Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr. 2 2003 ISSN 1502-3273"

Transkript

1 Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr ISSN Webdesign for bibliotektilsette nytt studium Stipend til bibliotekstudium Snora er klypt for biblioteksamarbeid på øya Stord! Prosjektmidlar frå ABM-utvikling Bibliotekleiarmøtet på Solstrand - fornya tru på det vi gjer Bokbåten seglar vidare 2.3 millionar Hordalendingar besøkte folkebiblioteka i fjor! Kurs og samlingar hausten 2003 Bok om eldre og verbal kreativitet 3. Nordiske kongress i eldrepedagogikk: Aldring mening mulighet. Læring som eldreomsorg Nytt om namn og bibliotek i Hordaland Sommarmøte for biblioteka i prosjektet Folkebiblioteket som studiebibliotek Diverse biblioteknytt Takk til Bjørg Jåstad! Korleis utviklar vi gode nettstader for bibliotekbrukarar? Frå hausten 2003 kan du vere med å svare på dette i studiet Webdesign for bibliotekansatte ved Høgskolen i Bergen, Mediesenteret. Studietilbodet er eit samarbeid mellom Hordaland fylkesbibliotek og Høgskolen Stord/Haugesund og gir 15 studiepoeng. Målgruppa er tilsette i fag- og folkebibliotek som ønskjer etter-/vidareutdanning i webarbeid. Studiet gir innføring i utvikling og produksjon av nettstader med utgangspunkt i brukargrupper og problemstillingar for fag- og folkebibliotek. Studiet er delvis nettbasert og bygd opp rundt eit studiestøttesystem med materiell, oppgåver, aktivitetskalender og møteplass for studentane, og tre obligatoriske samlingar over to dagar med undervisning, diskusjon og gjennomgang av oppgåver. Fylkesbiblioteket vil i tillegg arrangere frivillige samlingar der ein kan arbeide med oppgåver i fellesskap. Kursavgift er kr ,- per student. Studiet vil gå over to semester, med oppstart 15. september 2003 og eksamen i april Søknadsfrist er 15. august. Spørsmål om studiet kan rettast til: Meir informasjon, studieplan og søknadsskjema finn du her:

2 Bibliotek- informasjons- og dokumentasjonsstudiet ved Høgskolen i Bergen er eit kombinert nettbasert deltidsstudium for personar som ønskjer å få meir formell kompetanse til arbeid i bibliotek eller ulike typar dokumentasjonsarbeid. Studieåret 2003/3004 vil ein setje i gang modulane Bibliotek, informasjon og samfunn og Biblioteket som læringsarena, som kvar gir 30 studiepoeng. Kursavgifta er kr pr. studium. Tilbodet Biblioteket som læringsarena er spesielt retta mot dei som ønskjer å spesialisere seg i pedagogisk rettleiing for vaksne som tar etter- og vidareutdanning, og som brukar biblioteket som studiestad. Tilbodet Bibliotek, informasjon og samfunn er delt i to 15 studiepoeng-modular der den eine er sosiologisk og den andre pedagogisk vinkla. Studiestart er i veke 39. Søknadsfristen for begge desse studia har gått ut, men dei er ikkje fullteikna, og det er framleis mogleg å søkje om opptak. Nærare opplysningar og søknadsskjema ligg på heimesida til Høgskolen i Bergen: I Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland er styrking av bibliotekkompetansen i fylket ein av 6 strategiar. Som eit vidare arbeid for å auke bibliotekkompetansen i fylket, ønskjer fylkesbiblioteket å gi stipend til bibliotektilsette som vil ta bibliotekfagleg utdanning ved Høgskolen i Bergen. Fylkesbiblioteket lyser difor ut stipend, kvart på kr. 6000,- for å dekke ein del av studieavgifta på enkeltmodular i Bibliotek- informasjons- og dokumentasjonsstudiet, og Webdesign for bibliotektilsette. Søknadsfrist er 20. august og tilsegn vil bli gitt innan 1. september. For meir informasjon, ta kontakt med eller av Elin Golten Gjennom delprosjektet Biblioteksamarbeid på øya Stord under prosjekt Breiband til alle i Hordaland har Fitjar folkebibliotek og Stord folkebibliotek fått felles datasystem (Bibliofil) med felles bokbase. Biblioteka er knytt til breiband, og planlegg felles personalsamlingar, bokvalsmøte, utstillingar og andre aktivitetar. Det positive samarbeidet vart markert med ei samkome på Fitjar folkebibliotek onsdag 18. juni. Forutan dei tilsette ved biblioteka møtte ordførar og rådmann frå Fitjar kommune og kommunalsjef frå Stord kommune. Arrangementet bar preg av optimisme og glede over eit velfungerande samarbeid. Kristin Sætre, bibliotekar ved Stord folkebibliotek, Agnar Aarskog, ordførar i Fitjar kommune og Harry Herstad, rådmann i Fitjar studerer det nye utlånssystemet. Foto: Leif Kåre Helland Biblioteksjefane informerte om prosjektet, før dei prominente gjestane fekk kvar sitt lånekort som kan nyttast ved begge biblioteka. Det heile vart avslutta med at ordførar Agnar Aarskog klypte av ei raud snor for å markera etableringa av prosjektet.

3 ! "# 20. mai gjekk fristen ut for å søkje om prosjektmidlar frå ABM-utvikling. Til saman har det blitt sendt over 250 søknader, og på grunn av den store søkarmassen kan ikkje ABM-utvikling love at alle får svar før etter sommaren. Det er sendt fleire søknader frå Hordaland, mellom anna: Bergen Offentlige Bibliotek har sendt 5 prosjektsøknader: To søknader frå musikkavdelingen: 1) Griegsamlingen og 2) Slagersamlingen ut på nett. Ein søknad frå BOB v/oasen filial saman med lokalhistorisk miljø i Fyllingsdalen og UiB: Fra bygd til by Fyllingsdalen. Ein søknad saman med Bergen Kunstmuseum og Vestlandske Kunstindustrimuseum: Kunst i Vest med database over kunst (litteratur, gjenstandar, biletkunst). Ein søknad saman med Deichman, Trondheim, Stavanger, Kvinnherad, Sør-Odal, eitt bibliotek i Trøndelag og eitt i Rogaland om barn og unge (11-17 år) og lesing. I tillegg er BOB med på tre søknader til, eitt i samarbeid med Sjøfartsmuseet (legge ut div. materiell om sjøfolk, sjøfart m.m.), eitt i samarbeid med Bergen Byarkiv (lokalhistorie / grunnskulen) og eitt i samarbeid med Deichman (digitalt utlån av musikk, - vidareføring av Phonofile-prosjektet). Voss bibliotek v/ SILK har sendt søknaden BibLing: Språkoptimerte søkjefunksjonar i bibliotek- og arkivsystem. Hordaland fylkesbibliotek har sendt to søknader: Det fleirkulturelle biblioteket med vilje, respekt og konsekvens. Samarbeidspartar: Arbeidslaget Kompetansefylket Hordaland i Hordaland fylkeskommune, kommunane Bergen, Fjell, Kvinnherad, Lindås og Os ved folkebiblioteka. Integrerte bibliotektenester. Modell for interkommunalt biblioteksamarbeid. Samarbeidspartar: Kommunane Sund, Fjell og Øygarden ved folkebiblioteka og grunnskulane, og Opplæringsavdelinga i fylkeskommunen. I tillegg er fylkesbiblioteket med på to søknader saman med Kulturnett Hordaland mfl: "Den dramatiske, spennande og mangfaldige kystkulturen". Søkjar er Hordaland fylkeskommune, kulturseksjonen. Samarbeidspartar: Kulturnett Hordaland, 8-10 av musea i Hordaland, fylkesbiblioteket, fylkesarkivet, kulturseksjonen, HiB/Mediesenteret. "Samordning og vidareutvikling av Kulturnett Hordaland" Søkjar er Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget for regional IKT utvikling. Samarbeidspartar: Kulturnett Hordaland, fylkesbiblioteket, kulturseksjonen, fylkesarkivet, ITseksjonen, opplæringsavd./skoleportalen, HiB/Mediesenteret. Frå 3. til 4. juni var bibliotekleiarane i Hordaland og tilsette ved fylkesbiblioteket samla på Solstrand Fjord Hotell til bibliotekfaglege diskusjonar og sosialt samver. Målet for leiarmøtet var (ikkje noko mindre enn å) få fornya trua på det vi gjer - og tore å seie det! Tysdag var temaet å gjere biblioteket synleg, både for oss sjølve, brukarane, folk i lokalmiljøet og politikarar. Siri Sjursen frå fylkesbiblioteket snakka om lobbying, og om korleis vi kan påverke gjennom kontakt med styresmaktene og endring av haldningar.

4 Per Olav Kaldestad fortalde om Bibliotekaksjonen som er eit nettverkssamarbeid mellom Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Oversetterforening, Norsk Bibliotekforening, Skolebibliotekarforeningen i Noreg og Utdanningsforbundet. Bibliotekaksjonen arbeider for å styrke skule- og folkebibliotektenestene, og har mellom anna vore på ei rundreise i Noreg for å finne gode døme på skule- og folkebibliotek. Funna er samanfatta i rapporten Reisen til det gode bibliotek. I haust satsar Bibliotekaksjonen på eit opplegg der forfattarar adopterer eit bibliotek som dei vil besøke og vere talerøyr for. Eva Mostraum frå fylkesbiblioteket gjekk gjennom tala frå folkebiblioteka i Hordaland dei siste 10 åra. Statistikken for er no tilgjengeleg på Internett. Sjå: Vi fekk og løypemeldingar frå tre prosjekt som syner at biblioteket i samarbeid med andre, kan spele ei viktig rolle på mange felt i lokalsamfunna. Siv Røyneland presenterte Nærinett og Margrethe Langfeldt fortalde om arbeidet med Kunnskapsnettverk indre Hordaland. Trude Bendiksen, biblioteksjef i Fjell kommune, fortalde om prosjekt Les for livet, som er eit samarbeid mellom kommunane Osterøy, Lindås, Fjell og Meland, Hardanger Fartøyvernsenter, Hordaland fylkesbibliotek og Folkeakademiet Hordaland. Prosjektet har som hovudmål at barna som deltek skal bli lystlesarar. Eit av delprosjekta går ut på at alle elevane i 2. klasse i desse kommunane skal på spøkelsestur til biblioteket. Der er det dokketeaterframsyning og kvar elev skal lage sitt eige spøkelse på spøkelsesverkstaden. Etterpå skal elevane lære spøkelset sitt å lese. "Mammaspøkelset" kjem på besøk i klassen etter ½ år for å sjekka om spøkelsesungane har lært det dei skulle. Tone Vatle ved Osterøy folkeboksamling er prosjektleiar for prosjektet som skal gå fram til Frå UHU til AHA! Om kvelden blei vi tatt i mot i Os folkebibliotek av biblioteksjef Elisabeth Bochkon Tøsdal og ordførar Terje Søviknes, og let oss imponere av det flotte biblioteket med mange fantasifulle løysingar og detaljar. Seinare var det festmiddag på hotellet, med musikkinnslag frå unge lokale utøvarar. Terje Søviknes, ordførar i Os kommune og Trine Rosland, Os folkebibliotek Onsdag presenterte den nye fylkeskultursjefen, Ingebjørg Astrup, arbeidet med Den kulturelle skulesekken, og Helge Skurtveit frå fylkesbiblioteket snakka om korleis biblioteka kan fylle sekken med innhald. Lena Jensen frå fylkesbiblioteket oppsummerte seminaret Folkebiblioteka i nettverksamfunnet som var i Bergen 12. mai, og Elin Golten frå fylkesbiblioteket fortalde om arbeidet med BBB-prosjektet og kva for biblioteksamarbeidsprosjekt ho arbeider med no. Vi avslutta møtet med å sjå på bibliotek og krise i kommuneøkonomien, med innlegg frå Bente Dammen, biblioteksjef i Osterøy kommune og Anders Ericson, frilansjournalist og -konsulent. Bente Dammen gjekk gjennom Osterøy folkeboksamling si historie som har vore gjennom mange opp- og nedturar, og Anders Ericson fekk utfordringa med å foreslå kva ein no skal gjere for å berge bibliotekdrifta på Osterøy. Har ein prøvd alt?

5 Sjå forslaga til kva ein kan gjere når biblioteket er i ein krisesituasjon og dei andre presentasjonane frå møtet her: Her finn du og fleire bilete. Bibliotekleiarmøtet fekk fram spennande diskusjonar og det var to flotte dagar blant bibliotekvenene i Hordaland. Dansing på plenen i Eidfjord i fjor og zorba på Solstrand i år. Kva blir det neste? For å følgje reglar for offentleg innkjøp, har den maritime delen av bokbåtdrifta (ikkje det bibliotekfaglege) vore på anbud. Ein fekk inn anbud på fem forskjellige båtar, og etter nøye vurdering fall valet på Vinnes skyssbåtservice som overtar Epos og skal drive bokbåten dei komande to åra. Så det blir framleis gode gamle Epos som skal besøkje bygder og øyar på Vestlandet. I år feirar Epos 40 år! $%&' Den årlege bibliotekstatistikken for Hordaland ligg no føre og viser at hordalendingane brukar biblioteka kring i fylket meir enn nokon gong. Både besøks- og utlånstala går oppover. Kvar hordalending låner i gjennomsnitt 5,67 gonger pr. år på biblioteket. Borna er flinkast med 7,36 boklån i gjennomsnitt, medan dei vaksne låner 3,01 bøker pr. år. Hordalendingane låner ikkje berre bøker på biblioteket. Alle folkebiblioteka i Hordaland har utlån av lydbøker og dei fleste har også utlån av video/dvd. Fleire av folkebiblioteka har også utlån av musikk på CD. Etterkvart som folk oppdagar desse tilboda, aukar også etterspørselen. Av det totale utlånet i 2002 på vel 2,48 mill., var over utlån av andre media slik som musikkinnspelingar, lydbøker, video og cd-rom. I tillegg til dette stiller alle folkebiblioteka også eit varierande tal aviser og tidsskrift gratis til disposisjon for lånarane. Om ein ikkje ønskjer å låne bøker eller lese aviser/tidsskrift, er det i alle kommunar i Hordaland no høve til å nytte Internett gratis. Alle hovudbiblioteka i Hordaland har tilgang til Internett og alle har fri surfing for publikum. Statistikken for biblioteka i Hordaland viser mange gledelege trekk. Både utlåns- og besøkstala går oppover i gjennomsnitt, og løyvingane til innkjøp av medium har også auka litt i 2002.

6 ('$))& Det er planlagt fleire kurs og samlingar for hausten. Følg med på kurssida for oppdaterte datoar og program: & '() *) + ' ) (,+ - av Oddgeir Synnes Oddgeir Synnes, Odd Sætre og Ragna Ådlandsvik frå Prosjekt Eldrepedagogikk og skrivekursa for eldre har i samarbeid med Høyskoleforlaget gitt ut boka Tonen og glaset. Pedagogisk arbeid med eldre og verbal kreativitet. Boka opnar nye vegar i arbeidet med eldre, i det ho gir ei praktiskmetodisk innføring i korleis eldre kan stimulerast til verbal kreativitet, samstundes som denne verksemda blir sett inn i ein større teoretisk samanheng som peikar inn i eit nytt fagområde: eldrepedagogikk. Berande prinsipp i boka er fokus på dei eldre sitt potensial, og ei oppmoding til samfunnet om å ta dette på alvor og revurdere og nyansere si oppfatning om kva eldreomsorg er. Boka etterlyser den plassen dei eldre sine mentale og åndelege behov får i denne samanhengen, og framhevar som sitt spesielle prosjekt det skapande elementet. Skaping med ord, arbeid med poetisk språkuttrykk og forteljing, er kjernen i Prosjekt Eldrepedagogikk, PEP, i Bergen, der forfattarane av boka er initiativtakarar og sentrale aktørar. Kursverksemd innanfor PEP med eldre i ulike fasar og på svært ulike funksjonsnivå har resultert i mange refleksjonar og erfaringar, og ikkje minst: i mange gode tekstar. Alt dette ønskjer forfattarane å dele med lesarane, som blir invitert inn frå pedagogikkfaglege og helsefaglege miljø, og frå alle felt av samfunns- og kulturlivet der ein ønskjer å få eldre med som aktive og skapande deltakarar.

7 &*+"'*, april arrangerte Prosjekt Eldrepedagogikk i samarbeid med Nordisk nettverk for eldrepedagogikk 3. Nordiske kongress innan fagområdet i Bergen. Rundt 50 deltakarar og ei rekkje foredragshaldarar frå Danmark, Sverige og Noreg var samla under tittelen "Aldring, mening, mulighet. Læring som eldreomsorg". Det vart ein flott kongress med interessante og tankevekkjande innspel frå ulike fagområde. Overlege Stein Husebø heldt foredrag om ein verdig alderdom, og Ebba Haslund snakka om den kreative prosessen i alderdommen. +. Austevoll folkebibliotek har fått ny biblioteksjef: Laila Blindheim Bergen offentlige bibliotek Tidlegare konstituerte er no fast tilsette i desse stillingane: Eli Randmo - nestleder i hovedutlånet Anna Margreta Lunde - spesialbibliotekar i hovedutlånet Nye tilsette (tidl. arbeidsstad i parantes): Anne Berit Helland - spesialbibliotekar for fremmedspråk (tidl. Fana filial) Anne Belsvik, Fana filial (Kunsthøgskolen i Bergen) Jorunn Eckhoff Færden, Musikkavd. (Nasjonalbiblioteket) Hildebjørg Gysland, katalogavd, 50% Ørjan Persen, hovedutlånet (Bømlo folkebibliotek) Margareta Rosfelt, katalogavd (Stockholm stadsbibliotek) Ellen Sundt, Bokbussen/katalogavd, 50/50 % (SILK) Alle begynner utover sommaren/hausten. Bømlo folkebibliotek har sju søkjarar til biblioteksjefstillinga, og til biblioteksjefstillinga ved Samnanger folkeboksamling er det tre søkjarar. Radøy folkeboksamling har fått ny biblioteksjef. Ho presenterer seg sjølv slik: Eg, Mona Steiner Brekkan (32 år i år), har nett teke til som biblioteksjef i heimkommunen min Radøy, ein jobb eg tykkjer er svært viktig, spennande og utfordrande i desse budsjettider. Særleg kjekt er det å få seg arbeid i heimkommunen etter ferdig utdanning og at ein kan etablera seg der ein har røtene sine med mann, barn og katt! Lektorutdanninga mi har eg frå Universitet i Bergen med hovudfag i Nordisk litteratur. Ellers i graden har eg litteraturvitskap, pedagogikk, fransk, norsk som andrespråk og teiknspråk for høyrande. Etter at eg var ferdigutdanna i 1998, har eg jobba på Åstveit skole (Åsane) og Bjørkåsen videregående skole (tegnspråklig skole med landsdekkende linjer på Nesttun). Når eg no skiftar beite, meiner eg at eg kan dra vekslar på lærargjerninga spesielt i formidlingsarbeidet. I årsplanen for neste skuleår ønskjer me her i Radøy å satsa på å etablera folkeboksamlinga som ein møtestad/arena for innbyggjarane på den grøne øya, vidareutvikla heimesida, ha lyrikk i sentrum av formidlingsarbeidet, etablera faste utstillingar (båtutstilling og emmigrantlitteratur). Dei andre nye biblioteksjefane i fylket vil bli nærare presentert i neste nummer av Emne-ord.

8 / av Siri Jordal Møtet var i Etne tysdag 17. juni. Av 10 bibliotek var 9 til stades. Marit Rønnevik, biblioteksjef i Etne, viste rundt i Etne bibliotek, som ligg i underetasjen i kulturhuset. Ein god del er gjort i regionen for å betre tilhøva for dei som tek utdanning i distrikta. Studieplassar, nytt datautstyr for studentar, og spesialsamlingar av litteratur for einskilde studium er på plass i nokre bibliotek, og studentar kan nytte biblioteka utanom opningstid. Prosjektet har óg brukt pengar på fellesabonnement på Store Norske leksikons nettutgåve. Mange har vore med på rettleiingskurs, og gitt gode tilbakemeldingar om nytten av desse. Fylkesbiblioteket sitt kurs om samlingsutvikling gav oss mange gode tips om vedlikehald, innkjøp og kassering / magasinering. Prosjektet har óg fått i gang samarbeid lokalt om utdanning; dvs. skapt eit forum for dei som har kontakt med vaksne studentar. Desse gruppene består av Aetat, ressurssentra i vidaregåande skular, biblioteka, Folkeuniversitetet og andre utdanningsleverandørar. Det er viktig at alle tilbydarane veit om kvarandre, slik at aktuelle studentar vert orienterte om kva for tilbod som finst lokalt. I nokre bibliotek er pågangen etter studierom så stort at ein må booke seg inn i god tid på førehand. Prosjektet vil halde eit kurs i samarbeid med fylkesbiblioteket sept. med tema Internett som studieverkty for studentar. Før lunsj tok vi eit overblikk over Etne Amfi rett bak biblioteket, der sogespelet Kongen frå Etne, om kong Magnus Erlingsson skal spelast i sommar. Sjå nettsida for fleire opplysningar. Nettstad:

9 0 Gratis tilgang til ISI Web of Science for alle folkebibliotek ABM-utvikling har forhandla fram ein konsortieavtale som gjev alle norske folkebibliotek gratis tilgang til ISI Web of Science ut 2005! Folkebiblioteka som er interessert i å få tilgang må melde dette til fylkesbiblioteket. Det blir sendt ut eige brev om saka. Meir informasjon om ISI finn de på: Nytt frå NBF avdeling Hordaland Det nye styret i NBF avd Hordaland konstituerte seg 22.04, og ser slik ut: Leiar: Lena Jensen (Hordaland fylkesbibliotek) Nestleiar: Bente Solheim (Bergen offentlige bibliotek) Kasserar: Inga Jorunn Nåmdal (Modalen folkebibliotek) Sekretær: Eli Lothe (Hordaland fylkesbibliotek) Styremedlem: Mona Steiner Brekkan (Radøy folkeboksamling) Fram mot kommunestyre- og fylkestingsvalet og ein ny valperiode vil NBF avd Hordaland arbeide spesielt med marknads- og profileringsarbeid. I tillegg er det samarbeid med fylkesbiblioteket om ei markering av at Hordaland får stafettpinnen i Lesestafetten 1. september september blir det bibliotekrundtur i Hordaland. Meir informasjon vil kome på nettstaden: Prosjektmidlar frå Den kulturelle skulesekken Det er lyst ut 24 millionar i prosjektmidlar frå Den kulturelle skulesekken for skuleåret Midlane vil bli fordelte på fleire kulturelle satsingsområde og prosjekta må rette seg mot elevar i grunnskulen. Søknadsfrist er 15.september Tilskot til mobil bibliotekverksemd utlysing av midlar 2003 I Kultur- og kyrkjedepartementet sitt budsjett for 2003 er det sett av 1.5 millionar kroner til styrking av dei mobile bibliotektenestene. Desse midlane blir forvalta av ABM-utvikling. Midlane som er utlyste skal brukast på følgjande måte, i prioritert rekkefølgje: - investeringstilskot til mobil bibliotekverksemd - tilskot til tiltak der ein nyttar mobil bibliotekverksemd som verkemiddel for å nå meir overordna bibliotekpolitiske mål. Kommunar og fylkeskommunar kan søkje. Søknadsfrist er 1. oktober

10 Bjørg Jåstad går av med pensjon i desse dagar. 18. juni var det ei lita markering på fylkesbiblioteket, der Bjørg vart takka for innsatsen som koordinator for bibliotek i vidaregåande skular i Hordaland. Takk for godt samarbeid i mange år: Eli Lothe les opp Sonett til Bjørg. (Sonett-tradisjonen etter Shakespeare). 1. Hordaland fylkesbibliotek, Pb. 7900, 5020 Bergen Tlf , Fax e-post: Utsikt frå Solstrand Fjord Hotell Fjernlånet, Bergen offentlige bibliotek Strømgt. 6, 5015 Bergen Tlf , Fax e-post: Redaktørar for denne utgåva av Emne-ord : Eli Lothe og Lena Jensen

11

Breiband til. alle i Hordaland

Breiband til. alle i Hordaland Breiband til alle i Hordaland Hordaland 2 Hordaland, med ca. 445.000 innbyggjarar, er det tredje mest folkerike fylket i landet. Mellom dei 33 kommunane i fylket finn du den nest folkerikaste kommunen

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Nytte og hygge (Ref #1075)

Nytte og hygge (Ref #1075) Nytte og hygge (Ref #1075) Søknadssum: 160000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Den kulturelle nistepakka Leseløftet 2010-2014 Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lindås bibliotek / 935084733

Detaljer

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 33 Nr. 1 2005 ISSN 1502-3273. http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 33 Nr. 1 2005 ISSN 1502-3273. http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/ Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 33 Nr. 1 2005 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/ Det nye hovudbiblioteket i Kvam ligg sentralt plassert i Høgenæsgården i sentrum

Detaljer

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 INNLEIING Bakgrunn. Plan for utvikling av bibliotektilbod for barn og unge

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 33 Nr. 1 2004 ISSN 1502-3273. http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 33 Nr. 1 2004 ISSN 1502-3273. http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/ Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 33 Nr. 1 2004 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/ Bibliotekleiarmøte på Voss 3. - 4. juni 2004 Fylkesbiblioteket inviterer til

Detaljer

Folkebibliotek i Hordaland. Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland

Folkebibliotek i Hordaland. Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland 1 Innleiing Folkebiblioteka rapporterer kvart år inn statistikk til Nasjonalbiblioteket. Statistikktala er frå fleire områd av drifta, og kan gi eit

Detaljer

FYLKESBIBLIOTEKET 2003. Drift

FYLKESBIBLIOTEKET 2003. Drift 1 FYLKESBIBLIOTEKET 2003 Fylkesbiblioteket er eit lovfesta fylkeskommunalt organ som har til oppgåve å utvikle og supplere bibliotekdrifta i fylket. I Hordaland skjer dette gjennom ulike verkemiddel som

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c)

Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c) Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c) Søknadssum: 507 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Fjell folkeboksamling

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt SLUTTRAPPORT FOR DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt 1. Kort oppsummering av prosjektet Biblioteka i Vest består av eit samarbeid mellom biblioteka i kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden.

Detaljer

( ) * +,,, Torsdag 19. januar 2006, Radisson SAS Hotel Norge i Bergen

( ) * +,,, Torsdag 19. januar 2006, Radisson SAS Hotel Norge i Bergen Årgang: 33 Nr. 4 2005 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/ Nok eit aktivt bibliotekår har gått, og vi på fylkesbiblioteket har gjort vårt beste for vidare utvikling av biblioteka i Hordaland,

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200802621-136 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd Per Morten, Sandved David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 31.03.2009 TILSKOT TIL

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Program for skulebibliotekutvikling kva skjer?

Program for skulebibliotekutvikling kva skjer? Program for skulebibliotekutvikling kva skjer? Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder Siri Ingvaldsen Hamar, 17. mars 2010 2009 2013 Gjeld grunnskulen 2 Universitetet i Agder skal fungere

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

8. Bibliotek meir enn bøker

8. Bibliotek meir enn bøker Kulturstatistikk Bibliotek 8. Bibliotek meir enn bøker I dei seinare åra har både samlingar og utlån av andre medium frå biblioteka auka. Bestanden av bøker i folkebiblioteka har gått noko attende, medan

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Poesislam i UKM (Ref #1318504201279)

Poesislam i UKM (Ref #1318504201279) Poesislam i UKM (Ref #1318504201279) Søknadssum: 115000 Kategori: Leseløftet Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hordaland fylkesbibliotek / 938626367 Postboks 7900 5018 http://www.hordaland.no/fylkesbibl

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020?

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN Kontraktsreferanse: HFK-11-049 Bibliotektransport Kontraktsområde: Bibliotektransport Parafer / Side 1 av 12 Kravspesifikasjon Bibliotektransport 1 DEFINISJONAR...

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

Skulebiblioteket eit pedagogisk verkty.

Skulebiblioteket eit pedagogisk verkty. Handlingsplan for biblioteket ved Sylte skule, perioden 2009-2010 Skulebiblioteket eit pedagogisk verkty. 1. Biblioteket skal vere ein viktig aktør når det gjeld å stimulere elevane til leselyst, og vere

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 Desse møtte: Ordførar Renate Klepsvik, Austevoll kommune (frå sak 18/14) Liv Bente Storebø,

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS Desse møtte: Morten Storebø Geir Aga Siri Klokkerstuen Pål Nygård Wenche Tislevoll Atle Tornes Peder Sjo

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Støtteordningar og søknader

Støtteordningar og søknader Støtteordningar og søknader Dette er eit emne tillitsvalde og medlemer er svært interessert i. Filosofien er enkel: Får vi tak i pengar kan vi skape meir aktivitet. Samtidig skjer det stadig endringar

Detaljer

Fordeling av støtte til biblioteksprosjekt. Modellbibliotek i Hordaland i 2016

Fordeling av støtte til biblioteksprosjekt. Modellbibliotek i Hordaland i 2016 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/8955-11 Saksbehandlar: Ruth Ørnholt, Sigrid Furnes, Kari Skibenes Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 19.01.2016

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015

STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015 B B I B L I O T E K M E D D U G L E I K F O R F R A M T I D A STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015 Grafisk design og layout:a2g Grafisk, Hild F. Aase.

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Leseglede saman for betre lesing i alle fag

Leseglede saman for betre lesing i alle fag Leseglede saman for betre lesing i alle fag Brandsøy skule (1 7 + barnehage) og Krokane skule (1 7), Flora, Sogn og Fjordane Av Mari-Anne Mørk Flora kommune ønskjer å nytte skulebiblioteka meir systematisk

Detaljer

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek. http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek. http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/ Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 33 Nr. 2 2005 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/ Austrheim folkebibliotek har fått nye lokale i det nye kommunehuset. Fredag

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

www.questback.com - print preview

www.questback.com - print preview Side 1 av 9 Kompetanseutvikling i bibliotek-13:44 1) Kva type bibliotek jobbar du i? Fylkesbibliotek Folkebibliotek Bibliotek i vidaregåande skule Universitetsbibliotek Høgskulebibliotek Fagbibliotek 2)

Detaljer

Meldinga gir eit svært skeivt bilete ved berre å omtale tilbodet til dei aller svakaste lesarane.

Meldinga gir eit svært skeivt bilete ved berre å omtale tilbodet til dei aller svakaste lesarane. LESER SØKER BOK I BIBLIOTEKA SAMABEIDSAVTALAR OM: BØKER FOR ALLE LESEVANSKAR KUNNSKAP (RETT BOK TIL RETT MÅLGRUPPE) LESEOMBOD (750) NETTVERK FOR KUNNSKAPSDELING AKTIV KONTAKT MED ALLE MÅLGRUPPER Meldinga

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Den kulturelle nistepakken

Den kulturelle nistepakken Den kulturelle nistepakken Revidert mai 2006 Sentrale føringar Hausten 2002 gjekk startskotet for Den kulturelle skulesekken (DKS) i. I samarbeid med fylkeskommunen var Kvinnherad ein av dei første kommunane

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune.

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Fire skular var i perioden januar 2012 t.o.m. juni 2013 med i Utdanningsdirektoratet si satsing Vurdering for Læring (VfL). Målsetjinga var utvikling av ein vurderingskultur

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Sakshandsarnar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 24.09.2015 Dykkar dato Vår referanse 2014/15772 331.2 Dykkar referanse Kommunal- og modemiseringsdepartementet, Postboks

Detaljer

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77)

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Søknadssum: 411 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368)

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Søknadssum: 299000 Kategori: Leseløftet Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Osterøy bibliotek / 974774682 senter 5282 http://osteroy.bibliotekivest.no/

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

SØKNAD OM TILRETTELEGGING AV FLEKSIBLE LÆRINGSARENAER I LOKALMILJØ UTVIKLING AV BIBLIOTEKA SOM EIN GOD STAD Å STUDERE

SØKNAD OM TILRETTELEGGING AV FLEKSIBLE LÆRINGSARENAER I LOKALMILJØ UTVIKLING AV BIBLIOTEKA SOM EIN GOD STAD Å STUDERE SAK 66/11 SØKNAD OM TILRETTELEGGING AV FLEKSIBLE LÆRINGSARENAER I LOKALMILJØ UTVIKLING AV BIBLIOTEKA SOM EIN GOD STAD Å STUDERE Saksopplysning I brev dat. 8.11.2011søkjer biblioteka i Hallingdal, i denne

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/12978-72 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 28.04.2016 Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Sterk, spenstig og klar (Ref #aac8cee3)

Sterk, spenstig og klar (Ref #aac8cee3) Sterk, spenstig og klar (Ref #aac8cee3) Søknadssum: 630 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

GLOPPEN FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2006

GLOPPEN FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2006 GLOPPEN FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2006 2006 var på ulike måtar eit overraskande år for Gloppen folkebibliotek: * Den første Bibliotekprisen i Sogn og Fjordane vart tildelt Gloppen folkebibliotek * Byrkjelo

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Mål: Lære å lese fagtekstar (både tekst, bilete og overskrifter). Lære å kunne trekke ut opplysningar frå ei fagtekst. Lære å kunne søke etter informasjon

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer