SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingar Vaskinn Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 13/3936

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingar Vaskinn Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 13/3936"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingar Vaskinn Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 13/3936 NÆRINGSSTRATEGI KONGSBERG : RÅDMANNENS ANBEFALTE VEDTAK: Kommunestyret vedtar Næringsstrategi Kongsberg 2024 med dokument datert 19. november Prioriterte tiltak gir føringer for ressursbruk i forhold til næringsarbeidet og kommunens samhandling med andre aktører for å realisere ambisjonene i strategien. Ingress Kongsberg kommune har utarbeidet forslag til en næringsstrategi fram til Næringsstrategien har vært på høring i perioden 1. september til 15. oktober. Det er kommet 9 kommentarer i høringen. Alle kommentarene støtter hovedretning på strategien. Ut i fra dette foreslår derfor rådmannen kun justeringer i teksten i strategien etter høringen og ikke endring i innhold eller kurs. Visjonen for næringslivet fram til 2024 er at " Kongsberg skal fortsette å videreutvikle seg som ett av verdens mest attraktive steder for utvikling og industrialisering av høyteknologiske systemer". Dette er en ambisiøs visjon som setter kursen for all næringsutvikling i Kongsberg kommune. For å oppnå dette legges det til grunn følgende strategiområder: 1. Utdanning og forskning 2. Globale bedrifter og klyngeutvikling 3. Innovasjon og nye bedrifter 4. Vekst i små og mellomstore bedrifter (SMB) 5. Kommunen som vertskap Saksopplysninger Næringslivet i Kongsberg går bra. Kongsberg kommune har et unikt næringsliv med globalt ledende bedrifter i mange bransjer. Dette gjør Kongsberg til et attraktivt og godt samfunn å bo i og for å drive næringsvirksomhet. Teknologilokomotivene er motoren i den lokale og regionale samfunnsutviklingen. På industrikonferansen Kongsberg Summit 2013 kom det fram at norsk teknologiindustri må satse mer på innovasjon og effektiv industrialisering av nye løsninger. Kunnskapsklyngen i Kongsberg blei trukket fram som et foregangsmiljø for dette. Fra industrien blei det også tydelig signalisert at Norge er blant de aller dyreste landene i verden i forhold til kostnader. For de globale virksomhetene minsker

2 hjemmemarkedet, som har vært viktig for å utvikle verdensledende posisjoner. Fremtidens markeder ligger mye i andre verdensdeler enn Europa. Sammen med kunnskapseksplosjonen andre steder i verden utfordres Norge og Kongsberg som vertskap for fremtidig utvikling. Alle virksomheter som konkurrerer globalt vil måtte forholde seg til dette og tar strategiske beslutninger i forhold til hvor det er lønnsomt å videreutvikle virksomheten. Det er avgjørende at Kongsbergsamfunnet er framoverlent og aktiv i å møte disse utfordringene. Kongsberg er i posisjon som en av de best drevne kunnskapsklyngene i Norge. Den nasjonale konkurransen om kunnskapsbedriftene øker. Bykommunene i Osloregionen planlegger for å lokalisere kunnskapsbedrifter hos seg som en viktig del av sin kommuneutvikling. Med kunnskapsbedrifter menes her teknologibedrifter, og særlig innen olje og gass. Mange av disse kommunene vil strekke seg langt i tilretteleggingen for å få lokalisert slike virksomheter hos seg. For Kongsberg betyr det at vi både har global konkurranse i forhold til bedriftenes beslutninger, og nasjonal konkurranse om lokalisering av våre virksomheter. En næringsstrategi er en plan med tiltak for og med næringslivet der bedriftenes behov som er i fokus. Rådmann har derfor i dialog med formannskapet etablert et næringsnettverk som har jobbet med å forberede en næringsstrategi for Kongsberg kommune. Næringsnettverket begynte sitt arbeid vinteren Nettverket representerer ulike bransjer i næringslivet i Kongsberg og utdanning. Følgende personer har engasjert seg i nettverket: Vidar Solli - Argos Solutions AS, Peter Due - Friluftskompaniet AS, Svein Olav Torø - Kongsberg Innovasjon AS, Torkil Bjørnson - Norwegian Centres of Expertise/ Systems Engineering, Otto Waaraas - Høgskolen i Buskerud, Merete R. Faanæs - Høgskolen i Buskerud, Ingar Vaskinn - Kongsberg kommune. Mye av den industrielle veksten på Kongsberg er løst gjennom økning i antall arbeidsreiser mellom nabokommuner. Arbeidskraft fra Kongsbergregionen og øvrige nabokommuner er viktig for Kongsberg. Samtidig er det viktig at flere velger å bosette seg i Kongsberg. Et større mangfold i arbeidsplasser er positivt for å øke bostedsattraktiviteten. Større bredde i næringslivet med flere arbeidsplasser i kreative og tjenesteytende næringer bør tilstrebes. Kongsberg er et regionsenter innen handel og opplevelser. Kongsberg har kultur, historie og geografisk beliggenhet som gir potensial for økt aktivitet i disse bransjene. Det er verdt å merke seg fylkeskommunens kommentar om at Kongsberg har Buskerud største uutnyttede potensial for å skape gode opplevelser sommer og vinter. Kongsberg Næringsforum peker på behovet for å styrke handelen i sentrum. Dette sammenfaller godt med ambisjonen om økt aktivitet og attraktivitet i bysentrum for å gjøre kommunen mer boattraktiv for fremtidens innbyggere. Kongsbergs næringsliv har et betydelig antall reiser daglig internasjonalt til og fra Kongsberg. Gode kommunikasjoner til byer som Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, og viktige internasjonale flyplasser som Oslo Lufthavn og Sandefjord Lufthavn er viktig. Notodden Lufthavn kun 30 minutter fra Kongsberg kan bli et godt supplement til de større flyplassene. Hovedvegene til Kongsberg bør oppgraderes i alle fire aksene nord-sør-øst-vest. Kunnskap har vært og er den viktigste driverne av Kongsbergsamfunnet helt siden starten på sølvverksdriften. Den gode samhandlingen mellom alle utdanningsnivåene i Kongsberg fra

3 barnehage til høgskole bør forsterkes. Dette kan gjøres blant annet gjennom satsingen Kongsbergskolen, med Vitensenteret Devoteket og en nasjonal posisjon med Exploria. Prosjektet Norwegian Centres of Expertise - Systems Engineering (NCE-SE) er det fremste eksemplet på et godt vertskapstiltak. NCE-SE er en triple-helix satsing der det offentlige (stat-fylke-kommune), akademia og næringsliv går sammen om en langsiktig satsing. Ambisjonen er at NCE-SE skal utvikles videre til et Global Centres og Expertise i et tetter klyngesamarbeid med andre globale sterke næringsklynger i Norge. Næringsrettet forskning knyttet til bedriftenes eksisterende og fremtidige behov kan bli ett av Kongsbergs fortrinn i forhold til å beholde og utvikle teknologimiljøet. Et viktig tiltak for Kongsberg vil være å koble forskning sammen med utdanning, studenter, innovasjonsmiljø for nye produkt og nye bedrifter. I høringskommentarene er et felles innovasjons- og forskningsmiljø påpekt som en viktig satsing. Ny fagskole og høgskole er under bygging i sentrum. Det er allerede initiativ og satsinger på å etablere felles miljø for forskning, innovasjon og bedriftsutvikling sammen med utdanningsmiljøene. Aksen mellom Vestsida og Teknologiparken kan ses på som "Teknologiaksen" i Kongsberg, der det bygges opp spisse kompetansemiljø innen næringsrettet forskning, innovasjon, og et gründer og bedriftsutviklingsmiljø. Dette betyr flere ting: 1. Kongsberg kommune må styrke sin vertskapsposisjon slik at bedriftene fortsatt ønsker å satse videre på Kongsberg selv om sysselsettingsveksten er større enn befolkningsveksten. 2. Kongsberg kommune må styrke sin attraktivitet nasjonalt i konkurranse med andre byer i Norge, særlig omkring Oslofjorden, der alle bykommunene planlegger for å tiltrekke seg kunnskapsbedrifter, også Kongsbergbedrifter. 3. Det etableres et felles næringsrettet innovasjons- og forskningsmiljø på Kongsberg på topp internasjonalt nivå, i høringen kommentert som "innovasjonsloft" der det skjer utvikling og nyskaping mellom utdanningsinstitusjonene og teknologibedriftene. 4. Det gode samarbeidet mellom utdanningsmiljøene og næringslivet bør forsterkes og videreutvikles. 5. Det bør satses mer på vekst i små og mellomstore bedrifter innen teknologi, kreative næringer og kunnskapstjenester, og etablere et sterk gründermiljø for å få fram nye vekstbedrifter. 6. Kongsbergs bostedsattraktivitet bør økes gjennom satsing på boligbygging, et større mangfold i arbeidsplasser, og attraktive kommunikasjoner for arbeidsreiser til og fra Kongsberg. 7. Kongsberg kommunes besøksattraktivitet bør styrkes gjennom satsing på aktivitet i bysentrum og å untytte mer av kommunens uutnyttede potensial for helårlige opplevelser. Høringskommentarer Her følger en oppsummering av kommentarene sammen med rådmannens kommentar til disse. 1 - Kongsberg Innovasjon AS og Norwegian Institute for Systems Engineering (HiBu) Kongsberg Innovasjon AS (KI) og Norwegian Institute for Systems Engineering (NISE) har sendt inn en felles uttalelse. Uttalelsen innleder med informasjon om di to organisasjonene.

4 NISE gjennomfører masterstudier i Systems Engineering ved HiBu og underviser omlag 125 industrimastere. 14 personer er tilknyttet fagstaben med ca. 7 årsverk. Målsettingen er 200 masterstudenter i 2015 da med nødvendig fagstab ca. 10 årsverk. NISE søker å etablere et Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI) i Kongsberg. Målsettingen er å styrke konkurransekraften til bedriftene gjennom sterkere satsing på innovasjon. Senteret vil ha ca. 20 årsverk og en omsetning på ca. 25 millioner. Senteret etableres i et samarbeid mellom Kongsbergindustrien, Stevens Institute of Technology, Georgia Institute of Technology, Stanford University og NTNU i Trondheim. KI er et av Norges fremste innovasjonsselskap for utvikling og industrialisering av teknologi. KI skaper ny virksomhet innen energi og energieffektive systemer. Selskapet har fokus på fornybar energi og teknologier innen olje og gass. Et unikt samarbeid med Kongsbergindustrien gjør KI til Norges fremste industribaserte innovasjonsselskap. Selskapet har kompetanse og et omfattende nettverk som dekker alle faser i et innovasjonsarbeid helt fram til industrialisering og internasjonalisering. Basert på kompetanse fra Kongsbergindustrien utvikler selskapet nye og bærekraftige teknologier. Poenget med et Senter for Forskningsbasert Innovasjon er å etabler Kongsbergmodellen av Stanfords Design School konsept. Det spesielle i Kongsberg er industriens sterke integrasjon med masterprogrammet i Systems Engineering (SE). KI og NISE kaller Kongsbergmodellen et Innovasjonsloft, som blir et unikt innovasjons- og designsenter som tuftes på Kongsberg. Dette er kraftig tiltak for vertskapsattraktivitet for næringslivet. På et innovasjonsloft gjennomføres konseptstudier, prototyper og tidligfaseprodukter. Det er prosjekter med industri, entreprenører, phd-studenter og coacher. Hurtig produktutvikling er nøkkelen til å gjøre bedriftene mer konkurransedyktig. Det må være tilgjengelig prototypverksted og kommunikasjonsteknologi for små og store grupper. I et slikt miljø vil internasjonale eksperter finne det attraktivt å være på Kongsberg. Samhandlingsarena KI og NISE ser KKP som viktig samhandlingsarena. Der etableres teknologiutdanning sammen med laboratorier og verksteder. Merkostnadene ved å etablere en samhandlingsarena innen innovasjon med aktører fra industrien, ventureselskaper og entreprenører vil bli begrenset. Eksisterende infrastruktur kan utnyttes enda bedre. Dette vil gjøre det attraktivt for studenter å studere i KKP. Siden KKP huser offentlige aktiviteter ser de det som naturlig at avdeling for næringsutvikling og samlokaliseres med NISE og KI i KKP. Selskapene ser mulighet til å realisere høye ambisjoner mot 2023 gjennom et Innovasjonsloft i KKP: Etablere 5-10 nye vekstbedrifter per år Utløse millioner i innovasjonsramme ved å bidra til Global Center of Expertise (GCE) Finansiere et SFI med 20 millioner per år hvorav halvparten fra industrien Øke produktiviteten innen landbasert industri i Norge med 17 milliarder (0,4 %/år over 8 år) Dette forutsetter en vekst i KI og NISE på over 100 personer fram mot Rådmannens kommentar: Høringsuttalelsen bekrefter at KI og NISE er og vil være viktige instrumenter for å

5 videreutvikle og styrke Kongsbergs posisjon som sted for å utvikle global teknologiindustri. Innovasjonsloftet som beskrives her vil bli et betydelig tilskudd til Kongsbergs vertskapsattraktivitet for teknologiindustri. En slik samhandlingsarena representerer innovasjon og et nytt nivå i næringsutviklingen på Kongsberg. Og vil kunne få nasjonal stor nasjonal betydning, slik det er beskrevet i uttalelsen. Å etablere et slikt innovasjonsloft inn mot KKP er antakelig det viktigste enkelttiltaket som kan gjennomføres for ny næringsutvikling i Kongsberg og i Kongsbergregionen. Å etablere et forsknings- og innovasjonsmiljø opp mot kunnskapsmiljøet i høgskole og fagskole anbefales som et høyt prioritert tiltak. 2 - Rjukan Næringsutvikling AS Dette er Tinn kommune sitt næringsselskap som Kongsberg samarbeider med i Kongsbergregionen. I uttalelsen kommenteres følgende: strategien er fokusert og tar opp i seg morgendagens muligheter og utfordringer strategien uttrykker at potensialet og mulighetene i Kongsberg er store strategien uttrykker at samarbeid i Kongsbergregionen er viktig for at Kongsberg skal nå sin mål strategien til Kongsberg gir mulighet for utvikling av kommunene i Kongsbergregionen Tinn kommune har felles interesse i flere av tiltakene som nevnes i strategien Det nevnes en rekke områder for næringsutvikling der Tinn har spesielle forutsetninger: stor lokal kraftproduksjon, kortreist energi høy kompetanse innen vannkraft og energi industrikompetanse og produksjons- og verkstedskompetanse regulerte næringsarealer Tinn kommune har forventninger til det regionale næringsutviklingspotensialet og ser fram til å samarbeide om dette. Rådmannen deler synet på potensialet for næringsutvikling i Kongsbergregionen. Gjennom regionalt samarbeid kan Tinn supplere og forsterke næringslivet i Kongsberg på en god måte. Det er viktig og positivt at Kongsbergs næringsstrategi får slik tilslutning regionalt. 3 - Kongsberg Næringsforum KNF opplever det motiverende at politikerne ved formannskapet er positive og offensive i forhold til næringsstrategien. Det påpekes at strategien framstår gjennomtenkt og helhetlig med god tilrettelegging for vekst i Kongsbergs næringsliv, og at dette ivaretas ved implementering av strategien. Hovedmomenter i uttalelsen: tilgjengeliggjøre spisskompetansen til de globale bedrifter for innovasjon og entreprenørskap gjennom samlokalisering, et "Innovasjonsloft" i KKP i nær tilknytning til utdanning og forskning tilgjengeliggjøre innovasjons- og kommersialiseringskompetansen til teknologibedriftene også utenfor teknologiparken, gjerne i en samlokalisering med et "Innovasjonsloft" i KKP i forhold til kommunen som vertskap vektlegges formannskapets rolle som næringsutvalg og at formannskapet har gode samhandlingsarenaer med næringslivet

6 Det pekes på behov for at kommunens øvrige tjenestetilbud ses i forhold til næringsstrategien. Det gjelder særlig: utleiemarkedet for boliger til privatpersoner og familier med internasjonal bakgrunn gode skoler, videreføring av prosjektet Kongsbergskolen Tiltak som bør ha høyest prioritet i første del av perioden er: "Innovasjonsloft" i KKP samlokalisering av et gründer- og entreprenørskapsmiljø med forskning, etablerervegledning, industriinkubator, investeringsfond videreutvikle Kongsbergskolen styrking av handel og opplevelser i sentrum, ha oppmerksomhet på samspill mellom infrastruktur og parkering Til slutt poengteres det at vedtatt strategi må følges opp med gode tiltak og gjennomføring. Det anbefales en systematisk oppfølging av strategien. KNF tilbyr seg å ta en rolle i oppfølgingen. Rådmannen støtter anbefalingen om en systematisk oppfølging av strategien og vil anbefale det for formannskapet. Styrking av handel og opplevelser er viktig og følger rammene i sentrumsplan og legges til grunn ved revisjon av arealdelen som behandles denne høsten. Å få til et godt næringsutviklingsmiljø i tilknytning til KKP og kunnskapsfunksjonene som samlokaliseres der er viktig og støttes. Videreføring av samarbeidet Kongsbergskolen støttes. 4 - Notodden kommune Kommunestyret i Notodden har behandlet næringsstrategien, her lages et sammendrag av vedtaket i kommunestyret 17. oktober. Notodden setter pris på at Notodden inngår i strategien til Kongsberg og det regionale fokuset. I forhold til regional attraktivitet og utvikling pekes det på følgende; - Notodden lufthavn med økt antall avganger til flere destinasjoner - Notodden har god kapasitet til å supplere industriell vekst på Kongsberg - Notodden har attraktiv infrastruktur for næringsliv og familieliv og ambisjoner om vekst - Notodden er positiv til felles markedsføring i Kongsbergregionen da kommunene samlet vil øke regionens konkurransekraft - Er enig i at næringsutviklingssamarbeidet Kongsberg-Notodden bør forsterkes både i forhold til industri og reiseliv - Støtter at regionens bedrifter i enda større grad kan supplere og understøtte industrilokomotivene Vedtaket tar også opp industrilokomotivene på Kongsberg sin lokale, regionale og nasjonale betydning for samfunnsutvikling. Det settes pris på at Notoddens leverandørbedrifter påpekes som viktig supplement til de store Kongsbergbedriftene i Kongsbergs næringsstrategi. Det er en offensiv og inviterende uttalelse fra kommunestyret i Notodden. Det pekes på viktige felles regionale satsinger for å øke vertskapsattraktiviteten for næringslivet. Næringsstrategien legger opp til økt regionalt felleskap i utvikling av næringslivet i

7 Kongsbergregionen. Tilslutningen dette har med vedtaket i kommunestyret i Notodden er viktig for det videre samarbeidet i Kongsbergregionen. Det felles næringsapparatet i Kongsbergregionen blir en viktig arena for å konkretisere og iverksette felles tiltak. 5 - Buskerud fylkeskommune Fylkeskommunen berømmer Kongsberg kommune for en god prosess i utarbeidelsen av næringsstrategien. Fylkeskommunen støtter planen men kommenterer at det kan settes mer fokus på større variasjon i næringsmiksen. Det vil være positivt for innovasjon og nyskaping, og for stedsutviklingen. Fylkeskommunen har følgende innspill: 1. Anbefaler å stimulere til breiere næringsbasis og påpeker at Kongsbergsamfunnet er sårbart som et ensidig industristed. Fylkeskommunen peker på at Kongsberg har Buskerud største uutnyttede potensial til å skape gode opplevelser sommer som vinter. En satsing på kreative næringer, reiseliv og tjenesteytende næringer vil understøtte en satsing på industrien. 2. Det anbefales å styrke det regionale fokuset og få fram regionale tiltak for alle næringer. 3. Det anbefales at det i planen inngår en beskrivelse av aktørene for næringsutvikling i Kongsbergsamfunnet der de ulike aktørenes rolle er beskrevet og definert. 4. Det anbefales at det tas med mer om eksisterende næringsliv utenfor teknologiindustrien og at disse også trenger gode rammebetingelser. Det vises blant annet til at landbruk med en omsetning på 100 millioner. Rådmannen forstår det slik at fylkeskommunen støtter strategien og ambisjonen om å være et godt vertskap for teknologiindustrien, med det det innebærer. Å satse på et breiere næringsliv i Kongsberg er viktig, og rådmannen deler denne vurderingen. I forhold til vekst og utvikling er det en faktor som driver befolkningsutviklingen i Kongsberg og i Kongsbergregionen - teknologiindustrien. Uten den gode utviklingen i industrien er det sannsynlig med en negativ befolkningsutvikling i Kongsberg og Kongsbergregionen, og dermed også en negativ utvikling i andre næringer. Dette kommer klart fram i studiene til Telemarksforskning, som fylkeskommunen viser til i sin uttalelse. Sett utenifra kan Kongsberg framstå som et klassisk ensidig industristed. Størrelsen på industrien i forhold til øvrig næringsliv skulle tilsi det. Kongsbergindustrien er imidlertid en kunnskapsklynge med mer enn 40 bedrifter i mange bransjer; maritime, energi, olje og gass, forsvar, fly, bil, logistikk, romfart. I krevende perioder har nedgang i en bransje vært kompensert med oppgang i en annen. De ulike bransjene svinger ikke nødvendigvis i takt. Med den størrelsen og bredden Kongsberg har i teknologiindustrien, og den avgjørende betydningen industrien har for lokalsamfunnsutviklingen, er det naturlig at industriens som den viktigste motoren for lokalsamfunnet får mye oppmerksomhet i næringsstrategien. Det er innen teknologiindustri Kongsberg er unik og har best forutsetninger for å utvikle seg videre. Besøksnæringer har stort potensial i Kongsberg, og det er interessant at fylkeskommunen peker på at Kongsberg har størst uutnyttet potensial i Buskerud. Dette potensialet foreslås tatt inn i næringsstrategien. I næringsstrategien er det satt fokus på de næringene med størst betydning for utvikling av Kongsbergsamfunnet. Landbruk er en viktig næring i Kongsberg. Men i en industrikommune som Kongsberg med sysselsatt i industrien og omlag 100 i

8 landbruksnæringen er ikke landbruksnæringen sentral i en næringsutviklingsstrategi. Fylkeskommunen anbefaler at det lages en oversikt over aktørene på Kongsberg. Det er aktuelt å gjøre dette som en del av videreføringen av strategiarbeidet. 6 - Halfdan Glørud Foreslår å rette navnet på dokumentet til "Næringsstrategi K24". Til dokumentet er det gitt følgende kommentarer. Dokumentet er for ordrikt, kunne med fordel nedskjæres betydelig mer enn vårt forslag Dokumentet får for mange gjentagelser, muligens som følge av inndelingen Det inneholder mange uklare og meningsløse vendinger; bedriftene lever av å levere produkter og tjenester, ikke av industrialisering Det er for mange tvilsomme utsagn Kongsberg fortjener et strategidokument som har fått en betydelig oppstramming i f t det foreliggende Dette er fulgt opp med en grundig gjennomgang av dokumentet med forslag til omformuleringer. Dette er for omfattende til å ta inn i saken. Det er ikke forslag som endrer innholdet i dokumentet. Glørud har gjort en grundig gjennomgang av dokumentet med mange gode forslag til endringer og forbedringer i teksten. Rådmannen har gjennomgått samtlige endringer og har tatt inn mange av endringene i dokumentet. Hele 35 endringer er helt eller delvis tatt inn og som har bidratt til å heve kvaliteten på dokumentet. Høringskommentarene til dokumentet går ikke på innhold og retning på dokumentet. Strategien får derfor etter rådmannens vurdering god tilslutning fra Glørud. Da de endringene som er foreslått ikke endrer innholdet men er mer som alternative og forbedrede formuleringer, gjengis ikke detaljene i denne saken. Forslag til revidert dokument fra Glørud legges imidlertid ved saken i sin helhet. 7 - Efteløt Bygdelag Efteløt Bygdelag jobber for ei levende Sandsværbygd. Bygdelaget berømmer arbeidet og stiller seg i stor grad bak dokumentet. De har også noen forslag til forbedringer: Næringsutvikling i distriktene Næringsutvikling i distriktene - næringsområde Efteløtmoen, godt egnet for å lokalisere arbeisplasser som ikke er teknologibaserte og som er arealkrevende, med konkurransedyktige tomtekostnader Viser til at små og mellomstore bedrifter kan oppstå og leve på bygda utenfor bykjernen, eksempelvis opplevelsesbedrifter Viser til at Efteløtmoen ligger gunstig til i forhold til boligfeltet Viser til eksempler på at utenlandsk arbeidskraft også kan ønske å bo utenfor by, og at næringsetablering på Efteløtmoen kan være gunstig i en slik sammeheng Infrastruktur er viktig, særlig transportinfrastruktur. Det pekes på et stort behov for bredbånd både til boligområdet og næringsområdet i Efteløt, kommunen utfordres til å være aktiv for dette Det vises til at det er stort mangfold og potensial for kompletterende næringsvirksomhet i distriktene i Kongsberg, man er derfor undrende til regionalt fokus

9 I forhold til steds- og boattraktivitet foreslås det en konkret formuleringsendring side 13 i dokumentet der setningen utvides til "Steds og boattraktivitet bør inngå i kommuneplanens samfunnsdel for å styrke næringsstrategien, hvor lokale aktører som bygde-, grende- og bydelslag inngår i et kommunalt samarbeidsforum". Det er en offensiv og god kommentar fra Efteløt bygdelag. Rådmannen foreslår å endre strategien i forhold til å ta inn i kapittel 5 Kommunen som vertskap: Næringsutvikling i distriktene kan være supplement for å etablere og utvikle ikke teknologibaserte næringer, opplevelsesnæringer og arealkrevende næringer med Efteløtmoen som eksempel, med behov for kommunikasjonsinfrastruktur Forslag om endret setning kapittel 5 side 13 foreslås tatt inn i dokumentet i sin helhet Kommentaren om regionalt fokus i forhold lokalt fokus, så er det viktig at all næringsutvikling ses i en større sammenheng. Det betyr ikke at lokal næringsutvikling ikke skal ha fokus. Tvert i mot så vil regionalt samarbeid gi nye muligheter lokalt. Både i forhold til kompetanse og marked, selv for små næringer i distriktene. Bygdelagene som er etablert i Kongsberg i det siste er blitt til gjennom det regionale samarbeidet i Kongsbergregionen. Lokale behov vil styrkes dersom de kan løftes fram i regionale sammenhenger. 8 - Statens vegvesen Statens vegvesen støtter strategien med satsing på vekst i høyteknologisk industri og næring. Utdanning og forskning anses som viktig strategiområde, det samme gjør både etablering av nye bedrifter og vekst i eksisterende bedrifter. Det pekes på at veksten bør ta hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging og intensjonene i Buskerudbyen. Rådmannens leser at Statens vegvesen støtter strategien og vekstambisjonen i strategien. Rådmannen legger til grunn at Statens vegvesen følger opp dette aktivt i en god samhandling med kommunen om lokale behov i forhold til vekst og utvikling av Kongsbergsamfunnet. I forhold til samordnet areal- og transportplanlegging er Kongsberg ett av de beste by-eksemplene i landet. Kongsberg er en kompaktby uten spredning av satellitter med bolig og handel og med store arbeidsplasskonsentrasjoner midt i byområdet. 9 - Funksjonshemmedes råd Funksjonshemmedes råd peker på viktigheten av et inkluderende arbeidsliv, og at det er et arbeidsliv som også har plass for mennesker med nedsatt funksjonsevne. En god kommentar som er en viktig verdi å ivareta i arbeidslivet. Dette tas inn i kapittel 5 Kommunen som vertskap. Visjon og strategiområder Høringen har ikke gitt grunnlag for å anbefale en endring av visjonen, snarere tvert imot. Visjonen skal være langsiktig og sette kursen fram til Visjonen skal være noe å strekke seg etter og gi føringer for planer og tiltak uavhengig av bransje. Visjonen skal stå fast selv om rammebetingelser raskt kan endre seg. Strategier og tiltak vil variere i løpet av perioden

10 mens visjonen står fast. Det lages et vegkart som viser vegen fram til visjonen. Rådmannen anbefaler å beholde visjonen som blei vedtatt lagt ut til høring. Visjon 2024 Kongsberg skal fortsette å videreutvikle seg som ett av verdens mest attraktive steder for utvikling og industrialisering av høyteknologiske systemer. Strategiområdene anbefales også videreført: 1. Utdanning og forskning 2. Globale bedrifter og klyngeutvikling 3. Innovasjon og nye bedrifter 4. Vekst i små og mellomstore bedrifter (SMB) 5. Kommunen som vertskap Målsettinger og tiltak Tiltaksområder som blei lagt ut til høring anbefales videreført med basis i det som blei lagt ut til høring. I tillegg foreslås det å løfte opp etablering av et samlokalisert forsknings- og innovasjonsmiljø opp i mot utdanningsmiljøene ved høgskolen og fagskolen som et topp prioritert tiltak. Tiltak strategiområde 1 utdanning og forskning : Videreutvikle Norsk Institutt for Systems Engineering som senter for fremragende forskning SFI Permanent videreføring av samhandlings- og skoleutviklingstiltaket Kongsbergskolen Tilrettelegge for tekniske læringsarenaer etablere Exploria Tiltak strategiområde 2 globale bedrifter og klyngeutvikling : Støtte utviklingen av Global Centre of Expertise, videreføre NCE-SE arbeidet Markedsføre Jobbe og Bo i Kongsbergregion Skape et helhetlig tilbud i forhold til bolig, arbeid, skole og fritid med spesiell fokus på internasjonale familier Tiltak strategiområde 3 innovasjon og nye bedrifter : Samlokalisering av innovasjon og forskning sammen med utdanningsmiljøene i Kunnskaps- og Kulturtorget Vestsida Etablere et såkornfond Regional etablerervegledning som fungerer tett sammen med innovasjons- og forskningsmiljøet Tiltak strategiområde 4 vekst i små og mellomstore bedrifter : Rekruttering av nye bedrifter teknologi- og kunnskapsbedrifter, til Kongsberg Klyngesatsing kreative næringer Leverandørutvikling mellom kunnskapsbedrifter som i dag ikke er en del av leveransekjeden mot de store industriselskapene litt mer tydelig formulert Tiltak strategiområde 5 kommunen som vertskap Rekruttering av ny større offentlig virksomhet til Kongsberg Kommunen synliggjør profilen til Teknologibyen Kongsberg gjennom alle sine

11 kommunikasjonskanaler Konkret samhandling og møter mellom forvaltning og næringsliv etablerer samhandling og felles ambisjon om hvordan forvaltningen skal utvikle seg Utvikle flere utleieboliger for å kunne huse kompetanseinnvandrere på en attraktiv måte slik at de velger Kongsberg som bosted Rådmannen anbefaler halvårlig rapportering på strategien da en næringsstrategi bør være dynamisk og kunne endres i samsvar med endring i rammebetingelsene for næringslivet. Visjonen og strategien bør imidlertid ligge fast for å gi forutsigbarhet for næringslivet og samfunnet. Kongsberg Næringsforum vil være en viktig samarbeidsaktør i forhold til næringslivet for å få en god tilstandsrapport fra næringslivet.

Prosjektet Kongsberg 2024 - en arena for utvikling av næringslivet i Kongsberg

Prosjektet Kongsberg 2024 - en arena for utvikling av næringslivet i Kongsberg Prosjektet Kongsberg 2024 - en arena for utvikling av næringslivet i Kongsberg Prosjektet Kongsberg 2024 er et langsiktig, helhetlig utviklingsprosjekt i regi av Kongsberg Næringsforum. Utgangspunktet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 98/13 13/4686 JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM 2014-2023 Høring

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 98/13 13/4686 JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM 2014-2023 Høring Kongsberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2013 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Protokoll fra møtet 20.11.2013. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 97/13 13/3936

Detaljer

Næringsstrategi 2014-2024

Næringsstrategi 2014-2024 Næringsstrategi 2014-2024 Vedtatt 12. februar 2014 Visjon: Kongsberg skal fortsette å videreutvikle seg som ett av verdens mest attraktive steder for utvikling og industrialisering av høyteknologiske systemer.

Detaljer

Næringsstrategi 2014-2024

Næringsstrategi 2014-2024 Næringsstrategi 2014-2024 Versjon 31. juli 2013 Visjon: Kongsberg skal fortsette å videreutvikle seg som ett av verdens mest attraktive steder for utvikling og industrialisering av høyteknologiske systemer.

Detaljer

Ingar Vaskinn. Næringsrådgiver Kongsbergsberg komune. Samarbeid og strategi for vekst og utvikling

Ingar Vaskinn. Næringsrådgiver Kongsbergsberg komune. Samarbeid og strategi for vekst og utvikling Ingar Vaskinn Næringsrådgiver Kongsbergsberg komune Samarbeid og strategi for vekst og utvikling Kommunens forretningsidè Kongsberg 40.000 innbyggere Kongsberg med 40 000 innbyggere er en ambisjon som

Detaljer

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Mine erfaringsbaser og inspirasjonskilder Heddal Torkil Trondheim California Kongsberg Ser dere

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Samordnet Næringsapparat. Representantskapets konferanse 10. februar 2012

Samordnet Næringsapparat. Representantskapets konferanse 10. februar 2012 Samordnet Næringsapparat Representantskapets konferanse 10. februar 2012 Audun Mogen næringssjef, daglig leder RNu Tinn kommune Rjukan - The Cloud computing Valley in Norway Rjukan har utviklet solid kompetanse

Detaljer

PROGRAM 17. MAI 2015

PROGRAM 17. MAI 2015 PROGRAM 17. MAI 2015 06.40 Vi møtes på rådhuset. 07.00 Morgentog rundt i byen, med bekransning og taler. 08.15 Frokost på Grand Hotell sammen med 17.maikomiteen og øvrige gjester. 10.00 Barn fra alle skolene

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

- kåret til Norges mest attraktive sted i 2014. Hva har skapt de gode resultatene? og hva har vært næringslivets rolle i utviklingen?

- kåret til Norges mest attraktive sted i 2014. Hva har skapt de gode resultatene? og hva har vært næringslivets rolle i utviklingen? - kåret til Norges mest attraktive sted i 2014 Hva har skapt de gode resultatene? og hva har vært næringslivets rolle i utviklingen? Kongsberg? Hvor er det? Hva skjer der a? Næringsliv i mange bransjer

Detaljer

Bredt samarbeid som suksessfaktor

Bredt samarbeid som suksessfaktor Bredt samarbeid som suksessfaktor Vertskapsattraktivitet i Kongsbergregionen Mørekonferansen 2014 Torkil Bjørnson Flydeler Kongsbergs teknologiindustri leverer sikkerhetskritiske systemer i mange bransjer

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/4543 Tittel: Saksprotokoll - Regional plan for verdiskaping Buskerud høringsuttalelse Kongsberg kommune

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/4543 Tittel: Saksprotokoll - Regional plan for verdiskaping Buskerud høringsuttalelse Kongsberg kommune Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.11.2014 Sak: 92/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 14/4543 Tittel: Saksprotokoll - Regional plan for verdiskaping Buskerud høringsuttalelse Kongsberg

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Strategisk næringsplan Elverum kommune Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Hva er status? Vi gjennomførte et halvdags innspillsseminar 21.januar med 40 deltakere fra næringslivet. Prosessleder Inger Karin

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL.

MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL. MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM. 2 TEKNOLOGIBYEN KONGSBERG SATSER OFFENSIVT PÅ BRED NÆRINGSUTVIKLING Kongsberg kommune ønsker

Detaljer

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09.

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09. Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 13/39113 Saksbehandler: Øystein Sandtrø, telefon: Tønsberg næringsutvikling Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor Næringsutvikling i Midt-Telemark Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor 115 113 111 109 107 Midt-Telemark 105 104,9 103 101 99 97 95 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra Inderøy, Juni 2010 Pål Hofstad, SIVA SF pal.hofstad@siva.no SIVAs formål "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Kjell O. Solbakken prosjektleder Hvorfor Exploria? Exploria skal styrke interessen blant ungdom til å velge realfagsutdanning

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Bystrategi for Drammen 2013-2036 Velkommen til frokostmøte! Osmund Kaldheim - rådmann 10.02.2012 2 Naturbania Forankring Kontrakten med byen Felles løft Omdømmeprosjekt Hva gjorde vi? Regional konkurranse

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Et nytt kompetansesenter-program i Norge Motiv og ambisjoner Stockholm, 2. november 2005 Norge må bli mer konkurransedyktig, innovasjon liggere lavere enn inntektsnivå

Detaljer

Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv?

Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv? Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Næringskonferanse Buskerud Kongsberg, 21.08.2015 Hvordan drive næringsliv i et

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Innholdskonsept Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg

Innholdskonsept Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg Notat Til Fra : Prosjektstyret : Prosjektsekretariatet Dato : 11.05.11 (sist revidert) Innholdskonsept Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg Bakgrunn Prosjektstyret for Kunnskaps- og kulturpark (KKP) la i

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

REGIONALT UTSYN - 2012

REGIONALT UTSYN - 2012 REGIONALT UTSYN - 212 Vinden blåser fortsatt Stavangerregionens vei Nye funn i Nordsjøen + Kompetansen utviklet med utgangspunkt i norsk sokkel gjør at vi stiller sterkt internasjonalt = Gode utsikter

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og

Regional Plan for Verdiskaping og Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon Status VSV FU 21. mai 2014 Hva er verdiskaping og hvorfor er verdiskaping viktig? Vår evne til å skape verdier danner grunnlaget for vår velferd. Kjøpekraft

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Viderefører og styrker Innlandsutvalget Regjeringen henter mer kompetanse fra næringslivet og utvider Innlandsutvalgets mandat.

Viderefører og styrker Innlandsutvalget Regjeringen henter mer kompetanse fra næringslivet og utvider Innlandsutvalgets mandat. Viderefører og styrker Innlandsutvalget Regjeringen henter mer kompetanse fra næringslivet og utvider Innlandsutvalgets mandat. 08.04.2014 1 Det kunnskapsbaserte Norge Fra Torger Reves bok. Policy Issues

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013

Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013 Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013 Basert på rapporter fra Østlandsforskning (2003,2005,2009), Telemarkforskning (2011,2012,2013) og Norsk institutt for by og regionsforskning (2000, 2011)

Detaljer

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR NÆRING

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR NÆRING FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR NÆRING 2017-2020 INNSTILLING FRA FORMANNSKAPET 14.04.2016, SAK XX/15 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: S. 3: INNLEDNING S. 3: FORMÅL S. 4: UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK DE

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Asker Kommune 17.03.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden? Jens Stoltenberg (01.01.2010) Hverandres arbeid og hverandres

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia Avdelingsdirektør Elise Husum Innovation Union Scoreboard Norway moderate innovator Innovasjonsundersøkelsen 2010-2012 Samarbeid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon Politisk referansegruppe 29. august 2014 Prosjektleder Magnar Simensen Innhold Kort repetisjon av status Siden møtet 25.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Hand out fra kontaktmøte med næringslivet 14.10.2014

Hand out fra kontaktmøte med næringslivet 14.10.2014 Hand out fra kontaktmøte med næringslivet 14.10.2014 HÆGEBOSTAD KOMMUNE Saman om ei positiv utvikling Skape stolthet, engasjement og resultater «Vivil Hægebostad» skal ha som ambisjon å bli en referanseprosess

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Glåmdal og Kongsvinger

Glåmdal og Kongsvinger Glåmdal og Kongsvinger Utvikling og utfordringer Kongsvinger 1. mars 2012 Knut Vareide Regioner som er analysert i 2011 NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Glåmdal er på delt sisteplass

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Suksesskommunen Lyngdal

Suksesskommunen Lyngdal Suksesskommunen Lyngdal Hva er drivkreftene og hvordan stimulere til vekst i framtiden Åpent møte i Lyngdal 20 september 2011 Knut Vareide 0 NæringsNM 50 100 42 59 11 31 31 33 4 17 32 150 er utarbeidet

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Strategisk næringsplan Drammen kommune. Frokostseminar 6.4.2011 Øyvind Såtvedt

Strategisk næringsplan Drammen kommune. Frokostseminar 6.4.2011 Øyvind Såtvedt Strategisk næringsplan Drammen kommune Frokostseminar 6.4.2011 Øyvind Såtvedt Hvorfor Strategisk næringsplan? Næringsliv og verdiskaping er viktige motorer i samfunnsutviklingen Det er viktig at kommunen

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

Refleksjoner om kunnskapsstrategi, regional rolle og utvikling

Refleksjoner om kunnskapsstrategi, regional rolle og utvikling Refleksjoner om kunnskapsstrategi, regional rolle og utvikling Seminardag TFoU 5 mars 2013 Sigmund Kvernes Direktør regional utvikling SINTEF og styremedlem TFoU Et kunnskapsbasert Norge regional fokus

Detaljer

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad Myter 1. Det moderne Norge trenger ikke industri 2. Vi mangler kapital 3. Vi mangler forskning og utvikling 4. Vi skal

Detaljer

Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø. Anne Espelien

Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø. Anne Espelien Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø Anne Espelien Det er nær sammenheng mellom befolkningsutvikling og utvikling av næringslivet Høy arbeidsdeltakelse og lav arbeidsledighet innebærer at økt sysselsetting

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker»

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Merut inviterer til informasjon og diskusjon om hvordan utvikle næringslivet i kommunen videre med følgende tema: 1. Presentasjon

Detaljer

Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15

Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15 Sted: Kongsberg Næringsforums selskap Tid: 09:30-12:00 Møteleder: Håvard Fossbakken Referent: Håvard Fossbakken 1 Sak 27/15: Referat Godkjenning av

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien Norsk ferdigvareindustri består av nærmere 8 000 bedrifter og 60 000 arbeidstakere. Ferdig-vareindustrien omsetter for ca. 115 milliarder kroner i året, hvorav

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 SIDE 2 BYGGING AV NY KOMMUNE BESTÅENDE AV AUDNEDAL, HÆGEBOSTAD

Detaljer

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg Regionale utviklingsmidler Regional samling for kontrollutvalg Bakgrunn Bedt om å se på følgende 1. Samhandling og samordning av statlige virkemidler 2. Måloppnåelse 3. Styring og kontroll 2 Budsjett 3

Detaljer

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?)

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) Næringskonferanse i regi av Sandefjord Næringsforum Rica Park Hotel Sandefjord 15. januar 2012 Knut Vareide Ny strategi for næringsutvikling

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer