Arbeidet er gjort i perioden til ved Multiconsult sitt hovedkontor i Oslo.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidet er gjort i perioden 16.01.06 til 12.06.06 ved Multiconsult sitt hovedkontor i Oslo."

Transkript

1

2

3

4 Forord Dette er en masteroppgave som er utført ved Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU og studieretning for bygg- og eiendomsforvaltning våren Oppgaven er utført i samarbeid med Multiconsult AS i Oslo. Arbeidet er gjort i perioden til ved Multiconsult sitt hovedkontor i Oslo. Jeg vil rette en stor takk til Ole Fredrick Sand Andersen for hjelp og godt samarbeid, og en takk til veiledere Asmund Myrbostad (Sintef), Kirsten Arge (sintef), Simon Stevnebø (Multiconsult), Anders Larssen (Multiconsult) og faglærer ved instituttet Svein Bjørberg for all hjelp og nyttige innspill. Takk til Direktør Unn Teslo og FoU-leder Finn Holm ved Ringerike sykehus, og seniorrådgiver Marit Flåskjær og spes.rådgiver Per Furan ved Sykehuset Østfold Fredrikstad. For velvillig å sette av tid og ressurser til rådighet. Takk til min kone Monica, sønn Michael André, og mine søstre Anne Ragnhild og Bente Guro Gulbrandsen for fotografering og illustrasjon på forsiden. Oslo Ole Einar Gulbrandsen Ole Einar Gulbrandsen I

5 Sammendrag Sykehus er dyre å drifte i forhold til hva det koster å bygge nye bygg. Å drifte et sykehus i to til tre år koster det samme som å bygge nytt. Denne oppgaven viser hva gir sykehus god funksjonalitet og effektiv drift. Det er valgt kvalitativ metode og dybdeintervjuer for å studere casene Sykehuset Østfold Fredrikstad og Ringerike sykehus. Litteraturstudie er benyttet for å studere eksisterende litteratur. Ut fra litteraturstudie og intervjuene er det utarbeidet en metode for å kartlegge hvor god pasientflyten er. Pasientflyten avhenger av hvor effektive pasientforløpene og logistikken er. Metoden gir et innblikk i hvordan flyten er gjennom hele behandlingskjeden, fra sykdom oppstår til pasienten er ferdig behandlet. Metoden er prøvd ut på de to sykehusene som er med i casestudiet, og viser hvordan pasientflyten er. Oppgaven ser på parametrene tilpasningsdyktighet, brukbarhet, pasientflyt, pasientforløp og logistikk. I tilegg vil den også belyse en del andre begreper som er knyttet opp mot disse eller er synonyme. Hovedfokus i oppgaven er hvordan pasientflyten kan gi en høyere effektivitet, men brukbarhet og tilpasningsdyktighet er også omtalt. For at man skal beholde en effektiv drift i sykehusets levetid, er det viktig at bygget er tilpasningsdyktig. Prosjektoppgaven: Tilpasningsdyktighet i eksisterende og nye bygninger, som denne oppgaven bygger på, viste at endringsfrekvensen på sykehus øker kraftig de senere årene. Teknologi, eldrebølge, politiske beslutninger er noen av årsakene til at det blir gjort mye endringer. Brukbarhet er kvaliteter relatert til bruk av bygningen. Det er nødvendig for å gi en god pasientflyt. Byggets struktur og planløsning er viktige faktorer for å gi en optimal pasientflyt. Det er hovedsakelig lagt vekt på sengeområdene, fordi pasienter som blir innlagt er for det meste her. Det var også nødvendig å avgrense oppgaven, for å begrense arbeidsmengden. Det er mange typer sengeavdelinger fra de gamle 1950-talls sengepostene med utbredt bruk av firesengsrom, 30 pasienter per post og 60 pasienter per dusj, til de helt nyeste med utbredt bruk av ensengsrom, sengetun med 8-9 pasienter og eget bad på rommet. Oppgaven viser hvordan arealforbruket har økt siden Sengeavdelingen består ikke av så mange senger/m2 som den gjorde tidligere. Arealforbruket må ses i sammenheng med pasientflyten for å gi en indikator på hvor mye det koster å drifte sykehuset, men det betyr ikke at det er mer økonomisk å drifte sykehuset jo mer pasienter man har per kvadratmeter. Det kan tvert imot hindre en effektiv drift hvis sykehuset er trangt. For store avstander og mangel på nærhet til funksjoner kan også påvike pasientflyten negativt. Oppgaven ser også på hvordan sykehus i fremtiden vil kunne være. Kanskje vil pasienten være på samme rom gjennom hele behandlingen, og ambulansepersonell ha tatt over jobben til akutten. Pasientforløpet er bestemt før pasienten er lagt inn, og digitalt helsekort viser pasientens sykdomshistorie, og er linket opp mot pasientforløpene i tilfelle det påvirker behandlingen. Å tenke helhet kan være løsningen for å få en god effektivitet og funksjonalitet over tid. Når de ulike parametrene fungerer optimalt sammen er det et godt grunnlag for å effektivisere driften. Ole Einar Gulbrandsen II

6 Innholdsfortegnelse FORORD I SAMMENDRAG II INNHOLDSFORTEGNELSE III FIGURLISTE V TABELLISTE VI DEL A. INNLEDNING 1 1. INNLEDNING BAKGRUNN FORMÅL MED OPPGAVEN AVGRENSNING AV OPPGAVEN OPPBYGGING AV OPPGAVEN 3 DEL B. METODE 5 2. METODE KVANTITATIV OG KVALITATIV FORSKNINGSMETODE VALG AV METODE METODENE FOR DATAINNSAMLINGEN Litteraturstudie Intervju med nøkkelpersoner Metode for å kartlegge pasientflyten USIKKERHET VED METODENE 8 DEL C. FELLES TEORIDEL 10 3 HENSIKT MED FELLES TEORIDEL TILPASNINGSDYKTIGHET OG BRUKBARHET TILPASNINGSDYKTIGHET Kartlegging av tilpasningsdyktighet Forskjellig behov for tilpasningsdyktighet BRUKBARHET Forskning om brukbarheten til bygninger CIB Task Group 51 Usability of building TILPASNINGSDYKTIGHET OG BRUKBARHET SETT I SAMMENHENG PASIENTFLYT DEFINISJON PASIENTFORLØP Definisjoner og begreper Generelt Holdninger Fordeler og ulemper LOGISTIKK Definisjon Generelt Metoder for kartlegging av logistikk Logistikk og IKT GENERELT 35 DEL D. TEORI OM SYKEHUSMODELLER SYKEHUSMODELLER GENERELT 38 Ole Einar Gulbrandsen III

7 6.2 ULIKE LØSNINGER PÅ SENGEOMRÅDER Halden sykehus Sykehuset Buskerud Ahus St.Olavs hospital AREALBEHOV EN- ELLER FLERSENGSROM I ET LOGISTISK PERSP EKTIV RESULTATER FRA PASIENTOMBUDET FREMTIDENS SYKEHUS 51 DEL E. CASE STUDIER CASENE RINGERIKE SYKEHUS GENERELT OM SYKEHUSET PLANLØSNING MODELL ERFARINGER VED MODELLEN TIL RINGERIKE SYKEHUS RESULTATER DELKONKLUSJON SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD GENERELT OM SYKEHUSET PLANLØSNING MODELL ERFARINGER VED MODELLEN TIL SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD RESULTATER DELKONKLUSJON 70 DEL F. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 71 OPPSUMMERING 72 KONKLUSJON 75 REFERANSER 76 BILAG VEDLEGG Ole Einar Gulbrandsen IV

8 Figurliste FIGUR 1: KRAV TIL TILPASNINGSDYKTIGHET FOR ULIKE BYGNINGER 13 FIGUR 2: FORENKLET BYGGEPROSESS [22] 17 FIGUR 3: OPTIMAL ARBEIDSPLASS 18 FIGUR 4: ISHIKAWA DIAGRAM. KRITERIER OG PARAMETERE SOM PÅVIRKER BRUKBARHETEN TIL BYGNINGER. _ 19 FIGUR 5 PLAN 2. ETASJE - BYGGETS KOMMUNIKASJONSAKSE MED DE TRE NESTEN SELVSTENDIGE BYGNINGSVOLUMENE 21 FIGUR 6: EKSEMPEL PÅ TILPASNINGSDYKTIGHET OG BRUKBARHET I SAMMENHENG 26 FIGUR 7 NIVÅER FOR BRUK AV PASIENTFORLØP [36] 29 FIGUR 8 HOLDNINGER TIL BRUK AV PASIENTFORLØP [36] 30 FIGUR 9 AUTOMATISERING AV SYKEHUSPROSJEKT [46]. 33 FIGUR 10 IKT NYE AHUS [46] 34 FIGUR 11 ØNSKET FLYT I SYKEHUSET 35 FIGUR 12 VIRKELIG FLYT? 36 FIGUR 13 EKSEMPEL PÅ PASIENTFLYT 36 FIGUR 14 PLANTEGNING AV HALDEN SYKEHUS [1] 40 FIGUR 15 PLANTEGNING AV HALDEN SYKEHUS [1] 41 FIGUR 16 SYKEHUSET BUSKERUD [1] 42 FIGUR 17 SENGETUN NYE AHUS 43 FIGUR 18 OVERSIKTSTEGNING MED SENGEPOSTER PÅ NYE AHUS [56] 43 FIGUR 19 OVERSIKTSTEGNING OVER NEVROSENTERET PÅ ST.OLAV 44 FIGUR 20 SENGEOMRÅDE NEVROSENTERET ST.OLAV MED PLASSERING AV FUNKSJONER. 45 FIGUR 21 PRINSIPPSKISSE FOR GENERELT SENTER. 46 FIGUR 22SENGEOMRÅDE 47 FIGUR 23 SAMMENSETNING AV ROM I FORHOLD TIL PASIENTTRANSPORT 49 FIGUR 24 ROM SOM KREVER MINST GANGE. 49 FIGUR 25 UTDRAG AV TALL FRA PASIENTOMBUDET AV KLAGER FOR HELE NORGE I FIGUR 26 ANTALL PERSONER OVER 67 ÅR. REGISTRERT OG FRAMSKREVET [ 61] 52 FIGUR 27 SENGEAVDELING RINGERIKE SYKEHUS 58 FIGUR 28 ORGANISASJONSMODELL VED RINGERIKE SYKEHUS 59 FIGUR 29 PLANLØSNING PÅ SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD 66 FIGUR 30 BEHANDLINGSLINJE FOR BRONKIOLITT VED SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD [70] [71] 67 FIGUR 31 NETTOAREAL PER SENG I M2 73 FIGUR 32 TOTALT BRUTTOAREAL PER SENG I M2 73 Ole Einar Gulbrandsen V

9 Tabelliste TABELL 1: ELEMENTER FOR KVALITATIV OG KVANTITATIV FORSKNING. [3] 6 TABELL 2: OPPSUMMERING AV VARIABLE I BRUKERUNDERSØKELSEN. 24 TABELL 3 NETTOAREAL PER SENG FOR TRE SYKEHUS [45] 47 TABELL 4 BRUTTOAREAL PER SENG M2 [58] 48 TABELL 5 PASIENTFLYTMATRISE. 55 TABELL 6 FAKTAOPPLYSNINGER OM RINGERIKE SYKEHUS.[64][43] 57 TABELL 7ORGANISASJONSMODELL VED RINGERIKE SYKEHUS 60 TABELL 8 PASIENTFLYT 63 TABELL 9 FAKTAOPPLYSNINGER OM SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD. 65 TABELL 10 PASIENTFLYTMATRISE SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD 68 TABELL 11 PASIENTFORLØP OG PASIENTFLYT 70 TABELL 12 PASIENTFLYT FOR SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD OG RINGERIKE SYKEHUS 72 Ole Einar Gulbrandsen VI

10 Del A. Innledning Del A. Innledning Ole Einar Gulbrandsen 1

11 Del A. Innledning 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Høsten 2005 gjennomførte jeg prosjektoppgaven "Tilpasningsdyktighet i eksisterende og nye sykehus", i samarbeid med Ole Fredrick Sand Andersen. Det ble blant annet kartlagt hvilke typer av endringer som har foregått i noen norske sykehus, årsak til disse endringer og vurdering av de enkelte sykehusenes tilpasningsdyktighet. Masteroppgaven er en videreføring av fordypningsoppgaven, men med hovedvekt på pasientflyt, pasientforløp og logistikk. Behandlingstilbudet vil over tid endres på grunn av politiske beslutninger, ny teknologi, demografiske forhold som eldrebølge og økt spesialisering. Det stiller endrede krav til sykehusbygningene og sammensetningen av ulike typer av lokaler. Endringstakten øker stadig og problemstillinger rundt tilpasningsdyktighet innen bygningsmassen er mer aktuelt enn noensinne. Om det ikke er god nok tilpasningsdyktighet, vil selve kjernevirksomheten miste sin effektivitet. Ved planlegging av nye sykehus tilstreber man å tilrettelegge for slike fremtidige, og ofte ukjente endringsbehov. Diskusjonene rundt hva som er riktige grep og lønnsomme investeringer i tilpasningsdyktighet i et økonomisk livsløpsperspektiv spriker. Det finnes få erfaringer å støtte seg til når det gjelder hvilke tiltak som har vist seg lønnsomme, rett og slett fordi det ikke er kartlagt systematisk. Et sykehus er dyrt å drifte. Det koster like mye å drifte et sykehus 2-3 år, som å bygge et helt nytt. I 1954 skriver Byggekunst at det koste det samme og drifte et sykehus i 3-4 år som å bygge ett helt nytt. Driften av sykehus er blitt mer kostbar i dag enn den var for 50 år siden, i fohold til å bygge nytt. Det er viktig at bygget legger til rette for en effektiv drift, og ikke hindrer driften slik at sykehuset blir unødig dyrt på grunn av dårlige bygningsløsninger. Skal man klare det må man se behndlingen og logistikken under ett slik at man kan får at grunnlag for en optimal bygningskropp. Effektive pasientforløp kan gi en lønnsom drift av sykehuset, men de ikke står i forhold til bygget er det ikke en optimal drift. Logistikken og nærheten til viktige tjenester, vil også påvirke effektiviteten og driften av sykehuset. Derfor er trenger man å se på pasientflyt, pasientforløp, logistikk og bygget som en helhet, for å få en god funksjonalitet og effektivitet. 1.2 Formål med oppgaven Formålet med oppgaven er å se på hva som kan gi et funksjonelt og effektivt sykehus. Det er flere parametere som gir det, og denne oppgaven skal belyse noen av dem. Hva som kan gi god pasientflyt, effektive pasientforløp og en god logistikk vil bli vurdert. For å få det til, vil det kreve visse egenskaper ved bygget, som jeg skal drøfte senere i oppgaven. Oppgaven skal klargjøre en del begreper, og se på de i et bygningsmessig perspektiv. Den skal gi en forståelse av sammenhengen mellom arealfordeling, utforming og bruken av bygget. Formålet er å se på hvordan det påvirker pasienter og sykehuspersonell, og om et sykehus kan være både pasientvennelig, effektivt og funksjonelt. 1.3 Avgrensning av oppgaven Oppgaveteksten er en ramme for arbeidet med oppgaven. Den har en bred formulering som det er behov for å avgrense. Jeg har valgt å avgrense oppgaven slik at den kan gjennomføres med en rimelig arbeidsmengde. Den første delen av oppgaven var et litteratursøk som skulle gjøres i samarbeid med Ole Fredrick Sand Andersen. Her så vi på begrepene: tilpasningsdyktighet, brukbarhet, pasientflyt, pasientforløp og logistikk. Jeg har valgt å fokusere på pasientflyt, pasientforløp og logistikk i min del. Tilpasningsdyktighet og brukbarhet er omtalt, men har ikke en stor tyngde i resten av oppgaven. Ole Einar Gulbrandsen 2

12 Del A. Innledning I del to av oppgaven skulle jeg blant annet se på modeller og erfaringer for pasientflyt ved norske sykehus, og typiske forløp skulle beskrives. Jeg valgte å se på fire sykehus fra 1950, 1970 og nye. Det er hovedsaklig sengeavdelingene jeg har sett på, og ikke de øvrige delene av sykehuset. Jeg valgte å gjøre en casestudie av to sykehus for å se nærmere på pasientflyten, pasientforløpet og logistikken. Det var behov for å utvikle en metode for å kunne si noe om nivå på pasientflyten.ut fra teoridel D og casestudie skal jeg se på sammenhengen mellom arealerbruk på sengene i de forskjellige sykehusene og se hva slags innvikning det har på effektiviteten og funksjonaliteten i bygget. Hoveddelen i oppgaven blir: Studere begrepene. Studere et utvalg av sykehus og se på ulike sengeavdelinger. Se hvordan sengeavdelinger fungerer ved ulike modeller og arealbruk på disse. Casestudie og metodeutvikling Metoden jeg kom fram til er en matrise for å se på nivå til pasientflyten som ses i sammenheng med logistikk og pasientforløp. Den presenteres i en tabell som viser nivå på flyten. Dette er ingen nøyaktig måling, men en overordna vurdering for å gi et bilde av hvordan flyten er i grove trekk. En mer dyptgående studie av behandlingen i de ulike delene av forløpet, eller en datasimulering av logistikken lar seg ikke gjøre i en slik oppgave. Det ville blitt for omfattende. 1.4 Oppbygging av oppgaven Masteroppgaven er delt inn i seks hoveddeler. Del A Del B Del C Del D Del E Del F Del A er innledning til oppgaven, og her er det beskrevet bakgrunn, formål, avgrensning og oppbygging av oppgaven. Del B presenterer metodene som er benyttet i oppgaven. Den beskriver forskjellen på kvantitativ og kvalitativ metode, samt at den viser hvorfor kvalitativ metode er valgt. Den viser også hvilken metodikk som er brukt til datainnsamling, og tilslutt usikkerheten ved metodene. Del C Denne delen er gjort i samarbeid med Ole Fredrick Sand Andersen. Denne delen viser resultat av litteratursøk og gjennomgang av eksisterende litteratur. Vi har tatt for oss begrepene tilpasningsdyktighet, brukbarhet, pasientflyt, pasientforløp og logistikk. Hensikten er å få en oversikt og forståelse av begrepene. Del D er teoridel om ulike sykehusmodeller. Det er beskrevet fire sykehus fra ulike tidsperioder fra 1950 og fram til i dag. Kapitlet tar for seg hvordan arealfordelingen er på ulike sengeavdelinger, til ulike tidsepoker. Denne delen drøfter også ulike romløsninger og Ole Einar Gulbrandsen 3

13 Del A. Innledning hva som kan være fremtidens sykehus. Den danner et teorigrunnlag for del E som er et case studie av to sykehus. Del E er casestudie av Sykehuset Østfold Fredrikstad og Ringerike sykehus. De er fra 1956 og 1965, begge sykehusene har en 1950-talls modell. Ringerike Sykehus har nylig bygd en ny sengeavdeling. Sykehuset Østfold Fredrikstad har gjort noen ombygginger, men beholdt strukturen på planløsningen i stor grad. Sykehusene har fokus på pasientforløp og behandlingslinjer, som er begreper beskrevet under del C. Del F Består av oppsummering og konklusjoner. Her presenteres resultatene som jeg har kommet fram til i oppgaven. Ole Einar Gulbrandsen 4

14 Del B. Metodevalg Del B. Metode Ole Einar Gulbrandsen 5

15 Del B. Metodevalg 2. Metode 2.1 Kvantitativ og Kvalitativ forskningsmetode Man skiller i forskningen mellom to tilnærmingsperspektiver, kvantitativ og kvalitativ metode. Begrepene beskriver først og fremst egenskapene ved dataene som samles inn og analyseres, og ikke fenomenet som studeres. Metodevalget bør avgjøres av forskingsspørsmålet og ikke av hvilket paradigme forskeren tilhører [2]. Forskeren starter med en problemstilling, og velger deretter en kvalitativ eller kvantitativ tilnærming for å samle inn og behandle data. Kvalitativ forskning Forskeren er subjektiv og står innefor og har ofte langvarig kontakt med forsøkspersonen Forskningene er fleksibel og en går trinnvis dypere og dypere inn i problemstillingene Forholdet mellom teori og forskning er basert på en suksessiv utvikling hvor fenomenet blir forklart og teorien oppdaget (induktiv tilnærming) Resultatene bygger på et lite antall individer (mikro) og et stort antall variabler Resultatene er dyptborende og gjelder i spesifikke miljøer, omstendigheter og tidspunkter Kvantitativ forskning Forskeren er objektiv og står utenfor, har distanse og ofte kortvarig eller ingen kontakt med forsøkspersonen Forskningen er strukturert, problemstillingen er entydig formulert på forhånd Forholdet mellom teori og forskning bygger på bekreftelse (hypotesetesting) Resultatet bygger på et stort antall individer (makro) og et begrenset antall variabler Resultatene er generelle og variablene entydige, valide og reliable Tabell 1: Elementer for kvalitativ og kvantitativ forskning. [3] Fra tabellen kan man si at den kvalitative forskningen arbeider med ustrukturerte problemstilinger, er fleksibel og går dypere og dypere inn i problemstillingene. Teori og forskning utdypes og kan vokse fram på grunnlag av forslag, tanker og ideer som dukker opp underveis. Informasjon og resultater bygger ofte på et stort antall variabler hos et lite antall individer, som i vårt tilfelle er sykehus. Informasjonen fra disse undersøkelsene skal gå i dybden og gjelder som regel bare i spesifikke miljøer, omstendigheter og tidspunkter. [3]. Den kvantitative metoden baserer seg på talldata og kvantifiserbar informasjon. Det er en klar strukturert og forhåndsformulert problemstilling. Problemstillingen utløper gjerne fra en teori og spesifiseres i form av en hypotese som kan verifiseres eller forkastes. For denne metoden legges det vekt på å innhente opplysninger av mange undersøkelsesenheter og at opplysningene har stor grad av etterprøvbarhet, det vil si at informasjonen skal være valid, reliabel og generaliserbar. [3]. Ole Einar Gulbrandsen 6

16 Del B. Metodevalg En meget vesentlig forskjell mellom kvalitativ og kvantitativ tilnærming, er at den kvalitative tilnærmingen bygger på en induktiv måte å planlegge og påbegynne sin forsking på, mens den kvantitative tilnærmingen er deduktiv. [3]. Induktive tilnærminger i forskningen bygger på observasjon og analyse av fenomen som danner utgangspunktet for å lage problemstillinger eller teori. Tilnærmingen benyttes for eksempel som utgangspunkt når en arbeider innefor et nytt og lite utforsket felt. Det opereres med såkalte arbeidshypoteser underveis, og disse danner grunnlaget for at teori kan utvikles direkte i interaksjon med empirien. Med empiri menes virkeligheten utrykt i form av data/fakta eller beskrivelse. [3] Deduktiv forskning refererer til det man kaller hypotetisk deduktiv forskning. Utgangspunktet er da allerede aksepterte teorier og prinsipper, og man utleder problemstillinger, kalt hypoteser, fra teorien. Disse styrer det meste av forskningsprosessen ved valg av metodisk opplegg, dataomfang og analyse. Vi har altså en teori, det settes opp antagelser om denne teorien, og teorien testes ut i forhold til empiri. På denne måten får man enten verifisert eller falsifisert de hypotesene som kommer av teorien. Målet med dette er å til stadighet forbedre teori, eller rett og slett forkaste den hvis man ikke får bekreftet den ut fra empiriske forhold. På en annen måte kan det forklares: induktiv: praksis danner utgangspunkt for teoribygging deduktiv: teori sjekkes mot praksis Felles for de to forskningsstrategiene er at forskningen skal være preget av objektivitet for å kunne bli troverdig. Resultatene og konklusjoner må bygges på saklig argumentasjon. Det innbærer at forskeren må redegjøre for sine teorier og argumentasjoner på en slik måte at forskningen kan bli forstått av andre forskere. [3]. Reliabilitet, eller pålitelighet Dette begrepet forteller om at gjentatte målinger med samme måleinstrument gir samme resultat. Er reliabiliteten høy, er det små målefeil.[3] Validitet, eller gyldighet Dette begrepet sier noe om man måler det en faktisk vil måle. Er validiteten bra er det lite systematiske målefeil[3]. 2.2 Valg av metode I arbeidet med masteroppgaven har jeg valgt en kvalitativ forskningsstrategi. Det er få sykehus som har innarbeidet modellene jeg skal se på i denne oppgaven, og derfor måtte jeg utarbeide en kartleggingsmetode for å se på casene. Denne metoden ble utarbeidet ut fra opplysninger fra blant annet intervjuene. Jeg hadde ikke nok kunnskap til å utarbeide spørreskjema og lignende som kunne sendes ut til mange informanter. Det var nødvendig for meg å ha langvarig kontakt med de informantene. Siden begrepene som er studert i denne oppgaven forskjellig, og jeg i utgangspunktet hadde liten forkunnskap i forhold til begrepene, var det behov for en fleksibel forskningsmetode som kunne gå trinnvis dypere og dypere inn i problemstillingene. Litteraturstudiet, samtaler med personer, besøk på sykehusene og dybdeintervjuer er metodene som er brukt for å samle inn data, og som har lagt grunnlaget for oppgaven. Ole Einar Gulbrandsen 7

17 Del B. Metodevalg 2.3 Metodene for datainnsamlingen Litteraturstudie En del av datainnsamlingen i denne oppgaven er gjennom eksisterende litteratur. Søk i bibliotekdatabaser, søkemotorer på internett og tips fra personer gjør det mulig å få den litteraturen som det er behov for Intervju med nøkkelpersoner Problemstillingen i oppgaven bygger på utstrakt hjelp fra personer med stor kunnskap til de utvalgte sykehusene. Det er benyttet intervju-mal som styringsverktøy (se Bilag 1). Det ble benyttet Mp3-opptaker for å kunne få tak i all informasjonen raskt uten å skrive der og da. Det ville vært en hindring for utspørringene, og det ville tatt for lang tid å skrive ned informasjonen under intervjuet. Dataene fra intervjuet er hentet fra opptakene og skrevet ned i ettertid. Informantene ble spurt på forhånd om det var i orden med lydopptak. Det var ikke lett, med mitt utgangspunkt å lage et godt nok spørreskjema til å dekke behovet for all informasjonen jeg trengte. Derfor ble intervjumalen bare en ramme for selve intervjuet. Systemet med å lage forventet pasientforløp var under utarbeidelse ved ett av sykehusene. Derfor måtte jeg gjøre et utvalg av de pasientforløpene som var ferdig. Ved første henvendelse til Ringerike sykehus var det ikke utarbeidet noe skjema, men etter å ha vært der, ble intervjumalen og tabellen lagd. Den ble da benyttet ved Sykehuset Østfold Fredrikstad, og komplimentert etter hvert med Ringerike sykehus. For å få nødvendig informasjon krever det samarbeid med personer som har god kunnskap om sykehuset. Både bygnings- og behandlingsmessig kunnskap. Takket være god hjelp fra informantene, fikk jeg tak i nødvendig informasjon Metode for å kartlegge pasientflyten Underveis i forskningsprosessen var det nødvendig å utvikle en metodikk for å kunne vurdere pasientflyt, pasientforløp og logistikk. I kapitlet om pasientflyt er det definert pasientforløp og logistikk som en del av pasientflyten. Metodikken er utviklet etter idé fra blant annet Multiconsult AS sin metodikk og NS Det er en matrise som er et verktøy for å si hvor god pasientflyten er ut fra fire nivåer. Resultatene blir presentert i en tabell som viser hvilket nivå pasientflyten har i de ulike områdene pasienten er innom fra sykdom til ferdig behandlet. 2.4 Usikkerhet ved metodene Det kan være svakheter ved spørreundersøkelser og intervjuer. I intervjuene brukte jeg en mal for å få kartlagt spesielle parametere (Bilag). For å presentere resultatene grafisk har jeg utarbeidet en matrise og en tabell, som er nærmere beskrevet i del E senere i oppgaven. Resultatene fra casene baserer seg hovedsakelig på hva fire informanter har sagt i intervjuet. I tilegg avhenger resultatet av hvordan jeg tolker informasjon jeg får. Metoden er ikke prøvd ut på mer enn de to casene, og det er usikkert om hvordan den fungerer generelt for flere sykehus. Ole Einar Gulbrandsen 8

18 Del B. Metodevalg Reliabilitet Intervjuene tok flere timer og opplysningene kom fra en eller to informanter. Påliteligheten av resultatene avhenger av flere faktorer, det var ingen mulighet til å gå gjennom intervjuene på nytt for å kontrollere opplysningene. Informasjon er avhengig av hvordan en eller to personer oppfatter situasjonen. Det kan være stor forskjell på svarene som blir gitt om man spør en lege, sykepleier eller en pasient om erfaringer ved pasientflyten Validitet En annen mulig feilkilde er om man egentlig måler det som skal måles. Hvor gyldige er resultatene i undersøkelsen. Resultatene er generelle for hele sykehuset, og det er ikke sikkert at det gjelder for den enkelte behandlingsformen eller at alle har samme opplevelsen. En annen mulig måleusikkerhet er hvilke forventninger eller tanker informanten har om undersøkelsen. Som et eksempel kan vi tenke oss at informanten ønsker å presentere et godt sykehus, og gi inntrykk av at man har et effektivt og funksjonelt sykehus. Det kan gi uriktige resultater [3].. Ole Einar Gulbrandsen 9

19 Del C. Felles teoridel Del C. Felles teoridel Ole Einar Gulbrandsen 10

20 Del C. Felles teoridel 3 Hensikt med felles teoridel I denne delen av oppgaven skal jeg samarbeide med Ole Fredrick Sand Andersen. Vi skal se på begrepene: Tilpasningsdyktighet, brukbarhet, pasientflyt, pasientforløp og logistikk. Et sykehus som er ferdig bygd er ment å vare i mange år, og det vil skje mange endringer på bygget i løpet av levetiden. I prosjektoppgaven som vi utførte i 2005: Tilpasningsdyktighet i eksisterende og nye sykehus, viste det seg at det blir flere og flere endringer på sykehusene. (se vedlegg 2). Det er viktig at når det blir gjort endringer, må ikke bygget forandres slik at det går ut over funksjonaliteten og effektiviteten. Et tilpasningsdyktig bygg er effektivt i hele byggets levetid fordi det klarer å endres slik at det ikke går ut over brukbarheten og pasientflyten. I denne oppgaven fokuserer jeg hovedsakelig på pasientflyt og hvordan den er påvirket av pasientforløp og logistikk. Men en god brukbarhet vil legge til rette for at det kan bli en god pasientflyt. For at sykehuset skal bli effektivt med en god pasientflyt i hele byggets levetid trenger man et bygg som er tilpasningsdyktig. Det er et grunnlag for at sykehuset skal ha en effektiv pasientflyt med gode pasientforløp og bra logistikk hele levetiden. Begrepene brukes ikke entydig og konsekvente, og mange av dem er lite brukt i norsk sammenheng. Derfor skal vi se mer på begrepene og bruken av dem nedenfor. 4. Tilpasningsdyktighet og brukbarhet 4.1 Tilpasningsdyktighet Begrepet Tilpasningsdyktighet, har sitt utspring i arbeidet med å utvikle konsepter for lokaler som er preget av kontinuerlige endringer. For år siden ble begrepene generalitet, fleksibilitet og elastisitet introdusert i Skandinavia [5]. Da begrepene ble introdusert var kontorbygningers tilpasningsdyktighet knyttet til cellekontorers evne til å gjøres større eller mindre ved at kontoveggene enkelt kunne flyttes på. For kontorbygg i dag er tilpasningsdyktighet sterkt knyttet til raske endringer i teknologi, stor endringsdynamikk og sterkt økende konkurranse i arbeidslivet. Det viktigste argumentet for tilpasningsdyktighet vil være det økonomiske. Både eier og leietaker skal se seg tjent med å satse på tiltak som gir tilpasningsdyktige bygninger. Byggforsk [5] definerer tilpasningsdyktighet som består av begrepene generalitet, fleksibilitet og elastisitet slik: Med generalitet menes evnen som en bygning har til å møte vekslende funksjonelle krav uten å forandre agenskaper, dvs. bygningens evne til å tilfredsstille ulike funksjonelle brukerkrav uten at der må gjøres bygningsmessige eller tekniske tiltak. Med fleksibilitet menes evnen som en bygning har til å møte vekslende funksjonelle krav gjennom å forandre egenskaper, dvs. muligheten for å foreta bygningsmessige og tekniske endringer med minimale kostnader og forstyrrelser for den løpende drift. Ole Einar Gulbrandsen 11

21 Del C. Felles teoridel Med elastisitet menes muligheter for tilvekst til (økning av bruksareal) eller underoppdeling av (reduksjon av bruksareal) arealene i en bygning. Bygninger med god tilpasningsdyktighet vil kunne vare lenge og fungere optimalt for kjernevirksomheten. Ved eventuelle endringer i/på bygget som følge av for eksempel nye krav eller endrede funksjoner, skal dette kunne gjøres uten at det har for store følger for kjernevirksomheten. Dersom et bygg ikke har gode muligheter til dette, vil det fort bli ineffektivt og derved gå ut på dato [6] Kartlegging av tilpasningsdyktighet Multiconsult har utarbeidet en metode for evaluering av bygningers tilpasningsdyktighetsgrad. Metoden baseres på undersøkelse av tekniske parametere ved bygninger. For å sikre at alle bygg blir vurdert etter samme retningslinjer og egenskaper er det utarbeidet en liste/matrise over krav til de ulike bygningsdelene. Det er gjort en vurdering av hva man mener er mest tilfredsstillende for å gi bygningsdeler gode tilpasningsdyktige egenskaper. Hver bygningsdel blir gjennomgått og vurdert etter hvilken grad de etterkommer kravene. Graderingen av bygningsdelen er basert på NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Med tilstandsanalyse menes å fastslå en tilstand i øyeblikket og vurdere denne mot gitte krav. Krav kan være lover, forskrifter, vedtekter eller oppdragsgivers egendefinerte normer. Ved avvik fra gitte krav skal årsak kunne angis. Dette vil alltid kreve spesielle erfaringer og kompetanse. NS 3424 viser en systematikk som skal medvirke til at en oppnår mest mulig objektivitet i vurdering og angivelse av tilstand på bygninger [7]. Standarden beskriver metoden for å gradere bygningers tilstandsgrad, som følge av dette blir tilpasningsdyktighetsgraden (Tpg) for bygningsdeler og deres nøkkelindikatorer vurdert etter følgende skala: Tpg 0 = Tpg 1 = Tpg 2 = Tpg 3 = Meget bra Bra Lite bra Dårlig Forskjellig behov for tilpasningsdyktighet For bygg med lang levetid og stor sannsynlighet for endringer, er det ønskelig å tilstrebe en tilpasningsdyktighetsgrad lik 0, for bygningsmassen. Helsebygg er et godt eksempel på bygninger som burde tilstrebe høy grad av tilpasningsdyktighet (Tpg 0). I den andre enden av skalaen, hvor det er lite sannsynelig for endringer over lang tid, finner man for eksempel kulturbygg som den nye operaen i Bjørvika. Figuren under viser eksempel på krav til tilpasningsdyktighet i forskjellige bygg. [8] Ole Einar Gulbrandsen 12

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene Handelshøgskolen Kommunalt eid - Regulert av myndighetene En undersøkelse av bruken av regnskapsinformasjon i et kraftselskap Ted Are Røkenes Masteroppgave i økonomi og administrasjon - August 2014 ii

Detaljer

Kriterier for valg av. kontorlokaler.

Kriterier for valg av. kontorlokaler. Kristian Hogstad Lund Kriterier for valg av Masteroppgave kontorlokaler. Trondheim, 14. juni 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System

Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System av Eline Olsen og Kristine Skolt Gjertsen Masteroppgave i Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

Tromsø kommune Eiendom: En lærende organisasjon?

Tromsø kommune Eiendom: En lærende organisasjon? Tromsø kommune Eiendom: En lærende organisasjon? Av Erik Johnsen Masteroppgave i Marin Bedriftsledelse (30 stp) Institutt for samfunns- og markedsfag Norges Fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø November

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Overføring av som byggetdokumentasjon fra

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

SNF-rapport nr. 08/11. Banker uten budsjett - hvem er de?

SNF-rapport nr. 08/11. Banker uten budsjett - hvem er de? Banker uten budsjett - hvem er de? En studie av norske sparebanker uten budsjett av Hilde Johannessen SNF Prosjekt nr. 7980 Beyond Budgeting Research Program Prosjektet er finansiert av Statoil SAMFUNNS-

Detaljer

Evaluering av et nytt sykehjem - med fokus på universell utforming og velferdsteknologi

Evaluering av et nytt sykehjem - med fokus på universell utforming og velferdsteknologi NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Petter Halvorsen Myhre Evaluering av et nytt

Detaljer

Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1

Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1 Forord Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1 Forord I FORORD Studiet byggeteknikk og arkitektur ved Universitet for Miljø- og Biovitenskap (UMB), institutt for matematiske realfag og teknologi har gitt faglig

Detaljer

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Kritiske utfordringer ved implementering av et ERP-system i en SMB

Kritiske utfordringer ved implementering av et ERP-system i en SMB Kritiske utfordringer ved implementering av et ERP-system i en SMB En casestudie i en norsk bedrift André Andersen og Henrik Haukom Veiledere Eli Hustad og Dag Håkon Olsen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Konsulenters kunnskap

Konsulenters kunnskap Konsulenters kunnskap Hvordan utvikler og forvalter konsulenter sin kunnskap? Av Øystein Vik Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København/ Danmarks Pædagogiske Universitet for graden Master of Knowledge

Detaljer

Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Masteroppgave Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering

Detaljer

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid Skolelederens betydning for lærernes samarbeid The Significance of School Administrator for Cooperation with the Teachers Sigrunn Reitan Masteroppgave i skoleledelse En kvalitativ studie av en lærergruppes

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS Hovedoppgave utført høsten 1998 Av Stud. techn. Andreas Gaarder Institutt for produksjons- og Kvalitetsteknikk Norges Teknisk-Naturvitenskapelig

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller

Detaljer

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport

Detaljer

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommu unikasjon i byggep prosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Rapport 25/2011 Utgitt av Adresse Oppdragsgiver

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer