Modige møter. Utfordringer i arbeid med ungdom. Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av Fagforbundet nr _04.indd :03:32

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modige møter. Utfordringer i arbeid med ungdom. Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av Fagforbundet nr. 11 2007. 01_04.indd 1 30-09-07 19:03:32"

Transkript

1 Modige møter Utfordringer i arbeid med ungdom Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av Fagforbundet nr _04.indd :03:32

2 INNHOLD YRKESFAGLIG TEMAHEFTE < Ja visst, det nytter 3 < På unges vilkår 4 < Medvirkning på alvor 6 < Åpen dør for rusmisbrukere 9 < AKTUELL VITEN Medavhengighetens mange ansikter 13 Noen barnevernstiltak nytter 16 Satser på pøblene 20 Ubehaget ved maktutøvelse 22 < Sosialiseringens kunst 25 < Aggression Replacement Training ART 26 < Alle har muligheter 28 < Akkurat når innskytelsen kommer 32 < Hierarkiets blindspor 34 < For videre lesing 35 Ansvarlig redaktør: Johnny Daugstad. Prosjektledere: Johnny Daugstad og Sidsel Hjelme. Journalister: Sidsel Hjelme og Thor-Wiggo Skille. E-post til bidragsytere: Dilemmaer: Sidsel Hjelme. Illustrasjoner: Karl Gundersen og Vidar Eriksen. Grafisk produksjon: Heli Kankaanpää. Trykk: Aktietrykkeriet. ISSN MILJØMERKET Trykksak 01_04.indd :03:43

3 Ja visst, det nytter Mange ungdommer får ikke dekket sine grunnleggende behov for mening og innflytelse i eget liv. Altfor mange unge opplever mobbing, vold, omsorgssvikt eller sliter med angst og andre psykiske lidelser. Mellom 25 og 40 prosent av alle som begynner på videregående skole slutter før de har fullført. Årsakene til de problemene og til dels store utfordringene som ungdom i dag opplever, er mangslungne, sammensatte og kompliserte. Hovedutfordringen for den enkelte ungdom er likevel manglende tro på sine egne muligheter og en opplevelse av fremmedgjøring i forhold til de «normale og velfungerende». Med en slik opplevelse av seg selv er det lett å utvikle en form for problematferd, en bevisst eller ubevisst handling for å vise hvor vanskelig de har det. Det er et rop om hjelp. Noen trenger litt og noen trenger mye. De som ikke blir sett eller får nødvendig hjelp, utvikler tanker om at de ikke er noe verdt uansett og finner bekreftelser på at det ikke finnes noen de kan stole på. Da kan det være lett å søke anerkjennelse og forståelse i ungdomsmiljøer som preges av rus, skulking og kriminalitet. Forebyggende ungdomsarbeid, ungdomsklubber og andre lavterskeltilbud er avgjørende for å kunne gi hjelp tidlig. For det nytter å hjelpe, og hovedgrunnen er de mange dyktige og modige mennes- kene som våger å møte ungdommene der de er. Første betingelse for å lykkes er å hjelpe de unge til å tro at det nytter. De trenger opplevelsen av å bli verdsatt og sett. Da kan de etter hvert oppleve å se seg selv slik de blir sett av voksne som er blitt betydningsfulle i deres liv. De unge trenger noen de kan stole på, som både setter grenser for det som betraktes som negativ atferd og gir støtte til positiv atferd. For ungdommene er det avgjørende at de voksne har tålmodighet, at de lytter og at de evner å glede seg sammen med de unge, selv over små fremskritt. Målet er alltid at de unge selv tar ansvar for sine valg og konsekvensene av disse valgene. Det kan de få til gjennom hjelp til å se seg selv som genuine og viktige. Gjennom å finne fram til sine egne ressurser, kan de aktivt ta tak i livet sitt og gjøre det om til noe spesielt, slik de vil at det skal være. For å lykkes i arbeidet med ungdom generelt, og ungdom med problemer spesielt, er det avgjørende å kjenne seg selv. Den daglige utfordringen er å fylle rollen som profesjonell, voksen hjelper. For å unngå å slite seg ut eller bli utbrent, er det viktig å utvikle sin egen selvinnsikt. I møte med ungdom er det lett å møte seg selv i døra og bli utfordret på egne ubearbeidde opplevelser og ubevisste prosesser. Derfor er det viktig å utvikle profesjonelle fagmiljøer som gir kolleger og samarbeidspartnere mulighet til refleksjon over den enkeltes og kollegiets praksis og evne til hver dag å møte ungdommene med en åpen holdning. «For å lykkes i arbeidet med ungdom, er det avgjørende å kjenne seg selv.» Johnny Daugstad ansvarlig redaktør TemahefteUngdom.indb :01:51

4 Ung kultur i Trondheim Omfatter i hovedsak: 9 fritidsklubber Kultursenteret Isak Ungdommens kulturmønstring Electric Moove Ung og nærsynt Koncept hiphopsenter Trikkestallen skatepark Med et Manifest for fritidsklubbene ønsker Ung kultur i Trondheim å tydeliggjøre både for ungdom og foreldre hva ungdomsklubber er og skal være. På unges vilkår Fritidsklubbene i Trondheim var tidligere organisert i sju ulike enheter. Nå er alle kulturtiltak for ungdom samlet under hatten Ung kultur. En lykkelig løsning både for de ansatte og for ungdommene. Tekst: Sidsel Hjelme Å samle alle kulturtiltak rettet mot ungdom har gitt et løft for hele sektoren, sier Tonje Braa, fagansvarlig for Ung Kultur i Trondheim. Tidligere satt mange alene på klubben som eneste heltidsansatte, med en til to medarbeidere på deltid. Det kunne bli litt stusselig. Og ikke minst satt man alene med de faglige utfordringene. Nå har vi fått større faglig bredde og kan i tillegg samarbeide om turer og større arrangementer for ungdom i hele byen. I dag er det selvsagt at alle er med på store arrangementer, eller at flere klubber slår seg sammen og reiser på turer eller ferie med ungdommene. Det er en naturlig konsekvens av sammenslåingen, sier Tonje Braa. En annen stor fordel med å være organisert i en enhet er at alle til enhver tid vet hva som foregår ellers i byen: Det er stor konkurranse om ungdoms tid. Nå vet vi hva som skjer andre steder, og vi kan samarbeide om å planlegge slik at arrangementene ikke kolliderer eller at de blir sammenfallende hvis det er det vi ønsker, sier hun. Kaospiloter og urkraft Kvalifisering av de ansatte på fritidsklubbene var en integrert del av omorganiseringen. En klubbansatt fra hver bydel fikk tilbud om utdanningen «På unges vilkår» som er basert på impulser fra danske Kaospilotene og den svenske Urkraft-bevegelsen. Utdanningen fokuserer på ungdoms medvirkning, noe som også har krevd en holdningsendring hos mange av de ansatte. I tillegg til det faglige utbyttet, har utdanningen også skapt allianser som har resultert i mange store prosjekter, som for eksempel Ung i 100 som samlet alle ungdommer til et kjempearrangement på Trondheim Torg. TemahefteUngdom.indb :01:53

5 Samarbeidet forankres gjennom faste månedlige fagmøter for de ansatte i fritidsklubbene. I tillegg har vi konkrete fellesprosjekter. For dette skal ikke være bare prat, sier Tonje Braa. Det årlige arrangementet Dance Nation som er et viktig fellesprosjekt for fritidsklubbene i byen. Dance Nation arrangeres i samarbeid med skolene, og har bevegelse som tema. En uke i oktober går en rekke arrangementer av stabelen på skoler og fritidsklubber over hele byen, og et mangfold av uttrykk innenfor dans, ballett og kampsport tas i bruk. Kaos og urkraft En klubbansatt fra hver bydel i Trondheim har gjennomført utdanningen «På unges vilkår», et kompetansehevingsprogram for ungdomsarbeidere basert på impulser fra danske Kaospilotene og den svenske Urkraft-bevegelsen. Videreføring av utdanningen skjer gjennom EU-prosjektet «Youth Work in Progress» (Yo Pro). Ungdomspakke I tillegg til de ordinære bevilgningene har politikerne i Trondheim i 2006 og 2007 bevilget til sammen 2,1 millioner i frie midler til ungdomssektoren. Føringene er at midlene skal disponeres i samarbeid mellom skole, kultursektoren og barne- og familietjenesten, og at ungdom selv skal høres. Ellers er det opp til sektoren selv hvordan de vil bruke pengene. For noen høres det kanskje ikke så mye ut med 2,1millioner, men vi er vant til å få mye ut av lite. Pengene kan settes inn i ulike tiltak og gir oss en helt ny fleksibilitet, sier Tonje Braa. Manifestet I høst har Ung kultur satt seg som mål å ta hull på forestillingen om fritidsklubbene som et mørkt «høl» med biljard og brus. Vi vil gjøre et stunt som gir en positiv effekt, og har laget et Manifest som vi går ut med til alle 8. klasse-foreldre. I Manifestet sier noe om hva en fritidsklubb i Trondheim skal være hva vi gjør, hva man kan forvente, og hvilken kompetanse vi har. Med manifestet får klubbene et felles ståsted, og med manifestet vil vi ta knekken på fordommene om fritidsklubber, sier Tonje Braa. Mer informasjon om prosjektet finnes på «På unges vilkår» og Yo-Prometodikken skal inngå i et 3-årig forskningsprosjekt i regi av Sosialog Helsedirektoratet samt Ungdom og fritid. Det arbeides også med opprettelse av en ny formell ungdomslederutdanning der den praktiske delen er basert på metodikken i «På unges vilkår» og «Yo-Pro». Fagansvarlig for Ung Kultur i Trondheim, Tonje Braa. Ung kultur content.ap?thisid= Her finnes også informasjon og lenker til de ulike prosjektene i Ung kultur Fagansvarlig Ung Kultur Tonje Braa trondheim.kommune.no TemahefteUngdom.indb :01:54

6 Ungdommen valgte fritidsklubb Da Saupstad bydel fikk tildelt ekstramidler, ønsket de ansatte på klubben å etablere en prosjektstasjon på Flatåsen. Men ungdommen var helt klar: De ville ha fritidsklubb. Resultatet er at det i høst åpnes fritidsklubb en kveld i uken på to av ungdomsskolene i bydelen. Her stiller ansatte både fra Boxåpner og skolene, og foreldrene skal også trekkes inn som ressurs. Medvirkning på alvor Ungdoms medvirkning gjennomsyrer alt vi gjør, sier Kristin Tinmannsvik, prosjektleder på Boxåpner fritidsklubb på Saupstad i Trondheim. Tekst og foto: SIDSEL HJELME Navnet forplikter på Boxåpner fritidsklubb. I kjellerlokalet på Saupstad åpnes det for ideer, innspill og kreativitet. Og ungdommen får selv ansvar for å ta ideene ut av boksen og sette dem ut i livet. Vi må være nær og lytte til ungdommens innspill. Vi må sette oss inn i hva det handler om og ta ideene på alvor, sier prosjektleder Kristin Tinmannsvik på Boxåpner. Det er ingen «liksom-medvirkning» på Boxåpner, slik mange ungdommer har erfart fra andre sammenhenger. Her er det snakk om reell innflytelse. Ungdoms medvirkning gjennomsyrer alt vi gjør, både i det daglige arbeidet og i større prosjekter, sier Kristin Tinmannsvik. Vi må møte ungdommen på deres innspill, og ha tro på at de kan ha bedre ideer enn oss. Rosa griser De ansatte på fritidsklubben frykter ikke at medvirkningen skal få ungdommene til å ta helt av. Vi som jobber i klubb tror gjerne at kreativiteten skal blomstre når den slippes løs. Innimellom kan vi kanskje bli litt handlingskåte i hjelpemuskelen. Vi tror ungdommen skal foreslå sirkus på taket og rosa griser som spretter fram. Men det er bare noen få ungdommer som bobler over av ideer. De fleste er konforme, usikre og utrygge, og kommer ikke med vågale, outrerte prosjekter. Når vi spør hva de ønsker seg, er det mest jordnære ting som mer lys i skolegården, flere benker TemahefteUngdom.indb :01:55

7 Grupper og prosjekter Boxåpner har flere samarbeidsprosjekter med ungdomstjenesten i Saupstad. Gi oss ikke opp: Gruppemøter med tenåringsjenter og deres mødre. Tema rus, innetider, hvordan man ser på hverandre, ufarliggjøre ungdomsmiljø, hjemme-oppgaver. Man møtes over et måltid og diskuterer. ART trening i sosial kompetanse: Kurs som går på Boxåpner i skoletiden. Kurset arrangeres i samarbeid med skolen som plukker ut deltakerne. 3 treninger/uke i 10 uker: Moralsk resonnering, sosial ferdighets-trening, sinnekontroll med rollespill. Lunsjprosjektet: Elever er med og smører mat. Foregikk tidligere på Boxåpner, men er nå flyttet til skolen. Jentegrupper: Kropp, seksualitet, rus, hvordan behandle hverandre, øve på å være sammen med andre. Mer informasjon: Prosjektleder Kristin Tinmannsvik, tlf / Boxåpner fritidsklubb samarbeider tett med ungdomstjenesten i Saupstad der barnevernskonsulentene Mana Johansen og Anne-Lise Sørensen har åpen dør etter skoletid. og beplantning. De er mer opptatt av å ha det «lænt» og fint rundt seg enn av å foreslå ville prosjekter. Innimellom kan vi tenke, å herregud, så kjedelige de er, ler Kristin Tinmannsvik. Ungdoms medvirkning er imidlertid ingen hvilepute for de ansatte. Tvert imot, understreker prosjektlederen: I perioder kan det kreve flere voksne å jobbe på den måten. Og det er ikke alltid like lett å finne de rette ungdommene til å drive prosjektene framover. Men finner vi dem ikke på fritidsklubben, går vi noen ganger til skolen og ber om hjelp til å plukke ut de riktige personene. I fritidsklubbene er det ofte andre ungdommer som blomstrer enn de som blomstrer på skolen. Bryner seg Veien fra idé til virkelighet kan by på mange og lange diskusjoner mellom ungdommer og ansatte på Boxåpner. Det handler om å finne en connection i møtet med den enkelte ungdom, enten det handler om sprudlende kreativitet eller utrygghet og sårhet. Det er dette treffet som driver prosessen framover, sier Kristin Tinmannsvik. Men innimellom sier dere vel nei? Vi sier nei når noen gjør noe galt, men ellers er det et ord vi sjelden bruker. I forhold til ideer og prosesser er vi med langt selv om vi vet at det er urealistisk, sier Kristin Tinmannsvik og nevner som eksempel de to jentene som dukket opp på klubben en uke før Ungdommens kulturmønstring (UKM). «Vi vil være med i UKM med vårt eget band», sa jentene som aldri hadde tatt i et instrument. Men Tinmannsvik tok jentene på alvor, og resultatet var at de stilte opp i UKM med playback. Året etter klarte de å stille med eget band, og gikk til og med videre til finalen. Fordi vi møtte dem på ideen, kom de et lite stykke på vei første året. Og året etter kom de helt i mål. Det er nyttig for alle å få brynet seg gjennom slike prosesser. Som fritidsklubb skal vi ikke bare gjøre ungdom til konsumenter vi skal gjøre dem til samfunnsbyggere. Oppfør deg som folk! På Boxåpner møtes ikke ungdommen av en smørbrødliste med regler som de må lese og lære. Her er bare én regel: Oppfør deg som folk! Ingen av ungdommene har problemer med å forholde seg til dette, sier Kristin Tinmannsvik. Lavere lyd Lydnivået på Boxåpner er litt lavere enn ungdommen ønsker. Å dempe lyden roer stemningen i lokalet og skaper mindre uro. < TemahefteUngdom.indb :01:56

8 Ungdoms medvirkning gjennomsyrer all virksomhet på Boxåpner fritidsklubb. Vi som jobber i klubb kan innimellom bli litt handlingskåte i hjelpemuskelen, sier prosjektleder Kristin Tinmannsvik på Boxåpner. Egen CD Boxåpner har et eget musikkstudio, og har nå produsert en CD med åtte egenproduserte låter. 50 eksemplarer er trykket opp og klare for å sendes til politikere og ledere i kommunen. CD-en er med på å synliggjøre noe av det positive som skjer i Saupstad bydel, som ellers får mye negativ omtale. De fleste vet nøyaktig hva som ligger i det. Men om de spør, kan vi utfordre dem til en diskusjon, og dermed også en bevisstgjøring. Jeg tror mer på dette enn på en lang liste med regler som du får lyst til å begynne å bryte før du har lest lista ferdig. Så hva gjør dere når de ikke «oppfører seg som folk»? Da tar vi en prat, og konsekvensene kan variere. Det kan være alt fra å rydde opp, til å gå hjem for kvelden, eller å ikke kunne komme hit for en lengre periode. Vi lar dem forstå at det er ditt valg, at du selv har ansvar for oppførselen din. Det er interessant at ungdommene selv ofte er strengere enn de voksne. Dette gjelder ikke minst diskusjoner om reglement og sanksjoner, sier Tinmannsvik, og fortsetter: I tilfeller der vi foreslår at de skal utvises fra klubben en uke, mener ungdommene ofte at de bør utvises på livstid. Boxåpnersatellitter Ungdomsklubbene blir mange steder sett på som fordervelsens hule. En problemstilling som heller ikke er ukjent på Saupstad. Cirka 25 prosent av ungdommen i bydelen bruker klubben, og mange sier det er trashet som kommer hit. Når jeg hører det, blir jeg fornærma på ungdommens vegne. Jeg skulle ønske foreldrene kom hit og fikk se på alt det positive som skjer her, sier Kristin Tinmannsvik. I høst etablerer Boxåpner satellittfritidsklubber på to av skolene i bydelen. Her er målet at foreldrene skal trekkes inn i større grad. Vi har et godt samarbeid med skolen og ungdomstjenesten i bydelen, og er bevisst på å bruke samarbeidspartnerne våre. Vi som jobber i klubb må sette grenser for vår profesjonalitet. For hjelpemuskelen er der hele tiden, og vi risikerer å brenne oss ut hvis vi ikke kan sette grenser, sier Kristin Tinmannsvik. Mat gir varme hjerter Boxåpner tilbyr hjemmelaget varm mat, men har aldri servert en «Grændis». Når vi spør ungdommen om hva de vil ha, sier de Pizza Grandiosa. Men vi sier nei. Hvordan får dere dette med å gå opp i forhold til brukermedvirkning? Det er jobben vår å vise dem andre muligheter. Da blir det en balansegang mellom medvirkning og nye opplevelser. Mat er et pedagogisk verktøy. Et verktøy mot vold, mot tomme hoder og for varme hjerter. Vi har en del diagnoseungdommer, og ungdom som kommer hit rett fra trening, og de må ha ordentlig mat. Her sitter den verste pøbelen i ro og fred og spiser kikertkaker, chiligryte og fiskesuppe lagd fra grunnen av og de elsker det, sier Kristin Tinmannsvik. TemahefteUngdom.indb :01:58

9 Åpen dør for rusmisbrukere På K46 i Stavanger avvises ingen når de er på døren. «Hvis du vil så kan du», er mottoet. Det krever trøkk og engasjement fra de ansatte. Tekst og foto: SIDSEL HJELME Lisbeth Skibenes sitter i møterommet med utsikt til inngangsdøra. Mobiltelefonen er på, og aldri mer enn en armlengdes avstand unna. Vi avviser ingen. Alle som kommer hit, skal få snakke med en av oss, sier prosjektlederen ved Stavangers lavterskeltilbud for rusmisbrukere, K46. Den unge mannen som passerer vinduet er på vei inn inngangsdøra, og Lisbeth Skibenes spretter opp fra stolen for å møte ham. Prioriteringen er soleklar: Ungdommene som kommer på døra er viktigst. Det er dem de ansatte er her for. K46 ble etablert i februar i år, og har for lengst bevist sin berettigelse. Tilstrømmingen øker måned for måned. Her skal vi være tilgjengelig for dem som ønsker å gjøre noe med rusproblemene sine. I tillegg jobber vi med å opprettholde motivasjonen mens de venter på behandling. Nå står en ruset 21-åring i døra. Han kommer < TemahefteUngdom.indb :01:59

10 Samarbeidspartnere Gunn Lytomt, Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) Vi har samme målgruppe som K46, og har kontordag her hver uke. Etter at K46 kom, kan vi få bedre oppfølging og hjelp til motivasjon for noen av brukerne som ellers ville falt ut av vårt system. Tradisjonelt er det en høyere terskel for å komme inn i spesialisthelsetjenesten, med krav om formelle henvendelser, og ofte ventetid på å komme inn. På K46 kan ungdommene komme rett inn på kontoret vårt. At de møter oss her, kan også bidra til å gi PUT et ansikt for dem som har fordommer og ikke vil inn i psykiatrien. Behandling er så mye. Det er ikke bare samtaler bak lukkede dører, sier Gunn Lytomt. Jane Nessa, Hundvåg og Storhaug sosialkontor Vi har kontor to minutter unna, og har hatt faste møter med K46 fra starten av. For oss har det vært en stor avlastning å ha K46. På sosialkontoret sitter vi med rundt 80 klienter hver, og har ikke samme mulighet for oppfølging som i K46. En annen fordel er at PUT (Psykiatrisk ungdomsteam) har kontordager her, at vi dermed har en utredningsenhet som er lettere tilgjengelig, sier Nessa. K46 legger vekt på tett samarbeid med andre instanser, sier prosjektleder Lisbeth Skibenes (til venstre). Her sammen med Gunn Lytomt (psykiatrisk ungdomsteam), Cathrine Hausberg (K46) og Jane Nessa (Hundvåg og Storhaug sosialkontor) rett fra soning, er uten penger og et sted å bo, og har bare de klærne han står og går i. Hvem kommer? I juli måned fant i alt 36 unge veien til K46. De første månedene vi hadde åpent, fikk vi flere av de tyngre misbrukerne i byen. Nå er det flere åringer som kommer hit, og også en del foreldre som tar kontakt. Hva slags kontakt har dere med den enkelte? Det varierer. De fleste har vi jevnlig oppfølging med. Noen få kommer innom til en samtale, dukker ikke opp til neste avtale men tar kontakt igjen etter noen uker. Flere av de vi er i kontakt med sliter med å forholde seg til avtaler, og dumper inn med ujevne mellomrom. Dette viser nettopp den ambivalensen de beveger seg i. «Er dette et sted jeg bare kan komme og få en kopp kaffe,» var det en av ungdommene som spurte om. Ungdommene får gjerne en kopp kaffe, men vi skal være noe mer. Vi skal jobbe mot et mål, sier Lisbeth Skibenes som blant annet bruker metoder som endringsfokusert rådgiving og oppgaveorientert tilnærming til ungdommene. Vi jobber kortsiktig med klare oppgaver, konkrete ting som skal gjøres til neste avtale. Det kan for eksempel være å hente et søknadsskjema på sosialkontoret. Det er viktig å gi folk følelsen av at de klarer noe. Vårt hovedfokus er ikke på de bakenforliggende årsakene til problemene, men på de konkrete utfordringene den enkelte står overfor, sier Skibenes. Det gode møtet Nøkkelen til å lykkes ligger i å få til et godt møte, mener de K46-ansatte. Det er viktig å møte dem som kommer hit som folk, å se dem, og se at de kan stå midt i sårbare ting i livet. Og at vi har tid til å snakke med dem. Det er ofte lite som skal til for at de skal føle seg ivaretatt. «Sett deg ned, ta en kopp kaffe,» kan være nok i første omgang, sier Lisbeth Skibenes. Loggen fra juli måned viser at det trengs mer enn kaffe i neste runde. Problematikken hos brukerne av K46 favner det meste av det som kan oppdrives av rusmidler. I tillegg sliter mange med psykiske problemer, og svært mange er uten bolig. Utholdenhet og humor er en forutsetning for å lykkes med denne målgruppa, sier Skibenes. 10 TemahefteUngdom.indb :02:00

11 Arbeidsdeling Mange av dem som oppsøker K46 har en lang historie i hjelpeapparatet, og ofte er flere instanser involvert i den enkelte. Å få systemet til å snakke sammen er helt avgjørende. Vi må samordne tjenesteapparatet slik at det blir en flyt. Vi har jo et felles mål men det hender at vi må minne oss selv om det, sier Lisbeth Skibenes og legger til: Vi må avklare hvem som gjør hva for at det ikke skal bli «rotete» og uklart både for brukeren og for hjelpeapparatet. Det er lett å bli gira fordi vi så gjerne vil hjelpe, men man må se at også andre gjør en god jobb. Derfor er det viktig å snakke sammen og gjøre avklaringer mens ungdommen selv hører på. Man kan gjerne tråkke i andres bed, men ikke på rosene, sier prosjektlederen på K46. Bivirkninger Det er mange bivirkninger av samarbeid. En av dem er at vi finner nye kanaler, og skaper respekt og forståelse for hverandre, og vi kan korrigere hverandre slik at vi blir enda bedre, sier Lisbeth Skibenes. De fleste som kommer til K46 har fått vite om tilbudet via uteseksjonen. De tar dem enten med hit eller de motiverer ungdommene til å gå hit på egenhånd. Noen blir også henvist fra sosialkontoret og eller fra psykiatrisk klinikk. Psykiatrisk ungdomsteam (PUT), som ellers har tilhold på sykehuset, har fast kontordag på K46 hver onsdag. Mange synes det lettere å ta kontakt med PUT når de bare kan droppe innom her i stedet for å måtte skaffe seg en henvisning for å få innpass. Slik sett har K46 også bidratt til å senke terskelen inn til psykiatrien, forteller Skibenes. Oppfølging For mange er K46 et sted å opprettholde kontakt med systemet mens de venter på behandling en fase der mange ungdommer er svært sårbare. Mange har ustabil motivasjon for å ta imot hjelp. Her holder vi fast ved dem som ønsker det, og jobber med å opprettholde motivasjonen, uttaler Skibenes. I flere tilfeller hadde ventingen vært fånyttes uten K46. Vi ringer for eksempel og sjekker om henvisninger er kommet fram, og i noen tilfeller har det vist seg at henvisningen ikke har vært sendt fra fastlegen. Hadde det ikke vært for at vi har vært pågående og sjekket, ville de kanskje blitt gående i opptil to måneder før de hadde tatt ny kontakt med fastlegen og funnet ut at ingen ting hadde skjedd, sier Skibenes. Offensiv Vi legger vekt på å tenke offensivt. Det betyr for eksempel at hvis ikke folk kommer til avtaler, så sender vi SMS eller ringer, forteller Skibenes. Vi skal ikke akkurat springe etter folk, men ofte er det nettopp det som skal til. Mange av brukerne våre føler seg uønsket i mange sammenhenger, og det er ofte småting som skal til for å få dem til å føle seg betydningsfulle. Vi skal være pågående og vise at vi ikke gir opp. Og vi er like offensive overfor samarbeidspartnere. Så om de ikke svarer på mail eller andre hen- etisk dilemma hvem skal gjøre jobben? Du jobber med rusbelastet ungdom som venter på å komme inn til avvenning, og Anne på 24 er en av dem du har jevnlig kontakt med. For to uker siden ble hun kastet ut av leiligheten sin, og siden har hun sovet ute og hos tilfeldige bekjente. Anne har vært innom deg to ganger og bedt om hjelp til bolig. Dere har avtalt at hun går på sosialkontoret og henter skjema for å søke kommunal bolig, og at du så kan hjelpe henne med søknaden. Når Anne kommer tilbake for tredje gang uten å ha hentet skjemaet, er hun ruset og utslitt, og du frykter at om hun ikke snart får tak over hodet, forsvinner også motivasjonen for å bli rusfri. Du står overfor valget om du selv skal ringe sosialkontoret for å få skjemaet sendt over på e-post og fylle det ut med en gang, eller om du skal holde fast på at Anne selv må holde sin del av avtalen for at dere skal komme videre. Hva vil du gjøre? < FAKTA K46 < Stavangers lavterskeltilbud for unge med rusproblemer i alderen år < Har åpent på dag- og kveldstid mandag til fredag < Har planer om å utvide virksomheten til også å omfatte et heldøgnstilbud Mer informasjon: Prosjektleder Lisbeth Skibenes, tlf , stavanger.kommune.no 11 TemahefteUngdom.indb :02:02

12 Original kunst De nyoppussede lokalene på K46 ligner mer på en trendy kafé enn på et møtested for rusmisbrukere. Lyst og tiltalende minimalistiske, men behagelige stoler og sofagrupper og det koster ikke mer enn om man hadde valgt en mer «kommunal» stil. Men originalkunst på veggene? Den er det faktisk vi som jobber her som har laget, ler Lisbeth Skibenes. Hver enkelt av oss malte et bilde mens vi holdt på med innflyttingen. I tillegg har vi fått låne bilder av flere kunstnere. Vi legger vekt på at det skal være fint her. Det er en måte å vise at vi setter pris på dem som kommer hit og møblene skal signalisere at dette er et sted der vi tar tak i ting i stedet for å la dem forfalle. Litteratur: < Tom Barth, Tore Børtveit, Peter Prescott: Endringsfokusert rådgivning, Gyldendal akademisk, < Eriksen, Rita og Mari Nordstrand: Innføring i oppgaveorientert tilnærming (OOT). Diasos, vendelser, så ringer vi. Mange ungdommer blir frustrerte når de ikke får tak i folk og det blir vi også! For å holde på motivasjonen, er det helt nødvendig at man ser at det skjer noe, mener Skibenes. Alt på en gang Også de ansatte på K46 trenger topp motivasjon for å gjøre en skikkelig jobb. Foreløpig har kapasiteten vært tilstrekkelig til å ta tak i alle som har kommet på døra. Men vi ser at det kommer flere og flere hit, og at vi får stadig mer å gjøre. Nå trengs det planlegging for at kabalen skal gå opp, ifølge Skibenes. På dager da telefonen ringer i ett sett, du sitter med en vanskelig sak, har møter med politi og sosialkontor, skal hente en ungdom hos legen, og alle kommer til avtalene, da blir det heftig, og innimellom en vanskelig balansegang. Rolige dager, travle dager. Dagene med høy aktivitet er selvsagt de kjekkeste. Det at ungdommene «bruker huset» gir oss motivasjon og engasjement, sier Lisbeth Skibenes før hun igjen iler til inngangsdøren. Metoder i arbeidet K46 bruker blant annet endringsfokusert rådgivning og oppgaveorientert tilnærming i arbeidet med unge rusmisbrukere. < Endringsfokusert rådgivning er en norsk tilpasning av «Motivational Interviewing»: En målrettet, klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring, samt bistå ved endringsprosesser. Bevisst bruk av kommunikasjonsferdigheter har en sentral plass i endringsfokusert rådgiving. For eksempel brukes åpne spørsmål, oppsummeringer og refleksjoner selektivt og målrettet til å forsterke og fremheve tendenser til endring. < Oppgaveorientert tilnærming er en handlingsorientert tilnærming til endringsprosesser. Man starter med å analysere her og nå-situasjonen, inngår avtaler, klargjør roller og lager en handlingsplan med hovedmål og delmål. Korte tidsfrister. 12 TemahefteUngdom.indb :02:03

13 Aktuell viten Usunne tilknytningsbehov og medavhengig adferd rammer mennesker som har vokst opp i dysfunksjonelle familiesystemer. Vi skal i denne artikkelen se hvordan dette kommer til uttrykk hos unge mennesker, og hos dem som er i kontakt med dem. Medavhengighetens mange ansikter Det er ikke mer enn ca tyve år siden noen definerte og tok i bruk begrepet medavhengighet første gang. Og både den engelske termen codependence og den norske medavhengighet (MA) kan gi et noe begrenset og misvisende inntrykk av hva dette egentlig dreier seg om. Det kan imidlertid bli mer forståelig hvis vi tar i betraktning at medavhengighet til å begynne med ble observert, og senere definert som egen lidelse på behandlingsinstitusjoner for rusavhengighet i forbindelse med at familie og pårørende omsider ble trukket inn i behandlingen. Opprettholde det dysfunksjonelle Behandlerne ble etter hvert klar over at det ikke bare var misbrukeren selv som hadde helt klart definerte symptomer på sin lidelse. Tilsvarende, like klart observerbare symptomer viste seg hos misbrukerens nærmeste familie. Etterhvert tegnet det seg et bilde av et helt familiesystem som var dysfunksjonelt, og hvor alle deltakerne hadde sine klart definerte roller med én eneste funksjon; å opprettholde systemet i sin nåværende form. Dette skjer ved at én person er hoved-symptombærer (misbrukeren/den avhengige) og gjennom at de andre i familien over tid har lært å tilpasse seg på forskjellig dysfunksjonelt vis til misbrukeren, derav betegnelsen medavhengig. Senere observasjoner har vist at denne tillærte medavhengige adferden også kan utvikle seg hos personer som ikke har vokst opp i hjem med rusavhengighet, men hvor nærmere undersøkelse avdekker dysfunksjonalitet på andre måter. Dette gjelder spesielt for hjem hvor det er psykisk sykdom, fysisk eller psykisk vold eller hvor barn er utsatt for overgrep. Voksne partnere og foreldre til en person med rus- eller adferdsproblemer kan også over tid utvikle alvorlige symptomer på medavhengighet. Medlidelse Medavhengighet kan defineres som: en mental og adferdsmessig, tvangsmessig tilstand hos et individ, forårsaket av et uforholdsmessig stort fokus på andre menneskers følelser og behov, som forårsaker følelsesmessig smerte og som går på bekostning av omsorg for seg selv. I en artikkel i Psykiatrisk sykepleie (nr 3/98) beskrives pårørendes situasjon slik: «[ ] I tillegg til sorgen opplever pårørende og andre nære personer såkalt med-lidelse, det vil si et inderlig ønske om å hjelpe [den andre personen] og ta bort lidelsen. For noen er dette ønsket så intenst at de føler det uutholdelig». «Jeg er ikke verdt noe» Mange unge med rus-/adferdsproblemer kan i tillegg til de akutte og målbare psyko-sosiale problemene ha underliggende ubearbeidede traumer eller medavhengighet-problematikk knyttet til oppvekstsituasjonen. Omsorgssvikt og fravær av god voksenkontakt kan gi lav selvfølelse og følelse av skyld og skam (det er meg det er noe galt med), uforutsigbarhet eller vold i hjemmet eller oppvekstsituasjonen fører ofte til kronisk anspenthet, aggresjon eller angst (som senere eventuelt selvmedisi- Carina Holandsli er psykodramaterapeut og kursleder tilknyttet Trasoppklinikkens familieprogram siden 2000 og har drevet ungdomsarbeid på Fossumkollektivet. Driver egen privatpraksis i Oslo hvor hun bl.a. har kurstilbudet ReCode, rehabiliteringstilbud for medavhengighet. < 13 TemahefteUngdom.indb :02:03

14 neres med rusmidler), og voksnes stadige brutte løfter, løgner og svik, kan gi oss ungdom med liten tillit til og respekt for voksne. Mange gir rett og slett «faen». En destruktiv og selvødeleggende livsstil kan mange ganger knyttes til indre selv-budskap som: «Jeg er ikke verdt noe uansett» eller «i denne verden kan man ikke stole på noen, her gjelder det bare å overleve på et vis». Uforklarlige tilbakeslag Medavhengighetsdynamikken i møte med disse ungdommene viser seg ofte i ungdommenes eget ønske om å fraskrive seg ansvar og skylde på foreldrene, systemet eller «de som sitter med makten». Dersom omgivelsene gir etter for fristelsen og aksepterer å bære for stor del av ansvaret for ungdommens situasjon og for å finne løsninger, kan vi få frustrerte foreldre og hjelpere og fortsatt hjelpeløse ungdommer. En helt annen måte medavhengig tilpasning kan manifestere seg på hos ungdom i en behandlingssituasjon, er når ungdommen tvert imot inntar en positiv og aktiv holdning overfor hjelperne, men hvor hensikten er «å bli likt» eller få anerkjennelse. Dette kan forklare hvorfor en tilsynelatende positiv utvikling, hvor ungdommen får mye ros og positiv bekreftelse, mange ganger følges av et «uforklarlig» tilbakeslag hvor alt som er bygget opp ser ut til å gå tapt. Med større kunnskap om tilknytningsdynamikk kan hjelperen se at behovet for å bli likt var større enn behovet for å hjelpe seg selv, noe som i sin tur kan adresseres og i beste fall føre til ny verdifull innsikt hos ungdommen. Følelsesmessig frigjøring Når det gjelder eierskap til problemet går dette igjen som et tema når jeg arbeider med familien og pårørende til rusavhengige på en rusklinikk, og når jeg arbeider med voksne og unge voksne i egen klinisk praksis. En kjent mestringsrolle som pårø- 14 TemahefteUngdom.indb :02:04

15 Aktuell viten rende ofte ubevisst inntar er Muliggjøreren. Et eksempel er moren eller faren til en ungdom med rusproblemer som kjøper sønnen eller datteren ut av alle vansker som rusmisbruket fører med seg, eller som drikker sammen med ungdommen for å få en mulighet til å påvirke, eller som lar være å melde fra hvis sønnen/datteren kjører i fylla eller begår kriminelle handlinger. I misforstått snillhet, av frykt for konsekvenser eller på grunn av skyldfølelse gjør faktisk mange pårørende sine barn en stor bjørnetjeneste ved å tilrettelegge for at misbruket eller den destruktive adferden kan opprettholdes. Pårørende står oppe i et stort og vanskelig dilemma hvor mange motstridende følelser ofte er aktivert. Gjennom de tilbudene til pårørende som jeg har fått være med på å bygge opp, ser jeg at det å oppnå følelsesmessig frigjøring og begynne å ta ansvar for sitt eget liv, er noe det gjelder å ta fatt på, både for den som har et rus/adferdsproblem og for familien. Gjennom å få hjelp til å takle sine egne følelsesmessige reaksjoner og få kunnskap om nye, mer hensiktsmessige mestringsstrategier, blant annet å klare å opprettholde grenser, kan ofte familiemedlemmer spille en avgjørende rolle i behandling. I dette ligger en stor ressurs som fremdeles i mange sammenhenger og ved mange behandlingssteder ikke anerkjennes eller hentes frem fullt ut. Medavhengige hjelpere For hjelpeapparatet i møte med unge i institusjon, er utfordringen, som ellers, ofte å finne balansen mellom forståelse og omsorg på den ene siden og det å stille klare krav og sette grenser på den andre. Dette blir ekstra vanskelig dersom hjelperen har egen ubearbeidet medavhengighet, og identifikasjonen med den som skal hjelpes blir for stor. Da avløses ofte den gode følelsen av å klare å få en allianse med ungdommen av en økende avmakt, og en kan oppleve å sette seg selv i en slags offer-rolle hvor klientens eller pasientens problemer først og fremst blir ens egne, eller hvor ens egen gode selvfølelse er uløselig knyttet sammen med å kunne oppnå positive behandlingsresultater. Å være i en jobb hvor det forventes at man skal være ubegrenset tilgjengelig (for eksempel på telefonen, bakvakt et cetera) eller at man skal strekke seg lenger enn langt for dem som skal hjelpes, kan være en annen felle å gå i som den enkelte kanskje ikke mestrer å sette sunne grenser for, eller klarer å ta opp med arbeidsgiver av frykt for å fremstå som uengasjert eller uegnet til jobben. Medavhengighets-dynamikk og usunne tilpasningsmekanismer i forhold til overordnede og kollegaer er forhold som ligger utenfor rammen for denne artikkelen, men som kan føre til store ekstra-belastninger for den enkelte medarbeider. Noen «fikser alt» Voksne som møter ungdom generelt gjennom sitt arbeid som lærer, klubb- eller aktivitetsledere står i en unik posisjon til å være med å styrke den unges selvtillit og speile den enkeltes talenter og ressurser. Alle disse arenaene, og spesielt skolen er også viktige arenaer for å fange opp skjulte belastninger som mange unge lever med. I de senere år har pedagoger og helsetjenestene blitt mye bedre på å se og sette inn tiltak både overfor både de utagerende og «de stilleste» i klassen. Når det gjelder de unge som det tilsynelatende går veldig bra for og som ser ut til å ha store personlige ressurser, er det imidlertid ofte svært vanskelig å få øye på den maktesløshet og ensomhet som i noen tilfeller kan ligge under. Dette er imidlertid en stor andel i alle grupper hvor jeg arbeider med medavhengighet. Disse ungdommene kjennetegnes av «flinkhet» og et ekstremt ambisjonsnivå. De ber sjelden eller aldri om hjelp til noe for seg selv, stiller opp for andre og fikser tilsynelatende alt på strak arm. Dette kan være personer som er vant til å ta mye ansvar, og som kan komme fra hjem hvor de voksne aldri har maktet å ta et voksenansvar. Disse ungdommene tar som regel ikke kontakt med hjelpeapparatet unntatt hvis de opplever et virkelig stort nederlag på en arena de alltid har mestret, og da kan de be om hjelp fordi de sterkt føler at de har sviktet noen andre. En annen motivasjon kan være at de tror de intellektuelt kan lære noe nyttig som kan hjelpe dem å bli enda mer effektive. Disse unge kommer ofte ikke til pårørende-gruppene når det er en i familien som ruser seg for å få hjelp til å bearbeide egne opplevelser eller for å få følelsesmessig støtte, men for å få informasjon om rusavhengighet og om hvordan de kan være en bedre støtte for sine foreldre eller søsken. Bli bedre støttespillere Medavhengighet kan som vi har sett i denne artikkelen, ha mange ansikter, og ved å bevisstgjøre oss noen av disse mekanismene, blir vi i stand til å frigjøre oss mer fra deres negative innflytelse. Slik får vi det bedre selv, og blir også bedre og sterkere støttespillere for de unge menneskene vi har omsorg for, og skal være gode rollemodeller for. Kilder < Charles L. Whitfield M.D: Codependence, healing the human condition < Nina Aarhus Smedbye: Omsorg for et familiemedlem som er psykotisk, Artikkel i Bivrost (fagblad for psykiatriske sykepleiere, 03/98) < Pia Mellody: Facing Codependence < Sharon Wegscheider-Cruse: Another Chance < Carina Holandsli: Psykodrama og Medavhengighet (kompendium 1999) < Frid A. Hansen: De glemte barna barn av rusmiddelmisbrukende foreldre 15 TemahefteUngdom.indb :02:05

16 En undersøkelse som fulgte ungdom med atferdsvansker i 15 år, viser at tiltakene forsterkede fosterhjem og rusmiddelkollektiver ga økt sjanse til å komme inn i et positivt spor og leve et «vanlig» liv. Ungdommene på institusjoner klarte seg dårligst. Noen barnevernstiltak nytter 16 TemahefteUngdom.indb :02:06

17 Aktuell viten Fra de var til de var vel 30 år gamle ble 85 ungdommer fulgt for å undersøke hvilke barnevernstiltak som faktisk hadde god effekt. En tredjedel av gruppa var jenter. Målsettingen med studien har vært å få mer kunnskap om livsløpene til ungdom med alvorlige atferdsvansker, for å få økt forståelse for hvilke forhold som har betydning for deres positive utvikling og tilpasning. Slik kunnskap er grunnleggende for hvordan hjelpapparatet (barnevernet, Pp-tjenesten, skolen, psykisk helsevern for barn og unge, politiet) kan gi riktig hjelp til riktig tid. Ungdommene ble i perioden henvist til et barnevernsprosjekt, under prosjektet Alternativ til fengsling av ungdom. Ingen av ungdommene var flerkulturelle, bortsett fra en jente. Problematferd med mening Nesten alle undersøkelser om ungdom som utvikler alvorlig problematferd viser at de fleste har vært igjennom en vanskelig barndom. Det gjelder også for denne gruppa. Mange har opplevd omsorgssvikt, psykisk og fysisk vold og overgrep, og har levd med rusmisbruk hos foreldre og søsken. Familiene har ofte hatt dårlige råd. Ungdommene selv har hatt konsentrasjonsproblemer, uro, vansker med tilpasning, store konflikter på skolen, og ofte langvarig skoleskulk. Dessuten handlet det om en stadig sterkere tilknytning til jevnaldrende med problematferd, kriminalitet og rusmisbruk. Ungdommenes fortellinger viser at problematferden deres hadde en mening. Når jeg gjorde det jeg gjorde, tenkte jeg at noen måtte skjønne hvor vanskelig jeg hadde det! Ungdommene forteller om opplevelse av svik fra foreldrene, at de ikke er blitt sett eller tatt hensyn til, om urettferdig behandling hjemme, om nederlag på skolen og blant jevnaldrende. De har ikke deltatt i de organiserte fritidsmiljøene hvor det utvikles kompetanse innen idrett og andre typer aktiviteter. De har søkt til ungdommer som har opplevd det samme som dem, som har forstått deres situasjon, og som har ruset seg, drevet med lovbrudd, skulket skolen og ofte vanket ute om natta. 15 år senere Etter 15 år lever 56 prosent av de 85 personene i en tilfredsstillende livssituasjon som 30-åringer. Det vil si at de lever et «vanlig» liv, uten kriminalitet og rusmisbruk, med venner og familie som ikke er en del av rus- og lovbruddsmiljøet, og med fast bolig. De får inntekter til livets opphold gjennom lønnet arbeid, men også via trygd (blant annet overgangsstønad for enslige foreldre) og sosialhjelp. Det er 12 prosent som lever i en situasjon hvor de vurderes å ha «en fot i hver leir». Det vil si at den sosiale tilhørigheten finnes både blant familie og venner i det «vanlige» miljøet, og blant kjente i rus- og kriminalitetsmiljøet. De kan ha levd uten rusmisbruk og lovbrudd i mange år, men har ofte hatt lengre perioder med «sprekker». Det kan være vanskelig å klare seg uten støtte, det vil si de kan klare seg bra i perioder, særlig mens de bor i et eller annet tiltak hvor de lever beskyttet, eller i perioder hvor de har en kjæreste eller samboer som er streit. I andre perioder er det vanskelig å holde seg Ingeborg Marie Helgeland er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo. hun forsvarte sin doktoravhandling om ungdommer med atferdsvansker våren < 17 TemahefteUngdom.indb :02:07

18 Livssituasjonen 1997/98 for hele utvalget, i forhold til kjønn N=85 Kilde: Intervjuer med personene i utvalget (60), surveydata og intervjuer med sosialkontorene, registerdata. unna rusmiljøet. I denne gruppa har jeg «plassert» personene som bor i tiltak som evangeliesentre eller ruskollektiver, og de som nylig har avsluttet et slikt opphold (og som har klart seg bra under tiltaket). Kriteriene har slik vært ganske strenge. Videre ble 19 prosent vurdert til å være helt integrert i et rus- og kriminalitetsmiljø. Disse har fra 3-4 år opp til 12 års soning bak seg. De lever et liv preget av rusmisbruk og lovbruddsaktivitet, uten fast bolig, uten arbeid eller med kortvarige forsøk på arbeidsforhold. De har alle store rusproblemer. Det dreier seg i første rekke om vinningskriminalitet, som biltyverier, innbrudd, ran, heleri et cetera, men også om besittelse og salg av narkotika. KVinne mann total Død 7 % (2) 17 % (9) 13 % (11) Dårlig 10 % (3) 24 % (13) 19 % (16) «Ett bein i hver leir» 7 % (2) 15 % (8) 12 % (10) Bra 23 % (7) 11 % (6) 15 % (13) Meget bra 53 % (17) 33 % (18) 41 % (35) Total 100 % (31) 100 % (54) 100 % (85) Det er 13 prosent som er døde; to kvinner og ni menn. Den første døde i 1985 og den sist registrerte i Bortsett fra en kvinne har dødsårsaken vært knyttet til ulykker i rus, overdose eller selvmord, og samtlige hadde betydelige problemer med illegale rusmidler, kriminalitet og/eller psykiske vansker før dødsfallet. Dødsprosenten må vurderes å være høy, men skiller seg ikke ut fra undersøkelser som er gjort med lignende grupper. Dødsfallene har først og fremst skjedd blant de som utviklet kombinasjonen av kriminalitet og rusbruk. Andelen med alvorlig avviksutvikling i hele utvalget er derfor 32 prosent eller circa en tredjedel. Hjelp over flere år Undersøkelsen viste at tiltakene forsterkede fosterhjem og rusmiddelkollektiver har gitt økt sjanse til å komme inn i et positivt spor. Det vil si etter hvert å slutte å ruse seg, slutte med kriminalitet, fullføre skolen og leve et «vanlig» liv. Ungdommene som har vært i institusjon har klart seg dårligst. Ungdommene som har vært i forsterkede fosterhjem og ruskollektiver klarer seg langt bedre, også bedre enn de som har fått hjelp mens de bodde hjemme hos foreldrene, selv om disse hadde lettere vansker. Det som særpreger de tiltakene som har hatt størst positiv innflytelse, forsterkede fosterhjem og ruskollektiver, er at de har fungert over flere år (1-5 år). Dette er tiltak hvor ungdommene etter hvert har akseptert situasjonen og har opplevd mening med å bo der. De har gått på skole, og har hatt arbeid. De har utviklet kompetanse i ulike hverdagslige aktiviteter, og har etter hvert endret holdninger og atferd til rus og kriminalitet. Dette er også de tiltakene hvor de voksne fortsatt har kontakt med ungdommene etter at de har flyttet ut. Ungdommene forteller om tilhørighet til de voksne i tiltaket etter at barnevernstiltaket formelt var avsluttet. Ungdommene som har bodd i fosterhjem eller rusmiddelkollektiv har i liten grad fått anledning til en nettverksbygging med jevnaldrene med problematferd. I ruskollektivene har de voksne i stor grad vært sammen med ungdommene både under arbeid, det daglige hverdagslivet og i fritida. De voksne har bodd på kollektivet. Det minner om en storfamilie. Klarte seg dårligere De som har bodd i institusjon, forteller at de først og fremst knyttet kontakt med andre ungdommer med problemer. De ansatte i institusjonene jobbet åtte timers vakter, og det var vanskelig å holde kontroll og tilsyn med alt som foregikk ungdommene imellom. De mer uskyldige ungdommene lærte av de med mer erfaring. Dette ble vennskap som ble opprettholdt etter at de flyttet ut av institusjonen, og som ble videreutviklet til et nettverk av venners venner, med en samtidig økende problematferd. Forholdet til miljøarbeidere på institusjonen var i mange tilfeller bra, men underordnet relasjonene til de jevnaldrende. Etter oppholdet ble det vanskelig å finne sin plass i lokalmiljøet blant jevnaldrende som var mer tilpasset. Gode relasjoner til betydningsfulle andre En positiv endring for ungdommene innebærer blant annet muligheten til over tid å bli kjent med nye voksne og for noen nye venner. Gjennom å se seg selv gjennom tolkningen av nye betydningsfulle andres «blikk», kan en skritt for skritt utvikle et mer positivt selvbilde og tilegne seg verdiene som verdsettes i den konteksten en bor i, her fosterhjemmet eller kollektivet. I ruskollektivene og forsterkede fosterhjem synes de voksne etter hvert å ha kommet i posisjon til å bli betydningsfulle for ungdommene gjennom samhandling i hverdagslivet. Erfaringene er at dette tar tid. Kollektivenes praksis har vært opphold i kollektivet i to eller tre år, og så en gradvis utflytting på hybel med oppfølging og arbeid/skole i ett år, av og til flere. De fos- 18 TemahefteUngdom.indb :02:08

19 Aktuell viten terhjemsoppholdene som har vært mest vellykket i prosjektet, har vart i 4-5 år, med påfølgende helgebesøk med et gutte- og jenterom som står ledig. I følge ungdommene har de voksne oppmuntret og stilt krav til dem om å gå på skole, støttet dem i å være i en arbeidssituasjon, og til å øve seg i ulike former for aktiviteter. De har jobbet sammen. De har både satt grenser for det som betraktes som negativ atferd og gitt støtte til positiv atferd. For ungdommene har det vært viktig at de voksne har hatt tålmodighet med dem, at de er blitt lyttet til, og at de har kunnet glede seg sammen over små fremskritt. Ungdommene vil gjerne oppleve seg verdsatt og sett, som forskeren Urie Bronfenbrenner så klart har formulert: «Somebody has to be crazy about that kid!» (Bronfenbrenner, 1976). Trening i hverdagslivet og fritidsaktiviteter Ikke bare relasjonene til de voksne er viktig i disse tiltakene. Også ulike hverdagsaktiviteter blir vektlagt. Det handler om å trene seg til å leve en organisert hverdag, som å stå opp i rimelig tid, spise frokost og komme seg på skolen eller arbeid. Det handler også om å drive med gjøremål i fritida, som å hugge ved, stelle dyra (hvis det er gårdsbruk), og utføre oppgaver sammen med fellesskapet som å lage mat, vaske opp og gjøre rent. Og ikke minst mer lystbetonte opplevelsesaktiviteter, som å kjøre slalåm, seile, dra på turer, gå på kino, spille bowling, gå på kafe. Det handler også om å ha samtaler når det faller seg slik, holde seg orientert om daglige nyheter i media, og å gjøre hyggelige ting sammen. Miljøskifte Det å bli stoppet i sin lovbruddsaktivitet på et så tidlig tidspunkt som mulig, før tilhørigheten til de jevnaldrende som driver med ulovlige aktiviteter er blitt for sterk, har betydning. Likeså før kroppen har vent seg til den rastløse aktiviteten som ofte hører sammen med det å være på «tokt», og før identifiseringen med gjengens verdier og normer har festnet seg for sterkt. Intervjumaterialet viser at de som hadde problematferd allerede på barnetrinnet, har hatt mindre sjanser til å komme inn i et positivt spor enn de som først startet med problematferd i ungdomsskolen. Problematferd kan også ses som en vane. Handlingsmønstre som er godt innlært, er også vanskeligere å endre. Systematisk oppfølging Et viktig element er i og for seg ikke spesielt knyttet til fosterhjem og kollektiver, men disse tiltaksvalgene har gjort det mer mulig. Dette dreier seg om en systematisk planlagt oppfølging etter utflytting fra fosterhjemmet eller ruskollektivet. Å tro at ungdommer med denne belastende oppveksten og den alvorlige problematferden skal klare seg alene etter fylte 18 år er en illusjon, selv om de har endret atferd. For å si det på en annen måte, gjennomføring av barnevernstiltaket i seg selv over to til tre år er bare halve jobben. Gradvis utflytting med organisering av fritidsaktiviteter, telefoner, besøk, og eventuelt støttekontaktordninger er nødvendig. Mine intervjupersoner forteller om hvor vanskelig, for ikke å si umulig, det var å komme tilbake til lokalmiljøet og holde seg rusfri etter et kollektivopphold eller institusjonsopphold, hvis de ikke hadde noen der som «trakk dem i den riktige retningen». Fosterforeldrene og ruskollektivlederne har vært pådrivere i forhold til barneverntjenesten når det gjelder en systematisk oppfølging. Forandringer tar tid De kan knyttes til ulike handlinger, hendelser og sammenfall av hendelser i livet. Behandlingstiltakene har i en del tilfeller gitt muligheter, i andre ikke. Effektforskning med relativt korte tidsperspektiv har sine begrensninger. Denne studien viser at i en endringsprosess mot å leve et tilpasset liv, er erfaringene at mange får tilbakeskritt, men ikke nødvendigvis blir i denne situasjonen. Det avhenger blant annet av hvem som er deres betydningsfulle andre, og av hvilket nettverk de har. Det avhenger også av hvilke erfaringer de har gjort med skole, arbeid, fritidsaktiviteter og fravær av rusbruk. Positive erfaringer med å klare å få ting til kan en bygge på i fremtiden, selv om en har hatt vanskelige perioder i mellomtiden. Den skrittvise utviklingen og endringen mot en tilpasset måte å leve på skjer ikke over natten, men over tid, over flere år. Den gradvise mestringen av hverdagene, med utviklingsstøtte fra betydningsfulle andre, gir mulighet for endring og utvikling av viljen til å endre atferd, verdier og holdninger, synet på seg selv, og dermed for konstruksjon av en identitet som «vanlig», med «uvanlige» erfaringer. Etter hvert vil denne endringen også gjøre det mulig å være en attraktiv person for en partner uten rusproblemer. Et slikt forhold vil kunne skape stabilitet og åpne veien til en ny arena, med partnerens venner som en gjør til sine, og et nytt familienettverk. Dette vil igjen være med på å øke forpliktelsene, styrke de sosiale båndene og slik hindre «sprekker» og tilbakefall. «Somebody has to be crazy about that kid!» Urie Bronfenbrenner Litteratur < Helgeland, Ingeborg Marie Unge med alvorlige atferdsvansker blir voksne. Hvordan kommer de inn i et positivt spor? Unipub, Oslo. < Helgeland, Ingeborg Marie Barnevernet og fattigdom. I Norges barnevern. Nr TemahefteUngdom.indb :02:08

20 Pøbelprosjektet henvender seg til ungdom som av en eller annen grunn har valgt å sette seg utenfor skolen eller arbeidslivet. Målet er å gi ungdommene mulighet til å velge seg inn igjen. Satser på pøblene Pøbelprosjektet er en form for videregående opplæring uten bøker. Målgruppen er i første omgang ungdom mellom 16 og 25 år. I møte med folkelige verdier og skolerte voksne mennesker skal spontane og kreative krefter skape forandringer og muligheter for brukerne av Pøbelprosjektet. Pøbelen skal få sjansen til å bli motivert til å starte en yrkeskarriere uten fullført utdanning. Pøbel betyr folkelig «Pøbelprosjektet for oss som vil noe mer», heter det i idéskissen til prosjektet. Gjennom et bevisstgjøringskurs skal ungdommene få mulighet til å forplikte seg til en gruppe og seg selv. På denne måten vil de sette seg i stand til å gjenerobre eller erobre rollen som deltaker i samfunnet. Konkret handler dette om å komme seg inn på arbeidsmar- 20 TemahefteUngdom.indb :02:09

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

RAPPORT. for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen. Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger

RAPPORT. for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen. Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger RAPPORT for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger Forord Sammen om brukerkunnskap er et prosjekt der brukere, Mental helse

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET

Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET SENTER FOR PSYKISK HELSE OG RUS FORSKNINGSRAPPORT NR. 11/2014 Å PRØVE SEG UT I VOKSENLIVET En forskningsbasert evaluering av Nøtterøy kommunes prosjekt for ungdom; God start på vei til egen bolig Ellen

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Stiftelsen Fossumkollektivet. Redaksjonen. Innhold. S. 4-6: Fossumkollektivet 30 år. S. 7: Metoder S. 8-9: ACT. S. 10: Hovden. S.

Stiftelsen Fossumkollektivet. Redaksjonen. Innhold. S. 4-6: Fossumkollektivet 30 år. S. 7: Metoder S. 8-9: ACT. S. 10: Hovden. S. sine rettigheter. De bygget også sine argumenter rundt arbeiderklassens rettferdighetsideal; gjør din plikt, krev din rett. En tens senter for barne- og ungdomspsykiatri (SSBU) som sto sentralt i arbeidet

Detaljer

02-2014. Foto: Mirjam Berg

02-2014. Foto: Mirjam Berg 02-2014 Foto: Mirjam Berg støtter kampen mot narkotika GRILLMAT TAPAS CATERING OVERTIDSMAT SVEINS GRILL Solheimsgaten 37-5054 Bergen - Tlf 55 29 52 43 w w w. s v e i n s g r i l l. n o innhold 16 Når tjenestemenn

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFSERIE NR. 2/2010 1 Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFTSERIE NR. 2/2010 ISBN: 978-82-8026-009-3 ISSN:

Detaljer

MILJØARBEID. Temahefte nr. 25. For medlemmer av Fagforbundet

MILJØARBEID. Temahefte nr. 25. For medlemmer av Fagforbundet MILJØARBEID Temahefte nr. 25 For medlemmer av Fagforbundet FAGBLADETs temahefter gir deg utfordringer, kunnskap, og inspirasjon. YRKESFAGLIGE TEMAHEFTER INNHOLD Nr 1 TVERRFAGLIG SAMARBEID gjennom gjen

Detaljer

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

VOKSNE FOR BARN. rammer også barna MAGASINET. Om «vellykkethet» og kampen for Tilværelsen. erlend loe: Tema

VOKSNE FOR BARN. rammer også barna MAGASINET. Om «vellykkethet» og kampen for Tilværelsen. erlend loe: Tema for barn og unges psykiske helse Nr. 4 // 2013 92. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN STADIG FLERE barn i Norge vokser opp i lavinntektsfamilier UTLÅNSORDNING I NORD Tana bibliotek satser stort på gratis

Detaljer

Nattergalen Evaluering av et bofellesskap for tidligere bostedsløse kvinner i Oslo

Nattergalen Evaluering av et bofellesskap for tidligere bostedsløse kvinner i Oslo Siv Øverås Nattergalen Evaluering av et bofellesskap for tidligere bostedsløse kvinner i Oslo Foto: Annelise Jackbo Tekstbidrag: Marit Mathiesen Siv Øverås Nattergalen Evaluering av et bofellesskap for

Detaljer

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim 1 Anne Grytbakk og Jannicke H. Borgestrand FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim NTNU Samfunnsforskning AS Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge

Detaljer

En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser.

En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser. I ARBEID MED ADHD En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser. Hvordan er det å ha ADHD og først oppdage

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler Barnespor for helsepersonell Barnespor 1 Barnearket Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler 2 Barn skal sette spor etter seg i voksenbehandlingen! Innhold Hva er Barnespor?... Side 4 Del 1 Barnespor 1 Barnearket...

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

Heidi Gautun. De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere

Heidi Gautun. De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere Heidi Gautun De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere Heidi Gautun De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

"Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid

Nytt liv, nye muligheter - incestutsatt og gravid "Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid Maria er 31 år og gravid for annen gang. Hun er gift og har en sønn på 1 1/2 år. Hun ble utsatt for incest fra faren da hun var barn. Moren tror henne

Detaljer

forskning Et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen (FO) Fagartikler Bokanmeldelser debatt

forskning Et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen (FO) Fagartikler Bokanmeldelser debatt forskning 01 12 Et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen (FO) Fagartikler Bokanmeldelser debatt fagredaksjonen referee Fagredaktør Fontene forskning: Sissel Seim Høgskolen i Oslo og Akershus sissel.seim@hioa.no

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer