Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer"

Transkript

1 Rapport Helsedirektoratet Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer

2

3 Helsedirektoratet Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks Sandvika Tlf Fax Ref: 6121

4 Oppdragsgiver: Rapportnr.: 6121 Rapportens tittel: Spesifikasjon: AGENDA Utredning & Utvikling AS Postboks Sandvika Tlf Fax Helsedirektoratet Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Tidsfrist: iflg Ansvarlig: Christian Henrik Bergh Kvalitetssikring: Sølvi Nesset Verifisert: (dato) (sign)

5 6121

6

7 Innhold 1 INNLEDNING Formål og mål med evalueringen Metode Dokumentstudier Spørreskjemaundersøkelser Gruppeintervjuer Kvalitative intervjuer Leserveiledning 14 2 OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER Oppsummering av hovedfunn i evalueringen Anbefaling av tiltak Informasjon og kunnskap om ordningen Kvalitet og utforming av gratiskondomene Metoder for kondomutdeling og bestilling BAKGRUNN FOR ORDNINGEN OG RELEVANT STATISTIKK Myndighetenes innsats på området Kunnskap om ordningen blant målgruppen Kunnskapen om kondombruken Historikk og formål med kondomordningen Statistikk over bestillere av kondomer Hvem bestiller de gratis kondomene? Om kondomene om hvilke som bestilles Oppsummering 26 4 ORGANISERING OG KJENNSKAP TIL ORDNINGEN Den formelle organiseringen av ordningen Helsestasjonens sin kjennskap og erfaring med organiseringen av ordningen Om helsestasjonenes bestilling av gratiskondomer Helsestasjonenes erfaring med organiseringen Målgruppens kjennskap til og bruk av ordningen Kjennskap og bruk av ordningen

8 6 Agenda Informasjon og tilgjengelighet Oppsummering av kjennskap og bruk av ordningen 37 5 ARENAER OG METODER FOR UTDELING AV KONDOMENE Arenaer for utdeling av gratis kondomer Arenaene som brukes i dag Vurdering av de ulike arenaene når det gjelder tilgang til gratis kondomer Vurdering av de ulike arenaene når det gjelder formidling av informasjon om kondombruk Innspill til hvilke arenaer som er viktige å satse på fremover Informasjonsformidling og metoder for utdeling av gratis kondomer Helsetjenestens informasjonsformidling Primærmålgruppens opplevelse av informasjonsformidlingen Helsetjenestens arbeid med å motivere til kondombruk Metoder brukt av andre organisasjoner og institusjoner Oppsummering av arenaer og metoder 59 6 VURDERING AV SELVE GRATISKONDOMENE Vurdering av de gratis kondomene Undersøkelser blant ungdom PRO-senteret Helsepersonell sin vurdering Behov for endringer av kondomene Nettundersøkelsen Fra helsepersonell Resultater fra undersøkelser i forbindelse med evalueringen av HivNorge Oppsummering og konklusjon 71

9 VEDLEGG: 6121

10

11 Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer 9 1 Innledning AGENDA har på oppdrag for Helsedirektoratet gjennomført evalueringen av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer. Evalueringen skal inngå som et ledd i evaluering av arbeidet med de to nasjonale planene for seksuell helse - Strategiplan for forebygging av HIV og SOI og Handlingsplanen for forebygging av uønskede svangerskap og abort. 1.1 Formål og mål med evalueringen Evalueringen skal være anvendbar og kunne benyttes som dokumentasjon/grunnlag for fremtidige nasjonale prioriteringer. Hensikten er å få et godt kunnskapsgrunnlag som kan danne utgangspunkt for utvikling og strategivalg når det gjelder å bedre tilgjengeligheten til prevensjon og øke bruken av kondom blant ungdom og unge voksne. Evalueringen skal belyse følgende hovedproblemstillinger: Hva er de viktigste strukturelle barrierer for kunnskap om og bruk av ordningen hos målgrupper og distributører? Hva vil være en hensiktsmessig organisering av ordningen fremover? Hvordan fungerer de ulike arenaer og metoder for kondomutdelingen. Hvilke arenaer og metoder vil det være fruktbart å satse på fremover? Hvordan vurderer målgrupper og distributører selve kondomene (pakning, utseende, kvalitet, valgmuligheter)? Hva er viktige forbedringspotensialer? 1.2 Metode I evalueringsprosjektet har vi benyttet oss av en kombinasjon av forskjellige metoder for å kunne få et tilstrekkelig grunnlag for våre analyser og anbefalinger. Følgende datainnsamlingsmetoder er benyttet: Dokumentstudier Spørreskjemaundersøkelser Gruppeintervju med ungdom og sexarbeidere Kvalitative intervjuer/telefonintervjuer Vi skal kort beskrive de ulike metodene. 6121

12 Dokumentstudier Som grunnlag for evalueringen har vi gjennomgått ulike dokumenter. Av aktuelle dokumenter har blant annet følgende vært sentrale: Handlingsplan for forebygging av uønsket svangerskap og abort Ansvar og omtanke strategiplan for forebygging av hiv og seksuelt overførbare sykdommer Oppsummering og evaluering av noen sentrale fokusområder i forhold til handlingsplan for forebygging av uønsket svangerskap og abort Interne dokumenter fra Helsedirektoratet Tiltak blant unge menn for å øke bruken av kondomer, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester Diverse nyhetsbrev Formålet med dette har for det første vært å få økt kunnskap om feltet og gjennom det ha et best mulig grunnlag for å formulere spørsmål i spørreskjemaene og problemstillinger i intervjuene. For det andre har dokumentstudiene blitt brukt for å perspektivere våre funn i forhold til annen forskning og arbeid som er gjort på området Spørreskjemaundersøkelser I forbindelse med evalueringsprosjektet har det blitt gjennomført flere spørreskjemaundersøkelser: Nettundersøkelse på diverse nettsider for ungdom Spørreskjemaundersøkelse blant helsestasjoner/ungdomshelsestasjoner Spørsmål om de gratis kondomene i forbindelse med elevundersøkelse blant skolene i Oslo Kondomspørsmål i forbindelse med evalueringen av Helseutvalget for bedre homohelse og HivNorge Nettundersøkelsen ble lagt ut på sider vi mente var aktuelle i forhold til det som er målgruppen for kondomordningen. Vi la ut en link til spørreskjemaet på følgende nettsider:

13 Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer 11 I forbindelse med at linken til spørreskjemaet ble lagt ut på disse nettsidene, ble det ved flere av nettsidene laget en nyhetssak om evalueringen. Det har vært 326 personer som har svart på nettundersøkelsen. Dette er et antall vi er godt fornøyd med, og gir oss et godt grunnlag for våre analyser. Det må nevnes at av de 326 som svarer på det første spørsmålet, er det ikke alle som fullfører spørreskjemaet, og i enkelte tilfeller er det noen av respondentene som hopper over enkelte spørsmål. Dette vil komme fram av figurene våre i rapporten der vi også skal oppgi hvor mange som har besvart det enkelte spørsmålet. Selv om 326 er et høyt antall respondenter, kan ikke nettundersøkelsen anses å være representativ i forhold til de aldersgruppene som inngår. I tabellen under gir vi en oversikt over noen sentrale bakgrunnsvariabler som kan være nyttig å på plass før den videre lesingen. Tabell 1.1 Relevante bakgrunnsspørsmål i undersøkelsen Bakgrunnsspørsmål Andel av respondentene i prosent Kjønn Kvinner/jenter: 53 % Menn/gutter: 47 % Alder Under 15: 23 % 15-19: 60 % 20-25: 14 % Eldre enn 25: 3 % Bosted Østlandet Agder/Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge Seksuell legning Heterofil: 77 % Lesbisk/homofil: 6 % Bifil/biseksuell: 5 % Heterofil med visse lesbiske/homofile innslag: 8 % Lespisk/homofil med visse heterofile innslag: 1 % Jeg er usikker på min seksuelle orientering: 4 % 6121

14 12 Vi har i undersøkelsen også åpnet for at respondentene kan gi kvalitative besvarelser på en del spørsmål. Det er mange som har benyttet denne anledningen, og mange interessante svar har kommet fram. I spørreskjemaundersøkelsen blant helsestasjoner, ble denne gjennomført i forbindelse med både denne evalueringen og Evaluering av Klinikk for seksuell opplysning (KSO). Spørreskjemaet til helsestasjonen inneholdt derfor både spørsmål om KSO og spørsmål om kondomordningen Basert på oversikt over e-postadresser til ansatte ved ungdomshelsestasjoner, helsestasjoner og hospitanter ved klinikken, ble det sendt ut 314 elektroniske spørreskjemaer. Det var mulig å besvare spørreskjemaet i perioden til , med en innlagt purring midtveis i feltperioden. Det viste seg at 36 av adressene ikke var kontaktbare. Vi mottok svar fra 153 respondenter, hvilket gir en svarprosent på 55 prosent. For 137 av respondentene er kommunetilhørigheten kjent, fordelt på 100 kommuner fra alle landsdeler og fra kommuner med ulik befolkningsstørrelse. Representativiteten i datamaterialet er vist i figur 1.1. Vi har sammenlignet antall svar fra kommunene i vår undersøkelse med antall helsestasjoner som finnes i alle norske kommuner. Andel respondenter Andel helsestasjoner 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 39 % 37 % 22 % 20 % 16 % 16 % 17 % 13 % 9 % 11 % Under Over Innbyggertall i kommunene Figur 1.1 Representativitet i undersøkelsen. Andel respondenter i kommune grupper sammenlignet med andel av landets helsestasjoner kommunegruppene De største kommunene er noe overrepresentert - kommuner med innbyggere har 13 % av landets helsestasjoner og utgjør 20 % av respondentene i vår undersøkelse. Kommuner med færre enn innbyggere utgjør 22 % av respondentene i undersøkelsen, men har 16 %

15 Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer 13 av landets helsestasjoner. For de øvrige kommunegruppene er det mindre avvik. På denne bakgrunn er vår vurdering at nettoutvalg i undersøkelsen er godt egnet til å vise et representativt bilde av hvordan helsepersonell ved norske helsestasjoner vurderer de temaene som er reist i undersøkelsen. I evalueringen har vi valgt i en del sammenhenger å kalle respondentene i denne undersøkelsen for helsestasjonene, men vi vil gjøre oppmerksom på at det dreier seg om representanter for helsestasjoner, ungdomshelsestasjoner, skolehelsetjenesten og studenthelsetjenesten. I elevundersøkelsen til skolene i Oslo og brukerundersøkelsen blant KSO sine brukere har vi også inkludert noen spørsmål om kondomordningen. Elevundersøkelsen ble gjennomført som en del av evalueringen av KSO. På grunn av at mange spørsmål i en slik undersøkelse øker risikoen for en lav svarprosent, har vi bare fått med fire spørsmål om kondomordningen i denne undersøkelsen. Dette er: Hvor fikk/får du tak i gratis kondomer? Er det enkelt eller vanskelig å få tak i de gratis kondomene? Hvor viktig er det for deg at det er tilgang på gratis kondomer på følgende steder? Hvordan vil du vurdere de gratis kondomene? Gruppeintervjuer Vi har gjennomført to gruppeintervjuer i evalueringsprosjektet. Dette er et gruppeintervju blant ungdom og et gruppeintervju blant sexarbeidere. Gruppeintervjuet med ungdommen ble gjennomført i samarbeid med Røde Kors Ungdom Aktivt valg. Gruppeintervjuet ble gjennomført i Oppegård kommune med seks ungdommer, de aller fleste gikk i 10. klasse. Fokuset i dette intervjuet var hvordan ungdommen opplevde ordningen med gratis kondomer både når det gjelder tilgjengelighet, informasjon og selve kondomene. Siden nettundersøkelsen var tilnærmet ferdig på den tiden, la vi resultatene frem for ungdommene og fikk innspill til hva som kunne forklare resultatene. Gruppeintervjuet med sexarbeiderne ble gjennomført i samarbeid med PRO-sentret i Oslo. Fokuset i intervjuet var omkring sexarbeidernes erfaring med ordningen generelt og spesielt med fokus på de kondomene som inngår i dagens ordning Kvalitative intervjuer I tillegg har vi gjennomført flere kvalitative intervjuer med interessenter og bestillere av de gratis kondomene. Representanter fra følgende institusjoner er intervjuet: 6121

16 14 Helsedirektoratet Primærmedisinsk senter Helsetjenesten i Bærum Utekontakten i Tromsø Straxhuset i Bergen Sprøyterommet Skien fengsel Medisinernes seksualopplysning Helsetjenesten for asylsøkere ved Løren asylmottak Helsetjenesten for asylsøkere ved asylmottak i Våler kommune Feltpleien Grünerløkka/Sofienberg skole Strømmen videregående skole De aller fleste intervjuene har blitt gjennomført i form av telefonintervjuer, med unntak av gruppeintervjuene. 1.3 Leserveiledning I kapittel 2 gir vi en oppsummering av evalueringen, samt våre anbefalinger til tiltak I kapittel 3 gir vi en beskrivelse av bakgrunnen for ordningen, og fremstilling av statistikk blant annet over hvilke distributører som bestiller gratiskondomene I kapittel 4 gir vi en fremstilling av erfaringene med organiseringen av ordningen og kjennskapen til ordningen blant distributører og primærmålgruppen I kapittel 5 gir vi en beskrivelse og vurdering av arenaer og metoder for ordningen I kapittel 6 gir vi en beskrivelse og vurdering av selve kondomene

17 Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer 15 2 Oppsummering og anbefalinger Vi skal i dette kapittelet presenterer vi våre hovedfunn og våre anbefalinger til tiltak. 2.1 Oppsummering av hovedfunn i evalueringen Vi vil fremheve følgende hovedfunn fra evalueringen: ¾ av respondentene i vår undersøkelse har benyttet seg av ordningen med gratis kondomer. De som ikke har benyttet seg av ordningen har hovedsakelig to begrunnelser for dette. For det første at de ikke har kjennskap til ordningen, og for det andre at gratiskondomene er vanskelig å få tak i. Hele 60 % av respondentene oppgir at informasjonen om ordningen med gratiskondomer kan bli bedre. Dette indikerer at informasjonen om denne ordningen med fordel kan styrkes. Halvparten av respondentene mener at kondomene er lett å få tak i, mens den andre halvparten synes det er vanskelig å få tak i gratiskondomene. Tilgjengeligheten virker å være best for de i aldersgruppen år. 70 % av respondentene ønsker å kunne bestille gratiskondomene over nettet. Og mange er positive til en ordning med bruk av kondomdispensere. Evalueringen viser at anonymitet er viktig når målgruppen skal skaffe seg gratiskondomer. Videre oppga hele 60 % at det er ubehagelig å gå til skolehelsetjenesten/- ungdomshelsestasjonen for å skaffe gratiskondomer. Når det gjelder hvilke arenaer det er viktig å satse på fremover, oppgir målgruppen arenaer som særlig ivaretar hensynet til anonymitet og økt tilgjengelighet som for eksempel flere steder på skolen, kondomdispensere, internett etc Det er hovedsakelig tre måter skolehelsetjenesten/- ungdomshelsestasjonen motiverer til kondombruk. Dette er: 6121

18 16 motivasjon gjennom å gi faktainformasjon om SOI og uønsket graviditet motivasjon gjennom å ansvarliggjøre målgruppen i forhold til egen og partnerens helse motivasjon gjennom positive opplevelser ved å bruke kondom og humor Evalueringen viser at helsesøstrene hovedsakelig motiverer gjennom faktainformasjon og ansvarliggjøring. Relativt få oppgir å motivere gjennom fokus på positive opplevelser og bruk av humor. I undersøkelsen gir målgruppen kondomene en god vurdering. De er enkle å bruke, dekker kravene til kondomer og gir like god nytelse som andre kondomer. Sexarbeiderne er noe delt når det gjelder vurderingen av gratiskondomene. De utenlandske sexarbeiderne ser ut til å foretrekke mer kraftige kondomer enn de norske sexarbeiderne. Sexarbeiderne er klare på at kondomene må komme i ulike farger og smaker. I tillegg er glidemiddel viktig for denne gruppen. Målgruppen, samt enkelte andre som jobber med utdeling av gratis kondomer, fremhever at kondomene bør komme i flere størrelser. Kondomene oppfattes av mange å være for små. Tilbakemeldingene på innpakningen er at den bør se ut som andre kondomer avlange. Sexarbeiderne ønsker ikke logo, for det store antallet ungdom virker logoen å ha mindre betydning. 2.2 Anbefaling av tiltak Vi skal i dette avsnittet presentere våre anbefalinger av tiltak når det gjelder det videre arbeidet med ordningen.

19 Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Informasjon og kunnskap om ordningen Evalueringen viser at et stort antall i målgruppen (60 %) i vår undersøkelse mente at informasjonen om ordningen kunne bli bedre. Vi har derfor følgende forslag til tiltak: Videreutvikle informasjonsarbeidet omkring ordningen: Direktoratet bør jobbe systematisk med å markedsføre produktet gratiskondomer overfor målgruppen. Informasjon bør både omhandle at man har tilgang på gratiskondomer og hvor/hvordan de kan fåes tak i. Direktoratet bør vurdere følgende kanaler for å komme ut med informasjonen: Media annonser og få kondombruk på dagsorden i aktuelle saker og derigjennom få frem informasjon om ordningen Internett nettsider for ungdom Skolene informasjon i klassesammenheng. Samarbeide med Utdanningsdirektoratet om hvordan dette kan gjøres på en best mulig måte Informasjon og kunnskap om bruken av kondom Vurdere å endre Kondom ABC i mer spennende farger og lage Kondom ABC i visittkort-format som er bedre egnet til oppbevaring en dagens papirlapp Lage en veileder i hvordan helsepersonell og lærere kan gi mer ballansert informasjon der det positive aspektet om seksualitet og kondombruk styrkes. En slik veileder bør være relativt kort (4-6 sider) og i hefte-format slik at den blir lest av de den er aktuell for. En veileder kan si noe om: Fakta innenfor relevante temaer Beskrive hvordan helsepersonell kan motivere til kondombruk gjennom å fokusere på positive opplevelser Beskrive aktuelle metoder for informasjonsformidling Gjerne beskrive noen gode eksempler på hvordan informasjon kan formidles på en god måte Kvalitet og utforming av gratiskondomene Evalueringen viser at det har vært fokus på kvalitet og en historikk der enkelte fremhever en antakelse om at gratiskondomene er av dårligere kvalitet og sprekker lettere enn andre kjøpekondomer. På bakgrunn av dette har vi følgende anbefalinger: Det bør etableres en ordning der bestillerne av gratiskondomene kan formidle klager på kondomene på en enkel måte til leverandør/cefem 6121

20 18 Leverandør/Cefem bør i forbindelse med rapporteringen til direktoratet også inkludere en klagestatistikk på bakgrunn av klagene som har kommet inn. På denne måten vil direktoratet har bedre kontroll på kvaliteten på produktet og lettere eventuelt fange opp problemer knyttet til feilbruk Direktoratet bør jobbe systematisk med å endre myten om at gratiskondomene sprekker. Dette kan for eksempel gjøres gjennom å styrke arbeidet med å lære målgruppen å bruke kondom. Det kan også inkluderes som et tema i veilederen. Når det gjelder selve kondomet, har vi følgende anbefalinger: Størrelse Det er behov for variasjon i størrelse, og det bør legges til rette for valgmuligheter Farger Det bør legges opp til at det er mulighet for å benytte seg av sorte kondomer for de som ønsker dette. Dette gjelder særlig for sexarbeidere Tykkelse Opprettholde ordningen med at en type kondom er noe tykkere Lilly Super Innpakking Innpakking bør reflektere hvilke type kondom som er inni (farge, størrelse) Latexallergi Det er viktig at det opprettholdes et tilbud om gratiskondom til de med latexallergi Metoder for kondomutdeling og bestilling Vi ser at ungdomshelsestasjonen/skolehelsetjenesten er i dag den dominerende arenaen for utdeling av gratiskondomer. Samtidig opplever mange i målgruppen at terskelen er høy når det gjelder å oppsøke tjenesten for å skaffe kondomer. Vi har derfor følgende anbefalinger: Ungdomshelsestasjonen/skolehelsetjenesten bør opprettholde sin sentrale veiledende funksjon og utdeling av kondomer i forbindelse med undervisning/veiledning Selve tilgjengeligheten til kondomene bør økes gjennom å satse på arenaer som gjør tilgjengeligheten for målgruppen bedre. Dette kan blant annet være: Alle elever i 10 klasse på ungdomsskolen og i videregående bør i begynnelsen av skoleåret få utdelt en startpakke som

21 Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer 19 inneholder kondomer og informasjon om SOI, hvordan kondomene skal brukes og hvor/hvordan de kan få tak i flere. En slik startpakke kan eventuelt deles ut to ganger i året (høst og vår) En slik startpakke kan enten deles ut av kontaktlæreren i samarbeid med skolehelsetjenesten, eller av en klassekontakt i samarbeid med skolehelsetjenesten Det bør arbeides med en ordning der det er mulig å bestille gratiskondomer via internett. Dette er også viktig for å nå de som ikke er i utdanningssystemet. Dette er en krevende ordning som direktoratet ikke kan gjøre selv, men realisere i samarbeid med andre som for eksempel: Frivillige organisasjoner Idrettsorganisasjoner Fritidsklubber For at dette skal være realistisk bør det legges til rette for at de som ønsker å samarbeide med direktoratet om en slik løsning får tilsendt gratis konvolutter slik at de ikke trenger å bli belastet for porto i forbindelse med utsendelse av kondomene Det bør vurderes om seksualundervisning, kondomdemonstrasjon og tilgangen på gratiskondomene bør gjennomføres på et tidligere alderstrinn enn 10. klasse 6121

22 20 3 Bakgrunn for ordningen og relevant statistikk Vi skal i dette kapittelet se på bakgrunnen for nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer. I tillegg skal vi presentere statistikk på området som kan gi et inntrykk av omfanget av ordningen. 3.1 Myndighetenes innsats på området Ordningen med utdeling av gratis kondomer var allerede en del av myndighetenes strategi i planperioden I denne perioden ble det gjennomført sentrale tiltak for å oppnå de ønskede resultater. Flere av disse tiltakene kan knyttes til kondomordningen, som blant annet lavterskeltilbud om prevensjon til unge jenter og gutter og Helsestasjon for ungdom lokale lavterskeltilbud med undervisning og rådgivning om samliv og seksualitet i kommunene. Strategien i perioden fra fokuserte på noen sentrale innsatsområder for å nå de ønskede resultatene. Et av disse innsatsområdene var Bedre tilgang til prevensjon og prevensjonsveiledning lett tilgjengelighet. Dette innsatsområdet dreide seg om forebyggende virksomhet i forhold til eldre ungdom og unge voksne. Det ble pekt på at undersøkelser viste at de viktigste strategiene for å forebygge uønsket svangerskap handler om å gjøre sikker prevensjon lett tilgjengelig og om å gi målrettet informasjon og kunnskap spesielt om de metodene som gir høy beskyttelse mot graviditet. Helsestasjonen ble vurdert som en sentral arena når det gjaldt god prevensjonsveiledning, men informasjon skulle også innrettes på spesifikke målgrupper og på deres informasjonsarenaer. Ordningen med utdeling av gratiskondomer fra ungdomshelsestasjoner, skolehelsetjenesten, oppsøkende tjeneste og ulike ungdomsorganisasjoner startet opp høsten 1998, og fikk tildelt midler fra Det har i perioden fra den gang og frem til i dag vært en økende bruk av midler på ordningen fra ca. kr i 2000 til ca. 1,6 millioner kroner i Økningen har fortsatt i inneværende planperiode ved at det i 2005 ble brukt om lag 2 millioner kroner på ordningen. Dette forteller oss at ordningen med gratiskondomer har vært et prioritert område i handlingsplanen for planperioden og i inneværende periode.

23 Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Kunnskap om ordningen blant målgruppen Informasjon om ordningen med gratiskondomer startet umiddelbart etter at ordningen kom på plass i Dette var særlig informasjon på sentrale ungdomsarenaer og i medier. Mye av informasjonen har vært dialogbasert eller interaktiv, og knyttet opp til de målrettede informasjonstiltakene om prevensjon generelt og klamydia spesielt som ble gjennomført i perioden Tallene fra ungdomsundersøkelsene på jobb og utdanningsmessene i 2000 og 2003 tyder på at ungdommen var godt kjent med kondomordningen 1. I 2003 deltok litt over ungdommer i alderen år i undersøkelsene. De viktigste resultatene var: Ca. 92 % av jentene og 90 % av guttene kjente til at de kunne få gratis kondomer på helsestasjon for ungdom eller skolehelsetjenesten. 3 % opplyste at de ikke kjente ordningen eller at den ikke var tilgjengelig i deres kommune. 73 % av guttene og 62 % av jentene hadde benyttet seg av ordningen med gratiskondomer Ordningen var best kjent og brukt av ungdom i aldersgruppen under 20 år Dette tyder på at ordningen med gratis kondomer har vært godt kjent blant målgruppen i forrige planperiode. 3.3 Kunnskapen om kondombruken Det er i dag lite statistikk som kan gi oss pålitelig og god kunnskap om kondombruken i Norge. I tillegg viser resultater fra internasjonale undersøkelser til dels motstridende resultater. Men oversikter fra RFSU viser en økning av kondomsalget fra , og i tillegg til denne økningen kommer kondomene som Helsedirektoratet har benyttet i ordningen med gratiskondomene. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester gjennomførte nylig kartleggingen Tiltak blant unge menn for å øke bruken av kondomer 3. I denne kartleggingen konkluderte kunnskapssentret med at kunnskapsgrunnlaget vedrørende effekten av kondomfremmende tiltak rettet mot det brede lag av unge menn, er begrenset. Rapporten viser at det er behov for mer forskning omkring problemstillingen. 1 Tall fra undersøkelsene 2000 og Referert i handlingsplan for forebygging av uønskede svangerskap og abort RFSU, Tiltak blant unge menn for å øke bruken av kondomer, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten,

24 22 Vi har derfor lite pålitelig statistikk og derfor begrenset med kunnskap om kondombruken i Norge. 3.4 Historikk og formål med kondomordningen Helsetilsynet startet høsten 1999 en forsøksordning med utdeling av gratis kondomer i regi av skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Forsøket ble vurdert som vellykket og ordningen ble derfor utvidet betraktelig i løpet av planperioden i samarbeid med daværende strategiplan mot HIV og SOI. I starten stod RFSU for leveransene og distribusjon av de gratis kondomene. Etter en anbudsrunde overtok Cefem disse funksjonene i Antallet gratis kondomer som deles ut har gradvis økt fra 1999 og frem til i dag. Tallene er vist i tabellen under: Tabell 3.1 Oversikt over antall utdelte gratis kondomer i perioden Utdeling av gratis kondomer er en viktig strategi i begge de to planene for seksuell helse Strategiplan for forebygging av hiv og SOI og Handlingsplanen for forebygging av uønskede svangerskap og abort. Ordningen skal sørge for lett tilgjengelighet til prevensjon og økt mulighet for sikrere sex for å forebygge uønsket graviditet og forebygge hiv og seksuelt overførbare infeksjoner. Primærmålgruppen for utdelingen er ungdom og unge voksne under 25 år. Andre grupper er sexarbeidere, flyktninger og asylsøkere, hivpositive kvinner og menn samt innsatte i fengsel. Helsedirektoratet fremhever at ordningen særlig skal spille en rolle i forhold til målgrupper som har mye sex og dårlig økonomi. Arenaer for utdelingen er: Helsestasjon og skolehelsetjeneste, skoler og høyere utdanningsinstitusjoner, ungdomsarrangementer og lokale møtesteder for ungdom, prostitusjonsarenaer, oppsøkende tjenester, flyktningetjenester, transittmottak og fengsler. Kondomene formidles gjennom mange ulike distributører og i ulike kontekster for eksempel utdeling fra lærer i forbindelse med seksuaopplysning, konkret kondomskole, masseutdeling uten informasjon og kondomdispensere. etc. 3.5 Statistikk over bestillere av kondomer Vi skal i dette avsnittet se på omfanget av bestillingene av de gratis kondomene. Tallene er hentet fra Cefem sin egen statistikk over bestillingene. Videre skal vi skal gi en fremstilling av hvilke institusjoner som bestiller kondomene og hvilke typer kondomer som bestilles.

25 Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Hvem bestiller de gratis kondomene? Det er en rekke institusjoner og organisasjoner som bestiller de gratis kondomene. Kriteriene Helsedirektoratet har for å få bestille kondomene er særlig at de skal deles ut på arenaer der det er mye sex og der det er risikosex. I vår fremstilling av hvem som bestiller de gratis kondomene, har vi basert vår fremstilling på tall fra Cefem i perioden I dette tallmateriale ser vi hvilke institusjoner som har bestilt kondomer, hvilke typer kondomer de har bestilt, og hvor mange kondomer den enkelte institusjon eller organisasjon har bestilt. For å gjøre en fremstilling mulig har vi valgt å dele bestillerne inn i følgende kategorier: Ungdomshelsestasjoner Helsestasjoner Skolehelsetjenesten Studenthelsetjenesten Frivillige organisasjoner Militærleire Asyl- og flyktningmottak Fengsler Utekontakt/uteteam Andre Det er behov for å knytte noen kommentarer til de kategoriene vi har valgt. For det første vet vi at det i en del tilfeller er det samme helsepersonellet som er knyttet til ungdomshelsetjenesten/helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Det kan bety at bestillingene av kondomer kan skje ett av stedene. For eksempel ved at ungdomshelsestasjonen også har en bestiller funksjon for skolehelsetjenesten. Når det gjelder kategorien studenthelsetjenesten innebærer dette alle bestillingene som er gjort av universiteter/høgskoler. Det er derfor ikke alltid studenthelsetjenesten, men også andre instanser som studentparlamentet, institutter etc. Når det gjelder frivillige organisasjoner inkluderer dette også politiske partier. Røde Kors Ungdom er en stor bestiller, her har vi regnet lokalavdelingene til organisasjonene som egne bestillere. Det er en stor gruppe som vi har kalt andre. Dette er både offentlige institusjoner, og andre organisasjoner som ikke umiddelbart faller inn i ovennevnte kategorier. I figuren under viser vi bestillingen fra

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye BRUKERUNDERSØKELSE Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet Leila Torgersen Gry Anette Sælid Jan Bye Ellinor F. Major (prosjektleder) 2011 SAMMENDRAG Notatet oppsummerer resultatene fra en brukerundersøkelse

Detaljer

Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler for helsesøstre og jordmødre

Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler for helsesøstre og jordmødre IS-1575 Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler for helsesøstre og jordmødre Helsedirektoratets vurdering Heftets tittel: Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Heim fer ein 50-lapp Evaluering av et trivsels- og trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-Trøndelag

Heim fer ein 50-lapp Evaluering av et trivsels- og trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-Trøndelag Heim fer ein 50-lapp Evaluering av et trivsels- og trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-Trøndelag Anders Sønstebø Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Tittel Forfattere NTF-notat

Detaljer

«Aktiv på dagtid» i Oslo

«Aktiv på dagtid» i Oslo «Aktiv på dagtid» i Oslo En undersøkelse av deltakernes erfaringer ÅSE STRANDBU ØRNULF SEIPPEL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 13/2011 Norsk institutt for forskning

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem Omslag-Rapport-14-2014-A.indd 1 Heidi Gautun & Christopher Bratt 14/2014 Rapport nr 14/14 Velferdsforskningsinstituttet NOVA ISBN 978-82-7894-522-3 ISSN 0808-5013 www.hioa.no/nova Bemanning og kompetanse

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Notat 2002:7 På sporet av leserne Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Forord Det hjelper ikke at informasjonen er god, hvis den ikke når frem til målgruppen. Kommunikasjonsprinsippet

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er størst En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Pål Ketil Botvar. Døvekirken er en del av min identitet En undersøkelse av kirkelig trosopplæring relatert til døve og hørselshemmede

Pål Ketil Botvar. Døvekirken er en del av min identitet En undersøkelse av kirkelig trosopplæring relatert til døve og hørselshemmede Pål Ketil Botvar Døvekirken er en del av min identitet En undersøkelse av kirkelig trosopplæring relatert til døve og hørselshemmede KIFO Notat 5/2008 Innhold 1. BAKGRUNN 4 Kirkelig tilbud til døve og

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer