2. A1-FE: Skikket til lufttjeneste som flyelev / fartøysjef 3. A2: Skikket til lufttjeneste som pilot / fartøysjef med spesifiserte begrensninger 4. A3: Skikket for spesifisert lufttjeneste, unntatt som pilot / fartøysjef Kategori A3 omfatter skikkethet til følgende spesialiserte funksjoner: a) A3-AE: Medisinsk besetningsmedlem b) A3-C: Crew Chief c) A3-J: Jagerkontrolloffiser d) A3-L: Lastemester e) A3-M: Maskinist f) A3-N: Navigatør g) A3-R: Redningsmann h) A3-S: Systemoperatør 2.2Intervall legeundersøkelse 2.2.1Flyelever Flyelever skal før uttaksflyging ved Luftforsvaret flyskole (LFS) starter, undersøkes i Den militære flylegenemnd (MFLN) ved Flymedisinsk institutt (FMI). Godkjente flyelever får utstedt kjennelse A1- Flyelev med gyldighet ett år fra dato for undersøkelse/opptak. Kjennelsen A1- Flyelev brukes ved uttaksflyging LFS og under utdannelsen i utlandet. Videre undersøkelser foretas hos militær flylege med fortsatt ett års gyldighet. Etter endt utdannelse får flygeren kjennelse iht. A Luftpersonell Luftpersonell plikter selv å sørge for fornyelse av Legeattest for lufttjeneste, med de timebestillinger dette innebærer (eks. lege, tannlege, fysisk test, flymedisinsk kurs). Legeundersøkelse hos militær flylege foretas 1 gang årlig. Undersøkelsen skal tidligst utføres 3 måneder og senest 4 uker før vedkommendes fødselsdato. Flygere skal etter fylte 45 år undersøkes 2 ganger årlig. Undersøkelsen skal foregå tidligst 2 måneder og senest 4 uker før fødselsdato, og tilsvarende 6 måneder senere. Undersøkelser av militært luftpersonell i Den militære flylegenemnd (MFLN) foretas som følger: a. Aspiranter til alle kategorier lufttjeneste: før utdannelsens påbegynnelse. b. Flygere (kategori A1,A2)< 40 år: en gang hvert 6. år. c. Luftpersonell 40 år hvert 3. år. 2.3Intervall tannlegeundersøkelse Retningslinjer for krav til tannstatus hos operative flybesetningsmedlemmer er innarbeidet i publikasjonen «Instruks og veiledning for tannlegetjeneste i Forsvaret» FO/SAN P Flyelever Flyelever skal før flyperioden starter, gjennomgå tannundersøkelse i regi av Luftforsvarets seleksjonssenter (LSES). Ingen elever kan overføres til skole i utlandet uten at tannstatus er godkjent av militær tannlege i henhold til gjeldende regler Luftpersonell Luftpersonell skal gjennomgå en grundig tannundersøkelse hvert 6. år, samt en enklere undersøkelse årlig. Alle undersøkelser foretas av militær tannlege; tidligst 6 måneder, senest 2 måneder før de periodiske legeundersøkelsene. 2.4Øvrige forutsetninger for utstedelse av kjennelse Bestått årlig fysisk test for befal Gjennomført test i lavtrykkskammer (ikke A3-J, A3-AE) 7

8 Deltakelse i flymedisinsk kurs (ikke A3-J, A3-AE) 3Medisinske kriterier 3.1Generelle seleksjonsskrav Seleksjon forut for opptak foretas ved Luftforsvarets seleksjonssenter (LSES). I tillegg til undersøkelse hos lege og tannlege, omfatter seleksjonen psykologisk evaluering og fysiske tester. Følgende seleksjonsskrav gjelder for samtlige kategorier luftpersonell. Eventuelle unntak fremgår av teksten som beskriver hver kategori. Område Beskrivelse Allergi Allergi skal ikke være behandlet medikamentelt etter 12 års alder. Dette omfatter hyposensibilisering. Almen helse Audiometri Blodtrykk Blodprøver Følgetilstander etter skade og brudd Lungestatus Medikamenter Forbigående bruk av godkjent legemiddel ved lett grad av rhinokonjunktivitt i pollensesongen, kan godkjennes av MFLN. Tidligere anafylaktisk eller alvorlig allergisk reaksjon mot kjent eller ukjent agens samt kostrestriksjoner av medisinske årsaker ekskluderer. Almen medisinsk undersøkelse inklusive nevrologisk status skal være uten anmerkning. Ingen videre utredning ved unormale funn. Se eget kapittel Systolisk 140 og diastolisk 90 mmhg. Situasjonsbetinget hypertensjon ekskluderer og det foretas ingen videre utredning av forhøyede verdier. Ingen spesifikk nedre grense angis, men symptomgivende ortostatisk hypotensjon ekskluderer. Hb, CRP: Resultat innen referanseområde. Lipidprofil (total-, HDL-, LDL-kolesterol, triglycerider fastende): Skjønnsmessig vurdering iht. risiko for hjertekarsykdommer. Krav om symptomfrihet og normal aktivitet i minst 1 år etter avsluttet behandling og rehabilitering. Enkelte tilstander vurderes strengere. Hode- og nakkeskader vurderes særlig strengt og krever erklæring fra spesialist. Minst 2 års observasjonstid etter alvorlig skade. Søkeren skal være lungefrisk. Ingen innskrenkning av statiske eller dynamiske lungevolum, diffusjonskapasitet og maksimal ventilasjonskapasitet i forhold til kjønn, alder, høyde og vekt. Minstekrav ved seleksjon er FEV1/FVC % 75%. Søkeren skal ikke bruke medikamenter fast. 8

9 Rusmidler Rygg-/nakke Antikonseptiva er unntatt. Bruk av narkotika, dopingmidler og vanedannende medikamenter eller alkoholmisbruk er diskvalifiserende. Forekomst av relevante røntgenologiske funn eller problemer i rygg- og/eller nakken vurderes strengt. Det er krav om siste 3 år uten sykemelding eller medisinsk behandling. Legeerklæring må i så fall dokumentere at tilstanden ikke påvirker funksjonsevnen. Prolaps og isjias (med eller uten utfall)diskvalifiserer. Tannhelse Dokumentasjon av vel konserverte tenner, kfr. BML, Tannlegeundersøkelse Urinprøver Vaksiner Høyde, vekt og kondisjon Fravær av blod, glukose, leukocytter og protein. Utføres med teststrimmel. Mikroskopi ved positive funn. Vaksinasjon iht. gjeldende retningslinjer. Allergi eller andre kontraindikasjoner mot pålagte vaksiner diskvalifiserer. Søkere < 35 år: BMI 18 og 25. Søkere 35 år og kategori A3-J og A3-AE: BMI 18 og 28 Muskuløse og veltrente personer kan oppnå høy BMI uten at reell overvekt foreligger. Livvidde og forholdet mellom minste abdominalomfang (cm) og maksimale hofteomfang (cm) vurderes i tillegg (liv-hofte-ratio). Krav om bestått fysisk test iht. de til enhver tid gjeldende bestemmelser. BMI = Body Mass Index; kg/m 2 ). Øre, nese, hals (ØNH) Øyestatus og synskrav Ingen sykdommer eller andre forhold i øre-, nese-og halsområdet som medfører problemer med trykkutlikning i ører eller bihuler, eller som hindrer normal luftpassasje. Bestått test i lavtrykkskammer til 8000 fot. Se eget kapittel 3.2Generelle vedlikeholdskrav Følgende vedlikeholdskrav gjelder for samtlige kategorier luftpersonell. Eventuelle unntak fremgår av teksten som beskriver hver kategori. Område Allergi Beskrivelse Utvikling av allergi, anafylaktisk eller alvorlig allergisk reaksjon mot kjent eller ukjent agens samt kostrestriksjoner av medisinske årsaker skal vurderes av 9

10 Almen helse Blodtrykk Blodprøver MFLN iht. konsekvens for lufttjeneste. Almen medisinsk undersøkelse og nevrologisk status skal være uten anmerkning. Utredning ved unormale funn. MFLN vurderer konsekvens for lufttjeneste. Systolisk 140 og diastolisk 90 mmhg. Utredning ved forhøyede verdier. Symptomgivende ortostatisk hypotensjon utredes, men er normalt ekskluderende. Hb, CRP: Resultat innen referanseområde. Lipidprofil (total-, HDL-, LDL-kolesterol, triglycerider fastende): Risiko for hjerte-karsykdommer vurderes skjønnsmessig. Følgetilstander etter skade og brudd Lungestatus Funksjonsevnen etter avsluttet behandling og rehabilitering er avgjørende for vurderingen. Hode- og nakkeskader vurderes spesielt nøye av MFLN og krever erklæring fra spesialist. Søkeren skal være lungefrisk. Ingen innskrenkning av statiske eller dynamiske lungevolum, diffusjonskapasitet og maksimal ventilasjonskapasitet i forhold til kjønn, alder, høyde og vekt. FEV1/FVC % 70%. Hvis undersøkelser påviser lavere verdier, gir dette grunnlag for utredning. Medikamentell behandling Rusmidler Rygg-, nakke Tannhelse Urinprøver All varig medisinsk behandling skal avklares med MFLN, midlertidig med lokal flylege. Bruk av narkotika, dopingmidler og vanedannende medikamenter eller alkoholmisbruk er diskvalifiserende. Relevante urin- eller blodtester kan benyttes som dokumentasjon. Forekomst av rygg- og nakkeproblemer vurderes strengt. Legeerklæring kreves som dokumentasjon at tilstanden ikke påvirker funksjonsevnen. Isjias (med eller uten utfall) er diskvalifiserende Dokumentasjon av vel konserverte tenner, kfr. BML Tannlegeundersøkelse. Fravær av blod, glukose, protein og leukocytter. Utføres med teststrimmel. Mikroskopi ved positive funn. Behov for utredning vurderes av MFLN. Øre, nese, hals (ØNH) Ingen sykdommer eller andre forhold i øre-, nese-og halsområdet som medfører problemer med trykkutlikning i ører eller bihuler, eller som hindrer normal luftpassasje. 10

11 Høyde, vekt og kondisjon Alle kategorier: BMI 18 og 28. Muskuløse og veltrente personer kan oppnå høy BMI uten at reell overvekt foreligger. Livvidde og forholdet mellom minste abdominalomfang (cm) og maksimale hofteomfang (cm) vurderes i tillegg (liv-hofte-ratio). BMI > 25 medfører kost- og livsstilsveiledning. Ved BMI > 28 og < 30: Kjennelse av begrenset varighet (3 måneder). BMI >30: Midlertidig udyktighet (MUD) for lufttjeneste. Krav om bestått årlig fysisk test for befal iht. de til enhver tid gjeldende bestemmelser. Ved gjentatte overskridelser av krav til BMI / ikke bestått fysisk test: Håndtering som en personalsak gjennom LOI Vedlikeholdskrav utdypet Ved legebedømmelsen må det brukes et skjønn hvor tilstandens grad av alvorlighet, klientens samlede funksjonsevne og lufttjenestens karakter tas med i betraktning. Hensynet til nødvendig luftdyktighet skal alltid gis prioritet basert på to hovedelementer: funksjonsevne og risiko for akutt inkapasitering. Helsemessige aspekter og tilleggsfaktorer som ikke er nevnt, vil etter vurdering i MFLN kunne få konsekvenser for opptak eller videre kjennelse Høyde, vekt og fysisk yteevne KLassifisering BMI og overvekt Vekt, høyde og fysisk yteevne må sees i sammenheng. Body Mass Index (BMI) er forholdet mellom vekt i kg og høyde i m2. I 1998 utga The National Institutes of Health følgende amerikanske retningslinjer for identifisering, evaluering og behandling av overvekt og fedme: Klassifikasjon BMI score Undervekt <18,5 Normal 18,5-24,9 Overvekt 25,0-29,9 Fedme grad I 30,0-34,9 Fedme grad II 35,0-33,9 Ekstrem fedme >40 BMI og helserisiko 11

12 Høy BMI betyr generelt økt mortalitetsrisiko. Hypertensjon, kardiovaskulær sykdom og Diabetes mellitus kan være noen av årsakene. BMI score Helserisiko >25 minimal lav moderat 30-<35 høy 35-< 40 meget høy > 40 ekstrem høy Muskuløse og veltrente personer kan oppnå høy BMI uten at reell overvekt foreligger fordi indeksen ikke skiller mellom fett- og muskelmasse. Hos disse bør ikke BMI brukes alene til vurdering av overvekt eller helserisiko. Livvidde og forholdet mellom minste abdominalomfang (cm) og maksimale hofteomfang (cm) vurderes i tillegg (liv-hofte-ratio). Årlig fysisk test for befal skal være bestått. Det er vanlig å angi en liv-hofte-ratio hos menn > 1.0 og hos kvinner > 0.85 som bukfedme, mens grensene for livvidde settes > 102 cm hos menn og > 88 cm hos kvinner (WHOanbefalinger). Tiltak ved overvekt Tiltak ved overvekt og fedme skal omfatte forandringer i kost- og mosjonsvaner med sikte på å oppnå varige endringer. Første siktemål bør være en moderat vektreduksjon, hvilket innebærer et vekttap på 5-10 % av kroppsvekten. Gode kost- og mosjonsvaner har gunstige helsemessige konsekvenser selv om vektreduksjon ikke oppnås. Ved BMI > 25 gis kost- og mosjonsråd med tanke på å forebygge videre vektøkning. Personer med BMI > 27 som har økt livvidde, glukoseintoleranse, høyt blodtrykk, høye blodfettverdier eller annen overvektsrelatert sykdom, vurderes for behandling i tillegg til kost- og mosjonsråd. Ved BMI >28 og <30 : Kjennelse av begrenset varighet (3 måneder). Ved BMI >30: Midlertidig udyktighet (MUD) for lufttjeneste. Krav om bestått årlig fysisk test for befal iht. de til enhver tid gjeldende bestemmelser. Ved gjentatte overskridelser av BMI/ ikke bestått fysisk test: Håndtering som en personalsak gjennom LOI Klage på vedtak Militær flylegenemnd (MFLN) ved FMI er fast legenemnd med nasjonalt ansvar, og godkjenner personell for lufttjeneste. Kjennelser fra MFLN betraktes som enkeltvedtak og kan påklages, ref. FSAN- P6 Retningslinjer for militær helsetjeneste og legebedømmelse, kapittel 2, utgave 5/2003. Klagen sendes innen tre uker til : Flymedisinsk Institutt, MFLN, Pb. 14 Blindern, 0313 Oslo. Dersom klageren ikke gis medhold oversender MFLN den til Forsvarets øverste legenemnd ved Medisinsk Utdannings- og kompetansesenter (MUKS), Medisinsk avdeling, 2058 Sessvollmoen. 12

13 3.2.2A1--FE: Flyelev Seleksjon Spesielle undersøkelser (resultater vurderes i MFLN): Røntgen av hele ryggsøylen (totalcolumna) Røntgen av hjerte og lunger EEG m/ flikkerstimulering (eventuelt utvidet med søvndeprivasjon) Jagerflygere skal tilfredsstille følgende krav til legemsmål: Høyde cm Sittehøyde83-99 cm Lårlengde cm Kroppsvekt 93 kg ved maksimal høyde 193 cm (ref krav til BMI) O 2 -opptak: 45 ml/min/kg kroppsvekt ved løping på tredemølle A1-Flyger Vedlikeholdskrav God fysisk form for alderen. Nedre grense for O 2 -opptak ved løping på tredemølle: 40 ml/min/kg kroppsvekt. Menn > 50 år og kvinner > 45 år kan vurderes spesielt. NB! Vektgrense for piloter i ACES II sete (F-16) er 95,8 kg netto. Utdannede jagerflygere kan gis dispensasjon for flyging i slikt sete med netto kroppsvekt inntil 100 kg netto A3-C: Crew chief, A3-L: Lastemester, A3-M: Maskinist, A3-N: Navigatør, A3-S: Systemoperatør Seleksjon O 2 -opptak: 45 ml/min/kg kroppsvekt ved løping på tredemølle. Søkere >35 år 40 ml/min/kg Konvertering av kjennelse Personell som innehar kjennelsen A3-C, A3-L, A3-M, A3-S eller A3-N og som beordres til en stilling blant en av de øvrig nevnte, skal undersøkes i MFLN iht. gjeldende krav. Hvis søkeren tilfredsstiller helsekrav for fortsatt yrkesaktivitet i sin opprinnelige klasse (ref. vedlikeholdskrav), vil ny kjennelse som A3-C, -L, -M, -S eller -N normalt bli innvilget. Oftalmologiske krav til søkt kjennelse må imidlertid være innfridd Vedlikehold God fysisk form for alderen. Nedre grense for O 2 -opptak ved løping på tredemølle: 40 ml/min/kg kroppsvekt. Menn > 50 år og kvinner > 45 år kan vurderes spesielt A3-J: Jagerkontrolloffiser Seleksjon BMI > 28 ekskluderer. O 2 -opptak: 45 ml/min/kg kroppsvekt ved løping på tredemølle. 13

14 Vedlikehold God fysisk form for alderen. Nedre grense for O 2 -opptak ved løping på tredemølle: 40 ml/min/kg kroppsvekt. Menn > 50 år og kvinner > 45 år kan vurderes spesielt A3-R: Redningsmann Seleksjon Spesielle undersøkelser (resultater vurderes i MFLN): Røntgen av hele ryggsøylen (totalcolumna) Røntgen av hjerte og lunger EEG m/ flikkerstimulering (eventuelt utvidet med søvndeprivasjon) O 2 -opptak: 50 ml/min/kg kroppsvekt ved løping på tredemølle Vedlikehold God fysisk form for alderen. Nedre grense for O 2 -opptak ved løping på tredemølle: 45 ml/min/kg kroppsvekt. Menn > 50 år og kvinner > 45 år kan vurderes spesielt A3-AE: Aeromedical Evacuation Seleksjon og vedlikehold Personellgruppen A3-AE omfatter helsepersonell til Luftforsvarets ambulansetjeneste med luftfartøy. Personellet rekrutteres etter endt utdannelse og med flere års yrkeserfaring, og vil således være eldre enn personell som selekteres til andre funksjoner om bord i luftfartøy. Av den grunn settes opptakskravene identiske med vedlikeholdskravene for gruppen A3-AE. Unntaket er krav til refraksjon [se eget kapittel]. Allergier som krever kontinuerlig og omfattende vedlikeholdsterapi samt tidligere anafylaktisk eller alvorlig allergisk reaksjon mot kjent eller ukjent agens ekskluderer. Kostrestriksjoner av medisinske årsaker er eksklusjonsgrunn. Forekomst av rygg- og/eller nakkeproblemer vurderes strengt. Prolaps og isjias (med eller uten utfall) ekskluderer. Likeledes symptomer på sykdom og/eller skade av ryggsøylen eller ledd i bekkenet (sakroiliakale ledd) med eller uten objektive tegn i et slikt omfang at dette har forhindret søkeren fra vellykket aktiv deltagelse i et normalt arbeidsliv. Ved symptomer uten ledsagende funn, kreves det en beskrivelse av omfanget og fortrinnsvis i form av en faglig dokumentasjon. Funksjonsevnen er avgjørende for vurderingen. BMI 28. Det forventes at personellet driver regelmessig fysisk trening og er i alminnelig god form for alderen. O 2 -opptak: 40 ml/min/kg kroppsvekt ved løping på tredemølle. Menn > 50 år og kvinner > 45 år vurderes spesielt. 14

15 3.3 Øre-, nese- og halskrav (krav til status og hørsel) 3.3.1Seleksjon Patologi i ø.n.h.-området som vil bli vurdert strengt eller som fører til avslag ved seleksjon til alle kategorier kjennelser: Generelt for ører Tilstander, sykdommer og skader i ytre øre, trommehinne eller mellomøre, akutte eller kroniske, som vil medføre problemer i yrkesutøvelsen som flygende personell, eller som vil trenge hyppig behandling (eks. kronisk sekresjon fra øre) Ytre øregang Øregangsatresi, stenose av øregangen. Tumor i øregangen, exostoser som okkluderer øregangen Alvorlig ekstern otitt, akutt eller kronisk Trommehinne Enhver perforasjon inklusive tørt øre Myringoplastikk Større arrforandringer, myringosklerose med hørseltap, uansett hørsel i motsatt øre Mellomøre Mastoiditt, akutt evtl. Kronisk Akutt eller kronisk purulent otitis media Adhesiv otitt med hørseltap (som oftest samtidig tubedysfunksjon) Akutt eller kronsikk/residiverende serøs/mukøs otitt Kronisk otitt med/uten cholesteatom Otosklerose Radikaloperert øre Annen mellomørekirurgi (eks. Stapedektomi, osikkelplastikk) Tuba auditiva: Enhver dysfunksjon av tuba auditiva av kronisk eller recidiverende art. (Treg tubefunksjon evt. etter vurdering i lavtrykkskammer til 8000 fot) Indre øre/labyrint: Mb. Meniere. Enhver forstyrrelse av labyrintfunksjonen (f.eks i fob med acusticusnevrinom) Enhver otogen vertigo uansett type Fremre nesegang (Rhinoscopia anterior): Enhver betydningsfull passasjehindring gjennom nesen som hindrer respirasjonen eller som fører til en dysfunksjon av bihulene(trykkutlikningsproblemer). For eksempel : Grad av septumdeviasjon Cruster/skorper(Wegener s ganulomatose) Nesepolypper 15

16 Betydelig Hypertrofiske concha Rhinitter, allergiske, vasomotoriske, purulente Annen patologi i nese/bihuler som kan føre til avslag om opptak: Enhver kirurgisk prosedyre i nese/bihuler før det er gått 3-12 mnd. Kronisk res. Epistaxis. Ktr. 3-6 mnd. etter behandling Septumperforasjon ( obs. Wegener obs. kokain, lepra, tbc, etc). Choanalatresi Kronisk sinusitt. Akutt sinusitt Cavum oris/fauces: Enhver betydningsfull misdannelse eller betydningsfull akutt eller kronisk infeksjon i munnhule eller øvre luftveier som har betydning for tale, respirasjon, inntak av føde etc. Ganespalte Leukoplaki ( obs. lichen planus er uten betydning) Tonsillehyperplasi evt. med anamnese rec. tons. evt. revurdere etter behandling f.eks. tidligst 2 mnd. etter tonsilectomi. Unilateral paralyse av bløte gane Ulcerasjoner(cancer, Wegener). Sialolithiasis/ rec. Sialadenitter. Tumores OSAS ( Obstruktivt Søvnpnoe Syndrom) Epipharynx (Rhinoscopia posterior): Enhver prosess/patologi/infeksjon som medfører store passasjehindringer i nasopharynx og hindrer respirasjonen gjennom nesen eller som medfører dysfunksjon av tuba auditiva. Chonanalpolypper Kroniske infeksjoner Adenoid vev som kompromitterer tubeostier Tumores spes. de som kompromitterer tubeostier Larynx (Indirekte laryngoscopi): Enhver tilstand som medfører respirasjonsbesvær eller som medfører betydningsfull stemmeeller talefeil. Recurrensparalyse/parese uansett årsak Organisk sykdom, neoplasmer, polypper, granulomer, ulcerasjoner, kronisk laryngitt. Dysphoni/tensjonsdysphoni/aphoni Tracheotomi/tracheal fistel Collum Cervikalribben, symptomgivende. Kun røntgenologisk påvist er uten betydning. Kongenitte branchialcyster/duct. thyreoglossus med eller uten fistel. Konrakturer i nakkemuskulatur som interferer med uniformseffekter evt. annet (militært) utstyr. Tumor thyroidea Tumor colli 3.3.2Vedlikehold Patologi i ø.n.h.-området som fører til midlertidig eller varig tjenesteudyktighet for alle kategorier flygende personell: 16

17 Generelt for ører: Tilstander, sykdommer og skader i ytre øre, trommehinne eller mellomøre, akutte eller kroniske, som vil medføre problemer i yrkesutøvelsen som flygende personell eller som vil trenge hyppig medisinsk behandling Ytre øregang: Tumor i øregangen, exostoser som occluderer Alvorlig ekstern otitt, akutt eller kronisk Trommehinne Enhver trommehinneperforasjon inklusive tørt øre Myringoplastikk siste 120 dg( 4mnd). Vurderes deretter med mikrootoscopi, tympanometri, evt. kammerkjøring 8000 fot. Større arrforandringer, myringosclerose med hørseltap uansett hørsel i motsatt øre Mellomøre Mastoiditt, akutt evt. kronisk Radikaloperert øre Akutt eller kronisk purulent otitis media Adhesiv otitt med hørseltap(som oftest samtidig tubedysfunksjon) Akutt eller kronisk/residiverende serøs/mucøs otitt Kronisk otitt med/uten cholesteatom Mellomørekirurgi ekskl. myringoplastikk( f.eks. Stapedectomi, osikkelplastikk. Ny vurdering tidligst 6 mnd. etter operasjon). Otosclerose (ikke operert) avhengig av hørseltap Vurdering etter behandling(myringoplastikk, stapedectomi, osikkelplastikk, annen mellomørekirurgi) Tuba auditiva: Enhver dysfunksjon av tuba auditiva av kronisk eller residiverende art. ( Treg tubefunksjon,evt. etter vurdering i lavtrykkskammer til 8000 fot) Indre øre/labyrint: Mb. Menière (anamnese, audiometri, kalorisk prøve). Diagnosen må vær sikret ved observasjon og vurdering over tid. Enhver forstyrrelse av labyrintfunksjonen (f.eks. i forbindelse med acusticusnevrinom) Enhver otogen vertigo uansett type. Obs. BPPV og Vestibulær nevronitt kan behandles evt. gå i spontanremisjon. Flyvere kan vurderes for flyvende stilling etter symptomfritt intervall på 2-6 mnd Fremre nesegang (Rhinoscopia anterior): Enhver betydningsfull passasjehindring gjennom nesen som hindrer respirasjonen eller som fører til en dysfunksjon av bihulene(trykkutlikningsproblemer). For eksempel : Betydelig grad av septumdeviasjon Cruster/skorper (Wegener) Nesepolypper Hypertrofiske conchae Rhinitter, allergiske, vasomotoriske, purulente Annen patologi av betydning: Kronisk rec. epistaxis Enhver kirurgisk prosedyre i nesen.3-12 mnd postop. Septumperforasjon ( obs. Wegener obs. kokain, lepra, tbc, etc). 17

18 Choanalatresi Kronisk sinusitt. Akutt sinusitt Cavum oris/fauces: Enhver betydningsfull misdannelse eller betydningsfull akutt eller kronisk infeksjon i munnhule eller øvre luftveier som har betydning for tale, respirasjon, inntak av føde etc. Leukoplaki ( obs. lichen planus er uten betydning) Tonsillehyperplasi evt. med anamnese rec. tons. evt. revurdere etter behandling f.eks. tidligst 2 mnd. etter tonsilectomi. Unilateral paralyse av bløte gane - utredning. Ulcerasjoner(cancer, Wegener). Sialolithiasis / rec. Sialadenitter. Tumores OSAS ( Obstruktivt Søvnapnoe Syndrom) Epipharynx (Rhinoscopia posterior): Enhver prosess/patologi/infeksjon som medfører store passasjehindringer i nasopharynx og hindrer respirasjonen gjennom nesen eller som medfører tubedysfunksjon. Chonanalpolypper - kroniske infeksjoner Adenoid vev som kompromitterer tubeostier Tumores spes. de som kompromitterer tubeostier Revurdering etter behandling Larynx (Indirekte laryngoscopi): Enhver tilstand som medfører respirasjonsbesvær eller som medfører betydningsfull stemmeeller talefeil. Recurrensparalyse/parese uansett årsak Organisk sykdom, neoplasmer, polypper, granulomer, ulcerasjoner, kronisk laryngitt. Dysphoni/tensjonsdysphoni/aphoni Tracheotomi/tracheal fistel Revurdering tidligst 2 mnd. etter behandling Collum Konrakturer i nakkemuskulatur som interferer med uniformseffekter evt. annet (militært) utstyr. Tumor thyroidea Tumor colli Audiometri (krav til hørsel) Hørseltest utføres i støydempet audiometriboks/-rom. Terskelaudiometri foretas for frekvensene Hz på begge ører. Det beregnes en sum av db hørseltap for de tre dårligste nabofrekvensene på hvert øre til sammen, for frekvensområdet 2000 Hz og for frekvensområdet 3000 Hz (se rettledning for utregning i FSAN P 6, utgave 5/2003, kpt. 3.4 Hørsel) Katergori A1-FE, A3-C, A3-J A3-L, A3-M, A3-N, A3-S, A3-R Seleksjon Sum db-tap 120 db for frekvensområdet 2000 Hz (ingen enkeltfrekvens skal være dårligere enn 20 db) og /eller 18

19 Sum db-tap 150 db for frekvensområdet 3000 Hz (hørseltapet for 3000 Hz skal ikke være dårligere enn 20 db, og hørseltapet for noen av de øvrige frekvensene skal ikke være dårligere enn 30 db) A3-AE: Aeromedical Evacuation Seleksjon Sum db-tap 150 db for frekvensområdet 2000 Hz (ingen enkeltfrekvenser skal være dårligere enn 30 db). og/eller Sum db-tap 395 db for frekvensområdet 3000 Hz 3.3.5A1, A3-C, A3-J, A3-L, A3-M, A3-N, A3-S, A3-R, A3-AE Vedlikehold Avgjøres på individuell basis på bakgrunn av resultatet ved rentoneaudiometri eventuelt supplert med taleaudiometri i henhold til norsk standard. 3.4Oftalmologiske krav (krav til øyestatus og syn) Det forutsettes normal funksjon av øyne og omgivelser, ingen akutte eller kroniske øyesykdommer, intet øyekirurgisk sequele eller skade som kan påvirke flyoperativ sikkerhet eller krav til flyoperativ virksomhet Seleksjon Følgende sykdommer eller funksjonsdefisit diskvalifiserer for lufttjeneste ved seleksjon: Behandlingsrefraktær astenopi Eksoftalmus, uni- eller bilateral Monokularitet Anoftalmus, mikroftalmus Alle former for patologisk nystagmus Glaukom Synsfeltdefekter ved Donders prøve eller autoperimetri Diplopi i en hver blikkretning Patologiske pupillereflekser Retinal patologi som kan påvirke flyoperative oppgaver eller flysikkerhet Okulær migrene Refraktiv kirurgi og seleksjonskrav Enhver form for refsaktiv kirurgi er diskvalifiserende for kategori A1-FE. PRK for myopi tillates for A3-C, A3-S, A3-J, A3-L, A3-R, A3-M og A3-N og A3-AE dersom følgende tilleggskriterier er oppfylt: Preoperativ: Sphærisk refraksjon< -5D Astigmatisme < -2D Postoperativ: Stabil refraksjon: < +/- 0,5D forandring, sphærisk eller cylinder. Ingen diplopi, halofenomener, blendingsplager eller affeksjon av mørkesyn. Refraksjon og visus innen gjeldende krav. Normal kontrastsensitivitet i både skotopisk og fotopisk lysforhold. Kjennelsen kan gis tidligst 6 måneder etter utført operasjon og forutsetter en fullstendig øyelegeundersøkelse i MFLN. 19

20 Vedlikehold Nyoppdagede sykdommer eller funksjonsfeil ved kontrollundersøkelse må vurderes individuelt av undersøkende øyelege. Refraktiv kirurgi og vedlikeholdskrav (HF) Enhver form av refraktiv kirurgi er diskvalifiserende for kategori A1 og A2. PRK kan, etter godkjenning av øyelege i MFLN, aksepteres for A3-C, A3-S, A3-J, A3-L, A3- R, A3-M, A3-N og A3-AE, forutsatt at de i paragraf nevnte tilleggskriterier er oppfylt. Kjennelsen kan gis tidligst 6 måneder etter utført operasjon og forutsetter en fullstendig øyelegeundersøkelse i MFLN. Unntak: Kataraktoperasjon er mulig for alle kategorier kjennelser, også A1, men forutsetter vurdering gjennom MFLN. Følgende sykdommer eller patologi godkjennes ikke: Øyelokk: Visusnedsettende ptose eller blefarochalase på ett eller begge øyne. Trichiasis. Uttalt periorbitalt eksem. Lagoftalmus. Konjunktiva: Kronisk eller kraftig allergisk konjunktivitt, xeroftalmia (tørre øyne), status etter trachom med arrforandringer i cornea, symptomgivende pterygium (induksjon av astigmatisme, innvekst mer enn 1 mm på cornea, ubehag og svie) og symblefaron. Cornea: Kronisk keratitt, anamnese med residiverende epitelerosjoner eller corneale ulcerasjoner, progredierende vaskularisasjon i cornea, alle corneale dystrofier, manifest eller frustran keratokonus. Uvea: Kronisk fremre (iridocyclitt, iritt), intermediær (pars planitt) eller bakre uveitt (chorioditt, chorioretinitt). Linse: Afaki, linsedislokasjon og behandlingskrevende katarakt. Status etter kataraktoperasjon med implantert forkammerlinse (IOLA) for A1 og A2. Unntak: Bakkammerlinse (IOLP) kan tillates etter operasjon for katarakt for A1 (begrensning: ikke jagerfly), A2, A3-C, A3-N, A3-S, A3-M, A3-L, A3-J og A3-AE. Det er ikke tillat med IOLA eller IOLP for A3-R. Kjennelsen kan gis tidligst 3 måneder etter utført operasjon og forutsetter en fullstendig øyelegeundersøkelse i MFLN. Retina og corpus vitreum: Tidligere amotio retinae, retinale hull eller rifter. Store degenerasjoner i periferien. Maculopatier. Nervus optikus: Gjennomgått optikus nevritt eller manifest optikus atrofi. Manifest papilleødem. Glaukomskade på papillen. 20

Luftforsvarets medisinske krav til luftpersonell

Luftforsvarets medisinske krav til luftpersonell Luftforsvarets medisinske krav til luftpersonell Inkluderer krav til kontroll- og varslingspersonell og AE personell 5. reviderte utgave oktober 2009 Flymedisinsk Institutt Alminnelig benyttede forkortelser:

Detaljer

Retningslinjer for helseundersøkelse av yrkesdykkere

Retningslinjer for helseundersøkelse av yrkesdykkere Retningslinjer for helseundersøkelse av yrkesdykkere Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes til direktoratet på telefon 24 16

Detaljer

Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere)

Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere) Veileder IS-1879 Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere) Publikasjonens tittel: Veileder til Forskrift

Detaljer

Dato: 05.6.2014. Saksnr.: Opphever: FOR-2001-10-19 nr. 1309. Referanse til:

Dato: 05.6.2014. Saksnr.: Opphever: FOR-2001-10-19 nr. 1309. Referanse til: Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSR 02-2014 Rundskriv - Serie R Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F. I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer.

Detaljer

Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes

Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes Diabetesforbundet 2011 Prosjektleder: Janne Kristiansen Innholdsfortegnelse Innledning 4 Begrensninger og rettigheter ved diabetes 4 Adopsjon 6

Detaljer

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 1 Heftets tittel: Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Utgitt: 27.09.2011 Bestillingsnummer: Utgitt

Detaljer

Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn

Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn IS-1235 Nasjonale faglige retningslinjer Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn Heftets tittel: Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn Utgitt: 06/2006

Detaljer

Statens legemiddelverk, publikasjon 2003:03 OKTOBER 2003. Terapianbefaling: Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling ...

Statens legemiddelverk, publikasjon 2003:03 OKTOBER 2003. Terapianbefaling: Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling ... Statens legemiddelverk, publikasjon 2003:03 OKTOBER 2003 Terapianbefaling:...... Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling Terapianbefaling Benzodiazepiner for kontroll av angst

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

Retningslinjer for utredning og behandling ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer

Retningslinjer for utredning og behandling ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer Faglige retningslinjer utarbeides innenfor områder der Helsedirektoratet mener at en retningslinje er egnet til å forbedre kvaliteten på tjenesten. Det kan være behov for en faglig retningslinje når det

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Bypass

Pasientinformasjon Gastric Bypass Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Bypass Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling

Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling Prosedyrer i revmatologi Sykdommer og medikamenter av Sirin Johansen Praksiskonsulent ved Revmatologisk avdeling, UNN Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling Prosedyrene

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI En veileder for familier Designed by r//evolution 01434 606155 Innhold 1 Innledning 04 2 Hvordan bruke denne veilederen 05 3 Diagnose 11 4 Nevromuskulær

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437

Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437 1 Heftets tittel: Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. -2010 Utgitt: 10/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Førerkort og helsekrav

Førerkort og helsekrav Førerkort og helsekrav Det er ingen menneskerett å ha førerkort og kjøreseddel. Det stilles blant annet visse krav til helse. Helsekravene er tilpasset EUs krav, og er gjengitt side 3 og 4 på attest NA

Detaljer

IS-1437. Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v.

IS-1437. Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. IS-1437 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. 1 Heftets tittel: Utgitt: 11/2011 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. -2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

10/259-19-AKL 11.02.2011 UTTALELSE I KLAGESAK OM PERSONER MED ADHD OG FØRSTEGANGSTJENESTE

10/259-19-AKL 11.02.2011 UTTALELSE I KLAGESAK OM PERSONER MED ADHD OG FØRSTEGANGSTJENESTE ADHD Norge v/generalsekretær Tor Eikeland Arnstein Arnebergs vei 30 1366 LYSAKER Vår ref. Deres ref. Dato: 10/259-19-AKL 11.02.2011 UTTALELSE I KLAGESAK OM PERSONER MED ADHD OG FØRSTEGANGSTJENESTE Likestillings-

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

ABC. om ryggmargsskade for helsepersonell

ABC. om ryggmargsskade for helsepersonell ABC om ryggmargsskade for helsepersonell - Målgruppe: HELSEPERSONELL - Innholdsfortegnelse Forord... 5 Mål og hensikt med heftet... 5 Rehabiliteringsprosessen... 7 Definisjon rehabilitering... 7 Behandlingslinje

Detaljer

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Disposisjon Nasjonale kliniske retningslinjer - definisjon og klassifisering - diabetesforekomst

Detaljer

IS-2303. Pakkeforløp for hode-halskreft. Pakkeforløp for hode-halskreft 1

IS-2303. Pakkeforløp for hode-halskreft. Pakkeforløp for hode-halskreft 1 IS-2303 Pakkeforløp for hode-halskreft Pakkeforløp for hode-halskreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for hode-halskreft Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2303 ISBN-nr. 978-82-8081-378-7 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Vi hjelper deg å mestre din diabetes. - vi gir deg bedre helse

Vi hjelper deg å mestre din diabetes. - vi gir deg bedre helse Ditt Apotek En informasjonsbrosjyre fra Vi hjelper deg å mestre din diabetes - vi gir deg bedre helse Innhold Innledning 5 Type 1-diabetes 7 Årsaker og sykdomsutvikling 7 Symptomer og diagnose 8 Behandling

Detaljer

Svimmelhet. Diagnostikk og behandling. Frederik K. Goplen

Svimmelhet. Diagnostikk og behandling. Frederik K. Goplen Svimmelhet Diagnostikk og behandling Frederik K. Goplen Kompetansesenter for vestibulære sykdommer Øre-nese-halsavdelingen Haukeland Universitetssykehus Innhold Forord 3 Del 1 Basiskunnskaper 5 Anatomi

Detaljer

Nr 4 juni 2006. Tidsskrift for norsk optometri. Tryggere praksis med gode rutiner

Nr 4 juni 2006. Tidsskrift for norsk optometri. Tryggere praksis med gode rutiner Nr 4 juni 2006 Tidsskrift for norsk optometri Tryggere praksis med gode rutiner INNHOLD JUNI 2006 Leder: Hva er grunnlaget for god kvalitet? 4 Tryggere praksis med gode rutiner 6 Oppgaver og mål 7 Viktige

Detaljer

IS-1669. Håndbok i transfusjonsmedisin 2. reviderte utgave

IS-1669. Håndbok i transfusjonsmedisin 2. reviderte utgave IS-1669 Håndbok i transfusjonsmedisin 2. reviderte utgave 1 Heftets tittel: Håndbok i transfusjonsmedisin. 2. reviderte utgave Utgitt: Mai 2011 Bestillingsnummer: IS-1669 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret Antistoffsvikt VEILEDER En gruppe primære immunsviktsykdommer Utgiver: Senter for sjeldne sykdommer og syndromer Redaktør: Rose Maria Cocozza

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING Nr.: 002 Gjeldende fra dato: 01.07.05 Revisjon nr: 11 Rev. dato: 08.03.05 Side: 2 1 INNLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 ANVENDELSE 4 1.3 MÅLSETTING OG PRINSIPPER

Detaljer