Høy temp. (HBP) Medium Temp. (MBP) Low Temp. (LBP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høy temp. (HBP) +2 +10 Medium Temp. (MBP) -5 +5 Low Temp. (LBP) -25-15"

Transkript

1 set Grønn KOMPRESSOR LAMPE IKKE lys: Kompressor står LYSER: Kompressor i drift. BLINKER: I forsinket oppstart modus. (Forsinket oppstart eller sikkerhetsenhet aktivert) (Hvis sikkerhetsmodus er aktivert har Høytrykk/Lavtrykkspressostat, dørbryter eller Klixon utløst) Grønn VIFTE Lampe IKKE lys: Viftene står LYSER: Viftene i drift. BLINKER: I forsinket oppstart modus. (Forsinket oppstart eller sikkerhetsenhet aktivert) Grønn Avtinings LAMPE IKKE lys: Avtining ikke aktivert LYSER: Avtining pågår. BLINKER: Manual avtining pågår; avtining I forsinket modus (forsinket oppstart eller sikkerhetsenhet aktivert); nettverk synkronisert (master/slave) avtining. Gul ALARM LAMPE IKKE LYS: Ingen alarm. LYSER: Viktig alarm løst ut og alarmrele aktivert BLINKER: En ikke viktig alarm er aktivert, eller en viktig alarm er av nullet ut (alarm rele deaktivert) SETPUNKT knapp + SETPOINT/REDUCED SET grønn LAMPE LYSER: Settpunktet vises. BLINKER: The reduced set er aktivert ENTER knapp: Benyttes for å sette settpunkt; for å komme inn i programmerings menyen, og for å vise maskinens status (hvis holdes ned i mer enn ett sekund; for å gå inn i programmeringsmodus (hold nede i 5 sekunder) OPP knapp: Denne benyttes for aktivering av manuell avtining (hold ned mer enn 5 sekunder); for å øke verdien på vist parameter; og for å bla fremover i menylisten. on off ON/OFF knapp: Benyttes som en manuell av-på kontroll, for å godkjenne en parameter verdi og kan også brukes for retur til forrige meny. Slår av maskinen ved å holde nede i mer enn 5 sekunder. NED knapp: Benyttes for å slå rombelysning manuelt av og på (hold ned i mer enn 1 sekund); minker også vist parameterverdi; og for å bla bakover i menyliste.

2 2 Slå av og på Når aggregatet er tilkoblet spenning, viser displayet OFF og alternativt kjøleromstemperaturen. For å slå aggregatet på, (eller av) hold ON/OFF knappen på betjeningspanelet ned i mer enn 5 sekunder. 3 Justere kjøleromstemperaturen Aggregatet kan operere i følgende temperaturområder: Minimum Maximum Høy temp. (HBP) Medium Temp. (MBP) Low Temp. (LBP) For innjustering av romtemperaturer. Trykk og slipp SETPOINT: og displayet viser SET (prosedyren kan være litt sær hvis en alarm er utløst; se Visning av aggregatstatus, Punkt. 7.6 nedenfor) Trykk SETPUNKT: den grønne SET LAMPEN vil tenne og innstilt settpunkt vises. Trykk OPP eller NED pil for innjustering av ønsket verdi. Press SETPUNKT eller ON/OFF knappen (eller vent 5 sekunder) for å bekrefte valgt verdi. (SET LAMPEN vil slukke og displayet viser Set ) Trykk ON/OFF (eller vent 5 sekunder) for retur til normal display stilling. 4 Hvordan endre parameter Hold ned SET i 5 sekunder inntil displayet viser reg (endringsparameter) Trykk OPP eller NED-pil til ønsket meny vises I displayet. Trykk SET for tilgang til meny; kodenummeret i det første parameter i valgt meny vil vises Trykk OPP eller NED-pil til ønsket parameter vises Trykk SET for å vise innstilt parameter-verdi Trykk OPP eller NED-pil for ønsket verdi Trykk SET for å bekrefte ny verdi og returnere til parameter liste; videre trykk ON/OFF for å bekrefte ny verdi og returnere til meny lista. Trykk ON/OFF for å gå fra parameterliste til menyliste. Trykk ON/OFF igjen for å gå ut av prosedyren. Hvis ikke noen knapp blir rørt i løpet av 15 sekunder, vil verdien som vises i displayet bli lagret i minne for det relevante parameter - hvorpå man går ut av parameter-redigeringsprosedyren. 6 Visning av aggregat status Trykk og slipp SET: displayet viser SEt eller AAL hvis det er en alarm utløst. Trykk OPP eller NED til ønsket status vises. AAL alarm utløst (hvis present) SET settpunkt Pb1 målt følerverdi for romføler Pb2 målt følerverdi for avtiningsføler Pb3 verdi føler nr. 3. (hvis montert) Out rele utgangsstatus InP digital inngang status Trykk SET for visning av verdi For alarm status, utgang status eller inngang status, trykk UP eller DOWN for å bla gjennom aktiva/pågående alarmer, utgangene eller inngangene. Trykk SET eller ON/OFF (eller vent 5 sekunder) for å gå tilbake til statuslisten.

3 Trykk ON/OFF (eller vent 5 sekunder) for retur til normal display stilling. Kode Nivå Bskrivelse. Område Unit TN BT AT Liste med -PPS passord PPA Parameters tilgangs passord nivå 2 Passord: 22 Liste med -REG innstillings parameter Set 0 Settpunkt LSE HSE C [ F] HSE 2 Øvre grense settpunkt C [ F] LSE 2 Nedre grense settpunkt C [ F] dif 1 Differanse settpunkt C [ F] Liste med -Pro føler parameter CA1 1 Føler 1 kalibrering Verdien til dette parameter blir lagt C [ F] til (positiv verdi) eller trukket fra CA2 1 Føler 2 kalibrering (negativ verdi) temperaturen målt CA3 1 Føler 3 kalibrering på føleren Liste med -CPr Kompressor parameter Cit 2 Kompressor minimums driftstid Ont 1 Kompressor s driftstid ved eventuell følerfeil OFt 1 Kompressor s AV tid ved eventuell føler feil. I tilfelle feil romføler, vil kompressor stoppe/ starte I henhold til parameter, slik: Ont=0: Kompressor vil stoppe Ont>0 and OFt=0: Kompressor vil gå. don 1 Forsinkelse oppstart kompressor. Tiden fra anlegget blir slått på, til kompressor starter. Hvor nettverkskontroll er benyttet, er dette forsinkelsen for kompressor til kompressor. dof 1 Minimum kompressor AV tid. Tiden fra kompressor stopper, til den igjen kan starte dbi 1 Forsinkelse mellom kompressorens startintervall. Tiden, starter fra forrige start, til kompressor igjen kan starte. OdO 1 Forsinket redigeringsmulighet etter anlegget er slått på. (kompressor, vifter, avtining) Dette parameter benyttes for å forsinke muligheten forandring av parameter etter at anlegg er slått på. Overgangen fra stand-by til aggregat starter (ON kommando på betjeningspanel) er ikke påvirket av denne forsinkelse Liste med -def avtinings parameter dty 1 Avtinings type 0 = El. varme: stopper på innstilt temperatur eller etter maximum innstilt sikkerhetstid (timeout) 1 = varmgass: stopper på innstilt temperatur eller etter maximum innstilt sikkerhetstid (timeout) For avtining med el. varmeelementer, er det 1 sekund forsinkelse mellom stopp kompressor og når varmeelementet kobles inn. dit 1 Avtinings-intervall Maximum tid (mellom start til start) mellom to avtininger. Når denne tiden er nådd er ny avtining mulig. Tiden nullstilles etter hver avtiningskommando, selv om disse ikke er automatiske. 0 = automatisk avtining utkoblet. dct 1 Avtinings interval tellemetode. 0 = teller hvis kompressor er i drift. 1 = teller alle ganger. doh 1 Forsinket avtining etter oppstart. Tiden fra anlegget er slått på, til avtining tillates (ikke manuell avtining) 0 60 min min sec min min min , h/min/sec , min 0 0 0

4 Kode Nivå Bskrivelse. Område Unit TN BT AT det 1 Stopp avtining på tid h/min/sec Når innstilt tid nåes, avbrytes avtining, selv om innstilt temperatur for stopp avtining ikke er oppnådd. (Går videre til avdryppingstid) dst 1 Stopp avtining på temperatur Når innstilt temperatur på føler nr.2 er oppnådd stopper avtining. Hvis temperatur er høyere enn innstilt, vil ikke avtining starte. Hvis føler nr. 2 er skadet vil avtining allikevel stoppe ved utgått tid. (papameter det) C [ F] ds2 1 Stopp avtining på temperatur for fordamper nr.2 Når innstilt temperatur på føler nr. 3 er oppnådd, stopper avtining for fordamper nr.2. Hvis temperatur er høyere enn innstilt, vil ikke avtining starte. Hvis føler nr.3 er skadet vil avtining allikevel stoppe ved utgått tid. Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis P01=3o4, Co4=3 og CP0=2 (alarm rele benyttet for fordamper nr.2 og føler nr.3 benyttet for registrering av temperaturen på fordamper nr.2). I slikt tilfelle, vil av dryppingsfasen starte etter at avtining for begge fordampere er avsluttet dpo 1 Avtining ved oppstart av anlegg 0 = utkoblet 1 = avtining starter når anlegget slås på. Liste med -Fan vifte parameter C [ F] ,1 flag FSt 1 Vifte stopp settpunkt føler2 FSt: vifter av C [ F] Fot probe2 < (FSt FAd): vifter på Fot 1 Vifter start settpunkt probe2 < (Fot FAd): vifter C [ F] av Fad 1 Vifter start stopp differanse C [ F] Fdt 1 Etter avdryppingstid 0 60 min Tid etter avdryppingsfase, som vifter står. dt 1 Avdryppingstid 0 60 min Tiden etter avtining som kompressor og fordamper står slik at avdrypping kan fullføres dfd 1 Drift vifter under avtining. 0,1 flag = vifter går under avtining. (Innstilt fra parameter FPt) 1 = vifter står under avtining FCO 1 Drift vifter når kompressor ikke går = vifter står når kompressor står 1 = vifter går (innstilt fra parameter FPt) 2 = vifter går i sikkerhetsmodus (duty cycle) Fon 1 Viftas driftstid i sikkerhetsmodus (duty cycle) (FCO=2) 1 60 min FoF 1 Viftas stopptid i sikkerhetsmodus (duty cycle) (FCO=2) 1 60 min Liste med -ALr alarm parameter HAL 1 Maksimum alarm terskel Over denne verdi (absolutte eller referert til settpunkt) er en alarm utløst Hvis referansen er relative, blir umerket verdi lagt til settpunktet. LAL 1 Minimum alarm terskel Under denne verdi (absolutte eller referert til settpunkt) er en alarm utløst Hvis referansen er relative, blir umerket verdi trukket fra settpunktet C [ F] C [ F] PAO 1 Temperatur alarm forsinket etter oppstart h dao 1 Temperatur alarm forsinket etter avtining min Tiden fra ferdig drypptid, før alarm utløses. Ved samkjøring av avtining i nettverk, refererer tiden til avsluttet avtining OAO 1 Temperatur alarm forsinket etter dør er lukket Tiden etter at dør er lukket før alarm utløses h 0 0 0

5 Kode Nivå Bskrivelse. Område Unit TN BT AT dat 1 Defrosting alarm timeout enabling 0,1 flag Dette tillater at signal fra enhver avsluttet avtining, basert på maksimum tid, blir oppnådd (timeout) 0 = signal utkoblet 1 = signal tilkoblet List med -dis display parameter ndt 1 Desimal 0 = display uten desimaler 1 = display med desimaler. ddl 1 Display under avtining: 0 = normal display (som satt i ddd parameter.) 1 = Temperaturen som vist når avtining startet, til ferdig avtining. 2 = df til ferdig avtining og til oppnådd innstilt temperatur. ddl parameteret kan kun bli kontrollert hvis standard display (ddd parameter) inkluderer avtiningsføler (føler nr. 1 eller nettverk føler) Ldd 1 Utkoblingstid av display under avtining Tiden starter fra endt avtining (event. endt av drypping),hvorpå normalt display igjen vises. dro 1 C eller F valg 0 = C 1 = F Denne innstillingen gjelder kun temperatur visningen. Liste med -CnF konfigurasjonsparameter LOC 1 Betjeningspanel lås 0 = betjeningspanelet utkoblet 1 = Betjeningspanel hoved terminal tilkoblet 2 = Betjeningspanel Slave terminal tilkoblet 3 = Betjeningspanel tilkoblet (den første som tas i bruk har tilgang inntil justering er foretatt) rel 1 Software versjon Kun lesbar verdi som gir identifikasjon av software versjon Liste med -LAn nettverk parameter dea 1 Kontrollerende nettverksadresse (kun for hovedenhet) I adressen som settes i hver hovedenhet, må det tas hensyn til antall slaver som fines i LAN nettverk, som følger: dea = dea[tidligere master] + L01[tidligere master] +1 Kontrollerende nettverks adresse for en slave er dea[master] + L00 ) 0,1 flag ,1, min ,1 flag (*) Merk : For å frigjør, hold ned og både SET and ON/OFF sammen for i minst 5 sekunder. (**) Merk : LAn nettverk parameter betjener kun FJERNBETJENINGS SYSTEMET ELLER MASTER/SLAVE

6 ALARM SIGNALER Når alarmen utløses skjer normalt følgende: Relevant alarmkode vises i displayet: I noen tilfeller, alternerer displayet mellom alarm kode og den temperaturen som normalt vises i displayet. Hvis det er mer enn en alarm, vises de suksessivt, alternert med temperatur. Alarm lampen er på Alarm rele er trukket For noen alarmer og signaler, er ikke LAMPEN og/eller releet trukket. Tabellen nedenfor gir detaljert beskrivelse for hver enkel alarm og dets relevante tiltak. Ved å trykke på en hvilken som helst knapp, vil alarmrele (hvis det er trukket), bli deaktivitert og alarmlampen vil blinke, samtidig som alarmkoden fortsatt vil vises i displayet. Lampen vil slukke og alarmkode forsvinne så snart feilen er funnet og. Alarmkodene listes i følgende tabell under: E1 E2 E3 E4 E5 Feil romføler Hvis føler er benyttet som styring/justering, vil kompressor gå i «feilmodus» (se parameter Ont og Oft) og avtiningfunksjon vil bli utkoblet; Hvis det er en balansert nettverskføler, vil styring/justering fortsette uten å ta hensyn til feilføler. Feil avtiningsføler Avtining vil stoppe på tid Feil føler nr.3 (kondensator temperatur) Tilhørende kontroll blir utkoblet Feil føler nr.3 (temperatur fordamper nr. 2) Avtining vill stoppe på tid Varme alarm Regulering utkoblet HP pressostat alarm Regulering utkoblet LP pressostat alarm Regulering utkoblet Gjentatt varme alarm/utløstmotorvern Regulering utkoblet permanent Gjentatt HP pressostat alarm Regulering utkoblet permanent Ja Ja Automatisk når feil er Ja Ja Automatisk når feil er. Blinker Nei Automatisk når feil er Ja Ja Ja Nei Automatisk når feil er Ja Nei Automatisk når feil er Ja Nei Automatisk når feil er Ja Ja Slå av og på Ja Nei Slå av og på E6 Gjentatt LP pressostat alarm Nei Nei Slå av og på Regulering permanent utkoblet LO Lav romtemperatur alarm Nei Nei Automatisk når feil er HI Høy romtemperatur alarm Nei nei Automatisk når feil er EE Data lagrings alarm Feil parameter er lastet Nei Nei Ved strøm på eller etter parameter er lagret i mine. Ec Rengjøring av kondensator Blinker Nei Automatisk når feil er Er Nettverks Alarm (*) Nei Nei Automatisk når feil er Ed Avtining gått ut på tid i stedet for temperatur Blink Nei Automatisk når feil er Od Dør stått for lenge åpen Normal drift er igjen opp Blink Nei Automatisk når feil er Nx Slave x alarm (kun på master) Nei progr. Automatisk når feil er Ux Slave x ikke tilkoblet (kun på master) Slaven er ikke kontrollert Blink Nei Automatisk når feil er U0 Master ikke tilkoblet (kun på slave) slaven er frakoblet nettverket og opererer uavhengig. Blink Nei Automatisk når feil er Dx Slave x feil nedlastning (kun på master) Blink Nei Automatisk når feil er (*) Displayet er sort (**) Nettverk alarmer er når, i henhold til programmering, alarmen er oversendt fra master til alle nettverksenheter, etter at alarmrele på masteren selv er utløst.

7 Under drift og ved spesielle forhold, vises følgende alarmer: Kode Forklaring Merknader OFF Aggregatet i stand-by (drift utkoblet) Inntil neste on kommando df Avtining pågår se parameter ddl dfu Avtining ikke gjennomført Vises i 2 sekunder når avtining ikke blir igangsatt pga fordampningstemperatur er over innstilt settpunkt (parameter dst) um Master Unit Når på, vises nettverkskonfigureringenene usx Slave x Unit Cn Terminal kontroll forbindelsen er brutt Terminalen mottar ikke data fra kontrollenheten Hvis terminal kontroll forbindelsen ikke er etablert når aggregatet slås på, vil terminaldisplayet vise 88,8 og LED lampene vil slås av. 11. NØDKOBLING VENNLIGST MRK. FØLGENDE: Nød kobling som beskrevet her, må kun utføres av kyndig personell med forståelse for kuldeprosessen. Hvis den elektroniske styringsenheten svikter, eller avviker normal operasjon, og det er umulig å skifte ut omgående, kan en nød kobling benyttes, til relevant del kan skaffes og skiftes. Følg følgende prosedyre: 1. Koble fra strømforsyningen 2. Fjern alle lasker mellom rekkeklemmene L og felles klemmer på kretskortet for releer (rekke klemmene ) 3. Som vist i koblingsskjema nedenfor, tilslutt en mekanisk termostat mellom klemmene 4. L og NO(klemmene 32,37) og NC (klemme 34) kompressor, avtining og viftereleer (COMP, DEF and FAN) 5. Monter en lask mellom klemmene L og NO på ON/OFF releet (klemme 26 som gir spenning til bunnkassevarmer, og varmekabel i dør og på avløp, hvis dette er montert). 6. Koble anlegget til strøm igjen og juster termostat til ønsket temperatur. 7. N.B.: Denne nød koblingen må kun benytte så kort tid som mulig, og kontakt eventuelt Deres serviceforbindelse for reparasjon snarest MRK: Avtining vil være utkoblet slik at det anbefales minimal trafikk I døren for å forhindre tilising av fordamper. 8. Når ny styring igjen tilkobles, reverser prosessen, pkt. 2,3,4 and 5.

8 T Romføler Avtiningsføler Klixon Høytrykkspressostat Rompanel Dørbryter Lavtrykkspressostat

Feilkoder/suport. Rens kondensator med trykkluft/nitrogen, eller vask med fettløsende vaskemiddel Defekt vifte (hvis Sjekk vifte, bytt hvis defekt

Feilkoder/suport. Rens kondensator med trykkluft/nitrogen, eller vask med fettløsende vaskemiddel Defekt vifte (hvis Sjekk vifte, bytt hvis defekt Feilkoder/suport Lamper på Controller snøkrystall lyser ikke Kompressor står Mangler startsignal Mål start-rele. Feilsøk på startsignals kretsen. Mål (micro farrad, µf) ved for lite farrad må Defekt start

Detaljer

Termostat for både oppvarming og kjøle applikasjoner

Termostat for både oppvarming og kjøle applikasjoner Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 Org.nr: NO 918 890 025 MVA WM 961 (A) Termostat for både oppvarming og kjøle applikasjoner

Detaljer

BRUKERMANUAL MIR 90 elektronisk styringspanel Technoblock Norge AS www.technoblock.no

BRUKERMANUAL MIR 90 elektronisk styringspanel Technoblock Norge AS www.technoblock.no BRUKERMANUAL MIR 90 elektronisk styringspanel Technoblock Norge AS www.technoblock.no 1. BETJENINGSPANEL For å vise temperatur settpunktet: Trykk en gang på SET. SET : For å forandre temperatur settpunktet:

Detaljer

Parameterliste for EWDR 984

Parameterliste for EWDR 984 Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Parameterliste for EWDR 984 Versjon

Detaljer

DISPLAY LINE BRUKSANVISNING STYRING DIXELL CR70CX DISPLAY LINE

DISPLAY LINE BRUKSANVISNING STYRING DIXELL CR70CX DISPLAY LINE DISPLAY LINE BRUKSANVISNING STYRING DIXELL CR70CX DISPLAY LINE Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker E-post: support@porkka.no www.porkka.no 16.11.2009 KONTAKTER OG BRYTERE KJØLEMASKINEN Hovedbryter

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV. 01 11/05 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk

Detaljer

SERVICEMANUAL ALASKA KJØLE- OG FRYSESKAP

SERVICEMANUAL ALASKA KJØLE- OG FRYSESKAP SERVICEMANUAL ALASKA KJØLE- OG FRYSESKAP Kjøleskap S-711 S Fryseskap S-711 SN Kjøleskap S-147 S Fryseskap S-147 SN Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker E-post: support@porkka.no www.porkka.no 02/2008

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

MP2000 Dataromskjøler

MP2000 Dataromskjøler MP2000 Dataromskjøler 13:35 *M* 21/09/05 Temp Hum 1 2 1 2 21,3 C 53% rh Unit: ON Un: 1 Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC PEGASUS med nytt display RC Dataromskjøler Kontrollsystemet

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 20

BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 20 BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 20 Innholdet i manualen gjelder for CVM20 CVM20_INSTRUKS.doc Side Nr 1Av 1 Regulatorens oppbygging. Regulatoren finnes kun i en versjon og knappene nummerert over beskrives

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

Energy Light ENERGY REGULATOR NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE:

Energy Light ENERGY REGULATOR NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE: Energy Light INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 - DRIFT AV HOVED MODUL 1.1 - TERMOREGULATOR (VARME/KJØLE VESKE) 1.2 - AVTINING 2.0 - KONTROLL MODUL TASTATUR 3.0 - INNSTILLING AV FUNKSJONSPARAMETERE 3.1 - FORKLARING

Detaljer

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK CLIVETTALK Clivet TALK Instruks Nummer Symbol Forklaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysdioden lyser når enheten er PÅ. Lysdioden er slukket når enheten er AV. ON/OFF : Når denne tasten trykkes og holdes i minst

Detaljer

Installasjon og bruksanvisning Porkka Skycold kjølemonter

Installasjon og bruksanvisning Porkka Skycold kjølemonter Installasjon og bruksanvisning Porkka Skycold kjølemonter Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Garantien omfatter ikke transportskader.

Detaljer

CVM 2 reguleringssystem

CVM 2 reguleringssystem DEFINING THESETPOINT Type dokument Utgivelsesdato Revisjonsdato Dokument nr. Delkapittel Aggregattype Skrevet av Revisjonsnr. Side DRIFTSINSTRUKS CVM 2 Climaveneta tk 01 1 av 6 DRIFTSINSTRUKS 1. STYREPANEL

Detaljer

SERVICEMANUAL MED DIXELL XW270 v9.2 STYRING 12/2009A

SERVICEMANUAL MED DIXELL XW270 v9.2 STYRING 12/2009A FUTURE KJØ FRYS SKAP SERVICEMANUAL MED DIXELL XW270 v9.2 STYRING 12/2009A NORSK GENERELL BESKRIVELSE AV STYRINGEN Styringen er en kombinert termostat, termometer og avrimingsur med alarmfunksjoner. Høy-

Detaljer

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING Rd Ed Scandinavian Electric AS Janaflaten 28 Postboks 80 GODVIK 5882 BERGEN Tlf.: + 47 55 50 60 70 Faks: + 47 55 50 60 99 v:mars2009 --------- Jordfeilsentral

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

BRUKER MANUAL UTG. 3.1

BRUKER MANUAL UTG. 3.1 Modell Slim 100 Modell ECP 100 Standard BRUKER MANUAL UTG. 3.1 1 INNEHOLD AVTINING AUTOMATISK / MANUELL...11 ALARMSIGNALER...12 MODELLUTGAVER...3 GARANTI...15 PARAMETERLISTE NIVÅ 1 ( BRUKER)...9 PARAMETERLISTE

Detaljer

OMBYGGING FRA LAE CDC80 STYRING TIL DIXELL XW271L Gjeldende kjøle- og fryserom produsert fra 1994-2003

OMBYGGING FRA LAE CDC80 STYRING TIL DIXELL XW271L Gjeldende kjøle- og fryserom produsert fra 1994-2003 OMBYGGIG FRA AE CDC80 SYRIG I DIXE XW271 Gjeldende kjøle- og fryserom produsert fra 1994-2003 AE CDC80 DIXE XW271 Porkka orge AS, ensmannslia 30, 1386 Asker - lf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Veiledning For Lu-Ve Contardo RUS viftestyring komplett med

Detaljer

Nå med batteribackup

Nå med batteribackup [ ] MICROSAFE MTR / MTRNS (standard) Leveres med 1-polt, 16A med eller uten nattsenk. MICROSAFE MTR-W / MTRNS-W (våtrom) Leveres med 2-polt, 10A med eller uten nattsenk. Nå med batteribackup Aktiv punktum

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR COLD LINE KJØLEBENKER med Dixell XW60L controller Gjeldende fra august 2006

BRUKSANVISNING FOR COLD LINE KJØLEBENKER med Dixell XW60L controller Gjeldende fra august 2006 BRUKSANVISNING FOR COLD LINE KJØLEBENKER med Dixell XW60L controller Gjeldende fra august 2006 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet.

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

Parameterliste for Carel ir33

Parameterliste for Carel ir33 Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 13 Holmlia NO-123 Oslo Telefon: +47 23 16 94 Faks: +47 23 16 94 1 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 89 25 MVA Parameterliste for Carel ir33 Versjon 1.1

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 2

BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 2 BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 2 Innholdet i manualen gjelder for CVM2 CVM2_INSTRUKS.doc Side Nr 1Av 1 Regulatorens oppbygging. Regulatoren finnes kun i en versjon og knappene nummerert over beskrives i

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Målinger & Innstillinger

Målinger & Innstillinger Forhandler : Kunde : Prog. av : Dato : Serie Nr. : Målinger & Innstillinger Type : Apollo 6, Apollo 10 og Apollo S (versjon 600) Aktuell romtemperatur C 0 Ønsket romtemperatur C 1 Aktuell fuktighet % 2

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar MB 25.06.2013 Innhold Sikkerhet... side 2 Oversikt MB styrepanel... Side 3 Av / På... Side 3 Justering av temperatur... Side 4 Velge driftsmodus (kjøling

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0 Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse LCD-panel... 2 Tilkoble og frakoble med et ettområdepanel... 4 Frakoble systemet etter en alarm... 5 Tilbakestille branndetektorer...

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide NO Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Slå termostat av/på...2 Stille inn klokke...2 Stille inn gulvtemperatur...3 Lese gjeldende temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivere og stille

Detaljer

Monterings- og brukerveiledning

Monterings- og brukerveiledning BEING SMART IS GOOD. BEING FIRST IS GOOD. BEING BOTH IS BETTER Monterings- og brukerveiledning Snøtermostat. Betjening frontpanel Display viser temperaturområde -50 til +99 Venstre knapp Visning av luft-/fukt-/

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Monterings- og brukerveiledning

Monterings- og brukerveiledning BEING SMART IS GOOD. BEING FIRST IS GOOD. BEING BOTH IS BETTER Monterings- og brukerveiledning Snøtermostat Betjening frontpanel Endring av parametere Aktivt punktum. Temperatur er innenfor område -0,9

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 300

BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 300 BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 300 Innholdet i manualen gjelder for både CVM200 og CVM 300 CVM300_INSTRUKS.doc Side Nr 1Av 1 Regulatorens oppbygging. Regulatoren finnes i flere typer, dette går frem av den

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

BRUKSANVISNING Termostat ETN MHG3

BRUKSANVISNING Termostat ETN MHG3 67321B 08/17 (LOA) MCS4-10 / MSD4-1999 / MSA4-10 BRUKSANVISNING Termostat ETN4-1990-MHG3 Innhold INNLEDNING... 1 Rørbeskyttelse via temperatursettpunkt... 1 Rørbeskyttelse innenfor et temperaturområde...

Detaljer

FEILKODER for Fujitsu Luft til Luft Varmepumper

FEILKODER for Fujitsu Luft til Luft Varmepumper FEILKODER for Fujitsu Luft til Luft Varmepumper Offisiell distributør av Fujitsu varmepumper og klimaanlegg: FJ Klima Norge AS Postboks 237 Tiller, 7477 TRONDHEIM Tlf. 72 88 86 64 www.fjklima.no INNHOLD

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Innholdsfortegnelse: Produksjons deklarasjon 2 Viktig informasjon 3 Skap oversikt og beskrivelse 4 Skjerm 5 Manuell start/ start tider 6 Vekt innstilling 7 Instillinger

Detaljer

MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL. Brukermanual. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL. Brukermanual. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL Brukermanual Denne håndboken er er laget av 100% resirkulert papir. forestill deg mulighetene mulighetene Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR SKYCOLD KJØLEMONTER med Dixell XW60L controller Gjeldende fra august 2006

BRUKSANVISNING FOR SKYCOLD KJØLEMONTER med Dixell XW60L controller Gjeldende fra august 2006 BRUKSANVISNING FOR SKYCOLD KJØLEMONTER med Dixell XW60L controller Gjeldende fra august 2006 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet.

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7

BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7 BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 www.bruvik.no Manual Side 1 Kjære kunde, Denne brukerveiledningen inneholder all informasjon

Detaljer

Dokument: Brukermanual

Dokument: Brukermanual Side 29 av 38 Brukermanual 14. Display og panel på AC3000 14.1 Display AC3000 display består av 4 linjer. Hver av linjene beskriver ulik informasjon avhengig av program type. Dette vil fremgå i hvert kapitel

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

KONTROLLER MC 43102-11/94-GB INNHOLD:

KONTROLLER MC 43102-11/94-GB INNHOLD: KONTROLLER INNHOLD: 1.0 - DRIFTSMODUSER FOR HOVED MODUL 1.1 - TERMOREGULATOR 1.2 - KOMPRESSOR TIDTAKERE 1.3 - FJERNSTYRING AV ON/OFF(PÅ/AV) KONTROLL 1.4 - ALARM FOR TERMISK VIFTE UTSTANSING 1.5 - TEMP.

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

AirPatrol WiFi Versjon 2 Full Manual. for ios V4.2

AirPatrol WiFi Versjon 2 Full Manual. for ios V4.2 AirPatrol WiFi Versjon 2 Full Manual for ios V4.2 Innholdsfortegnelse 3 - Hva gjør AirPatrol WiFi? 4 - Lys og knapper 5 - WiFi Nettverk 6 - Installere AirPatrol WiFi 7 - Hurtigoppsett 8 - AirPatrol WiFi-oppsett

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

FK 2000 regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4

FK 2000 regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4 FK 2000 regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 www.bruvik.no Brukerveiledning Side 2 Forord Denne bruker veiledningen inneholder den nødvendige

Detaljer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart touch elektronisk panel med modulering ved faste hastigheter Denne kontrollen regulerer romtemperaturen helt uten eksterne givere, i fire viftehastigheter

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASYLSACW Utvidet feilsøkingsrutiner på Fujitsu Inverter utedeler ASY9LSACW ASYLSACW ASY9LSBCW ASYLSBCW SERVICEMANUAL ASYA0LCC ASYA09LCC ARCTIC LCC ARCTIC 9LCC ASYALCC

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Driftsinstruks. Kjøl frys aggregat type KBF. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Kjøl frys aggregat type KBF. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Kjøl frys aggregat type KBF Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Generelt... 3 Brukerens ansvar... 3 Kjøle

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

Driftsinstruks. Kjøl frys aggregat type KBS. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Kjøl frys aggregat type KBS. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Kjøl frys aggregat type KBS Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Generelt... 3 Brukerens ansvar... 3 Kjøle

Detaljer

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser Brukermanual 2009 V1 Laget i Norge av CLS www.cls.no - kontor@cls.no 1 Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning forside. 2: Innholdsfortegnelse 2: Spesifikasjoner 3:

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Multifunksjons tidsrelé MFT-D42S SELECTRON Bruksanvisning. Digital Timer MFT D42S. 2 Enhetsnavn 3 LED-lys for aktiv reléutgang

Multifunksjons tidsrelé MFT-D42S SELECTRON Bruksanvisning. Digital Timer MFT D42S. 2 Enhetsnavn 3 LED-lys for aktiv reléutgang SELECTRON Bruksanvisning Digital Timer MFT D42S 2 Enhetsnavn 3 LED-lys for aktiv reléutgang Display 4 S vises ved aktivert SIGNAL-kontakt 5 H vises ved aktivert HALT-kontakt 6 P er synlig ved justering

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Brukermanual. Revisjon manual 01 Programversjon E

Brukermanual. Revisjon manual 01 Programversjon E Brukermanual PLS type XV-152 Revisjon manual 01 Programversjon E Innhold Hovedmeny... 2 Innlogging... 2 Parameterliste (variabler)... 3 Endring av parameter:... 3 Kjølevariabler... 3 Vaskevariabler...

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer