Referat/protokoll fra møte i Trøndelagsrådets AU ,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat/protokoll fra møte i Trøndelagsrådets AU 24.10.2014, 13.00-15.30"

Transkript

1 Til Trøndelagsrådets arbeidsutvalg Tore O. Sandvik (leder) Anne Marit Mevassvik Rita Ottervik Bjørn Arild Gram Kopi: Trøndelagsrådet Fylkesmenn og KS Administrasjon Referat/protokoll fra møte i Trøndelagsrådets AU , Sted: Trondheim, Statens hus. Til stede: Tore O. Sandviks, Anne Marit Mevassvik, Knut Fagerbakke, Grete Bækken Mollan Forfall: Rita Ottervik, Bjørn Arild Gram Administrasjon: Erlend Solem, Kirsten Haugum, Morten Wolden, Svein Åge Trøbakk, Sigmund Knutsen, Amund Aarvelta, Linda M Bye, Terje Thuseth, Gleny Foslie, Jørn Arve Flått, Thor Brandt, Frank Gjengaard, Pål Ranes Trondheim, Pål Ranes Sekretær TRAU-sak Regjeringens forslag til statsbudsjett Viktige saker for Trøndelag 1. Kultur Nasjonalt pilegrimssenter og Pilegrimsgården i Trondheim - kraftige reduksjoner. Innledning v. TK Kulturelle spaserstokken bortfall. Innledning v. TK Reduksjon/bortfall av tilskudd til Rock City konsekvenser? Innledning v. NTFK. 2. Reduksjon av midler til bredbåndutbygging. Innledning v. NTFK 3. Samferdsel Innhold brev til samferdselsministeren (Vedlegg) Pilegrim Nasjonalt pilegrimssenter (Budsjett 12,7 MNOK) fikk i 2014 bevilgninger fra Klima- og miljødepartementet, Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. For 2015 er midlene fra NFD (2 MNOK) foreslått avviklet. Bevilgningene til Nasjonalt pilegrimssenter dekker også driften av fem regionale pilegrimssentre. Pilegrimsgården i Trondheim. Vekst på 70% i antall besøkende i Ikke minst god vekst på trafikken fra Sverige. Sliter likevel med økonomien, bl.a. pga av høyere husleie. Status som regionalt pilegrimssenter er et

2 være eller ikke være for Pilegrimsgården. De fem regionale pilegrimsentrene skal evalueres i Det vil da også vurderes om Pilegrimsgården i Trondheim skal få status som regionalt pilegrimssenter. Kulturell spaserstokk: Det statlige tilskuddet tatt bort. For TKs del utgjør dette TK vil fortsette å gi et tilbud, men vil bli kraftig redusert. Også i små kommuner vil dette ha en negativ effekt. Rock City: Foreslås redusert med 4,1 MNOK (fra 6 MNOK til 1,9 MNOK) og helt avviklet i løpet av to år. Statstilskuddet utgjør 60% av budsjettet (resterende 40% deles likt mellom Namsos kommune og NTFK). Rock City har stor gjeld, i hovedsak knyttet til bygget, som kommunen har ansvar for. Det har vært mye fokus på det negative, knyttet til nasjonalt oppdrag. Det har også skjedd mye positivt knyttet til senterets andre rolle som formidlingssenter. Kulturministeren er avvisende. Må ta diskusjonen videre til Stortinget. STFK og TK deltar på høring i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget (høringene holdes 6, 7 og 10. nov., frist for påmelding kl ). Tar da opp sakene nevnt ovenfor. pilegrim Trondheim kommune lager bakgrunnsnotater om Nasjonalt pilegrimssenter, Pilegrimsgården og den Kulturelle Spaserstokken til bruk i høringer i Stortinget. Notatene sendes også som vedlegg til brev til relevante komiteer på Stortinget, Trønderbenken, samt relevante departementer. Bredbånd For 2014 var det bevilget 160 MNOK over statsbudsjettet (Samferdselsdepartementet/Post- og teletilsynet) til bredbåndutbygging nasjonalt. NTFK fikk ca 10% av dette. For 2015 foreslås 50 MNOK. Ennå stort behov midler skal man nå dekningsmålene. Regjeringa mener at kommersielle selskaper skal ta seg av bredbåndutbyggingen, men disse driver ikke veldedighet i områder med spredt bosetting. Regjeringa viser også til kostnadsdrivende graveregler. Gravreglene er ikke et problem i distriktene, der bredbåndsmidlene brukes. Et tilleggsproblem at tildelingene fra Post- og teletilsynet virker tilfeldig. Sammen med økte priser for posttjenester og forslag om å droppe lørdagsombæring av post og aviser, gir dette en dobbel negativ effekt for distriktene. bredbånd STFK og NTFK utarbeider notater om konsekvenser av kutt i støtte til bredbåndsutbygging til bruk i høring med Transport og kommunikasjonskomiteen. Notatetene sendes også som vedlegg til brev til Transport- og kommunikasjonskomiteen, Trønderbenken og Samferdselsdepartementet. Brukerstyrt personlig assistanse I statsbudsjettet anslår regjeringen at rettighetsfesting av Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) vil gi kommunene en merutgift på 300 millioner kroner i 2015, økende til 500 millioner kroner i Kommunene får en tilsvarende økning i de frie inntektene. Det er usikkerhet knyttet til hvor mange brukere som vil komme inn under ordningen med BPA, og hva merutgiftene vil bli. KS har estimert merutgiftene til rundt 800 millioner kroner på landsbasis. Antall brukere i BPA vil bli langt større enn det regjeringen har lagt til grunn. Eksempelvis anslår Trondheim at kommunen vil få en merutgift knyttet til BPA på 29,1 millioner kroner i Merutgiften anslås å øke til 80,6 millioner kroner i 2018 brukerstyrt personlig assistanse

3 Trondheim kommune lager innspill til notat fra Trøndelagsrådet som sendes relevante nasjonale myndigheter. Samferdsel Mye bra for Trøndelag i forslaget til statsbudsjett for 2015 ang. de to hovedprioriteringene i regionen; en helhetlig og sammenhengende utbygging av E6 Trondheimsveien innen 2023, og elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Nå må vi ha oppmerksomhet på hva som konkret skal bevilges penger til i statsbudsjettet for Trondheim kommune er opptatt av at E6 Jaktøyen - Sentervegen er en viktig del av stamvegstrekningen sørover, som inngår i Miljøpakken for transport i Trondheim. Det er svært viktig at statlige myndigheter bidrar til at dette prosjektet ikke forsinkes ytterligere (det pågår nå en tidkrevende KS2-prosess) og at statlig medfinansiering følges opp slik at strekningen fullføres i Mange prosjekter skal planlegges men Statsbudsjettet er lite presis når det gjelder beløp til planlegging av de enkelte prosjekter. Trøndelag er samstemmig i at E6 Trondheimsveien og elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen har høyeste prioritet i regionen, men må også starte planprosesser for at E6 Trondheim Steinkjer kommer med i senere NTP. Stort etterslep på vedlikehold av fylkesveiene. Dette er en felles utfordring for alle fylkeskommuner. En viktig årsak er nye forskrifter til tuneller. NTFKs reduksjon i det nye inntektssystemet er på totalt 120 MNOK, hvorav 115 MNOK skyldes reduksjon på veg. Det har mindre hensikt å sende brev til Samferdselsministeren, jf vedtak i AU 17.9, nå som statsbudsjettet er lagt fram. Utkastet til brev til Samferdselsministeren gjøres om til et bakgrunnsnotat til bruk i høring med Transport- og kommunikasjonskomiteen. Notatet tar inn merknader fra Trondheim og Steinkjer kommuner. Tore O Sandvik tar opp etterslep på fylkesveiene i fylkesordførerkollegiet. Fylkesrådmannen i STFK ber om innspill fra de andre fylkeskommunene og samordner en oversikt til fylkesordførerkollegiet. TRAU-sak Møte med styringsgruppen NTP i Ålesund 28. nov. NB: Datoen er fredag (ikke som det stod i møteinnkalling). Tre fra hver fylkeskommune deltar, samt to fra hvert byområde. Tas til orientering. TRAU-sak Strukturreform universitet og høyskole. Innledning v. TK Statlige universiteter og høyskoler fikk våren 2014 beskjed fra Kunnskapsdepartementet (KD) å vurdere hvilke andre universiteter og høyskoler de kan tenke seg å slå seg sammen med. Frist for å svare er (NTNU har fått utsettelse til 4.11 da dette skal styrebehandles ). Regjeringens ambisjon er å legge fram en Stortingsmelding våren 2015.

4 I 2008 foreslo Stjernøutvalget (NOU 3: 2008) at høyskoler og universiteter samles i 8-10 flercampusuniversiteter. KD fulgte opp med å initiere SAK (Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon), og store fusjoner er gjennomført som mellom høyskolene i Oslo, høyskolene i Buskerud og Vestfold og mellom Universitetet i Tromsø og høyskolen i Finnmark. Andre initiativer har feilet, som Innlandsuniversitetet og sonderingene mellom Universitetet i Agder og Høyskolen i Telemark. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la større trykk på arbeidet våren 2014, og døpte samtidig om SAK til SAKS (en ny «S» for «Sammenslåing»). NTNU vurderer tre alternativer: 1.) Videre alene, Sammenslåing/samarbeid regionalt og lokalt, 3.) Sammenslåing/samarbeid nasjonalt. Også forholdet til Sintef del av diskusjonen. HiST foretrekker fusjon med NTNU, eller fortsette alene. Har ikke tro på sammenslåing med HiNT alene. Grunnet signalene fra NTNU og HiST har HiNT sett nordover. HiNT kan fortsette alene (har nok studenter jf kravet). Fra møtet Hvis HiNT går nordover deles Trøndelag ved Gjevingsåsen på området høyere utdanning/forskning. Dette er uheldig. Best at HiNT blir del av NTNU/HiST-løsning. Naturlig for NTNU å tenke nasjonalt og internasjonalt. Men Midt-Norge må også sikre profesjonsutdanninger med kvalitet som imøtekommer behovene i regionalt næringsliv. Hvis institusjoner ikke ønsker sammenslåing, vil regjeringa da slå sammen med tvang? Hva NTNU lander på avgjørende for diskusjonen i Midt-Norge. Skal NTNU ha satellitter på området teknologifag, f. eks i forhold til ingeniørutdanninga på Gjøvik, vil dette kunne tvinge fram delinger av eksisterende høyskoler. Internasjonal trend at kjente universiteter blir en merkevare som kan gi kvalitetsstempel til satellitter lokalisert andre steder, eller som tilbud via internett. Vanskelig å håndtere denne saken politisk ennå. Mest regionalpolitikk i spørsmålet om løsning for HiNT. TRAU-sak Situasjonen for idrettsanlegg i Trøndelag etterslepet på spillemidler. I 1999 fikk man i Sør-Trøndelag 60 % av søknadssummen, nå ligger man på 20 % +. Det betyr at man må vente 3-5 på å få tilsagn om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Nord-Trøndelag har hatt landets største etterslep. Situasjonen var verst i 2008, etter det har det gradvis blitt noe bedre. Spillemidler tildeles etter 3 kriterier: Søknadssum (50 %) Befolkning (25 %) - Anleggsdekning (25 %). I de seinere åra har det vært stor aktivitet på anleggsfronten i de tre midtnorske fylkene, og med det følger også noe ventetid. Mange idrettslag blir nødt til å ta opp lån, mellomfinansiering, i påvente av spillemidler. Vi har enkelte kommuner som forskutterer spillemidler, mens andre bidrar med investeringstilskudd.

5 I Sør-Trøndelag er det politisk vedtak på at Trondheim (pressområde) skal ha minimum 50 % av spillemidlene i fylket. Fra møtet Stor utfordring, og et politisk spørsmål, at så stor andel av finansieringsbyrden legges på idrettslagene. Uheldig at mye tid og ressurser blir brukt på å sikre finansiering av anlegg heller enn på aktiviteter. Vanskeligst i byene. I mindre kommuner bidrar f. eks lokale banker. Det blir stadig større tekniske krav til nye anlegg, noe som gir større kostnader. Frivilligheten er satt under press. TRAU-sak Trøndelagsmøtet Innledning v. prosjektleder Jørn Arve Flått. Tema for Trøndelagsmøtet 2015 er prestasjonskultur. AU fikk forelagt skisse til program i møtet. Fra møtet Mye bra som skjer på landbruk i Trøndelag, og dette kan med fordel løftes i programmet. Bruke andre begreper enn «landbruk» (kan virke kjedelig)? Trøndelag presterer godt forskning og samarbeid mellom næring og offentlige myndigheter/virkemiddelapparat. Landbruket har sterkest produktivitetsvekst av alle næringer. Gir stolthet. Alle de kjente kokkene har de siste årene besøkt Trøndelag og skryter av regionens flotte råvarer. Landbruksnæringa i Trøndelag presterer! Trøndelagsmøtet skal overraske! Fortelle historier om prestasjoner som ikke er fortalt før. Dette kan være enkeltbedrifter eller sektorer. Noen historier kan fortelles på film. Børge Brende må inviteres, og statsministeren. Nobelvinnerne Moser er viktige for regionen. Vil trekke andre ressurspersoner og miljøer hit. Koblinger til viktige tema som aldring/demens, og velferdsteknologi, som ikke minst er viktige for kommunene. Steinkjer gode på velferdsteknologi. Deltar gjerne i panel. Er det for mange politikere i panelet? Pass på at det ikke blir for mye valgkamp. Unngå debatter som gir dårlige vibrasjoner for samholdet i regionen. Folk bør gå fra Trøndelagsmøtet oppløftet og med følelse av identitet og fellesskap i Trøndelag. (NB: samtidig etterspørres debatt om viktige spørsmål må finne balanse). Alle på scenen må være inspirerende å høre på. Skal vi ha en markant innleder? Personer som er sterkere på fag enn karisma kan intervjues. Bra program, men mye idrett? Viktig å få fram andre ting enn ski og fotball det vi skal leve av i Trøndelag nemlig næringslivet. TRAU-sak Trøndelagsrådets plenumsmøte 17. nov. «FoU i Trøndelag». Innledning v. programgruppa Det ble gitt tilslutning til opplegget for møtet.

6 Eventuelt Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) I forslaget til statsbudsjett for 2015 foreslår regjeringen at et SUA-kontor etableres i Bergen. Da står Midt- Norge igjen som den eneste regionen uten et slikt tilbud (kontorer finnes fra før i Oslo, Rogaland og Kirkenes). En arbeidstaker kan måtte vente 6 måneder fra ansettelse til personen er i jobb, mens man i byer med et SUA-kontor kan løse tilsvarende saker på dager. Dagens situasjon uten et SUA-kontor i Trøndelag er til hinder for verdiskaping og vekst i regionen, og slår særlig dårlig ut for kunnskapsinstitusjoner og næringsliv som er avhengig av internasjonal arbeidskraft. NTNU alene viser til et behov for immigrasjon til å være ca 600 nye personer per år, i tillegg til alle som må fornye oppholdet sitt og alle som skal ha med seg familie. SINTEF alene har ansatte fra 70 nasjonaliteter og er helt avhengig av å rekruttere forskere fra hele verden. Næringslivet i regionen har et stort behov for utenlandske arbeidstakere for videre vekst, innenfor f.eks hi-tech næringer og oppdrettsnæringa. Kunnskapsbyen Trondheim er viktig for Norge, og rekruttering av arbeidstakere fra andre land er avgjørende for at Trondheim skal beholde sin posisjon og konkurransekraft. Brev om dette, undertegnet offentlige private aktører i Trondheimsregionen, er sendt Arbeids- og sosialkomiteen. Trøndelagsrådet stiller seg bak ønsket om etablering av et servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Trondheim, og sender brev/uttalelse om dette til relevante nasjonale myndigheter. Odd Inge Mjøen Inge Fornes Fylkesrådmann Sør-Trøndelag fylkeskommune Administrasjonssjef Nord-Trøndelag fylkeskommune

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 10.04.2014 S-sak 29/14 Saksbehandler: Journalnummer: Henning Hanto 2011/1414 FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016 Statusoppdatering 0 Innhold 1 Innledning/Bakgrunn... 2 2 Miljøverndepartementets godkjenningsbrev... 2 3 Statusoppdatering innenfor noen utvalgte temaområder...

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Tema: Samferdsel. Unni Steinsmo SINTEF 60 år. Torbjørn Digernes NTNU 100 år. Kristian Fossheim DKNVS 250 år

Tema: Samferdsel. Unni Steinsmo SINTEF 60 år. Torbjørn Digernes NTNU 100 år. Kristian Fossheim DKNVS 250 år 2 10 Tema: Samferdsel i Torbjørn Digernes NTNU 100 år Unni Steinsmo SINTEF 60 år Kristian Fossheim DKNVS 250 år Opplev landet på Lian Dokk har jo verdens største grupperom, ute! - Kurs og konferanse gjest

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017 1 Inderøy kommune Plan for bredbånd 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 5. Tekniske

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

HOVEDSTYRET Dato: 09.12.2011 kl. 10:00-15:00 Sted: Rica Victoria hotell, Oslo

HOVEDSTYRET Dato: 09.12.2011 kl. 10:00-15:00 Sted: Rica Victoria hotell, Oslo HOVEDSTYRET Dato: 09.12.2011 kl. 10:00-15:00 Sted: Rica Victoria hotell, Oslo Medlemmer som kalles inn til møtet: Halvdan Skard Bjørg Tysdal Moe Gunda Johansen Jørund A. Ruud Solveig Kvidal Ivar Johansen

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE

Detaljer