Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr. 2 2003 ISSN 1502-3273"

Transkript

1 Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr ISSN Webdesign for bibliotektilsette nytt studium Stipend til bibliotekstudium Snora er klypt for biblioteksamarbeid på øya Stord! Prosjektmidlar frå ABM-utvikling Bibliotekleiarmøtet på Solstrand - fornya tru på det vi gjer Bokbåten seglar vidare 2.3 millionar Hordalendingar besøkte folkebiblioteka i fjor! Kurs og samlingar hausten 2003 Bok om eldre og verbal kreativitet 3. Nordiske kongress i eldrepedagogikk: Aldring mening mulighet. Læring som eldreomsorg Nytt om namn og bibliotek i Hordaland Sommarmøte for biblioteka i prosjektet Folkebiblioteket som studiebibliotek Diverse biblioteknytt Takk til Bjørg Jåstad! Korleis utviklar vi gode nettstader for bibliotekbrukarar? Frå hausten 2003 kan du vere med å svare på dette i studiet Webdesign for bibliotekansatte ved Høgskolen i Bergen, Mediesenteret. Studietilbodet er eit samarbeid mellom Hordaland fylkesbibliotek og Høgskolen Stord/Haugesund og gir 15 studiepoeng. Målgruppa er tilsette i fag- og folkebibliotek som ønskjer etter-/vidareutdanning i webarbeid. Studiet gir innføring i utvikling og produksjon av nettstader med utgangspunkt i brukargrupper og problemstillingar for fag- og folkebibliotek. Studiet er delvis nettbasert og bygd opp rundt eit studiestøttesystem med materiell, oppgåver, aktivitetskalender og møteplass for studentane, og tre obligatoriske samlingar over to dagar med undervisning, diskusjon og gjennomgang av oppgåver. Fylkesbiblioteket vil i tillegg arrangere frivillige samlingar der ein kan arbeide med oppgåver i fellesskap. Kursavgift er kr ,- per student. Studiet vil gå over to semester, med oppstart 15. september 2003 og eksamen i april Søknadsfrist er 15. august. Spørsmål om studiet kan rettast til: Meir informasjon, studieplan og søknadsskjema finn du her:

2 Bibliotek- informasjons- og dokumentasjonsstudiet ved Høgskolen i Bergen er eit kombinert nettbasert deltidsstudium for personar som ønskjer å få meir formell kompetanse til arbeid i bibliotek eller ulike typar dokumentasjonsarbeid. Studieåret 2003/3004 vil ein setje i gang modulane Bibliotek, informasjon og samfunn og Biblioteket som læringsarena, som kvar gir 30 studiepoeng. Kursavgifta er kr pr. studium. Tilbodet Biblioteket som læringsarena er spesielt retta mot dei som ønskjer å spesialisere seg i pedagogisk rettleiing for vaksne som tar etter- og vidareutdanning, og som brukar biblioteket som studiestad. Tilbodet Bibliotek, informasjon og samfunn er delt i to 15 studiepoeng-modular der den eine er sosiologisk og den andre pedagogisk vinkla. Studiestart er i veke 39. Søknadsfristen for begge desse studia har gått ut, men dei er ikkje fullteikna, og det er framleis mogleg å søkje om opptak. Nærare opplysningar og søknadsskjema ligg på heimesida til Høgskolen i Bergen: I Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland er styrking av bibliotekkompetansen i fylket ein av 6 strategiar. Som eit vidare arbeid for å auke bibliotekkompetansen i fylket, ønskjer fylkesbiblioteket å gi stipend til bibliotektilsette som vil ta bibliotekfagleg utdanning ved Høgskolen i Bergen. Fylkesbiblioteket lyser difor ut stipend, kvart på kr. 6000,- for å dekke ein del av studieavgifta på enkeltmodular i Bibliotek- informasjons- og dokumentasjonsstudiet, og Webdesign for bibliotektilsette. Søknadsfrist er 20. august og tilsegn vil bli gitt innan 1. september. For meir informasjon, ta kontakt med eller av Elin Golten Gjennom delprosjektet Biblioteksamarbeid på øya Stord under prosjekt Breiband til alle i Hordaland har Fitjar folkebibliotek og Stord folkebibliotek fått felles datasystem (Bibliofil) med felles bokbase. Biblioteka er knytt til breiband, og planlegg felles personalsamlingar, bokvalsmøte, utstillingar og andre aktivitetar. Det positive samarbeidet vart markert med ei samkome på Fitjar folkebibliotek onsdag 18. juni. Forutan dei tilsette ved biblioteka møtte ordførar og rådmann frå Fitjar kommune og kommunalsjef frå Stord kommune. Arrangementet bar preg av optimisme og glede over eit velfungerande samarbeid. Kristin Sætre, bibliotekar ved Stord folkebibliotek, Agnar Aarskog, ordførar i Fitjar kommune og Harry Herstad, rådmann i Fitjar studerer det nye utlånssystemet. Foto: Leif Kåre Helland Biblioteksjefane informerte om prosjektet, før dei prominente gjestane fekk kvar sitt lånekort som kan nyttast ved begge biblioteka. Det heile vart avslutta med at ordførar Agnar Aarskog klypte av ei raud snor for å markera etableringa av prosjektet.

3 ! "# 20. mai gjekk fristen ut for å søkje om prosjektmidlar frå ABM-utvikling. Til saman har det blitt sendt over 250 søknader, og på grunn av den store søkarmassen kan ikkje ABM-utvikling love at alle får svar før etter sommaren. Det er sendt fleire søknader frå Hordaland, mellom anna: Bergen Offentlige Bibliotek har sendt 5 prosjektsøknader: To søknader frå musikkavdelingen: 1) Griegsamlingen og 2) Slagersamlingen ut på nett. Ein søknad frå BOB v/oasen filial saman med lokalhistorisk miljø i Fyllingsdalen og UiB: Fra bygd til by Fyllingsdalen. Ein søknad saman med Bergen Kunstmuseum og Vestlandske Kunstindustrimuseum: Kunst i Vest med database over kunst (litteratur, gjenstandar, biletkunst). Ein søknad saman med Deichman, Trondheim, Stavanger, Kvinnherad, Sør-Odal, eitt bibliotek i Trøndelag og eitt i Rogaland om barn og unge (11-17 år) og lesing. I tillegg er BOB med på tre søknader til, eitt i samarbeid med Sjøfartsmuseet (legge ut div. materiell om sjøfolk, sjøfart m.m.), eitt i samarbeid med Bergen Byarkiv (lokalhistorie / grunnskulen) og eitt i samarbeid med Deichman (digitalt utlån av musikk, - vidareføring av Phonofile-prosjektet). Voss bibliotek v/ SILK har sendt søknaden BibLing: Språkoptimerte søkjefunksjonar i bibliotek- og arkivsystem. Hordaland fylkesbibliotek har sendt to søknader: Det fleirkulturelle biblioteket med vilje, respekt og konsekvens. Samarbeidspartar: Arbeidslaget Kompetansefylket Hordaland i Hordaland fylkeskommune, kommunane Bergen, Fjell, Kvinnherad, Lindås og Os ved folkebiblioteka. Integrerte bibliotektenester. Modell for interkommunalt biblioteksamarbeid. Samarbeidspartar: Kommunane Sund, Fjell og Øygarden ved folkebiblioteka og grunnskulane, og Opplæringsavdelinga i fylkeskommunen. I tillegg er fylkesbiblioteket med på to søknader saman med Kulturnett Hordaland mfl: "Den dramatiske, spennande og mangfaldige kystkulturen". Søkjar er Hordaland fylkeskommune, kulturseksjonen. Samarbeidspartar: Kulturnett Hordaland, 8-10 av musea i Hordaland, fylkesbiblioteket, fylkesarkivet, kulturseksjonen, HiB/Mediesenteret. "Samordning og vidareutvikling av Kulturnett Hordaland" Søkjar er Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget for regional IKT utvikling. Samarbeidspartar: Kulturnett Hordaland, fylkesbiblioteket, kulturseksjonen, fylkesarkivet, ITseksjonen, opplæringsavd./skoleportalen, HiB/Mediesenteret. Frå 3. til 4. juni var bibliotekleiarane i Hordaland og tilsette ved fylkesbiblioteket samla på Solstrand Fjord Hotell til bibliotekfaglege diskusjonar og sosialt samver. Målet for leiarmøtet var (ikkje noko mindre enn å) få fornya trua på det vi gjer - og tore å seie det! Tysdag var temaet å gjere biblioteket synleg, både for oss sjølve, brukarane, folk i lokalmiljøet og politikarar. Siri Sjursen frå fylkesbiblioteket snakka om lobbying, og om korleis vi kan påverke gjennom kontakt med styresmaktene og endring av haldningar.

4 Per Olav Kaldestad fortalde om Bibliotekaksjonen som er eit nettverkssamarbeid mellom Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Oversetterforening, Norsk Bibliotekforening, Skolebibliotekarforeningen i Noreg og Utdanningsforbundet. Bibliotekaksjonen arbeider for å styrke skule- og folkebibliotektenestene, og har mellom anna vore på ei rundreise i Noreg for å finne gode døme på skule- og folkebibliotek. Funna er samanfatta i rapporten Reisen til det gode bibliotek. I haust satsar Bibliotekaksjonen på eit opplegg der forfattarar adopterer eit bibliotek som dei vil besøke og vere talerøyr for. Eva Mostraum frå fylkesbiblioteket gjekk gjennom tala frå folkebiblioteka i Hordaland dei siste 10 åra. Statistikken for er no tilgjengeleg på Internett. Sjå: Vi fekk og løypemeldingar frå tre prosjekt som syner at biblioteket i samarbeid med andre, kan spele ei viktig rolle på mange felt i lokalsamfunna. Siv Røyneland presenterte Nærinett og Margrethe Langfeldt fortalde om arbeidet med Kunnskapsnettverk indre Hordaland. Trude Bendiksen, biblioteksjef i Fjell kommune, fortalde om prosjekt Les for livet, som er eit samarbeid mellom kommunane Osterøy, Lindås, Fjell og Meland, Hardanger Fartøyvernsenter, Hordaland fylkesbibliotek og Folkeakademiet Hordaland. Prosjektet har som hovudmål at barna som deltek skal bli lystlesarar. Eit av delprosjekta går ut på at alle elevane i 2. klasse i desse kommunane skal på spøkelsestur til biblioteket. Der er det dokketeaterframsyning og kvar elev skal lage sitt eige spøkelse på spøkelsesverkstaden. Etterpå skal elevane lære spøkelset sitt å lese. "Mammaspøkelset" kjem på besøk i klassen etter ½ år for å sjekka om spøkelsesungane har lært det dei skulle. Tone Vatle ved Osterøy folkeboksamling er prosjektleiar for prosjektet som skal gå fram til Frå UHU til AHA! Om kvelden blei vi tatt i mot i Os folkebibliotek av biblioteksjef Elisabeth Bochkon Tøsdal og ordførar Terje Søviknes, og let oss imponere av det flotte biblioteket med mange fantasifulle løysingar og detaljar. Seinare var det festmiddag på hotellet, med musikkinnslag frå unge lokale utøvarar. Terje Søviknes, ordførar i Os kommune og Trine Rosland, Os folkebibliotek Onsdag presenterte den nye fylkeskultursjefen, Ingebjørg Astrup, arbeidet med Den kulturelle skulesekken, og Helge Skurtveit frå fylkesbiblioteket snakka om korleis biblioteka kan fylle sekken med innhald. Lena Jensen frå fylkesbiblioteket oppsummerte seminaret Folkebiblioteka i nettverksamfunnet som var i Bergen 12. mai, og Elin Golten frå fylkesbiblioteket fortalde om arbeidet med BBB-prosjektet og kva for biblioteksamarbeidsprosjekt ho arbeider med no. Vi avslutta møtet med å sjå på bibliotek og krise i kommuneøkonomien, med innlegg frå Bente Dammen, biblioteksjef i Osterøy kommune og Anders Ericson, frilansjournalist og -konsulent. Bente Dammen gjekk gjennom Osterøy folkeboksamling si historie som har vore gjennom mange opp- og nedturar, og Anders Ericson fekk utfordringa med å foreslå kva ein no skal gjere for å berge bibliotekdrifta på Osterøy. Har ein prøvd alt?

5 Sjå forslaga til kva ein kan gjere når biblioteket er i ein krisesituasjon og dei andre presentasjonane frå møtet her: Her finn du og fleire bilete. Bibliotekleiarmøtet fekk fram spennande diskusjonar og det var to flotte dagar blant bibliotekvenene i Hordaland. Dansing på plenen i Eidfjord i fjor og zorba på Solstrand i år. Kva blir det neste? For å følgje reglar for offentleg innkjøp, har den maritime delen av bokbåtdrifta (ikkje det bibliotekfaglege) vore på anbud. Ein fekk inn anbud på fem forskjellige båtar, og etter nøye vurdering fall valet på Vinnes skyssbåtservice som overtar Epos og skal drive bokbåten dei komande to åra. Så det blir framleis gode gamle Epos som skal besøkje bygder og øyar på Vestlandet. I år feirar Epos 40 år! $%&' Den årlege bibliotekstatistikken for Hordaland ligg no føre og viser at hordalendingane brukar biblioteka kring i fylket meir enn nokon gong. Både besøks- og utlånstala går oppover. Kvar hordalending låner i gjennomsnitt 5,67 gonger pr. år på biblioteket. Borna er flinkast med 7,36 boklån i gjennomsnitt, medan dei vaksne låner 3,01 bøker pr. år. Hordalendingane låner ikkje berre bøker på biblioteket. Alle folkebiblioteka i Hordaland har utlån av lydbøker og dei fleste har også utlån av video/dvd. Fleire av folkebiblioteka har også utlån av musikk på CD. Etterkvart som folk oppdagar desse tilboda, aukar også etterspørselen. Av det totale utlånet i 2002 på vel 2,48 mill., var over utlån av andre media slik som musikkinnspelingar, lydbøker, video og cd-rom. I tillegg til dette stiller alle folkebiblioteka også eit varierande tal aviser og tidsskrift gratis til disposisjon for lånarane. Om ein ikkje ønskjer å låne bøker eller lese aviser/tidsskrift, er det i alle kommunar i Hordaland no høve til å nytte Internett gratis. Alle hovudbiblioteka i Hordaland har tilgang til Internett og alle har fri surfing for publikum. Statistikken for biblioteka i Hordaland viser mange gledelege trekk. Både utlåns- og besøkstala går oppover i gjennomsnitt, og løyvingane til innkjøp av medium har også auka litt i 2002.

6 ('$))& Det er planlagt fleire kurs og samlingar for hausten. Følg med på kurssida for oppdaterte datoar og program: & '() *) + ' ) (,+ - av Oddgeir Synnes Oddgeir Synnes, Odd Sætre og Ragna Ådlandsvik frå Prosjekt Eldrepedagogikk og skrivekursa for eldre har i samarbeid med Høyskoleforlaget gitt ut boka Tonen og glaset. Pedagogisk arbeid med eldre og verbal kreativitet. Boka opnar nye vegar i arbeidet med eldre, i det ho gir ei praktiskmetodisk innføring i korleis eldre kan stimulerast til verbal kreativitet, samstundes som denne verksemda blir sett inn i ein større teoretisk samanheng som peikar inn i eit nytt fagområde: eldrepedagogikk. Berande prinsipp i boka er fokus på dei eldre sitt potensial, og ei oppmoding til samfunnet om å ta dette på alvor og revurdere og nyansere si oppfatning om kva eldreomsorg er. Boka etterlyser den plassen dei eldre sine mentale og åndelege behov får i denne samanhengen, og framhevar som sitt spesielle prosjekt det skapande elementet. Skaping med ord, arbeid med poetisk språkuttrykk og forteljing, er kjernen i Prosjekt Eldrepedagogikk, PEP, i Bergen, der forfattarane av boka er initiativtakarar og sentrale aktørar. Kursverksemd innanfor PEP med eldre i ulike fasar og på svært ulike funksjonsnivå har resultert i mange refleksjonar og erfaringar, og ikkje minst: i mange gode tekstar. Alt dette ønskjer forfattarane å dele med lesarane, som blir invitert inn frå pedagogikkfaglege og helsefaglege miljø, og frå alle felt av samfunns- og kulturlivet der ein ønskjer å få eldre med som aktive og skapande deltakarar.

7 &*+"'*, april arrangerte Prosjekt Eldrepedagogikk i samarbeid med Nordisk nettverk for eldrepedagogikk 3. Nordiske kongress innan fagområdet i Bergen. Rundt 50 deltakarar og ei rekkje foredragshaldarar frå Danmark, Sverige og Noreg var samla under tittelen "Aldring, mening, mulighet. Læring som eldreomsorg". Det vart ein flott kongress med interessante og tankevekkjande innspel frå ulike fagområde. Overlege Stein Husebø heldt foredrag om ein verdig alderdom, og Ebba Haslund snakka om den kreative prosessen i alderdommen. +. Austevoll folkebibliotek har fått ny biblioteksjef: Laila Blindheim Bergen offentlige bibliotek Tidlegare konstituerte er no fast tilsette i desse stillingane: Eli Randmo - nestleder i hovedutlånet Anna Margreta Lunde - spesialbibliotekar i hovedutlånet Nye tilsette (tidl. arbeidsstad i parantes): Anne Berit Helland - spesialbibliotekar for fremmedspråk (tidl. Fana filial) Anne Belsvik, Fana filial (Kunsthøgskolen i Bergen) Jorunn Eckhoff Færden, Musikkavd. (Nasjonalbiblioteket) Hildebjørg Gysland, katalogavd, 50% Ørjan Persen, hovedutlånet (Bømlo folkebibliotek) Margareta Rosfelt, katalogavd (Stockholm stadsbibliotek) Ellen Sundt, Bokbussen/katalogavd, 50/50 % (SILK) Alle begynner utover sommaren/hausten. Bømlo folkebibliotek har sju søkjarar til biblioteksjefstillinga, og til biblioteksjefstillinga ved Samnanger folkeboksamling er det tre søkjarar. Radøy folkeboksamling har fått ny biblioteksjef. Ho presenterer seg sjølv slik: Eg, Mona Steiner Brekkan (32 år i år), har nett teke til som biblioteksjef i heimkommunen min Radøy, ein jobb eg tykkjer er svært viktig, spennande og utfordrande i desse budsjettider. Særleg kjekt er det å få seg arbeid i heimkommunen etter ferdig utdanning og at ein kan etablera seg der ein har røtene sine med mann, barn og katt! Lektorutdanninga mi har eg frå Universitet i Bergen med hovudfag i Nordisk litteratur. Ellers i graden har eg litteraturvitskap, pedagogikk, fransk, norsk som andrespråk og teiknspråk for høyrande. Etter at eg var ferdigutdanna i 1998, har eg jobba på Åstveit skole (Åsane) og Bjørkåsen videregående skole (tegnspråklig skole med landsdekkende linjer på Nesttun). Når eg no skiftar beite, meiner eg at eg kan dra vekslar på lærargjerninga spesielt i formidlingsarbeidet. I årsplanen for neste skuleår ønskjer me her i Radøy å satsa på å etablera folkeboksamlinga som ein møtestad/arena for innbyggjarane på den grøne øya, vidareutvikla heimesida, ha lyrikk i sentrum av formidlingsarbeidet, etablera faste utstillingar (båtutstilling og emmigrantlitteratur). Dei andre nye biblioteksjefane i fylket vil bli nærare presentert i neste nummer av Emne-ord.

8 / av Siri Jordal Møtet var i Etne tysdag 17. juni. Av 10 bibliotek var 9 til stades. Marit Rønnevik, biblioteksjef i Etne, viste rundt i Etne bibliotek, som ligg i underetasjen i kulturhuset. Ein god del er gjort i regionen for å betre tilhøva for dei som tek utdanning i distrikta. Studieplassar, nytt datautstyr for studentar, og spesialsamlingar av litteratur for einskilde studium er på plass i nokre bibliotek, og studentar kan nytte biblioteka utanom opningstid. Prosjektet har óg brukt pengar på fellesabonnement på Store Norske leksikons nettutgåve. Mange har vore med på rettleiingskurs, og gitt gode tilbakemeldingar om nytten av desse. Fylkesbiblioteket sitt kurs om samlingsutvikling gav oss mange gode tips om vedlikehald, innkjøp og kassering / magasinering. Prosjektet har óg fått i gang samarbeid lokalt om utdanning; dvs. skapt eit forum for dei som har kontakt med vaksne studentar. Desse gruppene består av Aetat, ressurssentra i vidaregåande skular, biblioteka, Folkeuniversitetet og andre utdanningsleverandørar. Det er viktig at alle tilbydarane veit om kvarandre, slik at aktuelle studentar vert orienterte om kva for tilbod som finst lokalt. I nokre bibliotek er pågangen etter studierom så stort at ein må booke seg inn i god tid på førehand. Prosjektet vil halde eit kurs i samarbeid med fylkesbiblioteket sept. med tema Internett som studieverkty for studentar. Før lunsj tok vi eit overblikk over Etne Amfi rett bak biblioteket, der sogespelet Kongen frå Etne, om kong Magnus Erlingsson skal spelast i sommar. Sjå nettsida for fleire opplysningar. Nettstad:

9 0 Gratis tilgang til ISI Web of Science for alle folkebibliotek ABM-utvikling har forhandla fram ein konsortieavtale som gjev alle norske folkebibliotek gratis tilgang til ISI Web of Science ut 2005! Folkebiblioteka som er interessert i å få tilgang må melde dette til fylkesbiblioteket. Det blir sendt ut eige brev om saka. Meir informasjon om ISI finn de på: Nytt frå NBF avdeling Hordaland Det nye styret i NBF avd Hordaland konstituerte seg 22.04, og ser slik ut: Leiar: Lena Jensen (Hordaland fylkesbibliotek) Nestleiar: Bente Solheim (Bergen offentlige bibliotek) Kasserar: Inga Jorunn Nåmdal (Modalen folkebibliotek) Sekretær: Eli Lothe (Hordaland fylkesbibliotek) Styremedlem: Mona Steiner Brekkan (Radøy folkeboksamling) Fram mot kommunestyre- og fylkestingsvalet og ein ny valperiode vil NBF avd Hordaland arbeide spesielt med marknads- og profileringsarbeid. I tillegg er det samarbeid med fylkesbiblioteket om ei markering av at Hordaland får stafettpinnen i Lesestafetten 1. september september blir det bibliotekrundtur i Hordaland. Meir informasjon vil kome på nettstaden: Prosjektmidlar frå Den kulturelle skulesekken Det er lyst ut 24 millionar i prosjektmidlar frå Den kulturelle skulesekken for skuleåret Midlane vil bli fordelte på fleire kulturelle satsingsområde og prosjekta må rette seg mot elevar i grunnskulen. Søknadsfrist er 15.september Tilskot til mobil bibliotekverksemd utlysing av midlar 2003 I Kultur- og kyrkjedepartementet sitt budsjett for 2003 er det sett av 1.5 millionar kroner til styrking av dei mobile bibliotektenestene. Desse midlane blir forvalta av ABM-utvikling. Midlane som er utlyste skal brukast på følgjande måte, i prioritert rekkefølgje: - investeringstilskot til mobil bibliotekverksemd - tilskot til tiltak der ein nyttar mobil bibliotekverksemd som verkemiddel for å nå meir overordna bibliotekpolitiske mål. Kommunar og fylkeskommunar kan søkje. Søknadsfrist er 1. oktober

10 Bjørg Jåstad går av med pensjon i desse dagar. 18. juni var det ei lita markering på fylkesbiblioteket, der Bjørg vart takka for innsatsen som koordinator for bibliotek i vidaregåande skular i Hordaland. Takk for godt samarbeid i mange år: Eli Lothe les opp Sonett til Bjørg. (Sonett-tradisjonen etter Shakespeare). 1. Hordaland fylkesbibliotek, Pb. 7900, 5020 Bergen Tlf , Fax e-post: Utsikt frå Solstrand Fjord Hotell Fjernlånet, Bergen offentlige bibliotek Strømgt. 6, 5015 Bergen Tlf , Fax e-post: Redaktørar for denne utgåva av Emne-ord : Eli Lothe og Lena Jensen

11

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 31 Nr. 2 2002 ISSN 1502-3273

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 31 Nr. 2 2002 ISSN 1502-3273 Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 31 Nr. 2 2002 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland-f.kommune.no/fylkesbibl/emne-ord/ Bibliotekleiarmøte og konferanse i Eidfjord 6. - 7. juni. s. 1 Nye

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring

Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Sluttrapport for prosjektet Biblioteklandskap i endring Startdato: Januar 2011 Sluttdato: Desember 2013 1 1. Innleiing Det treårige prosjektet Biblioteklandskap i endring er tildelt til saman 1 400 000

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1. Regionalplan for museum 2011-2014. Høyringsutkast

Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1. Regionalplan for museum 2011-2014. Høyringsutkast Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1 Regionalplan for museum 2011-2014 Høyringsutkast Fotografer: Forsidefoto: Museum Stavanger AS, fotograf Elisabeth Tønnesen Baksidefoto: Dalane

Detaljer

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Framlegg til kulturprisen 2011 Byggesakshandsaming MOT-ungdomskoordinator

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 2014 Plan for formidling Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 1 Innleiing I tilskotsbrevet for 2013 varslar Kulturdepartementet at det i budsjettsøknaden for 2015 må vera ein «omtale av plan, status og strategiar

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no

Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no 0 Innhald 1. 2005: Gjennombrotet 2 2. Prioriteringar 3 2.1 Mål 3 2.2 Strategi 3 2.3 Viktige uløyste oppgåver 3 3.

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland DU r appo rt A Kunnskapsgrunnlag for regional kulturplan Nr. 8-13 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Nynorsk innhald på Internett

Nynorsk innhald på Internett SMÅSKRIFTER FRÅ IVAR AASEN-TUNET 3 Ottar Grepstad, Eirik Helleve og Kirsti Langstøyl Nynorsk innhald på Internett 0 SMÅSKRIFTER FRÅ IVAR AASEN-TUNET 3 Ottar Grepstad, Eirik Helleve og Kirsti Langstøyl

Detaljer

Brukarane tar over. Den digitale revolusjonen er i gang. nr. 3 2008, årgang 5

Brukarane tar over. Den digitale revolusjonen er i gang. nr. 3 2008, årgang 5 Brukarane tar over Den digitale revolusjonen er i gang nr. 3 2008, årgang 5 leiar Petter Bae Brandtzæg Marika Lüders eborger 2.0 Den alminnelige borger som leverandør av offentlig informasjon eborgaren

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring

NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring SLUTTRAPPORT FOR NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring 1994-2008 15 ÅR SOM PIONER INNAN NETTBASERT LÆRING Harald Haugen, eks-hsh, harald.haugen@hsh.no Bodil Ask, eks-uia, bodil.ask@uia.no Thorleif

Detaljer

Me vil òg vera med! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Søknadssum 150 000 kroner

Me vil òg vera med! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Søknadssum 150 000 kroner Me vil òg vera med! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Samnanger kommune Adresse Kommunehuset Tysse 5650 Tysse Organisasjonsnummer 64968985 Hjemmeside www.samnanger Institusjonens

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Møre og Romsdal fylkesbibliotek og Kulturnett Møre og Romsdal Ålesund 2010

Møre og Romsdal fylkesbibliotek og Kulturnett Møre og Romsdal Ålesund 2010 Møre og Romsdal fylkesbibliotek og Kulturnett Møre og Romsdal Ålesund 2010 Telefon: 70162270/70165186 Faks: 70162099 Epost: post@mr.fylkesbibl.no kulturnett@ikamr.no Heimeside: http://www.mr.fylkesbibl.no

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø Saker: 1. Konstituering 2. Årsrapport 3. Arbeidsprogram 4. Rekneskap 2014 5. Budsjett 2015 6. Godkjenning av revisor

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer