«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris»"

Transkript

1 2008 Årsrapport

2 «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side 2 årsrapport 2008

3 Innhold Introduksjon av selskapet... 2 Selskapskultur og organisasjon... 3 Beretning om årets virksomhet... 5 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Revisjonsberetning Nøkkeltall Energiomsetning Produksjon og nettdrift årsrapport 2008 side 3

4 Hovedtall (1000 kr.) Brutto omsetning Årets resultat Egenkapital Totalkapital Investeringer Antall kunder Antall ansatte Produksjon av Årsrapport 2008: Idé, design og trykk: Stokmarknes Aktietrykkeri. - Foto s. 9 Marit Liland Fredriksen, fotograf Silje Nilsen. Øvrige bilder, fotograf Eirik Linder Aspelund Matriale skaffet til veie av Trollfjord Kraft - tilrettelegging fra Trollfjord Kraft administrasjonssjef Bård Larsen og markedskonsulent Tonje Delp. side 4 årsrapport 2008

5 Introduksjon av selskapet Hadsel komm. kraftverk ble stiftet 2. desember 1937 med den målsetting at all kraftutbygging og kraftdistribusjon skulle samles i ett kommunalt selskap. Med energiloven av ble energiverkenes rammebetingelser endret, markedsbasert kraftomsetning og etter hvert et eget reguleringsregime for nettselskapene innført. Forvaltningsrollen ble endret til forretning og med det selskapsform. Med overgang til aksjeselskap er bedriften tilpasset de krav som stilles til effektivitet og dynamikk og større frihet i et mer konkurranseutsatt marked. Det gir også større muligheter til delegering av det forretningsmessige og ledermessige resultatansvar og således muligheter til økt driftseffektivitet. Selskapet ble omdannet til aksjeselskap den med Hadsel kommune som eneaksjonær. Fra ble selskapsnavnet endret fra Hadsel Energiverk AS til Trollfjord Kraft AS. Datterselskapene har navnene Trollfjord Bredbånd AS, Trollfjord Eiendom AS og Hadsel Elektro AS. Selskapet driver med produksjon, omsetning og distribusjon av elektrisk kraft. Selskapet har sitt forretningskontor på Stokmarknes og konsesjonsområdet er Hadsel kommune. Totalt har bedriften 31 ansatte. Selskapet eier tre kraftstasjoner med en midlere produksjon på 21,2 GWh. Trollfjord Kraft AS mottar energien på 132 kv- nivå via ringforbindelsen Kanstadbotn Kvitfossen Melbu Sortland. Selskapet har vært inne i en strategiprosess. Strategisk plan for Trollfjord Kraft AS med tidshorisont ble vedtatt av styret 28.juni Det er utarbeidet strategisk plan for datterselskapene. Visjon. Trollfjord Kraft i hundre. Med denne visjon mener vi: 100 års el-forsyning 100 % effektiv Et selskap i rask utvikling Virksomhetside`: Trollfjord Kraft skal bygge og vedlikeholde en framtidsrettet infrastruktur i Hadsel kommune, samt levere relaterte produkter og tjenester etterspurt av lokalsamfunnet. Hovedmål: Overordnet for virksomheten er at Trollfjord Kraft AS skal være en ledende bedrift i Hadsel kommune som driver effektivt og lønnsomt til beste for kunder, ansatte og eier. årsrapport 2008 side 5

6 Selskapskultur og organisasjon Generalforsamling Styre Adm. direktør Prosjekt/Plan System Administrasjon Marked Teknisk drift/plan Generalforsamling. Selskapets øverste myndighet er generalforsamlingen. I generalforsamlingen er Hadsel kommune representert med ordføreren. Styret i Trollfjord Kraft AS. Selskapet ledes av et styre på 6 medlemmer. Generalforsamlingen velger 5 styremedlemmer m/varamedlemmer. 1 styremedlem med varamedlem velges av og blant energiverkets ansatte. Funksjonstiden for styremedlemmene og deres varamedlemmer er 2 år, dog slik at 2 og 3 styremedlemmer og deres varamedlemmer er på valg hvert år. Det er vedtatt styreinstruks for virksomheten. Trollfjord Kraft AS styre har i 2008 hatt følgende sammensetning: Hugo Olsen Marion Celius Jann Abelsen Jan Steffensen Britt Solvik Thorstein Johnsen - ansatterepresentant Styreleder i Trollfjord Kraft AS er Hugo Olsen med Marion Celius som nestleder. Selskapets administrerende direktør Jacob N. Jacobsen deltar i styret uten stemmerett. side 6 årsrapport 2008

7 Trollfjord Kraft AS er organisert i tre fagavdelinger der ledere i avdelingene og prosjektingeniører er representert i en ledergruppe. Energiverkets ledergruppe består av: Jacob N. Jacobsen - adm. direktør Bård Larsen - administrasjonssjef Asbjørn Myrstad - teknisk sjef Yngve Jakobsen - konst. markedssjef Yngve Pettersen - prosjektingeniør Øistein Qvigstad Nilssen - prosjektingeniør Arbeidsmiljøutvalg: Arbeidsmiljøutvalgets sammensetning pr : Medlemmer: Fra de ansatte: Fra virksomheten: Yngve Pettersen Jacob N. Jacobsen (leder) Rolf Helge Moe Hugo Olsen Jostein Holen (verneombud) Jann Abelsen Asbjørn Myrstad (verneleder) MEDEIER- OG MEDLEMSKAP Medeierskap: Niingen Kraftlag AS, Rasjonell Elektrisk Nettdrift AS (REN), Norsk Systemplan og Enøk AS (Norsec). Medlemskap: KS Bedrift og Forum for strategisk nettutvikling (FSN). årsrapport 2008 side 7

8 Beretning om årets virksomhet GENERELT Trollfjord Kraft AS (TK) er et produksjonsomsetnings- og distribusjonsverk som har sitt forretningskontor på Stokmarknes i Hadsel kommune. Som en del av konsernet Trollfjord Kraft AS er datterselskapene Trollfjord Eiendom AS, Trollfjord Bredbånd AS, Hadsel Elektro AS, og Andenes Kabel-TV AS, alle eid av morselskapet. Hadsel kommune og Trollfjord Kraft AS har i 2008 gjennomført et prosjekt for etablering av et utviklingsselskap i Hadsel kommune. Målet for prosjektet var å utvikle et beslutningsunderlag for etablering av et næringsselskap, basert på god forankring og i form av en gjennomarbeidet forretningsplan. Hadsel Vekst AS er etablert etter årsskiftet med Hadsel kommune med 51 % eierandel og Trollfjord Kraft AS med 49 %. Etter 5 års drift har Trollfjord Bredbånd AS befestet sin posisjon som bredbåndleverandør til befolkningen i Hadsel kommune. Fiber- og coaxialnett er fullt utbygd i Stokmarknes og på Melbu. Fiberutbygging til grisgrendte strøk har startet i 2008 med utbygging på Langøya, og vil fortsette på Hadseløya og Langøya i Trollfjord Bredbånd AS har et positivt resultat i Hadsel Elektro AS har i 2008 hatt et år hvor selskapet samlet sett ikke har vist tilfredsstillende avkastning. Med bakgrunn i de siste års resultater, har Trollfjord Kraft AS gjort vurderinger av sitt eierskap. Det er inngått intensjonsavtale med et større selskap i bransjen. Det forventes en endelig avtale våren Nettvirksomheten utfører et stort arbeid med rehabilitering, nybygg og vedlikehold av fordelingsnettet. Trollfjord Kraft AS eier og driver bredbåndsnettet. Det er en stor oppgave for teknisk prosjekt og teknisk drift vedrørende utbygging av fiber og coaxialnett. Ved Trollfjord I kraftverk er dam ved Trollfjordvannet fullført. En dam med lengde 65 m og høyde 4,5 m sto ferdig i oktober Anleggsarbeidene ble startet i juni Trollfjord Kraft AS har kommisjonsavtale på kraftomsetning med Fjordkraft AS. Markedsprisen i 2008 var i gjennomsnitt 41 øre/kwh. Kraftomsetningen er preget av stabilitet. Garantikraftproduktet har en sterk posisjon i vårt område. Alliansesamarbeidet med Fjordkraft AS er nyttig og viktig for Trollfjord Kraft AS. I Trollfjord I, Trollfjord II og Fiskefjord kraftverk er det i 2008 produsert 20,6 GWh som er på nivå med gjennomsnittsproduksjon for de siste 15 årene. Det har vært normal driftssituasjon for våre kraftverk. Trollfjord Kraft AS ønsker å se på bruk av fornybare energikilder. I prosjekt Multienergi Børøya har selskapet i samarbeid med industriaktører i området gjort en forstudie for å se på muligheter for etablering av et multienergianlegg. For året 2008 ble totalomsetningen i eget nett på 163,4 GWh som er en nedgang på 1,7 % i forhold til foregående år. side 8 årsrapport 2008

9 Resultat og finansielle forhold Konsernet Trollfjord Kraft. Konsernet Trollfjord Kraft består av morselskapet Trollfjord Kraft AS med heleide datterselskaper Trollfjord Eiendom AS, Trollfjord Bredbånd AS, Hadsel Elektro AS og Andenes kabel-tv AS Årsoppgjøret. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet er satt opp med denne forutsetning. Resultat Morselskapet Omsetning og resultat Selskapets totalomsetning har økt med nærmere 24 mill. kroner fra foregående år. Dette har i første rekke sammenheng med økte markedspriser på kraft som man hadde i 2008 sammenlignet med Personalkostnadene har en netto økning på 1,4 mill. kroner fra forrige år. Bak dette ligger det en økning i antall årsverk, økte pensjonskostnader og et høyt lønnsoppgjør. «Trollfjord Kraft AS skal være en støttespiller til idrett og kultur i Hadsel» årsrapport 2008 side 9

10 Andre driftskostnader omfatter materiell og tjenestekostnader knyttet til drift og vedlikehold av nett- og kraftanlegg. Disse utgjør 11,7 mill. kroner; som er på samme nivå som i Driftsresultatet endte på 9,5 mill. kroner. Dette er en forbedring på 1,7 mill. kroner fra Morselskapets resultat før skatt er imidlertid på 0,2 mill. kroner og årsresultatet er på - 0,4 mill. kroner. Dette er en svekkelse på 3,6 mill. kroner fra Årsresultatet for 2008 er belastet med 3,8 mill. kroner i nedskrivninger på selskapets finansplasseringer. Investeringer. Investeringer i egne driftsmidler i regnskapsåret beløper seg til 16,3 mill. kroner. Av dette utgjør 5,3 mill. kroner sluttføring av damutbyggingen og lukeskiftet i Trollfjorden. Disse prosjektene ble ferdigstilt høsten Nærmere spesifikasjon vises i egen note til regnskapet. Likviditet og finansiering. Selskapets investeringer er finansiert gjennom økt lånegjeld. Lånegjeld til kredittinstitusjon pr utgjør 69,3 mill. kroner. Dette utgjør 30,4 % av totalkapitalen. Ansvarlig lån til eier utgjør 84 mill. kroner. Etter avtalen er lånet avdragsfritt og renten skal årlig fastsettes til markedsmessige vilkår. I 2008 var den satt til 5 %. Samlet rentebærende gjeld utgjør 67,3 % av selskapets totalkapital. Finansiell risiko Markedsrisiko Selskapets kraftproduksjon er eksponert for endringer i kraftpriser. Selskapet har inngått avtale om aktiv forvaltning for å redusere denne type risiko. Tilsvarende reduksjon av risiko knyttet til kraftomsetning til sluttbruker håndteres gjennom innkjøp og produktavtale med Fjordkraft AS. Selskapet er også eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente. Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da selskapet har rett til å stenge strømleveranse. Deler av tap knyttet til kraftlevering bæres gjennom avtale med Fjordkraft AS. Det er ikke inngått øvrige avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten som tilfredsstillende. For innkjøp av kraft for salg til sluttbruker blir selskapet avregnet månedlig fra leverandør, mens forbruk hos husholdningskunder blir avregnet etterskuddsvis i henhold til myndighetenes regelverk. Forforfallstiden er da opptil 110 dager etter at leveransen starter. Det arbeides med å forkorte forfallstiden. Resultat og forslag til overføringer Selskapets regnskapsresultat for 2008 er oppgjort med et underskudd etter skatt på kr ,- som er foreslått dekket slik: Avsatt Utbytte kr ,- Overført fra Annen egenkapital: kr ,- Selskapets frie egenkapital pr utgjør kr ,- KONSERNET. Trollfjord Bredbånd AS har også i 2008 hatt en utvikling som har tilfredsstilt de forventninger som ble satt for året. Den totale omsetningen endte på nærmere 16 mill. kroner. Dette er en økning på 2,1 mill. kroner; tilsvarende 15% fra Driftsresultatet endte på 1,4 mill. kroner, og årsresultat etter skatt på 0,9 mill. kroner. Dette er en side 10 årsrapport 2008

11 forbedring fra 2007 på 0,1 mill. kroner. Med den sterke posisjonen selskapet har fått i bredbåndsmarkedet lokalt, forventes det videre utvikling i Trollfjord Eiendom AS resultater påvirkes i stor grad av oppvarmingskostnader og uforutsette vedlikeholdskostnader i tillegg til rentekostnader på lån til morselskapet. Selskapets forpliktelse om at hyblene skal være forbeholdt studenter knyttet til Vesterålen Høgskolesenter AS er også begrensende i forhold til muligheter for utleie. Hadsel Elektro AS oppnådde en omsetningsøkning fra 2007 til 2008 på 0,6 mill kr. Drifts- og totalresultatet for selskapet ble negativt med hhv. NOK og Selskapet har de siste årene ikke hatt tilfredsstillende inntjening. Det ble derfor i 2008 innledet samtaler med en større aktør innenfor installasjonsbransjen med det formål å overta en betydelig aksjepost i Hadsel Elektro AS. Med bakgrunn i dette er det i mai 2009 inngått avtale om salg av 65% av aksjene til Haneseth AS. Andenes Kabel-TV AS. For å styrke vår posisjon innenfor bredbåndsmarkedet i Vesterålen, overtok Trollfjord Kraft AS 100% av aksjene i Andenes Kabel-TV AS pr. 1. november I løpet av 2009 vil kundene i selskapet bli solgt til Trollfjord Bredbånd AS, og selskapet for øvrig bli fusjonert inn i Trollfjord Kraft AS. Trollfjord Bredbånd AS og Trollfjord Kraft AS ser et betydelig markedspotensiale ved å tilby internett i kabeltv-nettet på Andenes på samme måte som det er gjort i Hadsel kommune. Driftsresultat for konsernet ble på 10,6 mill. kroner; en forbedring fra 2007 på 1,3 mill. kroner. Resultat før skatt for konsernet ble på 0,8 mill. kroner og endelig årsresultat på 0,3 mill. kroner. STYRET OG ADMINISTRASJON Styret har avholdt 8 møter og behandlet 59 saker. Av viktige saker kan nevnes: Årsberetning og Regnskap for 2007 Budsjett 2009 Nettleietariffer 2009 Økonomirapporter. Virksomhetsrapporter Strategiprosess i Trollfjord Kraft AS Multienergi Børøya Utviklingsselskap i Hadsel kommune Tilleggsregulering i Trollfjord Nettregulering i nye rammebetingelser Klima- og energiplan for Hadsel kommune Beredskapsplan for Trollfjord Kraft AS Ved utgangen av året hadde Trollfjord Kraft AS 31 heltidsansatte. Administrasjon / stab 4 Teknisk avdeling 17 Markedsavdeling 4 Administrasjonsavdeling 6 EIERFORHOLD Alle aksjer i selskapet eies av Hadsel kommune: 5000 aksjer á kr 1.000,-. MARKEDSSITUASJONEN Våre kunder er det viktigste vi eier. Dette tydeliggjøres i større og større grad, og fungerer som fundament for vårt markedsarbeid. Måling av kundetilfredshet har vært gjennomført over mange år. Det har vist seg at tilfredsheten blant våre kunder har vært og er svært høy. Vår kundeundersøkelse i 2008 ble basert på et nytt format. Både faktorer, spørsmål, skalering og måleparametre ble endret i forhold til tidligere undersøkelser. Omleggingen av undersøkelsen er gjort for å bedre kunne gjøre funn for ytterligere forbedring av vår relasjon med kundene. årsrapport 2008 side 11

12 Kundetilfredshet undersøkelsen for Trollfjord Kraft ble gjennomført desember Resultatet av undersøkelsen gav oss en relasjonsscore på 67 poeng. Dette er et meget godt resultat, og det ligger over resultatene til bransjen for øvrig, ref. Norsk Kundebarometer. Detaljene i undersøkelsen gav oss også en del områder hvor det vil være viktig å prioritere innsats. Vi tolker årets undersøkelse som kvalitativt god og legger til grunn den etablerte undersøkelsesmetoden for sammenligning med fremtidige undersøkelser. Kraftomsetning. GarantiKraft produktet har en meget sterk posisjon i vårt primærmarked. Kundenes fordeler vises klart både i stigende og synkende pris i råvaremarkedet. Vi får gode tilbakemeldinger fra kundene og andelen lojale kunder er meget høy. Det totale volum av omsatt kraft var i 2008 på linje med omsetningen forrige år. Kraftomsetningen har gitt et tilfredsstillende økonomisk resultat. Kraftproduksjon og engrosomsetning. All egenprodusert kraft omsettes i det åpne kraftmarkedet. Dette gjøres også med selskapets andel av produsert kraft i Niingen Kraftlag AS. Produsert mengde kraft i egne anlegg ble på 20,6 GWh. Dette er på nivå med midlere produksjon siste 15 år. Vår andel av kraftproduksjon i Niingen ble 17,2 GWh. Råvareprisen på kraft ble betydelig høyere i 2008 sammenlignet med året før. Gjennomsnittlig spotpris for året ble 41 øre/kwh. Til sammenligning var gjennomsnittlig spotpris i 2007 på 23,6 øre/kwh. Finansiell sikring av produksjonskraft gav også gode resultater. Tilsynsvirksomhet. Tilsynsvirksomheten er organisert innenfor Markedsavdelingen. Virksomheten er underlagt gjeldende rammer fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) og vi får gode tilbakemeldinger fra myndighetene på det arbeid som utføres. Vårt tilsyn utøver også brannetterforskning i samarbeid med politiet. Av ulike aktiviteter rettet mot organisasjoner og strømforbrukere vil vi bl.a. nevne informasjon og elsikkerhetsarbeid overfor ungdomskoleelever. Vi har også bidratt i aksjon boligbrann og vi har en hospiteringsordning med ungdomsskolen på Stokmarknes. Annen virksomhet i Markedsavdelingen. Avdelingen har ansvar for rådgivning og salg overfor strømforbrukere, samt fakturering av all strømomsetning. I tillegg yter markedsavdelingen tjenester til datterselskapene Trollfjord Bredbånd AS og Hadsel Elektro AS. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Bedriften arbeider kontinuerlig med internkontroll og kvalitetsforbedring. Målsettingen er at vår virksomhet ikke skal forårsake ulykker, skader eller materielle tap. Alt personell innenfor Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og vernetjenesten har gjennomført 40-timers grunnkurs i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Montørene har gjennomgått kurs i leder for sikkerhet og leder for kobling. I tillegg foretar vi en årlig gjennomgang av driftsforskriftene. Alle ansatte på teknisk avdeling er sertifisert for utførelse av varme arbeider. Vi har i 2008 benyttet Atlas Helse- og miljøtjenester AS til den årlige helseundersøkelse av de ansatte. Bedriften har anskaffet seg hjertestarter/ defibrillator primært beregnet å være tilgjengelig ved arbeidsoppdrag i de mest perifere områder. 16 personer ved bedriften har gjennomført kurs og sertifisering i bruk av hjertestarter. Gjennomsnittlig sykefravær i 2008 var på 2,78 %. Selskapet har ikke hatt ulykker som har medført personskade. Selskapet har 31 ansatte, av disse er det 7 kvinner. Totalt har konsernet 45 ansatte, herav 8 kvinner. Selskapet og konsernet er i rekrutteringssammenheng bevisst på at kvinneandelen er lav. Både selskapet og bransjen for øvrig konstaterer at utdanning og søkning til tekniske stillinger fra kvinner er svært lav. Styret består av 6 personer; 2 kvinner, 4 menn. side 12 årsrapport 2008

13 YTRE MILJØ Vannkraften er en ren og fornybar energikilde som ikke forurenser det ytre miljø. Etter styrets oppfatning driver ikke bedriften virksomhet som forurenser det ytre miljø. Bedriften etterstreber å benytte miljøriktige stoffer og håndterer spesialavfall på en korrekt måte etter gjeldende forskrifter. Ved anleggsarbeide har bedriften en klar målsetting om å ferdes skånsomt i naturen og at vi skal foreta nødvendig oppryddingsarbeid etter oss. FREMTIDSUTSIKTER Tilleggsregulering i Trollfjord I kraftanlegg med damanlegg ved Trollfjordvannet hadde sin oppstart i 2007 og ble fullført i oktober Overføringstunnel Blåskavlvatn Isvatn, har vært ute på anbud. En beslutning om gjennomføring av prosjektet får sin behandling våren kv regionalnett har sterkt behov for fornying og forsterkning. Konkrete tiltak planlegges for utbygging i Det jobbes fortsatt for å se regionalnett inn i et nasjonalt nett. Reguleringsregimet for nettvirksomheten har fungert i to år. Trollfjord Kraft AS har dratt erfaringer fra det. For TK utarbeides analyser for fremtidig effektivitet og inntektsramme. I dag har selskapet gode rammer og det er ikke signaler for at dette vil endre seg. Hadsel Vekst AS er etablert som utviklingsselskap i Hadsel kommune med Hadsel kommune (51 %) og Trollfjord Kraft AS (49 %) som eiere. Det arbeides med å rekruttere daglig leder og få igangsatt de viktige utviklingsprosjektene. En forstudie for Multienergi på Børøya er utarbeidet i samarbeid med industriaktørene på Børøya for å se på energiløsninger for nåværende og fremtidig industri på Børøya. Det vil tegnes intensjonsavtaler og konkrete anlegg vil planlegges for gjennomføring for leveranser av el, damp, gass og fjernvarme. Multienergi på Børøya vil være et positivt bidrag til å ta i bruk fornybar energi. Trollfjord Kraft AS har eier og styre som gir selskapet muligheter til å utvikle nåværende selskapsstruktur og nye forretningsområder, som forsterker bildet av å være en bredbåndsleverandør og en totalleverandør av energitjenester. De mulighetene og utfordringene vi har, skal vi ta godt vare på, og de skal ha vår største oppmerksomhet. Styret retter en takk til ansatte for godt samarbeid og stor innsats til selskapets beste i Stokmarknes 13. mai 2009 Hugo Olsen Styreleder Marion Celius Nestleder Britt Solvik Styremedlem Jann Abelsen Styremedlem Jan Steffensen Styremedlem Thorstein Johnsen Styremedlem Jacob N. Jacobsen Adm. direktør årsrapport 2008 side 13

14 Resultatregnskap 2007 Morselskap Konsern 2008 Note Driftsinntekter Kraftsalg og nettleieinntekter Andre driftsinntekter sum driftsinntekter D driftskostnader Kraftkjøp Sentralnettskostnader Andre varekostnader Lønnskostnader Avskrivninger ( ) Tap på fordringer (55 598) Annen driftskostnad sum driftskostnader driftsresultat Renteinntekt fra konsernselskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt ( ) ( ) Verdiendring aksjer og fond ( ) ( ) Annen rentekostnad Annen finanskostnad ( ) ( ) resultat av finansposter ( ) ( ) ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ( ) ordinært resultat ( ) Årsresultat Overføringer Avsatt til utbytte ( ) Overført annen egenkapital ( ) Sum overført avgitt konsernbidrag side 14 årsrapport 2008

15 Balanse Morselskap Konsern Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Bygninger og tomter Linjenett og kraftanlegg Transportmidler Driftsløsøre, inventar og annet utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investering i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investering i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Andre Fordringer Sum finansielle driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lagerbeholdning Fordringer Kundefordringer Fordring på konsernselskap Andre fordringer Sum fordringer Markedsbaserte aksjer og andre omløpsaksjer Bankinnskudd, kontanter o.l, Sum omløpsmidler Sum eiendeler årsrapport 2008 side 15

16 Balanse Morselskap Note Eiendeler Konsern Egenkapital og Gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning og forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Gjeld til foretak i samme konsern Avsatt til utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Stokmarknes 13. mai 2009 Hugo Olsen Styreleder Marion Celius Nestleder Britt Solvik Styremedlem Jann Abelsen Styremedlem Jan Steffensen Styremedlem Thorstein Johnsen Styremedlem Jacob N. Jacobsen Adm. direktør side 16 årsrapport 2008

17 Kontantstrømanalyse Morselskap Konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle Aktiviteter Resultat før skattekostnad Betalte skatter Ordinære avskrivninger Nedskrivning aksjer i datterselskap Kursendring markedsbaserte aksjer Endring pensjonsforpliktelse Endringer i varelager Endring i kundefordringer Endring i andre utestående fordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetaling ved salg av aksjer og andeler Tilførte midler ved oppkjøp av aksjer Netto salg/kjøp markedsbaserte aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring langsiktig gjeld Utbetaling av utbytte Avgitt konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter ved periodens slutt årsrapport 2008 side 17

18 Noter Note nr. 1 - Regnskapsprinsipper GENERELT Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapet bygger på historisk kost prinsippet. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter kostnadene kan sammenstilles med. Regnskapet er satt opp etter forutsetning om fortsatt drift. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Trollfjord Kraft AS og datterselskapene Trollfjord Eiendom AS, Trollfjord Bredbånd AS og Hadsel Elektro AS. Morselskapet eier 100% av datterselskapene. Det er ingen stemmebegrensning i datterselskapene. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner og interne fordringer og gjeld mellom selskapene elimineres til bokførte verdier. Morselskapets andel av aksjekapital i datterselskapene er eliminert. I de tilfeller hvor bokført verdi av aksjene avviker fra aksjekapitalen i datterselskapene, er avviket bokført mot annen egenkapital. Tilknyttet selskap Med tilknyttede selskaper menes selskaper der konsernet har en eierandel mellom 20-50%, hvor investeringen er langvarig og av strategisk karakter. Tilknyttede selskaper hvor Trollfjord Kraft AS ikke har reell innflytelse er ikke konsolidert men tatt inn i selskapets regnskap etter kostmetoden. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, d.v.s. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. KLASSIFISERING Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler/ kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. VURDERINGSREGLER Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Varelager er vurdert til anskaffelseskost for innkjøpte varer. Varelager er nedskrevet til forventet salgsverdi, såfremt denne er lavere enn anskaffelseskost. Varelager består av varer på eget lager. Øvrige omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr ,-. Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Avskrivninger baseres på en vurdering av driftsmidlenes økonomiske og tekniske levetid. Selskapet benytter lineære avskrivninger for avskrivning av varige driftsmidler. Avskrivningssatsene er gjengitt i note. Aksjer. Omløpsaksjer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig kostpris og virkelig verdi. Aksjer som inngår i handelsportefølje, er registrert på børs og har god eierspredning og likviditet (markedsbaserte aksjer), er vurdert til markedsverdi pr Andre aksjer som er oppført i regnskapet er ført til kostpris. I de tilfeller der den virkelige verdien er lavere enn kostprisen og dette ikke er forbigående, er det foretatt nedskrivning. Pensjonskostnader. Selskapet finansierer sine pensjonsforpliktelse overfor de ansatte gjennom en avtalefestet pensjonsordning (KLP). Basert på forsikringstekniske prinsipper beregnes nåverdien av antatt fremtidige pensjonsytelser. Den beregnede påløpte forpliktelsen sammenholdes med verdien på innbetalte og oppsparte pensjonsmidler. Differansen føres som netto pensjonsforpliktelser eller midler. Periodens netto pensjonskostnad inngår i posten lønnskostnader i resultatregnskapet. Pensjonskostnaden består av nåverdien av periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på pensjonsforpliktelsene, forventet avkastning på pensjonsmidlene, estimatavvik og forskjellen på faktisk og forventet avkastning på pensjonsmidlene. side 18 årsrapport 2008

19 Goodwill. Ved overtakelse av virksomhet er fremtidige økonomiske fordeler knyttet til immaterielle verdier aktivert som goodwill. Goodwill avskrives lineært over beregnet levetid som vurderes til 5 år. Dersom virkelig verdi vurderes lavere enn bokført verdi, og verdifallet ikke anses å være forbigående, nedskrives goodwill til virkelig verdi. Skatt. Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt i resultatregnskapet er skatt beregnet på endringer i midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. I stedet for å vise årets skattemessige disposisjoner brutto i regnskapet, bokføres skatteeffekten som en del av årets skattekostnad. Utsatt skatt avsettes som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, medtas utsatt skattefordel i balansen i hht. god regnskapsskikk. Kontantstrømanalysen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Note nr. 2 - Egenkapital Egenkapital morselskap Aksjekapital Annen EK Sum Egenkapital Årets resultat Avsatt til utbytte = Egenkapital Egenkapital konsern Aksjekapital Annen EK Sum Egenkapital Årsresultat konsernet IB annen egenkapital Andenes Kabel-TV AS Endr. elimineringsdiff. aksjer i datterselskap Avsatt til utbytte i morselskap Egenkapital årsrapport 2008 side 19

20 Note nr. 3 - Varige driftsmidler (1000 kr.) Morselskap Transp.m. og utstyr Inventar EDB Kraftanlegg Fordelings -nett Bygg og tomt Bredbånds -nett Anlegg under arbeid Sum Ansk.kost pr Tilgang i året Avgang i året Samlede av- og nedskr = Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 13% 20% 2-4% 2-10% 4% 5-10% Konsern Transp.m. og utstyr Inventar EDB Kraftanlegg Fordelings -nett Bygg og tomt Bredbånds -nett Goodwill Anlegg under arbeid Sum Ansk.kost pr Tilgang i året Tilgang i året merverdier 1) Avgang i året Samlede av- og nedskr = Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 13% 20% 2-4% 2-10% 2-10% 5-10% 20% 1) Tilgang merverdi skyldes kjøp av aksjer i Andenes Kabel-TV AS. side 20 årsrapport 2008

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2014 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /03/ Selskapet og organisasjonen /11/ Styret /16/ Teknisk årsrapport /26/ Resultatregnskap /06/ Adm. direktørs beretning /12/ Styrets årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells årsrapport 2013 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 10 Årsberetning 2013 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte Årsrapport 2005 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI. Årsrapport 2010 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI. Årsrapport 2010 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI Årsrapport 2010 Notodden Energi 1 ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI Layout: 2 Notodden Stian Mausethagen Energi Årsrapport 2010 Innhold Kort om Notodden Energi 4 Eierstyring

Detaljer

DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS

DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS Årsrapport 2004 INNHOLD Dette er HelgelandsKraft AS 03 Styrets beretning 04 Nøkkeltall 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Noter i regnskapet 14 Revisjonsberetning 28 Divisjon

Detaljer

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår

ÅRSMELDING 201. 83.driftsår ÅRSMELDING 201 83.driftsår Forsidebilde:Dversetelvakraftverk24.april2012 DragefossenKraftanleggAS,Besøksadresse:Osveien6,8250Rognan,Postadresse:Postboks20,8251ROGNAN,Telefon:75681950, Telefaks:75681960,Bankgiro:46282018314,Org,NO

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør»

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør» 2 INNHOLD Overordnet strategi 04 Dette er HelgelandsKraft AS 05 Styrets beretning 06 Presentasjon av styret 13 Nøkkeltall 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18 Noter i regnskapet

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Innhold. Konsernet Sjøfossen Energi AS. Årsberetning... s. 1. Årsregnskap... s. 5. Kontantstrømanalyse... s. 8. Noter til regnskapet...s.

Innhold. Konsernet Sjøfossen Energi AS. Årsberetning... s. 1. Årsregnskap... s. 5. Kontantstrømanalyse... s. 8. Noter til regnskapet...s. Årsrapport 2006 Innhold Årsberetning... s. 1 Årsregnskap... s. 5 Kontantstrømanalyse... s. 8 Noter til regnskapet...s. 9 Revisjonsberetning... s. 20 Forsidebilde: Selskapets administrasjons- og lagerbygg

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 RRA 14 TIBE Molde ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 Istad Nett AS Telefax: 71 21 35 01 Istad

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2012 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /3/ Selskapet og organisasjonen /12/ Styreleder med styre /18/ Teknisk årsrapport /28/ Resultatregnskap /6/ Adm. direktørs beretning /14/ Styrets

Detaljer