Steinkjer videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Steinkjer videregående skole"

Transkript

1 Steinkjer videregående skole Informasjon 2015/2016 Steinkjer videregående skole Besøksadresse: Elvenget 10, 7716 Steinkjer Postadresse: Pb Sørsileiret, 7708 Steinkjer Telefon: E-post: Hjemmeside:

2 1 Innholdsfortegnelse 1. HILSEN FRA REKTOR 2 2. LEDELSEN 3 3. FAGKOORDINATORER OG TEAMKOORDINATORER 5 4. FORMIDLINGSKOORDINATOR 5 5. KARRIEREVEILEDERE 6 6. SOSIALPEDAGOGISK GRUPPE 6 7. PPT 8 8. KONTAKTLÆRERE 8 9. MERKANTIL TJENESTE DRIFTSTEKNISK TJENESTE/VAKTMESTRENE IKT-TJENESTE RENHOLDSTJENESTEN KANTINETJENESTEN VASKERITJENESTEN BIBLIOTEKET SKOLEHELSETJENESTEN UTVIDET SKOLEHELSETJENESTE (BUP) ELEVRÅDSSTYRET 2015/ ELEVENES VERNETJENESTE ELEVORGANISASJONEN FOTOGRAFERING STIPEND FRA LÅNEKASSEN ELEVSKAP ELEVSKADE / DEKNING AV UTGIFTER FORSIKRINGSORDNINGER FOR SKOLEELEVER SKOLESKYSS ID-KORT/SKOLEBEVIS (FLERBRUKSKORT) TIMEPLAN OG PEDAGOGISK ÅRSPLAN STEINKJER TEKNISKE FAGSKOLE VOKSENOPPLÆRING OG EKSTERNE KURS VOKSENOPPLÆRING TRYKTE OG DIGITALE LÆREMIDLER ORDENSREGLEMENT RUTINER OG PROSEDYRER MOBBING OG RUS ORDEN I KLASSEROM, PÅ KJØKKEN OG I SPESIALROM IKT-REGLEMENT TOBAKKSFORBUD GRATISPRINSIPPET PARKERING UTVIDET BRANNINSTRUKS KART OVER SKOLEN HVEM SVARER PÅ HVA? SKOLERUTE 2015/ Vi viser også til skolens hjemmeside: Skolen ønsker alle vel møtt til et nytt skoleår. Ta vare på dette heftet, og les det grundig. Her finner du mye nyttig informasjon om skolen.

3 2 1. HILSEN FRA REKTOR Velkommen til et nytt skoleår! Vi gleder oss til å ta imot nye og tidligere elever til et nytt skoleår! Dere har nå kommet inn på en skole med mange nye bygninger med moderne klasserom, kantine og idrettshall. På Steinkjer videregående skole er det også store utearealer som elevene kan bruke både til ulike sosiale aktiviteter og i læringsarbeidet. Dette skoleåret vil vi ha spesielt fokus på nærvær. Målet er at det skal være er en høy terskel for fravær fra skolen, og å hjelpe eleven til god gjennomføring av skoleåret. Vi vil kontinuerlig følge opp alt elevfravær, og vi vil ha en tett dialog og samarbeid med foresatte/foreldre. Skolen satser også på klasseledelse og vi vil ha god tilbakemeldingskultur. Steinkjer videregående skole har som mål at alle elever skal føle seg trygge, trives godt og utvikle seg sammen i et godt lærings- og skolemiljø. Med daglig oppmøte på skolen og en god innsats i eget læringsarbeid, er det store muligheter for at dere vil legge et solid grunnlag for voksenlivet, både i forhold til videre studier og framtidig yrkeskarriere. Høsten 2015 vil 1100 elever og 230 ansatte ha sin arbeidsplass ved Steinkjer videregående skole. I tillegg kommer voksenopplæring (inntil 250 elever), fagskolen (inntil 150 studenter), fengselsundervisning og annen kursvirksomhet. Steinkjer videregående skole er til for deg. Skolen har til sammen 10 av 12 mulige utdanningsprogram: Restaurant- og matfag Service og samferdsel Design og håndverk Teknikk og industriell produksjon Bygg og anleggsteknikk Studiespesialisering (ST) Idrettsfag (ID) Medier og kommunikasjon Helse- og oppvekstfastfag Elektrofag Vår viktigste oppgave er å hjelpe elever i arbeidet med den faglige og personlig utviklingen for at dere skal bli best mulig rustet til å møte arbeids- og voksenlivet etter fullført videregående utdanning. Skal vi lykkes med det, må vi spille på lag i arbeidet med å skape et best mulig læringsmiljø. Å skape en god skole krever aktiv medvirkning fra alle. Sett deg realistiske mål og du vil nå dem gjennom målrettet innsats. Skolen legger vekt på god elevmedvirkning og et velutviklet elevdemokrati. Derfor er det viktig at elever deltar i skolens styringsorganer; elevrådet, skoleutvalget og skolemiljøutvalget. Målet er å få til en god skole der elever og ansatte trives, og der du som er elev får et maksimalt læringsutbytte. Vel møtt til et nytt og spennende skoleår! Med hilsen Bente G. Svenning, rektor

4 3 2. LEDELSEN Rektor Bente G. Svenning er skolens øverste leder. Rektor har overordnet ansvar for skolens totale virksomhet; pedagogisk arbeid, kvalitetsarbeid, økonomi og utviklingsarbeid/utviklingsplan. Rektor er også administrerende leder for Steinkjer Fagskole. Kontorsted: Administrasjonsavdelingen (i bygg B). Assisterende rektor Liv Karin Olsen Flak vil ha særlig ansvar for å legge grunnlaget for den pedagogiske ledelsen og for formidling av skolens verdigrunnlag og mål og for å inspirere og tilrettelegge for læring og utvikling på skolestedet. Assisterende rektor har også et overordnet ansvar for sosialpedagogisk arbeid, PPT, karriereveiledning, biblioteket og arbeid med dokumentasjon og gjennomføring av eksamen. Kontorsted: Administrasjonsavdelingen (i bygg B). Administrasjonsleder Kåre Prestmo har særlig ansvar for økonomistyring, forvaltning av skoleanlegget, skolens samlede driftsfunksjoner og merkantile tjeneste. Kontorsted: Administrasjonsavdelingen (i bygg B). Avdelingsledere Studiespesialisering, påbygging, medier og kommunikasjon: Tore Mølnvik Tore Mølnvik har ansvar for elever på medier og kommunikasjon, Vg3 studiespesialisering og påbygging. I tillegg har han ansvar for samfunnsfag og engelsk. Studiespesialisering: Bjørg Helland Bjørg Helland har ansvar for elever på Vg1 og Vg2 studiespesialisering. I tillegg har hun ansvar for norsk og fremmedspråk. Studiespesialisering og idrettsfag: Stian Ludvigsen Stian Ludvigsen har ansvar for alle elever på idrettsfag. I tillegg har han ansvar for realfag, idrettsfag og kroppsøving. Disse tre avdelingslederne har et samlet faglig og pedagogisk ansvar for de studieforberedende utdanningsprogrammene ST og ID, samt fellesfagene på hele skolen. Kontorsted: Førsteetasjen i bygg F Elevtjenesten og OKINT (opplæring for kriminalomsorgen i Nord- Trøndelag): Hilde Stubbe Hynne Hilde S. Hynne har ansvar for det sosialpedagogiske og spesialpedagogiske arbeidet ved skolen. Hun har ansvar for skolens

5 sosialpedagogiske gruppe, som består av miljøarbeider, sos.ped.- rådgiverne, spes.ped.-koordinatorene og OT. Avdelingsleder har også ansvar for OKINT, som er en del av fengselsundervisningen i Norge. Kontorsted: Elevtjenesten (i bygg B) bak resepsjonen. 4 Helse- og oppvekstfag og alternativ opplæring (AO): Kari Trøan Aune Avdelingsleder har faglig og pedagogisk ansvar for avdelingen. Kontorsted: Bygg B. Teknikk og industriell produksjon og elektrofag: Arve Austheim Avdelingsleder har faglig og pedagogisk ansvar for avdelingen, samt faglig samhandling og oppfølging med Steinkjer fagskole. Kontorsted: Gangbroen mellom bygg A og C Bygg- og anleggsteknikk, service og samferdsel, design og håndverk og restaurant- og matfag: Arne Bratberg Avdelingsleder har faglig og pedagogisk ansvar for avdelingen. Kontorsted: Gangbroen mellom bygg A og C Voksenopplæring og eksterne kurs: Ove Morten Haugan Avdelingsleder koordinerer skolens utadrettede virksomhet gjennom å tilby kurs og voksenopplæring. Ove Morten Haugan har for tiden permisjon i deler av stillingen sin på grunn av politisk arbeid. Kontorsted: Administrasjonsavdelingen (i bygg B). Inspektørene Toril Aunan, Ingunn Barli, Bjørn Tore Stene og Frank Christiansen arbeider blant annet med timeplanlegging, dokumentasjon (vitnemål og kompetansebevis), realkompetansevurdering og eksamen inkl. privatisteksamen. Alle tre jobber med saker som er spesielt knyttet mot elevene. Bjørn Tore Stene jobber fram til Kontorsted: Administrasjonsavdelingen (i bygg B) Personalrådgiver Gunn Lisbeth Nordstrøm jobber med personalsaker og HR, og har en støttefunksjon for alle ledere med personalansvar, særlig når det gjelder forvaltning av lover, avtaler og regelverk, oppfølging av fylkeskommunens retningslinjer for personalarbeid m.v. Kontorsted: Administrasjonsavdelingen (i bygg B) Renholdsleder Rita Marie Skjermo har faglig ansvar og personal- og økonomiansvar for skolens renholdstjeneste. I tillegg har hun ansvar for utleievirksomheten, vaskeritjenesten og koordinerings-ansvar for orden. Kontorsted: Ved restaurant- og matfag (i bygg A).

6 5 Utviklingsleder for idrettsfag Pål Wærum koordinerer utviklingsarbeid innen idrettsfagene og kroppsøving i samarbeid med avdelingsleder. Det innebærer blant annet å utvikle samarbeid med eksterne partnere og videreutvikle det idrettsfaglige tilbudet til alle elever på idrettsfag. 3. FAGKOORDINATORER OG TEAMKOORDINATORER Fagkoordinatorene har koordineringsansvar for sine fag- og programområder og skal blant annet være pådrivere i utviklingsarbeid. Skolen har følgende fagkoordinatorer og teamkoordinatorer: Henrik Sandstad i idrettsfag og kroppsøving Marianne Følling i norsk Nina Rygh Storli i språkfag (engelsk og fremmedspråk) Mads Braarud i samfunnsfag Vidar Sandstad i realfag Rannveig Skillingstad på medier og kommunikasjon Christer Grønnesby på TIP Jan Inderdal på elektrofag Steinar Nilsen på BAT Terje Walderhaug på RM Ingri Aunøien, Stein Erik Aalberg og Rita Roel på HO Mary Ann Bruem på Service og samferdsel Svein Eirik Nilsen på AO 4. FORMIDLINGSKOORDINATOR Med bakgrunn i fylkestingets målsetting om at flere ungdommer skal ha faglig framgang og gjennomføre videregående opplæring, har det i 2015 blitt opprettet nye stillinger som formidlingskoordinatorer ved de videregående skolene med yrkesfaglige utdanningsprogram i Nord- Trøndelag. Roger Lyngås er formidlingskoordinator for Steinkjer videregående skole og Mære landbruksskole. Formidlingskoordinator skal være pådriver og bidra til økt formidling av lærlinger og lærekandidater og han skal videreutvikle nettverk og samarbeid mellom videregående skole, opplæringskontorene og arbeidslivet. Kontorsted: 3. etasje i bygg C

7 6 5. KARRIEREVEILEDERE Frank Brevik, Nina Bartnes Skrattalsrud og Torill Bostadløkken er karriereveiledere. De gir veiledning og råd i forbindelse med valg av utdanning og yrke. Kontorsted: Bak servicetorget, i bygg B Frank Brevik Nina Bartnes Skrattalsrud Torill Bostadløkken 6. SOSIALPEDAGOGISK GRUPPE Rådgivingstjenesten er delt mellom sosialpedagogiske rådgivere og karriereveiledere. Svein Inge Bratberg er miljøarbeider. Han skal være der elevene er og følge opp elever som faller litt utenfor. I tillegg er miljøarbeider er elevrådets kontaktperson og har en del koordineringsoppgaver innenfor den sosialpedagogiske tjenesten. Kontorsted: Bak servicetorget, i bygg B Einar Liff og Nina Værdal er sosialpedagogiske rådgivere. De hjelper elever med personlige og sosiale vansker. Kontorsted: Bak servicetorget, i bygg B Einar Liff Nina Værdal

8 7 Spes.ped.koordinatorene Hilde Stubbe Hynne og Grete Gravaas arbeider blant annet med innhold, ressursfordeling og organisering av særskilt tilrettelagt opplæring, spesialpedagogiske hjelpemidler og spesialpedagogisk utviklingsarbeid. Kontorsted: Elevtjenesten bak servicetorget, i bygg B. Hilde S. Hynne Grete B. Gravaas OT-rådgiverne Aud Randi Johnsen og Astrid Hoem er en del av OTtjenesten i Invest (Inderøy, Verran, Steinkjer) og Leksvik. Oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag er organisert i fagteam, og fagteamet i region Invest og Leksvik har pr. i dag tre OT-rådgivere. De tar kontakt med ungdommer som ikke er i videregående opplæring. Videre kartlegger de den enkelte ungdoms behov og de forsøker å bidra slik at den enkelte kommer i gang med opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak. OT inngår også i det sluttforebyggende arbeidet ved skolen. OT-rådgiverne ved Steinkjer vgs. er en del av skolens sosialpedagogiske team. De har ansvar for elever hjemmehørende i Verran kommune og Steinkjer kommune. Kontorsted: Elevtjenesten bak servicetorget, i bygg B Astrid Hoem Aud Randi Johnsen

9 8 7. PPT De videregående skolene i Steinkjer (Steinkjer vgs og Mære landbruksskole) samt Leksvik vg. skole har felles pedagogisk-psykologisk tjeneste. Skolenes to PP-rådgivere er Andreas Dahlum og Silje Skevik. PPT gir rådgiving til skolens fagpersonale og hjelp til enkeltelever så langt som mulig, eller ordne med undersøkelse/behandling hos andre. Kontorsted: Elevtjenesten bak servicetorget, i bygg B Silje Skevik Andreas Dahlum 8. KONTAKTLÆRERE Alle elever skal ha en kontaktlærer. I Opplæringsloven står det at «Klassen eller basisgruppa skal ha ein eller fleire lærarar (kontaktlærarar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld klassen eller basisgruppa og dei elevane som er der, mellom anna kontakten med heimen». Kontaktlæreren har mange oppgaver. Først og fremst skal han/hun være klassens leder. Dette innebærer blant annet å følge opp hver enkelt elevs personlige, faglige og sosiale utvikling. Kontaktlæreren skal også følge opp klassemiljøet og elevdemokratiet ved å ha jevnlige møter med klassen og gjennomføre minst to individuelle elevsamtaler med hver elev hvert skoleår. De fleste kontaktlærere ved Steinkjer videregående skole har ansvar for cirka 15 elever. Noen har færre og noen få har flere. 9. MERKANTIL TJENESTE Skolens merkantile tjeneste er inndelt i servicetorg (informasjon og sentralbordtjeneste), arkiv/dokumentasjon, ressurssenter/ voksenopplæring, elevsaker, personal/lønn og økonomi. Følgende

10 9 personer har sine oppgaver i denne tjenesten: Heidi H. Aunan (faglig koordinator), Sidsel Frigaard, Hilde Vist, Berit Skjelvan, Turid Antonsen, Gyri Jensen og Jorunn Hammer. Frida Sofie Lian og Marlene Anfinnes er lærlinger. I tillegg er Anders Susegg og Torjus Gynnild assistenter/internpostbud. Kontorsted: første etasje i bygg A og i administrasjonsavdelingen i bygg B Skolens servicetorg har følgende åpningstid: kl DRIFTSTEKNISK TJENESTE/VAKTMESTRENE Jørn Bilstad, Bjørn Rafaelsen, Roar Storstad utgjør skolens driftstekniske tjeneste. De har ansvar for vedlikehold av bygninger og uteanlegg, tilsyn og kontroll av varme- og ventilasjonsanlegg, samt serviceoppgaver med spesielt vekt på oppfølging av brukere/kunder. 11. IKT-TJENESTE Henrik Stjern Vanebo (faglig koordinator), John Kristian Aasen, Andreas Røli (permisjon fram til ) og Ida E. Veiseth utgjør skolens IKT-tjeneste. Tobias Hanssen Busch er lærling. IKT-tjenesten har hovedansvar for den daglige driften av skolens dataanlegg og audiovisuelle hjelpemidler. De samarbeider med skoleledelsen ved planlegging og vedlikehold av installasjoner, samt nyanskaffelser og vedlikehold av AV-materiell. Servicedisk: bak servicetorget i bygg B Åpningstid: kl og kl RENHOLDSTJENESTEN Renholdstjenesten ledes av Rita Marie Skjermo. Skolens renholdsteam sørger for et faglig godt og hygienisk forsvarlig renhold. De fleste renholderne har fagbrev som renholdsoperatører. I samarbeid med elever og øvrige ansatte bidrar de til orden og trivsel i skolens lokaler. Følgende medarbeidere er tilknyttet renholdstjenesten: Ingela Tiller (koordinator), Vigdis Lyngstad, Hild Thiedemann, Oddrun Volden Vikan, Anne Grete Blomset, Solvår Tønne, Åse Riis, Åse Johansen, Eli Anita Vikan og Inger-Lise Meldal.

11 13. KANTINETJENESTEN Elevkantina finner du midt i skolen, rett innenfor hovedinngangen. Kantina har samme utsalgssted for både elever og lærere. 10 Kantinas åpningstid: kl Vi har variert utvalg av kalde og varme drikker, kald og varm mat. Følgende medarbeidere er tilknyttet kantinetjenesten: Inger Kaspersen (faglig koordinator), Kari Finstad, Siri Reitan og Eva Ertsås. Kantinelokalet er åpent hele dagen og kan benyttes av elevene i hele skoletiden. Kantina er skolens møteplass nr. èn for alle elevene. Vi håper at du vil bruke kantina og bidra til at den vil være en trivelig møteplass for alle elevene ved skolen. Dette betinger at alle som bruker kantina rydder opp etter seg. Det er innført et ordensmannsystem hvor elever har ansvar for å se til at det holdes orden under matpausen. Turnus er satt opp på oppslagstavla ved kantineutsalget. 14. VASKERITJENESTEN Skolen har eget vaskeri, som er betjent av Åse Riis. Her vaskes tøy som brukes i undervisningen. 15. BIBLIOTEKET Skolens bibliotek finner du ved kantina, innenfor hovedinngangen, og er nytt og velutstyrt. Her finner du bøker, filmer, brettspill, magasiner, tidsskrifter, og aviser. Du kan også oppleve kunstutstillinger, og sjekke nyinnkjøpte bøker og filmer. Biblioteket tilbyr Norgeslån, det vil si at vi kan låne inn bøker og filmer til deg fra andre bibliotek i landet. Kom gjerne med innkjøpsønsker. Biblioteket har to grupperom og mange arbeidsplasser, for å gjøre skolearbeid. Ta hensyn slik at alle får arbeidsro. Å låne på biblioteket er gratis, men alt må registreres og leveres tilbake etter endt lånetid. Du må vise skolebevis eller annet id-kort for å få låne. Biblioteket betjenes av Anniken Bjørnes, Torkil Kvaran og Hilde Lovise Fossvik. De kan for eksempel hjelpe deg å finne stoff til emner du jobber med, eller anbefale bøker og filmer.

12 På skolens hjemmeside finner du informasjon om biblioteket. Her kan du også søke i alt vi har til utlån, og reservere det du ønsker å låne. Ønsker du å følge med på det som skjer i biblioteket, og få tips om nye bøker anbefaler vi bibliotekets facebookside: Åpningstid: kl SKOLEHELSETJENESTEN Skolehelsetjenesten består av helsesøster og skolepsykolog. Skolelege kan kontaktes ved behov. Skolehelsetjenesten er til stede: mandag til torsdag med "åpen dør" fra kl , hvor elever og foreldre kan ta kontakt angående elevers helse. Aktuelle tema kan være; helseopplysning, prevensjonsveiledning, chlamydiatester eller bare noen å snakke med. Skolehelsetjenesten samarbeider med lærere og kan ta del i undervisning i enkelte sammenhenger. Kontaktinformasjon skoleåret Kjersti Solberg, helsesøster, til stede mandag/torsdag. Telefon: Janne Bache, helsesøster til stede mandag/tirsdag/onsdag/torsdag. Telefon: Kontorsted: Elevtjenesten bak servicetorget, i bygg B Du kan også kontakte Skolehelsetjenesten via It s-learning. Helsestasjon for Ungdom på Rådhuset er åpen tirsdag og torsdag UTVIDET SKOLEHELSETJENESTE (BUP) Den utvidede skolehelsetjenesten er et samarbeid mellom BUP, skolen og Steinkjer kommune. Ordningen innebærer at personale fra BUP er til stede ved skolen som et supplement til eksisterende skolehelsetjeneste.

13 Noen ganger har vi det bra, noen ganger har vi det ikke bra. Begge deler handler om hvordan vi tenker og føler oss. Den psykososiale helsetjenesten kan hjelpe deg med å finne ut av problemet og eventuelt hva som er lurt å gjøre videre for å komme ut av det. De har taushetsplikt. Sosionom Borghild Hegdahl eller psykolog fra BUP vil være til stede på skolen tirsdager og onsdager. Elever kan gi beskjed om behov for samtale ved å skrive i bok som ligger i servicetorget. Kontorsted: Elevtjenesten bak servicetorget, i bygg B Både skolehelsetjenesten og ansatte fra BUP har taushetsplikt ELEVRÅDSSTYRET 2015/2016 Elevrådsstyret for 2015 er valgt. Nytt valg blir i desember. Alle klasser skal velge tillitselever et par uker etter skolestart. Hver avdeling har et styremedlem- og i de avdelinger hvor styremedlemmet har sluttet må det velges nytt styremedlem. Dette styremedlemmet velges ut fra tillitselevene på avdelingen. Elevrådsstyret vil gå rundt i klassene og informere om elevrådsarbeidet de to første skoleukene og motivere, slik at vi får tillitselever som er engasjerte og motiverte. Det er viktig at alle elever tar valget av tillitselev seriøst. Et godt elevråd med motiverte tillitselever er avgjørende for å få et velfungerende elevdemokrati. Informasjon til elevrådet vil bli gitt via It s Learning. Miljøarbeider Svein Inge Bratberg er kontaktperson og mentor for elevrådet.

14 ELEVENES VERNETJENESTE Elevene i klassen velger sitt verneombud i september. Verneombudene vil, i samarbeid med verneleder, fremme tiltak som kan forebygge ulykker og helseskader. Bjørn Tore Stene og Frank Christiansen ivaretar funksjonen som verneleder. Bjørn Tore Stene Frank Christiansen 20. ELEVORGANISASJONEN Elevorganisasjonen er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-organisasjon for elever i den videregående skolen i Norge. Organisasjonen skal fremme elevenes felles og individuelle interesser ovenfor skolemyndigheter og samfunnet ellers. Elevorganisasjonen tar kun standpunkt i skolepolitiske saker der det er bred enighet om disse blant medlemmene. Elevorganisasjonen baserer hoveddelen av aktiviteten på aktivisering av medlemsmassen ved å bistå enkeltmedlemmer, elevråd og fylkeslag. Steinkjer videregående skole er kollektivt tilsluttet Elevorganisasjonen, men den enkelte elev har rett til å reservere seg mot å stå kollektivt tilsluttet. Elevorganisasjonen: 21. FOTOGRAFERING Det blir tatt portrettbilder ved skolestart og gruppebilde av klassene i september. Portrettserie og katalog med bilder av alle skolens klasser kan bestilles fra fotofirmaet.

15 22. STIPEND FRA LÅNEKASSEN Du betaler ingen ting for selve opplæringen ved en videregående skole. Ved skolestart vil du få utlevert lærebøker og en bærbar datamaskin. Både lærebøkene og datamaskina får du leid av fylkeskommunen. For å leie datamaskina må du betale ca. kr. 970 for skoleåret (noe mer for elever ved MK). Dette er det samme beløpet du som elev får som minimumsstipend fra Statens Lånekasse. Ettersom du låner bøker og datamaskin, må du behandle disse deretter. Dersom bøkene blir dårlig behandlet slik at de ikke kan lånes ut på nytt, vil du få en regning fra skolen ved skoleårets slutt. De fleste elevene kan søke om lån og stipend fra lånekassen. Vi vil i denne forbindelse vise til lånekassens hjemmesider: Der vil du se at lånekassen, etter søknad, deler ut et utstyrsstipend som skal dekke det meste av kostnadene ved leie av datamaskin, kjøp av arbeidstøy, verneutstyr og materiell/utstyr som er påkrevet for å delta i opplæringen. Du kan få hhv. kr 967, kr eller kr i utstyrsstipend, avhengig av hvilken utdanning du tar. Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend. Se 23. ELEVSKAP Alle elever får tilbud om skap for oppbevaring av skolemateriell. Tildelingen skjer avdelingsvis. Det kreves særskilt hengelås, som kan kjøpes i ekspedisjonen («selvkostprinsippet»). Den enkelte elev er selv ansvarlig for oppbevaringen. Dette ansvaret omfatter både skolemateriell og privat utstyr. Vi ber om at alle elever tømmer sine garderobeskap og PC-skap for skolemateriell og privat utstyr før sommerferien. Siste frist vil være tirsdag 21. juni 2016 kl Skap som ikke er tømt innen fastsatt tid vil bli åpnet, tømt og rengjort. Skolen tar ikke ansvar for ikke avhendet materiell/utstyr. 24. ELEVSKADE / DEKNING AV UTGIFTER Hvis en elev skader seg, og skaden er av et slikt omfang at vedkommende må til lege, skal læreren skrive ut et skademeldingsskjema som skolen sender til NAV. Deretter er saken et forhold mellom eleven og NAV. 14

16 NAV-kontoret eleven tilhører vil, etter individuell vurdering av hvert tilfelle, refundere dokumenterte utgifter eleven har til eventuelt transport til/fra lege og behandlingsutgifter. Det er viktig at eleven tar vare på kvitteringer som søkes refundert, og vi presiserer at ingen kvitteringer skal leveres skolen. Eleven får svar direkte fra NAV etter innsendt skademeldingsskjema FORSIKRINGSORDNINGER FOR SKOLEELEVER Elever i videregående skoler er ulykkesforsikret. Forsikringen gjelder også på vei til og fra skolen, samt på reiser til arrangement/-utplassering i skolens regi. 26. SKOLESKYSS Skoleskyssordningen: Skoleskyssordningen gjelder for elever som går på et videregående opplæringstilbud som omfattes av opplæringsloven. Ordningen gjelder likevel ikke for de som følger kurs spesielt organisert for voksne. Reisekort: Elever/studenter fra Nord-Trøndelag, som har daglig skolevei på minimum 6 km en vei, kan søke om gratis reisekort. Funksjonshemmede elever som må ha spesiell skyss, har rett til fri skyss uten hensyn til minsteavstand. Skyssgodtgjørelse: Dersom det ikke er mulig å benytte rutegående transportmiddel, eller at ventetiden blir over 2 timer, kan det søkes om skyssgodtgjørelse. Dersom det går rutegående transportmiddel bare en del av skoleveien, kan det søkes skyssgodtgjørelse for den resterende del, når denne er minst 3,5 km en vei. Skyssgodtgjørelse utbetales etterskuddsvis inntil to ganger pr. år. Skyss i forbindelse med utplassering i arbeidslivet: Elever som er utplassert i henhold til godkjent læreplan, har rett til fri skyss/full skyssgodtgjørelse på samme vilkår som gjelder for daglige skolereiser. Ekstraordinær skyss i forbindelse med sykdom/skade:

17 Elever som på grunn av midlertidig skade/sykdom har behov for spesiell skyss, skal forholde seg slik: Lege må skrive ut attest om at spesiell skyss er nødvendig, samt oppgi tidsrommet for den spesielle skyssen. Eleven leverer legeattesten til skolens informasjonstjeneste (servicetorg), som bestiller nødvendig skyss. Gebyr: Elever som har tapt sitt skyssbevis, må betale et gebyr på kr. 50,- for utstedelse av et nytt skyssbevis. Elever/studenter fra andre fylker enn Nord-Trøndelag: Elever/studenter fra andre fylker enn Nord-Trøndelag kan søke sine heimsteds fylker om skyssgodtgjørelse for daglig skoleskyss. Enkelte fylker gir også tilskudd til helgereiser ID-KORT/SKOLEBEVIS (FLERBRUKSKORT) Alle elever må ha ID-kort. ID-kortet brukes som legitimasjon/skolebevis, lånekort i biblioteket og til kopiering/utskrift. Kortet er i plast og har størrelse som bankkort. Ved kopiering og utskrifter må ID-kortet benyttes. Datasystemet er basert på at eleven har full kontroll på egne utskrifter ( follow me -funksjon). Dersom du mister ID-kortet ditt kan skolen utstede nytt kort for kr Ta kontakt med servicetorget.

18 TIMEPLAN OG PEDAGOGISK ÅRSPLAN Skolens timeplan kommende skoleår: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Matpause Matpause Matpause Matpause Matpause Felles møtetid lærere Timeplaner vil være tilgjengelig på skolens hjemmeside på WebUntis. Pedagogisk årsplan ligger på skolens hjemmeside. Skolen lager en egen eksamensplan for våren STEINKJER TEKNISKE FAGSKOLE I samarbeid med Hadsel tekniske fagskole i Nordland tilbyr skolen elektrolinje med fordypning elkraft, som et nettbasert tilbud. For å bli tatt opp som student ved fagskolen kreves fagbrev og praksis. Trond Melgård er fagskoleleder. Kontorsted: Bygg C 30. VOKSENOPPLÆRING OG EKSTERNE KURS Som en konsekvens av skolens brede faglige tilbud, har vi tilgang til fagfolk med forskjellig typer kunnskap både yrkesfaglig og allmennrettet. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi benyttes aktivt som et verktøy innen en rekke fagområder, noe som åpner for muligheter også i kurssammenheng. Vi tilbyr ferdige kurs samt tilpassede løsninger innen hele vårt kompetansefelt. Gjennom vårt eksterne nettverk kan vi dekke ytterligere behov for kompetanse. Vi tilbyr opplæring som leder frem til studiekompetanse, samt fagbrev innen en rekke områder. Tilbudene har en fleksibel form hvor tradisjonell undervisning kombineres med moderne teknologi og tidsaktuelle læringsformer. Vi tilbyr kunnskapsutvikling på de voksnes premisser.

19 Av kurs vi tilbyr nevnes IKT-kurs, i stor grad systemrettede kurs samt intensive kurs for de som gjenstår med ett eller flere fag for å få bestått sluttkompetanse. I praksis kan et kurs eller seminar hos oss, i omfang være alt fra noen timer til mange dager. Enten vi får henvendelser, eller vi initierer aktivitet selv, er vi en mulig partner for kunnskapsutvikling. Vårt arbeidsområde er under kontinuerlig endring, noe som gjør at det hele tiden er fokus på og arbeid med brukerrettede tilbud - også med skolens samfunnsrolle som bakteppe. Utviklingsarbeid, eksempelvis gjennom prosjekter, er eksempler på det siste. Skolens kantinetjeneste og støttefunksjoner for øvrig gjør at vi kan tilby "totale" kurstilbud tilpasset dagens forventninger VOKSENOPPLÆRING Vi har et omfattende tilbud innen voksenopplæring. Voksne som søker om videregående opplæring, får en realkompetansevurdering som danner grunnlag for det videre løp. En realkompetansevurdering innebærer at vi ser på både formell kompetanse og kompetanse ervervet gjennom yrkesliv o.a. Se for øvrig vår hjemmeside (under ressurssenter) for ytterligere informasjon. Ove M. Haugan Administrasjon Berit Skjelvan Administrasjon Ingrid S. Myhre Realkompetansevurdering (yrkesfag) Rita Skjermo Realkompetansevurdering (renholdsfag) Bjørn Tore Stene/ Frank Christiansen Realkompetansevurdering

20 TRYKTE OG DIGITALE LÆREMIDLER Bakgrunn Fylkestinget i Nord-Trøndelag har bestemt at elever i videregående opplæring skal disponere egen bærbar PC. Utgangspunktet er at digitale ferdigheter inngår som en av fem grunnleggende ferdigheter i alle læreplaner. Bærbar PC og læremidler for elever som starter i videregående opplæring Skolene vil bruke både bøker og digitale læremidler i opplæringa. Dette forutsetter at alle elever har sin egen PC til disposisjon, slik at han eller hun har tilgang til disse læremidlene både på skolen og hjemme. Nord- Trøndelag fylkeskommune tilbyr derfor alle elever en bærbar PC, og tar en betydelig del av kostnadene med ordningen. Lærebøker som lånes ut gjennom gratis læremiddelordning, er skolens eiendom. De skal derfor leveres tilbake ved skoleårets slutt eller ved avbrutt skolegang. Hvis bøkene ikke blir innlevert blir det sendt erstatningskrav. Skolen vil kreve erstatning ved tap eller skade. Ved manglende betaling blir det sendt til inkasso med tilhørende kostnader. Alle elever må levere underskrevet avtale for lån av PC og lærebøker før de får låne. Du finner mer informasjon om trykte og digitale læremidler på skolens hjemmeside. 33. ORDENSREGLEMENT Vi har et eget ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Nord-Trøndelag. Reglementet vil til enhver tid være oppdatert på skolens hjemmeside under lenken Elevsider. 7 EGNE REGLER FOR STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE Vi vil utarbeide egne lokale tilleggsregler for Steinkjer videregående skole under 7. Ved Steinkjer videregående skole er det utarbeidet egne «husregler», som et tillegg til de seks første paragrafene. Disse husreglene henger i alle klasserom på skolen, og de ligger på skolens hjemmeside under lenken Elevsider.

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

SKOLEGUIDE 2014 / 2015

SKOLEGUIDE 2014 / 2015 SKOLEGUIDE 2014 / 2015 Innhold: Hilsen fra rektor s. 2 Skolens overordnede mål s. 3 Trivselsregler s. 3 Å være elev i videregående skole s. 3 Skolens utdanningstilbud s. 4 Basisgruppa s. 5 Vurdering s.

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2012/2013 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 2 Innhold Skolens ledelse 5 Vel møtt til nytt skoleår 7 Husregler 8 Undervisningstilbudet på St. Olav vgs 11 Skolerute 2014-2015 12 St. Olav fra A til Å 14 BESØKSADRESSE:

Detaljer

Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer.

Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer. Overskriftene Elevhåndboka kan være korte 15 eller 16 lange Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer. Innhold Adresse... 1 Rektor ønsker velkommen...

Detaljer

Velkommen til Holmestrand videregående skole

Velkommen til Holmestrand videregående skole Velkommen til Holmestrand videregående skole For elever Dette skrivet inneholder informasjon om videregående opplæring og om skolen. Et godt arbeids- og læringsmiljø Den viktigste forutsetningen for god

Detaljer

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE NAVN: KL: SKOLEGUIDE 2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE 2 INNHOLD 1. Hilsen fra rektor side 3 2. Skolebygget «4 3. Hvordan skolen styres «5-7 4. Personaloversikt «8-9 5. Nyttige opplysninger

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag.

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. Vi håper håndboken vil være til nytte. Finner du det du lurer på i denne, før du spør noen andre, sparer

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE

GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE SKOLEÅRET 2015-2016 2 ORIENTERING TIL ELEVENE Gauldal videregående skole har sine røtter fra tidligere skoler: Støren Middelskole, etablert 1934, senere Gauldal realskole

Detaljer

Velkommen til Arendal videregående skole

Velkommen til Arendal videregående skole Velkommen til Arendal videregående skole Kvalitet Inspirasjon Trygghet Studiespesialisering - Påbygning - IB Diploma Programme - Voksenopplæring Service og samferdsel Innhold Skolerute 2014/15... 4 Ringeplan...

Detaljer

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE www.kragero.vgs.no Elevhåndbok skoleåret 2005 2006 For deg mellom 18 og 25 18-25 er et fordelsprogram for kundene våre mellom 18 og 25 år. Den største fordelen tror vi er at

Detaljer

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16 VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 Innhold Innledning 4 Organisering 6 Studietilbud 7 Skolens opplæringstilbud 8 Skolens ledergruppe og fellesledelse 9 Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10 Skolebrosjyre

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole Informasjonshefte 2014/2015 Løkenåsen skole 1 Innhold Løkenåsen skole... 1 Forord... 4 Viktige telefonnummer og adresser:... 4 "Formålsparagrafen"... 5 Løkenåsen skole... 5 Løkenåsen skoles visjon og pedagogisk

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer