1 Om Overhalla kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Om Overhalla kommune."

Transkript

1 1 Om Overhalla kommune. Overhalla kommune har ca 3700 innbyggere, 250 ansatte og ca 500 elever. Kommunen er lokalisert med 3 tettsteder, sentrum med Overhalla barne- og ungdomsskole, Skage med Hunn skole og Øysletta med Øysletta skole. Overhalla kommune har egen fiber til alle kommunale enheter. Kommunen har i løpet av 2 år gravd fiber slik at alle enheter er tilknyttet kommunens datanettverk og tilgang til bredbånd. Vi har brukt ca 2,7 mill. på utbyggingen de to siste årene. Siste utbyggingen som går til en grendeskole med ca 50 elever ble ferdig nå i uke 45. I fiberutbyggingen har vi tatt høyde for fremtidig teknologi slik at vi har 24 fiber til alle enheter. Med denne utbyggingen er også alle tettsteder i kommunen dekt. Fra kommunehuset har vi en 2 Mb leid linje av Telenor til Namsos. På den linjen går datatrafikk fra administrasjonsnett, elever, bibliotek og pleie og omsorgsnett. I Namsos er det etablert en felles sikkerhets og internett løsning mellom kommunene i Midtre Namdal (MN). Kommunene i MN som består av Namsos, Namdalseid, Fosnes, Flatanger og Overhalla har en felles 2Mb internett aksess. 1.1 Skoler i kommunen. Overhalla barne- og ungdomsskole o Skolen har ca 320 elever, 30 lærere og 5 assistenter. Hunn barneskole. o Skolen har ca 150 elever og 20 lærere. Øysletta barneskole. o Skolen har ca 50 elever og 6 lærere. 1.2 Datautstyr i skolene. Utstyrsmessig for alle skolene er det 6 elever pr. datamaskin som har tilgang til bredbånd. For lærerne er det 2 lærere pr. maskin. Pr. i dag har alle ansatte på skolen unntatt renholderne tilgang til datamaskin med bredbåndtilknytning hvor den enkelte ansatte har egen e-post og tilgang til verktøyer som kreves. I perioden ble det investert ca kr ,- på datautstyr for elevene i kommunen. Felles drift. Skolens elev-servere er plassert i kommunehuset sammen med resten av server parken til kommunen, som driftes av avdeling IT. Med felles lokalisering av servere er det felles lagring av data, samordnet sikring av data og felles sikring mot eksterne nett. Deling og sikring av elevnett og administrasjonsnett Rask kommunikasjon med fiber gir tilgang til felles serverressurser og felles drift av utstyret. Barnehage. Alle ansatte i barnehagene har tilgang til datautstyr med bredbåndstilknytning. 1

2 1.3 Nettverksskisse Overhalla kommune: 2 Problem For å kunne gjennomføre mange av de målsetningene som det er redegjort for i utredningen "Skole for digital kompetanse - om fremtidige behov for bredbånd i utdanningssektoren", kreves det et betydelig kompetanseløft blant lærere i grunnskolen. Mye av arbeidet i dette prosjektet vil gå på opplæring og bevisstgjøring av lærere for å oppnå digital kompetanse og dannelse. I Overhalla kommune har man satset mye på utbygging av infrastruktur for å møte mange av disse utfordringene, men mye av kompetansen mangler fortsatt. For Overhalla kommune er det derfor nødvendig å knytte et sterkt samarbeid til Høgskolen i Nord-Trøndelag og dens nettverk på pedagogisk bruk av IT og bredbåndsanvendelser for å oppnå målene for den fremtidige grunnskolehverdagen. I prosjektet vil det også være meget sentralt å knytte andre skoler i 2 nabokommuner med i arbeidet. Dette vil man få til gjennom medarbeider fra Høgskolen som er engasjert i SOLID prosjektet til Uninett, og kan bidra med rådgivning på infrastrukturutbygging mellom kommunene. På sikt må en slik aktivitet i Overhalla og de 2 nabokommunene generere et behov for bredbåndsutbygging i hele Namdalsregionen. Blant annet gjennom nettverket Pedagogisk treffsted Namdalen hvor man er vant til å utveksle læringsinnhold over telelinjer med relativt dårlig kapasitet. Det læringsinnholdet som blir produsert i dette prosjektet vil helt klart kreve 2

3 en betydelig økning av linjekapasiteten mellom alle kommunene i regionen, og derfor øke etterspørsel etter infrastruktur i markedet. Det bør også nevnes at Høgskolen i Nord-Trøndelag sin multimedieserver innholder mye innhold som er produsert i tidligere Høykom-prosjekter og av studenter og lærere på høgskolen. Denne ressursen vil bli og er interessant for grunnskolene i Namdals regionen. Dette vil også kreve at regionen får god båndbredde til å nå slike ressurser. 2.1 Faginnhold i prosjektet A) Forsøk med undervisning på tvers av skoler innenfor egen kommune. Tiltak 1: Gjennomføre felles fagøkter for flere skoler i forbindelse med temaarbeid og faggjennomgang. Målgruppe: Elever på mellomtrinnet i grunnskolen. Målet med dette forsøket er å få utnyttet de faglærerne kommunen har på best mulig måte for elever på alle skolene. Undervisningen følges via storskjerm på 2 av skolene. Felles oppstart og avslutning av tema. Presentasjon av resultatet av temaarbeidet. Tiltaket foregår enten live eller via lagret materiale på felles server. B) Fagressurser på felles multimedieserver Tiltak 2: Produksjon av lokalhistorisk undervisningspakke Målgruppe: Elever/ barn i barnehage og grunnskole. Samarbeid med lokalhistoriske ressurspersoner i forbindelse med produksjon av multimedia basert undervisningspakke for bruk på alle nivå fra barnehage og til og med ungdomsskole. Lokalhistoriske dokumenter som allerede eksisterer vil bli brukt som basis, og rettighetsinnehavere og Overhalla historielag vil bli invitert til å delta i prosjektet. Fra felles server skal produksjonene benyttes i kommunens barnehager og skoler. Ved tilstrekkelig støtte vil produksjonen kunne utvides til å gjelde flere kommuner som er tilknyttet samarbeidsprosjektet Pedagogisk treffsted Namdalen (http://www.pedagogtreff.com), der 11 kommuner i Namdalen er med. Ved etablering av høy nok hastighet eksternt, vil samarbeidsprosjektet lage felles dør inn til medieproduksjonene som er spesielt tilrettelagt for vårt samarbeidsområde. Elever ved Overhalla barne- og ungdomsskole har allerede prøvd å lage multimedieproduksjoner som ledd i arbeidet med pedagogisk utvikling i regi av Pedagogisk treffsted Namdalen. Se Tiltak 3: Gjøre opptak av formannskap og kommunestyremøter, og tilrette disse som del av samfunnsfagundervisningen. Målgruppe: Elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet Elever trenger å lære mer om hvordan lokaldemokratiet fungerer. Pedagogisk tilrettelagte undervisningspakker vil derfor kunne levendegjøre undervisningen en god del, og kanskje også være med å øke interessen for politikk generelt. Et samarbeid med NRK vil kunne være aktuelt, for også å få laget et tilrettelagt undervisningsopplegg om det som skjer i Stortinget. Tiltak 4: Produksjonskunnskap for utvalgt elevgruppe og lærere. Målgruppe: Elevgruppe fra ungdomstrinnet (9. klassetrinn) 3

4 Elevgruppen skal være direkte deltakende i produksjon av tiltak 2 og 3 sammen med prosjektdeltakerne. Overordnet mål for elevene som deltar vil være å lære nok til å lage en egen produksjon (i gruppe) som skal være avsluttet før endt 10. skoleår. Skolens lærere som deltar skal i løpet av prosjektet få etterutdanning nok til å klare å lede senere produksjoner ved egen skole. C) Videreutvikling av regionalt skriveprosjekt. Tiltak 5: Skriveboka 2001, 2002 og 2003 videreutvikles til å omfatte andre fagområder. Målgruppe: Elever og lærere på 6. årstrinn eller aldersblanding og ungdomstrinnet. I regi av vårt samarbeidsprosjekt Pedagogisk treffsted Namdalen, har 9 skoler gjennomført til sammen 2 nettbaserte skriveprosjekt og det tredje er nå i full gang. ( Se ) Målet er å utvikle prosjektet til også å omfatte formingsfaget og drama/ filmkunnskap. Vi vil forsøke å produsere digitale filmversjoner av enkelte kapittel, og andre kapittel kan illustreres med animasjonsproduksjoner. Denne utvidede delen av skriveprosjektet skal gjennomføres etter at skrivedelen er ferdig. Klasser/ grupper som har deltatt i skriveprosessen vil lage produksjonene, og i tillegg vil en ungdomsskoleklasse som ikke har vært med i skriveprosessen, få være med å lage en av de digitale filmversjonene. I forbindelse med filmog animasjonsproduksjonene vil det være aktuelt å samarbeide med film- og/eller TVprodusenter i prosjektgruppa. Slik pedagogisk bruk av IKT er noe nytt i nasjonal sammenheng. Delprosjektet gjennomføres av 4 grunnskoler, hvorav 2 er i Overhalla kommune, 1 er Namsos ungdomskole og 1 er Grong barne- og ungdomskole. D) Kulturformidling mellom institusjoner i kommunen. Tiltak 6: Spredning av kulturuttrykk (forestillinger, utstillinger etc.) mellom ulike institusjoner i kommunen Målgruppe: Barn i barnehager, elever i grunnskolene/ kulturskole, foreldre og eldre på boinstitusjoner. Barn i barnehagene og elever i grunnskolene gjennomfører ofte flotte kulturtiltak på sine institusjoner. Ved forestillinger benyttes utstyr og lokaliteter som er tilpasset de lokaliteter institusjonen disponerer. Det er derfor ofte upraktisk (og tidkrevende) å gjennomføre disse andre steder enn i hjemmemiljøet. Utnyttelse av kommunens fibernett til slik formidling mellom institusjoner vil derfor kunne bli en flott videreutvikling av kulturtilbudet i kommunen. Forestillinger vil kunne formidles live med bruk av storskjerm. I denne delen av prosjektet vil det bli gjennomført i nært samarbeid med kulturetaten og må sees på som et tiltak innenfor den kulturelle skolesekken. 2.2 Teoretisk rammeverk Fram til i dag har informasjon og kommunikasjonsteknologiens (IKT) inntreden i skolene hatt en noe begrenset anvendelse sett i forhold til sine potensialer. I hovedsak har bruken av IKT vært knyttet til lese-, skrive- og regneferdigheter. Satt litt på spissen kan man si at introduksjonen av IKT i all hovedsak har hatt som sitt primære mål å effektivisere og utvikle elevers individuelle ferdigheter. Den pedagogisk/didaktiske tilnærmingen har i hovedsak hatt et representativt, objektivisert kunnskapssyn (kunnskap er en egenskap ved, og 4

5 besittes av den enkelte). En tilnærming som har som utgangspunkt at læring i hovedsak handler om spredning og internalisering av kunnskap. Det mest nærliggende eksemplet på hvordan denne tilnærmingen gjør seg gjeldende i dag ser vi i form av et stadig økende tilbud av internettbaserte kurs. Kurs basert på klassiske pedagogiske teorier hvor læringsmateriell vanligvis er distribuert på strukturerte måter over internett. Denne representative tilnærming til læring kan ofte være dyr, rigid og vanskelig å tilpasse nye til læringssituasjoner og læringsmiljø. I UFD-NOU (2003) sies følgende: "I EU og OECD snakker man nå om IKT-kompetanse som den 4. kulturteknikk i forlengelsen av å kunne lese, skrive og regne. Det innebærer ikke bare en ferdighetsmessig kompetanse i å kunne håndtere teknologien, men i store grad kompetanse i å kunne utnytte informasjonstilgangen og de muligheter som IKT gir til fremme av egen læring og personlighetsutvikling" (UFD-NOU 2003:16) kap 15. NOU peker her på en utfordring som til dels fordrer et annet kunnskapssyn enn hva som er reflektert foran. Et kunnskapssyn som krever at man beveger seg utover det representative kunnskapssynet og i større grad tar innover seg de sosiale, og kulturelle sider ved læring. Sfard (1998) illustrerer dette skillet i sin gjennomgang av to metaforer for læring; akkvisisjonsmetaforen og deltakermetaforen. Akkvisisjonsmetaforen representerer det tradisjonelle syn på kunnskap hvor læring hovedsakelig er en prosess for å tilegne seg spesifikke kunnskaper (jfr. avsnitt 1). Kritikerne av dette synet fremhever at kunnskapsoverføring og læring er noe som kontinuerlig foregår i samspill med andre. Deltakermetaforen har som utgangspunkt at kunnskap og læring ikke bør atskilles fra sin spesifikke kontekst. Deltakermetaforen ser på læring som en prosess hvor en deltar i ulike kulturelle praksiser og felles læringsaktiviteter. Fokus er ikke så mye på resultatet av læring (dvs. kunnskap), men i større grad på aktiviteter og det å kunne i praksis ( erfaringslæring ). I deltakermetaforen er læring nært koblet til aktiviteter, det vil si interaksjonen mennesker imellom og mellom mennesker og artefakter. Kunnskap ikke er noe endelig gitt, men konstrueres i sosiale praksiser. En viktig utfordring er således å legge til rette for deltakelse i slike sosiale prosesser. For opplæringsinstitusjoner innebærer deltakermetaforen et større fokus på kontekst og kultur. I dette prosjektet gjøres dette gjennom å legge til grunn et kontekstuelt og kulturelt syn på kunnskap. Større oppmerksomhet vil bli rettet mot samhandling, distribusjon av kunnskap, kommunikasjonsfasiliteter og kontekstuelle spørsmål. Kontekst ses på som sentralt i læringsprosessen og utgjør det rammeverk man bruker og tolker innhold i. Vårt fokus vil derfor være på hvilke måter ny teknologi åpner opp for nye læringsarenaer. Konkret innebærer dette hvordan IKT kan benyttes i formidlingen av lokal kunnskap, sammenkobling av lokale ressurser og utnyttelse av lokalkunnskap i opplæringssammenheng (politisk, kulturelt og historisk). Vårt kunnskapsperspektiv har et sosialt konstruktivistisk utgangspunkt. Vi er først og fremst opptatt av den fortalte og situerte kunnskapen (Lave og Wenger 1991) som skapes via samhandlingen mellom mennesker. For den del av lokalsamfunnet som driver med opplæring og yrkesforberedende praksis blir utfordringen å balansere forholdet mellom innhold og kontekst - Hvordan skape læringsaktiviteter som forankrer innhold og samtidig gjør det engasjerende og motiverende? Her tror vi at det er av vital betydning at den lærende gis mulighet til å aktivt delta i kunnskapsprosessen. IKT utgjør således en viktig faktor siden den er en bærer av kunnskapsrepresentasjonen og utgjør en viktig forbindelse mellom avsender (den som har laget representasjonen) og mottaker. Hvilken form disse representasjonene tar vil naturligvis variere avhengig av kontekst og vi kommer til å spille på et bredt spekter av 5

6 teknologier i forsøk på å gjøre den kontekstuelle biten så rik at den gir et godt grunnlag for anvendelse og forståelse av innholdet. Sammen med bruk av rike representasjoner vil vi i dette prosjektet også ta i bruk historiefortellinger i forsøk på å fremme kunnskapsdeling og læring. I følge Brown og Duguid (1991) fungerer historier som et reservoar for akkumulert kunnskap/visdom, og det tillater oss å holde oversikt over rekkefølge på våre handlinger og deres årsaker. Det som læres (innhold) er nært relatert til de forhold/vilkår for hvor det er lært (kontekst). Sentralt i så måte er tilpasning av historier i forhold til den konteksten hvor den skapes og brukes. For eksempel vil det være behov for andre representasjoner når en historie skal formidles til en barnehage enn hvis den samme historien skal formidles til kommunens pensjonister. Enkelte historier krever for eksempel bare tekstlige uttrykk, andre vil være representert i form av multimediale videosekvenser eller video overført i sanntid. En hovedutfordring i dette prosjektet er således å oppnå en bedre forståelse for hvilke sammenhenger ulike teknikker og representasjoner egner seg. Herunder hvordan klare å skape den rette balansen mellom innhold og kontekst. Ved bruk av teknologi vil naturlig nok historier ta en annen form enn ved ansikt til ansikt kommunikasjon, men likevel har de den samme funksjon. Rent konkret innebærer dette at de på en naturlig måte integrerer det implisitte og det eksplisitte (Hatling 2001), og således er en naturlig måte å balansere forholdet mellom innhold og kontekst på. Referanser: Brown, J.S. and Duguid P. (1991), Organizational Learning and Communities of Practice: a unified View of Working, Learning and Innovation. Organization Science, (1): p Hatling, M (2001) Fortellingens fortrylling: bruk av fortellinger i bedrifters kunnskapsarbeid, Oslo: Fortuna. Lave J., and Wenger E. (1991), Situated learning: legitimate peripheral participation, Cambridge, Cambridge University Press. NOU 2003:16: I første rekke. Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle. Oslo: Utdanning- og forskningsdepartementet. Sfard, A. (1998). On two metaphors for learning and the dangers of choosing just one Educational Researcher, 27(2), Evaluering Dette prosjektet spenner over et bredt spekter av anvendelsesområder, og dette gir rom for eksperimentering gjennom bruk av ulike måter å representere kunnskap på. Hvordan dette mangfoldet skal fanges i evalueringen er ikke åpenbart. I utgangspunktet vil vi imidlertid ha to hovedfokus. På den ene siden et didaktisk/pedagogiske perspektiv og på den andre siden et mer teknisk/sosioteknisk perspektiv. Dette må ikke forstås som en dikotomisering av de to, men heller et forsøk på et funksjonelt skille dem sett i forhold til ulike personer/instansers interesser. For eksempel vil den didaktiske evalueringen i hovedsak gjøres av lærere, mens prosjektets ressurspersoner vil stå for evalueringen av den mer tekniske siden. Imidlertid må det her understrekes at samarbeid er av fundamental betyning for at vi skal klare å samle inn mest mulig valide data. Prosjektet er eksplorerende, med hovedvekt på forankring av bredbåndskrevende tjenester. Det har et aksjonsrettet preg. Aksjonsforskning er en tilnærming hvor forskeren legger til side sin tradisjonelle rolle som forsker, og tar aktiv del i utviklingsarbeidet. Det er et sterkt fokus på læring. Fordelen med denne tilnærminga er at det gir forskeren anledning til å komme 6

7 nærmere en forståelse gjennom å aktivt delta i virkelige situasjoner. Faren med denne tilnærminga er at forskeren kommer for nær problemsituasjonen og ikke klarer å distansere seg og reflektere på et overordnet nivå (Cornford & Smithson 1996). Gjennom en aksjonsrettet tilnærming vil vi etterstrebe en høy grad av kunnskapsdelig underveis i prosjektet, slik at lærdommer kontinuerlig kan tas i bruk i andre deler av prosjektet (for eksempel gjennom de ulike faser av utviklingen av skriveboka).. Når det gjelder innsamlingsmetoder vil flere ulike metoder benyttes. For eksempel dokumentasjon (avisutklipp, dagbøker, formelle rapporter, etc.), arkiverte filer (demografiske data), intervjuer, observasjon, fysiske verktøy, dagbøker, osv. Formålet er å skape et rikt sett av data samtidig som vi ønsker å fange den kontekstuelle kompleksiteten. Innsamlingsmetodene vil variere fra avhengig av problemstillinger under de enkelte delmål. Imidlertid vil vi etterstrebe kontinuitet gjennom føring av dagbøker. Disse dagbøkene skal være til en viss grad være standardiserte for å sikre at deltakerne fokuserer på de samme tingene. Samtidig ikke så sterkt standardiserte at man får er et for fattig datagrunnlag (manglende kontekstuelle beskrivelser). Disse dagbøkene bør ligge tilgjengelig på nettet. Herunder vil de utgjøre en viktig ressurs for de pågående aktiviteter (jfr. erfaringsbasert læring og aksjonsforskning) Retningslinjer for evaluering av tiltakene Som det fremgår av prosjektsøknaden er hovedmålet delt opp i en rekke delmål/tiltak. For at det skal være en viss konsistens mellom de ulike deler av prosjektet, samt for å sikre enn viss styring på evalueringen, vil det bli utarbeidet en mal for beskrivelse av det enkelte tiltak. For hvert delmål vil derfor følgende tre spørsmål bli besvart: 1. Hva er målet (utdypning av dette inklusive avklaring av sentrale begreper, evt. utvikling av scenarier)? 2. Hvilke aktiviteter skal gjennomføres for dette spesifikke delmålet? For eksempel litteraturgjennomgang, drive opplæring, intervjuer med ulike personer, empiriske studier, etc. 3. Hva skal leveres på dette delmålet / disse aktivitetene (rapporter, artikler, opplæring, etc.)? På dette punktet vil det gjøres et skille mellom prosjektinterne og eksterne leveranser. Disse skal skape en basis for valg av konkrete metoder og teknikker i selve evalueringen, samt identifisering av aktuelle arenaer for formidling av resultater (endelige og midlertidige) Referanser Cornford, T. & Smithson, S. (1996). Project Research in Information Systems. London: Macmillian. 7

8 3 Tidsplan Det kan settes opp en mer detaljert tidsplan enn den som blir gitt i rubrikk 6. Minst en milepæl pr. år skal angis. 3.1 Tidsplan Dato Oppgave Ansvarlig Når opplæringskurs og plan for opplæring av faglærere er ferdig Når alt utstyr er installert på alle skoler og inst. for bruk i skoleåret Når IKT ansvarlige i kommunen har fått opplæring på nytt utstyr Når alle faglærere som skal benytte utstyr har fått opplæring Når alle faglærere er orientert om evalueringen som skal gjennomføres Når opplæring av elever er ferdig i Overhalla Når elever i Overhalla er ferdig med dramatisering av "Skriveboka" Når opplæring av elever er ferdig i Namsos Når elever i Namsos er ferdig med dramatisering av "Skriveboka" Når opplæring av elever er ferdig i Grong Når elever i Grong er ferdig med dramatisering av "Skriveboka" Når alt elevprodusert læringsinnhold er ferdig på alle skoler Prosjektleder, FoU ansvarlig og prosjektmedarbeidere Overhalla Ansvarlig IKT drift Overhalla Ansvarlig IKT drift Overhalla, Prosjektleder Prosjektleder, Prosjektmedarbeidere Overhalla FoU ansvarlig Prosjektleder, Lærere i skolene Lærere i skolen, Ansvarlig regional formidling (ped. treffsted Namdalen) Prosjektleder, Lærere i skolene Lærere i skolen, Ansvarlig regional formidling (ped. treffsted Namdalen) Prosjektleder, Lærere i skolene Lærere i skolen, Ansvarlig regional formidling (ped. treffsted Namdalen) Lærere i skolen Når alle "live sendinger" er sendt Prosjektmedarbeidere Overhalla, Lærere i skolene Når all observasjon og undersøkelser (empirisk arbeid) er gjennomført Når alle rapporter og publikasjoner er ferdigskrevet FoU ansvarlig FoU ansvarlig, Prosjektleder. 8

9 4 Formidling Overhalla kommune vil underveis i prosjektet benytte det eksisterende nettverket "Pedagogisk treffsted Namdalen" for å formidle de resultater som oppnås i prosjektet. Overhalla i tillegg til 2 kommuner som er med i prosjektet vil ha ansvaret for å formidle dette ut til resten av kommunene i nettverket. Vi har også en avtale med Aud Eli Kristoffersen på Kommunal- og familieavdelingen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som vil bistå med å formidle erfaringer i prosjektet videre ut i fylket. I tillegg vil den grundige evalueringen og forskningen i prosjektet skape mange publiseringer som gir mange mulige arenaer å presentere på: Konferanse om teknologi og læring i Trondheim (NKUL) Forskningsdagene. Lokal formidling i Namdalen og Nord-Trøndelag gjennom media. Konkrete produkter fra prosjektet (for eksempel den multimediale skriveboka). NIK (Norsk Informatikk Konferanse (de tekniske løsninger i prosjektet) NOKOBIT (Norsk konferanse for organisasjoners bruk av IT) (sosiotekniske problemstillinger, sluttbruker, mobilitet, etc.) IRIS Andre internasjonale konferanser (CSCW 2004, CSCL 2004, og lignende) Type konferanse avhenger av hva som skal presenteres. Antall publikasjoner Prosjektet skal resultere i minst 12 publikasjoner (hvorav minst en internasjonalt). Herunder skal det til hvert delmål være minst to publikasjoner. 5 Ressurser I dette prosjektet vil Overhalla kommune gå inn med ressurspersoner fra kommuneadministrasjonen og lærere i grunnskolen. I tillegg bidrar Høgskolen i Nord-Trøndelag med ressurser gjennom prosjektleder og hans studenter, doktorgradsstipendiat og hans studenter og prosjektleder i et UNINETT-SOLID prosjekt bidrar som ressursperson på infrastruktur. Prosjekleder - kursansvarlig Prosjektleder vil være Håvard Sørli som er høgskolelektor i informasjonsteknologi og fagansvarlig for multimedieteknologi ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Han har hovedansvaret for å gjennomføre selve prosjektet og vil utføre all aktivitet ifm opplæringen av faglærere på grunnskolene. Dette gjelder også kontinuerlig oppfølging av faglærere i prosjektperioden. I tillegg vil han jobbe tett opp mot prosjektmedarbeider fra Overhalla kommune og høgskolen slik at de utfyller hverandres kunnskapsfelter. Sørli har opparbeidet kunnskap på pedagogisk bruk av IT, videostreaming, videoredigering, filmteknikk og 9

10 anvendelsesområder for video på web gjennom tidligere Høykom-prosjekter og undervisning og forskning på høgskolen. Prosjektmedarbeider - FoU. Glenn Munkvold (stipendiat) tar dr-gradsutdannelse ved institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI) ved NTNU. Hans stipend er finansiert gjennom Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), men til daglig sitter han ved IDI/NTNU. I hans prosjekt jobber han med "læring i praksis". Viktige begreper og tema i hans dr-gradsarbeid er således praksisfelleskap, situert læring, distribuert kognisjon, historiefortelling, m.m. En tentativ tittel på hans arbeid: "Distributed cognition in situated practices - the role of storytelling". Et viktig poeng i hans arbeid er betydningen av å forstå kontekst for å forstå innhold i det som spres mellom aktører i slike samarbeidsprosesser. Hovedveileder i hans DR-prosjekter er Monica Divitini, biveiledere er Eric Monteiro og Reidar Conradi. Aller er tilknyttet IDI/NTNU For tiden har han permisjon fra sin faste stilling som høgskolelektor i IT-fag ved HiNT/Steinkjer. I denne stillingen jobbet han med både nettbasert undervisning og klasseromsundervisning. Han har deltatt i et par prosjekter med vekt på nettbasert læring; Det ene heter DoCTA og ble administrert fra Bergen (http://www.ifi.uib.no/docta/) mens det andre het IDEELS og var/er et Socrates/ERASMUS utviklingsprosjekt innen høyere utdanning (Curriculum Development). IDEELS var et samarbeid mellom forskere ved fem utdanningsinstitusjoner i fire europeiske land, med en felles interesse for bruk av simulering som en del av læringsmiljøet (http://www.ideels.uni-bremen.de/) Gjennom hans tilknytning til IDI/NTNU har han tilgang til forskere og studenter som kan bidra i arbeidet med å evaluere prosjektet. Dette er i hovedsak sivilingeniørstudenter som er i ferd med å avslutte sine studier og som kan gjøre sine diplomoppgaver tilknyttet prosjektet. Aktuelle prosjektbeskrivelser tilknyttet prosjektet vil våren 2004 bli utarbeidet og presentert for studentene. Studentene står selv fritt i sine valg av oppgaver. Det er således ingen garanti for dette prosjektets oppgavebeskrivelser blir valgt, men historisk sett har denne typen prosjekter vært populære, og det er svært sannsynligheten at noen studenter vil velge våre prosjekter. Glenn Munkvold vil sammen med Monica Divitini (professor ved NTNU) stå for veiledningen av disse prosjektene. Prosjektmedarbeider - infrastruktur mellom kommunene i regionen Ragnar Andresen er tilsatt ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), og har fra sin stilling som høgskolelektor undervisningserfaring fra fagområdene programmering, systemadministrasjon, databaser, og datakommunikasjon. Han har de to foregående år vært konstituert IT-leder ved HiNT, og har siden vært leid ut til Nord-Trøndelag Fylkeskommune som prosjektleder for prosjektet Bredbånd til de videregående skolene i Nord-Trøndelag. Ved siden av den rollen har han fulgt kompetanseprogrammet SOLID i regi av Uninett ABC, med sikte på videre arbeid med HiNT sin regionale rolle som veiledningssenter for bredbåndsutbygging. Av formell bakgrunn har Ragnar Andresen utdannelse som M.Sc. fra Det Tekniske Universitetet i Delft, Nederland. Han har tidligere relevant yrkesmessig erfaring fra Norske Skog BPD-IT, Telenor CPS, Itworks as og egen konsulentvirksomhet. 10

11 Prosjektansvarlig i Overhalla kommune Dagfinn Johansen, fagansvarlig for utdanning og oppvekst i Overhalla kommune. Han er lærerutdannet og har tilleggsutdanning i musikk og musikkskoleledelse og administrasjon. Siden 1990 har han gjennomført en rekke selvstudier rettet mot pedagogisk bruk av IKT, og har en omfattende realkompetanse på dette feltet. Som aktiv lærer ledet han et av de første prosjektene i landet der IKT ble kreativt brukt i musikkundervisningen på ungdomstrinnet. Etter dette laget han ferdige undervisningsopplegg for kreativ bruk av musikkprogrammet Musicator for mellomtrinnet. I perioden var han delansvarlig for Overhalla barne- og ungdomsskole sin deltakelse i dataprosjektet Kommunikasjon og datateknologi (1 av 5 skoler i landet). I dette prosjektet hadde han hovedansvaret for kommunikasjons-delen der den engelske Campus-basen (før internett-tiden) ble brukt til kommunikasjon med skoler i mange deler av verden. Siden 1995 har han ledet arbeidet med å utvikle pedagogisk bruk av IKT i Overhalla kommune. Som et ledd i dette arbeidet var han prosjektleder for prosjektet Pedagogisk bruk av IKT, som var et samarbeid mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag, avd. for lærerutdanning og Overhalla kommune. I september 2000 ble han i delstilling leder for samarbeidsprosjektet Pedagogisk treffsted Namdalen (http://www.pedagogtreff.com). Han bygde opp nettsidene som er en del av dette prosjektet, var ansvarlig redaktør av sidene, og ledet delprosjekter der skoler i regionen har deltatt. Fra 1. august 2003 har han overtatt stillingen som fagansvarlig for utdanning og oppvekst i Overhalla kommune. Prosjektmedarbeider og ansvarlig for regional formidling Anne Marit Mevassvik, økonomi- og markedsføringsutdanning fra Trondheim økonomiske høgskole, mellomfag i engelsk, grunnfag i russisk og ped. sem. fra Universitetet i Tromsø. Hun overtok stillingen som prosjektleder for Pedagogisk treffsted Namdalen, der 11 kommuner deltar, 1. august Praktisk erfaring i pedagogisk bruk av IKT har hun tilegnet seg gjennom arbeid i ungdomsskolen med spesiell vekt på fagene engelsk og norsk. Hun var en av deltakerne i prosjektet Pedagogisk bruk av IKT (tidligere omtalt). Prosjektmedarbeidere i kommunen og de 2 andre kommunene Disse vil bli valgt ut i prosjektets første fase, og vil være lærere både på mellomtrinnet og i ungdomsskolen. Prosjektmedarbeider i kommunen - regional IKT strategi. Trond Stenvik er økonomisjef og IT-ansvarlig i Overhalla kommune. Han er utdannet siviløkonom ved NHH, med særlig fordypning innenfor IT. Skrev hovedoppgave om interorganisatoriske anvendelser av IT. Har de siste årene jobbet mye med bl.a. bredbåndsutbyggingen i Overhalla og i Midtre Namdal Region. Også jobbet mye med webpublisering, herunder oppbygging av Overhalla kommunes nettsted og publiseringsløsninger knyttet til dette. Har bidratt med publiseringsteknisk kompetanse til utviklingen av "Pedagogisk treffsted Namdalen". Har siden 2002 også fungert som koordinator for IT-samarbeidet mellom de 5 kommunene i Midtre Namdal Region. Vil jobbe tett opp mot de øvrige prosjektdeltakerne i Overhalla, og vil fortløpende formidle erfaringene fra prosjektet til IT-medarbeiderne i de øvrige MNR-kommunene. 11

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren Juni 2003 En utredning for programstyret i HØYKOM Tove Kristiansen Solfrid Grøndahl Doris Jorde Magnus Kvingedal Ingrid Melve/Gunnar Bøe Torbjørn Moe Arne Vegard Sveen Morten Søby Vibeke Kløvstad Skole

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01219-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Skriving i alle fag II

Skriving i alle fag II Acta Didactica 4/2009 Ellen Bratlie, Karl Henrik Flyum, Kristin Helstad, Live Løveid (redaktører) Skriving i alle fag II underveisrapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Nadderud videregående skole og

Detaljer

Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid?

Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid? IT-Rapport 1/2006 ISSN 1503-1705 ISBN 82-7747-139-4 Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem i ettertid? Ellen Brox Margrethe Aanesen Mars 2006 2 Tittel Tidlige Høykom-skoler Hva har skjedd med dem

Detaljer

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005.

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Utviklet av: Hugo Nordseth, Høgskolen i Nord-Trøndelag (leder) Arne Breistein og Morten Lindeland,

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis Handelshøgskolen og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Bredt bånd i tynn tråd? Evaluering av HØYKOM. STEP Senter for innovasjonsforskning. Håkon Finne, Anders Ekeland og Yngve Seierstad Stokke

Bredt bånd i tynn tråd? Evaluering av HØYKOM. STEP Senter for innovasjonsforskning. Håkon Finne, Anders Ekeland og Yngve Seierstad Stokke STF38 A03885 Åpen RAPPORT Bredt bånd i tynn tråd? Evaluering av HØYKOM Håkon Finne, Anders Ekeland og Yngve Seierstad Stokke STEP Senter for innovasjonsforskning Januar 2004 STEP RAPPORT 02-2004 TITTEL

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

UNINYTT. På terskelen til et nytt tiår 05. 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD. Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009

UNINYTT. På terskelen til et nytt tiår 05. 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD. Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009 UNINYTT Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009 På terskelen til et nytt tiår 05. ECAMPUS MED FOKUS VIRTUALISERING PÅ FORELESNINGER SPARER PENGER 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD Innhold: ecampus satser på videoforelesninger

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Slik vi ser det. Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red.

Slik vi ser det. Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red. Slik vi ser det Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red.) Pris kr. 35,- ISBN 82-7569-127-3 ISSN 1501-6889 2005, nr.

Detaljer

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Gi rom for lesing! Veien videre Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Innhold Forord 5 Del 1 Resultater, forankring og oppfølging Resultater og oppfølging av en vellykket strategi 7 Leseglede

Detaljer

Ett skritt av gangen?

Ett skritt av gangen? Linda Normann Næss Ett skritt av gangen? En studie av en gruppe læreres domestisering av det digitale verktøyet Smart Board Masteroppgave i Tverrfaglige kulturstudier, med spesialisering i studier av teknologi,

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019)

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Innhold Det digitale hamskiftet i larvikskolen - Sikt 3... 2 Forord... 2 Mandat... 2 Medlemmer... 2 Formålet med

Detaljer

Søknadsskjema for prosjekt i programmet Digitale læringsarenaer

Søknadsskjema for prosjekt i programmet Digitale læringsarenaer Søknadsskjema for prosjekt i programmet Digitale læringsarenaer Prosjektleder: Etternavn: Fornavn: Tittel: Arbeidssted: Saakvitne Jostein 1. amanuensis Mediesenteret, HiB Adresse: Nygårdsgaten 112 Postnr.:

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

DEN GODE AKERSHUSSKOLEN

DEN GODE AKERSHUSSKOLEN DEN GODE AKERSHUSSKOLEN Praksisprinsipper for pedagogisk ledelse og læring 2 Akershus fylkeskommune DEN GODE AKERSHUSSKOLEN 2015 Innhold FORORD... 3 INNLEDNING...4 DOKUMENTETS STATUS... 4 MÅL...5 BEGREPSAVKLARING

Detaljer

IKT I TRONDHEIMSSKOLEN

IKT I TRONDHEIMSSKOLEN IKT I TRONDHEIMSSKOLEN Rapport 2015 Rapport 2015 IKT I TRONDHEIMSSKOLEN Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn og metode... 7 2.1 Versjonslogg... 7 2.2 Bakgrunn og mål for prosjektet... 7 2.3

Detaljer

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder FORORD Universitetet i Agder (UiA) har arbeidet med temaet «Digital eksamen» i flere år. Denne prosjektrapporten skiller seg ut fra det øvrige arbeidet ved å favne bredere og mer overordnet. Målet har

Detaljer