MØTEINNKALLING Tysnes kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Tysnes kommune"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Tysnes kommune Utval : ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad : Rådhuset Møtedato : Tid : 13:30 SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 15/14 14/575 LØNSPOLITISK PLAN -RULLERING PS 16/14 14/275 FRIKJØP HOVEDVERNEOMBOD I TURNUS PS 17/14 14/303 BUDSJETT ØKONOMIPLAN PS U Ofl 13 AVVIKSMELDINGAR YMSE Orienteringssaker: 1. ARBEIDSMILJØUNDERSØKJING 2. TILSYNSRAPPORT ARBEIDSTILSYNET Tysnes rådmannskontor, 27. november 2014 Steinar Dalland rådmann Postadresse: Besøksadresse: Rådhuset Telefon: UGGDAL UGGDAL Telefaks:

2 SAKSFRAMLEGG Tysnes kommune LØNSPOLITISK PLAN -RULLERING Sakshandsamar: Steinar Dalland Arkivsak : Arkivkode: 14/ Vedlegg: 1. Framlegg SAKSUTGREIING: Gjeldande lønspolitisk plan vart vedteken i kommunestyret 11. september 2008, og har vidare vore rullert ved hovudoppgjera i 2010 og I samsvar med lønspolitisk plan punkt 1.4 er det no igjen tid for å rullera planen. Rullering av planen er drøfta og gjennomført i samarbeid med arbeidstakarorganisasjonane sitt arbeidsutval og arbeidsgjevar. Det vert ikkje lagt opp til store endringar i planen slik framlegget no ligg føre, det er i hovudssak knytt til presiseringar. Nedanfor er endringane gjennomgått. Oversyn over endringar: Punkt er erstatta med visning til at eksisterande seniorpolitiske retningsliner er avvikla, det vert arbeidd med ein personalpolitisk plan forankra i eit breidare livsfaseperspektiv. Punkt 3.1 er endra ved at kulepunkt åtte om pendevoldgift er teke ut då det no skal vera organisatorisk handsaming av brot. I punkt 3.2 er det teke inn ei presisering av kva som meinest med lokale forhandlarar, bakgrunnen for endringa er at punktet har ført til mistydingar om kven som kan representera i lokale forhandlingar. Med lokale forhandlarar vert det forstått forhandlarar frå kommunalt nivå, i eigen kommune eller frå ein anna kommune. I punkt 3.3 er det teke inn ei presisering om at lønslister skal leverast i elektronisk format. I punkt 3.5 har det vore ei drøfting om det bør opnast for at den einskilde kan forhandla for seg sjølv. Punktet vert ikkje endra. Alle har rett til å la seg representera gjennom forhandlingane, men det er vedkomande organisasjon som har ansvar for å leggja fram ei løysing arbeidsgjevar kan akseptera. Forhandlingsfullmakter skal klargjerast for arbeidsgjevar skriftleg før forhandlingane.

3 Punkt 3.5 kulepunkt 4 vert endra slik: Dersom ein organisasjon ikkje får andre til å forhandla kan dei be om utsetjing av forhandlingane, eller at løna vert fastsett av arbeidsgjevar. Utsetjing av forhandlingane skal i så tilfelle drøftast med dei andre organisasjonane i forhandlingskapitlet. Dersom arbeidsgjevar fastset løn skal det skje etter at forhandlingane med alle organisasjonar er sluttført. Det vert i tillegg ført eit nytt kulepunkt til 3.5. Forhandlingsutvalet sine fullmakter skal skriftleg klargjerast for arbeidsgjevar før forhandlingane tek til. Punkt 3.6 kulepunkt tre vert endra slik at det vert presisert at arbeidstakar som er ute i løna permisjon, eller anna rettigheitsbasert permisjon kan fremja krav til forhandlingane. Organisasjonane ønskte ei endring av punkt og punkt slik at det vert presisert at forhandlingane skal takast fortløpande og ikkje visast til ordinære kap. 4 forhandlingar. Arbeidsgjevar ønskjer ikkje ein endring av desse punkta på noverande tidspunkt. Punkt er nytt og vil omfatta einingsleiarar etter ny organisasjon. Under punkt 3.9 kom det opp framlegg om at lønsutviklingssamtale skal vera ein integrert del av medarbeidersamtalen. Det er semje om at løn er eit av fleire tema i personalsamtalen, men partane er samde om at det er behov for å ha høve til å gjennomføra ein lønsutviklingssamtale utover dette. Under punkt 4.2 er det i samråd med arbeidstakarorganisasjonane teke inn ei slik føring under underpunkt 1: Det skal leggjast vekt på større prosjekt der arbeidstakar siste år har hatt prosjektleiaransvar. Dette gjeld særskilt der prosjektarbeid ikkje naturleg ligg til arbeidstakar si stilling. I punkt 4.2 er det gjort ei endring av underpunkt 4, kulepunkt to ved at det vert vist til kompetanseplan, eller arbeidsgjevar sitt uttalte behov. Punktet må tolkast i ein tidssamanheng, arbeidsgjevar sitt behov vil over tid endra seg og det må føresettast at det er ein tidsmesssig knytning mellom uttrykt behov og arbeidstakar sin kompetasne. Det må elles presiserast at punkt 2 og 4 må vera uttrykk for endringar sidan førre forhandlingsrunde. Under kap. 5 ønskte organisasjonane at garantiløn etter punkt 5.1 vart auka til kr per år i 100 % stilling. Det vert ikkje gjort endringar i planen her. Tilsvarande ønskte organisasjonane å auka tillegg for alle som arbeider natt til kr per år, det vart heller ikkje gjort endring i høve til dette. Punkt 5.5 vert endra slik at leiarar bør ha minimum kr meir enn tilsette dei er sett til å leia, det er berre beløpet som er endra, vilkåra i punktet ligg fast.

4 Punkt 5.7 er drøfta. Det er mellom anna teke opp om føresegna er for smal og at den er krevjande å praktisera einskapleg Føresegna vert ståande slik ho står p.t., men det er opning for å drøfta denne vidare. Organisasjonane hadde ønskje om å auka tillegg for kontaktlærar til kr. 8000,- Det var ikkje semje om dette punktet og tillegget vert ståande på kr. 7000,-. INNSTILLING FRÅ RÅDMANNEN:

5 TYSNES KOMMUNE Rådmannskontoret Rådhuset 5685 UGGDAL Telefon Telefaks UGGDAL, Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 14/ / FSK/PER/STDA FRAMLEGG TIL RULLERT PLAN FRAMLEGG KAPITTEL 1 - OM PLANEN HOVUDFØREMÅLET MED DEN LØNSPOLITISKE PLANEN ER: KVEN DEN LØNSPOLITISKE PLANEN GJELD FOR VERKNADSTID RULLERING OG AJOURHALD AVGRENSINGAR... 3 KAPITTEL 2 - LØNSPOLITIKK I TYSNES KOMMUNE LØN SOM VERKEMIDDEL LØN SOM EIN DEL AV EIN HEILSKAPLEG ARBEIDSGJEVARPOLITIKK... 4 KAPITTEL 3 - LOKALE LØNSFORHANDLINGAR LOKALE DRØFTINGAR FORHANDLINGSUTVAL TILLITSVALDE SIN RETT TIL INNSYN I LØNSOPPLYSNINGAR FORHANDLINGSPROSESSEN ETIKK I FORHANDLINGSPROSESSEN FREMJING AV KRAV EVALUERING AV LOKALE FORHANDLINGAR ULIKE FORHANDLINGSVEDTEKTER I HTA LØNS(UTVIKLINGS)SAMTALE FASTSETJING AV LØN VED TILSETJING KAPITTEL 4 - FELLES KRITERIA FOR ALLE TILSETTE I TYSNES KOMMUNE RAMMER FOR FORHANDLINGAR KRITERIA FOR LØNSREGULERING I TYSNES KOMMUNE KAPITTEL 5 - LOKALE LØNSVEDTEKTER OM LØNSVEDTEKTENE LØN TIL SÆRSKILDE GRUPPER LØN TIL STUDENTAR LØN FOR ARBEID PÅ NATT LØN FOR ARBEID PÅ HELG LØN FOR LEIARAR KOMPETANSELØN FOR TILSETTE I REGULATIVLØN... 12

6 5.6 ANDRE TILLEGG Side: 2

7 Kapittel 1 - OM PLANEN 1.1 Hovudføremålet med den lønspolitiske planen er: 1. Å skapa konsekvente, føreseielege rammer for lønsdanning i Tysnes kommune. 2. Å gje den einskilde arbeidstakar oversyn over korleis individuell løn vert fastsett i Tysnes kommune. 1.2 Kven den lønspolitiske planen gjeld for Den lønspolitiske planen gjeld for alle arbeidstakarar i Tysnes kommune i eit fast forpliktande arbeidsforhold med ei på førehand fastlagd arbeidstid. 1.3 Verknadstid Den lønspolitiske planen gjeld fram til noko anna er vedteke. 1.4 Rullering og ajourhald Større revidering av den lønspolitiske planen bør gjerast av kommunestyret kvart 4. år. Mindre revidering kan gjerast av administrasjonsutvalet anna kvart år i samband med nytt hovudtariffoppgjer, eller når det av andre grunnar er turvande. Rådmannen har ansvar for å ta initiativ til revidering av den lønspolitiske planen. HTV i alle organisasjonar skal få høve til å uttale seg om planen under revideringa. Planen skal først til handsaming i arbeidsmiljøutvalet før han vert endeleg avgjort av andre organ 1.5 Avgrensingar Om det skulle oppstå tilfelle kor kommunen sin lønspolitiske plan skulle strida mot lov- og avtaleverk, vil vår plan verta sett til side. KAPITTEL 2 - LØNSPOLITIKK I TYSNES KOMMUNE 2.1 Løn som verkemiddel Løn er eit strategisk verkemiddel og lønspolitikken skal verka til at Tysnes kommune når dei måla som er fastsett for verksemda, herunder eit godt tenestetilbod for innbyggjarane i kommunen, gjennom å: Side: 3

8 Gje medarbeidarane ei løn som står i forhold til innsats og resultatoppnåing utifrå avtalte vurderingskriterie og mål. Gje medarbeidarane ei løn som står i forhold til ansvar, oppgåver og mynde i stillinga. Gje medarbeidarane ei løn som verkar til å rekruttera og halda på dyktige medarbeidarar på alle plan. Gje medarbeidarane ei løn som stimulerer til at medarbeidarane sine kvalifikasjonar og kompetanse står i høve til kommunen sitt behov. 2.2 Løn som ein del av ein heilskapleg arbeidsgjevarpolitikk Lønspolitikken i Tysnes kommune skal vera ein del av ein heilskapleg arbeidsgjevarpolitikk. I samband med dette ønskjer me kort å visa til andre viktige personalpolitiske retningsliner og rammer: Livsfasepolitikk Det er eit mål for Tysnes kommune å ha ein personalpolitikk som tek høgde for at ulike livsfaser krev ulike formar for tilrettelegging og stimulering. Det vert arbeidd med å leggja fram ein slik heilskapleg plan Bemanningsplan Tysnes kommune har ein bemanningsplan frå 2003, denne gjev grunnlag for administrativ omgjering av stillingar som følgje av endra kompetanse hjå arbeidstakaren. Planen er prega av behov for revisjon. Der det er direkte strid mellom bemanningsplan og lønspolitisk plan skal lønspolitisk plan følgjast Permisjonsreglement Permisjonsreglementet har mellom anna reglar knytt til permisjon for etter- og vidareutdanning. Ei god permisjonsordning er og eit verkemiddel for å sikra ein personalpolitikk i samsvar med måla i den lønspolitiske planen Retningsliner for intern varsling av kritikkverdige tilhøve Av retningslinene går det fram at intern varsling av kritikkverdige tilhøve er lov og i nokre samanhengar ønskjeleg. Varsel skal ikkje få negative konsekvensar i lønsforhandlingar Likestilling Side: 4

9 Det ligg ikkje føre eigne retningsliner eller planar for korleis me skal arbeida med likestilling i Tysnes kommune. Likestilling vil uansett vera eit mål for arbeidsgjevarpolitikken og det vert føresett at lønspolitisk plan verkar til å fremja dette Lønsharmonisering for store kvinnedominerte yrkesgrupper er og må vera eit hovudansvar for dei sentrale partane i tariffoppgjeret. Tysnes kommune vil lojalt følgja opp eventuelle føringar frå desse oppgjera Andre delar av arbeidsgjevarpolitikken System for oppfølging av medarbeidarar, etiske retningsliner, tilsetjingsavtaler, reglement for påskjøning, fleksitidsreglement, internkontroll med vidare verkar og til å gje rammer for den lokale lønspolitikken. Det vert vidare føresett at lønspolitikken vert utforma slik at den til ei kvar tid er i samsvar med den overordna arbeidsgjevarpolitikken. KAPITTEL 3 - LOKALE LØNSFORHANDLINGAR Punkta supplerer og presiserer Hovudtariffavtalen sine punkt knytt til dei lokale lønsforhandlingane. 3.1 Lokale drøftingar Drøftingsmøte legg føringar for forhandlingane, og skal haldast cirka 1 månad før fristen for innlevering av krav. Pottnemda skal ha rekna ut forhandlingspotten for kap.4 før møtet. I tillegg til dei krav til drøftingsmøte som er felt ned i HTA skal følgjande punkt verta gjennomgått: Erfaringar frå tidlegare års lokale forhandlingar inkl. referat frå siste drøftingsmøte og evalueringsmøte frå året før. Gjennomgang av sentralt lønsoppgjer, med eventuelle føringar på lokalt oppgjer. Førebels orientering om partane sine prioriteringar. Omsyn til likestilling. Praktisk gjennomføring av forhandlingane (stad, tid, rekkjefølgje på organisasjonane, forhandlingsutvala osv.). Frist for innlevering av krav samt møteplan for gjennomføring av forhandlingane. Kva for informasjonsrutinar som skal følgjast i samband med kunngjering av frist for innlevering av krav samt formidling av resultatet av lønsforhandlingane. Om det er ønskjeleg med pendelvoldgift eller organisatorisk handsaming ved brot. Eventuelle andre relevante tema og problemstillingar. Det skal ikkje verta gjeve tilbod om lønstillegg i eit drøftingsmøte. Det skal skrivast referat frå drøftingsmøtet. Side: 5

10 Det vert i etterkant av felles drøftingsmøte halde eit eige drøftingsmøte for kapittel 3.4 og Forhandlingsutval I lokale lønsforhandlingar skal lokale forhandlarar nyttast. Arbeidsgjevar sitt forhandlingsutval for forhandlingar etter HTA kap. 4 og 5 er administrativt. Rådmannen oppnevner og leiar arbeidsgjevar sitt forhandlingsutval. Arbeidsgjevar sitt forhandlingsutval for forhandlingar etter HTA kap. 3 er politisk og vert oppnemnt av kommunestyret. I forhandlingsutvalet kan det ikkje vera medlemer som også er tilsett i Tysnes kommune. Rådmannen skal vera konsultativt medlem av forhandlingsutvalet. 3.3 Tillitsvalde sin rett til innsyn i lønsopplysningar Tillitsvalde har rett på lønsoversikt over alle arbeidstakarar i kommunen i samband med dei lokale lønsforhandlingane. Lønslister skal leverast i elektronisk format, om ikkje anna er avtala i Excell. 3.4 Forhandlingsprosessen Båe partar vil leggja opp til eit godt forhandlingsklima, og me tek utgangspunkt i vedlegg 3 i HTA Retningslinjer for lokale forhandlingar God forhandlingsskikk. Det skal vera rom for å gjennomføra forhandlingane utan å leggja eit stort tidspress på organisasjonane, samstundes er det viktig at forhandlingane har god framdrift. I dei tilfella det er behov for å føra forhandlingane over fleire dagar, vil det verta gjort. Dette gjeld spesielt dei største organisasjonane under kap. 4- forhandlingane. Tilbod 1 bør ikkje vera på meir enn om lag 40 % av potten for kapittel 4. Dersom organisasjonane får behov for særmøte kan arbeidsgjevar gå vidare i forhandlingane med dei andre organisasjonane. 3.5 Etikk i forhandlingsprosessen Dei lokale partane føreset følgjande: Opplysningar som kjem fram i løpet av forhandlingsprosessen om krav og tilbod skal handsamast konfidensielt. Ingen skal forhandla for seg sjølv. Dersom det skal forhandlast for ein person som sit i forhandlingsutvalet, bør vedkomande gå ut under forhandlingane. Forbund med berre eitt medlem må sjølv syta for at andre kan føreta forhandlingane. Dette kan gjerast i samarbeid med andre lokale organisasjonar, eller gjennom å få tillitsvalde frå eigen, eller andre organisasjonar, i andre kommunar til å gjennomføra forhandlingane. Side: 6

11 Dersom ein organisasjon ikkje får andre til å forhandla kan dei be om utsetjing av forhandlingane, eller at løna vert fastsett av arbeidsgjevar. Utsetjing av forhandlingane skal i så tilfelle drøftast med dei andre organisasjonane i forhandlingskapitlet. Dersom arbeidsgjevar fastset løn skal det skje etter at forhandlingane med alle organisasjonar er sluttført. Forhandlingsutvalet sine fullmakter skal skriftleg klargjerast for arbeidsgjevar før forhandlingane tek til. Det er berre resultatet av forhandlingane, dvs. protokoll/referatet, som skal gjerast kjent. 3.6 Fremjing av krav Krav skal fremjast på eige skjema. Organisasjonane skal så godt det let seg gjera prioritera krava sine i rekkjefølgje. Arbeidstakarar som er ute i løna permisjon, eller anna permisjon der retten til permisjon er heima i lov, avtale eller lokale retningsliner, kan fremja krav. 3.7 Evaluering av lokale forhandlingar Arbeidsgjevar skal kvart år i etterkant av dei lokale lønsforhandlingane kalla organisasjonane inn til eitt felles evalueringsmøte. 3.8 Ulike forhandlingsvedtekter i HTA Det vert vist til HTA for meir utfyllande informasjon om dei ulike forhandlingsvedtektene, og mekanismane for fastsetjing av løn. Me har likevel funne det rett å gje ei kort samanfatning av dei viktigaste her Forhandlingar for tilsette i sentralt stillingsregulativ etter HTA kap 4 Omfattar: Dei fleste stillingar i Tysnes kommune, alle stillingar som har årleg sentral lønsregulering ligg til desse vedtektene. Løna vert i hovudsak fastsett sentralt, men det finst nokre lokale mekanismar for fastsetjing av løn Forhandlingar etter HTA kap. 4.A.1 lokale forhandlingar Partane sentralt fastset at ein viss del av ramma skal gå til lokale forhandlingar etter denne vedtekta. Partane lokalt fastset den totale potten som skal forhandlast om etter dette punkt. Side: 7

12 Dersom ein ikkje når semje lokalt kan kvar av partane anka inn til sentrale partar Forhandlingar etter HTA kap. 4.A.2 særskilde forhandlingar Slike krav skal til vanleg vurderast i samband med ordinære kap. 4- forhandlingar. Eventuelle forhandlingar vert førte av forhandlingsutvalet. Båe partar kan ta initiativet til å gjennomføra forhandlingane Forhandlingar etter HTA kap 4.A.3 rekruttera og halda på arbeidstakarar Tysnes kommune vil forhandla om endra lønsplassering for å halda på godt kvalifiserte og godt fungerande arbeidstakarar når slikt behov oppstår. Det same gjeld når det er snakk om personar som har ein verdifull kompetanse som det er vanskeleg å rekruttera til verksemda Forhandlingar etter HTA kap 4.A.4 kompetanse Partane kan uavhengig av andre forhandlingsvedtekter forhandla om endra løn når ein arbeidstakar har gjennomført relevant etter-/vidareutdanning. Tysnes kommune vil gjennomføra forhandlingar etter denne vedtekta etter konkret vurdering og viser elles til punkt 5.6 i lønspolitisk plan Forhandlingar for tilsette med lokal fastsetjing av løn etter HTA kap 5 Omfattar: Arbeidstakarar som får heile løna si fastsett lokalt, med unntak av kommunal toppleiing Forhandlingar etter HTA kap årleg lønsregulering Det skal gjennomførast årleg lønsregulering for kapittel 5 innan 1. oktober kvart år. Dersom partane ikkje kjem til semje kan kvar av partane ta saka til vidare handsaming i tråd med det ein vart samde om på drøftingsmøte Drøfting etter HTA Kap anna lønsregulering Det kan gjennomførast særskild lønsregulering utover det som føl av HTA punkt 5.2 dersom: - Det er særskild behov for å halda på eller rekruttera arbeidstakar. - Ved skifte av, eller vesentleg endring av stilling. Lønsregulering skjer etter drøfting. Arbeidsgjevar sitt siste tilbod vert ståande. Side: 8

13 Forhandlingar for rådmann, etatsjefar og økonomisjef etter kap Omfattar: Rådmann og strategisk leiing. Rådmannen si løn vert fastsett av kommunen ved formannskapet. Rådmann har rett til bistand av tillitsvald eller å nytta sentral bistad ved lønsvurderinga. Løn til strategisk leiing vert fastsett etter forhandlingar. Vurdering av leiarløn skal gjerast ein gang i året etter følgjande kriterie: - Resultat i høve til mål for verksemda. - Utøving av leiarskap. - Vesentlege organisatoriske endringar. - Behov for å halda på kvalifisert arbeidskraft. Arbeidsgjevar sitt siste tilbod vert ståande Forhandlingar for andre leiarar etter kap Omfattar: Einingsleiarar som har sjølvstendig delegert budsjett-, økonomi og personalansvar. Det skal gjennomførast årleg lønsregulering for kapittel 5 innan 1. oktober kvart år. Dersom partane ikkje kjem til semje kan kvar av partane ta saka til vidare handsaming i tråd med HTA 3.9 Løns(utviklings)samtale Dersom arbeidstakar ber om lønssamtale skal denne gjennomførast mellom arbeidsgjevar og arbeidstakar. I samtalen skal arbeidsgjevar og arbeidstakar i fellesskap drøfta tiltak for betring av arbeidstakaren si lønsutvikling. Arbeidstakaren har rett til å la seg bistå av tillitsvald. Samtalen er ikkje ei forhandling, men ein utviklingssamtale, ideelt sett bør lønsutvikling takast som ein naturleg del av medarbeidarsamtalen. Arbeidsgjevar sin representant i Tysnes kommune er næraste leiar. Side: 9

14 3.10 Fastsetjing av løn ved tilsetjing Fastsetjing av løn ved tilsetjing skjer i tråd med vedtektene i HTA og lokal lønspolitisk plan for Tysnes kommune. Kapittel 4 - Felles kriteria for alle tilsette i Tysnes kommune 4.1 Rammer for forhandlingar Forhandlingar i Tysnes kommune skjer innan følgjande rammer: 1 Føringar frå sentralt oppgjer. 2 Føringar frå tidlegare lokale forhandlingar som båe partar har underteikna i protokoll. 3 Den økonomiske stoda i Tysnes kommune. 4 Føringar frå drøftingsmøte. 5 Kriteria som vert nytta i lokale forhandlingar er kjønnsnøytrale, og skal nyttast slik at dei fremjar likestilling. 4.2 Kriteria for lønsregulering i Tysnes kommune Lønspolitiske kriterie i Tysnes kommune: 1 Innsats og resultatoppnåing i høve til avtalte vurderingskriterie og mål. Innsats og resultatoppnåiing vert mellom anna vurdert etter følgjande parameter: Overordna mål for verksemda Politiske og administrative føringar. Brukarorientering og serviceinnstilling. Evne til å samarbeida på alle nivå, teamarbeid, påverknad av arbeidsmiljø. Lojalitet Deltaking i, og evne til å initiera utviklingsarbeid. Økonomi og budsjettstyring. Det skal leggjast vekt på større prosjektder arbeidstakar siste år har hatt prosjektleiaransvar. Dette gjeld særskilt der prosjektarbeid ikkje naturleg ligg til arbeidstakar si stilling. 2 Trekk ved stillinga Ansvar, mynde og oppgåver. Ansvar, oppgåver og mynde vert mellom anna vurdert etter følgjande parameter: Kompleksitet i stillinga. Omstilling Fleksibilitet og evne til å justera innhaldet i tråd med endringar. Organisatoriske endringar 3 Trekk ved marknadssituasjonen Rekruttera og halda på dyktige arbeidstakarar. Side: 10

15 Marknadssituasjonen vert mellom anna vurdert etter følgjande parameter: Opplevde rekrutteringsproblem i Tysnes kommune. Vurdering av arbeidsmarknad med utgangspunkt i mogleg framtidige utfordringar knytt til rekruttering og avgang. Lønsnivå i omliggjande kommunar som er naturleg å samanlikna seg med. Livsfasar, t.d. løn som verkemiddel for å halda på seniorar eller som verkemiddel for å rekruttera unge arbeidstakarar. 4 Kvalifikasjonar og kompetanse vurdert mot verksemda sine behov. Kvalifikasjonar og kompetanse vert mellom anna vurdert etter følgjande parameter: i Gjennomførte kurs og studiar av eit visst omfang. Vidare- og etterutdanning i samsvar med kompetanseplan, eller arbeidsgjevar sitt uttalte behov. Endra vurdering av realkompetanse. Deling av kompetanse med andre arbeidstakarar i relevant målgruppe. Kapittel 5 - Lokale lønsvedtekter 5.0 Om lønsvedtektene Punkt 5.1, 5.2, 5.3 og 5.4 gjeld uavhengig av forhandlingar. Punkt 5.5 og 5.6 fører ikkje til automatiske lønsendringar, men skal prioriterast så langt som mogleg innanfor rammene av den potten som er sett av til lokale forhandlingar. 5.1 Løn til særskilde grupper Pedagogiske leiarar skal lønast kr over minsteløn for førskulelærarar i 100 % stilling. Formenn og arbeidsleiarar skal lønast kr over minsteløn for fagarbeidarar i 100 % stilling. 5.2 Løn til studentar Dette gjeld for alle utdanningsgrupper på høgskulenivå så lenge utdanninga er relevant for vedkommande arbeidsområde. Fullført del av studium 1 år 2 år 3 og 4 år Løn som fagarb. m. slik 0 år 4 år 8 år ansiennitet: Løn til studentar gjeld alle stillingar, også faste heimlar, under føresetnad av at studiene ikkje er sluttført og at studieprogresjonen er normal. 5.3 Løn for arbeid på natt Side: 11

16 Tysnes kommune har eit lokalt tillegg for alle som arbeider i natt stillingar tilsvarande kr 6000 i 100 % stilling. 5.4 Løn for arbeid på helg Stillingar som berre inneber helgearbeid innan pleie- og omsorg skal vurderast som unormerte med omsyn til stillingsinnhald og lønast i samsvar med arbeidstakaren sin relevante kompetanse. 5.5 Løn for leiarar Leiarar på alle nivå med personal, økonomi og administrativt ansvar bør ha minimum kr meir enn tilsette dei er sette til å leia. Unntak for ordninga er i dei tilfelle underordna har særskilt avløning pga spesiell kompetanse/spisskompetanse, retrettstilling eller andre særskilde forhold. Ordninga gjeld heller ikkje i dei høva leiar og tilsett er plassert i ulike lønskapitel. 5.6 Kompetanseløn for tilsette i regulativløn Gjennomført relevant dokumentert spesial-, vidare- og etterutdanning med normert tid på minimum 6 månader skal så langt det er mogleg prioriterast ved lokale 4.a.1 forhandlingar. For eit års relevant utdanning kan det gjevast eit tillegg på inntil kr , løna vert forholdsmessig avrekna for kortare studium. Tillegg gjeve for kompetanse skal merkjast særskilt i protokoll og skal koma i tillegg til den til eikvar tid gjeldande minsteløna for den aktuelle stillingsnemninga. Dersom tilsette endrar plassering i lønsregulativet fell tidlegare gjevne kompetansetillegg vekk. 5.6 Andre tillegg I samband større prosjekt med mandat frå politisk organ, eller rådmannen, kan det etter konkret vurdering verta gjeve inntil kr per år som tillegg for prosjektleiar. Prosjektleiartillegg skal berre nyttast der prosjektarbeid ikkje ligg naturleg til vedkommande si stilling. For funksjon som kontaktlærar vert det gjeve eit tillegg tilsvarande kr 7000 per år over sentralt minimumstillegg. Side: 12

17 SAKSFRAMLEGG Tysnes kommune FRIKJØP HOVEDVERNEOMBOD I TURNUS Sakshandsamar: Steinar Dalland Arkivsak : Arkivkode: 14/ SAKSUTGREIING: Tysnes komune har ikkje hatt fast frikjøp av hovudverneombod tidlegare, utgangspunktet har likevel vore at hovudverneombodet skal ha rett til å utføra sitt verv og at det skal setjast av tilstrekkeleg tid til å ivareta vervet, jamfør arbeidsmiljøloven 6-5: (1) Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte. Verneombud har rett til å ta den nødvendige opplæring ved kurs som arbeidstakernes organisasjoner arrangerer. Departementet kan i forskrift stille nærmere krav til opplæringen. (2) Verneombud skal få nødvendig tid til å utføre vernearbeidet på forsvarlig måte. I alminnelighet skal oppgavene utføres innenfor vanlig arbeidstid. (3) Arbeidsgiver er ansvarlig for utgifter til opplæring, og andre utgifter i forbindelse med verneombudets arbeid. Vernearbeid som må utføres ut over den alminnelige arbeidstid etter 10-4, godtgjøres som for overtidsarbeid. (4) Arbeidsgiver skal sørge for at verv som verneombud ikke medfører inntektstap for verneombudet eller på annen måte fører til at verneombudets arbeids- eller ansettelsesvilkår forringes. I «frie» stillingar der arbeidstakar ikkje inngår i fast turnus har det vore mogleg å ha ein fornuftig og fleksibel praksis utan at det har vore behov for ein fast frikjøpsprosent. Ut frå at noverande verneombod går i turnusarbeid er det vurdert å vera behov for eit fast frikjøp. Frikjøpet vert gjort ved at arbeidsstaden vert tilført midlar tilsvarande 10 % stilling slik at dei får dekka vikarinntaket og at verneombodet får turvande tid til å ivareta sitt verv. I den grad det viser seg at det i periodar kan vera behov for meir frikjøp kan dette løysast fleksibelt ved å sjå året under eitt. Det vert elles presisert at om verneombod meiner at det over tid er behov for at det vert sett av meir tid til arbeidet må dette løysast i samarbeid mellom HVO og arbeidsgjevar. I 2014 var det ikkje budsjettert midlar til frikjøp, dette vert praktisk tilpassa gjennom ei budsjettregulering.

18 INNSTILLING FRÅ RÅDMANNEN: Frikjøp for Hovudverneombod vert i samsvar med premissa i denne saka lagt inn med fast frikjøp på 10 % stilling per år.

19 SAKSFRAMLEGG Tysnes kommune BUDSJETT ØKONOMIPLAN Sakshandsamar: Steinar Dalland Arkivsak : Arkivkode: 14/ Vedlegg: 1. Økonomiplanperioden notat finansområdet

20 1 Økonomiplanperioden budsjettnotat ØKONOMIPLANPERIODEN BUDSJETTNOTAT

21 2 Økonomiplanperioden budsjettnotat Innhold Føremålet med notatet Innleiing og bakgrunn prosessen Utgangspunkt for administrasjonen sitt arbeid Rammevilkår Kommunelova økonomiplan og årsbudsjett Folketalsutvikling Demografi og prioriteringar Økonomiske føresetnader Rammetilskot og skatt Momskompensasjon Renteutgifter og inntekter Løn og pensjonskostnader Eigedomsskatt Samhandlingsreforma Bruk av fond Andre overordna føresetnader Gjennomgang av dei ulike tenesteområda Sentraladministrasjonen Kommunestyre formannskap og nemnder Rådmannskontoret... 22

22 3 Økonomiplanperioden budsjettnotat Utval og råd Fellesfunksjonar Tillitsvald Kommuneval - stortingsval Næringsutvikling Reiseliv Veterinær og veterinærsamarbeid Andre næringsføremål og alkoholomsetnad/kontroll Kultur Tysneshallen Bibliotek Friluftsliv Folkehelsekoordinator Kyrkjeleg administrasjon og Trudomssamfunn Oppvekst Administrasjon Grunnskule Barnehage Kulturskule Vaksenopplæring og opplæring av framandspråklege Helse- og sosial hovudkapittel Administrasjon... 43

23 4 Økonomiplanperioden budsjettnotat Offentleg legearbeid og legekontor Helsestasjon/jordmor/fysioterapi/ergoterapi NAV sosiale tenester Barnevern Mottak av flyktningar Pleie og omsorg Administrasjon Tysnes sjukeheim Open omsorg Haugen bufellesskap og Vågsmarka bufellesskap Dagsenter psykisk utviklingshemma Trygde og omsorgsbustader Tiltak for funksjonshemma Psykisk helse Bedriftshelseteneste Friviljugsentralen Landbruk og teknisk hovudkapittel Administrasjon Jordbruk Skogbruk Viltforvaltning Kart oppmåling - skilting Brann Byggforvaltning og ulovlege bygg... 56

24 5 Økonomiplanperioden budsjettnotat Teknisk drift Infrastruktur kloakk vassdrift og vegar Bygg og eigedomsforvaltning Investeringar i økonomiplanperioden Administrasjon og fellesfunksjonar Bustad og næring Skular og barnehagar Helse og sosial Kyrkje og gravplassar Kultur og idrett Veg, park- og kaianlegg Klima og energi Utstyr programvare-applikasjonar Investeringar - sjølvkostområda... 72

25 6 Økonomiplanperioden budsjettnotat

26 7 Økonomiplanperioden budsjettnotat Føremålet med notatet Rådmannen legg fram notatet som eit utgangspunkt for politiske drøftingar i samband med budsjettframlegg for 2015 og økonomiplanperioden Notatet skal verka til å synleggjera dei val som er gjort i administrasjonen sitt utkast til budsjett og også peika på moglege tilnærmingar i det vidare arbeidet. På dei områda der det er god statistikk har me prøvd å visa til denne for å kunna gje eit anna grunnlag å drøfta ut frå, statistikken me har nytta er i all hovudsak KOSTRA tal frå siste rapportering som var i. 2 Innleiing og bakgrunn Det framlegget til driftsbudsjett som no vert lagt fram er eit stramt framlegg, samstundes ser me at me helst skulle nådd ennå lenger i å redusera dei samla kostnadane i drifta. Rådmannen meiner at framlegget er godt ut frå at det ikkje er lagt opp til tiltak som vil gje dårlegare tenestetilbod for brukarane, eller dårlegare vilkår for tilsette. Samstundes som driftsbudsjettet er justert ned på dei fleste områda samanlikna med 2014 skal me også hugsa at det er ein føresetnad for å frigjera handlingsrom slik at me kan gjennomføra framtidige investeringar. Det er også å merkja seg at det er ein del grep som ikkje er gjort no i samband med driftsbudsjettet, mellom anna har me ikkje samla sekretariata på ein ansvar. Dette vil måtte følgjast opp seinare gjennom ei større budsjettregulering. Det er likevel slik at alle kostnadane skal vera lagt inn så lang så me kan sjå så. Det blir meir ein rein budsjettteknisk sak. I den siste kåringa i kommunebarometeret vart Tysnes kommune vurdert til å ha det fjerde beste tilbodet til sine innbyggjarar i Hordaland, me ser ikkje noko i dette budsjettet som skulle vera til hinder for at me kan gjera det ennå betre ved neste krossveg!

27 8 Økonomiplanperioden budsjettnotat 2.1 prosessen Dato Aktivitet 28.okt Framlegg til investeringsplan vert drøfta i utvida formannskap 11.nov Administrasjonen presenterer framlegg til budsjett og økonomiplan i utvida formannskap 11.nov 24.nov 25.nov 02.des 16.des Drøftingar i råd og utval, politiske drøftingar av framlegg til budsjett Framlegg til budsjettvedtak frå formannskapet og økonomiplan vert lagt til offentleg ettersyn Kommunestyre handsamer formannskapet sitt framlegg til budsjett 2.2 Utgangspunkt for administrasjonen sitt arbeid Utgangspunktet for administrasjonen sitt arbeid ligg i gjeldande økonomiplan vedteken av kommunestyret 17. desember : Økonomiplan Rekneskap Økonomiplanen Sentraladministrasjonen Oppvekst Helse- og sosial Landbruk og teknisk Finans Resultatbudsjett før fondsbruk (- overskot / +underskot) ert fondsbruk

28 9 Økonomiplanperioden budsjettnotat Resultatbudsjett etter fondsbruk (- overskot / +underskot) Ut frå gjeldande økonomiplan er det lagt opp til ein bruk av fond tilsvarande 4,4 mill. i 2014, etter dette vert det føresett ei nedtrapping av fondsbruk fram til Det er føresett ein bruk av fond i 2015 på om lag kr. 3,1 mill. Samla bruk av fond i perioden er på nær 16,2 mill. I praksis inneber det at me står med ryggen mot veggen i slutten av perioden. Administrasjonen har såleis arbeidd ut frå ein føresetnad om at drifta må regulerast ned samanlikna med dei føringane som er lagt inn i økonomiplanen. 3 Rammevilkår 3.1 Kommunelova økonomiplan og årsbudsjett Kommunelova kap. 8 handlar om kommunen sitt ansvar for å utarbeida årsbudsjett og økonomiplan. Årsbudsjettet skal etter 44 vera ein bindande plan som skal femja om kommunen si samla verksemd og vera delt i ein investeringsdel og ein driftsdel. Årsbudsjettet skal vera realistisk og vera stilt opp slik at kommunestyret sine mål og premissar kjem tydeleg fram. Årsbudsjettet skal vedtakast av kommunestyre og er bindande for underordna organ. Saman med årsbudsjettet skal også kommunestyret gjera vedtak om ein rullerande økonomiplan, planen skal omfatta minst dei fira neste budsjettåra. Innstilling til økonomiplan med framlegg til vedtak skal leggjast ut til ålment ettersyn minst 14 dagar før den vert endeleg handsama i kommunestyre. 3.2 Folketalsutvikling

29 10 Økonomiplanperioden budsjettnotat Folketalsutviklinga, under dette den demografiske samansetninga, er grunnlaget for kommunen sine inntekter gjennom statleg rammefinansieringa. Statleg finansiering byggjer på ei gjennomsnittsutvikling på nasjonalt makronivå og ei stykkprisfinansiering basert på gjennomsnittleg kostnad. Demografi er også forklaringsfaktor for kommunen sitt utgiftsnivå, kommunale tenester vert retta mot bestemte aldersgrupper så samansetninga av grupper utgjer såleis kommunen sin kostnadsbase Folkeveksten i Noreg var i 2012 rekordhøg og talte samla personar. Dette var om lag 2000 meir enn det førre rekordåret som var Sidan 2006 har folketalet i Noreg vakse med i alt , folkeveksten har ifølgje SSB ikkje vore så stor sidan Heile 72 % av folkeveksten kjem som følgje av innflyttingsoverskot frå utlandet, i 2012 utgjorde netto innvandring personar som er det høgaste talet noko sinne. I tilsvarande periode har Tysnes hatt ein nedgang i folketalet på 59 personar. Medan landet som heilskap har hatt ein samla folkevekst samanlikna med inngangen av 2006 på 8,9 % har Tysnes kommune hatt ein nedgang tilsvarande 2,11 %. Så lenge rammetilskot er så tett knytt til innbyggjartal inneber dette at Tysnes kommune får store utfordringar knytt til inntektstap i perioden. For at me skal kunna oppretthalda vår relative del av inntekta må folkeveksten i kommunen vera minst like stor som resten av landet, for at me skal auka vår relative inntektsdel må kommunen ha større vekst i folketalet enn resten av landet. Tabellen under viser SSB sin prognose for folketalsutvikling for Tysnes kommune samanlikna med resten av landet i perioden frå 2014 til Me ser at folkeutviklinga i Tysnes har ein nedgong i framskrivinga, medan me har ein relativt stor oppgang i resten av landet. Det er også interessant å merkja seg at talet på personar over 67 år vil stiga litt mindre i Tysnes kommune enn i resten av landet. Tysnes kommune vil likevel ha eit mykje høgare del av folketalet i denne gruppa enn resten av landet. Medan 21,54 % av innbyggjarane i Tysnes i 2014 er over 67 år er det berre 14,4 % av innbyggjarane i Noreg som er over 67 år. Aldersgruppe Endring Tysnes kommune 0-5 år ,8 % 6-15 år ,9 % år ,7 % 67 år eller eldre ,5 % SUM ,1 % Noreg 0-5 år ,1 %

30 11 Økonomiplanperioden budsjettnotat 6-15 år ,9 % år ,2 % 67 år eller eldre ,0 % SUM ,8 % Tabell Folketalsutvikling Tysnes kommune og landet fordelt på grupper , basert på framskriving etter SSB si prognose med middels nasjonal vekst. I figuren under ser me ei samanlikning av demografi i Tysnes kommune og resten av landet. Ut frå figuren ser me at ein vesentleg større del av befolkninga i Tysnes er over 67 år enn tilsvarande for resten av landet. I figuren under ser me ei meir detaljert framstilling av gruppa over 67 år, me ser at det ytterlegare forsterkar dei utfordringar Tysnes kommune har i høve til vesentlege utgifter til pleie og omsorg og helsetenester.

31 12 Økonomiplanperioden budsjettnotat Tabellen under er ein meir detaljert demografisk utvikling for Tysnes kommune i økonomiplanperioden med fokus på funksjonelle grupper: Aldersgruppe Endring Tysnes kommune (MMMM) 0-1 år ,4 % 2-5 år ,8 % 6-15 år ,1 % år ,2 % år ,6 % år ,9 % år ,8 % 90 år eller eldre ,5 % SUM % Tabell Folketalsutvikling med detaljert demografi, basert på framskriving etter SSB si prognose med middels nasjonal vekst.

32 13 Økonomiplanperioden budsjettnotat Gjennom perioden ser me sterkast vekst for gruppa av barn med behov for barnehageplass. Utviklinga peikar mot at me kan venta å auka talet på avdelingar vidare frametter. Når det gjeld gruppa i skulepliktig alder ser me ein fortsett nedgang fram til 2016, etter 2016 vil talet på barn i skulepliktig alder stabilisera seg på same nivå. Det er elles interessant å merkja seg at det er marginale endringar i talet på eldre over 80 år medan me har ei stor auke i gruppa frå 67 til 79 år. Slik utviklinga ser ut må me rekna med å oppretthalda tenester for pleie og omsorg minst på dagens nivå. I økonomiplanperioden har me lagt inn ein føresetnad om at folketalsutviklinga vert betre enn prognosen frå SSB, dette baserer seg på ein positiv utvikling i 2014 og elles tiltak som vert sett i verk for å auka tilflyttinga til kommunen. 3.3 Demografi og prioriteringar Kommunen tilbyr tenestene sine til ulike aldersgrupper, difor er demografi kritisk viktig om du også vil forstå korleis kommunen organiserer og prioriterer drifta si.. Netto driftsutgifter i % av samla driftsugifter utvalte områder Pleie og omsorg Grunnskule Kommunehelse Kultur Kommunal eigedom Sosialteneste Barnehage Andre områder

33 14 Økonomiplanperioden budsjettnotat Det klart største einskildområde i Tysnes er pleie og omsorg, fylgt av grunnskule. Ut frå dei store demografiske skilnadene kunne me tenkt at dette gav ein klarare avspegling i den relative fordelinga for ulike driftsområder. Me ser at Tysnes har ein vesentleg høgare kostnad per innbyggjar til grunnskule enn kva demografien isolert skulle tilsei, men dette heng igjen saman med prioriteringar og driftsutgifter per eining. Tabellen under gjev uttrykk for prioriteringar i Tysnes samanlikna med gjennomsnittet i vår Kostra gruppe, Hordaland og landet elles. Administrasjon og styring, i kr. pr. innb Barnevvern per innbygger 0-17 år Sosialtjenesten pr. innbygger år Pleie- og omsorgtjenesten, konsern Kommunehelsetjenesten per innbygger Noreg Hordaland Komm.gr 2 Tysnes Grunnskolesektor per innbygger Barnehage per innbygger, konsern Økonomiske føresetnader Dei økonomiske føresetnadane for verksemda i driftsåret 2015 er å finna under budsjettkapittel 1.9 finans

34 15 Økonomiplanperioden budsjettnotat FINANS : Avsetjing pensjon / forventa lønsauke Rekneskap Seniortiltak Medfinansiering somatiske tenester Avskriving idrett Skatt på inntekt og formue Eigedomsskatt næring Eigedomsskatt bustader Rammetilskot / andre statlege tilskot Avskrivinger Avdrag/renter lån Andre renter Eigenkapitalinnskot KLP Spesielle avsetjinger Overføring til investeringar Kompensasjon mva frå investeringar Overføring til investeringsfond Bruk av investeringsfond

35 16 Økonomiplanperioden budsjettnotat Bruk av disposisjonsfond Overføring til disposisjonsfond Sum finans Rammetilskot og skatt FINANS : Rekneskap Skatt på inntekt og formue Rammetilskot / andre statlege tilskot Den største inntektsposten er rammetilskotet, som skal gjere oss i stand til å levere innbyggjarar våre tenester på vegne av staten. Det er gledeleg å sjå at denne posten i statsbudsjettet for 2015 er berekna med ei auke på 3,9 %, mot ei tilsvarande auke på 2,9 % for Denne meirinntekta utgjer ca. 1,5 millionar kroner, og kan i hovudsak forklarast ut i frå folketalsauken på 23 som me hadde fyrste halvår av Inntektssystemet er slik at ein får redusert rammetilskot dersom folketalet i kommunen endrar seg mindre enn landsbasis, mens ein vert honorert dersom folketalsauken er større enn landsgjennomsnittet. Såleis er det avgjerande for handlingsrommet vårt framover at me syner ei positiv folkeauke. I økonomiplanperioden fram til 2018 er det lagt inn ein føresetnad om auke i folketalet, dette er ikkje i tråd med dei føresetnadene som er vist i SSB sine prognoser for folketalsutvikling, men er knytt til at me trur at denne utviklinga lar seg snu gjennom målretta tiltak. Me har bygd inn ein føresetnad om ein inntektsvekst på 3,5 % per år i perioden. Når me likevel ser at posten har gått ned i kroner og ører sidan 2014 så er det knytt til at medfinansiering av somatiske helsetenester er teke vekk, i tillegg har kommunen fått eit inntrekk i rammetilskotet som følgje av at arbeidsgjevaravgifta er redusert. Vinsten med redusert arbeidsgjevaravgift er no lagt inn direkte på dei ulike tenesteområda.

36 17 Økonomiplanperioden budsjettnotat Skatteinngongen på landsbasis er vesentleg lågare enn det som låg til grunn for opphavleg statsbudsjett I vårt eige budsjett for 2014 var me forsiktige på denne posten, slik at me ikkje opplever eit negativt avvik slik som mange andre kommunar. I 2015 vidarefører me den skatteinngongen som me estimerar for inneverande år. Me har lagt inn ein føresetnad om at skatteinngangen vil veksa med 3 % per år i økonomiplanperioden Momskompensasjon FINANS : Rekneskap Kompensasjon mva frå investeringar Momskompensasjon for investeringar vart frå 2014 lagt om slik at kommunane ikkje lenger kunne overføra denne til drift, all momskompensasjon knytt til investeringar går no tilbake som del av finansieringa av investeringane Renteutgifter og inntekter Rekneskap FINANS : Avdrag/renter lån Andre renter Renter og avdrag på dagens låneportefølje vil utgjere 11,8 millionar kroner i Me har avdrag på nær alle av låna våre, og det vert i det årlege økonomiskrivet frå Fylkesmannen peika på at me er «flinke» til å betale ned gjeld. Ut i frå investeringsbudsjettet er det lagt inn ei føresetnad om opptak av nye lån på 18,5 millionar i slutten av Med det nye lånet vert samla renter og avdrag 12,9 millionar i Det vil i 2014 verta sett av kring 4 millionar til investeringsfondet. Dette fondet vil auke med ca. 1,3 millionar i 2015, slik at me samla har 5,3 millionar «på bok» til nedbetaling av nye investeringslån. I økonomiplanperioden er dette fondet føresett nytta i 2016 og 2017.

37 18 Økonomiplanperioden budsjettnotat Me vil sjå ein topp når det gjeld renter og avdrag i For å kunne handtere desse nye låna er det i økonomiplanperioden lagt inn ei auke på eigedomsskatten på 0,75 promille-poeng i Dette er i tråd med førre økonomiplan der denne auken låg inne i Men som fylgje av oppbygginga av investeringsfondet kan me velje å skyve på denne fram mot slutten av inneverande økonomiplanperiode Løn og pensjonskostnader FINANS : Avsetjing pensjon / forventa lønsauke Rekneskap Seniortiltak Også i 2015 vil me oppleve store pensjonskostnader, sjølv om dei vert redusert i høve til Årets sluttoppgjer på pensjon, saman med eit estimert tal på lønsauke i 2015, ligg også inn under området finans. Totalt er denne posten redusert med 1,5 millionar i høve til 2014-budsjettet. I 2016 og 2018 er det føresett noko større avsetjingar til pensjon og lønsauke ut frå at det er hovudoppgjer desse åra. Posten seniortiltak følgjer kommunestyret sitt vedtak i samband med endring av seniorpolitiske tiltak i Tysnes kommune, det vart då føresett at dei midlane som vart frigjort skulle nyttast til å styrka rekruttering og fornying av organisasjonen gjennom å etablera ein meir heilskapleg livsfaseorientert personalpolitikk Eigedomsskatt FINANS : Rekneskap Eigedomsskatt næring

38 19 Økonomiplanperioden budsjettnotat Eigedomsskatt bustader Det er i budsjettforslaget for 2015 ikkje gjort endring i satsen for eigedomsskatt. Me står føre store investeringar i dei neste åra, og eigedomsskatten er naudsynt for å kunne betale tilbake lån og renter på desse investeringane. For 2014 byggjer me opp eit investeringsfond i storleik 4 millionar kroner, samt at dette fondet veks med ca. 1,2 millionar kroner i Auken i eigedomsskatten, som vart vedteke for 2014, utgjorde ca. 4,7 millionar kroner. Me ser at tempoet på investeringane ikkje er så stort som budsjettert for inneverande år, og dette er årsaka til fondsoppbygginga. Sjå elles kommentarar under pkt ovanfor Samhandlingsreforma FINANS : Rekneskap Medfinansiering somatiske tenester I statsbudsjettet for 2015 er kommunal medfinansiering av somatiske tenester i samhandlingsreforma avslutta. For vår del er dette godt nytt. Me har dei siste åra hatt betalt over kroner meir til helseføretaka enn det som staten har kompensert oss for. Det har synt seg at dei kommunane som soknar til Helse Fonna har hatt større kostnader enn kommunar som nyttar andre helseføretak. Ei av årsakene til at me har kome såpass skeivt ut er den aldersmessige samansetjinga i folketalet. Bortfall av ordninga inneber ei reell innsparing for oss i 2015, ved at inntrekket i rammetilskotet er mindre enn den reelle utgifta kommunen har hatt dei siste åra Bruk av fond Rekneskap FINANS : Overføring til investeringsfond Bruk av investeringsfond Bruk av disposisjonsfond Overføring til disposisjonsfond

39 20 Økonomiplanperioden budsjettnotat et for 2015 er eit 0-budsjett før bruk av fond. Men som fylgje av oppbygging av investeringsfondet på 1,2 millionar kroner må me nytta disposisjonsfondet for å balansere dette på nytt. Det er såleis føresett å bruka 1,3 millionar av disposisjonsfondet i For åra er det stort sett balanse i drifta, slik at me ut i frå desse tala ikkje treng å tære på reservane våre. Men det er sjølvsagt stor usikkerhet spesielt knytt til inntekt og pensjon i perioden framover Andre overordna føresetnader Utover dei økonomiske føresetnadene som føl ovanfor er det gjort følgjande føresetnader i framlegg til budsjett: 1) Alle gebyr vert auka tilsvarande ein deflator på 3 % 2) Det er føresett at vakansar vil gje ei samla innsparing på fastlønsbudsjettet i storleik kr. 500`. 3) Ut frå eit mål om å redusera sjukefråvær er det lagt inn ein dekning på sjukevikar på 1,5 % på dei ulike tenesteområda som har behov for å henta vikar ved sjukdom. Det er ikkje budsjettert med langtidsfråvær og sjukelønsrefusjonar. 4) Det er lagt inn redusert arbeidsgjevaravgift direkte på dei einskilde tenesteområda. 4 Gjennomgang av dei ulike tenesteområda 4.1 Sentraladministrasjonen Sentraladm/stab/støtte/politisk : Rekneskap Kommunestyre, formannskap, nemnder Rådmannskontor Eigedomsskatt Økonomikontor

TYSNES KOMMUNE LØNSPOLITISK PLAN

TYSNES KOMMUNE LØNSPOLITISK PLAN TYSNES KOMMUNE LØNSPOLITISK PLAN Vedteken i Tysnes kommunestyre 11. september 2008 Rullert av administrasjonsutvalet 25. oktober 2010 Rullert av kommunestyret 18. september 2012 Rullert av administrasjonsutvalet

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune Utval : FORMANNSKAPET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 17.12.2013 Tid : 14:30 MØTEINNKALLING Tysnes kommune SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 106/13 13/1035 BUDSJETTREGULERING DESEMBER 2013 - DRIFT

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Lønspolitisk plan. Suldal kommune. Vedteke i kommunestyret Rullert i partsamansett utval

Lønspolitisk plan. Suldal kommune. Vedteke i kommunestyret Rullert i partsamansett utval Lønspolitisk plan Suldal kommune Vedteke i kommunestyret 08.05.12 Rullert i partsamansett utval 26.09.14 1. Innleiing Hovudtariffavtalen (HTA) føreset ein lokal lønspolitikk som skal vera kjent for alle

Detaljer

Kommunen sin lønspolitikk må vere konkurransedyktig, og ta omsyn til den arbeidsmarknaden og dei behov kommunen til ei kvar tid har.

Kommunen sin lønspolitikk må vere konkurransedyktig, og ta omsyn til den arbeidsmarknaden og dei behov kommunen til ei kvar tid har. FOROD Masfjorden kommune vedtok lønspolitisk plan for 2012-2014 den 23 oktober 2012. I denne to-årsperioden har me gjennomført: Lokale forhandlingar i 2012 og 2013, der struktur og prioriteringar i lønspolitisk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 5/12 12/733 LØNSPOLITISK

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Lønspolitisk plan

Lønspolitisk plan Lønspolitisk plan 2016-2018 Selje kommune Vedteke i administrasjonsutvalet 07.10.15 sak 006/15 Revidert i kommunestyret 15.09.16 sak 057/16 Revidert i kommunestyret 22.06.17 sak 046/17 Innhald: 1. INNLEIING

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

1 Økonomiplanperioden 2015 2018- budsjettnotat ØKONOMIPLANPERIODEN 2015 2018 BUDSJETTNOTAT

1 Økonomiplanperioden 2015 2018- budsjettnotat ØKONOMIPLANPERIODEN 2015 2018 BUDSJETTNOTAT 1 Økonomiplanperioden - budsjettnotat ØKONOMIPLANPERIODEN BUDSJETTNOTAT 2 Økonomiplanperioden - budsjettnotat Innhold Føremålet med notatet... 7 2 Innleiing og bakgrunn... 7 2.1 prosessen... 8 2.2 Utgangspunkt

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Revidert av kommunestyret 22.06.09 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 08/1437 9554/09 000 FSK/PER/STDA 1 OM RETNINGSLINENE...3 1.0 KVA ER ETIKK 3 1.1

Detaljer

Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner

Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner Vedteken 22.11.2012 i kommunestyresak 121/12 Innleiing. Norddal kommune produserer tenester som Norddalssamfunnet er avhengige av kvar einaste dag gjennom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE Vedteke i Tysnes kommunestyre 12. desember 2007 Revidert i Tysnes kommunestyre 16. desember 2010 UGGDAL, 03.01.2011 Saksnr. Dok.nr

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 8 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 13.00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune MØTEINNKALLING Tysnes kommune Utval : ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 06.11.2013 Tid : 14:00 SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 10/13 13/417 INTERNKONTROLL - HANDLINGSPLANAR

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalet Møtestad: Møterom Austefjorden, Volda rådhus Dato: 04.10.2016 Tid: 10:20 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING DRIFTSTILPASSINGI ØYGARDEN PROSESSAR VEDK ENDRINGAR I AREIDSTILHØVE Dok.ref. 13/430-2/K1-031//JOM Dato: 06.05.2013 SKISSE TIL: AVTALE MELLOM ØYGARDEN KOMMUNE OG ARBEIDSTAKARORGANISASJONANE: SPELEREGLAR

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

2 av 11 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 011/12 12/685 Faste saker 012/12 12/628 Lønstillegg til uorganisert

2 av 11 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 011/12 12/685 Faste saker 012/12 12/628 Lønstillegg til uorganisert SAMNANGER KOMMUNE 1 av 11 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: 14:30 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet

Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet Stryn kommune Arkiv: FE - 145 JournalpostID: 16/22387 Saksbehandlar: Randi Rørvik Lillestøl Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet 27.10.2016 Godkjenning av rammer for Økonomiplan 2017-2020

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalet Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/01622 Arkivkode: --- Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR Vedteke i arbeidsmiljøutvalet 23.11.2015 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 15/733-8 7952/15 044 FSK/PER/LIER Innhaldsliste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 1 DRIFTSBUDSJETTET 1.1 Kommunestyret 1.1.1 Kommunestyret skal innan utgangen av året (31.12.)

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga.

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga. STATUSRAPPORT PR 01.05.2017 INNLEIING Rådmannen legg med dette fram 1. statusrapport for 2017. Rådmannen meiner at rapporten viser at den økonomiske situasjonen er krevjande. Hovudårsaka til dette er meirkostnaden

Detaljer

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 12/4098-2 112797/12 12.12.2012 Arbeidsreglement Vedteke i K.sak 95/48. Revidert av rådmannen 18.03.05. Oppdatert 01.07.10. Handsama i administrasjonsutvalet den 21.12.2012,

Detaljer

SAKSGANG. Arkivsaknr. Morten B. Aasbø

SAKSGANG. Arkivsaknr. Morten B. Aasbø Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Formannskapet 20.11.2013 Administrasjonsutvalet 20.11.2013 Felles råd for eldre og menneske med nedsett 08.11.2013 funksjonsevne Ungdomsrådet

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

Lønspolitisk plan. Masfjorden kommune. Vedteken av formannskapet 23. oktober 2012

Lønspolitisk plan. Masfjorden kommune. Vedteken av formannskapet 23. oktober 2012 Lønspolitisk handlingsplan for Masfjorden kommune 2012-2014 side 1 av 9 Lønspolitisk plan 2012 2014 Masfjorden kommune Vedteken av formannskapet 23. oktober 2012 Lønspolitisk handlingsplan for Masfjorden

Detaljer

Omstillingsavtale for tilsette i Eid og Selje kommune

Omstillingsavtale for tilsette i Eid og Selje kommune Omstillingsavtale for tilsette i Eid og Selje kommune «Avtalen har som føremål å sikre ein føreseieleg omstillingsprosess for kommunane sine tilsette. Prosessen skal kjenneteiknast av god medverknad frå

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

NAMN Side / av Vedlegg. 1-5 Deltid - HTA Rett til fast tilsetting AML Rett til stilling for deltidstilsette faktisk arbeidtid AML 14-4

NAMN Side / av Vedlegg. 1-5 Deltid - HTA Rett til fast tilsetting AML Rett til stilling for deltidstilsette faktisk arbeidtid AML 14-4 NAMN Side / av Vedlegg Reglement - rett til auke i stilling eller rett til fast tilsetjing etter 1-5 Deltid - HTA 2.3.1 Rett til fast tilsetting AML- 14-9 Rett til stilling for deltidstilsette faktisk

Detaljer

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutine for varsling FORORD Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutinar for varsling skal vere ein beredskap når lovstridige, uetiske eller uforsvarlege forhold vert oppdaga og må stoppast. Masfjorden

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset - formannskapssalen Møtedato:

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset - formannskapssalen Møtedato: SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset - formannskapssalen Møtedato: 18.03.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer