Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Psykisk helsearbeid og rusarbeid"

Transkript

1 Studieplan for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid 60 fagskolepoeng Høst 2014

2 Innhold 1 Innledning Opptak Opptakskrav Søknad om og innvilgelse av opptak Organisering og omfang Teoretiske emner Fordypningsoppgave Praksis Fagskolepoeng Tilrettelegging for studenter med særskilte behov Læringsutbytte Emne 1 Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og oppvekstfag Emne 2 Helsefremmende og forebyggende arbeid Emne 3 Fagspesifikk kunnskap om pasientgruppene Emne 4 Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering Fordypningsoppgave Praksis Undervisningsformer, arbeidsmetoder og veiledning Utstyrskrav Studieteknikk Nettundervisning Øvingsoppgaver Innsendingsoppgaver Fordypningsoppgaven Samlinger Faglig forum Praksis Praksisrapport Vurderingsordninger, eksamen og vitnemål Innsendingsoppgavene Fordypningsoppgaven Praksis Praksisrapporten Eksamen Vitnemål Litteratur Pensumlitteratur Sentrale lover og forskrifter Anbefalt støttelitteratur... 25

3 1 Innledning NKS Nettstudier har siden 1994 kunnet tilby hjelpepleiere og omsorgsarbeidere flere ulike videreutdanninger, og siden 2006 blant annet videreutdanningen Psykisk helsearbeid. Men tidene endrer seg, og med den nærings- og samfunnslivets oppgaver og utfordringer, og NKS Nettstudier endrer derfor nå utdanningen Psykisk helsearbeid, slik at den blir oppdatert i forhold til den nylig reviderte nasjonale planen Psykisk helsearbeid og rusarbeid (godkjent av NUFHO 1 8. oktober 2012). Gjennom den senere tids reformer, planer og lovendringer, som gjennom bl.a. Samhandlingsreformen, Opptrappingsplanen for psykisk helse og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, har kommunene fått et større ansvar for de ulike bruker- og pasientgruppene med kroniske og/eller tilbakevendende somatiske, psykiske eller sosiale problemer. De har også, og kommer også videre i fremtiden til å få, et betydelig større ansvar for både forebyggende og helsefremmende arbeid. Kommunene trenger derfor et tilstrekkelig kompetent personell, og rekruttering av personer med riktig fagkunnskap anses som en langsiktig politisk satsning. I Stortingsmelding nr. 25 (Mestring, muligheter og mening) trekkes fagskoleutdanning frem som et viktig utdanningstilbud for å øke denne kompetansen, og psykisk helsearbeid og rusarbeid trekkes frem som to prioritert fagområder å øke kompetansen innen. I Stortingsmelding nr. 34 (Folkehelsemeldingen) henvises det til undersøkelser som viser at nesten en fjerdedel av den voksne norske befolkningen har en psykisk lidelse, og rusrelaterte lidelser trekkes frem som en av de vanligste lidelsene i denne sammenheng. Gjennom Kvalitetsløftet rus og psykisk helse (jf. Stortingsmelding 30) ønsker Regjeringen å styrke og videreutvikle kompetansen innen rus og psykisk helse, blant annet gjennom rekruttering og kvalifisering av personell og gjennom videre- og etterutdanningstilbud. Det omsøkte utdanningstilbudet omhandler fagområdene psykisk helsearbeid og rusarbeid, fagområder som gjennomgående trekkes frem som prioriterte og etterspurte i diverse offentlige meldinger. Fagskoleutdanning skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer, og det omsøkte utdanningstilbudet er derfor svært relevant i forhold til nærings- og samfunnslivets både nåværende og fremtidige kompetansebehov. 2 Opptak NKS Nettstudier har en egen avdeling som foretar alt opptak. For mer utdypende informasjon om opptakskrav og regler knyttet til opptak, les gjeldende reglement for fagskoleutdanning ved NKS Nettstudier (vedlegg 1). Spørsmål knyttet til opptak kan rettes til NKS Nettstudier sitt servicesenter via e-post eller telefon ( ). 1 NUFHO: Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag. Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 1 av 25

4 2.1 Opptakskrav Fagskoleutdanningen Psykisk helsearbeid og rusarbeid er et tertiært utdanningstilbud til helsefagarbeidere. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre aktuelle fagprøve senest 3 måneder etter opptaktsfristen, kan innvilges opptak på vilkår om at de består prøven. Søkere som ikke oppfyller gitte opptakskrav, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. Som hovedregel gjelder da at studenten har en alder tilsvarende normalalderen for fullført og bestått treårig videregående opplæring, kompetanse på grunnskolenivå, samt 3 års relevant arbeidserfaring. Med realkompetanse forstås all formell og ikke-formell kompetanse søkeren har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid (lønnet og/eller ikke-lønnet) og fritid. Arbeidserfaringen må være relevant i forhold til utdanningstilbudet. 2.2 Søknad om og innvilgelse av opptak Søknad om opptak sendes ved at søker bestiller aktuelle utdanning gjennom NKS Nettstudier sin hjemmeside (http://www.nks.no/helse-og-ernaring). Etter at bestillingen er sendt, mottar søker en automatisk ordrebekreftelse med informasjon om bl.a. utdanningen vedkommende har bestilt, dokumentasjonen som må sendes inn og hvordan angrefristen fungerer. NKS Nettstudier benytter løpende opptak. Det betyr at søkere innvilges opptak fortløpende etter hvert som opptaksavdelingen, på bakgrunn av søkernes innsendte dokumentasjon, vurderer dem som kvalifiserte. En søker kan ikke bli vurdert som kvalifisert uten å ha sendt inn påkrevd dokumentasjon. 3 Organisering og omfang Hensikten med studieplanen er å gi studenten, og andre interesserte, en så utfyllende og presis informasjon om utdanningen som mulig. Praksis er beskrevet i et eget praksisprogram, som må leses som et tillegg til denne studieplanen. Utdanningen har en normert studietid på ett skoleår (10 mnd.), men er organisert som et deltidsstudium over to. Det forventes at studenten totalt sett legger ned en egeninnsats tilsvarende 1621 timer i utdanningen jevnt fordelt over de to årene. Utdanningen består av fire teoretiske emner, en fordypningsoppgave og praksis, og er organisert på følgende måte: 1. skoleår Emne 1 Emne 2 Emne 2 (forts.) Emne 3 1. semester 2. semester 15 uker 4 uker 4 uker 15 uker Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 2 av 25

5 3. semester Emne 4 11 uker 2. skoleår Praksis 4. semester 4 uker Praksis (forts.) 4 uker Fordypningsoppgaven 15 uker Emnene skal tas i kronologisk rekkefølge, men studenter som kan dokumentere at de har tilsvarende kunnskaper som innholdet i et eller flere emner fra tidligere, kan søke fritak fra den eller de emnene. For generell informasjon om fritak, les gjeldende reglement for fagskoleutdanning ved NKS Nettstudier (vedlegg 1). Søknad om fritak, samt dokumentasjon på tilsvarende kunnskap, sendes per e-post til NKS Nettstudier (e-post: 3.1 Teoretiske emner Utdanningen består av følgende teoretiske emner: Emne 1 - Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og oppvekstfagene gir studenten en forståelse for: helse- og oppvekstfagenes plass i samfunnet innføring i arbeidsformer og metoder som er aktuelle for utdanningen kvalifikasjoner innen de sentrale helsefaglige temaene; etikk, kommunikasjon og samhandling, stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk samt sosiologi og psykologi Emne 2 - Helsefremmende og forebyggende arbeid lærer studenten: generell kunnskap om psykiske lidelser og rusrelaterte lidelser, om hva som fremmer og hemmer god helse i ulike livsfaser å kommunisere med pasienter, for å identifisere behov, ressurser og problemer i dennes miljø å iverksette tiltak for å fremme helse, forebygge problemutvikling, sykdomsforverring og funksjonsnedsettelse å kunne anvende sin kunnskap i samarbeid med pasient, pårørende, kollegaer og aktuelle medarbeidere å reflektere over egne holdninger, ivareta brukermedvirkning og pasientenes behov for meningsfull aktivitet Emne 3 - Fagspesifikk kunnskap om pasientgruppene lærer studenten: å videreutvikle sin kunnskap om psykiske lidelser og rusavhengighet/-lidelse å om utføre helsefremmende og forebyggende tiltak, i samarbeid med pasient, pårørende og andre fagpersoner å ivareta behovene for behandling og oppfølging, til pasienter med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet/-lidelse Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 3 av 25

6 å kunne delta i kartlegging og vurdering innenfor eget kompetanseområde Emne 4 - Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering lærer studenten: om metoder/tiltak innenfor behandling/oppfølging, og kjennskap om tilbudene innen kommunal helse- og omsorgstjeneste samt spesialisthelsetjenesten å identifisere behov, tilrettelegging og iverksettelse av tiltak, som skaper læring og mestring å organisere tverrfaglig samarbeid, og veilede pasient, pårørende og fagpersoner innenfor eget arbeidsområde å være bevisst på egen kompetanse, og kjenne til sine medarbeiders kompetanse, å ivareta brukermedvirkning å kunne drøfte og formidle kunnskap innen fagfeltet å kunne delta i faggrupper, for å kvalitetssikre og videreutvikle praksis og forståelse på egen arbeidsplass 3.2 Fordypningsoppgave Mot slutten av utdanningen skal studenten skrive en individuell fordypningsoppgave over et selvvalgt tema. Temaet skal være praksisrettet og knyttet til ett eller flere temaer fra utdanningens teoretiske emner. 3.3 Praksis Utdanningen består av en obligatorisk praksisperiode på 300 timer. Praksis kan ikke erstattes av verken lang eller tidligere yrkeserfaring. Se for øvrig eget praksisprogram. 3.4 Fagskolepoeng Utdanningen genererer totalt sett 60 fagskolepoeng. For hvert fagskolepoeng forventes studenten å legge en egeninnsats tilsvarende ca. 27 timer. Fagskolepoengene er fordelt gjennom utdanningen på følgende måte: - Emne 1 Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og oppvekstfag 14 fp - Emne 2 Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid 8 fp - Emne 3 Fagspesifikk kunnskap om pasientgruppene 14 fp - Emne 4 Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering 10 fp - Fordypningsoppgave 14 fp 3.5 Tilrettelegging for studenter med særskilte behov NKS Nettstudier ønsker å gi alle sine studenter et likeverdig og godt utdanningstilbud, og forsøker derfor, i så stor grad som mulig, å tilrettelegge forholdene for studenter med særskilte behov. Studenter med særskilte behov bes ta kontakt med NKS Nettstudier sitt servicesenter via e-post eller telefon ( ) så tidlig som mulig. Studenter som har behov for særlig tilrettelagt eksamen, må dokumentere dette med legeerklæring ved oppmelding til eksamen. For mer informasjon om tilrettelegging av eksamen, se NKS Nettstudier sin hjemmeside: Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 4 av 25

7 4 Læringsutbytte Utdanningen bidrar til å imøtekomme den kommunale pleie- og omsorgstjenestens behov for personell med kompetanse innen psykisk helse og rusarbeid. Målet er å utvikle reflekterte yrkesutøvere, som gjennom fullført utdanning får et grunnlag for livslang læring, med evne til kontinuerlig omstilling, i forhold til samfunnets behov. Følgende læringsutbyttebeskrivelser gjelder for utdanningen som helhet: Kunnskaper Etter fullført utdanning skal studenten ha: god kjennskap til felles kunnskapsgrunnlag og referanseramme, verdier og relevante helse- og sosiallover kunnskap om, og innsikt i psykiske lidelser og rusavhengighet/-lidelse i et samfunnsperspektiv grunnleggende kunnskaper om forebyggende metoder og tiltak, og kunne iverksette tiltak ut fra disse systemforståelse og kunnskap om hvordan helse- og omsorgstjenestene er organisert kunnskap om hva det innebærer å ha, og å leve med en psykisk lidelse og/eller rusavhengighet/-lidelse kunnskap om kartlegging av behov, planlegging, organisering og iverksetting av kunnskapsbaserte tiltak, rehabilitering og oppfølging kunnskap om tverrfaglig samarbeid, kommunikasjon og brukermedvirkning oppdatert kunnskap om sentrale lover og forskrifter som regulerer pasienters, pårørendes og yrkesutøveres rettigheter og plikter Ferdigheter Etter fullført utdanning skal studenten kunne: arbeide helsefremmende og bidra, i samarbeid med pasienten/brukeren, pårørende og fagpersoner, til å forebygge problemutvikling, sykdom og funksjonsnedsettelse benytte sin kunnskap og samhandlingskompetanse til å veilede pasienten/brukeren til å oppnå mestring og aktiv problemløsning ivareta individuelle behov hos pasienten/brukeren, samarbeide med pårørende og andre aktuelle personer i det sosiale og fysiske nærmiljøet kartlegge behov, planlegge, organisere og iverksette kunnskapsbaserte tiltak, rehabilitering og følge opp pasienter/brukere med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet bidra til å ta i bruk og vurdere relevante tiltak og metoder i arbeidet holde seg faglig oppdatert innenfor eget arbeidsområde og delta i faglig utvikling på arbeidsplassen kommunisere profesjonelt med pasienter/brukere, pårørende og fagpersoner, samt ta medansvar for tilbakemelding til fagansvarlig om hjelpebehov og virkning av tiltak Generell kompetanse Etter fullført utdanning skal studenten kunne: identifisere etiske utfordringer og dilemmaer, reflektere over egen praksis og begrunne sine vurderinger faglig, etisk og juridisk Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 5 av 25

8 anvende sin kunnskap i samarbeid med pasient/bruker, pårørende, medarbeidere, reflektere over egne holdninger, ivareta brukermedvirkning og behovet for meningsfull aktivitet delta i faggrupper for å kvalitetssikre og videreutvikle egen kompetanse og forståelse for pasienter/brukere og fagfeltet som helhet delta i kartlegging og behandling av pasienter/brukere med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet, samt vurdere og ivareta deres behov for oppfølging, omsorg og behandling være bevisst egen og andres kompetanse, ivareta brukermedvirkning, og kunne drøfte og formidle kunnskap innenfor fagfeltet være bevisst sin profesjonelle kompetanse, sin kreativitet og sitt mot, forvalte egen kompetanse, og bidra til faglig utvikling og tverrfaglig samarbeid på arbeidsplassen 4.1 Emne 1 Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og oppvekstfag For emne 1 gjelder følgende læringsutbyttebeskrivelser: Fra nasjonal plan Kunnskaper Studenten skal ha god kjennskap til felles kunnskapsgrunnlag, referanseramme, verdier og lovverk for helse- og sosialfagene. Ferdigheter Studenten skal kunne kommunisere profesjonelt med pasienter, pårørende og medarbeidere og ta medansvar for tilbakemelding til faglig og politisk myndighet om hjelpebehov og virkning av tiltak. Generell kompetanse Studenten skal kunne identifisere etiske utfordringer og dilemmaer, reflekterer over egen praksis og begrunne sine vurderinger faglig, etisk og juridisk. Utdanningsspesifikt Nivåbeskrivelsen av begrepene som benyttes i formuleringene under ligger i nettkurset (vedlegg 2). Kunnskaper Etter fullført emne skal studenten kunne: beskrive helse- og sosialfagenes historie og utvikling gjøre rede for felles kunnskapsgrunnlag, referanserammer, samt verdier og normer for helse- og sosialfagene gjøre rede for paternalisme og brukermedvirkning relatert opplevelsen av avmakt gjøre rede for hvordan rolleforståelse, verdioppfatninger, menneske- og livssyn kan påvirke kommunikasjon og samhandling med pasient, pårørende og medarbeidere gjøre rede for hva som opprettholder og styrker menneskets selvbestemmelsesrett og integritet forklare hva det innebærer å ha et etisk dilemma, en rollekonflikt, en konfliktskapende situasjon og hva konfliktløsning innebærer gjøre rede for grunnleggende kommunikasjons- og veiledningsteori Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 6 av 25

9 beskrive velferdsstatens utvikling, verdier og normer beskrive organiseringen av helse- og sosialsektoren, samt deres oppgaver på ulike forvaltningsnivå argumentere for aktuelle helsepolitiske utfordringer og prioriteringer forklare hvordan aktuelle lover, forskrifter og yrkesetiske retningslinjer setter rammer for, og kvalitetssikrer helse- og sosialtjenestene og dermed sikrer en forsvarlig yrkesutøvelse Ferdigheter Etter fullført emne skal studenten kunne: argumentere for fagstoff, ideer, erfaringer og problemstillinger med kolleger og gjennom tverrfaglig samarbeid for kvalitetssikring og videreutvikling av god praksis anvende aktuell fagkunnskap og relevante resultater fra omsorgsforskning som grunnlag for en kvalitetsbevisst og reflektert yrkesutøvelse anvende sine kunnskaper profesjonelt i forhold til målrettet kommunikasjon og samhandling med pasienter, pårørende og medarbeidere gi målrettet veiledning til pasienter/brukere, pårørende og medarbeidere på ulike forvaltningsnivåer innen helse- og sosialsektoren identifisere etiske utfordringer og dilemmaer, og anvende etisk refleksjon i konfliktløsning anvende aktuelle kunnskaper for å forstå egne og andres valg og handlinger identifisere yrkesetiske problemstillinger og utøve yrket med høy yrkesetisk standard formidle fagstoff, både muntlig, skriftlig og gjennom ulike relasjoner i praksis holde seg faglig oppdatert, og identifisere lærings- og kompetansebehov innenfor eget fagområde reflektere kontinuerlig over egen praksis, begrunne sine valg og handlinger med faglige, etiske og juridiske vurderinger og justere yrkesutøvelsen i henhold til faglig veiledning Generell kompetanse Etter fullført emne skal studenten kunne: se sammenhengen mellom kvaliteten på helsetjenestene pasienten mottar, og yrkesutøverens vilje og evne til å ta profesjonelt ansvar for kvalitetssikring, kvalitetsutvikling og internkontroll ta medansvar for å opprettholde og styrke menneskets integritet ta medansvar for å gi tilbakemeldinger til faglig og politisk myndighet om hjelpebehov, virkning av tiltak og uheldige samfunnsforhold holde seg orientert om aktuelle lover og forskrifter og eventuelle endringer i disse ta medansvar for tilbakemelding til faglig og politisk myndighet om hjelpebehov og virkning av tiltak Sentrale temaer i emnet: Fagområde Temaer Arbeidsformer og metoder i utdanningen - Studieteknikk - Prosjekt- og utviklingsarbeid - Teori og erfaringsbasert kunnskapsbygging - Refleksjon og refleksjonsmodeller - Aktiv læring - Informasjonsteknologi Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 7 av 25

10 Helse- og sosialfagene i samfunnet - Helse- og sosialfagenes historie og utvikling - Teorier og begreper innen helse- og sosialfagene - Aktuelle verdier og normer i samfunnet og i helse- og sosialfagene, hvordan de henger sammen og styrer praktisk handling Etikk - Menneskesyn og menneskeforståelse - Verdier og verdioppfatninger, livssyn - Etikk og moral, etiske dilemmaer - Etisk refleksjon og refleksjonsmodeller - Menneskerettighetene - Samfunnsmessige perspektiv og utfordringer i helse- og sosialsektoren sett i forhold til verdier og normer - Yrkesetikk - Taushetspliktens etiske sider Kommunikasjon og samhandling Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk - Kommunikasjonsteori - Konflikthåndtering - Tverrkulturell samhandling og kommunikasjon - Samhandling i smågrupper og i organisasjoner - Kommunikasjon i et hjelperperspektiv - Relasjonskompetanse - Veiledningsteori og veiledning - Samfunnets og velferdsstatens utvikling, helse- og sosialpolitiske prioriteringer - Levekår og folkehelse - Lover og forskrifter som regulerer helse- og sosialsektorens virkefelt - Helse- og sosialsektoren på kommunalt, regionalt og statlig nivå - Offentlig og privat ansvar og omsorg - Profesjonalisering i helse- og sosialsektoren - Økonomi og finansiering - Kvalitetssikring, internkontroll og kvalitetsutvikling Sosiologi og psykologi - Familien som sosial og kulturell institusjon - Helse- og sosial ulikhet og kulturelt mangfold - Roller, makt og avmakt - Utviklingsteorier, livsløpet - Emosjoner, behov og motivasjon - Kriser og forsvarsmekanismer - Gruppepsykologi og nettverksteori 4.2 Emne 2 Helsefremmende og forebyggende arbeid For emne 2 gjelder følgende læringsutbyttebeskrivelse: Fra nasjonal plan Kunnskaper Studenten skal ha generell kunnskap om psykiske lidelser og ruslidelser, og hva som fremmer og hemmer god helse i ulike livsfaser Ferdigheter Studenten skal kunne kommunisere med pasient/bruker, identifisere ressurser og problemer hos vedkommende og i dennes miljø, vurdere behov og iverksette tiltak, for å fremme helse, forebygge problemutvikling, sykdom og funksjonsnedsettelse. Generell kompetanse Studenten skal kunne anvende sin kunnskap i samarbeid med pasient/bruker, pårørende og fagpersoner, samt reflektere over egne holdninger, ivareta brukermedvirkning og behovet for meningsfull aktivitet. Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 8 av 25

11 Utdanningsspesifikt Nivåbeskrivelsen av begrepene som benyttes i formuleringene under ligger i nettkurset (vedlegg 2). Kunnskaper Etter fullført emne skal studenten kunne: beskrive psykisk lidelse og rusavhengighet i et historisk, sosiologisk og kulturelt perspektiv gjøre rede for grunnleggende behov hos mennesker med psykisk lidelse og ruslidelse/- avhengighet og deres evne til egenomsorg. gjøre rede for ernæringstilstanden til personer med ruslidelse/-avhengighet og/eller psykiske lidelser, og den betydning dette har for å vedlikeholde pasientens helse, forebygge og rehabilitere sykdom og funksjonssvikt gjøre rede for betydningen av mosjon og aktivitet i forbindelse med psykisk sykdom og rusavhengighet definere begrepene funksjonshemming, funksjonsnedsettelse og funksjonshemmende forhold for personer med rusavhengighet og/eller psykisk lidelse forklare funksjonsnedsettelse av fysisk, miljømessig (inkl. arbeid, utdannelse), atferdsmessig, psykisk og sosial karakter gjøre rede for hvordan personer med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet selv kan påvirke og påvirkes av sitt sosiale nettverk, eller mangel på sådant, i forhold til egen livssituasjon, integritet og livskvalitet argumentere for hvordan kunnskaper og erfaringer til mennesker med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet, kan påvirke opplevelsen av egen situasjon, og bruken av helsetjenester gjøre rede for hva det kan innebære å være avhengig av rusmidler, og/eller ha en psykisk lidelse, og hvordan pasientene kan oppfatte sin egen situasjon og sykdom/tilstand. argumentere for hvordan samfunnsforholdene og samfunnets holdninger til personer med psykisk lidelse og rusavhengighet, kan påvirke deres selvfølelse, livskvalitet, sykdom og eventuell bedringsprosess, samt deltakelse i samfunnslivet argumentere for hvordan personer med psykisk lidelse og rusavhengighet, kan bevare eller oppnå et aktivt og innholdsrikt liv gjøre rede for målrettet planlegging, organisering og iverksetting av habiliterende, rehabiliterende og vedlikeholdende tiltak, i forhold til mennesker med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet, med utgangspunkt i individets behov, ønsker og ressurser gjøre rede for sorg-, krise og tapsreaksjoner hos pasienter/brukere og deres pårørende ha oppdatert kunnskap om sentrale lover og forskrifter som regulerer rusavhengige og psykisk sykes rettigheter anvende generelle kunnskaper om tannhelse- og ernæringsproblemer, til å forebygge og bedre feil/ og/eller underernæring hos mennesker med rusavhengighet og/eller psykisk lidelse. Ferdigheter Etter fullført emne skal studenten kunne: anvende relevant kunnskap i kartlegging av funksjonsnivået til mennesker med psykisk lidelse og rusavhengighet Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 9 av 25

12 arbeide helsefremmende og bidra til å forebygge sykdom, lidelse og skade hos mennesker med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet vise respekt for integriteten til mennesker med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet anvende aktuelle kunnskaper, for å veilede pasienter/brukere og pårørende i mestring og aktiv problemløsning, for dermed å kunne tilfredsstille egne grunnleggende behov i samarbeid med pasienten, tilrettelegge for pårørendes medvirkning for optimal, individuell tilpasning av hjelpen ta initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak for målrettet habilitering, rehabilitering og vedlikeholdende arbeid i samarbeid med pasienter/brukere, pårørende, medarbeidere og andre relevante yrkesgrupper observere virkning og bivirkninger av medikamentell behandling og rapportere dette til fagansvarlig gjenkjenne symptomer på feilmedisinering, medikamentmisbruk, samt abstinenssymptomer og rusproblemer, og rapportere dette til fagansvarlig kunne veilede medarbeidere og bidra til godt samarbeid på tvers av etater og yrkesgrupper ta initiativ til faglig og personlig veiledning når det er nødvendig ivareta psykisk syke og rusavhengige menneskers rett til autonomi og aktiv brukermedvirkning Generell kompetanse Etter fullført emne skal studenten kunne: være bevisst betydningen av at yrkesutøvelsen tar utgangspunkt i individets grunnleggende behov, ønsker, ressurser og mål ha en etisk reflektert grunnholdning som legger vekt på likestilling og en inkluderende holdning, i samhandlingen med mennesker med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet, og deres pårørende ha en grunnleggende yrkesetisk forståelse for hva det innebærer å være rusavhengig og/eller ha en psykisk lidelse, og hvordan disse mennesker kan oppfatte egen sykdom og funksjonsnedsettelse se sammenhengen mellom psykisk syke og rusavhengiges situasjon i dagens samfunn, og opplevd livskvalitet være bevisst hvordan egne holdninger, til rusavhengige og/eller psykisk syke og hensynet til deres behov for selvstendighet og uavhengighet, påvirker pasientgruppenes integritet og mestring av egen situasjon ha en bevisst holdning til sammenhengen mellom samfunnets holdninger til, og syn på personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighets selvfølelse, og muligheter for deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, få jobb og utdannelse sette seg inn i opplevelsen mennesker med rusavhengighet har, i forhold til fysisk og psykisk funksjonssvikt, tapte relasjoner, utdannelses- og arbeidsmuligheter samt livskvalitet sette seg inn i hva det vil si å være avhengig av ulike typer rusmidler (ikke sjeldent illegalt anskaffet), og dermed tilbakevendende behov for å skaffe tilveie store pengesummer sette seg inn i fortvilelsen mange med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet og deres pårørende opplever, i forhold til aktuelle ressurser og tilbud for utredning, diagnostisering, behandling og rehabilitering se egne faglige og personlige ferdigheter og begrensninger, og ta initiativ til faglig og personlig veiledning når det er nødvendig Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 10 av 25

13 vise aktivt ansvar for å holde seg faglig oppdatert, for å kunne kvalitetssikre omsorgen og tjenestetilbudene til mennesker med psykisk lidelse og rusavhengighet være faglig og personlig engasjert i å ivareta pasientgruppens integritet og verdighet se sammenhengen mellom brukermedvirkning og empowerment og integritet og selvstendighet Sentrale temaer i emnet: Fagområde Temaer Generell kunnskap om psykisk helsearbeid og rusarbeid Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid Kommunikasjonsprosessen, relasjonskompetanse Etiske og juridiske utfordringer - Psykiske lidelser og rusavhengighet i et bio-, psyko-, sosialt og eksistensielt perspektiv - Psykiske lidelser og rusavhengighet i et samfunnsperspektiv - Avhengighet - Somatisk og psykisk helse - Livsstil og egenomsorg - Sosialt nettverk, lærings- og oppvekstmiljø - Forebyggende arbeid og tidlig intervensjon - Arbeid med barn og unge - Brukermedvirkning, empowerment, mestring - Fysisk aktivitet og trening: ( Mosjon mot depresjon ) - Marginalisering - Kommunikasjonsprosessen - Formidlingsmåter - Veiledning til pasienter, brukere, pårørende, familier, barn og ungdom - Flerkulturell forståelse i kommunikasjon og samhandling bruk av tolk - Konflikter og møte med vold, trusler, tvang og avmakt - Sorg, tap og krisereaksjoner - Yrkesetiske og personlige utfordringer - Holdninger og etiske dilemmaer - Lovverk, rettsikkerhet og menneskeverd - Tvang og alternativer, behandlingsmessige og etiske aspekter - Yrkesetiske og personlige utfordringer - Holdninger og etiske dilemmaer - Lovverk, rettsikkerhet og menneskeverd - Tvang og alternativer, behandlingsmessige etiske aspekter 4.3 Emne 3 Fagspesifikk kunnskap om pasientgruppene For emne 3 gjelder følgende læringsutbyttebeskrivelse: Fra nasjonal plan Kunnskaper Studenten skal ha spesifikk kunnskap om psykiske lidelser og rusavhengighet/-lidelser og hvordan disse kan forebygges og behandles. Ferdigheter Studenten skal kunne utføre helsefremmende og forebyggende tiltak i samarbeid med pasient, pårørende og fagpersoner i behandlingsforløpet. Generell kompetanse Studenten skal kunne ivareta behovet til pasienter med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet/-lidelse, for behandling og oppfølging. Studenten skal kunne delta i kartlegging og vurdering innenfor eget kompetanseområde. Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 11 av 25

14 Utdanningsspesifikt Nivåbeskrivelsen av begrepene som benyttes i formuleringene under ligger i nettkurset (vedlegg 2). Kunnskaper Etter fullført emne skal studenten kunne: gjøre rede for vanlige sykdommer, skader og funksjonsnedsettelser hos personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet argumentere for hvordan personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet kan oppfatte egen helse, livssituasjon gjøre rede for somatiske og psykiatriske sykdommer og skader, som er vanlige hos personer med psykisk lidelse og rusavhengighet gjøre rede for hvordan sosial funksjonshemming, f.eks. i form av manglende utdannelse, arbeid, kriminalitet, fengsels- og/eller institusjonsopphold hos personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet, kan samvirke og kan forsterke hverandre gjøre rede for de vanligst forekommende akutte, kroniske og progredierende sykdommer, funksjonssvikt, skader og helseproblemer relatert til psykisk lidelse og rusavhengighet, i forhold til årsaker, symptomer, utvikling, diagnostikk og prinsipper for oppfølging, omsorg og behandling gjøre rede for etiske og juridiske retningslinjer, utfordringer og dilemmaer ved bruk av tvang gjøre rede for ulike årsaker til utvikling av rusavhengighet bl.a. iatrogen (oppstått i forbindelse med ordinær legeforskrivning) og som selvmedisinering, dvs. overforbruk av lege- og/eller -rusmidler gjøre rede for psykisk syke og rusavhengige personers bruk av medikamenter i forhold til virkning, bivirkninger, samt faren for overdoser/forgiftning ved inntak av lege- og rusmidler gjøre rede for de juridiske regler som gjelder for håndtering av legemidler på helseinstitusjoner beskrive risikoen for vold, død og kriminalitet, som en del av hverdagen til mange psykisk syke, og/eller rusmiddelavhengige personer og deres nærmiljø gjøre rede for konsekvenser av ruslidelse ut fra et individuelt, relasjonelt/familie- og samfunnsmessig synspunkt gjøre rede for konsekvenser av akutt, intermitterende og/eller kronisk psykisk lidelse ut fra et individuelt, relasjonelt/familie- og samfunnsmessig synspunkt Ferdigheter Etter fullført emne skal studenten kunne: delta i utredning og behandling av personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet, for målrettet å kunne planlegge og iverksette tiltak til personer med sammensatte oppfølgings-, behandlings-, og omsorgsbehov vurdere kvaliteten på pleie- og omsorgstilbudene til personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet, og gi tilbakemelding til ansvarlig myndighet om resultatet samarbeide med andre yrkesgrupper for å møte sammensatte behov for omsorg, pleie, behandling, habilitering, rehabilitering eller for å kunne vedlikeholde funksjoner Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 12 av 25

15 anvende anerkjent teori og relevante prinsipper for forebygging, behandling, oppfølging og omsorg ved sykdom, skade og funksjonssvikt hos personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet basere all omsorg, og behandling på pasientens behov og ressurser, samt mål for behandlingen kommunisere og samhandle målrettet med personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet, pårørende og medarbeidere ta initiativ til kartlegging av pasientens funksjonsnivå og behov, organisering og iverksetting av tiltak i samarbeid med pasient pårørende og medarbeidere innen psykisk helsevern og rusarbeid kommunisere og samhandle målrettet med pasienter, pårørende og medarbeidere tilrettelegge for pårørendes medvirkning for å optimalisere og tilpasse hjelpen til individuelle behov, i samarbeid med pasienten observere og rapportere tegn til ruspåvirkning, abstinenser samt virkning og bivirkninger av medikamentell behandling identifisere etiske utfordringer og dilemmaer i omsorgen til og behandlingen av personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet ivareta pasienters rett til autonomi og aktiv brukermedvirkning anvende miljøterapeutiske prinsipper ved samhandlingene med personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet vise empati med personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet med sorg-, krise og tapsreaksjoner og deres pårørende anvende kunnskaper om menneskets ulike behov, for å veilede personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet i forhold til ADL, personlig hygiene, aktivitet, hvile, trivsel og psykososiale forhold Generell kompetanse Etter fullført emne skal studenten kunne: være bevisst egne faglige og personlige ferdigheter og begrensninger og ta initiativ til faglig og personlig veiledning når det er nødvendig ta aktivt ansvar for faglig oppdatering, kvalitetssikring og -utvikling av tjenestetilbudene til personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet, i forhold til somatisk og psykisk sykdom, funksjonssvikt og skader relatert til grunnlidelsene ha en etisk reflektert og empatisk grunnholdning til hvordan personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet kan oppleve egen sykdom, funksjonssvikt vise personlig engasjement for å sette seg inn i, og arbeide i henhold til lover og forskrifter, som regulerer tjenestetilbudene til personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet være faglig og personlig engasjert i å ivareta integritet og verdighet til personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet være bevisst behovene for støtte og avlastning pårørende til hjemmeboende personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet kan ha vise respekt for integriteten til pasienten ta aktivt ansvar for å holde seg faglig oppdatert for å kunne kvalitetssikre omsorg og tjenestetilbudene til mennesker som lider av rusavhengighet og/eller psykisk sykdom Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 13 av 25

16 Sentrale temaer i emnet: Fagområde Temaer Psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet, særtrekk og relaterte tilstander Barn, ungdom, forebygging og tidlig intervensjon - Psykiske lidelser - Rusavhengighet - Samtidig rusavhengighet og psykisk lidelse (ROP-lidelser) - Rusmidlenes virkning og skadevirkning - Somatiske og psykiske lidelser/tilstander som følge av rusmiddelmisbruk - Psykotiske tilstander - Affektive lidelser, stemningslidelser - Angst, traumer med sammensatte årsaket, posttraumatisk stressyndrom (PTSD) - Spiseforstyrrelser - Personlighetsforstyrrelser - Selvmord, selvmordsforsøk og selvskading - Utviklingsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som oppstår i barndom og ungdomsalder - Normalutvikling og tidlige tegn på avvik - Sosial kompetanse - Problematferd, mobbing, vold, kriminalitet - Barn som pårørende Alderspsykiatri - Aldring og sårbarhet for psykiske lidelser - Demens - Sykdommer som fører til demens; Alzheimers sykdom, alkoholindusert demens - Psykiske lidelser hos eldre og gamle 4.4 Emne 4 Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering For emne 4 gjelder følgende læringsutbyttebeskrivelse: Fra nasjonal plan Kunnskaper Studenten skal ha kunnskap om metoder/tiltak innenfor behandling/oppfølging, og kjenne tilbudene i kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisttjeneste Ferdigheter Studenten skal kunne identifisere behov, samt tilrettelegge og iverksette tiltak, som skaper mestring og læring. Studenten skal kunne organisere tverrfaglig samarbeid, og veilede pasienter, pårørende og medarbeidere innen eget arbeidsområde. Generell kompetanse Studenten skal være bevisst på egen og andres kompetanse, ivareta brukermedvirkning, samt kunne drøfte og formidle kunnskap innenfor fagfeltet. Studenten skal kunne delta i faggrupper for å kvalitetssikre og videreutvikle praksis og forståelse på egen arbeidsplass. Utdanningsspesifikt Nivåbeskrivelsen av begrepene som benyttes i formuleringene under ligger i nettkurset (vedlegg 2). Kunnskaper Etter fullført emne skal studenten kunne: beskrive forskjellen mellom tverrfaglig, tverretatlig og flerfaglig samarbeid Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 14 av 25

17 beskriv de ulike aktørers kompetanse og arbeidsmåter gjøre rede for hvordan de ulike tjenestetilbudene til personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet bidrar, samarbeider, påvirker og utfyller hverandre argumentere for hvordan flerfaglig og tverrfaglig samarbeid kan påvirke opplevelse av egen situasjon og tjenestetilbud, til mennesker med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet gjøre rede for utfordringer ved tverrfaglig samarbeid i forhold til mennesker med rusavhengighet og/eller psykisk lidelse argumentere for bruk av individuelle planer i forhold til personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester gjøre rede for LAR (Legemiddel assistert rehabilitering) som behandlingsform ved rusavhengighet gjøre rede for hvilken funksjon frivillige organisasjoner har, deres situasjon i forhold til det offisielle hjelpeapparatet innen psykisk helsevern og rusarbeid gjøre rede for nødvendigheten av gode relasjoner og relasjonskompetanse innen profesjonelle hjelpeforhold i rusavhengighet og psykisk helsearbeid argumentere for hva som ligger til grunn for egen yrkesidentitet, og hvordan den kommer til syne i yrkesutøvelsen gjøre rede for hvordan en arbeidskultur kan fremme, kontra hemme målrettet samarbeid i forhold til egen og andres yrkesutøvelse gjøre rede for grunnleggende kommunikasjonsteori, pedagogiske prinsipper og metoder for faglig veiledning og undervisning av mennesker med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet, pårørende og medarbeidere beskrive den nasjonale strategien for elektronisk samarbeid Ferdigheter Etter fullført emne skal studenten kunne: ta kontakt for tverrfaglig og flerfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper i omsorgskjeden for å møte de sammensatte behovene til personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet bedømme kvaliteten på omsorgstjenestene til personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet og eventuelt melde fra til faglig og politisk myndighet om ugunstige og uhensiktsmessige samfunnsforhold og udekkede hjelpebehov kommunisere og samhandle målrettet i ulike relasjoner til personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet, pårørende og medarbeidere ha respekt for personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet, deres erfaringer og livssituasjon, og ta utgangspunkt i dette i sitt arbeid være en aktiv pådriver i bruk av individuelle planer på egen arbeidsplass anvende grunnleggende pedagogiske prinsipper for veiledning og undervisning til medarbeidere og pårørende innenfor eget kompetanseområde anvende kunnskaper om brukermedvirkning på individ og systemnivå identifisere mulige konflikter i tverrfaglig og flerfaglig samarbeid og ta ansvar for konfliktløsning bidra til godt samarbeid på tvers av etater, yrkesgrupper og fagområder Generell kompetanse Etter fullført emne skal studenten kunne: Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 15 av 25

18 ta aktivt ansvar for egne personlige og faglige ferdigheter og begrensninger og søke veiledning når det er nødvendig ta ansvar for egen kompetanseutvikling og være aktiv pådriver for kompetanseheving og organisasjonsutvikling på egen arbeidsplass være bevisst hvordan gruppeprosesser og subkulturer på arbeidsplassen kan fremme, kontra hemme den enkeltes yrkesutøvelse og målrettet samarbeid være bevisst hvordan egen og andres rolleforståelse kan påvirke kommunikasjon ta aktivt ansvar for å holde seg faglig oppdatert, for å kunne kvalitetssikre og kvalitetsutvikle tjenestetilbudene til personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet anerkjenne kollegers og andre yrkesgruppers kompetanse, og forstå hvordan dette gjennom faglig samarbeid kan bidra til kompetanseutvikling være faglig reflektert med høy yrkesetisk forståelse ta initiativ til etisk refleksjon ved diskusjon av faglige dilemmaer på arbeidsplassen være bevisst på hvordan lover og forskrifter regulerer og kvalitetssikrer organiseringen av tjenestetilbudet til mennesker med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet være bevisst hvilken betydning pårørende og det sosiale miljøets har for personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet, deres livssituasjon og livskvalitet være bevisst på hvordan menneskesyn, faglige grunnsyn og rolleforståelse påvirker kommunikasjonen og samhandlingen med personer med psykisk lidelse og ruslidelse, deres pårørende, eksterne samarbeidspartnere og medarbeidere ha en faglig og etisk reflektert holdning til egen yrkesrolle og yrkesutøvelse være bevisst betydningen av brukermedvirkning både på individ- og systemnivå ta medansvar for å gi tilbakemeldinger til faglig og politisk myndighet om virkning av tjenestetilbudet, om ugunstige og uhensiktsmessige samfunnsforhold og udekkede hjelpebehov vise respekt for medarbeidere og andre profesjoner Sentrale temaer i emnet: Fagområde Temaer Relasjonskompetanse og brukermedvirkning - Samhandling med personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet - Relasjonskompetanse/empati - Etablering, opprettholdelse, avslutning av en relasjon - Etiske sider ved en samhandling - Konfliktforebygging og konflikthåndtering Behandling og oppfølging - Prinsipper, mål og metoder for kartlegging - Forebyggende programmer og tiltaksmodeller - Behandlingsmodeller - Habilitering og rehabilitering - Individuell plan - Motiverende intervju/endringsfokusert rådgivning - LAR, legemiddelassistert rehabilitering - Oppsøkende virksomhet, (akutteam), utekontakttjensester - Nettverksarbeid - Samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten Miljøarbeid og aktiv omsorg - Fritidstiltak, fritidsassistanse - Bososialt arbeid, bistand og oppfølging i egen bolig - Aktivitet og fysisk trening - Læringsbaserte tiltak - Arbeidsrettede tiltak og aktiviteter - Daglige gjøremål/aktiviteter /ADL - Likemannsarbeid og selvhjelpsgrupper Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 16 av 25

19 Yrkesutøvelse og arbeidsverktøy Samhandling og koordinering av tjenestetilbudene - Yrkesrolle, identitet - Relasjonskompetanse, gruppeprosesser og arbeidskultur - Kulturmangfold og yrkesutøvelse - Metoder og verktøy for kvalitetsforbedring - Metoder for faglig veiledning - Saksbehandling - Aktører i behandlingsforløpet - Organisering, rollefordeling og tverrfaglig samarbeid mellom aktører og tjenestenivåer/samhandlingsmodeller - Organisasjon og ledelse - E-Helse 4.5 Fordypningsoppgave For fordypningsoppgaven gjelder følgende læringsutbyttebeskrivelse: Fra nasjonal plan Kunnskaper Studenten skal ha fordypet seg innenfor et valgt tema, innhentet, vurdert og bearbeidet teori, og kunne argumentere for sammenhengen mellom teori og praksis. Ferdigheter Studenten skal kunne systematisere, utvikle og formidle erfaringsbasert kunnskap. Generell kompetanse Studenten skal ha utviklet, og være bevisst sin profesjonelle kompetanse, sin kreativitet og sitt mot, forvalte denne kompetansen og bidra til faglig utvikling på egen arbeidsplass. Utdanningsspesifikt Nivåbeskrivelsen av begrepene som benyttes i formuleringene under ligger i nettkurset (vedlegg 2). Kunnskaper Etter fullført fordypningsoppgave skal studenten kunne: drøfte temaet/temaene vedkommende har skrevet om i oppgaven Ferdigheter Etter fullført fordypningsoppgave skal studenten kunne: reflektere over, og anvende ulike faglige kilder kombinere teoretisk kunnskap med praktiske erfaringer Generell kompetanse Etter fullført fordypningsoppgave skal studenten kunne: være bevisst egne, både faglig teoretiske og praktiske kvalifikasjoner Sentrale temaer for fordypningsoppgaven Studenten har fått dekket de temaene vedkommende trenger i fordypningsoppgaven gjennom tidligere emner. Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 17 av 25

20 4.6 Praksis For praksis gjelder egne læringsutbyttebeskrivelser. Se eget praksisprogram. 5 Undervisningsformer, arbeidsmetoder og veiledning NKS Nettstudier sitt faglige tilbud til studenten består av en kombinasjon av nettundervisning, øvingsoppgaver, innsendingsoppgaver, fordypningsoppgave, samlinger, faglig forum, praksis og praksisrapport. Undervisningsformene er utformet slik at de nyttiggjør seg studentens egne erfaringer, og kombinerer disse med problemstillinger fra praksis, utfordringene i arbeidslivet og sentral teori. Arbeidsmetodene er utformet slik at de utvikler studentens evne til både individuelt arbeid og samarbeid, og slik at de gir studenten ulike innfallsvinkler til de ulike temaene i utdanningen. Veiledningen er tilpasset den enkelte undervisningsform og arbeidsmetode. De ulike undervisningsformene og arbeidmetodene, og studentes forventete egeninnsats knyttet til dem, er fordelt på følgende måte gjennom utdanningen: Emne 1 Emne 2 Emne 3 Emne 4 Nettundervisning 6 timer 3 timer 6 timer 4 timer Øvingsoppgaver 2 timer 2 timer 2 timer 2 timer Innsendingsoppgaver* 160 timer 96 timer 160 timer 112 timer Samlinger** 10 timer 10 timer 10 timer 10 timer Lesing av pensum 109 timer 53 timer 109 timer 77 timer Totalt 287 timer 164 timer 287 timer 205 timer * Obligatoriske arbeidskrav. ** Har obligatorisk fremmøte. I tillegg er det knyttet 378 timer til fordypningsoppgaven og 300 timer til praksis. 5.1 Utstyrskrav Psykisk helsearbeid og rusarbeid tilbys som en nettutdanning, og det forutsettes derfor at studenten har tilgang til en datamaskin (PC eller Mac) med høyttalere og/eller høretelefoner. Datamaskinen må ha tilgang til internett via bredbånd, programvaren MS Office og en nettleser. Studenten må ha en e-postadresse. 5.2 Studieteknikk For mange studenter er det å studere på nett en ny opplevelse, og kunnskap om studieteknikk kan ofte være avgjørende i forhold til å lykkes som nettstudent. For å gi studenten de beste forutsetningene for å lykkes har derfor NKS Nettstudier utviklet et eget studieteknikkurs som studenten får tilgang til så fort vedkommende har bestilt utdanningen. I studieteknikkurset får studenten en innføring i studieteknikk i forhold til temaene: arbeidsplassen, tidsplanlegging, teknikker og eksamen. 5.3 Nettundervisning Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 18 av 25

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder

OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder Landsforeningen Landsforeningen for oppsøkende for oppsøkende sosialt sosialt ungdomsarbeid ungdomsarbeid Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid

Detaljer

Kompendium del 2. Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv

Kompendium del 2. Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv Kompendium del 2 Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv Foto: Øystein Hvalsengen Selvhjelp i brukermedvirkning Høgskulen i Volda Utarbeidet av Norsk

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Rapport om bruk av tildelte stimuleringsmidler 2010

Rapport om bruk av tildelte stimuleringsmidler 2010 HØGSKOLEN I BERGEN Rapport om bruk av tildelte stimuleringsmidler 2010 Høgskolen i Bergen v/ Institutt for Bygg- og jordskiftefag Institutt for Data- og realfag Institutt for Ergoterapi, fysioterapi og

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering IS-1565 PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering Heftets tittel: Psykologer i kommunene barrierer og tiltak for økt rekruttering Utgitt: Juni 2008 Bestillingsnummer: IS-1565 Utgitt

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Del 1 Ernæringsomsorg i Lister

Del 1 Ernæringsomsorg i Lister Del 1 Ernæringsomsorg i Lister Definisjon av ernæringsomsorg Lister ernæringsperm Ansvar og forankring Presentasjon av grunnlagsdokumenter Litteratur og referanser Lista fyr Helsenettverk Lister ved prosjektleder

Detaljer