Årsrapport Solid Raus Spenstig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Solid Raus Spenstig"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Solid Raus Spenstig

2 Årsrapport 2013 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Innhold Beskrivelse av virksomheten....s 2 Formål og strategier..s 3 Organisasjonskart s 4 Året 2013 for Stavne s 5 Arbeidsmarkedstiltak.. s 7 Statistikk 2013 s 10 Rusrehabiliteringstiltak. s 14 Arbeidsmiljø/Personale. s 17 Årsregnskap s 23 Driftsregnskap 2013 s 25 Balanseregnskap s 26 Investeringsregnskap s 26 Noter.. s 27 Vedtak fra styret. s 31 Beskrivelse av virksomheten Stavne Arbeid og Kompetanse KF er et kommunalt foretak, stiftet i Foretaket har egne vedtekter og eget styre som består av syv representanter, hvorav fem er oppnevnt av bystyret og to valgt av de ansatte i foretaket. Styret for Stavne har hatt 5 styremøter samt en strategisamling i I tillegg er det avholdt eiermøte med formannskapet i juni Stavne Arbeid og Kompetanse KF er arbeidsmarkedsbedrift og godkjent tiltaksarrangør for NAV. Stavne fikk i 2013 fornyet sin godkjenning som tiltaksarrangør for ytterligere to år. Foretaket driver tiltak og prosjektrettet arbeid på oppdrag fra Trondheim kommune og statlige direktorat. Flere av tiltakene drives i tett samarbeid med andre aktører. Foretaket er økonomisk basert på salg av tiltaksplasser til NAV, avtale med Trondheim kommune og prosjekttilskudd fra Helsedirektoratet, Helse- Midt og Kriminalomsorgen. Stavne hadde et brutto driftsbudsjett i 2013 på 52,1 mill Foretaket har 85 ansatte, herunder 15 personer i tiltaket VTA varig tilrettelagt arbeid. Det er til enhver tid ca 350 personer tilknyttet foretaket gjennom ulike arbeidsmarkeds- og oppfølgingstiltak. Stavne Arbeid og Kompetanse KF er fra 2009 sertifisert gjennom et europeisk kvalitetssikringssystem for velferdssektoren, Equass European Quality in Social Services. Foretaket ble resertifisert i Equass sommeren

3 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Årsrapport 2013 Formål og strategier Foretakets formål er å gi arbeidssøkere med bistandsbehov arbeidspraksis og hensiktsmessig oppfølging i form av avklaring og arbeidsutprøving. Foretaket skal tilrettelegge forholdene slik at deltakerne kan prøve ut og utvikle sine ressurser ut fra en målsetting om videreføring til ordinær jobb, skole eller over i annet egnet tiltak/behandling. Foretaket skal også drive rehabiliteringstiltak overfor målgrupper som trenger tettere og bredere oppfølging enn det som er innenfor rammene for arbeidsrettede tiltak. Styret ved Stavne Arbeid og Kompetanse KF har vedtatt en strategiplan for foretaket for perioden Mål og resultatkrav fra bystyrets eierskapsmelding er innarbeidet i strategiplanen og effektueres videre ut i den daglige virksomheten i foretaket. Hovedstrategiene for foretaket danner grunnlag for resultatmålene i perioden. Strategiplanen er revidert høsten Stavnes verdier SOLID RAUS - SPENSTIG skal være en rettesnor for og prege alt arbeid som utøves i foretaket. Inngangspartiet i våre nye lokaler i Hornebergveien 3

4 Årsrapport 2013 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Organisasjonskart 4

5 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Årsrapport 2013 Året 2013 for Stavne Arbeidsdepartementet la i august 2013 frem stortingsmelding nr 46 ( ) Flere i arbeid. Stortingsmeldingen ble i november 2013 trukket tilbake av den nye Solbergregjeringen. Det er ventet føringer fra departementet om videre fremdrift i saken. Disse føringene kan påvirke fremtidig drift av Stavne og andre arbeidsmarkedsbedrifter. Det som det imidlertid synes å være stor enighet om, er økt satsing på tiltaksplasser, utvidet samarbeid med næringslivet og rom for flere aktører på banen som tiltaksarrangører. Stavne Arbeid og Kompetanse KF flyttet våren 2013 til nye lokaler i Hornebergveien 5. All virksomhet fra Osloveien 155, samt avdelinger fra Sluppen, Heimdal og Ladebekken ble flyttet til Fossegrenda. Lokalene i Hornebergveien er ombygd, påbygd og innredet slik at de er godt tilpasset driften ved foretaket. Foretaket har inngått en leieavtale på 15 år. Denne samlokaliseringen forventes å gi positive ressursmessige effekter for driften. Bak hovedbygget i Hornebergveien ble det høsten 2013 påbegynt arbeid med å sette opp en produksjonshall som skal benyttes til å sette sammen konteinere for Namdal Ressurs til bruk av Renholdsverket. Hallen forventes å stå klar til innflytting i februar All intern produksjonsvirksomhet utenom Dagsverket er da samlet på samme adresse, noe som vil gi muligheter er til mer fleksibel ressursutnyttelse i forhold til personal og utstyr/verktøy. Foretaket inngår en leieavtale på 7 år for drift i produksjonshallen. De avdelinger som Stavne drifter og fortsatt er lokalisert utenfor Hornebergveien er; Brygga Integreringssenter, Dagsverket og Modulen i Trondheim Fengsel. Foretaket har også mindre avdelinger for tiltak på RBK brakka og Valentinlyst helse og velferdssenter. 5 Ved samlokalisering av virksomheten ble det gjennomført en omfattende omorganisering av tiltaksarbeidet. Målet er å imøtekomme nye krav og forventninger fra oppdragsgivere og eiere, oppnå mer fleksibel og effektiv utnyttelse av personalressursene samtidig som Stavne skal kunne gi et mer samordnet tilbud til deltakerne. I tråd med føringer fra NAV er antall tiltaksplasser i intern arbeidspraksis redusert og antall plasser ut i ordinært arbeidsliv økt tilsvarende. I tillegg er ansatte i arbeidsmarkedstiltakene organisert inn i fire kompetanseteam som er rettet inn mot hovedmålgruppene for foretaket: Ungdomsteam, arbeidssøkere under 25 år, herunder tiltaket RBK Ung i jobb og øremerkede tiltaksplasser for Jobbhuset. Arbeid og Helse, i hovedsak øremerkede plasser for tiltaket Vilje viser vei. High Five, team for deltakere som kommer fra rusbehandling, LARbrukere, brukere fra fengsel og Dagsverket. Næringslivsteam koordinerer kontakten opp mot næringslivet og formidler deltakere til jobb. Teamene som arbeider målrettet med arbeidslinja, har tilgang på ulike støttefunksjoner i form av sosialfaglig oppfølgingsressurs, økonomisk rådgivning, kognitive kurs etc. Lett tilgjengelige støttefunksjoner gir mulighet for å yte samtidige helhetlige tjenester til brukerne. Støttefunksjonene ytes i henhold til årlig bestillingsdokument fra Trondheim kommune. Mer målrettet arbeid mot næringslivet er et satsingsområde. Stavne deltar i prosjektet Ringer i vannet som er et samarbeidsprosjekt mellom NHO og Attføringsbedriftene om rekruttering av arbeidstakere.

6 Årsrapport 2013 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Høsten 2013 gikk 5 av attføringsbedriftene i Trondheim og Orkanger sammen om tilsetting av en felles prosjektleder i 60 % stilling med base i NHO. Målet er gode rekrutteringsavtaler med NHO bedrifter i Trondheim og omegn. Stavne har i 2013 økt satsing på unge arbeidssøkere i samarbeid med NAV. Kommunen som eier har også gitt klare signaler om at ungdom skal være en viktig satsing på Stavne. RBK Ung i Jobb gikk over fra prosjekt til ordinært tiltak i Dette ble gjort ved at 6 midlertidige APS plasser ble inndratt og 6 av faste ordinære plasser ble flyttet over til RBK UiJ. Det tette og gode samarbeidet mellom Rosenborg, NAV, Prima og Stavne fortsetter. Tiltaket har fått ekstra publisitet ved at Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson har vist stor interesse gjennom blant annet flere besøk på Brakka på Lerkendal. Han er selvutnevnt fadder for tiltaket og har stor sans for samarbeidsmodellen. Stavne har i 2013 hatt full utnyttelse av alle tiltaksplasser og i snitt hatt ca 120 søkere til arbeidsrettede tiltak på venteliste. Mange har ventet i ett år eller lenger. Dette er en utilfredsstillende situasjon for alle parter og aller mest for søkerne som venter på bistand til å komme seg inn i arbeidslivet. Det er signaler fra NAV på at de vil ta over ventelistene til de arbeidsrettede tiltakene i løpet av 2014, noe som kan gi bedre forutsigbarhet og styring på bruk av tiltaksplassene totalt sett. Samarbeidet mellom Stavne og Trondheim Fengsel gjennom Rustiltaket Modulen feiret 10 års jubileum i 2013 med en fagdag i fengselet. Stavne har i 2013 fått økonomiske midler til tre nye prosjekt i 2013 og disse videreføres inn Husbankprosjekt ved Dagsverket. Gjelder lettere oppgradering/opppussing av kommunale leiligheter til deltakere ved Dagsverket. Tett samarbeid med Trondheim eiendom. Arbeidet utføres av arbeidsleder med deltakere fra Dagsverket, herunder beboer. 2. Erfaringsmedarbeider ved Brygga. Prosjektmidler fra Helsedirektoratet for å ansette en medarbeider med brukererfaring i ett år. Mål å styrke kultur- og holdningsarbeidet og løfte brukerstemmen i avdelingen. En ny medarbeider tiltrådte stillingen i oktober Utvikling av samarbeids- og samhandlingsmodeller for rusavhengige som bruker anabole androgene steroider. Prosjektmidler fra helsedirektoratet. Prosjekt igangsatt høst I tillegg driver Stavne Tett på -tiltaket i Trøndelag på oppdrag fra Tyrilistiftelsen. Tett på tiltaket har oppfølging av elever fra Tyrilistiftelsen ved utskriving fra institusjon og inn i målrettet aktivitet i samfunnet etter endt behandling. 6

7 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Årsrapport 2013 Arbeidsmarkedstiltak Stavne har ved årsskiftet 95 APS-plasser (Arbeidspraksis) + 10 APS-plasser på Dagsverket. Av de 95 APS-plassene så har til enhver tid ca 20 jobbsøkere arbeidspraksis i de interne avdelingene. I tråd med NAVs forventninger, har Stavne redusert antallet interne tiltaksplasser og økt fokus på raskere gjennomstrømming fra intern til ekstern virksomhet. Resultatet av dette er at 78 % av jobbsøkerne i APS har hatt arbeidspraksis i ekstern bedrift i I AB (Arbeid med Bistand) har Stavne 9 jobbkonsulentstillinger som til sammen følger opp 108 jobbsøkere. Tiltaksplassene i AB og APS er delvis knyttet til øremerkede plasser opp mot Trondheim Fengsel, Brygga, LAR og Vilje viser vei. Ny teamorganisering bygger kompetanse og spesialisering inn mot Stavnes kjernemålgrupper, samtidig som det tilrettelegges for utveksling av kunnskap og kompetanse mellom teamene. Næringslivsteamet er Stavnes spydspiss ut mot ordinært arbeidsliv, som er Stavnes viktigste samarbeidspartner når det gjelder formidling av jobbsøkere til arbeid. Samme jobbkonsulent følger så langt det er hensiktsmessig, jobbsøker gjennom hele tiltaksprosessen fra inntak til utskriving. I RBK ung i jobb har samarbeidet med RBK sitt partnernettverk og sportskjeden XXL spesielt, har gitt svært gode formidlingstall. 14 unge Jobbsøkere eller 50 % av de som er skrevet ut fra APS tiltaket er formidlet til lønnet arbeid i 2013 Fortsatt er psykisk helse den største enkeltutfordringen for søkere til Stavne. I tillegg erfarer vi at en økende andel har fysiske helseutfordringer. Mange har rusavhengighet som en vesentlig tilleggsutfordring. Stavne har i hele 2013 hatt tilrettelagt pedagogisk tilbud innenfor området Basis-kompetanse i Arbeidslivet for jobbsøkere i APS og AB. Det gjennomføres screening av Jobbsøkere i forhold til dysleksi og dyskalkuli og videre oppfølging av pedagog fra Enhet for voksenopplæring (EVO) ut fra den enkeltes behov. Brukerne på Stavne har ofte sammensatte utfordringer og behov for samtidige og koordinerte tjenester som det er utfordrende å etablere innenfor det ordinære hjelpeapparatet. Det er erfart som spesielt viktig at disse tjenestene er ubyråkratiske og lett tilgjengelige. I samarbeid med Trondheim kommune har Stavne etablert egne tilbud og tjenester innrettet mot målgruppenes ulike behov; Livs- og sinnemestringskurs, økonomi- og gjeldsrådgiving, russamtale og samarbeid med videregående opplæring. Egne oppfølgingsstillinger for LAR, ungdom og jobbsøkere med utfordringer knyttet til psykisk helse. Samarbeidet med NAV er styrket i Spesielt gjelder dette Jobbhuset for ungdom på Lademoen. Her har Stavne hatt ansvaret for deler av kurstilbudet i inntaksprogrammet. Unge under 25 år har hatt prioritet ved inntak til tiltakene og utgjør en stadig større andel av 7

8 Årsrapport 2013 Stavne Arbeid og Kompetanse KF jobbsøkerne. Ved utgangen av 2013 var 42 % av jobbsøkerne i AB og APS under 26 år. For å lykkes med å bistå søkere med å finne egnet arbeid er vi avhengig av arbeidsgivere som kan vise fleksibilitet og et behandlingsapparat vi kan samhandle tett med. Statsministeren tale på nyttårsaften om større åpenhet og inkludering i arbeidslivet for folk som har en vei å gå, er viktige signaler til samfunnet om å gi flere en mulighet. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Stavne har ved årsskiftet 10 VTA-plasser med 15 ansatte, hvorav 3 er kvinner og 12 er menn. Gjennomsnittsalder er 54 år. Andel kvinner er 20 %, og menn 80 %. 1 nyansatt og 1 har avsluttet. Tre ansatte jobber eller har hatt arbeidsutprøving i ekstern bedrift. RBK Ung i Jobb Total antall deltakere i 2013 er 45 personer. Kjønnsfordeling 20 % jenter og 80 % gutter med en gjennomsnittsalder på 22 år. 29 personer blitt utskrevet av tiltaket i Av disse kom 14 personer eller nærmere 50 % over i ordinært arbeid, derav 3 i lærlingeløp, 6 personer fikk andre tilbud gjennom NAV eller attføringsbedrifter, 7 overført til behandling og 2 valgte å avslutte. 16 personer er fortsatt innskrevet i tiltaket og vi har tro på at flere av disse vil bli skrevet ut til ordinær jobb i første halvår Stavne samarbeider bl.a. med IKEA om arbeidspraksis i bedrift. 8

9 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Årsrapport 2013 Dagsverket. Dagsverket er et arbeidstilbud for rusavhengige. Dagsverket har som tidligere år god tilgang på egnede arbeidsoppdrag for målgruppen. Gjennom året har deltakerne også fått tilført økt kompetanse knyttet opp mot utførelse av arbeidsoppdrag som førstehjelpskurs og verktøylære. Målgruppa for Dagsverket ble noe endret i 2013 ved at deltakere med ytelsen Arbeidsavklaringspenger fra NAV ikke lenger har tilgang til å benytte Dagsverket som tilbud. Dette har medført at færre deltakere til sammen har benyttet tiltaket og gjennomsnittalderen har økt betydelig. Flere deltakere mottar uføretrygd og færre er også derved videreført til ordinært arbeid. Til tross for dette har Dagsverket har hatt tilnærmet full utnyttelse av tiltaksplassene. Dagsverket Antall deltakere Nyregistrerte deltakere Kjønnsfordeling 32 % kvinner 34 % kvinner 68 % menn 66 % menn Gjennomsnittsalder 38,5 år 43 år Videreføring til arbeid 8 personer 4 personer Dagsverket har sterk brukermedvirkning i sitt arbeid og det er gjennomført 11 allmøter i 2013 samt flere sosiale tiltak og aktiviteter. Dagsverket samarbeider tett med NAV og andre lavterskeltiltak i byen. Det er i 2013 igangsatt et boligprosjekt med støtte fra Husbanken ved Dagsverket. 9

10 Årsrapport 2013 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Statistikk 2013 Totalt har Stavne hatt 430 jobbsøkere/arbeidstakere i tiltak i 2013 med følgende fordeling: APS: 240 AB: 175 VTA: 15 Ytelser ved inntak: AAP % ,5 % KVP % 47 11,3 % Individstønad 24 5 % 37 8,9 % Sosialhjelp * 9 2 % 22 5,3 % Dag-/sykepenger 6 1 % 7 1,6 % *Jobbsøkere rekruttert gjennom Ungdomssatsing Andelen jobbsøkere som mottar AAP og KVP er noe lavere enn i fjor. Som følge av Ungdomssatsinga og samarbeidet med Jobbhuset er det en økning i antallet som har individstønad og sosialhjelp ved oppstart I tiltaket VTA mottar samtlige 15 uføretrygd. Tett og personlig oppfølging er et godt virkemiddel i Stavnes daglige arbeid med jobbsøkerne. 10

11 Individstønad 24 5 % 37 8,9 % Sosialhjelp* 9 2 % 22 5,3 % Dag / sykepenger 6 1 % 7 1,6 % *Jobbsøkere rekruttert gjennom Ungdomssatsing. Stavne Arbeid og Kompetanse KF Årsrapport 2013 Andelen jobbsøkere som mottar AAP og KVP er noe lavere enn i fjor. Som følge av Ungdomssatsinga og samarbeidet med Jobbhuset er det en økning i antallet som har individstønad og sosialhjelp ved oppstart I tiltaket VTA mottar samtlige 15 uføretrygd. Fordeling på på alder alder og og kjønn kjønn Tiltak Gjennomsnitt alder Andel kvinner Andel menn AB 35 år 36 år 36 år 34 % 39 % 39 % 66 % 61 % 61 % APS 32 år 30 år 30 år 40 % 46 % 45 % 60 % 54 % 55 % VTA 47 år 51 år 54 år 15 % 15 % 20 % 85 % 85 % 80 % Gjennomsnittsalder for jobbsøkere i både AB og APS er omtrent uforandret sammenliknet med Gjennomsnittsalder for jobbsøkere i både AB og APS er omtrent uforandret sammenliknet Når med det gjelder Når kjønnsfordelingen, det gjelder kjønnsfordelingen, er det heller ingen er store det heller endringer. ingen Når store det endringer. gjelder kjønnsmessig snittalder, Når det gjelder er det i AB kjønnsmessig relativt liten snittalder, forskjell mens er det for APS i AB er relativt imidlertid liten aldersforskjellen mens mellom for APS er kjønnene imidlertid noe aldersforskjellen større; henholdsvis mellom snittalder kjønnene på 30 år 7 noe for større; kvinner, henholdsvis og 28 år for menn. snittalder Dette på skyldes 30 år for økt kvinner, og 28 år for menn. Dette skyldes økt andel unge menn samtidig med at det er flere andel unge menn samtidig med at det er flere eldre kvinner ( 55+) i tiltak enn tidligere. eldre kvinner ( 55+) i tiltak enn tidligere. Antall innskrevne, avsluttet og og gjennomsnittlig oppholdstid Tiltak Antall innskrevne Antall avsluttet Gjennomsnittlig tid AB mnd 14 mnd 13,1 mnd APS mnd 8 mnd 8,8 mnd VTA AB AB har har jobbet med med samme antall antall som som året året før, før, men men har avsluttet har avsluttet 8 flere 8 flere i 2013 i 2013 enn i enn i For APS For er forholdet APS er forholdet motsatt; det motsatt; har vært det innskrevet har vært innskrevet færre jobbsøkere færre jobbsøkere i 2013, men i det 2013, er avsluttet men det like er mange. avsluttet like mange. Gjennomsnittstiden i AB har gått ned med nesten en mnd, fra 14 mnd til Gjennomsnittstiden i AB har gått ned med nesten en mnd, fra 14 mnd til 13,1 mnd, mens den for APS 13,1 mnd, mens den for APS har økt med 0,8 mnd. har økt med 0,8 mnd. RESULTATER jobbsøkere ble formidlet til arbeid eller skole/utdanning i I 2012 var antallet 66 personer. Dette innebærer en økning på 18,2 % sammenliknet med 2012, og er det beste formidlingsresultatet Stavne har hatt så langt i løpet av ett år. Oversikt over resultater pr tiltak: Arbeid med Bistand (AB) 90 jobbsøkere avsluttet i Av disse ble 1 jobbsøker internt overført fra AB til APS, og 4 ble overført til Forsøket på Heimdal (totalt 5,6 %). Utover dette ble 85 jobbsøkere avsluttet i De ble utskrevet til: Arbeid 51 personer 60,0 % Skole/utd selvfinansiert 7 8,2 % Skole/utd dekket av NAV 1 1,2 % VTA O 1 1,2 % Annet, aktive løsninger 3 3,5 % Behandling 13 15,3 % Ufør/alderspensjon 6 7,1 % 11 Annet/flyttet, ikke aktive løsn. 3 3,5 %

12 Årsrapport 2013 Stavne Arbeid og Kompetanse KF RESULTATER 2013 AB, APS, VTA 78 jobbsøkere ble formidlet til arbeid eller skole/utdanning i I 2012 var antallet 66 personer. Dette innebærer en økning på 18,2 % sammenliknet med 2012, og er det beste formidlingsresultatet Stavne har hatt så langt i løpet av ett år. Oversikt over resultater pr tiltak: Arbeid med Bistand (AB) 90 jobbsøkere avsluttet i Av disse ble 1 jobbsøker internt overført fra AB til APS, og 4 ble overført til Forsøket på Heimdal (totalt 5,6 %). Utover dette ble 85 jobbsøkere avsluttet i De ble utskrevet til: Arbeid 51 pers. 60,0 % Skole/utd. selvfinansiert 7 8,2 % Skole/utd dekket av NAV 1 1,2 % VTA O 1 1,2 % Annet, aktive løsninger 3 3,5 % Behandling 13 15,3 % Ufør/alderspensjon 6 7,1 % Annet/flyttet, ikke aktive løsn. 3 3,5 % Totalt ble 58 personer eller 68 % utskrevet fra AB til ordinært arbeid eller selvfinansiert skolegang. Antall personer i 2012 var 39 eller 51 % Kantina med tihørende nytt og svært moderne kjøkken er blitt både et flott samlingspunkt og en fin arbeidstreningsplass i våre nye lokaler i Hornebergveien. 12

13 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Årsrapport 2013 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) APS-tiltakene er primært kartlegging og arbeidsutprøvning av arbeidssøkere. Videreføring til Arbeid med Bistand er ofte en hensiktsmessig tiltakskjeding. 145 jobbsøkere i APS avsluttet i Disse ble utskrevet til: Arbeid 13 personer 8,9 % Egenfinansiert utdanning 1 0,7 % Utdanning dekket av NAV 4 2,8 % Arbeid med Bistand 38 26,2 % Andre aktive løsninger 18 12,4 % Behandling 46 31,7 % Avsluttet/tilbakeført NAV 15 10,4 % Ufør 8 5,5 % Annet 2 1,4 % (flyttet, fødsel, institusjon) Totalt ble 74 personer eller 51 % utskrevet fra APS til ordinært arbeid, AB, utdanning eller andre aktive tiltak i

14 Årsrapport 2013 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Rusrehabiliteringstiltak Brygga Det var 118 registrerte deltager ved Brygga i Av disse var 40 nyregistrerte. 36 kvinner og 82 menn benyttet tiltaket med en gjennomsnittsalder på 31 år. 53 % av de nyregistrerte hadde ikke Individuell Plan på registreringstidspunktet. Dette er et høyt tall tatt i betraktning koordineringsbehovet deltagerne har før/under og etter døgnbehandling. Med få unntak har de aller fleste deltagerne AAP som inntektsgrunnlag med aktivitetsplaner fra NAV. Alle har hatt eller har behandlingsplan fra spesialisthelsetjeneste. Mange av deltagerne ved Brygga opplever antall planer og medfølgende byråkrati belastende i ellers sårbare livssituasjoner. 17 av 40 nyregistrerte deltagere var under 25 år i Av ungdommene under 25 år lever ca 40 % med svært sammensatte utfordringer også etter endt døgnbehandling. Dette er ofte ungdommer som har behov for et utvidet tilbud fra Brygga i tettere samhandling med spesialisthelsetjeneste, NAV og kommune. Totalt har 33 personer deltatt på ulike kurs/ grupper og aktiviteter i personer har deltatt i samtalegruppe, med oppstart høsten personer har hatt individuelle samtaler basert på BAM, et samtaleverktøy for endring av mønster. Totalt 32 personer har mottatt ulike tilbud vedrørende skole og utdanning. 15 personer har deltatt på jobbsone og 6 har fått økonomisk veiledning. Alle de 40 nyregistrerte deltagerne har fast kontaktperson ved Brygga med tilbud om samtaler og deltagelse i ansvarsgrupper. Gatejuristen har tilbud om juridisk bistand til deltagerne på Brygga ca en gang pr. mnd. Tett På samarbeidet mellom Stiftelsen Tyrili og Stavne blir av begge parter evaluert som formålstjenelig og videreføres inn i I 2013 har Tett På jobbet med 34 elever innskrevet ved Tyrili - Høvringen. Av disse ble 19 skrevet ut i er brukere av Brygga og av disse har 6 søkt tiltaksplass ved Stavne. Av de resterende 9, gikk 8 direkte over i tiltak. To fikk LAR tiltaksplass ved Stavne og seks fikk tiltaksplass i annen hjemstedskommune. En fikk ordinært arbeid. SAMUR Totalt 53 ungdommer har fått tilbud ved SAMUR i 2013, derav var 19 personer under 18 år. 18 jenter og 35 gutter med gjennomsnittsalder på 21,5 år. 10 ungdommer er skrevet ut i perioden derav 3 til ordinært arbeid, 1 til annen oppfølging, 2 flyttet og 4 ønsket ikke videre oppfølging. Arbeidet ved Samur har vært delt mellom Stavne og Ungdomsenheten. Denne delingen opphører fra Stavne har inngått en forpliktende samarbeidsavtale med Uteseksjonen som sikrer at samarbeidet videreføres. Samur samarbeider tett med Jobbhuset, og totalt 16 av ungdommene er henvist fra NAV. Samarbeidet omhandler oppfølging av enkeltungdom, kognitive program til deltakere på Jobbhuset, samt gruppetilbud ved behov. Ungdomsgruppen SAMUR har jobbet med i 2013 har endret seg. Antall ungdom med sammensatte behov har økt. Andelen institusjonsopphold gikk fra 3 i 2012 til 12 i Flere av ungdommene er ROP pasienter, ungdom med kombinasjonen rus- og psykisk lidelse. Disse er ikke alltid utredet og kan bli kasteballer i systemet. 14

15 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Årsrapport 2013 I tillegg har 14 personer fått tilbud om samtaler ved SAMUR og 11 har gjennomført programmet Russamtalen og/eller BAM (bygging av mestringstillit). SAMUR har i 2013 tatt urinprøver av totalt 72 personer (804 prøver), 7 har vært eksterne betalte oppdrag. Modulen Det har i hele 2013 vært fullt belegg ved Modulen, dvs. 15 plasser for innsatte som søker seg inni programmet ved avdelingen. 52 personer har fått tilbud ved Modulen i 2013 og antall søkere er 105, alle menn. Antall unge innsatte (17 23 år) var i 2013 på 9 personer. Det er en metodisk utfordring i oppfølgingsarbeidet på Modulen med kombinasjonen eldre gjenganger kriminelle og de som er unge og fengslet for første gang. Dette betinger også samarbeid med et utvidet hjelpeapparat, f.eks. Barne- og familietjeneste og egen familie. De fleste deltagerne / innsatte lykkes i å bli overført til tiltak i henhold til målsettinger for oppholdet ved Modulen. Dette er i stor grad resultat av et tett samarbeid mellom flere instanser og nettverk, noe Modulen er sterk pådriver til. Videreføring ved løslatelse i 2013 er: 5 Heldøgnsbehandling. 6 Leira. Her var 3 ferdig utredet og hadde pasientrettigheter for heldøgnsbehandling. 2 Frigangsavdeling med jobb / skole. 9 Annen oppfølging, de fleste til hjemstedskommune. Mange av søkerne har lange dommer og sammensatte utfordringer. Samarbeidet med spesialisthelsetjenesten er videreutviklet i 2013 og 9 personer ved Modulen ble utredet av spesialisthelsetjenesten og 5 personer går i samtale ved SMISO. Fem innsatte er i behandling under LAR. Fire innsatte har deltatt på det kognitive programmet, kriminalitet som livsstil. Kurset ble avholdt på Modulen i regi av Stavne. Åtte innsatte fra avdeling har gjennomført sinnemestringsprogram. Det har i 2013 ikke vært noen brudd på regelverket i forhold til aktiviteter, permisjoner og eller framstillinger i regi av avdelingen. Stavne samarbeider med Trondheim Fengsel i Modulen her fra jubileet i oktober. Fra v.: Terje Krogstad fra Trondheim Fengsel, Direktør Hrønn Thorisdottir og teamleder Berit Brekke Hansen fra Stavne og Mona Nygaard Larsen fra fengselet. 15

16 Årsrapport 2013 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Statistikk rusrehabiliteringstiltak Tiltak Antall deltakere Kjønnsfordeling Gjennomsnittsalder År Brygga M: 68 % M: 70 % K: 32% K: 30 % SAMUR* M: 56 % M: 68 % 21 21,5 K: 44% K: 32 & Modulen M: 100% M: 100 % 30? *Statistikken for Samur gjelder voksendel som drives av Stavne Kognitive Program 2013 (KP) 2013 var igjen et aktivt og morsomt år hvor også ansatte ved kognitive program ble med på etablering av et nytt prosjekt rettet mot brukere av anabole steroider. Styret for Stavne bevilget i 2013 kr ,- til evaluering av tilbudet som gis av KP. Evaluering igangsettes i Totalt har 145 personer fått tilbud om kognitive program i Tilbudene fordeler seg slik: 58 personer har fått tilbud om livsmestringsprogram derav har 23 personer deltatt på gruppebasert kurs på 25 timer. Kjønnsfordeling er 36 kvinner og 35 menn med en gjennomsnittsalder på 27,5 år. 80 personer har hatt tilbud om sinnemestringsprogram, derav har 24 deltatt på kurs på 30 timer. Kjønnsfordeling er 34 kvinner og 46 menn med snittalder 32,4 år. 7 personer, alle menn, har hatt tilbud om programmet Kriminalitet som livsstil. Derav har 4 deltatt på kurs på Modulen. Samarbeidsprosjektet U23 Samarbeidsprosjektet U23 har hatt 14 personer tilmeldt i Herav 2 kvinner. Aldersgruppe fra 18 til 24 år. Alle har ulike oppfølgingstiltak fra Trondheim kommune og Nav. Fire saker er blitt avsluttet da de ikke har registrerte nye saker hos politiet over tid. Det har blitt tatt kontakt med Politihøyskolen for å evaluere prosjektet. AAS prosjektet AAS står for anabole androgene steroider. Våren 2013 fikk Stavne om midler fra helsedirektoratet for å utvikle samhandlingsrutiner, og tilby helhetlig hjelp til mennesker med sammensatt problematikk; rusmiddelmisbruk, kriminalitet og AAS. Prosjektet er godt i gang med å innhente kunnskap, utvikle samarbeidsmodeller og søke å etablere tilbud i samarbeid med andre etater til aktuelle deltakere. Det søkes videre om midler i

17 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Årsrapport 2013 Arbeidsmiljø/Personale Arbeidsmiljø Medarbeiderundersøkelsen 2013 indikerer et godt arbeidsmiljø i foretaket. Sammenligning av personalets helhetsvurderinger for årene gir best skår i I forbindelse med flytting av foretakets virksomhet i 2013 ble det nedsatt egen arbeidsgruppe bestående av ledelse, verneombud og tillitsvalgte. Gruppen la ned mye arbeid for at flytteprosess og tilrettelegging i bygget skulle bli optimale gjennom befaringer, allmøter med personalet og tett samarbeid med Nav Arbeidslivssenter. I løpet av året hadde vi 6 møter med Arbeidslivssentret. Etter innflytting er det blitt utført arbeider for tilrettelegging av lokalene. Arbeidsmiljøenheten i kommunen holdt et kurs om arbeidsmiljø for personale, med gode tilbakemeldinger fra jobbsøkere og personalet om trivsel i lokalene. Det er grunn til å berømme de ansatte som gjennom hele flytteprosessen og omstruktureringene, har vært delaktig, positiv og løsningsorientert. Dette er en nøkkelfaktor for at flyttingen skjedde uten nevneverdig støy i organisasjonen og at tjenesteleveransen overfor brukerne ble ivaretatt hele veien. Stavne er med i ordningen Kunst på arbeidsplassen, et norsk kunstgalleri som leier ut kunst til bedrifter og organisasjoner. Vi har allerede den andre kunstutstillingen på plass i lokalene. Prosjektet Konsert på jobben gjennom Rikskonsertene besøkte oss to ganger i 2013 med flotte forestillinger. Brukere og ansatte gir positive tilbakemeldinger på disse tiltakene. Tricia Boutté og hennes glade medmusikanter i Gumbo ga alle på Stavne en innføring i New Orléans rike musikktradisjoner et resultat av at Stavne var med på Rikskonsertenes tilbud Musikk på jobben 17

18 Årsrapport 2013 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Kompetanseutvikling Stavne skal levere kunnskapsbaserte tjenester og kompetansekravet til personalet øker. Dette kommer bl.a. til utrykk ved NAV s valg og godkjenning av tiltaksarrangører. Foretaket møter kravene fra oppdragsgiver gjennom bevisst rekrutteringspolitikk og kompetanseheving innen foretakets ulike satsingsområder. Styret vedtok i 2013 en kompetansestrategi for foretaket. Strategien følges opp med årlige kompetanseplaner. Det har vært omfattende satsing på kompetanseutvikling av ansatte i Seks jobbkonsulenter fullførte videreutdanning i Arbeid og psykisk helse. Alle jobbkonsulentene i APS og AB fullførte opplæring i Supported Employment, som er en anerkjent metodikk i Europa i implementering av arbeidstakere med bistandsbehov i ordinært arbeidsliv. AB konferansen ble arrangert i Trondheim i 2013 og Stavne hadde med 13 ansatte samt hadde ansvar for to delseminarer. Interne fagdager har hatt tema som karriereveiledning, Career Management Skills (CMS), Løsningsfokusert tilnærming (Løft), fagopplæring og arbeidslivsjus. To ansatte er sertifisert i Strukturert Individuell Arbeidsevneutredning (SIA) gjennom bransjeorganisasjonen Attføringsbedriftene. Tre ansatte tar videreutdanning på høyskolenivå innfor relevante fagområder for Stavnes virksomhet. Ved Brygga er tre ansatte sertifisert innen samtale verktøyet BAM, to har påbegynt videreutdanning innen gruppebasert rehabilitering, og en har fullført tre års addictologistudie i Sverige. Ansatte og deltagere har vært representert på ulike samlinger/konferanser og samarbeidsnettverk. Jobbkonsulenten i Tett På ble sertifisert i karriereveiledningsverktøyet Vip24. Ved kognitive program er en ansatt blitt sertifisert i kognitivterapi, med spesialisering på sinnemestringsprogrammet. I november deltok to ansatte fra Stavnes ungdomsteam på Aktiv Ungdom - seminar på Gardermoen. Bakgrunn for seminaret var overgang til nytt ungdomsprogram Erasmus +: Aktiv Ungdom - for perioden Stavne har hatt deltatt med representanter på tre sentrale internasjonale konferanser, to i Dublin og en i Stockholm. Sykefravær Det er en målsetting at Stavne Arbeid og Kompetanse KF ikke skal ha sykefravær relatert til arbeidsplassen. Foretaket er IA -bedrift og benytter egenmeldinger i henhold til IA - avtalen. I 2013 var samlet sykefravær på 7,3 prosent. Sykefraværet viser betydelig nedgang fra 2012 da fraværet var på 10,8 prosent. Foretaket har igangsatt flere tiltak for nedgang i sykefravær i Det kan se ut som iverksatte tiltak i perioden har hatt effekt, noe Stavne er svært fornøyd med. I 2013 er det registrert 3 arbeidsrelaterte skader. De involverte personene har fått oppfølging og sakene er gjennomgått med henblikk på tiltak og fremtidig forebygging. 18

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Administrasjon Keops er navnet på den største pyramiden i Egypt. Pyramiden ble blant annet betraktet som portalen til det

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 21.02.2014, kl 09:00 Sted: Næringsbygget 1. etg., møterom Tundra Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

Årsmelding 2014. Froland Kommune

Årsmelding 2014. Froland Kommune Årsmelding 2014 Froland Kommune 1 Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Lån, Renter og avdrag... 5 Minimumsavdrag lån... 6 Lønn og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73 Årsrapport 2010 Side 1 av 73 INNHOLDSOVERSIKT Side Innledning 3 Den økonomiske utviklingen 4 Samfunnsutviklingen 20 Overordnede og sektorovergripende mål 24 Barnehagene 33 Skolene 37 Kultur og levekår

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Drangedal kommune. Årsmelding

Drangedal kommune. Årsmelding Drangedal kommune Årsmelding 2011 Innhold Rådmannens kommentarer... 3 1. Årsberetning 2011 for Drangedal kommune... 5 1.2 Vesentlig og sentral økonomisk informasjon... 5 1.2 Økonomisk utvikling... 6 1.3

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Årsmelding 2012. Moldebadet KF. Molde kommune

Årsmelding 2012. Moldebadet KF. Molde kommune Årsmelding 2012 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret 04.04.2013 Godkjent av kommunestyret 23.05.2013 2 Årsmelding Moldebadet KF 2012 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Årsrapport 2010 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Årsberetning og årsmelding 2009. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK

Årsberetning og årsmelding 2009. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding 2009 Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding for 2009 I dette dokument fremlegges Nord-Trøndelag fylkeskommunes beretning og årsmelding

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 0 6 Løten kommune

Å R S M E L D I N G 2 0 0 6 Løten kommune Å R S M E L D I N G 2 0 0 6 Løten kommune 2 Forsiden: Prydepletreet på Helsetunet i vårblomstring Utarbeidelse og trykk: Grafisk produksjon: Sigrid Friis Ruud, Løten kommune Grafisk tilrettelegging: Ingvoldstad,

Detaljer