Årsrapport Solid Raus Spenstig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Solid Raus Spenstig"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Solid Raus Spenstig

2 Årsrapport 2013 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Innhold Beskrivelse av virksomheten....s 2 Formål og strategier..s 3 Organisasjonskart s 4 Året 2013 for Stavne s 5 Arbeidsmarkedstiltak.. s 7 Statistikk 2013 s 10 Rusrehabiliteringstiltak. s 14 Arbeidsmiljø/Personale. s 17 Årsregnskap s 23 Driftsregnskap 2013 s 25 Balanseregnskap s 26 Investeringsregnskap s 26 Noter.. s 27 Vedtak fra styret. s 31 Beskrivelse av virksomheten Stavne Arbeid og Kompetanse KF er et kommunalt foretak, stiftet i Foretaket har egne vedtekter og eget styre som består av syv representanter, hvorav fem er oppnevnt av bystyret og to valgt av de ansatte i foretaket. Styret for Stavne har hatt 5 styremøter samt en strategisamling i I tillegg er det avholdt eiermøte med formannskapet i juni Stavne Arbeid og Kompetanse KF er arbeidsmarkedsbedrift og godkjent tiltaksarrangør for NAV. Stavne fikk i 2013 fornyet sin godkjenning som tiltaksarrangør for ytterligere to år. Foretaket driver tiltak og prosjektrettet arbeid på oppdrag fra Trondheim kommune og statlige direktorat. Flere av tiltakene drives i tett samarbeid med andre aktører. Foretaket er økonomisk basert på salg av tiltaksplasser til NAV, avtale med Trondheim kommune og prosjekttilskudd fra Helsedirektoratet, Helse- Midt og Kriminalomsorgen. Stavne hadde et brutto driftsbudsjett i 2013 på 52,1 mill Foretaket har 85 ansatte, herunder 15 personer i tiltaket VTA varig tilrettelagt arbeid. Det er til enhver tid ca 350 personer tilknyttet foretaket gjennom ulike arbeidsmarkeds- og oppfølgingstiltak. Stavne Arbeid og Kompetanse KF er fra 2009 sertifisert gjennom et europeisk kvalitetssikringssystem for velferdssektoren, Equass European Quality in Social Services. Foretaket ble resertifisert i Equass sommeren

3 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Årsrapport 2013 Formål og strategier Foretakets formål er å gi arbeidssøkere med bistandsbehov arbeidspraksis og hensiktsmessig oppfølging i form av avklaring og arbeidsutprøving. Foretaket skal tilrettelegge forholdene slik at deltakerne kan prøve ut og utvikle sine ressurser ut fra en målsetting om videreføring til ordinær jobb, skole eller over i annet egnet tiltak/behandling. Foretaket skal også drive rehabiliteringstiltak overfor målgrupper som trenger tettere og bredere oppfølging enn det som er innenfor rammene for arbeidsrettede tiltak. Styret ved Stavne Arbeid og Kompetanse KF har vedtatt en strategiplan for foretaket for perioden Mål og resultatkrav fra bystyrets eierskapsmelding er innarbeidet i strategiplanen og effektueres videre ut i den daglige virksomheten i foretaket. Hovedstrategiene for foretaket danner grunnlag for resultatmålene i perioden. Strategiplanen er revidert høsten Stavnes verdier SOLID RAUS - SPENSTIG skal være en rettesnor for og prege alt arbeid som utøves i foretaket. Inngangspartiet i våre nye lokaler i Hornebergveien 3

4 Årsrapport 2013 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Organisasjonskart 4

5 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Årsrapport 2013 Året 2013 for Stavne Arbeidsdepartementet la i august 2013 frem stortingsmelding nr 46 ( ) Flere i arbeid. Stortingsmeldingen ble i november 2013 trukket tilbake av den nye Solbergregjeringen. Det er ventet føringer fra departementet om videre fremdrift i saken. Disse føringene kan påvirke fremtidig drift av Stavne og andre arbeidsmarkedsbedrifter. Det som det imidlertid synes å være stor enighet om, er økt satsing på tiltaksplasser, utvidet samarbeid med næringslivet og rom for flere aktører på banen som tiltaksarrangører. Stavne Arbeid og Kompetanse KF flyttet våren 2013 til nye lokaler i Hornebergveien 5. All virksomhet fra Osloveien 155, samt avdelinger fra Sluppen, Heimdal og Ladebekken ble flyttet til Fossegrenda. Lokalene i Hornebergveien er ombygd, påbygd og innredet slik at de er godt tilpasset driften ved foretaket. Foretaket har inngått en leieavtale på 15 år. Denne samlokaliseringen forventes å gi positive ressursmessige effekter for driften. Bak hovedbygget i Hornebergveien ble det høsten 2013 påbegynt arbeid med å sette opp en produksjonshall som skal benyttes til å sette sammen konteinere for Namdal Ressurs til bruk av Renholdsverket. Hallen forventes å stå klar til innflytting i februar All intern produksjonsvirksomhet utenom Dagsverket er da samlet på samme adresse, noe som vil gi muligheter er til mer fleksibel ressursutnyttelse i forhold til personal og utstyr/verktøy. Foretaket inngår en leieavtale på 7 år for drift i produksjonshallen. De avdelinger som Stavne drifter og fortsatt er lokalisert utenfor Hornebergveien er; Brygga Integreringssenter, Dagsverket og Modulen i Trondheim Fengsel. Foretaket har også mindre avdelinger for tiltak på RBK brakka og Valentinlyst helse og velferdssenter. 5 Ved samlokalisering av virksomheten ble det gjennomført en omfattende omorganisering av tiltaksarbeidet. Målet er å imøtekomme nye krav og forventninger fra oppdragsgivere og eiere, oppnå mer fleksibel og effektiv utnyttelse av personalressursene samtidig som Stavne skal kunne gi et mer samordnet tilbud til deltakerne. I tråd med føringer fra NAV er antall tiltaksplasser i intern arbeidspraksis redusert og antall plasser ut i ordinært arbeidsliv økt tilsvarende. I tillegg er ansatte i arbeidsmarkedstiltakene organisert inn i fire kompetanseteam som er rettet inn mot hovedmålgruppene for foretaket: Ungdomsteam, arbeidssøkere under 25 år, herunder tiltaket RBK Ung i jobb og øremerkede tiltaksplasser for Jobbhuset. Arbeid og Helse, i hovedsak øremerkede plasser for tiltaket Vilje viser vei. High Five, team for deltakere som kommer fra rusbehandling, LARbrukere, brukere fra fengsel og Dagsverket. Næringslivsteam koordinerer kontakten opp mot næringslivet og formidler deltakere til jobb. Teamene som arbeider målrettet med arbeidslinja, har tilgang på ulike støttefunksjoner i form av sosialfaglig oppfølgingsressurs, økonomisk rådgivning, kognitive kurs etc. Lett tilgjengelige støttefunksjoner gir mulighet for å yte samtidige helhetlige tjenester til brukerne. Støttefunksjonene ytes i henhold til årlig bestillingsdokument fra Trondheim kommune. Mer målrettet arbeid mot næringslivet er et satsingsområde. Stavne deltar i prosjektet Ringer i vannet som er et samarbeidsprosjekt mellom NHO og Attføringsbedriftene om rekruttering av arbeidstakere.

6 Årsrapport 2013 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Høsten 2013 gikk 5 av attføringsbedriftene i Trondheim og Orkanger sammen om tilsetting av en felles prosjektleder i 60 % stilling med base i NHO. Målet er gode rekrutteringsavtaler med NHO bedrifter i Trondheim og omegn. Stavne har i 2013 økt satsing på unge arbeidssøkere i samarbeid med NAV. Kommunen som eier har også gitt klare signaler om at ungdom skal være en viktig satsing på Stavne. RBK Ung i Jobb gikk over fra prosjekt til ordinært tiltak i Dette ble gjort ved at 6 midlertidige APS plasser ble inndratt og 6 av faste ordinære plasser ble flyttet over til RBK UiJ. Det tette og gode samarbeidet mellom Rosenborg, NAV, Prima og Stavne fortsetter. Tiltaket har fått ekstra publisitet ved at Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson har vist stor interesse gjennom blant annet flere besøk på Brakka på Lerkendal. Han er selvutnevnt fadder for tiltaket og har stor sans for samarbeidsmodellen. Stavne har i 2013 hatt full utnyttelse av alle tiltaksplasser og i snitt hatt ca 120 søkere til arbeidsrettede tiltak på venteliste. Mange har ventet i ett år eller lenger. Dette er en utilfredsstillende situasjon for alle parter og aller mest for søkerne som venter på bistand til å komme seg inn i arbeidslivet. Det er signaler fra NAV på at de vil ta over ventelistene til de arbeidsrettede tiltakene i løpet av 2014, noe som kan gi bedre forutsigbarhet og styring på bruk av tiltaksplassene totalt sett. Samarbeidet mellom Stavne og Trondheim Fengsel gjennom Rustiltaket Modulen feiret 10 års jubileum i 2013 med en fagdag i fengselet. Stavne har i 2013 fått økonomiske midler til tre nye prosjekt i 2013 og disse videreføres inn Husbankprosjekt ved Dagsverket. Gjelder lettere oppgradering/opppussing av kommunale leiligheter til deltakere ved Dagsverket. Tett samarbeid med Trondheim eiendom. Arbeidet utføres av arbeidsleder med deltakere fra Dagsverket, herunder beboer. 2. Erfaringsmedarbeider ved Brygga. Prosjektmidler fra Helsedirektoratet for å ansette en medarbeider med brukererfaring i ett år. Mål å styrke kultur- og holdningsarbeidet og løfte brukerstemmen i avdelingen. En ny medarbeider tiltrådte stillingen i oktober Utvikling av samarbeids- og samhandlingsmodeller for rusavhengige som bruker anabole androgene steroider. Prosjektmidler fra helsedirektoratet. Prosjekt igangsatt høst I tillegg driver Stavne Tett på -tiltaket i Trøndelag på oppdrag fra Tyrilistiftelsen. Tett på tiltaket har oppfølging av elever fra Tyrilistiftelsen ved utskriving fra institusjon og inn i målrettet aktivitet i samfunnet etter endt behandling. 6

7 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Årsrapport 2013 Arbeidsmarkedstiltak Stavne har ved årsskiftet 95 APS-plasser (Arbeidspraksis) + 10 APS-plasser på Dagsverket. Av de 95 APS-plassene så har til enhver tid ca 20 jobbsøkere arbeidspraksis i de interne avdelingene. I tråd med NAVs forventninger, har Stavne redusert antallet interne tiltaksplasser og økt fokus på raskere gjennomstrømming fra intern til ekstern virksomhet. Resultatet av dette er at 78 % av jobbsøkerne i APS har hatt arbeidspraksis i ekstern bedrift i I AB (Arbeid med Bistand) har Stavne 9 jobbkonsulentstillinger som til sammen følger opp 108 jobbsøkere. Tiltaksplassene i AB og APS er delvis knyttet til øremerkede plasser opp mot Trondheim Fengsel, Brygga, LAR og Vilje viser vei. Ny teamorganisering bygger kompetanse og spesialisering inn mot Stavnes kjernemålgrupper, samtidig som det tilrettelegges for utveksling av kunnskap og kompetanse mellom teamene. Næringslivsteamet er Stavnes spydspiss ut mot ordinært arbeidsliv, som er Stavnes viktigste samarbeidspartner når det gjelder formidling av jobbsøkere til arbeid. Samme jobbkonsulent følger så langt det er hensiktsmessig, jobbsøker gjennom hele tiltaksprosessen fra inntak til utskriving. I RBK ung i jobb har samarbeidet med RBK sitt partnernettverk og sportskjeden XXL spesielt, har gitt svært gode formidlingstall. 14 unge Jobbsøkere eller 50 % av de som er skrevet ut fra APS tiltaket er formidlet til lønnet arbeid i 2013 Fortsatt er psykisk helse den største enkeltutfordringen for søkere til Stavne. I tillegg erfarer vi at en økende andel har fysiske helseutfordringer. Mange har rusavhengighet som en vesentlig tilleggsutfordring. Stavne har i hele 2013 hatt tilrettelagt pedagogisk tilbud innenfor området Basis-kompetanse i Arbeidslivet for jobbsøkere i APS og AB. Det gjennomføres screening av Jobbsøkere i forhold til dysleksi og dyskalkuli og videre oppfølging av pedagog fra Enhet for voksenopplæring (EVO) ut fra den enkeltes behov. Brukerne på Stavne har ofte sammensatte utfordringer og behov for samtidige og koordinerte tjenester som det er utfordrende å etablere innenfor det ordinære hjelpeapparatet. Det er erfart som spesielt viktig at disse tjenestene er ubyråkratiske og lett tilgjengelige. I samarbeid med Trondheim kommune har Stavne etablert egne tilbud og tjenester innrettet mot målgruppenes ulike behov; Livs- og sinnemestringskurs, økonomi- og gjeldsrådgiving, russamtale og samarbeid med videregående opplæring. Egne oppfølgingsstillinger for LAR, ungdom og jobbsøkere med utfordringer knyttet til psykisk helse. Samarbeidet med NAV er styrket i Spesielt gjelder dette Jobbhuset for ungdom på Lademoen. Her har Stavne hatt ansvaret for deler av kurstilbudet i inntaksprogrammet. Unge under 25 år har hatt prioritet ved inntak til tiltakene og utgjør en stadig større andel av 7

8 Årsrapport 2013 Stavne Arbeid og Kompetanse KF jobbsøkerne. Ved utgangen av 2013 var 42 % av jobbsøkerne i AB og APS under 26 år. For å lykkes med å bistå søkere med å finne egnet arbeid er vi avhengig av arbeidsgivere som kan vise fleksibilitet og et behandlingsapparat vi kan samhandle tett med. Statsministeren tale på nyttårsaften om større åpenhet og inkludering i arbeidslivet for folk som har en vei å gå, er viktige signaler til samfunnet om å gi flere en mulighet. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Stavne har ved årsskiftet 10 VTA-plasser med 15 ansatte, hvorav 3 er kvinner og 12 er menn. Gjennomsnittsalder er 54 år. Andel kvinner er 20 %, og menn 80 %. 1 nyansatt og 1 har avsluttet. Tre ansatte jobber eller har hatt arbeidsutprøving i ekstern bedrift. RBK Ung i Jobb Total antall deltakere i 2013 er 45 personer. Kjønnsfordeling 20 % jenter og 80 % gutter med en gjennomsnittsalder på 22 år. 29 personer blitt utskrevet av tiltaket i Av disse kom 14 personer eller nærmere 50 % over i ordinært arbeid, derav 3 i lærlingeløp, 6 personer fikk andre tilbud gjennom NAV eller attføringsbedrifter, 7 overført til behandling og 2 valgte å avslutte. 16 personer er fortsatt innskrevet i tiltaket og vi har tro på at flere av disse vil bli skrevet ut til ordinær jobb i første halvår Stavne samarbeider bl.a. med IKEA om arbeidspraksis i bedrift. 8

9 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Årsrapport 2013 Dagsverket. Dagsverket er et arbeidstilbud for rusavhengige. Dagsverket har som tidligere år god tilgang på egnede arbeidsoppdrag for målgruppen. Gjennom året har deltakerne også fått tilført økt kompetanse knyttet opp mot utførelse av arbeidsoppdrag som førstehjelpskurs og verktøylære. Målgruppa for Dagsverket ble noe endret i 2013 ved at deltakere med ytelsen Arbeidsavklaringspenger fra NAV ikke lenger har tilgang til å benytte Dagsverket som tilbud. Dette har medført at færre deltakere til sammen har benyttet tiltaket og gjennomsnittalderen har økt betydelig. Flere deltakere mottar uføretrygd og færre er også derved videreført til ordinært arbeid. Til tross for dette har Dagsverket har hatt tilnærmet full utnyttelse av tiltaksplassene. Dagsverket Antall deltakere Nyregistrerte deltakere Kjønnsfordeling 32 % kvinner 34 % kvinner 68 % menn 66 % menn Gjennomsnittsalder 38,5 år 43 år Videreføring til arbeid 8 personer 4 personer Dagsverket har sterk brukermedvirkning i sitt arbeid og det er gjennomført 11 allmøter i 2013 samt flere sosiale tiltak og aktiviteter. Dagsverket samarbeider tett med NAV og andre lavterskeltiltak i byen. Det er i 2013 igangsatt et boligprosjekt med støtte fra Husbanken ved Dagsverket. 9

10 Årsrapport 2013 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Statistikk 2013 Totalt har Stavne hatt 430 jobbsøkere/arbeidstakere i tiltak i 2013 med følgende fordeling: APS: 240 AB: 175 VTA: 15 Ytelser ved inntak: AAP % ,5 % KVP % 47 11,3 % Individstønad 24 5 % 37 8,9 % Sosialhjelp * 9 2 % 22 5,3 % Dag-/sykepenger 6 1 % 7 1,6 % *Jobbsøkere rekruttert gjennom Ungdomssatsing Andelen jobbsøkere som mottar AAP og KVP er noe lavere enn i fjor. Som følge av Ungdomssatsinga og samarbeidet med Jobbhuset er det en økning i antallet som har individstønad og sosialhjelp ved oppstart I tiltaket VTA mottar samtlige 15 uføretrygd. Tett og personlig oppfølging er et godt virkemiddel i Stavnes daglige arbeid med jobbsøkerne. 10

11 Individstønad 24 5 % 37 8,9 % Sosialhjelp* 9 2 % 22 5,3 % Dag / sykepenger 6 1 % 7 1,6 % *Jobbsøkere rekruttert gjennom Ungdomssatsing. Stavne Arbeid og Kompetanse KF Årsrapport 2013 Andelen jobbsøkere som mottar AAP og KVP er noe lavere enn i fjor. Som følge av Ungdomssatsinga og samarbeidet med Jobbhuset er det en økning i antallet som har individstønad og sosialhjelp ved oppstart I tiltaket VTA mottar samtlige 15 uføretrygd. Fordeling på på alder alder og og kjønn kjønn Tiltak Gjennomsnitt alder Andel kvinner Andel menn AB 35 år 36 år 36 år 34 % 39 % 39 % 66 % 61 % 61 % APS 32 år 30 år 30 år 40 % 46 % 45 % 60 % 54 % 55 % VTA 47 år 51 år 54 år 15 % 15 % 20 % 85 % 85 % 80 % Gjennomsnittsalder for jobbsøkere i både AB og APS er omtrent uforandret sammenliknet med Gjennomsnittsalder for jobbsøkere i både AB og APS er omtrent uforandret sammenliknet Når med det gjelder Når kjønnsfordelingen, det gjelder kjønnsfordelingen, er det heller ingen er store det heller endringer. ingen Når store det endringer. gjelder kjønnsmessig snittalder, Når det gjelder er det i AB kjønnsmessig relativt liten snittalder, forskjell mens er det for APS i AB er relativt imidlertid liten aldersforskjellen mens mellom for APS er kjønnene imidlertid noe aldersforskjellen større; henholdsvis mellom snittalder kjønnene på 30 år 7 noe for større; kvinner, henholdsvis og 28 år for menn. snittalder Dette på skyldes 30 år for økt kvinner, og 28 år for menn. Dette skyldes økt andel unge menn samtidig med at det er flere andel unge menn samtidig med at det er flere eldre kvinner ( 55+) i tiltak enn tidligere. eldre kvinner ( 55+) i tiltak enn tidligere. Antall innskrevne, avsluttet og og gjennomsnittlig oppholdstid Tiltak Antall innskrevne Antall avsluttet Gjennomsnittlig tid AB mnd 14 mnd 13,1 mnd APS mnd 8 mnd 8,8 mnd VTA AB AB har har jobbet med med samme antall antall som som året året før, før, men men har avsluttet har avsluttet 8 flere 8 flere i 2013 i 2013 enn i enn i For APS For er forholdet APS er forholdet motsatt; det motsatt; har vært det innskrevet har vært innskrevet færre jobbsøkere færre jobbsøkere i 2013, men i det 2013, er avsluttet men det like er mange. avsluttet like mange. Gjennomsnittstiden i AB har gått ned med nesten en mnd, fra 14 mnd til Gjennomsnittstiden i AB har gått ned med nesten en mnd, fra 14 mnd til 13,1 mnd, mens den for APS 13,1 mnd, mens den for APS har økt med 0,8 mnd. har økt med 0,8 mnd. RESULTATER jobbsøkere ble formidlet til arbeid eller skole/utdanning i I 2012 var antallet 66 personer. Dette innebærer en økning på 18,2 % sammenliknet med 2012, og er det beste formidlingsresultatet Stavne har hatt så langt i løpet av ett år. Oversikt over resultater pr tiltak: Arbeid med Bistand (AB) 90 jobbsøkere avsluttet i Av disse ble 1 jobbsøker internt overført fra AB til APS, og 4 ble overført til Forsøket på Heimdal (totalt 5,6 %). Utover dette ble 85 jobbsøkere avsluttet i De ble utskrevet til: Arbeid 51 personer 60,0 % Skole/utd selvfinansiert 7 8,2 % Skole/utd dekket av NAV 1 1,2 % VTA O 1 1,2 % Annet, aktive løsninger 3 3,5 % Behandling 13 15,3 % Ufør/alderspensjon 6 7,1 % 11 Annet/flyttet, ikke aktive løsn. 3 3,5 %

12 Årsrapport 2013 Stavne Arbeid og Kompetanse KF RESULTATER 2013 AB, APS, VTA 78 jobbsøkere ble formidlet til arbeid eller skole/utdanning i I 2012 var antallet 66 personer. Dette innebærer en økning på 18,2 % sammenliknet med 2012, og er det beste formidlingsresultatet Stavne har hatt så langt i løpet av ett år. Oversikt over resultater pr tiltak: Arbeid med Bistand (AB) 90 jobbsøkere avsluttet i Av disse ble 1 jobbsøker internt overført fra AB til APS, og 4 ble overført til Forsøket på Heimdal (totalt 5,6 %). Utover dette ble 85 jobbsøkere avsluttet i De ble utskrevet til: Arbeid 51 pers. 60,0 % Skole/utd. selvfinansiert 7 8,2 % Skole/utd dekket av NAV 1 1,2 % VTA O 1 1,2 % Annet, aktive løsninger 3 3,5 % Behandling 13 15,3 % Ufør/alderspensjon 6 7,1 % Annet/flyttet, ikke aktive løsn. 3 3,5 % Totalt ble 58 personer eller 68 % utskrevet fra AB til ordinært arbeid eller selvfinansiert skolegang. Antall personer i 2012 var 39 eller 51 % Kantina med tihørende nytt og svært moderne kjøkken er blitt både et flott samlingspunkt og en fin arbeidstreningsplass i våre nye lokaler i Hornebergveien. 12

13 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Årsrapport 2013 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) APS-tiltakene er primært kartlegging og arbeidsutprøvning av arbeidssøkere. Videreføring til Arbeid med Bistand er ofte en hensiktsmessig tiltakskjeding. 145 jobbsøkere i APS avsluttet i Disse ble utskrevet til: Arbeid 13 personer 8,9 % Egenfinansiert utdanning 1 0,7 % Utdanning dekket av NAV 4 2,8 % Arbeid med Bistand 38 26,2 % Andre aktive løsninger 18 12,4 % Behandling 46 31,7 % Avsluttet/tilbakeført NAV 15 10,4 % Ufør 8 5,5 % Annet 2 1,4 % (flyttet, fødsel, institusjon) Totalt ble 74 personer eller 51 % utskrevet fra APS til ordinært arbeid, AB, utdanning eller andre aktive tiltak i

14 Årsrapport 2013 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Rusrehabiliteringstiltak Brygga Det var 118 registrerte deltager ved Brygga i Av disse var 40 nyregistrerte. 36 kvinner og 82 menn benyttet tiltaket med en gjennomsnittsalder på 31 år. 53 % av de nyregistrerte hadde ikke Individuell Plan på registreringstidspunktet. Dette er et høyt tall tatt i betraktning koordineringsbehovet deltagerne har før/under og etter døgnbehandling. Med få unntak har de aller fleste deltagerne AAP som inntektsgrunnlag med aktivitetsplaner fra NAV. Alle har hatt eller har behandlingsplan fra spesialisthelsetjeneste. Mange av deltagerne ved Brygga opplever antall planer og medfølgende byråkrati belastende i ellers sårbare livssituasjoner. 17 av 40 nyregistrerte deltagere var under 25 år i Av ungdommene under 25 år lever ca 40 % med svært sammensatte utfordringer også etter endt døgnbehandling. Dette er ofte ungdommer som har behov for et utvidet tilbud fra Brygga i tettere samhandling med spesialisthelsetjeneste, NAV og kommune. Totalt har 33 personer deltatt på ulike kurs/ grupper og aktiviteter i personer har deltatt i samtalegruppe, med oppstart høsten personer har hatt individuelle samtaler basert på BAM, et samtaleverktøy for endring av mønster. Totalt 32 personer har mottatt ulike tilbud vedrørende skole og utdanning. 15 personer har deltatt på jobbsone og 6 har fått økonomisk veiledning. Alle de 40 nyregistrerte deltagerne har fast kontaktperson ved Brygga med tilbud om samtaler og deltagelse i ansvarsgrupper. Gatejuristen har tilbud om juridisk bistand til deltagerne på Brygga ca en gang pr. mnd. Tett På samarbeidet mellom Stiftelsen Tyrili og Stavne blir av begge parter evaluert som formålstjenelig og videreføres inn i I 2013 har Tett På jobbet med 34 elever innskrevet ved Tyrili - Høvringen. Av disse ble 19 skrevet ut i er brukere av Brygga og av disse har 6 søkt tiltaksplass ved Stavne. Av de resterende 9, gikk 8 direkte over i tiltak. To fikk LAR tiltaksplass ved Stavne og seks fikk tiltaksplass i annen hjemstedskommune. En fikk ordinært arbeid. SAMUR Totalt 53 ungdommer har fått tilbud ved SAMUR i 2013, derav var 19 personer under 18 år. 18 jenter og 35 gutter med gjennomsnittsalder på 21,5 år. 10 ungdommer er skrevet ut i perioden derav 3 til ordinært arbeid, 1 til annen oppfølging, 2 flyttet og 4 ønsket ikke videre oppfølging. Arbeidet ved Samur har vært delt mellom Stavne og Ungdomsenheten. Denne delingen opphører fra Stavne har inngått en forpliktende samarbeidsavtale med Uteseksjonen som sikrer at samarbeidet videreføres. Samur samarbeider tett med Jobbhuset, og totalt 16 av ungdommene er henvist fra NAV. Samarbeidet omhandler oppfølging av enkeltungdom, kognitive program til deltakere på Jobbhuset, samt gruppetilbud ved behov. Ungdomsgruppen SAMUR har jobbet med i 2013 har endret seg. Antall ungdom med sammensatte behov har økt. Andelen institusjonsopphold gikk fra 3 i 2012 til 12 i Flere av ungdommene er ROP pasienter, ungdom med kombinasjonen rus- og psykisk lidelse. Disse er ikke alltid utredet og kan bli kasteballer i systemet. 14

15 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Årsrapport 2013 I tillegg har 14 personer fått tilbud om samtaler ved SAMUR og 11 har gjennomført programmet Russamtalen og/eller BAM (bygging av mestringstillit). SAMUR har i 2013 tatt urinprøver av totalt 72 personer (804 prøver), 7 har vært eksterne betalte oppdrag. Modulen Det har i hele 2013 vært fullt belegg ved Modulen, dvs. 15 plasser for innsatte som søker seg inni programmet ved avdelingen. 52 personer har fått tilbud ved Modulen i 2013 og antall søkere er 105, alle menn. Antall unge innsatte (17 23 år) var i 2013 på 9 personer. Det er en metodisk utfordring i oppfølgingsarbeidet på Modulen med kombinasjonen eldre gjenganger kriminelle og de som er unge og fengslet for første gang. Dette betinger også samarbeid med et utvidet hjelpeapparat, f.eks. Barne- og familietjeneste og egen familie. De fleste deltagerne / innsatte lykkes i å bli overført til tiltak i henhold til målsettinger for oppholdet ved Modulen. Dette er i stor grad resultat av et tett samarbeid mellom flere instanser og nettverk, noe Modulen er sterk pådriver til. Videreføring ved løslatelse i 2013 er: 5 Heldøgnsbehandling. 6 Leira. Her var 3 ferdig utredet og hadde pasientrettigheter for heldøgnsbehandling. 2 Frigangsavdeling med jobb / skole. 9 Annen oppfølging, de fleste til hjemstedskommune. Mange av søkerne har lange dommer og sammensatte utfordringer. Samarbeidet med spesialisthelsetjenesten er videreutviklet i 2013 og 9 personer ved Modulen ble utredet av spesialisthelsetjenesten og 5 personer går i samtale ved SMISO. Fem innsatte er i behandling under LAR. Fire innsatte har deltatt på det kognitive programmet, kriminalitet som livsstil. Kurset ble avholdt på Modulen i regi av Stavne. Åtte innsatte fra avdeling har gjennomført sinnemestringsprogram. Det har i 2013 ikke vært noen brudd på regelverket i forhold til aktiviteter, permisjoner og eller framstillinger i regi av avdelingen. Stavne samarbeider med Trondheim Fengsel i Modulen her fra jubileet i oktober. Fra v.: Terje Krogstad fra Trondheim Fengsel, Direktør Hrønn Thorisdottir og teamleder Berit Brekke Hansen fra Stavne og Mona Nygaard Larsen fra fengselet. 15

16 Årsrapport 2013 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Statistikk rusrehabiliteringstiltak Tiltak Antall deltakere Kjønnsfordeling Gjennomsnittsalder År Brygga M: 68 % M: 70 % K: 32% K: 30 % SAMUR* M: 56 % M: 68 % 21 21,5 K: 44% K: 32 & Modulen M: 100% M: 100 % 30? *Statistikken for Samur gjelder voksendel som drives av Stavne Kognitive Program 2013 (KP) 2013 var igjen et aktivt og morsomt år hvor også ansatte ved kognitive program ble med på etablering av et nytt prosjekt rettet mot brukere av anabole steroider. Styret for Stavne bevilget i 2013 kr ,- til evaluering av tilbudet som gis av KP. Evaluering igangsettes i Totalt har 145 personer fått tilbud om kognitive program i Tilbudene fordeler seg slik: 58 personer har fått tilbud om livsmestringsprogram derav har 23 personer deltatt på gruppebasert kurs på 25 timer. Kjønnsfordeling er 36 kvinner og 35 menn med en gjennomsnittsalder på 27,5 år. 80 personer har hatt tilbud om sinnemestringsprogram, derav har 24 deltatt på kurs på 30 timer. Kjønnsfordeling er 34 kvinner og 46 menn med snittalder 32,4 år. 7 personer, alle menn, har hatt tilbud om programmet Kriminalitet som livsstil. Derav har 4 deltatt på kurs på Modulen. Samarbeidsprosjektet U23 Samarbeidsprosjektet U23 har hatt 14 personer tilmeldt i Herav 2 kvinner. Aldersgruppe fra 18 til 24 år. Alle har ulike oppfølgingstiltak fra Trondheim kommune og Nav. Fire saker er blitt avsluttet da de ikke har registrerte nye saker hos politiet over tid. Det har blitt tatt kontakt med Politihøyskolen for å evaluere prosjektet. AAS prosjektet AAS står for anabole androgene steroider. Våren 2013 fikk Stavne om midler fra helsedirektoratet for å utvikle samhandlingsrutiner, og tilby helhetlig hjelp til mennesker med sammensatt problematikk; rusmiddelmisbruk, kriminalitet og AAS. Prosjektet er godt i gang med å innhente kunnskap, utvikle samarbeidsmodeller og søke å etablere tilbud i samarbeid med andre etater til aktuelle deltakere. Det søkes videre om midler i

17 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Årsrapport 2013 Arbeidsmiljø/Personale Arbeidsmiljø Medarbeiderundersøkelsen 2013 indikerer et godt arbeidsmiljø i foretaket. Sammenligning av personalets helhetsvurderinger for årene gir best skår i I forbindelse med flytting av foretakets virksomhet i 2013 ble det nedsatt egen arbeidsgruppe bestående av ledelse, verneombud og tillitsvalgte. Gruppen la ned mye arbeid for at flytteprosess og tilrettelegging i bygget skulle bli optimale gjennom befaringer, allmøter med personalet og tett samarbeid med Nav Arbeidslivssenter. I løpet av året hadde vi 6 møter med Arbeidslivssentret. Etter innflytting er det blitt utført arbeider for tilrettelegging av lokalene. Arbeidsmiljøenheten i kommunen holdt et kurs om arbeidsmiljø for personale, med gode tilbakemeldinger fra jobbsøkere og personalet om trivsel i lokalene. Det er grunn til å berømme de ansatte som gjennom hele flytteprosessen og omstruktureringene, har vært delaktig, positiv og løsningsorientert. Dette er en nøkkelfaktor for at flyttingen skjedde uten nevneverdig støy i organisasjonen og at tjenesteleveransen overfor brukerne ble ivaretatt hele veien. Stavne er med i ordningen Kunst på arbeidsplassen, et norsk kunstgalleri som leier ut kunst til bedrifter og organisasjoner. Vi har allerede den andre kunstutstillingen på plass i lokalene. Prosjektet Konsert på jobben gjennom Rikskonsertene besøkte oss to ganger i 2013 med flotte forestillinger. Brukere og ansatte gir positive tilbakemeldinger på disse tiltakene. Tricia Boutté og hennes glade medmusikanter i Gumbo ga alle på Stavne en innføring i New Orléans rike musikktradisjoner et resultat av at Stavne var med på Rikskonsertenes tilbud Musikk på jobben 17

18 Årsrapport 2013 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Kompetanseutvikling Stavne skal levere kunnskapsbaserte tjenester og kompetansekravet til personalet øker. Dette kommer bl.a. til utrykk ved NAV s valg og godkjenning av tiltaksarrangører. Foretaket møter kravene fra oppdragsgiver gjennom bevisst rekrutteringspolitikk og kompetanseheving innen foretakets ulike satsingsområder. Styret vedtok i 2013 en kompetansestrategi for foretaket. Strategien følges opp med årlige kompetanseplaner. Det har vært omfattende satsing på kompetanseutvikling av ansatte i Seks jobbkonsulenter fullførte videreutdanning i Arbeid og psykisk helse. Alle jobbkonsulentene i APS og AB fullførte opplæring i Supported Employment, som er en anerkjent metodikk i Europa i implementering av arbeidstakere med bistandsbehov i ordinært arbeidsliv. AB konferansen ble arrangert i Trondheim i 2013 og Stavne hadde med 13 ansatte samt hadde ansvar for to delseminarer. Interne fagdager har hatt tema som karriereveiledning, Career Management Skills (CMS), Løsningsfokusert tilnærming (Løft), fagopplæring og arbeidslivsjus. To ansatte er sertifisert i Strukturert Individuell Arbeidsevneutredning (SIA) gjennom bransjeorganisasjonen Attføringsbedriftene. Tre ansatte tar videreutdanning på høyskolenivå innfor relevante fagområder for Stavnes virksomhet. Ved Brygga er tre ansatte sertifisert innen samtale verktøyet BAM, to har påbegynt videreutdanning innen gruppebasert rehabilitering, og en har fullført tre års addictologistudie i Sverige. Ansatte og deltagere har vært representert på ulike samlinger/konferanser og samarbeidsnettverk. Jobbkonsulenten i Tett På ble sertifisert i karriereveiledningsverktøyet Vip24. Ved kognitive program er en ansatt blitt sertifisert i kognitivterapi, med spesialisering på sinnemestringsprogrammet. I november deltok to ansatte fra Stavnes ungdomsteam på Aktiv Ungdom - seminar på Gardermoen. Bakgrunn for seminaret var overgang til nytt ungdomsprogram Erasmus +: Aktiv Ungdom - for perioden Stavne har hatt deltatt med representanter på tre sentrale internasjonale konferanser, to i Dublin og en i Stockholm. Sykefravær Det er en målsetting at Stavne Arbeid og Kompetanse KF ikke skal ha sykefravær relatert til arbeidsplassen. Foretaket er IA -bedrift og benytter egenmeldinger i henhold til IA - avtalen. I 2013 var samlet sykefravær på 7,3 prosent. Sykefraværet viser betydelig nedgang fra 2012 da fraværet var på 10,8 prosent. Foretaket har igangsatt flere tiltak for nedgang i sykefravær i Det kan se ut som iverksatte tiltak i perioden har hatt effekt, noe Stavne er svært fornøyd med. I 2013 er det registrert 3 arbeidsrelaterte skader. De involverte personene har fått oppfølging og sakene er gjennomgått med henblikk på tiltak og fremtidig forebygging. 18

19 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Årsrapport 2013 Likestilling og etnisitet Stavne Arbeid og Kompetanse KF skal være en mangfoldig arbeidsplass. Foretaket har jevn kjønnsfordeling i personalgruppa med til sammen 77 ansatte hvorav 39 kvinner og 38 menn. For å få en godt sammensatt personalgruppe fokuseres det både på kjønn, alder og etnisitet i tilsetting av nye medarbeidere. Alle søkere med ikke-europeisk bakgrunn, som vurderes som faglig kvalifisert innkalles til intervju ved tilsetting. Gjennom fremforhandlet fagstige for personalet ved Stavne sikres likelønn mellom kjønn. Av 77 ansatte har 68 personer 100 % stilling. Etter eget ønske arbeider 5 kvinner og 4 menn i deltidsstillinger. Ved Stavne har vi tradisjonelt rekruttert flere menn enn kvinner til tiltakene. Kvinneandelen blant deltakerne har økt de siste årene og for å gjøre tilbudene mer tilgjengelig for kvinner drives det egne tiltak rettet spesifikt mot kvinner. I de nye lokalene til foretaket er det tatt høyde for god tilrettelegging for ansatte og deltakere med nedsatt funksjonsevne, gjennom universell utforming. Det er et uttalt mål at flest mulig arbeidstakere ikke skal gå ut av arbeidslivet før fastsatt pensjonsalder er oppnådd. Stavnes seniorpolitikk er å tilstrebe et godt arbeidsmiljø som bl.a. er en viktig faktor for å beholde arbeidsglede og motivasjon for fortsatt yrkesaktivitet. Tilrettelegging for den enkelte arbeidstaker blir også gjort der dette er ønskelig og aktuelt. Stavne definerer likestilling som en rett og mulighet for den enkelte til å utfolde sine evner uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelser og alder. Dette er også en sentral målsetting i IA avtalen, i tillegg til at foretaket skal være integrerende når det gjelder tilhørighet og religion. Sømavdelingen er en ren kvinneavdeling med jobbsøkere av flere nasjonaliteter. 19

20 Årsrapport 2013 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Etikk Som kommunalt foretak er Stavne underlagt Trondheim kommunes etiske retningslinjer. Kommunens etiske retningslinjer ble revidert sommeren De nye retningslinjene er gjennomgått med alle ansatte, hvor aktuelle etiske problemstillinger også er blitt løftet opp og diskutert. Kvalitetsikringssystemet EQUASS har et sterkt fokus på ulike etiske problemstillinger i det brukerrettede arbeidet. Det er i denne forbindelse opprettet egne retningslinjer for å ivareta brukernes livskvalitet, verdighet, konfidensialitet, informasjonsflyt og det sett av prinsipper og verdier som regulerer tjenesteleveringen på Stavne. Dette følges opp gjennom egne rutiner og dokumentasjon. Av helsefremmende tiltak kan nevnes tilbud om trening i arbeidstida for ansatte og deltakere. Det er gjennomført felles aktivitetsdager og sosiale sammenkomster. Miljøtiltak. Stavne har tilrettelagt for videreføring av foretakets fokusområder innenfor miljøområdet dvs. bevissthet i forhold til bruk av elektrisitet, fokus på god avfallshåndtering og gjenbruk og mindre bruk av bil i og til og fra arbeid. Stavne har investert i et moderne ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Det er investert i pelletsproduksjon og kvern som tar unna alt skred av trevirke på Snekker n. Helse, miljø og sikkerhet Arbeidsmiljøgruppa ved Stavne Arbeid og Kompetanse KF er sammensatt av verneombud, plasstillitsvalgte og ledelse. Det er gjennomført 11 møter i arbeidsmiljøgruppa/ AMU. I tillegg har det vært møter med eksterne samarbeidspartnere som IA kontakt ved NAV og Arbeidsmiljøenheten i Trondheim Kommune. Foruten representanter fra arbeidsmiljøgruppa, har driftsansvarlig, brannvernleder og andre aktuelle ansatte deltatt i de ulike møteforaene. Rutinemessig internkontroll er gjennomført ved samtlige avdelinger. Verneombud og ledelse har felles ansvar for lukking av avvik. Flere mindre tiltak er gjennomført. Røde Kors har gjennomført flere førstehjelpskurs for deltakere og ansatte. HMS kurs for deltakere arrangeres avdelingsvis på internavdelingene. Brukermedvirkning Det ble gjennomført en brukerundersøkelse for arbeidsmarkedstiltakene i juni Stavne har benyttet en brukerundersøkelse som er laget av bransjeforeningen Attføringsbedriftene. Undersøkelsen har et sterkt deltakerfokus og er tilpasset kvalitetssikringen gjennom Equass. Undersøkelsen er anonymisert. Spørsmålene hadde svaralternativer i skala fra 1-6. Resultatene viser en gjennomgående høy skår med gjennomsnitt på 4,8 poeng. Høyeste skår på 5,2 ble gitt på spørsmål om hvor fornøyd deltakerne var med hjelpen de hadde fått av sin jobbkonsulent. Stavne har hatt et godt fungerende Brukerråd sist år. Med en representant fra brukerrådet på Brygga og tre andre deltakere ved Stavne samt nye eksterne deltakere fra Mental Helse og LO, har Brukerrådet vært aktivt. Det har vært 20

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Solid - Raus - Spenstig

Solid - Raus - Spenstig Årsmelding 2014 Solid - Raus - Spenstig Organisasjon 3 Arbeidsmarkedstiltak 5 RBK ung i jobb 5 Produksjonsavdelingene 6 Dagsverket 10 Rushabiliteringstiltak 11 Brygga 11 Samur 12 Modulen 13 Kognitive program

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsberetning 2011. For Stavne Arbeid og Kompetanse KF. solid raus spenstig

Årsberetning 2011. For Stavne Arbeid og Kompetanse KF. solid raus spenstig Årsberetning 2011 For Stavne Arbeid og Kompetanse KF solid raus spenstig ÅRSBERETNING 2011 INNHOLD ÅRSREGNSKAP s 16 STYRETS VEDTAK s 23 INNHOLDÅRSRAPPORT s 2 ÅRSRAPPORT Beskrivelse av virksomheten: Stavne

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2012-2014

STRATEGISK PLAN 2012-2014 Arbeid og Kompetanse KF STRATEGISK PLAN 2012-2014 Revidert utgave des. 2013 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Strategisk plan 2012-2014 Innledning: Stavne Arbeid og Kompetanse KF er et kommunalt foretak,

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Solid Raus Spenstig

Virksomhetsplan 2014. Solid Raus Spenstig Virksomhetsplan 2014 Solid Raus Spenstig Stavne Arbeid og Kompetanse KF Virksomhetsplan 2014 Innhold: 1. Om Planen 2. Felles mål for Trondheim kommune 3. Strategiske mål, satsingsområder og resultatmål

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 272 203 1 054 657 Psykisk helsevern 423 371 387

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ved å integrere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering med behandling i psykisk helsevern

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Pensjonsløftet. Alders- og uførepensjon: Bruttosystem (66 %) Barnetillegg (10 % per barn)

Pensjonsløftet. Alders- og uførepensjon: Bruttosystem (66 %) Barnetillegg (10 % per barn) Pensjonsløftet Alders- og uførepensjon: Bruttosystem (66 %) Barnetillegg (10 % per barn) Ektefellepensjon: Nettosystem (9 %) for noen Bruttosystem (39,6 %) for andre Barnepensjon Nettosystem (15 %) For

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Attføringsrapport 1. kvartal 2014

Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 1.kvartal Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 APS 28 28 AB 57 57

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer