Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011"

Transkript

1 Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Sammendrag Humanister i praksis (HiP) er et flaggskip for Det humanistiske fakultet ved NTNU. HiP har gjennomgått mange metamorfoser. Når emnet nå skal bli en del av det nye mastertilbudet Praksisorientert master (POM), er det nødvendig å foreta en evaluering av emnet, med mål om å foreslå tilpasninger og revisjoner av HiP. Konklusjonene er at HiP har utviklet seg til å bli et populært og vellykket emne, som er ressurskrevende å gjennomføre. Spesielt er det administrative forarbeidet omfattende sammenlignet med andre masteremner på 7,5 studiepoeng, da HiP er basert på at studentene skal ha tre ukers praksis hos en ekstern virksomhet. Det administrative forarbeidet med kurset fordeler seg omlag likt mellom kontakt og avtaleinngåelse med eksterne praksispartnere, og opptak av studenter basert på egen søknad og intervju. Anbefalingen i denne rapporten er å beholde så mye som mulig av de administrative prosedyrene i forkant av emnet, siden disse må betraktes som en vesentlig kvalitetssikring og langt på vei er forutsetninger for en vellykket gjennomføring av kurset. Dette kan oppnås gjennom bedre og mer langsiktig planlegging, samarbeid med eksterne og interne partnere og tydeligere kriterier for opptak. Innledning Humanister i praksis er et emne som har realisert en gammel kongstanke ved HF fakultetet ved NTNU; tanken om at fullbefarne humanister med praktisk erfaring fra yrkeslivet vil ha større sjanse for å lykkes i jakten på fornuftig og relevant arbeid etter endt utdanning enn de som utelukkende har fordypet seg i fagene. Selv om flere humanistiske fag har erfaring med praksisbasert læring, er praksis ute i arbeidslivet som hovedregel noe nytt for våre masterstudenter og deres veiledere. Utprøving av praksisbasert prosjektarbeid foregår ved flere andre humanistiske fakulteter. NTNU ble inspirert av et tilsvarende studietilbud i København, Universitetet i Oslo har adoptert navnet Humanister i praksis, og Umeå universitet har, etter et besøk i Trondheim, etablert emnet Humanister i praktiske prosjekt som er svært likt vårt eget fagtilbud (http://www.humfak.umu.se/utbildning/hipp/). Bak disse satsingene på arbeidslivsrettet læring for humanister ligger erkjennelsen av at studenter innen humaniora lenge har hatt større vanskeligheter enn andre med å finne fast, relevant arbeid. Våre kandidater trenger øvelse i å synliggjøre egen kompetanse og bygge selvtillit i møte med jobbsøkersituasjonen, samt å møte arbeidslivets krav. HiP har gjennomgått flere metamorfoser. Fra å være et studentinitiativ rettet mot arbeidslivstrening ble det i 2005 et eget emne med studiepoeng og 1

2 kveldsundervisning med eksterne forelesere. 1 Deretter ble HiP en populær landsby i Eksperter i team (EiT) før emnet på ny ble et selvstendig emne innenfor et nytt praksisorientert mastertilbud. I perioden fra 2005 til 2011 har HiP utviklet seg til å bli et vellykket og ettertraktet emne. Antallet studenter økte fra 13 i 2005 til 32 i 2011, og til sammen har 166 studenter gjennomført kurset. De fleste studieprogram ved HFfakultetet som har EiT i studieplanen har vært representert med studenter i HiP. I alt har 32 bedrifter og andre virksomheter vært praksispartner for HiP i denne perioden. 2 I forarbeidet med HiP i 2011 var det flere virksomheter som ønsket utplassering enn det var studenter til. Allerede i 2005 var grunnstrukturen i emnet på plass. HiP ble gjennomført som et intensivt opplegg over seks uker, først med en kursdel og deretter med tre uker praksis og til slutt eksamen. Utplassering i praksis hos bedrifter er lite betont i tidligere evalueringsrapportene, men de administrative utfordringene med å inngå avtaler og plassere studenter blir berørt. I Universitetsavisa ble HiP omtalt med følgende ingress: "Nå er det endelig humanistenes tur til å bli trainees i bedrifter." 3 Erfaringene med pilotutgaven av HiP mellom var gode. Evalueringen viste at studentene i all hovedsak var veldig fornøyde. Likevel reagerte enkelte av studentene og prosjektleder Maria R. Tanem på at det var mye vektlegging av salg, markedsføring og bedriftsetablering, og lite vektlegging av humanistisk kompetanse. En vedvarende spenning i HiP har vært å balansere synliggjøringen av humanioras egenart for både studentene og omverdenen, samtidig som arbeidslivets krav om ulike forretningsorienterte ferdigheter også skal tematiseres. Fra 2007 ble HiP innlemmet i Eksperter i Team som en landsby. Bakgrunnen var at studentene som ønsket å ta HiP, skulle få slippe å ta EiT i tillegg, slik situasjonen hadde vært i Det krevde et par dispensasjoner fra EiT malen: HiP fikk forbli en monofakultær landsby, med argumentasjon om at tverrfagligheten var ivaretatt gjennom HF fagenes bredde. Bruken av bokstavkarakter i evaluering ikke innført, med argumentasjon om at det var altfor ulike praksisopphold til å kunne evaluere på et felles grunnlag. HiP ble nå avviklet som en intensiv landsby ved starten av vårsemesteret, men fikk en ekstra uke til å avvikle en god evaluering og rapportering. 4 1 Maria Ryan Tanem: Rapport om Humanister i praksis høsten NTNU ephorte jnr 2005/ Tallene er foreløpig basert på en presentasjon utviklet av Stig Kvaal: "Humanister i praksis litt til", 2010 og supplert med tall fra HiP a1227c Brev fra HF fakultetet til EiT sekretariatet, og , jnr 2006/

3 Som EiT landsby kom HiP inn i et strømlinjeformet system som håndterte praktiske forhold knyttet til opptak, kursing og tildeling av læringsassistenter, samt at HF fakultetet fikk bevilgning for HiP som EiT landsby. Et team av lærere sørget for gjennomføringen av HiP. Det er spesielt grunn til å framheve samarbeidet mellom Stig Kvaal og Christina Jenkins Slutås. De opparbeidet en kvalitetsmessig veldig gunstig modell, hvor en av dem hadde hovedansvar for kontakten med eksterne partnere og tilrettelegging for praksis, mens den andre hadde hovedansvar for intern undervisning og studentkontakt. Som en siste metamorfose ble HiP fristilt fra EiT fra og med våren 2011, men er fremdeles et tilbud som er sidestilt med EiT. HiP skal nå inngå i en ny studieretning som tilbys på masternivå ved HF fakultetet. Praksisorientert master tilbys i en pilotutgave på tre studieprogrammer (fransk, europastudier og kunsthistorie) fra og med høsten Den nye situasjonen innebærer at det er anledning til å tenke nytt omkring HiP. Våren 2011 ble HiP gjennomført utenfor EiT systemet for første gang siden Som prosjektleder for POM satsingen ble Thomas Brandt faglærer for HiP, som valgte å legge opp undervisningen på det grunnlaget som var lagt av forgjengerne. Dermed fikk han egne erfaringer med hvordan HiP har fungert de siste årene. Det er disse erfaringene, samt samtaler med tidligere involverte, tidligere evalueringer, tilbakemeldning fra studenter og partnervirksomheter, som danner grunnlaget for denne rapporten. Studieplan og læringsmål for HiP Det er behov for å foreta mindre justeringer i formuleringen av studieplan med læringsmål for HiP. Dagens studieplan for HiP er beskrevet som følgende: "Humanister i praksis (HiP) fokuserer på bruk av humanistisk fagkompetanse i arbeidslivet. Kurset gir en treningsarena for å anvende humanistens kompetanse på yrkesaktuelle problemstillinger. I tillegg vektlegges utvikling av evnene til å arbeide i tverrfaglige team. Kursmateriell: Blir tilgjengelig via It's:learning til kursstart. Læringsformer og aktiviteter: Aktiviteten i kurset er tredelt. Den første delen foregår allerede høsten forut for undervisningsstart. Søkerne får da trening i et jobbintervju, og blir fordelt på ulike praksisplasser. Studentene får selv ansvar for å møtes i sine grupper og organisere et møte med sin praksisgiver. Den andre delen er en intensiv undervisning over tre dager i gruppebaserte prosesser med fokus på bevisstgjøring i forhold til egen kompetanse og kreative teamprosesser. Deretter følger den siste delen, en tre ukers praksisperiode i en bedrift, en organisasjon eller en offentlig etat i Trondheim. Det skal skrives både en prosess og en prosjektrapport, samt at prosjektet skal presenteres muntlig. Det vil bli gitt kurs i jobbsøking og presentasjonsteknikk. Læringsmål: Studentene skal være i stand til å redegjøre for innholdet i sin kompetanse som humanister overfor yrkeslivet. Studentene skal bli kjent med og få erfaring med prosjekt og prosessarbeid og metodikk. Studentene skal 3

4 gjennom en praksisperiode utføre et prosjekt som gir kunnskaper om hvordan yrkeslivets krav til gjennomføring, presentasjon og rapportering arter seg. Forslag til endring av læringsmål i tråd med kvalifikasjonsrammeverket: Kunnskaper: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om gruppeprosessmetodikk og prosjektarbeid. har oversikt over metoder for kartlegging av egen og andres kompetanse. Ferdigheter: Kandidaten er i stand til å planlegge og gjennomføre enkle prosjekt i grupper hos en ekstern oppdragsgiver. har ferdigheter i å anvende sin faglige teori og metodekompetanse på praktiske, yrkesrelevante problemstillinger. kan anvende sine kunnskaper i rapportering og presentasjon av prosess og resultater overfor eksterne samarbeidspartnere. Generell kompetanse: Kandidaten er i stand til å bruke sine kunnskaper i tverrfaglige sammenhenger. har grunnleggende kjennskap til arbeidslivets krav og forventninger. kan formidle sin kompetanse på en sikker måte overfor ulike samarbeidspartnere, muntlig og skriftlig. Årshjul for HiP Kristin Spilker utarbeidet et årshjul for HiP for studieåret Det synliggjør godt arbeidsoppgavene i planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av emnet. Årshjulet følger som vedlegg. Her er hovedtrekkene redegjort for tematisk, med forslag om justeringer. HiP er et emne som går parallelt med intensive EiT landsbyer i januar. Siden HiP er sidestilt med EiT, er koordineringen mot EiT kalenderen av betydning. Per i dag starter forberedelsene til HiP på høstsemesteret forut for selve kurset, hvor potensielle partnervirksomheter kontaktes og informeres om HiP. Selv om mange av partnerne har vært med tidligere, er det som regel nødvendig å møte dem på forhånd. Erfaringer tyder på at det er avgjørende for kvaliteten at bedriftene tidlig klarer å utforme relevante forslag til arbeidsoppgaver for studentene. Her må fagansvarlige fra HF fakultetet bidra til å kvalitetssikre og "oversette" bedriftenes problemstillinger til faglig relevante oppgaver. Forslag til endring: I stedet for å starte planleggingen av oppgaver på høsten, bør partnervirksomhetene kontaktes i løpet av slutten av vårsemesteret slik at de kan begynne å utforme relevante oppgaver for neste vår i tide. Faglærer kan ved behov avtale informasjonsmøter med aktuelle partnere tidlig i høstsemesteret. 4

5 Så langt har det blitt skrevet ny kontrakt med partnervirksomhetene for hver gang en ny gruppe HiP studenter har vært i praksis. Kontrakten har som regel vært på plass først tett opp til praksisperioden i januar. Kontrakten har først og fremst regulert generelle ansvarsforhold, og i mindre grad HiP spesifikke forhold. Det er nå utarbeidet en standardkontrakt for NTNU studenter som skal ut i praksis. Selv om vi kan bli nødt til å bruke denne, er det grunn til å foreslå følgende endringer: Vi kan i større grad skrive rammekontrakter over lengre perioder enn et år med partnere som vi ønsker å ha et langvarig samarbeidsforhold med. Dette vil medføre at vi reduserer det administrative arbeidet. Kontrakten bør videre utvides til å omfatte gjensidige HiP spesifikke forpliktelser. For bedriftene innebærer dette krav om bl.a. fysisk arbeidsplass og fast kontaktperson. For NTNU innebærer dette bl.a. forpliktelser om oppfølging av studentene og taushetserklæring. Informasjon om fagemnet og frister Studentene har tidligere fått informasjon om HiP gjennom EiT systemet, noe som ikke lenger er aktuelt. Det er en utfordring å få informert studentene tidlig og tydelig nok om emnet. Faglig innhold, krav til søkerne og søknadsfrist bør gjøres allment kjent for alle potensielle søkere. Søknadsfristen har i de siste årene vært satt tidligere enn EiT fristen, som regel i november, for at de som får tilbud om plass ved HiP skal trekkes fra EiTopptaket. Opptaket til HiP har vært klart nært opp mot EiT fristen. Dette er ugunstig fordi studentene og tildelt praksispartner har behov for å møtes for å gjøre avtaler i forkant av emnets begynnelse. Dersom dette skal foregå i en travel eksamenstid og årsavslutning, vil det by på vansker å arrangere møter før kursstart tidlig i januar. Nødvendige justeringer og tilpasninger vil også bli krevende. Forslag til endring: På bakgrunn av dette bør søknadsfristen til HiP settes tidlig i høstsemesteret. Studieseksjonen ved HF fakultetet arbeider nå i samråd med prosjektleder for POM med å fastsette opptaksprosedyre for POM som bør ses i sammenheng med HiP. Opptaksprosedyre for HiP Studenter som har EiT som del av sin studieplan ved Det humanistiske fakultet har mulighet til å søke HiP som alternativ. Så langt har aktuelle søkere sendt inn et eget søknadsskjema, inkludert CV og vitnemål, samt et motivasjonsbrev (se vedlegg). Til sammen har disse elementene dannet grunnlag for seleksjon av søkere som innkalles til intervju. Selve intervjuet gjennomføres av en eller flere faglærere og varer ca. 20 minutter. Til sammen danner søknad og intervju grunnlag for opptak. Det har ikke blitt utarbeidet formelle karakterkrav eller andre formelle kriterier. I likhet med flere andre praksisorienterte studietilbud legges det vekt på personlig egnethet, motivasjon og erfaring, i tillegg til gode faglige resultater. 5

6 Opptaksprosedyren er ressurskrevende siden det som regel er i overkant av 40 søkere som konkurrerer om ca. 30 studieplasser. De siste to årene har antall studenter vært henholdsvis 33 og 32. Målet er å øke søkertallet gjennom bedre informasjon ut til aktuelle søkere (se under). Dette medfører en overbelastning på et studieopplegg som er beregnet på en noe mindre gruppe. Anbefalingen er å begrense antall studieplasser på HiP til 25, for å bidra til å redusere ressursbruken som går med til å administrere praksisplasser, oppfølging i praksis, veiledning og evaluering. Opptaksprosedyren bør endres til at studenter som får tilbud om studieplass på programmer hvor EiT er et krav, får informasjon om HiP før semesterstart. Nettsiden til HiP må oppdateres i god tid før søknadsfristens utløp med informasjon om emnets krav om form og innhold, aktuelle praksispartnere og arbeidsoppgaver de tilbyr. Jeg synes ikke selve søknadsskjemaet bør inneholde informasjon om dette, da er det bedre at lenken til hjemmesiden og epostadresse til fakultet/vertsinstitutt er på søknadsskjemaet. Kriterier for opptak må gjøres transparente. Forslag til formulering av kriterier i studieplanen er som følger: "Søkere for opptak til Humanister i praksis vil bli vurdert ut fra følgende kriterier: Vitnemål CV Motivasjonsbrev med beskrivelse av tidligere erfaringer Inntrykk fra intervju. Opptaket foregår i to runder. Først vurderes de innsendte skriftlige søknadene med sikte på å velge ut aktuelle kandidater til intervju. Den endelige rangering av søkerne gjøres ut fra en helhetsvurdering av kandidaturet, med vekt på faglige resultater, skriftlige og muntlige uttrykte motivasjoner og erfaringer. Søkerne gjøres oppmerksom på at opptaket har elementer av skjønnsmessige vurderinger som også omfatter hensyn til faglig variasjonsbredde og gruppesammensetninger." [Følgende formulering kan også vurderes inkludert, selv om den fort blir veldig styrende for hvordan søknadene skrives: Det legges vekt på elementer som faglig dyktighet, motivasjon for å arbeide i tverrfaglige grupper i praksis hos en ekstern partner, ønsker om å utvikle og ta i bruk egen kompetanse i nye sammenhenger, samt konkrete erfaringer med prosjektrettet arbeid.] Synes fortsatt man kan utforme interne retningslinjer for opptakskriterier For å redusere ressursbruken til opptaksprosedyren fra faglærere involvert i HiP foreslås det å innføre tydeligere krav til skriftlig søknad. Dermed vil det i større grad være mulig å selektere søkere som skal inn til intervju. Enkelte av våre praksispartnere har også sagt seg interessert i å bistå i seleksjonen av skriftlige søknader, men det er usikkert om dette er gjennomførbart av både praktiske og prinsipielle årsaker. Det er likevel avgjørende for våre praksispartnere at vi har en intervjurunde som del av opptaket, for å sikre at vi har motiverte og dyktige 6

7 kandidater. Studentene ser også helt klart dette som en viktig og nyttig erfaring (se vedlagt evalueringsrapport for partnervirksomhetene og studentene for dokumentasjon). Karrieretjenesten ved NTNU inviteres til å bistå som faglig partner i gjennomføring av intervjuer. Dialogen omkring dette er allerede i gang, og det diskuteres også om dette kan knyttes til trening i jobbsøking og intervjumestring. En slik løsning vil medføre at kun én faglærer behøver være involvert i intervjuene. Det forutsettes like fullt at den endelige rangeringen av søkerne er faglærers ansvar. Selve intervjuet har så langt vært preget av at studentene har hatt til dels liten informasjon om HiP på forhånd, og at mye tid går med til å informere studentene om mulige praksisplasser under selve intervjuet. Dette er en dårlig løsning. Studentene bør få denne informasjonen på forhånd, slik at intervjuet går med til å utdype og avklare forhold i den skriftlige søknaden, samt diskutere ønskene og mulighetene for praksisplass. Noen praksispartnere kommenterer i evalueringen at det viktigste for bedriften er at studentene er interessert i å jobbe med bedriften spesielt. Intervjuene bør fortsatt inneholde elementer som tar sikte på å avdekke hvordan søkeren vil takle å jobbe i team med andre studenter i en hektisk praksisperiode. Enkle tester er så langt brukt til å kartlegge hvordan studentene kan settes sammen i velfungerende grupper. Det er ingen grunn til å utvide bruken av ulike testverktøy i intervjuøyemed. Det bør utformes et standardskriv til studentene som ikke får opptak som informerer om avslaget. Av ressursmessige hensyn kan vi ikke tilby individuell tilbakemelding til alle, men søkere som aktivt ønsker begrunnelse for avslaget bør likevel få tilbud om det. Har snakket med Ola om å skulle informere om klageadgang i søknadsskjemaet, og vi er begge enige om at dette ikke hører hjemme her. Entreprenørskolens søknadsskjema har heller ikke informasjon om klageadgang. De som ikke får tilbud om plass skal også rangeres med henblikk på venteliste. Søkere som får tilbud om plass informeres om dette så snart opptaket er klart, samt at de får en kort svarfrist til å takke ja til plassen. Dersom fristen ikke overholdes vil plassen bli tilbudt en av de kvalifiserte kandidatene på venteliste. Det er avgjørende at søkerne oppgir oppdatert kontaktinformasjon, både med hensyn til informasjon om intervju og om at de har fått tilbud om plass. Opptaksbrevet må inneholde informasjon om hvilke andre studenter de er på gruppe med og hvilken praksisvirksomhet de har fått plass hos. Sammensetningen av studentgrupper hos de ulike praksispartnerne gjøres med utgangspunkt i studentenes egne ønsker og profil, samt de aktuelle prosjektene foreslått av praksisvirksomhetene. Faglig relevans bør vektlegges høyest. Deretter bør forhold som tverrfaglighet, kjønns alders og teamrollesammensetning vurderes. Vektleggingen av velfungerende team mot det å gi alle medlemmene faglig relevante oppgaver, er det mest krevende dilemmaet i HiP. Det kan resultere i at studenter kommer med ønsker om å bytte gruppe med begrunnelse i egne interesser. Dette bør selvsagt vurderes, men studentene bør på forhånd informeres om at ikke alle ønsker kan innfris og at 7

8 evnen til å arbeide med sin faglige kompetanse i nye sammenhenger er noe av målet med emnet (se for øvrig forslag til ny formulering av studieplan med læringsmål over). De ulike studentene fordelt på grupper har så langt fått i oppdrag å arrangere og gjennomføre et møte med sin oppsatte kontaktperson på praksisvirksomheten de har fått tildelt. Hensikten med dette møtet har vært å bli litt kjent før praksisperioden tar til, samt å avklare innretting og målsetting med det aktuelle prosjektet. Før HiP 2011 eksperimenterte vi i noen tilfeller med å la studentene få mye ansvar for å utforme en relevant oppgave i samråd med bedrifter som så langt ikke hadde meldt inn konkrete prosjekter. Resultatet av eksperimentet var ikke vellykket. Verken studenter eller bedrift har som regel forutsetning til å formulere en faglig relevant og passe avgrenset oppgave. Forslag til endring: Opplegget med å la studentene møte sin oppdragsgiver før kursstart bør opprettholdes. Hensikten er at studentene får trening i å ta initiativ til møter med samarbeidspartnere og at man blir kjent og gjør avtaler omkring praktiske forhold. Det bør utarbeides et skriv, som må være tilgjengelig via nettsidene til HiP, som gir noen retningslinjer for dette møtet og hva som skal være avtalt før studentene begynner i sin praksis. Rutiner og retningslinjer for opptaket til HiP bør kunne danne grunnlaget til rutiner og retningslinjer for opptaket til POM. Emneansvarlig faglærer og læringsassistenter Faglærer med ansvar for gjennomføring av HiP bør være på plass i starten av foregående høstsemester. I løpet av høsten bør også læringsassistenter engasjeres. Tidligere har HiP fått tildelt læringsassistenter via EiT systemet, med ønske om å få en læringsassistent som selv har vært HiP student. EiT har også tilbudt læringsassistentkurs i fasilitetering o.l., så langt har dette fungert tilfredsstillende, men med den nye situasjonen hvor HiP er utenfor EiT systemet er det behov for å revidere denne ordningen. Det er fremdeles helt nødvendig med minst én, helst to, læringsassistenter for å holde gruppearbeidet og øvelser i gang under kursdelen av HiP. Det er en fordel at disse selv har erfaring som HiPstudenter. Enkelte EiT kurs kan være relevante, og vi må gå i dialog med EiTsekretariatet for å opprettholde denne muligheten. Læringsassistentens rolle bør være mer klarlagt. Det viktigste er rollen som assistent for faglærer i planlegging og gjennomføring av kursdelen. Det er også aktuelt å bruke læringsassistenter til enkelt evalueringsarbeid som de er kvalifisert for. Ressursen til læringsassistenter er mye mindre enn ved andre 7,5 studiepoengsemner, siden deres innsats først og fremst er knyttet til kursdelen av få dagers varighet. Det bør imidlertid ikke undervurderes at 8

9 læringsassistenter kan være et vesentlig bidrag til avlastning for faglærer i planlegging, praktisk tilrettlegging og evaluering før og etter kursperioden. Kursperiode koordinert med undervisningens årshjul Kursperioden for HiP er nå parallell med EiTs intensivlandsbyer. Til forskjell fra EiT, som varer tre uker samt tid til rapportskriving, har HiP en tre dager intensiv kursperiode forut for tre uker ute i praksis. Målet med de tre kursdagene er følgende: Studentene skal bli kjent med hverandre og introduseres for en praktisk erfaringsbasert pedagogikk. Studentene skal bevisstgjøres egen og andre gruppemedlemmers kompetanse og reflektere over hva humanistisk kompetanse er, og hvordan den kan anvendes. Studentene skal få en innføring i, og erfaring med, prosess og prosjektmetodikk. I tillegg til de tre kursdagene har studentene hatt en felles heldagssamling underveis i praksisperioden. Studentservice og karrieretjenesten har tilbudt kurs i henholdsvis presentasjonsteknikk og jobbsøking. Dette har vært populære tilbud, men oppleves også av mange studenter som et noe forstyrrende avbrekk i arbeidet med praksisprosjektet. Studentene har hatt tre arbeidsuker praksis (15 dager) til rådighet for å gjennomføre til dels komplekse og krevende prosjekter, samt en uke til å ferdigstille rapport med en avsluttende muntlig presentasjon. Mange studenter og praksispartnere har ytret ønsker om å utvide praksisperioden. Dette er vanskelig å implementere, da det vil forrykke samkjøringen med øvrig undervisning. Det er allerede utfordringer med overlapp med andre emner, siden HiP har undervisningsopplegg utover praksisdelen. Forslag til justering av kursperiode: I de siste tre årene har HiP vært underlagt EiTs pedagogiske regime, hvor gruppefasilitering er en sentralt element. Dette har medført at mye av de tre intensive kursdagene har gått med til bli kjent øvelser og gruppesosiale samspilløvelser. Noe av dette bør beholdes, men er mulig å stramme inn på omfanget og supplere med undervisningselementer som tar sikte på å øke forståelsen for hva som kjennetegner humaniora. Det vil være mulig å gjennomføre en fornuftig forberedende kursperiode på to dager, før praksisperioden tar til. Dette vil avlaste noe på bruken av undervisningsressurser (se tabell over ressursbruk for HiP under). For øvrig vil mindre justeringer av kurset måtte overlates til den enkelte faglærer. Ressursbruk ved gjennomføring Et timeregnskap for gjennomføringen av HiP i 2011 viser at hovedtyngden av faglærers tidsbruk går med i forkant av selve gjennomføringen av kurset. Det bør foretas en avklaring av hvilke oppgaver som kan overlates til administrativt personell, og hvilke som faglærer bør være involvert i. 9

10 (få hele tabellen på samme side) Tidsbruk HiP 2011 Høst Vår Aktivitet Timetall Aktivitet Timetall Info til studenter 15 Gjennomføring av tredagerssamling 30 Administrasjon HiP/EiT 7,5 Oppfølging studenter 25 Behandle søknader 15 Planlegging gjennomføring av kursdag 5 Organisering og Planlegging og gjennomføring 37,5 gjennomføring av opptak av presentasjonsdag 15 Kontakt med partnerbedrifter 7,5 Evaluering 15 Oppfølging av studenter og partnere 7,5 Planlegging av tredagerssamling 30 SUM TOTALT 210 Timeregnskapet gjelder for førstegangskjøring av kurs for én faglærer. Det inkluderer verken andre faglæreres tidsbruk (mentor/assistent), karrieretjenesten, Studentservice eller læringsassistent. Forslag til endring: Selv om HiP ikke lenger er en del av EiT systemet vil EiT få en landsby mindre å dekke opp på grunn av HiP. Det bør dermed kunne argumenteres for at Det humanistiske fakultet fremdeles bør få tilført EIT midler for HiP. Dette inkluderer også tilgangen til relevante kurs for faglærere og ressurser til læringsassistenter. Økonomi I tillegg til lønnsutgifter til læringsassistenter vil det være behov for noen driftsmidler til gjennomføring av HiP. Til gjennomføringen av kursdagene i starten av emnet er det nødvendig med anskaffelse av enkelte hjelpemidler til kreativt gruppearbeid. Når studentene er samlet i en kort, men intensiv kursperiode, har vi så langt kjøpt inn noe frukt, nøtter og kaffe for å holde energien oppe. Dette er også en del av introduksjonen til arbeidslivets rammebetingelser, hvor god infrastruktur og godt arbeidsmiljø er en forutsetning for god innsats. Som en avslutning på kursdagene har vi hatt stor nytte av å la studentene få ansvar for å planlegge og organisere en felles lunsj, hvor krav til økonomistyring og tidsplanlegging har vært sentralt. Dette har vi fått positive tilbakemeldinger på. Ved avslutningen av HiP inviteres praksispartnerne til å se sluttresultatet, og da er det naturlig å by på kake og kaffe. Til sammen har disse driftsutgiftene beløpt seg på ca kr. Det anbefales å opprettholde et slikt driftsbudsjett for gjennomføringen av HiP. 10

11 Hvor bør HiP plasseres? HiP er et tverrfaglig emne som ikke har utspring i noe enkeltstående fagmiljø. Dersom emnet skal plasseres på et institutt eller tilknyttet et studieprogram, er det to løsninger som peker seg ut: Siden HiP fra 2012 skal bli en del av studieplanen i POM, er det rimelig å se plasseringen av emnet i sammenheng med dette. POM tilbys i første omgang som pilot for masterprogrammene europastudier, fransk og kunsthistorie. Både europastudier og fransk har tilknytning til Institutt for moderne fremmedspråk (IFS) masterprogrammet i europastudier har Institutt for historie og klassiske fag som vertsinstitutt, og det er derfor en mulig løsning å la dette bli vertsinstitutt for HiP fra og med Undervisningen og det faglige innholdet i HiP er nærmere beslektet med fagkulturen ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT). Lærerkollegiet ved dette instituttet har dessuten erfaringer med å gjennomføre HiP. Slike erfaringer finnes også ved IFS, men dersom de faglige vurderingene skal vektlegges tyngst, vil anbefalingen være å la KULT bli vertstinstitutt for HiP fra og med Uansett løsning vil det være hensiktsmessig at administrasjonen av emnet er lokalisert ved det instituttet som har det faglige ansvaret. Konklusjoner og forslag om forbedringstiltak HiP er et vellykket kurs som er populært hos studentene og våre eksterne samarbeidspartnere, og justeringer må derfor gjøres med varsomhet. Likevel er emnet truet da det krever relativt store ressurser til drift og gjennomføring. De viktigste forslagene om tiltak og justeringer for HiP er følgende: Tidligere og tydeligere dialog med aktuelle praksispartnere for å lage faglig relevante studentprosjekter. Søknadsfristen fremskyndes til medio september. Siden søknadsfristen settes tidligere enn foregående år, vil vi ha større behov for å formidle HiP og søknadsfrist på et tidlig tidspunkt. Alle aktuelle søkere må få tidlig informasjon om HiP som mulig EiT alternativ. Krav til søkerne og kriterier for rangering må utarbeides og kommuniseres. Utarbeide felles opptaksprosedyre for HiP og POM. Karrieretjenesten inviteres til å bistå med å gjennomføre opptaksintervjuer. I samråd med studieseksjonen ved HF fakultetet bør det avgjøres hvilke oppgaver som faller inn under administrasjonens ansvarsområde og hva som er faglige oppgaver. Antall studieplasser begrenses til 25. HF fakultetet bør søke om å få tilført midler til HiP på linje med andre EiT landsbyer. Det bør tas høyde for noen driftsmidler (ca kr) for HiP. Intensiv kursperiode i forkant av praksisperioden i januar bør vurderes redusert fra tre til to dager. 11

12 Vedlegg Årshjul for HiP Søknadsskjema HiP Studentenes tilbakemeldinger 2011 Partnervirksomhetenes tilbakemeldinger

13 Måned/ semester Årshjul/oppgaveoversikt Humanister i praksis Dato Oppgave Tilleggsopplysninger Ansvarlig Løpende Rekrutteringsmateriell (nettsider, brosjyrer, plakater, banner, HiP i studieplanen for masterprogrammer som inneholder EiT) Administrativ koordinator Løpende Revidering/oppdatering: nettsider, søknadsskjema, evalueringsskjema, erfaringsskriv og årshjul Spesielt viktig i forkant av søknadsfristen Periodisk vedlikehold Administrativ koordinator Løpende Skaffe praksisplasser og inngå avtaler (rammeavtaler på flere år om mulig/ønskelig). Hovedtyngde på vårsemesteret/tidlig høst Avtalene i ephorte. Faglærer Løpende Rekruttering og informasjonsarbeid Fagmiljø/ studieprogrammene i samarbeid med faglærer Løpende/ Januar Økonomi og budsjett Faglærer Tidlig høst Informasjonsmøter for aktuelle praksispartnere Faglærer Tidlig høst Gi beskjed til studiekonsulentene på instituttene om å informere på Administrativ koordinator orienteringsmøtene. Høst Planlegging av undervisning Faglærer August/ september Avtale med karrieretjenesten om intervjuforberedende kurs for HiP og POM Administrativ koordinator September Rekruttering: Informere om HiP på Faglærer orienteringsmøter/undervisning September Oppnevne opptakskomitee Administrativ koordinator Oktober 1 Søknadsfrist

14 Oktober Gjennomgang av søknader, intervju, opptak Intervjuene bør avholdes så tidlig som inkl. fordeling av praksisplasser. mulig. Faglærer Oktober Booke rom til intervjuene. Administrativ koordinator Oktober Kalle inn aktuelle søkere til intervju (telefon + Husk å sende ut informasjon om bekreftelse på epost). HiP/praksispartnere på forhånd. Administrativ koordinator Oktober Sende ut opptaksinfo pr. epost og opptak/avslagssbrev. Brev skal signeres av dekanus og fakultetsdirektør. Eposter skal i ephorte. Administrativ koordinator Oktober (når datoene er klare) Oktober/ november Booke rom til undervisningssamlingene I samarbeid med faglærer. Administrativ koordinator Kontakte eksterne foredragsholdere presentasjonsteknikk, arbeidssøkerkurs 1 dag i praksisperioden brukes til erfaringsutveksling og kurs. Kursholdere fra Studentservice Faglærer November Tidlig Frist for studentene for å bekrefte plassen Administrativ koordinator November Gi beskjed til kontaktpersonene om hvilke studenter de får etter at studentene har Administrativ koordinator bekreftet plassen sin. November Gi beskjed til praksisplasser som ikke får studenter. Faglærer November Oppdater studentenes utdanningsplan. Undervisnings og vurderingsmeld dem. Administrativ koordinator November Send liste over HiP studenter til EiTsekretariatet. Administrativ koordinator November Ansette læringsassistent Faglærer November/ desember Studentene har planleggingsmøte med praksisplassen. Desember 1 Frist revidering av emnebeskrivelse Emner på Nett Desember 10 Frist for studentene å levere referat fra planleggingsmøtet med praksisplassen. Sendes til koordinator HiP og kontaktperson hos praksisplassen Faglærer/administrativ koordinator Administrativ koordinator

15 Desember Sende ut kontakter til praksispartnere for signering (2 eks). Sett en frist for tilbakesendelse. Registreres i ephorte. Administrativ koordinator Januar Uke 1/2 Undervisning 2 3 forberedelsesdager på Dragvoll før 3 uker praksis. Praksisukene går parallelt med EiTs intensivlandsbyer. 1 kursdag midt i praksisperioden. 1 2 samlinger med oppsummering. Faglærer Januar Praksisbesøk av faglærer I uke 2 av praksisoppholdet Faglærer Februar Avslutning med presentasjon. Inviter kontaktpersonene Faglærer Februar Sensur av emnet. Vurderingsprotokoll leveres Faglærer/administrativ Vurderingsprotokoll hentes fra FS. til eksamenskontoret. koordinator Februar Evaluering studenter og kontaktpersoner Kontaktpersonene ringes Endre intervjuguiden? Administrativ koordinator Februar KVASS rapport Faglærer

16 Søknadsskjema Humanister i praksis Merk søknaden «Søknad HiP» og send den, sammen med vedlegg, til Det humanistiske fakultet, NTNU, 7491 Trondheim eller lever den på fakultetets ekspedisjonskontor (bygg 2, nivå 5). Søknaden og vedlegg kan også sendes elektronisk til Søknaden må være mottatt av fakultetet innen 1. oktober. Navn Studentnummer Adresse E post Telefonnummer Masterprogram NB: Du må være tilgjengelig på oppgitt e postadresse og telefonnummer i uke Yrkeserfaring Fra mnd/år Til mnd/år Arbeidsgiver Stilling Tillitsverv og annen praksis Fra mnd/år Til mnd/år Verv/praksis Stilling Legg gjerne til rader 1 Legg gjerne til rader

17 Motivasjonsbrev Søknaden til HiP skal inneholde et motivasjonsbrev, som skrives inn i feltet under. I motivasjonsbrevet ønsker vi at du skriver om momenter som: Hvorfor ønsker du å ta emnet og hvorfor skal vi velge akkurat deg? Fortell gjerne om noe du brenner for, eller nevn noen av dine interesser. Hvilke erfaringer har du med gruppearbeid? Ta gjerne utgangspunkt i eksempler på samarbeidsprosjekter du har deltatt i. Hva legger du i begrepet "humanistisk kompetanse"? På hjemmesiden finner du oversikt over aktuelle praksisplasser for HiP. Hvilke ideer til praksisprosjekter får du av denne oversikten? Du står fritt til å inkludere også andre momenter enn de som er foreslått over. Motivasjonsbrev 2

18 Vedlegg du må legge ved søknaden Kopi av karakterutskrift for høyere utdanning CV Eventuelle andre relevante bekreftelser/referanser Jeg er kjent med at opptaket til HiP baserer seg på en helhetsvurdering av mitt kandidatur, inkludert faglige resultater/karakternivå i bachelorgraden, motivasjon for å arbeide i tverrfaglige grupper i praksis hos en ekstern partner, samt ønske om å utvikle og ta i bruk egen kompetanse i nye sammenhenger. Vi gjør oppmerksom på at opptaket har elementer av skjønnsmessige vurderinger. I tillegg vil det bli tatt hensyn til faglig variasjonsbredde og gruppesammensetning. Jeg er kjent med at Humanister i praksis gjennomføres som et intensivstudium i første halvdel av vårsemesteret. Jeg er kjent med at Humanister i praksis er et emne som krever at man følger normal arbeidstid på den praksisplassen hvor man er utplassert i 15 arbeidsdager. I forkant av praksisperioden avvikles inntil tre kursdager med obligatorisk oppmøte. I etterkant kreves én dag oppmøte på avsluttende muntlig presentasjon. Jeg er inneforstått med at jeg må være tilgjengelig på telefon og e post for innkalling til intervju umiddelbart etter søknadsfristen. Intervjuene gjennomføres normalt over de to ukene som følger etter søknadsfristen. Jeg erkjenner at dersom jeg ikke svarer på innkallingen, eller ikke møter til intervju, vil jeg ikke få tilbud om studieplass på HiP. Jeg er klar over at dersom jeg får opptak vil jeg få en kort svarfrist til å takke ja til plassen, om ikke denne overholdes kan plassen min gå til noen på venteliste. Dato/sted Underskrift 3

19 1. Hvem kan søke? Studenter som er tatt opp på et masterprogram ved Det humanistiske fakultet. 2. Søknadsfrist Søknad med vedlegg må være mottatt av fakultetet innen 1. oktober. 3. Opptak og rangering av søkere De innsendte skriftlige søknadene vurderes med sikte på å velge ut aktuelle kandidater til intervju. Den endelige rangeringen av søkerne gjøres ut fra en helhetsvurdering av kandidaturet, med vekt på faglige resultater, skriftlige og muntlige uttrykte motivasjoner og erfaringer. Søkerne gjøres oppmerksom på at opptaket har elementer av skjønnsmessige vurderinger som også omfatter hensyn til faglig variasjonsbredde og gruppesammensetninger. Etter opptaket vil kandidater som får tilbud om opptak få en kort frist til å takke ja til plassen. Dersom fristen ikke overholdes vil plassen bli tilbudt en av de kvalifiserte kandidatene på venteliste. 4. Eksperter i team Humanister i praksis er sidestilt med Eksperter i team (EiT). Det innebærer at de som får plass på HiP er fritatt fra EiT. Det er nødvendig at søkere til HiP også melder seg opp til Eksperter i team, se for mer informasjon. Søkerne som får tildelt plass på HiP vil bli trukket fra EiT opptaket. 5. Ytterligere informasjon Mer informasjon om Humanister i praksis finner du på nettsiden: Spørsmål og henvendelser kan sendes til: 4

20 Humanister i praksis evaluering https://www.itslearning.com/test/show_survey_result.aspx?te... Tilbake Humanister i praksis evaluering Antall svarpersoner: Flervalgsspørsmål Prosentsats Hvordan fikk du først kjennskap til fagemnet Humanister i praksis? Ansatte ved eget institutt 19% Studieveileder 0% Medstudenter 19% HiP sin egen nettside 4,8% Informasjon på forelesning om HiP 9,5% Tidligere HiP-studenter (som ikke er dine medstudenter) 19% Slektninger 0% Andre 23,8% Ikke besvart 4,8% 2. Matrisespørsmål Opptaket til Humanister i praksis foregår om høsten, i forkant av opptak til Eksperter i Team. Opptaket gjøres på bakgrunn av søknad m/motivasjonsbrev og CV, samt intervju. Vi ber deg om å ta stilling til følgende påstander omkring opptaksprosedyrene: Informasjon om hip var lett tilgjengelig før jeg søkte Jeg fikk god informasjon om frister og prosedyre for opptak på HiP Søknadsskjemaet var hensiktsmessig og greit å fylle ut Jeg opplevde å få uttelling for arbeidet med søknaden Helt uenig Stort sett uenig Verken eller Stort sett enig Helt enig Vet ikke 15% 25% 20% 30% 5% 5% 0% 15% 15% 35% 35% 0% 5% 10% 10% 50% 25% 0% 0% 5% 15% 40% 40% 0% Jeg opplevde intervjuet som positivt 0% 0% 0% 50% 50% 0% Alt i alt føler jeg at opptaksprosedyren for HiP fungerer godt 3. Åpent spørsmål 0% 5% 5% 50% 40% 0% Hvilke kommentarer, inntrykk og råd vil du når det gjelder selve opptaksprosedyren for HiP, slik du opplevde den? 1 av

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Avtalestrukturen ift. dette er tredelt: I. En rammeavtale- samarbeidsavtale mellom virksomhet og Høgskolen i Lillehammer II. En praksis/særavtale for praksisplasser

Detaljer

tverrfaglig samarbeid EiT-leder

tverrfaglig samarbeid EiT-leder Eksperter i team Erfaringsbasert emne i tverrfaglig samarbeid ved NTNU Bjørn Sortland EiT-leder 1 Stikkord - En liten EiT- introduksjon Kan si noe om: - Utviklingen av EiT - Organiseringen - Landsbytema

Detaljer

Karakterfordeling STE6227: Bygningsmateriallære eksamen 16.desember 2008

Karakterfordeling STE6227: Bygningsmateriallære eksamen 16.desember 2008 Utskriftsdato: 10.01.2009 Karakterfordeling STE6227: Bygningsmateriallære eksamen 16.desember 2008 Antall kandidater 6 5 4 3 2 Sensor Kandidat 1 0 A B C D E F Karakter Du finner mer om resultat fra opplegget

Detaljer

MASTER I EUROPASTUDIER

MASTER I EUROPASTUDIER 96 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 MASTER I EUROPASTUDIER EMNER MASTER - STUDIERETNING MASTER I EUROPASTUDIER - STUDIERETNING MASTER I EUROPASTUDIER MED PROSJEKTORIENTERING Mål og innhold

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?»

Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?» Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?» Av Synnøve Fluge, studiekonsulent SVT Innledning: Denne rapporten tar sikte på å dokumentere og formidle hvordan

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Faglighet i praksis. Prosjektorientert master (POM) Helen Gansmo, faglig koordinator Marianne Løvdal, administrativ koordinator

Faglighet i praksis. Prosjektorientert master (POM) Helen Gansmo, faglig koordinator Marianne Løvdal, administrativ koordinator Faglighet i praksis Prosjektorientert master (POM) Helen Gansmo, faglig koordinator Marianne Løvdal, administrativ koordinator NTNU POM Styrker bånd mellom studier og arbeidsliv «Hva kan en humanist brukes

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Vårsemesteret 2010 Trondheim

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 Gjeldende for studenter som er tatt opp på barnehagelærerutdanningen I henhold til Nasjonal rammeplan for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Våren SAMPOL 113 Praksis i sammenliknende politikk. Fagevaluering

Våren SAMPOL 113 Praksis i sammenliknende politikk. Fagevaluering UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for Sammenliknende Politikk Våren 2012 SAMPOL 113 Praksis i sammenliknende politikk Fagevaluering Kjetil Evjen Universitetslektor/Emneansvarlig 1 Om emnet SAMPOL 113 Praksis

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG)

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) 1 Kommentarer til studieinformasjon Studieinformasjonen for programmet på web (http://www.uio.no/studier/program/dig/

Detaljer

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse Til Folkehøgskolene ved (vær snill å send videre til) - Rektor, ass. rektor/inspektør - Tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet - Alle øvrige ansatte Kopi til: - Lærerutvalget - Utvalg for praktisk personale

Detaljer

Sak 10/10: Seminarundervisningen på samfunnsgeografi

Sak 10/10: Seminarundervisningen på samfunnsgeografi Til: Programrådet i samfunnsgeografi Fra: Stipendiat Marielle Stigum Gleiss og stipendiat Annika Wetlesen Sakstype: Diskusjonssak Møtedato: 27. januar 2010 Notatdato: 7. desember 2009 Saksbehandler: Målfrid

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Praksis for TL og MML

Praksis for TL og MML Praksis for TL og MML Hvorfor praksis? Hensikten med praksis, er å gi deg anledning til å prøve ut i «det virkelige liv» det du lærer i studiene ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate. Praksisen skal gi økt

Detaljer

HMS-opplæringen ved MN-fakultetet

HMS-opplæringen ved MN-fakultetet HMS-opplæringen ved MN-fakultetet Kai Åge Fjeldheim, Ellen Kristine Grøholt, Yvonne Halle, Knut Mørken og Hanne Sølna 27.05.15 MN-fakultetet har vedtatt at HMS-opplæring er obligatorisk for alle våre studenter.

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015.

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Har du ytterligere kommentarer om innholdet på timeplanen? Ville gjerne hatt mer simulering. Kunne gjerne hatt litt mer forelesninger. Synes dagen med

Detaljer

Periodiske emnerapport MEVIT4113 Medier og religion V2014

Periodiske emnerapport MEVIT4113 Medier og religion V2014 Institutt for medier og kommunikasjon, UiO Periodiske emnerapport MEVIT4113 Medier og religion V2014 Av Knut Lundby, emneansvarlig Innledning Emnet ble gjenopptatt i 2014 etter emneansvarlig sin forskningstermin

Detaljer

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Historie bachelor Undersøkelse gjort våren 2009 Bakgrunn 76 svarte på undersøkelsen. (76 respondenter). 36,8 % er 19-21 år, og 32,9 % er 22-25 år. 60,8 % av

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6)

Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6) Tanja 21. juni 2005 MEVIT 4000 HØSTEN 2006 KOKEBOK Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6) Emneansvarlig:

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

ORIENTERING OM UNDERVEISEVALUERING (sist oppdatert høst 2014)

ORIENTERING OM UNDERVEISEVALUERING (sist oppdatert høst 2014) ORIENTERING OM UNDERVEISEVALUERING (sist oppdatert høst 2014) Målsetting med underveisevaluering Den enkelte lærer skal gjennomføre underveisevaluering av sin undervisning hver gang denne holdes. Formålet

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglig

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ

UNIVERSITETET I TROMSØ Del 6: 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling mellom instituttene og fakultetsadministrasjon. 2. Omfang Prosedyrene gjelder for arbeid med inn- og utreisende studenter på fakultets studieprogrammer.

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling av egen lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv yrkesfag 2013/2014

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling av egen lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv yrkesfag 2013/2014 NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling av egen lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv yrkesfag 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglig utdanningsprogram

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 295 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Til programråd, fakultet, fagmiljø, studenter og øvrige interesserte Dato: 6. august 2014 Ekstern evalueringsrapport

Detaljer

Spørsmålsbank for emneevaluering

Spørsmålsbank for emneevaluering Spørsmålsbank for emneevaluering Undervisning enig Læreren evner å gjøre undervisningen 1 2 3 4 5 6 engasjerende. Læreren evner å gjøre vanskelig stoff forståelig Læreren setter teori i kontekst / gjør

Detaljer

NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T

NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.09.10 SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Bruk av perspektivemnet i NTNUs studieprogram Tilråding: 1. NTNUs

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid må trenes

Tverrfaglig samarbeid må trenes NTNU desember 2013 1 Innholdsfortegnelse Tverrfaglig samarbeid må trenes... 3 Emnebeskrivelse 2013/2014... 5 Obligatoriske aktiviteter... 8 Oppmøte... 8 Samarbeidsavtale... 8 Muntlige presentasjoner...

Detaljer

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Fagansvarlig: Professor Monica Martinussen Praktisk tilrettelegging: Rådgiver Line S. Forssman Viktig faglig vinkling

Detaljer

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. Tysk 325 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk- og kulturområde bestående av Tyskland,

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 285 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer

Rudolf Steinerhøyskolen

Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steiner University College Undersøkelse blant tidligere studenter ved Rudolf Steinerhøyskolen Foreløpig rapport 2008 Arve Mathisen Bakgrunn På forsommeren 2008 ble alle studenter

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Studieplan. Spesialpedagogikk 2

Studieplan. Spesialpedagogikk 2 dmmh.no Studieplan Spesialpedagogikk 2 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker Studiet kan inngå som del av Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning

Detaljer

Agenda. Studiets innhold og oppbygning. Studenttraineeordningen Bachelor i organisasjon og ledelse Høgskolen i Lillehammer

Agenda. Studiets innhold og oppbygning. Studenttraineeordningen Bachelor i organisasjon og ledelse Høgskolen i Lillehammer Agenda Studenttraineeordningen Bachelor i organisasjon og ledelse Høgskolen i Lillehammer 29.januar 2008 Torgeir Skyttermoen Presentasjon av studiet Kort om oppbygning Hva er det studentene skal ha lært?

Detaljer

Studieveiledningens rolle: oppfølging av studenter ved Universitetet i Bergen

Studieveiledningens rolle: oppfølging av studenter ved Universitetet i Bergen Studieveiledningens rolle: oppfølging av studenter ved Universitetet i Bergen Ingvild Greve, underdirektør ved Utdanningsavdelingen Ronald Worley, studiesjef ved Det humanistiske fakultet Et tilbakeblikk

Detaljer

Studieplan. Spesialpedagogikk 1. Generell innføring i spesialpedagogiske emner. 30 studiepoeng - Heltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Spesialpedagogikk 1. Generell innføring i spesialpedagogiske emner. 30 studiepoeng - Heltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Spesialpedagogikk 1 Generell innføring i spesialpedagogiske emner Studiet kan inngå som del av Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk 30 studiepoeng - Heltid Videreutdanning

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. 300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk-

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer Kjell Toft Hansen, 15.04.2015 Bachelor Informatikk Drift av datasystemer Sammendrag Her er noen studiespesifikke retningslinjer for veiledning og vurdering

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn)

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Studiekvalitetssikringsarbeidet ved utøvende musikk

Studiekvalitetssikringsarbeidet ved utøvende musikk Studiekvalitetssikringsarbeidet ved utøvende musikk Ved utøvende musikk har vi følgende elementer som til sammen utgjør vår kvalitetskontroll med undervisning og studieplanarbeid. Kvalitetssikringsarbeidet

Detaljer

- 16- CAS 03.05.2012. Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011.

- 16- CAS 03.05.2012. Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011. Vår ref.: Dato: - 16- CAS 03.05.2012 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011. A var ansatt i E og ble innleid for

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

296 Studiehåndboka for humanistiske fag

296 Studiehåndboka for humanistiske fag 296 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika,

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat NOTAT Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Orienteringssak Saksnr: O-sak 4 Møtedato: 21.10.2013 Notatdato: 14.10.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Bakgrunnsspørsmål. Språk. Samlet status. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn?

Bakgrunnsspørsmål. Språk. Samlet status. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Språk Samlet status Bakgrunnsspørsmål Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? 1 Er du...? Er du...? - Annet Emnebeskrivelse Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper

Detaljer

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Pkt. 1 Dagens rutiner/arbeidsfordeling ARBEIDSOPPGAVER EKSAMEN HVEM GJØR DET PÅ HUM-fak Sette eksamensdatoer (i samråd med faglærere) Opprette eksamenforekomster i FS

Detaljer

Jobb og muligheter Follo

Jobb og muligheter Follo Jobb og muligheter Follo Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42097867.aspx Ekstern anbuds ID M310598/NOV207464 Saksnummer Jobb og muligheter Follo Konkurranse type: Tildeling

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Kvalitetsdokument Innhold Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Skifte av arbeidsgiver i Inderøy opplæringsring Oppfølging av lærling vi

Detaljer

Erfaring med praksisfag etter den gamle rammeplanen. Kristin F. Hetland Institutt for data- og realfag Høgskolen i Bergen

Erfaring med praksisfag etter den gamle rammeplanen. Kristin F. Hetland Institutt for data- og realfag Høgskolen i Bergen Erfaring med praksisfag etter den gamle rammeplanen Kristin F. Hetland Institutt for data- og realfag Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bergen 6700 studenter og 660 ansatte Bachelor programmer 3 år Masterprogrammer

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

BIO1000 2009. Sluttevaluering av kursansvarlige

BIO1000 2009. Sluttevaluering av kursansvarlige BIO1000 2009 Sluttevaluering av kursansvarlige Generelt Kurset ble i det store og hele gjennomført uten problemer i år. Totalt har vi hatt ca. 240 studenter som har fulgt kurset, og auditorium 3 har stort

Detaljer

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur Grunnstudier / Årsstudium i kristendom, religion og livssyn (KRL) Grunnstudier / Årstudium i kristendom, religion og livssyn gir en bred og grundig innføring i kristendom, religion og livssyn. Studiet

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF

Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF NSFs fylkeskontorer Vår saksbehandler: Grete Johansen Vår dato: 12.09.2011 Vår ref: 251802 (2011 _00552) Deres ref.: Medlemsnr.: Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2012/2013 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS BARNEVERNPEDAGOGUTDANNINGEN HØGSKOLEN I HARSTAD Vedtatt i instituttstyret for helse- og sosialfag 2004 (justert februar 2013) 1.0 Innhold og krav til praksisperiodene 1.1 Praksisundervisningens

Detaljer

Erasmus+ - Strategiske partnerskap. Gardermoen, Kristin Amundsen

Erasmus+ - Strategiske partnerskap. Gardermoen, Kristin Amundsen Erasmus+ - Strategiske partnerskap Gardermoen, 07.02.2014 Kristin Amundsen 1 Agenda Rammene for strategisk partnerskap Søknadens innhold og struktur Evalueringskriterier Gjennomgang av søknadsskjema Beskrivelse

Detaljer

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen?

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 52 svar Vis alle svar Publiser analytics amsaetra@gmail.com Rediger dette skjemaet Sammendrag Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 17,6

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng 30.04.2015 Versjon 2.0 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls

Detaljer

1. Om å skrive mastergradsoppgave ved IØR

1. Om å skrive mastergradsoppgave ved IØR 1. Om å skrive mastergradsoppgave ved IØR 1.1. Valg av tema Denne katalogen inneholder forslag til temaer for mastergradsoppgaven, innenfor de ulike fagområder og prosjekter som lærere/forskere har ansvaret

Detaljer

Kosthold og helse 1. 7,5 studiepoeng

Kosthold og helse 1. 7,5 studiepoeng Kosthold og helse 1 7,5 studiepoeng Kosthold og helse 1 1.0 INNLEDNING Bakgrunn for studiet Studiet i kosthold og helse er kommet i gang med bakgrunn i initiativ fra God Helse partnerskapet i Møre og Romsdal.

Detaljer

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 For denne avtalen gjelder: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole Fastsatt av styret 26. mai 2005 med hjemmel i LOV 2005-04-01

Detaljer

Evaluering av LOGO335 påhørspraksis høsten 2014,

Evaluering av LOGO335 påhørspraksis høsten 2014, Evaluering av LOGO335 påhørspraksis høsten 2014, Praksis skal medvirke til oppøving av kliniske ferdigheter, og skal hjelpe til at studenten blir i stand til å integrere teoretisk kunnskap med praktisk,

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 1. Evaluering av FS Kontaktforum Hva er din helhetsvurdering av FS Kontaktforum? Veldig bra 14 73.7 % Bra 5 26.3 % Middels 0 0.0

Detaljer

Eksperter i team 22.April 2015

Eksperter i team 22.April 2015 Eksperter i team 22.April 2015 Erfaringsbasert emne i tverrfaglig samarbeid Smart Bygging Morten Christensen Hvorfor skal alle studentene ha Eksperter i team? EiT ble introdusert i sivilingeniørstudiet

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer