UNGskaperlyst. ungdom kulturkompetanse entreprenørskap kjønnsperspektiv. Prosjektplan for småsamfunnssatsing i Namdalseid kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNGskaperlyst. ungdom kulturkompetanse entreprenørskap kjønnsperspektiv. Prosjektplan for småsamfunnssatsing i Namdalseid kommune 2007-2010"

Transkript

1 Prosjektplan for småsamfunnssatsing i Namdalseid kommune UNGskaperlyst ungdom kulturkompetanse entreprenørskap kjønnsperspektiv Oppdatert pr

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Bakgrunn og formål Om Namdalseid kommune Negative utviklingstrekk Namdalseid kommune et attraktivt sted å bo? Mål og rammer 2.1 Prosjektmål Målgruppe Rammer Omfang og avgrensning 5 3. Organisering 3.1 Eierskap, prosjektledelse og øvrige roller Styregruppe, referansegruppe, temagrupper 5 4. Beslutningspunkter 4.1 Beslutningspunkter 6 5. Risikoanalyse og kvalitetssikring 5.1 Kritiske suksessfaktorer 6 6. Gjennomføring 6.1 Beskrivelse av tiltak Kulturkompetanse, lokalkunnskap og identitet Entreprenørskap, skaperlyst og kulturbasert næringsutvikling Våre møteplasser Kjønnsperspektiv og mangfold Metode Hovedaktiviteter Tiltak Økonomi 7.1. Budsjett Finansiering. 11 Vedlegg: Rapport fra spørreundersøkelsen Namdalseid kommune et attraktivt sted å bo? 2

3 1. Innledning 1.1 Bakgrunn og formål St. meld. 21 ( ) Hjarte for heile landet - om distrikts- og regionalpolitikken, slår fast at om bygder skal være attraktive bosted for unge og kvinner må stedene, foruten arbeidstilbud, være attraktive både i forhold til kultur og fritidstilbud, nettverk for omsorg, friluftsopplevelser, tilgang på møteplasser, estetisk utseende og bostedstilbud. Mange bygder og tettsteder har kvaliteter som kan utnyttes og synliggjøres enda bedre enn i dag. Dette forutsetter at en må ivareta mangfoldet i samfunnsutviklingen for å skape et levedyktig og attraktivt småsamfunn tilpasset ulike gruppers behov. Meldinga sier videre at utdanningssystemet skal medvirke til verdiskaping, nyetableringer og innovasjon i Norge ved å stimulere holdninger, kunnskap og ferdigheter hos elever, studenter og lærere på alle nivå, og utvikle en kultur for entreprenørskap. En ønsker å utløse verdiskapingspotensialet i hele landet, og kulturbasert næringsutvikling kan ha et hittil ukjent potensiale. I St.meld nr. 30 ( ) Kultur for læring framheves det at entreprenørskap og innovasjon forutsetter kreativitet og evne til nyskaping sammen med ferdigheter, kunnskap og kapital. Det sies videre at barn og unges kreativitet og nysgjerrighet er en kraft som er av stor betydning for lærelysten, læringsutbyttet og de utøvende og skapende aktivitetene i skolen. Kunst- og kulturopplevelser har stor betydning for den enkelte elevs personlige utvikling og livskvalitet. Meldinga slår fast at styrking av den kulturelle kompetansen hos barn og unge er ei framtidsinvestering. Namdalseid kommune ønsker å igangsette et nyskapende utviklingsarbeid som tilrettelegger for gode og inkluderende utviklingsprosesser for et robust lokalsamfunn. Denne satsingen skal ha ungdom som primærmålgruppe, og kultur og entreprenørskap som strategier gjennomført med tydelig kjønnsperspektiv. Hensikten er å finne gode modeller for utviklingsarbeid som motvirker konsekvensene av en negativ samfunnsutvikling med befolkningsnedgang, ensidig næringsliv og lang avstand inn til byer med urbane kvaliteter. Dette gjennom å skape bred mobilisering (på tvers av alder, kjønn, sektorer og geografi) og styrke innbyggernes framtidstro, bolyst og stedsidentitet. Gjennom økt kulturkompetanse og entreprenørskap ønsker en å forløse kreativitet og engasjement, for å se nye muligheter til å utnytte lokale ressurser og å løfte fram de positive kvalitetene ved livet på landsbygda. En vesentlig satsing på ungdom, kultur og kjønn vil være en ny innfallsvinkel i forhold til tradisjonell bygdeutvikling, som ofte har hatt liten kritisk fokus på samfunnsstrukturelle forhold, men med fokus på næring og mangel på kjønnsperspektiv. Satsingen her skal bygge på kunnskap om gode utviklingsprosesser og utfordre bygdekultur og verdigrunnlag, for å skape en god og framtidsrettet utviklingskraft. En slik satsing vil tøye grensene for toleranse og gi økt handlingsrom, og kan bygge på allerede igangsatt utviklingsarbeid lokalt og regionalt: - Toleranse Nord-Trøndelag - Stedsutvikling Statland - Boligbygging i sentrum bolyst og stedsidentitet - FYSAK regelmessig fysisk aktivitet for alle - FOLK 2 - kultur og helse 3

4 - jenter og digitale fortellinger - kulturuke - fotokunstutstilling fra kvinnearbeidsplass i distriktet - Kvinnespor nettpresentasjon av lokalhistoriske bilder fra Namdalseid 1.2 Om Namdalseid kommune Namdalseid kommune er en typisk småkommune i Nord-Trøndelag, som ligger sentralt beliggende mellom byene Steinkjer og Namsos, og er porten til Namdalen sørfra. Kommunen har 1720 innbyggere fordelt på et areal på 766 km2, med de to tettstedene Statland og Namdalseid samt Sjøåsen, Tøtdal, og Korsen. Dette er hver for seg små lokalsamfunn, med mange fellestrekk og felles utfordringer. Det er derfor fornuftig å gi alle tettsteder og grender en mulighet til å inngå i et småsamfunnsprosjekt for kommunen. Sysselsettingen er primært tilknyttet primærnæringene i tillegg til offentlig sektor, småindustri og service- /handelsnæring. Det er et godt tilrettelagt tilbud innen idrett, friluftsliv og musikk, men mindre fokus på bredde i kulturuttrykk/aktiviteter. 1.3 Negative utviklingstrekk Kommunen har befolkningsnedgang, forgubbing, avvikling av industriarbeidsplasser, redusert sysselsetting i landbruket, kjønnsmessig skjevhet i lokalpolitikken og øvrige posisjoner i samfunnet, kjønnsdelt og ensidig arbeidsmarked lokalt, men med større muligheter regionalt og stor vilje til pendling til de nærliggende byene. Det har vært en befolkningsnedgang på 216 pers. ( 11 %) fra 1993 og fram til i dag. 1.4 Namdalseid kommune et attraktivt sted å bo? Det er i løpet av forprosjektsperioden gjennomført en spørreundersøkelse blant innbyggerne i Namdalseid kommune, samt utflytta ungdom under 35 år, om ulike aspekter ved det å leve å bo i kommunen. Dette har gitt oss verdifull kunnskap om innbyggernes holdninger, verdier og ønsker knyttet til bolyst, arbeidsmarked, offentlige tjenestetilbud, kultur- og fritidstilbud, nærområder og estetikk for å nevne noe. Så langt er det ikke gjennomført en dyptgående analyse av resultatene, men en ser allerede nå at det er ulikheter i holdninger, verdier og ønsker for utvikling i lokalsamfunnet, knyttet til både kjønn og alder. Dette er et område vi nå ønsker å gå dypere inn i for å kunne tilrettelegge for en positiv småsamfunnsutvikling til det beste for alle grupper i lokalsamfunnet. Her er noen av funnene: - Omlag 100 personer har oppgitt at de ønsker å flytte innad eller til kommunen, 1/3 av disse er utflytta ungdommer - Innbyggerne ønsker flere møteplasser og økt aktivitet i sentrum - Bredbånd, dagens tilbud oppleves som dårlig, spesielt av ungdom - Namdalseid oppleves som et trygt sted for barn - Kommunen byr på gode oppvekstvilkår, stor aktivitet i lag og foreninger og gode rekreasjonsmuligheter - Namdalseid kommune har lavt omdømme - Ved valg av bolig er kvinner mer opptatt av nærhet til sentrum, nærhet til arbeidssted og offentlig kommunikasjon, tiltalende materiale og fargebruk, samt gode lekemuligheter for barn, trafikksikre utearealer og sosialt fellesskap enn menn. Undersøkelsen avdekker forhold som gjelder alle innbyggerne i kommunen, og en ønsker slik å gjennomføre en mobilisering i hele Namdalseid. Vi ønsker bredt engasjement og samarbeid 4

5 på tvers av alder, kjønn, sektor og geografi. Dette for å stimulere til nytenking og samarbeid på tvers, og for å sikre å kunne dyrke fram de beste ideene og tiltakene til det beste for alle. 2. Mål og rammer 2.1 Prosjektmål Gjennomføre et 3-årig mobiliseringsprosjekt for Namdalseid kommune, for å finne fram til gode modeller for lokalt utviklingsarbeid i et småsamfunn. Dette for å skape engasjement, motivere og tilrettelegge for nytenking og en positiv utvikling, med klart kjønnsperspektiv. På sikt er målet å skape et robust lokalsamfunn, med stor utviklingskraft, identitet og framtidstro Målgruppe Målgruppen er ungdom, kvinner og befolkningen for øvrig. 2.3 Rammer Tidsramme: januar 2008 desember 2010 Økonomisk ramme: kr. 3 mill. 2.4 Omfang og avgrensning Prosjektet gjennomføres i perioden januar 2008 desember Dette i form av et bredt mobiliseringsarbeid innen satsingsområdene: A: Kulturkompetanse, lokalkunnskap og identitet B: Entreprenørskap, skaperlyst og kulturbasert næringsutvikling C: Våre møteplasser D: Kjønnsperspektiv og mangfold 3. Organisering 3.1 Eierskap, prosjektledelse og øvrige roller Prosjekteier: Namdalseid kommune Prosjektleder i 100 % stilling Prosjektmedarbeider i 50%-stilling 3.2 Prosjektorganisering Styringsgruppen består av 5 personer valgt av og blant kommunestyrets medlemmer. Det opprettes en strategigruppe bestående av 3 ressurspersoner fra offentlig forvaltning/næringsliv/media som skal fremme forslag og ideer til satsningsområder i prosjektet. 5

6 Det opprettes videre en bredt sammensatt referansegruppe for prosjektet bestående av representanter for prosjekteier, hovedmålgruppene ungdom og kvinner samt næringsliv og frivillige organisasjoner. Referansegruppen skal fremme ideer, foreslå tiltak og gi innspill til prosjektleder og styret. Det opprettes ved behov temagrupper for avgrensende tiltak. 4. Beslutningspunkter 4.1 Beslutningspunkter Styregruppen har flere beslutningspunkter for prosjektet: Oppstart besluttes av prosjekteier etter godkjent finansiering og oppnevnelse av prosjektleder samt referansegruppe. Prosjektet vurderes årlig i prosjektperioden i forhold til framdrift, ressursbruk og måloppnåelse. Prosjektslutt godkjennes av prosjekteier ved prosjektperiodens utløp når sluttrapport med regnskap foreligger. 5. Risikoanalyse og kvalitetssikring 5.1 Kritiske suksessfaktorer 1. God forankring og prioritet i kommunal forvaltning - Innarbeidelse i planverk - God koordinering mellom kommunale satsingsområder - Tydelig politisk og administrativ deltakelse i prosjektet 2. Troverdighet og forankring i målgruppen - God prosjektledelse - God informasjon - Reell delaktighet/innflytelse fra målgruppene 3. Godt tverrfaglig samarbeid mellom kommunen, næringsliv og organisasjonsliv - Tverrfaglige referansegruppe - Bred mobilisering og deltakelse fra prosjektstart - 4. Etablere prosjekt med høy status - Formidle prosjektet som en attraktiv mulighet, med tilføring av ressurser for utvalgte grupper og satsingsområder - Offensiv mediestrategi 5. Ivareta tydelig kjønnsperspektiv i organiseringen og gjennomføringen av prosjektet og enkelttiltakene 6

7 - Kompetanseheving om hva og hvorfor kjønnsperspektivet er viktig i prosjektorganisasjonen, for samarbeidspartnere og for målgruppa - Lage sjekkliste for kjønns- og generasjonsperspektiv - Kjønnstesting av utvalgte områder i lokalsamfunnet, bl.a. kommunale tjenester - Sikre formell kompetanse innen kjønn og mangfold i prosjektorganisasjonen 6. Synlige resultater - God formidling/markedsføring av positive erfaringer 6. Gjennomføring 6.1 Beskrivelse av satsingsområdene Kulturkompetanse, lokalkunnskap og identitet Delmål: Styrke og tilrettelegge for økt kulturell kompetanse i skole, kulturskole og fritid for å gi kjennskap til kunst- og kulturuttrykk av alle slag, styrke stedsidentitet og forløse kreativitet, nytenking og skaperkraft Entreprenørskap, skaperlyst og kulturbasert næringsutvikling Delmål: Utvikle kultur for skaperlyst og tiltakslyst gjennom arbeid med entreprenørskap i skolen og samfunn for øvrig, med utgangspunkt i kulturnæringer og kulturbasert næringsutvikling Våre møteplasser Delmål: Avklare behov for, og utforme møteplasser, med vekt på estetikk gjennom samarbeid med brukergrupper, for å styrket identitet og stolthet til stedet/kommunen Kjønnsperspektiv og mangfold Delmål: Skape kultur for aktivt å ivareta kjønnsperspektivet og mangfoldet i samfunns- og næringsutviklingen, for god ressursutnyttelse og tilrettelegge for et inkluderende og attraktivt lokalsamfunn. 6.2 Metoder Prosjektet skal prøve ut ulike arbeidsmetoder for å finne fram til modeller som ivaretar gode og inkluderende utviklingsprosesser, der mangfold og kjønnsperspektiv er godt ivaretatt. Vi tilrettelegger for en dynamisk struktur der metode og form bestemmes ut i fra målgruppe, tema, mål, ønsker og behov som avdekkes underveis i prosessen, og vil slik være både bruker- og prosesstyrt. Arbeidsformen vil veksle mellom åpne folkemøter, prosesser i mindre prosjektgrupper og temamøter. Dette kan bidra til å fylle lokaldemokratiske prosesser med nytt innhold. Samarbeid med aktive innbyggere er en verdi i seg selv og er et middel til å styrke demokratiet generelt. I samarbeid med barn og unge kreves raske, synlige resultater for å opprettholde engasjement og vilje til videre samarbeid, det må derfor tas høyde for dette i de tiltak som berører denne målgruppen. 7

8 Gjennom hele prosjektet arbeides det med konkrete og reelle utviklingsoppgaver for Namdalseid, primært innen områdene kultur, entreprenørskap, møteplasser og kjønnsperspektiv. Dette for å utløse nytenking for å kunne se og utnytte lokale kvaliteter og muligheter og underbygge en positiv småsamfunnsutvikling. En vil vurdere å benytte arbeidsmetoden open space som startskudd på prosjektet, og eventuelt ved behov for utdypende temaområder underveis i prosessen. Denne metoden er kjent for å utløse engasjement, mobilisering og idèmyldring, og gir oss en idèbank for videre bruk i prosjektperioden. Open Space er en møte-/konferanse-/arbeidsform som tar sikte på å gi deltakerne optimal mulighet til å medvirke. Møteformen fremmer deltakernes likeverdighet og genuine engasjement Hovedaktiviteter Aktivitet Tidsramme Ansvarlig Etablere prosjektorganisasjon/styre- og Høst 2007 PA referansegrupper Kick-off - mobilisering og forankring Jan 2008 PL Konkretisere aktivitetsplaner i delprosjektene Jan april PL 2008 Oppstart tiltak satsingsområdene April 2008 PL Prosjektgjennomgang/statusmøter satsingsområder 2009 PL Gjennomføring tiltak april 2008 PL sept 2010 Sluttrapport og ferdigstillelse av prosjekt des 2010 PL, PA PA: prosjektansvarlig i administrasjonen PL: prosjektleder 6.4 Tiltak Tiltak 1. år 2. år 3. år Kulturkompetanse, lokalkunnskap og identitet A: Styrke kunst og kulturdimensjonen i alle fag i skolen B: Tilrettelegge for gode skapende prosesser for kunst- og kulturproduksjoner gjennom samarbeid med profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere C: Tilrettelegge for økt lokalkunnskap i undervisningen for å styrke stedsidentitet, bl.a. med fokus på estetikken i kulturlandskapet og tiltak innen landart D: Styrke den digitale kompetansen med vekt på nye digitale medier, visuell kommunikasjon og medieproduksjoner, herunder også digitale fortellinger 8

9 E: Produsere en årlig lokal kulturuke med allsidige kulturuttrykk, et samarbeidsprosjekt mellom kommunale oppvekst-, skole- og kulturinstitusjoner F: Videreutvikle nettstedet G: Kompetanseheving for lærere og instruktører H: Definere kultursirkler i grendene for å kartlegge det kulturelle tilbudet Entreprenørskap, skaperlyst og kulturbasert næringsutvikling A: Gi elever i skolen mulighet til å prøve seg som entreprenører gjennom å lære om entreprenørskap og prosessen ved en bedriftsetablering, - etter modellen av elevbedrift B: Utforske lokale muligheter for kulturbasert næringsutvikling og kulturnæringer C: Avvikle en årlig større kulturproduksjon/ kulturuke som elevbedrift D: Utforske god design og teknologi for et produkt E: Utforske merkevarebygging, profilering og omdømmebygging F: Tilrettelegge for nettverksbygging av tiltakskvinner i Namdalseid (35+) G: Tilrettelegge for nettverksbygging for eldre ungdom i etableringsfasen/tilbakeflyttere Våre møteplasser A: Definere behovet for møteplasser og innholdet i et attraktivt tettsted B: Utforme møteplasser i kommunens to tettsteder C: Avklare behov for en frivillighetssentral i kommunen, og tilrettelegg for å realisere dette D: Utvikle kommunens informasjons- og servicetjeneste med et offensivt og moderne nettsted, med utstrakt bruk av digitale tjenester E: Styrke tilbudet ved ungdomsklubbene med kulturverksted innen selvvalgt kulturelt uttrykk Kjønnsperspektiv og mangfold A: Øke kompetansen om hva og hvorfor kjønnsperspektiv og mangfold er viktig i samfunnsutviklingen, og arbeide for å fremme dette B: Kjønnsteste kommunale tjenester og tilrettelegge for økt likestilling C: Lage nettpresentasjon av lokal fotokunstutstilling om kvinner i omsorgsarbeid, med 9

10 ekstern fotokunstner. D: Bearbeide funn fra spørreundersøkelsen med vekt på kjønnsperspektivet, for å synliggjøre kvinner og menn sine ønsker, krav og verdier for et godt lokalsamfunn E: Utvikle kulturarena som synliggjør kulturelt mangfold, herunder minoriteter og våre nye landsmenn 7. Økonomi 7.1. Budsjett og finansiering Budsjett: Pr. år 3 år Prosjektleder 100 % Prosjektmedarbeider 50 % Andre adm.kost Reiseutgifter, adm Husleie, drift Informasjonsmateriell Møtegodtgjørelser/honorar/frikjøp Seminarer/eksterne møter Ekstern kompetanse Kunst/kulturarbeidere, prosjekt Reise, kost, opphold kunst/kulturarbeidere Materialkostnader Leie utstyr Leie lokaler SUM Finansiering: Staten, KRD Nord-Trøndelag fylkeskommune Namdalseid kommune SUM Namdalseid, oktober 2007 Kjell Einvik prosjektansvarlig 10

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode 2012-2015 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet...

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Småsamfunnssatsing. Telemarksforsking-Bø. En statusbeskrivelse av pilotprosjektene i småsamfunnssatsinga. pr 1. april 2007.

Småsamfunnssatsing. Telemarksforsking-Bø. En statusbeskrivelse av pilotprosjektene i småsamfunnssatsinga. pr 1. april 2007. Småsamfunnssatsing En statusbeskrivelse av pilotprosjektene i småsamfunnssatsinga pr 1. april 2007 Av Egil Rønning Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 6/2007 20. april 2007 Telemarksforsking-Bø 2007 TF-notat

Detaljer

Søndre Land. Situasjonsanalyse. omdømmestrategi og tiltaksplan

Søndre Land. Situasjonsanalyse. omdømmestrategi og tiltaksplan Søndre Land Situasjonsanalyse omdømmestrategi og tiltaksplan Innledning Omdømmearbeidet i Søndre Land er del av «Opptur Søndre Land» med et overordnet mål om å bidra til befolkningsvekst og økt næringsutviklingen

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011 1 Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT for arbeidet april 2009 desember 2011 2 Innhold Hovedmål... 5 Ulike innganger til få til økt attraktivitet... 5 Hovedmålgruppen... 5

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Kommunedelplan for kultur

Kommunedelplan for kultur Kommunedelplan for kultur 2011-2023 Innhold 1. Innledning 2. Kulturbegrepet 3. Kommunens kulturinnsatser 4. Kultur og næring 5. Regionale samarbeidsområder 6. Fredrikstadsamfunnet i dag 7. Utfordringer

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Mulighetenes O P P L A N D

Mulighetenes O P P L A N D Mulighetenes O P P L A N D REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Side Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Oppland fylkeskommunes 2-årige arbeidsstipend for kunstnere bosatt

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer