Steinkjer videregående skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Steinkjer videregående skole"

Transkript

1 Steinkjer videregående skole Informasjon 2015/2016 Steinkjer videregående skole Besøksadresse: Elvenget 10, 7716 Steinkjer Postadresse: Pb Sørsileiret, 7708 Steinkjer Telefon: E-post: Hjemmeside:

2 1 Innholdsfortegnelse 1. HILSEN FRA REKTOR 2 2. LEDELSEN 3 3. FAGKOORDINATORER OG TEAMKOORDINATORER 5 4. FORMIDLINGSKOORDINATOR 5 5. KARRIEREVEILEDERE 6 6. SOSIALPEDAGOGISK GRUPPE 6 7. PPT 8 8. KONTAKTLÆRERE 8 9. MERKANTIL TJENESTE DRIFTSTEKNISK TJENESTE/VAKTMESTRENE IKT-TJENESTE RENHOLDSTJENESTEN KANTINETJENESTEN VASKERITJENESTEN BIBLIOTEKET SKOLEHELSETJENESTEN UTVIDET SKOLEHELSETJENESTE (BUP) ELEVRÅDSSTYRET 2015/ ELEVENES VERNETJENESTE ELEVORGANISASJONEN FOTOGRAFERING STIPEND FRA LÅNEKASSEN ELEVSKAP ELEVSKADE / DEKNING AV UTGIFTER FORSIKRINGSORDNINGER FOR SKOLEELEVER SKOLESKYSS ID-KORT/SKOLEBEVIS (FLERBRUKSKORT) TIMEPLAN OG PEDAGOGISK ÅRSPLAN STEINKJER TEKNISKE FAGSKOLE VOKSENOPPLÆRING OG EKSTERNE KURS VOKSENOPPLÆRING TRYKTE OG DIGITALE LÆREMIDLER ORDENSREGLEMENT RUTINER OG PROSEDYRER MOBBING OG RUS ORDEN I KLASSEROM, PÅ KJØKKEN OG I SPESIALROM IKT-REGLEMENT TOBAKKSFORBUD GRATISPRINSIPPET PARKERING UTVIDET BRANNINSTRUKS KART OVER SKOLEN HVEM SVARER PÅ HVA? SKOLERUTE 2015/ Vi viser også til skolens hjemmeside: Skolen ønsker alle vel møtt til et nytt skoleår. Ta vare på dette heftet, og les det grundig. Her finner du mye nyttig informasjon om skolen.

3 2 1. HILSEN FRA REKTOR Velkommen til et nytt skoleår! Vi gleder oss til å ta imot nye og tidligere elever til et nytt skoleår! Dere har nå kommet inn på en skole med mange nye bygninger med moderne klasserom, kantine og idrettshall. På Steinkjer videregående skole er det også store utearealer som elevene kan bruke både til ulike sosiale aktiviteter og i læringsarbeidet. Dette skoleåret vil vi ha spesielt fokus på nærvær. Målet er at det skal være er en høy terskel for fravær fra skolen, og å hjelpe eleven til god gjennomføring av skoleåret. Vi vil kontinuerlig følge opp alt elevfravær, og vi vil ha en tett dialog og samarbeid med foresatte/foreldre. Skolen satser også på klasseledelse og vi vil ha god tilbakemeldingskultur. Steinkjer videregående skole har som mål at alle elever skal føle seg trygge, trives godt og utvikle seg sammen i et godt lærings- og skolemiljø. Med daglig oppmøte på skolen og en god innsats i eget læringsarbeid, er det store muligheter for at dere vil legge et solid grunnlag for voksenlivet, både i forhold til videre studier og framtidig yrkeskarriere. Høsten 2015 vil 1100 elever og 230 ansatte ha sin arbeidsplass ved Steinkjer videregående skole. I tillegg kommer voksenopplæring (inntil 250 elever), fagskolen (inntil 150 studenter), fengselsundervisning og annen kursvirksomhet. Steinkjer videregående skole er til for deg. Skolen har til sammen 10 av 12 mulige utdanningsprogram: Restaurant- og matfag Service og samferdsel Design og håndverk Teknikk og industriell produksjon Bygg og anleggsteknikk Studiespesialisering (ST) Idrettsfag (ID) Medier og kommunikasjon Helse- og oppvekstfastfag Elektrofag Vår viktigste oppgave er å hjelpe elever i arbeidet med den faglige og personlig utviklingen for at dere skal bli best mulig rustet til å møte arbeids- og voksenlivet etter fullført videregående utdanning. Skal vi lykkes med det, må vi spille på lag i arbeidet med å skape et best mulig læringsmiljø. Å skape en god skole krever aktiv medvirkning fra alle. Sett deg realistiske mål og du vil nå dem gjennom målrettet innsats. Skolen legger vekt på god elevmedvirkning og et velutviklet elevdemokrati. Derfor er det viktig at elever deltar i skolens styringsorganer; elevrådet, skoleutvalget og skolemiljøutvalget. Målet er å få til en god skole der elever og ansatte trives, og der du som er elev får et maksimalt læringsutbytte. Vel møtt til et nytt og spennende skoleår! Med hilsen Bente G. Svenning, rektor

4 3 2. LEDELSEN Rektor Bente G. Svenning er skolens øverste leder. Rektor har overordnet ansvar for skolens totale virksomhet; pedagogisk arbeid, kvalitetsarbeid, økonomi og utviklingsarbeid/utviklingsplan. Rektor er også administrerende leder for Steinkjer Fagskole. Kontorsted: Administrasjonsavdelingen (i bygg B). Assisterende rektor Liv Karin Olsen Flak vil ha særlig ansvar for å legge grunnlaget for den pedagogiske ledelsen og for formidling av skolens verdigrunnlag og mål og for å inspirere og tilrettelegge for læring og utvikling på skolestedet. Assisterende rektor har også et overordnet ansvar for sosialpedagogisk arbeid, PPT, karriereveiledning, biblioteket og arbeid med dokumentasjon og gjennomføring av eksamen. Kontorsted: Administrasjonsavdelingen (i bygg B). Administrasjonsleder Kåre Prestmo har særlig ansvar for økonomistyring, forvaltning av skoleanlegget, skolens samlede driftsfunksjoner og merkantile tjeneste. Kontorsted: Administrasjonsavdelingen (i bygg B). Avdelingsledere Studiespesialisering, påbygging, medier og kommunikasjon: Tore Mølnvik Tore Mølnvik har ansvar for elever på medier og kommunikasjon, Vg3 studiespesialisering og påbygging. I tillegg har han ansvar for samfunnsfag og engelsk. Studiespesialisering: Bjørg Helland Bjørg Helland har ansvar for elever på Vg1 og Vg2 studiespesialisering. I tillegg har hun ansvar for norsk og fremmedspråk. Studiespesialisering og idrettsfag: Stian Ludvigsen Stian Ludvigsen har ansvar for alle elever på idrettsfag. I tillegg har han ansvar for realfag, idrettsfag og kroppsøving. Disse tre avdelingslederne har et samlet faglig og pedagogisk ansvar for de studieforberedende utdanningsprogrammene ST og ID, samt fellesfagene på hele skolen. Kontorsted: Førsteetasjen i bygg F Elevtjenesten og OKINT (opplæring for kriminalomsorgen i Nord- Trøndelag): Hilde Stubbe Hynne Hilde S. Hynne har ansvar for det sosialpedagogiske og spesialpedagogiske arbeidet ved skolen. Hun har ansvar for skolens

5 sosialpedagogiske gruppe, som består av miljøarbeider, sos.ped.- rådgiverne, spes.ped.-koordinatorene og OT. Avdelingsleder har også ansvar for OKINT, som er en del av fengselsundervisningen i Norge. Kontorsted: Elevtjenesten (i bygg B) bak resepsjonen. 4 Helse- og oppvekstfag og alternativ opplæring (AO): Kari Trøan Aune Avdelingsleder har faglig og pedagogisk ansvar for avdelingen. Kontorsted: Bygg B. Teknikk og industriell produksjon og elektrofag: Arve Austheim Avdelingsleder har faglig og pedagogisk ansvar for avdelingen, samt faglig samhandling og oppfølging med Steinkjer fagskole. Kontorsted: Gangbroen mellom bygg A og C Bygg- og anleggsteknikk, service og samferdsel, design og håndverk og restaurant- og matfag: Arne Bratberg Avdelingsleder har faglig og pedagogisk ansvar for avdelingen. Kontorsted: Gangbroen mellom bygg A og C Voksenopplæring og eksterne kurs: Ove Morten Haugan Avdelingsleder koordinerer skolens utadrettede virksomhet gjennom å tilby kurs og voksenopplæring. Ove Morten Haugan har for tiden permisjon i deler av stillingen sin på grunn av politisk arbeid. Kontorsted: Administrasjonsavdelingen (i bygg B). Inspektørene Toril Aunan, Ingunn Barli, Bjørn Tore Stene og Frank Christiansen arbeider blant annet med timeplanlegging, dokumentasjon (vitnemål og kompetansebevis), realkompetansevurdering og eksamen inkl. privatisteksamen. Alle tre jobber med saker som er spesielt knyttet mot elevene. Bjørn Tore Stene jobber fram til Kontorsted: Administrasjonsavdelingen (i bygg B) Personalrådgiver Gunn Lisbeth Nordstrøm jobber med personalsaker og HR, og har en støttefunksjon for alle ledere med personalansvar, særlig når det gjelder forvaltning av lover, avtaler og regelverk, oppfølging av fylkeskommunens retningslinjer for personalarbeid m.v. Kontorsted: Administrasjonsavdelingen (i bygg B) Renholdsleder Rita Marie Skjermo har faglig ansvar og personal- og økonomiansvar for skolens renholdstjeneste. I tillegg har hun ansvar for utleievirksomheten, vaskeritjenesten og koordinerings-ansvar for orden. Kontorsted: Ved restaurant- og matfag (i bygg A).

6 5 Utviklingsleder for idrettsfag Pål Wærum koordinerer utviklingsarbeid innen idrettsfagene og kroppsøving i samarbeid med avdelingsleder. Det innebærer blant annet å utvikle samarbeid med eksterne partnere og videreutvikle det idrettsfaglige tilbudet til alle elever på idrettsfag. 3. FAGKOORDINATORER OG TEAMKOORDINATORER Fagkoordinatorene har koordineringsansvar for sine fag- og programområder og skal blant annet være pådrivere i utviklingsarbeid. Skolen har følgende fagkoordinatorer og teamkoordinatorer: Henrik Sandstad i idrettsfag og kroppsøving Marianne Følling i norsk Nina Rygh Storli i språkfag (engelsk og fremmedspråk) Mads Braarud i samfunnsfag Vidar Sandstad i realfag Rannveig Skillingstad på medier og kommunikasjon Christer Grønnesby på TIP Jan Inderdal på elektrofag Steinar Nilsen på BAT Terje Walderhaug på RM Ingri Aunøien, Stein Erik Aalberg og Rita Roel på HO Mary Ann Bruem på Service og samferdsel Svein Eirik Nilsen på AO 4. FORMIDLINGSKOORDINATOR Med bakgrunn i fylkestingets målsetting om at flere ungdommer skal ha faglig framgang og gjennomføre videregående opplæring, har det i 2015 blitt opprettet nye stillinger som formidlingskoordinatorer ved de videregående skolene med yrkesfaglige utdanningsprogram i Nord- Trøndelag. Roger Lyngås er formidlingskoordinator for Steinkjer videregående skole og Mære landbruksskole. Formidlingskoordinator skal være pådriver og bidra til økt formidling av lærlinger og lærekandidater og han skal videreutvikle nettverk og samarbeid mellom videregående skole, opplæringskontorene og arbeidslivet. Kontorsted: 3. etasje i bygg C

7 6 5. KARRIEREVEILEDERE Frank Brevik, Nina Bartnes Skrattalsrud og Torill Bostadløkken er karriereveiledere. De gir veiledning og råd i forbindelse med valg av utdanning og yrke. Kontorsted: Bak servicetorget, i bygg B Frank Brevik Nina Bartnes Skrattalsrud Torill Bostadløkken 6. SOSIALPEDAGOGISK GRUPPE Rådgivingstjenesten er delt mellom sosialpedagogiske rådgivere og karriereveiledere. Svein Inge Bratberg er miljøarbeider. Han skal være der elevene er og følge opp elever som faller litt utenfor. I tillegg er miljøarbeider er elevrådets kontaktperson og har en del koordineringsoppgaver innenfor den sosialpedagogiske tjenesten. Kontorsted: Bak servicetorget, i bygg B Einar Liff og Nina Værdal er sosialpedagogiske rådgivere. De hjelper elever med personlige og sosiale vansker. Kontorsted: Bak servicetorget, i bygg B Einar Liff Nina Værdal

8 7 Spes.ped.koordinatorene Hilde Stubbe Hynne og Grete Gravaas arbeider blant annet med innhold, ressursfordeling og organisering av særskilt tilrettelagt opplæring, spesialpedagogiske hjelpemidler og spesialpedagogisk utviklingsarbeid. Kontorsted: Elevtjenesten bak servicetorget, i bygg B. Hilde S. Hynne Grete B. Gravaas OT-rådgiverne Aud Randi Johnsen og Astrid Hoem er en del av OTtjenesten i Invest (Inderøy, Verran, Steinkjer) og Leksvik. Oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag er organisert i fagteam, og fagteamet i region Invest og Leksvik har pr. i dag tre OT-rådgivere. De tar kontakt med ungdommer som ikke er i videregående opplæring. Videre kartlegger de den enkelte ungdoms behov og de forsøker å bidra slik at den enkelte kommer i gang med opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak. OT inngår også i det sluttforebyggende arbeidet ved skolen. OT-rådgiverne ved Steinkjer vgs. er en del av skolens sosialpedagogiske team. De har ansvar for elever hjemmehørende i Verran kommune og Steinkjer kommune. Kontorsted: Elevtjenesten bak servicetorget, i bygg B Astrid Hoem Aud Randi Johnsen

9 8 7. PPT De videregående skolene i Steinkjer (Steinkjer vgs og Mære landbruksskole) samt Leksvik vg. skole har felles pedagogisk-psykologisk tjeneste. Skolenes to PP-rådgivere er Andreas Dahlum og Silje Skevik. PPT gir rådgiving til skolens fagpersonale og hjelp til enkeltelever så langt som mulig, eller ordne med undersøkelse/behandling hos andre. Kontorsted: Elevtjenesten bak servicetorget, i bygg B Silje Skevik Andreas Dahlum 8. KONTAKTLÆRERE Alle elever skal ha en kontaktlærer. I Opplæringsloven står det at «Klassen eller basisgruppa skal ha ein eller fleire lærarar (kontaktlærarar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld klassen eller basisgruppa og dei elevane som er der, mellom anna kontakten med heimen». Kontaktlæreren har mange oppgaver. Først og fremst skal han/hun være klassens leder. Dette innebærer blant annet å følge opp hver enkelt elevs personlige, faglige og sosiale utvikling. Kontaktlæreren skal også følge opp klassemiljøet og elevdemokratiet ved å ha jevnlige møter med klassen og gjennomføre minst to individuelle elevsamtaler med hver elev hvert skoleår. De fleste kontaktlærere ved Steinkjer videregående skole har ansvar for cirka 15 elever. Noen har færre og noen få har flere. 9. MERKANTIL TJENESTE Skolens merkantile tjeneste er inndelt i servicetorg (informasjon og sentralbordtjeneste), arkiv/dokumentasjon, ressurssenter/ voksenopplæring, elevsaker, personal/lønn og økonomi. Følgende

10 9 personer har sine oppgaver i denne tjenesten: Heidi H. Aunan (faglig koordinator), Sidsel Frigaard, Hilde Vist, Berit Skjelvan, Turid Antonsen, Gyri Jensen og Jorunn Hammer. Frida Sofie Lian og Marlene Anfinnes er lærlinger. I tillegg er Anders Susegg og Torjus Gynnild assistenter/internpostbud. Kontorsted: første etasje i bygg A og i administrasjonsavdelingen i bygg B Skolens servicetorg har følgende åpningstid: kl DRIFTSTEKNISK TJENESTE/VAKTMESTRENE Jørn Bilstad, Bjørn Rafaelsen, Roar Storstad utgjør skolens driftstekniske tjeneste. De har ansvar for vedlikehold av bygninger og uteanlegg, tilsyn og kontroll av varme- og ventilasjonsanlegg, samt serviceoppgaver med spesielt vekt på oppfølging av brukere/kunder. 11. IKT-TJENESTE Henrik Stjern Vanebo (faglig koordinator), John Kristian Aasen, Andreas Røli (permisjon fram til ) og Ida E. Veiseth utgjør skolens IKT-tjeneste. Tobias Hanssen Busch er lærling. IKT-tjenesten har hovedansvar for den daglige driften av skolens dataanlegg og audiovisuelle hjelpemidler. De samarbeider med skoleledelsen ved planlegging og vedlikehold av installasjoner, samt nyanskaffelser og vedlikehold av AV-materiell. Servicedisk: bak servicetorget i bygg B Åpningstid: kl og kl RENHOLDSTJENESTEN Renholdstjenesten ledes av Rita Marie Skjermo. Skolens renholdsteam sørger for et faglig godt og hygienisk forsvarlig renhold. De fleste renholderne har fagbrev som renholdsoperatører. I samarbeid med elever og øvrige ansatte bidrar de til orden og trivsel i skolens lokaler. Følgende medarbeidere er tilknyttet renholdstjenesten: Ingela Tiller (koordinator), Vigdis Lyngstad, Hild Thiedemann, Oddrun Volden Vikan, Anne Grete Blomset, Solvår Tønne, Åse Riis, Åse Johansen, Eli Anita Vikan og Inger-Lise Meldal.

11 13. KANTINETJENESTEN Elevkantina finner du midt i skolen, rett innenfor hovedinngangen. Kantina har samme utsalgssted for både elever og lærere. 10 Kantinas åpningstid: kl Vi har variert utvalg av kalde og varme drikker, kald og varm mat. Følgende medarbeidere er tilknyttet kantinetjenesten: Inger Kaspersen (faglig koordinator), Kari Finstad, Siri Reitan og Eva Ertsås. Kantinelokalet er åpent hele dagen og kan benyttes av elevene i hele skoletiden. Kantina er skolens møteplass nr. èn for alle elevene. Vi håper at du vil bruke kantina og bidra til at den vil være en trivelig møteplass for alle elevene ved skolen. Dette betinger at alle som bruker kantina rydder opp etter seg. Det er innført et ordensmannsystem hvor elever har ansvar for å se til at det holdes orden under matpausen. Turnus er satt opp på oppslagstavla ved kantineutsalget. 14. VASKERITJENESTEN Skolen har eget vaskeri, som er betjent av Åse Riis. Her vaskes tøy som brukes i undervisningen. 15. BIBLIOTEKET Skolens bibliotek finner du ved kantina, innenfor hovedinngangen, og er nytt og velutstyrt. Her finner du bøker, filmer, brettspill, magasiner, tidsskrifter, og aviser. Du kan også oppleve kunstutstillinger, og sjekke nyinnkjøpte bøker og filmer. Biblioteket tilbyr Norgeslån, det vil si at vi kan låne inn bøker og filmer til deg fra andre bibliotek i landet. Kom gjerne med innkjøpsønsker. Biblioteket har to grupperom og mange arbeidsplasser, for å gjøre skolearbeid. Ta hensyn slik at alle får arbeidsro. Å låne på biblioteket er gratis, men alt må registreres og leveres tilbake etter endt lånetid. Du må vise skolebevis eller annet id-kort for å få låne. Biblioteket betjenes av Anniken Bjørnes, Torkil Kvaran og Hilde Lovise Fossvik. De kan for eksempel hjelpe deg å finne stoff til emner du jobber med, eller anbefale bøker og filmer.

12 På skolens hjemmeside finner du informasjon om biblioteket. Her kan du også søke i alt vi har til utlån, og reservere det du ønsker å låne. Ønsker du å følge med på det som skjer i biblioteket, og få tips om nye bøker anbefaler vi bibliotekets facebookside: Åpningstid: kl SKOLEHELSETJENESTEN Skolehelsetjenesten består av helsesøster og skolepsykolog. Skolelege kan kontaktes ved behov. Skolehelsetjenesten er til stede: mandag til torsdag med "åpen dør" fra kl , hvor elever og foreldre kan ta kontakt angående elevers helse. Aktuelle tema kan være; helseopplysning, prevensjonsveiledning, chlamydiatester eller bare noen å snakke med. Skolehelsetjenesten samarbeider med lærere og kan ta del i undervisning i enkelte sammenhenger. Kontaktinformasjon skoleåret Kjersti Solberg, helsesøster, til stede mandag/torsdag. Telefon: Janne Bache, helsesøster til stede mandag/tirsdag/onsdag/torsdag. Telefon: Kontorsted: Elevtjenesten bak servicetorget, i bygg B Du kan også kontakte Skolehelsetjenesten via It s-learning. Helsestasjon for Ungdom på Rådhuset er åpen tirsdag og torsdag UTVIDET SKOLEHELSETJENESTE (BUP) Den utvidede skolehelsetjenesten er et samarbeid mellom BUP, skolen og Steinkjer kommune. Ordningen innebærer at personale fra BUP er til stede ved skolen som et supplement til eksisterende skolehelsetjeneste.

13 Noen ganger har vi det bra, noen ganger har vi det ikke bra. Begge deler handler om hvordan vi tenker og føler oss. Den psykososiale helsetjenesten kan hjelpe deg med å finne ut av problemet og eventuelt hva som er lurt å gjøre videre for å komme ut av det. De har taushetsplikt. Sosionom Borghild Hegdahl eller psykolog fra BUP vil være til stede på skolen tirsdager og onsdager. Elever kan gi beskjed om behov for samtale ved å skrive i bok som ligger i servicetorget. Kontorsted: Elevtjenesten bak servicetorget, i bygg B Både skolehelsetjenesten og ansatte fra BUP har taushetsplikt ELEVRÅDSSTYRET 2015/2016 Elevrådsstyret for 2015 er valgt. Nytt valg blir i desember. Alle klasser skal velge tillitselever et par uker etter skolestart. Hver avdeling har et styremedlem- og i de avdelinger hvor styremedlemmet har sluttet må det velges nytt styremedlem. Dette styremedlemmet velges ut fra tillitselevene på avdelingen. Elevrådsstyret vil gå rundt i klassene og informere om elevrådsarbeidet de to første skoleukene og motivere, slik at vi får tillitselever som er engasjerte og motiverte. Det er viktig at alle elever tar valget av tillitselev seriøst. Et godt elevråd med motiverte tillitselever er avgjørende for å få et velfungerende elevdemokrati. Informasjon til elevrådet vil bli gitt via It s Learning. Miljøarbeider Svein Inge Bratberg er kontaktperson og mentor for elevrådet.

14 ELEVENES VERNETJENESTE Elevene i klassen velger sitt verneombud i september. Verneombudene vil, i samarbeid med verneleder, fremme tiltak som kan forebygge ulykker og helseskader. Bjørn Tore Stene og Frank Christiansen ivaretar funksjonen som verneleder. Bjørn Tore Stene Frank Christiansen 20. ELEVORGANISASJONEN Elevorganisasjonen er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-organisasjon for elever i den videregående skolen i Norge. Organisasjonen skal fremme elevenes felles og individuelle interesser ovenfor skolemyndigheter og samfunnet ellers. Elevorganisasjonen tar kun standpunkt i skolepolitiske saker der det er bred enighet om disse blant medlemmene. Elevorganisasjonen baserer hoveddelen av aktiviteten på aktivisering av medlemsmassen ved å bistå enkeltmedlemmer, elevråd og fylkeslag. Steinkjer videregående skole er kollektivt tilsluttet Elevorganisasjonen, men den enkelte elev har rett til å reservere seg mot å stå kollektivt tilsluttet. Elevorganisasjonen: 21. FOTOGRAFERING Det blir tatt portrettbilder ved skolestart og gruppebilde av klassene i september. Portrettserie og katalog med bilder av alle skolens klasser kan bestilles fra fotofirmaet.

15 22. STIPEND FRA LÅNEKASSEN Du betaler ingen ting for selve opplæringen ved en videregående skole. Ved skolestart vil du få utlevert lærebøker og en bærbar datamaskin. Både lærebøkene og datamaskina får du leid av fylkeskommunen. For å leie datamaskina må du betale ca. kr. 970 for skoleåret (noe mer for elever ved MK). Dette er det samme beløpet du som elev får som minimumsstipend fra Statens Lånekasse. Ettersom du låner bøker og datamaskin, må du behandle disse deretter. Dersom bøkene blir dårlig behandlet slik at de ikke kan lånes ut på nytt, vil du få en regning fra skolen ved skoleårets slutt. De fleste elevene kan søke om lån og stipend fra lånekassen. Vi vil i denne forbindelse vise til lånekassens hjemmesider: Der vil du se at lånekassen, etter søknad, deler ut et utstyrsstipend som skal dekke det meste av kostnadene ved leie av datamaskin, kjøp av arbeidstøy, verneutstyr og materiell/utstyr som er påkrevet for å delta i opplæringen. Du kan få hhv. kr 967, kr eller kr i utstyrsstipend, avhengig av hvilken utdanning du tar. Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend. Se 23. ELEVSKAP Alle elever får tilbud om skap for oppbevaring av skolemateriell. Tildelingen skjer avdelingsvis. Det kreves særskilt hengelås, som kan kjøpes i ekspedisjonen («selvkostprinsippet»). Den enkelte elev er selv ansvarlig for oppbevaringen. Dette ansvaret omfatter både skolemateriell og privat utstyr. Vi ber om at alle elever tømmer sine garderobeskap og PC-skap for skolemateriell og privat utstyr før sommerferien. Siste frist vil være tirsdag 21. juni 2016 kl Skap som ikke er tømt innen fastsatt tid vil bli åpnet, tømt og rengjort. Skolen tar ikke ansvar for ikke avhendet materiell/utstyr. 24. ELEVSKADE / DEKNING AV UTGIFTER Hvis en elev skader seg, og skaden er av et slikt omfang at vedkommende må til lege, skal læreren skrive ut et skademeldingsskjema som skolen sender til NAV. Deretter er saken et forhold mellom eleven og NAV. 14

16 NAV-kontoret eleven tilhører vil, etter individuell vurdering av hvert tilfelle, refundere dokumenterte utgifter eleven har til eventuelt transport til/fra lege og behandlingsutgifter. Det er viktig at eleven tar vare på kvitteringer som søkes refundert, og vi presiserer at ingen kvitteringer skal leveres skolen. Eleven får svar direkte fra NAV etter innsendt skademeldingsskjema FORSIKRINGSORDNINGER FOR SKOLEELEVER Elever i videregående skoler er ulykkesforsikret. Forsikringen gjelder også på vei til og fra skolen, samt på reiser til arrangement/-utplassering i skolens regi. 26. SKOLESKYSS Skoleskyssordningen: Skoleskyssordningen gjelder for elever som går på et videregående opplæringstilbud som omfattes av opplæringsloven. Ordningen gjelder likevel ikke for de som følger kurs spesielt organisert for voksne. Reisekort: Elever/studenter fra Nord-Trøndelag, som har daglig skolevei på minimum 6 km en vei, kan søke om gratis reisekort. Funksjonshemmede elever som må ha spesiell skyss, har rett til fri skyss uten hensyn til minsteavstand. Skyssgodtgjørelse: Dersom det ikke er mulig å benytte rutegående transportmiddel, eller at ventetiden blir over 2 timer, kan det søkes om skyssgodtgjørelse. Dersom det går rutegående transportmiddel bare en del av skoleveien, kan det søkes skyssgodtgjørelse for den resterende del, når denne er minst 3,5 km en vei. Skyssgodtgjørelse utbetales etterskuddsvis inntil to ganger pr. år. Skyss i forbindelse med utplassering i arbeidslivet: Elever som er utplassert i henhold til godkjent læreplan, har rett til fri skyss/full skyssgodtgjørelse på samme vilkår som gjelder for daglige skolereiser. Ekstraordinær skyss i forbindelse med sykdom/skade:

17 Elever som på grunn av midlertidig skade/sykdom har behov for spesiell skyss, skal forholde seg slik: Lege må skrive ut attest om at spesiell skyss er nødvendig, samt oppgi tidsrommet for den spesielle skyssen. Eleven leverer legeattesten til skolens informasjonstjeneste (servicetorg), som bestiller nødvendig skyss. Gebyr: Elever som har tapt sitt skyssbevis, må betale et gebyr på kr. 50,- for utstedelse av et nytt skyssbevis. Elever/studenter fra andre fylker enn Nord-Trøndelag: Elever/studenter fra andre fylker enn Nord-Trøndelag kan søke sine heimsteds fylker om skyssgodtgjørelse for daglig skoleskyss. Enkelte fylker gir også tilskudd til helgereiser ID-KORT/SKOLEBEVIS (FLERBRUKSKORT) Alle elever må ha ID-kort. ID-kortet brukes som legitimasjon/skolebevis, lånekort i biblioteket og til kopiering/utskrift. Kortet er i plast og har størrelse som bankkort. Ved kopiering og utskrifter må ID-kortet benyttes. Datasystemet er basert på at eleven har full kontroll på egne utskrifter ( follow me -funksjon). Dersom du mister ID-kortet ditt kan skolen utstede nytt kort for kr Ta kontakt med servicetorget.

18 TIMEPLAN OG PEDAGOGISK ÅRSPLAN Skolens timeplan kommende skoleår: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Matpause Matpause Matpause Matpause Matpause Felles møtetid lærere Timeplaner vil være tilgjengelig på skolens hjemmeside på WebUntis. Pedagogisk årsplan ligger på skolens hjemmeside. Skolen lager en egen eksamensplan for våren STEINKJER TEKNISKE FAGSKOLE I samarbeid med Hadsel tekniske fagskole i Nordland tilbyr skolen elektrolinje med fordypning elkraft, som et nettbasert tilbud. For å bli tatt opp som student ved fagskolen kreves fagbrev og praksis. Trond Melgård er fagskoleleder. Kontorsted: Bygg C 30. VOKSENOPPLÆRING OG EKSTERNE KURS Som en konsekvens av skolens brede faglige tilbud, har vi tilgang til fagfolk med forskjellig typer kunnskap både yrkesfaglig og allmennrettet. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi benyttes aktivt som et verktøy innen en rekke fagområder, noe som åpner for muligheter også i kurssammenheng. Vi tilbyr ferdige kurs samt tilpassede løsninger innen hele vårt kompetansefelt. Gjennom vårt eksterne nettverk kan vi dekke ytterligere behov for kompetanse. Vi tilbyr opplæring som leder frem til studiekompetanse, samt fagbrev innen en rekke områder. Tilbudene har en fleksibel form hvor tradisjonell undervisning kombineres med moderne teknologi og tidsaktuelle læringsformer. Vi tilbyr kunnskapsutvikling på de voksnes premisser.

19 Av kurs vi tilbyr nevnes IKT-kurs, i stor grad systemrettede kurs samt intensive kurs for de som gjenstår med ett eller flere fag for å få bestått sluttkompetanse. I praksis kan et kurs eller seminar hos oss, i omfang være alt fra noen timer til mange dager. Enten vi får henvendelser, eller vi initierer aktivitet selv, er vi en mulig partner for kunnskapsutvikling. Vårt arbeidsområde er under kontinuerlig endring, noe som gjør at det hele tiden er fokus på og arbeid med brukerrettede tilbud - også med skolens samfunnsrolle som bakteppe. Utviklingsarbeid, eksempelvis gjennom prosjekter, er eksempler på det siste. Skolens kantinetjeneste og støttefunksjoner for øvrig gjør at vi kan tilby "totale" kurstilbud tilpasset dagens forventninger VOKSENOPPLÆRING Vi har et omfattende tilbud innen voksenopplæring. Voksne som søker om videregående opplæring, får en realkompetansevurdering som danner grunnlag for det videre løp. En realkompetansevurdering innebærer at vi ser på både formell kompetanse og kompetanse ervervet gjennom yrkesliv o.a. Se for øvrig vår hjemmeside (under ressurssenter) for ytterligere informasjon. Ove M. Haugan Administrasjon Berit Skjelvan Administrasjon Ingrid S. Myhre Realkompetansevurdering (yrkesfag) Rita Skjermo Realkompetansevurdering (renholdsfag) Bjørn Tore Stene/ Frank Christiansen Realkompetansevurdering

20 TRYKTE OG DIGITALE LÆREMIDLER Bakgrunn Fylkestinget i Nord-Trøndelag har bestemt at elever i videregående opplæring skal disponere egen bærbar PC. Utgangspunktet er at digitale ferdigheter inngår som en av fem grunnleggende ferdigheter i alle læreplaner. Bærbar PC og læremidler for elever som starter i videregående opplæring Skolene vil bruke både bøker og digitale læremidler i opplæringa. Dette forutsetter at alle elever har sin egen PC til disposisjon, slik at han eller hun har tilgang til disse læremidlene både på skolen og hjemme. Nord- Trøndelag fylkeskommune tilbyr derfor alle elever en bærbar PC, og tar en betydelig del av kostnadene med ordningen. Lærebøker som lånes ut gjennom gratis læremiddelordning, er skolens eiendom. De skal derfor leveres tilbake ved skoleårets slutt eller ved avbrutt skolegang. Hvis bøkene ikke blir innlevert blir det sendt erstatningskrav. Skolen vil kreve erstatning ved tap eller skade. Ved manglende betaling blir det sendt til inkasso med tilhørende kostnader. Alle elever må levere underskrevet avtale for lån av PC og lærebøker før de får låne. Du finner mer informasjon om trykte og digitale læremidler på skolens hjemmeside. 33. ORDENSREGLEMENT Vi har et eget ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Nord-Trøndelag. Reglementet vil til enhver tid være oppdatert på skolens hjemmeside under lenken Elevsider. 7 EGNE REGLER FOR STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE Vi vil utarbeide egne lokale tilleggsregler for Steinkjer videregående skole under 7. Ved Steinkjer videregående skole er det utarbeidet egne «husregler», som et tillegg til de seks første paragrafene. Disse husreglene henger i alle klasserom på skolen, og de ligger på skolens hjemmeside under lenken Elevsider.

Steinkjer fagskole. Informasjon 2015/2016. Steinkjer fagskole Besøksadresse: Elvenget 10, 7716 Steinkjer Postadresse: Pb.

Steinkjer fagskole. Informasjon 2015/2016. Steinkjer fagskole Besøksadresse: Elvenget 10, 7716 Steinkjer Postadresse: Pb. Steinkjer fagskole Informasjon 2015/2016 Steinkjer fagskole Besøksadresse: Elvenget 10, 7716 Steinkjer Postadresse: Pb. 2112 Sørsileiret, 7708 Steinkjer Telefon: 74 11 45 00 E-post: steinkjer.fagskole@ntfk.no

Detaljer

Steinkjer videregående skole Informasjon 2013/2014

Steinkjer videregående skole Informasjon 2013/2014 1 Steinkjer videregående skole Informasjon 2013/2014 Steinkjer videregående skole Besøksadresse: Elvenget 10, 7713 Steinkjer Postadresse: Pb. 2112, 7708 Steinkjer Telefon: 74 12 17 00 E-post: steinkjer.vgs@ntfk.no

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 Vår visjon: Læring i et inkluderende fellesskap Revidert august 2012 Utviklingsplanen er skolens styringsdokument. Den synliggjør skolens prioriteringer,

Detaljer

ID UTS.AVS.F.1.8..1 Versjon 0.00 Gyldig fra 14.08.2015 Forfatter EI / GMK Verifisert Godkjent Side 1 av7

ID UTS.AVS.F.1.8..1 Versjon 0.00 Gyldig fra 14.08.2015 Forfatter EI / GMK Verifisert Godkjent <ikke styrt> Side 1 av7 Håndbok kontaktlærer ID UTS.AVS.F.1.8..1 Versjon 0.00 Gyldig fra 14.08.2015 Forfatter EI / GMK Verifisert Godkjent Side 1 av7 Årshjul i klasseledelse - Andøy videregående skole Revidert pr.

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune 2015- Aust Agder Fylkeskommune 2016 Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. 1 SKOLEREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.

Detaljer

VEILEDER SKOLESKYSSREGLEMENT VIDEREGÅENDE SKOLER. Nord-Trøndelag FOR

VEILEDER SKOLESKYSSREGLEMENT VIDEREGÅENDE SKOLER. Nord-Trøndelag FOR VEILEDER SKOLESKYSSREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER i Nord-Trøndelag 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret har heimeadresse)

Detaljer

Halden videregående skole

Halden videregående skole Rektor Arild Rød arirod@ostfoldfk.no Direktetelefon 69 21 66 20 Administrasjonen Porsnes rom A109 Pedagogisk og administrativ leder Pedagogisk ledelse Assisterende rektor Steinar Grønlund stegro@ostfoldfk.no

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER I SØR-TRØNDELAG 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret har hjemmeadresse)

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16. Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16. Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16 Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Velkommen til Skien vgs! Ca 1200 elever 111 går på VO(!) To avdelinger

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Nøtterøy videregående skole, 2015 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Tilpasset

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

Grunnkompetanse. Tiltak mot frafall i videregående skole. Heidi Staurheim HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Grunnkompetanse. Tiltak mot frafall i videregående skole. Heidi Staurheim HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Grunnkompetanse Tiltak mot frafall i videregående skole Heidi Staurheim Studierektor/ leder Elevtjenester www.hjalmarjohansen.vgs.no Hjalmar Johansen videregående skole Ca 650 elever Teknikk og Industriell

Detaljer

SOSIALPEDAGOGISK ARBEID RØYKEN Videregående skole

SOSIALPEDAGOGISK ARBEID RØYKEN Videregående skole SOSIALPEDAGOGISK ARBEID RØYKEN Videregående skole Årshjul «Den enkelte elev har rett til å få nødvendig rådgivning, oppfølging og hjelp med å finne seg til rette under opplæringen, ved spesielle faglige

Detaljer

Det er forskjell. Velg Hetland!

Det er forskjell. Velg Hetland! Ny topplinje se side 9 Det er forskjell. Velg Hetland! minst ett skritt foran! 600 elevplasser Seks paralleller studiespesialisering (ST) To paralleller medier og kommunikasjon (MK) Moderne og velutstyrt

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET Tema i dag: Informasjon om ungdomstrinnet Fravær Utdanningsvalg nytt fag Valgfag Karakterer Regler/ konsekvenser Fremmedspråk Grupper/ kontaktlærer INFORMASJON

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15 Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Velkommen til Sandvollan skole

Velkommen til Sandvollan skole Inderøy kommune Sandvollan skole og barnehage Vår dato Saksbehandler Thomas Herstad, 74124161 Vår referanse Deres referanse Velkommen til Sandvollan skole Kunnskap: Vennskap: Glede: Vi vil ha en skole

Detaljer

Velkommen til Sandvollan skole

Velkommen til Sandvollan skole Inderøy kommune Sandvollan skole og barnehage Vår dato 26.08.2013 Saksbehandler Thomas Herstad, 74124161 Vår referanse Deres referanse Velkommen til Sandvollan skole Kunnskap: Vennskap: Glede: Vi vil ha

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SØR-TRØNDELAG. Endret 2012

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SØR-TRØNDELAG. Endret 2012 SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER I SØR-TRØNDELAG Endret 2012 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14 Onsdag 14. august Skien vgs Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring Fullført = karakter er gitt (IV, 1 6) Karakterene IV og 1 =

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2014/2015 UTDANNINGSMESSA UKE 41 Tirsdag 7. oktober og onsdag 8. oktober Sted:

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 revidert 23.10.2015 Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 Kurskatalogen gjelder for kurs på videregående som starter i august 2016 og i januar 2017 på Oslo VO Sinsen.

Detaljer

Fra søknad til vitnemål og fagbrev

Fra søknad til vitnemål og fagbrev Fra søknad til vitnemål og fagbrev I mange européiske land velger man studieforberedende utdanning i 11-12-årsalderen I Norge velger man studie- eller yrkesforberedende utdanning i 15-årsalderen Velges

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Velkommen til Jessheim videregående skole

Velkommen til Jessheim videregående skole Velkommen til Jessheim videregående skole Dette er Jessheim videregående skole Bygget i 1972 8 utdanningsprogram 15 000 kvadratmeter 240 ansatte 1150 elever på hovedskolen 60 elever på Ullersmo fengsel

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Velkommen til Nøtterøy videregående skole!

Velkommen til Nøtterøy videregående skole! Velkommen til Nøtterøy videregående skole! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Agenda Del 1 Felles informasjon v/ rektor Del 2 Klasseforeldremøter v/kontaktlærer Skolens tilbud DH HO EL MK ID TIP ST ST Satsning innenfor yrkesfagene - Vi trenger gode fagarbeidere

Detaljer

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Sande ungdomsskole 2013 (8.35 14.05) 356 elever 54 ansatte v/ rektor, elevrådsrepresentanter og rådgiver Kunnskap gir styrke..

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn:

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn: Ka ska æ vælg? Elevperm Utdanningsvalg - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen Navn: rev. 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kjære elev... 3 Elevpermen... 4

Detaljer

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse Skoleåret 2014/15 Følg med vår hjemmeside for voksne elever ved Romsdal videregående skole: www.romsdal.vgs.no/voksenopplaering Rett til opplæring etter 4A-3 Fra og med det året

Detaljer

ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår.

ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår. , ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår. Planen oppdateres og endres i tråd med skolens aktiviteter. UKE 32 AUGUST Brev sendes elevene MA 3 Sommerskole TI 4 ON 5 TO 6 FR 7 UKE 33 AUGUST

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSMESSA UKE 43 Tirsdag 26. og onsdag 27. oktober Sted: Tromsøhallen

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Referat fra møte i Inntrøndelag rådgivernettverk mandag 8.desember 2014

Referat fra møte i Inntrøndelag rådgivernettverk mandag 8.desember 2014 INDERØY KOMMUNE 7670 INDERØY Steinkjer voksenopplæring v/sigrun Tidemann Flyktningetjenesten v/ Else Landsem Mære landbruksskole v/ Gunnar Bådsvik Steinkjer vg skole v/ Nina B Skrattalsrud, Frank Brevik

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon:

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon: Inderøy vgs alt. 1 elever Teoretisk Areal B Studiespesialisering ST 105 0 0 B Studiespesialisering m/formgiving STFOR - 0 B Påbygging - 0 B Idrettsfag ID/ idrettshall - tillegg idr.hall B Musikk, dans

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Horten videregående skole skoleåret 2013-2014 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.

Detaljer

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsområde : Tilpassa opplæring som grunnlag for mestring Tiltak Nærmere om gjennomføring Ansvarlig Tidspunkt Annet A: - gjennomføre systematisk kartlegging

Detaljer

Velkommen! Foresattemøte VG2 Studieforberedende 9.9. 2015

Velkommen! Foresattemøte VG2 Studieforberedende 9.9. 2015 Velkommen! Foresattemøte VG2 Studieforberedende 9.9. 2015 Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet v/ Randi Djupvik Samarbeid hjem skole Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

glemmen videregående skoles husregler

glemmen videregående skoles husregler glemmen videregående skoles husregler Et springbrett til fremtiden Glemmen videregående skole - framtidas skole for alle! For at du skal lykkes med å nå dine mål, har vi fokus på kunnskap og læring gjennom:

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

- et blindspor så langt?

- et blindspor så langt? Fokus på grunnleggende ferdigheter, yrkesretting og læringsstrategier - et blindspor så langt? John Kristian Helland, Gand vgs Undervisningsrutiner Er det sannsynlig at lærerne bare legger om sine undervisningsrutiner

Detaljer

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7 Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Sande ungdomsskole 2011/12 363 elever 49 ansatte Sande ungdomsskole

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 1 St. Svithun videregående skole Ca 750 elever og ca 100 (75+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 100 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016

Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016 Velkommen som elev ved skolen vår. Strinda videregående skole (SVS) består av utdanningsprogrammene; Elektrofag (EL), Helse og

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 09.01.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Meråker videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2014/2015 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole 1 Til elever, foresatte og personale! På Øygard har vi følgende motto: Alle for Øygard Øygard for alle! I dette

Detaljer

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Velkommen TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Sande ungdomsskole 2009/10 367 elever 51 ansatte Alf Goksøyr Sissel Leet Skeide rektor rådgiver Oppussing / bygging våren 2010 Rollefordeling

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Mitt innlegg Verdal videregående skole Generasjon Y Dagens samarbeid innen yrkes- og karrierevalg Framtidig samarbeid Fakta

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer