Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11."

Transkript

1 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 15:00 -

2 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anette M. Solli Leder H Tim Holmvik Medlem H Sebastian Næss Langaas Medlem H Siri Hov Eggen Medlem Ap Rolf Lasse Lund Medlem Ap Siri Baastad Medlem Ap Vibeke Limi Medlem FrP Solveig Schytz Medlem V Ruth Solveig Birkeland Medlem SV Lars Salvesen Nestleder KrF Morten Vollset Medlem Sp Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Arne-Rune Gjelsvik Synnøve Kongsrud Gunnar Melgaard Lise Hagen Rebbestad FrP H Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar Melgaard Medlem H Lise Hagen Rebbestad Medlem H Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Tron Bamrud Fylkesrådmann Knut Sletta Fylkesdirektør Kristin Felde Fylkesdirektør Øyvind Michelsen Fylkesdirektør Alf Skaset Fylkesdirektør Thomas Tvedt Assisterende fylkesdirektør Marianne Brynildsen Kommunikasjonsdirektør Knut Thiblin Økonomisjef Andreas Heffermehl Fungerende fylkesadvokat Bjørg Barslund Utvalgssekretariatet Ole Kjendlie Enhetsleder utvalgssekretariatet Innkallingen ble godkjent. Protokollen fra møtet 11. november ble godkjent.

3 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 232/13 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan /13 Nes arena - vurdering av muligheter for saldering i Årsbudsjett 2014 og økonomiplan /13 Kontaktmøte mellom representanter fra Ruters eiere og Ruter desember 2013

4 Politiske saker 232/13 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan Saksprotokoll i Fylkesutvalg Fylkesrådmannens innstilling Det vises til fylkesrådmannens innstilling på side 4 i det utsendte dokumentet «Årsbudsjett 2014 og økonomiplan »: 1. Ved utskriving av fylkesskatten for 2014 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet. 2. Driftsbudsjettet for økonomiplanperioden vedtas slik det framgår av vedlegg 1A Hovedoversikt drift. 3. Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden og finansieringen av dette vedtas slik det framgår av vedlegg 1B Hovedoversikt investeringer, og med fordeling på prosjekter slik det framgår av vedlegg 1E Investeringer pr. prosjekt. 4. Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2014 på inntil 519 mill. kr. Gjennomsnittlig avdragstid settes til 30 år. 5. Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500 mill. kr i Mål, tiltak og resultatindikatorer for Akershus fylkeskommune som er stilt opp for programområdene (jf. oppstilling i kapitlene 8-13) skal legges til grunn for driften i Fylkesrådmannen fordeler de økonomiske rammene og inngår avtaler med fylkeskommunens virksomheter og Statens vegvesen Region øst basert på de mål, tiltak og resultatindikatorer og budsjettrammer som vedtas i økonomiplanen. 8. Styret i Ruter AS fastsetter kollektivtakstene i Akershus i henhold til sammenslåings- og aksjonæravtalen. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leveranseavtale med Ruter AS for Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (programkategori 1D) vedtas med en netto driftsutgift på kr i Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende driftsramme for 2014: AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AKT) BUDSJETT 2014 Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansposter -710 Resultat 673 Bruk av tidligere avsetninger -673 Resultat etter bruk av avsetninger 0

5 Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende investeringsramme for 2014: AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AKT) BUDSJETT 2014 Sum investeringer Finansiering investeringsfond AKT Finansiering investeringstilskudd AKT For AFK eiendom FKF legges følgende budsjett til grunn for driften av foretaket: AFK EIENDOM FKF BUDSJETT 2014 Utgifter forvaltning, drift og vedlikehold Finansutgifter og kapitalbidrag Sum utgifter Sum inntekter Resultat 0 I 2014 er det forutsatt følgende investeringsvolum og finansiering: INVESTERINGER 2014 Igangværende prosjekter / rebevilgninger 286,5 Nye prosjekter 147,4 Sum investeringer 433,9 Nye lån 351,5 Egenkapital fra mva-refusjon 82,4 Sum finansiering 433,9 Utvalgets behandling: Representanten Tim Holmvik fremmet følgende forslag på vegne av H, FrP, V + KrF: Utdanning 1. For å hindre frafall og bedre den psykiske helsen i videregående opplæring økes tilskuddet til miljøarbeidere med 3 millioner kroner årlig. Det vurderes også om en del av disse midlene kan brukes til et mindre forsøk med skolepsykolog. Midlene omdisponeres fra posten forsøks- og utviklingsarbeid. 2. Fylkestinget presiserer at fylkeskommunens lærere holder et høyt nivå på undervisningen, men for å ivareta den positive utviklingen i Akershusskolen, ber fylkestinget om en sak som belyser hvordan etter- og videreutdanningen av lærere i den videregående skolen kan inngå som en del av en skoleutvikling hvor veiledere holder

6 kurs på den respektive skole, i stedet for at lærere skal tas ut av skolen for å delta i etterog videreutdanning. 3. Det legges frem en sak om hvordan fylkeskommunen kan styrke samarbeidet med opplæringskontorene og næringslivet i regionen for å øke antall lærlingplasser. 4. Mulighetene for et friere skolevalg på tvers av fylkesgrensene utredes. Det forutsettes at elever hjemmeboende i Akershus skal ha rett til skoleplass i egen region. 5. I løpet av 2014 igangsettes planleggingen av et «teknologigymnas» på Fornebu. 6. Gjennom FYR-prosjektet får elever i yrkesfaglige utdanningsprogram som tar påbyggingsår, mulighet til en praktisk, relevant og yrkesrettet tilnærming i teoretiske fag som matematikk, norsk og engelsk. Det utredes hvordan eksamen i de teoretiske fagene kan tilpasses den yrkesrettede opplæringen. Samtidig utredes også mulighetene for å øke antall plasser innenfor tekniske allmennfag (TAF). 7. Tiltaket «Ung i jobb» ved Mølla kompetansesenter videreføres i 2014 med inndekning med av økte statlige midler i forbindelse ved statsbudsjettet. I løpet av 2014 fremmes det en sak som belyser tilbudet og muligheten for tilsvarende tilbud i andre regioner. Samferdsel 1. Av de økte statlige midlene settes til sammen 21,9 millioner kroner av til dekkefornyelse på fylkesveier i Fylkestinget ønsker en sikrere og raskere gjennomføring av gang- og sykkelveieprosjekter samt fylkesveier i tråd med fattede vedtak i fylkestinget. Fylkestinget ber videre om at det inngås et tettere samarbeid mellom Akershus Fylkeskommune (AFK) og Statens Vegvesen Region Øst (SVRØ) hvor dialog og modeller for raskere gjennomføring prioriteres. Det opprettes et dialogforum hvor ledelsen i SVRØ møter ledelsen i AFK jevnlig (minimum hvert kvartal) og gjennomgår de enkelte prosjektenes status og fremdrift. SVRØ melder om at de har utfordringer relatert til egen byggherrekompetanse. Fylkestinget ber også om at det utredes økt bruk av rammeavtaler med private aktører for å få raskere gjennomføring av gang- og sykkelveieprosjekter. Samtidig utredes muligheten for å søke om å bli forsøksfylke for en ordning uten samsveiadministrasjon. 3. Arbeidet med traseer for ekspressykkelveier i Akershus må sees i sammenheng med hovedsykkelveinettet i Oslo. 4. Fylkestinget ber om en utredning av muligheten, samt et kostnadsoverslag, for Led- og intelligent belysning langs fylkesveiene.

7 5. Innenfor OP3 bør man vurdere å organisere større utbyggingsprosjekter som OPS. Fylkestinget ber om at dette vurderes i arbeidet med gjeldene handlingsplan. 6. For å styrke kollektivtilbudet ytterligere tas det kontakt med Oslo kommune for å utrede mulighetene for at Ruters styre får adgang til selv å vurdere en to prosents høyere prisstigning enn nivået for den kommunale pris- og lønnsdeflatoren. Samtidig utredes kostnaden ved en åtte prosents vekst i kollektivtrafikken. 7. Ruter bes å utrede kostnaden ved å gi alle studenter rett til studentbillett uavhengig av hvor i landet man studerer, samt en ordning hvor ungdom som har rett på skoleskyss mot et mellomlegg kan bytte skoleskysskortet mot ungdomskort, samt utrede kostnaden ved å flytte øvre aldersgrense på barnebillett til 18 år. 8. Fylkestinget ber om at man utreder muligheten for å leie innfartsparkeringsplasser fra private aktører. 9. Fylkestinget ber om en sak om strategier for utvikling av Gardermoen som kollektivknutepunkt for lokal, regional og nasjonal transport. 10. Det tas et initiativ overfor regjeringen for å forsere arbeidet med krysningsspor på Kongsvingerbanen. Plan, miljø og næring 1. I neste rullering av økonomiplanen innarbeides en styrking av miljøfondet med 10 millioner kroner i 2017 og Det utarbeides en plan for hvordan fylkeskommunens tjenestebiler kun skal bestå av nullutslippsbiler innen Arbeidet med å etablere hurtigladere til elbiler i hele fylket trappes opp i samarbeid med kommunene. 4. Fylkestinget ber om at fylkeskommunens arbeid med by- og tettstedutvikling retter seg mot både administrasjon og folkevalgte i kommunene. Kultur, frivillighet og folkehelse 1. Det legges frem en sak om Akershus Teater som skal inneholde en vurdering av fylkeskommunens bidrag til stiftelsen, samt hvordan teateret skal innfri forventningene som regionteater. I denne sammenheng må ambisjonene for den kulturelle skolesekken også vurderes (DKS) og den økte fylkeskommunale bevilgningen på 1,6 millioner kroner til DKS stilles foreløpig i bero frem til saken er behandlet.

8 2. Rådmannen bes å forsere arbeidet med avklaringer rundt økonomiske bidrag til Tunet IS, fylkeskommunens andel av kostnadene og fremtidig organisering av Tunet IS. 3. Best mulig sambruk av offentlige bygg er viktig for optimal bruk av offentlige midler. Fylkeskommunen bør bestrebe seg på et godt samarbeid med kommunene og frivillige organisasjoner for best mulig bruk av både kommunale og fylkeskommunale bygg. 4. Det fremmes en ny sak basert på Kunstpolitiskplan som avklarer kulturfyrtårnenes rolle og aktivitetsnivå. Eventuelle forventninger fra kulturfyrtårnene til fylkeskommunale bevilgninger synliggjøres. 5. Fylkestinget ber om en sak som avklarer prinsipper for tildeling av midler til frivillige organisasjoner i fylket, herunder skal Barne- og ungdomsorganisasjoner prioriteres. På bakgrunn av denne utredningen vurderes tilskuddet til organisasjonene økt fra Det legges frem en sak som avklarer premissene for en eventuell ungdomsmelding. NOVAs nasjonale rapporter fra de kommunale Ungdata-undersøkelsene med særlig henblikk på ungdoms psykiske helse, vurderes i denne sammenheng. 7. Det avsettes 2,5 millioner kroner i årlige investeringsmidler til anlegg på området kultur, frivillighet og folkehelse i ØP-perioden , totalt 10 millioner kroner. Det forutsettes at anlegget har reell regional forankring, og det forutsettes minimum tilsvarende økonomisk bidrag fra vertskommunen som det fylkeskommunen bidrar med. Avsetningen dekkes for av det økte statlige bidrag i nytt forslag til statsbudsjett. For perioden brukes de tilgjengelige midlene, totalt 10 millioner, som et bidrag til å realisere Nes Arena, forutsatt godkjent finansieringsplan. 8. Det er store geografiske forskjeller vedrørende tannhelsen i Akershus. Det bes om en sak til fylkestinget som tar for seg hvordan man kan få en best mulig tannhelse i hele fylket. Oversendelsesforslag: 1. Akershus fylkeskommune utvider retten til videregående opplæring slik at elevene har rett til å ta tredje påbyggingsår, også etter læretiden er avsluttet, og slik at retten til videregående opplæring varer til retten til voksenopplæring trer i kraft. 2. Elever som har behov for tilrettelagt opplæring skal ha et godt tilbud. Det bes om at det sikres relevant kompetanse for elevassistenter og miljøarbeidere ved tilrettelagt opplæring. 3. Fylkets bidrag til frivillige organisasjoner gjennom direkte tilskudd og prosjektmidler synliggjøres samlet med historiske tall og sammenlignet med andre fylker.

9 4. Fylkestinget henstiller til samferdselsministeren om å vurdere muligheten av å finansiere den planlagte utbyggingen av Rv33 i Akershus med statlige midler i stedet for å kreve inn bompenger på denne strekningen. 5. Det utredes muligheten for flere sammenhengende kollektivfelt inn mot kommunale hovedsentra i Akershus. Representanten Ruth S. Birkeland (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: Når Oslopakke 3 skal revideres/reforhandles bes det om at følgende innarbeides: 1. All trafikkvekst bli skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Oslopakke 3 må derfor i mye sterkere grad bli ei kollektivpakke. 2. Sikre tilstrekkelige midler til drift kollektiv (Ruter). 3. Sikre tilstrekkelige midler til planlegging og utbygging av nye T-baner. Fornebubane og Ahus-bane gjennomføres så fort som mulig. 4. Foruten ny T-banetunnel gjennom Oslo, vurderes følgende baner: - Forlengelse av Ahus-banen til Lillestrøm og videre til Kjeller - Tverrforbindelse mellom Grorudbanen og Ellingsrudbanen - Forlengelse av Kolsåsbanen til Rykkin og Sandvika - Sandvika Skuidalen - Øvre Romerike: Jessheim Kløfta Gardermoen 5. Velostradaer i transportkorridorene inn mot Oslo må utredes. Velostrada er et konsept for å minske arealkonflikter og gi god framkommelighet for transportsyklister og andre mjuke trafikanter gjennom hele året. 6. Kollektivfelt langs hovedvegene inn til Oslo og inn til viktige knutepunkter. - Spesielt pekes det på strekningen Hvam Karihaugen 7. Bomringen - Det innføres køprising. Flere vil da kjøre kollektivt. Framkommelighet og miljø bedres. - Prisene økes og nye bomsnitt vurderes. Dette for å sikre finansieringen av kollektiv, sykkel og gange (investering og drift).

10 Representanten Ruth S. Birkeland (SV) fremmet følgende verbalforslag på vegne av Ap, SV + Sp: Styring 1. Fra målstyring til tillitsstyring Fylkestinget ønsker en vridning fra balansert målstyring til mer tillitsstyring. Fylkestinget er skeptisk til en utbredt bruk av kvantitative resultatindikatorer på forhold som vanskelig lar seg måle. Dette kan være både tidsødende og bidra til målforskyvning. Måling bør i større grad vris over på prosessorienterte og kvalitative indikatorer. Slik kan enda mer av ressursene bidra til gode tjenester og ferdigstillelse av prosjekter. 2. Konsulentbruk Fylkestinget mener en skal være tilbakeholden med bruk av konsulenter. Det kan være billigere, og på sikt bedre, å bygge opp egen kompetanse. Fylkestinget ber om at det i årsrapporten føres en oversikt over konsulentbruken. Det presiseres at redusert konsulentbruk ikke skal gå utover planlegging og byggeledelse innen samferdselssektoren. Dette området må tvert imot styrkes. 3. Eierstyring Ruter Fylkestinget vil at veksten i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Det er et viktig bidrag til å nå målet om å halvere klimagassutslippene innen 2020 og til å bedre framkommeligheten for alle trafikantgrupper. Da må vi tilby et godt kollektivtilbud i hele Akershus. Jernbanen har en naturlig sterk rolle for de lange reisene. I enkelte tilfeller slår det imidlertid uheldig ut å kutte ut ekspressbusser til/fra spredtbygde strøk til Oslo hvis alternativet er lengre reisetid og overfylte tog. Fylkestinget ber fylkesrådmannen legge til rette for en diskusjon om de samferdselspolitiske målene fylkestinget som eier mener Ruter bør ivareta, jf. generalavtalen. Viktige tema kan være prinsipper for ekspressbusstilbud og minimumstilbud for kollektivtransport utenfor bynære områder. 4. Student- og ungdomskort Studenter (30-dagerskort) skal kun betale for ei sone for reiser i hele Oslo og Akershus. Tilsvarende skal månedskort (30-dagerskort) for barn og ungdom koste 250 kr. Et første steg mot å nå disse målene, kan være reduksjon fra 3 til maksimalt 2 soner for studenter, barn og unge. 5. Felles takst og sonesystem utover Akershus sine grenser Fylkestinget ønsker et felles takst- og sonesystem for hele Østlandet. Alle tilbydere av kollektivreiser bør inngå i dette systemet. Det søkes samarbeid om dette, jf. initiativ i Østlandssamarbeidet for samferdsel. Barn, unge og studenter skal ha særskilt gunstige ordninger. 6. Krav om lærlingplasser til bedrifter som gjennomfører fylkeskommunale anbud. 7. Øke antallet læreplasser i egne virksomheter. 8. Fylkeskommunen skal gjennomføre seniorpolitiske tiltak, slik at arbeidstakere har mulighet til å stå i arbeid frem til de selv ønsker å gå av med pensjon.

11 9. Ufrivillig deltid Fylkestinget ber om at ufrivillig deltid opphører. Dette gjelder spesielt elevassistenter og miljøarbeidere som er knytta til elevenes skoleår. Praksisen med kutt i stilling/lønn er ikke akseptabel, spesielt fordi dette handler om lavlønnsgrupper. Det er overvekt av kvinner som er utsatt for denne type kutt i stilling/lønn. Praksisen strider således mot våre mål om et likestilt arbeidsliv, og må opphøre. 10. EPC-kontrakter Ved Energy Performance Contracting (EPC) inngår en avtale om energieffektivisering og/eller klimavennlig drift. Kostnadsfritt dersom besparelsene ikke blir på et visst nivå. Kostnadene løper først ved betydelig gevinst. Det bes om en sak fra Eiendomsforetaket der det foreslås en eller flere slike kontrakter. Utdanning 11. Innsparing Fylkestinget er bekymret for de varslede innsparingene i skolen, og ber om en sak der reduksjoner, tiltak og konsekvenser belyses. Skoler som er særskilt berørt må omtales spesielt. Det må også vurderes alternativer for de foreslåtte innsparingene, også utenfor avdeling for videregående opplæring. For eksempel om noe kan tas i sentraladministrasjonen. 12. Yrkesfagløft Akershus-samfunnet er i vekst og vil i årene framover trenge flere med praktisk yrkesfaglig kompetanse. Akershus fylkeskommune utdanner i dag, som landets største skoleeier, for få yrkesfagelever til å møte behovet i offentlig og privat sektor. Fylkestinget vil derfor styrke yrkesfagene. Det settes årlig av 10 mill kr som fylkeskommunens videregående skoler med yrkesfag inviteres til å søke midler fra. Midlene skal gå til prosjekter og tiltak for å øke rekrutteringen til, og gjennomføringen av, yrkesfaglige utdanningsløp. For eksempel økt lærertetthet, forsøk med yrkesretting av fellesfagene, spesielt realfagene, økt bruk av vekslingsmodellen og utstrakt kontakt med aktuelle private og offentlige lærlingebedrifter. 13. Realfagssatsing Det settes det av midler til styrket satsing på realfag. Det tilbys sommerskole til elever som ønsker å ta fag om sommeren for å bedre karakterer i enkelte fag. Akershus fylkeskommune skal sammen med de videregående skolene bidra til å arrangere Akershusmesterskap i matematikk for å motivere elever med en spesiell interesse for matematikk, samt motivere flere til å velge realfag. Karriereveiledningen styrkes. Det innføres forsøksordning med profesjonell leksehjelp ved en skole i hver region. Ordningen evalueres etter ett år. 14. Narkohunder i skolen Akershus fylkeskommune skal følge norsk lov og vedtak gjort i stortinget. Det må derfor bli slutt på bruk av narkohunder i skolen. 15. Ordningen med miljøarbeidere i skolen styrkes. Lønnsmidler til miljøarbeidere må ikke gå på bekostning av lønnsmidler til undervisning.

12 16. Fylkestinget vil presisere at nye budsjettrutiner (pkt.2g) ikke må innebære nedskjæring overfor elever med skolevegring og elever som har psykiske problemer. Innsats og ressurser til disse elevene bør tvert imot økes. 17. Krav om kontroll og oppfølging av læreplasser 2 ganger i året. 18. Tiltaksplan mot rus på alle skoler. 19. Tiltaksplan for flere lærlinger i kommunene. De største opplæringskontorene forplikter seg til å melde inn hvor mange lærlinger de ønsker å ta inn og forplikte sine medlemsbedrifter. 20. Utvikle samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus med tidlig overgang for elever fra Vg3 til høgskolen, og hospitering for lærere. 21. Krav om lærlingeplasser til bedrifter som gjennomfører fylkeskommunale anbud. 22. Øke antallet læreplasser i egne virksomheter. Samferdsel 23. Trygging av skoleveger a) Trygging av skoleveger prioriteres mht kapasitet innen planlegging og byggeledelse. For å sikre god framdrift i arbeidet med trygging av skoleveger, skal utarbeidelse av reguleringsplaner ha høyeste prioritet. Derfor avsettes ekstra midler til dette. b) For å klare å gjennomføre målsettingene om trygging av skoleveger, bygges det opp et fond øremerka dette formålet. Ubundet infrastrukturfond for vedlikehold, samferdsel, konverteres til fond Trygging av skoleveger. 24. Skoleskyss Maksimal reisetid for skoleelever skal normalt ikke overstige 2 timer per dag. Ved planlegging av skoleskyss reduseres maks-grense for reisetid fra 15 til 10 timer per uke. Ved avgjørelse om rett til skoleskyss, bes det utøves noe skjønn. 25. Andelen gods på bane synker. Fylkestinget ber fylkesordfører ta kontakt med Jernbaneverket for å få mer gods over på bane. Plan, næring og miljø 26. Fra FoU til bedrift Kjeller Innovasjon (KI) har fått viktige oppgaver overfor Ås-miljøet. Dette bør videreføres samtidig som en påtar seg tilsvarende oppgaver for andre FOU-miljøer i fylket når det er grunnlag for det. Fylkestinget ønsker at Kjeller Innovasjon kan ivareta en slik rolle og for at det i samarbeid med teknologifondet kan bistå nye bedrifter i den krevende prosessen fra nyetablering/inkubatorfase til kommersialisering. 27. Urbanisering, mulighetsstudie Urbaniseringsprosessen på Nedre Romerike må stå på egne bein og ha en forankring i plan, forskning og næringsutvikling i Akershus selv. Den bymessige utbygging må ikke ensidig utvikles seg som en forlengelse av Groruddalen inn i Akershus, men bygge på egne kvaliteter i Lørenskog og Skedsmo. På dette grunnlag inviteres forskningsmiljøene

13 på Kjeller til å ta ansvar for en mulighetsstudie av kvaliteter i regionens videre urbanisering. Det søkes samarbeid med berørte kommuner og andre kunnskapsmiljøer. 28. Fødselshjelper for gründere Fylkestinget ønsker en forsterket innsats overfor nyetablerere, spesielt unge og kvinner/kvinnenettverk. Følgende tiltak gjennomføres: a) Ta initiativ til at Innovasjon Norge etablerer et nettverk av tidligere næringslivsledere og seriegründere. Nettverket skal veilede gründere og bidra med kompetanse til lovende vekstbedrifter. b) Ta initiativ til samarbeide med Innovasjon Norge om å etablere et nettverk av vekstbedrifter med internasjonalt potensial i regionen. c) Det ytes lån innenfor en ramme på anslagsvis 50 mill kr til en gunstig rente til gründere i etableringsfasen. De første årene bør være rente- og avdragsfrie. Det bes om en sak for å fastsette rammene for en slik ordning. 29. Arbeide for å øke kunnskapen om hvordan etablerte bedrifter kan vokse, og ta initiativ til at det utvikles en strategi for opplevelsesnæringen i Osloregionen. Strategien skal legge vekt på økt verdiskapning og mer samarbeid om innovasjon og forskning. 30. Ta initiativ til en kartlegging av bedrifter som har potensial for å kunne omstille til en grønn økonomi, og som samtidig har eksportpotensial. Kultur, frivillighet og folkehelse 31. Det bes om en sak der det gjøres rede for hvordan regionale forskjeller innenfor tannhelse kan minskes. 32. Utrede hva det vil koste å tilby gratis tannhelsetilbud til unge opp til 25 år. 33. Legge fram sak om videreføring av Kunstpolitisk plan for å sikre at igangsatte prosjekt kan fases inn på ordinært driftsbudsjett, og skape grunnlag for nye ideer og nye prosjekt særlig knyttet til yngre kunstnere og mangfoldige Akershus. 34. Akershus fylkeskommune har liten tradisjon eller bevisst strategi knyttet til å synliggjøre og hedre markante personligheter som har vært bosatt og levd sitt liv i Akershus. Det er viktig for fylket å kunne vise til dette for å kunne utvikle en strategi for identitet og markedsføring av fylket. Fylkestinget ber om en sak om utvikling av en slik strategi.

14 Økonomiplan Forslag fra AP,SV og SP TOTALOVERSIKT drift Økte inntekter (mill kr) Økt rammetilskudd revidert 37,7 37,7 37,7 37,7 Redusert konsulentbruk (div.prosjekter) 3,0 3,0 3,0 3,0 Effektivisering, mindre NPM, ikke flere OPS 5,0 10,0 10,0 10,0 Reduksjon overføring til private skoler 2, Økt skatteanslag 16,0 20,0 20,0 20,0 Redusert netto driftsresultat 0,6 9,5 7,5 7,5 SUM 64,4 80,2 78,2 78,2 TOTALOVERSIKT drift Økte utgifter (mill kr) Samferdsel 36,0 46,0 46,0 46,0 Utdanning 20,4 24,2 24,2 24,2 Kultur, folkehelse og frivillighet 5,0 5,0 5,0 5,0 Plan, miljø og næring 3,0 5,0 3,0 3,0 SUM 64,4 80,2 78,2 78,2 INVESTERING Trygge skoleveger, fond 132,7 32,0 32,0 32,0 Superraskt bredbånd 1, SUM 134,2 32,0 32,0 32,0 INVESTERING (inndekning) Fond private skoler 1, Infrastrukturfond samf-vedl, ubundet 132,7 32,0 32,0 32,0 SUM 134,2 32,0 32,0 32,0

15 FORDELT PÅ OMRÅDENE SAMFERDSEL, drift Økte utgifter Økt plankapasitet Trygge skoleveger 1,0 1,0 1,0 1,0 'Buss i bushen' jf verbal 5,0 5,0 5,0 5,0 Dele sykkel- og gangfelt, jf verbal 1,0 1,0 1,0 1,0 Billigere student- og ungdomskort, jf verbal 30,0 40,0 40,0 40,0 SUM 36,0 46,0 46,0 46,0 UTDANNING, drift Økte utgifter Lærlingeombud yrkesfag 0,4 0,7 0,7 0,7 Yrkesfagløft jf verbal 10,0 10,0 10,0 10,0 Realfagssatsing jf verbal 6,0 8,0 8,0 8,0 Voksenopplæring 2,5 2,5 2,5 2,5 Miljøarbeidere på skolene jf verbal 1,5 3,0 3,0 3,0 SUM 20,4 24,2 24,2 24,2 KULTUR, FOLKEHELSE OG FRIV, drift Økte utgifter Tannhelsesjekk eldre over 75 1,0 1,0 1,0 1,0 Tannhelse, minske regionale forskjeller 1,0 1,0 1,0 1,0 Kinokort for ungdom 1,0 1,0 1,0 1,0 Akershusmuseet 1,0 1,0 1,0 1,0 Akershus teater 1,0 1,0 1,0 1,0 SUM 5,0 5,0 5,0 5,0 PLAN, MILJØ OG NÆRING, drift Det urbane Nedre Romerike, mulighetsstudie, jf verbal 1,0 2,0 - - Kunnskaps- og FoU-miljøene på Kjeller, jf verbal 1,0 2,0 2,0 2,0 Miljøstatistikk for lokale klimaplaner 1,0 1,0 1,0 1,0 SUM 3,0 5,0 3,0 3,0 Votering: 1. SVs verbalforslag fikk 1 stemme (Ap) og falt. 2. Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens innstilling med de verbalforslag som ble fremmet av Ap, SV + Sp og tilsvarende fylkesrådmannens innstilling med de verbalforslag og oversendelsesforslag som ble fremmet av H, FrP, V + KrF, ble sistnevnte forslag innarbeidet i fylkesrådmannens innstilling, samt oversendte forslag vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap, SV + Sp). Fylkesutvalgets innstilling:

16 Innstilling Det vises til fylkesrådmannens innstilling på side 4 i det utsendte dokumentet «Årsbudsjett 2014 og økonomiplan »: 1. Ved utskriving av fylkesskatten for 2014 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet. 2. Driftsbudsjettet for økonomiplanperioden vedtas slik det framgår av vedlegg 1A Hovedoversikt drift. 3. Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden og finansieringen av dette vedtas slik det framgår av vedlegg 1B Hovedoversikt investeringer, og med fordeling på prosjekter slik det framgår av vedlegg 1E Investeringer pr. prosjekt. 4. Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2014 på inntil 519 mill. kr. Gjennomsnittlig avdragstid settes til 30 år. 5. Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500 mill. kr i Mål, tiltak og resultatindikatorer for Akershus fylkeskommune som er stilt opp for programområdene (jf. oppstilling i kapitlene 8-13) skal legges til grunn for driften i Fylkesrådmannen fordeler de økonomiske rammene og inngår avtaler med fylkeskommunens virksomheter og Statens vegvesen Region øst basert på de mål, tiltak og resultatindikatorer og budsjettrammer som vedtas i økonomiplanen. 8. Styret i Ruter AS fastsetter kollektivtakstene i Akershus i henhold til sammenslåings- og aksjonæravtalen. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leveranseavtale med Ruter AS for Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (programkategori 1D) vedtas med en netto driftsutgift på kr i Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende driftsramme for 2014: AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AKT) BUDSJETT 2014 Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansposter -710 Resultat 673 Bruk av tidligere avsetninger -673 Resultat etter bruk av avsetninger 0 Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende investeringsramme for 2014:

17 AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AKT) BUDSJETT 2014 Sum investeringer Finansiering investeringsfond AKT Finansiering investeringstilskudd AKT For AFK eiendom FKF legges følgende budsjett til grunn for driften av foretaket: AFK EIENDOM FKF BUDSJETT 2014 Utgifter forvaltning, drift og vedlikehold Finansutgifter og kapitalbidrag Sum utgifter Sum inntekter Resultat 0 I 2014 er det forutsatt følgende investeringsvolum og finansiering: INVESTERINGER 2014 Igangværende prosjekter / rebevilgninger 286,5 Nye prosjekter 147,4 Sum investeringer 433,9 Nye lån 351,5 Egenkapital fra mva-refusjon 82,4 Sum finansiering 433,9 12. Verbalforslag: Utdanning 1. For å hindre frafall og bedre den psykiske helsen i videregående opplæring økes tilskuddet til miljøarbeidere med 3 millioner kroner årlig. Det vurderes også om en del av disse midlene kan brukes til et mindre forsøk med skolepsykolog. Midlene omdisponeres fra posten forsøks- og utviklingsarbeid. 2. Fylkestinget presiserer at fylkeskommunens lærere holder et høyt nivå på undervisningen, men for å ivareta den positive utviklingen i Akershusskolen, ber fylkestinget om en sak som belyser hvordan etter- og videreutdanningen av lærere i den videregående skolen kan inngå som en del av en skoleutvikling hvor veiledere holder kurs på den respektive skole, i stedet for at lærere skal tas ut av skolen for å delta i etterog videreutdanning. 3. Det legges frem en sak om hvordan fylkeskommunen kan styrke samarbeidet med opplæringskontorene og næringslivet i regionen for å øke antall lærlingplasser.

18 4. Mulighetene for et friere skolevalg på tvers av fylkesgrensene utredes. Det forutsettes at elever hjemmeboende i Akershus skal ha rett til skoleplass i egen region. 5. I løpet av 2014 igangsettes planleggingen av et «teknologigymnas» på Fornebu. 6. Gjennom FYR-prosjektet får elever i yrkesfaglige utdanningsprogram som tar påbyggingsår, mulighet til en praktisk, relevant og yrkesrettet tilnærming i teoretiske fag som matematikk, norsk og engelsk. Det utredes hvordan eksamen i de teoretiske fagene kan tilpasses den yrkesrettede opplæringen. Samtidig utredes også mulighetene for å øke antall plasser innenfor tekniske allmennfag (TAF). 7. Tiltaket «Ung i jobb» ved Mølla kompetansesenter videreføres i 2014 med inndekning med av økte statlige midler i forbindelse ved statsbudsjettet. I løpet av 2014 fremmes det en sak som belyser tilbudet og muligheten for tilsvarende tilbud i andre regioner. Samferdsel 1. Av de økte statlige midlene settes til sammen 21,9 millioner kroner av til dekkefornyelse på fylkesveier i Fylkestinget ønsker en sikrere og raskere gjennomføring av gang- og sykkelveieprosjekter samt fylkesveier i tråd med fattede vedtak i fylkestinget. Fylkestinget ber videre om at det inngås et tettere samarbeid mellom Akershus Fylkeskommune (AFK) og Statens Vegvesen Region Øst (SVRØ) hvor dialog og modeller for raskere gjennomføring prioriteres. Det opprettes et dialogforum hvor ledelsen i SVRØ møter ledelsen i AFK jevnlig (minimum hvert kvartal) og gjennomgår de enkelte prosjektenes status og fremdrift. SVRØ melder om at de har utfordringer relatert til egen byggherrekompetanse. Fylkestinget ber også om at det utredes økt bruk av rammeavtaler med private aktører for å få raskere gjennomføring av gang- og sykkelveieprosjekter. Samtidig utredes muligheten for å søke om å bli forsøksfylke for en ordning uten samsveiadministrasjon. 3. Arbeidet med traseer for ekspressykkelveier i Akershus må sees i sammenheng med hovedsykkelveinettet i Oslo. 4. Fylkestinget ber om en utredning av muligheten, samt et kostnadsoverslag, for Led- og intelligent belysning langs fylkesveiene.

19 5. Innenfor OP3 bør man vurdere å organisere større utbyggingsprosjekter som OPS. Fylkestinget ber om at dette vurderes i arbeidet med gjeldene handlingsplan. 6. For å styrke kollektivtilbudet ytterligere tas det kontakt med Oslo kommune for å utrede mulighetene for at Ruters styre får adgang til selv å vurdere en to prosents høyere prisstigning enn nivået for den kommunale pris- og lønnsdeflatoren. Samtidig utredes kostnaden ved en åtte prosents vekst i kollektivtrafikken. 7. Ruter bes å utrede kostnaden ved å gi alle studenter rett til studentbillett uavhengig av hvor i landet man studerer, samt en ordning hvor ungdom som har rett på skoleskyss mot et mellomlegg kan bytte skoleskysskortet mot ungdomskort, samt utrede kostnaden ved å flytte øvre aldersgrense på barnebillett til 18 år. 8. Fylkestinget ber om at man utreder muligheten for å leie innfartsparkeringsplasser fra private aktører. 9. Fylkestinget ber om en sak om strategier for utvikling av Gardermoen som kollektivknutepunkt for lokal, regional og nasjonal transport. 10. Det tas et initiativ overfor regjeringen for å forsere arbeidet med krysningsspor på Kongsvingerbanen. Plan, miljø og næring 1. I neste rullering av økonomiplanen innarbeides en styrking av miljøfondet med 10 millioner kroner i 2017 og Det utarbeides en plan for hvordan fylkeskommunens tjenestebiler kun skal bestå av nullutslippsbiler innen Arbeidet med å etablere hurtigladere til elbiler i hele fylket trappes opp i samarbeid med kommunene. 4. Fylkestinget ber om at fylkeskommunens arbeid med by- og tettstedutvikling retter seg

20 mot både administrasjon og folkevalgte i kommunene. Kultur, frivillighet og folkehelse 1. Det legges frem en sak om Akershus Teater som skal inneholde en vurdering av fylkeskommunens bidrag til stiftelsen, samt hvordan teateret skal innfri forventningene som regionteater. I denne sammenheng må ambisjonene for den kulturelle skolesekken også vurderes (DKS) og den økte fylkeskommunale bevilgningen på 1,6 millioner kroner til DKS stilles foreløpig i bero frem til saken er behandlet. 2. Rådmannen bes å forsere arbeidet med avklaringer rundt økonomiske bidrag til Tunet IS, fylkeskommunens andel av kostnadene og fremtidig organisering av Tunet IS. 3. Best mulig sambruk av offentlige bygg er viktig for optimal bruk av offentlige midler. Fylkeskommunen bør bestrebe seg på et godt samarbeid med kommunene og frivillige organisasjoner for best mulig bruk av både kommunale og fylkeskommunale bygg. 4. Det fremmes en ny sak basert på Kunstpolitiskplan som avklarer kulturfyrtårnenes rolle og aktivitetsnivå. Eventuelle forventninger fra kulturfyrtårnene til fylkeskommunale bevilgninger synliggjøres. 5. Fylkestinget ber om en sak som avklarer prinsipper for tildeling av midler til frivillige organisasjoner i fylket, herunder skal Barne- og ungdomsorganisasjoner prioriteres. På bakgrunn av denne utredningen vurderes tilskuddet til organisasjonene økt fra Det legges frem en sak som avklarer premissene for en eventuell ungdomsmelding. NOVAs nasjonale rapporter fra de kommunale Ungdata-undersøkelsene med særlig henblikk på ungdoms psykiske helse, vurderes i denne sammenheng. 7. Det avsettes 2,5 millioner kroner i årlige investeringsmidler til anlegg på området kultur, frivillighet og folkehelse i ØP-perioden , totalt 10 millioner kroner. Det forutsettes at anlegget har reell regional forankring, og det forutsettes minimum tilsvarende økonomisk bidrag fra vertskommunen som det fylkeskommunen bidrar med. Avsetningen dekkes for av det økte statlige bidrag i nytt forslag til statsbudsjett. For perioden brukes de tilgjengelige midlene, totalt 10 millioner, som et bidrag til å realisere Nes Arena, forutsatt godkjent finansieringsplan.

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 1 Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 Med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 17. juni 2013 Tid:

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15.55 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplan for Akershus Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram 2013-2016 Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2013-16 INNHOLD DEL

Detaljer

FORSLAGSDOKUMENT. Fylkestinget 29. og 30. oktober 2014

FORSLAGSDOKUMENT. Fylkestinget 29. og 30. oktober 2014 Sist oppdatert onsdag 29.10.14 kl. 09:30 FORSLAGSDOKUMENT Fylkestinget 29. og 30. oktober 2014 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 09:30 er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 24.04.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET,

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB... 9 1.1 Sektorens driftsramme...10

Detaljer

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 31/15 Nesodden

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.06.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Samfunn Medarbeidere Tjenester Økonomi Vedtatt i kommunestyret 15-12-2009 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 89 Saksmappe nr: 2009/4366 Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Sist oppdatert 31.10.13 kl. 11:00 FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 21.30 tirsdag 29. oktober er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2014-2017. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE -

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - Handlingsprogram for perioden 2011-2014 Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - enkelte skole. Det er gledelig at det også er satt av midler

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2007-2010 Økonomiplan 2007-2010 Økonomiplan 2007-2010 DEL I Innhold Fylkestingets budsjettvedtak økonomiplan 2007-2010 1 VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 14 Fylkesrådmannens

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 4/15 Godkjenning av

Detaljer

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2010-2013 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2010 2013 1 Del II Årsbudsjett 2010 53 Del III Fordelt årsbudsjett 2010 69 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplan

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested Frederik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato 10.09.2014 Tid 14:00 Se program s.2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte Organ: Kommunestyret Dato: 09.12.2014 Tid: Kl. 13.00 Sted: Asker rådhus Under ledelse av: Ordfører Lene W. Conradi Tilstede: Forfall: Kommunestyrets

Detaljer