INNHOLD. NSPF nær deg - Om organisering av lokale fagfora, ved Bjørgulv Borgundvaag...side 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. NSPF nær deg - Om organisering av lokale fagfora, ved Bjørgulv Borgundvaag...side 9"

Transkript

1 Medlemsblad for Norsk Stemmepedagogisk Forum 17.Årg. nr.1/2010

2 2

3 INNHOLD Lederen har ordet...side 4 Referat fra årsmøte i NSPF... side 5 Årsberetning NSPF...side 6 Budsjett og regnskap NSPF...side 7 NSPF nær deg - Om organisering av lokale fagfora, ved Bjørgulv Borgundvaag...side 9 Rapport fra årets NSPF-seminar på NMH i Oslo - Dag Skevik...side 10 InteresSANGt: Introduksjon til tuvinsk strupesang, ved Morten Abildsnes...side 12 Tørr luft og stemmeplager, ved professor Kåre Bjørkøy...side 14 Logopedens hjørne(r) - Stemmeøvingar for arbeid med funksjonelle stemmevanskar, av Aase Reite...side 17 Mikrofonteknikk del 1 - Av Knut Moksnes, høgskolelektor/siv.ing akustikk og Hans Jørgen Støp, Førsteamanuensis Musikk/Musikkprodusent...side 20 Aase Nordmo Løvberg Et sangerliv, av Guro Sandvik...side 24 Den selvforsterkende stemmen, av Lise Arnesen...side 26 Medlemsliste...side 30 Stemmer som stemmer Medlemsblad for Norsk Stemmepedagogisk Forum. Ansvarlige redaktører: Roger Moen, Dag Skevik, Tove Lånkan 3

4 LEDEREN HAR ORDET Så står sommerferien nok en gang for døra. Det er tid for å ta av sej skorna, for å sitere Povel Ramel. Etter et utrolig kaldt vårsemester skal det bli godt! Vi er allerede halvveis inne i det andre året av vår styreperiode, og det er tid for litt ettertanke. Her er noen tanker om våre satsningsområder: Forbedre kommunikasjon med medlemmene: Spørreundersøkelsen i fjor hjalp oss en god del på vei, selv om vi hadde ønsket at flere hadde svart. Stemmer som Stemmer sendt som elektronisk post gir oss også flere tekniske muligheter som kan utnyttes bedre. Ellers ønsker vi også å bearbeide vår hjemmeside, slik at den kan bli et aktivt forum for å legge ut materiale, lage diskusjonsforum, slik siden var tenkt i utgangspunktet. Øke medlemstallet: Når det gjelder å øke medlemstallet har vi nok ikke kommet noe særlig lenger. I følge statuttene for NSPF favner vi ganske vidt både når det gjelder yrkesområder og sjangre, og styret har signalisert at vi ønsker å vektlegge dette; både gjennom stoffet i medlemsbladet og gjennom kurstilbud. Så kan en spørre om dette er en riktig prioritering, eller om kursen bør legges om. Forbedre kurstilbudet: Samlingen på Musikkhøgskolen i februar fungerte bra. Det har også kommet kritikk om at kurset var for smalt. Samtidig har NSPF noen år måtte avlyse kurs grunnet for lite påmelding. På årsmøtet samme sted drøftet vi mulige kursformer: Kunne en tenke seg en todelt modell: et år med kongressmodellen med et bredt utvalg av emner, og et år med kursing i et spesialemne? Vi tok ingen avgjørelse, men vi kommer til å fremme saken på neste årsmøte. Et bedre kurssamarbeid med høyskolene hilser vi velkommen! Årets kurs var et samarbeid med Musikkhøgskolen, noe som ga oss økonomiske fordeler og supre lokaler. DESSUTEN: Ved konservatoriet i Trondheim planlegger professor Kåre Bjørkøy i samarbeid med professor Viggo Petersen fra Stavanger, et symposium om sang og pustemetoder i uke 36 (6-10 september). NSPF s medlemmer inviteres til å delta. Mer info kommer via mail/post VIKTIG: Vi ønsker å høre fra dere om spesielle kursønsker dere måtte ha. Send oss forslag! Styrke samarbeidet med EVTA: EVTA gir oss interessante muligheter for pedagogisk samarbeide over landegrensene. Vi har imidlertid ikke lyktes i å rekruttere pedagoger rundt om i landet til å være med på oppleggene så her har vi også en jobb å gjøre! Men nå er det sommer! Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god og avslappende sommerferie! På vegne av styret Tove Lånkan leder 4

5 Referat fra årsmøte i NSPF Tid: Lørdag 13 februar kl. 12:00 13:00 Sted: Norges Musikkhøgskole Rom: Lindemannsalen 1. Konstituering. Fremmøtte: Ved starten av møtet var det 14 medlemmer til stede. Maks antall under møtet var 23 medlemmer. Valg av møteleder: Styreleder Tove Lånkan. Referent: Sekretær Roger Moen. Wenche Hallan og Astrid Haavardsholm sa seg villige til å medunderskrive protokollen. 2. Årsberetning ble vedtatt med følgende endring: Alle navn må skrives med for- og etternavn. 3. Regnskap med revisors beretning. Budsjett for 2010 var falt ut fra årsregnskapet. Kasserer Maria Stattin presenterte alle tall muntlig, og regnskapet ble godkjent. Medlemstallet har gått litt ned. 4. Innmeldte saker: Det var ingen innmeldte saker utenfra. Innmeldte saker fra styret: Styrets sammensetning i året 2010: Styrets forslag til løsning om at det ikke hentes inn nye varamedlemmer, men at styret fortsetter med samme besetning, ble godtatt ved akklamasjon, av medlemmene. Stemmer som Stemmer - fra papir til PDF fil: Medlemmene gir uttrykk for at de er fornøyde med PDF-løsningen. Det ble påpekt som positivt at det spares utgifter både på trykking (styret gjør dette selv) og porto, ved at medlemsbladet nå sendes til de fleste på e-post. De som ønsker papirutgave av medlemsbladet skal fortsatt få dette. Medlemskontingent for studenter og pensjonister: Forslag som ble vedtatt: Halv medlemspris til alle studenter. Ikke alle pensjonister har behov for eller ønske om redusert medlemskontingent. Forslaget ble derfor at pensjonister får tilbud om halv pris, men må selv melde fra til NSPF for å få dette. 5. Valg: Suppleringsvalg til styret: Nei. Styret fortsetter i stedet med samme besetning. (Se sak 4 Innmeldte saker; 1.bombepunkt) Valgkomite: Lise Arnesen og Åshild Kyvik Bauge sa seg villige til å være i valgkomiteen. Oslo - søndag 14.februar: Wenche Hallan Astrid Haavardsholm Referent: Roger Moen, sekretær i styret i NSPF 5

6 ÅRSBERETNING 2009 NORSK STEMMEPEDAGOGISK FORUM Årsmøtet var i utgangspunktet lagt til seminarhelg på Hamar 13,14 og 15 februar 09, men siden seminaret måtte avlyses grunnet for liten påmelding ble årsmøtet i stedet avholdt i Oslo 14 februar 09. STYRETS SAMMENSETNING Styret konstituerte seg i første styremøte 3. mars med følgende sammensetning. Tove Lånkan, leder Dag Skevik, nestleder Roger Moen, sekretær Stål Westerhus, kasserer Knut Sandnes, styremedlem Varamedlemmer: Maria Stattin, Bjørgulv Borgundvaag Styremedlem Knut Sandnes trakk seg i mars 09. Bjørgulv Borgundvaag gikk inn i styret som styremedlem. Stål Westerhus trakk seg fra sitt styreverv som kasserer i september. Maria Stattin overtok som kasserer. Styret bestemte seg for at denne sammensetningen skulle bestå til kommende årsmøte i februar 10, og fremmes som egen sak. Fram til årsmøtet har styret derved hatt følgende sammensetning. Tove Lånkan, leder Dag Skevik, nestleder Roger Moen, sekretær Maria Stattin, kasserer Bjørgulv Borgundvaag styremedlem ARBEID I STYRET Styret har hatt 2 ordinære møter, hvorav 1 av dem har vært en helgesamling på Inderøy. Marit Osnes Aambø deltok på lørdag på helgesamlingen. Siden et at styremedlemmene har tilholdssted i Oslo har det vært mest praktisk å ha telefonmøter (6), dessuten flittig bruk av mail. De viktigste sakene våre har vært følgende: Utforming, distribuering og oppfølging av spørreundersøkelse Oppstart overføring av Stemmer som Stemmer til PDF fil Samarbeid med høyskolesystemet med tanke på å få til flere kurs for medlemmene. Planlegging av seminarhelg i Oslo i februar 10 INTERNASJONAL KOORDINATOR Bjørgulv Borgundvaag har fungert som EVTA-koordinator. DELTAGELSE PÅ KONFERANSER Bjørgulv Borgundvaag og Dag Skevik deltok på International Voice Conference i Paris i juli 09. ADMINISTRATOR Marit Osnes Aambø har tatt seg av innkreving av medlemskontingent, og oppdatering av hjemmesiden.. Hun har i tillegg gjort en stor jobb med å oppdatere medlemslistene, spesielt etter styrets offensiv i brev til medlemmene i oktober. STEMMER SOM STEMMER 2 numre er gitt ut: ett i juni og ett i desember. Desemberutgaven ble distribuert hovedsaklig via mail som PDF fil, men også i papirutgave til medlemmer som ønsket det. MEDLEMMER Ved årsskiftet 09/10 hadde vi 249 medlemmer 6

7 ØKONOMI Kontingent: kr. 400,- Pr har NSPF innestående på sine to driftskonti: Brukskonto: kr Kapitalkonto: kr Inderøy, februar 10; på vegne av styret Tove Lånkan BUDSJETT OG REGNSKAP Inntekter Budsjett Regnskap Budsjett Medlemskontingent , , ,00 Seminarinntekter , ,00 Annonseinntekter 0,00 EVTA-inntekter 0,00 Renteinntekter 202,93 Div. inntekter 200,00 875,00 Sum Inntekter , , ,00 Utgifter Kontor / Porto / Gebyr , , ,00 Medlemsblad , , ,00 Seminar-utgifter 6 000, ,00 Styreutgifter , , ,00 Adm./ Webdesign , , ,00 EVTA reise, kontingent , , ,00 Diverse utgifter , ,00 Sum Utgifter , , ,00 Resultat , ,38 0,00 7

8 BALANSE PR. 31.DES Debet Kredit Kasse 0,00 Bank Brukskonto ,43 Bank Kapitalkonto ,04 Beholdning kasse og bank ,09 Økning av beholdning, resultat ,38 Sum egenkapital , ,47 8

9 9!"#$%&'(%)*+! "#!"$%&'()*$('%!&+!,"-&,*!.&%."$&!! /!0&'1&$!2334!)&#,*5!*'!%$166*!)&'%,7$*$-",,*%*$! )*%!(!8&#91$%!."$!:!)5&$5*!*5!1."$#*,5!."$1#!;+"$! )5*##*6*<&%"%*$!-&'!15+*-),*!*$.&$('%*$!"%!+(<*$*15+(-,*! )*%=!>(<*'!#?*!&+!)5*##*6*<&%"%*')!&$9*(<!9*)5:$!&+! *'-*,51'<*$+()'('%!"%!&$9*(<))(51&)0"'*'!&+!1,(-*!%$1''*$! ".5*!%($!9*%$*')*5!#1,(%;*5!."$!.&%,(%!15+*-),('%!#*<! 6:.?,,!"%!6$A+*!15!'?*!5('%=!B$9*(<)%$166*'!%0*''"#.A$5*! "%!+(!)&55*!"66!*'!A')-*,()5*!#*<!5*#&*$!."$!<*!.A$)5*! )&#,('%*'*=!! C&)*$5!6:!*$-0*''*,)*'!&+!&5!<*!.,*)5*!)5*##*6*<&%"%*$! +&,%5!)"#!%$1'',*%%*'<*!&$9*(<)."$#=!G*<!D*&#E D*&F;('%!#*'*)!*'!."$#!."$!%$166*1'<*$+()'('%!;+"$!.,*$*!)5*##*6*<&%"%*$!)&##*'!1'<*$+()*$!*'!*,*+!(!*'! &$9*(<)#:5*$!*$!*'!9*$(-*,)*!."$!):+*,!6*<&%"%!)"#!*,*+=! D?)-!*$!6$*%*5!&+!*'%*,)-!(''.,?5*,)*!6:!)&##*!#:5*!)"#! )"#!6:!'"$)-!-&'!"+*$)*55*)!#*<!,&%1'<*$+()'('%!*,,*$! 5*&#1'<*$+()'('%=!! 15!&5!*'!-"')*65!;+"$!#&'!.($*!,A$<&%*$!(!:$*5!)&#,*)!.$&!-,! &$9*(<))(51&)0"'=!N(!+(,,*!,&%*!)&#,('%*$!;+"$!&,,*!)-1,,*! <*5!'A<+*'<(%!:!,&!"$<)5?$*$E!*,,*$!-"'.*$&')(*$$",,*'!%:!6:! "#%&'%!9,&'5!*'!&+!"))!(!"$%&'()&)0"')%$166*'=!!! N*<!:!.&)5)*55*!<&5"*$!"%!5*#&*$!."$!*55!:$!O.($*!)&#,('%*$P! "66),&%!"%!.$*#."$!&,5!01'%*,5*,*%$&.!5(,!:!('."$#*$*!"%! "66),15'('%!$1'<5!."$1#*5=!I*5!.A$)5*!:$*5!)&#,*5!+(! *,,*$)!#1)(F&,5*-'(--!"%!#&''))5*##*')!$*%()5*$!"%! 15+(-,('%!)"#!5*#&*$=!233M!-"')*'5$*$5*!+(!"))!"#! 1,(-*!1'<*$+()'('%)#*5"<*$!."$!:'<*<$*55)&$9*(<Q! )&#5!R"#*"!B,&+(ES(&)!$*,&5(+5!-"'5$"+*$)(*,,*!>",E #:'*E)5*##*E#*5"<*=!TA$!233U!%0"$<*!+(!*'! 5*#&*$!9&)*$5!6:!A')-*'*!+(!.(--=!TA$)5*!)&#,('%!;&'<,*5! "#!-+(''*)5*##*')!9$1-!&+!9$?)5$*%()5*$!(!#1)(F&,!"%! )&'%1'<*$+()'('%*'!5*#&=!D(,!<*'!5$*<0*!)&#,('%*'!<*5! :$*5!('+(5*$5*!+(!5"!5*&5*$$*%())A$*$!1'<*$!5*#&*5Q!W>'&--! /!5(,,*%%!5(,!&5!<*5!&,,5(<!9,*!"66#1'5$*5!5(,!<()-1)0"'!(!,A6*5!&+!1'<*$+()'('%*'!;+"$!):+*,!&-5(+*!)"#!6&))(+*! <&%*')!&$9*(<!#*<!&,,*!<*!.$*##A55*!6:!),155*'!&+! %0*''"#.A$5*!+(!"%):!)-$(.5,(%*!)6A$$*1'<*$)A-*,)*$!6:! +&$!*'!+(-5(%!%$1''!5(,!&5!WCIY!+"$!Z$5W!E!)"#!."$1#*5! +(!(!&$9*(<)%$166*'!#*%*5!;?%%*,(%*!6,&',*%%('%)-+*,<*$! 6,&',*%%('%)&$9*(<!"%!&,,5(<!),155*5!#*<!*5!;?%%*,(%!#:,5(<! "+*$!%"<!+('=!I*55*!%"<*!.*,,*))-&6*5!+&$!'"-!"%):!*'!+(-5(%! %$1''!5(,!&5!+(!%0*$'*!5"-!6:!"))!&$9*(<*5!#*<!:!"$%&'()*$*! <*5!;*,*=!! D?)-,&'<)!)&'%,7$*$."$*'('%!CIY!*$!KNDB)!)5A$)5*! #*<,*#)."$91'<!#*<!F&![[3!#*<,*##*$=!Z#!+(! $*,&5*$*$!#*<,*#)5&,,*5!5(,!D?)-,&'<)!9*.",-'('%!6:! $1'<5!\3!#(,,("'*$!;&$!]>JT!.&-5()-!*'!,&'%5!;A?*$*! #*<,*#)<*-'('%!#*<!F&!2M3!#*<,*##*$!9,&'5!+*,! 4!#(,,("'*$!'"$<#*''=! Z#!<1!;&$!,?)5!5(,!:!5&!<*,!(!*5!.&%."$1#!&'9*.&,*$!0*%!6:!<*5! +&$#*)5*!:!5&!-"'5&-5!#*<!-",,*%*$!(!'7$;*5*'=!R('%!#*%! %0*$'*!"#!<1!;&$!)6A$)#:,^!! N*'',(%!;(,)*' C0A$%1,+!C"$%1'<+&&%

10 10 F&!_3!<*,5&-*$*=!G*<!15%&'%)61'-5!(!)6A$$*1'<*$)A-*,E a(+*!g&$(&!r"%%*'!)"#!-1$);",<*$=!,-.*%/0(-0% 12++*& >*#('&$*5!)5&$5*5!-,!LM=33!6:!.$*<&%!#*<!$*%()5$*$('%!"%! ('5$"<1)*$5*!+(!a(+*!)"#!:$*5)!;"+*<-1$);",<*$!"%!)5&$E "))!"66!6:!%1,+*5!(!$('%!"%!,7$5*!"))!*'!,(5*'!+&#6!)"#! E 6$A+*!)*%=!a(+*!('5$"<1)*$5*!&,,*$*<*!;*$!(<**'!"#!&5!+(! E +()5*!)*%!(!%$1''!:!+7$*!+&')-*,(%!:!)(!'"*!"#!<*5!15*'! %$&<= >()5*!6")5!6:!6$"%$&##*5!6:!.$*<&%!+&$!N(F5"$(&!b&-E ;*,,'% %)&'%*$*! 5$*'%*$!%*;A$!':$!<*5!5$"))! 6:!<*5!9,*!*5!$1'%*'<*! 0&^!/--*!9&$*!)-&,!+(!)?'%*! "))!"%):!;+"$<&'!+(!-&'! 5$*'*!*5!('<$*!%*;A$!"%! ;+"$<&'!<*5!%0A$!"))! 5$?%%*$*!(!<*5!#1)(-&,)-*! #&5*$(&,*5!"%!5$?%%*$*!(! )&#)6(,,=!N(F5"$(&!;&$!"%):! 6:9*%?'5!*5!)&#&$9*(<! #*<!a(+*!"#-$('%!%*;a$! "%!(#6$"+()&)0"'!):!<*5! +&$!+*,!*'!)#&-*9(5!.$&! E )-&6*5!G&$('&!c&5*$('%=!G&$('&!9*)A$%*5!."$!A+$(%!F&5*E aa$<&%)#"$%*'!+&$!<*5!6:d'!(%0*'!-,"--&!3`=33!#*<!?"%&!(')6($*$5!"66+&$#('%!#*<!8&''*!r(*%*!(!5$*'('%)e 30&&*%1-*+* I*5!*$!+&')-*,(%!:!+1$<*$*! ;+"$<&'!.",-!*$.&$*$!1,(-*! "66+&$#('%!#*'!,(-*!#?*! *'!"66,*+*,)*!&+!*%*'!.?)(--! 5&,*!)&')*&66&$&5*5!9&$*!."$9*$*<5!"%!;&<<*!)-$*+*5!*5!_E)5*##(%!&$$&'%*#*'5! 6:!<*'!)+*')-*!.",-*5"'*'!Wb&%!+*5!*'!<*(,(%!$")&W!)"#! +(!,7$5*!6:!A$*5=!8*$!,7$5*!&,,*!)&##*'!&,,*!5$*!)5*#E 10442(5%6(0%7(*58%8*9-&0(%.*)%!/3% B-C52(-0%D0CE*FF&

11 11 E <*,*'!#*<!:!,7$*!&,,*!5$*!)5*##*$!6:!A$*5!9,*!5?<*,(%! E $*5=! E <*'!6:!."$;:'<!15)*'<5*!,:5*'!WI*,(,&;W=!N(!%(--!(!%0*'E '"#!,:5*'!(!.*,,*))-&6!"%!)(-$*5!&5!&,,*!;&<<*!"+*$)(-5! ;+"$<&'!<*5!*$!:!(#6$"+()*$*!)&##*'!#*<!&'<$*= CA?*)*'!.$&!C$*5<+*<5!-"#6*5&')*)*'5*$!."$!:!;",<*!."$*<$&%*5!!"#$%&'(&#$)&*$! ]:!+()5*!<*5!)*%!&5!<*5! <*5!('5*$*))&'5!:!;A$*! #*$!"#!;+"$<&'!*'!,"E "%!'7$#*$!)*%!)5*##*E <$&!-"'-,1)0"'*$!."$!C$(5! #*'!0*%!)?'*)!<*5!+&$! ('5*$*))&'5!:!#*$-*!#*%! "66!;1-"##*,)*'!;+()!<*5!5$*'%)= E +!e5%&'%)61'-5*5!+&$!&5!#&'%*!&+!"))!)"#! E '"-!&5!6$"9,*#*'*!(--*!15*,1--*5!*$!)0&'%*$&+;*'%(%! 'A<+*'<(%+()!*$!)1''!9*;&'<,('%!&+!)5*##*&66&$&E 5*5=!I*5!+(,,*!+7$*!*'!"+*$<$(+*,)*!:!)(!&5!<*5!+&$!*'! aa$<&%!-+*,<q!t*)5#(<<&%!(!z),"!#1)(--,7$*$."$*'('%)! E )&#+7$= I*5!+&$!"66)5&$5!-,!L3=33!6:!)A'<&%!#*<!"66+&$#('%! E $*=!>*,+)&%5!)-1,,*!+(!9$1-*!<*''*!,?<*'!(!(#6$"+()&)0"'! &,*!"%!&--"$<*$!)"#!<&''*$!*5!(#6$"+()&5"$()-!%$1''E,&%!#*'!"%):!)*,+*!,?<*'!+(!+*,%*$!:!9$1-*=!J:!<*''*! E E,?<!)"#!-,*$!*5!&,,*$*<*!*-)()5*$*'<*!#1)(-&,)-!#&5*E $(&,*= +(!9*)A-!&+!)50*$'*%0*)5! B''*!Y0*+&'%=!B''*! Y0*+&'%!;&$!)"#!+(!+*5! %0"$5!('5*$'&)0"'&,!-&$E $(*$*!)"#!"6*$&)&'%*$! "%!&$9*(<*$!(!<&%!)"#!,*<*,)*!&+!Z6*$&*'!(! Z),"=!T"$&'!*5!'?)%0*$E $(%!."$1#!&+!)5*##*E 6*<&%"%*$!."$5&,5*!;1'! E '*'!(!(''E!"%!15,&'<=! E <*5!."$!1'%*!"6*$&)&'%*$*= )"#!*$!$*)1,5&5*5!&+!+:$*!#*<,*##*$)!&$9*(<!-&'!+(! G(-5%GHI*8*& J&&*%KL*.0&+

12 Introduksjon til tuvinsk strupesang av Morten Abildsnes Tuva i det sørlige Sibir, på grensen til Mongolia, er et kjerneområde for strupesang, både når det gjelder antall utøvere og bredden i uttrykket. Tuvinske artister turnerer verden rundt, og har også vært i Norge. Overtonesang For en som hører strupesang for første gang, er det kanskje ikke alltid så lett å forstå hvordan lyden blir til. Jeg pleier å si at å synge strupesang er omtrent som å spille munnharpe, uten munnharpe. En munnharpe har egentlig bare én tone. De andre tonene i munnharpespill er overtoner av denne grunntonen. Overtonene forsterkes i munnhulen, tonehøyden bestemmes av tungens stilling. En strupesanger lager bare én tone med stemmebåndene. Overtonene fremheves på lignende måte som når man spiller på munnharpe, men strupesang er kanskje mer fysisk. Luften presses ut gjennom stemmebåndene både så langsomt som mulig og med så mye trykk som mulig. Trykket lages med muskler i mellomgulvet og brystkassen. Muskelbruken gir strupesangen en karakteristisk, presset klang. På tuvinsk, et språk i slekt med tyrkisk, heter strupesang høømei. Det er vanlig å regne med fem stiler; tre hovedstiler og to ornamentstiler. Hovedstilene Grunnstilen heter også høømei; det er den man bør lære først. Stemmebåndene lager en å-lyd med presset stemme; overtonene minner om vokalklanger. En vanlig øving når man lærer høømei er synge o ö ü (tilsvarer omtrent de norske vokalene å ø u)uten å forandre grunntonen. Det er viktig å få til langsomme overganger mellom vokalene. Sygyt tar utgangspunkt i høømei, men tungen holdes i l- posisjon. Vokalklangen er knapt til stede, lyden minner mer om plystring. Kargyraa involverer også de falske stemmebåndene, som vibrerer halvparten så raskt, og grunntonen senkes med en oktav. Dette gir den karakteristiske motorsykkellyden. Kargyraa er vokalbasert, det er vanlig å øve på vokalrekken o a e. Morten Abildsnes og Pipa Paljakka i duoen Moldurga Ornamentstilene kan brukes på alle de tre hovedstilene: Borbangnadyr; en slags vibrato med raske tungebevegelser som etterligner lyden av en klukkende fjellbekk. Ezengileer har raske bevegelser av tungeroten og veksling mellom munnhulen og nesehulen som klangrom. Ezengi betyr stigbøyle, og stilen sies å etterligne lyden av disse. Det florerer med andre stilbetegnelser i beskrivelser av tuvinsk strupesang, men de er stort sett varianter og kombinasjoner av disse fem stilene. Stilkombinasjoner Fjellkargyraa (dag kargyraazy) er dyp og rolig, steppekargyraa (hovu kargyraazy) er intens og ligger i et høyt stemmeleie. Tsjylandyk er en kombinasjon av kargyraa og sygyt, det vil si at man synger kargyraa med tungen i l-posisjon. Det er ikke så vanskelig å lære å synge med overtoner. Såkalt vestlig overtonesang bruker også vokalklanger, men er mye mer avslappet enn den tuvinske strupesangen. I tillegg er den vestlige overtonesangen ganske nasal. I høømei kommer luften bare ut gjennom munnen. I vestlig overtonesang er det vanlig med modulering mens i høømei og i tuvinsk musikk generelt, ligger grunntonen fast. Det mest krevende ved å synge høømei er å få til den riktige, pressede stemmekvaliteten. Det er nødvendig å trene opp muskelgrupper som ikke brukes i vanlig sang, og det tar tid. Man kan si at strupesang er en slags idrett. 12

13 Det er vanskelig å si nøyaktig hvor lang tid det tar å bli en god strupesanger. Gjennomsnittsalderen for deltakere på strupesangkappleik i Tuva er rundt sytten år, og det er vanlig å begynne å synge i fem-seksårsalderen. Litt om meg selv Selv har jeg holdt på med høømei siden 1999, da jeg var på kurs i Finland med Kongar-ool Ondar. Jeg har vært i Tuva flere ganger og tatt privattimer med dyktige strupesangere som Sergei Ondar og Vladimir Sojan. Jeg har også lært meg tuvinske sanger og spiller tuvinske instrumenter, blant annet sammen med Pipa Paljakka i duoen Moldurga (Se bilde forrige side). (http://underskog.no/kalender/8504_moldurga-strupesang-og-hestefele/ forestilling/9131). Hvor man får tak i strupesangere Det internasjonale høømei-senteret (http://www.khoomei. narod.ru/khorekteereng.html) i Kyzyl kan formidle kontakt med profesjonelle strupesangere. Tuvinske artister på turne holder sporadisk kurs i strupesang. Men det avhenger også av den lokale konsertarrangøren. Under årets Riddu Riđđufestival (http://www.riddu.no ) opptrer tuvinerne Igor og Aidysmaa Køsjkendei. Igor er en meget dyktig strupesanger, og selv om festivalen ikke har satt opp noe kurs, går det an å spørre om han har tid til å gi undervisning. Suomen Kurkkulaulajat, den finske strupesangforeningen (http://www.kurkkulaulajat.fi/ ) har flere ganger arrangert kurs med tuvinske artister. Noen av dem jobber også som musikklærere, og er dyktige pedagoger. En av dem som har holdt kurs i Finland er Choduraa Tumat, leder for Tyva Kyzy (http://tyvakyzy.com/ ), den første kvinnelige strupesanggruppen. De opptrådte i Oslo i fjor, og vil gjerne tilbake til Norge Huun-Huur-Tu er den mest kjente gruppen fra Tuva. De har opptrådt flere ganger i Norge, sist var i Oslo i Cd-en Sixty horses in my herd har flere solospor med høømei. Cd-ene til Tyva Kyzy kan skaffes via den finske strupesangforeningen (epost: Ellers finnes det litt tuvinsk strupesang på Spotify. Skriv sygyt eller kargyraa i søkefeltet. På YouTube er det mye rart, disse tre snuttene er the real thing : Kaigal-ool Khovalyg fra Huun-Huur-Tu. Utdrag fra to dokumentarfilmer, mye sett og kommentert: Sist men ikke minst: Jeg har laget en norsk strupesangside (http://home.online.no/~movidar/strupesang ), og tar gjerne imot tips til oppdatering. Andre typer strupesang Utenom tuvinsk høømei finnes det lignende typer strupesang i Altai og Hakassia i Sibir samt i Mongolia. En liten presisjon til slutt. Betegnelsen strupesang brukes også om sangformer som ikke bruker overtonene til å lage melodier: Tibetansk munkesang, yang, brukes til resitasjon av liturgiske tekster. Katajjaq, en inuittisk sanglek fra Canada, er basert på rytmer og stemmeklanger. Lesestoff Boken Overtone singing av Mark C. van Tongeren, gir en bra oversikt over både strupesang og overtonesang. Det følger også med en CD med masse eksempler. Kan bestilles herfra: Anbefalt lyttestoff Disse tre platene distribueres av Musikklosen: - Tuva Voices from the center of Asia, og - Tuva Tuvinian singers & musicians Chöömej er begge fine samleplater med mange ulike artister. Den tuvinske strupesangeren Aldyn-ool Sevek under strupesangfestivalen Høømei Aldyn-ool betyr forøvrig gullgutten. Begge bildene i artikkelen er tatt av Pipa Paljakka. 13

14 &+!S:$*!C0A$-A? -0*''*)!)5*$-*$*!':$!)5$*))!"%!."$+*'5'('%)6$*))!*$!)5"$5= Y0*''"#!*'!,&'%!-&$$(*$*!)"#!"6*$&)&'%*$!"%!)&'%,7$*$! ;&$!0*%!"66,*+<!;+"$<&'!9:<*!#('!*%*'!)5*##*!"%!&'<$*)! 6*$("<*'!L```E233L!9*)5*#5*!#*%!."$!:!%0*''"#.A$*!*'! E (!1'<*$)A-*,)*'!%0&,<5!;+"$<&'!#&'!"66,*+*$!:!)?'%*!':$! *$!(!)5"$!%$&<!.*,,*)!(!<*'!+*)5,(%*!+*$<*'=!B$9*(<)."$;",<E E,*#*$= )5*##*6$"9,*#*$!"665$*$!;?66(%*$*!9,&'5!)"6$&'*$!"%! /!;A?5!,*(*!)5$*--*)!)5*##*9:'<*'*)!),(#;(''*,&%!#&-)(E 1)*<+&',(%!;A?5=!>"6$&'*$!"%!5*'"$*$!15%0A$!"%):!<()-&'5*'! <(,('0*!.$&#."$!<*!&'<$*!)5*##*%$166*'*=! E 5"#*$!6:!)5*##*'Q 8&,)*')!),(#!+($-*$!5?--*$* 8&,)"#$:<*5!-0*''*)!):$5 *,,*$)= -&'!<*$."$!+7$*!*'!9*,&)5*'<*!"%!)5$*)).?,5!)(51&)0"'!."$! #&'%*!)&'%*$*=!S,&))()-!)&'%!*$!%0*$'*!-0*''*#*$-*5!+*<! )-&,!)5*##*$!97$*!15!"+*$!"$-*)5*$!"%!-,&+*$=!>"#!)&'%E <*5!6)?-()-*!)5$*))*5!-&'!+7$*!#(')5!,(-*!-$*+*'<*!)"#!<*5!.?)()-*= E 6:&-5*5O_P=!C*$';&$<!R(F;5*$!*5!&,=!.&'5!(!*'!)51<(*!&5!.A,E %*'<*!)19)5&')*$!9,*!,"-&,()*$5!6:!"6*$&)F*'*$Q Aromatiske diiocyanter Penicilium frekventer i korkbelegg Formaldehyd i korkbelegg Cobalt og aluminiumspigmenter Kvartssand som kan trenge inn i alveolene E /!#"<*$'*!-"')*$5E!"%!"6*$&9?%%!(!>-&'<('&+(&!*$!<*5! E 14

15 #*<!*5!L33!:$!%&##*,5!9?%%= 8&$6(-)*'!)"#!<&')*$'*!#:!;&!6:!;*'<*$!"%!1'<*$! E 9,($!5A$$!"%!)5*##*'!6,15)*,(%!)+(-5*$= E )5"$5!<$(+;1)=!G*'!<*''*!,?--*.A,*,)*'!+&$*$!)"#!$*E )&'%*$'*!.$&!619,(-1#=!T"$!15*!(!<*'!)5"$*!)&,*'!*$!<*5! E )*$5)&,*$!;&$!<()-$*5!6,&))*$5*!<?)*$!)"#!)6$&?*$!)F*'*$E )5*##*6$"9,*#*$!."$!)&'%*$*= E E #*'!)-&,!.1'%*$*!'"$#&,5!O4P= Karbondioksyd Karbonmonoksid Formaldehyd Nitrogendioksyd Biologiske svevepartikler (midd, sopp, bakterier, hudrester av pelsdyr) Svevepartikler av asbest og syntetiske mineralfibre. E E OMP= E &5!)F*'*'!)-&,!;",<*!<*''*!)5&'<&$<*'!9:<*!6:!6$A+*$! "9"*$!"%!-"'5$&9&))*$!(--*!)6$*--*$!(!<*!5A$$*)5*!+('5*$E E I*$#*<!-$*+*)!<*5!&5!#&'!+*5!:!#*)5$*!6$"9,*#*$!#*<! L=! Utnytt nesens kapasitet som luftfukter og luftrenser ved å puste rolig og dypt gjennom nesen når du kan. 2=! Bruk bærbart inhaleringsutstyr som forstøver vanndråper (micro-air osv.) _=! Skyll nese og svelg i saltvannsoppløsninger, for å erstatte naturlig salt i luftveienes slim. 4=! Sørg for å akklimatisere deg tilstrekkelig lenge fra en klimasone til en annen før du skal prestere med stemmen. M=! Før du skal synge: Unngå mat og drikke som gir ekstra uttørring i halssvelget; f.eks. kaffe, te, rødvin U=! Sørg for å få tilstrekkelig med søvn før du skal synge. Søvnmangel virker på halssvelgets egen slimproduksjon. [=! Arbeide med prestasjonsangst og sceneskrekk for å hindre uttørring av stemmen. \=! Drikk 8 12 glass vann daglig. Norge har mye og godt vann! 15

16 ! S(,<*$Q L=! 2=! _=! 4=! M=! U=! [=! 8*&,5;!B$$&'%*#*'5)!."$!N"(F*!&'<!>6**F;!J$".*))("'&,)!('! 8&&%!233Lh!/>C]!`3!U2``!L[`

17 17 Logopedens hjørne(r) "MN//NOBP!KJ1%$Q1% J1GNPR%/NR% $S!T"DQ!N,,N% "MN//NBJ!"TJ1 0.%J08*%1*-5*.$:!,"%"6*<!"%!]>JTE#*<,*#!B&)*!R*(5*=!8"!;&$!%0*+*! E E E '*,,*!)5*##*+&')-&$=! B&)*!,*%%!+*-5!6:!&5!<*5!*$!,1$5!:!5A?*!15!"%!;&!."-1)!6:! &9<"#('&,!61)5!"%!&+)6*''('%!.A$!*('!9?$0*$!6$"%$&##*5=! 8*$!.$&#;*+&$!;"!A+('%&'*!+(!.*--!,7$*!6:!)*#('&$*5!6:! ]G8!(!+('5*$=!B&)*!,*)!(''!A+('%&'*!"%!9$*''!<*(!"+*$!6:! J1)5*'!#:!."$&'-$&)5!%"<5 *%*$!)*%!%"<5!15=!>-1,<$*'*!)-&,!+*$&!(!$"=!S0*''!&5!<1! %$*(*$!:!),*66*!&,,*!)6*''('%&$!(!#&%*'!':$!<1!61)5&$! (''=!I+)=!&5!#&%*'!)-&,!+*$&!),&66!"%!#01-!"%!15+(<*! )*%!+*<!(''61)5=!I1!-&'!%"<5!,(%%*!':$!<1!5$*'&$!6:!:! )6*''*!%"<5!&+!(!#&%*'!6:!(''61)5= 8&,<!&$#&'*!6:!)&#*!6,&))!"%!-0*''!&5!$(99*9*('&! >8!>8!):!)5*##*!6:!GG!GG!GG!"%!8Z!8Z!8Z= J1)5!$",*%!"%!&+)6*'5!15!"%!(''!'"-$*!%"'%*$=! J$*))!)&#&'!)-1,<*$9,&<&!(!$?%%*'!"%!;&,<!(!4!)*-!"%! ),*66=!D&!*('!<016!(''61)5!"%!;&,<!(!'"-$*!)*-1'<!.A$!<1! ),*66!61)5*'=!I$&!(''!#&%*'!"%!;&,<!;&$<5!(!4!)*-!"%! ),*66= 51'%* G&))*$!+*<!"+*$%&'%!#*,,"#!9$?)5-&))*!"%!;&,)!6:!<*(! #1)-,&'*!)"#!)*$!15!)"#!$*6!':$!<*(!*$!)5$&##&=!J&))! 6:!&5!<*(!*$!&+)6*'5*!':$!<1!#&))*$*$!#*<!$"5*$&'<*! $A$),*$= ;&,<!;&'<&!6,&))*$5!)"#!"#!<1!5*-!k-+*,&$5&-!"%!%:! $"5*$&'<*!$A$),*$=! B+)6*''!#*<!*('!)5"$!%0*)6= E -0*+*)6*''('%&$P=!!N&$(*$!%0*$'*!(!$*%()5*$=

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang KULE damer & VISE menn SIDE 21 Kurshelgen 2011 Nytt Korcruise Innspilling av CD Er du på nett? side 8 side 9 side 10 side 20

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

BOMTIKK 2 Et kurs i å spille rock, trinn 2

BOMTIKK 2 Et kurs i å spille rock, trinn 2 BOMTIKK 2 Et kurs i å spille rock, trinn 2 Utarbeidet av AKERSHUS MUSIKKRÅD, Fetveien 1E, 2007 Kjeller Ide og tekst Øivind Nordal Jon G. Olsen Robert Skrolsvik Lillestrøm, september 1989 Revidert av Roy

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

BISTAND PÅ NY ARENA.

BISTAND PÅ NY ARENA. Prosjektrapport BISTAND PÅ NY ARENA. - hvis mennesker med utviklingshemming fikk den hjelp og støtte de hadde behov for, - ville da de vanlige sosiale mediene som Skype, Facebook, Youtube osv. være tilgjengelig

Detaljer

Januar 2009 Medlemsblad for Pensjonistuniversitetet I Ålesund Nr 19 1/ 2009

Januar 2009 Medlemsblad for Pensjonistuniversitetet I Ålesund Nr 19 1/ 2009 Newsletter Title Pensjonistuniversitetet i Ålesund Januar 2009 Medlemsblad for Pensjonistuniversitetet I Ålesund Nr 19 1/ 2009 I denne utgaven Årsberetningen for året 2008 Vedtektene som gjelder Nytt medlemsforslag

Detaljer

Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk

Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk 2009 Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk Marianne Eidem Fostervold, KUN Senter for kunnskap og likestilling på oppdrag og i samarbeid med Jenter i Skogbruket Grenser for kunnskap kvinners

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary venner. Et nytt Rotary år godt i gang og alle komiteene har hatt møter. Styret var samlet kveld til ide dugnad og agenda er staket ut en tid fremover. Målsettingen

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

Medlemsblad for Teatrets Venner i Trondheim Nr. 1 - våren 2005. Rannei Grenne som Ronja Røverdatter Foto: Harald Sæterøy. www.teatervenn.

Medlemsblad for Teatrets Venner i Trondheim Nr. 1 - våren 2005. Rannei Grenne som Ronja Røverdatter Foto: Harald Sæterøy. www.teatervenn. Medlemsblad for Teatrets Venner i Trondheim Nr. 1 - våren 2005 Rannei Grenne som Ronja Røverdatter Foto: Harald Sæterøy www.teatervenn.no Teleslynge Vi får av og til spørsmål om hvor det er montert teleslynge

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned.

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 2 - mars 2010 INNHOLD: Windows-Hjørnet side 2 Årsmøtets dagsorden side 4 Årsberetning side 5 Regnskap side 8 Hvor ble det av mor? side 10 Å bruke svenske SVAR side 13

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer