Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer"

Transkript

1 Rapport Helsedirektoratet Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer

2

3 Helsedirektoratet Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks Sandvika Tlf Fax Ref: 6121

4 Oppdragsgiver: Rapportnr.: 6121 Rapportens tittel: Spesifikasjon: AGENDA Utredning & Utvikling AS Postboks Sandvika Tlf Fax Helsedirektoratet Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Tidsfrist: iflg Ansvarlig: Christian Henrik Bergh Kvalitetssikring: Sølvi Nesset Verifisert: (dato) (sign)

5 6121

6

7 Innhold 1 INNLEDNING Formål og mål med evalueringen Metode Dokumentstudier Spørreskjemaundersøkelser Gruppeintervjuer Kvalitative intervjuer Leserveiledning 14 2 OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER Oppsummering av hovedfunn i evalueringen Anbefaling av tiltak Informasjon og kunnskap om ordningen Kvalitet og utforming av gratiskondomene Metoder for kondomutdeling og bestilling BAKGRUNN FOR ORDNINGEN OG RELEVANT STATISTIKK Myndighetenes innsats på området Kunnskap om ordningen blant målgruppen Kunnskapen om kondombruken Historikk og formål med kondomordningen Statistikk over bestillere av kondomer Hvem bestiller de gratis kondomene? Om kondomene om hvilke som bestilles Oppsummering 26 4 ORGANISERING OG KJENNSKAP TIL ORDNINGEN Den formelle organiseringen av ordningen Helsestasjonens sin kjennskap og erfaring med organiseringen av ordningen Om helsestasjonenes bestilling av gratiskondomer Helsestasjonenes erfaring med organiseringen Målgruppens kjennskap til og bruk av ordningen Kjennskap og bruk av ordningen

8 6 Agenda Informasjon og tilgjengelighet Oppsummering av kjennskap og bruk av ordningen 37 5 ARENAER OG METODER FOR UTDELING AV KONDOMENE Arenaer for utdeling av gratis kondomer Arenaene som brukes i dag Vurdering av de ulike arenaene når det gjelder tilgang til gratis kondomer Vurdering av de ulike arenaene når det gjelder formidling av informasjon om kondombruk Innspill til hvilke arenaer som er viktige å satse på fremover Informasjonsformidling og metoder for utdeling av gratis kondomer Helsetjenestens informasjonsformidling Primærmålgruppens opplevelse av informasjonsformidlingen Helsetjenestens arbeid med å motivere til kondombruk Metoder brukt av andre organisasjoner og institusjoner Oppsummering av arenaer og metoder 59 6 VURDERING AV SELVE GRATISKONDOMENE Vurdering av de gratis kondomene Undersøkelser blant ungdom PRO-senteret Helsepersonell sin vurdering Behov for endringer av kondomene Nettundersøkelsen Fra helsepersonell Resultater fra undersøkelser i forbindelse med evalueringen av HivNorge Oppsummering og konklusjon 71

9 VEDLEGG: 6121

10

11 Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer 9 1 Innledning AGENDA har på oppdrag for Helsedirektoratet gjennomført evalueringen av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer. Evalueringen skal inngå som et ledd i evaluering av arbeidet med de to nasjonale planene for seksuell helse - Strategiplan for forebygging av HIV og SOI og Handlingsplanen for forebygging av uønskede svangerskap og abort. 1.1 Formål og mål med evalueringen Evalueringen skal være anvendbar og kunne benyttes som dokumentasjon/grunnlag for fremtidige nasjonale prioriteringer. Hensikten er å få et godt kunnskapsgrunnlag som kan danne utgangspunkt for utvikling og strategivalg når det gjelder å bedre tilgjengeligheten til prevensjon og øke bruken av kondom blant ungdom og unge voksne. Evalueringen skal belyse følgende hovedproblemstillinger: Hva er de viktigste strukturelle barrierer for kunnskap om og bruk av ordningen hos målgrupper og distributører? Hva vil være en hensiktsmessig organisering av ordningen fremover? Hvordan fungerer de ulike arenaer og metoder for kondomutdelingen. Hvilke arenaer og metoder vil det være fruktbart å satse på fremover? Hvordan vurderer målgrupper og distributører selve kondomene (pakning, utseende, kvalitet, valgmuligheter)? Hva er viktige forbedringspotensialer? 1.2 Metode I evalueringsprosjektet har vi benyttet oss av en kombinasjon av forskjellige metoder for å kunne få et tilstrekkelig grunnlag for våre analyser og anbefalinger. Følgende datainnsamlingsmetoder er benyttet: Dokumentstudier Spørreskjemaundersøkelser Gruppeintervju med ungdom og sexarbeidere Kvalitative intervjuer/telefonintervjuer Vi skal kort beskrive de ulike metodene. 6121

12 Dokumentstudier Som grunnlag for evalueringen har vi gjennomgått ulike dokumenter. Av aktuelle dokumenter har blant annet følgende vært sentrale: Handlingsplan for forebygging av uønsket svangerskap og abort Ansvar og omtanke strategiplan for forebygging av hiv og seksuelt overførbare sykdommer Oppsummering og evaluering av noen sentrale fokusområder i forhold til handlingsplan for forebygging av uønsket svangerskap og abort Interne dokumenter fra Helsedirektoratet Tiltak blant unge menn for å øke bruken av kondomer, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester Diverse nyhetsbrev Formålet med dette har for det første vært å få økt kunnskap om feltet og gjennom det ha et best mulig grunnlag for å formulere spørsmål i spørreskjemaene og problemstillinger i intervjuene. For det andre har dokumentstudiene blitt brukt for å perspektivere våre funn i forhold til annen forskning og arbeid som er gjort på området Spørreskjemaundersøkelser I forbindelse med evalueringsprosjektet har det blitt gjennomført flere spørreskjemaundersøkelser: Nettundersøkelse på diverse nettsider for ungdom Spørreskjemaundersøkelse blant helsestasjoner/ungdomshelsestasjoner Spørsmål om de gratis kondomene i forbindelse med elevundersøkelse blant skolene i Oslo Kondomspørsmål i forbindelse med evalueringen av Helseutvalget for bedre homohelse og HivNorge Nettundersøkelsen ble lagt ut på sider vi mente var aktuelle i forhold til det som er målgruppen for kondomordningen. Vi la ut en link til spørreskjemaet på følgende nettsider:

13 Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer 11 I forbindelse med at linken til spørreskjemaet ble lagt ut på disse nettsidene, ble det ved flere av nettsidene laget en nyhetssak om evalueringen. Det har vært 326 personer som har svart på nettundersøkelsen. Dette er et antall vi er godt fornøyd med, og gir oss et godt grunnlag for våre analyser. Det må nevnes at av de 326 som svarer på det første spørsmålet, er det ikke alle som fullfører spørreskjemaet, og i enkelte tilfeller er det noen av respondentene som hopper over enkelte spørsmål. Dette vil komme fram av figurene våre i rapporten der vi også skal oppgi hvor mange som har besvart det enkelte spørsmålet. Selv om 326 er et høyt antall respondenter, kan ikke nettundersøkelsen anses å være representativ i forhold til de aldersgruppene som inngår. I tabellen under gir vi en oversikt over noen sentrale bakgrunnsvariabler som kan være nyttig å på plass før den videre lesingen. Tabell 1.1 Relevante bakgrunnsspørsmål i undersøkelsen Bakgrunnsspørsmål Andel av respondentene i prosent Kjønn Kvinner/jenter: 53 % Menn/gutter: 47 % Alder Under 15: 23 % 15-19: 60 % 20-25: 14 % Eldre enn 25: 3 % Bosted Østlandet Agder/Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge Seksuell legning Heterofil: 77 % Lesbisk/homofil: 6 % Bifil/biseksuell: 5 % Heterofil med visse lesbiske/homofile innslag: 8 % Lespisk/homofil med visse heterofile innslag: 1 % Jeg er usikker på min seksuelle orientering: 4 % 6121

14 12 Vi har i undersøkelsen også åpnet for at respondentene kan gi kvalitative besvarelser på en del spørsmål. Det er mange som har benyttet denne anledningen, og mange interessante svar har kommet fram. I spørreskjemaundersøkelsen blant helsestasjoner, ble denne gjennomført i forbindelse med både denne evalueringen og Evaluering av Klinikk for seksuell opplysning (KSO). Spørreskjemaet til helsestasjonen inneholdt derfor både spørsmål om KSO og spørsmål om kondomordningen Basert på oversikt over e-postadresser til ansatte ved ungdomshelsestasjoner, helsestasjoner og hospitanter ved klinikken, ble det sendt ut 314 elektroniske spørreskjemaer. Det var mulig å besvare spørreskjemaet i perioden til , med en innlagt purring midtveis i feltperioden. Det viste seg at 36 av adressene ikke var kontaktbare. Vi mottok svar fra 153 respondenter, hvilket gir en svarprosent på 55 prosent. For 137 av respondentene er kommunetilhørigheten kjent, fordelt på 100 kommuner fra alle landsdeler og fra kommuner med ulik befolkningsstørrelse. Representativiteten i datamaterialet er vist i figur 1.1. Vi har sammenlignet antall svar fra kommunene i vår undersøkelse med antall helsestasjoner som finnes i alle norske kommuner. Andel respondenter Andel helsestasjoner 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 39 % 37 % 22 % 20 % 16 % 16 % 17 % 13 % 9 % 11 % Under Over Innbyggertall i kommunene Figur 1.1 Representativitet i undersøkelsen. Andel respondenter i kommune grupper sammenlignet med andel av landets helsestasjoner kommunegruppene De største kommunene er noe overrepresentert - kommuner med innbyggere har 13 % av landets helsestasjoner og utgjør 20 % av respondentene i vår undersøkelse. Kommuner med færre enn innbyggere utgjør 22 % av respondentene i undersøkelsen, men har 16 %

15 Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer 13 av landets helsestasjoner. For de øvrige kommunegruppene er det mindre avvik. På denne bakgrunn er vår vurdering at nettoutvalg i undersøkelsen er godt egnet til å vise et representativt bilde av hvordan helsepersonell ved norske helsestasjoner vurderer de temaene som er reist i undersøkelsen. I evalueringen har vi valgt i en del sammenhenger å kalle respondentene i denne undersøkelsen for helsestasjonene, men vi vil gjøre oppmerksom på at det dreier seg om representanter for helsestasjoner, ungdomshelsestasjoner, skolehelsetjenesten og studenthelsetjenesten. I elevundersøkelsen til skolene i Oslo og brukerundersøkelsen blant KSO sine brukere har vi også inkludert noen spørsmål om kondomordningen. Elevundersøkelsen ble gjennomført som en del av evalueringen av KSO. På grunn av at mange spørsmål i en slik undersøkelse øker risikoen for en lav svarprosent, har vi bare fått med fire spørsmål om kondomordningen i denne undersøkelsen. Dette er: Hvor fikk/får du tak i gratis kondomer? Er det enkelt eller vanskelig å få tak i de gratis kondomene? Hvor viktig er det for deg at det er tilgang på gratis kondomer på følgende steder? Hvordan vil du vurdere de gratis kondomene? Gruppeintervjuer Vi har gjennomført to gruppeintervjuer i evalueringsprosjektet. Dette er et gruppeintervju blant ungdom og et gruppeintervju blant sexarbeidere. Gruppeintervjuet med ungdommen ble gjennomført i samarbeid med Røde Kors Ungdom Aktivt valg. Gruppeintervjuet ble gjennomført i Oppegård kommune med seks ungdommer, de aller fleste gikk i 10. klasse. Fokuset i dette intervjuet var hvordan ungdommen opplevde ordningen med gratis kondomer både når det gjelder tilgjengelighet, informasjon og selve kondomene. Siden nettundersøkelsen var tilnærmet ferdig på den tiden, la vi resultatene frem for ungdommene og fikk innspill til hva som kunne forklare resultatene. Gruppeintervjuet med sexarbeiderne ble gjennomført i samarbeid med PRO-sentret i Oslo. Fokuset i intervjuet var omkring sexarbeidernes erfaring med ordningen generelt og spesielt med fokus på de kondomene som inngår i dagens ordning Kvalitative intervjuer I tillegg har vi gjennomført flere kvalitative intervjuer med interessenter og bestillere av de gratis kondomene. Representanter fra følgende institusjoner er intervjuet: 6121

16 14 Helsedirektoratet Primærmedisinsk senter Helsetjenesten i Bærum Utekontakten i Tromsø Straxhuset i Bergen Sprøyterommet Skien fengsel Medisinernes seksualopplysning Helsetjenesten for asylsøkere ved Løren asylmottak Helsetjenesten for asylsøkere ved asylmottak i Våler kommune Feltpleien Grünerløkka/Sofienberg skole Strømmen videregående skole De aller fleste intervjuene har blitt gjennomført i form av telefonintervjuer, med unntak av gruppeintervjuene. 1.3 Leserveiledning I kapittel 2 gir vi en oppsummering av evalueringen, samt våre anbefalinger til tiltak I kapittel 3 gir vi en beskrivelse av bakgrunnen for ordningen, og fremstilling av statistikk blant annet over hvilke distributører som bestiller gratiskondomene I kapittel 4 gir vi en fremstilling av erfaringene med organiseringen av ordningen og kjennskapen til ordningen blant distributører og primærmålgruppen I kapittel 5 gir vi en beskrivelse og vurdering av arenaer og metoder for ordningen I kapittel 6 gir vi en beskrivelse og vurdering av selve kondomene

17 Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer 15 2 Oppsummering og anbefalinger Vi skal i dette kapittelet presenterer vi våre hovedfunn og våre anbefalinger til tiltak. 2.1 Oppsummering av hovedfunn i evalueringen Vi vil fremheve følgende hovedfunn fra evalueringen: ¾ av respondentene i vår undersøkelse har benyttet seg av ordningen med gratis kondomer. De som ikke har benyttet seg av ordningen har hovedsakelig to begrunnelser for dette. For det første at de ikke har kjennskap til ordningen, og for det andre at gratiskondomene er vanskelig å få tak i. Hele 60 % av respondentene oppgir at informasjonen om ordningen med gratiskondomer kan bli bedre. Dette indikerer at informasjonen om denne ordningen med fordel kan styrkes. Halvparten av respondentene mener at kondomene er lett å få tak i, mens den andre halvparten synes det er vanskelig å få tak i gratiskondomene. Tilgjengeligheten virker å være best for de i aldersgruppen år. 70 % av respondentene ønsker å kunne bestille gratiskondomene over nettet. Og mange er positive til en ordning med bruk av kondomdispensere. Evalueringen viser at anonymitet er viktig når målgruppen skal skaffe seg gratiskondomer. Videre oppga hele 60 % at det er ubehagelig å gå til skolehelsetjenesten/- ungdomshelsestasjonen for å skaffe gratiskondomer. Når det gjelder hvilke arenaer det er viktig å satse på fremover, oppgir målgruppen arenaer som særlig ivaretar hensynet til anonymitet og økt tilgjengelighet som for eksempel flere steder på skolen, kondomdispensere, internett etc Det er hovedsakelig tre måter skolehelsetjenesten/- ungdomshelsestasjonen motiverer til kondombruk. Dette er: 6121

18 16 motivasjon gjennom å gi faktainformasjon om SOI og uønsket graviditet motivasjon gjennom å ansvarliggjøre målgruppen i forhold til egen og partnerens helse motivasjon gjennom positive opplevelser ved å bruke kondom og humor Evalueringen viser at helsesøstrene hovedsakelig motiverer gjennom faktainformasjon og ansvarliggjøring. Relativt få oppgir å motivere gjennom fokus på positive opplevelser og bruk av humor. I undersøkelsen gir målgruppen kondomene en god vurdering. De er enkle å bruke, dekker kravene til kondomer og gir like god nytelse som andre kondomer. Sexarbeiderne er noe delt når det gjelder vurderingen av gratiskondomene. De utenlandske sexarbeiderne ser ut til å foretrekke mer kraftige kondomer enn de norske sexarbeiderne. Sexarbeiderne er klare på at kondomene må komme i ulike farger og smaker. I tillegg er glidemiddel viktig for denne gruppen. Målgruppen, samt enkelte andre som jobber med utdeling av gratis kondomer, fremhever at kondomene bør komme i flere størrelser. Kondomene oppfattes av mange å være for små. Tilbakemeldingene på innpakningen er at den bør se ut som andre kondomer avlange. Sexarbeiderne ønsker ikke logo, for det store antallet ungdom virker logoen å ha mindre betydning. 2.2 Anbefaling av tiltak Vi skal i dette avsnittet presentere våre anbefalinger av tiltak når det gjelder det videre arbeidet med ordningen.

19 Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Informasjon og kunnskap om ordningen Evalueringen viser at et stort antall i målgruppen (60 %) i vår undersøkelse mente at informasjonen om ordningen kunne bli bedre. Vi har derfor følgende forslag til tiltak: Videreutvikle informasjonsarbeidet omkring ordningen: Direktoratet bør jobbe systematisk med å markedsføre produktet gratiskondomer overfor målgruppen. Informasjon bør både omhandle at man har tilgang på gratiskondomer og hvor/hvordan de kan fåes tak i. Direktoratet bør vurdere følgende kanaler for å komme ut med informasjonen: Media annonser og få kondombruk på dagsorden i aktuelle saker og derigjennom få frem informasjon om ordningen Internett nettsider for ungdom Skolene informasjon i klassesammenheng. Samarbeide med Utdanningsdirektoratet om hvordan dette kan gjøres på en best mulig måte Informasjon og kunnskap om bruken av kondom Vurdere å endre Kondom ABC i mer spennende farger og lage Kondom ABC i visittkort-format som er bedre egnet til oppbevaring en dagens papirlapp Lage en veileder i hvordan helsepersonell og lærere kan gi mer ballansert informasjon der det positive aspektet om seksualitet og kondombruk styrkes. En slik veileder bør være relativt kort (4-6 sider) og i hefte-format slik at den blir lest av de den er aktuell for. En veileder kan si noe om: Fakta innenfor relevante temaer Beskrive hvordan helsepersonell kan motivere til kondombruk gjennom å fokusere på positive opplevelser Beskrive aktuelle metoder for informasjonsformidling Gjerne beskrive noen gode eksempler på hvordan informasjon kan formidles på en god måte Kvalitet og utforming av gratiskondomene Evalueringen viser at det har vært fokus på kvalitet og en historikk der enkelte fremhever en antakelse om at gratiskondomene er av dårligere kvalitet og sprekker lettere enn andre kjøpekondomer. På bakgrunn av dette har vi følgende anbefalinger: Det bør etableres en ordning der bestillerne av gratiskondomene kan formidle klager på kondomene på en enkel måte til leverandør/cefem 6121

20 18 Leverandør/Cefem bør i forbindelse med rapporteringen til direktoratet også inkludere en klagestatistikk på bakgrunn av klagene som har kommet inn. På denne måten vil direktoratet har bedre kontroll på kvaliteten på produktet og lettere eventuelt fange opp problemer knyttet til feilbruk Direktoratet bør jobbe systematisk med å endre myten om at gratiskondomene sprekker. Dette kan for eksempel gjøres gjennom å styrke arbeidet med å lære målgruppen å bruke kondom. Det kan også inkluderes som et tema i veilederen. Når det gjelder selve kondomet, har vi følgende anbefalinger: Størrelse Det er behov for variasjon i størrelse, og det bør legges til rette for valgmuligheter Farger Det bør legges opp til at det er mulighet for å benytte seg av sorte kondomer for de som ønsker dette. Dette gjelder særlig for sexarbeidere Tykkelse Opprettholde ordningen med at en type kondom er noe tykkere Lilly Super Innpakking Innpakking bør reflektere hvilke type kondom som er inni (farge, størrelse) Latexallergi Det er viktig at det opprettholdes et tilbud om gratiskondom til de med latexallergi Metoder for kondomutdeling og bestilling Vi ser at ungdomshelsestasjonen/skolehelsetjenesten er i dag den dominerende arenaen for utdeling av gratiskondomer. Samtidig opplever mange i målgruppen at terskelen er høy når det gjelder å oppsøke tjenesten for å skaffe kondomer. Vi har derfor følgende anbefalinger: Ungdomshelsestasjonen/skolehelsetjenesten bør opprettholde sin sentrale veiledende funksjon og utdeling av kondomer i forbindelse med undervisning/veiledning Selve tilgjengeligheten til kondomene bør økes gjennom å satse på arenaer som gjør tilgjengeligheten for målgruppen bedre. Dette kan blant annet være: Alle elever i 10 klasse på ungdomsskolen og i videregående bør i begynnelsen av skoleåret få utdelt en startpakke som

21 Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer 19 inneholder kondomer og informasjon om SOI, hvordan kondomene skal brukes og hvor/hvordan de kan få tak i flere. En slik startpakke kan eventuelt deles ut to ganger i året (høst og vår) En slik startpakke kan enten deles ut av kontaktlæreren i samarbeid med skolehelsetjenesten, eller av en klassekontakt i samarbeid med skolehelsetjenesten Det bør arbeides med en ordning der det er mulig å bestille gratiskondomer via internett. Dette er også viktig for å nå de som ikke er i utdanningssystemet. Dette er en krevende ordning som direktoratet ikke kan gjøre selv, men realisere i samarbeid med andre som for eksempel: Frivillige organisasjoner Idrettsorganisasjoner Fritidsklubber For at dette skal være realistisk bør det legges til rette for at de som ønsker å samarbeide med direktoratet om en slik løsning får tilsendt gratis konvolutter slik at de ikke trenger å bli belastet for porto i forbindelse med utsendelse av kondomene Det bør vurderes om seksualundervisning, kondomdemonstrasjon og tilgangen på gratiskondomene bør gjennomføres på et tidligere alderstrinn enn 10. klasse 6121

22 20 3 Bakgrunn for ordningen og relevant statistikk Vi skal i dette kapittelet se på bakgrunnen for nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer. I tillegg skal vi presentere statistikk på området som kan gi et inntrykk av omfanget av ordningen. 3.1 Myndighetenes innsats på området Ordningen med utdeling av gratis kondomer var allerede en del av myndighetenes strategi i planperioden I denne perioden ble det gjennomført sentrale tiltak for å oppnå de ønskede resultater. Flere av disse tiltakene kan knyttes til kondomordningen, som blant annet lavterskeltilbud om prevensjon til unge jenter og gutter og Helsestasjon for ungdom lokale lavterskeltilbud med undervisning og rådgivning om samliv og seksualitet i kommunene. Strategien i perioden fra fokuserte på noen sentrale innsatsområder for å nå de ønskede resultatene. Et av disse innsatsområdene var Bedre tilgang til prevensjon og prevensjonsveiledning lett tilgjengelighet. Dette innsatsområdet dreide seg om forebyggende virksomhet i forhold til eldre ungdom og unge voksne. Det ble pekt på at undersøkelser viste at de viktigste strategiene for å forebygge uønsket svangerskap handler om å gjøre sikker prevensjon lett tilgjengelig og om å gi målrettet informasjon og kunnskap spesielt om de metodene som gir høy beskyttelse mot graviditet. Helsestasjonen ble vurdert som en sentral arena når det gjaldt god prevensjonsveiledning, men informasjon skulle også innrettes på spesifikke målgrupper og på deres informasjonsarenaer. Ordningen med utdeling av gratiskondomer fra ungdomshelsestasjoner, skolehelsetjenesten, oppsøkende tjeneste og ulike ungdomsorganisasjoner startet opp høsten 1998, og fikk tildelt midler fra Det har i perioden fra den gang og frem til i dag vært en økende bruk av midler på ordningen fra ca. kr i 2000 til ca. 1,6 millioner kroner i Økningen har fortsatt i inneværende planperiode ved at det i 2005 ble brukt om lag 2 millioner kroner på ordningen. Dette forteller oss at ordningen med gratiskondomer har vært et prioritert område i handlingsplanen for planperioden og i inneværende periode.

23 Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Kunnskap om ordningen blant målgruppen Informasjon om ordningen med gratiskondomer startet umiddelbart etter at ordningen kom på plass i Dette var særlig informasjon på sentrale ungdomsarenaer og i medier. Mye av informasjonen har vært dialogbasert eller interaktiv, og knyttet opp til de målrettede informasjonstiltakene om prevensjon generelt og klamydia spesielt som ble gjennomført i perioden Tallene fra ungdomsundersøkelsene på jobb og utdanningsmessene i 2000 og 2003 tyder på at ungdommen var godt kjent med kondomordningen 1. I 2003 deltok litt over ungdommer i alderen år i undersøkelsene. De viktigste resultatene var: Ca. 92 % av jentene og 90 % av guttene kjente til at de kunne få gratis kondomer på helsestasjon for ungdom eller skolehelsetjenesten. 3 % opplyste at de ikke kjente ordningen eller at den ikke var tilgjengelig i deres kommune. 73 % av guttene og 62 % av jentene hadde benyttet seg av ordningen med gratiskondomer Ordningen var best kjent og brukt av ungdom i aldersgruppen under 20 år Dette tyder på at ordningen med gratis kondomer har vært godt kjent blant målgruppen i forrige planperiode. 3.3 Kunnskapen om kondombruken Det er i dag lite statistikk som kan gi oss pålitelig og god kunnskap om kondombruken i Norge. I tillegg viser resultater fra internasjonale undersøkelser til dels motstridende resultater. Men oversikter fra RFSU viser en økning av kondomsalget fra , og i tillegg til denne økningen kommer kondomene som Helsedirektoratet har benyttet i ordningen med gratiskondomene. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester gjennomførte nylig kartleggingen Tiltak blant unge menn for å øke bruken av kondomer 3. I denne kartleggingen konkluderte kunnskapssentret med at kunnskapsgrunnlaget vedrørende effekten av kondomfremmende tiltak rettet mot det brede lag av unge menn, er begrenset. Rapporten viser at det er behov for mer forskning omkring problemstillingen. 1 Tall fra undersøkelsene 2000 og Referert i handlingsplan for forebygging av uønskede svangerskap og abort RFSU, Tiltak blant unge menn for å øke bruken av kondomer, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten,

24 22 Vi har derfor lite pålitelig statistikk og derfor begrenset med kunnskap om kondombruken i Norge. 3.4 Historikk og formål med kondomordningen Helsetilsynet startet høsten 1999 en forsøksordning med utdeling av gratis kondomer i regi av skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Forsøket ble vurdert som vellykket og ordningen ble derfor utvidet betraktelig i løpet av planperioden i samarbeid med daværende strategiplan mot HIV og SOI. I starten stod RFSU for leveransene og distribusjon av de gratis kondomene. Etter en anbudsrunde overtok Cefem disse funksjonene i Antallet gratis kondomer som deles ut har gradvis økt fra 1999 og frem til i dag. Tallene er vist i tabellen under: Tabell 3.1 Oversikt over antall utdelte gratis kondomer i perioden Utdeling av gratis kondomer er en viktig strategi i begge de to planene for seksuell helse Strategiplan for forebygging av hiv og SOI og Handlingsplanen for forebygging av uønskede svangerskap og abort. Ordningen skal sørge for lett tilgjengelighet til prevensjon og økt mulighet for sikrere sex for å forebygge uønsket graviditet og forebygge hiv og seksuelt overførbare infeksjoner. Primærmålgruppen for utdelingen er ungdom og unge voksne under 25 år. Andre grupper er sexarbeidere, flyktninger og asylsøkere, hivpositive kvinner og menn samt innsatte i fengsel. Helsedirektoratet fremhever at ordningen særlig skal spille en rolle i forhold til målgrupper som har mye sex og dårlig økonomi. Arenaer for utdelingen er: Helsestasjon og skolehelsetjeneste, skoler og høyere utdanningsinstitusjoner, ungdomsarrangementer og lokale møtesteder for ungdom, prostitusjonsarenaer, oppsøkende tjenester, flyktningetjenester, transittmottak og fengsler. Kondomene formidles gjennom mange ulike distributører og i ulike kontekster for eksempel utdeling fra lærer i forbindelse med seksuaopplysning, konkret kondomskole, masseutdeling uten informasjon og kondomdispensere. etc. 3.5 Statistikk over bestillere av kondomer Vi skal i dette avsnittet se på omfanget av bestillingene av de gratis kondomene. Tallene er hentet fra Cefem sin egen statistikk over bestillingene. Videre skal vi skal gi en fremstilling av hvilke institusjoner som bestiller kondomene og hvilke typer kondomer som bestilles.

25 Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Hvem bestiller de gratis kondomene? Det er en rekke institusjoner og organisasjoner som bestiller de gratis kondomene. Kriteriene Helsedirektoratet har for å få bestille kondomene er særlig at de skal deles ut på arenaer der det er mye sex og der det er risikosex. I vår fremstilling av hvem som bestiller de gratis kondomene, har vi basert vår fremstilling på tall fra Cefem i perioden I dette tallmateriale ser vi hvilke institusjoner som har bestilt kondomer, hvilke typer kondomer de har bestilt, og hvor mange kondomer den enkelte institusjon eller organisasjon har bestilt. For å gjøre en fremstilling mulig har vi valgt å dele bestillerne inn i følgende kategorier: Ungdomshelsestasjoner Helsestasjoner Skolehelsetjenesten Studenthelsetjenesten Frivillige organisasjoner Militærleire Asyl- og flyktningmottak Fengsler Utekontakt/uteteam Andre Det er behov for å knytte noen kommentarer til de kategoriene vi har valgt. For det første vet vi at det i en del tilfeller er det samme helsepersonellet som er knyttet til ungdomshelsetjenesten/helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Det kan bety at bestillingene av kondomer kan skje ett av stedene. For eksempel ved at ungdomshelsestasjonen også har en bestiller funksjon for skolehelsetjenesten. Når det gjelder kategorien studenthelsetjenesten innebærer dette alle bestillingene som er gjort av universiteter/høgskoler. Det er derfor ikke alltid studenthelsetjenesten, men også andre instanser som studentparlamentet, institutter etc. Når det gjelder frivillige organisasjoner inkluderer dette også politiske partier. Røde Kors Ungdom er en stor bestiller, her har vi regnet lokalavdelingene til organisasjonene som egne bestillere. Det er en stor gruppe som vi har kalt andre. Dette er både offentlige institusjoner, og andre organisasjoner som ikke umiddelbart faller inn i ovennevnte kategorier. I figuren under viser vi bestillingen fra

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

Seksuell helse forebygging av sykdom, uønskede svangerskap og kjønnslemlestelse

Seksuell helse forebygging av sykdom, uønskede svangerskap og kjønnslemlestelse Seksuell helse forebygging av sykdom, uønskede svangerskap og kjønnslemlestelse Aktuelle infeksjonssykdommer Chlamydia Humant papilloma virus Gonorè HIV Syfilis Aktuelle sykdommer Chlamydia Chlamydia den

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2009 Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 RAPPORT 1/2010 Side 2 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Metode...3 1.3 Informasjon om respondentene...4

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Kunnskapsesenterets. nye PPT-mal

Kunnskapsesenterets. nye PPT-mal RESULTATER FRA INTERNETT- UNDERSØKELSE BLANT MSM (EMIS) Kunnskapsesenterets Rigmor C Berg nye PPT-mal på vegne av EMIS-Norge teamet Presentasjon på Smittevernsdagene 8 juni 2012 Tilgjengelig i 13 uker

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

Kartlegging av forebyggende arbeid og seksuelle krenkelser og overgrep i Den norske kirke for 2010 og 2011

Kartlegging av forebyggende arbeid og seksuelle krenkelser og overgrep i Den norske kirke for 2010 og 2011 RAPPORT: Kartlegging av forebyggende arbeid og seksuelle krenkelser og overgrep i Den norske kirke for 2010 og 2011 Kartleggingen ble gjennomført som en Questback-undersøkelse som ble sendt til alle kirkelige

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Opplæring i temaet seksualitet til ungdommer med lett psykisk utviklingshemming

Opplæring i temaet seksualitet til ungdommer med lett psykisk utviklingshemming Opplæring i temaet seksualitet til ungdommer med lett psykisk utviklingshemming -en kvalitativ studie av fagpersoners opplevelser Master i helsevitenskap Nina Mortensen, Ergoterapispesialist i barns helse

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2016

BRUKERUNDERSØKELSE 2016 BRUKERUNDERSØKELSE 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 1 Opplegg og metode... 3 2 Utvalg... 4 3 Svarprosent/respondentene... 4 Kommentarer til resultatene... 5 1 Kjennskap og erfaring om

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Oslo, 22.06.15 Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Vi takker for muligheten for å komme med våre innspill

Detaljer

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport Beregnet til Mental Helse Dokument type Rapport Dato September 2012 EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123)

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

Fredskorpset Kjennskapsmåling

Fredskorpset Kjennskapsmåling Fredskorpset Kjennskapsmåling Metodebeskrivelse Bakgrunn og formål Undersøkelsens formål er å måle kjennskap og holdning til Fredskorpset. Lignende målinger er gjennomført i 2011-2013. Intervjuperiode

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 94 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 206 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

Anders Fremming Anderssen, Vox. Karriereveiledning tilfredshet og utbytte

Anders Fremming Anderssen, Vox. Karriereveiledning tilfredshet og utbytte Anders Fremming Anderssen, Vox Karriereveiledning tilfredshet og utbytte Disposisjon Hvem er det som mottar veiledning ved karrieresentrene? Hvordan oppleves veiledningen? Hvilket utbytte kan veiledningen

Detaljer

NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen

NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen En undersøkelse av hva jenter med utviklingshemming lærer om tema seksualitet og kjønn i grunnskolen. Litteratur og Metode Kompetansemålene

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

Helse- og sosialkomiteen: Innspill Oslo kommunes budsjett 2017

Helse- og sosialkomiteen: Innspill Oslo kommunes budsjett 2017 Oslo, 1. november 2016 Helse- og sosialkomiteen: Innspill Oslo kommunes budsjett 2017 Sex og samfunn har jobbet med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i 45 år. Vi driver en veletablert klinikk

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak

BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak Beregnet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Dokument type Rapport Dato Mars 2014 BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak BRUKERUNDERSØKELSE BARN I STATLIGE OG PRIVATE BARNEVERNTILTAK

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten.

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. NOEN HOVEDRESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSEN 2014 Konfliktrådet er som statlig virksomhet pålagt å gjennomføre systematisk brukerundersøkelse og til å gjøre resultatene offentlig tilgjengelig. All deltakelse

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. FOREBYGGING AV UØNSKEDE SVANGERSKAP Arkivsaksnr.: 05/03078. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. FOREBYGGING AV UØNSKEDE SVANGERSKAP Arkivsaksnr.: 05/03078. Forslag til innstilling: Saksframlegg FOREBYGGING AV UØNSKEDE SVANGERSKAP Arkivsaksnr.: 05/03078 Forslag til innstilling: 1. Arbeidet med forebygging av uønskede svangerskap videreutvikles som framstilt i saken og tydeliggjøres

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Kunnskapsesenterets. nye PPT-mal

Kunnskapsesenterets. nye PPT-mal EMIS-funn i Norge Kunnskapsesenterets Rigmor C Berg nye PPT-mal Presentasjon på Aksepts fagkonferanse 12 juni 2012 BAKGRUNN Samarbeids -prosjekt emis-project.eu Nettverk Spørreskjema på 25 språk June 18,

Detaljer

Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie

Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie TØI rapport 537/2001 Forfattere: Marit Killi Hanne Samstad Kjartan Sælensminde Oslo 2001, 77 sider Sammendrag: Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 92 Svarprosent: 41% BRUKERUNDERSØKELSEN 217 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning Raymond Karlsen og Eirik Øvernes 5500 350 70 Utdanninger Utdanning s- beskrivels er Artikler og støtteinformasjo n 850 550 550 Læresteder

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter Kvalitetsforum 3+3: Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter 19.05.2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Konklusjon... 2 3.0 Metodikk... 3 2.0 Deltapluss-skjema...

Detaljer

Informasjon om undersøkelsen

Informasjon om undersøkelsen Informasjon om undersøkelsen Til lærerne Som nevnt så omhandler spørreundersøkelsen ulike deler av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, heretter forkortet til NKVS. Dersom du ønsker spørreskjemaet i utskriftsvennlig

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/06 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 08. mai 2006 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime Eventuelt Saker til

Detaljer

Vi engasjerer ungdommen i kommunereformen! Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Vi engasjerer ungdommen i kommunereformen! Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Vi engasjerer ungdommen i kommunereformen! Melhus Kommune 16000 innb Styringsgruppe nedsatt for å arbeide med kommunereformen i Melhus Innbyggerkartlegging i regi av Sentio ble foretatt. Et representativt

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

Kartlegging blant eksternvurderere av nasjonale prøver. Rapport fra MMI v/håkon Kavli og Wenche Berntsen August 2005

Kartlegging blant eksternvurderere av nasjonale prøver. Rapport fra MMI v/håkon Kavli og Wenche Berntsen August 2005 Kartlegging blant eksternvurderere av nasjonale prøver Rapport fra MMI v/håkon Kavli og Wenche Berntsen August 25 Forord På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har MMI Univero gjennomført denne undersøkelsen

Detaljer

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015 Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge November 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges kjennskap, bruk og holdninger

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering...

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering... BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2011 1 Brukerundersøkelser barnevern 2011 Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Utvalg... 3 2.0

Detaljer

Undersøkelse om frivillig innsats

Undersøkelse om frivillig innsats Undersøkelse om frivillig innsats - Vurdering av skjevheter, og svarprosent etter enkelte bakgrunnsvariabler I dette notatet redegjøres det kort for svarprosenter, og eventuelle skjevheter som er innført

Detaljer

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal SinkabergHansen AS, Moen Marin AS, Oppdretternes Miljøservice AS Prosesskompetanse AS 2015: Turid Hatling Finne og Torkil Marsdal Hanssen Innhold

Detaljer

Skriftlig innlevering

Skriftlig innlevering 2011 Skriftlig innlevering Spørre undersøkelse VG2 sosiologi Vi valgte temaet kantinebruk og ville finne ut hvem som handlet oftest i kantinen av første-, andre- og tredje klasse. Dette var en problem

Detaljer

Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter Nordreisa Familiesenter Rapport fra rusundersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i Nordreisa våren 2011 1 Bakgrunn for undersøkelsen Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

HIV/AIDS-strategi i Oslo

HIV/AIDS-strategi i Oslo Oslo kommune HIV/AIDS-strategi i Oslo Tone Tellevik Dahl Leder helse og sosialkomiteen Innhold Statistikk dagens Oslo Hovedutfordringer Strategi Antall AIDS-dødsfall i Oslo etter år og kjønn 80 70 60 50

Detaljer

HELED skriftserie 2016:1. Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen

HELED skriftserie 2016:1. Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen HELED skriftserie 2016:1 Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen Tor Iversen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn Universitetet

Detaljer

Rapport: Undersøkelse utseendepress

Rapport: Undersøkelse utseendepress Rapport: Undersøkelse utseendepress Temaet vårt er utseendepress på Horten Videregående Skole. Hvorfor?: Det angår oss siden det er vår skole, og vi omgir oss med dette hver dag. Det er spennende å se

Detaljer

En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol

En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol 1 En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol Utført av Norstat på oppdrag fra Apotekforeningen Mai 2015 Fakta om undersøkelsen Representativ undersøkelse Gjennomført av Norstat i mars 2015 400

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Ung og seksuell i den sosiale kompetansens tidsalder utfordringer og gleder i mestring av seksualiteten

Ung og seksuell i den sosiale kompetansens tidsalder utfordringer og gleder i mestring av seksualiteten Ung og seksuell i den sosiale kompetansens tidsalder utfordringer og gleder i mestring av seksualiteten Bente Træen, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Vår tid og vårt rom Den seksuelt kompetente

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

EVALUERINGEN AV BRUKEN AV SIVILE VERNEPLIKTIGE TIL VOLDSFOREBYGGENDE TJENESTER I REGI AV SIVILTJENESTE- ADMINISTRASJONEN PÅ DILLINGØY (SAD) I 2002

EVALUERINGEN AV BRUKEN AV SIVILE VERNEPLIKTIGE TIL VOLDSFOREBYGGENDE TJENESTER I REGI AV SIVILTJENESTE- ADMINISTRASJONEN PÅ DILLINGØY (SAD) I 2002 ÅRSRAPPORT FRA EVALUERINGEN AV BRUKEN AV SIVILE VERNEPLIKTIGE TIL VOLDSFOREBYGGENDE TJENESTER I REGI AV SIVILTJENESTE- ADMINISTRASJONEN PÅ DILLINGØY (SAD) I 2002 Utarbeidet av Knut Aarvak Stiftelsen Østfoldforskning

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 10 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 10. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport II: Rus, barn og oppvekst Denne delen av Blå Kors undersøkelsen tar for seg: Når og hvor er det akseptabelt at barn drikker alkohol Hva er akseptabelt dersom voksne

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Notat Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen 2010 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For å nå målsettingene om rask bosetting

Detaljer

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 I 2013 ble det diagnostisert 22 946 av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia) i Norge. Av disse var det 26 av LGV som skyldes smitte med en annen

Detaljer

Arbeidsrapport 01 / 12

Arbeidsrapport 01 / 12 NTNU Samfunnsforskning AS Senter For Idrettsvitenskap Arbeidsrapport 01 / 12 Jan Erik Ingebrigtsen og Nils Petter Aspvik -en evalueringsrapport fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011 Hvis du vil ha

Detaljer

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra Kommune: Telemark fylkeskommune Prosjekt: 700034 Frafall i videregående opplæring Prosjektplan Bestilling Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i møte 05.11.14, jf. sak

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for høstsemesteret 12 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for høstsemesteret 12. På sentrale

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem?

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem? Innhold Uteteamet, for hvem?... 4 Oppsøkende sosialt arbeid... 5 Forebygging på alle nivåer, i ulik grad... 8 Rusforebygging handler ikke nødvendigvis om rus... 10 Kontaktinformasjon... 12 UTETEAMET.no

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2013

Befolkningsundersøkelse 2013 Befolkningsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner og menn 15 år og eldre. Personer

Detaljer

Saksframlegg. Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen 2015

Saksframlegg. Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen 2015 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 030 Arkivsaksnr: 2015/2411-7 Saksbehandler: Per Martin Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 18/15 12.10.2015 Administrasjonsutvalget Komite Levekår

Detaljer

Nr. Vår ref Dato 200501292-2/SJ.6.2005

Nr. Vår ref Dato 200501292-2/SJ.6.2005 Rundskriv Utkast Til landets kommuner(helsestasjons- og skolehelsetjenesten), kommuner, apotek og fylkesmenn (helseavdelingene) Nr. Vår ref Dato 200501292-2/SJ.6.2005 Gratis prevensjon til unge kvinner

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Om undersøkelsen Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt fylkesmennene oppdrag om å gjennomføre brukerundersøkelser. Mellom 28. november

Detaljer