Evaluering av kommunens ordning for utleie av atelier/verksteder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av kommunens ordning for utleie av atelier/verksteder"

Transkript

1 Trondheim kommune Evaluering av kommunens ordning for utleie av atelier/verksteder Trondheim, 27. august 2007 PwC

2 Innledning AS (PwC) er av Trondheim kommune engasjert for bistå i arbeidet med å evaluere kommunens ordning for utleie av atelier/verksteder til kunstnere. Utgangspunktet for evalueringen er om kommunens ordning for utleie av atelier og verksteder er optimal i forhold til: Kost vs. nytte: - Hvordan er tilbudet og midler brukt på atelierordninger i sammenlignbare byer? - Antall kunstnere vs antall brukere Brukernes tilfredshet med dagens ordning I hvor stor grad er ordningen fordelt på flest mulig brukere, og hvilke grupper faller i dag utenfor ordningen? Hvordan hadde forholdene for kunstnerne vært uten ordningen? Andre kvalitative vurderinger Prosessen som er lagt til grunn er beskrevet på neste side. Utformingen av spørreundersøkelsen ble gjort i samarbeid med tre kunstnere fra tre ulike kunstnerfellesskap. Disse tre er Kiki Prytz Wilhelmsen (Gregusgate), Ann-Cathrin Hertling (Marienborg) og Barbro Maria Tiller (Lademoen Kunstnerverksteder). Sammen med prosjektansvarlig, seniorrådgiver Arild Kalkvik, og rådgiver i rådmannens fagstab, Kjersti Lerseth, har de tre kunstnerne fungert som referansegruppe for evalueringen. Spørreundersøkelsen ble sendt ut per mail og post til rundt 125 kunstnere i regionen*. Kriteriet for å få delta i undersøkelsen var medlemskap i en av de to kunstnerorganisasjonene, eller at en ville ha kvalifisert til medlemskap om en har valgt å ikke være medlem. *I tillegg til kunstnere med adresse Trondheim, ble den sendt til enkelte kunstnere som tidligere har bodd i Trondheim. Page 2

3 Prosess for evalueringen Dybdeintervju Nedsette arbeidsgruppe Utforme spørsmål Elektronisk undersøkelse Rapport Sammenligning andre byer Uke 22 Uke 26/32 Uke 23 Uke 24/25 Undersøkelsen ble besvart av 46 kunstnere, hvilket gir en svarprosent på 37%. Det ble foretatt intervjuer med et utvalg kunstnere. I dette utvalget var det med kunstnere som er med i atelierfellesskap, kunstnere som har arbeidet med å etablere slike fellesskap og kunstnere som ikke deltar i slike fellesskap. PwC ønsker å takke de som har bidratt med innspill i prosessen. De fleste bilder er tatt av rådgiver og er fra de fire atelierfellesskapene som er besøkt i Trondheim. AS, Arild Kalkvik, Senior Manager Trondheim, 27. august 2007 Tid Page 3

4 Beskrivelse av dagens atelierfellesskap

5 Ulike atelierfellesskap i Trondheim I dag tilbyr Trondheim kommune atelier og verksteder gjennom: Lademoen Kunstnerverksteder Gregus Kunstnerverksteder I tillegg har kunstnere på eget initiativ etablert kunstnerfellesskapene: Atelier Ilsvika Marienborg atelierfellesskap De fire arenaene har et ulikt utgangspunkt: Lademoen Kunstnerverksteder er eid av kommunen, men driftet av en stiftelse hvor driften i stor grad er preget av en høy grad av indre selvstyre. Gregusgate 7 er leid fra en privat eier av kommunen, som videre foretar utleie til kunstnere. På samme måte som ved Lademoen kunstnerverksteder er det et eget husråd som tar seg av fellesanliggender. Atelier Ilsvika er verken eid eller leid av kommunen. Her mottar leietakerne støtte i form av årlige bevilgninger fra kommunen. Marienborg kunstnerfellesskap leier av et eiendomsselskap eid av staten og mottar kun støtte i form av fellesprosjekter de utfører og som blir vurdert verdig slik støtte. I tillegg forvalter Kulturenheten i kommunen atelier for en person i Tempe Helse- og Velferdssenter. Leie av dette lokalet er gratis, mot å delta i aktiviteter overfor de eldre ved senteret og ellers i byen. Kvaliteten på de ulike atelierene er varierende. Det samme gjelder kravet til egeninnsats og dugnad. De neste sidene beskriver hvert av de fungerende atelierfellesskapene, samt et kunstnermiljø som har vært på søken etter lokaler for en slik samlokalisering kunstnerfellesskapet Drontheim. Page 5

6 Lademoen Kunstnerverksteder (www.l-k-v.no) Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) er et atelier- og verkstedshus for profesjonelle kunstnere. LKV ble opprettet i 1993 og holder til i tidligere Lademoen skole i bydelen Lademoen i Trondheim. Huset ble bygget i 1906, har 5 etasjer og et areal på ca m2. LKV disponerer også et uteareal på ca 1000 m2 til uteverksted og lager. LKV inneholder følgende: 34 atelier (12-64 m2) for profesjonelle billedkunstnere 2 gjesteatelier (gjesteleiligheter i nabobygg) Verksteder for arbeid med tre, metall, grafikk, uteverksted for monumental-arbeid, mørkerom for foto, datalab for digital tekst- og billedbehandling, verksted for film og video. 2 prosjektrom (50 og 90 m2) Kontor Et felles spiserom/kafé/bar ("Den Hvite Elefant") Page 6

7 Lademoen Kunstnerverksteder (www.l-k-v.no) Atelierene og gjesteatelierene er forbeholdt billedkunstnere, mens verkstedene er et tilbud til alle som arbeider profesjonelt med kunst (kunsthåndverkere, arkitekter, musikere, teaterarbeidere, forfattere osv.). Fra 1993 til 1999 var Leietakerforeningen ved LKV ansvarlig for driften av huset i nært samarbeid med Trondheim kommune. Fra og med 1999 står Stiftelsen Lademoen Kunstnerverksteder ansvarlig for driften. Det er investert i produksjonsutstyr for rundt 2 millioner kroner på verkstedene. Utstyret eies av stiftelsen og midlene har kommet fra Trondheim kommune, Sør- Trøndelag fylkeskommune, Norsk Kulturråd og Norske grafikeres fond. Stiftelsen ledes av et styre på 5 personer hvorav 2 er leietakere på huset. Stiftelsen har ansatt en daglig leder på åremål. Page 7

8 Lademoen Kunstnerverksteder (www.l-k-v.no) Daglig leder ansettes av Leietakerforeningen og har det administrative ansvar for driften. Stillingen er på 50%. Hver enkelt kunstner har leiekontrakt med Trondheim kommune. Avtalen er ikke tidsavgrenset. Til sammen leier 38 kunstnere atelier på LKV. Enkelte deler atelier. I tillegg er det 2 gjesteboliger for tilreisende kunstnere tilknyttet LKV. Fordelingen mellom kvinner og menn er 60% kvinner og 40% menn. Aldersfordeling er på mellom 30 til 60 år. Rundt 25% av dagens leietakere var med ved opprettelsen i Samtlige av disse kunstnerne har lagt en betydelig egeninnsats i atelierene. Når et atelier blir ledig, har andre leietakere rett til å søke om å overta dette før nye leietakere tas inn. Page 8

9 Lademoen Kunstnerverksteder (www.l-k-v.no) Ledig atelier annonseres gjennom kunstnerorganisasjonene. En komité bestående av representanter for Leietakerforeningen, TBK og Kunstakademiet står for utvelgelsen blant søkerne. Leiepris varierer med antall kvadratmeter og har et spenn på 650,- til 1.860,- kroner måneden. Inklusiv i dette er 350,- per måned for leie av fellesareal. I tillegg betales 600,- kroner årlig i brukeravgift for fellesverksteder til Stiftelsen og 400,- kroner per år til fellesutgifter til Leietakerforeningen. Strøm og oppvarming er inkludert. Stiftelsen betaler delvis for renhold (20% stilling), og leietakerne er pliktig å delta i dugnadsarbeid. Årlig skiftes 3 til 5 kunstnere ut ved at de sier opp sine leiekontrakter. Normalt er det 1 til 4 søknader per utlysning. Page 9

10 Gregus Kunstnerverksteder (http://kunst.no/alias/gregus/) Gregusgate 7 eies av en privatperson og leies av Trondheim kommune, som igjen leier arealene ut til billedkunstnere, kunsthåndverkere og skribenter enkeltvis. Fellesskapet er i stor grad basert på atelierfellesskapet som lå i Dronningensgate 11, men som måtte flytte når kommunen solgte bygget til Reitan Eiendom i Gregusgate 7 ble i stor grad spesialtilpasset for de av kunstnerne som flyttet fra Dronningensgate. Leietakerne består av 9 kvinner og 3 menn, hvorav 5 av kunstnerne har vært med fra Dronningensgate. Kunstnerne er en blanding av billedkunstnere, kunsthåndverkere (hvorav mange driver med tekstil) og en forfatter. Kommunen leier lokalene, og hver kunstner har egen leiekontrakt med kommunen. Leietakerne har organisert fellesskapet gjennom Foreningen Gregus Kunstnerverksteder. Foreningen har et styre bestående av 3 medlemmer. Page 10

11 Gregus Kunstnerverksteder (http://kunst.no/alias/gregus/) Foreningen betaler en av kunstnerne ,- i året for å ta seg av administrative oppgaver. Blant annet leier fellesskapet vasketjenester, da dette ikke lot seg organisere dugnadsbasert. Ved ledig atelier har andre leietakere fortrinn på rommet. Ledige rom annonseres gjennom kunstnerorganisasjonene, og leietakerforeningen innstiller til kommunen blant søkerne. Det er relativt få søkere når det er ledig atelier. Spredningen i alder på leietakerne er 32 til 62 år. Det er ulik leie basert på antall kvadratmeter. Strøm fordeles tilsvarende, men det tas individuelle hensyn. Husleien varierer fra 1.300,- til 1.800,- kroner måneden eksklusiv strøm. Alle har betalt inn depositum på 1.000,- kroner for å unngå betalingsproblemer for foreningen. Page 11

12 Gregus Kunstnerverksteder (http://kunst.no/alias/gregus/) Foreningen får ,- kroner årlig fra kommunen som bidrag til å dekke strømutgifter. Det overskytende beløp fordeles på leietakerne. Leieavtalen kommunen har med huseier har en varighet frem til høsten Kommunen har imidlertid rett til å forlenge kontrakten med 10 år. Leiekontraktene mellom kommunen og leietakerne er ikke tidsbegrenset, men legger til grunn at kontrakten kan gjensidig sies opp med 3 måneders varsel. Leietakerforeningen har laget felles husregler, hvor hver enkelt kunstners ansvar overfor fellesskapet er nedfelt. Foreningen gjennomfører en felles dugnad årlig. Gregus Kunstnerverksteder har ikke felles prosjektrom eller utstillingslokaler tilknyttet fellesskapet. Fellesskapet etterlyser et prosjektrom. Page 12

13 Atelier Ilsvika (www.atelierilsvika.no) Atelier Ilsvika er et felleskap bestående av foretak innenfor skapende yrker. Fellesskapet er organisert som et samvirke (BA), med et eget styre. Nær 30 mennesker er en del av samvirket. I fellesskapet er det arkitekter, kunstnere, fotografer, produktdesignere, industridesignere, webdesignere, grafiske designere og journalister. Medlemmene i Atelier Ilsvika samarbeider på tvers av faggrenser i ulike prosjekter. Flere av medlemmene har også et utstrakt samarbeid med foretak og enkeltpersoner utenfor atelierfellesskapet, og er en del av et stort nettverk. Atelier Ilsvika jobber i møtepunktet mellom kultur og næring. I tillegg til å drifte egne virksomheter, arrangerer Atelier Ilsvika utadrettede kulturaktiviteter som utstillinger, konserter, happenings og kulturfestivalen KulturFusjon. Det private eiendomsselskapet Maja Eiendom eier bygget, som også huser Fotofagskolen. Page 13

14 Atelier Ilsvika (www.atelierilsvika.no) Det betales husleie til Maja Eiendom gjennom samvirket. Fellesskapet består av 4 kunstnere, 3 kvinner og en mann. Alle de 4 kunstnerne har keramikk som utgangspunkt for sitt virke. Deres verksted er fysisk knyttet til hverandre og tilgang til keramikkovn er av stor betydning (denne eies av en av kunstnerne, som leier denne ut til de andre tre). Atelier Ilsvika er en etterfølger av et tidligere fellesskap av samme karakter, kalt Atelier Ilsvikveien, som var i virke fra 1997 til 2000, da bygget ble oppgradert og leid ut som kontorer. Ved opprettelsen av Atelier Ilsvika var det med 6 kunstnere, men 3 av disse har falt fra med tiden, og en har kommet til. Husleien er i gjennomsnitt på 3.000,- kroner i måneden (varierer fra til 4.500), inkludert strøm. Page 14

15 Atelier Ilsvika (www.atelierilsvika.no) Leiekontrakten er på 10 år, hvor det nå gjenstår 3 år. Det er ikke felles prosjektrom for kunstnere i bygget, men 5 fotografer leier et studio som også leies ut til eksterne fotografer. Balanseforholdet mellom virksomhetene har endret seg betydelig gjennom arkitektfirmaet Agrafs suksess. I 2000 var de 3 ansatte, i dag er 15 personer i arbeid for selskapet I følge kunstnerne i fellesskapet har reduksjonen i antall kunstnere versus arkitekter medført en dårligere balanse i forholdet mellom kunst og næring enn det opprinnelig var. Kvaliteten på atelierene er ikke optimale på grunn av mangel på plass og prosjektrom. Det er stor usikkerhet om hva som skjer med samvirket ved utløpet av kontrakten i 2010, da Ilsvika har blitt et attraktivt område for både boliger og næringsdrift. Kunstnerne i fellesskapet har mottatt kommunal støtte på ,- kroner for driftsåret Dette utgjør en subsidie på per kunstner. Husleie minus støtte utgjør en månedsleie inklusiv strøm på mellom 1.000,- til 2.500,- kroner. Aldersfordelingen er 27 til 61 år. Fellesskapet står selv for rekrutteringen av nye leietakere. Page 15

16 Marienborg Atelierfellesskap (www.marienborgkunst.no) Marienborg Atelierfellesskap ble åpnet i april 2006 etter at en gruppe nyutdannede og nyetablerte kunstnere en stund hadde søkt etter et passende sted for å etablere et aterlier-fellesskap i Trondheim. Initiativtakerne har med denne satsningen uttrykt et ønske om at etablering av et slikt miljø på sikt vil trekke flere kunstnere til Trondheim og gjøre det enklere og mer attraktivt for nyutdannede kunstnere å etablere seg i byen. Kunstnerne på Marienborg har et ønske om å henvende seg mot byens befolkning gjennom en tilgjengelig, inviterende og nytenkende virksomhet. Marienborg Atelierfellesskap består i dag av 11 kunstnere, 8 kvinner og 3 menn. Bygget på Marienborg eies av ROM Eiendom, NSBs eiendomsselskap. ROM Eiendom mottar i dag en leie under markedstakst, men de har i liten grad gjort noen oppgradering av det gamle industribygget. Page 16

17 Marienborg Atelierfellesskap (www.marienborgkunst.no) Atelierlokalene er på 360m2 og rommer atelierplasser, kjøkken, lagerrom, et treverksted, en stor vareheis og snart et datarom med ulike fasiliteter. Brunosten Prosjektrom er på 360 m2 og er atelierfellesskapets visning- og ativitetssted ved Marienborg Atelierfellesskap. Leiekontrakten med ROM Eiendom er organisert gjennom Foreningen Marienborg Ateliefellesskap, hvor styret står ansvarlige for den daglige driften. Foreningen har ingen som blir betalt for arbeidet som gjøres. Den høye aktiviteten av prosjekter i oppstarten har medført et betydelig arbeid ut over eget arbeid for deltakerne i fellesskapet. Fellesskapet har fått mange henvendelser, men må si nei på grunn av plassmangel. Husleie er på 390,- kroner per kunstner per måned og inkluderer oppvarming og strøm. Leienivå skal opp til evaluering i august Page 17

18 Marienborg Atelierfellesskap (www.marienborgkunst.no) Foreningen har outsourcet regnskap for virksomheten, da de ikke føler de har kompetanse nok til dette selv. Prosjektledelse utgjør årlig 0,25-0,5 årsverk, da kunstnerne i fellesskapet gjør mye sammen (og de søker derfor penger til slike fellesprosjekter). Foreningen har mottatt ,- kroner i støtte fra kommunen over 2 driftsår. Mye av dette har gått til spesifikke prosjekter og nødvendige investeringer i lokalene. Leiekontrakten med ROM Eiendom varer ut 2007, med mulighet for forlengelse ut Fellesskapet er relativt fornøyd med fasilitetene, da de passer godt for deres måte å jobbe på. Fellesskapet ønsker seg en prosjektstilling relatert til administrative og prosjektrelaterte oppgaver for fellesskapet. Page 18

19 Drontheim Drontheim er en prosjektgruppe av kunstnere som består av 3 menn og 2 kvinner. Gruppa består i stor grad av unge kunstnere med ulik bakgrunn (billedkunstner, DJ, skribent m.m.). Gruppa har gjort flere forsøk på å finne en passende arena for gruppas virke. Blant annet har gruppen arbeidet med å etablere et atelierfellesskap eller et felles prosjektrom. Mye tyder på at prosjektet vil endre karakter til å bli et kooperativ av kunstnere som arbeider prosjektbasert på tvers av ulike atelier- og kunstnerfellesskap og institusjoner i Trondheim og andre byer. Liknende grupperinger vil kunne dukke opp i Trondheim med jevne mellomrom. Page 19

20 Beskrivelse av dagens fellesverksteder

21 Fellesverksteder i Trondheim Det tilbys i dag fellesverksteder i regi av kommunen på Lademoen Kunstnerverksteder. Fellesverkstendene som tilbys på Lademoen Kunstnerverksteder er: Treverksted Metallverksted Uteverksted Grafikkverksted Mørkerom Dataverksted Film- og videoverksted Prosjektrom På LKV sine hjemmesider blir følgende priser oppgitt for leie av fellesverksteder: Dag kr. 200 Uke: kr. 600 Måned: kr (2 mnd eller mer: kr ) Maksimum leieperiode er normalt 1 måned. Leieperioden kan forlenges hvis ingen andre har meldt sin interesse. Noen fellesverksteder har egne satser (se neste side). Page 21

22 Fellesverksteder i Trondheim Dataverksted: time: kr. 50 medlemskap 6 måneder: kr. 500 Dette gir fri adgang til dataverksted (ekstra betaling ved bruk av Internett og printer). Filmverksted: - time: kr dag: kr leie av filmkamera: kr.500/døgn Videoredigering/Avid: time (min. 2 t): kr. 100 dag (10-16): kr. 500 leie av tekniker/assistent: kr. 150/time leie av videokamera: kr. 500/døgn I tillegg tilbyr TEKS (Trondheim Elektroniske Kunstsenter) en prosjekthotellsløsning hvor kunstnere som arbeider med prosjekter som krever stor datakapasitet kan låne plass i et digitalt prosjekthotell. Brunosten Prosjektrom på Marienborg er et fellesverksted knyttet til Marienborg. Dette leies også ut til eksterne kunstnere. Page 22

23 Andre norske storbyers tilbud av atelierfellesskap

24 Trondheim kommune Til sammen tilby Trondheim kommune 51 atelierplasser ved Lademoen Kunstnerverksteder, Gregus Kunstnerverksteder og Tempe Helse og Velferdssenter. I tillegg mottar Atelier Ilsvika tilskudd som subsidierer husleien til 4 kunstnere. Marienborg har også mottatt kommunal støtte, men ikke til reduksjon av husleie eller for å dekke felles administrasjonsutgifter. Antall: Kvinner: Menn: LKV Gregusgt Tempe Altlier Ilsvika Marienborg Totalt Kommunalt støttet: 55 Oversikten viser at det i stor grad er kvinner som søker sammen i atelierfelleskap i Trondheim. Med Marienborg inkludert er hele 67% av de deltakende kunstnerne kvinner, mens en ved å holde Marienborg utenfor kommer til 65% kvinneandel. Til sammen er det registrert 113 kunstnere med adresse i Trondheim som er medlem i en av de to kunstnerorganisasjonene (selv om dette ikke inkluderer ikke-organiserte kunstnere, er dette et mulig sammenligningsparameter med andre norske byer, da en kan forvente at antallet ikkeorganiserte er relativt likt fordelt over hele landet). Legger en til grunn de atelier som finnes i kommunal regi eller som mottar direkte støtte fra kommunen, dekker dagens tilbud 48,7% av medlemsmassen i de to kunstnerorganisasjonene. Leieprisen per atelier varierer en del, noe tabellen på neste side viser. Det er store variasjoner i varigheten på leiekontraktene ved de ulike fellesskapene. Page 24

25 Trondheim kommune Husleie per mnd: LKV ,-* Gregusgt ,-** Tempe Gratis*** Altlier Ilsvika **** Marienborg 390,- *inkludert støm **ikke inkludert strøm, men felles adm.utgifter ***skjer i bytte mot at leietaker deltar i arbeid med senterets brukere ****etter støtte fra kommunen Sammenstillingen av månedlig husleie viser at den reelle leieprisen ikke er særlig høyere for de to fellesskapene som leier av private, sammenlignet med LKV og Gregusgate. LKV og Gregusgate har imidlertid begge en profesjonell administrasjon, samt at lokalene i større grad er tilpasset kunstnernes behov mht atelierene og fellesarealer. Antallet fellesverksteder i regi av kommunen er relativt høy. Page 25

26 Tromsø kommune og Troms fylkeskommune Tromsø kommune tilbyr i stor grad atelierer i fellesskskap med Troms fylkeskommune gjennom atelierfellesskapet Kysten, som er et tidligere sykehus utenfor byen som nå er gjort om til fellesatelierer. Til sammen 25 billedkunstnere og kunsthåndverkere er en del av fellesskapet på Kysten. Kysten er organisert som et fylkeskommunalt foretak, med en daglig leder som har kunstnerisk fagbakgrunn og som forvalter fellesskapet på vegne av eierne. Kysten opererer med 5-årskontrakter, med årlig fornyelse til maksimum leieperiode på 10 år er nådd. Maksimumsgrensen er satt for å sikre sirkulasjon i kunstnerfellesskapet. Leietakerne betaler 450,- kroner per kvadratmeter per år, samt felleskostnader på 175,- kroner per kvadratmeter per år. Leiekostnad inkluderer strøm og oppvarming, samt vasking av fellesarealer. Det er rundt 5 til 6 kunstnere som årlig avslutter sitt leieforhold, og mellom 10 til 15 søkere som ønsker å etablere et leieforhold. Kysten opererer med en ventelisteordning, men den endelige avgjørelsen håndteres av et brukerstyre (organisert som en forening). Kysten har opplevd situasjoner med kunstnere som har ansett atelier som en rimelig lagerplass eller har vært inaktiv i forhold til fellesskapet på andre måter. Kysten har i dag 3 fellesverksteder (2 keramikk + 1 fargeri). De hadde også fellesverksted for metall, tre og grafikk, men disse rommene brukes i dag av enkeltkunstnere som atelier. Leiepris er for fellesverkstendene er ,- per måned, i maksimum 2 måneder. Kysten er et tilbud for kunstnere i hele Troms fylkeskommune. Page 26

27 Tromsø kommune og Troms fylkeskommune Tromsø kommune tilbyr i tillegg atelierer i sentrum av byen. Disse er imidlertid av en mer midlertidig karakter, eller er en den av større fellesskap som inkluderer kunstnere ut over billedkunst og kunsthåndverk. Mellomveien 33 er tidligere kommunale kontorer som skal bygges om. I mellomtiden har kommunen leid ut 6 til 7 større rom til kunstnere og forfattere. I Mellomveien tilbys meget gunstig husleie på 500,- kroner per måned, inkludert oppvarming, strøm og vask. Kontraktene er imidlertid tidsavgrenset til 12 måneder, da kommunen ikke har vedtatt hva de skal bruke bygget til på sikt. I tillegg tilbyr kommunen kunstnerfellesskap på Skansen, men dette er fortrinnsvis for amatører. Også festivalsenteret har noen kunstnere tilknyttet seg, men ikke i form av atelierer. Samlet sett har kommunen registrert rundt 32 atelierer gjennom fellesskapene Kysten og Mellomveien 33. De to kunstnerorganisasjonene har registrert 42 kunstnere i Troms fylkeskommune. (I motsetning til de andre byene legges her fylket til grunn, da Kysten er et fylkeskommunalt tilbud). Til sammen utgjør 32 atelierer en dekningsgrad på 76,2% i fylket. Antall: Husleie per mnd: Kysten ,-** Mellomveien ,-** Skansen 0* Totalt 32 * Fortrinnsvis amatører ** Inkludert strøm Page 27

28 Kristiansand kommune Kristiansand kommune har organisert atelierordningen sin gjennom ulike ordninger. På Odderøya har kommunen iverksatt en satsning på kulturbasert næring, hvor blant annet 10 til 15 atelierer er inkludert. Dette tilbudet organiseres direkte mellom et eget driftsselskap og kunstnerne. I tillegg tilbyr kommunen 7 atelierer i X-huset. Dette fellesskapet har et eget husstyre og kontraktene er i utgangspunktet på 5 år, med mulighet for forlengelse om kommunen finner dette fordelaktig for fellesskapet. Kommunen ønsker at det skal være utskiftning blant kunstnerne for å fordele godene, samt skape fornyelse i kunstnerfellesskapene. Derfor ønsker de å bruke tidsavgrensede kontrakter. Kommunen setter i tillegg krav til kunstnerne med hensyn til aktivitet, målt i antall utstillinger eller andre aktuelle parameter i kontraktsperioden. I Samsen kulturhus har kommunen 2 atelierer og et prosjektrom. Myren grafiske fellesverksteder inneholder 2 atelierer og 2 fellesverksteder for grafikere. Samtlige av kunstnerne, med unntak av de på Odderøya, har leiekontrakt med det kommunale eiendomsselskapet, Kristiansand Eiendom. En rekke av kunstnerne har pusset opp lokalene og står for vask selv. Det er registrert 50 kunstnere i Kristiansand kommune. Til sammen utgjør 23 atelierer i kommunal regi en dekningsgrad på 46%. Antall: Husleie per mnd: Odderøya 12 X-huset ,-* Samsen kulturhus ,-* Myren grafiske fellesv ,-* Totalt 23 * Inkludert strøm Page 28

29 Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune Bergen kommune skal i følge Kunstplanen, som er til politisk behandling i disse dager, styrke sin satsning på å tilby atelierer til kunstnere. I dag driver kommunen Kunsthuset Wrap, hvor det er noen fellesverksteder, men dette huset skal selges med det første. Kommunen støtter kunstnerverksteder i C.Sundtsgate 55 (andelslaget Kunstverksteder CS55), som siden 1999 har operert i samme bygning som Kunsthøgskolen i Bergen. Andelslaget mottar også støtte fra Hordaland fylkeskommune. Til sammen har Kunstnerverksteder CS55 26 atelierer, hvor rundt 35 kunstnerer har sitt virke. Atelierene leies direkte av hver enkelt kunstner fra utleier, et privat eiendomsselskap. Andelslaget leier fellesarealene, et treverksted og et prosjektrom fra utleier med midler fra kommunen og fylkeskommunen. I tillegg dekkes en rekke fellesutgifter. Andelslaget har en 10% administrativ stilling i samarbeid med Hordaland Kunstsenter, dekket av Hordaland fylkeskommune. Styret består av representanter for de to kunstnerorganisasjonene og opp til to representanter for leietakerne. Atelierfellesskapet ser positivt på det at både billedkunstnere og kunsthåndverkere er samlokalisert. Styret innstiller hvem som skal få leiekontrakter. Antall søknader er høyt, da det er få alternative leiemuligheter i byen. Atelierene er i snitt på rundt 40 kvadratmeter, og har en leiepris på rundt 2.500,- kroner i måneden. Leien inkluderer strøm, mens organisasjonen gjennom støtte fra kommunen og fylkeskommunen dekker en rekke felleskostnader (fellesarealer, bredbånd, renhold og dugnader). Page 29

30 Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune Den relativt høye leien har medført at en rekke kunstnere deler atelierer. I dag deler 37 kunstnere de 26 atelierene. Atelierene har en relativt høy standard, men dette skyldes i stor grad at leietakerne har gjort en betydelig egeninnsats i å pusse opp lokalene. Fremleie får maksimalt skje for en perioden på 2 år. Organisasjonen har leiekontrakt frem til 2011, og leien indeksreguleres årlig. Leiekontraktene med utleier er ut over dette ikke tidsavgrenset, med en felles oppsigelsestid på 3 måneder. To av atelierene leies ut til nyutdannede for en periode på ett til to år, hvor husleien er halvert. Dugnader arrangeres i forhold til årsplanen, og andelslaget betaler deltakerne 50,- kroner timen for slikt arbeid. Unntaket er mer spesialisert arbeid, som webdesign, som betales med høyere timesatser. Subsidier fra kommunen og fylkeskommunen skjer ved at andelslaget årlig budsjetterer bruken av støtten til ulike fellestiltak. Hvor mye det da blir igjen til å subsidiere leie varierer fra år til år, men utgjør i følge andelslaget mellom 10 til 20%. Effektiv husleie, inklusiv strøm, bredbånd og felleskostnader ligger da på mellom til 2.000,- kroner måneden. I tillegg leier kommunen gjesteatelierer på Kulturhuset USF og Flaggfabrikken. Kulturhuset USF og Flaggfabrikken eies begge av private eiendomsselskap og disse leier også ut atelierer til kunstnere, men dette skjer direkte med hver enkelt kunstner. Flaggfabrikken Senter for fotografi og billedkunst er en forening som består av 10 billedkunstnere og fotografer. Page 30

31 Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune Hver enkelt i fellesskapet har et leieforhold til utleier basert på en periode på 5 år og gjensidig oppsigelse på 3 måneder. Flaggfabrikken har valgt å spesialisere seg innenfor fotografi og billedkunst som følge av at utstyr relatert til foto er dyrt og at flerbruk derfor er effektivt for alle parter. Foreningen betaler rundt 400 kroner per kvadratmeter årlig, eksklusiv strøm og inklusiv enkelte fellesarealer. Hvert atelier er på rundt 20 kvadratmeter. Fellesarealer er i stor grad dekket av kommunen, ved at de leier 50 av de til sammen 250 kvadratmeter som gjesteatelier for utenlandske eller tilreisende kunstnere. For dette betaler kommunen kroner året. Flaggfabrikken har i tillegg mottatt støtte fra Norsk Kulturråd til etablering av fellesverksteder. Bygningsmassen Kulturhuset USF eies av private, men Stiftelsen Kulturhuset USF driver kunst- og kulturarenaen USF Verftet, hvor gjestende kunstnere kan leie atelierer. Kommunen subsidierer driften av gjesteatelierene. Anlegget er kvadratmeter stort og inneholder arealer for produksjon og formidling av kunst og kultur. Til sammen 70 kunstnere har atelierer på USF Verftet. Disse har imidlertid et leieforhold til det private eiendomsselskapet som eier bygningen. 32 av atelierene på USF Verftet leies av det utleier karakteriserer som kjernegruppen av kunstnere. Disse tilbys leie til en noe lavere sats enn de andre. Samtlige leietakere har individuelle leieavtaler med eget strømabonnement. Leieperioden er 10 år for kjernebrukere, men kortere for andre leietakere. Leiepris er differensiert i forhold til om en er en del av kjernegruppen og betalingsevne. Page 31

32 Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune Antall: Husleie per mnd: CS 55* Flaggfabrikken** USF Verftet*** Totalt 106 * Inkludert strøm og fellesarealer, samt en subsidie på 15% **Inkludert fellesarealer, ikke strøm ***Ikke inkludert fellesarealer og strøm Rekruttering skjer via annonsering og anbefalinger fra leietakere. Leiepris varierer fra 400 til kroner året per kvadratmeter. Det er registrert 207 kunstnere som er medlem av de to kunstnerorganisasjonene i Bergen kommune. Til sammen utgjør de 26 atelierer kommunen yter støtte til en dekningsgrad på 17,4%. Page 32

33 Stavanger kommune Stavanger kommune eier i dag lokalene i Sandvigå 24, hvor 9 kunstnere har sitt virke. Ut over dette er ikke kommunen direkte involvert i atelierer for kunstnere, ut over en kombinert kunstnerbolig og atelier som tilbys for ett år til kunstnere som flytter tilbake til Stavanger. Indirekte støtter kommunen 13 kunstnere gjennom at Tou Scene AS mottar kommunal støtte og at kunstnerne er leietakere der. Tou Scene leier av et privat eiendomsselskap og driftes av et aksjeselskap eid av 8 enkeltpersoner og selskaper. Aksjeselskapet tilbyr 13 kunstnere et arbeidssted gjennom sine 11 atelierer, fordelt aldersmessig fra 27 til 60 år. Husleien er på 550 kroner per kvadratmeter årlig, samt 100 kroner per kvadratmeter året for energi. I tillegg tilbyr Tou Scene et 2 prosjektrom, fellesarealer og et visningsrom inkludert i leien. Kunstnerne som leier på Tou Scene er ikke organisert i et fellesskap, men opererer med en tillitsvalgt overfor utleier. Leieperioden Tou Scene har med huseier er på år. Leiekontrakten med kunstnerne evalueres hvert tredje år, for å sikre at det sosiale og faglige fellesskapet for kunstnerne skal være optimalt. Utvelgelsen av nye leietakere til atelierene skjer i fellesskap med de gjenværende leietakerne. Det planlegges å utvide virksomheten med 20 til 25 nye atelierer. Hvis så skjer har Tou Scene anbefalt leietakerne å organisere seg i en leietakerforening. Planene om å bygge et hotell tilknyttet det nye Konserthuset i Stavanger kan medføre at Sandvigå 24 blir revet. Page 33

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL 2 Bakside omslag 3 Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 5 6 Forord 7 Innledning Forord Kultur byråden Med denne rulleringen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Kunstnerundersøkelsen 2013

Kunstnerundersøkelsen 2013 Kunstnerundersøkelsen 2013 Kunstnernes inntekter Revidert utgave MARI TORVIK HEIAN, KNUT LØYLAND OG BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 350 2015 Tittel: Kunstnerundersøkelsen 2013 Undertittel: Kunstnernes inntekter

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Ungbo mellom omsorg og forebygging

Ungbo mellom omsorg og forebygging Marit Ekne Ruud Ungbo mellom omsorg og forebygging Evaluering av Ungbotiltaket i Oslo og Trondheim 275 Prosjektrapport 2000 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Ungbo mellom omsorg

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE

HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE Det skal bo folk i husa, husa dæm træng folk! Folk træng hus, og hus træng folk i all sin tid. VEDTATT AV HEMNE KOMMUNESTYRE I SAK 1/ 05 01.02.2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MANUAL KUNST OG HÅNDVERK KHIO KHIO

MANUAL KUNST OG HÅNDVERK KHIO KHIO MANUAL KUNST OG HÅNDVERK 1 INNHOLD Side 4 - Forord Side 6 -Tidens Krav - Intervju med Øyvind Aspen Side 10 - Norske Kunsthåndverkere - Intervju med Lise Stang Lund Side 14 - Atelier - Intervju med Marianne

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Hva sier loven - hva tror folk?

Hva sier loven - hva tror folk? Hva sier loven - hva tror folk? En kartlegging av befolkningens kjennskap til husleieloven ÅSMUND LANGSETHER HANS CHRISTIAN SANDLIE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport

Detaljer

Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige

Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige I. INNLEDNING... 3 II. BAKGRUNN... 4 III. NORGE... 5 1. BEGJÆRINGER OG UTKASTELSER ET STORBYPROBLEM... 5 1.1. Situasjonen

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Suksesskriterier for optimal forvaltning av utleieboliger

Suksesskriterier for optimal forvaltning av utleieboliger Masteroppgave Suksesskriterier for optimal forvaltning av utleieboliger Oslo, 15. juni, 2009. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst,

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

ØF-rapport nr. 12/2002 I HUS MED KULTUREN. Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til lokale og regionale kulturbygg

ØF-rapport nr. 12/2002 I HUS MED KULTUREN. Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til lokale og regionale kulturbygg ØF-rapport nr. 12/2002 I HUS MED KULTUREN Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til lokale og regionale kulturbygg av Jorid Vaagland, Torhild Andersen og Trude Hella Eide I HUS MED KULTUREN Evaluering

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene KARTLEGGING AV STATUS FOR KOMMUNER SOM IKKE HAR SØKT OM TILSKUDD TIL ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD PER

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Johan Christensen Tone Fløtten Christer Hyggen

Johan Christensen Tone Fløtten Christer Hyggen Johan Christensen Tone Fløtten Christer Hyggen Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge Rapportering fra kommuner som får tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet og/eller Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer