Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 i Solsiden 7 Boligsameie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 i Solsiden 7 Boligsameie"

Transkript

1 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 i Solsiden 7 Boligsameie Ordinært sameiermøte i Solsiden 7 Boligsameie avholdes tirsdag 26. april 2011 kl på Radisson Blu Hotel Nydalen. Registrering skjer fra kl Det vises til forhåndsvarsel om det ordinære sameiermøtet. Styret har ikke mottatt noen saker som ønskes behandlet på sameiermøtet. Alle sameierne har rett til å delta på sameiermøtet med stemmerett, og med en stemme for hver seksjon de eier. Sameierne har rett til å møte ved fullmektig. I tillegg er medlemmer av sameierens husstand samt leietakere av boligseksjoner hjertelig velkomne til å delta på sameiermøtet. Det vil bli kontrollert hvem som har stemmerett ved inngangen. Alle må derfor ha med legitimasjon. Deltakere som møter som fullmektig for seksjonseiere, må levere signert fullmakt i utfylt stand ved registrering. Sakspapirer til det ordinære sameiermøtet følger vedlagt. Til behandling foreligger følgende saker: 1. Åpning og konstituering 2. Årsberetning for Årsregnskap for Godtgjøring til styret og revisor 5. Vedtektsendring 6. Avtale om internett via fiberbredbånd til alle leiligheter i Solsiden 7 7. Prosjekt lekeplass på Solsiden 8. Valg Oslo/Nydalen 17.mars 2011 Styret i Solsiden 7 Boligsameie Børge Hofset (sign.) Tor Martin Aursland (sign.) Afshin Shahabian (sign.)

2 Side Solsiden 7 Boligsameie SAKER TIL BEHANDLING PÅ ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SOLSIDEN 7 BOLIGSAMEIE 26. APRIL 2011 Sak 1: Åpning og konstituering A) Valg av møteleder. B) Opptak av navnefortegnelse og godkjenning av stemmeberettigede. C) Valg av referent og en seksjonseier til å underskrive protokollen sammen med møteleder. D) Godkjenning av innkallingen. Sak 2: Årsberetning for 2010 Årsberetningen følger nedenfor. Styret vil gjennomgå hovedpunktene i årsberetningen. Forslag til vedtak: Sameiermøtet godkjenner årsberetningen for Solsiden 7 Boligsameie for Sak 3: Årsregnskap og balanse for 2010 Årsregnskapet følger nedenfor. Styret vil gjennomgå årsregnskapet og balansen på sameiermøtet. Forslag til vedtak: Sameiermøtet godkjenner årsregnskapet for Solsiden 7 Boligsameie for Sameiermøtet godkjenner samtidig at overskuddet på kr ,- overføres sameiets egenkapital. Sak 4: Godtgjøring til styre og revisor Det foreslås honorar til styret på kroner for styreperioden 2010/2011. Forslag til vedtak: Sameiermøtet godkjenner forslaget til honorar for styret for styreperioden 2010/2011 på kroner. Styret fordeler selv godtgjørelsen mellom styremedlemmene. Sameiermøtet godkjenner også forslaget til honorar for revisor på kroner. Sak 5: Forslag til endring av vedtektene for Solsiden 7 Boligsameie Solsiden 7 Boligsameie har i perioder hatt problemer med innbrudd i boder og sykkelbod. Høsten 2010 opplevde vi et større innbruddsraid i en rekke boder. Både politi, vaktselskap og forsikringsselskap forteller at erfaring viser at

3 Side Solsiden 7 Boligsameie. etablering av videoovervåking virker forebyggende mot innbrudd. Styret har også fått henvendelse fra flere beboere som foreslår etablering av videoovervåking for å øke sikkerheten i sameiet. Styret har ikke tatt stilling om sameiet skal etablere videoovervåking, men foreslår at vedtektene endres slik at videoovervåking tillates og kan overvåkes. Styret foreslår at det settes inn en ny 6 i vedtektene som følger: 6 Sikkerhet For å bedre sikkerheten og overvåke uønsket atferd, kan styret beslutte å installere kamera/videoovervåking i sameiets fellesarealer. Overvåking må skje i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, regler og retningslinjer. Styret skal melde fra til Datatilsynet før overvåking iverksettes. Forslag til vedtak: Sameiet godkjenner forslaget til endring av sameiets vedtekter ved at det settes inn en ny 6 om sikkerhet. De øvrige punktene og referanser i vedtektene endres tilsvarende. Sak 6: Avtale om internett via fiberbredbånd til alle leiligheter i Solsiden 7 Styret inngikk høsten 2010 en avtale med selskapet Lynet med mulighet for individuell leveranse av fiberbredbånd til beboerne på Solsiden 7. Denne avtalen har gitt beboerne tilbud om rimelige priser for internett i forhold til veiledende betingelser fra Lynet. Informasjon om tilbudet har vært distribuert til alle postkasser i sameiet samt informert om på sameiets oppslagstavler og via sameiets internettsider. Kabeluttaket for fibernett i leiligheten er på samme sted som leilighetenes teleuttak. I den individuelle avtalen inngår en mulighet for å utvide avtalen til en felles avtale om fiberbredbånd for alle leilighetene i Solsiden 7. Fellesavtalen vil gi alle leilighetene en minste hastighet på 5/1 mbit (nedlasting/opplasting) til en pris av 79 kr/mnd som betales via felleskostnadene. Alle som ønsker raskere hastigheter, vil kunne bestille det med gunstig rabatt hos Lynet og faktureres individuelt for tilleggsdelen. Fellesavtalens varighet vil være 12 måneder. Lynet har et enkelt konsept når det gjelder bredbåndsleveranser. Selskapet leverer kun nettforbindelse og selger ikke tilleggsutstyr (som trådløs ruter, ip-telefoni etc.). Alle som inngår en avtale med Lynet, må derfor skaffe seg dette selv. Mer informasjon om Lynet og tilbudet fra Lynet finnes på henholdsvis og

4 Side Solsiden 7 Boligsameie Styret foreslår at Solsiden 7 inngår fellesavtale med Lynet om internett via fiberbredbånd. Styret vil informere nærmere om forslag på sameiermøtet. Forslag til vedtak: Sameiermøtet godkjenner at Solsiden 7 inngår en fellesavtale med selskapet Lynet om levering av internett via fiberbredbånd til alle leiligheter i Solsiden 7. Alle leilighetene får tilgang til internett med hastighet 5/1 mbit (ned/opplasting) til en pris som for tiden er 79 kr pr. mnd. og som betales via felleskostnadene. I tillegg vil alle leilighetene kunne oppgradere til raskere hastigheter gjennom individuelle tileggsavtaler til rabatterte priser. Sak 7: Prosjekt lekeplass på Solsiden Det bor etter hvert mange familier med barn på Solsiden og behovet for en sikker lekeplass for barna har økt. En foreldregruppe med medlemmer fra flere av boligsameiene på Solsiden har siden sommeren 2010 arbeidet for å få etablert en lekeplass. Foreldregruppen har foreslått å etablere en lekeplassen mellom blokk 2 og 4 der badmintonbanen ligger i dag. En endring av området til lekeplass krever i henhold til eierseksjonsloven en bruksendring av området. Siden dette er et fellesareal for alle boligsameiene, kreves det videre at bruksendringen godkjennes fra minst 4 av de 6 boligsameiene på Solsiden. Styret for Solsiden 7 mener at et blandet bomiljø med både en blanding av ulike aldersgrupper samt en blanding av enslige og familier, er viktig for et godt miljø på Solsiden. Av den grunn støtter styret for Solsiden 7 at det etableres en lekeplass på Solsiden og at en bruksendring godkjennes. Ved utsending av innkallingen til ordinært sameiermøte i Solsiden 7, har flere av boligsameiene alt gjennomført sine sameiermøter. Til nå støtter Solsiden 3 og 5 forslaget om en bruksending, mens boligsameiene 1, 2 og 4 foreløpig har sagt nei til bruksendring. Solsiden 6 har ikke gjennomført sitt sameiermøte, men så langt styret i Solsiden 7 kjenner til er stemningen for en bruksendring er positiv. Pga. at tre av boligsameiene i første omgang har sagt nei til bruksendring, blir det foreløpig ikke etablert lekeplass på området mellom blokk 2 og 4. Foreldregruppen arbeider imidlertid videre med prosjektet for å finne en løsning. Representanter for foreldregruppa vil orientere nærmere om lekeplassprosjektet på sameiermøtet. Styret for Solsiden 7 ser det derfor som viktig at sameiermøtet i Solsiden 7 godkjenner en bruksendring av området. Forslag til vedtak: Sameiermøtet i Solsiden 7 Boligsameie godkjenner en bruksendring til lekeplass av området mellom blokk 2 og 4 på Solsiden der det i dag er etablert badmintonbane.)

5 Side Solsiden 7 Boligsameie Sak 8: Valg Sameiermøtet skal foreta følgende valg: 1. Valg av styreleder for 2 år 2. Valg av 1 styremedlem for 2 år 3. Valg av 1 varamedlem for 2 år 4. Valg av valgkomité for sameiermøtet 2012 Valgkomiteen vil legge fram innstilling til valg av styreleder, styremedlem og varamedlem til styret. Styret vil legge fram innstilling til valgkomité.

6 Side Solsiden 7 Boligsameie VEDLEGG SAK 2: ÅRSBERETNING FOR 2010 TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET VALGT FOR: Leder Børge Hofset Styremedlem Tor Martin Aursland Styremedlem Afshin Shahabian VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Terje Knudsen Varamedlem Magnus Hjelstuen VALGKOMITÈ (valgt for 1 år): Valgkomité Nikolic Dragan Valgkomité Gudrun Sangnes Valgkomité Christoph Morck (varamedlem til valgkomiteen) GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET Tillitsvalgte Av sameiets 3 styremedlemmer er det ingen kvinner og 3 menn. Sameiet er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Sameiets revisor er BDO AS. Eiendommen Sameiet består av 82 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Sameiet ligger i Oslo kommune med gårdsnummer 77 og bruksnummer 387.

7 Side Solsiden 7 Boligsameie Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forsikring Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS tlf faks Skaden skal samtidig meldes til styret. Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. Brannsikringsutstyr I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er til stede og fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Et boligselskap er definert som en virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. Avtaler om telefoni, TV og internett Sameiet har i samarbeid med de øvrige sameiene på Solsiden inngått en kollektiv avtale med GET om en digital-tv til alle leilighetene. Avtalen omfatter GETs grunnpakke med 34

8 Side Solsiden 7 Boligsameie kanaler. I tillegg har alle leilighetene tilgang til analog-tv fra GET med 20 kanaler. Kostnadene for TV-tilgang er inkludert i felleskostnadene. Eierne/beboere som ønsker flere tv-kanaler må inngå individuell avtale med GET om utvidete kanalpakker. GET leverer også internett og telefoni. Sameierne må inngå individuelle avtaler med GET for tilgang til disse tjenestene. For mer informasjon om GET og produkter fra GET, se GETs hjemmeside Styret i Solsiden 7 har i 2010 inngått en avtale med Lynet som gir sameierne tilgang til internett via fiberbredbånd til rabatterte priser. Sameierne må inngå individuelle avtaler med Lynet. For mer informasjon om Lynet og produkter fra Lynet, se Lynets hjemmeside Styret vil for øvrig legge fram et forslag på sameiermøtet 2011 om å inngå en kollektiv avtale som gir samtlige sameiere i Solsiden 7 adgang til internett via fiberbredbånd der kostnadene vil bli inkludert i felleskostnadene. Sameiet er ellers tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning om rabattordning på bruk av fasttelefon og bredbåndstelefon for beboere med abonnement i Telenor. Avtalen gir rabatter på fasttelefoni, internett (ADSL) og bredbåndtelefoni. Informasjon om avtalen fås ved henvendelse til OBOS. Fjernvarme og varmtvann Sameiet får levert fjernvarme og varmtvann fra Nydalen Energisentral AS. Nydalen Energisentral leverer for øvrig miljøvennlig energi og varmtvann fra varmepumper til hele Nydalen. Energimerking Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for implementeringen av ordningen. På kan seksjonseieren utarbeide en energiattest for sin bolig. Solsiden 7 med egen hjemmeside Solsiden 7har i 2010 etablert egen hjemmeside med informasjon til sameierne, se Styret har også egen e-postkasse der sameierne kan kontakt styret. Adressen er: STYRETS ARBEID Om styrets arbeid Styret i Solsiden 7 Boligsameie har siden det ordinære sameiermøtet i april 2010 bestått av Børge Hofset (styreleder), Tor Martin Aursland (styremedlem) og Afshin Shahabian (styremedlem). Magnus Hjelstuen og Terje Knudsen har vært varamedlemmer til styret.. Tor Martin Aursland har for øvrig i perioden vært representant for Solsiden 7 Boligsameie i styret for Utomhussameiet der han også har vært styreleder. Styret har i 2010 hatt 7 styremøter og behandlet 67 saker. Ordinært sameiermøte 2010 ble avholdt 8.april.

9 Side Solsiden 7 Boligsameie Styret disponerer eget styrerom i Nydalen allé 27 for styremøter, praktiske arbeidsoppgaver samt oppbevaring av dokumenter og utstyr. Styret har egen fysisk postkasse for henvendelser i Nydalen allé 27 samt egen e-postadresse Styret har montert informasjonstavler ved alle de tre inngangsområdene i Nydalen allé nr. 27 og 29. Informasjonstavlene oppdateres med viktig informasjon til eiere og beboere. Høsten 2010 utviklet styret også egne internettsider for Solsiden 7. Styret legger løpende ut aktuelle saker og nyheter i tillegg til at sidene inneholder viktig informasjon for eierne og beboerne. Internettsidene har adresse Styrer disponerer byggdokumentasjon (såkalt FDV-dokumentasjon) for hele bygg 7 inkludert de enkelte leiligheter. Eiere og beboere som trenger teknisk informasjon om bygget, kan henvende seg til styret. Samarbeid mellom sameiene på Solsiden Styret for Solsiden 7 samarbeider tett med styrene i de øvrige sameiene om saker som har betydning for bomiljøet på Solsiden. Det meste av samarbeidet skjer gjennom vårt felles Utomhussameie som har forhandlet fram en rekke felles serviceavtaler. Blant viktige fellesavtaler kan nevnes vaktmesteravtale med ISS for alle boligsameiene på Solsiden. Avtalen omfatter vaktmesteroppgaver i alle bygg samt for uteområdene på Solsiden (bl.a. snørydding, gressklipping). Sameiene på Solsiden har også inngått felles avtale om renhold med Royal Rengjøring AS som omfatter vask av fellesganger og trapper hver fredag samt periodisk vinduspuss i ganger og renhold i bodområder. Det er også inngått avtale om service og vedlikehold av søppelanlegg og brannvarslingsanlegg. Solsiden 7 har inngått egen avtale om regelmessig service av heiser. Regler og interne rutiner Det er utarbeidet interne husordensregler for Solsiden 7. Husordensreglene blir i stor grad respektert av alle beboere. Det har i 2010 likevel vært registrert noen få episoder med uro og festing i Solsiden 7 og styret har vært nødt til å sende advarsler i et par tilfeller. Problem med bråk har vært knyttet til utleieleiligheter i nr. 27. Styret minner om at det ved klager er viktig å notere tid og sted (leilighet) for eventuelt husbråk. Det er også etablert retningslinjer for tildeling av parkeringsplasser i parkeringsanlegget. Solsiden 7 disponerer 34 parkeringsplasser for utleie til seksjonseiere i Solsiden 7 (ut over de faste parkeringsplassene som følger med de største leilighetene). Ved utgangen av 2010 var det to ledige parkeringsplasser. Søknad om å leie parkeringsplass rettes til styret. Det er forbudt å parkere på de felles uteområdene på Solsiden. Forbudet mot parkering gjelder også motorsykler. Det har vært få tilfeller av feilparkering i Styret kan gi tillatelse til kortidsparkering i forbindelse med flytting og varetransport. Styret disponerer i

10 Side Solsiden 7 Boligsameie den forbindelse nøkler til bommen ved Hotel Radisson Blu. Nøklene kan lånes ved henvendelse til styret mot et lite depositum. Heisene har i stanset noen få ganger pga. at beboere sperrer dørene fysisk i åpen tilstand ved bl.a. flytting. Styret har flere ganger vært nødt til å tilkalle service for å starte heisen igjen. Syret disponerer flyttenøkler som kan låse heisdørene i åpen tilstand. Heisnøkler kan lånes ved henvendelse til styret. Styret har i samarbeid de andre boligsameiene utarbeidet retningslinjer for valg av utelamper, utvending solskjerming (markiser og utvendige persienner) og vindskjerming på terrasser. Retningslinjene fås ved henvendelse til styret. Retningslinjene er etablert for å sikre et helhetlig utvendig preg av byggene på Solsiden. Styret har mot slutten av 2010 registrert noen få tilfeller der beboere ikke har fulgt retningslinjene. Styret vil følge opp dette i framover. Beboere som ikke følger retningslinjene risikerer å få pålegg om å rette opp feil. Styret har i 2010 også mottatt klager på dyrehold i Solsiden 7. Det er tillatt med dyrehold i Solsiden 7 og mange beboere har hunder. Klagene går primært på at hundene tisser på plenene og etterlater seg mange gule flekker. Dessuten at det på varme sommerkvelder er mye bjeffing fra hunder på sene kvelder. Styret har også mottatt klager på at noen hundeeiere ikke plukker opp hundebæsj etter sine hunder. Styret har oppfordret hundeeierne å rydde opp etter sine hunder og har foreløpig ikke vurdert det som aktuelt å forby dyrehold. Søppelproblemer Søppelproblemene har også i 2010 vært et gjennomgangstema i Solsiden 7. Søppelproblemene gjelder både ute ved søppelsjaktene og i fellesområdene. I 2010 har problemene vært spesielt store i bodområdene, der mange beboere har dumpet møbler, flasker og annet søppel. Styret har mottatt mange henvendelser fra beboere som er fortvilet og irritert over beboere som bare slenger fra seg søppel. Styret vet at problemene med søppel i stor grad er knyttet til utleieleilighetene der noen leietakere tydeligvis gir blaffen. Styret har tatt kontakt med mange av eierne som leier ut og bedt om at de følger opp sine leietakere. Styret vurderer tiltak for å redusere søppelproblemene. Mange dumper også fra seg reklame ved postkassene. Styret oppfordrer beboere som ikke ønsker reklame, om å merke postkassene sine med Nei til reklame. Merkelapper kan fås ved henvendelse til styret. For å sikre at beboere kan kvitte seg med større gjenstander og annet søppel, har styret i samarbeid med Utomhussameiet plassert ut containere i løpet av vår, høst og etter jul. Styret oppfordrer eiere/beboere til å samle opp avfall og benytte containerne. Styret har også i samarbeid med Avantor fått plassert ut permanent container for kasting av flasker ved Studentenes Hus i Nydalsveien. Innbrudd i boder og sikring av bygg

11 Side Solsiden 7 Boligsameie Vi har i 2010 vært plaget en del med innbrudd i boder. Høsten 2010 opplevde vi et større innbruddsraid der i alt 28 boder ble brutt opp eller forsøkt brutt opp. Tyvene ble oppdaget av vektere og en av tyvene ble tatt. Politiet har imidlertid ikke kapasitet til å følge opp innbruddene. Ved inngangen til 2011 har styret gått ut med tilbud til beboerne om oppgradering av bodene med mer innbruddssikre dører. Mange beboere takket ja til tilbudet og oppgraderingene ble gjennomført i februar Styret vurderer også flere andre tiltak, bl.a. etablering av videoovervåking. Styret ber alle beboere om å kontrollere at alle dører til byggene og spesielt til bodområdene, er skikkelig låst. Videre minner styret om at det er viktig ikke å slippe ukjente inn i bygget. Styret har også oppfordret alle til å sikre bodene sine så godt som mulig med skikkelige låser. Dessuten er det viktig at ingen oppbevarer verdifulle gjenstander i bodene som kan friste eventuelle tyver. Støy fra Kokkamok/Studentenes Hus Styret har tidligere arbeidet mye med tiltak for å redusere bråk fra studentarrangementer ved Studentenes Hus. Tiltakene har virket og det har vært langt mindre studentbråk i 2010 enn tidligere. Det var imidlertid fortsatt noe bruk i forbindelse med Fadderullan-ukene ved BI i august. Styret arbeider videre med å bedre forholdene og har etablert gode relasjoner til BI-studentens organisasjoner. Vi samarbeider også med styret for Nydalen Kvarter for å redusere støy fra studentene. Avtale om internett via fiberkabel Styret har i 2010 inngått en avtale med selskapet Lynet om en avtale om internettilgang gjennom fiberkabel til alle leilighetene i Solsiden 7. Avtalen ble inngått høsten Lynet har lagt til rette for at alle leilighetene kan få rask internettilgang til en rimelig pris. Avtalen omfatter i første omgang en mulighet for beboerne til å inngå individuelle avtaler. Våren 2011 legger styret fram et forslag til årsmøtet om å etablere en kollektiv avtale der alle beboerne får internett fra Lynet betalt gjennom felleskostnadene. Det vil i tillegg være mulig for de enkelte beboerne om å inngå tilleggsavtaler for de som ønsker raskere internettforbindelse enn det som vil ligge i den kollektive avtalen. Styret har innhentet referanser fra andre sameier og bedrifter som har inngått avtaler med Lynet. Alle er svært fornøyde med tjenestene fra Lynet. Utbyggingsplaner i Nydalen Oslo kommune godkjente i 2010 reguleringsplanen for utbygging av Spikerverktomta. Rivingen av fabrikkhallene etter Spikerverket startet ved inngangen til 2011 og utbyggingen forventes å være ferdig i løpet av et par år. Styret for Solsiden 7 engasjerte seg aktivt i arbeidet med å redusere høyden på bygningene og vi er svært fornøyde over at vi bidro til å redusere byggene mot Nydalsveien til 5 etasjer. Utover høsten 2010 har styret vært svært aktivt i forhold til Avantors utbyggingsplaner på Nydalshøyden ved siden av PST-bygget. Styret har opplevd et råkjør fra Avantors side i forbindelse med utbyggingsplanene for Nydalshøyden der Avantor har både kuttet mange

12 Side Solsiden 7 Boligsameie hjørner mht. saksbehandlingsregler og visst svært liten interesse for synspunktene fra naboer og for de ulemper mange leiligheter i Solsiden 7 vil bli påført spesielt når det gjelder reduserte solforhold. Ved inngangen til 2011 har styret sammen med andre sameier på Solsiden levert en klage til Fylkesmannen og bedt om at hele utbyggingen blir stanset inntil hele reguleringsplanen for Nydalshøyden blir behandlet på nytt. Klagen ble totalt avvist av Avantors advokat. Avantor har fått tillatelse til å starte ryddingen og bortkjøring av masse og gammelt industriavfall fra tomten. Klagen til Solsiden 7 er fortsatt til behandling og styret følger opp som godt det er mulig i samarbeid med spesielt Solsiden 3 og 5. Utomhussameiet Utomhussameiet er et felles sameie med ansvar for felles uteområder samt en rekke fellsavtaler for boligsameiene på Solsiden. Styrene for de enkelte boligsameiene utpeker ett medlem til styret for Utomhussameiet. Blant viktige saker Utomhussameiet har arbeidet med i 2010, kan nevnes: Utarbeiding av retningslinjer for levegger. Oppretting av automatisk oppkobling av brannvarslingsanlegg med Nokas (vaktselskap). Skifte av vaktmester og utviding av vaktmesteravtale med økt antall timer pr. uke. Oppfølging av elektrofirma (Wiig Installasjon) for å få orden på utelysene på Solsiden. Bestilling av søppelcontainere etter jul samt vår og høst. Inngått avtale med ISS om vasking av bodområder. Inngått avtale for vask av vinduene i oppgangene i alle blokkene. Deltatt på møter med Nydalen Gårdeierforening. Oppsetting av juletre ute mellom bygg 2 og 4 og mellom bygg 6 og 7. Utomhussameiet avholdt 2 styremøter i I tillegg hadde styret tett kontakt gjennom telefon og e-post for oppfølging av fellessaker. Styret i Utomhussameiet har ellers hatt tett kontakt med styrene i de enkelte boligsameiene. Informasjon og kontakt med beboerne Styret har gjennom hele året 2010 hatt mye kontakt med beboerne i Solsiden 7. Vår e- postkasse har vært flittig benyttet for en rekke spørsmål. Styrets postkasse i nr. 27 har vært mindre benyttet, men også der får styret mange henvendelser. Styrets medlemmer har også i perioder hatt mange telefonhenvendelser fra beboere med mange praktiske spørsmål. Sent høsten 2010 ble internettsidene til Solsiden 7 ferdigstilt og lagt ut på adressen Siden har blitt godt mottatt og har blitt den viktigste informasjonskanalen mellom styret og beboerne og vil bli løpende oppdatert.

13 Side Solsiden 7 Boligsameie Andre saker Styret har i 2010 arbeidet med å rette opp problemer med dårlig avtrekk fra avtrekksviftene i en rekke leiligheter. Etter en god dialog med leverandøren Bjerke Ventilasjon ble problemene utbedret. Styret har også arbeidet med utbedring av problemer med dårlig vanntrykk og dårlig med varmtvann i flere av de øverste leilighetene. Problemene var ikke rettet ved inngangen til 2011 og styret arbeider fortsatt med å finne en løsning. Styret har også bidratt til å etablere en foreldregruppe som i 2010 har arbeidet aktivt for å få etablert en lekeplass på Solsiden. Det bor etter hvert mange barnefamilier på Solsiden og styret har sett det som verdifullt å etablere et blandet bomiljø. I den forbindelse har styret sett det som viktig med en lekeplass. Spørsmålet om lekeplass krever bruksendring og spørsmålet vil bli avgjort våren Utfordringer og planer framover Viktige oppgaver framover blir oppfølging og fornying av ulike fellesavtaler for Solsiden. Det arbeides bl.a. med en utvidet vaktmesterordning. Det skjer etter hvert en del slitasje på bygg 7. Styret foretok i 2010 en befaring av bygget og det arbeides med å lage en vedlikeholdsplan. Det planlegges bl.a. å beise treverket på bygget sommeren Styret arbeider også med planer for bedre sikkerhet av fellesområdene og vurderer bl.a. å etablere videoovervåking. Styret legger i den forbindelse fram et forslag om å åpne for slik overvåking i vedtektene for Solsiden 7 på årsmøtet våren KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET 2010 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2010 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Resultat Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet, foreslås overført til sameiets egenkapital. Inntekter Inntektene i 2010 var til sammen kr ,-.

14 Side Solsiden 7 Boligsameie Kostnader Driftskostnadene i 2010 var på kr ,- mot budsjettert med kr ,-. Den viktigste årsaken til avviket i forhold til budsjettet, var at fyringskostnadene ble noe høyere enn antatt. Revisors honorar for regnskapsåret 2010 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. For øvrig vises det til de enkelte tallene i driftsoversikten og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (bakerst i årsberetningen). Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOSTNADSUTVIKLING Renter Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 0,10% Renter på sparekonto: 3,00% under kr ,05% fra kr til kr 2 mill. 3,10% over kr 2 mill Forsikring Bygningsforsikringen øker fra 2010 til 2011 med ca. 6%. Denne økningen inkluderer 0,9% økning i byggeindeksen og som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester. Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i sameiets egen skadesituasjon. Kommunale avgifter Renovasjonsavgiften øker med 38%. Ingen økning av de øvrige avgiftene. Øvrige kostnader Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet, har styret regnet med en generell prisstigning. INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2011 (Budsjett) Til orientering for sameiermøtet har styret utarbeidet et budsjett for 2011 med beregnede driftinntekter og driftkostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre for resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på kr ,- og et forventet årsresultat på kr ,-.

15 Side Solsiden 7 Boligsameie Oversikten er basert på at felleskostnadene fra 1.januar 2011 økte med: Kabel-tv økte med kr. 12,- pr mnd. Fjernvarme økte med 5,5% Øvrige felleskostnader økte med 3% I budsjettet er det ellers tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises det til de enkelte tallene i oversikten. Oslo 17.mars 2011 I styret for Solsiden 7 Boligsameie Børge Hofset (sign.) Tor Martin Aursland (sign.) Afshin Shahabian (sign.)

16 16 Solsiden 7 Boligsameie Revisjonsberetning settes inn på egen side

17 17 Solsiden 7 Boligsameie VEDLEGG SAK 3: REGNSKAP FOR SOLSIDEN 7 BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kostnader sameie Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

18 18 Solsiden 7 Boligsameie BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Andel egenkapital i fellesanlegg SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar Oslo 17.mars 2011 Styret for Solsiden 7 Boligsameie Børge Hofset (sign.) Tor Martin Aursland (sign.) Afshin Shahabian (sign.)

19 19 Solsiden 7 Boligsameie

20 20 Solsiden 7 Boligsameie NOTER TIL REGNSKAPETOG BALANSEN NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Oppvarming Felleskostnader Kabel TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Nøkler/lås SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2009/2010, og var kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21.04.2010, kl. 18.00 i OBOS Hetland sine lokaler, Langflåtveien 29, Mariero. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2015

Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2015 1 Solsiden 7 Boligsameie Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2015 Vi ønsker velkommen til ordinært sameiermøte 2015 og etterfølgende beboermøte i Solsiden 7 Eierseksjonssameie. Ordinært sameiermøte

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 2 Boligsameie, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 18:00 på Radisson Blu Hotel Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse: Eierseksjonssameiet Viva Grønland NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Eierseksjonssameiet Viva Grønland Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 i Solsiden 7 Boligsameie

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 i Solsiden 7 Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 i Solsiden 7 Boligsameie Ordinært sameiermøte i Solsiden 7 Boligsameie avholdes tirsdag 26. april 2011 kl. 18.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen. Registrering skjer

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Johannes Brunsgate 12C Sameie, avholdes mandag 7. mars 2011, kl. 18:00 hos Baker Hansen i Ullevålsveien 95 på Adamstuen Til behandling foreligger:

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 9 april 2008, kl. 18.00 i Bomberommet TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2013

Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2013 1 Solsiden 7 Eierseksjonssameie Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2013 Vi ønsker dere velkommen til ordinært sameiermøte 2013, og etterfølgende beboermøte i Solsiden 7 Eierseksjonssameie.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 22. april 2008, kl. 18.00 i Oslo Misjonskirke Betlehem på Abildsø, Ungdomssalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 20. april 2009, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Waldemars Hage 3 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 Ordinært årsmøte i, holdes onsdag 30. mars 2011, kl. 18.00 i Sagstua grendehus, Sagstuveien 17E. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 31. mars 2008, kl. 18.00 på Radisson SAS Hotell, Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Solsiden 4 Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sjølyststranda Garasjesameie, avholdes onsdag 09.03.2011, kl. 18.00 i 18.00 Styrerommet U2. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 4. april 2000 kl. 19.00 i Seterbråten Skole, kantinen v/ gymsalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Solsiden 2 Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Innkalling til ordinært sameiermøte 211 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 1. mars 211, kl. 17.3 i Radisson BLU Hotell Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 15 april 2008, kl. 18.00 på Etterstadkroken Videregående skole(kantinen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sameiet Trondheimsveien 43, avholdes torsdag 24. februar 2011, kl. 17.30 hos OBOS Eiendomsforvaltning AS, Hammersborg Torg 1, 9. etg. Til

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING PÅ DET ORDINÆRE SAMEIERMØTET I SOLSIDEN 7 EIERSEKSJONSSAMEIE 8.APRIL 2010 KL

SAKER TIL BEHANDLING PÅ DET ORDINÆRE SAMEIERMØTET I SOLSIDEN 7 EIERSEKSJONSSAMEIE 8.APRIL 2010 KL 2 SAKER TIL BEHANDLING PÅ DET ORDINÆRE SAMEIERMØTET I SOLSIDEN 7 EIERSEKSJONSSAMEIE 8.APRIL 2010 KL. 18.00 Følgende saker er til behandling på sameiermøtet: Sak 1: Åpning og konstituering Åpning ved styrets

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte 2016. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. I tillegg finner du bakerst i heftet «Orientering om

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Kanalveien Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 98 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 98 Boligse. Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i Elvekanten borettslag, holdes fredag 29.06. 2006, kl. 14.00 i Drammensveien 60. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: SAMEIET TONSENHAGEN 11 1 av 1 Tonsenhagen 11 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiemøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 11.04, 2005, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus på Bjørndal. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie 1 Skullerudtunet Terrasse Sameie Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Slåbråtan Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Slåbråtan Boligsameie, avholdes tirsdag 22. mars 2011, kl. 19:00 på Valentinos Pizza, Pianobaren, Greverudsenteret.

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i avholdes tirsdag 3. mai 2011 kl.18.00, Tåsen idrettkrets klubbhus, Tåsenveien 32. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING Valg

Detaljer

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26.05.2011, kl. 18.00 i Sessvollmoen militærleir, bygg 0103. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 20. april 2004, kl. 18.30 i Prestlia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i Skullerud Terrasse 1-4 S/E, avholdes torsdag 25.03. 2010, kl. 18.00 i Skullerudstua. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2010

ÅRSBERETNING FOR 2010 ÅRSBERETNING FOR 2010 TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET Leder Ketil Heyerdahl Rosenborggaten 15 C Styremedlem Stine Ørbeck Rosenborggaten

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet 1 Parkgården Sameiet Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE 1 Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 17. april 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg Torg 1. Møtelokaler i 10. etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I WESSEL PARKERINGSSAMEIE

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I WESSEL PARKERINGSSAMEIE Wessel Parkeringssameie Bidenkaps gate 1 0165 Oslo www.wesselparkering.no info@wesselparkering.no Organisasjonsnummer 992 858 990 Oslo, 10.04.2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I WESSEL PARKERINGSSAMEIE

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 i Solsiden 7 Eierseksjonssameie

Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 i Solsiden 7 Eierseksjonssameie 1 Solsiden 7 Eierseksjonssameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 i Solsiden 7 Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte 2012, og etterfølgende beboermøte i Solsiden 7

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 28.04.2010 Styret i Fagerheimgaten 9 AS

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 28.04.2010 Styret i Fagerheimgaten 9 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 27. mai 2010, kl. 18.00 på Grünerløkka skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes mandag 11. mai 2009, kl. 18.30 i Lørenskog kultursenter, Snippen og Mølla. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 3 & 5 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 3 & 5 Boligsameie 1 Solsiden 3 & 5 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 3 & 5 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

1 Sameiet Thonbygget

1 Sameiet Thonbygget 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Thonbygget ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 1 Eierseksjonssameiet Sverdrups Gate 22 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups Gate 22 avholdes Tirsdag 27.april 2010 kl. 18.00 i fellesrommet, Sverdrupsgate 22.

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 11. april 2007, kl. 18.00 i OBOS sine lokaler, Hammerborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Sameiet Kolbotnveien 42-44 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i Rådhusgata 21 Sameie, avholdes onsdag 4. mars 2009, kl. 17:30 i People & Coffee, Rådhusgata 21. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2006 Ordinær generalforsamling i Studio Pilestredet 2 Borettslag, avholdes [...]dag [dato] 2006, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 25. mars, kl. 19.00 i Hotell Scandic Edderkoppen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 7-9-11 Velkommen til sameiermøte onsdag 1. mars 2017 kl. 18.00 I Trykkeriveien 4 Sellebakk (Glassteam s lokaler) Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie

Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie 1 Parkhaven Boligsameie Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer