Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Psykisk helsearbeid og rusarbeid"

Transkript

1 Studieplan for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid 60 fagskolepoeng Høst 2014

2 Innhold 1 Innledning Opptak Opptakskrav Søknad om og innvilgelse av opptak Organisering og omfang Teoretiske emner Fordypningsoppgave Praksis Fagskolepoeng Tilrettelegging for studenter med særskilte behov Læringsutbytte Emne 1 Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og oppvekstfag Emne 2 Helsefremmende og forebyggende arbeid Emne 3 Fagspesifikk kunnskap om pasientgruppene Emne 4 Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering Fordypningsoppgave Praksis Undervisningsformer, arbeidsmetoder og veiledning Utstyrskrav Studieteknikk Nettundervisning Øvingsoppgaver Innsendingsoppgaver Fordypningsoppgaven Samlinger Faglig forum Praksis Praksisrapport Vurderingsordninger, eksamen og vitnemål Innsendingsoppgavene Fordypningsoppgaven Praksis Praksisrapporten Eksamen Vitnemål Litteratur Pensumlitteratur Sentrale lover og forskrifter Anbefalt støttelitteratur... 25

3 1 Innledning NKS Nettstudier har siden 1994 kunnet tilby hjelpepleiere og omsorgsarbeidere flere ulike videreutdanninger, og siden 2006 blant annet videreutdanningen Psykisk helsearbeid. Men tidene endrer seg, og med den nærings- og samfunnslivets oppgaver og utfordringer, og NKS Nettstudier endrer derfor nå utdanningen Psykisk helsearbeid, slik at den blir oppdatert i forhold til den nylig reviderte nasjonale planen Psykisk helsearbeid og rusarbeid (godkjent av NUFHO 1 8. oktober 2012). Gjennom den senere tids reformer, planer og lovendringer, som gjennom bl.a. Samhandlingsreformen, Opptrappingsplanen for psykisk helse og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, har kommunene fått et større ansvar for de ulike bruker- og pasientgruppene med kroniske og/eller tilbakevendende somatiske, psykiske eller sosiale problemer. De har også, og kommer også videre i fremtiden til å få, et betydelig større ansvar for både forebyggende og helsefremmende arbeid. Kommunene trenger derfor et tilstrekkelig kompetent personell, og rekruttering av personer med riktig fagkunnskap anses som en langsiktig politisk satsning. I Stortingsmelding nr. 25 (Mestring, muligheter og mening) trekkes fagskoleutdanning frem som et viktig utdanningstilbud for å øke denne kompetansen, og psykisk helsearbeid og rusarbeid trekkes frem som to prioritert fagområder å øke kompetansen innen. I Stortingsmelding nr. 34 (Folkehelsemeldingen) henvises det til undersøkelser som viser at nesten en fjerdedel av den voksne norske befolkningen har en psykisk lidelse, og rusrelaterte lidelser trekkes frem som en av de vanligste lidelsene i denne sammenheng. Gjennom Kvalitetsløftet rus og psykisk helse (jf. Stortingsmelding 30) ønsker Regjeringen å styrke og videreutvikle kompetansen innen rus og psykisk helse, blant annet gjennom rekruttering og kvalifisering av personell og gjennom videre- og etterutdanningstilbud. Det omsøkte utdanningstilbudet omhandler fagområdene psykisk helsearbeid og rusarbeid, fagområder som gjennomgående trekkes frem som prioriterte og etterspurte i diverse offentlige meldinger. Fagskoleutdanning skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer, og det omsøkte utdanningstilbudet er derfor svært relevant i forhold til nærings- og samfunnslivets både nåværende og fremtidige kompetansebehov. 2 Opptak NKS Nettstudier har en egen avdeling som foretar alt opptak. For mer utdypende informasjon om opptakskrav og regler knyttet til opptak, les gjeldende reglement for fagskoleutdanning ved NKS Nettstudier (vedlegg 1). Spørsmål knyttet til opptak kan rettes til NKS Nettstudier sitt servicesenter via e-post eller telefon ( ). 1 NUFHO: Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag. Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 1 av 25

4 2.1 Opptakskrav Fagskoleutdanningen Psykisk helsearbeid og rusarbeid er et tertiært utdanningstilbud til helsefagarbeidere. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre aktuelle fagprøve senest 3 måneder etter opptaktsfristen, kan innvilges opptak på vilkår om at de består prøven. Søkere som ikke oppfyller gitte opptakskrav, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. Som hovedregel gjelder da at studenten har en alder tilsvarende normalalderen for fullført og bestått treårig videregående opplæring, kompetanse på grunnskolenivå, samt 3 års relevant arbeidserfaring. Med realkompetanse forstås all formell og ikke-formell kompetanse søkeren har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid (lønnet og/eller ikke-lønnet) og fritid. Arbeidserfaringen må være relevant i forhold til utdanningstilbudet. 2.2 Søknad om og innvilgelse av opptak Søknad om opptak sendes ved at søker bestiller aktuelle utdanning gjennom NKS Nettstudier sin hjemmeside (http://www.nks.no/helse-og-ernaring). Etter at bestillingen er sendt, mottar søker en automatisk ordrebekreftelse med informasjon om bl.a. utdanningen vedkommende har bestilt, dokumentasjonen som må sendes inn og hvordan angrefristen fungerer. NKS Nettstudier benytter løpende opptak. Det betyr at søkere innvilges opptak fortløpende etter hvert som opptaksavdelingen, på bakgrunn av søkernes innsendte dokumentasjon, vurderer dem som kvalifiserte. En søker kan ikke bli vurdert som kvalifisert uten å ha sendt inn påkrevd dokumentasjon. 3 Organisering og omfang Hensikten med studieplanen er å gi studenten, og andre interesserte, en så utfyllende og presis informasjon om utdanningen som mulig. Praksis er beskrevet i et eget praksisprogram, som må leses som et tillegg til denne studieplanen. Utdanningen har en normert studietid på ett skoleår (10 mnd.), men er organisert som et deltidsstudium over to. Det forventes at studenten totalt sett legger ned en egeninnsats tilsvarende 1621 timer i utdanningen jevnt fordelt over de to årene. Utdanningen består av fire teoretiske emner, en fordypningsoppgave og praksis, og er organisert på følgende måte: 1. skoleår Emne 1 Emne 2 Emne 2 (forts.) Emne 3 1. semester 2. semester 15 uker 4 uker 4 uker 15 uker Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 2 av 25

5 3. semester Emne 4 11 uker 2. skoleår Praksis 4. semester 4 uker Praksis (forts.) 4 uker Fordypningsoppgaven 15 uker Emnene skal tas i kronologisk rekkefølge, men studenter som kan dokumentere at de har tilsvarende kunnskaper som innholdet i et eller flere emner fra tidligere, kan søke fritak fra den eller de emnene. For generell informasjon om fritak, les gjeldende reglement for fagskoleutdanning ved NKS Nettstudier (vedlegg 1). Søknad om fritak, samt dokumentasjon på tilsvarende kunnskap, sendes per e-post til NKS Nettstudier (e-post: 3.1 Teoretiske emner Utdanningen består av følgende teoretiske emner: Emne 1 - Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og oppvekstfagene gir studenten en forståelse for: helse- og oppvekstfagenes plass i samfunnet innføring i arbeidsformer og metoder som er aktuelle for utdanningen kvalifikasjoner innen de sentrale helsefaglige temaene; etikk, kommunikasjon og samhandling, stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk samt sosiologi og psykologi Emne 2 - Helsefremmende og forebyggende arbeid lærer studenten: generell kunnskap om psykiske lidelser og rusrelaterte lidelser, om hva som fremmer og hemmer god helse i ulike livsfaser å kommunisere med pasienter, for å identifisere behov, ressurser og problemer i dennes miljø å iverksette tiltak for å fremme helse, forebygge problemutvikling, sykdomsforverring og funksjonsnedsettelse å kunne anvende sin kunnskap i samarbeid med pasient, pårørende, kollegaer og aktuelle medarbeidere å reflektere over egne holdninger, ivareta brukermedvirkning og pasientenes behov for meningsfull aktivitet Emne 3 - Fagspesifikk kunnskap om pasientgruppene lærer studenten: å videreutvikle sin kunnskap om psykiske lidelser og rusavhengighet/-lidelse å om utføre helsefremmende og forebyggende tiltak, i samarbeid med pasient, pårørende og andre fagpersoner å ivareta behovene for behandling og oppfølging, til pasienter med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet/-lidelse Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 3 av 25

6 å kunne delta i kartlegging og vurdering innenfor eget kompetanseområde Emne 4 - Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering lærer studenten: om metoder/tiltak innenfor behandling/oppfølging, og kjennskap om tilbudene innen kommunal helse- og omsorgstjeneste samt spesialisthelsetjenesten å identifisere behov, tilrettelegging og iverksettelse av tiltak, som skaper læring og mestring å organisere tverrfaglig samarbeid, og veilede pasient, pårørende og fagpersoner innenfor eget arbeidsområde å være bevisst på egen kompetanse, og kjenne til sine medarbeiders kompetanse, å ivareta brukermedvirkning å kunne drøfte og formidle kunnskap innen fagfeltet å kunne delta i faggrupper, for å kvalitetssikre og videreutvikle praksis og forståelse på egen arbeidsplass 3.2 Fordypningsoppgave Mot slutten av utdanningen skal studenten skrive en individuell fordypningsoppgave over et selvvalgt tema. Temaet skal være praksisrettet og knyttet til ett eller flere temaer fra utdanningens teoretiske emner. 3.3 Praksis Utdanningen består av en obligatorisk praksisperiode på 300 timer. Praksis kan ikke erstattes av verken lang eller tidligere yrkeserfaring. Se for øvrig eget praksisprogram. 3.4 Fagskolepoeng Utdanningen genererer totalt sett 60 fagskolepoeng. For hvert fagskolepoeng forventes studenten å legge en egeninnsats tilsvarende ca. 27 timer. Fagskolepoengene er fordelt gjennom utdanningen på følgende måte: - Emne 1 Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og oppvekstfag 14 fp - Emne 2 Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid 8 fp - Emne 3 Fagspesifikk kunnskap om pasientgruppene 14 fp - Emne 4 Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering 10 fp - Fordypningsoppgave 14 fp 3.5 Tilrettelegging for studenter med særskilte behov NKS Nettstudier ønsker å gi alle sine studenter et likeverdig og godt utdanningstilbud, og forsøker derfor, i så stor grad som mulig, å tilrettelegge forholdene for studenter med særskilte behov. Studenter med særskilte behov bes ta kontakt med NKS Nettstudier sitt servicesenter via e-post eller telefon ( ) så tidlig som mulig. Studenter som har behov for særlig tilrettelagt eksamen, må dokumentere dette med legeerklæring ved oppmelding til eksamen. For mer informasjon om tilrettelegging av eksamen, se NKS Nettstudier sin hjemmeside: Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 4 av 25

7 4 Læringsutbytte Utdanningen bidrar til å imøtekomme den kommunale pleie- og omsorgstjenestens behov for personell med kompetanse innen psykisk helse og rusarbeid. Målet er å utvikle reflekterte yrkesutøvere, som gjennom fullført utdanning får et grunnlag for livslang læring, med evne til kontinuerlig omstilling, i forhold til samfunnets behov. Følgende læringsutbyttebeskrivelser gjelder for utdanningen som helhet: Kunnskaper Etter fullført utdanning skal studenten ha: god kjennskap til felles kunnskapsgrunnlag og referanseramme, verdier og relevante helse- og sosiallover kunnskap om, og innsikt i psykiske lidelser og rusavhengighet/-lidelse i et samfunnsperspektiv grunnleggende kunnskaper om forebyggende metoder og tiltak, og kunne iverksette tiltak ut fra disse systemforståelse og kunnskap om hvordan helse- og omsorgstjenestene er organisert kunnskap om hva det innebærer å ha, og å leve med en psykisk lidelse og/eller rusavhengighet/-lidelse kunnskap om kartlegging av behov, planlegging, organisering og iverksetting av kunnskapsbaserte tiltak, rehabilitering og oppfølging kunnskap om tverrfaglig samarbeid, kommunikasjon og brukermedvirkning oppdatert kunnskap om sentrale lover og forskrifter som regulerer pasienters, pårørendes og yrkesutøveres rettigheter og plikter Ferdigheter Etter fullført utdanning skal studenten kunne: arbeide helsefremmende og bidra, i samarbeid med pasienten/brukeren, pårørende og fagpersoner, til å forebygge problemutvikling, sykdom og funksjonsnedsettelse benytte sin kunnskap og samhandlingskompetanse til å veilede pasienten/brukeren til å oppnå mestring og aktiv problemløsning ivareta individuelle behov hos pasienten/brukeren, samarbeide med pårørende og andre aktuelle personer i det sosiale og fysiske nærmiljøet kartlegge behov, planlegge, organisere og iverksette kunnskapsbaserte tiltak, rehabilitering og følge opp pasienter/brukere med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet bidra til å ta i bruk og vurdere relevante tiltak og metoder i arbeidet holde seg faglig oppdatert innenfor eget arbeidsområde og delta i faglig utvikling på arbeidsplassen kommunisere profesjonelt med pasienter/brukere, pårørende og fagpersoner, samt ta medansvar for tilbakemelding til fagansvarlig om hjelpebehov og virkning av tiltak Generell kompetanse Etter fullført utdanning skal studenten kunne: identifisere etiske utfordringer og dilemmaer, reflektere over egen praksis og begrunne sine vurderinger faglig, etisk og juridisk Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 5 av 25

8 anvende sin kunnskap i samarbeid med pasient/bruker, pårørende, medarbeidere, reflektere over egne holdninger, ivareta brukermedvirkning og behovet for meningsfull aktivitet delta i faggrupper for å kvalitetssikre og videreutvikle egen kompetanse og forståelse for pasienter/brukere og fagfeltet som helhet delta i kartlegging og behandling av pasienter/brukere med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet, samt vurdere og ivareta deres behov for oppfølging, omsorg og behandling være bevisst egen og andres kompetanse, ivareta brukermedvirkning, og kunne drøfte og formidle kunnskap innenfor fagfeltet være bevisst sin profesjonelle kompetanse, sin kreativitet og sitt mot, forvalte egen kompetanse, og bidra til faglig utvikling og tverrfaglig samarbeid på arbeidsplassen 4.1 Emne 1 Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og oppvekstfag For emne 1 gjelder følgende læringsutbyttebeskrivelser: Fra nasjonal plan Kunnskaper Studenten skal ha god kjennskap til felles kunnskapsgrunnlag, referanseramme, verdier og lovverk for helse- og sosialfagene. Ferdigheter Studenten skal kunne kommunisere profesjonelt med pasienter, pårørende og medarbeidere og ta medansvar for tilbakemelding til faglig og politisk myndighet om hjelpebehov og virkning av tiltak. Generell kompetanse Studenten skal kunne identifisere etiske utfordringer og dilemmaer, reflekterer over egen praksis og begrunne sine vurderinger faglig, etisk og juridisk. Utdanningsspesifikt Nivåbeskrivelsen av begrepene som benyttes i formuleringene under ligger i nettkurset (vedlegg 2). Kunnskaper Etter fullført emne skal studenten kunne: beskrive helse- og sosialfagenes historie og utvikling gjøre rede for felles kunnskapsgrunnlag, referanserammer, samt verdier og normer for helse- og sosialfagene gjøre rede for paternalisme og brukermedvirkning relatert opplevelsen av avmakt gjøre rede for hvordan rolleforståelse, verdioppfatninger, menneske- og livssyn kan påvirke kommunikasjon og samhandling med pasient, pårørende og medarbeidere gjøre rede for hva som opprettholder og styrker menneskets selvbestemmelsesrett og integritet forklare hva det innebærer å ha et etisk dilemma, en rollekonflikt, en konfliktskapende situasjon og hva konfliktløsning innebærer gjøre rede for grunnleggende kommunikasjons- og veiledningsteori Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 6 av 25

9 beskrive velferdsstatens utvikling, verdier og normer beskrive organiseringen av helse- og sosialsektoren, samt deres oppgaver på ulike forvaltningsnivå argumentere for aktuelle helsepolitiske utfordringer og prioriteringer forklare hvordan aktuelle lover, forskrifter og yrkesetiske retningslinjer setter rammer for, og kvalitetssikrer helse- og sosialtjenestene og dermed sikrer en forsvarlig yrkesutøvelse Ferdigheter Etter fullført emne skal studenten kunne: argumentere for fagstoff, ideer, erfaringer og problemstillinger med kolleger og gjennom tverrfaglig samarbeid for kvalitetssikring og videreutvikling av god praksis anvende aktuell fagkunnskap og relevante resultater fra omsorgsforskning som grunnlag for en kvalitetsbevisst og reflektert yrkesutøvelse anvende sine kunnskaper profesjonelt i forhold til målrettet kommunikasjon og samhandling med pasienter, pårørende og medarbeidere gi målrettet veiledning til pasienter/brukere, pårørende og medarbeidere på ulike forvaltningsnivåer innen helse- og sosialsektoren identifisere etiske utfordringer og dilemmaer, og anvende etisk refleksjon i konfliktløsning anvende aktuelle kunnskaper for å forstå egne og andres valg og handlinger identifisere yrkesetiske problemstillinger og utøve yrket med høy yrkesetisk standard formidle fagstoff, både muntlig, skriftlig og gjennom ulike relasjoner i praksis holde seg faglig oppdatert, og identifisere lærings- og kompetansebehov innenfor eget fagområde reflektere kontinuerlig over egen praksis, begrunne sine valg og handlinger med faglige, etiske og juridiske vurderinger og justere yrkesutøvelsen i henhold til faglig veiledning Generell kompetanse Etter fullført emne skal studenten kunne: se sammenhengen mellom kvaliteten på helsetjenestene pasienten mottar, og yrkesutøverens vilje og evne til å ta profesjonelt ansvar for kvalitetssikring, kvalitetsutvikling og internkontroll ta medansvar for å opprettholde og styrke menneskets integritet ta medansvar for å gi tilbakemeldinger til faglig og politisk myndighet om hjelpebehov, virkning av tiltak og uheldige samfunnsforhold holde seg orientert om aktuelle lover og forskrifter og eventuelle endringer i disse ta medansvar for tilbakemelding til faglig og politisk myndighet om hjelpebehov og virkning av tiltak Sentrale temaer i emnet: Fagområde Temaer Arbeidsformer og metoder i utdanningen - Studieteknikk - Prosjekt- og utviklingsarbeid - Teori og erfaringsbasert kunnskapsbygging - Refleksjon og refleksjonsmodeller - Aktiv læring - Informasjonsteknologi Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 7 av 25

10 Helse- og sosialfagene i samfunnet - Helse- og sosialfagenes historie og utvikling - Teorier og begreper innen helse- og sosialfagene - Aktuelle verdier og normer i samfunnet og i helse- og sosialfagene, hvordan de henger sammen og styrer praktisk handling Etikk - Menneskesyn og menneskeforståelse - Verdier og verdioppfatninger, livssyn - Etikk og moral, etiske dilemmaer - Etisk refleksjon og refleksjonsmodeller - Menneskerettighetene - Samfunnsmessige perspektiv og utfordringer i helse- og sosialsektoren sett i forhold til verdier og normer - Yrkesetikk - Taushetspliktens etiske sider Kommunikasjon og samhandling Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk - Kommunikasjonsteori - Konflikthåndtering - Tverrkulturell samhandling og kommunikasjon - Samhandling i smågrupper og i organisasjoner - Kommunikasjon i et hjelperperspektiv - Relasjonskompetanse - Veiledningsteori og veiledning - Samfunnets og velferdsstatens utvikling, helse- og sosialpolitiske prioriteringer - Levekår og folkehelse - Lover og forskrifter som regulerer helse- og sosialsektorens virkefelt - Helse- og sosialsektoren på kommunalt, regionalt og statlig nivå - Offentlig og privat ansvar og omsorg - Profesjonalisering i helse- og sosialsektoren - Økonomi og finansiering - Kvalitetssikring, internkontroll og kvalitetsutvikling Sosiologi og psykologi - Familien som sosial og kulturell institusjon - Helse- og sosial ulikhet og kulturelt mangfold - Roller, makt og avmakt - Utviklingsteorier, livsløpet - Emosjoner, behov og motivasjon - Kriser og forsvarsmekanismer - Gruppepsykologi og nettverksteori 4.2 Emne 2 Helsefremmende og forebyggende arbeid For emne 2 gjelder følgende læringsutbyttebeskrivelse: Fra nasjonal plan Kunnskaper Studenten skal ha generell kunnskap om psykiske lidelser og ruslidelser, og hva som fremmer og hemmer god helse i ulike livsfaser Ferdigheter Studenten skal kunne kommunisere med pasient/bruker, identifisere ressurser og problemer hos vedkommende og i dennes miljø, vurdere behov og iverksette tiltak, for å fremme helse, forebygge problemutvikling, sykdom og funksjonsnedsettelse. Generell kompetanse Studenten skal kunne anvende sin kunnskap i samarbeid med pasient/bruker, pårørende og fagpersoner, samt reflektere over egne holdninger, ivareta brukermedvirkning og behovet for meningsfull aktivitet. Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 8 av 25

11 Utdanningsspesifikt Nivåbeskrivelsen av begrepene som benyttes i formuleringene under ligger i nettkurset (vedlegg 2). Kunnskaper Etter fullført emne skal studenten kunne: beskrive psykisk lidelse og rusavhengighet i et historisk, sosiologisk og kulturelt perspektiv gjøre rede for grunnleggende behov hos mennesker med psykisk lidelse og ruslidelse/- avhengighet og deres evne til egenomsorg. gjøre rede for ernæringstilstanden til personer med ruslidelse/-avhengighet og/eller psykiske lidelser, og den betydning dette har for å vedlikeholde pasientens helse, forebygge og rehabilitere sykdom og funksjonssvikt gjøre rede for betydningen av mosjon og aktivitet i forbindelse med psykisk sykdom og rusavhengighet definere begrepene funksjonshemming, funksjonsnedsettelse og funksjonshemmende forhold for personer med rusavhengighet og/eller psykisk lidelse forklare funksjonsnedsettelse av fysisk, miljømessig (inkl. arbeid, utdannelse), atferdsmessig, psykisk og sosial karakter gjøre rede for hvordan personer med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet selv kan påvirke og påvirkes av sitt sosiale nettverk, eller mangel på sådant, i forhold til egen livssituasjon, integritet og livskvalitet argumentere for hvordan kunnskaper og erfaringer til mennesker med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet, kan påvirke opplevelsen av egen situasjon, og bruken av helsetjenester gjøre rede for hva det kan innebære å være avhengig av rusmidler, og/eller ha en psykisk lidelse, og hvordan pasientene kan oppfatte sin egen situasjon og sykdom/tilstand. argumentere for hvordan samfunnsforholdene og samfunnets holdninger til personer med psykisk lidelse og rusavhengighet, kan påvirke deres selvfølelse, livskvalitet, sykdom og eventuell bedringsprosess, samt deltakelse i samfunnslivet argumentere for hvordan personer med psykisk lidelse og rusavhengighet, kan bevare eller oppnå et aktivt og innholdsrikt liv gjøre rede for målrettet planlegging, organisering og iverksetting av habiliterende, rehabiliterende og vedlikeholdende tiltak, i forhold til mennesker med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet, med utgangspunkt i individets behov, ønsker og ressurser gjøre rede for sorg-, krise og tapsreaksjoner hos pasienter/brukere og deres pårørende ha oppdatert kunnskap om sentrale lover og forskrifter som regulerer rusavhengige og psykisk sykes rettigheter anvende generelle kunnskaper om tannhelse- og ernæringsproblemer, til å forebygge og bedre feil/ og/eller underernæring hos mennesker med rusavhengighet og/eller psykisk lidelse. Ferdigheter Etter fullført emne skal studenten kunne: anvende relevant kunnskap i kartlegging av funksjonsnivået til mennesker med psykisk lidelse og rusavhengighet Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 9 av 25

12 arbeide helsefremmende og bidra til å forebygge sykdom, lidelse og skade hos mennesker med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet vise respekt for integriteten til mennesker med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet anvende aktuelle kunnskaper, for å veilede pasienter/brukere og pårørende i mestring og aktiv problemløsning, for dermed å kunne tilfredsstille egne grunnleggende behov i samarbeid med pasienten, tilrettelegge for pårørendes medvirkning for optimal, individuell tilpasning av hjelpen ta initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak for målrettet habilitering, rehabilitering og vedlikeholdende arbeid i samarbeid med pasienter/brukere, pårørende, medarbeidere og andre relevante yrkesgrupper observere virkning og bivirkninger av medikamentell behandling og rapportere dette til fagansvarlig gjenkjenne symptomer på feilmedisinering, medikamentmisbruk, samt abstinenssymptomer og rusproblemer, og rapportere dette til fagansvarlig kunne veilede medarbeidere og bidra til godt samarbeid på tvers av etater og yrkesgrupper ta initiativ til faglig og personlig veiledning når det er nødvendig ivareta psykisk syke og rusavhengige menneskers rett til autonomi og aktiv brukermedvirkning Generell kompetanse Etter fullført emne skal studenten kunne: være bevisst betydningen av at yrkesutøvelsen tar utgangspunkt i individets grunnleggende behov, ønsker, ressurser og mål ha en etisk reflektert grunnholdning som legger vekt på likestilling og en inkluderende holdning, i samhandlingen med mennesker med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet, og deres pårørende ha en grunnleggende yrkesetisk forståelse for hva det innebærer å være rusavhengig og/eller ha en psykisk lidelse, og hvordan disse mennesker kan oppfatte egen sykdom og funksjonsnedsettelse se sammenhengen mellom psykisk syke og rusavhengiges situasjon i dagens samfunn, og opplevd livskvalitet være bevisst hvordan egne holdninger, til rusavhengige og/eller psykisk syke og hensynet til deres behov for selvstendighet og uavhengighet, påvirker pasientgruppenes integritet og mestring av egen situasjon ha en bevisst holdning til sammenhengen mellom samfunnets holdninger til, og syn på personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighets selvfølelse, og muligheter for deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, få jobb og utdannelse sette seg inn i opplevelsen mennesker med rusavhengighet har, i forhold til fysisk og psykisk funksjonssvikt, tapte relasjoner, utdannelses- og arbeidsmuligheter samt livskvalitet sette seg inn i hva det vil si å være avhengig av ulike typer rusmidler (ikke sjeldent illegalt anskaffet), og dermed tilbakevendende behov for å skaffe tilveie store pengesummer sette seg inn i fortvilelsen mange med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet og deres pårørende opplever, i forhold til aktuelle ressurser og tilbud for utredning, diagnostisering, behandling og rehabilitering se egne faglige og personlige ferdigheter og begrensninger, og ta initiativ til faglig og personlig veiledning når det er nødvendig Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 10 av 25

13 vise aktivt ansvar for å holde seg faglig oppdatert, for å kunne kvalitetssikre omsorgen og tjenestetilbudene til mennesker med psykisk lidelse og rusavhengighet være faglig og personlig engasjert i å ivareta pasientgruppens integritet og verdighet se sammenhengen mellom brukermedvirkning og empowerment og integritet og selvstendighet Sentrale temaer i emnet: Fagområde Temaer Generell kunnskap om psykisk helsearbeid og rusarbeid Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid Kommunikasjonsprosessen, relasjonskompetanse Etiske og juridiske utfordringer - Psykiske lidelser og rusavhengighet i et bio-, psyko-, sosialt og eksistensielt perspektiv - Psykiske lidelser og rusavhengighet i et samfunnsperspektiv - Avhengighet - Somatisk og psykisk helse - Livsstil og egenomsorg - Sosialt nettverk, lærings- og oppvekstmiljø - Forebyggende arbeid og tidlig intervensjon - Arbeid med barn og unge - Brukermedvirkning, empowerment, mestring - Fysisk aktivitet og trening: ( Mosjon mot depresjon ) - Marginalisering - Kommunikasjonsprosessen - Formidlingsmåter - Veiledning til pasienter, brukere, pårørende, familier, barn og ungdom - Flerkulturell forståelse i kommunikasjon og samhandling bruk av tolk - Konflikter og møte med vold, trusler, tvang og avmakt - Sorg, tap og krisereaksjoner - Yrkesetiske og personlige utfordringer - Holdninger og etiske dilemmaer - Lovverk, rettsikkerhet og menneskeverd - Tvang og alternativer, behandlingsmessige og etiske aspekter - Yrkesetiske og personlige utfordringer - Holdninger og etiske dilemmaer - Lovverk, rettsikkerhet og menneskeverd - Tvang og alternativer, behandlingsmessige etiske aspekter 4.3 Emne 3 Fagspesifikk kunnskap om pasientgruppene For emne 3 gjelder følgende læringsutbyttebeskrivelse: Fra nasjonal plan Kunnskaper Studenten skal ha spesifikk kunnskap om psykiske lidelser og rusavhengighet/-lidelser og hvordan disse kan forebygges og behandles. Ferdigheter Studenten skal kunne utføre helsefremmende og forebyggende tiltak i samarbeid med pasient, pårørende og fagpersoner i behandlingsforløpet. Generell kompetanse Studenten skal kunne ivareta behovet til pasienter med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet/-lidelse, for behandling og oppfølging. Studenten skal kunne delta i kartlegging og vurdering innenfor eget kompetanseområde. Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 11 av 25

14 Utdanningsspesifikt Nivåbeskrivelsen av begrepene som benyttes i formuleringene under ligger i nettkurset (vedlegg 2). Kunnskaper Etter fullført emne skal studenten kunne: gjøre rede for vanlige sykdommer, skader og funksjonsnedsettelser hos personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet argumentere for hvordan personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet kan oppfatte egen helse, livssituasjon gjøre rede for somatiske og psykiatriske sykdommer og skader, som er vanlige hos personer med psykisk lidelse og rusavhengighet gjøre rede for hvordan sosial funksjonshemming, f.eks. i form av manglende utdannelse, arbeid, kriminalitet, fengsels- og/eller institusjonsopphold hos personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet, kan samvirke og kan forsterke hverandre gjøre rede for de vanligst forekommende akutte, kroniske og progredierende sykdommer, funksjonssvikt, skader og helseproblemer relatert til psykisk lidelse og rusavhengighet, i forhold til årsaker, symptomer, utvikling, diagnostikk og prinsipper for oppfølging, omsorg og behandling gjøre rede for etiske og juridiske retningslinjer, utfordringer og dilemmaer ved bruk av tvang gjøre rede for ulike årsaker til utvikling av rusavhengighet bl.a. iatrogen (oppstått i forbindelse med ordinær legeforskrivning) og som selvmedisinering, dvs. overforbruk av lege- og/eller -rusmidler gjøre rede for psykisk syke og rusavhengige personers bruk av medikamenter i forhold til virkning, bivirkninger, samt faren for overdoser/forgiftning ved inntak av lege- og rusmidler gjøre rede for de juridiske regler som gjelder for håndtering av legemidler på helseinstitusjoner beskrive risikoen for vold, død og kriminalitet, som en del av hverdagen til mange psykisk syke, og/eller rusmiddelavhengige personer og deres nærmiljø gjøre rede for konsekvenser av ruslidelse ut fra et individuelt, relasjonelt/familie- og samfunnsmessig synspunkt gjøre rede for konsekvenser av akutt, intermitterende og/eller kronisk psykisk lidelse ut fra et individuelt, relasjonelt/familie- og samfunnsmessig synspunkt Ferdigheter Etter fullført emne skal studenten kunne: delta i utredning og behandling av personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet, for målrettet å kunne planlegge og iverksette tiltak til personer med sammensatte oppfølgings-, behandlings-, og omsorgsbehov vurdere kvaliteten på pleie- og omsorgstilbudene til personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet, og gi tilbakemelding til ansvarlig myndighet om resultatet samarbeide med andre yrkesgrupper for å møte sammensatte behov for omsorg, pleie, behandling, habilitering, rehabilitering eller for å kunne vedlikeholde funksjoner Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 12 av 25

15 anvende anerkjent teori og relevante prinsipper for forebygging, behandling, oppfølging og omsorg ved sykdom, skade og funksjonssvikt hos personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet basere all omsorg, og behandling på pasientens behov og ressurser, samt mål for behandlingen kommunisere og samhandle målrettet med personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet, pårørende og medarbeidere ta initiativ til kartlegging av pasientens funksjonsnivå og behov, organisering og iverksetting av tiltak i samarbeid med pasient pårørende og medarbeidere innen psykisk helsevern og rusarbeid kommunisere og samhandle målrettet med pasienter, pårørende og medarbeidere tilrettelegge for pårørendes medvirkning for å optimalisere og tilpasse hjelpen til individuelle behov, i samarbeid med pasienten observere og rapportere tegn til ruspåvirkning, abstinenser samt virkning og bivirkninger av medikamentell behandling identifisere etiske utfordringer og dilemmaer i omsorgen til og behandlingen av personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet ivareta pasienters rett til autonomi og aktiv brukermedvirkning anvende miljøterapeutiske prinsipper ved samhandlingene med personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet vise empati med personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet med sorg-, krise og tapsreaksjoner og deres pårørende anvende kunnskaper om menneskets ulike behov, for å veilede personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet i forhold til ADL, personlig hygiene, aktivitet, hvile, trivsel og psykososiale forhold Generell kompetanse Etter fullført emne skal studenten kunne: være bevisst egne faglige og personlige ferdigheter og begrensninger og ta initiativ til faglig og personlig veiledning når det er nødvendig ta aktivt ansvar for faglig oppdatering, kvalitetssikring og -utvikling av tjenestetilbudene til personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet, i forhold til somatisk og psykisk sykdom, funksjonssvikt og skader relatert til grunnlidelsene ha en etisk reflektert og empatisk grunnholdning til hvordan personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet kan oppleve egen sykdom, funksjonssvikt vise personlig engasjement for å sette seg inn i, og arbeide i henhold til lover og forskrifter, som regulerer tjenestetilbudene til personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet være faglig og personlig engasjert i å ivareta integritet og verdighet til personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet være bevisst behovene for støtte og avlastning pårørende til hjemmeboende personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet kan ha vise respekt for integriteten til pasienten ta aktivt ansvar for å holde seg faglig oppdatert for å kunne kvalitetssikre omsorg og tjenestetilbudene til mennesker som lider av rusavhengighet og/eller psykisk sykdom Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 13 av 25

16 Sentrale temaer i emnet: Fagområde Temaer Psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet, særtrekk og relaterte tilstander Barn, ungdom, forebygging og tidlig intervensjon - Psykiske lidelser - Rusavhengighet - Samtidig rusavhengighet og psykisk lidelse (ROP-lidelser) - Rusmidlenes virkning og skadevirkning - Somatiske og psykiske lidelser/tilstander som følge av rusmiddelmisbruk - Psykotiske tilstander - Affektive lidelser, stemningslidelser - Angst, traumer med sammensatte årsaket, posttraumatisk stressyndrom (PTSD) - Spiseforstyrrelser - Personlighetsforstyrrelser - Selvmord, selvmordsforsøk og selvskading - Utviklingsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som oppstår i barndom og ungdomsalder - Normalutvikling og tidlige tegn på avvik - Sosial kompetanse - Problematferd, mobbing, vold, kriminalitet - Barn som pårørende Alderspsykiatri - Aldring og sårbarhet for psykiske lidelser - Demens - Sykdommer som fører til demens; Alzheimers sykdom, alkoholindusert demens - Psykiske lidelser hos eldre og gamle 4.4 Emne 4 Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering For emne 4 gjelder følgende læringsutbyttebeskrivelse: Fra nasjonal plan Kunnskaper Studenten skal ha kunnskap om metoder/tiltak innenfor behandling/oppfølging, og kjenne tilbudene i kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisttjeneste Ferdigheter Studenten skal kunne identifisere behov, samt tilrettelegge og iverksette tiltak, som skaper mestring og læring. Studenten skal kunne organisere tverrfaglig samarbeid, og veilede pasienter, pårørende og medarbeidere innen eget arbeidsområde. Generell kompetanse Studenten skal være bevisst på egen og andres kompetanse, ivareta brukermedvirkning, samt kunne drøfte og formidle kunnskap innenfor fagfeltet. Studenten skal kunne delta i faggrupper for å kvalitetssikre og videreutvikle praksis og forståelse på egen arbeidsplass. Utdanningsspesifikt Nivåbeskrivelsen av begrepene som benyttes i formuleringene under ligger i nettkurset (vedlegg 2). Kunnskaper Etter fullført emne skal studenten kunne: beskrive forskjellen mellom tverrfaglig, tverretatlig og flerfaglig samarbeid Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 14 av 25

17 beskriv de ulike aktørers kompetanse og arbeidsmåter gjøre rede for hvordan de ulike tjenestetilbudene til personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet bidrar, samarbeider, påvirker og utfyller hverandre argumentere for hvordan flerfaglig og tverrfaglig samarbeid kan påvirke opplevelse av egen situasjon og tjenestetilbud, til mennesker med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet gjøre rede for utfordringer ved tverrfaglig samarbeid i forhold til mennesker med rusavhengighet og/eller psykisk lidelse argumentere for bruk av individuelle planer i forhold til personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester gjøre rede for LAR (Legemiddel assistert rehabilitering) som behandlingsform ved rusavhengighet gjøre rede for hvilken funksjon frivillige organisasjoner har, deres situasjon i forhold til det offisielle hjelpeapparatet innen psykisk helsevern og rusarbeid gjøre rede for nødvendigheten av gode relasjoner og relasjonskompetanse innen profesjonelle hjelpeforhold i rusavhengighet og psykisk helsearbeid argumentere for hva som ligger til grunn for egen yrkesidentitet, og hvordan den kommer til syne i yrkesutøvelsen gjøre rede for hvordan en arbeidskultur kan fremme, kontra hemme målrettet samarbeid i forhold til egen og andres yrkesutøvelse gjøre rede for grunnleggende kommunikasjonsteori, pedagogiske prinsipper og metoder for faglig veiledning og undervisning av mennesker med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet, pårørende og medarbeidere beskrive den nasjonale strategien for elektronisk samarbeid Ferdigheter Etter fullført emne skal studenten kunne: ta kontakt for tverrfaglig og flerfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper i omsorgskjeden for å møte de sammensatte behovene til personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet bedømme kvaliteten på omsorgstjenestene til personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet og eventuelt melde fra til faglig og politisk myndighet om ugunstige og uhensiktsmessige samfunnsforhold og udekkede hjelpebehov kommunisere og samhandle målrettet i ulike relasjoner til personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet, pårørende og medarbeidere ha respekt for personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet, deres erfaringer og livssituasjon, og ta utgangspunkt i dette i sitt arbeid være en aktiv pådriver i bruk av individuelle planer på egen arbeidsplass anvende grunnleggende pedagogiske prinsipper for veiledning og undervisning til medarbeidere og pårørende innenfor eget kompetanseområde anvende kunnskaper om brukermedvirkning på individ og systemnivå identifisere mulige konflikter i tverrfaglig og flerfaglig samarbeid og ta ansvar for konfliktløsning bidra til godt samarbeid på tvers av etater, yrkesgrupper og fagområder Generell kompetanse Etter fullført emne skal studenten kunne: Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 15 av 25

18 ta aktivt ansvar for egne personlige og faglige ferdigheter og begrensninger og søke veiledning når det er nødvendig ta ansvar for egen kompetanseutvikling og være aktiv pådriver for kompetanseheving og organisasjonsutvikling på egen arbeidsplass være bevisst hvordan gruppeprosesser og subkulturer på arbeidsplassen kan fremme, kontra hemme den enkeltes yrkesutøvelse og målrettet samarbeid være bevisst hvordan egen og andres rolleforståelse kan påvirke kommunikasjon ta aktivt ansvar for å holde seg faglig oppdatert, for å kunne kvalitetssikre og kvalitetsutvikle tjenestetilbudene til personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet anerkjenne kollegers og andre yrkesgruppers kompetanse, og forstå hvordan dette gjennom faglig samarbeid kan bidra til kompetanseutvikling være faglig reflektert med høy yrkesetisk forståelse ta initiativ til etisk refleksjon ved diskusjon av faglige dilemmaer på arbeidsplassen være bevisst på hvordan lover og forskrifter regulerer og kvalitetssikrer organiseringen av tjenestetilbudet til mennesker med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet være bevisst hvilken betydning pårørende og det sosiale miljøets har for personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet, deres livssituasjon og livskvalitet være bevisst på hvordan menneskesyn, faglige grunnsyn og rolleforståelse påvirker kommunikasjonen og samhandlingen med personer med psykisk lidelse og ruslidelse, deres pårørende, eksterne samarbeidspartnere og medarbeidere ha en faglig og etisk reflektert holdning til egen yrkesrolle og yrkesutøvelse være bevisst betydningen av brukermedvirkning både på individ- og systemnivå ta medansvar for å gi tilbakemeldinger til faglig og politisk myndighet om virkning av tjenestetilbudet, om ugunstige og uhensiktsmessige samfunnsforhold og udekkede hjelpebehov vise respekt for medarbeidere og andre profesjoner Sentrale temaer i emnet: Fagområde Temaer Relasjonskompetanse og brukermedvirkning - Samhandling med personer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet - Relasjonskompetanse/empati - Etablering, opprettholdelse, avslutning av en relasjon - Etiske sider ved en samhandling - Konfliktforebygging og konflikthåndtering Behandling og oppfølging - Prinsipper, mål og metoder for kartlegging - Forebyggende programmer og tiltaksmodeller - Behandlingsmodeller - Habilitering og rehabilitering - Individuell plan - Motiverende intervju/endringsfokusert rådgivning - LAR, legemiddelassistert rehabilitering - Oppsøkende virksomhet, (akutteam), utekontakttjensester - Nettverksarbeid - Samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten Miljøarbeid og aktiv omsorg - Fritidstiltak, fritidsassistanse - Bososialt arbeid, bistand og oppfølging i egen bolig - Aktivitet og fysisk trening - Læringsbaserte tiltak - Arbeidsrettede tiltak og aktiviteter - Daglige gjøremål/aktiviteter /ADL - Likemannsarbeid og selvhjelpsgrupper Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 16 av 25

19 Yrkesutøvelse og arbeidsverktøy Samhandling og koordinering av tjenestetilbudene - Yrkesrolle, identitet - Relasjonskompetanse, gruppeprosesser og arbeidskultur - Kulturmangfold og yrkesutøvelse - Metoder og verktøy for kvalitetsforbedring - Metoder for faglig veiledning - Saksbehandling - Aktører i behandlingsforløpet - Organisering, rollefordeling og tverrfaglig samarbeid mellom aktører og tjenestenivåer/samhandlingsmodeller - Organisasjon og ledelse - E-Helse 4.5 Fordypningsoppgave For fordypningsoppgaven gjelder følgende læringsutbyttebeskrivelse: Fra nasjonal plan Kunnskaper Studenten skal ha fordypet seg innenfor et valgt tema, innhentet, vurdert og bearbeidet teori, og kunne argumentere for sammenhengen mellom teori og praksis. Ferdigheter Studenten skal kunne systematisere, utvikle og formidle erfaringsbasert kunnskap. Generell kompetanse Studenten skal ha utviklet, og være bevisst sin profesjonelle kompetanse, sin kreativitet og sitt mot, forvalte denne kompetansen og bidra til faglig utvikling på egen arbeidsplass. Utdanningsspesifikt Nivåbeskrivelsen av begrepene som benyttes i formuleringene under ligger i nettkurset (vedlegg 2). Kunnskaper Etter fullført fordypningsoppgave skal studenten kunne: drøfte temaet/temaene vedkommende har skrevet om i oppgaven Ferdigheter Etter fullført fordypningsoppgave skal studenten kunne: reflektere over, og anvende ulike faglige kilder kombinere teoretisk kunnskap med praktiske erfaringer Generell kompetanse Etter fullført fordypningsoppgave skal studenten kunne: være bevisst egne, både faglig teoretiske og praktiske kvalifikasjoner Sentrale temaer for fordypningsoppgaven Studenten har fått dekket de temaene vedkommende trenger i fordypningsoppgaven gjennom tidligere emner. Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 17 av 25

20 4.6 Praksis For praksis gjelder egne læringsutbyttebeskrivelser. Se eget praksisprogram. 5 Undervisningsformer, arbeidsmetoder og veiledning NKS Nettstudier sitt faglige tilbud til studenten består av en kombinasjon av nettundervisning, øvingsoppgaver, innsendingsoppgaver, fordypningsoppgave, samlinger, faglig forum, praksis og praksisrapport. Undervisningsformene er utformet slik at de nyttiggjør seg studentens egne erfaringer, og kombinerer disse med problemstillinger fra praksis, utfordringene i arbeidslivet og sentral teori. Arbeidsmetodene er utformet slik at de utvikler studentens evne til både individuelt arbeid og samarbeid, og slik at de gir studenten ulike innfallsvinkler til de ulike temaene i utdanningen. Veiledningen er tilpasset den enkelte undervisningsform og arbeidsmetode. De ulike undervisningsformene og arbeidmetodene, og studentes forventete egeninnsats knyttet til dem, er fordelt på følgende måte gjennom utdanningen: Emne 1 Emne 2 Emne 3 Emne 4 Nettundervisning 6 timer 3 timer 6 timer 4 timer Øvingsoppgaver 2 timer 2 timer 2 timer 2 timer Innsendingsoppgaver* 160 timer 96 timer 160 timer 112 timer Samlinger** 10 timer 10 timer 10 timer 10 timer Lesing av pensum 109 timer 53 timer 109 timer 77 timer Totalt 287 timer 164 timer 287 timer 205 timer * Obligatoriske arbeidskrav. ** Har obligatorisk fremmøte. I tillegg er det knyttet 378 timer til fordypningsoppgaven og 300 timer til praksis. 5.1 Utstyrskrav Psykisk helsearbeid og rusarbeid tilbys som en nettutdanning, og det forutsettes derfor at studenten har tilgang til en datamaskin (PC eller Mac) med høyttalere og/eller høretelefoner. Datamaskinen må ha tilgang til internett via bredbånd, programvaren MS Office og en nettleser. Studenten må ha en e-postadresse. 5.2 Studieteknikk For mange studenter er det å studere på nett en ny opplevelse, og kunnskap om studieteknikk kan ofte være avgjørende i forhold til å lykkes som nettstudent. For å gi studenten de beste forutsetningene for å lykkes har derfor NKS Nettstudier utviklet et eget studieteknikkurs som studenten får tilgang til så fort vedkommende har bestilt utdanningen. I studieteknikkurset får studenten en innføring i studieteknikk i forhold til temaene: arbeidsplassen, tidsplanlegging, teknikker og eksamen. 5.3 Nettundervisning Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Side 18 av 25

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1

Detaljer

Fagskoleutdanning i rehabilitering

Fagskoleutdanning i rehabilitering Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i rehabilitering 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1 4 Organisering

Detaljer

Fagplan. Modul 1: Felles innholdsdel. Formål og innhold. Læringsutbytte. Innhold. 1. semester: Varighet ca.5 uker

Fagplan. Modul 1: Felles innholdsdel. Formål og innhold. Læringsutbytte. Innhold. 1. semester: Varighet ca.5 uker 1 Fagplan Modul 1: Felles innholdsdel 1. semester: Varighet ca.5 uker Formålet med denne modulen er at studenten har utviklet nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere

Detaljer

Nasjonal standard FHH14. Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid

Nasjonal standard FHH14. Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid Godkjent av NUFHO (Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning I helse og oppvekstfag) 8. oktober 2012 Innledning Nasjonal plan for fagskoleutdanning i psykisk

Detaljer

NASJONAL PLAN FOR. Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

NASJONAL PLAN FOR. Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg NASJONAL PLAN FOR Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg Godkjent av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag (NUFHS) 4. februar 2011 Innledning Denne nasjonale planen,

Detaljer

Fagskoleutdanning i Aldring og helse aktiv omsorg

Fagskoleutdanning i Aldring og helse aktiv omsorg NASJONAL PLAN FOR Fagskoleutdanning i Aldring og helse aktiv omsorg Revidert utkast 25. mars 2010 25. mars 2010 Innledning Denne nasjonale planen, som har fått navnet Nasjonal plan for fagskoleutdanning

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Praksisprogram for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Praksisprogram for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid Praksisprogram for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid Høst 2014 Innhold 1 Innledning... 1 2 Organisering og omfang... 1 3 Læringsutbytte... 1 4 Krav for å kunne få et praksissted godkjent...

Detaljer

Praksisprogram for fagskoleutdanning i fagretning oppvekstfag, fordypning: Barn med særskilte behov

Praksisprogram for fagskoleutdanning i fagretning oppvekstfag, fordypning: Barn med særskilte behov Praksisprogram for fagskoleutdanning i fagretning oppvekstfag, fordypning: Barn med særskilte behov 2016 Innholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 Innledning... 1 Organisering og omfang... 1 Mål... 1 Krav for å

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 24.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsearbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i helsearbeiderfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Fagskolen i Oslo VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID. Bodø Kirsti Nordhaug Knut Ole Rosted

Fagskolen i Oslo VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID. Bodø Kirsti Nordhaug Knut Ole Rosted Fagskolen i Oslo VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID Bodø 04.05.07 Kirsti Nordhaug Knut Ole Rosted Historikk NOKUT arbeidet Mål l og mening med videreutdanning i psykiske helsearbeid De enkelte modulene

Detaljer

Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT

Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT VURDERINGSKRITERIER FRA HELSEFREMMENDE ARBEID Kompetansemål IKKE BESTÅTT BESTÅTT BESTÅTT MEGET GODT 1.Tilberede måltid som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 18.01.2016 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG FORDYPNING FOR HELSEARBEIDERFAGET

LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG FORDYPNING FOR HELSEARBEIDERFAGET Dok.id.: 2.14.4.3.4 O-S-11-HSHEA2 Skrevet av: Bjørg Elin Gerhardsen Godkjent av: Sylvi Berg Versjon: 2.00 Gjelder fra: 23.11.2017 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 LOKAL LÆREPLAN I YRKESFAGLIG

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

O-S-11-HSHEA2. Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

O-S-11-HSHEA2. Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Dok.id.: 2.14.4.3.4 O-S-11-HSHEA2 Skrevet av: Linda Motrøen Paulsen Godkjent av: Sylvi Berg Versjon: 1.00 Gjelder fra: 01.01.2016 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7 Læreplan i helsearbeiderfaget

Detaljer

Individuell lærekandidatplan

Individuell lærekandidatplan Individuell lærekandidatplan for: i Helsearbeiderfagetfaget Startdato: Sluttdato: Navn på opplæringskontor Navn på bedrift Sign. opplæringskontor Sign. lærekandidat Sign. bedrift Dato godkjent: Avdeling

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr.

VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. UTDANNINGSAVDELINGEN VEDLEGG TIL OPPMELDINGSSKJEMA TIL FAG-/SVENNE-/KOMPETANSEPRØVER Navn Adresse Telefon Epost adr. Yrkespraksis. Her skal du lese igjennom kompetansemålene i læreplanen og evaluere deg

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011. Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

Studietilbud for fagskoleutdanning i tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid Faglig fordypning Personlig utvikling Kollegasamarbeid

Studietilbud for fagskoleutdanning i tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid Faglig fordypning Personlig utvikling Kollegasamarbeid Studietilbud for fagskoleutdanning i tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid Faglig fordypning Personlig utvikling Kollegasamarbeid Målgruppen er blant annet hjelpepleiere, helsefagarbeidere

Detaljer

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner Utkast til forskrift om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og om henvisningen til Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (EQF) Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak Helsefremmende tiltak Nr. 1 Planlegge å gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge. Kunnskap om psykisk helse Kunnskap om fysisk helse Forstå sammenheng mellom

Detaljer

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning 4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning Emnekode: 4KR52 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studenten skal i dette emnet videreutvikle forståelse basert på forskningsbasert

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011 Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Arbeidsplan - Praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II. (kirurgisk avdeling) Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II (kirurgisk praksis)

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2 IHS.4.2.3 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 2 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2 Innhold 1.0 Praksis 2... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 2... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk praksis) Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 19.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid.

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL HELSEFAGARBEIDEREN

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL HELSEFAGARBEIDEREN VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL HELSEFAGARBEIDEREN VURDERINGSKRITERIER FRA HELSEFREMMENDE ARBEID Kompetansemål Holder ikke mål: 1 3 Middels måloppnåelse: 4 8 Høy måloppnåelse: 9 10 1.Tilberede måltid

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Team- og prosjektledelse

Team- og prosjektledelse FAGSKOLEUTDANNING NASJONAL PLAN Team- og prosjektledelse Fagskoleutdanning 30 fp 1 Innhold Innledning... 3 Om tilbudet... 3 Om planen... 4 Overordnede læringsutbyttebeskrivelser (O-LUB)... 5 Emneoversikt...

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 PLANLEGGINGSARBEID Vurdringsskala Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Vurderingskriterier Mål Kandidaten

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vurderingskriterier i barne- og ungdomsarbeiderfaget Formål Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal bidra til tilrettelegging og gjennomføring av pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0 18 år. Barne-

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning.

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Studieplan 2015/2016 Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over ett semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

Lege-rollen i TSB. Rune Tore Strøm Overlege OUS Spesialitetskomiteen i rus- og avhengighetsmedisin RTS

Lege-rollen i TSB. Rune Tore Strøm Overlege OUS Spesialitetskomiteen i rus- og avhengighetsmedisin RTS Lege-rollen i TSB Rune Tore Strøm Overlege OUS Spesialitetskomiteen i rus- og avhengighetsmedisin 20.11.2016 RTS 1 Hva er en rolle? En rolle er et sett av aktiviteter og relasjoner som forventes av en

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten Oslo kommune Utdanningsetaten Sterilforsyning i helsetjenesten Sterilforsyning i helse Bakgrunn og overordnet mål: Med forbehold om godkjenning av studietilbud vil Fagskolen Oslo Akershus tilby fagskoleutdanning

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Helsestudier ved Østfold fagskole. Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

Helsestudier ved Østfold fagskole. Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Helsestudier ved Østfold fagskole Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Helsefagstudenten (Kilde - DBH fagskolestatistikk) Kvinner, 92 % i 2013 92 % er i arbeid ved siden av studiene Stor aldersspredning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Videreutdanning

Detaljer

Arbeidskrav og Plan for praksis SYP 212 og SYP 215 Praktiske studier i psykisk helsearbeid

Arbeidskrav og Plan for praksis SYP 212 og SYP 215 Praktiske studier i psykisk helsearbeid Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Arbeidskrav og Plan for praksis SYP 212 og SYP 215 Praktiske studier i psykisk helsearbeid Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider Formål med prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Fotterapi (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. juni 2014 1. Innledning Politiet har i den daglige operative tjeneste kontakt med publikum, og skal løse

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Studentens navn:...student nr... Kull:... En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsesekretær (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON Bachelor i sykepleie PLAN FOR Å OPPNÅ FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE VED PRAKSISSTUDIEAVTALE, 3. STUDIEÅR Studentens navn: Kull: Praksisveileder(e): Praksislærer: Praksisstudiested: Praksisstudieperiode: OMRÅDER

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Fagskoleutdanning i Psykiskhelsearbeid og rusarbeid

Fagskoleutdanning i Psykiskhelsearbeid og rusarbeid Fagskolen i Troms avd. Tromsø Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø Praksishefte for observasjonspraksis for Psykisk helsearbeid og rusarbeid Utgave: 2.00 Skrevet av: Una Thijssen Amundsen Gjelder fra: 12.01.2017

Detaljer

Fagskoleutdanning. For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02.

Fagskoleutdanning. For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02. Fagskoleutdanning For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02.09 Godkjent i NOKUT Spesialpedagogikk Veiledning Region 1: Peder Myhres veg

Detaljer

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4)

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4) Side 1/9 Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng Kull 2014 (4) Høgskolen i Buskerud og Vestfold Raveien 197, Borre Tlf. 31 00 80 00 www.hbv.no

Detaljer

Vurderingsveiledning VG3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget BUA privatisteksamen

Vurderingsveiledning VG3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget BUA privatisteksamen Vurderingsveiledning VG3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget BUA3102 - privatisteksamen Hovedemner: VG3 Kompetansemål: Nøkkelbegreper Lav måloppnåelse Karakter: 2 Pedagogisk arbeid planlegge, gjennomføre, vurdere

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng Studieplan Aktiv omsorg 15 studiepoeng Godkjent av dekan ved HiT, Fakultet for helse- og sosialfag, 1. februar 2013 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn, behov og formål Det offentlige står overfor store utfordringer

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Deltid Varighet: 4

Detaljer

Barnevern, barnevernspedagog

Barnevern, barnevernspedagog NO EN Barnevern, barnevernspedagog Har du et ønske om å arbeide med barn, unge og familier i vanskelige livssituasjoner? Som barnevernspedagog kan du bidra til å løse eller redusere utfordringer som omhandler

Detaljer

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 03.06. 2009 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i helseveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet tilbys på deltid, samlingsbasert over ett til to semestre, og gjennomføres med i alt 4 samlinger

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

Helsearbeiderfaget Helsefremmende arbeid

Helsearbeiderfaget Helsefremmende arbeid Helsefremmende arbeid Nr. 1 Tilberede måltider som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske anbefalinger for ernæring. Planlegg og gjennomfør et måltid. Kartlegg ulike

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Grunnleggende helsepedagogikk Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet er på 7,5 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet Høgskolen i Hedmark tilbyr studiet

Detaljer