Steinkjer videregående skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Steinkjer videregående skole"

Transkript

1 Steinkjer videregående skole Informasjon 2015/2016 Steinkjer videregående skole Besøksadresse: Elvenget 10, 7716 Steinkjer Postadresse: Pb Sørsileiret, 7708 Steinkjer Telefon: E-post: Hjemmeside:

2 1 Innholdsfortegnelse 1. HILSEN FRA REKTOR 2 2. LEDELSEN 3 3. FAGKOORDINATORER OG TEAMKOORDINATORER 5 4. FORMIDLINGSKOORDINATOR 5 5. KARRIEREVEILEDERE 6 6. SOSIALPEDAGOGISK GRUPPE 6 7. PPT 8 8. KONTAKTLÆRERE 8 9. MERKANTIL TJENESTE DRIFTSTEKNISK TJENESTE/VAKTMESTRENE IKT-TJENESTE RENHOLDSTJENESTEN KANTINETJENESTEN VASKERITJENESTEN BIBLIOTEKET SKOLEHELSETJENESTEN UTVIDET SKOLEHELSETJENESTE (BUP) ELEVRÅDSSTYRET 2015/ ELEVENES VERNETJENESTE ELEVORGANISASJONEN FOTOGRAFERING STIPEND FRA LÅNEKASSEN ELEVSKAP ELEVSKADE / DEKNING AV UTGIFTER FORSIKRINGSORDNINGER FOR SKOLEELEVER SKOLESKYSS ID-KORT/SKOLEBEVIS (FLERBRUKSKORT) TIMEPLAN OG PEDAGOGISK ÅRSPLAN STEINKJER TEKNISKE FAGSKOLE VOKSENOPPLÆRING OG EKSTERNE KURS VOKSENOPPLÆRING TRYKTE OG DIGITALE LÆREMIDLER ORDENSREGLEMENT RUTINER OG PROSEDYRER MOBBING OG RUS ORDEN I KLASSEROM, PÅ KJØKKEN OG I SPESIALROM IKT-REGLEMENT TOBAKKSFORBUD GRATISPRINSIPPET PARKERING UTVIDET BRANNINSTRUKS KART OVER SKOLEN HVEM SVARER PÅ HVA? SKOLERUTE 2015/ Vi viser også til skolens hjemmeside: Skolen ønsker alle vel møtt til et nytt skoleår. Ta vare på dette heftet, og les det grundig. Her finner du mye nyttig informasjon om skolen.

3 2 1. HILSEN FRA REKTOR Velkommen til et nytt skoleår! Vi gleder oss til å ta imot nye og tidligere elever til et nytt skoleår! Dere har nå kommet inn på en skole med mange nye bygninger med moderne klasserom, kantine og idrettshall. På Steinkjer videregående skole er det også store utearealer som elevene kan bruke både til ulike sosiale aktiviteter og i læringsarbeidet. Dette skoleåret vil vi ha spesielt fokus på nærvær. Målet er at det skal være er en høy terskel for fravær fra skolen, og å hjelpe eleven til god gjennomføring av skoleåret. Vi vil kontinuerlig følge opp alt elevfravær, og vi vil ha en tett dialog og samarbeid med foresatte/foreldre. Skolen satser også på klasseledelse og vi vil ha god tilbakemeldingskultur. Steinkjer videregående skole har som mål at alle elever skal føle seg trygge, trives godt og utvikle seg sammen i et godt lærings- og skolemiljø. Med daglig oppmøte på skolen og en god innsats i eget læringsarbeid, er det store muligheter for at dere vil legge et solid grunnlag for voksenlivet, både i forhold til videre studier og framtidig yrkeskarriere. Høsten 2015 vil 1100 elever og 230 ansatte ha sin arbeidsplass ved Steinkjer videregående skole. I tillegg kommer voksenopplæring (inntil 250 elever), fagskolen (inntil 150 studenter), fengselsundervisning og annen kursvirksomhet. Steinkjer videregående skole er til for deg. Skolen har til sammen 10 av 12 mulige utdanningsprogram: Restaurant- og matfag Service og samferdsel Design og håndverk Teknikk og industriell produksjon Bygg og anleggsteknikk Studiespesialisering (ST) Idrettsfag (ID) Medier og kommunikasjon Helse- og oppvekstfastfag Elektrofag Vår viktigste oppgave er å hjelpe elever i arbeidet med den faglige og personlig utviklingen for at dere skal bli best mulig rustet til å møte arbeids- og voksenlivet etter fullført videregående utdanning. Skal vi lykkes med det, må vi spille på lag i arbeidet med å skape et best mulig læringsmiljø. Å skape en god skole krever aktiv medvirkning fra alle. Sett deg realistiske mål og du vil nå dem gjennom målrettet innsats. Skolen legger vekt på god elevmedvirkning og et velutviklet elevdemokrati. Derfor er det viktig at elever deltar i skolens styringsorganer; elevrådet, skoleutvalget og skolemiljøutvalget. Målet er å få til en god skole der elever og ansatte trives, og der du som er elev får et maksimalt læringsutbytte. Vel møtt til et nytt og spennende skoleår! Med hilsen Bente G. Svenning, rektor

4 3 2. LEDELSEN Rektor Bente G. Svenning er skolens øverste leder. Rektor har overordnet ansvar for skolens totale virksomhet; pedagogisk arbeid, kvalitetsarbeid, økonomi og utviklingsarbeid/utviklingsplan. Rektor er også administrerende leder for Steinkjer Fagskole. Kontorsted: Administrasjonsavdelingen (i bygg B). Assisterende rektor Liv Karin Olsen Flak vil ha særlig ansvar for å legge grunnlaget for den pedagogiske ledelsen og for formidling av skolens verdigrunnlag og mål og for å inspirere og tilrettelegge for læring og utvikling på skolestedet. Assisterende rektor har også et overordnet ansvar for sosialpedagogisk arbeid, PPT, karriereveiledning, biblioteket og arbeid med dokumentasjon og gjennomføring av eksamen. Kontorsted: Administrasjonsavdelingen (i bygg B). Administrasjonsleder Kåre Prestmo har særlig ansvar for økonomistyring, forvaltning av skoleanlegget, skolens samlede driftsfunksjoner og merkantile tjeneste. Kontorsted: Administrasjonsavdelingen (i bygg B). Avdelingsledere Studiespesialisering, påbygging, medier og kommunikasjon: Tore Mølnvik Tore Mølnvik har ansvar for elever på medier og kommunikasjon, Vg3 studiespesialisering og påbygging. I tillegg har han ansvar for samfunnsfag og engelsk. Studiespesialisering: Bjørg Helland Bjørg Helland har ansvar for elever på Vg1 og Vg2 studiespesialisering. I tillegg har hun ansvar for norsk og fremmedspråk. Studiespesialisering og idrettsfag: Stian Ludvigsen Stian Ludvigsen har ansvar for alle elever på idrettsfag. I tillegg har han ansvar for realfag, idrettsfag og kroppsøving. Disse tre avdelingslederne har et samlet faglig og pedagogisk ansvar for de studieforberedende utdanningsprogrammene ST og ID, samt fellesfagene på hele skolen. Kontorsted: Førsteetasjen i bygg F Elevtjenesten og OKINT (opplæring for kriminalomsorgen i Nord- Trøndelag): Hilde Stubbe Hynne Hilde S. Hynne har ansvar for det sosialpedagogiske og spesialpedagogiske arbeidet ved skolen. Hun har ansvar for skolens

5 sosialpedagogiske gruppe, som består av miljøarbeider, sos.ped.- rådgiverne, spes.ped.-koordinatorene og OT. Avdelingsleder har også ansvar for OKINT, som er en del av fengselsundervisningen i Norge. Kontorsted: Elevtjenesten (i bygg B) bak resepsjonen. 4 Helse- og oppvekstfag og alternativ opplæring (AO): Kari Trøan Aune Avdelingsleder har faglig og pedagogisk ansvar for avdelingen. Kontorsted: Bygg B. Teknikk og industriell produksjon og elektrofag: Arve Austheim Avdelingsleder har faglig og pedagogisk ansvar for avdelingen, samt faglig samhandling og oppfølging med Steinkjer fagskole. Kontorsted: Gangbroen mellom bygg A og C Bygg- og anleggsteknikk, service og samferdsel, design og håndverk og restaurant- og matfag: Arne Bratberg Avdelingsleder har faglig og pedagogisk ansvar for avdelingen. Kontorsted: Gangbroen mellom bygg A og C Voksenopplæring og eksterne kurs: Ove Morten Haugan Avdelingsleder koordinerer skolens utadrettede virksomhet gjennom å tilby kurs og voksenopplæring. Ove Morten Haugan har for tiden permisjon i deler av stillingen sin på grunn av politisk arbeid. Kontorsted: Administrasjonsavdelingen (i bygg B). Inspektørene Toril Aunan, Ingunn Barli, Bjørn Tore Stene og Frank Christiansen arbeider blant annet med timeplanlegging, dokumentasjon (vitnemål og kompetansebevis), realkompetansevurdering og eksamen inkl. privatisteksamen. Alle tre jobber med saker som er spesielt knyttet mot elevene. Bjørn Tore Stene jobber fram til Kontorsted: Administrasjonsavdelingen (i bygg B) Personalrådgiver Gunn Lisbeth Nordstrøm jobber med personalsaker og HR, og har en støttefunksjon for alle ledere med personalansvar, særlig når det gjelder forvaltning av lover, avtaler og regelverk, oppfølging av fylkeskommunens retningslinjer for personalarbeid m.v. Kontorsted: Administrasjonsavdelingen (i bygg B) Renholdsleder Rita Marie Skjermo har faglig ansvar og personal- og økonomiansvar for skolens renholdstjeneste. I tillegg har hun ansvar for utleievirksomheten, vaskeritjenesten og koordinerings-ansvar for orden. Kontorsted: Ved restaurant- og matfag (i bygg A).

6 5 Utviklingsleder for idrettsfag Pål Wærum koordinerer utviklingsarbeid innen idrettsfagene og kroppsøving i samarbeid med avdelingsleder. Det innebærer blant annet å utvikle samarbeid med eksterne partnere og videreutvikle det idrettsfaglige tilbudet til alle elever på idrettsfag. 3. FAGKOORDINATORER OG TEAMKOORDINATORER Fagkoordinatorene har koordineringsansvar for sine fag- og programområder og skal blant annet være pådrivere i utviklingsarbeid. Skolen har følgende fagkoordinatorer og teamkoordinatorer: Henrik Sandstad i idrettsfag og kroppsøving Marianne Følling i norsk Nina Rygh Storli i språkfag (engelsk og fremmedspråk) Mads Braarud i samfunnsfag Vidar Sandstad i realfag Rannveig Skillingstad på medier og kommunikasjon Christer Grønnesby på TIP Jan Inderdal på elektrofag Steinar Nilsen på BAT Terje Walderhaug på RM Ingri Aunøien, Stein Erik Aalberg og Rita Roel på HO Mary Ann Bruem på Service og samferdsel Svein Eirik Nilsen på AO 4. FORMIDLINGSKOORDINATOR Med bakgrunn i fylkestingets målsetting om at flere ungdommer skal ha faglig framgang og gjennomføre videregående opplæring, har det i 2015 blitt opprettet nye stillinger som formidlingskoordinatorer ved de videregående skolene med yrkesfaglige utdanningsprogram i Nord- Trøndelag. Roger Lyngås er formidlingskoordinator for Steinkjer videregående skole og Mære landbruksskole. Formidlingskoordinator skal være pådriver og bidra til økt formidling av lærlinger og lærekandidater og han skal videreutvikle nettverk og samarbeid mellom videregående skole, opplæringskontorene og arbeidslivet. Kontorsted: 3. etasje i bygg C

7 6 5. KARRIEREVEILEDERE Frank Brevik, Nina Bartnes Skrattalsrud og Torill Bostadløkken er karriereveiledere. De gir veiledning og råd i forbindelse med valg av utdanning og yrke. Kontorsted: Bak servicetorget, i bygg B Frank Brevik Nina Bartnes Skrattalsrud Torill Bostadløkken 6. SOSIALPEDAGOGISK GRUPPE Rådgivingstjenesten er delt mellom sosialpedagogiske rådgivere og karriereveiledere. Svein Inge Bratberg er miljøarbeider. Han skal være der elevene er og følge opp elever som faller litt utenfor. I tillegg er miljøarbeider er elevrådets kontaktperson og har en del koordineringsoppgaver innenfor den sosialpedagogiske tjenesten. Kontorsted: Bak servicetorget, i bygg B Einar Liff og Nina Værdal er sosialpedagogiske rådgivere. De hjelper elever med personlige og sosiale vansker. Kontorsted: Bak servicetorget, i bygg B Einar Liff Nina Værdal

8 7 Spes.ped.koordinatorene Hilde Stubbe Hynne og Grete Gravaas arbeider blant annet med innhold, ressursfordeling og organisering av særskilt tilrettelagt opplæring, spesialpedagogiske hjelpemidler og spesialpedagogisk utviklingsarbeid. Kontorsted: Elevtjenesten bak servicetorget, i bygg B. Hilde S. Hynne Grete B. Gravaas OT-rådgiverne Aud Randi Johnsen og Astrid Hoem er en del av OTtjenesten i Invest (Inderøy, Verran, Steinkjer) og Leksvik. Oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag er organisert i fagteam, og fagteamet i region Invest og Leksvik har pr. i dag tre OT-rådgivere. De tar kontakt med ungdommer som ikke er i videregående opplæring. Videre kartlegger de den enkelte ungdoms behov og de forsøker å bidra slik at den enkelte kommer i gang med opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak. OT inngår også i det sluttforebyggende arbeidet ved skolen. OT-rådgiverne ved Steinkjer vgs. er en del av skolens sosialpedagogiske team. De har ansvar for elever hjemmehørende i Verran kommune og Steinkjer kommune. Kontorsted: Elevtjenesten bak servicetorget, i bygg B Astrid Hoem Aud Randi Johnsen

9 8 7. PPT De videregående skolene i Steinkjer (Steinkjer vgs og Mære landbruksskole) samt Leksvik vg. skole har felles pedagogisk-psykologisk tjeneste. Skolenes to PP-rådgivere er Andreas Dahlum og Silje Skevik. PPT gir rådgiving til skolens fagpersonale og hjelp til enkeltelever så langt som mulig, eller ordne med undersøkelse/behandling hos andre. Kontorsted: Elevtjenesten bak servicetorget, i bygg B Silje Skevik Andreas Dahlum 8. KONTAKTLÆRERE Alle elever skal ha en kontaktlærer. I Opplæringsloven står det at «Klassen eller basisgruppa skal ha ein eller fleire lærarar (kontaktlærarar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld klassen eller basisgruppa og dei elevane som er der, mellom anna kontakten med heimen». Kontaktlæreren har mange oppgaver. Først og fremst skal han/hun være klassens leder. Dette innebærer blant annet å følge opp hver enkelt elevs personlige, faglige og sosiale utvikling. Kontaktlæreren skal også følge opp klassemiljøet og elevdemokratiet ved å ha jevnlige møter med klassen og gjennomføre minst to individuelle elevsamtaler med hver elev hvert skoleår. De fleste kontaktlærere ved Steinkjer videregående skole har ansvar for cirka 15 elever. Noen har færre og noen få har flere. 9. MERKANTIL TJENESTE Skolens merkantile tjeneste er inndelt i servicetorg (informasjon og sentralbordtjeneste), arkiv/dokumentasjon, ressurssenter/ voksenopplæring, elevsaker, personal/lønn og økonomi. Følgende

10 9 personer har sine oppgaver i denne tjenesten: Heidi H. Aunan (faglig koordinator), Sidsel Frigaard, Hilde Vist, Berit Skjelvan, Turid Antonsen, Gyri Jensen og Jorunn Hammer. Frida Sofie Lian og Marlene Anfinnes er lærlinger. I tillegg er Anders Susegg og Torjus Gynnild assistenter/internpostbud. Kontorsted: første etasje i bygg A og i administrasjonsavdelingen i bygg B Skolens servicetorg har følgende åpningstid: kl DRIFTSTEKNISK TJENESTE/VAKTMESTRENE Jørn Bilstad, Bjørn Rafaelsen, Roar Storstad utgjør skolens driftstekniske tjeneste. De har ansvar for vedlikehold av bygninger og uteanlegg, tilsyn og kontroll av varme- og ventilasjonsanlegg, samt serviceoppgaver med spesielt vekt på oppfølging av brukere/kunder. 11. IKT-TJENESTE Henrik Stjern Vanebo (faglig koordinator), John Kristian Aasen, Andreas Røli (permisjon fram til ) og Ida E. Veiseth utgjør skolens IKT-tjeneste. Tobias Hanssen Busch er lærling. IKT-tjenesten har hovedansvar for den daglige driften av skolens dataanlegg og audiovisuelle hjelpemidler. De samarbeider med skoleledelsen ved planlegging og vedlikehold av installasjoner, samt nyanskaffelser og vedlikehold av AV-materiell. Servicedisk: bak servicetorget i bygg B Åpningstid: kl og kl RENHOLDSTJENESTEN Renholdstjenesten ledes av Rita Marie Skjermo. Skolens renholdsteam sørger for et faglig godt og hygienisk forsvarlig renhold. De fleste renholderne har fagbrev som renholdsoperatører. I samarbeid med elever og øvrige ansatte bidrar de til orden og trivsel i skolens lokaler. Følgende medarbeidere er tilknyttet renholdstjenesten: Ingela Tiller (koordinator), Vigdis Lyngstad, Hild Thiedemann, Oddrun Volden Vikan, Anne Grete Blomset, Solvår Tønne, Åse Riis, Åse Johansen, Eli Anita Vikan og Inger-Lise Meldal.

11 13. KANTINETJENESTEN Elevkantina finner du midt i skolen, rett innenfor hovedinngangen. Kantina har samme utsalgssted for både elever og lærere. 10 Kantinas åpningstid: kl Vi har variert utvalg av kalde og varme drikker, kald og varm mat. Følgende medarbeidere er tilknyttet kantinetjenesten: Inger Kaspersen (faglig koordinator), Kari Finstad, Siri Reitan og Eva Ertsås. Kantinelokalet er åpent hele dagen og kan benyttes av elevene i hele skoletiden. Kantina er skolens møteplass nr. èn for alle elevene. Vi håper at du vil bruke kantina og bidra til at den vil være en trivelig møteplass for alle elevene ved skolen. Dette betinger at alle som bruker kantina rydder opp etter seg. Det er innført et ordensmannsystem hvor elever har ansvar for å se til at det holdes orden under matpausen. Turnus er satt opp på oppslagstavla ved kantineutsalget. 14. VASKERITJENESTEN Skolen har eget vaskeri, som er betjent av Åse Riis. Her vaskes tøy som brukes i undervisningen. 15. BIBLIOTEKET Skolens bibliotek finner du ved kantina, innenfor hovedinngangen, og er nytt og velutstyrt. Her finner du bøker, filmer, brettspill, magasiner, tidsskrifter, og aviser. Du kan også oppleve kunstutstillinger, og sjekke nyinnkjøpte bøker og filmer. Biblioteket tilbyr Norgeslån, det vil si at vi kan låne inn bøker og filmer til deg fra andre bibliotek i landet. Kom gjerne med innkjøpsønsker. Biblioteket har to grupperom og mange arbeidsplasser, for å gjøre skolearbeid. Ta hensyn slik at alle får arbeidsro. Å låne på biblioteket er gratis, men alt må registreres og leveres tilbake etter endt lånetid. Du må vise skolebevis eller annet id-kort for å få låne. Biblioteket betjenes av Anniken Bjørnes, Torkil Kvaran og Hilde Lovise Fossvik. De kan for eksempel hjelpe deg å finne stoff til emner du jobber med, eller anbefale bøker og filmer.

12 På skolens hjemmeside finner du informasjon om biblioteket. Her kan du også søke i alt vi har til utlån, og reservere det du ønsker å låne. Ønsker du å følge med på det som skjer i biblioteket, og få tips om nye bøker anbefaler vi bibliotekets facebookside: Åpningstid: kl SKOLEHELSETJENESTEN Skolehelsetjenesten består av helsesøster og skolepsykolog. Skolelege kan kontaktes ved behov. Skolehelsetjenesten er til stede: mandag til torsdag med "åpen dør" fra kl , hvor elever og foreldre kan ta kontakt angående elevers helse. Aktuelle tema kan være; helseopplysning, prevensjonsveiledning, chlamydiatester eller bare noen å snakke med. Skolehelsetjenesten samarbeider med lærere og kan ta del i undervisning i enkelte sammenhenger. Kontaktinformasjon skoleåret Kjersti Solberg, helsesøster, til stede mandag/torsdag. Telefon: Janne Bache, helsesøster til stede mandag/tirsdag/onsdag/torsdag. Telefon: Kontorsted: Elevtjenesten bak servicetorget, i bygg B Du kan også kontakte Skolehelsetjenesten via It s-learning. Helsestasjon for Ungdom på Rådhuset er åpen tirsdag og torsdag UTVIDET SKOLEHELSETJENESTE (BUP) Den utvidede skolehelsetjenesten er et samarbeid mellom BUP, skolen og Steinkjer kommune. Ordningen innebærer at personale fra BUP er til stede ved skolen som et supplement til eksisterende skolehelsetjeneste.

13 Noen ganger har vi det bra, noen ganger har vi det ikke bra. Begge deler handler om hvordan vi tenker og føler oss. Den psykososiale helsetjenesten kan hjelpe deg med å finne ut av problemet og eventuelt hva som er lurt å gjøre videre for å komme ut av det. De har taushetsplikt. Sosionom Borghild Hegdahl eller psykolog fra BUP vil være til stede på skolen tirsdager og onsdager. Elever kan gi beskjed om behov for samtale ved å skrive i bok som ligger i servicetorget. Kontorsted: Elevtjenesten bak servicetorget, i bygg B Både skolehelsetjenesten og ansatte fra BUP har taushetsplikt ELEVRÅDSSTYRET 2015/2016 Elevrådsstyret for 2015 er valgt. Nytt valg blir i desember. Alle klasser skal velge tillitselever et par uker etter skolestart. Hver avdeling har et styremedlem- og i de avdelinger hvor styremedlemmet har sluttet må det velges nytt styremedlem. Dette styremedlemmet velges ut fra tillitselevene på avdelingen. Elevrådsstyret vil gå rundt i klassene og informere om elevrådsarbeidet de to første skoleukene og motivere, slik at vi får tillitselever som er engasjerte og motiverte. Det er viktig at alle elever tar valget av tillitselev seriøst. Et godt elevråd med motiverte tillitselever er avgjørende for å få et velfungerende elevdemokrati. Informasjon til elevrådet vil bli gitt via It s Learning. Miljøarbeider Svein Inge Bratberg er kontaktperson og mentor for elevrådet.

14 ELEVENES VERNETJENESTE Elevene i klassen velger sitt verneombud i september. Verneombudene vil, i samarbeid med verneleder, fremme tiltak som kan forebygge ulykker og helseskader. Bjørn Tore Stene og Frank Christiansen ivaretar funksjonen som verneleder. Bjørn Tore Stene Frank Christiansen 20. ELEVORGANISASJONEN Elevorganisasjonen er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-organisasjon for elever i den videregående skolen i Norge. Organisasjonen skal fremme elevenes felles og individuelle interesser ovenfor skolemyndigheter og samfunnet ellers. Elevorganisasjonen tar kun standpunkt i skolepolitiske saker der det er bred enighet om disse blant medlemmene. Elevorganisasjonen baserer hoveddelen av aktiviteten på aktivisering av medlemsmassen ved å bistå enkeltmedlemmer, elevråd og fylkeslag. Steinkjer videregående skole er kollektivt tilsluttet Elevorganisasjonen, men den enkelte elev har rett til å reservere seg mot å stå kollektivt tilsluttet. Elevorganisasjonen: 21. FOTOGRAFERING Det blir tatt portrettbilder ved skolestart og gruppebilde av klassene i september. Portrettserie og katalog med bilder av alle skolens klasser kan bestilles fra fotofirmaet.

15 22. STIPEND FRA LÅNEKASSEN Du betaler ingen ting for selve opplæringen ved en videregående skole. Ved skolestart vil du få utlevert lærebøker og en bærbar datamaskin. Både lærebøkene og datamaskina får du leid av fylkeskommunen. For å leie datamaskina må du betale ca. kr. 970 for skoleåret (noe mer for elever ved MK). Dette er det samme beløpet du som elev får som minimumsstipend fra Statens Lånekasse. Ettersom du låner bøker og datamaskin, må du behandle disse deretter. Dersom bøkene blir dårlig behandlet slik at de ikke kan lånes ut på nytt, vil du få en regning fra skolen ved skoleårets slutt. De fleste elevene kan søke om lån og stipend fra lånekassen. Vi vil i denne forbindelse vise til lånekassens hjemmesider: Der vil du se at lånekassen, etter søknad, deler ut et utstyrsstipend som skal dekke det meste av kostnadene ved leie av datamaskin, kjøp av arbeidstøy, verneutstyr og materiell/utstyr som er påkrevet for å delta i opplæringen. Du kan få hhv. kr 967, kr eller kr i utstyrsstipend, avhengig av hvilken utdanning du tar. Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend. Se 23. ELEVSKAP Alle elever får tilbud om skap for oppbevaring av skolemateriell. Tildelingen skjer avdelingsvis. Det kreves særskilt hengelås, som kan kjøpes i ekspedisjonen («selvkostprinsippet»). Den enkelte elev er selv ansvarlig for oppbevaringen. Dette ansvaret omfatter både skolemateriell og privat utstyr. Vi ber om at alle elever tømmer sine garderobeskap og PC-skap for skolemateriell og privat utstyr før sommerferien. Siste frist vil være tirsdag 21. juni 2016 kl Skap som ikke er tømt innen fastsatt tid vil bli åpnet, tømt og rengjort. Skolen tar ikke ansvar for ikke avhendet materiell/utstyr. 24. ELEVSKADE / DEKNING AV UTGIFTER Hvis en elev skader seg, og skaden er av et slikt omfang at vedkommende må til lege, skal læreren skrive ut et skademeldingsskjema som skolen sender til NAV. Deretter er saken et forhold mellom eleven og NAV. 14

16 NAV-kontoret eleven tilhører vil, etter individuell vurdering av hvert tilfelle, refundere dokumenterte utgifter eleven har til eventuelt transport til/fra lege og behandlingsutgifter. Det er viktig at eleven tar vare på kvitteringer som søkes refundert, og vi presiserer at ingen kvitteringer skal leveres skolen. Eleven får svar direkte fra NAV etter innsendt skademeldingsskjema FORSIKRINGSORDNINGER FOR SKOLEELEVER Elever i videregående skoler er ulykkesforsikret. Forsikringen gjelder også på vei til og fra skolen, samt på reiser til arrangement/-utplassering i skolens regi. 26. SKOLESKYSS Skoleskyssordningen: Skoleskyssordningen gjelder for elever som går på et videregående opplæringstilbud som omfattes av opplæringsloven. Ordningen gjelder likevel ikke for de som følger kurs spesielt organisert for voksne. Reisekort: Elever/studenter fra Nord-Trøndelag, som har daglig skolevei på minimum 6 km en vei, kan søke om gratis reisekort. Funksjonshemmede elever som må ha spesiell skyss, har rett til fri skyss uten hensyn til minsteavstand. Skyssgodtgjørelse: Dersom det ikke er mulig å benytte rutegående transportmiddel, eller at ventetiden blir over 2 timer, kan det søkes om skyssgodtgjørelse. Dersom det går rutegående transportmiddel bare en del av skoleveien, kan det søkes skyssgodtgjørelse for den resterende del, når denne er minst 3,5 km en vei. Skyssgodtgjørelse utbetales etterskuddsvis inntil to ganger pr. år. Skyss i forbindelse med utplassering i arbeidslivet: Elever som er utplassert i henhold til godkjent læreplan, har rett til fri skyss/full skyssgodtgjørelse på samme vilkår som gjelder for daglige skolereiser. Ekstraordinær skyss i forbindelse med sykdom/skade:

17 Elever som på grunn av midlertidig skade/sykdom har behov for spesiell skyss, skal forholde seg slik: Lege må skrive ut attest om at spesiell skyss er nødvendig, samt oppgi tidsrommet for den spesielle skyssen. Eleven leverer legeattesten til skolens informasjonstjeneste (servicetorg), som bestiller nødvendig skyss. Gebyr: Elever som har tapt sitt skyssbevis, må betale et gebyr på kr. 50,- for utstedelse av et nytt skyssbevis. Elever/studenter fra andre fylker enn Nord-Trøndelag: Elever/studenter fra andre fylker enn Nord-Trøndelag kan søke sine heimsteds fylker om skyssgodtgjørelse for daglig skoleskyss. Enkelte fylker gir også tilskudd til helgereiser ID-KORT/SKOLEBEVIS (FLERBRUKSKORT) Alle elever må ha ID-kort. ID-kortet brukes som legitimasjon/skolebevis, lånekort i biblioteket og til kopiering/utskrift. Kortet er i plast og har størrelse som bankkort. Ved kopiering og utskrifter må ID-kortet benyttes. Datasystemet er basert på at eleven har full kontroll på egne utskrifter ( follow me -funksjon). Dersom du mister ID-kortet ditt kan skolen utstede nytt kort for kr Ta kontakt med servicetorget.

18 TIMEPLAN OG PEDAGOGISK ÅRSPLAN Skolens timeplan kommende skoleår: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Matpause Matpause Matpause Matpause Matpause Felles møtetid lærere Timeplaner vil være tilgjengelig på skolens hjemmeside på WebUntis. Pedagogisk årsplan ligger på skolens hjemmeside. Skolen lager en egen eksamensplan for våren STEINKJER TEKNISKE FAGSKOLE I samarbeid med Hadsel tekniske fagskole i Nordland tilbyr skolen elektrolinje med fordypning elkraft, som et nettbasert tilbud. For å bli tatt opp som student ved fagskolen kreves fagbrev og praksis. Trond Melgård er fagskoleleder. Kontorsted: Bygg C 30. VOKSENOPPLÆRING OG EKSTERNE KURS Som en konsekvens av skolens brede faglige tilbud, har vi tilgang til fagfolk med forskjellig typer kunnskap både yrkesfaglig og allmennrettet. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi benyttes aktivt som et verktøy innen en rekke fagområder, noe som åpner for muligheter også i kurssammenheng. Vi tilbyr ferdige kurs samt tilpassede løsninger innen hele vårt kompetansefelt. Gjennom vårt eksterne nettverk kan vi dekke ytterligere behov for kompetanse. Vi tilbyr opplæring som leder frem til studiekompetanse, samt fagbrev innen en rekke områder. Tilbudene har en fleksibel form hvor tradisjonell undervisning kombineres med moderne teknologi og tidsaktuelle læringsformer. Vi tilbyr kunnskapsutvikling på de voksnes premisser.

19 Av kurs vi tilbyr nevnes IKT-kurs, i stor grad systemrettede kurs samt intensive kurs for de som gjenstår med ett eller flere fag for å få bestått sluttkompetanse. I praksis kan et kurs eller seminar hos oss, i omfang være alt fra noen timer til mange dager. Enten vi får henvendelser, eller vi initierer aktivitet selv, er vi en mulig partner for kunnskapsutvikling. Vårt arbeidsområde er under kontinuerlig endring, noe som gjør at det hele tiden er fokus på og arbeid med brukerrettede tilbud - også med skolens samfunnsrolle som bakteppe. Utviklingsarbeid, eksempelvis gjennom prosjekter, er eksempler på det siste. Skolens kantinetjeneste og støttefunksjoner for øvrig gjør at vi kan tilby "totale" kurstilbud tilpasset dagens forventninger VOKSENOPPLÆRING Vi har et omfattende tilbud innen voksenopplæring. Voksne som søker om videregående opplæring, får en realkompetansevurdering som danner grunnlag for det videre løp. En realkompetansevurdering innebærer at vi ser på både formell kompetanse og kompetanse ervervet gjennom yrkesliv o.a. Se for øvrig vår hjemmeside (under ressurssenter) for ytterligere informasjon. Ove M. Haugan Administrasjon Berit Skjelvan Administrasjon Ingrid S. Myhre Realkompetansevurdering (yrkesfag) Rita Skjermo Realkompetansevurdering (renholdsfag) Bjørn Tore Stene/ Frank Christiansen Realkompetansevurdering

20 TRYKTE OG DIGITALE LÆREMIDLER Bakgrunn Fylkestinget i Nord-Trøndelag har bestemt at elever i videregående opplæring skal disponere egen bærbar PC. Utgangspunktet er at digitale ferdigheter inngår som en av fem grunnleggende ferdigheter i alle læreplaner. Bærbar PC og læremidler for elever som starter i videregående opplæring Skolene vil bruke både bøker og digitale læremidler i opplæringa. Dette forutsetter at alle elever har sin egen PC til disposisjon, slik at han eller hun har tilgang til disse læremidlene både på skolen og hjemme. Nord- Trøndelag fylkeskommune tilbyr derfor alle elever en bærbar PC, og tar en betydelig del av kostnadene med ordningen. Lærebøker som lånes ut gjennom gratis læremiddelordning, er skolens eiendom. De skal derfor leveres tilbake ved skoleårets slutt eller ved avbrutt skolegang. Hvis bøkene ikke blir innlevert blir det sendt erstatningskrav. Skolen vil kreve erstatning ved tap eller skade. Ved manglende betaling blir det sendt til inkasso med tilhørende kostnader. Alle elever må levere underskrevet avtale for lån av PC og lærebøker før de får låne. Du finner mer informasjon om trykte og digitale læremidler på skolens hjemmeside. 33. ORDENSREGLEMENT Vi har et eget ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Nord-Trøndelag. Reglementet vil til enhver tid være oppdatert på skolens hjemmeside under lenken Elevsider. 7 EGNE REGLER FOR STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE Vi vil utarbeide egne lokale tilleggsregler for Steinkjer videregående skole under 7. Ved Steinkjer videregående skole er det utarbeidet egne «husregler», som et tillegg til de seks første paragrafene. Disse husreglene henger i alle klasserom på skolen, og de ligger på skolens hjemmeside under lenken Elevsider.

Steinkjer fagskole. Informasjon 2015/2016. Steinkjer fagskole Besøksadresse: Elvenget 10, 7716 Steinkjer Postadresse: Pb.

Steinkjer fagskole. Informasjon 2015/2016. Steinkjer fagskole Besøksadresse: Elvenget 10, 7716 Steinkjer Postadresse: Pb. Steinkjer fagskole Informasjon 2015/2016 Steinkjer fagskole Besøksadresse: Elvenget 10, 7716 Steinkjer Postadresse: Pb. 2112 Sørsileiret, 7708 Steinkjer Telefon: 74 11 45 00 E-post: steinkjer.fagskole@ntfk.no

Detaljer

Steinkjer videregående skole Informasjon 2013/2014

Steinkjer videregående skole Informasjon 2013/2014 1 Steinkjer videregående skole Informasjon 2013/2014 Steinkjer videregående skole Besøksadresse: Elvenget 10, 7713 Steinkjer Postadresse: Pb. 2112, 7708 Steinkjer Telefon: 74 12 17 00 E-post: steinkjer.vgs@ntfk.no

Detaljer

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2013/2014 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Rektors hilsen Velkommen til skolestart! Et nytt skoleår står for døren, og du som er elev har alle muligheter foran deg. Hvilke

Detaljer

Steinkjer videregående skole

Steinkjer videregående skole Steinkjer videregående skole Informasjon 2016/2017 Steinkjer videregående skole Besøksadresse: Elvenget 10, 7716 Steinkjer Postadresse: Pb. 2112 Sørsileiret, 7708 Steinkjer Telefon: 74 11 45 00 E-post:

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Hva er videregående opplæring?

Hva er videregående opplæring? Hva er videregående opplæring? 13 utdanningsprogram; 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering 13 utdanningsprogram;

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 Vår visjon: Læring i et inkluderende fellesskap Revidert august 2012 Utviklingsplanen er skolens styringsdokument. Den synliggjør skolens prioriteringer,

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Program Første del (ca. 1 t): Skolen, skoletilbudet og Vg2-året Elevtjenester Skolens regler og rutiner Andre del klassevis Klassen og klassemiljøet

Detaljer

ID UTS.AVS.F.1.8..1 Versjon 0.00 Gyldig fra 14.08.2015 Forfatter EI / GMK Verifisert Godkjent Side 1 av7

ID UTS.AVS.F.1.8..1 Versjon 0.00 Gyldig fra 14.08.2015 Forfatter EI / GMK Verifisert Godkjent <ikke styrt> Side 1 av7 Håndbok kontaktlærer ID UTS.AVS.F.1.8..1 Versjon 0.00 Gyldig fra 14.08.2015 Forfatter EI / GMK Verifisert Godkjent Side 1 av7 Årshjul i klasseledelse - Andøy videregående skole Revidert pr.

Detaljer

Velkommen til Nesodden videregående skole

Velkommen til Nesodden videregående skole Velkommen til Nesodden videregående skole Program: Presentasjon av skolen Dagen i dag Mål, retter og plikter Fraværsreglementet Vurdering Skolemiljøet Samarbeid skole foresatte 540 elever 100 ansatte 24

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

VELKOMMMEN TIL INFORMASJONSMØTE 2013/2014

VELKOMMMEN TIL INFORMASJONSMØTE 2013/2014 VELKOMMMEN TIL INFORMASJONSMØTE 2013/2014 Program Velkommen og kort presentasjon av kontaktlærere i INN 1 og INN 2. Navneskiftet Rektor Hans Kristian Voje informerer om: Skolens forventninger til elevene.

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Program Første del (ca. 1 t): Skolen Foreldresamarbeid Elevtjenester Skolens regler og rutiner Andre del klassevis Klassen og klassemiljøet Fagene

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2016-2017 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Innhold: Ulike nettsteder: www.stfk.no -tjenester-elev. Ser på PC-ordning www.lanekassen.no

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2016-2017 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2017-2018 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen? Inntak på Vg1 på ett av tre prioriterte utdanningsprogram Tre års videregående opplæring

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune 2015- Aust Agder Fylkeskommune 2016 Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. 1 SKOLEREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15 Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Det er forskjell. Velg Hetland!

Det er forskjell. Velg Hetland! Ny topplinje se side 9 Det er forskjell. Velg Hetland! minst ett skritt foran! 600 elevplasser Seks paralleller studiespesialisering (ST) To paralleller medier og kommunikasjon (MK) Moderne og velutstyrt

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

Velkommen til Nøtterøy videregående skole!

Velkommen til Nøtterøy videregående skole! Velkommen til Nøtterøy videregående skole! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning

Detaljer

Halden videregående skole

Halden videregående skole Rektor Arild Rød arirod@ostfoldfk.no Direktetelefon 69 21 66 20 Administrasjonen Porsnes rom A109 Pedagogisk og administrativ leder Pedagogisk ledelse Assisterende rektor Steinar Grønlund stegro@ostfoldfk.no

Detaljer

Velkommen til Nesodden videregående skole

Velkommen til Nesodden videregående skole Velkommen til Nesodden videregående skole Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt 125 ansatte 95 lærere 600+ elever 87 mill kr i budsjett Avdeling på Sunnaas sykehus Eies av Akershus fylkeskommune

Detaljer

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. Geiranger

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. Geiranger Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal Geiranger 26.05.2016 Mange faller av hva gjør vi NAV, 22.05.2016 Side 2 Slutter av ulike årsaker 1 av 3 elever fullfører ikke videregående

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.25: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.25 19.25: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.25 20.30:

Detaljer

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole Vi skal snakke om Opplæringstilbudet i Follo Utdanningsprogrammene våre Å være elev på Nesodden videregående skole Inntaket til videregående skole Utdanningsprogrammer Studieforberedende: Idrettsfag Frogn,

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Nøtterøy videregående skole, 2015 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Tilpasset

Detaljer

VEILEDER SKOLESKYSSREGLEMENT VIDEREGÅENDE SKOLER. Nord-Trøndelag FOR

VEILEDER SKOLESKYSSREGLEMENT VIDEREGÅENDE SKOLER. Nord-Trøndelag FOR VEILEDER SKOLESKYSSREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER i Nord-Trøndelag 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret har heimeadresse)

Detaljer

Bodø videregående skole. Informsjon om vgs

Bodø videregående skole. Informsjon om vgs Bodø videregående skole Informsjon om vgs 06.12.2017 1 06.12.2017 2 06.12.2017 3 Bodin vgs 06.12.2017 4 Fakta om Bodø VGS S-team Skoledag fra 0835-1540 1450 elever Nye lokaler Største vgs skole i Nordland

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Horten videregående skole skoleåret 2016-2017 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.

Detaljer

Elevhåndboka. Strømmen videregående skole 2017/ fra skole til arbeids- og samfunnsliv

Elevhåndboka. Strømmen videregående skole 2017/ fra skole til arbeids- og samfunnsliv Elevhåndboka Strømmen videregående skole 2017/2018 - fra skole til arbeids- og samfunnsliv Innholdsfortegnelse VELKOMMEN SOM ELEV!... 3 HVA KAN DU FORVENTE, HVA SKAL DU BIDRA MED OG HVA ER MÅLET?... 4

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG 2017 2018 VELKOMMEN STUDIESPESIALISERING TIL PÅ HELLERUD2017/2018 VELKOMMEN TIL HELLERUD VGS! Du har kommet inn på

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMARBEID GAULDAL VGS

VELKOMMEN TIL SAMARBEID GAULDAL VGS 23.08.2017 VELKOMMEN TIL SAMARBEID GAULDAL VGS Gauldal videregående skole Trivsel læring kunnskap! Velkommen! Spesielt velkommen til foresatte til 1-årselevene våre. Nytt skoleslag. Opp ett nivå på veien

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER I SØR-TRØNDELAG 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret har hjemmeadresse)

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Velkommen til Jessheim videregående skole

Velkommen til Jessheim videregående skole Velkommen til Jessheim videregående skole Dette er Jessheim videregående skole Bygget i 1972 8 utdanningsprogram 15 000 kvadratmeter 240 ansatte 1150 elever på hovedskolen 60 elever på Ullersmo fengsel

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16. Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16. Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16 Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Velkommen til Skien vgs! Ca 1200 elever 111 går på VO(!) To avdelinger

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14 Onsdag 14. august Skien vgs Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring Fullført = karakter er gitt (IV, 1 6) Karakterene IV og 1 =

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

SOSIALPEDAGOGISK ARBEID RØYKEN Videregående skole

SOSIALPEDAGOGISK ARBEID RØYKEN Videregående skole SOSIALPEDAGOGISK ARBEID RØYKEN Videregående skole Årshjul «Den enkelte elev har rett til å få nødvendig rådgivning, oppfølging og hjelp med å finne seg til rette under opplæringen, ved spesielle faglige

Detaljer

HINNA. Et godt sted å lære, et godt sted å være

HINNA. Et godt sted å lære, et godt sted å være HINNA Et godt sted å lære, et godt sted å være SKOLEÅRET 2017-18 Ca 310 elever fra 8. 10. trinn 106 elever på 8. trinn fra høsten 4 klasser kontaktlærere: 8A: Jan Garvik og Anita Eikevik 8B: Svein Roar

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Blindern vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Blindern vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Blindern vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook, Instagram og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 revidert 23.10.2015 Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 Kurskatalogen gjelder for kurs på videregående som starter i august 2016 og i januar 2017 på Oslo VO Sinsen.

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Foreldremøte vg1. Strand vgs Høst 2017

Foreldremøte vg1. Strand vgs Høst 2017 Foreldremøte vg1 Strand vgs Høst 2017 «Det beste i den enkelte» Visjon Verdier Elevsyn Å være det å bli til som menneske, å dannes, handler om to ting og balansen dem i mellom, nemlig å være og å gjøre

Detaljer

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET Tema i dag: Informasjon om ungdomstrinnet Fravær Utdanningsvalg nytt fag Valgfag Karakterer Regler/ konsekvenser Fremmedspråk Grupper/ kontaktlærer INFORMASJON

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2014/2015 UTDANNINGSMESSA UKE 41 Tirsdag 7. oktober og onsdag 8. oktober Sted:

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Agenda Del 1 Felles informasjon v/ rektor Del 2 Klasseforeldremøter v/kontaktlærer Skolens tilbud DH HO EL MK ID TIP ST ST Satsning innenfor yrkesfagene - Vi trenger gode fagarbeidere

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SØR-TRØNDELAG. Endret 2012

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SØR-TRØNDELAG. Endret 2012 SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER I SØR-TRØNDELAG Endret 2012 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

Grunnkompetanse. Tiltak mot frafall i videregående skole. Heidi Staurheim HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Grunnkompetanse. Tiltak mot frafall i videregående skole. Heidi Staurheim HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Grunnkompetanse Tiltak mot frafall i videregående skole Heidi Staurheim Studierektor/ leder Elevtjenester www.hjalmarjohansen.vgs.no Hjalmar Johansen videregående skole Ca 650 elever Teknikk og Industriell

Detaljer

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse Skoleåret 2014/15 Følg med vår hjemmeside for voksne elever ved Romsdal videregående skole: www.romsdal.vgs.no/voksenopplaering Rett til opplæring etter 4A-3 Fra og med det året

Detaljer

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming Utdanningsprogram 1. Hvilke utdanningsprogram tilbyr din skole Studiespesialisering Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Bygg og anleggsteknikk Design og

Detaljer

Velkommen til Greveskogen! v/konstituert rektor Hanne I. Terland

Velkommen til Greveskogen! v/konstituert rektor Hanne I. Terland Velkommen til Greveskogen! v/konstituert rektor Hanne I. Terland Restaurant og matfag NB: husk Grevinnen Musikk og drama Studiespesialiserende Service&samferdsel Innføringsklasser for unge innvandrere

Detaljer

Velkommen til Jåttå vgsjåttå videregående skole

Velkommen til Jåttå vgsjåttå videregående skole Velkommen til Jåttå vgsjåttå videregående skole Agenda Generell orientering om skolen o Generelt o Elevtjenesten o Fraværsordning o Kap 9A i Opplæringsloven o Litt til Omvisning og informasjon på de enkelte

Detaljer

Velkommen til Sandvollan skole

Velkommen til Sandvollan skole Inderøy kommune Sandvollan skole og barnehage Vår dato Saksbehandler Thomas Herstad, 74124161 Vår referanse Deres referanse Velkommen til Sandvollan skole Kunnskap: Vennskap: Glede: Vi vil ha en skole

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2017-2018 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg inn med MinID Sjekke at det

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer

skoleplass på videregående skole?

skoleplass på videregående skole? Skal barnet ditt snart søke skoleplass på videregående skole? Viktig Skal informasjon din 10. klassing til foreldre med snart barn søke i ungdomsskolen. skoleplass på videregående skole? Viktig informasjon

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN DØNSKI VIDEREGÅENDE SKOLE 2017

SOSIAL HANDLINGSPLAN DØNSKI VIDEREGÅENDE SKOLE 2017 SOSIAL HANDLINGSPLAN DØNSKI VIDEREGÅENDE SKOLE 2017 Skolens visjon: På Dønski skal alle lykkes Skolens verdier: Kompetanse, Felles innsats, Glede 1 Innhold LOVMESSIGE FØRINGER... 3 OPPLÆRINGSLOVEN 9a...

Detaljer

Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid

Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid 2016-17 Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid Til elever og foresatte! Vi arbeider og skal arbeide kontinuerlig for at våre elever skal oppnå et best mulig læringsutbytte og for at flest mulig består.

Detaljer