ANDSRÅD-NYTT. Bli med til Tromsø april

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANDSRÅD-NYTT. Bli med til Tromsø 25. 27. april"

Transkript

1 Bli med til Tromsø april ANDSRÅD-NYTT Nr , 21. årgang Vårkonferansen i Tromsø Arbeidsplassen - plass for alle? Systemtenking - er det noe vi gjør? En skikkelig grisehistorie Fikk fagbrev og jobbtilbud samme dag Prego nytt Åspro fikk pris for god design

2 Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede Stensarmen 5 Postboks 60, Lofts-Eik 3109 Tønsberg Tlf: Faks: E-post: Hjemmeside: Ansvarlig redaktør og annonseansvarlig Rolf-Haakon Paulsen Redaksjon Svein Garden Rycon as Tlf: E-post: Rolf-Haakon Paulsen LAFY Styret Styreleder Ragnhild Bjørnstad-Fjeld Sølve AS Tlf: E-post: Nestleder Fredrik Langfeldt Prima AS Tlf E-post: Styremedlemmer Lillian Tomren Sydvesten Tlf: E-post: John Håvard Seland Kragerø Industri og Service AS Tlf: E-post: Birger Johnsen Stiftelsen Signo Tlf: E-post: Styreleder Takk for sist alle sammen! Iflg tilbakemeldingene vi fikk, syntes også dere at det var noen spennende dager vi hadde på Holmenkollen Park i november. Etter konferansen har det skjedd en del. Blant annet så kom den såkalte Velferdsmeldingen bare dager etter at konferansen var over. Og da var det å lese til øyet ble stort og vått. Jeg er nærmeste umettelig når det gjelder krim, men meldinga er, i likhet med forslaget til ny lov, hakket for skummel for selv meg. Jeg er i tvil om at velferdsreformen, slik den nå er utformet, ivaretar det som opprinnelig var intensjonen med den! Målsettingen med NAV og reformen er bla flere i arbeid, færre på trygd og effektive tjenester for de som trenger dem. Og så er NAV lokalt som vi skal forholde oss til. Der hvert NAV kontor får lage det arrangementet de vil. Der to statlige etater skal bli ett sammen med at en tredje partner skal inn som en likeverdig part. Det kommer meldinger om uro i landet når de to ulike statlige kulturene skal forenes til èn, mens den kommunale etaten er redd for å overkjøres i prosessen. Det er mye hardt arbeid som skal gjøres unna mens det ennå ikke eksisterer et felles datasystem, og det diskuteres hvordan informasjon skal utveksles, samtidig som at taushetsplikten ivaretas! Det er ikke bare kulturene som er ulike. De har også ulike kunnskapsområder og ulik tilnærming til det arbeidet de gjør. Et lite eksempel på ulikheter, er den tidligere trygdeansatte som etter eget valg nå skal jobbe kun opp imot brukerne på velferdskontoret, og som ikke kan forstå den ansatte på sosialtjenesten som henter brukeren til møter! Og som er usikker på hva som forventes av henne. Det er disse folkene vi skal samarbeide med framover. De er både sinte, triste og frustrerte, og i desperat behov for allierte. Jeg har med undring opplevd personer fra alle tre leire som i den senere tid kommer 1 time før berammede møter, eller ønsker å sitte lenge etter møter og snakke om de andre, og om hvor utrygg og vanskelig verden har blitt. Har vært inne på tanken å starte en hjelpelinje. Et 800 nummer for NAV ansatte. Nei, en skal ikke spøke med andres sorger, men dette er faktisk en unik sjanse for oss til å selge det vi er gode til. I meldinga står det mye om satsingsområder. De som nå er flinke til å lese leksene sine og som gjør den beste researchen, kan bruke meldinga til å utvikle bedriftene sine. Men det kreves at man gjør leksa si! Arbeidsplassen - plass for alle? Systemtenking. er det noe vi gjør? En skikkelig grisehistorie Høstkonferansen 2006 i Oslo Invitasjon til Vårkonferansen 2007 Fikk fagbrev og jobbtilbud på samme dag Vararepresentant Dagrun Søbstad Næss Asker Produkt AS Tlf: E-post: Jeg gleder meg til å treffe dere og tilbringe noen spennende dager sammen med dere i Tromsø i slutten av april. Åspro fikk pris for god design Trykk/Design: Cicero-Grafisk AS ISSN Ragnhild Bjørnstad-Fjeld Styreleder Prego nytt

3 Hvilke betingelser er viktige når det gjelder utviklingshemmedes mulighet til å skaffe seg, og holde på, en vanlig jobb? I et nylig avsluttet forskningsprosjekt har forsker Terje Olsen ved Nordlandsforskning fulgt et utvalg arbeidstakere som jobber på helt vanlige arbeidsplasser, med fokus på å forstå deres egne og arbeidsplassens erfaringer med tilpasning og inkludering. Arbeidsplassen plass for alle? Tekst: Terje Olsen I disse dager settes det i gang forsøk med tidsubegrenset lønnstilskudd for personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne. Tidligere er det også i gang forsøk med lønnstilskudd ved reaktivisering av uførepensjonister og forsøksordninger med uførepensjon som lønnstilskudd. Sammen med de allerede etablerte ordningene uttrykker disse forsøkene den sterke troen på arbeid som det naturlige førstevalg. Bakenfor ligger frykten for høye uføretall. Sett fra individenes synspunkt, er dette mer tvetydig. Mange funksjonshemmede betrakter en fast jobb i det ordinære arbeidsmarkedet som noe av det de ønsker seg mest av alt, og vil trolig hilse nye forsøk velkommen. Samtidig er det viktig å være oppmerksom på at denne tenkningen også kan bidra til å legge et urimelig press på funksjonshemmede som av gode grunner ikke klarer å stå i et aktivt yrkesliv, og som nettopp derfor er tilkjent uførepensjon. I praksisfeltet blir det derfor viktig å tilstrebe en forståelse og en måte å snakke om dette på som ikke ensidig omtaler arbeid som det eneste rette for alle, men som tvert i mot forstår deltakelse i lønnsarbeidslivet som riktig og viktig for noen. Vi trenger en måte å snakke om det fremvoksende tiltaksrepertoaret som samtidig anerkjenner individenes rett til å velge helt andre tilpasninger. Med disse innledende advarslene; mange funksjonshemmede ser deltakelse i arbeidslivet som en av de aller viktigste mulighetene til å få bruke seg selv, vise sine evner og oppnå anerkjennelse og bekreftelse fra andre. Retten til dette godet er til og med nedfelt i grunnloven. Ved Nordlandsforskning har vi tidligere gjort studier av tilrettelagt arbeid for personer med utviklingshemming, med spesielt henblikk på hvordan arbeidet forstås og kategoriseres som del av arbeidstakernes liv og etablering av en selvforståelse som vanlig kvinne eller mann. I en nylig avsluttet studie har vi rettet oppmerksomheten mot de utviklingshemmede som på tross av alle odds faktisk har klart å skaffe seg og beholde en jobb på en helt vanlig arbeidsplass. Formålet med studien har vært å utvikle kunnskap om hvilke vilkår/faktorer som fremmer eller hindrer rekruttering og jobbstabilitet hos utviklingshemmede arbeidstakere på ordinære arbeidsplasser. Et raskt blikk på tallmaterialet på dette området viser ikke uventet at svært få utviklingshemmede har noe som lignet et ordinært ansettelsesforhold. Rundt 1300 personer med utviklingshemming har arbeidstilknytning i en ordinær bedrift. Av disse er det likevel de færreste som har noe som lignet på ordinære lønnsbetingelser. De aller fleste har uføre-pensjon, og lønnsinntekten fra arbeid er først og fremst et supplement til denne. På denne måten kan vi si at forsøksordningene som prøves ut i disse dager, kan minne om lokale tilpasninger som i praksis har eksistert i flere år allerede. Sammenlignet med OECDlandene ligger Norge høyt når det gjelder personer sysselsatt i ulike former for skjermet virksomhet, og relativt lavt på tilrettelagte arbeidsordninger i ordinære arbeidsmiljøer. Når utviklingshemmede utgjør en lav andel av arbeidstakerne i ordinære virksomheter, handler ikke dette kun om situasjonen på arbeidsmarkedet. Det er også historiske og kulturelle grunner til at personer med synlige funksjonshemminger i mange sammenhenger ser ut til å blir betraktet som en slags matter out of place i arbeidslivet. Det må likevel sies å være et paradoks at ansvarsreformen fortsatt ser ut til å ha hatt liten påvirkning på integreringen av utviklingshemmedes arbeidsinnsats. Men det er altså unntakene vi har studert. Vi har fulgt i alt ti personer, fire kvinner og seks menn i alderen 23 til 40 år, på forskjellige arbeidsplasser over en periode på til sammen to år. Noen har kommet inn i sin jobb gjennom ordninger som arbeid med bistand og lønnstilskudd, mens andre har ordnet seg jobb på egen hånd. De er arbeidstakere i vanlige bedrifter og offentlige virksomheter, med arbeidsoppgaver og ansvarsområder som på ulike måter er tilpasset funksjonshemmingen. Vi har studert deres erfaringer som arbeidssøkere og arbeidstakere gjennom deltakende observasjon og intervjuer med arbeidstakerne selv, kolleger, ledere, pårørende og andre. Enkelte av informantene ser ut til å være så integrert i arbeidsmiljøet og de oppgavene de utfører ble oppfattet som mer eller mindre helt nødvendige, slik at det er sannsynlig at de kunne hatt en lønn ut over 1G dersom det var ønske om det hos arbeidstakeren. Imidlertid vurderer de arbeidsmarkedet som usikkert og sin egen posisjon som såpass utsatt, at retten til uførepensjonen fremstår som det sikreste, tross alt. Ordningen med uføretrygd og en symbolsk bonuslønn fremstår dermed som et sikrere og bedre alternativ enn høyere lønn og redusert trygd, sett fra informantenes ståsted. Vi har sett på formelle og uformelle ordninger og relasjoner som informantene inngår i på arbeidsplassen, hvilke oppgaver de har, grad av selvstendighet i arbeidssituasjonen, samarbeid med andre og det sosiale samspillet i hverdagen. Informantene fyller posisjoner og utfører oppgaver som betraktes som nyttige og nødvendige av leder og kollegaer. De har klart definerte arbeidsoppgaver og vet hva som forventes av dem. Dette er imidlertid oppgaver som det ikke settes inn vikarer i når de av ulike grunner er borte fra jobb da er det enten kollegaer som overtar disse oppgavene, eller oppgavene forblir ugjort. I de fleste tilfeller er det også lite trolig at det vil bli ansatt andre personer i vedkommende stilling dersom hun/han slutter i jobben. Oppgavene informantene fyller i arbeidshverdagen kan hovedsakelig karakteriseres som assistentoppgaver, med relativt lite ansvar og med mulighet til å få hjelp eller be om råd. Likevel; dette er oppgaver som anerkjennes som deres oppgaver og de har alle en viss selvstendig posisjon til å gjøre vurderinger og prioritere oppgavene avhengig av hva de betrakter som mest nødvendig. Dette skjer ofte i et samråd eller gjennom innarbeidede praksiser sammen med kollegaer og leder. Arbeidstakerrollen kan kort sagt karakteriseres som tvetydig. For informantene fremstår jobben som et viktig element i å bygge opp en identitet og selvforståelse som vanlig mann eller kvinne både på og utenfor arbeidsplassen, og det de gjør på arbeid må forstås i lys av dette. Rollen som arbeidstaker gir nettopp en mulighet for å fremstå som pålitelig, kompetent og dyktig. I den daglige tralten fremstår da også de fleste av informantene som mer eller mindre vanlige arbeidstakere med sine daglige oppgaver og gjøremål, og funksjons-hemmingen blir i liten grad tematisert som noe som gjør dem grunnleggende forskjellig fra kollegaene. Men det er hele tiden en underliggende fare for at denne rolledefinisjonen kan bryte sammen og bli omdefinert til en klientrolle, der informantene blir tiltalt som et barn, snakket nedlatende til, snakket over hode på eller ikke snakket med i det hele tatt. Det er først og fremst kolleger og ledere som har innflytelse på hvilken situasjonsdefinisjon som til enhver tid skal gjelde. Vi har grunnleggene skilt mellom fire former for tilhørighet og deltakelse på arbeidsplassene hos informantene. Disse kan i noen grad betraktes som relativt dynamiske og situasjonelle, men det er først og fremst kollegaer og leder som er i posisjon til å definere eller insistere på hvilke type tilhørighet som dominerer: Utenom karakteriseres av at man ikke regnes med som en aktiv del av det kollektivet som sammen skal løse de oppgavene avdelingen forventes å utføre. Nyttig ekstrahjelp karakteriseres av en assistentposisjon, men man betraktes ikke egentlig som ansatt i firmaet. Del av fellesskapet karakteriseres av å være en selvskreven del av teamet eller avdelingen. 4 5

4 Man skiller ikke mellom oppgaver og forventninger til vedkommende versus de øvrige kollegaene, men det tas hensyn til hva man vet vedkommende kan klare. Ordinær arbeidstaker karakteriseres av at statusen som funksjonshemmet vanligvis er irrelevant og i svært liten grad truer med å endre samhandlings-situasjonen til en hjelper-klientrelasjon. Nærmeste leder har ofte en sentral rolle både når det gjelder ansettelse og når det gjelder definering av rolle og oppgaver i arbeidshverdagen. Ledere ser også ut til ofte å være eller ta på seg en rolle som ansvarlig for å følge opp informanten. Men vi har også eksempler på at det er kolleger som har en slik oppgave. Arbeidstakerrollen kan også forstås som en kilde til en mer tydelig definert kjønnsrolle. Tidligere forskning har påpekt at den i den allmenne, stereotype oppfattelsen av den funksjonshemmede kroppen fremstår kroppen langt på vei som avkjønnet. På denne måten innebærer det å gå inn i yrker som konnoterer tradisjonelle kjønnsroller nettopp en mulighet til aktivt å forvalte en tydeligere kjønnsrolle, eksempelvis som hjelpemann på lastebilen eller kvinnelig kjøkkenassistent. Informantenes egne nettverk er ofte begrenset, og foreldres/ nærpersoners nettverk har i flere tilfeller vist seg å være en viktig sosial ressurs for når det gjelder å få en fot innenfor hos mulige arbeidsgivere. I møte med det offentlige hjelpeapparatet forteller flere foreldre og nærpersoner likevel om at de ikke tas i betraktning, eller betraktes som en belastning av hjelpeapparatet. På dette feltet mener vi hjelpesystemene har mye å hente, både i forhold til å ta brukerne på alvor samtidig som de får en større mulighet til å spille på nærpersonenes kontaktnett. I analysene har vi skilt mellom seks ulike innflytelsesformer som informanter og deres nærpersoner har i forhold til hjelpeapparatet: Disse er definert som Den rebelske innflytelses-situasjonen, påvirkning, rådvillhet, aksept, resignasjon og avmakt. Disse varierer over tid og i ulike situasjoner og sammenhenger. I bedriftene er det ulike måter å betrakte lønnen til disse arbeidstakerne. Vi har skilt mellom fire ulike typer av resonnement som arbeidsgiverne gir for informantenes lønn: Justert til 1G (lønnen justeres slik at den er så høy som mulig, men samtidig slik at det ikke går ut over arbeidstakerens trygdeytelser), Justert i forhold til VTA-lønn (lønnen justeres i forhold til hva arbeidstakeren ville tjent på den lokale VTAbedriften), Rund sum (lønnen justeres slik at månedlig utbetaling før skatt er en rund sum, eksempelvis ett tusen eller femten hundre kroner) og Innarbeidet ordning (lønnen ble etablert ut fra et resonnement for flere år siden og bare beholdt slik). Et viktig trekk ved materialet sett under ett, er den respekt og opplevelse av nytte kollegaer og ledere gir uttrykk for når det gjelder den rollen informantene fyller på arbeidsplassen. Dette utrykkes eksempelvis i form av han gjør en veldig nyttig jobb for oss eller jeg vet ikke hvordan vi skulle klart det uten henne. Inntrykket er på ingen måte at dette kun er tomme ord. Gjennom deltakende observasjon på arbeidsplassene er det åpenbart at informantene har reelle oppgaver og områder som de har ansvaret for, og som de løser på måter som betraktes som fullt ut tilfredsstillende. Samtidig ligger det en dobbelthet i dette. Informantene er definert ut av en arbeidstakerrelasjon gjennom å motta uførepensjon, og bedriftene betaler en lav lønn av en mer symbolsk karakter. Uførepensjonen blir på denne måten et tveegget sverd: På den ene siden sikrer den materielle livsbetingelser, og på den andre siden definerer den personen ut av det ordinære arbeidsmarkedet. På den ene siden gjør den det lettere for vedkommende å skaffe en jobb (siden lønnen fungerer som et slags lønnsbidrag) og på den andre siden er lønnen så lav at den signaliserer at vedkommende ikke passerer som ordinær arbeidstaker. Det er dette dilemmaet informantene er stilt overfor i forsøket å normalisere sin situasjon på arbeidsmarkedet. Myndighetenes forsøk på å finne frem til ordninger som bidrar til å bygge ned denne ambivalensen, vil være viktig, men trolig også vanskelig. Utfordringen blir å finne frem til ordninger som skaper nye muligheter, og ikke segmenterer de eksisterende motsetningene som allerede preger feltet. Terje Olsen (2006) En helt vanlig jobb en studie av utviklingshemmede i arbeidslivet. NF-rapport 6/06. Bodø: Nordlandsforskning. Rapporten kan bestilles i trykt utgave på tlf eller (Pris: kr 150.) Den kan også lastes ned her: Terje Olsen er sosialantropolog og forsker ved Nordlandsforskning. Han jobber med temaer knyttet til offentlig velferdspolitikk, funksjonshemming og arbeidsliv. Han kan kontaktes på tlf eller 6 7

5 SYSTEMTENKING, er det noe vi gjør? Tekst: Jan Tønnessen, Velle Utvikling AS Å forstå noe kan bety å ha en modell som forenkler virkeligheten til noe som kan fattes. Virkeligheten kan jo være besværlig og oppleves uforutsigbar. Et system kan være en beskrivelse av fenomener vi kan se i utfoldelse i naturen, planetene i solsystemet slik Keppler beskrev det med sine formler er et eksempel. Det gir en forutsigbarhet for nettopp planetenes bevegelser og vi får en følelse av å forstå planetene. Slike system modeller stemmer svært bra med virkeligheten som vi oppserverer. Systemtenkingen hører klart hjemme i naturvitenskapen og teknikken, kan den anvendes i sosiale sammenhenger? Kan vi konstruere modeller som gjør oss (ledere) i stand til å forutsi og helst styre sosiale fenomener? Det er grunn til å svare ja ettersom vi har brukt og bruker betydelige ressurser på nettopp det. Hvis vi bruker tekniske metoder på slik styring likner det på å gi instruks eller ordre som i det militæret eller i byråkratiet. Det er en liten hake ved nettopp disse miljøene: det krever makt og tvang og selv da er det begrenset til enkle operasjoner som kan kontrolleres uten tvil og skjønn. Vi vet fra disse miljøer at noen saboterer, misforstår eller ikke forstår, glemmer, slutter, finner bedre løsninger osv. For å lykkes innfører vi systemer og metoder som skal tvinge, lure, instruere slik at noen, de, gjør som vi sier. Ett hierarki er et sosialt system som definerer hvor makt og myndighet er: på toppen. En undersjef bestemmer over en som er under seg, osv. En plan er en systembeskrivelse for noe som skal skje i framtiden og som skal ha en definert gjennomføring og resultat. Et budsjett forteller hvor mye og hva du skal bruke penger på i neste periode. Nå vet vi hva systemtenking kan være. Er systemtenking rasjonelt for sosiale fenomener? Det kommer an på hvilket behov som er viktig å dekke. Hvis det veldig viktig å forutsi framtiden og å styre den, syntes etterprøving å gi svært dårlig resultat. Det problemet løser vi ved ikke å etterprøve noe som helst. Budsjetter glemmes og planer legges vekk. Vi fokuserer på det vi lykkes i og lite på det som gikk åt skogen. Se på NAV Arbeid: tell hvor mange som kommer i jobb fra tiltak, ikke tell hvor mange som for slutt etter kort tid, (fra korte tiltak er returen mellom 65% og 95%), men siden vi ikke ser oss tjent med å telle opp reklamasjonene lykkes vi jo så bra! Kvalitetssikkering med sine systemer skal sikre kvalitet og det blir gjort krav om det i attføringsarbeidet. Vi må dokumentere at vi jobber etter et godt system. Kan systemet stå alene, for seg selv og lage kvalitet som ikke finnes fra før? Hva skal sikres? Den fra før udefinerte og klart dårlige kvaliteten? Det er antagelig viktig å definere og å jobbe på plass kvalitet før det er aktuelt og sikre noe som helst. Det ondes banalitet er hentet fra Hannah Arendt (tysk filosof ) sin bok om Eichmann i Jerusalem Hun finner Eichmann som en pertentlig, jovial og pliktoppfyllende byråkrat som har ett overordnet ønske i livet å gjøre en god jobb i sine overordnedes øyne. Han var uten refleksjon over hva det betydde for de som var objekter i hans jobb verden, jødene. Bare han lykkes i å gi gode tall for innsamling og transporteringen til sin ledelse for Den endelige løsningen følte han seg god. Han ble hengt fordi denne verden ikke kunne tolerere hans manglende ansvar for følgende av handlingene hans. Dette er en side ved Max Weber sitt byråkrati som er noe nær idealmodellen for moderne byråkratier. Kan vi kjenne noe igjen med vår kontakt med byråkratiet. Hvilken rolle har vi som tiltaksarrangører? Hvem skal vi tilfredstille? Klienten eller NAV? Hvem er kunde? Er vi i Eichmann sin posisjon og produserer gode tall til målkriteriene til NAV? Betyr det noe for vår situasjon hva som hender med vår klient når han er ferdig hos oss? Jobb i dag, avskjed i morgen. Det er neppe vårt problem og NAV registrerer ikke retur av arbeidssøkeren, bare en ny søker som sendes gjennom systemet en gang til. Det er selvsagt drøyt å trekke inn eksempler fra Europas mest dramatiske periode i moderne tid. Når Hannah Arendt viser Eichmann sine perfekte byråkratievner er det nettopp for å trekke alminnelige holdninger den gang fram til i dag og ikke distansere oss fra slike holdninger ved å monsterbeskrive aktørene den gang. De var i stor grad som oss, men utfordringene var den gang uendelig mye større. H. Arendt advarer oss også mot de av oss som jobber for de beste saker nettopp deg og meg. Hvem jobber vi for? Jan Tønnesen, daglig leder ved Velle Utvikling AS 8

6 Det var en gang en gjeng på jobben som satte seg ned for å planlegge jula, eller for å planlegge førjulstida. De ønsket å gjøre seg feite til jul, slik mange andre i næringslivet gjør. F.V: Svein Garden, Rycon as, Håkon Løes, leder ved Kirkens Bymisjonens Møtestedet, Ada Magnæs markedskonsulent, Bujar Sheho og Frank Lehmann, Prego Bujar Sheho, fra Rycon kommer med marsipangrisene og sjokoladen Ei skikkelig grisehistorie fra Rycon AS Tekst: Svein Garden Det var en gang en gjeng på jobben som satte seg ned for å planlegge jula, eller for å planlegge førjulstida. De ønsket å gjøre seg feite til jul, slik mange andre i næringslivet gjør. Men så var det med å selge ribba før grisen er skutt, det er her grisehistoria kommer inn. Det er lett å planlegge et salg, noe annet er å ha ressurser til å gjennomføre det. For å gjøre grisehistoria kort, og for å gjøre dette til en god historie og til en god opplevelse var det om å gjøre å snu seg raskt. Rycon hadde altså planlagt et salg av julekurver, med frukt, sjokolade, nøtter, gløgg og altså griser, griser av deiligste marsipan. Vi hadde ikke bare planlagt et salg, men et kjempesalg??., og vi kjøpte inn kjempe mye julesnadder til kurvene. Det er ikke stas med julegodter langt uti mars-april og når salget ikke slår til, så her satt vi med masse sjokolade og griser av deiligste marsipan. Det var da et, ikke lyst men krøllete hode fant ut at dette, dette har vi ikke godt av, men kanskje det er noen andre som ville bli glade over å få en gris? av deiligste marsipan og noen sjokolader. Rycon har mange gode venner der ute i næringslivet (selv om ikke alle kjøpte julekurver). Vi ringte en av våre samarbeidspartnere, et firma i Horten som heter Prego og spurte om de ville være med å spleise på en gave til Kirkens Bymisjonens kafe i Tollbugata i Oslo sentrum. Denne kafeen, Møtepunktet er et lavterskeltilbud til rusmissbrukere og andre som trenger et slikt tilbud. Prego tok telefonen og i løpet av 25 sekunder var de med på en spleis på sjokoladen og grisene av deiligste marsipan. Kafe møtepunktet sa at dette er det mange som vil like. Rycon fylte opp en varebil med sjokolade og griser av deiligste marsipan, kjørte ned til Tollbugata, stoppet og åpnet dørene?... Det var en lang kø av slitne men fine fyrer og gode jenter som ventet på dagens tobakkspakke. De tittet på bilen som stod der med bakdørene åpne, det de så var en vegg av esker med sjokolade og griser av deiligste marsipan. Hva er dette for no?, og hvem er det til? Rycon-sjåføren som er døv oppfattet nok spørsmålet og tok fingeren og pekte på hele køen, til dere, sa han. Og ut av køen kom en gjeng som nå var rette i knea og full av arbeidslyst. Sammen så bar vi inn på bak rommet, kartonger med sjokolade og griser av den deiligste marsipan. Det er godt å kunne snu det som i utgangspunktet var en dårlig innkjøpsavtale til noe som betyr noe godt for andre. Dette var historien om grisene av deiligste marsipan

7 En døråpner til arbeidslivet Vaskeri,Ved og Montering tlf: Oslo Produksjon & Tjenester AS Tlf Vaskeri - Vedproduksjon - Snekkerverksted Tekstilproduksjon - Møbeltapetsering Høstkonferansen 2006 i Oslo PAKKING/VASKERI SØM BILPLEIE Klemmaveien 8, 3550 Gol Fax Tema for konferansen var, Arbeidslederen skaper hverdagen! Er vi flinke nok til å ivareta alle de ulike yrkeshemmedes behov? Ser vi deres behov, klarer vi å lese dem? Med dette som konferansens røde tråd ønsket LAFY å bidra til å sette fokus på vårt arbeid med yrkeshemmede. LAFY ønsker å bidra til å høyne medlemmenes kompetansenivå innen samhandling og etikk på arbeidsplassen. Respekt og en kollegial holdning er viktig i vårt arbeid. Hva med den maktposisjonen vi har over for arbeidstakerne, er vi bevisst vår rolle? Dette var spørsmål LAFY ønsket å sette i søkelyset under årets høstkonferanse. Guro Fjellanger åpnet konferansen med et innlegg om fordommer og utfordringer i arbeidslivet. Det ble og tid til bedriftsbesøk. De 70 deltakerne ble fordelt i to busser, og turen gikk til tre medlemsbedrifter i Oslo, Fossheim Verksteder, BYPRO og OPT. Etter vorspiel i små grupper på hotellrommene, samlet deltakerne seg til festmiddag og dans på kvelden. Neste dag kom psykolog Asbjørn Ostad og gav oss en god forelesning rundt temaet, Praktiske utfordringer 12 for deg som jobber side om side med yrkeshemmede. Her ble det mye gruppearbeid, noe deltakerne satt pris på. Nytt av året er Kreativt hjørne. Det inviteres bedrifter som kort sier noe om deres virksomhet som andre kan dra nytte av. Først ut var Marit Sandberg fra Asker Produkt as. Hun fortalte om deres matpakkeprosjekt i skolen. Marius Kristiansen fra Masvo as, han fortalte villig vekk om deres CafePocket i Moss. Siste dagen foreleste designeren Dag Krabbe, om design som et analyseverktøy for å avdekke bedriftens og arbeidstakerens behov og utviklingsmuligheter. Krabbe har utført oppdrag for Blindes Produkter, Balder Tekstil og BYPRO. Jan Peter Hegg fra BYPRO fortalte om hans erfaringer medbruk av design som analyseverktøy. Avslutningsvis på konferansen holdt lege Magnar Kleiven en forelesning om menneskets som ubegrenset ressurs. Hans foredrag innholdt mye humør, med en alvorlig undertone, til stor begeistring blant konferansedeltakerne. Med terningkast 5 som evalueringsresultat av konferansen, er arrangørene godt fornøyd. OPT Lillestrømveien 673,1912 Enebakk Tlf Fax KJØKKEN - KANTINE - LAGER - LAGERUTSALG VEDPRODUKSJON - MONTERINGSAVDELING PAKKEAVDELING - SNEKKERAVDELING GJENBRUKSSTASJON Fossheim Verksteder AS KJØKKENPRODUKSJON/TREVARE PAKKE/MONTERING KVÆRNING AV PLAST VED Snekkerverksted og systue Mekanisk avdeling Ved Montering Catering tlf Borgarveien 18 Tlf Fax Postboks 6762 Rodeløkka, 0503 Oslo Tredve års erfaring Pakking - Montering - Ferdiggjøring Trykking Kopiering - Utsendelser Din leverandør - Din trygghet Tlf: Fax: Industriveien Skedsmokorset Tlf Fax en servicebedrift - Pakke Montering/Mek. Metall Keramikk Kantine Catering Elektronikk Postboks Porsgrunn Tlf Fax Administrasjon: Idrettsveien 2, 7072 Heimdal E-post: Vaskeri Miljøpatrulje Sømavdeling Profiltrykk Brenselavdeling Maritime sikkerhetsprodukter Postboks 100, 6039 Langevåg Tlf: Fax: Postboks Spillum Tlf: Fax: Lakk & Beis Tekstil Ved Tlf: Fax: Hjemmeside: Industriveien, 1960 Løken Tlf: Fax GAVEPRODUKTER I TRE / GRAVERING 13

8 Tegleveien 27 Postboks 1381, 1401 Ski Tlf: Tollåsenga Produkter AS Politimester Bendixens gate 49, Postboks 392, 6501 Kristiansund N Tlf Fax E-post VED TREVARE PAKKING TEKSTIL BAKERI/CATERING *VED *PAKKING *MONTERING *BUDTJENESTE *FERDIGGJØRING AV GRAFISKE PRODUKTER Klinkerveien 1, 8006 BODØ Tlf: Fax: E-post: Tekstil/strikk/vev, Butikk (Mathilde), Snekkerservice, Beis/grunning av treverk, Silketrykkeri/Gravering, ASVO-frukt, Bodø-skoen, Vedkull/koks MONTERING - MEK. VERKSTED EL-MONTERING 6272 Hildre Tlf: Fax: E-post: c2i.net Vårkonferansen 2007 Trenger samfunnet tiltaksbedriftene? Skal alle uføretrygdede i arbeid? april i Tromsø DRAGSUND ASVO AS 6080 Gurskøy Tlf Fax Vaskeri Pakke/Montering Snekker/Trevare Mek./Metall - Elektronikk Industri Lambertseter AS Cecilie Thoresensvei 9-11, 1154 Oslo Tlf: Utvikling av tidsriktige og relevante tilbud innen yrkesrettet attføring Marine - Grafisk - Service - Strikkeri - Kontor - IKT Pb.59, 2151 Årnes, tlf fax: Som en ledende VTA bedrift tilbyr vi kompetanse og ressursutvikling, Oslo produksjon og tjenesteyting. Avd. Nylænne Avd. APS Avd. Skullerud Olav Helsetsvei 5, 0694 Oslo Tlf: Fax: Avd. Skullerud Avd. Holmlia Avd. Holmlia Olav Helsetsvei 5, Rosenholmvn b, 1203 Oslo Rosenholmvn.4b, 1203 Tlf: Fax: Oslo Tlf: Tlf: Fax: Fax: Bydelenes Produksjonstjeneste Sarpsborg ASVO AS PB Sarpsborg tlf faks Kantine/Catering - Vedproduksjon Bruktmarked - Keramikk Rammeverksted - Hjelpemiddellager 14 15

9 Vårkonferansen 2007 Velkommen til Vårkonferansen 2007 i Tromsø. Tema for konferansen er; Trenger samfunnet tiltaksbedriftene? Og skal alle uføretrygdede i arbeid? I tillegg til foredragsholdere som vil foredra over hovedtema og beslektede tema, vil det i år bli en paneldebatt med bred politisk deltakelse. Med dette som utgangspunkt ser vi frem til en engasjerende konferanse. PROGRAM Onsdag 25. April Kl Kl Kl Bedriftsbesøk Registrering Lunsj Foredragsholdere Per Brannsten, ansatt i Arbeidsdirektoratet i Har bl.a. vært avdelingsdirektør og leder for Økonomi- og planavdelingen og Økonomi- og it direktør. Siden dannelsen av NAV; strategidirektør i avdelingen for Arbeid og aktivitet i Arbeids- velferdsdirektoratet. Anne Marie Tannæs, utdannet teolog og har i mange år arbeidet som bedriftsrådgiver i psykososiale spørsmål. Hun foreleser med ulike temaer om arbeidslivslære ved skoler og høgskoler og deltar i konferanser og seminarer som foredragsholder om f. eks. Tilrettelegging av arbeidet og menneskelige hensyn og Endringer til glede og besvær. Tannæs har skrevet flere bøker bl. a. Mer enn en jobb, Bedriftsorganisasjon og ledelse og De vanskelige samtalene, formidlingens kunst. Hun har politisk erfaring fra bystyret i Oslo, der hun deltok i 16 år. Jan Tønnessen, daglig leder for Velle utvikling as i over 30 år. Bakgrunn som klassisk maskiningeniør. Arbeidslivspedagogikk fra Pedagogisk institutt i Trondheim. Tønnessen har og arbeidet som konstruktør av skipskraner. Paneldebattanter Martin Engseth (H) Arbeids- og sosialkomiteen Kenneth Svendsen (FRP) 1. nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen Lise Christoffersen (AP) 2. nestleder Arbeids- og sosialkomiteen. Saksordfører for stortingsmelding nr. 9 Herbjørn Henriksen Lokal SP politiker i Tromsø Anne Marie Tannæs Se omtale over. Praktiske opplysninger: Konferansen arrangeres på: Rica Ishavshotel Fr. Langesgate 2, Tromsø Tlf: Kl Kl Kl Kl Kl Torsdag 26. April Kl Kl Kl Kl Kl Velkommen til Tromsø Kreativt hjørne Årsmøte Bli kjent Festmiddag Hva skapes ved bedriftene? v/ politisk resursgruppe: Birger Johnsen, Marit Sandberg, og Jan Petter Hegg Hvilke krav har NAV til tiltaksbedriftene? v/ Per Brannsten strategidirektør i NAV Yrkeshemmede som ressurs sett i et samfunnsmessig perspektiv v/ Anne Marie Tannæs bedriftsrådgiver, cand theol Lunsj Paneldebatt. Tema: Skal alle uføretrygdede i arbeid? Panelet består av: Martin Engseth (H) Arbeids- og sosialkomiteen Kenneth Svendsen (FRP) 1. nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen Lise Christoffersen (AP) 2. nestleder Arbeids- og sosialkomiteen Herbjørn Henriksen lokal SP politiker i Tromsø Anne Marie Tannæs Kl Fredag 27. April Kl Kl Kl Middag Trenger samfunnet tiltaksbedriftene? v/ Jan Tønnesen daglig leder ved Velle Utvikling Selg produkter, ikke arbeidstakere! v/ Birger Johnsen Avslutning v/ Ragnhild Bjørnstad-Fjeld 16 17

10 Faktura sendes: PÅMELDINGSSKJEMA VÅRKONFERANSEN APRIL I TROMSØ Bekreftelse sendes e-post-adresse: Deltakere: Stilling: Konferanseavgift medlemmer innen påmeldingsavgiften 30. mars Kr 1.990,- Antall: Kr Etter påmeldingsavgiften 30. mars Kr 2.490,- Konferanseavgift andre Kr 3.490,- Antall: Kr Helpensjon i enkeltrom onsdag fredag Kr 4.100,- Antall: Kr Rom og frokost tirsdag - onsdag Kr 1245,- Antall: Kr Dagpakke pr.dag ikke-boende Kr 560,- Antall: Kr Middag for ikke-boende (pr dag) Kr 600,- Antall: Kr Merk. Bindende påmelding! Lunsj fredag, er ikke medregnet i prisen. Helpensjon i enkeltrom inkl. alle måltider fra og med lunsj onsdag til og med frokost fredag. Ekstra opplysninger (deler rom med, ønske om røykerom, opplysninger om allergier etc.) Skjemaet returneres i utfylt stand til: Epost: Kontaktperson: Rolf-Haakon Paulsen Fax nr: Tlf: / Postboks 60, Lofts-Eik, 3109 Tønsberg Påmeldingsfrist: 30. mars Sum totalt Kr 18 19

11 Fikk fagbrev og jobbtilbud samme dag «Han trodde ikke lenger han hadde noe å tilby arbeidslivet. I dag kan Aage Hansen (58) velge mellom flere jobber.» Aage Hansen, nyutdannet maskinoperatør (CNC) ved Velle Utvikling AS, viser personalsjef Karsten Røssland en ferdigdreid gjenstand som er en del av en serie som skal brukes i et juletre i Nordsjøen. Tekst og foto: Næringsavisen v/kalle Seip Han trodde ikke lenger han hadde noe å tilby arbeidslivet. I dag kan Aage Hansen (58) velge mellom flere jobber. - Når noen tråkker deg på tærne, kan det lett sette deg på utsiden, sier Aage Hansen med et smil. Den tidligere travtreneren mener det faktisk bokstavelig. En ødelagt ankel sørget for at han ikke lenger kunne utføre jobben sin. - Jeg ble gående sykmeldt lenge, sier Hansen. Nye muligheter Etter som månedene gikk mistet Hansen troen på at han skulle komme seg tilbake i produktivt arbeid. Han begynte å belage seg på å måtte gå hjem tidlig, noe han ikke hadde noe ønske om. - Heldigvis fikk jeg et tilbud fra Velle Utvikling. Det har gitt meg nye muligheter, sir Hansen som etter tre år i fagopplæring som maskinarbeider (CNC), nå er attraktiv på arbeidsmarkedet igjen. - Jeg tok fagbrev i går. I dag skal jeg på et intervju på en av arbeidsplassene jeg har fått tilbud fra, forteller han og legger til at han for få år siden ikke kunne se for seg at han skulle få en framtid der jobben i stor grad går ut på å operere en datamaskin. - Jeg hadde aldri tatt i en datamaskin før, sier Hansen. Fagutdanning Historien til Aage Hansen er ikke enestående. Attføringsbedriften Velle Utvikling AS i Tønsberg har mange slike på lager. - Som attføringsbedrift er det viktig at opplæringen i bedriften er i tråd med arbeidsgivernes krav, det er årsaken til at vi har satset på fagutdanning, forteller personalsjef Karsten Røssland. - Vi er også opptatt av langtidseffekten av tiltaket, at kandidaten får et varig forhold til arbeidslivet etter endt opplæring hos oss. Arbeidslivet etterspør dokumentert kunnskap. Den som i utgangspunktet er svak i konkurransen på arbeidsmarkedet, må gis økt kompetanse, sier han. Kompetanse Erfaring viser at de som havner i en attføringssituasjon svært ofte har lav grunnutdanning og at mange har lese- og skrivevansker. - Vi bøter på det ved å gi kompetansegivende opplæring, sier Røssland Velle Utvikling jobber etter et prinsipp der det er arbeidsplassen som er opplæringssted også for den teoretiske delen. - Vi sørger for at den teoretiske opplæringen skjer på arbeidsplassen i stedet for at våre kandidater må forflytte seg til en videregående skole, sier han og legger til at Velle Utvikling også har utviklet en egen nettskole som gir opplæring både i yrkesfag og allmenne fag Verdiskapende arbeid Fagopplæringen er omfattende. Velle Utvikling AS er en produksjonsbedrift som har spesialisert seg på ordreproduksjon innenfor laserskjæring, maskinering, platebearbeiding, sveising, skiltproduksjon, digital trykking og ikke minst barnehagedrift - Med avansert produksjonsutstyr og kompetente medarbeidere klarer vi raske leveranser uten at det går utover kvaliteten. Etter 35 år i markedet er vi en godt etablert aktør, sier Røssland. Bedriften driver fire barnehager, har en renholdsavdeling, kantinedrift, og utfører kontorog resepsjonstjenester. - Hos oss er det helt vesentlig at de som er under opplæring får følelsen av på delta i verdiskapende arbeid. Filosofien er at de her utsettes for de 20 21

12 Spesialtilbud til samme utfordringer som i en ordinær bedrift. Derfor lønnes de etter tariff, og stemplingsuret er på plass ved inngangen, forteller han. Hoveddelen av fagopplæringen ved Velle Utvikling foregår internt i egen bedrift. - Men vi har også et stort kontaktnett, og flere har sin opplæring i samarbeidende bedrifter. Det er viktig å samarbeide med det lokale næringsliv/barnehage/skole. Vi er først og fremst en leverandør av arbeidskraft sier Røssland. Godt apparat Velle Utvikling er en betydelig aktør i sitt marked og har omtrent 200 personer i sin organisasjon, hvorav 130 er i en opplærings/attføringssituasjon. At systemet virker, kan tallene bevitne. I 2006 fikk nær alle som gjennomførte kvalifiseringsdelen ordinært arbeid. Ved å sørge for å heve kvalifikasjonene til dem som er svakest, vil arbeidslivet kunne få og beholde arbeidskraft den sårt har behov for. Og behovet er økende. - Det er mest å hente der utgangspunktet er dårligst, mener Røssland. Helt siden Velle Utvikling ble etablert i 1968, har bedriften samarbeidet med arbeidsmarkedsetaten, i dag NAV. - Signalene fra NAV er at de individuelle behovene skal ivaretas. De svakeste skal hjelpes. Vi har et godt apparat for nettopp det, mener han. Prego-medlemmer NETTSIDER FOR SMÅBEDRIFTER Nettsider du redigerer enkelt selv. Norges mest populære system. Gratis oppsett av webdesign* * Forutsetter 299,-/mnd for drift Vi sier ikke at vi har de beste vedsekkene det er det andre som gjør! Har vi også best pris?! Kontakt oss for en hyggelig prat om ved og få et godt tilbud på vedsekker. Send gjerne mail til så kontakter vi deg. BLI MEDLEM DU OGSÅ! Forum for vedprodusenter JA! Jeg ønsker tilbud på vedsekker. Ring meg på telefon:... Navn:... Adr.:... Postnr.:... Sted:... E-post:... Tlf.:... Fax:... Våre vedsekker er testet i vårt eget laboratorium og er garantert mot sollys. Norsk Ved, Jegermovegen 1, 3570 Ål Tlf: Fax: Send mer info om Norsk Ved Jeg melder meg inn i Norsk Ved Fax: Norsk Ved Svarsending OSLO trykksakeriet.no - tlf (2/06) LAFY har fått nye nettsider. De nye sidene vil være med på å gjøre LAFY mer synlig. Det bør være et mål at lafy.no skal bli et naturlig nettsted å søke i, for medlemmer, politikere, media og andre som søker kunnskap om yrkeshemmedes arbeidssituasjon i Norge. På nyhetssidene vil det stadig være nye saker, men for å få til interessante og spennende nettsider er redaktøren avhengig av et nært samarbeid med leserne. Derfor oppfordres alle til å sende inn bidrag. Her har medlemmene en god anledning til å dele deres gleder og utfordringer med andre. Selv om den aktuelle saken står på medlemmenes egen nettside, vil vi gjerne ha sakene inn på disse sidene. Send inn deres sak, gjerne med bilde. 23

13 Hva er Asperger syndrom? Tekst: Autismeforeningen Asperger syndrom er en funksjonshemming hos personer som i utgangspunktet er normalt begavet, men kan ha følgende funksjonsvansker: Begrenset evne til sosial omgang, særlig med jevnaldrende. Vansker med å oppfatte sosiale spilleregler, normer og andre forventninger. Spesielle og begrensede interesser. Uvilje mot endring i omgivelser og rutiner. Kommunikasjonsproblemer og forståelsesvansker som for eksempel vansker med å lese og forstå mimikk og kroppsspråk. Ujevn evneprofil som gjør det vanskelig for omgivelsene å avgjøre hva personen klarer. Asperger syndrom er en diagnose innen autismespekteret. Misforståtte personer Personer med Aspergers syndrom skiller seg i alminnelighet ikke utseendemessig fra andre, noe som gjør at det er vanskelig for omgivelsene å forstå deres avvikende atferd. De har vansker med å sortere og prioritere når flere inntrykk og krav opptrer samtidig. De blir ofte misforstått og kan bli oppfattet som uhøflige eller uoppdragne. Til tross for normal intelligens, kan de ha store avvik når det gjelder: Evne til å oppfatte andres perspektiv. Evne til å organisere sin tilværelse, og til å finne alternative løsninger når ting ikke skjer som planlagt. Evne til å få sammenheng og mening i sine opplevelser. Dette fører først og fremst til kontaktproblemer med andre mennesker, men også til store generelle tilpassingsproblemer og problemer med å klare hverdagens, skolens og yrkeslivets krav. De kan virke vanskelige fordi de er sårbare for stress, mas og kritikk. Forekomst og årsak Problemene viser seg tidlig og preger personen gjennom hele livet. Forskningen viser at minst 3-5 per 1000 innbyggere kan ha diagnose innen autismespekteret. Funksjonshemmingen er vanligere hos gutter enn hos jenter. Årsaken er ikke klarlagt, men arvelige faktorer synes å være av betydning. Det er enighet blant forskere om at psykososiale faktorer eller spesielle opplevelser i barndommen ikke forårsaker Asperger syndrom. God opplæring og et godt liv Det er viktig å skape oversikt og forutsigbarhet i tilværelsen. Spesielt må nye og ukjente situasjoner forberedes nøye: - Forklar hva som skal skje, gjerne ved visuelle hjelpemidler. - Bruk konkret språk og unngå billedlig tale. - Forbered på at endringer kan skje, og hvordan det skal takles. Opplæringen må ha et helhetlig og langsiktig perspektiv. Det må omfatte sosiale og praktiske ferdigheter i tillegg til ordinære skolefag. Opplæringen må ta utgangspunkt i den enkelte elevens interesser og sterke sider. Protester fra eleven skyldes oftest kommunikasjonsvanskene og bør ikke oppfattes som trass. Omformuler beskjeder heller enn å mase. Landsråd-Nytt vil fremover presentere ulike diagnosegrupper, og beskrive diagnosens særtrekk spesielt med tanke på kommunikasjon med andre mennesker. Første diagnose som beskrives er Asperger syndrom. Grunnleggende prinsipper 1. Yrkeshemmede har rett til arbeid. 2. Alle mennesker har rett til vekst og utvikling på det nivå de befinner seg. 3. Arbeid er en grunnleggende verdi som alle skal ha muligheten til å velge. 4. Verdiskapning skal også være rettet mot et ordinært arbeid. 5. Begrepet arbeid skal være i utvikling, og gjenstand for diskusjon. 6. Samarbeid, deltaking og koordinering er forutsetninger for vekst og kompetanseheving. Organisasjonen Er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle som gir, eller er aktivt engasjert i arbeidstilbud til yrkeshemmede. Medlemsmassen spenner fra kommunale arbeidssentra og dagtilbud til tiltak for yrkeshemmede i arbeidsmarkedsetatens regi. Ivaretar medlemmenes interesser og behov for å skape et utviklende fag- og arbeidsmiljø. Er et verktøy for å heve de yrkeshemmedes status. Er pådriver overfor premissleverandørene og engasjerer seg i den aktuelle samfunnsdebatt. Avholder årsmøte hver vår. Er delt inn i fylkeslag. Gir ut bladet Landsråd-Nytt, som er et kontakt-organ for medlemsvirksomhetene. Arrangerer regionale og landsdekkende kurs og konferanser. Holder levende den filosofiske debatt rundt sentrale begrep som arbeid, menneskeverd, miljø, medvirkning, utvikling, helse osv. Samarbeider med organisasjoner nasjonalt og internasjonalt. Har kontakter i fagmiljøer, som medlemsvirksomhetene kan dra nytte av. Arbeider for et nettverkssamarbeid, og utgjør en gjensidig læringskultur for virksomheter som gir arbeid til yrkeshemmede. Medlemskap i Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede? Medlemskap kan tegnes av alle som gir eller er aktivt engasjert i arbeid til yrkeshemmede, uansett om de er tilknyttet fylkeskommunen, kommunen, arbeidskraftsmyndighetene, private bedrifter eller andre typer organisering. Kontingenten 1. Virksomheter med bare kommunale tilskudd kr ,- pr. år 2. Virksomheter med maksimum 10 plasser kr ,- pr. år 3. Øvrige virksomheter kr ,- pr. år 4. Enkeltmedlem kr ,- pr. år Jeg ønsker medlemskap Fyll ut kupongen og send eller faks den til: Type virksomhet. Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede Antall yrkeshemmede arbeidstakere... Postboks 60 Lofts-Eik, 3109 Tønsberg Tlf Faks Navn... Adresse... Postnr./sted... Tlf... Faks.. Kontaktperson

14 Annonseinformasjon LANDSRÅD-NYTT Utgiver Redaktør /Annonsesalg Redaksjon Telefon Telefaks Mobil E-post Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede Rolf-Haakon Paulsen Postboks 60 Lofts-Eik, 3109 Tønsberg Tidsskriftets mål og funksjon Landsråd-Nytt er et medlemsblad som bringer aktuelt stoff om yrkeshemmedes arbeidssituasjon. Bladet skal være et informativt og engasjerende tidsskrift for Landsrådet for arbeid til yrkeshemmedes medlemmer, og andre som er engasjert i de yrkeshemmedes hverdag. Landsråd-Nytt distribueres til alle virksomheter som tilbyr arbeid for yrkeshemmede, alle NAV kontor og politikere som jobber med relaterte oppgaver. Alle annonserer får også tilsendt et eksemplar av tidsskriftet. Annonsepriser for medlemsbedrifter Stilling ledig kr ,- Småannonser stor kr. 800,- Kun medlemmer Småannonse liten kr. 500,- Kun medlemmer 1/2 side 4 farger kr ,- 40% rabatt 1/1 side 4 farger kr ,- 40% rabatt Annonsemaler Stilling ledig: 100 x 142 mm Småannonse, liten: h37 x 61 mm Småannonse, stor: h67 x 61 mm 1/2 side: 215 x 142 mm + 3 mm utfallende kanter 1/1 side: 215 x 285 mm + 3 mm utfallende kanter Annonsepriser 1/2 side 4 farger: kr ,- 1/1 side 4 farger: kr ,- Baksiden 4 farger: kr ,- Rabatter Annonse i 2-4 utgaver gir 10% rabatt Annonsene leveres i pdf eller eps format, CMYK fargeprofil. Oppløsning: minst 300 dpi i 100% str. Utgivelsesplan nr. uke 8 2. nr. uke nr. uke nr. uke 49 Annonsefrist: 2 uker før utgivelse. Opplag 2007: 1200 ex Trykk Cicero Grafisk as, Tønsberg Adresse: Hadelandsvn Nittedal Telefon: Fax nr: Pakkemaskiner for frukt fukt ANDSRÅD-NYTT 26 Kontakt:

15 Å S P R O f i k k p r i s f o r g o d d e s i g n Bedriften Åspro i Ås kommune fikk 15. mars utmerkelsen Merket for God Design 2007 med tavlesystemet OPP & LEK. Produktet er et modulbasert interiørkonsept for barn, som passer til barnerommet, barnehager, lekerom eller venteværelser. Tavlene kommer i en sju varianter som alle har ulike funksjoner. Produktet er ment å kunne brukes både i private hjem og offentlige miljøer som for eksempel barnehager. Markeds- og produksjonsansvarlig Geir Berntsen er svært glad for utmerkelsen - Denne utmerkelsen vil bety kjempemye for konseptet Opp & Lek. Vi har mange entusiastiske forhandlere, og målet er å etablere forhandlere i alle store byer i hele landet, sier Berntsen. Konseptet er utviklet i samarbeid med designbyrået Accendo, som vil være med å videreutvikle konseptet i fremtiden. Åspro benytter flere underleverandører i produksjon av tavlene, og flere av dem er vekstbedrifter. Juryens begrunnelse for utmerkelsen: Tavlesystemet OPP & LEK er et enkelt konsept som inspirerer barnet til å leke eller til å endre og organisere sitt eget miljø. Mangfoldet av moduler gir mange variasjonsmuligheter. Tavlene monteres enkelt på veggen med to skruer, alle deler kan deretter hektes enkelt på og av. Det er derfor enkelt for barna å bytte rundt på modulene selv. OPP & LEK gir et ryddig inntrykk på barnerommet eller i barnehagen, men kan også være estetiske og funksjonelle interiørelementer i for eksempel et kjøkken. Tavlene tar liten plass og passer selv i små rom. De avrundede hjørnene gir et mykt inntrykk. Uttrykket for øvrig er enkelt, rent og lekent. Finish og detaljering er godt gjennomført

16 nytt Nye samarbeidsaktører Prego er stadig opptatt av å utvide tilbudet til sine avtalebrukere. Akkurat nå lanseres produkter fra HMS kontoret as og Norsourcing as. Prego Systemkjøp Prego og Norsourcing har laget Prego Systemkjøp(varekatalog), for å kunne forenkle bestilling og kjøp av de mest vanlige forbruksvarene. Innholdet i katalogen er varer fra leverandører vi har rammeavtaler med. I tillegg er det mange nye produkter. I fremtiden vil både importvarer og innspill fra dere bestemme utviklingen på varesortimentet i katalogen. Prego kan nå bistå bedriftene og organisasjonene på sourcing, innkjøp og logistikkoppfølging. Vi foreslår produkter, innhenter priser, evaluerer leverandører og produksjonspartnere. All sourcing foregår i markeder hvor Norsourcing as har egne folk eller godkjente lokale samarbeidspartnere i mange land. Dette for å kunne sikre god kvalitetsoppfølging ved kjøp av varer, sier produktsjef, Lars Egil Kløw i Norsourcing as. Prego Systemkjøp retter seg mot bedriften og deres ansatte. Alle kan handle i samme katalog, til samme pris. Katalogen består av mer enn 2000 varer fra mange forskjellige leverandører. Du er bare et klikk unna en bestilling som kan forenkle din hverdag. Varene kan leveres på døren. Intern kontroll / HMS HMS kontoret as er en virksomhet som i samarbeid med bedriftene Lundi og Valhalla har utviklet et internettbasert program for internkontroll/ HMS og Personalprogram tilpasset arbeidsmarkedsbedriftene i samme program. Dette er en kombinasjon av program som bedriftene har stort behov for. Produktet er helt nytt produkt og er svært enkelt å lære seg. Opplæringen vil skje pr. telefon, ved at kunden sitter foran sin PC og følger instrukser og utfører oppgaver mens kontaktpersonen fra HMS kontoret veileder brukeren i gjennom programmet, sier Andre S. Jensen, salgsleder ved HMS kontoret. Det som utmerker seg ved dette programmet fremfor tilsvarende er pris og brukervennlighet. Programmet er designet for å dekke de behov en tiltaksbedrift har. Frank Lehmann i Prego er glad for å kunne tilby en rammeavtale med HMS kontoret. Lehmann tror dette vil være et nyttig verktøy for mange av arbeidsmarkedsbedriftene i Norge. Ny Prego portal De nye sidene er mer brukervennlige og oversiktlige. Den nye løsningen med søkbar løsning på ulike varer og temaer vil gjøre det mye enklere å finne fram til rette leverandør. Jeg har fått mange tilbakemeldinger om at den nye portalen er svært nyttig sier daglig leder i Prego, Frank Lehmann. F.V: Andre S. Jensen, HMS kontoret as, Frank Lehmann, Prego og Lars Erik Kløw, Norssourcing as Ved 1. gangs registrering og kjøp for min. 500,- eks. mva i Prego Systemkjøp vil du få tilsendt gratis et par eksklusive Slazinger solbriller. Verdi ca. 800,-. Du kan se disse under Gaver eller Sport og fritid. Ta deg tid til å se alle våre gode tilbud. Ved 1. gangs registrering og kjøp for min. 500,- eks. mva i Prego Systemkjøp vil du få tilsendt gratis et par eksklusive Slazinger solbriller. Verdi ca. 800,-. Du kan se disse under Gaver eller Sport og fritid. Ta deg tid til å se alle våre gode tilbud. Besøk oss på 30

17 RETURADRESSE: A-BLAD Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede Postboks 60, Lofts-Eik, 3109 Tønsberg Velkommen til Prego Portalen - prego.no Markedsplassen for tiltaksbedrifter i Norge. Her finner du følgende GRATIS tjenester - uten reklame: - Varekatalogen systemkjøp tilbyr stor bredde av varer fra ulike leverandører til innkjøpspriser - Rammeavtaler - ferdig forhandlede priser til fri bruk - Kjøp salg av maskiner og utstyr - adresser til bedrifter og kolleger i alle bedrifter - Linkarkiv til viktige forbindelser - Dokumentarkiv for Jobbfrukt og Bare Barnematen - Dokumentarkiv for nettverk - ta kontakt og få etablert arkiv på nettet Ved å utøve litt god gammeldags lojalitet, blir alle avtaler bedre, heng med og bidra til alles beste.

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

KVP konferansen 2011

KVP konferansen 2011 Nyhet! Vinner av KVP prisen 2010 deltar på konferansen. Tema: Suksessfaktorer for hvordan få deltakere i KVP ut i arbeid KVP konferansen 2011 Kvalifiseringsprogrammet. Slik lykkes vi med kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift Arbeids- og inkluderingsdepartementet V./ Ekspedisjonssjef Rune Solberg Postboks 80004 Dep N-0030 Oslo X32 S q, 02,0 i Saksbeh.: Deres ref 200604457-/ØO Vår ref G.S. Dato 01.02.07 Forsøk med tidsubestemt

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

HØSTPROGRAM 2015 OSLO

HØSTPROGRAM 2015 OSLO HØSTPROGRAM 2015 OSLO STORBYMODELL OG SAMARBEID I løpet av vårhalvåret 2015 har om lag 100 pårørende deltatt på våre kurs og samtalegrupper. Pårørendeskolen har hatt gleden av å komme i kontakt med engasjerte

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Kraft-konferansen. 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning...

Kraft-konferansen. 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning... Kraft-konferansen 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim En nyttig og mental vitamininnsprøytning... Velkommen til Kraft-konferansen 2007 Konferansen arrangeres for åttende gang, og i

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb!

Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb! Bedriftsmarkedet Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb! AAP som lønnstilskudd: Formålet er å bidra til at flere mottakere av arbeidsavklaringspenger skal få arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet.

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Ikke enkelt når det er dobbelt. Om psykiske lidelser hos utviklingshemmede. Konferanse i Bergen 3. og 4. mai 2012

Ikke enkelt når det er dobbelt. Om psykiske lidelser hos utviklingshemmede. Konferanse i Bergen 3. og 4. mai 2012 Ikke enkelt når det er dobbelt. Om psykiske lidelser hos utviklingshemmede. Konferanse i Bergen 3. og 4. mai 2012 Fang drømmen Dan Schimmel, prosjektleder og politisk konsulent for arbeids markedstematikk

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt Alf Reiar Berge, seniorforsker, Rehab-Nor Tine Brager Hynne, avdelingsleder fagavdelingen, Signo Hilde Haualand, seniorrådgiver,

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Mine sirkler Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Bakgrunn: Kristin Mine sirkler Tok i bruk KAT- kassen i videregående skole Der møtte vi begrepet Mine sirkler Vi hadde et behov for å rydde i kaos Vi

Detaljer

Generell informasjon om Prima AS

Generell informasjon om Prima AS Generell informasjon om Prima AS Prima AS er et aksjeselskap som ble stiftet i 1992 med Trondheim kommune (60 %) og Trondheim Røde kors (40 %) som eiere. Selskapets administrasjon, samt en del produksjonsavdelinger,

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Kantine- og storkjøkkenansatte i offentlig sektor

Kantine- og storkjøkkenansatte i offentlig sektor Kommunal Kompetanse inviterer igjen til konferanse for Kantine- og storkjøkkenansatte i offentlig sektor Ansatte i kantine og storkjøkken har mange ulike utfordringer, krav og ønsker rettet mot seg i hverdagen.

Detaljer

Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer

Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker

Detaljer

Velkommen til Landsrådets høstkonferanse i Oslo 22-23 oktober. 2014

Velkommen til Landsrådets høstkonferanse i Oslo 22-23 oktober. 2014 Velkommen til Landsrådets høstkonferanse i Oslo 22-23 oktober. 2014 «Arbeidsglede og livsrytme» Konferansen er spesielt rettet mot deltakere og tjenestemottakere i skjermet og offentlig sekto Konferansen

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Service og holdninger i mesterklasse!

Service og holdninger i mesterklasse! CLAES SCHMIDT SARA LUND MIKAEL ANDERSSON HELLE KANARIS RUNE SEMUNDSETH Service og holdninger i mesterklasse! Heldagskonferanse for deg som jobber med service Våre fenomenale foredragsholdere vil med sin

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 Vår visjon er å sette deg i fokus og virkelig finne ditt behov, som igjen gjør at du får den jobben som passer deg best. Det er tidligere laget arbeidssøkerkurs, men for

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for «En levende start på et godt liv»

Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for «En levende start på et godt liv» Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for 2014-2015 «En levende start på et godt liv» Den gode barnehagen A/S Plassen 8 3919 Porsgrunn Tlf: 45481888 Innledning s.2 Grunnlaget for planen s.2 Pedagogisk

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke 1 Hva er BPA? BPA er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte selv leder sine egne assistenter, og dermed

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET FOR OG MED MENNESKER Gjennom ENTUSIASME OG ARBEIDSGLEDE får vi ting til å gro ATTFØRING Verdien av å ha et arbeid blir man kanskje først klar over den dagen man ikke har det. Arbeid

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Opplæring i bedrift i faget PTF

Opplæring i bedrift i faget PTF Opplæring i bedrift i faget PTF Arbeidshefte Navn:. Kjære elev! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide om å gi deg erfaring i praktiske arbeidsoppgaver. Du kan lære

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

INVITASJON med Program

INVITASJON med Program INVITASJON med Program Alcatel-Lucent og Thales Brukerforum 2007 6 8 juni Rica Seilet Hotel i Molde Kjære kunde Vi forsetter tradisjonen og håper du gjør det samme! Tiden er igjen inne for «Alcatel-Lucent

Detaljer

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser.

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser. Sammen om gode vekstvilkår www.skiennf.no REFERAT medlemsmøte Sted: Skagerak Arena Dato: 03.03.15 Tema: Kundeutvikling Antall deltagere: ca 65 Informasjon fra Skien Næringsforening: Styreleder Tom Eigel

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Hvordan analysere case fra hverdagslivet i lys av interkulturell pedagogikk? Om veiledning til barnehagene.

Hvordan analysere case fra hverdagslivet i lys av interkulturell pedagogikk? Om veiledning til barnehagene. Hvordan analysere case fra hverdagslivet i lys av interkulturell pedagogikk? Om veiledning til barnehagene. Vibeke Solbue Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Bergen Disposisjon 1. økt: tre bilder av

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

CMYK MED GRADIENT ser nye muligheter

CMYK MED GRADIENT ser nye muligheter CMYK MED GRADIENT ser nye muligheter A2G GRUPPEN AS skaper muligheter A2G er en arbeidsmarkedsbedrift som gir mennesker muligheter. Vi driver samtidig profesjonell forretningsvirksomhet. Hvert forretningsområde

Detaljer

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Dette heftet viser hvordan en kan arbeide med film i opplæringen av muntlige ferdigheter. Filmer som illustrerer disse kommunikasjonssituasjonene, vil

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Billedkunst og kunsthåndverk, flerkulturelt arbeid. Arbeid med identitet hos flyktingebarn

Billedkunst og kunsthåndverk, flerkulturelt arbeid. Arbeid med identitet hos flyktingebarn Arbeid med identitet hos flyktingebarn HVEM ER JEG? KORT OM PROSJEKTET Målsettingen med dette undervisningsopplegget er å gi barnehagelærere og annet personell som arbeider med de yngste flyktningebarna

Detaljer

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for Plan- og bygningsrett har gleden av å invitere til Vårkonferansene for 11. gang Dette er konferansen der

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer