7. Satser for gebyr og egenbetalinger for 2015 vedtas i samsvar med dokumentets kap. 13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7. Satser for gebyr og egenbetalinger for 2015 vedtas i samsvar med dokumentets kap. 13."

Transkript

1 Arkivsaksnr.: 14/ Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 Hjemmel: Kommuneloven, Plan og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Handlingsprogram vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor om årsbudsjett og økonomiplan. Målsettinger, strategier og tiltaksplaner i kommunedelplanene oppdateres administrativt i tråd med dette. 2. Økonomiplan vedtas i tråd med tabellene i kap i vedlagte dokument, med endringene i budsjett 2015 som omtalt nedenfor og følgende endringer i 2016 som følge av innarbeidelsen av Frøystadtunet: a. Økte utgifter på funksjon 870 med kroner. b. Økte inntekter på funksjon 265 med kroner. c. Reduserte utgifter på funksjon 254 med kroner Rådmannen får fullmakt til å oppdatere tabeller og dokumentet for øvrig som følge av disse endringene. Det delegeres til rådmannen å innarbeide effekter av endringer i budsjett 2015, jf. pkt 6, i økonomiplanen. 3. Kommunestyret vedtar å opprettholde marginavsetning på 8 %. 4. Kommunestyret vedtar de høyeste skattesatsene som Stortinget fastsetter ved behandlingen av statsbudsjettet for Skatteanslaget 2015 settes til kr I medhold av Eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen i Eiendomsskattesatsen legges på samme nivå som i 2014, dvs. settes til 5,0 promille i For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i minimum to terminer; og i skatteåret, jf. vedtakspunkt 15. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Driftsbudsjettet for 2015 vedtas i samsvar med budsjettskjema 1A og 1B i kap. 3.9 i vedlagte dokument med følgende endringer som følge av innarbeidelsen av Frøystadtunet: Økte finansutgifter dekkes inn ved å kutte avsatt pott til mulige utgifter BPA-reform og redusere økningen i budsjettet til sosialhjelp i 2015: a. Art Ansvar 1120-Tjeneste 8701 økes med kroner b. Art Ansvar 1120-Tjeneste 2540 reduseres med kroner c. Art Ansvar 3411-Tjeneste 2811 reduseres med kroner Rådmannen får fullmakt til å oppdatere obligatoriske skjema og dokumentet for øvrig som følge av disse endringene. 7. Satser for gebyr og egenbetalinger for 2015 vedtas i samsvar med dokumentets kap Følgende tjenester skal ha full kostnadsdekning, jfr. rundskriv H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester fra KMD: 3011 Reguleringsplaner 3012 Dispensasjoner fra kommuneplan 3021 Bygge- og eierseksjoneringssaker 3022 Behandling av utslippssøknader 3023 Kontroll av separate avløpsanlegg Side 1 av 12

2 9. Tilskudd til private barnehager gis med følgende satser i 2015: Alder og type barnehage Sats heltidsbarn under 3 år, ordinære barnehager Sats heltidsbarn over 3 år, ordinære barnehager Sats heltidsbarn under 3 år, familiebarnehager Sats heltidsbarn over 3 år, familiebarnehager Sats per heltidsplass (drift, administrasjon og kapital) kroner kroner kroner kroner 10. Renter av fond skal i 2015 føres som inntekter i driftsregnskapet. Renter av gavefond og selvkostfond skal avsettes de respektive fondene. 11. Garantirammen for sosialtjenestens virksomhet i 2015 settes til kr Budsjett for investeringer i 2015 vedtas, i samsvar med tabeller i dokumentets kap og i økonomiplanperioden i samsvar med tabeller i dokumentets kap. 10.3, med følgende endringer: a. Budsjett for prosjekt 304 Frøystadtunet for 2015 økes med kroner til kroner i 2015, total ramme Prosjektet finansieres i tråd med følgende tabell og finansieringen av investeringsbudsjettet for 2015 og i økonomiplanperioden oppdateres i tråd med dette. Prosjekt 304 Frøystadtunet År Ramme Mva komp Finansiering Tilskudd Lån Totalt Tidligere Bevilges i vedtak desember 2014 til budsjett Dette innebærer i 2015 en kostnadsramme for investeringer i anleggsmidler på 163,611 mill. kroner, hvorav 98,600 mill. kroner er rebudsjettering av prosjekter fra tidligere år. 32,484 mill. kroner finansieres ved låneopptak og 79,450 mill. kroner ved bruk av ubrukte lånemidler. Finansiering ved mva-kompensasjon er budsjettert med 31,203 mill. kroner. Tilskudd til investeringer er budsjettert med 19,724 mill. kroner. Bruk av fond er budsjettert med 0,750 mill. kroner. Total kostnadsramme per prosjekt vedtas i tråd med tabell 2B i dokumentets kap. 10.2, justert for endringer i dette punktet. Rådmannen får fullmakt til å oppdatere obligatoriske skjema og dokumentet for øvrig som følge av disse endringene. 13. Låneopptak i 2015 og fullmakter vedtas i tråd med dokumentets kap.11.2 justert for endringer i pkt. 12 over. Dette innebærer et låneopptak på kr til investeringsformål, hvorav 15,611 mill. kroner på prosjekter vedtatt i 2014, og inntil 8 mill. kroner til Startlån (videreutlån). Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån, signere for låneopptak og godkjenne rentevilkår. 14. Det skal beregnes renter på alle ubetalte kommunale krav. Renter blir beregnet med virkning fra første dag etter forfall og med sats for forsinkelsesrenter iht. Finansdepartementets fastsettelse. 15. Rådmannen skal så langt mulig innføre månedlig fakturering av alle kommunale krav innen siste halvår av Side 2 av 12

3 16. Rådmannen gis myndighet til å fordele samlet ramme for de kommunale barnehagene mellom barnehagene i tråd med ny fordelingsmodell for barnehagene, jf. barnehageutredningen. Ny fordeling innarbeides i opprinnelig budsjett for 2015 og i tabell 1a og 1b samt økonomisk oversikt drift i årsbudsjettet for 2015 og i økonomiplanen for Tekst i budsjettdokumentet oppdateres tilsvarende. Side 3 av 12

4 Sammendrag: Denne saken omhandler vedtak av Handlingsprogram , økonomiplan og årsbudsjett for 2015 med tilhørende vedtak. I saken redegjøres først for endringer i planene siden Formannskapets siste behandling. Deretter omtales enkelte av vedtakspunktene nærmere, før det gis en orientering om høringsuttalelsene som har kommet til planene. Det vises for øvrig til forutgående saker i budsjettprosessen for ytterligere informasjon. Saksutredning: Endringer i årsbudsjett 2015 og økonomiplan Tekstendring i kap. 3.2 Grunnleggende prinsipper for årsbudsjettet Under strekpunktet om pensjonsutgifter er det føyd til en opplysning som var uteglemt, slik at strekpunktet nå lyder: «Pensjonsutgifter er beregnet med utgangspunkt i informasjon fra KLP og SPK, se eget kapittel. En større andel av pensjonsutgiftene er fra 2015 budsjettert på Controlleransvaret og fordelt på tjenester der». Det er også føyd til et nytt strekpunkt til orientering som lyder: «Gjennomgang av KOSTRA-funksjonsbruken på institusjon og kommunalt disponerte boliger viser at enkelte inntekter og utgifter til bygg har vært ført på feil funksjon. Dette er rettet i budsjett 2015 slik at driftsutgifter/inntekter bygg på funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende skal føres på funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger og driftsutgifter/inntekter bygg på funksjon 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon skal føres på funksjon 261 Institusjonslokaler.» Til orientering rettes dette også i så stor grad som mulig i 2014-regnskapet. Tabellendring i kap. 3.7 Omstillingstiltak: Varig balanse del I og del II Tabellen i dette kapittelet er utvidet slik at den viser kutt som prosentandel av kommunedelplanens opprinnelige budsjett for Tekstendring i kap. 3.8 Saldering av budsjettet for 2015 Overskriften for dette kapittelet er endret. I tillegg er følgende tekst føyd til i slutten av kapittelet: «Det understrekes at 14,477 mill. kroner i ventet underskudd kun er en prognose. Frem til årets slutt og i forbindelse med årsavslutningen vil det kunne fremkomme nye momenter som vil endre resultatet. Blant annet vil reglene om strykninger påvirke det endelige resultatet. Det er først ved kommunestyrets behandling av regnskapet for 2014 (våren 2015) at planen for inndekking av underskuddet vedtas. Da skal alle frie fond brukes, så langt det er nødvendig for å dekke underskuddet. Fremføring av underskudd til senere år skal bare skje når frie fond = 0. Dersom frie fond må reduseres for å dekke inn underskuddet, kan det som her i budsjettet er avsatt til dekning av tidligere års underskudd heller måtte brukes til å fylle opp igjen frie fond for å komme tilbake til samme soliditet som før underskuddet.» Tabellendring i kap. 3.9 Obligatoriske skjemaer drift I tabellen for hovedoversikt drift i kolonnen for opprinnelig budsjett 2014 er det gjort noen korreksjoner da enkelte beløp var plassert på feil art i forhold til vedtaket av opprinnelig budsjett for Tekst og tabellendring i kap Økonomiplan Rådmannen har omarbeidet både tekst og tabeller i dette kapittelet, særlig når det gjelder 2016, for å få en mer presis og konkret økonomiplan. Følgende tiltak foreslås ikke prioritert i planperioden og er tatt ut av økonomiplanen (beløp i hele kroner): Side 4 av 12

5 TILTAK SOM FORESLÅS AT IKKE PRIORITERES: Kdel - Tiltak Tiltak Tiltak Ansvar Tiltak Kode Type tiltak 2014 plan Tildelingskontor Koordinerende F OM HPØ enhet, 60% stilling SLT-koordinator F OM Nytt tiltak Folkehelsekoordina F OM Nytt tiltak torstilling Etablere O OM Nytt tiltak frisklivssentral Tilrettelagte Økte R OM HPØ tjenester driftskostnader TT SUM Tiltak 2018 Tiltak kommentar Lovpålagt fra Oppgaver blir ivaretatt, selv om det blir en forskyving i opptrappingen. Oppgaven ivaretes i dag av tildelingskontoret. Koordinere kommunens arbeid med barn og ungdom. Oppretttes i kombinasjon med folkehelsestiling. Koordinere kommunens arbeid med folkehelse. Opprettes i kombinasjon med SLT-koordinator. Driftsutgifter knyttet til etablering av frisklivssentral i Lunner kommune. Engangskostnader ved oppstarten trekkes ut i Planlegges etablert i allerede eksisterende lokaler. Jf. kommunedelplanen. To nye brukere ventes med halvårseffekt i 2016 i dagtilbudet og helårseffekt i påfølgende år. Det forutsettes at økte utgifter dekkes innen eksisterende rammer. Nødvendig omstilling i 2016 foreslås fordelt på funksjoner på følgende måte (beløp i hele tusen kroner): Funksjon Tekst Kutt Grunnskole Kjernetjenester hjemmeboende Førskole Pleie, omsorg, hjelp i inst Administrasjon 729 Sum Dette vil redusere rammene for tjenestene innenfor disse funksjonene. Samtlige tiltaksplaner er oppdatert i tråd med disse endringene. Tabellendringer i kap Tabeller med økonomiplan Tabellene er oppdatert i tråd med endringene beskrevet over. Kapittel 12: Justering av satser for tilskudd til private barnehager Som følge av innspill fra Private Barnehagers Landsforbund (PBL) et det gjort en justering i beregningen av satsene for tilskudd til private barnehager for 2015 i forhold til satsene som ble sendt på høring. Justeringen gir marginalt høyere sats til de private barnehagene med 83 kroner i økning per heltidsplass. Innarbeidet renovasjonsgebyr i kap Kommunaltekniske gebyr I henhold til brev fra Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA) datert er det innarbeidet satser for renovasjonsgebyr for boliger og hytter for 2015 i kap Sats for renovasjonsgebyr for boliger per år i 2015 settes til kr eks. mva. Sats for renovasjonsgebyr for hytter per år i 2015 settes til 910 kr eks. mva. Satsene videreføres altså nominelt fra 2014-nivå. Dette etter forslag fra HRA. Vedtakspunkter Frøystadtunet Det vises til egen sak der det inviteres til å fatte vedtak vedrørende investeringsprosjektet Frøystadtunet. Dersom denne saken vedtas i tråd med Rådmannens innstilling, må prosjektet også innarbeides i årsbudsjett 2015 og økonomiplan , både i drifts- og investeringsbudsjettet. Side 5 av 12

6 Konsekvenser for driftsbudsjettet 2015 Effekten for driftsbudsjettet i 2015 er økte finansutgifter i størrelsesorden kroner som foreslås dekket inn ved å kutte avsatt pott til mulige utgifter BPA-reform ( kroner) og redusere økningen i budsjettet til sosialhjelp i 2015 ( kroner). Konsekvenser for driftsbudsjettet 2016 I driftsbudsjettet i 2016 påløper både økte finanskostnader ( kroner) og driftskostnader og inntekter (netto inntekt kroner) som følge av å ta bygget i bruk. Samlet inndekningsbehov i 2016 er på kroner. Dette foreslås dekket inn ved å redusere rammene for Tilrettelagte tjenester på funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende tilsvarende. Konsekvenser for investeringsbudsjettet Prosjekt 304 Frøystadtunet har tidligere fått bevilget en ramme på 16 mill. kroner. Det er foreslått i budsjettjusteringssaken om investeringsbudsjettet for 2014 at 12 mill. kroner av disse midlene overføres til 2015-budsjettet, fordi det antas at de ikke vil brukes opp i I tillegg foreslås det ved vedtak om at 304 Frøystadtunet realiseres, at budsjettet for prosjektet for 2015 økes med kroner til kroner i Prosjektet finansieres i tråd med følgende tabell og finansieringen av investeringsbudsjettet for 2015 og i økonomiplanperioden oppdateres i tråd med dette. Prosjekt 304 Frøystadtunet År Ramme Mva komp Finansiering Tilskudd Lån Totalt Tidligere Bevilges i vedtak desember 2014 til budsjett Marginavsetning skatt Lunner kommune har i en årrekke benyttet 8 % marginavsetning i sitt skatteregnskap. Denne avsetningen skal dekke det anslåtte tilgodebeløp ved avregningen for det gjeldende år. Det er kommunen som beslutter størrelsen på marginavsetningen, men prosenten skal ligge mellom 8 og 12 pst. Skatteoppkreveren for Hadeland har anmodet om at marginavsetningen økes. Rådmannen foreslår ikke en økning i marginavsetningen i budsjettet for 2015, da 8 % er innenfor kravet. I tillegg kommer at det ikke gis renter på beløpet som settes av på marginen. Garantirammen for sosialtjenestens virksomhet Det foreslås at garantirammen for sosialtjenestens virksomhet økes fra kroner i 2014 til kroner i NAV viser til økt behov for kommunale garantier gjennom 2014 og foreslår at garantirammen utvides. Selvkost på tjenester utført av Arealforvaltningen Selvkostregnskapet vil avsluttes med et over- eller underskudd. Et positivt resultat skal avsettes til bundet driftsfond. Et negativt resultat skal motregnes selvkostfondet i den utstrekning det er midler på fondet. Et negativt selvkostresultat kan bare fremføres mot fremtidige overskudd dersom gebyrområdet gjennom lov eller kommunestyrevedtak skal ha full kostnadsdekning. Det foreslås derfor å gjøre vedtak om at følgende tjenester skal ha full kostnadsdekning, jfr. rundskriv H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester fra KMD: 3011 Reguleringsplaner 3012 Dispensasjoner fra kommuneplan 3021 Bygge- og eierseksjoneringssaker 3022 Behandling av utslippssøknader 3023 Kontroll av separate avløpsanlegg Hyppigere kommunal fakturering På bakgrunn av et ønske om å styrke kommunens likviditet og styring fremmer Rådmannen forslag om at kommunale avgifter og eiendomsskatt faktureres med tolv terminer i stedet for som nå med fire terminer (to terminer for eiendomsskatt). Side 6 av 12

7 Det vil utredes om dette er mulig for alle typer krav og om det for enkelte områder er nødvendig med overgangsordninger. Det må også avklares hvordan de om lag 350 husstandene med vannmåler som faktureres etterskuddsvis for vann og avløp, skal håndteres. Trolig blir det omlegging til akonto-betaling for denne gruppen. De vil da betale både etterskuddsvis for forrige år og akonto for inneværende år det første året. Deretter kun akonto for ett år av gangen. Det vurderes også egne ordninger for grupper med lavt årlig beløp, f.eks. hytteeiere, slik at ikke det sendes hyppige fakturaer med meget lave beløp fra kommunen. Det vil også gjøres nærmere vurderinger rundt håndteringen av klagefristen for eiendomsskatt som er 31. mars det enkelte år. Fordelene ved hyppigere kommunal fakturering vil være styrket likviditet og bedre styring for kommunen, samt at det kan føre til mer rettidig betaling fordi det blir mer forutsigbart for de som skal betale. Ulempene er noe høyere kostnader for selvkostområdene, økt arbeidsmengde i kommunens administrasjon og en engangsutgift i størrelsesorden 8000 kroner for å endre oppsettet i IT-systemene som brukes ved utfaktureringen. I tillegg kommer økte portoutgifter. For å unngå økte portoutgifter i så stor grad som mulig, vil det jobbes for å få flest mulig innbyggere til å benytte e-faktura. Per nå er andelen som benytter e-faktura om lag 40 pst. Fordeling i tråd med ny barnehagemodell Rammene til den enkelte barnehage før effekt av omstillingstiltak er fordelt etter Lunner kommunes gamle barnehagemodell. Det vises til barnehageutredningen for forslag om ny modell for fordeling av rammer mellom de kommunale barnehagene. For å kunne innarbeide fordeling i tråd med den nye modellen i opprinnelig budsjett for 2015, foreslås et vedtakspunkt der Rådmannen gis myndighet til å fordele samlet ramme for de kommunale barnehagene mellom barnehagene i tråd med ny fordelingsmodell for barnehagene, jf. barnehageutredningen. Ny fordeling innarbeides i opprinnelig budsjett for 2015 og i tabell 1a og 1b samt økonomisk oversikt drift i årsbudsjettet for 2015 og i økonomiplanen for Tekst i budsjettdokumentet oppdateres tilsvarende. Høringsuttalelser Høringen har vært behandlet i Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det har også kommet inn flere høringsuttalelser i høringsperioden. Uttalelser fra rådene og høringssvarene er vedlagt saken og oppsummert i nedenstående tabell. Avsender Innhold Rådmannens vurdering NFU er bekymret for kuttet i Tilrettelagte Norsk Forbund for tjenester på 2,5 årsverk. NFU vil minne Rådmannen tar Utviklingshemmede om høringsuttalelsen til (NFU) Hadeland at vedtakene er behovsstyrt, de skal ikke orientering. lokallag styres av kommunens økonomi. Verneombudene i Lunner kommune Harestua Vel Verneombudene ønsker større ressurs til hovedverneombudet og mener 10 % stilling er for lite for å ivareta alle funksjonene et hovedverneombud har på en god måte. De mener dette er særlig viktig nå som vi går inn i en omfattende omstillingsprosess. Harestua vel har innsigelse til kapittelet om Trafikksikkerhet under kommunedelplan for tekniske områder. «Pri. 19. FV 16 G/S- veg fra Bøhrentangen til Harestua senter. Denne er ikke kostnadsberegnet siden den ligger innenfor markagrensa. Denne G/S er regulert U-sak 42/ Så vi ber om at denne blir tatt inn igjen og kostnadssikres. Det er mye trafikk her og den vil bli større. Ferdig Rådmannen tar høringsuttalelsen til orientering. Tiltaket har prioritet 19 i trafikksikkerhetsplanen. Det er ikke hensiktsmessig å kostnadsberegne et tiltak som ligger så langt fram i tid. At tiltaket ligger innenfor Markagrensa er ikke av betydning i den vurderingen. Det er annen alternativ veg som kan benyttes av skoleelevene. Bygging av Side 7 av 12

8 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Utdanningsforbundet Lunner utbygd Sagpark er det estimert ÅDT på FV 16. Få på plass denne g/s før det skjer en ulykke. Vi har ingen å miste.» Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har følgende kommentar til Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015: Følgende tiltak må prioriteres dersom det blir rom for det: Tilrettelagte tjenester 3310 Reduksjon av 2,5 årsverk legges inn igjen. Eldrerådet har følgende kommentarer til Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015: «Ny strategi: Utrede muligheten for etablering av bemannede omsorgsboliger på Bergo.» Eldrerådet ønsker en representant inn i utredningsarbeidet. Ny strategi: Det må planlegges for omsorgsboliger også på Grua «Utvidede åpningstider strykes fra teksten.» Psykiatritjenesten må organiseres på en slik måte at hjemmeboende har mulighet for kontakt kveld, natt og helg Følgende strategi skal ikke utgå: «Dagtilbudet for eldre og uføre ved Bergosenteret ses i sammenheng med dagaktivitetstilbud på Los og på Harestua, og det utredes om Bergosenteret kan være et dagsenter for eldre på vedtak. Et dagtilbud er et godt forebyggende tiltak som bidrar til en meningsfull hverdag og utsetter behovet for mer omfattende omsorgstjenester.» - Følgende legges inn: «Det jobbes videre med alternativ drift ved Bergosenteret, slik at dette viktige tilbudet opprettholdes.» Omsorgsboliger må inn i milepælsplanen både for Roa og Harestua Lunner eldreråd er bekymret for kutt i både hjemmetjenesten og på LOS. Det bes derfor om en kvartalsvis evaluering Det må være lik leiepris på omsorgssenteret på Harestua og Bergosenteret. Utdanningsforbundet viser til sine høringsuttalelser til Varig balanse del I og del II der forbundet uttrykker bekymring knyttet til foreslåtte kutt i skole, barnehage/barnehageteam, PPT og voksenopplæring. denne g/s-vegen er et flott tiltak, men kan i like stor grad sees på som et stedsutviklingsprosjekt. Rådmannen tar kommentaren til orientering. Rådmannen foreslår at Eldrerådet representeres i prosjektet med etablering av omsorgsboliger på Roa. Det vises for øvrig til kommunestyrets vedtak om lokalisering av omsorgsboliger og sykehjem. Grua er ikke omfattet av det vedtaket, men dersom det utredes behov for omsorgsboliger på Grua er det naturlig at Eldrerådet involveres i den videre prosessen. Til pkt 8.2.3: Det vises til de månedlige økonomiske rapportene som gis gjennom året til Formannskapet for oppdatert status på området. Til pkt 13.7 Grunnen til at det pt er ulik leiepris er at utleiedelen ved Bergo er større enn utleiedelen på Harestua omsorgssenter, samt at det på Bergo er fullt utstyrt storkjøkken, mens det er noe enklere på Harestua. Rådmannen tar høringsuttalelsen til orientering Side 8 av 12

9 Konklusjon med begrunnelse Rådmannen tilrår at budsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan vedtas i tråd med forslagene i denne saken. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 o Vedlegg om selvkosttjenester o Vedlegg vedlikeholdsplan Høringsuttalelsene: o Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) Hadeland lokallag o Verneombudene i Lunner kommune o Harestua Vel o Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne o Eldrerådet o Utdanningsforbundet Lunner Øvrige dokument: 14/19127 Høringsuttaelse vedrørende trafikksikkerhet. Avsender:Harestua vel v/øyvind Brænd 14/19231 Høringsuttalelse vedrørende årsbudsjett - Utdanningsforbundet. Avsender:Utdanningsforbundet v/brita Bollum Mala 14/19006 Svar - Angående forslag til driftstilskudd i ikkekommunale Avsender:Anders Grønmo barnehager /18995 Angående forslag til driftstilskudd i ikkekommunale Avsender:Anders Grønmo barnehager /18465 Høringsuttalelse til budsjettforslaget Avsender:Hadeland 14/18988 Innspill i forbindelse med budsjettarbeid fra verombudene. lokallag/ranveig Berge Avsender:Verneombud v/voksenopplæringen Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Kontrollutvalget Innlandet revisjon IKS Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Arkivsaksnr.: 14/ Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 Hjemmel: Side 9 av 12

10 Rådmannens innstilling: Side 10 av 12

11 Sammendrag: Saksutredning: FAKTA: VURDERING/DRØFTING: 1. Forhold til gjeldende handlingsplan og annet planverk 2. Personalmessige forhold 3. Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan Annet Alternative løsningsforslag. Konklusjon med begrunnelse DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Øvrige dokument: 14/19127 Høringsuttaelse vedrørende trafikksikkerhet. Avsender:Harestua vel v/øyvind Brænd 14/19231 Høringsuttalelse vedrørende årsbudsjett - Utdanningsforbundet. Avsender:Utdanningsforbundet v/brita Bollum Mala 14/19006 Svar - Angående forslag til driftstilskudd i ikkekommunale Avsender:Anders Grønmo barnehager /18995 Angående forslag til driftstilskudd i ikke- Avsender:Anders Grønmo Side 11 av 12

12 kommunale barnehager /18465 Høringsuttalelse til budsjettforslaget Avsender:Hadeland lokallag/ranveig Berge 14/18988 Innspill i forbindelse med budsjettarbeid fra verombudene. Avsender:Verneombud v/voksenopplæringen Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 12 av 12

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes.

Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes. Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 02.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-20 16788/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 11.11.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2016

HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2016 Arkivsaksnr.: 15/1454 Lnr.: 17833/15 Ark.: 145 Saksbehandler: Controller Maria Rosenberg HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 Lovhjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan

Detaljer

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Arkivsaksnr.: 14/1667-2 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 19038/16 Ark.: 145 Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 på høring Lovhjemmel: Arbeidet

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 145 17/9285-5 Dato: 08.11.2017 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Vedlegg: Vedlegg 1: Styringsdokument 2018-2021 rådmannens

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett 2015

Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett 2015 Arkivsaksnr.: 14/1398-1 Arkivnr.: Saksbehandler: controller, Rosenberg Maria Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 20300/16 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 Lovhjemmel: Arbeidet med Handlingsplan

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2014-2017, PLANREVISJON. Hjemmel: Plan og bygningsloven

Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2014-2017, PLANREVISJON. Hjemmel: Plan og bygningsloven Arkivsaksnr.: 13/922-15 Arkivnr.: 140 Saksbehandler: Rådgiver helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2014-2017, PLANREVISJON Hjemmel: Plan og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 26.11.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 107/15 119/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Tilleggsreferat 108/15

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Arkivsaksnr.: 12/922-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Mona Sørlie REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Hjemmel: Kommuneloven 45 og 46 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018 Arkivsaksnr.: 17/2290 Lnr.: 20504/17 Ark.: Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Gebyrer og betalingssatser 2018 Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens 33-1 Matrikkelloven 30 og 32. Lov om eierseksjoner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak.

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1712 Saksnr.: Utvalg Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 25.11.2015 kl. 09:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1963-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise.

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. Sak 5/14 MELDINGER - RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 21.11.2014 Meldingene ble referert

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli MØTEPROTOKOLL Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-20:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Aud Sigrun Brigtsen Nestleder

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-14 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNES UTTALELSE

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

Funksjon Fond som videreføres Beløp 880 Kommuneplan revisjon Sum Bør/må avsetninger (lov, tidligere føringer, utsatte

Funksjon Fond som videreføres Beløp 880 Kommuneplan revisjon Sum Bør/må avsetninger (lov, tidligere føringer, utsatte Arkivsaksnr.: 12/1699-8 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for Orienteringssaker

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for Orienteringssaker MØTEINNKALLING Komite for helse og rehabilitering Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/04031 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram Saksprotokoll Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/03688 Saksbehandler Anne Lise Langård Behandlet av Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 27.11.2017 20/17 2 Rådet

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2017

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2017 16/1940-20 305/17 FA//KNE 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2017-2020 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 PÅ HØRING

HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 PÅ HØRING Arkivsaksnr.: 15/1454 Lnr.: 16363/15 Ark.: 145 Saksbehandler: Controller Maria Rosenberg HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 PÅ HØRING Lovhjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes på neste møte i Eldrerådet.

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes på neste møte i Eldrerådet. MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-19:30 Til stede på møtet Møteleder Inger Marit Skallerud Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Marit Rønneberg

Detaljer

Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1084-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Omforente forslag: Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98

Detaljer

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2018-2021 OG ÅRSBUDSJETT 2018 Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet 23.11.2017 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2010 Hovedutvalg Natur Tidspunkt: 13:00-15:20 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne C1 04.05.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 6/11 Sak 7/11 Sak 8/11 Sak 9/11 Sak 10/11 "Mennesker med

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2017 Sak: 151/17 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 17/11829 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2018 2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Behandling: Behandlingen

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F 2 20.04.2010 Lunner SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/10 Sak 6/10 Årsmelding og regnskap 2009

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.11.2014 kl. 13:30

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 05.11.2014 Tid: 14:00 15.00 Til stede på møtet Møteleder: Arild Edvardsen - Utdanningsforbundet Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement. Arkivsaksnr.: 16/2081 Lnr.: 6795/17 Ark.: 210 Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk

Detaljer

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser.

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser. Saksprotokoll saksnr. 126/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 Behandling Følgende dokumenter ettersendt og/eller utdelt i møtet: - Budsjettinnspill fra HOU (ettersendt pr. e-post 28.11.11) - Avtale om erverv

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10 Sak 10/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 10/10 Sakstittel: ENDRING I SATSER - EGENBETALING FOR HJEMMEHJELP Arkivsaknr: 10/5561 Saksbehandler: PRO//BGJES Bård Gjestvang

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2014/1071-4 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 26.09.2014 Budsjett 2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/14 Formannskapet 27.11.2014 151/14 Bystyret

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 06.12.2016 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Melbø, Siri Kleiven (HTV)

Detaljer

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016 MØTEINNKALLING Komite for oppvekst og utdanning Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/04018 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til ruth.haaheim.sjothun@ahk.no

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Råd for eldre og mennesker Skeikampen :00 med nedsatt funksjonsevne

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Råd for eldre og mennesker Skeikampen :00 med nedsatt funksjonsevne Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Råd for eldre og mennesker Skeikampen 05.12.2016 09:00 med nedsatt funksjonsevne Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Karen Kleiven, Nils Nygård Vararepresentanter

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2017, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2017, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 207, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 207 Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 2/6 den 5.2.206. Behandling: Ole Kristian Klåpbakken, Sp, satte fram

Detaljer

(IKKE RØR DENNE LINJE)

(IKKE RØR DENNE LINJE) GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/1037 Sakstittel: BUDSJETT/HP 2015-2018 FSKs innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Budsjett 2015/Handlingsprogram 2015

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 22.04.2010 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 4 11/10 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Til sak 5/10:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan Samfunnsutvikling vedtas.

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan Samfunnsutvikling vedtas. Arkivsaksnr.: 12/2376-19 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/958 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 137/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 15/374-1 Arkivnr.: L80 Saksbehandler: ingeniør, Atle Hermansen TILLEGGSAVTALE TIL UTBYGGINGSAVTALE MELLOM HARESTUA EIENDOM AS OG LUNNER KOMMUNE. Hjemmel: Plan og bygningsloven kap 17. Rådmannens

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan med budsjett 2016-2019 Rådmannens forslag 25.11.2015 Agenda Prosessen Kommunens handlingsplan Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering Innstilling til vedtak Prosessen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Det fremlagte regnskapet fastsettes som Lunner kommune sitt årsregnskap for 2016.

Rådmannens innstilling: 1. Det fremlagte regnskapet fastsettes som Lunner kommune sitt årsregnskap for 2016. Arkivsaksnr.: 16/2081 Lnr.: 6662/17 Ark.: 210 Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Årsberetning og årsregnskap 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det fremlagte regnskapet fastsettes som

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2008/8738-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer