Studentavisen i Trondheim siden 1914 Årsrapport 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentavisen i Trondheim siden 1914 Årsrapport 2007"

Transkript

1 Studentavisen i Trondheim siden 1914 Årsrapport 2007 Studentavisen Under Dusken har vært drevet på frivillig basis av studenter i Trondheim siden 1914, og kommer ut i eksemplarer 16 ganger årlig. Ansvarlig utgiver er AS Mediastud, eid av Studentersamfundet i Trondheim og Studentsamskipnaden i Trondheim. 1. Utgivelser 1. 1 Papirutgaven Papirutgaven representerer fortsatt hoveddelen av Under Duskens medietilbud til trondheimsstudentene. I 2007 hadde vi tradisjonell utgivelsestakt med 8 numre i både vår og høstsemesteret. Utgivelsene kommer ut fra primo januar til primo mai i vårsemesteret, og fra medio august til primo november i høstsemesteret. Utgivelsene har hatt et opplag på , med unntak av utgivelse nummer 14 og utgivelse nummer 16. Vi besluttet å trykke opp 2000 ekstra eksemplar av nummer 14 fordi en UKA funksjonær kastet 2000 eksemplar fra stativene våre på Gløshaugen. Det ble også trykket opp 2000 ekstra eksemplar av nummer 16 fordi dette nummeret skulle ligge ute i stativene helt fra medio november til medio januar. Sidetallet i utgavene har variert fra 56 til 68 sider. Det er verdt å merke seg at gjennomsnittsutgaven av Under Dusken i 2007 inneholdt 62,25 sider, det høyeste sideantallet noensinne. Dette er en økning på 13,25 sider fra 2003, da gjennomsnittsutgaven inneholdt 49 sider. Flere annonser utgjør 2,17 sider av denne økningen. 1.2 Nettutgaven Se pkt Organisasjon 2. 1 Medlemsmasse Under Dusken har hatt to ordinære opptak i løpet av 2007, i forbindelse med fellesopptakene til Studentersamfundet. Disse skjedde våren 2007 og høsten Til sammen ble 41 nye medlemmer tatt opp i løpet av året. Dette tallet er høyt, men ikke oppsiktsvekkende høyt. Til sammen ble det tatt opp 39 nye medlemmer i 2005 og 37 nye medlemmer i Organisasjonen har siden 2005 vært preget av store utskiftninger. Opp mot to tredeler av organisasjonens medlemmer byttes ut hvert år. Dette skaper store utfordringer med tanke på

2 kontinuiteten og dermed å bevare og videreutvikle kompetansen i organisasjonen. Selv om ledelsen i organisasjonen har hatt et fokus på dette problemet, er det vanskelig å finne tydelige årsaker til utviklingen og dermed sette inn konkrete tiltak med sikte på å reversere den. Man har siden 2005 hatt et uttalt mål om å redusere antall aktive i redaksjonen. Tesen har vært at det er bedre å ha færre og mer aktive medlemmer. Det er imidlertid ikke enkelt for ledelsen å styre medlemmenes aktivitetsnivå. For å gjennomføre en slik endring, risikerer man derfor å redusere antall medlemmer, uten at det kompenseres med en økning i aktivitetsnivået til de resterende medlemmene. Det synes derfor fornuftig å ha et pragmatisk forhold til dette målet. Kanskje bør man ha nok medlemmer til at organisasjonen tåler å ha noen medlemmer som ikke er særlig aktive Intern organisering Under Dusken er organisert i åtte avdelinger: nyhetsavdeling, reportasjeavdeling, kulturavdeling, fotoavdeling, layoutavdeling, annonseavdeling, dataavdeling og økonomiavdeling (dog består reportasjeavdelingen og økonomiavdelingen av en person hver: henholdsvis reportasjeredaktøren og økonomiansvarlig). Hele redaksjonen det vil si alle aktive i Under Dusken møtes i allmøtet hver mandag. I og med at Under Dusken har et ekstremdemokrati på linje med de andre studentmediene, er det få saker som allmøtet voterer over. Allmøtet har derfor mer preg av å være et informasjonsmøte der ledelsen informerer om saker angående avisen og gjengen som hele redaksjonen bør vite om. I forkant av mandagsmøtet møtes det som kalles styret. Dette består av alle underredaktører, avdelingsledere, sjefredaktør og gjengsjef. Også i dette møtet blir det tatt relativt få beslutninger, og fungerer mest som et diskusjonsforum. Under Dusken har en utfordring med tanke på å ha effektive møter hvor klare beslutninger tas. De fleste beslutninger blir gjort av underredaktører eller avdelingsledere ofte i samråd med ansvarlig redaktør. Avdelingsledere og underredaktører har igjen møter i sine respektive avdelinger. I og med at Under Dusken er en relativt stor organisasjon, er avdelingene relativt selvstendige, og underredaktører og avdelingsledere har et betydelig ansvar. Korrekturavdelingen har stort sett bestått av såkalte pensjonister; det vil si personer som egentlig ikke lenger aktive, men som likevel får beholde gjengstatusen sin mot at de gjør en liten innsats Intern opplæring I og med at de aller fleste av Under Duskens medarbeidere ikke har erfaring fra mediearbeid tidligere, er intern opplæring svært viktig. Vi har imidlertid ikke vært særlig dyktige på en systematisk opplæring av de nye i organisasjonen. Etter at vi i 2006 gjorde stillingen kursansvarlig til en funksjonærstilling, har imidlertid den interne kursingen blitt gradvis bedre. Mye av innføringen i startfasten for de nye medarbeiderne blir gjort av tidligere medlemmer i Under Dusken, da gjerne tidligere redaktører og underredaktører. Våren 2007 ble det arrangert fagtur. Denne hadde som mål både å være lærerik og inspirerende. Vi besøkte Verdens Gang, en av medarbeiderne til Radiodokumentaren på NRK P2, A Magasinet og Journalisthøyskolen for henholdsvis å lære om fotojournalistikk, intervjuteknikk og reportasje. Ved

3 Journalisthøyskolen evaluerte en faglærer tre utgaver av Under Dusken. Vi besøkte også Morgenbladet, blant annet for å lære om annonsesalg Lederbytter Under Dusken gjennomførte i 2007 bytte av gjengsjef (juni), annonseansvarlig (juni), layoutansvarlig (juni), ansvarlig redaktør (september) og økonomiansvarlig (oktober). Byttene av gjengsjef og annonseansvarlig var planlagte; de har funksjonstid fra sommer til sommer. Ansvarlig redaktør skal i utgangspunktet sitte hele kalenderåret, men i september gikk Bjørn Romestrand av på grunn av en konflikt med Finansstyret, som representerer den ene eieren til Mediastud As. Han ble erstattet av Eva Therese Grøttum. Funksjonstiden til økonomiansvarlig er i mindre grad fastsatt enn for de andre stillingene i styret. Layoutansvarlig trakk seg fra stillingen fordi hun skulle reise utenlands. I november innstilte redaksjonen Marte Borhaug som ny ansvarlig redaktør. Hun ble etterpå ansatt av styret i Mediastud AS Sivilarbeider Under Duskens sivilarbeider, Trygve Larsen Morset, sluttet mars 2007, og Sindre Midttun overtok en måned senere. Vi ser imidlertid at Under Dusken ikke har samme mulighet til å følge opp sivilarbeideren som det en profesjonell organisasjon har. Derfor er det avgjørende at sivilarbeideren er selvstendig og selvgående. Samtidig letter det å ha en slik stilling arbeidspresset på redaksjonen. Vi anbefaler derfor Under Dusken å videreføre ordningen med sivilarbeider, men påpeker samtidig at man bør, om mulig, undersøke kandidatene til stillingen. Ikke alle søkere vil passe til å jobbe i en frivillig organisasjon der arbeidet baseres på dugnadsånd. I tillegg bør man undersøke mulighetene for et samarbeid med Studentersamfundet, der for eksempel sivilarbeider kan melde seg for daglig leder når arbeidsdagen starter. 3. Marked og økonomi 3. 1 Inntekter 91 prosent av Under Duskens inntekter kommer fra annonsesalg. De resterende 9 prosentene er tilskudd fra Mediastud AS. I fjor tjente vi kroner på annonsesalg, og fikk kroner i tilskudd. Annonsesalget i fjor var noe svakere enn i 2006, da annonseinntjeningen beløpte seg til kroner. Selv om annonsesalget som regel er godt nok til å sikre Under Dusken en god økonomi, er det viktig å huske på at det er ganske stor usikkerhet knyttet til salget. Under Dusken (og Mediastud) får i dag kritikk for å ha en større egenkapital enn det som er forretningsmessig fornuftig. Det er nok noe i denne kritikken. Men for det første er Under Dusken (og Mediastud) en frivillig organisasjon, og det forretningsmessige er ikke det som har hatt, eller bør ha, størst fokus i hvert fall ikke på enhetsnivå. For det andre er det en viss usikkerhet knyttet til organisasjonen, både med tanke på økonomi og organisasjonens robusthet, og det er derfor ikke uklokt å ha en større økonomisk sikkerhet enn man ville hatt i en mer bedriftslignende organisasjon.

4 Annonsemarkedet i 2007 var imidlertid ikke vesentlig dårligere enn i 2006, og nedgangen i annonseinntekter må attribueres annonseavdelingen. Årsaken var at avdelingen fungerte dårligere på slutten av vårsemesteret og starten av høstsemesteret enn man er vant til. Selv om annonseavdelingen er liten (den har vanligvis 3 eller 4 medarbeidere) har den hatt ganske god kontinuitet. Dette har trolig sammenheng med at arbeidsbelastningen er forholdsvis liten i forhold til de andre avdelingene. Derfor har man i de fleste semestrene kunnet nøye seg med å ta opp en ny medarbeider. Våren 2007 var imidlertid kapasiteten til annonseavdelingen redusert selv om vi hadde 4 medarbeidere. En medarbeider var delvis indisponert på grunn av et beinbrudd, en annen var på reise i India store deler av semesteret, og den nye medarbeideren brukte relativt lang tid på å bli integrert i avdelingen og gjengen. På grunn av dette, falt mye av arbeidsmengden på annonseansvarlig. Annonseansvarlig gikk imidlertid av da sommeren kom, men etterfølgeren hadde bare vært med ett semester og trengte derfor tid til å bli kjent med arbeidsoppgavene sine. De to andre i avdelingen sluttet. Dette førte til at annonseavdelingen hadde en begrenset kapasitet før høstopptaket. Dette førte til at inntjeningen i UD nr. 9 og 10 var moderat, mens den vanligvis er svært høy. I høstopptaket fikk vi rekruttert to nye medarbeidere. Vi kjørte også en kampanje under UKA 07 der vi aktivt henvendte oss til Dagens Bedrift for å få inn annonser. På grunn av et par gode annonsenummer på høsten, maktet annonseavdelingen til slutt å nå budsjettmålet, men alt i alt kan vi bare si oss mellomfornøyd med annonsesalget i Utgifter Utgiftene i Under Dusken har ligget på et stabilt nivå de siste årene. Litt over halvparten av utgiftene går til å trykke avisen. Økonomien har rom til et mer ambisiøst investeringsnivå, men man har de siste årene ikke klart å finne prosjekter som sannsynligvis gir en markant merverdi i forhold til investeringsbeløpet. Man har også vært forsiktig med å investere i påvente av eventuelle økonomiske utgifter i forbindelse med flyttingen til nybygget på Fengselstomta. Dette nybygget lar imidlertid vente på seg, og usikkerheten rundt dette bygget er så stor at man bør utrede alternativer til dette prosjektet. 3.3 Markedsundersøkelse Mediastud styret planla i 2007 å gjennomføre en markedsundersøkelse for å finne ut i hvor stor grad studentmediene i Trondheim når ut til målgruppen, og for å finne ut hva målgruppen synes om tilbudet vårt. Mediastud hadde imidlertid en del problemer med å få gjennomført undersøkelsen denne gangen. Årsaken er at man ved å gjennomføre en slik undersøkelse trenger mail adresser fra NTNU og HiST studenter. Dette er ikke utdanningsinstitusjonene villig til å gi fra seg uten videre. Vanlig framgangsmåte har derfor vært å gjøre dette gjennom SiT, som har tillit hos HiST og NTNU. SiT hadde imidlertid ikke kapasitet til å hjelpe oss med dette i Grunnen til dette var at de selv gjennomførte en helse og trivselsundersøkelse forrige høst. Mediastud fikk likevel gjennomført en markedsundersøkelse, men svarprosenten var skuffende. Man må derfor vurdere om svarprosenten er god nok til at undersøkelsen kan brukes, eller om man må gjøre den på nytt.

5 4. Teknologi/It 4.1 Utstyrspark I løpet av året har vi supplert mac parken med en stk. ny Apple Mac G5. Det er behov for oppdatering av fotoutstyret, men dette ble ikke gjort i Ettersom kamerautstyret i Under Dusken er kostbart, ønsket vi først å innføre et system som sikrer at vi har bedre oversikt over og rutiner for det eksisterende utstyret før vi kjøper inn nytt. 4.2 Utstyrspark Vi har oppdatert Adobe til CS3. Dataavdelingen har også laget et nytt publiseringsprogram for nett: systemet Aranea tar over for det gamle systemet Websys. Til papiravisa benytter vi fremdeles det egenproduserte systemet Pegadi, som er noe ustabilt. Vi har i løpet av året vurdert å kjøpe inn et eksternt publiseringsprogram, men kommet til at det både er for dyrt og for vanskelig å tilpasse til våre behov, blant annet fordi mange journalister jobber hjemmefra. Per i dag har Under Dusken en velfungerende dataavdeling, og Pegadi fungerer derfor fint. Det er imidlertid verdt å merke seg at Under Dusken kan får problemer med Pegadi om det igjen blir vanskelig å få tak i tilstrekkelig med kompetanse til dataavdelingen, og at det derfor bør fokuseres kontinuerlig på dette. For øvrig benytter Under Dusken per i dag systemet Transmit for å overføre pdf filene av papirutgaven til trykkeriet. Det er verdt å merke seg at filene da legges på en åpen server (ftp). Så vidt vi vet ble flere av utgavene av Under Dusken i høst i skjul hentet ned av UKE personell for gjennomlesning. Selv om det ikke da ble gjort noen endringer i avisinnholdet, er dette fullt mulig. Det er også mulig å ødelegge filene og forsinke trykkeprosessen. Man bør derfor se på muligheten for et alternativt system. 4.3 Nettsider Under Dusken tok i høst opp en webdesigner, og nettsidene våre har fått et mer appellerende utseende. De nye sidene ble lansert i forbindelse med åpningen av UKA 07, og har siden det hatt en økende oppdateringsfrekvens. Det har imidlertid vist seg å være krevende å holde den samme kvalitetssikringen av innholdet på nettsidene som i papirutgaven, og i kalenderåret 2007 førte dette til en økt arbeidsbelastning på underredaktører og ansvarlig redaktør. Det sittende redaktørkollegiet har gjort lurt i å opprette en egen redaktørstilling for nettavisa. Med dagens ressurstilgang vil imidlertid oppdateringsfrekvensen på Underdusken.no aldri kunne konkurrere med de store nettavisene, så for å lokke flere lesere kan det være verdt å vurdere andre former for innhold på sidene. Eksempelvis kan man vurdere brukergenerert innhold som reisebrev eller blogger, eller interaktive aktiviteter som nettmøter. Det er også behov for å utvikle en ordning for å ha faste journalister på nett. Å ta opp egne nettjournalister er (foreløpig) ikke å anbefale, da det per i dag er en viss (normativ) statusforskjell på å bidra med stoff til nettutgaven og papirutgaven i Under Dusken. For øvrig ble det før jul så smått påbegynt arbeid med en samkjøring av alle Mediastuds nettsider, kjent som Fellesnett prosjektet. 4.4 Forum Etter en lang periode uten debattforum på nett, ble et nytt forum lansert 19. oktober. Resten av året så vi en fin økning i bruken av dette. Under Dusken har til en viss grad slitt med manglende interesse for, og bidrag til, debattseksjonen, og satsingen på sms debatt har fungert dårlig. Derfor er det er

6 positivt å se at forumet bidrar til økt debatt. Det er også tydelig at Under Duskens forum brukes mye når det skjer ting som engasjerer mange studenter i byen, som blant annet var tilfelle i konflikten mellom UKA og Under Dusken i høst. Dette er likevel ikke problemfritt, da vi per i dag ikke har et forhåndsredigert forum. Uten kapasitet til å sjekke forumet kontinuerlig, risikerer vi å begå presseetiske overtramp her. Den pågående debatten om forhåndsredigering av forum hos de store nettavisene er slik høyst relevant også for Under Dusken. Et annet poeng er at det kan se ut som forumet brukes mest aktivt at studenter som er aktive i miljøet ved Samfundet, og at Under Dusken har en viktig jobb å gjøre når det gjelder markedsføring av nettsidene sine. 5. Mediastud/Eksternt engasjement 5.1 Forholdet til styret i Mediastud AS Økonomiansvarlig og/eller ansvarlig redaktør har møtt på alle styremøtene, og sluttført årsregnskap Budsjett for 2007 ble ikke revidert grunnet redaktørskifte. Budsjett for 2008 er godkjent. 5.2 Forholdet til Student TV og Studentradion Samarbeidet mellom de tre mediene har vært nokså produktivt i 2007, men sakssamarbeid og gjensidig promotering kan med fordel økes. Det er arrangert to Mediastud seminarer med kurs i blant annet presseetikk og annonsering, og to fotballturneringer for å bedre den sosiale kontakten gjengene imellom. I forbindelse med vedtektsendringer og øvrige konflikter med Studentersamfundet/UKA (se punkt 5.3), har ansvarlige redaktører i STV og SR vært en fin støtte for redaktør i Under Dusken, og dialogen har vært god redaktørene imellom. I 2007 var for øvrig samtlige tre studentmedier opptatt med interne prosesser i sine medium, og det kan synes at det intermediale samarbeidet og kommunikasjonen mellom de tre mediene ble noe nedprioritert i forhold til dette. 5.3 Forholdet til eierne Forholdet til Studentersamfundet Under Dusken opplevde et ikke planlagt redaktørskifte i september, da Bjørn Romestrand besluttet å gå av etter konflikt med Finansstyret, som representerer Studentersamfundets eierandel i Mediastud. Som kjent var konflikten et resultat av uenighet med studentfestivalen UKA om hvorvidt Under Dusken hadde rett til å trykke deler av det hemmelige UKE programmet før slippdatoen. Finansstyret, ved leder Nils Kobberstad, gikk inn i saken ved å komme med det Romestrand forsto som trusler om økonomiske sanksjoner om UD trykket programmet. Konflikten tydeliggjorde hvor problematisk det er for Under Dusken og Studentradion og Student TV å være så økonomisk avhengige av bedrifter med tydelige interesser i medienes sakstilfang. Dette blir spesielt vanskelig når Studentersamfundet har vist at de ikke sitter på særlig kjennskap til medieeierskap, og velger å forholde seg til Samfundets interne lovverk, herunder Under Duskens statutter, fremfor norsk lov. At vår økonomiske avhengighet kan benyttes som pressmiddel i en konflikt om redaksjonelle prioriteringer, er svært bekymringsverdig.

7 Mediastud har lenge jobbet med å fornye selskapets vedtekter, blant annet for å inkludere Værvarsomplakaten, Redaktørplakaten og Tekstreklameplakaten. Denne prosessen ble nok en gang stoppet opp av Studentersamfundet ved at Mediastuds tre ansvarlige redaktører ikke fikk tillatelse til å legge frem et lovforslag for Storsalen for å foreta de nødvendige endringene i Samfundets lovverk. Totalt sett peker disse hendelsene mot at det er svært nødvendig å klargjøre forholdet mellom Samfundet og Under Dusken/Mediastud så fort som mulig. Den uavklarte situasjonen om hvorvidt Under Dusken skal følge Samfundets vedtatte statutter eller Mediastuds vedtekter, samt når nye vedtekter eventuelt kommer på plass, er til unødvendig bekymring for både sittende redaktør og for andre ansatte i Under Dusken. Herunder er det verdt å kommentere at kommunikasjonen mellom Mediastuds styre og Studentersamfundet kan bedres, spesielt med tanke på at Samfundets medlemmer har liten forståelse for Mediastuds mandater (med tanke på for eksempel redaktørtilsetting). Dette bør imidlertid være like mye Studentersamfundets ansvar som Mediastud sitt. Det er også verdt å nevne under dette punktet det problematiske forholdet Under Dusken har hatt til festivalen UKA 07. I tillegg til konflikten rundt UKE programmet, hadde vi en nokså intens konflikt i forbindelse med utgivelsen av UD#14. Flere tusen eksemplarer av Under Dusken ble kastet og ødelagt på utgivelsesdagen, og dette endte som kjent i politianmeldelse (som senere ble trukket) og generelt svært dårlig stemning mellom UKA og Under Dusken. Utfallet av saken med tanke på straff av personen som sto bak kastingen ble heller ikke tilfredsstillende for Mediastud. Det ble tydelig at Studentersamfundets interne lovverk og rettsprosess ikke er tilfredsstillende i slike saker. Dersom noe lignende mot formodning skulle skje igjen, anbefales det derfor å mekle i saken hos en ekstern tredjepart, enten politiet eller andre egnede instanser Forholdet til Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) SiT har ikke blandet seg inn i redaksjonelle prioriteringer på noen måte, men har som eier ytret ønske om endring av eierform fordi det kan være vanskelig å skille mellom SiTs roller som eier, annonsør og kilde. I tillegg vedtok Velferdstinget i høst et ønske om mer makt til å kunne omfordele noen av SiTs Mediastud bevilgninger til andre formål. Dette begrunnet med at Mediastud satt med et stort overskudd for budsjettåret Vedtaket er bekymringsverdig fordi Under Dusken er avhengig av økonomisk sikkerhet og forutsigbarhet om avisa skal klare å gjøre frie redaksjonelle prioriteringer. Om økonomien til Under Dusken i større grad skal kunne påvirkes av enkeltpersoner (studentpolitikere), som kun velges for ettårige verv, og som ikke har særlig erfaring med medieeierskap, kan vi igjen risikere at økonomien brukes som pressmiddel i redaksjonelle prioriteringer. Dette er en høyst relevant problemstilling, som blant annet studentavisa i Oslo, Universitas, har slitt med. Mer uforutsigbar økonomi vil dessuten fort bety at det blir vanskeligere for Under Dusken å opprettholde en jevn og høy kvalitet på produktet. Per i dag er annonseinntektene våre gode, men det er ikke gitt at dette fortsetter på lang sikt. 5.4 Øvrig eksternt engasjement UD har hatt noe kontakt med våre søsteraviser Universitas (Oslo), Studvest (Bergen) og Utropia (Tromsø) og Hugin (Stavanger). Blant annet har vi inkludert en fast notis fra disse i hver utgave av Under Dusken. Det har også vært noe utveksling av bildemateriale. Et nasjonalt nettverk av

8 studentaviser er også på trappene, og mange studentaviser uttrykte ønske om fortgang i dette i forbindelse med Under Duskens konflikter med Studentersamfundet. For øvrig fikk påtroppende ansvarlig redaktør Eva Therese Grøttum mye støtte og presseomtale fra andre studentmedier i forbindelse med konflikten. 6. Prospekter for 2008 Under Dusken er i 2008 en solid organisasjon med god økonomi og en papirutgave som er populær blant Trondheims studenter. De nye nettsidene, samt dataavdelingens arbeid for å gjøre publisering av nettstoff lettere, muliggjør også at disse kan få et betydelig løft selv om papirutgaven vil være hovedsatsningen i overskuelig fremtid. Under Dusken bør ha alle muligheter til å gi trondheimsstudentene et like godt, om ikke bedre, medietilbud som i Under Dusken står også overfor flere omfattende utfordringer. For det første opplevde vi tydelig i 2007 at ikke alle interessentene våre har en like tydelig oppfatning om hvilken rolle vi har. En debatt om Under Duskens rolle må ønskes velkommen. Det er imidlertid bekymringsverdig at det ikke tas for gitt at vi skal ha full frihet til å trykke saker med den vinkling og innhold som redaktøren bestemmer innenfor de rammer som norske lover, vanlig presseetikk og vår formålsparagraf setter. Det er også bekymringsverdig at vår ene eier ikke synes å forstå hva det vil si at studentmediene i Trondheim er en del av den frie presse. En avklaring av disse problemstillingene er viktig. Under Dusken er helt avhengig av å bli oppfattet som troverdig blant våre lesere. Vi ser med bekymring på at disse avklaringene ser ut til å ta uforholdsmessig lang tid. Det synes som at det er vanskelig å få til en klar debatt om hva problemstillingen er og hva som er viktig. Vår oppfatning er at forståelsesrammene til Mediastud og vår ene eier, Studentersamfundet, virker å være svært forskjellig, der vi, på den ene side, ønsker en juridisk og realitetsbasert avklaring av hvilke lovtekster vi skal forholde oss til, mens Studentersamfundet er like opptatt av tradisjoner og symbolikk. Som ett av mange eksempel kan storsalsvalget nevnes. Mens Mediastud er bekymret over at det skaper uklarheter med tanke på aksjeselskapets ansvar for å sikre den daglige driften, er Studentersamfundet mer opptatt av det har vært en tradisjon siden starten på 1900 tallet, og at det symbolsk, men ikke reelt, gir Storsalen makt over hvem som blir redaktører i studentmediene. For det andre bør Under Dusken ta sikte på å starte en prosess der man tar en strategisk beslutning om hvordan man skal forene utviklingen der man på den ene siden ser at avisen og organisasjonen blir stadig mer profesjonell og at arbeidsmengden øker, samtidig som man på den andre siden ser at studentrollen blir mindre fri og fleksibel. Det er grunn til å tro, selv om det ikke finnes empirisk belegg for det, at denne utviklingen bidrar til den manglende kontinuiteten i gjengen. Det er helt klart grenser for hvor hardt man kan satse med små lokaler, små eksterne tilskudd og frivillig arbeidskraft. Samtidig er det enklere å bestemme hva som skal prioriteres enn hva som skal nedprioriteres. En økt satsning på nett vil for eksempel øke både presset på styret og journalistene. Man har generelt i Mediastud kommet ganske kort i å avklare hvor ambisjonsnivået skal ligge og hvordan det skal oppfylles. Mangelen på en slik prosess kan føre til suboptimalisering, det vil si at beslutningene om hva det skal satses på tas på et så lavt nivå i organisasjonen at helhetsperspektivet forsvinner.

9 I løpet av våren 2008 skal også styret i Under Dusken forhandle fram en ny trykkeriavtale. Her må hensyn til økonomi, trykkekvalitet og distribusjon veies opp mot hverandre. Styret må også ta en beslutning med tanke på papirkvalitet og format og avgjøre om man ønsker å beholde produktet slik det kjennes av studentene, eller om man ønsker å modernisere det. Kort oppsummert er Under Dusken i 2008 en solid enhet i Mediastud AS, samtidig som avisen står overfor flere spennende utfordringer fremover. For styret i 2007, Bjørn Romestrand Ansvarlig redaktør, januar september 2007 Eva Therese Grøttum Ansvarlig redaktør, september desember 2007

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur Høringspapirer 39.ordinære generalforsamling Innhold - Handlingsplan høst 2014 - Lån til ASF - Revidering av organisasjonsstruktur HANDLINGSPLAN FOR KVARTERET HØSTEN 2014 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: D107 MERK STED! Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie Innledende ord Denne budsjettplanen for 2011 er med full hensikt laget relativt omfattende for at den i ettertid skal kunne brukes som et godt og relevant verktøy til de kommende økonomiansvarlige i Under

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI

Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen NFT 1/2003 BI Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI Forsikringsundervisning i Norge 1950 2002 av Kristian Trosdahl Forsikringsakademiet feiret 50-års

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Norges nye finansminister

Norges nye finansminister FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 8 2013 Norges nye finansminister Vant jobben tilbake Tema outsourcing Landsmøtet 2013 NY KOMPETANSE FRA BI BANK OG FORSIKRING Ta videreutdanning ved siden

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG 15. JANUAR - 28. JANUAR. Studenter i den gamle stad. Side 32

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG 15. JANUAR - 28. JANUAR. Studenter i den gamle stad. Side 32 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG 15. JANUAR - 28. JANUAR Studenter i den gamle stad Side 32 Adresse: Elgsetergt. 1 7030 Trondheim Tlf: 73 53 18 13 Fax: 73 89 96 71 E-post: ud@underdusken.no

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer