Tjenesteutvalget. Innkalles til møte tirsdag , kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenesteutvalget. Innkalles til møte tirsdag 13.03.2012, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna"

Transkript

1 Birkenes kommune Tjenesteutvalget Innkalles til møte tirsdag , kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Skole- og oppvekstsjef Geir Svenningsen orienterer om arbeidet med Skoleeiers tilstandsrapport Samkom skole kretsgrenser Langemyr skole eierskap SAKSLISTE 015/12 Godkjenning av møteprotokoll /12 Delegasjonssaker 017/12 Meldinger /Orienteringer 018/12 Søknad om konsesjon gnr 26, bnr /12 Søknad om konsesjon gnr 135, bnr. 2 og /12 Avtale med Telenor om mobilutbygging 021/12 Høringsuttalelse Revidert fastlegeforskrift 022/12 Høringsuttalelse Internasjonal strategi for Agder 023/12 Aanesland Fabrikker as - søknad om kjøp av tilleggsareal - ettersendes Eventuelt Saksdokumentene kan gjennomgås i Servicetorvet, i ekspedisjonstiden kl 09: Innkallingen finnes også på bibliotekene. Forfall bes meldt over telefon Birkeland, Eva Aabel Retterholt leder Kjell G Olsen Ass.rådmann

2 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Tjenesteutvalget /12 Saksbehandler: Kari Kvifte Birkeland Arkiv/arkivsaksnr.: /634 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes.

3 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Tjenesteutvalget Saksbehandler: Arkiv/arkivsaksnr.: /632 Delegasjonssaker DTJU. 002/12: Deling etter Jordlov og Naturmangfoldlov - Øvre Birkeland, hj.h. Jon Flateland Flaa FULLMAKTSVEDTAK: Etter delegert myndighet gir Birkenes kommune tillatelse til Jon Flateland Flaa for å dele fra ca 0,4 daa av eiendommen Gnr 86 Bnr 1 til boligformål som omsøkt. Tillatelsen gis på vilkår av at parsellene nyttes som tillegg til omsøkte boligeiendom og sammenføyes med denne. Vedtaket er fattet i medhold av Jordloven 12 og er begrunnet med de momenter som fremkommer i jordbrukssjefens vurdering. Vurdering etter Naturmangfoldloven er ikke relevant i denne saken. DTJU. 004/12: Deling e. Jordloven/Naturmangfoldloven - Gnr 35/4 Birkenes - hj.h.: Christian Birknes ADMINISTRATIVT VEDTAK: Etter delegert myndighet avslår Birkenes kommune søknaden fra Christian Birknes om fradeling av kårbolig med parsell på ca 750 m2 fra landbrukseiendommen Gnr 35 Bnr 4. Vedtaket er fattet i medhold av jordloven 12 og begrunnes med de momenter som fremkommer i jordbrukssjefens vurdering. Vurdering etter naturmangfoldloven er ikke aktuelt i denne saken. DTJU. 006/12: Konsesjon gnr 87, bnr 348 VEDTAK: Etter delegert myndighet i K-sak 007/04, gis Knut Sigve Suggelia, Tveidevegen 3 B, 4760 Birkeland, konsesjon på gnr 87, bnr. 348, under forutsetning av at den sammenføyes med gnr 87, bnr. 2. Konsesjon er gitt i mdhold av konsesjonsloven 2 og 11, jfr. delegasjonsforskrift av DTJU. 007/12: Gummibåtfestivalen Behandling etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

4 VEDTAK: Etter delegert myndighet gir Birkenes kommune tillatelse til Gummibåtfestivalen 2012 for bruk av motoriserte båter. Tillatelsen er avgrenset til festivaldagene i 2012 og gjelder for strekningen der gummibåtseilasen foregår. Tillatelsen gis på vilkår av at kjøring foregår på hensynsfull måte med fart og utkikk tilpasset andre som ferdes på/i/ved elva. Festivalledelsen bes kontakte leder for Nedre Tovdal Elveeierlag for å finne frem til praktisk løsning for desinfisering av fartøy/utstyr som kommer fra andre vassdrag. Tillatelsen er fattet etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - 6 og er begrunnet med de momenter som fremkommer i miljøvernrådgivers vurdering. DTJU. 010/12: Deling etter jordloven - Gnr 36 Bnr 4 - Hj.h Tellef Mollestad ADMINISTRATIVT VEDTAK Etter delegert myndighet innvilger Birkenes kommune søknaden fra Tellef Mollestad om fradeling av ca 0,6 daa fra eiendommen Gnr 36 Bnr 4 som omsøkt. Tillatelsen gis på vilkår av at parsellen sammenføyes med boligeiendommen Gnr 36 Bnr 61. Vedtaket er fattet i medhold av Jordloven 12 og begrunnes med de momenter som fremkommer i jordbrukssjefens vurdering. DTJU. 011/12: Deling e. Jordlov og Naturmangfoldlov - hj.h Tellef H. Flakk VEDTAK: Etter delegert myndighet avslår Birkenes kommune søknad fra Tellef Flakk om fradeling av ca 1,5 daa av eiendommen Gnr 38 Bnr 59 til boligformål. Vedtaket er fattet i medhold av Jordloven 12 og begrunnes med de momenter som fremkommer i jordbrukssjefens vurdering. Søknaden er også vurdert etter Naturmangfoldloven DTJU. 012/12: Deling e. Jordlov og Naturmangfoldlov - hj, h John Olav Fidje ADMINISTRATIVT VEDTAK: Etter delegert myndighet innvilger Birkenes kommune søknaden fra John Olav Fidje om fradeling av 0,5 daa av sin eiendom Gnr 169 Bnr 1 til fritidsformål som omsøkt. Det tillates samtidig opparbeidelse av parkeringsplass som vist i søknad. Vedtaket er fattet i medhold av Jordloven 12 og begrunnes med de momenter som fremkommer i jordbrukssjefens vurdering. Administrasjonens forslag til vedtak: Delegasjonssakene tas til etterretning.

5 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Tjenesteutvalget Arkiv/arkivsaksnr.: /633 Meldinger / Orienteringer Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 12/959 I Kjell A. Kristiansen 11/ Konseptvalgutredningen (KVU) E39 Søgne - Ålgård Endrede kostnadsoverslag -ENDELIG versjon 2 12/534 U Diverse skogeiere Årsmelding for skogbruket i Birkenes /1234 I Vennesla kommune; Søgne kommune; Sogndalen kommune; Lillesand kommune; Kristiansand kommune; Iveland kommune Undertegnet Samarbeidsavtale om pedagogisk utviklingsarbeid i knutepunkt sørlandet på kommunenivå 4 12/1792 U Distriktsrådet i Heimeverndistrikt 08 Høringsuttalelse på forsvarssjefens fagmilitære råd Birkenes kommune slutter seg til uttalelsen fra Distriktsrådet for Agder og Rogaland om at foreslått reduksjon av Heimevernet vil medføre en betydelig svekkelse av lokal beredskap i forbindelse med større ulykker og katastrofer. 5 12/514 I HOD Høring av forslag til endringer i tobakkskadeloven 6 12/724 I Helse- og omsorgsdepartementet Høring NOU 2011: 21 Når døden tjener livet 7 11/11872 I Helse og omsorgsdepartementet Høring av forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (folkehelseforskriften) Høring om forslag til endringer i folketrygdloven 8 11/11870 I Helse og omsorgsdepartementet 9 12/2142 I Utdanningsdirektoratet Høring Fag fra videregående, vurdering i innføringstilbud, retningslinjer for lokal eksamen og

6 10 12/1727 I Det Kongelige Kunnskapsdepartement 11 12/1530 I Likestillings- og Inkluderingsdepartement Det Kongelige Barne- kompetansebevis for voksne Høring: Ny lovgiving for barnehagene - Til Barnas beste NOU 2011: 20 Ungdom, makt og medvirkning 12 11/11819 I Postmottak HOD Høring: Utkast til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formalisert arbeidsfellesskap - Det avgis ikke egen høringsuttalelse fra Birkenes kommune til ovenfor nevnte høringer 13 12/1222 I Sørlandets sykehus HF Samarbeidsavtale mellom kommunene på Agder og Sørlandet sykehus Barn som pårørende 14 11/11381 X Kommunens navneutvalg. Veinavn og navn på boligfelt i Birkenes kommune. Orientering i møte v/teknisk sjef Jakob Olaus Mo 15 12/1748 U Birkeland Barnehage Trafikk på vei forbi Birkeland Barnehage 16 12/2239 I Arbeidstilsynet Melding om tilsyn - skolebygg 17 12/2135 I Fylkesmannen i Aust- Agder 18 12/2446 I Fylkesmannen i Aust- Agder 19 10/10176 I Fylkesmannen i Aust- Agder Statlig tilskudd til faste plasser i midlertidige lbarnehagelokaler 2011 Varsel om tilsyn - barnehageområdet Skoleruta for Skolene i Birkenes følger Fylkesmannens framlegg for skolerute i 2012/ /1770 I Arbeidstilsynet Tilsynsrapport og varsel om pålegg vedrørende sikring av vedlikehold og et tilfredsstillende inneklima Meldinger tjenesteutvalget Kulturavdelingen Den kulturelle skolesekken. Birkenes kommune inngikk i 2005 avtale med Aust Agder Fylkeskommune om samarbeid ifht. Den kulturelle skolesekken. Avtalen er nå fornyet og gjelder fra Prosjektet finansieres via statlige spillemidler og går ut på at alle barn skal få kunst- og kulturopplevelser på høyt nivå gjennom grunnskolen. Fra 2005 har mange skoleelever fått gode opplevelse via dette prosjektet og Birkenes kommune har også hvert år fått tilført noe midler til lokale tiltak innen DKS.(div lokale opplegg for skolebarn på museet, lokalt folkemusikkopplegg, skoleproduksjoner innen dans, drama og musikk, forfatterbesøk på biblioteket og tilrettelegging for turer i lokalmiljøet med info om kulturminner osv.

7 Kommunen forplikter seg til å ha en hovedkontakt noe som er tillagt kulturområdet og hver skole er forpliktet til å ha en egen kulturkontakt. Disse er da forpliktet til å møte på regionale samlinger ifht. DKS. UKM 2012 Årets UKM i Birkenes er nå gjennomført og som vanlig har Birkenes en av de største mønstringene på Sørlandet. Disse gikk videre: Kunst: Birgitte Ås «Sopptur», Anne May Martinsen: «Hest», Evy Helen Colbjørnsen: «Eventyrskog», Tuva Senum Lie: «Forbudt», Øyvind Kopperdal Rislå: «Nobelfredsgris», Ida Helen Mellingen: «Fjording», Malin Helle: «Sommerens delikatesser» Scene: Signe Bjorvatn: klassisk piano, Elise Sløgedal: sang, Mahad Mohammed: dans, June Elisabeth Guttormsen: sang/gitar, Bjørn Olav Hartvigsen/Even Ness: Sang/drama Ang evt. minnesmerke over Nils Nilsen Haabesland Alf Somdal har foreslått at Birkenes kommune setter opp et minnesmerke over Stortingsmannen Nils Nilsen Haabesland ( ). I 2016 er det 200 år siden han ble født og Alf Somdal foreslår en markering/oppsett av minnesmerke dette året. Nils Nilsen Haabesland ble født på Håbesland. Han var omgangsskolelærer i Birkenes i 10 år. Han flyttet senere til Eide der han ble ordfører og lensmann. I 1848 kom han på Stortinget. I 1880 ble han Lagtingspresident og var nær knyttet til statsminister og Konge i viktige år for Norges selvstendighet. Det foreslås at administrasjonen får fullmakt til å sette sammen en komite for å se videre på dette innspillet. Nærmere info i møtet. Kunstutstilling Tobias Jorde Kulturleder orienterer i møte. Administrasjonens forslag til vedtak: Meldingene og orienteringene tas til orientering.

8 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Tjenesteutvalget /12 Saksbehandler: Signe Bernes Arkiv/arkivsaksnr.: V60, &18, 26/4 12/523 Søknad om konsesjon gnr 26, bnr. 4 gnr. 26, bnr. 4 Saksopplysninger: Søker: 1. Jan Willy Ramse, Stemhei 6 E, 4700 Vennesla 2. Eivind Torfinn Ramse, Saga Terrasse 19, 4700 Vennesla Selger: Hans Arne Grønn, 4730 Vatnestrøm Eiendom: Gnr. 26, bnr. 4, Solheim, Grunnetjønn. Areal: Totalareal 423 daa iflg. nye gårdskart 2009 Bebyggelse: Bolighus, lagerbygning, uthus. Pris: ,- Trykte vedlegg: Søknad 2 stk Kart over eiendommen m/bilder Oversiktskart Utrykte vedlegg: Kontrakt Takst v/økonomisk Rådgivning. Administrasjonens forslag til vedtak: Birkenes kommune gir Jan Willy Ramse og Eivind Torfinn Ramse, Vennesla, konsesjon på gnr 26, bnr. 4 i Birkenes. Vedtaket er gjort i medhold av konsesjonsloven 2, jfr. delegasjonsforskrift av og K-sak 007/04.

9 Bakgrunn Som det fremgår av søknadene av , er det inngått frivillig avtale om overdragelse av eiendommen gnr. 64, bnr. 5 mellom Jan Willy Ramse, født 1964, og Eivind Torfinn Ramse, født 1938, som kjøpere, og Hans Arne Grønn som selger. Avtalt pris for eiendommen er kr ,- Kjøperne er far og sønn, og de har oppgitt som planer for eiendommen: Renovere eiendommen og ta den i bruk som bolig til seg selv eller nær familie. Som vedlagte oversiktskart viser, ligger eiendommen på Grundetjønn. Det er ca 100 m fra offentlig vei. Avstanden til kommunesenter på Birkeland er ca 19 km, og til Vennesla ca 11 km. Når det gjelder arealene, er jordbruksarealer i nye gårdskart (2009) oppgitt å være 10,4 daa fulldyrka og 2,6 daa overflatedyrka mark. Jordbruksarealene er ikke drevet på flere år, og delvis gjengrodd. Produktivt skogareal utgjør 352 daa, og ca 200 daa av dette er middels- eller høyere bonitets mark, resten lavbonitet. Som det fremgår av bildene, trenger de tre bygningene omfattende renovering. Lovgrunnlag: Eiendommen kan ikke lenger betegnes som en landbrukseiendom etter endringene som kom i 2009 da den har mindre enn 25 daa fulldyrka og overflatedyrka jord og under 500 daa produktiv skog. Konsesjonsbehandling er nødvendig etter konsesjonsloven 2. Paragrafen lyder: Med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse av Kongen (konsesjon) Unntak er bl.a. for bebygd eiendom, at den er under 100 daa og ikke har mer enn 25 daa fulldyrka- og overflatedyrka mark eller at den erverves av nær familie. I slike tilfeller kan ervervet skje konsesjonsfritt ved bruk av skjema Egenerklæring om konsesjonsfrihet. Lovbestemt driveplikt er nå samlet i jordloven, og det er derfor ikke lenger aktuelt eller nødvendig å sette betingelser om driveplikt som vilkår ved behandlingen av konsesjonssøknaden, da alt jordbruksareal etter loven skal drives Plikt til å drive jordbruksarealene, gjelder også for eiendommer som er under arealgrensenegrensen for å kunne betegnes som landbrukseiendom. Jordloven 8 omhandler dette, hvor det står: Jordbruksareal skal drives. Ny eier må innen ett år ta stilling til om han eller ho vil drive eiendommen selv eller leie bort jordbruksarealet etter bestemmelsene i andre ledd. Dette er nærmere beskrevet i Rundskriv M Driveplikt etter jordloven fra Landbruksdepartementet. Da eiendommen er under arealgrensene for landbrukseiendom, skal forholdene i 9 i konsesjonsloven ikke vurderes ved behandlingen. Dette gjelder bl.a. prisen, om erververen er skikket til å drive eiendommen, om formålet ivaretar hensynet til bosetting, driftsmessig god løsning m.v.

10 Dersom eiendommen hadde vært ervervet av noen som kunne erverve den konsesjonsfritt pga slektskap m.v. ville det ikke være betingelse om boplikt i 5 år på grunn av de samme arealgrensene. Ved behandlingen kan det imidlertid settes vilkår for konsesjonen, slik det fremgår av 1. ledd i 11 i konsesjonsloven: 1. ledd: Konsesjon etter loven kan gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål loven skal fremme. Det kan lempes på vilkårene etter søknad. Landbruksdepartementet har i Rundskriv M 2/2009-Konsesjon og boplikt av gitt en nærmere beskrivelse vedr behandling av saker etter loven. Vurdering og anbefaling: Eiendommen ligger under areagrensene for landbrukseiendom. Søkerne har begge krysset av i søknaden for at de vil flytte til og bo der i minst 5 år. Vi finner imidlertid ikke grunn for å anbefale boplikt som vilkår for konsesjon, da eiendommen ligger under arealgrensene for lovbestemt boplikt og den trenger omfattende istandsetting av både bygningene og den private veien med bro over elven, før den kommer opp i dagens krav til bolig. Prisen skal ikke vurderes da den ligger under arealgrensene for landbrukseiendom. Søknaden anbefales innvilget uten vilkår.

11

12

13

14

15

16

17

18 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Tjenesteutvalget /12 Saksbehandler: Signe Bernes Arkiv/arkivsaksnr.: V60, &18, 135/2, 135/14, 11/2532 Søknad om konsesjon gnr 135, bnr. 2 og 14 gnr 135, bnr. 2 og 14. Saksopplysninger: Eier/Søker: 1: Aslak Vegusdal, Luntevikveien 69, 4790 Lillesand 2: Randi Vegusdal, Luntevikveien 69, 4790 Lillesand Eiendom: Gnr 135, bnr. 2 og 14, Vegusdal. Areal: Totalareal iflg nye gårdskart: daa, hvorav 43 daa er jordbruksareal og daa er produktiv skog. Bebyggelse: Våningshus, driftsbygning, gml. skolehus, bryggerhus, laftebygd hytte, langhus. Søknadsgrunn: Skal ikke bosette seg på eiendommen Planer: Tidligere hjemmelshaver Ole Morten Vegusdal skal fortsette å bo på eiendommen med sin familie og drive den. Trykte vedlegg: Søknader Kart Oversiktskart Utrykte dokumenter: Avtaler mellom partene (unntatt.off.) Administrasjonens forslag til vedtak: Birkenes kommune gir Aslak Vegusdal og Randi Vegusdal, Luntevikveien 69, 4790 Lillesand, konsesjon på gnr 135, bnr. 2 og 14 i Birkenes. Vilkår for konsesjonen er at sønnen Ole Morten Vegusdal bor fast på eiendommen så lenge foreldrene er eiere og ikke selv bor der. Vedtaket er gjort i medhold av konsesjonsloven 2 og 11, jfr. delegasjonsforskrift av og K-sak 007/04

19 Bakgrunn Aslak og Birgit Vegusdal, overtok hjemmelen til eiendommen konsesjonsfritt i august Ved sin underskrift på egenerklæringen forpliktet de seg til å bosette seg på eiendommen innen ett år og bo der i minst 5 år, jfr. konsesjonsloven 5, 2. ledd. Da de ikke skal flytte til, må de nå, før det er gått ett år, søke konsesjon. De overtok eiendommen fra sønnen Ole Morten Vegusdal, som har vært eier og bodd på gården siden 1993 da han overtok fra faren Aslak Vegusdal. Det foreligger kjøpekontrakt m/detaljert avtalevilkår mellom foreldrene og sønnen. Sønnen skal fortsette å bo på gården med sin familie, og drive næring der som i dag, med ridehester og arbeidstrening for ungdom. Han skal også ha bruksrett til det meste av bygningsmassen og jordbruksarealet, og rett til uttak av skogsvirke til ved og vedlikehold. Eiendommen er på totalt daa iflg. nye gårdskart. Av dette er daa produktiv skog, med ca 500 daa høy- og middels bonitet og 1163 daa lavbonitets mark Av jordbruksarealet er 32,1 daa fulldyrka og overflatedyrka mark og 38,6 daa innmarksbeite. Lovgrunnlag: Etter endring av konsesjons- og odelsloven i 2009, kan det ikke lenger søkes om fritak for boplikten, men hvis boplikten ikke skal/kan oppfylles må det søkes konsesjon innen ett år.. Etter konsesjonsloven 9 skal det - i saker som gjelder eiendom som nyttes til landbruksformål - legges særlig vekt på: 1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. 2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området. 3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen. 5. om ervervet ivaretar hensyn til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. Første ledd nr. 1 og 4 skal ikke vurderes for søknader om konsesjon fra eiere som har overtatt konsesjonsfritt pga. slektskap, men som må søke konsesjon fordi boplikten ikke skal/kan oppfylles. I slike saker skal det ved siden av punktene 2, 3 og 5 også legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som et korrigerende moment. Ifølge rundskriv M-2/2009 skal det også når det settes krav om boplikt vurderes om det er nødvendig å stille vilkår om personlig boplikt. Etter 11 i konsesjonsloven, kan konsesjon gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål loven skal fremme. Lovens formål står i 1, med bl.a. pkt. 5 hensynet til bosettingen. Ved endring av lovverket i 2009, er det ikke lenger nødvendig i konsesjonssaker å stille vilkår om driveplikt på jordbruksarealene. Driveplikten er nå varig, og den følger av jordloven 8.

20 Vurdering / Anbefaling: Hensynet til bosettingen teller sterkt. og vurderes som et svært viktig moment ved vurderingen i alle saker i Birkenes som gjelder konsesjon på landbrukseiendommer. Kommunen legger vekt på å opprettholde og styrke bosettingen, spesielt i indre deler av kommunen. Med hensyn til punktet om driftsmessig god løsning, gjelder det kravet om at en må tilstrebe en hensiktsmessig bruksstruktur i tråd med nasjonalt mål om å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god lønnsomhet. Dette vil spesielt gjøre seg gjeldende når ervervet gjelder tilleggsareal eller eiendom nr. 2. Når det gjelder hensynet til helhetlig ressursforvaltning må man se på hvilke virkninger et eierskifte har for forvaltning av ressursene på eiendommen, enten det gjelder jord- og skogressurser, bygninger eller annet. Både foreldrene og sønnen har sterk tilknytning til eiendommen som har vært i familiens eie i flere generasjoner og tilknytning til eiendommen og livssituasjonen både for søkerne og tidligere eier er i dette tilfelle lagt vekt på ved anbefalingen. Vi vurderer det slik at de forhold som etter konsesjonsloven skal vurdere er ivaretatt ved den kontrakten som er inngått, og anbefaler at det gis konsesjon. Anbefalingen gis på vilkår av at sønnen bor på eiendommen og driver jordbruksarealene så lenge Aslak og Randi Vegusdal ikke bor der selv. Skogarealene må drives på en skogbruksmessig forsvarlig måte.

21

22

23

24

25 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Tjenesteutvalget /12 Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Steinar Nørstebø Arkiv/arkivsaksnr.: N60 07/359 Avtale med Telenor om mobilutbygging Saksopplysninger Det Digitale Agder er et samarbeidsprosjekt, der begge fylkeskommunene og alle kommunene i landsdelen deltar. Formålet er å fremme utbygging av digitale infrastruktur i landsdelen, og skaffe deltakerne gode avtaler for telefoni og bredbåndskapasitet. Forrige prosjektrunde hadde hovedfokus på «digital allemannsrett», og Agder har bedre rettigheter knyttet til bredbånd enn andre landsdeler. Det Digitale Agder har nå gjennomført et innkjøpsprosjekt knyttet til utbygging av mobildekning i landsdelen, og inngåelse av nye avtaler for mobiltelefoni og mobilt bredbånd for begge fylkeskommunene og alle kommunene. Kommunen behandlet i 2011 egen sak om tilslutning til prosjektet, og er også informert om prinsippene for kostnadsfordeling og betalingsopplegg. Denne saken handler om å godkjenne kontraktsinngåelse for bruk av mobiltelefoni/mobilt bredbånd for kommunen, og inngå avtale for utbygging av mobildekning med tilhørende økonomiske forpliktelser. Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 2 I Digitale distriktsagder v/ Informasjon om digitale distriktsagder 3 I Post-og teletilsynet Bruk av autorisert installatør ved utbygging av nettet `` Digitale Distriktsagder`` 5 U Digitale distriktsagder v/ Digitale distriktsagder / tilslutning til prosjektopplegg og modell for kostnadsfordeling etter avslutning av anbusdprosess 8 I Fylkesrådmannen i Aust- Agder Angående status for Bredbånd til alle - desember I Digitale distriktsagder Garanti om bredbånd til alle gjelder 10 I Aust-Agder Fylkeskommune / Det Digitale Agder v/ Arild Eielsen tom 2012 Det Digitale Agder - nytt felles utviklingsprosjekt for landsdelen 11 I Alf Martin Woie DDA - tilslutning til prosjektopplegg -

26 påminnelse 12 U Digitale distriktsagder Tilslutning til Det Digitale Agders prosjekt opplegg - intensjonserklæring 13 I Digitale distriktsagder v/ Innkjøp av mobildekning - kostnadsfordeling 14 I Digitale distriktsagder Avtale med Telenor Norge AS Trykte vedlegg Dok 14 Utrykte vedlegg Administrasjonens forslag til vedtak: Birkenes kommune aksepterer avtalevilkårene som er fremlagt og vil undertegne kontrakt med Telenor Norge, slik det er lagt opp til for fylkeskommunene og alle kommunene på Agder. Vedtaket innebærer inngåelse av ny avtale for mobiltelefoni/mobilt bredbånd. Kommunen aksepterer også sin del av kostnadene knyttet til utbygging av mobildekning og betalingsplan for dette. Birkenes kommune vil på dette grunnlag legge til grunn totalt investeringsbeløp på kr ,som vist i saksutredningen, i kommende økonomiplan. Bakgrunn Det Digitale Agder er et samarbeidsprosjekt, der begge fylkeskommunene og alle kommunene i landsdelen deltar. Formålet er å fremme utbygging av digitale infrastruktur i landsdelen, og skaffe deltakerne gode avtaler for telefoni og bredbåndskapasitet. Forrige prosjektrunde hadde hovedfokus på «digital allemannsrett», og Agder har bedre rettigheter knyttet til bredbånd enn andre landsdeler. Det Digitale Agder har nå gjennomført et innkjøpsprosjekt knyttet til utbygging av mobildekning i landsdelen, og inngåelse av nye avtaler for mobiltelefoni og mobilt bredbånd for begge fylkeskommunene og alle kommunene. Kommunen behandlet i 2011 egen sak om tilslutning til prosjektet, og er også informert om prinsippene for kostnadsfordeling og betalingsopplegg. Denne saken handler om å godkjenne kontraktsinngåelse for bruk av mobiltelefoni/mobilt bredbånd for kommunen, og inngå avtale for utbygging av mobildekning med tilhørende økonomiske forpliktelser. Det Digitale Agder anbefaler inngåelse av avtale med Telenor, som kom best ut av evalueringsprosessen for innkjøp av mobiltelefoni/mobilt bredbånd og utbygging av mobildekning. LEVERANSE Mobildekning Telenor forplikter seg til en storstilt utbygging av mobildekning i landsdelen. Prosjektet vurderer dekning ut fra kriteriet «god innvendig dekning i trehus» for tale og SMS. Basert på teoretiske beregninger, vil Agder få slik dekning for 99 % av fastboende. I tillegg vil de fleste av de resterende innbyggerne får «vindusdekning». Foreløpige planer viser utbygging av 149

27 basestasjoner i landsdelen, og ny dekning vil være helt på topp i nasjonal sammenheng. Det er også et viktig poeng at Telenor etablerer svært god dekning for mobilt bredbånd (3G) Ut fra de teoretiske beregningene som foreligger, vil kommunen gå fra 86,3% til 97,6% dekning for tale og SMS (anslagsvis i overkant av 500 innbyggere), og også bedring for mobilt bredbånd (3G). Vedlagt følger også et dekningskart, som viser teoretisk beregnet dekning for tale og SMS i kommunen, etter fullført utbygging. Utbyggingsprosjektet for dekning er i særklasse det største i sitt slag i landet, og Telenor vil måtte bruke tre år på å ferdigstille utbyggingen. Det blir gitt et anleggsbidrag på 45 mill. kroner til utbyggingen, men reelle utbyggingskostnader vil overstige 200 mill. kroner. Dette illustrerer at det ligger stor verdi i samarbeid og godt samhold i forbindelse med prosjektet. Prosjektet har også satt av en ramme på 10 mill. kroner til forbedring av veidekningen i landsdelen. Det Digitale Agder og Telenor vil samarbeide om å få best mulig effekt ut av disse midlene. Hovedveiene gjennom de ulike regionene vil få prioritet i vurderingene. Skal utbyggingsprosjektet bli gjennomført som planlagt, må kommunen utføre sine oppgaver på en effektiv måte. Dette gjelder særlig behandling av byggesøknader for infrastruktur, men kommunen må også bidra aktivt i forhold til eventuelle grunneierkonflikter. Det er viktig at det er et strukturert opplegg for dialog og avklaringer under veis i prosjektet. Spørsmål og problemstillinger som kommunen har behov for å få avklart, skal derfor rettes til Det Digitale Agder, som følger opp planleggingen og leveranseprosessene. Kommunene har tidligere fått informasjon om kostnadsfordeling og betalingsopplegg for spleiselaget. Samlet bidrag fra alle kommunene på Agder er 20 mill. kroner. KRD har gått inn med 4 mill. kroner og fylkeskommunene dekker resten av utgiftene, inkludert prosjektadministrasjon, oppfølging av leveranse og videre satsing på tilrettelegging for bredbånd. Kostnadsfordelingen mellom kommunene er basert på følgende faktorer: en lik sum for deltakelse, en sum i forhold til folketallet, en sum i forhold til utbygging av ny infrastruktur og en sum i forhold til antall innbyggere som er beregnet å få ny god dekning. Vedlagt følger kostnadsfordelingsskjema. Sammenlignet med informasjonen i fjor, er dekningsresultatene betydelig bedre, men det er også noen justeringer kommunene mellom. Vår kommune må betale kroner til spleiselaget i utbyggingen. Dette blir fordelt over 2012, 2013 og Dekningsresultatene er basert på en teoretisk beregningsmodell. Skulle det bli markerte endringer, vil en kunne ta fordelingsopplegget opp til ny vurdering. Mobiltelefoni/ mobilt bredbånd I tillegg til utbygging av mobildekning, skal Telenor inngå avtale for mobiltelefoni/mobilt bredbånd for begge fylkeskommunene og alle kommunene, med underliggende organisasjoner. Denne delen av innkjøpet har skapt interesse for prosjektet fra tilbydernes side, og gitt svært gunstige priser fordi det representerer et stort volum. Det er etablert en «fastprisavtale» for tellerskritt og mobilt bredbånd i Norge. Prisene skal i avtaleperioden justeres i tråd med markedsutviklingen. Det store volumet fylkeskommunene og kommunene representerer har gitt gunstige priser. Det er ikke gjennomført analyse av prisnedgang i alle kommunene. Bruksmønsteret varierer også mye. De stikkprøvene Det Digitale Agder gjennomførte, viste en kostnadsreduksjon på %, i forhold til dagens avtaler. I tillegg sikrer avtalen god funksjonalitet og enkel administrasjon av mobiltelefoni.

28 Avtalen for mobiltelefoni/mobilt bredbånd har en varighet på fire år, med mulighet for inntil ett års forlengelse. Avtaleperioden starter fra tidspunktet når mobilabonnementene er overført til ny avtale (porteringstidspunkt). Vurdering Det har lenge vært et sterkt ønske om bedring av mobildekningen i landsdelen. Mobiltelefonen er blitt «allemannseie» og et verktøy med stadig nye bruksområder. Manglende dekning innebærer store ulemper i forhold til bosetting og daglig virke i et område. Resultatene som nå er oppnådd for Agder, gir en markert økning i mobildekningen og er bedre enn forventningene som var skissert i forprosjektet. Telenor har uttalt at Agder vil få best mobildekning i hele landet, og resultatene har fått nasjonal oppmerksomhet. I tillegg til god dekning for tale/sms, er den store utbyggingen av mobilt bredbånd svært viktig. Det har vært hard konkurranse om å bli leverandør av mobildekning og mobiltelefoni/mobilt bredbånd til fylkeskommunene og kommunene på Agder. Avtalen representerer stort volum, og har stor prestisje for leverandørene. I forhold til anleggsbidraget, er samlet utbyggingsforpliktelse svært omfattende. Innkjøpsformen «konkurransepreget dialog» har igjen vist seg å være gunstig for denne type innkjøp. Utbygging av mobildekning er ikke definert som en kommunal oppgave. Utbygging skjer etter konsesjoner som staten gir til ulike aktører i markedet. Disse konsesjonene er oppfylt, men det er altså likevel mange som ikke har dekning. Flere steder i landet har kommunene engasjert seg, og betaler bidrag til mer utbygging. Resultatene som Det Digitale Agder har oppnådd, og spleiselaget som kostnadsfordelingen er basert på, gir et gunstig kostnadsbilde for kommunene. Det er naturlig at kommunen stiller seg solidarisk med resten av landsdelen og deltar i dette viktige samfunnsbyggingsprosjektet. Avtalen for mobiltelefoni/mobilt bredbånd er mye rimeligere enn dagens avtale. I tillegg får kommunen god, fremtidsrettet funksjonalitet og enkle administrative systemer for oppfølging. Prisutviklingen i avtaleperioden er også sikret gjennom egen avtale. Kommunen vil dermed få en gunstig og robust avtale. Anbefaling Avtalen som nå blir lagt frem for vedtak, gir et gunstig prisbilde og god funksjonalitet for mobiltelefoni/mobilt bredbånd. Kommunen bør skifte over til den nye avtalen med Telenor, straks det er praktisk klargjort for dette. Utbygging av mobildekning og dekning for mobilt bredbånd er viktig for bedrifter, kommuner og privatpersoner i landsdelen, og representerer et viktig samfunnsbyggingsprosjekt. Avtale for utbygging av dekning er knyttet sammen med ny avtale for mobiltelefoni i kommunene. Kommunen er tidligere orientert om kostnader knyttet til utbygging av dekning, og har lagt inn rammer i budsjett og økonomiplan. Inneværende år ligger det en investeringspost på kr , hvis vedtaksforslaget nedenfor blir vedtatt, forplikter vi oss altså å bevilge ytterligere frem til Totalt for Birkenes utgjør utbyggingen fordelt på tre år. Forslaget til avtale gir stor verdi både for landsdelen og den enkelte kommune, og rådmannen anbefaler at kommunen inngår kontrakt med Telenor Norge AS.

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 14.03.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 14.03.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 14.03.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 006/12 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 27.03.2012, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Heimdal Møtet er åpent for publikum. Informasjon om Finansforvaltningen v/rådgiver fra Gabler Wassum

Detaljer

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring.

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 13.03.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Birkenes kommune Tjenesteutvalget

Birkenes kommune Tjenesteutvalget Birkenes kommune Tjenesteutvalget Innkalles til møte tirsdag 28.01.2014, kl. 17:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna NB! Tidspunkt. Møte starter med Workshop skoleutvikling fra kl 17-19 - jf egen innkalling.

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 12.03.2013, kl. 17:00 i Kommunehuset, Heimdal Møtet er åpent for publikum. Møtet starter med orientering om Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post:

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: fornavn.etternavn@vaf.no Internett: www.vaf.no Redaktør:

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage

Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Plan og økonomiutvalget Dato: 12.03.2013 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 SAKSKART 15/13 13/00531 2 Søknad om offentlig

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013.

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013. MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 28.01.2014 Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ-

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested Frederik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato 10.09.2014 Tid 14:00 Se program s.2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Det Digitale Distriktsagder

Det Digitale Distriktsagder Det Digitale Distriktsagder - 18 distriktskommuner skaffer seg bredbånd HØYKOM- rapport nr 402 Rapporten er utarbeidet innenfor programmet HØYKOM Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon Ansvarlig

Detaljer

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016 Regionalplanstrategi for Aust-Agder2012 2016 Innhold Kapittel Side 1. Innledning 3 2. Overordnede mål: Regionplan Agder 2020 4 3. Rammer for regional planlegging 6 4. Arbeidet med regional planstrategi

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER 2010 2013 INNHOLD 1 Felles plan folkehelse og levekår i Agder... 4 1.1 Bakgrunn for planen...4 1.2 Mandat og planprosessen...4

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer