OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Innhold PS 40/14 Godkjenning av protokoll PS 41/14 Oversendelsesforslag - Familievikarordning i tilknytning til helsestasjonen - Levanger kommune PS 42/14 Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015 PS 43/14 Ny statlig støtteordning for bredbåndutbygging fra 2014 kommunalt tilskudd til utbygging på Ytterøy, Halsan krets og Ekne skolekrets PS 44/14 IL Sverre søker om kommunalt lån til realisering av kunstgressbane på Fabritius PS 45/14 Levanger Ungdomshus - status og framtidig arbeid med ungdomslokaler på Levanger Orienteringer: Orientering fra barnevernet ved barnevernsleder/enhetsleder. Levanger, den 15. mai 2014 Robert Svarva ordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 Innhold PS 40/14 Godkjenning av protokoll... 2 Oversendelsesforslag - Familievikarordning i tilknytning til helsestasjonen - Levanger kommune... 3 Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i Ny statlig støtteordning for bredbåndutbygging fra 2014 kommunalt tilskudd til utbygging på Ytterøy, Halsan krets og Ekne skolekrets IL Sverre søker om kommunalt lån som forskudd til spillemidler til kunstgressbane på Fabritius Levanger Ungdomshus - status og framtidig arbeid med ungdomslokaler på Levanger. 13 PS 40/14 Godkjenning av protokoll Side 2 av 17

3 Levanger kommune Sakspapir Oversendelsesforslag - Familievikarordning i tilknytning til helsestasjonen - Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trude Marian Nøst Arkivref: 2014/ / Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /14 Rådmannens forslag til vedtak: Forslag om å etablere en familievikarordning bør ses i sammenheng med utredning og prioritering av øvrige satsinger i kommende kommunedelplan for helse og omsorg og kommunedelplan for oppvekst. Hjemmel/bakgrunn for saken: K-styret 11/14 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes Familievikar - en modernisert husmorvikar Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: Generelt til behandling av oversendelsesforslag I henhold til Kommunestyrets reglement skal rådmannen legge fram for formannskapet en sak for hvert enkelt oversendelsesforslag. Formannskapet skal ta standpunkt til følgende: A. Realitetsbehandle forslaget. B. Oversende det til en komité for videre behandling. C. Be rådmannen utrede saken og få den til ny behandling. Oversendelsesforslag i kommunestyresak 11/14 I kommunestyremøte ble interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes om «Familievikar - en modernisert husmorvikar» behandlet. Kommunestyret vedtok følgende oversendelsesforslag: Levanger kommune vil arbeide for at familievikarordningen reetableres som et lavterskeltilbud organisert gjennom helsestasjonen. Side 3 av 17

4 I handlingsprogrammet for gjeldende kommunedelplan for oppvekst, vedtatt i 2010, var det ført opp en stilling til tiltaket «Tettere oppfølging av barn og foreldre i heimen, i barnehage og på skole samt utvide tilbudet ved helsestasjon for ungdom helsetjenesten». Stillingen var opprinnelig planlagt innført fra 2012 og ment å bli brukt til dette formålet. I budsjett og økonomiplan i årene etter har kommunestyret ikke funnet rom for tiltaket. Vurdering: Rådmannen mener at slike tiltak må utredes om ses i sammenheng med det totale kommunale tilbudet rettet inn mot barn og familier. Levanger kommune arbeider nå med å utforme en ny kommunedelplan for helse og omsorg og å revidere kommunedelplan for oppvekst. En utredning og vurdering av dette tiltaket hører heime i dette planarbeidet. Side 4 av 17

5 Levanger kommune Sakspapir Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås Arkivref: 2014/ / Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /14 Rådmannens forslag til vedtak: Levanger kommune søker ikke departementet om å få gjennomføre stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i Hjemmel/bakgrunn for saken: Invitasjon fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, datert Evalueringsrapport utarbeidet av Institutt for samfunnsforskning: Stemmerett for 16- åringer. Resultater fra forsøket med senket stemmerettalder ved lokalvalget i 2011 Saksopplysninger: Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer kommunene til å søke om å delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år. Forsøket gjelder kommunestyrevalget Søknadsfrist er satt til 1. juni Forsøket skal prøve ut stemmerett til ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret, og som ellers oppfyller de andre kravene til stemmerett ved kommunevalget, jfr. valgloven 2-2. I forsøket åpnes det ikke for endringer i valgbarhetsalderen, som fortsatt vil være 18 år. Det betyr at en 16-åring ikke vil kunne velges som representant til kommunestyret. Ved kommunestyrevalget i 2011 ble det gjennomført et prøveforsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år i 20 kommuner, samt Longyearbyen. Til sammen fikk ca og 17-åringer anledning til å stemme. Side 5 av 17

6 Et av hovedmålene med forsøket var å finne ut om man fikk opp interessen og kunnskapen om politikk blant unge velgere ved å senke alderen for stemmerett. Forsøket ble evaluert av Institutt for samfunnsforskning sammen med Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen. Resultater fra evalueringen foreligger i egen rapport Stemmerett for 16-åringer redigert av Johannes Bergh (2013). 58 prosent i gruppen av 16- og 17-åringer benyttet seg av stemmeretten. Den generelle valgdeltakelsen blant de ordinære førstegangsvelgerne i forsøkskommunene var 46 prosent, det samme som på landsbasis. Valgdeltakelsen blant alle velgerne i forsøkskommunene var 63 prosent. I landet var deltakelsen 65 prosent. 16- og 17- åringenes stemmegivning skilte seg ikke i nevneverdig grad fra andre velgere når det gjaldt hvilke parti de stemte på. av partiene kunne hente ut noen særlig gevinst av redusert stemmerettsalder. Departementet ønsker å gjenta og utvide forsøket i 2015 for å ha et bredere erfaringsgrunnlag. Det velges ut ca. 20 kommuner til å delta i forsøket. Ved utvelgelse av kommuner som skal delta vil det bli lagt vekt på følgende: Det tas sikte på at ca. halvparten av de kommunene som skal delta, vil velges fra de kommunene som deltok ved forsøket i Det tas sikte på at både store, mellomstore og små kommuner skal delta. Det legges vekt på geografisk spredning slik at alle landsdeler er representert. Variasjon i den politiske sammensetningen av kommunestyret, dvs at man bør ha en spredning av kommuner etter politisk farge. Her vil man ta utgangspunkt i ordførerens parti. Variasjon i alderssammensetningen i kommunen, målt i andelen befolkningen i kommunen som er under 30 år. Det er viktig at kommunen i sin søknad opplyser om forhold knyttet til disse kriteriene. Det vil være til hjelp når departementet skal ta stilling til hvilke kommuner som skal delta. I vurderingen av hvilke kommuner som skal velges ut, vil departementet også se på begrunnelse og motiv for å delta. Levanger kommune behandlet tilsvarende sak i 2008, hvor formannskapet etter anbefaling fra ungdomsrådet gikk imot å søke om deltakelse i forsøket med stemmerett for 16-åringer ved valget Vurdering: Rådmannen kan ikke se at det har kommet til vesentlige nye momenter, som tilsier at vi denne gangen bør søke. Rådmannen vil foreslå at Levanger kommune ikke søker om deltakelse i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i Side 6 av 17

7 Levanger kommune Sakspapir Ny statlig støtteordning for bredbåndutbygging fra 2014 kommunalt tilskudd til utbygging på Ytterøy, Halsan krets og Ekne skolekrets. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Roar Eriksen Arkivref: 2014/ / Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /14 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Ny statlig støtteordning for bredbåndutbygging tas til etterretning. 2. Utbygging av bredbånd på Ytterøy støttes med kr ,-, Halsan gis et kommunalt tilskudd på kr ,- og Ekne kr ,-. Totalt kr ,- som belastes disposisjonsfondet. Hjemmel/bakgrunn for saken: Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: Fra 2014 er det innført ny statlig støtteordning for utbygging av bredbånd i ikke kommersielle områder. Målet med ordninga er å bidra til at alle husstander får tilbud om bredbånd med grunnleggende god kvalitet. Hva som blir oppfattet som «bredbånd med grunnleggende god kvalitet» vil endre seg parallelt med den teknologiske utviklinga, nye tjenestetilbud og brukerbehov. Det brukes ulike teknologier til å levere «bredbånd med grunnleggende god kvalitet», for eksempel ADSL-teknologi, kabel-tv og mobil 3Gteknologi. Nye tjenester og brukerbehov gjør det også naturlig å revurdere tidligere definisjoner og kapasitetsbehov. Post og teletilsynet har til oppgave å definere hva en legger i begrepet «bredbånd med grunnleggende god kvalitet» for denne tilskuddsordninga. Bredbåndstilbud med mindre enn 4 Mbit/s fart på nedlastinga blir ikke regnet for å oppfylle krav til «bredbånd av grunnleggende god kvalitet». Tilskuddsordningen vil være søkerbasert og erstatter tidligere ordning med rammetildeling fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) til fylkeskommunen. Kommune eller fylkeskommune må nå stå som søker, i Nord Trøndelag er det kommunene som skal stå som søker til statlige midler. Tidligere arbeider med utbygging Side 7 av 17

8 av bredbånd i ikke kommersielle strøk er utført av NTE, omtalt som bygdefiber. Dette har fungert utmerket og i perioden er det bygd ut fiber til 3000 husstander (ca personer) i Nord Trøndelag. Slik denne utbygginga er praktisert er det ikke i henhold til lov om offentlig anskaffelser og alle prosjekter skal nå håndteres etter anbudsreglene. Post og teletilsynet fordeler midlene, og søknad sendes via fylkeskommunen som prioriterer prosjekter internt i fylket. Søknadsfrist for innsending av søknader er satt til 6. juni. Som oppdragsgiver/søker vil kommunen bl.a. ha ansvaret for: - Definere utbyggingsområde (sammen med innbyggere på det aktuelle området) - Utlegging til offentlig ettersyn i 1 mnd. for innspill (lagt ut på LK s hjemmeside med frist ). - Prosjektutvikling og planlegging - Finansiering og annen tilrettelegging på oppdragsgivers side. - Søknad om statstilskudd med prosjektinformasjon. - Utarbeide anbudsdokumenter med oppdragsbeskrivelse, kravspesifikasjon og kontraktsvilkår. - Gjennomføring av anbudskonkurranse, valg av utbygger(e), evt. justering av prosjektets omfang og kontraktsinngåelse. - Oppfølging av utbygger fram til leveranse er fullført. - Oppfølging av evt. partnere på oppdragsgivers side. - Rapportering til PT (post og teletilsynet) Det er en stor og tung jobb som er pålagt kommunene med en kort tidsfrist og økte kostnader. Kunnskapen på teknologiske løsninger og økonomiske realiteter rundt slike prosjekter er også relativt beskjeden i kommunen. For planlegging og utarbeidelse av anbudsdokumenter må det derfor leies inn konsulent på fagfeltet med påfølgende kostnader som det i dag ikke er dekning på i budsjettet. Ved en eventuell tildeling av midler på søknadene vil rådmannen komme tilbake til en budsjettmessig konsekvens på planarbeidet. I kunngjøringa, som ble lagt ut på kommunens hjemmeside , skal det angis områder som er tenkt utbygd, for Levanger kommunes del er det 4 områder som er aktuelle; Ytterøy, Halsan, Åsen mot Hoklingen og Ekne. Ytterøy, Halsan og Ekne er kommet lengst i arbeidet og det er disse som er aktuelle for søknad om tilskudd i denne runden. Ekne har ikke angitt et eksakt antall abonnenter, men angitt ca. 350 husstander i skolekretsen. Som en tommelfingerregel kan det regnes 80 % av husstandene som aktuelle, dvs 280 abonnenter. De omtalte områdene blir ikke regnet for å oppfylle krav til «bredbånd av grunnleggende god kvalitet». Som vedlegg til søknaden til PT skal det ligge ved vedtak om offentlig støtte til prosjektene. Av den grunn må denne saken om tilskudd fra kommunen behandles før prosjektene godkjennes og eventuelt innvilges statlig støtte. Ytterøy vil få 270 abonnenter med et foreløpig kostnadsoverslag på ca. kr. 13,5 mill. for utbyggingen. Halsan vil ha ca. 120 abonnenter med et kostnadsoverslag på ca. kr. 5,5 6,0 mill. for hele utbyggingen og Ekne med en kostnad på ca. kr mill. for et anslag på 280 abonnenter. Egenandelen vil bli et sted mellom pr. abonnent. Forutsetningen for denne egenandelen blir at det gis tilskudd i samme størrelsesorden som fylkeskommunen og NTE Marked har gitt i tidligere bygdefiberprosjekt. Side 8 av 17

9 For tilsvarende prosjekter som er gjennomført tidligere er det fra kommunens side gitt et tilskudd på kr ,- pr. abonnent, jfr. tilskudd til Øvre Skogn. Tilskuddet til Halsan, Ytterøy og Ekne bør da ligge i samme størrelsesorden. Vurdering: Den nye statlige støtteordningen for bredbåndsutbygging tas til etterretning. Ut fra tidligere tilskudd som er gitt fra kommunen til tilsvarende utbygginger vil rådmannen anbefale at Halsan, Ytterøy og Ekne gis et tilskudd på kr pr abonnent. Det betyr at utbygging av bredbånd i Halsan gis et samlet tilskudd på kr ,-, Ytterøy et samlet tilskudd på kr ,- og Ekne et tilskudd på kr ,-. Alle disse prosjektene blir ikke regnet for å oppfylle krav til «bredbånd av grunnleggende god kvalitet». IKT-enheten har også bekreftet at Levanger kommune har behov for fiberforbindelse til offentlige institusjoner på Ekne og Ytterøy. Ved en endring i antall abonnenter vil beløpet justeres tilsvarende. Tilskuddet på totalt kr ,- dekkes over disposisjonsfondet. Side 9 av 17

10 Levanger kommune Sakspapir IL Sverre søker om kommunalt lån som forskudd til spillemidler til kunstgressbane på Fabritius Saksbehandler: E-post: Tlf.: Kjersti Nordberg Arkivref: 2014/ / Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /14 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til vedtak: IL Sverre innvilges et lån på til 1 % rente over gjennomsnittlig kommunal rente, som forskudd på spillemidler. Lånet betales tilbake i sin helhet når spillemidlene mottas. Hjemmel/bakgrunn for saken: Vedlegg: 1 Søknad fra IL Sverre fotball 2 Kostnadsoverslag Fabritius Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: IL Sverre Fotball har i e-post sendt 12. mai 2014, søkt kommunen om lån som forskuttering av spillemidler for å realisere en 7er kunstgressbane på Fabritius. Det vises til vedlagt søknad fra IL Sverre Fotball med oppdatert kostnadsoverslag. Økonomi: IL Sverre har det siste året jobbet hardt for å realisere en kunstgressbane på Fabritius. Planene for kunstgressbanen er idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent av Levanger kommune og spillemiddelsøknaden er godkjent av Fylkeskommunen. Anlegget har et totalt kostnadsoverslag på kr , noe som gir en godkjent søknadssum på spillemidler kr Side 10 av 17

11 Anlegget planlegges finansiert på følgende måte: Nr. Post Beløp 1 Søknadssum Egenkapital Kommunalt tilskudd 4 Fylkeskommunalt tilskudd 5 Lån 6 Dugnad Gaver/rabatter 8 Andre tilskudd 9 Privat tilskudd 10 Tidligere spillemidler 11 Sum Levanger kommune Formannskapet Sakliste Behovsvurdering IL Sverre Fotball: Behovsberegning gjennomført av fotballforbundet viser at anleggenes kapasitet i forhold til antall lag er sprengt. Dagens anlegg har en total kapasitet på timer/år, og udekket timebehov i 2012 ble beregnet til timer/år. IL Sverre Fotball har i dag anslagsvis 600 medlemmer fordelt på 57 lag, hvorav 9 11erlag, 15 7erlag og 32 5erlag. Dette er flere lag enn behovsberegningen fra fotballforbundet var basert på i 2012, og udekket timebehov er derfor høyere enn beregningen tilsier. IL Sverre er derfor nå i gang med flere prosjekter for å imøtekomme dette behovet, og for å tilrettelegge bedre for den store aktiviteten som er i klubben. Nærmeste kunstgressbane per dags dato ligger på Moan. Fabritius ligger i et befolkningstungt og sentrumsnært område, og vil derfor være en god plassering av en 7er kunstgressbane. Tidligere lignende saker: Søknad fra Frol IL om lån for oppføring av skihytte i anlegget Frolfjellet skisenter, ble innvilget med et lån på inntil kr til 1 % over gjennomsnittlig kommunal rente (Sak 5/13 - Levanger kommunestyre ). Søknad fra Skogn IL om kommunal støtte til realisering av kunstgressbane på Reemyra, ble innvilget med et lån på kr til 3 % rente, som forskudd på spillemidler (Sak 74/11 - Levanger kommunestyre ). Vurdering: I gjeldende Idrettspolitisk plan understrekes det at: Alle innbyggerne i Levanger kommune skal ha tilgang til tidsriktige og innbydende anlegg for variert fysisk aktivitet i hele kommunen og at kommunen skal Legge til rette for at ulike anlegg blir tilgjengelige for uorganisert fysisk aktivitet. For å nå dette målet er kommunen helt avhengig av frivillige lag og foreninger. Idrettslag som IL Sverre representerer en del av frivilligheten hvor aktiviteten er avhengig av kostnadskrevende anlegg. Oppgradering av dagens grusbane på Fabritius til et nytt og funksjonelt kunstgressanlegg, vil være positivt både for IL Sverre og befolkningen ellers i området. Fabritius er et sentrumsnært område og blir attraktivt for barn og unge som bor i området. Stor aktivitet på kommunens eksiterende kunstgressanlegg viser en positiv sammenheng mellom kunstgress og økt uorganisert fysisk aktivitet. Dette er med og Side 11 av 17

12 understreker viktigheten av at det finnes lokale kunstgressbaner, som ligger i nærheten av der barna bor. Dette er også i tråd med det fotballforbundet og Trøndelag Fotballkrets jobber for. På bakgrunn av tidligere lignende saker, innvilges IL Sverres søknad om lån som forskudd på spillemidler. Rådmannen vurderer det derfor slik at IL Sverre innvilges et lån på kr med 1 % rente over gjennomsnittlig kommunal rente, som forskudd på spillemidler. Lånet betales tilbake i sin helhet når spillemidlene mottas. Side 12 av 17

13 Levanger kommune Sakspapir Levanger Ungdomshus - status og framtidig arbeid med ungdomslokaler på Levanger Saksbehandler: E-post: Tlf.: Odd S Håpnes Arkivref: 2008/ /614 Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Levanger /14 Levanger formannskap /14 Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger Utdelt/utsendt i møte: Uttalelse vedr Ungdomshuset fra SLT-koordinatorforum, e-post med vedlegg datert Forslag i møte: Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende omforente forslag til vedtak: 1. Levanger ungdomshus fortsetter i Gjensidigebygget inntil nye lokaler foreligger. 2. Driftskomiteen viser til sitt vedtak i sak 12/14, og ber om en utredning knyttet opp mot egnede lokaler samtidig som virksomheten vurderes i et mer samlet og helhetlig oppvekstperspektiv. Driftskomiteen ønsker at ungdom deltar i utredningsarbeidet. 3. Driftskomiteen vurderer Levanger-Avisas hus som svært interessant i denne sammenheng. Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende forslag til innstilling til formannskapet: Resterende husleiekostnader for ungdomshuset i Gjensidigebygget fra 1. juli 2014 dekkes ut året. Avstemning: Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og Johansens forslag til vedtak, ble Johansens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Johansens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. VEDTAK: 1. Levanger ungdomshus fortsetter i Gjensidigebygget inntil nye lokaler foreligger. 2. Driftskomiteen viser til sitt vedtak i sak 12/14, og ber om en utredning knyttet opp mot egnede lokaler samtidig som virksomheten vurderes i et mer samlet og helhetlig oppvekstperspektiv. Driftskomiteen ønsker at ungdom deltar i utredningsarbeidet. 3. Driftskomiteen vurderer Levanger-Avisas hus som svært interessant i denne sammenheng. Side 13 av 17

14 INNSTILLING til formannskapet: Resterende husleiekostnader for ungdomshuset i Gjensidigebygget fra 1. juli 2014 dekkes ut året. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Levanger Ungdomshus legger ned virksomheten i sin nåværende form 1. juli Det settes i gang en snarlig utredning av framtidig ungdomshus i Levanger med tanke på stedsvalg, innhold og organisering. Det forutsettes at ungdom deltar i dette arbeidet. Hjemmel/bakgrunn for saken: Innmeldt sak 12/14 fra Driftskomiteen i møte 9.april 2014 med følgende vedtak: Driftskomiteen ønsker at det til neste møte den opprettes en sak som forbereder for politisk behandling omkring framtidig drift av ungdomshuset Levanger herunder også alternative løsninger for plassering av ungdomshuset. Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: Bakgrunn og status Levanger Ungdomshus er et kommunalt fritidstilbud for ungdom mellom 13 og 20 år og benyttes av ungdommer fra hele kommunen. Tilbudet er rusfritt, samt politisk og religiøst uavhengig. Det er to ukentlige åpningskvelder med ca 15 til 60 besøkende på vanlige klubbkvelder de siste to årene. For noen ungdommer er Ungdomshuset det eneste fritidstilbudet de deltar på og det blir dermed en svært viktig arena for å møte andre ungdommer og trygge og tydelige voksne. Ungdomshuset har siden 2004 leid lokaler i kjelleren i Gjensidigegården, Jernbanegt Lokalene ble ledige da biblioteket flyttet i egen bygning i Første året ble ungdomshuset drevet fram som en prøveordning, mye takket være en initiativrik, dyktig og tydelig ungdomsmedarbeider. Fra ble ungdomshuset drevet som et prosjekt. Siden 2007 har Levanger Ungdomshus vært etablert som en politisk vedtatt fast ordning. Fra 2007 ble ressursen fordelt mellom to ungdomsledere i 50% stilling hver. Dette har fungert som en god løsning. Disse har drevet huset i nært samarbeid med et husråd på 5-10 ungdommer. Husrådet sin oppgave er å være med på å ta beslutninger som angår drifta og utviklinga av ungdomshuset, samt hjelpe til med daglig drift. Nytt husråd dannes hver høst. Kirkegt 66 huset ungdomshus i perioden 1988 til I fem år var Levanger uten offentlig ungdomsklubbtilbud i sentrum. Det har vært fire ungdomsklubber i kommunen for øvrig: Ekne, Skogn, Åsen og Momarka. Det har vært noe klubbaktivitet i Åsen, Ekne og på Skogn de siste årene. På Solhaug i Åsen drives det i privat regi støttet av kommunen - et meget omfattende kultur- og fritidsarbeid for og med ungdom. Side 14 av 17

15 Innhold og omfang ved Ungdomshuset: Ungdomshuset tilbyr varierte aktiviteter på klubbkveldene: Ulike brettspill, tilgang på filmrom, Playstation, internett, biljard, air hockey, bordtennis, fotballspill mm. Det er kioskdrift og ungdommene har mulighet til å kjøpe seg enkel mat. Med jevne mellomrom er det større arrangement -konserter, diskotek, LAN, felles kveldsmat mv. Fra 2014 er det etablert en innendørs skateboardrampe som har blitt populær, og som også brukes to økter i uka utenom vanlig åpningstid i samarbeid med skateklubben. Ungdomshuset er en sosial møteplass og mange kommer for å treffe andre ungdommer, og mange setter pris på positiv voksenkontakt. Ungdomshuset blir også flere kvelder i uken benyttet som øvingslokale for lokale ungdomsband. Det har også vært et samarbeid med TOTOM, som har benyttet ungdomshuset med scene til konserter og hyggekvelder ved flere anledninger. I tillegg arrangeres ulike utflukter i helgene -for eksempel hytteturer, skiturer mv. Kriminalitetsomsorg i frihet har hatt Ungdomshuset som praksissted, Levanger vgs. benytter Ungdomshuset som utplasserings- og praksissted. Siden 2011 har Levanger Ungdomshus hatt lærlinger. Det har også vært et samarbeid med HiNT om praksis for studenter. Samarbeidet med eier av Gjensidigegården har hele tiden vært meget bra. Finansiering: Halvparten av finansieringen kom fra tildeling fra Opptrappingsplanmidler for psykisk helsearbeid. Dette synliggjør Ungdomshusets forebyggende karakter, det ble ansett som en viktig, fri arena for og med ungdom der god voksenkontakt er sterkt vektlagt. I hele perioden har Ungdomshuset vært forankret i kulturenheten og de ansatte deltar i faste fagmøter på enheten. Det har hele tiden vært god dialog med andre instanser i kommunen som driver med ungdomsarbeid, også forebyggende ungdomsarbeid. Arbeidet på huset har underveis blitt drøftet med SLTkoordinator og i SLT sin koordineringsgruppe. Nasjonalt har ungdomshusvirksomhet blitt tillagt større vekt det siste året: NOU 2013:4 Kulturutredningen (Engerutvalget), tar til orde for å styrke ungdomshusvirksomheten i kommunene, både i et forebyggingsperspektiv og som kulturtilbud for ungdom. Utredningen omtaler ungdomshus/ungdomsklubber sammen med bibliotekene og kulturskolene - som den kulturelle grunnmuren i kommunene i åra framover. Videre arbeid 5-årskontrakten med huseierne ved Gjensidigegården gikk ut Å gå inn på en ny femårsperiode i leide lokaler, ble ikke vurdert å være en fornuftig løsning og det ble i desember 2013 forhandlet fram en 6-månederskontrakt fra 1. jan 2014, med muligheter for videre leie i 6-månedersbolker. Dette ble begrunnet i flere forhold: økonomisk nedskjæring med behov for innsparing budsjett Husleie pluss strøm utgjør ca pr år og Ungdomshuset måtte ta sin del av de pålagte nedskjæringene på kulturenheten på Ungdomshuset skal spare på budsjettet for ønske om i større grad å benytte egne lokaler for kommunal virksomhet for å redusere kostnadene på driftssida. geografisk plassering - tilbakemeldinger fra ulike miljø (bla Politiet) påpeker at dagens Ungdomshus ikke har en ideell plassering. Det er flere uopplyste bakgårder i nærområdet der det fra 2012 og framover periodevis vært en uheldig Side 15 av 17

16 sammenstimling av ungdom som ikke nødvendigvis har hatt tilknytning til Levanger Ungdomshus, men som utad blir knyttet til Ungdomshusets virksomhet og renomme. ønsket om å tilby ungdom lokaler med nærhet til annen kulturvirksomhet bla med erfaring fra kommuner som har lokalisert ungdomshus i tilknytning til kino, bibliotek, kultursal, kulturskole mv. Dette for å gi et bredere tilbud og for å tiltrekke seg et større mangfold av ungdomsgrupper og ulike ungdomskulturer. I første omgang ble kjelleren i Festiviteten vurdert som det mest aktuelle stedet for ungdomsklubbvirksomhet. Underforstått med betydelig mindre areal enn i dag og med mindre mulighet til å sette sitt preg på lokalene. Bakgrunnen for forslaget var i tillegg til å benytte egne lokaler, å styrke virksomheten på Festiviteten, til tross for at det allerede er trangt om plassen. Det er også vurdert muligheten for å kjøpe Levangeravisabygget som en ny arena for ungdomsklubbvirksomhet. Dette ville innfri nærhet til andre kulturaktiviteter både på Festiviteten, Kulturskolen og Levanger Stadion. Det er videre vurdert deling av lokaler med annen virksomhet i Kirkegt 11, bla i tilknytning til Kulturskolens lokaler, men det er allerede omfattende, fast bruk av disse. Etter en samlet vurdering, både ut fra erfaringer fra ungdomshusvirksomheten i Kinokjelleren på Verdal, faglige innspill fra ungdomslederne ved Levanger Ungdomshus og SLT-koordinator, betraktes fast ungdomsklubbvirksomhet i Festivitetenkjelleren som en mindre heldig løsning. Det vil være behov for å finne midlertidige løsninger for fritidstilbud for ungdom. Det er videre avklart at det er ikke aktuelt for kommunen å kjøpe Levangeravisabygget i dagens økonomiske situasjon. Leieavtalen med eierne av Gjensidigebygget, er oppsagt ut fra en samlet vurdering og Levanger Ungdomshus avvikles i sin nåværende form pr 1. junli Det er behov for noe mer tid og et mer grundig arbeid for å vurdere arena, innhold i og organisering av framtidig ungdomshusvirksomhet på Levanger. Til orientering opplyses at Verdal kommune arbeider med muligheten for å få ungdomsklubbvirksomheten opp fra Kinokjelleren og inn i egne, mer egnede lokaler. Vurdering: Levanger ungdomshus er et viktig ungdomstiltak, både som sosial arena og som kvalifiseringsarena for ungdom fra hele kommunen. Tiltaket gir et bredt tilbud med aktiviteter som i liten grad ellers tilbys av det offentlige eller frivilligheten. For noen ungdommer er Ungdomshuset det eneste organiserte tilbudet de benytter. I et forebyggingsperspektiv tilbyr Ungdomshuset aktivitet som ikke dekkes av andre offentlige eller frivillige tilbud. Ut fra kommunens økonomiske situasjon, er det nødvendig å vurdere ungdomshusvirksomhet knyttet opp mot egne lokaler samtidig som virksomheten vurderes i et mer samlet og helhetlig oppvekstperspektiv. Dermed avvikles Levanger Ungdomshus i nåværende form i nåværende lokaler innen 1. juli 2014 Nasjonalt har det den siste tida kommet føringer som forsterker ungdomshus/ungdomsklubber sin samfunnsbetydning. Dette er nedfelt i NOU 2013:4 Kulturutredningen (Engerutvalget) vedtatt av et enstemmig Storting i Side 16 av 17

17 Det er behov for mer tid og arbeid for å vurdere videre Ungdomshusvirksomhet. Kulturenheten tar ansvar for eventuelle midlertidige løsninger med base på Festiviteten eller i andre mer egnede lokaler. Rådmannen anbefaler at det settes i gang en snarlig utredning av framtidig ungdomshus i Levanger med tanke på stedsvalg, innhold og organisering. Det forutsettes at ungdom deltar i dette arbeidet. Side 17 av 17

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 15:00

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Namdalseid ungdomsråd

Namdalseid ungdomsråd Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 29.04.2014 Tidspunkt: 18:15 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Valstyret Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.06.2014 Tid: 14:00 (etter formannskapsmøtet) Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding,

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/224-3 Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/224-3 Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Det kongelige Kommunal og Moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/224-3 Roger Andersen,

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.09.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Ved utvelgelse av kommuner som får delta i forsøket vil kommunens begrunnelse og motiv for å delta bli vektlagt.

Ved utvelgelse av kommuner som får delta i forsøket vil kommunens begrunnelse og motiv for å delta bli vektlagt. BEBY /14 Bergen bystyre Invitasjon fra Kommunal - og moderniseringsdepartementet til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015 ELSO ESARK-0212-201410785-2

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ungdomsrådet Værnes, Rådhuset Dato: 12.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no eller

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: 1119 (v/kommunestyrsalen), Levanger Rådhus Dato: 07.09.2011 Tid: 13:00 (Etter administrasjonsutvalgets møte) Faste medlemmer er med

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.10.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Godkjenning av protokoll Budsjett Levanger kommune

Godkjenning av protokoll Budsjett Levanger kommune Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 23.11.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato:

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 20.06.2017 Tid: 12:00 Faste medlemmer er med dette

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Levanger Rådhus, formannskapssalen Dato: 04.11.2011 Tid: 13:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Saksnr Innhold PS 2/11 Søknad til Arbeids og velferdsdirektoratet - "ufrivillig deltid " PS 3/11 Prosjektsøknad - "Saman om ein betre kommune"

Saksnr Innhold PS 2/11 Søknad til Arbeids og velferdsdirektoratet - ufrivillig deltid  PS 3/11 Prosjektsøknad - Saman om ein betre kommune Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: 1119 (v/kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 07.09.2011 Tid: 13:00 (Før formannskapets møte) Faste medlemmer er med

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Levanger ungdomsskole Dato: 23.09.2015 Tid: 14:00 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva Ordfører

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av saken,

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

TIDSPLAN: 10.00 10.20 Oppmøte ved rådhuset. Kjøre til Ekne med buss 20 min 10.20 10.50 Befaring Ekne Barnehage (Ikke vært der før.

TIDSPLAN: 10.00 10.20 Oppmøte ved rådhuset. Kjøre til Ekne med buss 20 min 10.20 10.50 Befaring Ekne Barnehage (Ikke vært der før. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Befaring oppmøte for felles transport utenfor rådhusets hovedinngang kl. 10.00 Merk oppmøtested og tidspunkt! Dato: 15.10.2014

Detaljer

Orienteringer: Orientering/drøfting av formannskapets arbeidsform framover. Arbeidet med budsjett og økonomiplan v/rådmannen.

Orienteringer: Orientering/drøfting av formannskapets arbeidsform framover. Arbeidet med budsjett og økonomiplan v/rådmannen. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 05.10.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.02.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1119, Levanger Rådhus Dato: 13.02.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Komité Mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.02.2012

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for psykisk helse 2007-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2006/8481 - /G70 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1045 (kantina), Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1045 (kantina), Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1045 (kantina), Levanger rådhus Dato: 11.10.2017 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet. Den som har

Detaljer

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1119, Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1119, Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1119, Levanger rådhus Dato: 16.11.2016 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapsalen, Levanger Rådhus Dato: 18.01.2006 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: Innherred samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.10.2005 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Saksopplysninger: Bakgrunn I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2010, vedtok kommunestyret følgende:

Saksopplysninger: Bakgrunn I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2010, vedtok kommunestyret følgende: KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 01.06.2010 060/10 OVA Kommunestyret 17.06.2010 080/10 OVA Saksansv.: Oddbjørn Vassli Arkiv:K2-C11 : Arkivsaknr.: 10/1079

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 12.01.2011 Tid: 13:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 13:05 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Orienteringer: Organisering av ny interkommunal legevakt v/daglig leder Peter Daniel Aune og enhetsleder institusjonstjenester LK Jørgen Worum.

Orienteringer: Organisering av ny interkommunal legevakt v/daglig leder Peter Daniel Aune og enhetsleder institusjonstjenester LK Jørgen Worum. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: møterom 1119, Levanger rådhus Dato: 15.03.2017 Tid: 13:00 Oppmøte ved Kombinasjonsbygget legevakt for omvisning. 14:00 DK-møtet

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Valgstyret 06.05.2014 14/71 Bystyret 07.05.2014

Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Valgstyret 06.05.2014 14/71 Bystyret 07.05.2014 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2014 25395/2014 2014/2041 010 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Valgstyret 06.05.2014 14/71 Bystyret 07.05.2014 Stemmerett for 16-åringer - forsøk

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.12.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler

Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler Notat med begrunnelse på retningslinjene for forskuttering av spillemidler Under kommenteres og begrunnes hvert enkelt punkt, med bakgrunn i høringsuttalelsen fra Levanger idrettsråd. Rådmannens kommentar

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 04.11.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Verdal kommune Samlet saksframstilling

Verdal kommune Samlet saksframstilling Verdal kommune Samlet saksframstilling Plan for psykisk helse 2007-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2006/8481 - /G70 Saksordfører:

Detaljer

Invitasjon til Eldrerådskurs, januar 2017, Nestor utvikling - deltakelse fra Levanger seniorråd

Invitasjon til Eldrerådskurs, januar 2017, Nestor utvikling - deltakelse fra Levanger seniorråd Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger seniorråd Møtested: Formannskapssalen, 3. etg., Levanger rådhus Dato: 22.11.2017 Tid: 09:30 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Før møtet ble det gitt en orientering og omvisning ved Helsestasjon Rus v/prosjektleder Heidi Hammer.

Før møtet ble det gitt en orientering og omvisning ved Helsestasjon Rus v/prosjektleder Heidi Hammer. Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Dagsverket og rom 1119 i Rådhuset Dato: 09.05.2012 Tid: 15:15 16.47 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 17:00

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 17:00 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119, Levanger Rådhus Dato: 19.02.2014 Tid: 13:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Anker Johansen

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Formannskapets

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 11.06.2008 Tid: 14:00 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 09:00 Evt forfall,

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.02.2011 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.04.2017 Tid: 19:00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 13.11.2013 Tid: 14:50 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: 09.04.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 25.08.2010 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF Hans Arne Aalberg Medlem FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF Hans Arne Aalberg Medlem FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: SMISO Dato: 06.03.2013 Tid: 13:00 14:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva Ordfører DNA-KRF Hans

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn.

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn. Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.08.2017 038/17 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 17/974 17/7261 144, &30 Gunvor Elene Thorsrud Kommunal plan for

Detaljer

Valg av ny nestleder til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger. Levanger, den 31. oktober Jorunn Skogstad Leder Sign.

Valg av ny nestleder til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger. Levanger, den 31. oktober Jorunn Skogstad Leder Sign. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 06.11.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 18.04.2007 Tid: 13:00 14:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset Blåsalen Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt Svein Inge Johansen, telefon 75 59 35 55, e- post: svein.inge.johansen@bodo.kommune.no

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2008 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Innhold PS 26/12 Godkjenning av protokoll fra møte Budsjett 2013 og Økonomiplan Levanger kommune Møteplan Eldres råd

Innhold PS 26/12 Godkjenning av protokoll fra møte Budsjett 2013 og Økonomiplan Levanger kommune Møteplan Eldres råd Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Rom 2040, 2. etg. Rådhuset Dato: 12.12.2012 Tid: 10:00 NB! Merk møtested Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 (før formannskapets møte)

Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 (før formannskapets møte) Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 08.02.2017 Tid: 13:00 (før formannskapets møte) Faste medlemmer er med dette kalt

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger Arkivsak. Nr.: 2017/1409-1 Saksbehandler: Kåre Bjerkan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Kommunestyret Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 18.09.2013 Tid: 13:00 15:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2007 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Oppmøte ved Utstyrsbua kl , i Leva-Fro AS sine lokaler for omvisning og orientering: Bakgrunn og status. Levanger, den. 11.

Oppmøte ved Utstyrsbua kl , i Leva-Fro AS sine lokaler for omvisning og orientering: Bakgrunn og status. Levanger, den. 11. Levanger kommune Møteinnkalling Rev. 12.01.17, kl. 13 Lagt til FO 1/17 Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1119, Levanger rådhus Dato: 18.01.2017 Tid: 13:00 OPPMØTE Utstyrsbua for omvisning

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingrid Olga Hallan MEDL AP/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingrid Olga Hallan MEDL AP/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 31.08.2016 Tid: 14:20 14:50 (Etter administrasjonsutvalgets møte) Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.03.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte:

Administrasjonsutvalgets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.06.2007

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus kl

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus 26.08.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.02.2011 Tid: Kl 14.00 (i forlengelsen av formannskapsmøtet) Medlemmene innkalles med

Detaljer

Utvalg: Levanger seniorråd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Levanger seniorråd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger seniorråd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 25.05.2016 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Justering av Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Berit Hakkebo berit.hakkebo@innherred-samkommune.no 74048222 Arkivref: 2009/9127

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg Medlem FRP. Andreas Jenssen Hjelmstad H

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg Medlem FRP. Andreas Jenssen Hjelmstad H Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 06.05.2015 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Driftsavtaler fysioterapi lokalisert til Leklemsåsen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2008/5616 - /G27 Saksordfører:

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, Svein

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: styre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 10.10.2007 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 23.08.2006 Tid: 15:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jostein Trøite MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jostein Trøite MEDL SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.11.2010 Tid: 13:00-14:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 18.04.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana kommune Kommunestyret 10.04.2014 Statsråden Kommunene Deres ref Vår ref Dato 14/3153 1 24.03.2014 Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i

Detaljer

ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte. Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: Saksbehandler Stein Endre Haartveit

ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte. Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: Saksbehandler Stein Endre Haartveit ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: 201307818-3 Saksbehandler Stein Endre Haartveit Saksgang Møtedato Oppvekststyret 29.10.2013 Kulturstyret 30.10.2013 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 04.02.2009 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 24.11.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR OPPVEKST

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR OPPVEKST KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR OPPVEKST Møtedato: 29.10.2009 Møtested: Lia barnehage Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Magnar Reberg Varaordfører AP/SP/KRF Ina Helen Kollerud Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Magnar Reberg Varaordfører AP/SP/KRF Ina Helen Kollerud Medlem Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 30.11.2016 Tid: 13:00 14:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Magnar

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Wenche Westrum Sundal NESTL DNA/SP/KRF Kai Lennert Johansen MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Wenche Westrum Sundal NESTL DNA/SP/KRF Kai Lennert Johansen MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: LevaFro Dato: 11.06.2014 Tid: 13:00 16:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Anker Johansen Leder DNA/SP/KRF

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 31.01.2012 Tidspunkt: 11:30 15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/39-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 614 24.04.2014

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/39-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 614 24.04.2014 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/39-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 614 24.04.2014

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Evaluering av kulturområdet Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/01632-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.05.2015 Ås eldreråd 19.05.2015 Administrasjonsutvalget

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 020/10 Forvaltningsrevisjonsrapport nr /2010 Spesialundervisning i grunnskolen

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 020/10 Forvaltningsrevisjonsrapport nr /2010 Spesialundervisning i grunnskolen NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 23. november 2010 TID: Kl 11.30 (Mrk. tida!) STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer