Hvordan organiseres kroppsøvingsfaget i norske skoler: Kjønnsblandet eller kjønnsdelt?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan organiseres kroppsøvingsfaget i norske skoler: Kjønnsblandet eller kjønnsdelt?"

Transkript

1 Hvordan organiseres kroppsøvingsfaget i norske skoler: Kjønnsblandet eller kjønnsdelt? Anne Torhild Klomsten Kjønnsblandet kroppsøving har lenge vært et viktig prinsipp i norske skoler, men regelverket åpner samtidig for å skille jenter og gutter i deler av undervisningen. Vi har imidlertid lite kunnskap om hvordan faget organiseres med tanke på kjønnsblandet eller kjønnsdelt undervisning. Denne artikkelen presenterer en deskriptiv analyse av hvordan skoler i Norge tilrettelegger undervisning i kroppsøving. Ansatte fra 2101 skoler har besvart fire spørsmål omkring organisering av kroppsøvingsfaget. Majoriteten av skolene (78,3 %) opprettholder kjønnsblandet undervisning i kroppsøvingsfaget. Argumentene er små eller fådelte skoler, en opplæringslov som begrenser mulighetene til deling, at felles undervisning gir best grunnlag for sosialisering, små fysiske kjønnsforskjeller eller lite ressurser. Det er også noen som utrykker at de aldri har opplevd behov for delt undervisning. Omtrent en femtedel av skolene (21,7 %) praktiserer kjønnsdelt undervisning, og på alle skoler gjøres dette innenfor rammene av det opplæringsloven tillater. Å organisere separate jente- og guttegrupper gjøres på alle trinn, men dog i litt større grad på ungdomsskolen sammenlignet med barneskolen. Kjønnsdeling er mest aktuelt i deler av timer eller i spesielle aktiviteter. Anne Torhild Klomsten Pedagogisk institutt, NTNU Nøkkelord: kroppsøving, kjønn, felles undervisning, kjønnsdelt kroppsøving Innledning I Norge er den generelle regelen at elever er sammen i kroppsøvingsundervisning uavhengig av kjønn. Prinsipp om felles undervisning ble innført Klomsten, A.T. Hvordan organiseres kroppsøvingsfaget i norske skoler: Kjønnsblandet eller kjønnsdelt? Tidsskriftet FoU i praksis, 7(3),

2 FoU i praksis nr med Mønsterplanen (Kirke- og undervisningsdepartementet, 1974) og reguleres i dag gjennom opplæringsloven (Kunnskapsdepartementet, 2012). Samundervisning i kroppsøvingsfaget ble også vanlig i andre land på og -90-tallet, f.eks. USA, Canada, England (Vertinsky, 1992), Australia (MacDonald, 1990), Nederland (Van Essen, 2003), Danmark (Rønholt, 2005) og Sverige (Annerstedt, 2008). Hensikten med innføring av kjønnsblandet undervisning var at elevene gjennom like muligheter og lik rett til deltakelse skulle sikres et mer rettferdig læringsmiljø (Colgate, 1999; Knoppers, 1988; Vertinsky, 1992). Dette gjaldt særlig med hensyn til at jenter skulle få anledning til å utvikle sine ferdigheter og prestasjoner på lik linje med gutter (Kruse, 1992). I dag følger jenter og gutter samme læreplan i kroppsøvingsfaget, hvor bevegelse, allsidig idrett, dans og friluftsliv står sentralt (Utdanningsdirektoratet, 2012). Her skal begge kjønn oppleve mestring ut ifra egne forutsetninger. Utover på 1990-tallet har det i økende grad blitt diskutert om felles undervisning er til det beste for jenter og gutter (Penney, 2002), og forskning tyder på at dette ikke alltid er tilfelle (Boutillier & San Giovanni, 1983; Carli, 2004; Evans, 1989; Geadelmann, 1980; Griffin, 1989). I USA har det siden 2006 vært større fleksibilitet for skoler som ønsker å tilby kjønnsdelt undervisning (Hannon & Williams, 2008), og kjønnsdelt kroppsøving praktiseres også i Belgia, Østerrike og Sveits, selv om regelen er felles undervisning (De Martelaer & Cloes, 2005; Grössing, Recla & Recla, 2005; Pühse, Gerber, Mengisen & Repond, 2005). Lærere opplever at det er fysiske forskjeller mellom kjønn, særlig omkring puberteten, og at jenter og gutter har ulike behov og interesser knyttet til kroppsøvingsfaget (De Martelaer & Cloes, 2005; Grössing mfl., 2005; Pühse mfl., 2005). Dette byr på utfordringer når de skal undervise i kjønnsblandede grupper, og i praksis fører det til at jenter og gutter adskilles i timene. I Danmark har man i lengre tid praktisert kjønnsdelt undervisning innenfor fellesskolens rammer, hvor tanken er å fremme kompetanse hos begge kjønn, uten at jenter blir dominert av gutter eller omvendt (Kruse, 1998). Så kan man spørre om norske kroppsøvingslærere står overfor de nevnte utfordringene, eller om de ikke opplever behov for å kjønnsdele undervisningen i kroppsøving. Det foreligger lite kunnskap om dette, for i Norge har debatten kjønnsblandet versus kjønnsdelt kroppsøving vært omtrent fraværende. I opplæringsloven understrekes det at undervisning til vanlig ikke skal organiseres etter kjønn, men det åpnes for å skille jenter og gutter i deler av undervisningen (Kunnskapsdepartementet, 2012). Norske skoler har dermed mulighet for kjønnsdeling dersom det foreligger faglige argumenter for det, og dersom det er pedagogisk forsvarlig. Men hvorvidt norske skoler organiserer kroppsøvingsfaget kjønnsblandet eller kjønnsdelt, vet vi lite om, og vi har heller ikke kunnskap om hvor bevisste skolene er i sitt valg 60

3 Anne Torhild Klomsten: Hvordan organiseres kroppsøvingsfaget i norske skoler: Kjønnsblandet eller kjønnsdelt? av organiseringsform. I denne artikkelen stilles derfor følgende forskningsspørsmål: Hvordan organiserer norske skoler kroppsøvingsfaget kjønnsdelt eller kjønnsblandet? Hvis skolene ikke kjønnsdeler, hvordan begrunnes det? Hvis skolene kjønnsdeler, på hvilket trinn og i hvilken utstrekning av undervisningen gjøres det? Teori Kjønn i kroppsøving Kroppsøvingsfaget skiller seg fra andre og mer teoretiske fag i skolen fordi timene er preget av mye fysisk aktivitet som utøves av og med elevene og deres kropper. Jenter og gutter er både like og forskjellige, og når undervisningen foregår med jenter og gutter på samme arena, blir kjønn tydelig til stede (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1992). Kjønn i kroppsøvingstimene kan opptre i ulike former som kropp, identitet, symbol og struktur, og er noe som både lærere og elever må forholde seg til. Kjønn og biologi Kjønn kan gjenspeile biologiske eller fysiske kroppslige ulikheter (Entwistle, 1998). Bjerrum Nielsen og Rudberg (1992) uttaler at det knyttes skepsis til å anerkjenne kjønn som kropp og biologi, men andre, som for eksempel Pfister, argumenterer for at kroppen ikke kan oversees i kjønnsdiskusjonen når konteksten er fysisk. Idrett er en arena i vår kultur hvor kroppen og kapasiteter spiller en vesentlig rolle (Pfister, 2002). Selv om kroppsøvingsfaget og idretten på mange måter skiller seg fra hverandre, er fysiske ferdigheter også sentralt i kroppsøving. Biologisk kjønn kan ikke ignoreres, men blir isteden vesentlig fordi vekt og størrelse sammen med f.eks. utholdenhet, styrke, og fleksibilitet danner et viktig grunnlag for fysiske ferdigheter og prestasjoner i faget. Jenter og gutter kan dermed ha ulike forutsetninger for å tilegne seg ferdigheter og prestere i kroppsøvingstimene. Før pubertet dokumenteres ingen signifikante kjønnsforskjeller mht. vekt, høyde, aerob kapasitet og styrke (Aastrand, Rodahl, Dahl & Strømme, 2003). I pubertetsalder som inntrer omtrent to år tidligere for jenter, kan jentene bli midlertidig høyere enn guttene. Når guttene kommer i puberteten, «tar de igjen» de fleste jenter, og blir generelt høyere og tyngre. Guttene blir dessuten sterkere med mer muskelmasse, spesielt i overkropp, har 61

4 FoU i praksis nr større lungekapasitet og hjerte som bidrar til mer effektivt oksygenopptak (Aastrand mfl., 2003; Dyer, 1982; Holloway & Baechle, 1990; Malina, 1988, 1990; Percival & Quinkert, 1987; Wardle, Gloss & Gloss, 1987). Den økte muskelmassen hos gutter kan gi dem en fordel i mange fysiske aktiviteter sammenlignet med jenter. Til tross for at forskere hevder at det ikke eksisterer signifikante kjønnsforskjeller med hensyn til aerob utholdenhet før pubertet, viser en norsk studie at gutter har bedre utholdenhet enn jenter både ved 9 og 15 års alder (Steene-Johannessen, 2009), noe som kan skyldes erfaringsgrunnlag like mye som fysiske forskjeller. Jenter har på sin side høyere fettprosent og er mer fleksible enn gutter. Disse faktorene kan ha en innvirkning på hvordan jenter og gutter presterer fysisk når de deltar i ulike aktiviteter sammen. Forskning viser at guttenes yteevne, som er større sammenlignet med mange jenter, særlig i ungdomsskolen, er en av årsakene til at norske jenter ikke opplever mestring og dermed misliker kroppsøvingsfaget (Johansen & Andrews, 2005). Jenter i pubertetsalder kan oppleve økt vekt og fettprosent så tidlig som i slutten av barneskolen. Den fysiske kroppen er ikke isolert fra tankene, og mange unge mennesker er misfornøyde med egen kropp i pubertetstiden. Dette gjelder spesielt unge jenter, som er mindre fornøyd med egen kropp sammenlignet med gutter (Hagger, Biddle & Wang, 2005; Klomsten, Skaalvik & Espnes, 2004; Marsh, 1989). For elever som ikke er fornøyd med kroppen sin, kan dette være spesielt utfordrende i situasjoner hvor elevene har lite klær på, som for eksempel i svømmehallen. Kjønn som kultur og identitet Det kulturelle kjønn innebærer forventninger, forestillinger og oppfatninger av symboler som forbindes med kjønn (Unger, 1979). Antakelsen er at jenter og gutter lærer kjønnet atferd i den kulturen de vokser opp, for eksempel atferd knyttet til fysisk aktivitet. Idrett er en viktig fritidsaktivitet for et stort antall barn og unge i Norge, men jenter og gutter utviser noe ulikt aktivitetsmønster (Fasting & Sisjord, 2000; Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité, 2009). Gutter er i flertall i de fleste idrettene, mens jentene dominerer i håndball, dans, gym/turn, hesteridning, kunstløp, og aerobic (Klomsten, Marsh & Skaalvik, 2005; Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité, 2009). Jenter beveger seg dessuten i stadig større grad inn på områder som tradisjonelt har vært omtalt som gutteidretter, og her er fotball et godt eksempel. Gutter på sin side deltar ikke i aktiviteter betegnet som typiske for jenter i særlig stor grad (Fasting & Sisjord, 2000). Dersom barn og unge oppfatter at det knyttes ulike forventninger til deltakelse i og utførelse av fysiske aktiviteter avhengig av om de er jente eller gutt, kan dette påvirke kjønnsidentiteten, og dette har konsekvenser for deres atferd på det fysiske området. Når det 62

5 Anne Torhild Klomsten: Hvordan organiseres kroppsøvingsfaget i norske skoler: Kjønnsblandet eller kjønnsdelt? ikke er vanntette skott mellom fritid og skole, kan man anta at jenter og gutter dermed bringer med seg til dels ulike erfaringer inn i kroppsøvingstimene. Jenter og gutters kjønnsidentitet utvikles over tid, er basert på sosiale erfaringer og setter farge på deres indre oppfatning av hvem de er i et kjønnsperspektiv. Tanken er at det å være jente og gutt i vår kultur gir ulike utgangspunkt med tanke på verdier, interesser og valg som de ulike kjønn vektlegger. Mens jenters identitetsprosjekter er preget av relasjoner, helst nære, og ønske om bekreftelse, søker gutter situasjoner hvor de kan konkurrere og markere seg i guttefellesskapets hierarki (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1989; Kruse, 1998; Reinsholm, 1993; Reisby, 1993). Jenter foretrekker roligere aktiviteter og leker gjerne med færre venner, mens gutter oftere engasjerer seg i fysisk aktivitet i større grupper (Golobmok & Fivush, 1996). Når gutter er mer prestasjonsrettede og opptatt av konkurranse i kroppsøvingsfaget, må dette sees i lys av historiske forhold som er knyttet til kjønn, idrett og kroppsøving. Selv om det i dag er vanlig at jenter og kvinner er fysisk aktive og deltar i idrett, viser historien at det i Norge på 1930-tallet ikke var akseptert at kvinner drev med konkurranseidrett (Solenes, 2009). Videre ble oppfatningene om femininitet og maskulinitet knyttet til enkelte idretter, og helt fram til 1970-tallet rådet sterke forestillinger om hva som var typiske kvinne- og mannsidretter (von der Lippe, 2000). I dag deltar mange jenter i det som oppfattes som maskuline idretter, men både jenter og gutter har bestemte oppfatninger av hva som er passende jente- og gutteaktiviteter, og de vektlegger dessuten ulike verdier knyttet til fysisk aktivitet (Klomsten mfl., 2005). Det kan derfor være legitimt å betrakte idrett og kroppsøving som guttenes hjemmebane og som et område der det hegemoniske maskulinitetssynet råder (Fasting, 2007; Fasting & Sisjord, 2000). Kjønn som relasjon Kjønn er ikke kun et resultat av biologi eller at jenter og gutter adopterer alle forventninger som eksisterer i sine sosiale omgivelser. Det finnes heller ingen fastlagte jente- og gutteroller i vår kultur. Et annet perspektiv er derfor at individer selv konstruerer sine kjønnede virkeligheter gjennom ideen at kjønn er noe som «gjøres». Kjønn er dermed noe som hele tiden konstrueres gjennom sosial samhandling med aktører i omgivelsene (Connell, 2002; Lorber, 1994). Kroppsøving er et fag hvor elevene er fysisk aktive gjennom kroppslig samhandling i lek, øvelser og konkurranse. Det vil derfor være en arena hvor elevene forhandler om kjønn gjennom utseende og fysiske ferdigheter. I et slikt perspektiv hvor det relasjonelle forholdet mellom kjønn blir sentralt, antas det å eksistere forskjeller i maktforholdet mellom kjønn. Kjønn er en asymmetrisk dimensjon, et hierarki hvor gutter er øverst, og 63

6 FoU i praksis nr jenter er nederst (Kruse, 1998). Guttene er oftere i subjektrollen, mens jentene inntar objektrollen i dette maktspillet, og på denne måten vil jentene lære om guttenes forrang og deres maktutøvelse (Kruse, 1998). I idrett og kroppsøving blir guttene derfor «normen» for hva som kan forventes av fysiske prestasjoner. I et slikt perspektiv kan man argumentere for at kroppsøvingen tilrettelegges på guttenes premisser basert på et maskulint verdigrunnlag hvor aktiviteter som er best likt av guttene, prioriteres, og hvor jentenes interesser blir nedprioritert (Dowling Næss, 2000). Ifølge Fagrell (2000) vil barn så unge som 7 8 år ta opp i seg og praktisere denne kjønnsmaktordningen. Hun viser at barn benytter seg av tradisjonelle tankemønstre på en måte som gjør at guttene kommer fordelaktig ut. Med dette forklares det faktum at gutter viser større engasjement enn jenter i konkurranser. Imsen (1996) dokumenterer at gutter oppleves som mer utagerende og urolige, og er de som «sjefer» i klasserommet. Forskning fra kroppsøvingsfaget viser dessuten at guttene sjikanerer jentene, at de okkuperer plassen og begrenser jentenes deltakelse i leken (Griffin, 1989). Fagrell (2000) argumenterer videre for at jenter og gutter tilpasser seg til det de tror er normalt. Det normale blir styrende kjønnsregimer, som regulerer det som ansees som normal atferd for jenter og gutter for eksempel knyttet til ulike aktiviteter. Barn lærer svært tidlig, og uten at noen forteller dem det, at ulike aktiviteter passer for hhv. jenter og gutter (MacNeill, 1988). Hun viser til Canada hvor jenter oppmuntres til å gå kunstløp, mens gutter spiller ishockey. Studier fra USA peker på at gutter lærer andre teknikker og ferdigheter enn jenter gjennom at de deltar i ulike idretter. Mens gutter ved å delta på det som betraktes som gutteidretter utvikler styrke, hurtighet og analytisk tenkning, vil jenter utvikle kroppsforståelse og finmotorikk i større grad (Pellet & Harrison, 1992). En norsk studie støtter denne forskningen og viser at jenter og gutter ikke bare deltar i ulike idretter, men at de også mener at det finnes typiske jente- og gutteidretter. Ungdom gir uttrykk for at dans, ballett, aerobic, turn og håndball passer bedre for jenter enn for gutter, mens fotball, boksing, ishockey og rugby er mer passende for gutter (Klomsten mfl., 2005). Dersom man utfordrer disse kjønnslinjene, kan man lett bli straffet, noe barn og unge er bevisste på. At gutter beveger seg inn på typiske feminine områder, er imidlertid mer utfordrende enn at jenter agerer innenfor mer maskuline områder (Fagot, 1985). Forskning på kjønnsblandet og kjønnsdelt kroppsøving Diskusjonen om kjønnsblandet versus kjønnsdelt kroppsøving er kompleks, og forskning støtter begge måter å organisere faget på. Forskingen gir ikke entydig svar på hvilken undervisningsform elevene foretrekker. Noen studier dokumenterer at gutter og jenter foretrekker kjønnsdelt undervisning (Lirgg, 1993, 1994; Olafson, 2002; Osborne, Bauer & Sutliff, 2002; Tre- 64

7 Anne Torhild Klomsten: Hvordan organiseres kroppsøvingsfaget i norske skoler: Kjønnsblandet eller kjønnsdelt? anor, Graber, Housner & Wiegand, 1998), mens andre studier peker på at særlig eldre elever foretrekker felles undervisning (Griffin, 1985b; Tannehill, Romar, O Sullivan, England & Rosenberg, 1994). I Norge trives jenter og gutter med både kjønnsdelt og kjønnsblandet undervisning, men jenter verdsetter allikevel kjønnsdelt undervisning i større grad enn gutter (Sandvik, 2007; Stråtveit, 2001; Wold, 2008). Da kjønnsblandet kroppsøving ble innført, antok man at elevene skulle behandles likt, men forskning har vist at gutter og jenter får ulik oppmerksomhet fra lærere, og at lærere har ulike holdninger til jenter og gutter (Dowling Næss, 1998; Evans, Lopez, Duncan & Evans, 1987; Griffin, 1985a; Koca, 2009; Scraton, 1990; Wright, 1997). I kroppsøvingsfaget skal både jenter og gutter oppleve mestring ut fra egne forutsetninger. Dersom forståelsen av kjønn springer ut fra kunnskap om biologi så vel som kultur og noe som konstrueres i relasjon mellom jenter og gutter, blir det sentralt for pedagoger som underviser i kroppsøvingsfaget, å reflektere over hvordan undervisningen organiseres med tanke på kjønn. Metode For å belyse hvordan kroppsøvingsfaget organiseres, ble survey valgt som forskningsdesign for studien. I dette ligger muligheten for å undersøke hvordan skoler i hele landet på et gitt tidspunkt organiserer faget. Informanter Alle grunnskoler i Norge ble invitert til å delta i studien. Adresselisten bestod på utsendelsestidspunktet av til sammen 3124 barne- og ungdomsskoler (Grunnskolens informasjonssystem, 2010). Norsk skolestruktur er dynamisk og på bakgrunn av tilbakemeldinger fra skoler og kommuneadministrasjoner ble 126 skoler ekskludert fra populasjonen (115 skoler var opphørt eller slått sammen med andre skoler, og 11 var lokalisert i utlandet). Utgangspunktet for datainnsamlingen var derfor 2998 grunnskoler. Etter første datainnsamling hadde 1718 skoler (57,3 %) returnert sine svar. Svarprosenten ble vurdert som lav, og etter en oppfølgingsrunde responderte ytterligere 383 skoler. Til sammen har 2101 barne- og ungdomsskoler i Norge (70,08 %) deltatt i studien. Skolene representerer 404 kommuner fra alle landets fylker. Datamaterialet omfatter svar fra større og mindre skoler, fra nord, sør, øst og vest i landet, og fra skoler i store byer så vel som skoler i mer grisgrendte strøk. 65

8 FoU i praksis nr Datainnsamling Brev med spørsmål om organisering av kroppsøvingsfaget ble sendt pr. brevpost, og adressert til rektor og/eller kroppsøvingslærer(e). For å gjøre det enklere for skolene å svare på spørsmålene ble mottakerne oppfordret til å respondere på spørsmålene ved å svare elektronisk via e-post. De ble opplyst om at det var frivillig å delta i studien, og at skolene var sikret full anonymitet ved deltakelse. Anonymiteten ligger i at navn på skoler og på personer som har besvart spørsmålene, ikke publiseres. I brevet ble skolene spurt om å besvare følgende spørsmål: 1 Hender det at skolen noen ganger organiserer undervisningen kjønnsdelt? 2 I tilfelle ja, på hvilke trinn blir kjønnsdelt undervisning gjennomført» 3 I tilfelle nei, hva er skolens argument/er for ikke å dele jenter og gutter i kroppsøving? 4 Hva er skolens argument/er for å dele jenter og gutter i kroppsøving? 1 Spørsmålene var åpne, slik at den personen som besvarte spørreskjemaet, kunne benytte egne ord til å beskrive skolens praksis. Denne personen var oftest rektor (N = 931) eller kroppsøvingslærer (N = 893). På noen skoler var det undervisningsinspektør (N = 168) eller sekretær (N = 109) som responderte. Dataanalyse Skolenes svar på spørsmålene ble skrevet ned i sin helhet, og data ble deretter analysert på to ulike måter. Noen svar ble kvantifisert og analysert gjennom SPSS versjon 19, mens andre svar ble delt inn i segmenter og gruppert i kategorier for av å avdekke mønster i datamaterialet, inspirert av Creswell (2007). Svar på spørsmål 1 og 2 ble kvantifisert. På det første spørsmålet ble svarene i tillegg gruppert i ulike kategorier på bakgrunn av mer utdypende svaret fra skolene. Dette handler om ulike måter å kjønnsdele undervisningen på og hvilke aktiviteter som kjønnsdeles. For spørsmål 3 ble svarene kategorisert basert på utdypende tilbakemeldinger, og deretter kvantifisert gjennom SPSS. I denne artikkelen presenteres materialet i form av utsagn fra deltakerne og data samlet i tabeller. Denne metoden ble valgt fordi det på en god måte belyser essensen i analysene. 1 Dette spørsmålet er ikke analysert i denne studien. 66

9 Anne Torhild Klomsten: Hvordan organiseres kroppsøvingsfaget i norske skoler: Kjønnsblandet eller kjønnsdelt? Resultater Studien belyser hvordan norske skoler organiserer kroppsøvingsfaget, og resultatene viser at majoriteten av barne- og ungdomsskoler i Norge praktiserer felles undervisning i kroppsøving. Resultatene (tabell 1) viser at 78,3 prosent (N = 1646) blander jenter og gutter i kroppsøvingsfaget. Bakgrunnen for ikke å kjønnsdele kroppsøvingsfaget er sammensatte, og 408 skoler i studien begrunner hvorfor de ikke gjør dette. En og samme skole kan oppgi flere grunner, og tabell 2 gir en oversikt over de viktigste begrunnelsene. Tallene viser videre at 134 av respondentene oppgir liten skole eller små klasser som årsak til å opprettholde blandet undervisning: «Vi er en liten skole med små klasser. En deling ville medføre begrensninger for hva vi kan gjøre i en gymtime» og «Vi trenger alle elevene for å få til god undervisning i kroppsøving». Opplæringsloven er hovedgrunnen for 65 av skolene som ikke kjønnsdeler faget: «Begrunnelsen er at kjønnsdelt undervisning er i strid med opplæringsloven, 8 2» og «Det er ikke politisk korrekt å ha kjønnsdelt undervisning i kroppsøving». Videre er det 112 respondenter som oppgir at de aldri har diskutert kjønnsdelt kroppsøving som en aktuell problemstilling: «Problemstillingen har aldri vært reist eller diskutert» og «Vi har aldri hatt behov for å dele etter kjønn». Det er også noen som uttrykker at det er positivt for jenter og gutter å være sammen i faget (N = 48). Respondentene mener at jenter og gutter lærer av hverandre når de er sammen i kroppsøving, at de lærer å respektere hverandre og se hverandres styrker og svakheter: «Naturlig sosialisering i gruppen. Elevene lærer å ta hensyn til hverandre. Det er viktig at jenter og gutter kan fungere godt sammen faglig og sosialt i kroppsøving, og lære seg å ta hensyn til hverandres forskjellighet». Noen skoler begrunner blandet undervisning med mangel på ressurser, med hensyn til både økonomi og romkapasitet. En siste grunn til ikke å dele jenter og gutter i kroppsøving er de små fysiske forskjellene mellom kjønn: «De fysiske forutsetningene tilsier at vi ikke trenger å kjønnsdele». Dette gjelder særlig på de laveste trinnene i barneskolen. Tabell 1. Andel kjønnsblandet og kjønnsdelt kroppsøving i grunnskolen Organisering N Prosent Kjønnsblandet ,3 Kjønnsdelt ,7 Totalt

10 FoU i praksis nr Tabell 2. Argumenter for ikke å kjønnsdele kroppsøvingsfaget N Liten skole/små klasser 134 Det har aldri vært en aktuell problemstilling 112 Opplæringsloven 65 Samarbeid/hensyn/respekt for hverandre 48 Har ikke ressurser/økonomi 18 Små fysiske forskjeller mellom jenter og gutter 13 Selv om felles kroppsøving er mest vanlig, er det 21,7 prosent (N = 455) av skolene som anvender kjønnsdelt organisering. Kjønnsdelt undervisning gjennomføres på både barne- og ungdomsskolen (tabell 3). Resultatene viser at kjønnsdelt undervisning gjennomføres i litt større grad på ungdomsskolen sammenlignet med barnetrinnet. Dette er en «grov» inndeling, som ikke viser alle nyansene. På mange skoler gjennomføres kjønnsdelt undervisning kun på ett av trinnene, f.eks. 8. trinn, mens på andre skoler benytter man denne organiseringsformen på flere trinn f.eks. 1., 3., 8. og 10. trinn. Det var så mange ulike kombinasjoner at det var vanskelig å finne et mønster. Tabell 3. Kjønnsdelt kroppsøving organiseres på følgende klassetrinn Kjønnsdelt kroppsøving N Prosent trinn , trinn , trinn 41 9,0 Ikke svart 75 16,5 Blant de skolene som praktiserer kjønnsdelt undervisning, er det ingen som gjennomfører denne ordningen permanent. Skolene kjønnsdeler imidlertid undervisningen på forskjellige måter (tabell 4). På noen skoler gjøres dette sporadisk eller av og til. Andre har periodiske inndelinger som kan være knyttet til tema det undervises i. Hovedvekten av skoler som kjønnsdeler, gjør dette i enkelte timer eller i deler av timen knyttet til spesifikke aktiviteter. 68

11 Anne Torhild Klomsten: Hvordan organiseres kroppsøvingsfaget i norske skoler: Kjønnsblandet eller kjønnsdelt? Tabell 4. Ulike måter å kjønnsdele kroppssøvingsundervisning Kjønnsdelt kroppsøving anvendes: N Prosent I perioder 48 10,6 I enkelte timer 84 18,5 I enkelte aktiviteter ,2 Av og til 54 11,9 Sjelden 28 6,1 Ikke svart 49 10,7 Når kjønnsdelt organisering anvendes, gjøres dette i størst grad (42,2 %) knyttet til spesifikke aktiviteter. Mange respondenter gir eksempler på de aktivitetene som er gjenstand for kjønnsdeling (tabell 5). De nevner ulike kombinasjoner av aktiviteter, og aktivitetene gjengis i det omfanget som de ble nevnt. Ballspill blir nevnt flest ganger, og typiske i denne kategorien er fotball, håndball, basket, rugby, innebandy, amerikansk fotball og landhockey. Svømming er en annen aktivitet som helt tydelig skiller seg ut. Her har respondentene gjerne flere kommentarer. I tillegg blir dans og turn sammen med løp, høydehopp og ulike tester innenfor friidretten også nevnt som aktiviteter der det er aktuelt å kjønnsdele. Tabell 5. Aktiviteter som organiseres kjønnsdelt i kroppsøvingsfaget Aktiviteter N Ballspill 131 Svømming 115 Dans/turn/aerobic 20 Friidrett 10 Drøfting Kjønnsblandet undervisning Hovedspørsmålet i denne undersøkelsen er hvorvidt norske skoler organiserer kroppsøvingsfaget kjønnsdelt eller kjønnsblandet, og dernest er hensikten å belyse hvordan skoler som ikke kjønnsdeler, begrunner sine valg av organiseringsform. Majoriteten av skolene i studien oppgir at jenter og gutter er sammen i kroppsøvingsundervisning. At de fleste skolene i Norge praktiserer felles undervisning i kroppsøving, kan ikke sies å være overraskende. Det er i tråd med den praksisen som ble etablert på 1970-tallet, og som ble særlig gjeldende utover på 1980-tallet (Kirke- og undervisningsdepartementet, 1974). Når så stor andel av skolene underviser jenter og gutter 69

12 FoU i praksis nr sammen, er det også et uttrykk for at opplæringsloven (Kunnskapsdepartementet, 2012) etterfølges. Det er 65 av skolene som begrunner dette nettopp med opplæringsloven, og som regner kjønnsdelt undervisning som lovstridig når de viser til at de ikke har anledning til å kjønnsdele. Det finnes også andre argumenter for å gjennomføre samkjørt undervisning, og 134 gir uttrykk for at de ikke kjønnsdeler fordi skolen har for få elever. Norge er et langstrakt land, med mange små og fådelte skoler. På skoler som har lavt elevantall, vil kjønnsdelte grupper være lite klokt, for man trenger alle elevene i den enkelte klasse for å skape aktivitet i timene. Kjønnsdelt undervisning er dermed ikke gjennomførbart på alle norske skoler. Med andre ord, det er ikke for alle, og det vil derfor være opp til den enkelte skole å vurdere ut ifra gjeldende elevmasse. En del skoler ønsker at jenter og gutter skal være sammen i kroppsøvingsfaget fordi de gjennom felles undervisning lærer å samhandle med hverandre. Dessuten kan de øve på å respektere hverandres forskjellighet. Argumentet om at kjønnsblandet undervisning sikrer et mer realistisk og sosialt integrert miljø enn kjønnsdelt undervisning, var blant de tidligste argumentene da felles undervisning ble innført (Dale, 1971, 1974). Denne oppfatningen er i tråd med lærere i Danmark som argumenterer for at felles undervisning er den optimale undervisningsformen. De mener at felles undervisning bør opprettholdes nettopp fordi gutter og jenter er forskjellige, og at det er gjennom felles undervisning de kan lære av hverandre, og den enkelte kan oppnå en allsidig, personlig utvikling (Kruse, 1998). Forskning viser allikevel at det ikke skjer en gjensidig prosess hvor tanken om gjensidig komplementaritet får gjennomslag og gir likeverdig resultat (Kruse, 1998). Dette gjelder særlig i puberteten og når det er mange barn av samme kjønn til stede, slik som i skolen. De sosialpsykologiske prosessene som skjer mellom jenter og gutter når det gjelder kjønnsmaktregimet, kan vanskelig kontrolleres av lærere, selv om de legger til rette for at begge kjønn kan oppnå likeverdige resultater i kroppsøvingstimene. Når relasjonelle forhold mellom kjønn i kroppsøvingstimene går utover læringsutbytte til jenter, gutter eller til begge parter, er undervisningsformen noe man som lærer bør reflektere over. Mange respondenter sier at kjønnsdelt undervisning i kroppsøvingsfaget aldri har vært en problemstilling på deres skole. At det ikke har vært behov for delt undervisning, kan være reelt. Men det kan også være at personalet ved skolen ikke opplever det nødvendig å dele, hvilket ikke nødvendigvis gjenspeiler elevenes ønsker og behov. Ifølge Fagrell (2000) etableres kjønnsmaktspill i tidlig alder, og det kan tenkes at særlig jenter «kjenner» denne maktordningen på kroppen en følelse av at de ikke lever opp til «guttemåten» å utøve aktiviteter på eller å prestere fysisk. Dersom gutter og guttenes måte å agere på i kroppsøvingstimene er normen, kan dette gi manglende mestringsfølelse hos mange jenter, noe som igjen kan føre til at 70

13 Anne Torhild Klomsten: Hvordan organiseres kroppsøvingsfaget i norske skoler: Kjønnsblandet eller kjønnsdelt? de ikke trives like godt i faget. Forskning viser da også at flere jenter enn gutter misliker kroppsøvingsfaget (Imsen, 1996; Johansen & Andrews, 2005). Årsaker til at jenter ikke trives, er nok sammensatt, men én forklaring kan være at en del jenter ikke finner seg til rette i kjønnsblandede timer. Forskning viser også at flere jenter enn gutter trives i kjønnsdelte klasser (Stidder, 2000; Stråtveit, 2001). Noen skoler kan tenke seg å forsøke kjønnsdelt undervisning som et pedagogisk virkemiddel, men har ikke ressurser. De sier at de har vært inne på tanken, og dersom økonomien hadde vært bedre, er kjønnsdelt undervisning noe som ville vært aktuelt for flere skoler. Dette handler om økonomi i kroner så vel som romkapasitet og lærekrefter, og det viser at også strukturelle sider ved en skole er bestemmende for måten undervisningen blir organisert på. At lærere kan tenke seg å forsøke kjønnsdelte grupper eller klasser, dokumenteres av Imsen (1996) som viser at 40 prosent av lærerne i hennes studie var positive til denne ordningen, og at kroppsøving var det faget hvor lærerne i størst grad kunne tenke seg å dele etter kjønn. Hensynet til jenter er oftest begrunnelsen for ønsker om å prøve kjønnsdelte grupper. En liten gruppe informanter uttaler også at de fysiske forskjellene mellom elevene er små særlig på barnetrinnet, og at det dermed er lite relevant å skille jenter og gutter. Dette støttes i forskning av Aastrand mfl. (2003) som hevder at det er små forskjeller mellom kjønn før pubertetsalderen, og som synliggjør at kjønnsdeling kan være mer aktuelt på mellomtrinnet og i ungdomsskolen. Noen forskere argumenterer dessuten for at det før pubertet ikke eksisterer noen grunner til at jenter og gutter ikke skal oppmuntres til å delta i de samme aktivitetene (Brandt, 1991). De fleste skoler som praktiserer felles undervisning i denne studien, har ikke oppgitt en begrunnelse for sitt valg (N = 1256) av organisering. Det kan muligens være et uttrykk for at felles undervisning har blitt så selvfølgelig for skoler i Norge at de har «glemt» å begrunne valget. Videre kan det også hende at spørsmålet om kjønnsdeling versus kjønnsblanding ikke er noe man er kritisk til, eller at det er lav bevissthet om den betydningen kjønn kan ha i kroppsøvingsfaget. Dowling Næss (1998, 2000) hevder at kjønn som sentral faktor i kroppsøvingsfaget er lite diskutert i Norge, og hun utfordrer kroppsøvingslærere gjennom følgende spørsmål som kanskje er berettiget: «Har du et bevisst syn på kjønn og likestilling?» Kjønnsdelt undervisning Selv om majoriteten av skolene i denne studien har felles undervisning, svarer 21,7 prosent (N = 455) at de kjønnsdeler kroppsøvingsundervisningen en andel i overensstemmelse med den fordelingen som Imsen (1996) dokumenterer. Her hadde 22,3 prosent av lærerne erfaring med bevisst 71

Kampen mot kjønnsstereotypiene

Kampen mot kjønnsstereotypiene Kari Fasting, Gertrud Pfister & Sheila Scraton Kampen mot kjønnsstereotypiene En komparativ studie av kvinnelige fotballspilleres oppfattelse av maskulinitet og femininitet Artikkelen omfatter intervju

Detaljer

Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer

Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer Thomas Nordahl, Sølvi Mausethagen og Anne Kostøl Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer En kvantitativ og kvalitativ analyse av forskjeller og likheter mellom skolene Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Jeg gidder ikke bry meg mer!

Jeg gidder ikke bry meg mer! Jeg gidder ikke bry meg mer! En studie av hva åtte ungdomsskolelever mener påvirker deres læring i matematikk. Mona Røsseland Veileder Marit Johnsen-Høines Toril Eskeland Rangnes Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet

Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2012-2017 Vedlegg 1 Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet Innhold 1. Innledning... 2 2. Klasseledelse

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Carolina Øverlien og Hanne Sogn Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Et meningsfullt naturfag for dagens ungdom?

Et meningsfullt naturfag for dagens ungdom? Camilla Schreiner has her master degree (cand.scient) in geophysics and is currently working towards a doctoral degree in science education. She bases her work on the project ROSE (The Relevance of Science

Detaljer

Nye barnehager i gamle spor? Hva vi gjør, og hva vi tror.

Nye barnehager i gamle spor? Hva vi gjør, og hva vi tror. Kunnskapsdepartementet 2010 Nye barnehager i gamle spor? Hva vi gjør, og hva vi tror. Status for likestillingsarbeidet i norske barnehager 2010 Statusrapport fra Handlingsplan for likestilling i barnehage

Detaljer

Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur

Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur Erlend Vinje Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur Sammendrag: I denne artikkelen har jeg undersøkt ulike læreres opplevelser av, forestillinger om og preferanser til to ulike former for skolearkitektur.

Detaljer

Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret

Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret FFI-rapport 2012/00903 Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret Frank Brundtland Steder og Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 23. august 2012 FFI-rapport 2012/00903 1241 P: ISBN

Detaljer

Hvilke forestillinger kan elever ha om forståelse i matematikk?

Hvilke forestillinger kan elever ha om forståelse i matematikk? Hvilke forestillinger kan elever ha om forståelse i matematikk? Ingebjørg Berglie Master i lærerutdanning med realfag Oppgaven levert: Juni 2009 Hovedveileder: Tine Wedege-Mathiassen, MATH Biveileder(e):

Detaljer

Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser av små barns omsorgsbehov 1

Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser av små barns omsorgsbehov 1 Barn nr. 2 2007:29 47, ISSN 0800 1669 2007 Norsk senter for barneforskning Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser av små barns omsorgsbehov 1 Sammendrag Spørsmålet i artikkelen er om et fokus

Detaljer

Oppvekst i to multietniske boligområder

Oppvekst i to multietniske boligområder Susanne Søholt Oppvekst i to multietniske boligområder i Oslo Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomil- 313 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Susanne Søholt Oppvekst i

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

God kroppsøving med selvbestemmelse, tydelige krav og tett oppfølging i fokus

God kroppsøving med selvbestemmelse, tydelige krav og tett oppfølging i fokus God kroppsøving med selvbestemmelse, tydelige krav og tett oppfølging i fokus Pål Lagestad, dosent i kroppsøvings- og idrettsvitenskap, Høgskolen i Nord-Trøndelag Introduksjon Mange barn og ungdommer finner

Detaljer

Leseforståelse om betydningen av. forkunnskaper, forståelsesstrategier og. lesemotivasjon

Leseforståelse om betydningen av. forkunnskaper, forståelsesstrategier og. lesemotivasjon Leseforståelse om betydningen av forkunnskaper, forståelsesstrategier og lesemotivasjon Af Ivar Bråten Ivar Bråten er professor i pædagiogik og psykologi ved Oslio Universitet I en nylig utkommet bok (Bråten,

Detaljer

Læreres vurderinger av ulike elevgrupper i skolen

Læreres vurderinger av ulike elevgrupper i skolen Læreres vurderinger av ulike elevgrupper i skolen Ann-Cathrin Faldet og Thomas Nordahl Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet Utdanningsforskning Det er i en rekke nasjonale og internasjonale studier

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Innledning Både internasjonal og nyere norsk forskning mener å kunne vise at foreldrenes involvering

Detaljer

Hvordan blir flinke elever ivaretatt?

Hvordan blir flinke elever ivaretatt? Hvordan blir flinke elever ivaretatt? Er det forskjell på offentlige og private skoler? Nils Georg Hansen og Torfinn Hansen Veileder Professor Gjert Langfeldt Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

Lutter velvilje, men mye gjenstår

Lutter velvilje, men mye gjenstår ØF-rapport nr.: 06/2011 Lutter velvilje, men mye gjenstår Politisk deltakelse blant mennesker med funksjonsnedsettelser av Ingrid Guldvik og Jon Helge Lesjø ØF-rapport nr.: 06/2011 Lutter velvilje, men

Detaljer

Betydningen av arbeid for funksjonshemmedes. med deres dagligliv i forhold til andre livskvalitetsområder

Betydningen av arbeid for funksjonshemmedes. med deres dagligliv i forhold til andre livskvalitetsområder Førsteamanuensis Gunnar Vold Hansen Høgskolen i Østfold Avd. helse-og sosialfag 1757 Halden gunnar.v.hansen@hiof.no Betydningen av arbeid for funksjonshemmedes tilfredshet med deres dagligliv i forhold

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave Kandidatnr: Lisbeth Olsen og Kristine Kleppe Leveringsfrist: 16.05.2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Flere hoder tenker bedre enn ett Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Grete Hoven Anne Lise Angen Rye STATPED SKRIFTSERIE NR. 30, Trøndelag kompetansesenter,

Detaljer