Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året 2007 1. Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året 2007"

Transkript

1 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året 2007

2 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året STYRET i 2007: Informasjon om verksemda Vang Energiverk KF er også på nettsida: Vang Energiverk KF vert leia av eit styre på sju personar. Seks personar er oppnemnde av kommunestyret, og ein valt av dei tilsette. Faste medlemmer: Varamedlemmer: Styreleiar: Geir Kongslien (SP) Jan Sparstad (SP) Nestleiar: Leif Hjalmar Søndrol (AP) Ove Martin Stende (AP) Styremedlem: Marit Belgum (BiV) Derk Stegwe (BiV) Styremedlem: Knut Haalien ordførar (SP) Bøye Olav Skøre varaordførar (BiV) Styremedlem: Elin Rømyhr Haugen (SP) Styremedlem: Jørand Ødegård Lunde (H) Kjell Arne Dalåker (H) Styremedlem: Nils Hamre Tilsett representant Mariann Svingen Tilsett representant Verksemda si øvste mynde er Vang kommunestyre. Eigedomar og anlegg: Administrasjonsstad Elvang i Synshagen. Eidsfoss kraftstasjon i Øye. Desse eigedomane vart overdregne til Vang kommune Tre einebustader og ein tomannsbustad. Lager Mjøsvang. Eigartilhøve Vang Energiverk KF er 100 % eigd av Vang kommune og blir drive som sjølvstendig inntektsgjevande og resultatorientert verksemd med eige budsjett og rekneskap. Vang Energiverk KF eig 100 % av JotunKraft AS som har aktivitet i kraftmarknaden ved kraftporteføljen for Vang og driv med sluttbrukarsal. Vang Energiverk KF er medeigar i: FBR (Forreningen til Begnavassdragets Regulering) Vang Næringsforum AS Opplæringskontoret i Elektrofag på Dokka. Eidsiva Bredbånd AS

3 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året Overordna mål. I. Vang Energiverk KF skal på ein aktiv handlemåte fremja eksisterande næringsliv og ny næringsutvikling i samsvar med kommunen sine mål. Mål oppnåing: Vi har i svært stor grad oppnått å dekkje den etterspurnad av nyanlegg for kraftforsyning (og utstyr for telenett) i samsvar med godkjende reguleringsplanar. Nyanlegg: Etablert straumforsyning for 80 tomter i Øvre Gudbrandsli. Etablert straumforsyning til feltet Haugastølen 5 km høgspenningskabel. Forsyning av nye bygg i nye Andstor hyttefelt og legging av kabelnett i området for kraftforsyning og tele. Rehabilitering av høgspenningsnett: Det vart etablert 2 av 3 km nytt kabelnett for høgspenning som erstatta 22 KV høgspenningsline med for liten kapasitet. Arbeidet med dette vil fortsetja. Reserve ved kabelnett: Med dei strenge krav til leveringskvalitet og regulering av dette som bransjen er pålagt, er etablert 2 koplingsstasjonar for høgspenningsnettet. Bruk av desse ved etablering av 2 vegs forsyning på høgspenningsnettet, vil ein kunne opprette normal drift ved kopling ved første kabelfeil som oppstår. Grunnlaget for etablering av dette kabelnettet er lagt ved dei investeringar som er gjort. Rehabilitering av Eidsfoss kraftstasjon: Arbeid med denne problemstillinga vart påbegynt. Telenett eller breiband ved fiberoptikk er etablert gjennom heile kommunen. Det blir arbeidd vidare med å kunne leggje til rette for å kunne gjere bruk av dette ved etablering av optisk fiber til verksemder og bustader. Det gjev kapasitet til TV, internett med rask respons og e-post som kan brukast for store og krevjande informasjonsmengder. Dette vil også kunne fjerne problemstillingar med telefonsentralar som i dag hindrar fullverdige løysingar for mange som etterspør betre internett med rask respons og e-post for overføring av større informasjonsmengder. II. Vang Energiverk KF skal kunne selja eksterne tenester etter forretningsmessige prinsipp og i priskonkurranse på den aktuelle marknad. Dette skal berre forekoma i den grad det er rett ut frå omsyn til våre primære aktivitetar og normal ressurstilgang. Mål oppnåing: Sal av eksterne tenester har føregått til Eidsiva Vasskraft. III. Ved bygging og drift av elektriske anlegg som Vang Energiverk KF utfører, eller har ansvar for, skal miljøomsyn vera nedfelt som ein naturleg del i det årlege budsjett og vera med i tilhøyrande handlingsplan.

4 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året Mål oppnåing: Det er i alle områder nytta kabelanlegg ved nyanlegg og erstatning av gamle. Gjennomføring av kabelnett, blir utført etter vurdering av reserve forsyning. I klartekst er det gjennomtenkt utforming av nettsystem for luftliner og kabelnett, der einsidig tilførsel av høgspennings kabelnett blir avgrensa i størst mogeleg grad. Personale 2007 Tilsetting og avgang av personal Energiingeniør Anette Aikio var tilsett i engasjementstilling halve året Nils Arne Skeie har hatt utdanningspermisjon (teknisk fagskole) året Lasse Nystuen Moen tek nettstøtta undervisning teknisk fagskole og er i full jobb, ferdig vår Lærling Ivar Jørgen Trøen Hagen begynte her 25. juni Anniken D.K.Skjel vart tilsett i fast stilling frå Opplæring i Energimontørfaget. Driftsingeniør Dag Bakkum var medlem i prøvenemnda for utdanning av energimontørar. Opplæring i kraftomsetning og kraft marknaden. Tor Masdal begynte på kraftanalyttikkerstudiet ved NHH handelshøgskolen. Praksis for NTNU student: Vi gjennomførte opplæring i jordplatemåling og NTNU student og lærling her gjennomførte jordplatemålingar i nettet som normalt er forsynt frå Eidsfoss. Målingane vart systematisert og rapportert til DSB. Likestilling Kjønn er ikkje ein faktor ved tilsetting og lønnsfastsetting. Miljø / arbeidsmiljø Det ytre miljø er ikkje påverka utover det som er vanleg for bransjen.

5 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året Fråvær ved sjukdom Sjukefråvær i 2007 om lag det halve i høve til året før. Fråvær ved barns sjukdom er ikkje take med. Kompetanse og oppfølging av HMS: Ved styret sitt strategiseminar vart oppdatering og opplæring innan HMS vedtake som eit prioritert område. Aktivt HMS samarbeid er gjennomført med føretak i bransjen av ulik storleik. Vi har implementert internettbasert oppslagsverk (KS-bedrift) for lover og føresegner som vedkjem vår bransje. Dette er no ein del av vårt HMS system. Vi er underlagt DSB si mynde når det gjeld tilsynslova og kontroll av våre elektriske anlegg. Ved tilbakemelding om tilsyn frå DSB ved utgangen av året, melde Dsb tilbake at det ikkje var grunnlag for å fatte vedtak om pålegg i nokor sak. Dette er ikkje nokon statisk situasjon; men likevel ei positiv tilbakemelding.

6 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året Ulykker eller nesten ulykker i 2007: Ved bruk av snøscooter i arbeid på fordelingsnettet oppsto ei hending som ikkje var ynskjeleg. Hendinga medførte kortare sjukmelding av ein person som ikkje fekk varig skade. Grasbrann ved tråd brot på (BLX) høgspenningsline som ikkje vart kopla ut automatisk. Mogeleg årsak var for høg impedans til jord på feilstaden. Det lokale eltilsyn (DLE): Rapportering av kontroll av elanlegg blir utført til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (Dsb). Denne kontrollverksemda vart dette året kjøpt av BKK Nett AS Elsikkerhet. Tilsyn er gjennomført etter godkjent plan av DSB. Dette året vart eit nytt IT-system, IS-Safe take i bruk. Det gjer oss i stand til å følgje opp rapportar ved å ha oversikt over gjennomført tilsyn og tilbakemelding om retta avvik eller mangel på det. Informasjonsteknologi (IT) Geografisk informasjonssystem (GIS) og Kundeinformasjonssystem (KIS). Geografisk informasjonssystem (GIS). Dette er gjennom året take vidare i bruk for vårt nett og integrert med andre nett system her som tekniske utrekningar og teknisk økonomisk system for registrering av tekniske anlegg. Kopling til KIS eller kunde informasjons system ha vi førebels ikkje. Vi gjennomfører avrekning, fakturering og utveksling av meldingar på eige KIS system. Systemet blir drifta via fjernserver. Måleverdiar blir nå samla inn med både kontofon og heimeside på internett. Vi har førebels ikkje take stilling til innkjøp eller implementering av 2 vegs kommunikasjon eller elektronisk innsamling av måleverdiar. Telenett og data kommunikasjon breiband: Teknisk funksjonalitet er ved vårt telenett er bra. Vi ha deltake i den strategi som Eidsiva Breiband AS har vedtake ved ny emisjon av aksjar og ansvarleg lån til saman ca fordelt likt på aksjar og ansvarleg lån.

7 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året Produksjon og forbruk: MWh:

8 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året Aktiviteten i Distribusjonsnettet for 2007: Det var svært stor aktivitet på nettverksemda i 2007 som går fram av ovanfor ståande tabell og etterføljande merknader. Det var to store feltutbyggingar dette året: 1. Øvre Gudbrandslie med straumforsyning av 80 tomter frå 4 nettstasjonar. 2. Forsyning av Haugafeltet, Fellesfjøset og omkring liggjande område ved legging a 5 km høgspenningskabel og etablering av 3 nettstasjonar for dette. Det vart bygd ein nettstasjon i mast på Sparstadodden. Av andre utbyggingar var Andstor Tyinkrysset: 3. Forsyning av leilegheiter og nye hytter ved etablering av 2 nettstasjonar. Desse leilegheitene fekk og optisk fiber med TV- Internett og høve til IP-telefon.

9 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året Det vart lagt 2 km høgspenningskabel til erstatning for eldre høgspenningsline i området Tyinkrysset til Filefjell skiheis. Ved dette vart utskifta 2 eldre nettstasjonar i mast med nettstasjon på bakken. Koplingsstasjon 2 vart etablert ned for Grihamarstølen for framtidig å kunne gje reserveinnmating i kabelnettet ved feil. Den vil og kunne vera nettstasjon for eksisterande hytter og for eventuell utbygging i dette området. 5. Det var i alt 20 nettstasjonar som vart etablert. Dei tre nettstasjonane på Syndin vart ikkje sett i drift. Dette fordi utbygging av området på nordre Syndin vart utsett på grunn av arbeid med auke i kapasitet på høgspenningsnettet i Filefjell området. 6. På festivalområdet ved Eidsbugarden vart etablert eigen nettstasjon. Økonomi 2007: Rekneskapen er prega av høg aktivitet i alle verksemder. Kraftinntektene er historisk sett høge. Ein del av verksemda er drift av selskapet JotunKraft AS med eige årsmelding og rekneskap. Jotunkraft AS driv med sluttbrukarsal, trading i finansielle kraftkontraktar og er den formelle motpart til Nordpool ved Vang Energiverk KF si sikring av kraftrettar og produksjon. Jotunkraft hadde i 2007 eit overskot før skatt på kr ,-. Krafthandelsavtalen som regulerer økonomisk avrekning mellom Vang Energiverk KF og Jotunkraft AS vart godkjent av styret i Vang Energiverk KF den Avtalen bestemmer at gevinsten av OE-samlekontrakt og konsesjonskraft skal førast som inntekt i Vang Energiverk KF. Dette har ført til store endringar i Vang Energiverk KF sin rekneskap for 2007 som syner eit overskott etter skatt på kr I 2006 var det samanliknbare talet etter skatt på kr Endringa frå 2006 er derfor kr Det er rekna renter på ansvarleg lån frå Vang kommune på kr Det er grunnlag for fortsett drift. Den finansielle stillinga var ved årsskiftet god. Likviditeten er god. Likviditetssituasjonen tilseier at rest kortsiktig gjeld på kr til Vang kommune kan nedbetalast i Disponering av overskot 2007: Overskot i året: Anna Eigaruttak Overføringar annan eigenkapital

10 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året Resultat pr. verksemd: Forvaltning av kraftrettane til Vang Kommune: Resultat av forvaltning av kraftrettane 2007: Samla gevinst er kr på kraftforvaltninga. For år 2006 var samla gevinsten på kr Resultatet for 2007 er no fordelt slik: Produksjon: kr til Vang Energiverk KF Konsesjonskraft: kr til Vang Kommune Samlekontrakt OE: kr til Vang Energiverk KF. Sum kr Rekneskapsgevinsten på OE-samlekontrakt vart kr etter frådrag av kostnader ved gratiskraft og fallrettar. Det vart avrekna fallrettar og gratiskraftkostnadar for åra 2003 til 2006 på kr med skattemessig verknad i Jotunkraft AS. Dette har verknad for resultat i Ved ny krafthandelsavtale mellom Jotunkraft AS og Vang Energiverk KF blir fakturert eit gebyr frå Jotunkraft til Vang Energiverk KF for kostnadane Jotunkraft AS har ved å forvalte kraftrettane og for å selje kraft til kommunestyrepris (fastsett av kommunestyret). Kraftprisane i 2007 varierte mykje i den finansielle marknaden: Prisfall på vårsida og stigning ut juni med litt opp og ned fram til oktober med sterk stigning og prisfall fram til årsskiftet. Spotpris på Nord Pool var gjennom året gjennomgåande lågare enn vår sikringspris. Dette gjekk i vårt favør. Vi prissikra forbruket vårt i kommunen, som i dette høvet ikkje vart lønsamt. Spotpris system og spesielt områdepris i vårt område var svært låg denne sommaren som var svært våt. Årsakene til desse prisvariasjonane i marknaden er samansette. Produksjon Eidsfoss kraftstasjon: Produksjonen hadde eit driftsresultat på kr og eit overskot i året etter skatt på kr Prisane vart sikra gjennom året 2006 og vinteren Magasinfyllinga ved utgangen av året var 22 % høgare enn eit år tidlegare. Produksjonstap har det ikkje vore av vesentleg storleik. Distribusjonsnett: Nettet hadde eit driftsoverskot på kr Det er ført ei mindreinntekt på kr Mindreinntekta er redusert med KILE i 2007 på kr Korrigert for dette ville driftsunderskotet blitt kr I 2006 var det samanliknbare talet eit underskot på kr så vi ser ein endring på kr Overskot i året etter skatt vart kr

11 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året Det har vore høg investeringsaktivitet i nettet så det er aktivert eigne lønskostnader for kr Det er fakturert anleggsbidrag for kr Nettinntekta har auka som følgje av nye hyttekundar, men det var ein varm haust så i eit normalår ville nettinntekta vore høgare (sjå temperaturkorrigert forbruk). Utbygginga av fritidsbustader i kommunen held fram i Det kan gje grunnlag for framleis auka nettinntekt. Annan verksemd: Annan verksemd utgjer drift og utleie av bustadar, utleie og oppsetting av byggestrømkasser og sal av materiell og arbeid. Det har vore eit år med høg aktivitet for byggestrøm og arbeid for andre og rekneskapen viser eit overskot etter skatt på kr Av dette er det ein skattfri gevinst på kr for sal av eigedom til Vang Kommune. Breiband: Vang Energiverk har vore med å bygt ut fiberoptisk kabel i kommunen. Det er etablert fiberoptikk til kundar av ein viss storleik. Investeringa på kr vart aktivert i balansen i Av aktiveringa var kr eigne lønskostnadar. Investeringa skal leigast ut at til Eidsiva Breiband AS etter ein 20 års leigeavtale som er kalla infrastrukturavtale. Leigeinntekta for tidlegare års investeringar i breiband var kr i Av omsyn til risiko er avskrivingstida for investeringane sett til 10 år, så breibandsinvesteringa vil ikkje gå med overskot før etter 10 år. Underskot etter skatt vart kr

12 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året Styret i Vang Energiverk KF Vang 3.juni Geir Kongslien Leif Hjalmar Søndrol Knut Haalien Styreleiar Nestleiar Ordførar Vang Kommune Fast styremedlem Elin Rømyhr Haugen Marit Belgum Jørand Ødegård Lunde Styremedlem Styremedlem Styremedlem Nils Hamre Styremedlem Tilsett representant Johannes Kasa Dagleg leiar

13 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året Prissikring på 40,8 Euro / MWh Portefølje Prissikring på 43 Euro / MWh kommunekraft

14 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året

15 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året

16 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året

17 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året

18 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året

19 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året

20 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF for året

21

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For året 2011 Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon var tilbake i full drift den 6. september etter generatorhavari

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

ÅRSMELDING. For året 2012 34. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 -

ÅRSMELDING. For året 2012 34. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - ÅRSMELDING For året 2012 34. driftsår S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid,

Detaljer

For året 2013 35. driftsår

For året 2013 35. driftsår For året 2013 35. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

For året 2014 36. driftsår

For året 2014 36. driftsår For året 2014 36. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for 2013

Årsmelding og rekneskap for 2013 Årsmelding og rekneskap for 2013 Årsmelding frå styret Styret Styret har i 2013 hatt følgjande samansetting: Medlemar: Arild Ingar Lægreid (styreleiar) Anne Kauppi (nestleiar) Hilmar Høl Judith Solheimslid

Detaljer

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS Årsrapport 2009 Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket Sogn og Fjordane Energi AS Innhald SFE sin visjon 3 Konsernsjefen har ordet 4 Nøkkeltal konsern 5 Tema: Ny fornybar energi 7 Organisasjon og selskapsstruktur

Detaljer

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2002

Årsmelding og rekneskap 2002 Årsmelding og rekneskap 2002 www.lusterenergiverk.no Generalforsamling Generalforsamling for Luster Energiverk AS vert halden i Banksalen Gaupne måndag 05.05.03 kl. 16.00 SAKLISTE 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 Etne Elektrisitetslag. Nyvoll, 5590 Etne www.etneelag.no 1 Etne El-lag Årsmelding frå styret VALNEMND Valnemnda har i 2014 vore følgjande: Torunn Stålesen leiar. Alf Ove Birkenes

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 75. DRIFTSÅR 1940 2014 ÅRSMELDING 2014 INNHALD SELSKAPET... 3 STYREFORMANNEN HAR ORDET... 5 REKNESKAPEN 2014 STYRET SINE KOMMENTARAR... 5 KJØP OG SAL AV KRAFT... 6 NETTDRIFTA...

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014

Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 1 2 15 16 18 19 39 Hovudtrekk i rekneskapen Årsmelding 2014 Resultatrekneskap Balanse Kontantstraum Notar Tillitsvalde Voss Sparebank skapar verdiar

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2013 JORD Vinnarane av fotokonkurransen 2013 Jon-Arvid Himle Jord Vossabadet Signe Langballe Luft Ulvik Idrottslag Evy-Ann Berg-Lydvo Eld Vossabadet

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk

Årsmelding 2009. Fisking. rekreasjon og matauk Årsmelding 2009 Fisking rekreasjon og matauk Eit historisk godt resultat for 2009 SpareBank 1 Lom og Skjåk legg fram eit historisk godt resultat for 2009. Dette skuldast mellom anna den generelle økonomiske

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår - 2 - - 3 - ÅRSMELDING 2014 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Norsk økonomi voks som normalt i fjor, med om lag uendra arbeidsløyse og ein prisvekst på 2,0 %.

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2012 147. forretningsår ÅRSMELDING 2012 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Verdsøkonomien slit enno med etterdønningane etter finanskrisa i 2008. Det er skrive fleire nye og spennande

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet.

ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet. ÅRSMELDING 2005 HMS HSD har som øvste målsetting at verksemda skal drivast utan skade på menneske, materiell eller miljø. Føre-var prinsippet er såleis overordna andre omsyn i den daglege drifta. Dette

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2014 Regnbogen Natur- og Kulturbarnehage kom på besøk! Bakgrunnen var at dei hadde sagt ja til å hjelpa oss med å dekorera årsmeldinga for 2014.

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer