Mattilsynets rutiner ved matbårne utbrudd erfaringer fra DK Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mattilsynets rutiner ved matbårne utbrudd erfaringer fra DK Trondheim"

Transkript

1 Mattilsynets rutiner ved matbårne utbrudd erfaringer fra DK Trondheim Erik Wahl Mattilsynet, Distriktskontoret for Trondheim Foredrag på smittevernseminar, Oslo, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

2 Skal snakke om: Målsetting prioriteringer ved oppklaring av utbrudd Våre viktigste lokale samarbeidspartnere, rollefordeling og samarbeidsmønstre Virkemidler i utbruddsoppklaring Intern organisering av arbeid med utbrudd Hvilke typer utbrudd preger hverdagen vår? Ulike typer utbrudd ulike strategier ved utreding / oppklaring

3 Noen innledende bemerkninger - Praktisk håndtering av matbårne utbrudd er i liten grad regulert av lovverket Mattilsynet har lite internt veiledningsmateriale på området Mattilsynets ressursbruk, prioriteringer og arbeidsmåter er gjenstand for skjønn ved det enkelte distriktskontor Kommunelegenes prioriteringer og ressurser varierer mye Derfor: store lokale variasjoner: mellom distriktskontor mellom kommuner Foredraget baserer seg delvis på erfaringer fra Distriktskontoret for Trondheim

4 Formål med utbruddsoppklaring - prioriteringer Overordnet formål (for hele Mattilsynets virksomhet): Sikre trygg mat Delmål for utbruddsoppklaring: Hindre offentlig omsetning av helsefarlig mat Veilede i trygg håndtering av mat overfor virksomheter, aktører og allmennhet Framskaffe historisk kunnskap om årsaksforhold ved matbåren sykdom, som grunnlag for Mattilsynes prioriteringer og vurderinger Framskaffe ny kunnskap om matvaretrygget knyttet til ny mat og nye frambudsformer Indirekte nytteverdi av utbruddsetterforskning; gir økt generell oppmerksomhet mot matvaretrygghet blant: allmennhet næringsmiddelvirksomheter

5 Våre viktigste lokale samarbeidspartnere i utbruddsoppklaring Kommunelegen: Tidlig melding om kliniske / smittete tilfeller Kontakt med primærleger, helsestasjoner, helsesøstere o.l. Lokalkunnskap Medisinske laboratorier: Data om sykdomsdiagnoser Lokal epidemiologisk oversikt Oppbevarer kulturer av mikrobiologiske isolat Næringsmiddel-laboratorier: Tidligere: oftest del av komm. næringsm.tils. Nå utskilt fra MT Utfører lab.analyse på oppdrag for MT, næringsm. bedr., private Standard analyse av mat og vann MT har hjemmel for å kreve at lab utleverer opplysninger om resultat av prøver fra private oppdragsgivere, hvis det er nødvendig i utbruddsammenheng (Matloven 14)

6 Rollefordeling mellom Mattilsynet og kommunelege for mulig matbårne og/eller zoonotiske sykdommer/utbrudd Mattilsynets eneansvar: - Forvaltningsmessige tiltak mot næringsmiddelvirksomhet, husdyrbesetning eller lignende, hjemlet i matloven - Smitteoppsporing blant dyr - Faglige råd innenfor husdyrhelse eller mattrygghet Områder for mulig samarbeid Mattilsyn/kommunelege: - Oppklaring av utbrudd med agens som er med mulig, men ikke sikkert næringsmiddelbårne (EHEC, Giardia, Norovirus.) - Smitteoppsporing blant mennesker - Generell informasjon, - Råd om forebygging Kommunelegens eneområde: - Råd om human terapi, profylakse, prognose - Utbrudd/sykdom som sikkert ikke er relatert til mat - Vedtak hjemlet i smittevernlov og kommunehelselov For områder der Mattilsynet i utg.pkt ikke har forvaltningsansvar (eks. legionella-utbrudd) kan det være hensiktsmessig at Mattilsynet likevel bidrar i utbruddsoppklaring, dersom kommunelegen ønsker det. Lokale tilpassinger avhengig av: ressurser, prioriteringer, kompetanse Viktigere med funksjonelt samarbeid enn millimeterfortolkning av regelverk

7 Praktiske lokale samarbeidsmønstre ved utbruddsoppklaring I normalsituasjon: Etablere og utvikle kontakt Hold kontaktmøter (mattilsyn, kommunelege, med.lab, næringsm. lab) Lag hensiktsmessige beredskapsplaner (jfr smittevernlov, lov om helsem. og sosial beredskap) Bruk de mindre utbruddene som påskudd til å etablere kontakt Ved utbrudd: Tidlig gjensidig varsling Ved nettbasert melding til FHI: sende bare meldingens ref.nr. over til kommunelegen Etabler om nødvendig lokal gruppe for å koordinere, aktuelle deltakere: Mattilsyn, kommunelege, laboratorier Vurder i fellesskap eventuelle umiddelbare tiltak for å forebygge videre smitte Før logg, hold gruppen fortløpende orientert Planlegg prøvetaking Planlegg pasientintervju Samordne informasjon til media og berørte personer/grupper Samordne rapportering

8 Viktigste element i utbruddsetterforskning Pasientintervju; utrede kliniske forhold og potensielle smittekilder (jfr smittevernveileder 2) Fæcesprøver Lab-analyse av mistenkte næringsmidler Sporing av mistenkt næringsmiddel Bruk av MSIS-data Statistiske analyser (kohort-analyse), bare aktuelt ved mange syke (> 10) Kunnskap om hygieniske forhold og produktkvalitet i aktuelle næringsmiddelbedrifter

9 Utdeling av utstyr for fæces-prøvetaking MT DK Trondheim har samarbeid med kommunelege og medisinsk lab.: MT disponerer: Prøvetakingsglass for bakteriologisk og virus-analyse Rekvisisjon påført kommunelegens rekv.nr. Konvolutter, veiledning, merkelapper Ved kontakt med aktuelle pasienter/pårørende: MT fyller ut rekvisisjonsskjema, deler ut utstyr til pasient MT varsler i tillegg kommunelege og med. lab. pr e-post Pasient leverer prøve direkte til med. lab. (evt pr post) Resultat og vurdering: MT får direkte kopi av svar fra med. lab MT og kommunelege drøfter resultat og evt oppfølging Fordeler: Lettere å sikre at det tas prøve fra pasienter og evt. andre Pasient slipper å oppsøke primærlege MT har mer direkte kontroll med valg av analyseparametere Ordningen lite utbredt ved andre DK

10 Laboratorie-analyse av næringsmidler/drikkevann Prøveuttak: relevant og representativt? Valg av analyseparameter: - Faglig vurdering ut fra klinikk, epidemiologi, type næringsmiddel m.m. - DK Trh har faste retningslinjer for parametervalg Tilgjengelighet for analyser: - Patogene bakterier i næringsmidler; De fleste lab analyserer: Salm, Staph, Bac. cer., Clostr. perf. Noen av de større lab tar også Camp - Patogene bakterier i drikkevann; analyse er vanligvis ikke praktisk gjennomførbart. Unntaksvis utført ved større eller spesielle utbrudd; Camp, EHEC, Giardia, Fr. tullarensis - Norovirus; Utføres i Norge bare av NVH, PCR-metode. Innkjørt rutine på analyse av vann og skjell. Analyse utført for DK Trh. ved noen få utbrudd - Parasitter (Cryptosporidium + Giardia); analyse uføres av NVH og noen få andre store lab. Fingerprint-analyse av mikrobiologiske isolat - Tilgjengelig for Salm, Camp, Listeria, Bacillus - Utføres bare ved FHI, NVH og noen få med. lab. - Bekrefte smitteforbindelse næringsmiddel kliniske kasus Svært få utbrudd oppklares som direkte følge av lab-analyser av næringsmiddel, DK Trondh: : 41 registrerte utbrudd (inkl mistanker); utført analyse i 18 av disse, positivt funn medvirket til oppklaring: 2 utbrudd

11 Sporing av næringsmiddel Stadig mer viktig pga: Mer vidstrakt distribusjon Flere ledd i omsetningskjeden Lovfestete krav til næringsmiddelvirksomheter: Identitetsmerking av alle emballerte varer Sporing (logg eller lignende) - ett trinn fram (hvem er varen solgt til?) - ett trinn tilbake (hvem ble den kjøpt fra?)

12 Bruk av MSIS-data ved utbruddsoppklaring Tilgjengelig på åpent nett: Ved behov: innhente mer finmaskete data ved henvendelse til FHI direkte: - pr kommune - pr uke Skaffes greit ved direkte henvendelse til FHI; skreddersyr Begrenset nytteverdi av MSIS-data ved utbruddsoppklaring: Stor grad av underrapportering i MSIS for de fleste matbårne agens Ikke oppdatert på uke-nivå; (ferske data må hentes fra kommunelege / medisinsk lab) Stort etterslep for registrering av smittested (Norge/utland)

13 Intern organisering av arbeid med matbåren sykdom ved DK Trondheim En medarbeider er tildelt særskilt fagansvar; intern rådgivning for øvrige medarbeidere på DK Etablert skriftlige prosedyrer for håndtering av utbrudd; inngår kvalitetssikrings-håndbok Intern oversikt over utbrudd Lagt inn i regneark Mulighet for å dra ut enkel statistikk

14 Tilfeller av mistanke om matbåren sykdom meldt til Distriktskontoret for Trondheim 2004 Befolkningsgrunnlag: pers. (Trondheim + Klæbu + Malvik kommuner) 21 meldte utbrudd: omfattet i alt 39 syke pers., i alt 141 pers. eksponert Data basert på mottatte meldinger og resultat av evt. egen utredning Antall syke pr utbrudd: 1 pers pers pers 1 > 20 pers 0 Mistenkt næringsmiddel: Rødt kjøtt 4 Fjørfe 4 Fisk/ sjømat 5 Kornprodukt Melkeprodukt 2 Frukt/ grønt 1 Blandingsprodukt 1 3 Produksjonssted for mistenkt næringsmiddel: Industri 7 Institusjon 1 Restaurant 10 Andre 2 Evt fæcesprøve: Norov. påvist 4 Camp. påvist 1 Salmon. påvist 1 Giardia påvist 1 Patogene bakt el. virus ikke påvist 2 Ikke tatt fæcespr 11 Lab. analyse av næringsmiddel utført i 8 av utbruddene, alle med negative svar.

15 Ulike typer utbrudd; - ulike strategier i oppklaringsarbeidet 6 typer (mulige) utbrudd: 1. En syk person med mistanke om en bestemt matrett som smittekilde 2. Familien ble syk 3. Selskapet ble sykt 4. Registrert overhyppighet av sykdom 5. Utbrudd i barnehage 6. Var det noen som ble syk?

16 Utbruddstype 1: En syk person og mistanke om en bestemt matrett som smittekilde Typisk scenario: En person fått oppkast og diarre etter pizzamåltid på restaurant All mat (og evt andre eksponeringsfaktorer) siste 2 uker er i utg. pkt. potensielle smittekilder Mangler ofte data for å utføre epidemiologisk utredning Pasient har ofte sterkt fokus på ett bestemt måltid, ofte uvillig til å utrede andre mulige kilder Pasient ønsker å bruke Mattilsynet som sannhetsvitne overfor restaurant Strategi: Begrenset prioritering Mattilsynet må ikke bli part i en klagesak

17 Utbruddstype 2: Familien ble syk Typisk scenario: 3 av 5 familiemedlemmer: gastroenteritt oppstått innenfor 48 t. Kompliserende faktorer: Svært mange felles måltid og evt andre smittekilde Sekundærsmitte internt i husstanden? Private hjem er ikke formelt tilsynsområde, MT har ikke hjemmelsgrunnlag for utredning, må basere seg på frivillighet

18 Utbruddstype 3: Selskapet ble sykt Typisk scenario: Større antall personer syk, deltatt i ett bestemt selskap, ingen andre felles smittekilder. Åpenbart hva som er mistenkt måltid Tiltak i utredningsarbeidet Inspeksjon i evt mistenkt næringsmiddelvirksomhet (produksjonsbedrift, catering-bedrift, restaurant), ser spesielt etter: - Uhygieniske forhold - Smittebærende personale Lab-analyse av eventuelle matrester Hvis flere matretter: kohortanalyse (hvem spiste hva?), telefon-intervju eller spørreskjema

19 Utbruddstype 4: Registrert overhyppighet av sykdom Aktuelle kilder: FHI/MSIS, med. lab., kommunelege Eksempler 2004: Giardia, drikkevann, Bergen S. Thompson, ruccola-salat. nasjonalt utbrudd Hvis nasjonalt omfang: Oppklaringsarbeidet koordineres av FHI og Mattilsynets hovedkontor Innledende pilot-intervju med pasienter Ved hypoteser om smittekilder, aktuelle strategier: Kasus-kontroll undersøkelse Miljø-undersøkelse av mistenkte kilde Lab-analyser av mistenkte næringsmidler Finger-print analyser av mikrobiologiske isolat fra pasienter og evt næringsmiddel

20 Utbruddstype 5: Barnehage Typisk scenario: Observert overhyppighet av gastroenteritt i barnehagen, evt påvisning av patogen i fæcesprøver Tiltak i utredningsarbeid: Avklare omfang i barnehage og evt annet nærmiljø - Intervju, spørreskjema - Fæcesprøvetaking (bare kliniske kasus, eller alle?) Avklare epidemiens forløp Inspeksjon/miljøundersøkelse; avdekke smitteveier og smittekilder. Rutiner ved matstell Rutiner ved bleieskift/toalettassistanse Håndvask: utstyr og plassering rutiner for bruk Husdyrhold Drikkevann Personalets kompetanse og motivasjon

21 Utbruddstype 6: Var det noen som ble syk? Aktuelle scenarier: Påvist Salmonella ved rutineanalyse av næringsmiddel Påvist funksjonssvikt i desinfeksjon av drikkevann Påvist Camp-infisert parti med kyllingbryst i distribusjon I utgangspunktet: få eller ingen meldinger om syke personer Innfallsvinkel: kartlegge om dette har ført til sykdom Aktuelle tiltak: Sporing av aktuelt næringsmiddel i omsetningskjeden. Innhenting av relevante MSIS-data Sonderinger til kommuneleger, primærleger, helsesøstere, skoler, barnehager og lignende De fleste kliniske tilfeller registreres trolig ikke av helsepersonell Kohortanalyse (hvis kjent eksponering, for eksempel vannverk)

22 FHI s smittevernveileder 2: oppklaring av utbrudd med næringsmiddelbåren sykdom Utgitt i samarbeid mellom FHI og tidligere SNT God, systematisk og matnyttig veileder for oppklaring av utbrudd. Tilgjengelig på FHI's nettsider Sist revidert 1999 ikke oppdatert på regelverk og forvaltningsordninger Vedlegg: eksempel på diverse skjema til bruk ved oppklaring av utbrudd

SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE Administrativt vedtatt 04.05.04 C:\Documents and Settings\annegi\Local Settings\Temporary Internet Files\Smittevernplan Hurum kommune 2009.odt Forord 2 Lov om vern mot

Detaljer

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa 1 AGDENES KOMMUNE Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa Delplan i Agdenes kommunes Smittevernplan November 2009 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hovedpunktene i planen... 3 2.1 Hva er en pandemi...

Detaljer

Veileder 2006. Veileder for håndtering av næringsmidler ved mistanke om, og der det er påvist patogene bakterier

Veileder 2006. Veileder for håndtering av næringsmidler ved mistanke om, og der det er påvist patogene bakterier Veileder 2006 Veileder for håndtering av næringsmidler ved mistanke om, og der det er påvist patogene bakterier 1 Innledning I saker vedrørende patogene mikroorganismer i næringsmidler har det vist seg

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 2014 Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Heidi Lange Karin Nygård Bernardo Guzman Kathrine Stene-Johansen Phuong Dao Ulf Dahle Georg Kapperud Line

Detaljer

Smittevernplan. (revisjon pr. november 13)

Smittevernplan. (revisjon pr. november 13) Smittevernplan (revisjon pr. november 13) Utarbeidet av: Dr. Åsulv Horverak, Spes. i allmennmedisin/samfunnsmedisin, kommunelege 1, revidert av Dr. Atle Kristensen Kommunelege, november 13. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner 1 Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner Utgiver: Nasjonalt folkehelseinstitutt Adresse: Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Forvaltningsrevisjonsrapport mai 2004 DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Sammendrag 2 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 4 2 FORMÅL,

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola Interimplan Desember 2014 Nasjonal beredskapsplan mot ebola 0 Forord Behovet for en egen nasjonal beredskapsplan mot ebola fremkom med basis i et utbrudd av ebola i Vest-Afrika i 2014 hvor flere norske

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget 24. juni 2011, og trer i kraft

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP Rutiner for trygg mat En innføring i internkontroll og HACCP Når du lager mat til andre, er det viktig at ingen blir syke av maten. Derfor må du ha gode rutiner og kontroll med hvordan maten lages. Internkontroll

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge 10 RAPPORT VEILEDNING Ny influensa A (H1N1) 2009 Gjennomgang av erfaringene i Norge Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2010 ISBN: 978-82-7768-239-6 Opplag: 2. opplag Grafisk

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer