Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011"

Transkript

1 Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Sammendrag Humanister i praksis (HiP) er et flaggskip for Det humanistiske fakultet ved NTNU. HiP har gjennomgått mange metamorfoser. Når emnet nå skal bli en del av det nye mastertilbudet Praksisorientert master (POM), er det nødvendig å foreta en evaluering av emnet, med mål om å foreslå tilpasninger og revisjoner av HiP. Konklusjonene er at HiP har utviklet seg til å bli et populært og vellykket emne, som er ressurskrevende å gjennomføre. Spesielt er det administrative forarbeidet omfattende sammenlignet med andre masteremner på 7,5 studiepoeng, da HiP er basert på at studentene skal ha tre ukers praksis hos en ekstern virksomhet. Det administrative forarbeidet med kurset fordeler seg omlag likt mellom kontakt og avtaleinngåelse med eksterne praksispartnere, og opptak av studenter basert på egen søknad og intervju. Anbefalingen i denne rapporten er å beholde så mye som mulig av de administrative prosedyrene i forkant av emnet, siden disse må betraktes som en vesentlig kvalitetssikring og langt på vei er forutsetninger for en vellykket gjennomføring av kurset. Dette kan oppnås gjennom bedre og mer langsiktig planlegging, samarbeid med eksterne og interne partnere og tydeligere kriterier for opptak. Innledning Humanister i praksis er et emne som har realisert en gammel kongstanke ved HF fakultetet ved NTNU; tanken om at fullbefarne humanister med praktisk erfaring fra yrkeslivet vil ha større sjanse for å lykkes i jakten på fornuftig og relevant arbeid etter endt utdanning enn de som utelukkende har fordypet seg i fagene. Selv om flere humanistiske fag har erfaring med praksisbasert læring, er praksis ute i arbeidslivet som hovedregel noe nytt for våre masterstudenter og deres veiledere. Utprøving av praksisbasert prosjektarbeid foregår ved flere andre humanistiske fakulteter. NTNU ble inspirert av et tilsvarende studietilbud i København, Universitetet i Oslo har adoptert navnet Humanister i praksis, og Umeå universitet har, etter et besøk i Trondheim, etablert emnet Humanister i praktiske prosjekt som er svært likt vårt eget fagtilbud (http://www.humfak.umu.se/utbildning/hipp/). Bak disse satsingene på arbeidslivsrettet læring for humanister ligger erkjennelsen av at studenter innen humaniora lenge har hatt større vanskeligheter enn andre med å finne fast, relevant arbeid. Våre kandidater trenger øvelse i å synliggjøre egen kompetanse og bygge selvtillit i møte med jobbsøkersituasjonen, samt å møte arbeidslivets krav. HiP har gjennomgått flere metamorfoser. Fra å være et studentinitiativ rettet mot arbeidslivstrening ble det i 2005 et eget emne med studiepoeng og 1

2 kveldsundervisning med eksterne forelesere. 1 Deretter ble HiP en populær landsby i Eksperter i team (EiT) før emnet på ny ble et selvstendig emne innenfor et nytt praksisorientert mastertilbud. I perioden fra 2005 til 2011 har HiP utviklet seg til å bli et vellykket og ettertraktet emne. Antallet studenter økte fra 13 i 2005 til 32 i 2011, og til sammen har 166 studenter gjennomført kurset. De fleste studieprogram ved HFfakultetet som har EiT i studieplanen har vært representert med studenter i HiP. I alt har 32 bedrifter og andre virksomheter vært praksispartner for HiP i denne perioden. 2 I forarbeidet med HiP i 2011 var det flere virksomheter som ønsket utplassering enn det var studenter til. Allerede i 2005 var grunnstrukturen i emnet på plass. HiP ble gjennomført som et intensivt opplegg over seks uker, først med en kursdel og deretter med tre uker praksis og til slutt eksamen. Utplassering i praksis hos bedrifter er lite betont i tidligere evalueringsrapportene, men de administrative utfordringene med å inngå avtaler og plassere studenter blir berørt. I Universitetsavisa ble HiP omtalt med følgende ingress: "Nå er det endelig humanistenes tur til å bli trainees i bedrifter." 3 Erfaringene med pilotutgaven av HiP mellom var gode. Evalueringen viste at studentene i all hovedsak var veldig fornøyde. Likevel reagerte enkelte av studentene og prosjektleder Maria R. Tanem på at det var mye vektlegging av salg, markedsføring og bedriftsetablering, og lite vektlegging av humanistisk kompetanse. En vedvarende spenning i HiP har vært å balansere synliggjøringen av humanioras egenart for både studentene og omverdenen, samtidig som arbeidslivets krav om ulike forretningsorienterte ferdigheter også skal tematiseres. Fra 2007 ble HiP innlemmet i Eksperter i Team som en landsby. Bakgrunnen var at studentene som ønsket å ta HiP, skulle få slippe å ta EiT i tillegg, slik situasjonen hadde vært i Det krevde et par dispensasjoner fra EiT malen: HiP fikk forbli en monofakultær landsby, med argumentasjon om at tverrfagligheten var ivaretatt gjennom HF fagenes bredde. Bruken av bokstavkarakter i evaluering ikke innført, med argumentasjon om at det var altfor ulike praksisopphold til å kunne evaluere på et felles grunnlag. HiP ble nå avviklet som en intensiv landsby ved starten av vårsemesteret, men fikk en ekstra uke til å avvikle en god evaluering og rapportering. 4 1 Maria Ryan Tanem: Rapport om Humanister i praksis høsten NTNU ephorte jnr 2005/ Tallene er foreløpig basert på en presentasjon utviklet av Stig Kvaal: "Humanister i praksis litt til", 2010 og supplert med tall fra HiP a1227c Brev fra HF fakultetet til EiT sekretariatet, og , jnr 2006/

3 Som EiT landsby kom HiP inn i et strømlinjeformet system som håndterte praktiske forhold knyttet til opptak, kursing og tildeling av læringsassistenter, samt at HF fakultetet fikk bevilgning for HiP som EiT landsby. Et team av lærere sørget for gjennomføringen av HiP. Det er spesielt grunn til å framheve samarbeidet mellom Stig Kvaal og Christina Jenkins Slutås. De opparbeidet en kvalitetsmessig veldig gunstig modell, hvor en av dem hadde hovedansvar for kontakten med eksterne partnere og tilrettelegging for praksis, mens den andre hadde hovedansvar for intern undervisning og studentkontakt. Som en siste metamorfose ble HiP fristilt fra EiT fra og med våren 2011, men er fremdeles et tilbud som er sidestilt med EiT. HiP skal nå inngå i en ny studieretning som tilbys på masternivå ved HF fakultetet. Praksisorientert master tilbys i en pilotutgave på tre studieprogrammer (fransk, europastudier og kunsthistorie) fra og med høsten Den nye situasjonen innebærer at det er anledning til å tenke nytt omkring HiP. Våren 2011 ble HiP gjennomført utenfor EiT systemet for første gang siden Som prosjektleder for POM satsingen ble Thomas Brandt faglærer for HiP, som valgte å legge opp undervisningen på det grunnlaget som var lagt av forgjengerne. Dermed fikk han egne erfaringer med hvordan HiP har fungert de siste årene. Det er disse erfaringene, samt samtaler med tidligere involverte, tidligere evalueringer, tilbakemeldning fra studenter og partnervirksomheter, som danner grunnlaget for denne rapporten. Studieplan og læringsmål for HiP Det er behov for å foreta mindre justeringer i formuleringen av studieplan med læringsmål for HiP. Dagens studieplan for HiP er beskrevet som følgende: "Humanister i praksis (HiP) fokuserer på bruk av humanistisk fagkompetanse i arbeidslivet. Kurset gir en treningsarena for å anvende humanistens kompetanse på yrkesaktuelle problemstillinger. I tillegg vektlegges utvikling av evnene til å arbeide i tverrfaglige team. Kursmateriell: Blir tilgjengelig via It's:learning til kursstart. Læringsformer og aktiviteter: Aktiviteten i kurset er tredelt. Den første delen foregår allerede høsten forut for undervisningsstart. Søkerne får da trening i et jobbintervju, og blir fordelt på ulike praksisplasser. Studentene får selv ansvar for å møtes i sine grupper og organisere et møte med sin praksisgiver. Den andre delen er en intensiv undervisning over tre dager i gruppebaserte prosesser med fokus på bevisstgjøring i forhold til egen kompetanse og kreative teamprosesser. Deretter følger den siste delen, en tre ukers praksisperiode i en bedrift, en organisasjon eller en offentlig etat i Trondheim. Det skal skrives både en prosess og en prosjektrapport, samt at prosjektet skal presenteres muntlig. Det vil bli gitt kurs i jobbsøking og presentasjonsteknikk. Læringsmål: Studentene skal være i stand til å redegjøre for innholdet i sin kompetanse som humanister overfor yrkeslivet. Studentene skal bli kjent med og få erfaring med prosjekt og prosessarbeid og metodikk. Studentene skal 3

4 gjennom en praksisperiode utføre et prosjekt som gir kunnskaper om hvordan yrkeslivets krav til gjennomføring, presentasjon og rapportering arter seg. Forslag til endring av læringsmål i tråd med kvalifikasjonsrammeverket: Kunnskaper: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om gruppeprosessmetodikk og prosjektarbeid. har oversikt over metoder for kartlegging av egen og andres kompetanse. Ferdigheter: Kandidaten er i stand til å planlegge og gjennomføre enkle prosjekt i grupper hos en ekstern oppdragsgiver. har ferdigheter i å anvende sin faglige teori og metodekompetanse på praktiske, yrkesrelevante problemstillinger. kan anvende sine kunnskaper i rapportering og presentasjon av prosess og resultater overfor eksterne samarbeidspartnere. Generell kompetanse: Kandidaten er i stand til å bruke sine kunnskaper i tverrfaglige sammenhenger. har grunnleggende kjennskap til arbeidslivets krav og forventninger. kan formidle sin kompetanse på en sikker måte overfor ulike samarbeidspartnere, muntlig og skriftlig. Årshjul for HiP Kristin Spilker utarbeidet et årshjul for HiP for studieåret Det synliggjør godt arbeidsoppgavene i planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av emnet. Årshjulet følger som vedlegg. Her er hovedtrekkene redegjort for tematisk, med forslag om justeringer. HiP er et emne som går parallelt med intensive EiT landsbyer i januar. Siden HiP er sidestilt med EiT, er koordineringen mot EiT kalenderen av betydning. Per i dag starter forberedelsene til HiP på høstsemesteret forut for selve kurset, hvor potensielle partnervirksomheter kontaktes og informeres om HiP. Selv om mange av partnerne har vært med tidligere, er det som regel nødvendig å møte dem på forhånd. Erfaringer tyder på at det er avgjørende for kvaliteten at bedriftene tidlig klarer å utforme relevante forslag til arbeidsoppgaver for studentene. Her må fagansvarlige fra HF fakultetet bidra til å kvalitetssikre og "oversette" bedriftenes problemstillinger til faglig relevante oppgaver. Forslag til endring: I stedet for å starte planleggingen av oppgaver på høsten, bør partnervirksomhetene kontaktes i løpet av slutten av vårsemesteret slik at de kan begynne å utforme relevante oppgaver for neste vår i tide. Faglærer kan ved behov avtale informasjonsmøter med aktuelle partnere tidlig i høstsemesteret. 4

5 Så langt har det blitt skrevet ny kontrakt med partnervirksomhetene for hver gang en ny gruppe HiP studenter har vært i praksis. Kontrakten har som regel vært på plass først tett opp til praksisperioden i januar. Kontrakten har først og fremst regulert generelle ansvarsforhold, og i mindre grad HiP spesifikke forhold. Det er nå utarbeidet en standardkontrakt for NTNU studenter som skal ut i praksis. Selv om vi kan bli nødt til å bruke denne, er det grunn til å foreslå følgende endringer: Vi kan i større grad skrive rammekontrakter over lengre perioder enn et år med partnere som vi ønsker å ha et langvarig samarbeidsforhold med. Dette vil medføre at vi reduserer det administrative arbeidet. Kontrakten bør videre utvides til å omfatte gjensidige HiP spesifikke forpliktelser. For bedriftene innebærer dette krav om bl.a. fysisk arbeidsplass og fast kontaktperson. For NTNU innebærer dette bl.a. forpliktelser om oppfølging av studentene og taushetserklæring. Informasjon om fagemnet og frister Studentene har tidligere fått informasjon om HiP gjennom EiT systemet, noe som ikke lenger er aktuelt. Det er en utfordring å få informert studentene tidlig og tydelig nok om emnet. Faglig innhold, krav til søkerne og søknadsfrist bør gjøres allment kjent for alle potensielle søkere. Søknadsfristen har i de siste årene vært satt tidligere enn EiT fristen, som regel i november, for at de som får tilbud om plass ved HiP skal trekkes fra EiTopptaket. Opptaket til HiP har vært klart nært opp mot EiT fristen. Dette er ugunstig fordi studentene og tildelt praksispartner har behov for å møtes for å gjøre avtaler i forkant av emnets begynnelse. Dersom dette skal foregå i en travel eksamenstid og årsavslutning, vil det by på vansker å arrangere møter før kursstart tidlig i januar. Nødvendige justeringer og tilpasninger vil også bli krevende. Forslag til endring: På bakgrunn av dette bør søknadsfristen til HiP settes tidlig i høstsemesteret. Studieseksjonen ved HF fakultetet arbeider nå i samråd med prosjektleder for POM med å fastsette opptaksprosedyre for POM som bør ses i sammenheng med HiP. Opptaksprosedyre for HiP Studenter som har EiT som del av sin studieplan ved Det humanistiske fakultet har mulighet til å søke HiP som alternativ. Så langt har aktuelle søkere sendt inn et eget søknadsskjema, inkludert CV og vitnemål, samt et motivasjonsbrev (se vedlegg). Til sammen har disse elementene dannet grunnlag for seleksjon av søkere som innkalles til intervju. Selve intervjuet gjennomføres av en eller flere faglærere og varer ca. 20 minutter. Til sammen danner søknad og intervju grunnlag for opptak. Det har ikke blitt utarbeidet formelle karakterkrav eller andre formelle kriterier. I likhet med flere andre praksisorienterte studietilbud legges det vekt på personlig egnethet, motivasjon og erfaring, i tillegg til gode faglige resultater. 5

6 Opptaksprosedyren er ressurskrevende siden det som regel er i overkant av 40 søkere som konkurrerer om ca. 30 studieplasser. De siste to årene har antall studenter vært henholdsvis 33 og 32. Målet er å øke søkertallet gjennom bedre informasjon ut til aktuelle søkere (se under). Dette medfører en overbelastning på et studieopplegg som er beregnet på en noe mindre gruppe. Anbefalingen er å begrense antall studieplasser på HiP til 25, for å bidra til å redusere ressursbruken som går med til å administrere praksisplasser, oppfølging i praksis, veiledning og evaluering. Opptaksprosedyren bør endres til at studenter som får tilbud om studieplass på programmer hvor EiT er et krav, får informasjon om HiP før semesterstart. Nettsiden til HiP må oppdateres i god tid før søknadsfristens utløp med informasjon om emnets krav om form og innhold, aktuelle praksispartnere og arbeidsoppgaver de tilbyr. Jeg synes ikke selve søknadsskjemaet bør inneholde informasjon om dette, da er det bedre at lenken til hjemmesiden og epostadresse til fakultet/vertsinstitutt er på søknadsskjemaet. Kriterier for opptak må gjøres transparente. Forslag til formulering av kriterier i studieplanen er som følger: "Søkere for opptak til Humanister i praksis vil bli vurdert ut fra følgende kriterier: Vitnemål CV Motivasjonsbrev med beskrivelse av tidligere erfaringer Inntrykk fra intervju. Opptaket foregår i to runder. Først vurderes de innsendte skriftlige søknadene med sikte på å velge ut aktuelle kandidater til intervju. Den endelige rangering av søkerne gjøres ut fra en helhetsvurdering av kandidaturet, med vekt på faglige resultater, skriftlige og muntlige uttrykte motivasjoner og erfaringer. Søkerne gjøres oppmerksom på at opptaket har elementer av skjønnsmessige vurderinger som også omfatter hensyn til faglig variasjonsbredde og gruppesammensetninger." [Følgende formulering kan også vurderes inkludert, selv om den fort blir veldig styrende for hvordan søknadene skrives: Det legges vekt på elementer som faglig dyktighet, motivasjon for å arbeide i tverrfaglige grupper i praksis hos en ekstern partner, ønsker om å utvikle og ta i bruk egen kompetanse i nye sammenhenger, samt konkrete erfaringer med prosjektrettet arbeid.] Synes fortsatt man kan utforme interne retningslinjer for opptakskriterier For å redusere ressursbruken til opptaksprosedyren fra faglærere involvert i HiP foreslås det å innføre tydeligere krav til skriftlig søknad. Dermed vil det i større grad være mulig å selektere søkere som skal inn til intervju. Enkelte av våre praksispartnere har også sagt seg interessert i å bistå i seleksjonen av skriftlige søknader, men det er usikkert om dette er gjennomførbart av både praktiske og prinsipielle årsaker. Det er likevel avgjørende for våre praksispartnere at vi har en intervjurunde som del av opptaket, for å sikre at vi har motiverte og dyktige 6

7 kandidater. Studentene ser også helt klart dette som en viktig og nyttig erfaring (se vedlagt evalueringsrapport for partnervirksomhetene og studentene for dokumentasjon). Karrieretjenesten ved NTNU inviteres til å bistå som faglig partner i gjennomføring av intervjuer. Dialogen omkring dette er allerede i gang, og det diskuteres også om dette kan knyttes til trening i jobbsøking og intervjumestring. En slik løsning vil medføre at kun én faglærer behøver være involvert i intervjuene. Det forutsettes like fullt at den endelige rangeringen av søkerne er faglærers ansvar. Selve intervjuet har så langt vært preget av at studentene har hatt til dels liten informasjon om HiP på forhånd, og at mye tid går med til å informere studentene om mulige praksisplasser under selve intervjuet. Dette er en dårlig løsning. Studentene bør få denne informasjonen på forhånd, slik at intervjuet går med til å utdype og avklare forhold i den skriftlige søknaden, samt diskutere ønskene og mulighetene for praksisplass. Noen praksispartnere kommenterer i evalueringen at det viktigste for bedriften er at studentene er interessert i å jobbe med bedriften spesielt. Intervjuene bør fortsatt inneholde elementer som tar sikte på å avdekke hvordan søkeren vil takle å jobbe i team med andre studenter i en hektisk praksisperiode. Enkle tester er så langt brukt til å kartlegge hvordan studentene kan settes sammen i velfungerende grupper. Det er ingen grunn til å utvide bruken av ulike testverktøy i intervjuøyemed. Det bør utformes et standardskriv til studentene som ikke får opptak som informerer om avslaget. Av ressursmessige hensyn kan vi ikke tilby individuell tilbakemelding til alle, men søkere som aktivt ønsker begrunnelse for avslaget bør likevel få tilbud om det. Har snakket med Ola om å skulle informere om klageadgang i søknadsskjemaet, og vi er begge enige om at dette ikke hører hjemme her. Entreprenørskolens søknadsskjema har heller ikke informasjon om klageadgang. De som ikke får tilbud om plass skal også rangeres med henblikk på venteliste. Søkere som får tilbud om plass informeres om dette så snart opptaket er klart, samt at de får en kort svarfrist til å takke ja til plassen. Dersom fristen ikke overholdes vil plassen bli tilbudt en av de kvalifiserte kandidatene på venteliste. Det er avgjørende at søkerne oppgir oppdatert kontaktinformasjon, både med hensyn til informasjon om intervju og om at de har fått tilbud om plass. Opptaksbrevet må inneholde informasjon om hvilke andre studenter de er på gruppe med og hvilken praksisvirksomhet de har fått plass hos. Sammensetningen av studentgrupper hos de ulike praksispartnerne gjøres med utgangspunkt i studentenes egne ønsker og profil, samt de aktuelle prosjektene foreslått av praksisvirksomhetene. Faglig relevans bør vektlegges høyest. Deretter bør forhold som tverrfaglighet, kjønns alders og teamrollesammensetning vurderes. Vektleggingen av velfungerende team mot det å gi alle medlemmene faglig relevante oppgaver, er det mest krevende dilemmaet i HiP. Det kan resultere i at studenter kommer med ønsker om å bytte gruppe med begrunnelse i egne interesser. Dette bør selvsagt vurderes, men studentene bør på forhånd informeres om at ikke alle ønsker kan innfris og at 7

8 evnen til å arbeide med sin faglige kompetanse i nye sammenhenger er noe av målet med emnet (se for øvrig forslag til ny formulering av studieplan med læringsmål over). De ulike studentene fordelt på grupper har så langt fått i oppdrag å arrangere og gjennomføre et møte med sin oppsatte kontaktperson på praksisvirksomheten de har fått tildelt. Hensikten med dette møtet har vært å bli litt kjent før praksisperioden tar til, samt å avklare innretting og målsetting med det aktuelle prosjektet. Før HiP 2011 eksperimenterte vi i noen tilfeller med å la studentene få mye ansvar for å utforme en relevant oppgave i samråd med bedrifter som så langt ikke hadde meldt inn konkrete prosjekter. Resultatet av eksperimentet var ikke vellykket. Verken studenter eller bedrift har som regel forutsetning til å formulere en faglig relevant og passe avgrenset oppgave. Forslag til endring: Opplegget med å la studentene møte sin oppdragsgiver før kursstart bør opprettholdes. Hensikten er at studentene får trening i å ta initiativ til møter med samarbeidspartnere og at man blir kjent og gjør avtaler omkring praktiske forhold. Det bør utarbeides et skriv, som må være tilgjengelig via nettsidene til HiP, som gir noen retningslinjer for dette møtet og hva som skal være avtalt før studentene begynner i sin praksis. Rutiner og retningslinjer for opptaket til HiP bør kunne danne grunnlaget til rutiner og retningslinjer for opptaket til POM. Emneansvarlig faglærer og læringsassistenter Faglærer med ansvar for gjennomføring av HiP bør være på plass i starten av foregående høstsemester. I løpet av høsten bør også læringsassistenter engasjeres. Tidligere har HiP fått tildelt læringsassistenter via EiT systemet, med ønske om å få en læringsassistent som selv har vært HiP student. EiT har også tilbudt læringsassistentkurs i fasilitetering o.l., så langt har dette fungert tilfredsstillende, men med den nye situasjonen hvor HiP er utenfor EiT systemet er det behov for å revidere denne ordningen. Det er fremdeles helt nødvendig med minst én, helst to, læringsassistenter for å holde gruppearbeidet og øvelser i gang under kursdelen av HiP. Det er en fordel at disse selv har erfaring som HiPstudenter. Enkelte EiT kurs kan være relevante, og vi må gå i dialog med EiTsekretariatet for å opprettholde denne muligheten. Læringsassistentens rolle bør være mer klarlagt. Det viktigste er rollen som assistent for faglærer i planlegging og gjennomføring av kursdelen. Det er også aktuelt å bruke læringsassistenter til enkelt evalueringsarbeid som de er kvalifisert for. Ressursen til læringsassistenter er mye mindre enn ved andre 7,5 studiepoengsemner, siden deres innsats først og fremst er knyttet til kursdelen av få dagers varighet. Det bør imidlertid ikke undervurderes at 8

9 læringsassistenter kan være et vesentlig bidrag til avlastning for faglærer i planlegging, praktisk tilrettlegging og evaluering før og etter kursperioden. Kursperiode koordinert med undervisningens årshjul Kursperioden for HiP er nå parallell med EiTs intensivlandsbyer. Til forskjell fra EiT, som varer tre uker samt tid til rapportskriving, har HiP en tre dager intensiv kursperiode forut for tre uker ute i praksis. Målet med de tre kursdagene er følgende: Studentene skal bli kjent med hverandre og introduseres for en praktisk erfaringsbasert pedagogikk. Studentene skal bevisstgjøres egen og andre gruppemedlemmers kompetanse og reflektere over hva humanistisk kompetanse er, og hvordan den kan anvendes. Studentene skal få en innføring i, og erfaring med, prosess og prosjektmetodikk. I tillegg til de tre kursdagene har studentene hatt en felles heldagssamling underveis i praksisperioden. Studentservice og karrieretjenesten har tilbudt kurs i henholdsvis presentasjonsteknikk og jobbsøking. Dette har vært populære tilbud, men oppleves også av mange studenter som et noe forstyrrende avbrekk i arbeidet med praksisprosjektet. Studentene har hatt tre arbeidsuker praksis (15 dager) til rådighet for å gjennomføre til dels komplekse og krevende prosjekter, samt en uke til å ferdigstille rapport med en avsluttende muntlig presentasjon. Mange studenter og praksispartnere har ytret ønsker om å utvide praksisperioden. Dette er vanskelig å implementere, da det vil forrykke samkjøringen med øvrig undervisning. Det er allerede utfordringer med overlapp med andre emner, siden HiP har undervisningsopplegg utover praksisdelen. Forslag til justering av kursperiode: I de siste tre årene har HiP vært underlagt EiTs pedagogiske regime, hvor gruppefasilitering er en sentralt element. Dette har medført at mye av de tre intensive kursdagene har gått med til bli kjent øvelser og gruppesosiale samspilløvelser. Noe av dette bør beholdes, men er mulig å stramme inn på omfanget og supplere med undervisningselementer som tar sikte på å øke forståelsen for hva som kjennetegner humaniora. Det vil være mulig å gjennomføre en fornuftig forberedende kursperiode på to dager, før praksisperioden tar til. Dette vil avlaste noe på bruken av undervisningsressurser (se tabell over ressursbruk for HiP under). For øvrig vil mindre justeringer av kurset måtte overlates til den enkelte faglærer. Ressursbruk ved gjennomføring Et timeregnskap for gjennomføringen av HiP i 2011 viser at hovedtyngden av faglærers tidsbruk går med i forkant av selve gjennomføringen av kurset. Det bør foretas en avklaring av hvilke oppgaver som kan overlates til administrativt personell, og hvilke som faglærer bør være involvert i. 9

10 (få hele tabellen på samme side) Tidsbruk HiP 2011 Høst Vår Aktivitet Timetall Aktivitet Timetall Info til studenter 15 Gjennomføring av tredagerssamling 30 Administrasjon HiP/EiT 7,5 Oppfølging studenter 25 Behandle søknader 15 Planlegging gjennomføring av kursdag 5 Organisering og Planlegging og gjennomføring 37,5 gjennomføring av opptak av presentasjonsdag 15 Kontakt med partnerbedrifter 7,5 Evaluering 15 Oppfølging av studenter og partnere 7,5 Planlegging av tredagerssamling 30 SUM TOTALT 210 Timeregnskapet gjelder for førstegangskjøring av kurs for én faglærer. Det inkluderer verken andre faglæreres tidsbruk (mentor/assistent), karrieretjenesten, Studentservice eller læringsassistent. Forslag til endring: Selv om HiP ikke lenger er en del av EiT systemet vil EiT få en landsby mindre å dekke opp på grunn av HiP. Det bør dermed kunne argumenteres for at Det humanistiske fakultet fremdeles bør få tilført EIT midler for HiP. Dette inkluderer også tilgangen til relevante kurs for faglærere og ressurser til læringsassistenter. Økonomi I tillegg til lønnsutgifter til læringsassistenter vil det være behov for noen driftsmidler til gjennomføring av HiP. Til gjennomføringen av kursdagene i starten av emnet er det nødvendig med anskaffelse av enkelte hjelpemidler til kreativt gruppearbeid. Når studentene er samlet i en kort, men intensiv kursperiode, har vi så langt kjøpt inn noe frukt, nøtter og kaffe for å holde energien oppe. Dette er også en del av introduksjonen til arbeidslivets rammebetingelser, hvor god infrastruktur og godt arbeidsmiljø er en forutsetning for god innsats. Som en avslutning på kursdagene har vi hatt stor nytte av å la studentene få ansvar for å planlegge og organisere en felles lunsj, hvor krav til økonomistyring og tidsplanlegging har vært sentralt. Dette har vi fått positive tilbakemeldinger på. Ved avslutningen av HiP inviteres praksispartnerne til å se sluttresultatet, og da er det naturlig å by på kake og kaffe. Til sammen har disse driftsutgiftene beløpt seg på ca kr. Det anbefales å opprettholde et slikt driftsbudsjett for gjennomføringen av HiP. 10

11 Hvor bør HiP plasseres? HiP er et tverrfaglig emne som ikke har utspring i noe enkeltstående fagmiljø. Dersom emnet skal plasseres på et institutt eller tilknyttet et studieprogram, er det to løsninger som peker seg ut: Siden HiP fra 2012 skal bli en del av studieplanen i POM, er det rimelig å se plasseringen av emnet i sammenheng med dette. POM tilbys i første omgang som pilot for masterprogrammene europastudier, fransk og kunsthistorie. Både europastudier og fransk har tilknytning til Institutt for moderne fremmedspråk (IFS) masterprogrammet i europastudier har Institutt for historie og klassiske fag som vertsinstitutt, og det er derfor en mulig løsning å la dette bli vertsinstitutt for HiP fra og med Undervisningen og det faglige innholdet i HiP er nærmere beslektet med fagkulturen ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT). Lærerkollegiet ved dette instituttet har dessuten erfaringer med å gjennomføre HiP. Slike erfaringer finnes også ved IFS, men dersom de faglige vurderingene skal vektlegges tyngst, vil anbefalingen være å la KULT bli vertstinstitutt for HiP fra og med Uansett løsning vil det være hensiktsmessig at administrasjonen av emnet er lokalisert ved det instituttet som har det faglige ansvaret. Konklusjoner og forslag om forbedringstiltak HiP er et vellykket kurs som er populært hos studentene og våre eksterne samarbeidspartnere, og justeringer må derfor gjøres med varsomhet. Likevel er emnet truet da det krever relativt store ressurser til drift og gjennomføring. De viktigste forslagene om tiltak og justeringer for HiP er følgende: Tidligere og tydeligere dialog med aktuelle praksispartnere for å lage faglig relevante studentprosjekter. Søknadsfristen fremskyndes til medio september. Siden søknadsfristen settes tidligere enn foregående år, vil vi ha større behov for å formidle HiP og søknadsfrist på et tidlig tidspunkt. Alle aktuelle søkere må få tidlig informasjon om HiP som mulig EiT alternativ. Krav til søkerne og kriterier for rangering må utarbeides og kommuniseres. Utarbeide felles opptaksprosedyre for HiP og POM. Karrieretjenesten inviteres til å bistå med å gjennomføre opptaksintervjuer. I samråd med studieseksjonen ved HF fakultetet bør det avgjøres hvilke oppgaver som faller inn under administrasjonens ansvarsområde og hva som er faglige oppgaver. Antall studieplasser begrenses til 25. HF fakultetet bør søke om å få tilført midler til HiP på linje med andre EiT landsbyer. Det bør tas høyde for noen driftsmidler (ca kr) for HiP. Intensiv kursperiode i forkant av praksisperioden i januar bør vurderes redusert fra tre til to dager. 11

12 Vedlegg Årshjul for HiP Søknadsskjema HiP Studentenes tilbakemeldinger 2011 Partnervirksomhetenes tilbakemeldinger

13 Måned/ semester Årshjul/oppgaveoversikt Humanister i praksis Dato Oppgave Tilleggsopplysninger Ansvarlig Løpende Rekrutteringsmateriell (nettsider, brosjyrer, plakater, banner, HiP i studieplanen for masterprogrammer som inneholder EiT) Administrativ koordinator Løpende Revidering/oppdatering: nettsider, søknadsskjema, evalueringsskjema, erfaringsskriv og årshjul Spesielt viktig i forkant av søknadsfristen Periodisk vedlikehold Administrativ koordinator Løpende Skaffe praksisplasser og inngå avtaler (rammeavtaler på flere år om mulig/ønskelig). Hovedtyngde på vårsemesteret/tidlig høst Avtalene i ephorte. Faglærer Løpende Rekruttering og informasjonsarbeid Fagmiljø/ studieprogrammene i samarbeid med faglærer Løpende/ Januar Økonomi og budsjett Faglærer Tidlig høst Informasjonsmøter for aktuelle praksispartnere Faglærer Tidlig høst Gi beskjed til studiekonsulentene på instituttene om å informere på Administrativ koordinator orienteringsmøtene. Høst Planlegging av undervisning Faglærer August/ september Avtale med karrieretjenesten om intervjuforberedende kurs for HiP og POM Administrativ koordinator September Rekruttering: Informere om HiP på Faglærer orienteringsmøter/undervisning September Oppnevne opptakskomitee Administrativ koordinator Oktober 1 Søknadsfrist

14 Oktober Gjennomgang av søknader, intervju, opptak Intervjuene bør avholdes så tidlig som inkl. fordeling av praksisplasser. mulig. Faglærer Oktober Booke rom til intervjuene. Administrativ koordinator Oktober Kalle inn aktuelle søkere til intervju (telefon + Husk å sende ut informasjon om bekreftelse på epost). HiP/praksispartnere på forhånd. Administrativ koordinator Oktober Sende ut opptaksinfo pr. epost og opptak/avslagssbrev. Brev skal signeres av dekanus og fakultetsdirektør. Eposter skal i ephorte. Administrativ koordinator Oktober (når datoene er klare) Oktober/ november Booke rom til undervisningssamlingene I samarbeid med faglærer. Administrativ koordinator Kontakte eksterne foredragsholdere presentasjonsteknikk, arbeidssøkerkurs 1 dag i praksisperioden brukes til erfaringsutveksling og kurs. Kursholdere fra Studentservice Faglærer November Tidlig Frist for studentene for å bekrefte plassen Administrativ koordinator November Gi beskjed til kontaktpersonene om hvilke studenter de får etter at studentene har Administrativ koordinator bekreftet plassen sin. November Gi beskjed til praksisplasser som ikke får studenter. Faglærer November Oppdater studentenes utdanningsplan. Undervisnings og vurderingsmeld dem. Administrativ koordinator November Send liste over HiP studenter til EiTsekretariatet. Administrativ koordinator November Ansette læringsassistent Faglærer November/ desember Studentene har planleggingsmøte med praksisplassen. Desember 1 Frist revidering av emnebeskrivelse Emner på Nett Desember 10 Frist for studentene å levere referat fra planleggingsmøtet med praksisplassen. Sendes til koordinator HiP og kontaktperson hos praksisplassen Faglærer/administrativ koordinator Administrativ koordinator

15 Desember Sende ut kontakter til praksispartnere for signering (2 eks). Sett en frist for tilbakesendelse. Registreres i ephorte. Administrativ koordinator Januar Uke 1/2 Undervisning 2 3 forberedelsesdager på Dragvoll før 3 uker praksis. Praksisukene går parallelt med EiTs intensivlandsbyer. 1 kursdag midt i praksisperioden. 1 2 samlinger med oppsummering. Faglærer Januar Praksisbesøk av faglærer I uke 2 av praksisoppholdet Faglærer Februar Avslutning med presentasjon. Inviter kontaktpersonene Faglærer Februar Sensur av emnet. Vurderingsprotokoll leveres Faglærer/administrativ Vurderingsprotokoll hentes fra FS. til eksamenskontoret. koordinator Februar Evaluering studenter og kontaktpersoner Kontaktpersonene ringes Endre intervjuguiden? Administrativ koordinator Februar KVASS rapport Faglærer

16 Søknadsskjema Humanister i praksis Merk søknaden «Søknad HiP» og send den, sammen med vedlegg, til Det humanistiske fakultet, NTNU, 7491 Trondheim eller lever den på fakultetets ekspedisjonskontor (bygg 2, nivå 5). Søknaden og vedlegg kan også sendes elektronisk til Søknaden må være mottatt av fakultetet innen 1. oktober. Navn Studentnummer Adresse E post Telefonnummer Masterprogram NB: Du må være tilgjengelig på oppgitt e postadresse og telefonnummer i uke Yrkeserfaring Fra mnd/år Til mnd/år Arbeidsgiver Stilling Tillitsverv og annen praksis Fra mnd/år Til mnd/år Verv/praksis Stilling Legg gjerne til rader 1 Legg gjerne til rader

17 Motivasjonsbrev Søknaden til HiP skal inneholde et motivasjonsbrev, som skrives inn i feltet under. I motivasjonsbrevet ønsker vi at du skriver om momenter som: Hvorfor ønsker du å ta emnet og hvorfor skal vi velge akkurat deg? Fortell gjerne om noe du brenner for, eller nevn noen av dine interesser. Hvilke erfaringer har du med gruppearbeid? Ta gjerne utgangspunkt i eksempler på samarbeidsprosjekter du har deltatt i. Hva legger du i begrepet "humanistisk kompetanse"? På hjemmesiden finner du oversikt over aktuelle praksisplasser for HiP. Hvilke ideer til praksisprosjekter får du av denne oversikten? Du står fritt til å inkludere også andre momenter enn de som er foreslått over. Motivasjonsbrev 2

18 Vedlegg du må legge ved søknaden Kopi av karakterutskrift for høyere utdanning CV Eventuelle andre relevante bekreftelser/referanser Jeg er kjent med at opptaket til HiP baserer seg på en helhetsvurdering av mitt kandidatur, inkludert faglige resultater/karakternivå i bachelorgraden, motivasjon for å arbeide i tverrfaglige grupper i praksis hos en ekstern partner, samt ønske om å utvikle og ta i bruk egen kompetanse i nye sammenhenger. Vi gjør oppmerksom på at opptaket har elementer av skjønnsmessige vurderinger. I tillegg vil det bli tatt hensyn til faglig variasjonsbredde og gruppesammensetning. Jeg er kjent med at Humanister i praksis gjennomføres som et intensivstudium i første halvdel av vårsemesteret. Jeg er kjent med at Humanister i praksis er et emne som krever at man følger normal arbeidstid på den praksisplassen hvor man er utplassert i 15 arbeidsdager. I forkant av praksisperioden avvikles inntil tre kursdager med obligatorisk oppmøte. I etterkant kreves én dag oppmøte på avsluttende muntlig presentasjon. Jeg er inneforstått med at jeg må være tilgjengelig på telefon og e post for innkalling til intervju umiddelbart etter søknadsfristen. Intervjuene gjennomføres normalt over de to ukene som følger etter søknadsfristen. Jeg erkjenner at dersom jeg ikke svarer på innkallingen, eller ikke møter til intervju, vil jeg ikke få tilbud om studieplass på HiP. Jeg er klar over at dersom jeg får opptak vil jeg få en kort svarfrist til å takke ja til plassen, om ikke denne overholdes kan plassen min gå til noen på venteliste. Dato/sted Underskrift 3

19 1. Hvem kan søke? Studenter som er tatt opp på et masterprogram ved Det humanistiske fakultet. 2. Søknadsfrist Søknad med vedlegg må være mottatt av fakultetet innen 1. oktober. 3. Opptak og rangering av søkere De innsendte skriftlige søknadene vurderes med sikte på å velge ut aktuelle kandidater til intervju. Den endelige rangeringen av søkerne gjøres ut fra en helhetsvurdering av kandidaturet, med vekt på faglige resultater, skriftlige og muntlige uttrykte motivasjoner og erfaringer. Søkerne gjøres oppmerksom på at opptaket har elementer av skjønnsmessige vurderinger som også omfatter hensyn til faglig variasjonsbredde og gruppesammensetninger. Etter opptaket vil kandidater som får tilbud om opptak få en kort frist til å takke ja til plassen. Dersom fristen ikke overholdes vil plassen bli tilbudt en av de kvalifiserte kandidatene på venteliste. 4. Eksperter i team Humanister i praksis er sidestilt med Eksperter i team (EiT). Det innebærer at de som får plass på HiP er fritatt fra EiT. Det er nødvendig at søkere til HiP også melder seg opp til Eksperter i team, se for mer informasjon. Søkerne som får tildelt plass på HiP vil bli trukket fra EiT opptaket. 5. Ytterligere informasjon Mer informasjon om Humanister i praksis finner du på nettsiden: Spørsmål og henvendelser kan sendes til: 4

20 Humanister i praksis evaluering https://www.itslearning.com/test/show_survey_result.aspx?te... Tilbake Humanister i praksis evaluering Antall svarpersoner: Flervalgsspørsmål Prosentsats Hvordan fikk du først kjennskap til fagemnet Humanister i praksis? Ansatte ved eget institutt 19% Studieveileder 0% Medstudenter 19% HiP sin egen nettside 4,8% Informasjon på forelesning om HiP 9,5% Tidligere HiP-studenter (som ikke er dine medstudenter) 19% Slektninger 0% Andre 23,8% Ikke besvart 4,8% 2. Matrisespørsmål Opptaket til Humanister i praksis foregår om høsten, i forkant av opptak til Eksperter i Team. Opptaket gjøres på bakgrunn av søknad m/motivasjonsbrev og CV, samt intervju. Vi ber deg om å ta stilling til følgende påstander omkring opptaksprosedyrene: Informasjon om hip var lett tilgjengelig før jeg søkte Jeg fikk god informasjon om frister og prosedyre for opptak på HiP Søknadsskjemaet var hensiktsmessig og greit å fylle ut Jeg opplevde å få uttelling for arbeidet med søknaden Helt uenig Stort sett uenig Verken eller Stort sett enig Helt enig Vet ikke 15% 25% 20% 30% 5% 5% 0% 15% 15% 35% 35% 0% 5% 10% 10% 50% 25% 0% 0% 5% 15% 40% 40% 0% Jeg opplevde intervjuet som positivt 0% 0% 0% 50% 50% 0% Alt i alt føler jeg at opptaksprosedyren for HiP fungerer godt 3. Åpent spørsmål 0% 5% 5% 50% 40% 0% Hvilke kommentarer, inntrykk og råd vil du når det gjelder selve opptaksprosedyren for HiP, slik du opplevde den? 1 av

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Periodisk emneevaluering

Periodisk emneevaluering Emneansvarlig, faglig veileder: Anders Fagerjord Fagansvarlig, koordinator og seminarleder: Ingeborg Holmene Periodisk emneevaluering ARB 1401 Kommunikasjon, ferdigheter og metoder i arbeidslivet Institutt

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet FoU rapport nr. 2/2005 Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Gro Kvåle, Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Tittel: Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Forfattere: Gro

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009.

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Ettårssrapport 15.03.2010 1. Innledning Historikk Fra 2007 har det vært arbeidet for å få til en Medarbeider med brukererfaring-utdanning i Nedre Buskerud

Detaljer

Fra skole og studier til jobb eller uføretrygd?

Fra skole og studier til jobb eller uføretrygd? Sluttrapport fra prosjektet Fra utdanning til yrke Fra skole og studier til jobb eller uføretrygd? Hva personer med nedsatt syn erfarer i utdanning og i overgangen utdanning-yrke Resultater fra et tre-årig

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1302 1901 NOTAT TIL OPAD UNIVERSITETET FOR M ILJØ- OG BIOVITENSKAP PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN FRA LENA MARIE KJØBLI DATO: 27.6.12 Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1. Innledning I

Detaljer

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder FORORD Universitetet i Agder (UiA) har arbeidet med temaet «Digital eksamen» i flere år. Denne prosjektrapporten skiller seg ut fra det øvrige arbeidet ved å favne bredere og mer overordnet. Målet har

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer