Årsrapport NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)"

Transkript

1 Årsrapport 2004 NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

2 1. INNLEDNING KORT HISTORIKK VIRKSOMHETENS ART OPPSUMMERING AV KOMPETANSESENTERFUNKSJONEN VED NMK LEDELSE MÅL OG STRATEGIER FOR UNN OG NMK: OVERORDNEDE LANGSIKTIGE MÅL FOR NMK DELMÅL I LEDELSE OG ADMINISTRASJON ARBEIDSPROSESSER IDENTIFISERTE PROSESSER PROSESSFORBEDRINGER OPPSUMMERING AV ARBEIDSPROSESSENE PRODUKSJON, KVALITET OG PRØVER AKTIVITET OG PRODUKSJON SISTE TRE ÅR STATUS OG RESULTATER FOR PROSJEKTER OG TILTAK KOMMENTARER OG ANALYSER TIL PRODUKSJON OG KVALITET PASIENTMATERIALE FRA ANDRE HELSEREGIONER ENN RHF NORD ELEKTRONMIKROSKOPISK LABORATORIUM NEVROPATOLOGISK LAB MOLEKYLÆRPATOLOGISK LAB MEDARBEIDERE ANTALL STILLINGER VED NMK, PATOLOGISK ANATOMISK AVD KOMMENTARER OG ANALYSER TIL MEDARBEIDERRESULTATENE RESULTATER FORSKNING OG UTADRETTET VIRKSOMHET OMFANG AV VITENSKAPELIGE AKTIVITETER OG PRODUKSJONER I NMK S REGI FORSKNINGSPROSJEKTER SOM NMK DELTAR I KOMMENTARER OG ANALYSER AV FORSKNING OG UTADRETTET VIRKSOMHET BRUKERE KARTLEGGING AV INTERNE BRUKERES FORVENTNING OG/ELLER TILFREDSHET KARTLEGGING AV EKSTERNE BRUKERES TILFREDSHET SAMARBEIDENDE AVDELINGER KLINISK KJEMISK AVDELING MEDISINSK GENETISK AVDELING SEKSJON FOR BARNEHABILITERING FYSIOTERPIAVDELINGEN PUBLIKASJONER OG REPRESENTASJON ORGANISASJONSKART NMK VEDLEGG PRODUKSJONSTABELLER NMK PATOLOGI...21 Årsrapport Nevromuskulært Kompetansesenter UNN 1

3 1. Innledning 1.1 KORT HISTORIKK I 1994 fikk Regionsykehuset i Tromsø (nå UNN) tildelt landsfunksjonen i diagnostikk og behandling av medfødte nevromuskulære sykdommer i samarbeid med Rikshospitalet (RH). Det ble avholdt et fellesmøte mellom RH og RiTø i oktober 1994 hvor ovennevnte sykehus ble enige om et videre samarbeid. RiTø ble tillagt hovedansvaret for diagnostikk på laboratoriesiden. Rikshospitalet fikk sitt hovedansvar på den kliniske siden, spesielt innenfor pediatri. Den tidligere delte landsfunksjonen ble i 2000 gjort om til kompetansesenter for medfødte muskelsykdommer på begge sykehusene (jfr. Rundskriv I-8/2000 fra sosial og helsedepartementet). I desember 2003 ble dette erstattet av rundskriv I 19/2003. Her står oppført Nevromuskulært kompetansesenter ved UNN - samt kompetansesenter for muskelsykdommer (i samarbeid med RH) NMK ble i 1995 etablert som seksjon under Patologisk anatomisk avdeling, RiTø, og kjernevirksomheten er nå en seksjon i samme avdeling under UNN (se organisasjonskart). Viktige deler av den totale virksomheten foregår ved aktuelle kliniske avdelinger og samarbeidende laboratorieavdelinger ved UNN. 1.2 VIRKSOMHETENS ART Virksomheten ved Nevromuskulært Kompetansesenter, UNN, kan deles opp i to hovedfunksjoner: Nevromuskulært kompetansesenters landsomfattende funksjon Siden 1994 har UNN (tidligere RiTø) hatt et landsomfattende ansvar for utvikling av diagnostikk og behandling av nevromuskulære sykdommer. Den diagnostiske delen har hovedsakelig vært konsentrert om de ulike laboratoriene tilknyttet NMK og Patologisk anatomisk avdeling. I løpet av 2004 er det etablert svært nært samarbeid med Medisinsk genetisk avdeling knyttet til videreutvikling av diagnostiske metoder. NMK mottar muskelbiopsier som blir sendt til UNN fra landets universitetsklinikker og andre sykehus. Hvert år utfører vi ca 2000 analyserer på muskelvev ved NMK. Hovedaktiviteten foregår ved nevropatologisk laboratorium og elektronmikroskopisk laboratorium. Det blir gjort immunhistokjemisk, enzymhistokjemisk og annen lysmikroskopisk undersøkelse i tillegg til elektronmikroskopisk undersøkelse av muskel- og nervevev. Det gjøres stadig hyppigere Western Blot undersøkelser av muskelvev med henblikk på å avdekke ulike genetisk betingete muskeldystrofier. Ved mistanke om mitokondriesykdom gjøres det undersøkelse av mitokondrielt DNA fra blodprøve eller muskelprøve. Analyseresultatene vurderes kvalitativt og kvantitativt, og sammenholdes med andre undersøkelsesresultater før diagnosen settes av nevropatolog ved NMK. Den nevromuskulære diagnostikk omfatter først og fremst muskelsykdommer. Det har vært en rivende utvikling innen diagnostikken av muskeldystrofier i løpet av de siste10 år. NMK følger med i denne utviklingen av ulike markører for de ulike muskeldystrofier. Ved immunhistokjemiske metoder kan vi påvise mangel av spesifikke proteiner i muskelcellene. Vi kjenner i dag til ca 30 ulike proteiner i muskelcellenes cellemembraner. Hvert enkelt av disse proteinene (genproduktene) blir laget av et bestemt gen. Mangel av et protein korresponderer med en spesiell type muskeldystrofi og igjen til en spesiell gendefekt. Den vanligste typen muskeldystrofi er Duchenne og Beckers type, med komplett eller delvis mangel av dystrofinproteinet og gendefekt i X-kromosomet. Disse sykdommene er arvelige, og DNA-analyse med tilbud om genetisk veiledning, blir stadig viktigere for mange av familiene som er rammet. Tverrfaglig samarbeid er viktig og nødvendig. Medisinsk genetisk avdeling, Nevrologisk avdeling, Barneavdeling og fysioterapiavdelingen samt laboratorieavdelingene har alle en naturlig plass i den diagnostiske prosessen. Årsrapport Nevromuskulært kompetansesenter UNN 2

4 Universitetsykehuset Nord-Norge satser også på å videreutvikle den kliniske kompetansen knyttet til kompetansesenterfunksjonen. Dette gjelder i særlig grad kompetanseutvikling innen nevrologi, fysikalsk behandling av voksne med nevromuskulære sykdommer og barnehabilitering. NMK som informasjonssenter En viktig del av Nevromuskulært kompetansesenter har i de siste årene vært å spre kompetanse. Målet er å nå ut til brukergruppene som består av både helsepersonell, pasienter, pårørende og nettverket ellers rundt pasientene. NMK har et tverrfaglig samarbeidsprosjekt med Arkhangelsk. Utgangspunktet er diagnostisk patologi (muskelbiopsi), men det er også gitt opplæring og kompetansespredning innen barnehabilitering, barnenevrologisk utredning og voksennevrologisk utredning I 1997 utarbeidet NMK, i samarbeid med annet fagpersonell og representant for pasientforeningen, et informasjonshefte; Muskelsyk?. Dette gir informasjon om de ulike gruppene nevromuskulære sykdommer, om rettigheter, behandlingsmuligheter og henvisning til kontaktpersoner/institusjoner. Heftet oppdateres hvert år. Informasjonsheftet er ettertraktet over hele landet og distribueres gratis fra NMK etter henvendelse. Heftet er oversatt til samisk. Aktuelle deler er også oversatt til russisk og spredd i Arkhangelsk gjennom samarbeidsprosjektet. NMK har egne websider der en kan finne informasjon som kan være nyttig, eller henvende seg med generelle spørsmål som en ønsker svar på. (se NMKs registerfunksjon. Prosjektet Nasjonalt pasientregister for medfødte muskelsykdommer ble startet i 2002 med en berammet prosjektperiode på to år. Prosjektet er organisert med en tverrfaglig prosjektgruppe bestående av ansatte fra UNN i tillegg til representant fra pasientforeningen, Foreningen for Muskelsyke(FFM). I tillegg er det opprettet en nasjonal referansegruppe bestående av fagfolk som har erfaring innen ovennevnte diagnosegruppe, samt personer med registererfaring. Det ble utført en høringsrunde hos fagfolk fra hele landet, og tilbakemeldingene i forhold til et slikt register var positive. Prosjektet søkte sammen med FFM om midler fra Helse og Rehabilitering for Helse og Rehabilitering innvilget til et forprosjekt for å samle fagmiljøet i Norge. Prosjektgruppen arbeidet våren 2004 med utarbeidelse av variabler for registeret. Variablene ble sendt på høring til referansegruppen. I mai 2004 ble det arrangert et fagmøte i Oslo (Rikshospitalet) for prosjektdeltakere og referansegruppe. Resultatet fra dette møte ble et forenklet skjema i forhold til prosjektgruppens forslag. De fleste var imidlertid godt fornøyd med at fagmiljøet i Norge har blitt enige om hva som skal registreres, slik at vi har en begynnelse. Prosjektet søkte sammen med FFM om midler fra Helse og Rehabilitering for videreføring av prosjektet for Denne søknaden ble ikke innvilget. Arbeidet fortsetter likevel med midler fra UNN i NMK s regionale funksjon. I tillegg til ovennevnte landsfunksjon gjøres et stort antall nevropatologiske undersøkelser som regional funksjon tilknyttet Helseregion Nord. I første rekke dreier det seg om undersøkelse av hjernebiopsier som blir utført ved Nevrokirurgisk avdeling ved UNN. Antallet biopsier har vært stigende i løpet av de siste årene. Siden sommeren 1999 er det systematisk også tatt imprint cytologi av alt hjernevev som mottas som frysesnitt for å forbedre diagnostikken. Dette har vært en suksess og i de aller fleste tilfeller kan en nå gi en helt eksakt diagnose allerede på frysesnittstadiet. Dette har ofte store behandlingsmessige konsekvenser for pasienten. Årsrapport Nevromuskulært kompetansesenter UNN 3

5 Det utføres også nevropatologiske hjerneundersøkelser fra obduksjoner. Dette er i forbindelse med sykehusobuksjoner eller ved rettsmedisinske obduksjoner rekvirert av politiet. Disse undersøkelsene foregår ved Nevropatologisk laboratorium. Ved Elektronmikroskopisk laboratorium utgjør den nevromuskulære aktiviteten ca 70 % av prøvemengden. I tillegg til nevromuskulære problemstillinger diagnostiseres det også enkelte svulster, spesielt barnesvulster og bløtdelssvulster. Det gjøres også rutinemessig elektronmikroskopisk undersøkelse av nyrebiopsier. I noen få tilfeller er det aktuelt å gjøre elektronmikroskopisk undersøkelse av hjertebiopsier. Man bruker da elektronmikroskopi som et supplement i diagnostikken med henblikk på transplantasjon. I prinsippet gjøres elektronmikroskopisk undersøkelse av alle sorter vevsmateriale der det kan bidra til en mer korrekt diagnose. Ved spesielle kliniske problemstillinger gjøres også røntgen mikroanalyse av pasientprøver for å fastslå om det er tilstedeværelse av spesielle grunnstoffer (for eksempel metaller). 1.3 OPPSUMMERING AV KOMPETANSESENTERFUNKSJONEN VED NMK Laboratorievirksomhet knyttet til avansert diagnostikk av nevromuskulære sykdommer (prøvemateriale er for eksempel muskelvev, nervevev, hud og blod) Ivareta helhetlig behandling av pasienter som kommer til utredningsopphold ved UNN ved å tilby klinisk utredning understøttet av laboratorieanalyser kombinert med eventuelt genetisk veiledning, fysioterapeutisk behandling, sosionomtjenester og ergoterapitjenester etter behov. Etablere et landsomfattende pasientregister for denne pasientgruppen. Utøve informasjonstjenester ved henvendelser pr telefon, ved produksjon av informasjonsmateriell og distribusjon av dette, ved kurs og konferansevirksomhet for pasienter, pårørende og fagpersonell. Drive et aktivt nettsted. Drive kompetansespredning i form av veiledning/hospitering og ved å tilby hospitering for fagpersonell. Ønsker å gjøre: Opprette et nasjonalt register over medfødte nevromuskulære sykdommer. Gi et landsdekkende tilbud til pasienter/familier med sjeldne arvelige nevromuskulære sykdommer. Opprettholde og forbedre den diagnostiske virksomheten og styrke det tverrfaglige behandlingstilbudet til pasientene. Utvikle informasjonsvirksomheten ved å hvert år gå kritisk gjennom informasjonsmateriell og sørge for oppdatering. Fortsette å være tilretteleggere og initiativtakere til faglige møteplasser gjennom kurs og konferanser. Tilby hospitering. Investere i fortsatt kompetanseutvikling hos eget personale. 2. Ledelse 2.1 MÅL OG STRATEGIER FOR UNN OG NMK: Best når det gjelder Lære for livet Først med det siste NMK prioriterer å yte god tjeneste for pasientene og andre som henvender seg. Mål for NMK er utarbeidet i tråd med overordnet målsetting for UNN. De revurderes årlig. Årsrapport Nevromuskulært kompetansesenter UNN 4

6 2.2 OVERORDNEDE LANGSIKTIGE MÅL FOR NMK Pasienten først først og fremst yte en god helhetlig service til pasientene. Utvikle og drive diagnostikk og behandling av nevromuskulære sykdommer. Best i landet innen diagnostikken, god kontakt med andre internasjonale kompetansesentre. Fortløpende god kontakt med de andre universitetsklinikkene på alle nivå for å ivareta kompetansespredning og informasjon om nye diagnostiske muligheter Verdsette et godt, likeverdig, faglig stimulerende arbeidsmiljø med åpen dialog innad og utad. Kompetanseutvikling skal foregå på alle nivå og det må tilrettelegges for et godt tverrfaglig samarbeid Enhver henvendelse skal taes på alvor. NMK ser det som sin oppgave å gi svar på de henvendelser vi får, enten fra egne ressurser eller henvise videre til annen kompetanse. NMK vil yte god service til rekvirenter og pasienter når det gjelder informasjon og veiledning. NMK ser det som sin oppgave å drive forskning på høyt nivå innenfor nevromuskulære sykdommer. NMK vil støtte og initiere forskning som kan bidra til bedre diagnostikk og behandling Drive undervisning, kursvirksomhet og foredragsvirksomhet innenfor alle fagområder som arbeider med nevromuskulære sykdommer. NMK vil være kreative i valg av løsninger for å jobbe etter målene, støtte viktig kompetanseutvikling hos samarbeidende parter 2.3 DELMÅL I 2004 Brukerrettede mål Arrangere kurs og fagkonferanser for pasienter og fagpersonell Jobbe videre med markedsføring av NMK s tjenestetilbud Klargjøre via prosjektorganisasjonen hva som skal registreres av opplysninger i det nasjonale registeret for medfødte nevromuskulære diagnoser, samt utarbeidelse av teknisk løsning Oppdatere Web-sidene (kontinuerlig) Medarbeiderrettede mål Legge til rette for personlig og faglig utvikling Ledelsen må være synlig og tilstede for de ansatte Forsknings og utviklingsmål Etablere forskningsprosjekt: Muskelsykdommer i hele landet (diagnostikk og behandling) Diagnostiske metoder innen hjernesvulster (imprint cytologi og immunhistokjemi) Sørge for fagutvikling og oppdatering innen spesielt mitokondrielt DNA-metoder og Western blot Hjernesvulster i Nord-Norge Samarbeid med Russland innen muskelsykdommer og hjernesvulst diagnostikk 2.4 LEDELSE OG ADMINISTRASJON Lederteam NMK ledes på lik linje med de øvrige seksjonerte avdelinger ved UNN, og har følgelig eget lederteam som består av nevropatolog Sigurd Lindal (leder), leder for sekretariatet, Inger Tranung og sjefbioingeniør, Irene Lund. Årsrapport Nevromuskulært kompetansesenter UNN 5

7 NMK er en seksjon med et faglig selvstendig ansvar. Det administrative ansvar er underlagt Patologisk anatomisk avdeling (PAA). Personalansvaret forvaltes av NMK s lederteam i nært samarbeid med PAA s lederteam. Ledelsen av NMK disponerer eget kostnadssted i samarbeid med sjef for medisinske serviceavdelinger. Dette kostnadsstedet brukes til spesielle innkjøp og reiser som er nødvendig for å ivareta den nasjonale kompetansesenterfunksjonen. Tverrfaglig samarbeid Fra starten har følgende stikkord vært helt sentrale for drift av NMK; tverrfaglig samarbeid kompetanseoppbygging kompetansespredning kvalitetssikring utvikling De tverrfaglige møtene mellom kliniske- og laboratorieavdelinger ved UNN er verdifulle i denne sammenheng. Her gjennomgåes klinikk og laboratoriefunn etter undersøkelse av pasienter med vanskelige diagnostiserbare sykdommer. I 2004 har det vært gjennomført 3 slike møter. Kompetanseoppbygging og utvikling Basis i kompetanseoppbyggingen ved NMK er lagt gjennom tverrfaglig samarbeid med andre institusjoner i utlandet. Både klinikere og laboratoriepersonell har ved flere anledninger hospitert ved institusjoner som Mayo Clinic (Rochester MN, USA), Spanias nevromuskulære kompetansesenter ved Dr. Carmen Navarro (Vigo) og Dr. Ander Oldfors, Sahlgränska Sjukhuset i Göteborg (Sverige). I 2004 har spesialfysioterapeut Sissel Hotvedt hospitert ved flere aktuelle sentra i Storbritannia. Slik kompetanseoppbygging gjennom kontakt med anerkjente internasjonale sentra er viktig for videreutvikling av både den behandlingsmessige og den diagnostiske servicen i Norge, og danner grunnlaget for virksomheten på flere områder. NMK har bygd opp egen kompetanse innen webdesign. Ansatte ved NMK deltar på faglige etterutdanningskurs, faglige møter og kongresser hvert år. (se oversikt under pkt.11.4) Brukerundersøkelse I 2004 har seksjon for Barnehabilitering ved UNN gjennomført en brukerundersøkelse blant foreldre med barn med nevromuskulær sykdom. Det er utarbeidet en rapport fra denne som viser hva foreldrene opplever som særlig viktig i behov i forhold til oppfølging av barna. Rapporten er lagt ut på NMKs websider NMK som kompetansespreder Sekretariatet fyller en viktig funksjon i kompetansespredning. Telefonhenvendelser om behov for informasjon om enkeltemner ekspederes, eller videreformidles til rett instans. Det bidras med artikler til aktuelle tidsskrift og til pasientforeningens blad. Det er utarbeidet egne hjemmesider som er publisert og oppdateres. Det mottas jevnlige henvendelser fra pasienter, pårørende og fagpersonell gjennom e-post til: Vi har registrert 16 slike henvendelser via e-post som utløste en form for handlig fra oss. I tillegg har NMK en del henvendelser om å få tilsendt informasjonsheftet Muskelsyk? NMK arrangerer kurs som rekvirenter, brukere, fagfolk på alle nivå føler behov for. Innspill og gode ideer på dette feltet tar vi gjerne i mot! I tillegg stiller fagfolk fra NMK som forelesere ved eksterne arrangementer. Årsrapport Nevromuskulært kompetansesenter UNN 6

8 3. Arbeidsprosesser 3.1 IDENTIFISERTE PROSESSER Arbeidsprosessene foregår i de to laboratoriene: Nevropatologisk lab og Elektronmikroskopisk lab, i sekretariatet og i nevropatologens kontor. Laboratorieprosessene er dokumentert i avdelingens kvalitetshåndbok, og følger faste prosedyrer. Prosessene testes dels ved kvalitative vurderinger og dels ved bruk av kontrollmateriale. 3.2 PROSESSFORBEDRINGER Evalueringsprosjektet om biopsitakingsprosedyren viste at det er en klar sammenheng mellom den tekniske kvaliteten på biopsien og muligheten for å stille en diagnose. Det satses derfor offensivt på å spre informasjon om biopsiprosedyrer. Blant annet har både bioingeniører og leger fra NMK forelest om dette på utdanningskurs for nevrologer. Det er gjennomført en undersøkelse av 11 års materiale, muskelbiopsier for elektronmikroskopisk undersøkelse. Undersøkelsen har gitt god oversikt over nytten en har av å gjøre slik undersøkelse ved nevromuskulære tilstander. Resultatene ble presentert i internasjonalt møte i 2004 (se kap 9). NMK benytter internasjonalt kjente sentra for supplerende diagnostikk i tvilstilfeller. I 2004 ble det sendt 3 pasientprøver for videre DNA-analyse ved laboratorium i utlandet. Det er ikke å legge skjul på at det fremdeles er et internasjonalt problem å utvikle sikre DNA-analyser for flere muskeldystrofier. NMK satser mye på å bidra på dette felt gjennom aktiv metodeutvikling i 2004 ved Medisinsk genetisk avdeling. Det ble gjennomført en kartleggingsundersøkelse i forhold til rekvirering av molekylærgenetiske analyser på det nevromuskulære feltet i Norge. Konklusjonen etter denne undersøkelsen ble at det trengs en nasjonal koordinering og funksjonsfordeling for dette feltet. Rapporten etter denne undersøkelsen er lagt ut på 3.3 OPPSUMMERING AV ARBEIDSPROSESSENE Den positive utviklingen karakteriseres ved at diagnostisk kvalitet er økt gjennom at nye analysemetoder er etablert og videreutviklet. Vi tror at økt informasjon om våre tilbud, fortsatt utvikling av tjenestetilbudet, høy kompetanse og kvalitet, god service og kort svartid vil være suksesskriterier for virksomheten. I tillegg ser vi behov for en satsing på å bygge ut gode klinisk tilbud til pasientgruppen. Etterspørselen er økende og det er vanskelig for UNN å møte denne etterspørselen i dag. Dette er noe sekretariatet opplever i særlig grad. Ventetider for å komme til nevrologisk og fysikalsk utredning er for lang. Det er behov for en bedre koordinering av henvisninger og inntak. NMK vil i 2005 arbeide for forbedringer på disse områdene. 4. Produksjon, kvalitet og prøver 4.1 AKTIVITET OG PRODUKSJON SISTE TRE ÅR Nøkkeltall Antall konsultasjoner Antall analyser Antall vit. publikasjoner 4 (8) 5 1 Antall kursdager Totalantall biopsier Årsrapport Nevromuskulært kompetansesenter UNN 7

9 4.2 STATUS OG RESULTATER FOR PROSJEKTER OG TILTAK Forbedringsprosjekter Prosjekttittel Påbegynt i år Avsluttes i år Kartleggingsundersøkelse for molekylærgenetiske analyser Forbedring av Limb Girdle MD-diagnostikk, samarbeid med inn- og utland Multiplex Western-Blot (flere markører på samme gel) Det nasjonale register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer KOMMENTARER OG ANALYSER TIL PRODUKSJON OG KVALITET Den positive utviklingen siste år handler om store sprang i kvalitetsforbedring av diagnostikken av visse typer muskeldystrofi. I tillegg er det gjennomført et prosjekt for å se på diagnostisk nytte av elektronmikroskopisk undersøkelse av muskelbiopsier. Etableringene av det landsomfattende registeret står for døren. Dette vil tilrettelegge bedre for forskning - som vil bringe diagnostikk og behandling videre. Utviklingen av stadig nyere diagnostiske analysemetoder fører til at antallet analyser på hver prøve stadig økes. Mer ressurser legges altså i hvert tilfelle for å søke å finne sikker diagnose. Dette er av stor betydning for pasientene. Utfordringene innen Limb Girdle MD-diagnostikk ble fokusert på under Fagkonferansen i mai Siden er dette fulgt opp med et nært samarbeid med Medisinsk genetisk avdeling (UNN) og Nevromuskulært kompetansesenter i Vigo (Spania) med hensikt å forbedre de molekylærgenetiske analysene på dette feltet. 4.4 PASIENTMATERIALE FRA ANDRE HELSEREGIONER ENN RHF NORD Når det gjelder opptelling av antall prøver fra pasienter fra andre helseregioner enn RHF Nord, er det viktig å være klar over premissene som ligger til grunn. Dette handler om vevsprøver som er mottatt til analyse i NMK s laboratorier ved Patologisk anatomisk avdeling, UNN: Elektronmikroskopisk lab, Nevropatologisk lab og Molekylærpatologisk lab. 4.5 ELEKTRONMIKROSKOPISK LABORATORIUM I 2004 ble det mottatt 150 prøver totalt. Av disse var 115 muskel og nervebiopsier. 73 pasientprøver var fra sykehus i andre helseregioner. Av disse har flere rekvirenter eget nevropatologisk tjenestetilbud, og prøvene herfra kan sees på som konsultasjoner. Imidlertid er det oftest kun gjort EM-undersøkelse i Tromsø på disse konsultasjonene (se tabell 2 s. 21). Nervebiopsier I tillegg til EM-undersøkelse av nervebiopsier gjøres det svært tidkrevende lysmikroskopiske undersøkelser av enkeltnervefibere, og histologisk spesialfarging på snitt. NMK yter spesielt tilbud med å sende assisterende bioingeniør til sykehus her i landet som ønsker å få tatt nervebiopsi, dersom ikke pasienten heller ønskes sendt til Tromsø (Nevrologisk avdeling) på utredningsopphold. I 2004 ble det foretatt nervebiopsiuttak på til sammen 4 pasienter. Av disse ble tre operert Tromsø mens en ble foretatt ved Akershus Universtetssykehus (se tabell 3 s. 22). Hudnerve biopsier Ved spesielle immunhistokjemiske metoder og manuell telling kartlegges nervetettheten i hudbiopsier. Dette er svært viktig undersøkelse ved sykdommer i perifere nerver, spesielt ved Årsrapport Nevromuskulært kompetansesenter UNN 8

10 sensoriske nevropatier og systemsykdommer. Den store økningen i prøvetallet siste to år skyldes delvis forskningsprosjekt som NMK/Nevrologisk forskningslaboratorium deltar i (se tabell 4 s. 22). 4.6 NEVROPATOLOGISK LAB I 2004 utførte dette laboratoriet analyse av 91 muskelbiopsier totalt. Av disse var 73 muskelbiopsier fra regioner utenom RHF Nord (se tabell 5 s. 23).. Analysene består av lysmikroskopisk immunhistokjemiske og enzymatiske fargemetoder, og i visse tilfelle Westernblot av muskelproteiner (se egen tabell). I tillegg mottok laboratoriet prøver fra 36 pasienter som konsultasjoner og for videre analysering. Av disse mottok vi også 27 biopsier (se tabell 6 s. 23). Totalt er det gjort 1943 enzym- og immunhistokjemiske analyser i På samtlige av disse prøvene gjøres også en morfometrisk undersøkelse av nevropatolog. Western Blot av muskelprøver Western blot med Calpain er utført på 20 prøver. En prøve er gjort med antistoffet Caveloin. 4.7 MOLEKYLÆRPATOLOGISK LAB I dette laboratoriet utføres analyse av mitokondrielt DNA. Prøvematerialet er for det meste blodprøver, men også muskelprøver. I 2004 er det mottatt totalt 13 prøver, hvorav 8 var tilsendt fra andre helseregioner enn RHF Nord. Flere av prøvene som er rekvirert fra Medisinsk genetisk avdeling ved UNN, er foretatt på pasienter som hører hjemme i andre helseregioner, men som er henvist til Tromsø for genetisk prøvetaking og veiledning av spesialist. Dette er et felt der NMK ser en klar nedgang i prøvetallet. Dette skyldes nok i hovedsak at andre sykehus etter hvert utfører samme typer analyser (se tabell 6 s. 23). Pasientprøver fordelt på helseregioner Antall prøver Helse Sør Helse Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Russland, Arkhangelsk Helseregioner Årsrapport Nevromuskulært kompetansesenter UNN 9

11 5. Medarbeidere 5.1 ANTALL STILLINGER VED NMK, PATOLOGISK ANATOMISK AVD. Stillingsbenevnelse Overlege Overlege (nevropatolog, leder av senteret) 1 Bioingeniører 5,8 Faglaborant 1 Antall stillinger Ubesatt Konsulent 1 Sekretær ½ 5.2 KOMMENTARER OG ANALYSER TIL MEDARBEIDERRESULTATENE Det er positivt at det er flere av de ansatte tar etter- og videreutdanning. Ønsket om å lære stadig mer og være på høyde med den teknologiske utviklinga står sterkt. Det har vært satset mer på å øke lederkompetansen ved NMK i de siste årene, noe som er viktig for å kunne drive strategisk personalutvikling. System med personalutviklingssamtaler og formulering av mål for virksomheten er konkrete resultater av denne satsingen. Videre er det utviklet bedre system for tverrfaglig samarbeid innad i NMK, ved gjennomgang av resultater med bioingeniørene (og evt. klinikere) før besvarelse gis ut. Ansatte ved NMK har et viktig veiledningsansvar overfor helsepersonell ved andre institusjoner. Sekretariat og nevropatolog har dessuten god kontakt også direkte med pasienter, pårørende og helsepersonell som henvender seg for å få hjelp. NMK har også sentrale medarbeidere knyttet til andre avdelinger. Denne virksomhet presenteres i egne avsnitt senere i rapporten (se kapittel 8). 6. Resultater forskning og utadrettet virksomhet 6.1 OMFANG AV VITENSKAPELIGE AKTIVITETER OG PRODUKSJONER I NMK S REGI Vitenskapelig aktivitet Doktorgrader fullført Veiledninger frem til doktorgrad * Artikler i internasjonale tidsskrift med referee Artikler i nasjonale tidsskrift med referee Artikler i nasjonale fagtidsskrifter uten referee Nasjonale og internasjonale abstracts** Allmennrettede formidlingstiltak Lærebok/kapittel i lærebok *Avdelingen har medarbeider som veileder en kandidat. Telles som antall kandidater i det året kandidaten disputerer. **Dette er publikasjoner som er gjort allment tilgjengelig (i salg, på bibliotek ) Årsrapport Nevromuskulært kompetansesenter UNN 10

12 6.2 FORSKNINGSPROSJEKTER SOM NMK DELTAR I. Prosjekttittel Påbegynt Avsluttes Elektronmikroskopi innen muskeldiagnostikk Metodeutvikling innenfor muskeldystrofier Hudnerveprosjekt (sammen med SiR) Tynnfiberpåvirkning som ledd i polynevropati Hudnerveprosjekt (sammen med Haukeland) Biventriculær pacing-studien (sammen med Hjertelaget, Stavanger) KOMMENTARER OG ANALYSER AV FORSKNING OG UTADRETTET VIRKSOMHET NMK ønsker å bidra til forskning knyttet til nevromuskulære sykdommer og sykdommer som affiserer nerve eller muskulatur sekundært. Vi har også et ansvar for å kritisk evaluere egne diagnostiske metoder og hele tiden sørge for metodeutvikling. Ved at flere vitenskapelige stillinger blir besatt, vil kompetansesenteret kunne øke sin forsknings og utviklingsaktivitet. Arrangering av fagkonferanser og kurs, samt eksterne foredrag i regi av pasientforening eller profesjonsorganisasjoner/spesialistforeninger er viktig i forhold til utadrettet virksomhet. 7. Brukere 7.1 KARTLEGGING AV INTERNE BRUKERES FORVENTNING OG/ELLER TILFREDSHET Interne brukere er: Patologisk anatomisk avdeling, Nevrologisk avdeling, Barneavdelingen, Medisinsk genetisk avdeling, Habiliteringstjenesten for barn og Mellomveien Bo- og rehabiliteringssenter. Disse brukerne er også i stor grad samarbeidspartnere der tjenestene går begge veier. Det må sies at det har vært stor tilfredshet blant rekvirentene at Western-Blot metodikkutvikling har gitt bedre diagnostiske verktøy og sikrere diagnoser i flere tilfelle. Det har også vist seg at denne analysen er viktig for videre utredning ved hjelp av genteknologiske metoder. Det er også tilfredshet med de tverrfaglige diskusjonsmøtene der aktuelle problemstillinger drøftes og belyses fra alle involverte parter. 7.2 KARTLEGGING AV EKSTERNE BRUKERES TILFREDSHET Eksterne brukere er: Alle landets nevrologiske avdelinger, barneavdelinger, revmatologiske avdelinger og patologiavdelinger. I tillegg har NMK ansvar for informasjon til pasienter og samarbeid med Foreningen for muskelsyke samt Sosial- og Helsedirektoratet ved Avdeling for sjeldne funksjonshemninger og kompetansesentrene som er tilknyttet denne. Eksterne brukeres behov, krav, ønskemål og forventninger kartlegges via: Fagkonferanse som er en tverrfaglig møteplass for hele landet. Andre møter med aktuelle fagmiljøer Møter med pasientforeningen sentralt og lokalt i hele landet Jevnlige møter i regi av Sosial- og Helsedirektoratet, Avdeling for sjeldne funksjonshemninger og tilhørende kompetansesentra. Årsrapport Nevromuskulært kompetansesenter UNN 11

13 NMK har etterlyst et system for å ivareta denne delen mer systematisk gjennom evaluering fra sentralt brukerutvalg, helsedepartement eller sosial- og helsedirektoratet ved avdeling for sjeldne funksjonshemninger. Et evalueringssystem blir satt i verk i Virksomheten ved Nevromuskulært kompetansesenter er i stor grad en landsomfattende service på et spesialfelt der ingen andre sykehus i landet har samme analyserepertoar og tverrfaglige spisskompetanse. Det gjør virksomheten ekstra sårbar ved skjerping av krav til innsatsstyrt finansiering, siden analysene er så ressurskrevende i vid forstand. På den andre siden er det av stor viktighet for pasientgruppen, som hører til blant sjeldne funksjonshemninger, at Norge har et godt diagnostisk tilbud på feltet. Vår hovedoppgave for den landomfattende spissfunksjon vil være: 1. Diagnostikk og behandling samt tverrfaglig oppfølging av pasienter med muskelsykdommer. 2. Diagnostikk og behandling av pasienter med spesielle perifere nevropatier, spesielt de hvor nervebiopsi er indisert. NMK vil fortsatt arbeide for kvalitetsutvikling av laboratoriediagnostiske metoder i nært samarbeid med interne og eksterne brukere ved UNN. I 2004 fortsatte arbeidet med å få igangsatt et nasjonalt pasientregister. I tillegg har det vært prioritert å fortsette arbeidet med informasjon og kompetansespredning. Kartleggingsundersøkelsen som gjaldt molekylærgenetiske analyser viste at det er et behov for en bedre koordinering og samorganisering på dette feltet. NMK vil gjerne spille en sentral rolle i et slikt koordineringsarbeid. 8. Samarbeidende avdelinger 8.1 KLINISK KJEMISK AVDELING Systemrettet undervisning/informasjon/kurs overfor eksternt fagpersonell i senterets regi. Type kurs/undervisning Målgruppe Fylke Antall Varighet deltakere Vitenskapelig brukermøte for Roche LightCycler brukere Laboratoriepersonell Nasjonalt 48 1 t Forskningsprosjekter Tittel, tidsramme, finansiering, årsverk, planlagt resultat Påvising av heteroplasmi for mutasjoner i humant mitokondrie-dna ved hjelp av peptidnukleinsyre mediert PCR-klamping og hybridiseringsprober. Start desember 2003, planlagt fullført vår Finansiering: Klinisk kjemisk avdeling. Årsverk: 1. Planlagt resultat: Etablere nye diagnostiske metoder som kan brukes i rutineanalyse; Publisere resultatene i internajonalt tidsskrift. Annet Deltakelse på internasjonale kongresser: Jorid Degerstrøm og Harald Strand: European Meeting on Mitochondrial Pathology, Euromit 6, 30. Juni 4. July 2004, Nijmegen, Nederland. Årsrapport Nevromuskulært kompetansesenter UNN 12

14 Analyser og undersøkelser Mitokondriefunksjon i muskelvev 8 8 Underarmstest (mitokondriemyopati) 2 2 Arbeidsbelasningstest (McArdle sykdom) 1 3 Pyruvat i blod Laktat i spinalvæske Pyruvat i spinalvæske Karnitin i plasma Karnitin i urin 4 6 Karnitin i vev 5 8 Aminosyrer i plasma Aminosyrer i urin Årsrapport Nevromuskulært kompetansesenter UNN 13

15 8.2 MEDISINSK GENETISK AVDELING Virksomhetens art Avdelingen tilbyr laboratorieundersøkelser samt genetisk veiledning og utredning av personer som kommer poliklinisk, men også til pasienter innlagt i sykehuset. Prøver fordelt på fyker Fylke Finnmark Nordland Troms Akershus Aust-Agder Buskerud Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Ukjent postadr Utenlandske Vest-Agder Vestfold Østfold SUM Tabellen inkluderer bare nyinnkomne blodprøver. I 2004 var ca. 50 % av disse fra personer bosatt i andre fylker enn de tre nordligste, som utgjør Helseforetak Nord. Vi har dessverre ikke statistikk som tillater samme vurdering ut i fra diagnosegrupper, hvor det ofte er aktuelt å gjøre analyser på tidligere mottatt prøve. Dette fremgår av følgende tabell: Årsrapport Nevromuskulært kompetansesenter UNN 14

16 Antall analyser fordelt på diagnoser fra alle helseregioner Diagnose Positiv funn i 2004 Duchenne /Becker MD (DMD) ** 3 kvinner heterozygote 4 positive FacioScap.Hum.Musk.Dys* tvilsom Okulofaryngeal MD (PABPN1) X positive Limb Girdle muskeldystrofier (alle FKRP/ LGMD2I) X 0 68** 5 heterozygote 18 homozygote Dystrofia myotonica type positive Dystrofia myotonica type 2 63** 4 0 Myotonia congenita (CLCN1) heterozygote 3 homozygote/ compound heterozygote Spinal muskelatrofi (SMN1) homozygot Kennedy sykdom (SBMA) (AR) 7 X 4 0 Mohr-Tranebjærg syndr.(timm8a) Friedreich ataxi (FRDA) 8 X X 0 Spinocerebellare ataxier* Hereditære spastiske parapareser* Autosomal recessiv ataxi* Charcot-Marie Tooth 1A (PMP22) ** 16 positive Her.Polyneurop.m/ trykkpareser Charcot-Marie Tooth 1B (MPZ) Charcot-Marie Tooth X (GJB1) SUM * For disse diagnosegrupper foregår analyser i samarbeid med andre molekylærgenetiske laboratorier i innog utland. ** Relativt høye analysetall som skyldes innføring av nye metoder X Antall fra 1 3 rapporteres ikke av personvernhensyn Poliklinisk aktivitet Pasientregistreringssystemet i Medisinsk genetisk avdeling har tillatt ikke en oppsplitting i diagnosegrupper. I 2003 hadde avdelingen i alt 418 personer/familier til genetisk veiledning, derav 5-10% med nevromuskulære diagnoser. I 2004 hadde vi totalt 612 personer til genetisk veiledning, av disse hadde følgende 31 nevromuskulære problemstillinger (ca 5%): Dystrofia myotonica type 1 og 2: 13 personer Muskeldystrofier (LGMD/FSHD/OPMD) 7 personer Mitokondriesykdommer 5 personer Forskjellig (CMT/ HSP /SMA/ myotoni) 6 personer Av disse fikk 4 fra andre helseregioner genetisk veiledning i forbindelse med innleggelse ved Neurologisk avdeling. Årsrapport Nevromuskulært kompetansesenter UNN 15

17 8.3 SEKSJON FOR BARNEHABILITERING Seksjonen er underlagt Barneavdelingen ved UNN og har faglig ansvar for generell habiliteringstjeneste for barn i Troms fylke (2.linjeansvar). For målgruppen muskelsyke barn er det tidligere inngått avtale med Barnehabiliteringstjenesten i Finnmark at Troms også følger opp deres barn. Foreldre fra andre fylker i landet har anledning til å benytte seg av fritt sykehusvalg for kontroller og oppfølging fra Seksjonen. Seksjonen har gjennom flere år bygd opp rutiner og spesialkompetanse innen brukergruppen barn med medfødte nevromuskulære sykdommer. I 2004 har seksjonen hatt oppfølging i forhold til 30 barn/familier og kommunale fagpersoner med en til to kontroller. Fire barn er nyhenvist. I tillegg ytes hjelp og støtte ved etterspørsel utenom kontrollene, både ved opphold på seksjonen, i samarbeid med ulike andre avdelinger på UNN eller ambulant besøk. Tre barn/ungdom fylte i løpet av år og er nå overført for videre oppfølging til Mellomveien Bo-og Rehabiliterinsavd. på UNN. Seksjonen mottok en henvisning om et barn fra Nord-Trøndelag med ønske om bistand. Denne henvisningen ble løst ved at seksjonen opprettet kontakt med barnehabiliteringstjenesten i fylket, foreldrene og lokale fagpersoner. Det ble gjennomført et bildetelefonmøte med aktuelle fagpersoner der en diskuterte nødvendige tiltak omkring barnet. I tillegg ble det arrangert et eget bildetelefonmøte der en gav generell informasjon om hvordan seksjonen følger opp barn med nevromuskulære sykdommer. Ergoterapeut Trude Løvlie og lege Jasmina Tajsic har i perioden deltatt i prosjektgruppen for prosjektet som har arbeidet med å utarbeide et nasjonalt pasientregister for medfødte muskesykdommer. Sissel Hotvedt deltok på delegasjonsreise fra UNN til Arkhangelsk i september Hun undersøkte barn med medfødt muskelsykdom der, og holdt et innlegg på det avsluttende seminaret om oppfølging av barn med nevromuskulære sykdommer. I forbindelse med 4 mnd. permisjon var Sissel Hotvedt på hospitering på Hammersmith sykehus i London og på Life Center i Newcastle. Dette er de to sentra i England som følger barn med nevrumuskulære sykdommer. Hun fikk innvilget stipend fra UNN på inntil ,- i forbindelse med dette. Seksjonen har gjennomført en brukerundersøkelse til foreldrene til de muskelsyke barna, som ble påbegynt i Denne ble avsluttet i 2004 og egen rapport er skrevet. Bakgrunnen for undersøkelsen var å evalueet om seksjonen greier å ivareta disse familiene sine behov. Hovedkonklusjonen er at foreldrene i stor grad er fornøyd med tilbudet som blir gitt og seksjonen fikk noen gode innspill å jobbe med videre for forbedring. Andre aktiviteter i 2004 Bricklessmøtet i Århus, Danmark oktober 2004 Årets møte bestod både av en workshop og fagkonferanse. Ergoterapeut Trude Løvlie og psykolog Berit Dahle deltok denne gangen med midler fra både seksjonen og NMK. Tema på de tre ulike workshopene var motoriske kartleggingsredskap, kartlegging ifht. ADL-ferdigheter og vurderingsredskap i fht. Livskvalitet og kognitive vansker. Selve fagkonferansen hadde fokus på medisinsk behandling (steroider) til Duchenne muskeldystrofi. Det er under utarbeidelse et stort internasjonalt prosjekt omkring dette, der det skandinaviske fagmiljøet er invitert til å delta. Egen nordisk arbeidsgruppe ble nedsatt for å jobbe videre med dette. På konferansen ble arbeidet med en nordisk protokoll ifht. både Dystrofia Myotonica og Spinal Årsrapport Nevromuskulært kompetansesenter UNN 16

18 Muskeldystrofi lagt fram for diskusjon. Det endelige produktet skal være ferdig til konferanse i Gøteborg okt.-05. Jentesamling Våren 2004 ble det arrangert et meget vellykket treff for jenter år i Tromsø. Seksjon for barnehabilitering v/psykolog Anne Vikan og fysioterapeut Sissel Hotvedt arrangerte en to dagers samling for tre jenter med medfødt muskelsykdom. Midler hadde blitt bevilget av Odd Fellow. Målsetting med samlingen var at jentene skulle bli kjent med hverandre, utveksle erfaringer og oppleve noe sammen. Foreldrekurs Våren -04 arrangerte Seksjon for barnehabilitering i samarbeid med Mellomvegen Bo-og rehabilitering/unn, Foreningen for muskelsyke og Lærings-og mestringssenteret, Unn et dagskurs for foreldre til ungdom med muskelsykdom. Dette kurset var rettet mot foreldre til ungdom mellom år som står i skillet med å bli voksen og der nye utfordringer og spørsmål dukker opp. Fire foreldrepar deltok. Det ble gitt informert om rettigheter i forbindelse med egen bolig, trygdeytelser, brukerstyrt personlig assistanse. Representanter fra trygdeetat og ULOBA deltok med informasjon. Nettverksmøte Dette er en årlig samling for fysio- og ergoterapeuter i barnehabiliteringstjenesten i Norge som arbeider med barn med muskelsykdommer. Det arbeides for å gjøre tilbudet til disse barna likt over hele landet. Ergoterapeut Trude Løvlie og fysioterapeut Sissel Hotvedt deltok. Møtet ble holdt på Rikshospitalet, Berg Gård. Seksjonen har påtatt seg å arrangere det neste nettverksmøtet i Tromsø i forbindelse med samarbeid med NMK om en fagkonferanse i okt Innlegg på Muskelforeningens møte i Alta Lokalavdelingen til FFM for Troms og Finnmark hadde i sept.-04 sitt høst-treff. Ergoterapeut Trude Løvlie deltok og informerte om hvordan seksjonen følger opp barn med nevromuskulære sykdommer i de to fylkene. 8.4 FYSIOTERPIAVDELINGEN Fysioterapiavdelingen ved UNN har en spesialutdannet fysioterapeut som har bistilling ved ved NMK: Helge Hæstad. Han er også faglig knyttet til nevrologisk avdeling og Mellomveien Bo- og rehabiliteringssenter. Ellers drives det kompetansespredning ved at en tilbyr veiledning til fysioterapeuter i kommunene der det er aktuelt at de følger opp spesialbehandlingen på hjemstedet til pasienten. Flere fysioterapeuter utdanner seg i Tromsø for å kunne møte behovet for spesialbehandling etter Bobath-konseptet. Det er behov for en satsing på bedre rutiner i forhold til inntak av pasienter og koordinering av det tverrfaglige tilbud ved UNN i forhold til pasienter som henvises hit for å få helhetlig utredning. Dette er noe som en vil jobbe videre med i Publikasjoner og representasjon Vitenskaplige artikler, internasjonalt Goransson LG, Mellgren SI, Lindal S, Omdal R. Årsrapport Nevromuskulært kompetansesenter UNN 17

19 The effect of age and gender on epidermal nerve fiber density. Neurology Mar 9;62(5): Doktorgrad i 2004: Larsen, Alf Inge, Sentralsykehuset i Rogaland Exercise training in congestive heart failure: Evaluation of test protocols and effect on neurohormones, cytokines, heart rate variability and skeletal muscle histology. Morfologisk undersøkelser av muskel gjort ved NMK. Sigurd Lindal var veileder for den morfologiske delen. Populærvitenskaplige artikler/norske fagtidskrift Lund I. Samarbeid over landegrensene i nord Artikkel i Muskelnytt nr Lund I. Grensesprengende samarbeid. Artikkel i Bioingeniøren nr Abstracts/postere Lindal S, Myräng K., Lund I, Borota O How useful is ultra structural examination of muscle tissue in biopsies for diagnosis of muscle diseases? An evaluation of muscle biopsies from Tromsø National Neuromuscular Centre, World Muscle Society Congress, Göteborg september Svartberg J, Aasebø U, Toft I, Lindal S, Lorentzen M, Jorde R.: Testosterone supplementation in men with COPD and muscle morphology. European Respiratory Society Annual Congress 2004 Torbergsen, Torberg; Horn, M; Haggag, KJ; Løseth, S; Stålberg, E. Two siblings with unusual distal myopathy and electrophysiological findings compatible with neuromuscular insuffiency. Neuromuscular Disorders 2004; 14:617. Gøransson LG, Tjensvoll AB, Herigstad A, Mellgren SI, Omdal R. Small-fiber neuropathy in systemic lupus erythematosus. 7 th international Congress of Neuroimmunology, Venice, Italy, Sept. 27 October 02, J Neuroimmunol 2004; 154:146 (484). Gøransson LG, Tjensvoll AB, Herigstad A, Mellgren SI, Omdal R. A selective loss of small-diameter nerve fibers in systemic lupus erythematosus. Abstract and oral presentation at the Annual Meeting, The Norwegian Neurological Association, Oslo, November 22 26, Kapittel i lærebok Lindal S. Den norske legeforening, Den norske patolog forening: Veileder ved obduksjon av fostre og barn. Kapittel 14, Muskelbiopsi. Årsrapport Nevromuskulært kompetansesenter UNN 18

20 Foredrag Lindal S. Foredrag for Årsmøte i Foreningen for muskelsyke i Trondheim oktober 04. Foredrag for Årsmøte i Foreningen for muskelsyke i Ålesund desember 04. Lund I. Foredrag (x 2) for KUP-kurs ved UNN vår 2004: Møte med Arkhangelsk Foredrag på videooverføring, Fagdag, om Dystrofia Myotonica i regi av Frambu: Nevromuskulært kompetansesenter - hva i all verden er det? Tranung I. Foredrag på Fagdagene i regi av SH-dir på Frambu mai 04: Det nasjonale pasientregister for medfødte og arvelige nevromuskulære sykdommer. Årsrapport Nevromuskulært kompetansesenter UNN 19

Årsrapport NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Årsrapport NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Årsrapport 2006 NEVROMUSKULÆRT KOMPETANSESENTER (NMK) Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) FORORD... 3 KORT HISTORIKK... 4 MÅLSETTING... 4 VIRKSOMHETENS ART... 4 ORGANISASJON OG LEDELSE... 5 PASIENTER

Detaljer

Med laboratoriemedisin inn i fremtiden

Med laboratoriemedisin inn i fremtiden Med laboratoriemedisin inn i fremtiden Stjørdal, juni Innhold Innhold...2 Innledning...3 2 Sammendrag - forslag til tiltak...4 2.1 Organisering av tjenestene og samarbeid i forpliktende faglige nettverk...4

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Rapporten er forfattet av: Anne Marte B. Evenstad, prosjektleder Mona Østhus, enhetsleder Johan L. Okkenhaug, overlege Ole Kristen Aanerød, psykologspesialist

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener Årsrapport 2012 Bilder: Forside: Gustav Vigeland: Monolitten, 1939-1949 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.14 Gustav Vigeland: Mann omfavner kvinne bakfra, 1930 Vigeland-museet / BONO

Detaljer

Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 2 2009

Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 2 2009 nytt MUSKELnytt Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke Nr. 2 2009 Opplevelsesrik rundtur i Midtøsten for Stine Berre (nr. 2 fra v.). Les mer på s. 14. Foto: Jan Erik Østlie LEDER Foreningen for Muskelsyke

Detaljer

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst Mestring Kontinuitet i relasjon Samhandling Integrert behandling Tidlig intervensjon Behandlingsprosesser og omstillinger AUV vokser både i antall ansatte,

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

Tiltak for å øke antall organdonasjoner

Tiltak for å øke antall organdonasjoner Tiltak for å øke antall organdonasjoner rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet avgitt 18. april 2008 Til helse- og omsorgsministeren Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnte

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011 Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Nytt obligatorisk

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser ISBN 1501-973X Forord Målet med dette heftet er å gi en kort innføring om utprøvende og eksperimentell behandling ved sjeldne diagnoser.

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

Prosjektrapport. «Jeg puster altså er jeg» - Et prosjekt om opplæring knyttet til behov for langtids mekanisk ventilasjon

Prosjektrapport. «Jeg puster altså er jeg» - Et prosjekt om opplæring knyttet til behov for langtids mekanisk ventilasjon Prosjektrapport «Jeg puster altså er jeg» - Et prosjekt om opplæring knyttet til behov for langtids mekanisk ventilasjon Rigmor Furu, Irene Lund og Ove Fondenæs Tittel: NST-rapport: Forfattere: ISBN:

Detaljer

Sluttrapport. Forprosjekt. Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge. 12. juli 2007

Sluttrapport. Forprosjekt. Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge. 12. juli 2007 Sluttrapport Forprosjekt Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge 12. juli 2007 Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Møre og Romsdal fylke Innholdsfortegnelse 1.0 Sammendrag...

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

SENTRAL UTREDNINGSGRUPPE FOR REGISTRERING OG UTREDNING AV PASIENTER MED MULIGE BIVIRKNINGER AV DENTALE BIOMATERIALER BIVIRKNINGSGRUPPEN

SENTRAL UTREDNINGSGRUPPE FOR REGISTRERING OG UTREDNING AV PASIENTER MED MULIGE BIVIRKNINGER AV DENTALE BIOMATERIALER BIVIRKNINGSGRUPPEN SENTRAL UTREDNINGSGRUPPE FOR REGISTRERING OG UTREDNING AV PASIENTER MED MULIGE BIVIRKNINGER AV DENTALE BIOMATERIALER BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT 1999 BIVIRKNINGSGRUPPEN

Detaljer

«God Start veien fram»

«God Start veien fram» «God Start veien fram» Evaluering av habiliteringsmodell for oppfølging til foreldre/barn etter påvist hørselstap ved neonatal hørselsscreening. Sluttrapport STATPED SKRIFTSERIE NR. 104 1 Sluttrapport

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer