INNHOLD. NSPF nær deg - Om organisering av lokale fagfora, ved Bjørgulv Borgundvaag...side 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. NSPF nær deg - Om organisering av lokale fagfora, ved Bjørgulv Borgundvaag...side 9"

Transkript

1 Medlemsblad for Norsk Stemmepedagogisk Forum 17.Årg. nr.1/2010

2 2

3 INNHOLD Lederen har ordet...side 4 Referat fra årsmøte i NSPF... side 5 Årsberetning NSPF...side 6 Budsjett og regnskap NSPF...side 7 NSPF nær deg - Om organisering av lokale fagfora, ved Bjørgulv Borgundvaag...side 9 Rapport fra årets NSPF-seminar på NMH i Oslo - Dag Skevik...side 10 InteresSANGt: Introduksjon til tuvinsk strupesang, ved Morten Abildsnes...side 12 Tørr luft og stemmeplager, ved professor Kåre Bjørkøy...side 14 Logopedens hjørne(r) - Stemmeøvingar for arbeid med funksjonelle stemmevanskar, av Aase Reite...side 17 Mikrofonteknikk del 1 - Av Knut Moksnes, høgskolelektor/siv.ing akustikk og Hans Jørgen Støp, Førsteamanuensis Musikk/Musikkprodusent...side 20 Aase Nordmo Løvberg Et sangerliv, av Guro Sandvik...side 24 Den selvforsterkende stemmen, av Lise Arnesen...side 26 Medlemsliste...side 30 Stemmer som stemmer Medlemsblad for Norsk Stemmepedagogisk Forum. Ansvarlige redaktører: Roger Moen, Dag Skevik, Tove Lånkan 3

4 LEDEREN HAR ORDET Så står sommerferien nok en gang for døra. Det er tid for å ta av sej skorna, for å sitere Povel Ramel. Etter et utrolig kaldt vårsemester skal det bli godt! Vi er allerede halvveis inne i det andre året av vår styreperiode, og det er tid for litt ettertanke. Her er noen tanker om våre satsningsområder: Forbedre kommunikasjon med medlemmene: Spørreundersøkelsen i fjor hjalp oss en god del på vei, selv om vi hadde ønsket at flere hadde svart. Stemmer som Stemmer sendt som elektronisk post gir oss også flere tekniske muligheter som kan utnyttes bedre. Ellers ønsker vi også å bearbeide vår hjemmeside, slik at den kan bli et aktivt forum for å legge ut materiale, lage diskusjonsforum, slik siden var tenkt i utgangspunktet. Øke medlemstallet: Når det gjelder å øke medlemstallet har vi nok ikke kommet noe særlig lenger. I følge statuttene for NSPF favner vi ganske vidt både når det gjelder yrkesområder og sjangre, og styret har signalisert at vi ønsker å vektlegge dette; både gjennom stoffet i medlemsbladet og gjennom kurstilbud. Så kan en spørre om dette er en riktig prioritering, eller om kursen bør legges om. Forbedre kurstilbudet: Samlingen på Musikkhøgskolen i februar fungerte bra. Det har også kommet kritikk om at kurset var for smalt. Samtidig har NSPF noen år måtte avlyse kurs grunnet for lite påmelding. På årsmøtet samme sted drøftet vi mulige kursformer: Kunne en tenke seg en todelt modell: et år med kongressmodellen med et bredt utvalg av emner, og et år med kursing i et spesialemne? Vi tok ingen avgjørelse, men vi kommer til å fremme saken på neste årsmøte. Et bedre kurssamarbeid med høyskolene hilser vi velkommen! Årets kurs var et samarbeid med Musikkhøgskolen, noe som ga oss økonomiske fordeler og supre lokaler. DESSUTEN: Ved konservatoriet i Trondheim planlegger professor Kåre Bjørkøy i samarbeid med professor Viggo Petersen fra Stavanger, et symposium om sang og pustemetoder i uke 36 (6-10 september). NSPF s medlemmer inviteres til å delta. Mer info kommer via mail/post VIKTIG: Vi ønsker å høre fra dere om spesielle kursønsker dere måtte ha. Send oss forslag! Styrke samarbeidet med EVTA: EVTA gir oss interessante muligheter for pedagogisk samarbeide over landegrensene. Vi har imidlertid ikke lyktes i å rekruttere pedagoger rundt om i landet til å være med på oppleggene så her har vi også en jobb å gjøre! Men nå er det sommer! Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god og avslappende sommerferie! På vegne av styret Tove Lånkan leder 4

5 Referat fra årsmøte i NSPF Tid: Lørdag 13 februar kl. 12:00 13:00 Sted: Norges Musikkhøgskole Rom: Lindemannsalen 1. Konstituering. Fremmøtte: Ved starten av møtet var det 14 medlemmer til stede. Maks antall under møtet var 23 medlemmer. Valg av møteleder: Styreleder Tove Lånkan. Referent: Sekretær Roger Moen. Wenche Hallan og Astrid Haavardsholm sa seg villige til å medunderskrive protokollen. 2. Årsberetning ble vedtatt med følgende endring: Alle navn må skrives med for- og etternavn. 3. Regnskap med revisors beretning. Budsjett for 2010 var falt ut fra årsregnskapet. Kasserer Maria Stattin presenterte alle tall muntlig, og regnskapet ble godkjent. Medlemstallet har gått litt ned. 4. Innmeldte saker: Det var ingen innmeldte saker utenfra. Innmeldte saker fra styret: Styrets sammensetning i året 2010: Styrets forslag til løsning om at det ikke hentes inn nye varamedlemmer, men at styret fortsetter med samme besetning, ble godtatt ved akklamasjon, av medlemmene. Stemmer som Stemmer - fra papir til PDF fil: Medlemmene gir uttrykk for at de er fornøyde med PDF-løsningen. Det ble påpekt som positivt at det spares utgifter både på trykking (styret gjør dette selv) og porto, ved at medlemsbladet nå sendes til de fleste på e-post. De som ønsker papirutgave av medlemsbladet skal fortsatt få dette. Medlemskontingent for studenter og pensjonister: Forslag som ble vedtatt: Halv medlemspris til alle studenter. Ikke alle pensjonister har behov for eller ønske om redusert medlemskontingent. Forslaget ble derfor at pensjonister får tilbud om halv pris, men må selv melde fra til NSPF for å få dette. 5. Valg: Suppleringsvalg til styret: Nei. Styret fortsetter i stedet med samme besetning. (Se sak 4 Innmeldte saker; 1.bombepunkt) Valgkomite: Lise Arnesen og Åshild Kyvik Bauge sa seg villige til å være i valgkomiteen. Oslo - søndag 14.februar: Wenche Hallan Astrid Haavardsholm Referent: Roger Moen, sekretær i styret i NSPF 5

6 ÅRSBERETNING 2009 NORSK STEMMEPEDAGOGISK FORUM Årsmøtet var i utgangspunktet lagt til seminarhelg på Hamar 13,14 og 15 februar 09, men siden seminaret måtte avlyses grunnet for liten påmelding ble årsmøtet i stedet avholdt i Oslo 14 februar 09. STYRETS SAMMENSETNING Styret konstituerte seg i første styremøte 3. mars med følgende sammensetning. Tove Lånkan, leder Dag Skevik, nestleder Roger Moen, sekretær Stål Westerhus, kasserer Knut Sandnes, styremedlem Varamedlemmer: Maria Stattin, Bjørgulv Borgundvaag Styremedlem Knut Sandnes trakk seg i mars 09. Bjørgulv Borgundvaag gikk inn i styret som styremedlem. Stål Westerhus trakk seg fra sitt styreverv som kasserer i september. Maria Stattin overtok som kasserer. Styret bestemte seg for at denne sammensetningen skulle bestå til kommende årsmøte i februar 10, og fremmes som egen sak. Fram til årsmøtet har styret derved hatt følgende sammensetning. Tove Lånkan, leder Dag Skevik, nestleder Roger Moen, sekretær Maria Stattin, kasserer Bjørgulv Borgundvaag styremedlem ARBEID I STYRET Styret har hatt 2 ordinære møter, hvorav 1 av dem har vært en helgesamling på Inderøy. Marit Osnes Aambø deltok på lørdag på helgesamlingen. Siden et at styremedlemmene har tilholdssted i Oslo har det vært mest praktisk å ha telefonmøter (6), dessuten flittig bruk av mail. De viktigste sakene våre har vært følgende: Utforming, distribuering og oppfølging av spørreundersøkelse Oppstart overføring av Stemmer som Stemmer til PDF fil Samarbeid med høyskolesystemet med tanke på å få til flere kurs for medlemmene. Planlegging av seminarhelg i Oslo i februar 10 INTERNASJONAL KOORDINATOR Bjørgulv Borgundvaag har fungert som EVTA-koordinator. DELTAGELSE PÅ KONFERANSER Bjørgulv Borgundvaag og Dag Skevik deltok på International Voice Conference i Paris i juli 09. ADMINISTRATOR Marit Osnes Aambø har tatt seg av innkreving av medlemskontingent, og oppdatering av hjemmesiden.. Hun har i tillegg gjort en stor jobb med å oppdatere medlemslistene, spesielt etter styrets offensiv i brev til medlemmene i oktober. STEMMER SOM STEMMER 2 numre er gitt ut: ett i juni og ett i desember. Desemberutgaven ble distribuert hovedsaklig via mail som PDF fil, men også i papirutgave til medlemmer som ønsket det. MEDLEMMER Ved årsskiftet 09/10 hadde vi 249 medlemmer 6

7 ØKONOMI Kontingent: kr. 400,- Pr har NSPF innestående på sine to driftskonti: Brukskonto: kr Kapitalkonto: kr Inderøy, februar 10; på vegne av styret Tove Lånkan BUDSJETT OG REGNSKAP Inntekter Budsjett Regnskap Budsjett Medlemskontingent , , ,00 Seminarinntekter , ,00 Annonseinntekter 0,00 EVTA-inntekter 0,00 Renteinntekter 202,93 Div. inntekter 200,00 875,00 Sum Inntekter , , ,00 Utgifter Kontor / Porto / Gebyr , , ,00 Medlemsblad , , ,00 Seminar-utgifter 6 000, ,00 Styreutgifter , , ,00 Adm./ Webdesign , , ,00 EVTA reise, kontingent , , ,00 Diverse utgifter , ,00 Sum Utgifter , , ,00 Resultat , ,38 0,00 7

8 BALANSE PR. 31.DES Debet Kredit Kasse 0,00 Bank Brukskonto ,43 Bank Kapitalkonto ,04 Beholdning kasse og bank ,09 Økning av beholdning, resultat ,38 Sum egenkapital , ,47 8

9 9!"#$%&'(%)*+! "#!"$%&'()*$('%!&+!,"-&,*!.&%."$&!! /!0&'1&$!2334!)&#,*5!*'!%$166*!)&'%,7$*$-",,*%*$! )*%!(!8&#91$%!."$!:!)5&$5*!*5!1."$#*,5!."$1#!;+"$! )5*##*6*<&%"%*$!-&'!15+*-),*!*$.&$('%*$!"%!+(<*$*15+(-,*! )*%=!>(<*'!#?*!&+!)5*##*6*<&%"%*')!&$9*(<!9*)5:$!&+! *'-*,51'<*$+()'('%!"%!&$9*(<))(51&)0"'*'!&+!1,(-*!%$1''*$! ".5*!%($!9*%$*')*5!#1,(%;*5!."$!.&%,(%!15+*-),('%!#*<! 6:.?,,!"%!6$A+*!15!'?*!5('%=!B$9*(<)%$166*'!%0*''"#.A$5*! "%!+(!)&55*!"66!*'!A')-*,()5*!#*<!5*#&*$!."$!<*!.A$)5*! )&#,('%*'*=!! C&)*$5!6:!*$-0*''*,)*'!&+!&5!<*!.,*)5*!)5*##*6*<&%"%*$! +&,%5!)"#!%$1'',*%%*'<*!&$9*(<)."$#=!G*<!D*&#E D*&F;('%!#*'*)!*'!."$#!."$!%$166*1'<*$+()'('%!;+"$!.,*$*!)5*##*6*<&%"%*$!)&##*'!1'<*$+()*$!*'!*,*+!(!*'! &$9*(<)#:5*$!*$!*'!9*$(-*,)*!."$!):+*,!6*<&%"%!)"#!*,*+=! D?)-!*$!6$*%*5!&+!*'%*,)-!(''.,?5*,)*!6:!)&##*!#:5*!)"#! )"#!6:!'"$)-!-&'!"+*$)*55*)!#*<!,&%1'<*$+()'('%!*,,*$! 5*&#1'<*$+()'('%=!! 15!&5!*'!-"')*65!;+"$!#&'!.($*!,A$<&%*$!(!:$*5!)&#,*)!.$&!-,! &$9*(<))(51&)0"'=!N(!+(,,*!,&%*!)&#,('%*$!;+"$!&,,*!)-1,,*! <*5!'A<+*'<(%!:!,&!"$<)5?$*$E!*,,*$!-"'.*$&')(*$$",,*'!%:!6:! "#%&'%!9,&'5!*'!&+!"))!(!"$%&'()&)0"')%$166*'=!!! N*<!:!.&)5)*55*!<&5"*$!"%!5*#&*$!."$!*55!:$!O.($*!)&#,('%*$P! "66),&%!"%!.$*#."$!&,5!01'%*,5*,*%$&.!5(,!:!('."$#*$*!"%! "66),15'('%!$1'<5!."$1#*5=!I*5!.A$)5*!:$*5!)&#,*5!+(! *,,*$)!#1)(F&,5*-'(--!"%!#&''))5*##*')!$*%()5*$!"%! 15+(-,('%!)"#!5*#&*$=!233M!-"')*'5$*$5*!+(!"))!"#! 1,(-*!1'<*$+()'('%)#*5"<*$!."$!:'<*<$*55)&$9*(<Q! )&#5!R"#*"!B,&+(ES(&)!$*,&5(+5!-"'5$"+*$)(*,,*!>",E #:'*E)5*##*E#*5"<*=!TA$!233U!%0"$<*!+(!*'! 5*#&*$!9&)*$5!6:!A')-*'*!+(!.(--=!TA$)5*!)&#,('%!;&'<,*5! "#!-+(''*)5*##*')!9$1-!&+!9$?)5$*%()5*$!(!#1)(F&,!"%! )&'%1'<*$+()'('%*'!5*#&=!D(,!<*'!5$*<0*!)&#,('%*'!<*5! :$*5!('+(5*$5*!+(!5"!5*&5*$$*%())A$*$!1'<*$!5*#&*5Q!W>'&--! /!5(,,*%%!5(,!&5!<*5!&,,5(<!9,*!"66#1'5$*5!5(,!<()-1)0"'!(!,A6*5!&+!1'<*$+()'('%*'!;+"$!):+*,!&-5(+*!)"#!6&))(+*! <&%*')!&$9*(<!#*<!&,,*!<*!.$*##A55*!6:!),155*'!&+! %0*''"#.A$5*!+(!"%):!)-$(.5,(%*!)6A$$*1'<*$)A-*,)*$!6:! +&$!*'!+(-5(%!%$1''!5(,!&5!WCIY!+"$!Z$5W!E!)"#!."$1#*5! +(!(!&$9*(<)%$166*'!#*%*5!;?%%*,(%*!6,&',*%%('%)-+*,<*$! 6,&',*%%('%)&$9*(<!"%!&,,5(<!),155*5!#*<!*5!;?%%*,(%!#:,5(<! "+*$!%"<!+('=!I*55*!%"<*!.*,,*))-&6*5!+&$!'"-!"%):!*'!+(-5(%! %$1''!5(,!&5!+(!%0*$'*!5"-!6:!"))!&$9*(<*5!#*<!:!"$%&'()*$*! <*5!;*,*=!! D?)-,&'<)!)&'%,7$*$."$*'('%!CIY!*$!KNDB)!)5A$)5*! #*<,*#)."$91'<!#*<!F&![[3!#*<,*##*$=!Z#!+(! $*,&5*$*$!#*<,*#)5&,,*5!5(,!D?)-,&'<)!9*.",-'('%!6:! $1'<5!\3!#(,,("'*$!;&$!]>JT!.&-5()-!*'!,&'%5!;A?*$*! #*<,*#)<*-'('%!#*<!F&!2M3!#*<,*##*$!9,&'5!+*,! 4!#(,,("'*$!'"$<#*''=! Z#!<1!;&$!,?)5!5(,!:!5&!<*,!(!*5!.&%."$1#!&'9*.&,*$!0*%!6:!<*5! +&$#*)5*!:!5&!-"'5&-5!#*<!-",,*%*$!(!'7$;*5*'=!R('%!#*%! %0*$'*!"#!<1!;&$!)6A$)#:,^!! N*'',(%!;(,)*' C0A$%1,+!C"$%1'<+&&%

10 10 F&!_3!<*,5&-*$*=!G*<!15%&'%)61'-5!(!)6A$$*1'<*$)A-*,E a(+*!g&$(&!r"%%*'!)"#!-1$);",<*$=!,-.*%/0(-0% 12++*& >*#('&$*5!)5&$5*5!-,!LM=33!6:!.$*<&%!#*<!$*%()5$*$('%!"%! ('5$"<1)*$5*!+(!a(+*!)"#!:$*5)!;"+*<-1$);",<*$!"%!)5&$E "))!"66!6:!%1,+*5!(!$('%!"%!,7$5*!"))!*'!,(5*'!+&#6!)"#! E 6$A+*!)*%=!a(+*!('5$"<1)*$5*!&,,*$*<*!;*$!(<**'!"#!&5!+(! E +()5*!)*%!(!%$1''!:!+7$*!+&')-*,(%!:!)(!'"*!"#!<*5!15*'! %$&<= >()5*!6")5!6:!6$"%$&##*5!6:!.$*<&%!+&$!N(F5"$(&!b&-E ;*,,'% %)&'%*$*! 5$*'%*$!%*;A$!':$!<*5!5$"))! 6:!<*5!9,*!*5!$1'%*'<*! 0&^!/--*!9&$*!)-&,!+(!)?'%*! "))!"%):!;+"$<&'!+(!-&'! 5$*'*!*5!('<$*!%*;A$!"%! ;+"$<&'!<*5!%0A$!"))! 5$?%%*$*!(!<*5!#1)(-&,)-*! #&5*$(&,*5!"%!5$?%%*$*!(! )&#)6(,,=!N(F5"$(&!;&$!"%):! 6:9*%?'5!*5!)&#&$9*(<! #*<!a(+*!"#-$('%!%*;a$! "%!(#6$"+()&)0"'!):!<*5! +&$!+*,!*'!)#&-*9(5!.$&! E )-&6*5!G&$('&!c&5*$('%=!G&$('&!9*)A$%*5!."$!A+$(%!F&5*E aa$<&%)#"$%*'!+&$!<*5!6:d'!(%0*'!-,"--&!3`=33!#*<!?"%&!(')6($*$5!"66+&$#('%!#*<!8&''*!r(*%*!(!5$*'('%)e 30&&*%1-*+* I*5!*$!+&')-*,(%!:!+1$<*$*! ;+"$<&'!.",-!*$.&$*$!1,(-*! "66+&$#('%!#*'!,(-*!#?*! *'!"66,*+*,)*!&+!*%*'!.?)(--! 5&,*!)&')*&66&$&5*5!9&$*!."$9*$*<5!"%!;&<<*!)-$*+*5!*5!_E)5*##(%!&$$&'%*#*'5! 6:!<*'!)+*')-*!.",-*5"'*'!Wb&%!+*5!*'!<*(,(%!$")&W!)"#! +(!,7$5*!6:!A$*5=!8*$!,7$5*!&,,*!)&##*'!&,,*!5$*!)5*#E 10442(5%6(0%7(*58%8*9-&0(%.*)%!/3% B-C52(-0%D0CE*FF&

11 11 E <*,*'!#*<!:!,7$*!&,,*!5$*!)5*##*$!6:!A$*5!9,*!5?<*,(%! E $*5=! E <*'!6:!."$;:'<!15)*'<5*!,:5*'!WI*,(,&;W=!N(!%(--!(!%0*'E '"#!,:5*'!(!.*,,*))-&6!"%!)(-$*5!&5!&,,*!;&<<*!"+*$)(-5! ;+"$<&'!<*5!*$!:!(#6$"+()*$*!)&##*'!#*<!&'<$*= CA?*)*'!.$&!C$*5<+*<5!-"#6*5&')*)*'5*$!."$!:!;",<*!."$*<$&%*5!!"#$%&'(&#$)&*$! ]:!+()5*!<*5!)*%!&5!<*5! <*5!('5*$*))&'5!:!;A$*! #*$!"#!;+"$<&'!*'!,"E "%!'7$#*$!)*%!)5*##*E <$&!-"'-,1)0"'*$!."$!C$(5! #*'!0*%!)?'*)!<*5!+&$! ('5*$*))&'5!:!#*$-*!#*%! "66!;1-"##*,)*'!;+()!<*5!5$*'%)= E +!e5%&'%)61'-5*5!+&$!&5!#&'%*!&+!"))!)"#! E '"-!&5!6$"9,*#*'*!(--*!15*,1--*5!*$!)0&'%*$&+;*'%(%! 'A<+*'<(%+()!*$!)1''!9*;&'<,('%!&+!)5*##*&66&$&E 5*5=!I*5!+(,,*!+7$*!*'!"+*$<$(+*,)*!:!)(!&5!<*5!+&$!*'! aa$<&%!-+*,<q!t*)5#(<<&%!(!z),"!#1)(--,7$*$."$*'('%)! E )&#+7$= I*5!+&$!"66)5&$5!-,!L3=33!6:!)A'<&%!#*<!"66+&$#('%! E $*=!>*,+)&%5!)-1,,*!+(!9$1-*!<*''*!,?<*'!(!(#6$"+()&)0"'! &,*!"%!&--"$<*$!)"#!<&''*$!*5!(#6$"+()&5"$()-!%$1''E,&%!#*'!"%):!)*,+*!,?<*'!+(!+*,%*$!:!9$1-*=!J:!<*''*! E E,?<!)"#!-,*$!*5!&,,*$*<*!*-)()5*$*'<*!#1)(-&,)-!#&5*E $(&,*= +(!9*)A-!&+!)50*$'*%0*)5! B''*!Y0*+&'%=!B''*! Y0*+&'%!;&$!)"#!+(!+*5! %0"$5!('5*$'&)0"'&,!-&$E $(*$*!)"#!"6*$&)&'%*$! "%!&$9*(<*$!(!<&%!)"#!,*<*,)*!&+!Z6*$&*'!(! Z),"=!T"$&'!*5!'?)%0*$E $(%!."$1#!&+!)5*##*E 6*<&%"%*$!."$5&,5*!;1'! E '*'!(!(''E!"%!15,&'<=! E <*5!."$!1'%*!"6*$&)&'%*$*= )"#!*$!$*)1,5&5*5!&+!+:$*!#*<,*##*$)!&$9*(<!-&'!+(! G(-5%GHI*8*& J&&*%KL*.0&+

12 Introduksjon til tuvinsk strupesang av Morten Abildsnes Tuva i det sørlige Sibir, på grensen til Mongolia, er et kjerneområde for strupesang, både når det gjelder antall utøvere og bredden i uttrykket. Tuvinske artister turnerer verden rundt, og har også vært i Norge. Overtonesang For en som hører strupesang for første gang, er det kanskje ikke alltid så lett å forstå hvordan lyden blir til. Jeg pleier å si at å synge strupesang er omtrent som å spille munnharpe, uten munnharpe. En munnharpe har egentlig bare én tone. De andre tonene i munnharpespill er overtoner av denne grunntonen. Overtonene forsterkes i munnhulen, tonehøyden bestemmes av tungens stilling. En strupesanger lager bare én tone med stemmebåndene. Overtonene fremheves på lignende måte som når man spiller på munnharpe, men strupesang er kanskje mer fysisk. Luften presses ut gjennom stemmebåndene både så langsomt som mulig og med så mye trykk som mulig. Trykket lages med muskler i mellomgulvet og brystkassen. Muskelbruken gir strupesangen en karakteristisk, presset klang. På tuvinsk, et språk i slekt med tyrkisk, heter strupesang høømei. Det er vanlig å regne med fem stiler; tre hovedstiler og to ornamentstiler. Hovedstilene Grunnstilen heter også høømei; det er den man bør lære først. Stemmebåndene lager en å-lyd med presset stemme; overtonene minner om vokalklanger. En vanlig øving når man lærer høømei er synge o ö ü (tilsvarer omtrent de norske vokalene å ø u)uten å forandre grunntonen. Det er viktig å få til langsomme overganger mellom vokalene. Sygyt tar utgangspunkt i høømei, men tungen holdes i l- posisjon. Vokalklangen er knapt til stede, lyden minner mer om plystring. Kargyraa involverer også de falske stemmebåndene, som vibrerer halvparten så raskt, og grunntonen senkes med en oktav. Dette gir den karakteristiske motorsykkellyden. Kargyraa er vokalbasert, det er vanlig å øve på vokalrekken o a e. Morten Abildsnes og Pipa Paljakka i duoen Moldurga Ornamentstilene kan brukes på alle de tre hovedstilene: Borbangnadyr; en slags vibrato med raske tungebevegelser som etterligner lyden av en klukkende fjellbekk. Ezengileer har raske bevegelser av tungeroten og veksling mellom munnhulen og nesehulen som klangrom. Ezengi betyr stigbøyle, og stilen sies å etterligne lyden av disse. Det florerer med andre stilbetegnelser i beskrivelser av tuvinsk strupesang, men de er stort sett varianter og kombinasjoner av disse fem stilene. Stilkombinasjoner Fjellkargyraa (dag kargyraazy) er dyp og rolig, steppekargyraa (hovu kargyraazy) er intens og ligger i et høyt stemmeleie. Tsjylandyk er en kombinasjon av kargyraa og sygyt, det vil si at man synger kargyraa med tungen i l-posisjon. Det er ikke så vanskelig å lære å synge med overtoner. Såkalt vestlig overtonesang bruker også vokalklanger, men er mye mer avslappet enn den tuvinske strupesangen. I tillegg er den vestlige overtonesangen ganske nasal. I høømei kommer luften bare ut gjennom munnen. I vestlig overtonesang er det vanlig med modulering mens i høømei og i tuvinsk musikk generelt, ligger grunntonen fast. Det mest krevende ved å synge høømei er å få til den riktige, pressede stemmekvaliteten. Det er nødvendig å trene opp muskelgrupper som ikke brukes i vanlig sang, og det tar tid. Man kan si at strupesang er en slags idrett. 12

13 Det er vanskelig å si nøyaktig hvor lang tid det tar å bli en god strupesanger. Gjennomsnittsalderen for deltakere på strupesangkappleik i Tuva er rundt sytten år, og det er vanlig å begynne å synge i fem-seksårsalderen. Litt om meg selv Selv har jeg holdt på med høømei siden 1999, da jeg var på kurs i Finland med Kongar-ool Ondar. Jeg har vært i Tuva flere ganger og tatt privattimer med dyktige strupesangere som Sergei Ondar og Vladimir Sojan. Jeg har også lært meg tuvinske sanger og spiller tuvinske instrumenter, blant annet sammen med Pipa Paljakka i duoen Moldurga (Se bilde forrige side). (http://underskog.no/kalender/8504_moldurga-strupesang-og-hestefele/ forestilling/9131). Hvor man får tak i strupesangere Det internasjonale høømei-senteret (http://www.khoomei. narod.ru/khorekteereng.html) i Kyzyl kan formidle kontakt med profesjonelle strupesangere. Tuvinske artister på turne holder sporadisk kurs i strupesang. Men det avhenger også av den lokale konsertarrangøren. Under årets Riddu Riđđufestival (http://www.riddu.no ) opptrer tuvinerne Igor og Aidysmaa Køsjkendei. Igor er en meget dyktig strupesanger, og selv om festivalen ikke har satt opp noe kurs, går det an å spørre om han har tid til å gi undervisning. Suomen Kurkkulaulajat, den finske strupesangforeningen (http://www.kurkkulaulajat.fi/ ) har flere ganger arrangert kurs med tuvinske artister. Noen av dem jobber også som musikklærere, og er dyktige pedagoger. En av dem som har holdt kurs i Finland er Choduraa Tumat, leder for Tyva Kyzy (http://tyvakyzy.com/ ), den første kvinnelige strupesanggruppen. De opptrådte i Oslo i fjor, og vil gjerne tilbake til Norge Huun-Huur-Tu er den mest kjente gruppen fra Tuva. De har opptrådt flere ganger i Norge, sist var i Oslo i Cd-en Sixty horses in my herd har flere solospor med høømei. Cd-ene til Tyva Kyzy kan skaffes via den finske strupesangforeningen (epost: Ellers finnes det litt tuvinsk strupesang på Spotify. Skriv sygyt eller kargyraa i søkefeltet. På YouTube er det mye rart, disse tre snuttene er the real thing : Kaigal-ool Khovalyg fra Huun-Huur-Tu. Utdrag fra to dokumentarfilmer, mye sett og kommentert: Sist men ikke minst: Jeg har laget en norsk strupesangside (http://home.online.no/~movidar/strupesang ), og tar gjerne imot tips til oppdatering. Andre typer strupesang Utenom tuvinsk høømei finnes det lignende typer strupesang i Altai og Hakassia i Sibir samt i Mongolia. En liten presisjon til slutt. Betegnelsen strupesang brukes også om sangformer som ikke bruker overtonene til å lage melodier: Tibetansk munkesang, yang, brukes til resitasjon av liturgiske tekster. Katajjaq, en inuittisk sanglek fra Canada, er basert på rytmer og stemmeklanger. Lesestoff Boken Overtone singing av Mark C. van Tongeren, gir en bra oversikt over både strupesang og overtonesang. Det følger også med en CD med masse eksempler. Kan bestilles herfra: Anbefalt lyttestoff Disse tre platene distribueres av Musikklosen: - Tuva Voices from the center of Asia, og - Tuva Tuvinian singers & musicians Chöömej er begge fine samleplater med mange ulike artister. Den tuvinske strupesangeren Aldyn-ool Sevek under strupesangfestivalen Høømei Aldyn-ool betyr forøvrig gullgutten. Begge bildene i artikkelen er tatt av Pipa Paljakka. 13

14 &+!S:$*!C0A$-A? -0*''*)!)5*$-*$*!':$!)5$*))!"%!."$+*'5'('%)6$*))!*$!)5"$5= Y0*''"#!*'!,&'%!-&$$(*$*!)"#!"6*$&)&'%*$!"%!)&'%,7$*$! ;&$!0*%!"66,*+<!;+"$<&'!9:<*!#('!*%*'!)5*##*!"%!&'<$*)! 6*$("<*'!L```E233L!9*)5*#5*!#*%!."$!:!%0*''"#.A$*!*'! E (!1'<*$)A-*,)*'!%0&,<5!;+"$<&'!#&'!"66,*+*$!:!)?'%*!':$! *$!(!)5"$!%$&<!.*,,*)!(!<*'!+*)5,(%*!+*$<*'=!B$9*(<)."$;",<E E,*#*$= )5*##*6$"9,*#*$!"665$*$!;?66(%*$*!9,&'5!)"6$&'*$!"%! /!;A?5!,*(*!)5$*--*)!)5*##*9:'<*'*)!),(#;(''*,&%!#&-)(E 1)*<+&',(%!;A?5=!>"6$&'*$!"%!5*'"$*$!15%0A$!"%):!<()-&'5*'! <(,('0*!.$&#."$!<*!&'<$*!)5*##*%$166*'*=! E 5"#*$!6:!)5*##*'Q 8&,)*')!),(#!+($-*$!5?--*$* 8&,)"#$:<*5!-0*''*)!):$5 *,,*$)= -&'!<*$."$!+7$*!*'!9*,&)5*'<*!"%!)5$*)).?,5!)(51&)0"'!."$! #&'%*!)&'%*$*=!S,&))()-!)&'%!*$!%0*$'*!-0*''*#*$-*5!+*<! )-&,!)5*##*$!97$*!15!"+*$!"$-*)5*$!"%!-,&+*$=!>"#!)&'%E <*5!6)?-()-*!)5$*))*5!-&'!+7$*!#(')5!,(-*!-$*+*'<*!)"#!<*5!.?)()-*= E 6:&-5*5O_P=!C*$';&$<!R(F;5*$!*5!&,=!.&'5!(!*'!)51<(*!&5!.A,E %*'<*!)19)5&')*$!9,*!,"-&,()*$5!6:!"6*$&)F*'*$Q Aromatiske diiocyanter Penicilium frekventer i korkbelegg Formaldehyd i korkbelegg Cobalt og aluminiumspigmenter Kvartssand som kan trenge inn i alveolene E /!#"<*$'*!-"')*$5E!"%!"6*$&9?%%!(!>-&'<('&+(&!*$!<*5! E 14

15 #*<!*5!L33!:$!%&##*,5!9?%%= 8&$6(-)*'!)"#!<&')*$'*!#:!;&!6:!;*'<*$!"%!1'<*$! E 9,($!5A$$!"%!)5*##*'!6,15)*,(%!)+(-5*$= E )5"$5!<$(+;1)=!G*'!<*''*!,?--*.A,*,)*'!+&$*$!)"#!$*E )&'%*$'*!.$&!619,(-1#=!T"$!15*!(!<*'!)5"$*!)&,*'!*$!<*5! E )*$5)&,*$!;&$!<()-$*5!6,&))*$5*!<?)*$!)"#!)6$&?*$!)F*'*$E )5*##*6$"9,*#*$!."$!)&'%*$*= E E #*'!)-&,!.1'%*$*!'"$#&,5!O4P= Karbondioksyd Karbonmonoksid Formaldehyd Nitrogendioksyd Biologiske svevepartikler (midd, sopp, bakterier, hudrester av pelsdyr) Svevepartikler av asbest og syntetiske mineralfibre. E E OMP= E &5!)F*'*'!)-&,!;",<*!<*''*!)5&'<&$<*'!9:<*!6:!6$A+*$! "9"*$!"%!-"'5$&9&))*$!(--*!)6$*--*$!(!<*!5A$$*)5*!+('5*$E E I*$#*<!-$*+*)!<*5!&5!#&'!+*5!:!#*)5$*!6$"9,*#*$!#*<! L=! Utnytt nesens kapasitet som luftfukter og luftrenser ved å puste rolig og dypt gjennom nesen når du kan. 2=! Bruk bærbart inhaleringsutstyr som forstøver vanndråper (micro-air osv.) _=! Skyll nese og svelg i saltvannsoppløsninger, for å erstatte naturlig salt i luftveienes slim. 4=! Sørg for å akklimatisere deg tilstrekkelig lenge fra en klimasone til en annen før du skal prestere med stemmen. M=! Før du skal synge: Unngå mat og drikke som gir ekstra uttørring i halssvelget; f.eks. kaffe, te, rødvin U=! Sørg for å få tilstrekkelig med søvn før du skal synge. Søvnmangel virker på halssvelgets egen slimproduksjon. [=! Arbeide med prestasjonsangst og sceneskrekk for å hindre uttørring av stemmen. \=! Drikk 8 12 glass vann daglig. Norge har mye og godt vann! 15

16 ! S(,<*$Q L=! 2=! _=! 4=! M=! U=! [=! 8*&,5;!B$$&'%*#*'5)!."$!N"(F*!&'<!>6**F;!J$".*))("'&,)!('! 8&&%!233Lh!/>C]!`3!U2``!L[`

17 17 Logopedens hjørne(r) "MN//NOBP!KJ1%$Q1% J1GNPR%/NR% $S!T"DQ!N,,N% "MN//NBJ!"TJ1 0.%J08*%1*-5*.$:!,"%"6*<!"%!]>JTE#*<,*#!B&)*!R*(5*=!8"!;&$!%0*+*! E E E '*,,*!)5*##*+&')-&$=! B&)*!,*%%!+*-5!6:!&5!<*5!*$!,1$5!:!5A?*!15!"%!;&!."-1)!6:! &9<"#('&,!61)5!"%!&+)6*''('%!.A$!*('!9?$0*$!6$"%$&##*5=! 8*$!.$&#;*+&$!;"!A+('%&'*!+(!.*--!,7$*!6:!)*#('&$*5!6:! ]G8!(!+('5*$=!B&)*!,*)!(''!A+('%&'*!"%!9$*''!<*(!"+*$!6:! J1)5*'!#:!."$&'-$&)5!%"<5 *%*$!)*%!%"<5!15=!>-1,<$*'*!)-&,!+*$&!(!$"=!S0*''!&5!<1! %$*(*$!:!),*66*!&,,*!)6*''('%&$!(!#&%*'!':$!<1!61)5&$! (''=!I+)=!&5!#&%*'!)-&,!+*$&!),&66!"%!#01-!"%!15+(<*! )*%!+*<!(''61)5=!I1!-&'!%"<5!,(%%*!':$!<1!5$*'&$!6:!:! )6*''*!%"<5!&+!(!#&%*'!6:!(''61)5= 8&,<!&$#&'*!6:!)&#*!6,&))!"%!-0*''!&5!$(99*9*('&! >8!>8!):!)5*##*!6:!GG!GG!GG!"%!8Z!8Z!8Z= J1)5!$",*%!"%!&+)6*'5!15!"%!(''!'"-$*!%"'%*$=! J$*))!)&#&'!)-1,<*$9,&<&!(!$?%%*'!"%!;&,<!(!4!)*-!"%! ),*66=!D&!*('!<016!(''61)5!"%!;&,<!(!'"-$*!)*-1'<!.A$!<1! ),*66!61)5*'=!I$&!(''!#&%*'!"%!;&,<!;&$<5!(!4!)*-!"%! ),*66= 51'%* G&))*$!+*<!"+*$%&'%!#*,,"#!9$?)5-&))*!"%!;&,)!6:!<*(! #1)-,&'*!)"#!)*$!15!)"#!$*6!':$!<*(!*$!)5$&##&=!J&))! 6:!&5!<*(!*$!&+)6*'5*!':$!<1!#&))*$*$!#*<!$"5*$&'<*! $A$),*$= ;&,<!;&'<&!6,&))*$5!)"#!"#!<1!5*-!k-+*,&$5&-!"%!%:! $"5*$&'<*!$A$),*$=! B+)6*''!#*<!*('!)5"$!%0*)6= E -0*+*)6*''('%&$P=!!N&$(*$!%0*$'*!(!$*%()5*$=

18 18 %"'%&$= )5*##*$= K!/!Z!eW= %&6*!"66!"%!,1--*!(%0*'=!8&,<!-0*+*'!&+)6*'5!#*<&'! 5*''*'*= E E,*'=!]:$!<1!)-&,!6$*))*!<*(!."$!;&$<5!)&#&'!5*'-5!&5!<1! a&%!*('!-+()-$&'<*!&+)6*'5!!kb&&;;;l!#*<! -1' E <*5!*$!)6*''('%!<*$=!D*'-!&5!<1!*$!($$(5*$5!"+*$!'"-"! 6:!<*'!)6*'5*!,?<*'=!D1'%&!+(,!+*$&!)6*'5!#*'!6$A+! :!(--0*!)6*''!."$!#?-0*!(!-0*+*'!*,,*$!;&,)#1)-1,&51$=! D*'-!G()5*$!C*&'=!S0*''!-"$!)5*##*-+&,(5*5*'!.A,&)5!,&'%5!9&-!(!;&,)*'!"%!)5$&#!"%!#A$-=! E E S,?'-!)"#!*('!;1'<*-+&,6!6:!GGGG= a&%!):!)+&-!"%!1&')5$*'%5!,?<!)"#!<1!%$*(*$= >,&66&$!<1!#*($!&+!(!&''&'!#1)-1,&51$!(!;&,)*'!"%):! Y:!"66!"%!'*<!(!$*%()5*$!#*<!*('!#01-!###E,?<!9*+*%! &,<!6:!*('!>E,?<!):!,*'%*!<1!%$*(*$ - 8&,<!6:!*('!TE,?<!):!,*'%*!<1!%$*(*$ - k"66!(!'&)&l!"%!'*<!(%0*'!(!#1''*'=!8a?$!-"$!#?-0*! )5*$-&$*!<1!;A?$*$!k,?<*'l!(!;"+1<*5!':$!<1!;&$!*('! E 0"'*'= O,?)*P!5"'*!6:!1561)5=!J$A+!<*%!.$&#!#*<!:!%:!,?)&$*! "%!,?)&$*!(!$*%()5*$=!G*('('%&!*$!&5!<1!)-&,!;&!&+)6*'5! <1!*$!%"<5!&+)6*'5= BFF*'5A+('%&$ 1&')5$*'%5!"%!#A$-!6:! J1)5!O$1'<!#1''P!!======),:!%$&<+()!6:!)5*##*!6:!ZE*' J1)5!O$1'<!#1''P!),:!%$&<+()!6:!)5*##*!6:!eE*',&%*!,?<!"%!5&!<*5!#*<!<*%!(''!(!+&',*%!5&,*= )5*##*!#*<!)6*''('%&$!(!;&,)*'= "%):!*$!(!9*+*%*,)*!&--1$&5!)"#!':$!<1!5?%%!#&5= a*%%!6:!wggggw OT(''!"$<!6:!###!(!*(!"$<9"-!"%!A+=P

19 R1,,!#*<!51'%&!6:!RRRRRRR!(!*(5!9*;&%*,*%!5"'*,*(*= S0*''!%"<5!+(9$&)0"'&'*!"%!5*'-!)01-*9(,!#*<!RRRR!(!,?)5!$*%()5*$!"%!RRRR!(!#A$-&$*!$*%()5*$Q RRRRRRR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!RRRRRRR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!RRRRRRR RRRRRR!!!!!!!!!!!!!!!!RRRRRR!!!!!!!!!!!!!!!!RRRRRR Y:!'*<&'.$:!"%!"66!(!$*%()5*$!6:!RQ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!R!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!R!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!R!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!R!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!R!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!R!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!R!!!!!!!!!!!!!!!!!R!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! O."$5)=!(!;A?$*!-","''*P a&%!.a$)5!*('!re,?<!(!9*;&%*,*%!)5*##*,*(*!"%!%:!"+*$! &+)6*'5!B= Y:!+*-)*,+()!"66!"%!'*<!(!$*%()5*$!.A$)5!6:!R!):!6:!B= R*)"'&')A+*,)*$ 8&,<!6:!k9&$5*'l=!S0*''!6:!+(9$&)0"'*'!':$!<1! S0*''!6:!&5!<1!;&$!%"<!$*)"'&')f!&5!)5*##&!9*$!%"<5! 8&,<!6:f!)?'%!*('!m######&&&&&&&W!(!1*'<$&!#"<E TB! TB!!!!! G/!!! G/!!!! RK!!!!! RK!!! IZ!!!!!!! IZ!!!!!!!!!!!!!>Z!!!!!! TB! TB!!!!! G/!!! G/!!!! RK!!!!! RK!!! IZ!!!!!!! IZ 19

20 20!" #$%%$"&'()*$"+,"-"+.*"*($"+(*-/.$(")01" 012+%#.$("3$4($5$*"61-/(0&0%*$/%-//67" 4-)"$%"-%%&'(-%4"-"!"#$%&'%$()*%+%,-%'7")01" /+%"($.+*$($)"*-."1-/(0&0%3(8/9":$%%$"-%; %&'(-%4$%"$("$*"%'#,$%#-4"4(8%%.+4"&0(" <"&0()*<",(*'&.&-%')+/!(*%+%0%-)*12%'+&0+ 3'/*)&,'4#%'9":$**$"3.-("20,$#-%%20.#$*"-" +(*-//$."%811$("*09"=($#>$"04")-)*$"+(*-//$." /0%)$%*($($(")$4"01",(*'&.&-%-+(+2'1*$()*+ 3'/*"04"2,-./$"*$/%-//$("1+%"/+%"/%?**$"*-." #$"8.-/$"$4$%)/+5$("04"3(8/)01(<#$(9 `M!6$")*'5!&+!#1)(--*'!+(!;A$*$!(!<&%!"66,*+*$!+(!+*<!;0*,6! +, - E *$'*!6$"<1-)0"')5*-'","%(!"%!$*6$*)*'5*$*$!*5!'&51$,(%!.A$)5*!,*<<!(!<*'!6$"<1-)0"')-0*<*'!)"#!."$#(<,*$! *%*')-&6*$!+()*$!"))!;+"$<&'!5*-'","%(*'!;&$!."$&'<$*5! C*%$*6*5! #(-$"."'*')!5*-'(--!.$%&*$%&/0=!I*''*!-1'')-&6*'!%($! E E."'*')!*%*')-&6*$!6:!#&'%*!"#$:<*$!E!*$!&+;*'%(%!&+!:! K5!*-)*#6*,!)"#!-&'!9*)-$(+*!;+"$<&'!5*-'","%(*'!.$*#E 1 Martin Knakkergaard: Virtually no reality :2, E &+!<*'!5$&<()0"'*,,*!)&'%-1')5*'=!/!*'!<()-1)E E #&'!*'!A-5!9*+())5;*5!"%!"66#*$-)"#;*5!"#!)&'%*$*')! E E 5&,0$(-<"#=! (''.A$('%!(!#(-$"."'5*-'(--!9A$!&,5):!(!.A$)5*!"#%&'%!."-1)*$*!6:!5*-'","%(*'!(!)*%!)*,+!%0*''"#!:!."$-,&$*!#(-E $"."'*$)!1,(-*!*%*')-&6*$!"%!9$1-)"#$:<*$=!G(-$"."'*'! E &+!5*-'","%(*')!5*$#*$=!>&'%)5*##*'!*$!(!*'!#"<*$'*! E 'A<+*'<(%!:!."$)5:!*'-*,5*!9*%$*6!9$1-5!(!.?)(--!"%!)6*)(*,5! *%*')-&6*$!)"#!1,(-*!#(-$"."'*$!;&$!"%!)"#!+(<*$*!6:E <*!9*%$*6*'*!)"#!9,($!'*+'5!1'<*$=!8*$!+(,!9*%$*6*'*! E G(-$"."'5*-'(--!I*,!L B+!S'15!G"-)'*)1$

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling De eldres boligspareklubb bydel 13, ØstensiØ Innkalling til generalforsamling CIrelimapr gerueralforsaruaåfrmg;lvln*åetres ctrem!-9, mrai 2S tr -rd, kå" X${}fi i {-}papsaå sarn 'errursålus "I.# Kerms$.åtua:N"ixag

Detaljer

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR)

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) Medlemskap Tangueros del Sur er en medlemsklubb. Medlemsavgiften gjelder for et kalenderår. Pris: Ordinært medlem 350 kr, Student 200 kr, for nye medlemmer høstsemesteret

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 3. mars 2016 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Elevenes refleksjoner

Elevenes refleksjoner Elevenes refleksjoner Foto: Hilde Hermansen, KKS HVA SLAGS UTBYTTE HADDE ELEVENE AV SAMARBEIDSPROSJEKTET ARIADNE Etter at generalprøven var gjennomført, fikk KKS inn skriftlige refleksjoner fra ca. halvparten

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

Stavanger Symfonikor Vedtekter

Stavanger Symfonikor Vedtekter Stavanger Symfonikor Vedtekter Del I 1. Tilknytningen mellom orkester og kor 2. Korets formål 3. Korets dirigent og repetitør 4. Repertoar 5. Oppdrag utenom SSO 6. Noter og prøvelokale 7. Representasjoner

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 1. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den

Kjemien stemmer KJEMI 1. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den Figur s. 9 Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst)

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst) og kalottmodeller

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

Faglig forum for formannskapssekretærer

Faglig forum for formannskapssekretærer Faglig forum for formannskapssekretærer Protokoll fra Årsmøte i Faglig forum for formannskapssekretærer på Radisson Blu Hotel Norge, Bergen 4. juni 2014 Til stede: Jfr. vedlagte deltakerliste SAK 1/2014

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Retrieverklubb avd. Vest-Finnmark avholder årsmøte fredag 24. mars 2017 kl. 1900 på Skaidi hotell, Skaidi. Vi tar årsmøtemiddagen på forskudd, kl. 1800 på Skaidikroa. Sak 1

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 Antibiotikaresistens

Detaljer

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no Terje Røising Daglig leder Morten Svensen Teknisk sjef Effektiv informasjonslogistikk Iren Bjerklund Databaseoperatør NRF Excel Ark. Følgende opplysninger

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no Terje Røising Daglig leder Morten Svensen Teknisk sjef Effektiv informasjonslogistikk Iren Bjerklund Databaseoperatør NRF Excel Ark. Gjennomgang av NRF

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE Årsmøtet avholdes torsdag 11. april 2013 kl. 18.00 i Oslo Konserthus, A-Spissen ved baren nede. Årsmøtet beregnes å vare ca. 45 minutter. Årsmøtet blir innledet med en orientering

Detaljer

Herved innkalles til. Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt ordinære årsmøte lørdag 5. november kl

Herved innkalles til. Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt ordinære årsmøte lørdag 5. november kl Herved innkalles til Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt ordinære årsmøte lørdag 5. november kl. 10.00 Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen Lokevegen 7, 2067 Jessheim DAGSORDEN: 1.

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Velkommen til Årsmøte for. Søra Bråde Velforening II

Velkommen til Årsmøte for. Søra Bråde Velforening II Velkommen til Årsmøte for Søra Bråde Velforening II Dato: Onsdag 18.mars 2015 Sted: Kantinen, Revheim Skole Tid: Kl: 20:00 Saker til behandling: Åpning Valg av møteleder og referent Årsberetning 2014 Regnskap

Detaljer

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN :

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : Foreningen Apenes Vel Anno 1918 ÅRSMØTE 2014 FREDAG 21. MARS 2014 KL. 19:00 Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : 1. Åpning 7. Fastsettelse av kontingent 2. Møtets lovlige innkallelse. 8. Budsjett

Detaljer

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS)

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 Fantomsmerte. Krim, 2011 Blodtåke. Krim, 2013 Den onde arven. Ungdomsbok, 2013 Våpenskjold. Krim, 2014 Banesår. Krim, 2015 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Handverk

Detaljer

Musikk på serbisk. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Musikk på serbisk. Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Musikk på serbisk Visste du at de samme sangene som du pleier å synge, blir sunget rundt om i hele verden, men at de høres forskjellig ut i forskjellige land? Konsert for 1. - 7. årstrinn : Musikk

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

Årsberetning. DIS Hedmark

Årsberetning. DIS Hedmark Årsberetning DIS Hedmark 2013 Styrets sammensetning Leder: Johny Ferbu Nestleder: Styremedlemmer og varamedlemmer: Kari Bruvold, Jon Anders Strand, Ann Kristin Elvsveen, Bendicthe Oladotter Nysveen, Randi

Detaljer

SAK 8 ANSVARSFRIHET FOR STYRET FOR REGNSKAPET 2016

SAK 8 ANSVARSFRIHET FOR STYRET FOR REGNSKAPET 2016 SAK 8 ANSVARSFRIHET FOR STYRET FOR REGNSKAPET 2016 Styret i en forening skal drive en forsvarlig virksomhet og eventuelt korrigere feil kurs. Styret skal sørge for at det føres korrekt regnskap og at regnskapene

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2010 Styrets sammensetning for 2010: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF Oslo Kasserer:

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00-21:45 Sted: Breivika vg skole a2.003 INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

STEIGEN NÆRINGSFORUM ÅRSMELDING 2010. Telefoner:

STEIGEN NÆRINGSFORUM ÅRSMELDING 2010. Telefoner: STEIGEN NÆRINGSFORUM ÅRSMELDING 2010 Telefoner: Kontor Leinesfjord 75 77 82 70 Gjert-Are Valberg 94 81 20 95 (75 77 82 51 priv.) Hjemmeside http://steigenforum.no e-post Innkalling til post@steigenforum.no

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2003.9. årgang. Januar. 000000000000 Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Tirsdag 25. februar 2003, kl. 18.30 På Flykaféen, Tønsberg Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 ÅRSBERETNING 2016 SORTLAND O-LAG ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 Saksliste: 1. Godkjenning stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til

Detaljer

NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK. Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb.

NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK. Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. HUSK Å BRUKE DIN STEMME!!! Stemmeseddel NYTK valg 2012 Besøk våre sider på internet. Her finner du oppdatert

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Velkommen til. Januarkonferansen januar 2018 Scandic Hell. Velkommen til. Januarkonferansen januar 2018

Velkommen til. Januarkonferansen januar 2018 Scandic Hell. Velkommen til. Januarkonferansen januar 2018 Velkommen til Januarkonferansen 2018 26. 28. januar 2018 Scandic Hell Velkommen til Januarkonferansen 26. 28. januar 2018 Scandic Hell (Stjørdal) Norges Korforbund Sør-Trøndelag arrangerer Januarkonferansen

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017

Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Å rsmøte IL Bever n 27. Mars 2017 Sted: Beverlokalet Tid: 20:00 Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden... 3 2.1. Forretningsorden...

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2012 Hei alle sammen! Vi takker for enda en måned sammen med barna deres. Det har vært en fin måned og vår første måned med full barnegruppe. Det har på noen områder

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL

SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL Følgende saker foreligger til behandling: SAK 22/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2015

ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2015 Nettside: http://www.beitostolenvel.no/ E-post: post@beitostolenvel.no ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2015 Styret har gleden av å innkalle til årsmøte Lørdag 8. august kl 12.00 Villmarksalen, Bergo Hotell,

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Econa Bergen. Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN

Econa Bergen. Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN Econa Bergen Årsmøte for 2014 TORSDAG 5. MARS KL 18.00 GRAND SELSKAPSLOKALER, BERGEN Årsmøte for 2014 Agenda: 1. Valg av ordstyrer 2. Godkjenning av dagsorden 3. Godkjenning av referent og to til å signere

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 25.febr. 2017

Referat fra Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 25.febr. 2017 Referat fra Årsmøte i Løtenfjellet Hytteeierforening 25.febr. 2017 Møtet ble avholdt på Budor Skistadion - Klubbhuset med 41 medlemmer til stede. Det ble servert suppe, rundstykker, kaffe og kake før årsmøtet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2012 Hei alle sammen! Da har enda en måned gått og vi på Sølje har hatt en fantasisk fin og rolig måned hvor vi har blitt enda bedre kjent med bara deres. Det er

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016)

Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN) (Vedtatt ved generalforsamling/årsmøte 08. Oktober 2016) 1. Navn og tilholdssted 1.1. Foreningens navn er: Hospiceforum Norge (HfN) 1.2. Foreningens adresse er c/o

Detaljer