Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie"

Transkript

1 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Nydalen Kvarter Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2014 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie avholdes onsdag 9. april 2014 kl i BI Nydalens lokaler. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2013 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag om å bygge privat takterrasse B) Forslag om å installere gasspeis C) Forslag om tillegg til husordensreglenes 13 Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg på side VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 3 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år Styrets forslag til valg av medlemmer er vedlagt på siste side. Oslo, Styret i Nydalen Kvarter Sameie Ole-Gerhard Røn/s/ Marit Eline Grønbæk/s/ May Magnussen/s/ Lars E G Svendsen/s/ Ingrid Tronshaug/s/

3 3 Nydalen Kvarter Sameie ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Styret Leder Ole-Gerhard Røn Østensjøveien 81 F Styremedlem Marit Eline Grønbæk Gunnar Schjelderups V 11 P Styremedlem May Magnussen Gunnar Schjelderups V 11 K Styremedlem Lars E G Svendsen Gunnar Schjelderups V 11 F Styremedlem Ingrid Tronshaug Gunnar Schjelderups V 11 G Varamedlem Guillermo Fernandez-Sordo G. Schjelderups V 11 D Varamedlem Anne Grethe Garaas Hoffsjef Løvenskiold V 29A Varamedlem Eskild Riiser G. Schjelderups V 11 M Varamedlem Marianne Wulff Mor Go`hjertas Vei 18 Styrets medlemmer består i dag av 3 kvinner og 2 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 386 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 8 Nordre Aker i Oslo kommune. Gunnar Schjelderups V 11 A - S(ikke I,Q og O) Sameiet har følgende gårds- og bruksnummer: Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS.

4 4 Nydalen Kvarter Sameie Styrets arbeid (boligsameiet) Møtevirksomhet Styret har avholdt 11 styremøter. I tillegg har styret deltatt i møter med utbygger, entreprenør, BSN, Nydalstoppen, OBOS, Envac, Naborådet og andre. Naborådet ledes av BI. Her er de fleste aktørene i nærområdet medlemmer; studentledere for Fadderullan, Bydelsutvalget, Nydalen videregående skole, Politiet, leder BSN, Nydalstoppen og vårt sameie. I perioden har antall e-poster som er mottatt og sendt vært omtrent det samme som i fjor. Det er som ventet siden sameiet nå er vel etablert. Styret har som målsetting å svare på all e-post som vi mottar. Målsetting Styret har hatt tre hovedmål siden Det første er å gjennomføre og avslutte alle garantiarbeider så raskt som mulig med så godt resultat som mulig. Det andre er å arbeide for økt trivsel i sameiet. Dette har både et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. Det inkluderer mange saker, som sikkerhet, utvikling av grøntområdet, renhold og orden. Det tredje hovedmålet er å øke vårt engasjement i utviklingen av nærområdet til sameiet. Vi ønsker å kunne påvirke denne ved initiativ og samarbeid med relevante aktører. Status Sameiet er i en normal driftsituasjon. De fleste sakene med utbygger og NCC er nå avklart og ferdigstilt. Det viktigste som gjenstår er kontroll og utbedring av rør-i-rør skapene. Forliksklagen som vi tok ut mot utbygger og NCC i fjor gjelder derfor nå kun dette punktet. Ser man bort ifra denne klagen ble det utført mye godt arbeid i Fasadene ble vasket, og rammene rundt vinduer og balkongdører ble malt. Det er kommet en del klager på dårlig eller manglende maling. Det følger vi opp som reklamasjon med PBT. Heisdører og rammer ble malt. Det var hovedrengjøring av alle oppgangene, boning av gulv, delvis maling av oppganger m.m. Uteområdet ble ytterligere oppgradert. Alt dette har ført til et godt bomiljø og god kvalitet på fellesområdene. Styret har også arbeidet videre med planene om å innføre elektronisk nøkkelsystem i sameiet. Årsmøtet ga sin tilslutning til dette, med en budsjettramme på 1.5 millioner kroner. Årsregnskapet for 2013 viser et større overskudd enn prosjektert. Hovedårsaken til dette er lavere strømpriser. Samtidig har vi hatt større utgifter innen renovasjon/forsøpling enn budsjettert. Vi har også hatt noen vannlekkasjer som ikke dekkes av forsikringen vår. Og vi har utført vedlikehold som ikke var budsjettert, men som var ønskelig å gjøre nå. Selv med disse ekstra kostnadene har budsjettet vært under god kontroll. Det blir ingen endringer til felleskostnadene i Det ble med støtte fra oppgangskontaktene holdt dugnad mandag 6. mai. Det er nå blitt en tradisjon. Det var stort oppmøte, stor arbeidsiver og hygge etterpå. Uteområdet så flott ut etter dugnaden. Dette vil bli gjentatt i Kommunen overtok endelig ansvaret for Gunnar Schjelderups vei langs Hus 1 (oppgang A-D). Det medførte at parkeringsplassene som vi disponerte der er fjernet. Det er parkering forbudt i veien, noe som har ført til at det bare er våre egne gjesteplasser som er tilgjengelige. Minner om at disse plassene kun er til gjester til sameiet, og ikke for fastboende.

5 5 Nydalen Kvarter Sameie Samarbeidet med utbygger (Nydalen Bolig AS) er godt, og NCC fortsetter garantiarbeidene med å ferdigstille sameiet (med unntak av rør-i-rør, se over). Naboforhold til BSN er generelt godt. Vi har mottatt få klager på bråk fra BI studentene. Forsøpling er fortsatt et problem. Envac systemet vårt er sårbart for brukerfeil, til tross for flere tekniske tiltak for å bedre driftssikkerheten til systemet. Dessverre er det mange beboere som ikke følger reglene for bruk av anlegget, bl.a. ved at pizza esker kastes hele. De bretter seg ut i nedkastet og blokkerer dette. Envac fakturert oss i fjor for ekstraarbeidet de har hatt med opprydding i nedkastene. Det gjør de også i år. Resultatet er en økning i utgiftene på nesten kroner. Disse pengene kunne vi brukt til mer nyttige formål. Bygging av undergang/overgang mot Ring 3 er fortsatt ikke realisert. Utbygger har ikke bygget undergang fordi arbeidene kunne føre til brudd på hovedstrømledninger. Utbygger har derfor søkt og venter på tillatelse til å bygge overgang. Styret følger saken tett. I nærmiljøet følger vi med på planene for nybygging. Det er flere tomter nær oss som vil bli bebygd. For Vitaminveien 11/Sandakerveien er det planer for utvikling av boliger, torg, næring og butikker. Viktigst for oss er planene for Sandakerveien , dvs Avantors nabotomt til oss. De opprinnelige planene er heldigvis skrinlagt. Det er enda ikke utviklet en alternativ plan for tomten. Styret følger denne saken nøye. Videre arbeider til neste årsmøte Styret vil fortsette å arbeide med de tre målsettingene som er utarbeidet. Fokus vil være på nødvendig vedlikehold av bygninger og oppganger. Økonomien er god, og dekker planlagt drift og vedlikehold. Den viktigste saken i 2014 er kontroll og utbedring av feil i rør-i-rør skapene i leilighetene. Saken om undergang/overgang nærmer seg muligens en avslutting. Utbygger venter at kommunen gir avslag på søknaden om overgang (pr. 14. mars 2014). Dersom det skjer har han til hensikt å sende søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen. Det vil bety at det ikke blir noen under- eller overgang ved jernbanen. Dersom kommunen godkjenner søknaden betyr det også at sameiet vil få formell brukstillatelsen, og ikke bare en midlertidig brukstillatelse. Styret har lenge arbeidet aktivt for økt sikkerhet i sameiet. I 2014 vil vi innføre elektronisk nøkkelsystem for alle felles hovedinngangsdører samt til alle dørene til bodområdene. Fokus blir ellers lagt på miljø og trivsel. Det inkluderer fortsatt utvikling av sameiets grøntanlegg og uteområder. Det vil med støtte fra oppgangskontaktene bli holdt en dugnad mandag 5. mai mellom kl og Vi ønsker å kombinere nytte og hygge, og alle blir invitert til å delta. Årlig hovedvask av garasjen er planlagt mandag 5. og tirsdag 6. mai. Styret vil fortsette sitt engasjement i utviklingsplanene for nabotomtene. Budsjettet for 2014 viser et stort merforbruk. Årsaken er kostnader for et elektronisk nøkkelsystem som årsmøtet besluttet skulle dekkes av sameiets midler. Egenkapitalen er fortsatt god. Styret har som målsetting at sameiet skal fortsette å utvikle seg i positiv retning, til glede for oss alle. Vi ønsker at det skal være et kvalitetsstempel å kunne si; jeg bor i Nydalen Kvarter.

6 6 Nydalen Kvarter Sameie KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2013 var til sammen kr Kostnader Driftskostnadene i 2013 var på kr Til drift og vedlikehold kom det i 2013 en nødvendig ekstra kostnad for maling av heisdører på ca kr , som ikke var tatt med i budsjettet. Avviket i forhold til budsjett på andre driftskostnader, skyldes i hovedsak kostnader til nødvendig utskiftning av lysarmaturer, se også note 12. Resultat Årets resultat på kr foreslås overført til egenkapital. Årets resultat ble bedre enn budsjettert, og det til tross for et planlagt merforbruk/underskudd på underregnskapet for garasjene. Ser man bort fra posten garasjer i boligsameiets resultatregnskap, var de samlede kostnadene klart lavere enn det var tatt høyde for i budsjettet. Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr Arbeidskapital er sameiets tilgjengelige midler, og er en vesentlig størrelse knyttet til sameiets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Sameiets arbeidskapital pr er kr For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

7 7 Nydalen Kvarter Sameie KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2014 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet midler til nytt, elektronisk nøkkelsystem som dekker alle felles dører med en kostnads ramme på omtrent 2600,- pr. seksjon. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 3,5 %, mens renovasjonsavgiften øker med 8 % og feieravgiften blir uendret. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. For 2014 har styret budsjettert med kostnader som ligger omtrent midt i mellom budsjettert kostnad i 2013 og de faktiske regnskapstallene for Forsikring Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 1,0 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto: 0,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Nydalen Kvarter Sameie Ole-Gerhard Røn/s/ Marit Eline Grønbæk/s/ May Magnussen/s/ Lars E G Svendsen/s/ Ingrid Tronshaug/s/

8 8 Nydalen Kvarter Sameie Tlf : Fax: Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Til sameiermøtet i SAMEIET NYDALEN KVARTER Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for SAMEIET NYDALEN KVARTER, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for sameiets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av sameiets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO MVA.

9 9 Nydalen Kvarter Sameie Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til SAMEIET NYDALEN KVARTER per 31. desember 2013, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av sameiets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 26. mars 2014 BDO AS Merete Otterstad Sandsnes /s/ Statsautorisert revisor BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO MVA.

10 10 Nydalen Kvarter Sameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Garasjer Elektrisk energi Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

11 11 Nydalen Kvarter Sameie BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken/OBOS Sparekonto i OBOS-banken/OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, , STYRET FOR NYDALEN KVARTER SAMEIE Ole-Gerhard Røn/s/ Marit Eline Grønbæk/s/ May Magnussen/s/ Lars E G Svendsen/s/ Ingrid Tronshaug/s/

12 Nydalen Kvarter Sameie REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Parkeringsleie Ekstra kjellerbod Felleskostnader TV Kabel-TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie Ekstra kjellerbod SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

13 13 Nydalen Kvarter Sameie NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Bodleie Salg garasjebrikke Gebyr forsøpling Opprydning reskontro 101 Salg av nøkler Q-park parkering Oppgjør skadesak Refusjon vekterutrykning Diverse inntekter SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2012/2013, og er på Honorar til styreleder for perioden mai -desember SUM STYREHONORAR NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Eiendomsforvaltning AS Honorar Profesjonell ByggTjenester AS Refusjon Nydalstoppen/Boligstiftelsen Nydalen SUM KONSULENTHONORAR

14 14 Nydalen Kvarter Sameie NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold ventilasj.anl Drift/vedlikehold søppelforbr.anlegg Refusjon Nydalstoppen Refusjon Stiftelsen Nydalen Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift Refusjon fra Nydalstoppen Refusjon fra Stiftelsen Nydalen SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 GARASJER Leieinntekter KOSTNADER GARASJER Forsikring Rep./vedlikehold Elektrisk energi SUM KOSTNADER GARASJER SUM GARASJER NOTE: 11 ELEKTRISK ENERGI Elektrisk energi Elektrisk energi dekket av Nydalstoppen Elektrisk energi dekket av Stiftelsen Nydalen Elektrisk energi dekket av garasjene SUM ELETRISK ENERGI

15 15 Nydalen Kvarter Sameie NOTE: 12 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Diverse leiekostnader/tomt Vitaminveien 5 B) Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Vakthold Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -803 Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Telefon, annet Porto Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 13 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS Renter av sparekonto i OBOS-banken/OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 14 FINANSKOSTNADER Renter på leverandørgjeld -219 Andre rentekostnader -204 SUM FINANSKOSTNADER -423 NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Inventar Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

16 16 Nydalen Kvarter Sameie NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Q-park, utestående 4. kvartal Skattetrekk overført OBOS OBOS Skadeforsikring, premie vedr SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 17 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER

17 17 Nydalen Kvarter Sameie 5 Innkomne forslag (boligsameiet) 5 A) Bygge privat takterrasse. Foreslått av Khiem N-Dinh, oppgang R, snr 193 Forslag: Khiem N-Dinh fremmer forslag om å bygge takterrasse. Begrunnelse: Jeg ønsker å bygge privat takterrasse på øverste etasje (taket). 1 Helhet og stil Det ble presentert mulighet for utbygging der man skulle bygge i samme stil som allerede eksisterende takterrasser slik at det blir en helhet av sameiet. 2 Ingen sjenanse De nye takterrassene skal ikke være til sjenanse for beboere som bor i de andre etasjene mht solforhold. 3 Fordel for boligsameiet Ved salg av areal til utbygging av takterrasser kan man få inn egenkapital til sameiet. Kapital som kan brukes til sameiets beste ved og vel, som lekeplasser, sosiale aktiviteter for sameiets beboere etc. Pr. i dag kan arealene ikke brukes da det ikke er muligheter for å komme seg opp til taket annet enn fra private allerede eksisterende terrasser. Styrets kommentarer og syn: Dette er en omfattende sak. Tilsvarende forslag hadde vi i Det oppnådde ikke 2/3 flertall. Eier ønsker å bruke sameiets fellesareal for å bygge en ekstra takterrasse. En ekstra takterrasse, helt på toppen av taket på hans leilighet (dvs i praksis 8. etasje) er åpenbart en fordel for eier. Det medfører en betydelig verdiøkning på hans leilighet. Siden denne verdiøkningen kommer ved ervervelse av sameiets fellesområde er det ikke spørsmål om det skal betales for dette, men hvor mye. Styret mener at de viktigste faktorene i denne saken er følgende; - saken krever 2/3 flertall for å bli godkjent (ref. vedtektene 14) - alle utgifter og arbeid ifm planlegging og bygging av takterrassen faller på eier - alle nødvendige søknader, og nabovarsler og godkjennelser er det eier som må stå for - utforming og materialer skal være lik den som er på eksisterende takterrasser - vedlikehold av takterrassen er eiers ansvar - det må skrives kontrakt mellom eier og sameiet - iverksetting gjøres ikke før alt er endelig godkjent av styret - dersom denne saken godkjennes vil den skape presedens Fordeler: Fordelene for eier er åpenbare. Fordelene for sameiet er en engangsinnbetaling som vil øke inntektene tilsvarende. Ulemper: Det er ingen ulemper for eier.

18 18 Nydalen Kvarter Sameie For sameiet vil den viktigste ulempen være usikkerhet med eventuelle skader som dette kan medføre. Det gjelder både under bygging men vel så viktig i et lengre perspektiv. Dersom det oppstår skader vil det kunne bli en diskusjon om hvem som har ansvaret, og hvem som skal betale. Blir det lekkasje i taket kan dette skade leiligheter under. Det er også mye saksarbeid for styret. Styret har lagt vekt på hvilke ulemper slike mulig skader kan ha for eierne og sameiets vedlikeholdsansvar. Sameiet har så god økonomi at en ekstra inntekt ikke tillegges vesentlig vekt. Styrets konklusjon: Styret mener at de potensielle ulempene for sameiet er vesentlig større enn fordelene. Styret anbefaler derfor ikke dette forslaget. Styrets syn er enstemmig. 5 B) Installere gasspeis. Foreslått av John Gadderud, oppgang E, snr 47 Forslag: Det tillates å installere gasspeis. Det forutsettes at gassbeholder monteres på egen balkong. Begrunnelse: Ønsker gasspeis i stuen. Styrets kommentarer: Det er 2 eiere som har gasspeis i oppgang E. Det er de eneste i hele sameiet. Tillatelse ble gitt av det første styret i sameiet (2006). Imidlertid er det svak dokumentasjon fra denne beslutningen. Derfor har det heller ikke vært offentliggjort noe om dette på nettsiden vår, eller vært tatt inn i husordensreglene. Siden det nå er kommet en formell forespørsel mener styret det er riktig å ta dette til beslutning på årsmøtet. Dersom forslaget får flertall er det potensielt mange leiligheter/eiere som kan gjøre det samme. Styret mener derfor dette er en fasadeendring som krever 2/3 flertall. I tillegg må det være krav til enhetlig utforming og plassering av ventilhetter. Konkret betyr det at ventilhettene skal være like og gå i ett med fasaden (så langt det er praktisk mulig). De plasseres vertikalt over hverandre, og ikke fritt rundt på fasaden.

19 19 Nydalen Kvarter Sameie 5 C) Tillegg til Husordensreglene 13. Brudd på husordensreglene. Foreslått av styret. Gammel tekst: Eventuelle klager på nabo for brudd på husordensreglene eller på grunn av andre sjenerende forhold bør rettes direkte til naboen selv. Kanskje er vedkommende ikke klar over forholdet og problemet kan på den måten løses gjennom samtaler partene i mellom. Gjentatte og/eller grove overtredelser av husordensreglene kan rapporteres skriftlig til styret. Styret skal ha myndighet til å treffe nærmere forføyninger i sakens anledning. Forslag til ny tekst (tilleggene er i understreket kursiv): Eventuelle klager på nabo for brudd på husordensreglene eller på grunn av andre sjenerende forhold bør rettes direkte til naboen selv. Kanskje er vedkommende ikke klar over forholdet og problemet kan på den måten løses gjennom samtaler partene i mellom. Gjentatte og/eller grove overtredelser av husordensreglene kan også rapporteres skriftlig til styret. Ved sjenerende støy kan vekter tilkalles av den enkelte eier. Dette skal også meldes til styret. Styret har myndighet til å treffe nærmere forføyninger i sakens anledning, herunder ilegge gebyr. Eventuell vekterutrykning som belastes sameiet vil bli viderefakturert eieren av leiligheten der sjenerende oppførsel er utvist. Det vil bli ilagt gebyr ved forsøpling, etter gjeldende satser. Ved fakturering tilkommer også fakturagebyr. Begrunnelse: Styret har opplevd at nåværende regel om brudd på husordensreglene fører til at mer alvorlige saker ikke meldes. Dette fordi regelen ikke skiller mellom enkle og mer kompliserte saksforhold. Det er ikke alle eiere som ønsker å konfrontere fulle naboer med at de bråker. I praksis har styret i lengre tid fulgt de retningslinjene som er beskrevet i den foreslåtte endringen. Den er også på nettsiden vår. Nå ønsker vi å formalisere og gjøre den kjent for alle eiere.

20 20 Nydalen Kvarter Sameie Orientering om boligsameiets drift. Styret sameiets hjemmeside Styret kan kontaktes på e-post: Se sameiets hjemmeside på for ytterligere informasjon. Vaktmestertjeneste Profesjonell Bedrift Tjeneste (PBT) er sameiets vaktmestertjeneste og ivaretar det løpende vedlikeholdet i sameiet i henhold til skriftlig avtale. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Eiendeler og gjeld omsetning og takster Sameierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Ligningsverdien får den enkelte oppgitt på ligningskontoret. Omsetning av seksjonene skjer til markedspris. Det finnes ikke takster for seksjonene verken hos styret eller forretningsfører. Så langt forretningsføreren får oppgitt omsetningspriser, blir disse registrert. Forretningsfører kan, på bakgrunn av disse opplysningene, gi antydning om prisnivået for seksjonene.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet

Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet Parkhuset Sameiet Side 1 Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie

Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie 1 Vevelstadskogen Sameie. Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. I del 2 (bakerst i

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer