Studentavisen i Trondheim siden 1914 Årsrapport 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentavisen i Trondheim siden 1914 Årsrapport 2007"

Transkript

1 Studentavisen i Trondheim siden 1914 Årsrapport 2007 Studentavisen Under Dusken har vært drevet på frivillig basis av studenter i Trondheim siden 1914, og kommer ut i eksemplarer 16 ganger årlig. Ansvarlig utgiver er AS Mediastud, eid av Studentersamfundet i Trondheim og Studentsamskipnaden i Trondheim. 1. Utgivelser 1. 1 Papirutgaven Papirutgaven representerer fortsatt hoveddelen av Under Duskens medietilbud til trondheimsstudentene. I 2007 hadde vi tradisjonell utgivelsestakt med 8 numre i både vår og høstsemesteret. Utgivelsene kommer ut fra primo januar til primo mai i vårsemesteret, og fra medio august til primo november i høstsemesteret. Utgivelsene har hatt et opplag på , med unntak av utgivelse nummer 14 og utgivelse nummer 16. Vi besluttet å trykke opp 2000 ekstra eksemplar av nummer 14 fordi en UKA funksjonær kastet 2000 eksemplar fra stativene våre på Gløshaugen. Det ble også trykket opp 2000 ekstra eksemplar av nummer 16 fordi dette nummeret skulle ligge ute i stativene helt fra medio november til medio januar. Sidetallet i utgavene har variert fra 56 til 68 sider. Det er verdt å merke seg at gjennomsnittsutgaven av Under Dusken i 2007 inneholdt 62,25 sider, det høyeste sideantallet noensinne. Dette er en økning på 13,25 sider fra 2003, da gjennomsnittsutgaven inneholdt 49 sider. Flere annonser utgjør 2,17 sider av denne økningen. 1.2 Nettutgaven Se pkt Organisasjon 2. 1 Medlemsmasse Under Dusken har hatt to ordinære opptak i løpet av 2007, i forbindelse med fellesopptakene til Studentersamfundet. Disse skjedde våren 2007 og høsten Til sammen ble 41 nye medlemmer tatt opp i løpet av året. Dette tallet er høyt, men ikke oppsiktsvekkende høyt. Til sammen ble det tatt opp 39 nye medlemmer i 2005 og 37 nye medlemmer i Organisasjonen har siden 2005 vært preget av store utskiftninger. Opp mot to tredeler av organisasjonens medlemmer byttes ut hvert år. Dette skaper store utfordringer med tanke på

2 kontinuiteten og dermed å bevare og videreutvikle kompetansen i organisasjonen. Selv om ledelsen i organisasjonen har hatt et fokus på dette problemet, er det vanskelig å finne tydelige årsaker til utviklingen og dermed sette inn konkrete tiltak med sikte på å reversere den. Man har siden 2005 hatt et uttalt mål om å redusere antall aktive i redaksjonen. Tesen har vært at det er bedre å ha færre og mer aktive medlemmer. Det er imidlertid ikke enkelt for ledelsen å styre medlemmenes aktivitetsnivå. For å gjennomføre en slik endring, risikerer man derfor å redusere antall medlemmer, uten at det kompenseres med en økning i aktivitetsnivået til de resterende medlemmene. Det synes derfor fornuftig å ha et pragmatisk forhold til dette målet. Kanskje bør man ha nok medlemmer til at organisasjonen tåler å ha noen medlemmer som ikke er særlig aktive Intern organisering Under Dusken er organisert i åtte avdelinger: nyhetsavdeling, reportasjeavdeling, kulturavdeling, fotoavdeling, layoutavdeling, annonseavdeling, dataavdeling og økonomiavdeling (dog består reportasjeavdelingen og økonomiavdelingen av en person hver: henholdsvis reportasjeredaktøren og økonomiansvarlig). Hele redaksjonen det vil si alle aktive i Under Dusken møtes i allmøtet hver mandag. I og med at Under Dusken har et ekstremdemokrati på linje med de andre studentmediene, er det få saker som allmøtet voterer over. Allmøtet har derfor mer preg av å være et informasjonsmøte der ledelsen informerer om saker angående avisen og gjengen som hele redaksjonen bør vite om. I forkant av mandagsmøtet møtes det som kalles styret. Dette består av alle underredaktører, avdelingsledere, sjefredaktør og gjengsjef. Også i dette møtet blir det tatt relativt få beslutninger, og fungerer mest som et diskusjonsforum. Under Dusken har en utfordring med tanke på å ha effektive møter hvor klare beslutninger tas. De fleste beslutninger blir gjort av underredaktører eller avdelingsledere ofte i samråd med ansvarlig redaktør. Avdelingsledere og underredaktører har igjen møter i sine respektive avdelinger. I og med at Under Dusken er en relativt stor organisasjon, er avdelingene relativt selvstendige, og underredaktører og avdelingsledere har et betydelig ansvar. Korrekturavdelingen har stort sett bestått av såkalte pensjonister; det vil si personer som egentlig ikke lenger aktive, men som likevel får beholde gjengstatusen sin mot at de gjør en liten innsats Intern opplæring I og med at de aller fleste av Under Duskens medarbeidere ikke har erfaring fra mediearbeid tidligere, er intern opplæring svært viktig. Vi har imidlertid ikke vært særlig dyktige på en systematisk opplæring av de nye i organisasjonen. Etter at vi i 2006 gjorde stillingen kursansvarlig til en funksjonærstilling, har imidlertid den interne kursingen blitt gradvis bedre. Mye av innføringen i startfasten for de nye medarbeiderne blir gjort av tidligere medlemmer i Under Dusken, da gjerne tidligere redaktører og underredaktører. Våren 2007 ble det arrangert fagtur. Denne hadde som mål både å være lærerik og inspirerende. Vi besøkte Verdens Gang, en av medarbeiderne til Radiodokumentaren på NRK P2, A Magasinet og Journalisthøyskolen for henholdsvis å lære om fotojournalistikk, intervjuteknikk og reportasje. Ved

3 Journalisthøyskolen evaluerte en faglærer tre utgaver av Under Dusken. Vi besøkte også Morgenbladet, blant annet for å lære om annonsesalg Lederbytter Under Dusken gjennomførte i 2007 bytte av gjengsjef (juni), annonseansvarlig (juni), layoutansvarlig (juni), ansvarlig redaktør (september) og økonomiansvarlig (oktober). Byttene av gjengsjef og annonseansvarlig var planlagte; de har funksjonstid fra sommer til sommer. Ansvarlig redaktør skal i utgangspunktet sitte hele kalenderåret, men i september gikk Bjørn Romestrand av på grunn av en konflikt med Finansstyret, som representerer den ene eieren til Mediastud As. Han ble erstattet av Eva Therese Grøttum. Funksjonstiden til økonomiansvarlig er i mindre grad fastsatt enn for de andre stillingene i styret. Layoutansvarlig trakk seg fra stillingen fordi hun skulle reise utenlands. I november innstilte redaksjonen Marte Borhaug som ny ansvarlig redaktør. Hun ble etterpå ansatt av styret i Mediastud AS Sivilarbeider Under Duskens sivilarbeider, Trygve Larsen Morset, sluttet mars 2007, og Sindre Midttun overtok en måned senere. Vi ser imidlertid at Under Dusken ikke har samme mulighet til å følge opp sivilarbeideren som det en profesjonell organisasjon har. Derfor er det avgjørende at sivilarbeideren er selvstendig og selvgående. Samtidig letter det å ha en slik stilling arbeidspresset på redaksjonen. Vi anbefaler derfor Under Dusken å videreføre ordningen med sivilarbeider, men påpeker samtidig at man bør, om mulig, undersøke kandidatene til stillingen. Ikke alle søkere vil passe til å jobbe i en frivillig organisasjon der arbeidet baseres på dugnadsånd. I tillegg bør man undersøke mulighetene for et samarbeid med Studentersamfundet, der for eksempel sivilarbeider kan melde seg for daglig leder når arbeidsdagen starter. 3. Marked og økonomi 3. 1 Inntekter 91 prosent av Under Duskens inntekter kommer fra annonsesalg. De resterende 9 prosentene er tilskudd fra Mediastud AS. I fjor tjente vi kroner på annonsesalg, og fikk kroner i tilskudd. Annonsesalget i fjor var noe svakere enn i 2006, da annonseinntjeningen beløpte seg til kroner. Selv om annonsesalget som regel er godt nok til å sikre Under Dusken en god økonomi, er det viktig å huske på at det er ganske stor usikkerhet knyttet til salget. Under Dusken (og Mediastud) får i dag kritikk for å ha en større egenkapital enn det som er forretningsmessig fornuftig. Det er nok noe i denne kritikken. Men for det første er Under Dusken (og Mediastud) en frivillig organisasjon, og det forretningsmessige er ikke det som har hatt, eller bør ha, størst fokus i hvert fall ikke på enhetsnivå. For det andre er det en viss usikkerhet knyttet til organisasjonen, både med tanke på økonomi og organisasjonens robusthet, og det er derfor ikke uklokt å ha en større økonomisk sikkerhet enn man ville hatt i en mer bedriftslignende organisasjon.

4 Annonsemarkedet i 2007 var imidlertid ikke vesentlig dårligere enn i 2006, og nedgangen i annonseinntekter må attribueres annonseavdelingen. Årsaken var at avdelingen fungerte dårligere på slutten av vårsemesteret og starten av høstsemesteret enn man er vant til. Selv om annonseavdelingen er liten (den har vanligvis 3 eller 4 medarbeidere) har den hatt ganske god kontinuitet. Dette har trolig sammenheng med at arbeidsbelastningen er forholdsvis liten i forhold til de andre avdelingene. Derfor har man i de fleste semestrene kunnet nøye seg med å ta opp en ny medarbeider. Våren 2007 var imidlertid kapasiteten til annonseavdelingen redusert selv om vi hadde 4 medarbeidere. En medarbeider var delvis indisponert på grunn av et beinbrudd, en annen var på reise i India store deler av semesteret, og den nye medarbeideren brukte relativt lang tid på å bli integrert i avdelingen og gjengen. På grunn av dette, falt mye av arbeidsmengden på annonseansvarlig. Annonseansvarlig gikk imidlertid av da sommeren kom, men etterfølgeren hadde bare vært med ett semester og trengte derfor tid til å bli kjent med arbeidsoppgavene sine. De to andre i avdelingen sluttet. Dette førte til at annonseavdelingen hadde en begrenset kapasitet før høstopptaket. Dette førte til at inntjeningen i UD nr. 9 og 10 var moderat, mens den vanligvis er svært høy. I høstopptaket fikk vi rekruttert to nye medarbeidere. Vi kjørte også en kampanje under UKA 07 der vi aktivt henvendte oss til Dagens Bedrift for å få inn annonser. På grunn av et par gode annonsenummer på høsten, maktet annonseavdelingen til slutt å nå budsjettmålet, men alt i alt kan vi bare si oss mellomfornøyd med annonsesalget i Utgifter Utgiftene i Under Dusken har ligget på et stabilt nivå de siste årene. Litt over halvparten av utgiftene går til å trykke avisen. Økonomien har rom til et mer ambisiøst investeringsnivå, men man har de siste årene ikke klart å finne prosjekter som sannsynligvis gir en markant merverdi i forhold til investeringsbeløpet. Man har også vært forsiktig med å investere i påvente av eventuelle økonomiske utgifter i forbindelse med flyttingen til nybygget på Fengselstomta. Dette nybygget lar imidlertid vente på seg, og usikkerheten rundt dette bygget er så stor at man bør utrede alternativer til dette prosjektet. 3.3 Markedsundersøkelse Mediastud styret planla i 2007 å gjennomføre en markedsundersøkelse for å finne ut i hvor stor grad studentmediene i Trondheim når ut til målgruppen, og for å finne ut hva målgruppen synes om tilbudet vårt. Mediastud hadde imidlertid en del problemer med å få gjennomført undersøkelsen denne gangen. Årsaken er at man ved å gjennomføre en slik undersøkelse trenger mail adresser fra NTNU og HiST studenter. Dette er ikke utdanningsinstitusjonene villig til å gi fra seg uten videre. Vanlig framgangsmåte har derfor vært å gjøre dette gjennom SiT, som har tillit hos HiST og NTNU. SiT hadde imidlertid ikke kapasitet til å hjelpe oss med dette i Grunnen til dette var at de selv gjennomførte en helse og trivselsundersøkelse forrige høst. Mediastud fikk likevel gjennomført en markedsundersøkelse, men svarprosenten var skuffende. Man må derfor vurdere om svarprosenten er god nok til at undersøkelsen kan brukes, eller om man må gjøre den på nytt.

5 4. Teknologi/It 4.1 Utstyrspark I løpet av året har vi supplert mac parken med en stk. ny Apple Mac G5. Det er behov for oppdatering av fotoutstyret, men dette ble ikke gjort i Ettersom kamerautstyret i Under Dusken er kostbart, ønsket vi først å innføre et system som sikrer at vi har bedre oversikt over og rutiner for det eksisterende utstyret før vi kjøper inn nytt. 4.2 Utstyrspark Vi har oppdatert Adobe til CS3. Dataavdelingen har også laget et nytt publiseringsprogram for nett: systemet Aranea tar over for det gamle systemet Websys. Til papiravisa benytter vi fremdeles det egenproduserte systemet Pegadi, som er noe ustabilt. Vi har i løpet av året vurdert å kjøpe inn et eksternt publiseringsprogram, men kommet til at det både er for dyrt og for vanskelig å tilpasse til våre behov, blant annet fordi mange journalister jobber hjemmefra. Per i dag har Under Dusken en velfungerende dataavdeling, og Pegadi fungerer derfor fint. Det er imidlertid verdt å merke seg at Under Dusken kan får problemer med Pegadi om det igjen blir vanskelig å få tak i tilstrekkelig med kompetanse til dataavdelingen, og at det derfor bør fokuseres kontinuerlig på dette. For øvrig benytter Under Dusken per i dag systemet Transmit for å overføre pdf filene av papirutgaven til trykkeriet. Det er verdt å merke seg at filene da legges på en åpen server (ftp). Så vidt vi vet ble flere av utgavene av Under Dusken i høst i skjul hentet ned av UKE personell for gjennomlesning. Selv om det ikke da ble gjort noen endringer i avisinnholdet, er dette fullt mulig. Det er også mulig å ødelegge filene og forsinke trykkeprosessen. Man bør derfor se på muligheten for et alternativt system. 4.3 Nettsider Under Dusken tok i høst opp en webdesigner, og nettsidene våre har fått et mer appellerende utseende. De nye sidene ble lansert i forbindelse med åpningen av UKA 07, og har siden det hatt en økende oppdateringsfrekvens. Det har imidlertid vist seg å være krevende å holde den samme kvalitetssikringen av innholdet på nettsidene som i papirutgaven, og i kalenderåret 2007 førte dette til en økt arbeidsbelastning på underredaktører og ansvarlig redaktør. Det sittende redaktørkollegiet har gjort lurt i å opprette en egen redaktørstilling for nettavisa. Med dagens ressurstilgang vil imidlertid oppdateringsfrekvensen på Underdusken.no aldri kunne konkurrere med de store nettavisene, så for å lokke flere lesere kan det være verdt å vurdere andre former for innhold på sidene. Eksempelvis kan man vurdere brukergenerert innhold som reisebrev eller blogger, eller interaktive aktiviteter som nettmøter. Det er også behov for å utvikle en ordning for å ha faste journalister på nett. Å ta opp egne nettjournalister er (foreløpig) ikke å anbefale, da det per i dag er en viss (normativ) statusforskjell på å bidra med stoff til nettutgaven og papirutgaven i Under Dusken. For øvrig ble det før jul så smått påbegynt arbeid med en samkjøring av alle Mediastuds nettsider, kjent som Fellesnett prosjektet. 4.4 Forum Etter en lang periode uten debattforum på nett, ble et nytt forum lansert 19. oktober. Resten av året så vi en fin økning i bruken av dette. Under Dusken har til en viss grad slitt med manglende interesse for, og bidrag til, debattseksjonen, og satsingen på sms debatt har fungert dårlig. Derfor er det er

6 positivt å se at forumet bidrar til økt debatt. Det er også tydelig at Under Duskens forum brukes mye når det skjer ting som engasjerer mange studenter i byen, som blant annet var tilfelle i konflikten mellom UKA og Under Dusken i høst. Dette er likevel ikke problemfritt, da vi per i dag ikke har et forhåndsredigert forum. Uten kapasitet til å sjekke forumet kontinuerlig, risikerer vi å begå presseetiske overtramp her. Den pågående debatten om forhåndsredigering av forum hos de store nettavisene er slik høyst relevant også for Under Dusken. Et annet poeng er at det kan se ut som forumet brukes mest aktivt at studenter som er aktive i miljøet ved Samfundet, og at Under Dusken har en viktig jobb å gjøre når det gjelder markedsføring av nettsidene sine. 5. Mediastud/Eksternt engasjement 5.1 Forholdet til styret i Mediastud AS Økonomiansvarlig og/eller ansvarlig redaktør har møtt på alle styremøtene, og sluttført årsregnskap Budsjett for 2007 ble ikke revidert grunnet redaktørskifte. Budsjett for 2008 er godkjent. 5.2 Forholdet til Student TV og Studentradion Samarbeidet mellom de tre mediene har vært nokså produktivt i 2007, men sakssamarbeid og gjensidig promotering kan med fordel økes. Det er arrangert to Mediastud seminarer med kurs i blant annet presseetikk og annonsering, og to fotballturneringer for å bedre den sosiale kontakten gjengene imellom. I forbindelse med vedtektsendringer og øvrige konflikter med Studentersamfundet/UKA (se punkt 5.3), har ansvarlige redaktører i STV og SR vært en fin støtte for redaktør i Under Dusken, og dialogen har vært god redaktørene imellom. I 2007 var for øvrig samtlige tre studentmedier opptatt med interne prosesser i sine medium, og det kan synes at det intermediale samarbeidet og kommunikasjonen mellom de tre mediene ble noe nedprioritert i forhold til dette. 5.3 Forholdet til eierne Forholdet til Studentersamfundet Under Dusken opplevde et ikke planlagt redaktørskifte i september, da Bjørn Romestrand besluttet å gå av etter konflikt med Finansstyret, som representerer Studentersamfundets eierandel i Mediastud. Som kjent var konflikten et resultat av uenighet med studentfestivalen UKA om hvorvidt Under Dusken hadde rett til å trykke deler av det hemmelige UKE programmet før slippdatoen. Finansstyret, ved leder Nils Kobberstad, gikk inn i saken ved å komme med det Romestrand forsto som trusler om økonomiske sanksjoner om UD trykket programmet. Konflikten tydeliggjorde hvor problematisk det er for Under Dusken og Studentradion og Student TV å være så økonomisk avhengige av bedrifter med tydelige interesser i medienes sakstilfang. Dette blir spesielt vanskelig når Studentersamfundet har vist at de ikke sitter på særlig kjennskap til medieeierskap, og velger å forholde seg til Samfundets interne lovverk, herunder Under Duskens statutter, fremfor norsk lov. At vår økonomiske avhengighet kan benyttes som pressmiddel i en konflikt om redaksjonelle prioriteringer, er svært bekymringsverdig.

7 Mediastud har lenge jobbet med å fornye selskapets vedtekter, blant annet for å inkludere Værvarsomplakaten, Redaktørplakaten og Tekstreklameplakaten. Denne prosessen ble nok en gang stoppet opp av Studentersamfundet ved at Mediastuds tre ansvarlige redaktører ikke fikk tillatelse til å legge frem et lovforslag for Storsalen for å foreta de nødvendige endringene i Samfundets lovverk. Totalt sett peker disse hendelsene mot at det er svært nødvendig å klargjøre forholdet mellom Samfundet og Under Dusken/Mediastud så fort som mulig. Den uavklarte situasjonen om hvorvidt Under Dusken skal følge Samfundets vedtatte statutter eller Mediastuds vedtekter, samt når nye vedtekter eventuelt kommer på plass, er til unødvendig bekymring for både sittende redaktør og for andre ansatte i Under Dusken. Herunder er det verdt å kommentere at kommunikasjonen mellom Mediastuds styre og Studentersamfundet kan bedres, spesielt med tanke på at Samfundets medlemmer har liten forståelse for Mediastuds mandater (med tanke på for eksempel redaktørtilsetting). Dette bør imidlertid være like mye Studentersamfundets ansvar som Mediastud sitt. Det er også verdt å nevne under dette punktet det problematiske forholdet Under Dusken har hatt til festivalen UKA 07. I tillegg til konflikten rundt UKE programmet, hadde vi en nokså intens konflikt i forbindelse med utgivelsen av UD#14. Flere tusen eksemplarer av Under Dusken ble kastet og ødelagt på utgivelsesdagen, og dette endte som kjent i politianmeldelse (som senere ble trukket) og generelt svært dårlig stemning mellom UKA og Under Dusken. Utfallet av saken med tanke på straff av personen som sto bak kastingen ble heller ikke tilfredsstillende for Mediastud. Det ble tydelig at Studentersamfundets interne lovverk og rettsprosess ikke er tilfredsstillende i slike saker. Dersom noe lignende mot formodning skulle skje igjen, anbefales det derfor å mekle i saken hos en ekstern tredjepart, enten politiet eller andre egnede instanser Forholdet til Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) SiT har ikke blandet seg inn i redaksjonelle prioriteringer på noen måte, men har som eier ytret ønske om endring av eierform fordi det kan være vanskelig å skille mellom SiTs roller som eier, annonsør og kilde. I tillegg vedtok Velferdstinget i høst et ønske om mer makt til å kunne omfordele noen av SiTs Mediastud bevilgninger til andre formål. Dette begrunnet med at Mediastud satt med et stort overskudd for budsjettåret Vedtaket er bekymringsverdig fordi Under Dusken er avhengig av økonomisk sikkerhet og forutsigbarhet om avisa skal klare å gjøre frie redaksjonelle prioriteringer. Om økonomien til Under Dusken i større grad skal kunne påvirkes av enkeltpersoner (studentpolitikere), som kun velges for ettårige verv, og som ikke har særlig erfaring med medieeierskap, kan vi igjen risikere at økonomien brukes som pressmiddel i redaksjonelle prioriteringer. Dette er en høyst relevant problemstilling, som blant annet studentavisa i Oslo, Universitas, har slitt med. Mer uforutsigbar økonomi vil dessuten fort bety at det blir vanskeligere for Under Dusken å opprettholde en jevn og høy kvalitet på produktet. Per i dag er annonseinntektene våre gode, men det er ikke gitt at dette fortsetter på lang sikt. 5.4 Øvrig eksternt engasjement UD har hatt noe kontakt med våre søsteraviser Universitas (Oslo), Studvest (Bergen) og Utropia (Tromsø) og Hugin (Stavanger). Blant annet har vi inkludert en fast notis fra disse i hver utgave av Under Dusken. Det har også vært noe utveksling av bildemateriale. Et nasjonalt nettverk av

8 studentaviser er også på trappene, og mange studentaviser uttrykte ønske om fortgang i dette i forbindelse med Under Duskens konflikter med Studentersamfundet. For øvrig fikk påtroppende ansvarlig redaktør Eva Therese Grøttum mye støtte og presseomtale fra andre studentmedier i forbindelse med konflikten. 6. Prospekter for 2008 Under Dusken er i 2008 en solid organisasjon med god økonomi og en papirutgave som er populær blant Trondheims studenter. De nye nettsidene, samt dataavdelingens arbeid for å gjøre publisering av nettstoff lettere, muliggjør også at disse kan få et betydelig løft selv om papirutgaven vil være hovedsatsningen i overskuelig fremtid. Under Dusken bør ha alle muligheter til å gi trondheimsstudentene et like godt, om ikke bedre, medietilbud som i Under Dusken står også overfor flere omfattende utfordringer. For det første opplevde vi tydelig i 2007 at ikke alle interessentene våre har en like tydelig oppfatning om hvilken rolle vi har. En debatt om Under Duskens rolle må ønskes velkommen. Det er imidlertid bekymringsverdig at det ikke tas for gitt at vi skal ha full frihet til å trykke saker med den vinkling og innhold som redaktøren bestemmer innenfor de rammer som norske lover, vanlig presseetikk og vår formålsparagraf setter. Det er også bekymringsverdig at vår ene eier ikke synes å forstå hva det vil si at studentmediene i Trondheim er en del av den frie presse. En avklaring av disse problemstillingene er viktig. Under Dusken er helt avhengig av å bli oppfattet som troverdig blant våre lesere. Vi ser med bekymring på at disse avklaringene ser ut til å ta uforholdsmessig lang tid. Det synes som at det er vanskelig å få til en klar debatt om hva problemstillingen er og hva som er viktig. Vår oppfatning er at forståelsesrammene til Mediastud og vår ene eier, Studentersamfundet, virker å være svært forskjellig, der vi, på den ene side, ønsker en juridisk og realitetsbasert avklaring av hvilke lovtekster vi skal forholde oss til, mens Studentersamfundet er like opptatt av tradisjoner og symbolikk. Som ett av mange eksempel kan storsalsvalget nevnes. Mens Mediastud er bekymret over at det skaper uklarheter med tanke på aksjeselskapets ansvar for å sikre den daglige driften, er Studentersamfundet mer opptatt av det har vært en tradisjon siden starten på 1900 tallet, og at det symbolsk, men ikke reelt, gir Storsalen makt over hvem som blir redaktører i studentmediene. For det andre bør Under Dusken ta sikte på å starte en prosess der man tar en strategisk beslutning om hvordan man skal forene utviklingen der man på den ene siden ser at avisen og organisasjonen blir stadig mer profesjonell og at arbeidsmengden øker, samtidig som man på den andre siden ser at studentrollen blir mindre fri og fleksibel. Det er grunn til å tro, selv om det ikke finnes empirisk belegg for det, at denne utviklingen bidrar til den manglende kontinuiteten i gjengen. Det er helt klart grenser for hvor hardt man kan satse med små lokaler, små eksterne tilskudd og frivillig arbeidskraft. Samtidig er det enklere å bestemme hva som skal prioriteres enn hva som skal nedprioriteres. En økt satsning på nett vil for eksempel øke både presset på styret og journalistene. Man har generelt i Mediastud kommet ganske kort i å avklare hvor ambisjonsnivået skal ligge og hvordan det skal oppfylles. Mangelen på en slik prosess kan føre til suboptimalisering, det vil si at beslutningene om hva det skal satses på tas på et så lavt nivå i organisasjonen at helhetsperspektivet forsvinner.

9 I løpet av våren 2008 skal også styret i Under Dusken forhandle fram en ny trykkeriavtale. Her må hensyn til økonomi, trykkekvalitet og distribusjon veies opp mot hverandre. Styret må også ta en beslutning med tanke på papirkvalitet og format og avgjøre om man ønsker å beholde produktet slik det kjennes av studentene, eller om man ønsker å modernisere det. Kort oppsummert er Under Dusken i 2008 en solid enhet i Mediastud AS, samtidig som avisen står overfor flere spennende utfordringer fremover. For styret i 2007, Bjørn Romestrand Ansvarlig redaktør, januar september 2007 Eva Therese Grøttum Ansvarlig redaktør, september desember 2007

Styresak 13/2005 Gjenginstrukser Samfundet.

Styresak 13/2005 Gjenginstrukser Samfundet. Styresak 13/2005 Gjenginstrukser Samfundet. Bakgrunn: Gjengsekretariat ved Studentersamfundet har utarbeidet et forslag til nye instrukser for gjengene. I den sammenheng omfattes også Under Dusken, Studenradio

Detaljer

Budsjett 2010 Under Dusken

Budsjett 2010 Under Dusken Budsjett 2010 Under Dusken 1 Innledning Som følge av tidspress, er dette kun et foreløpig utkast til budsjettforklaring for Under Duskens 2010-budsjett. Under har vi skissert hvordan vi ønsker at midlene

Detaljer

Styresak 60/08 Nye lokaler

Styresak 60/08 Nye lokaler Styresak 60/08 Nye lokaler Bakgrunn: I forrige styremøte vurderte styret ulike alternativer for å samlokalisere selskapets enheter. Etter en vurdering av flere alternativer kom styret frem til at man ønsket

Detaljer

Vervbeskrivelser i Mediastud

Vervbeskrivelser i Mediastud Vervbeskrivelser i Mediastud Stilling: Ansvarlig redaktør i Radio Revolt Ansvarlig redaktør har myndighet til å lede den redaksjonelle virksomheten til Radio Revolt. Ansvarlig redaktør har endelig instruksjons-

Detaljer

INSTRUKS FOR RADIO REVOLT. a) Radio Revolt, studentradioen i Trondheim skal drive radiosendinger for studentene i Trondheim og byens befolkning.

INSTRUKS FOR RADIO REVOLT. a) Radio Revolt, studentradioen i Trondheim skal drive radiosendinger for studentene i Trondheim og byens befolkning. INSTRUKS FOR RADIO REVOLT 1. FORMÅL a) Radio Revolt, studentradioen i Trondheim skal drive radiosendinger for studentene i Trondheim og byens befolkning. 2. SAMMENSETNING a) Radio Revolt består av 90 gjengmedlemmer,

Detaljer

Formålsstruktur Den overordnede målsettingen for MediaStud AS ligger i forslaget til nye vedtekter for selskapet, hvor følgende foreslås:

Formålsstruktur Den overordnede målsettingen for MediaStud AS ligger i forslaget til nye vedtekter for selskapet, hvor følgende foreslås: Formålsstruktur Den overordnede målsettingen for MediaStud AS ligger i forslaget til nye vedtekter for selskapet, hvor følgende foreslås: Det redaksjonelle innholdet i selskapets medier skal primært fokusere

Detaljer

10 minutter om MediaStud AS. Strategisamling eiere 08.12.07 Bjørn Johan Bye

10 minutter om MediaStud AS. Strategisamling eiere 08.12.07 Bjørn Johan Bye 10 minutter om MediaStud AS Strategisamling eiere MediaStud er et holdingselskap som sikrer kontinuitet, økonomisk oppfølging og strategier på vegne av eierne Studentersamfundet i Trondhjem AKSJONÆRAVTALE

Detaljer

STATUTTER FOR STUDENTERSAMFUNDETS TRYKTE BLAD "UNDER DUSKEN"

STATUTTER FOR STUDENTERSAMFUNDETS TRYKTE BLAD UNDER DUSKEN 4 Statutter STATUTTER FOR STUDENTERSAMFUNDETS TRYKTE BLAD "UNDER DUSKEN" Under Dusken er et selvstendig organ som blir utgitt av selskapet A/S Mediastud. Under Dusken kommer ut med minst 8 ordinære nummer

Detaljer

Dekningsgrad, holdning og forbedringspotensiale blant studentene i Trondheim. April 2011

Dekningsgrad, holdning og forbedringspotensiale blant studentene i Trondheim. April 2011 Dekningsgrad, holdning og forbedringspotensiale blant studentene i Trondheim April 0 Svar fordelt på studiested: NTNU Gløshaugen: NTNU Dragvoll: NTNU annet: HiST: BI: Uspesifisert: Total: Undersøkelsen

Detaljer

SALGSKATALOG FOR STUDENTMEDIENE I TRONDHEIM

SALGSKATALOG FOR STUDENTMEDIENE I TRONDHEIM SALGSKATALOG FOR STUDENTMEDIENE I TRONDHEIM 2017 1 INNHOLD 02 KONTAKTINFORMASJON 03 MAGASINET UNDER DUSKEN 04 NETTAVISEN DUSKEN.NO 05 STUDENTGUIDEN 06 RADIO REVOLT 07 IBOK, NORGES STØRSTE BRUKTBOKPORTAL

Detaljer

salgskatalog for studentmediene i trondheim

salgskatalog for studentmediene i trondheim salgskatalog for studentmediene i trondheim Høst 2015 1 Innhold Praktisk 02 Kontaktinformasjon 03 Pakketilbud Annonse i redaksjonelle produkter 04 Magasinet Under Dusken 05 nettavisen dusken.no 06 Studentguiden

Detaljer

Styresak 10/08 Investeringsbehov Student-TV

Styresak 10/08 Investeringsbehov Student-TV Styresak 10/08 Investeringsbehov Student-TV Bakgrunn: Student-TV ønsker å erstatte sin eksisterende flerkamerarigg med en nyere utgave. Den totale kostnaden av investeringen er 235.000,- NOK. Student-TV

Detaljer

Selskapets status og videre utvikling Generalforsamling 27.08.2009. Espen Bakke-Aas Steiro

Selskapets status og videre utvikling Generalforsamling 27.08.2009. Espen Bakke-Aas Steiro Selskapets status og videre utvikling Generalforsamling 27.08.2009 Espen Bakke-Aas Steiro Resultat 2008 700000 Årsresultat 600000 500000 400000 300000 200000 100000 Nær rekordåret 2007 Økte inntekter Reduserte

Detaljer

Innspill til Mediemangfoldsutvalget

Innspill til Mediemangfoldsutvalget Innspill til Mediemangfoldsutvalget Innledning Universitas takker for muligheten til å komme med innspill til Mediemangfoldsutvalgets utredning om modeller for offentlige bidrag til en mangfoldig medieoffentlighet.

Detaljer

SALGSKATALOG FOR STUDENTMEDIENE I TRONDHEIM

SALGSKATALOG FOR STUDENTMEDIENE I TRONDHEIM SALGSKATALOG FOR STUDENTMEDIENE I TRONDHEIM 2017 1 INNHOLD 02 KONTAKTINFORMASJON 03 MAGASINET UNDER DUSKEN 04 NETTAVISEN DUSKEN.NO 05 STUDENTGUIDEN 06 RADIO REVOLT 07 IBOK.NO, NORGES STØRSTE BRUKTBOKPORTAL

Detaljer

Svarlogg :20 Redaksjonell frihet i Fagpressen 1

Svarlogg :20  Redaksjonell frihet i Fagpressen 1 Svarlogg Redaksjonell frihet i Fagpressen 1 1. Kjønn 1 Mann 2 Kvinne Denne undersøkelsen 104 Redaksjonell frihet i Fagpressen 2 2. Hvor stort opplag har bladet du jobber for? 1 0-2 500 2 2 501-5 000 3

Detaljer

Styresak 29/2006 Økonomirapport Under Dusken

Styresak 29/2006 Økonomirapport Under Dusken MediaStud AS Org.nr.: 846 387 862 media@stud.ntnu.no Styresak 29/2006 Økonomirapport Under Dusken Styremøtet 06.06.2006 Bakgrunn Se vedlegg. Vurdering En vurdering av rapporten, og forslag til vedtak legges

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx.

Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS. Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Forslag til nye vedtekter for MediaStud AS Vedtekter for MediaStud AS Vedtatt i generalforsamling xx.xx.xxxx. 1 Firma

Detaljer

Markedsundersøkelse studentmedier

Markedsundersøkelse studentmedier Markedsundersøkelse studentmedier Dekning og holdninger blant studenter April/mai 00 Fakta om undersøkelsen Den foreliggende medieundersøkelsen er gjennomført blant norske heltidsstudenter på NTNU, HiST

Detaljer

Styresak 49/06 Redaktør til Under Dusken 2007

Styresak 49/06 Redaktør til Under Dusken 2007 Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: media@stud.ntnu.no Styresak 49/06 Redaktør til Under Dusken 2007 Som kjent sitter redaktøren for Under Dusken i stillingen ett år av gangen, med Styret må dermed

Detaljer

MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE AS

MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE AS MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE AS 02 MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE Studentavisen INSIDE Studentavisen INSIDE er Norges eneste riksdekkende studentavis. I 2006 ble avisen et aksjeselskapet registret i

Detaljer

Markedsplan Radio Revolt:

Markedsplan Radio Revolt: Markedsplan Radio Revolt: De aller største utfordringene til Radio Revolt slik radioens markedsgruppe ser det i dag er som følger: Studenter og unge svarer altfor mye Ikke hørt om / ingen kjennskap til,

Detaljer

Styresak 53/09 Distribusjon Radio Revolt

Styresak 53/09 Distribusjon Radio Revolt Styresak 53/09 Distribusjon Radio Revolt Bakgrunn: Kulturdepartementet valgte tidligere i år å omgjøre tildelingen av konsesjon for 24/7 radio fra 1.1.2010. Radio Revolt står fra denen dato uten rett til

Detaljer

Styresak 06/07 Studentradio n, ny konsesjon, og utfordringer.

Styresak 06/07 Studentradio n, ny konsesjon, og utfordringer. Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Styresak 06/07 Studentradio n, ny konsesjon, og utfordringer. Formål Dokumentet gir en kort skisse av de ulike alternativene.

Detaljer

Sak L10-14: Evaluering av Ren Mat

Sak L10-14: Evaluering av Ren Mat BEHANDLING: SAKSNR.: DATO: SAKSBEH.: ARKIV: Landsmøte 2014 L10-14 04.03.2014 Styret/ Daglig leder elektronisk Sak L10-14: Evaluering av Ren Mat 1. Rammevilkår/saksgang Landsstyret besluttet i 2011 å endre

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

MediaStud AS: økonomisk og strategisk status. Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim, 29.06.07

MediaStud AS: økonomisk og strategisk status. Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim, 29.06.07 MediaStud AS: økonomisk og strategisk status Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim, Agenda Oppsummering Økonomi slide 3 2 Driftskostnadene i selskapet er nå under kontroll, mens inntektssiden

Detaljer

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie Innledende ord Denne budsjettplanen for 2011 er med full hensikt laget relativt omfattende for at den i ettertid skal kunne brukes som et godt og relevant verktøy til de kommende økonomiansvarlige i Under

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL STUDENTAVISEN INSIDE AS 2011

SØKNAD OM STØTTE TIL STUDENTAVISEN INSIDE AS 2011 SØKNAD OM STØTTE TIL STUDENTAVISEN INSIDE AS 2011 Studentavisen INSIDE ble grunnlagt i 1966. Avisen kommer ut 12 ganger i året, hver tredje uke, men med et lengre opphold i påskeferien, sommerferien og

Detaljer

2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL)

2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL) 2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL) for perioden juli 2014 juni 2016 Redaksjonens sammensetning Landsmøtet i Tromsø i juni 2014 valgte følgende medlemmer til redaksjon for Norsk Tidsskrift

Detaljer

Sak 2012-55 Utlysing av stillingen som generalsekretær

Sak 2012-55 Utlysing av stillingen som generalsekretær Norsk Redaktørforening Styremøte 2012-12-04 Oslo NEØ Sak 2012-55 Utlysing av stillingen som generalsekretær I styremøtet i Palma i september gjorde styret følgende vedtak i sak 2012-41 Ansettelse av ny

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS

Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Trondheim, 15. juni 2007 Innkalling til ordinær generalforsamling i MediaStud AS Selskapets aksjonærer innkalles herved

Detaljer

Innkalling til allmøte i Socius

Innkalling til allmøte i Socius Innkalling til allmøte i Socius Tid: Torsdag 10. april, kl. 10:15 Sted: Det sosiale rom, 1. etg Harriet Holters hus Saksliste 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Valg av referent Orienteringssaker

Detaljer

Styresak 37/07 Ny konsesjon for Studentradioen

Styresak 37/07 Ny konsesjon for Studentradioen Styresak 37/07 Ny konsesjon for Studentradioen Bakgrunn: Formålet med saken er for styret å enes om: 1) Hvilke alternativer som styret står ovenfor mtp. sendinger for Studentradio n 2) Hvilke kriterier

Detaljer

28.5% 57% COUNT PERCENT

28.5% 57% COUNT PERCENT Presseetikk og pressens selvdø Survey Results 1 Hvor stor betydning mener du den norske selvdømmeordningen (VVP og PFU) har for norsk presses troverdighet? (Mandatory) 28.5% 57% COUNT PERCENT Stor 121

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Del A.1: Under Dusken trykket utgave

Del A.1: Under Dusken trykket utgave Del A.1: Under Dusken trykket utgave 1. Hvor ofte leser du følgende blader/aviser? Omtrent hvert nummer Omtrent annethvert nummer Av og til Sjelden eller unntaksvis 1 Adresseavisen... 1 2 3 4 5 2 Høgskoleavisa...

Detaljer

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger - Velferdstingets Kulturstyre

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger - Velferdstingets Kulturstyre Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger - Velferdstingets Kulturstyre Disse bestemmelsene er hjemlet i Velferdstingets og Kulturstyrets vedtekter 1 - Hva støttes? 1.1 Kulturstyret bevilger

Detaljer

Medievaner og holdninger blant journalister

Medievaner og holdninger blant journalister Medievaner og holdninger blant journalister Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Journalistlag 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 2. 23.

Detaljer

Innledende ord. Inntekter

Innledende ord. Inntekter Budsjett 2011 Innledende ord Denne budsjettplanen for 2011 er med full hensikt laget relativt omfattende for at den i ettertid skal kunne brukes som et godt og relevant verktøy til de kommede økonomiansvarlige

Detaljer

Forholdet mellom utgiver og redaktør

Forholdet mellom utgiver og redaktør Forholdet mellom utgiver og redaktør Dette notatet er bygget opp med følgende hovedpunkt: 1. Aktuelle lover og avtaler 2. Utgivers ansvarsområder 3. Redaktørens ansvarsområder 4. Ulike organisasjonsmodeller

Detaljer

7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS

7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS 7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS 2015-2017 Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Bakgrunn: Generalsekretær Vedtakssak Landsmøtet kan gjøre revideringer i Arbeidsprogram for NKS 2015-2017 som

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

Høringssvar forslag til endringer i studentsamskipnadslovgivningen

Høringssvar forslag til endringer i studentsamskipnadslovgivningen Trondheim, 17.4.2011 Om Velferdstinget i Trondheim Velferdstinget i Trondheim representerer de om lag 30 000 studentene på utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Trondheim, og

Detaljer

Levende lokalsamfunn. Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn.

Levende lokalsamfunn. Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn. Levende lokalsamfunn Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn. Tradisjonell god avisdebatt. Demokratiet I hva slags debattklima skal

Detaljer

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse Strategidokument Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014 Dette dokumentet inneholder de mål og satsningsområder Hovedstyret 2013/2014 mener er sentrale for Abakus' fremtid. Hovedstyret 2013/2014 skal

Detaljer

Redegjørelse for mulige løsninger vedrørende Radio Revolts økonomiske problemer

Redegjørelse for mulige løsninger vedrørende Radio Revolts økonomiske problemer Redegjørelse for mulige løsninger vedrørende Radio Revolts økonomiske problemer RRs annonsesalg har gått altfor tregt, og noe må gjøres. I praksis er det tre alternativer knyttet til veien videre, og i

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2017

Arbeidsprogram 2015-2017 Arbeidsprogram 2015-2017 DEL 1 OM ARBEIDSPROGRAMMET 1 Om arbeidsprogrammet 1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen

Detaljer

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet Arbeidsplan 2016 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet (SR) skal fortsette arbeidet med Studentrådets tildelingsmidler. SR skal kontinuerlig arbeide for å gjøre tildelingsmidlene

Detaljer

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere 2016-2017 Søknadsfristen til videreutdanning for lærere er i år 1. mars. Skoleeiers frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars. Utbetaling

Detaljer

Kvartalsrapport for andre kvartal 2010

Kvartalsrapport for andre kvartal 2010 Kvartalsrapport for andre kvartal 2010 Inntekter Vi har budsjettert med annonseinntekter på noe over 94.000 per nummer i 2010. Som det vises av grafen under, har vi ikke solgt hatt inntekter nær det budsjetterte

Detaljer

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 Vår saksbehandler: Frode Nyhamn Direkte tlf: 23 30 13 07 E-post: fny@udir.no Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 SRY-møte8-2011 Dato: 29.11.2011 Sted: Utdanningsdirektoratet, konferanseavdelingen, møterom

Detaljer

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Norsk Redaktørforening Handlingsplan 2013-2015 Kjerne - Kompetanse - Kvalitet Kontakt 1 2 Vårt hovedoppdrag NR er en forening til forsvar for redaktørinstituttet, ytringsfriheten, meningsmangfoldet og

Detaljer

NOTAT. NTNU S-sak 13/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 12/02/09/AKD. Rapport fra Redaksjonsrådet for Universitetsavisa.

NOTAT. NTNU S-sak 13/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 12/02/09/AKD. Rapport fra Redaksjonsrådet for Universitetsavisa. NTNU S-sak 13/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 12/02/09/AKD NOTAT Til: Fra: Om: Styret Rektor Rapport fra Redaksjonsrådet for Universitetsavisa Tilråding: Styret tar Redaksjonsrådets rapport

Detaljer

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på? Fagpressen Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?... tar mer eller mindre dris@ge skria inn i den digitale virkeligheten. Fagpressedagen Markedsforum

Detaljer

Generalforsamling i ProgNett våren Møtedato: 21/ Møtetid: Møtested: Java, Ole Johan Dahls hus (OJD)

Generalforsamling i ProgNett våren Møtedato: 21/ Møtetid: Møtested: Java, Ole Johan Dahls hus (OJD) Generalforsamling i ProgNett våren 2013 Møtedato: 21/5-2013 Møtetid: 17.00 Møtested: Java, Ole Johan Dahls hus (OJD) SAKLISTE Etablering av generalforsamlingen Valg av ordstyrer og referent Valg av protokollunderskrivere

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2016

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2016 Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2016 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015 2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

Hyggelig hendelse eller kritikkverdig verk?

Hyggelig hendelse eller kritikkverdig verk? Hyggelig hendelse eller kritikkverdig verk? Av Hege Huseby 09.05.2012 12:52 Kulturhistoriske og naturhistoriske utstillinger blir i pressen først og fremst omtalt som hyggelige søndagsaktiviteter. Dette

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 12.03.08 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: HiST, Kalvskinnet rom Retorten Kl.18.15 23.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

Høringsuttalelse Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen

Høringsuttalelse Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen Brukerstyringen er et overordnet prinsipp.

Detaljer

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 NOTAT Til: Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 Sammenslåing NJ og Journalisten Når Journalistens papirutgave legges ned, forsvinner

Detaljer

Revidert budsjett 2010

Revidert budsjett 2010 Revidert budsjett 2010 Inntekter På inntektssiden ble det i 2009 budsjettert med 1.505.000,- i annonseinntekter, og i 2010 med 1.580.000,- Regnskapet for 2009 viser at vi fikk inn like over budsjett. Per

Detaljer

Myter om nettjournalisten Av Marius Jørgenrud, 11.01.2012

Myter om nettjournalisten Av Marius Jørgenrud, 11.01.2012 Myter om nettjournalisten Av Marius Jørgenrud, 11.01.2012 Jeg er journalist i IT-bransjens nettavis digi.no, som også er Norges første nettavis uten en papirutgave i ryggen. Før det var jeg webansvarlig,

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Fagforbundets informasjonsrutiner under tariffoppgjøret

Fagforbundets informasjonsrutiner under tariffoppgjøret Sentrum Røntgen 2008 Fagforbundets informasjonsrutiner under tariffoppgjøret Innhold Del 1: Forhandling og mekling 4 Del 2: Konfliktsituasjoner 8 Innledning I «Informasjonsrutiner under tariffoppgjør»

Detaljer

Nytt magasin! Lansering 31. mars AFTENPOSTEN FORLAG

Nytt magasin! Lansering 31. mars AFTENPOSTEN FORLAG Nytt magasin! Lansering 31. mars Februar 2014 65.000 NYE LESERE SISTE 12 MND. 250000 + 20 % 200000 150000 100000 + 13 % + 13 % + 14 % 50000 0-7 % 2012 2013 Kilde: Forbruker & Media 12/2 og '13/2 - MGI

Detaljer

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG INNTEKTER Støtte fra skolen kr 120 000,00 Støtte fra Velferdstinget kr 25 000,00 Sum kr 145 000,00 UTGIFTER Lag og foreninger kr 110 000,00 Støtte

Detaljer

Avtale om utveksling av reiselivsreportasjer mellom mediebedrifter i Polaris Media ASA

Avtale om utveksling av reiselivsreportasjer mellom mediebedrifter i Polaris Media ASA Avtale om utveksling av reiselivsreportasjer mellom mediebedrifter i Polaris Media ASA 1. Parter og partsforhold Parter i denne avtale er medieselskaper i Polaris Media ASA, som fremgår av vedlegg 1 i

Detaljer

Saksframlegg. UTNYTTELSE AV LEKE- OG OPPHOLDSAREALET I BARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 10/35759

Saksframlegg. UTNYTTELSE AV LEKE- OG OPPHOLDSAREALET I BARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 10/35759 Saksframlegg UTNYTTELSE AV LEKE- OG OPPHOLDSAREALET I BARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 10/35759 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar informasjonen om arbeidet

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2017

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2017 Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2017 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015-2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

Norsk forening for ergonomi og human factors NEHF Referat fra styremøte 25. sept. kl. 14.00 STAMI

Norsk forening for ergonomi og human factors NEHF Referat fra styremøte 25. sept. kl. 14.00 STAMI Norsk forening for ergonomi og human factors NEHF Referat fra styremøte 25. sept. kl. 14.00 STAMI Tilstede: Magdalena Eckersberg, Kai Olsen, Gaute Solberg, Astrid Stadheim, Bo Veiersted og Thor Husby (ref)

Detaljer

QuestBack eksport - Redaktørundersøkelsen 2008

QuestBack eksport - Redaktørundersøkelsen 2008 Redaktør 8 Publisert fra.8.8 til 4..8 64 respondenter (64 unike) Sammenligning: : Kjønn. Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? Den kritiske journalistikken

Detaljer

Begrunnelse for innkjøp av nye kamera og redigeringsstasjoner til Student-TV

Begrunnelse for innkjøp av nye kamera og redigeringsstasjoner til Student-TV Begrunnelse for innkjøp av nye kamera og redigeringsstasjoner til Student-TV 1.0 Situasjonen i dag 1 1.1 Kostnader knyttet til vedlikehold av eksisterende utstyr 1 1.2 Produksjonsmengde 2 1.3 Flerkamera

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

Leserundersøkelse for magasinet Velferd

Leserundersøkelse for magasinet Velferd Rapport om Leserundersøkelse for magasinet Velferd Høsten 2013 22. november 2013 Øivind Fjeldstad Dette er noen funn i Velferds leserundersøkelse høsten 2013 * Kvinner er i flertall. 2 av 3 som har besvart

Detaljer

Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode, Jørgen Nicolaysen og Harald Olsvik.

Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode, Jørgen Nicolaysen og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 01.10.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 30.09.2014 kl. 17.00 Møtested: TEO-H4.213 Til stede: Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

1.2 Utvide Forbundet med flere lokalforbund: Jobbe for at Forbundet blir større og mer synlig i studentmiljøer i hele Norge.

1.2 Utvide Forbundet med flere lokalforbund: Jobbe for at Forbundet blir større og mer synlig i studentmiljøer i hele Norge. Arbeidsprogram NKS 2017-2019 Om arbeidsprogrammet: Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen som helhet skal prioritere

Detaljer

VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER. Nettmagasin om byutvikling i Trondheim 15/9008

VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER. Nettmagasin om byutvikling i Trondheim 15/9008 VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER Nettmagasin om byutvikling i Trondheim 15/9008 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE... 1 1.1 KONSEPT OG DESIGN FOR NETTMAGASIN... 1 1.2 KRAVSPESIFIKASJON

Detaljer

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim.

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer

S.W.O.T analyse for Mediastud Høsten 2005

S.W.O.T analyse for Mediastud Høsten 2005 1 S.W.O.T analyse for Mediastud Høsten 2005 Undergruppe: Finans Torgrim Håskjold, torgrimh@online.no Kjetil Rydland, rydland@stud.ntnu.no Anne Jahr, anne@studentradioen.no Andreas Dypvik Landmark, andreala@pvv.ntnu.no

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier Juni 2014 Innhold Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier... 1 1. Formål og virkeområde... 3 2. Hovedpunkter

Detaljer

VEDTEKTER. for STIFTELSEN KLAR TALE

VEDTEKTER. for STIFTELSEN KLAR TALE VEDTEKTER for STIFTELSEN KLAR TALE godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus den 30. juli 1990, senest endret i mars 2014 av Stiftelsestilsynet. Stiftelsens navn er Klar Tale. 1 2 Stiftelsens forretningsadresse

Detaljer

Sist endret av Generalforsamlingen 17.april 2013 VEDTEKTER. 1 Formål. Linjeforeningen ALF ble stiftet 1.mai 2007.

Sist endret av Generalforsamlingen 17.april 2013 VEDTEKTER. 1 Formål. Linjeforeningen ALF ble stiftet 1.mai 2007. Sist endret av Generalforsamlingen 17.april 2013 VEDTEKTER 1 Formål Linjeforeningen ALF ble stiftet 1.mai 2007. ALF er Arkitektens Linjeforening. ALF søker å styrke de sosiale forbindelsene mellom de forskjellige

Detaljer

KVALITETSJOURNALISTIKK I OMSTILLINGSTIDER. Innlegg på NRs høstmøte 5. november 2012 Stig Finslo, Amedia

KVALITETSJOURNALISTIKK I OMSTILLINGSTIDER. Innlegg på NRs høstmøte 5. november 2012 Stig Finslo, Amedia . KVALITETSJOURNALISTIKK I OMSTILLINGSTIDER Innlegg på NRs høstmøte 5. november 2012 Stig Finslo, Amedia AMEDIA UTGIVER AV LOKALE MEDIER Eier 64 utgiverselskap spredd over hele landet. Publiserer 77 avistitler

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

2. Forslag til vedtektsendringer: Møteinnkalling og dagsorden godkjent ved akklamasjon.

2. Forslag til vedtektsendringer: Møteinnkalling og dagsorden godkjent ved akklamasjon. Referat fra Generalforsamling Mandag 25.01.2016, kl. 14:15-15:00, Auditorium D7, Dragvoll Oppmøtte: 20 stemmeberettigede foruten styremedlemmer 26 stemmeberettigede totalt. 1. Dagsorden 1. Valg av møtepersonell

Detaljer

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Innledning og oppsummering Kurset IBER1501 er et introduksjonskurs til iberiske verdens historie. Kurset er på 10 studiepoeng og undervises fra

Detaljer

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden &

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden & Referat fra Generalforsamling Mandag 04.09.2017, kl. 14:15-15:30, Rom D112, NTNU Dragvoll Oppmøtte: 22 stemmeberettigede foruten styremedlemmer 28 stemmeberettigede totalt. Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Styresak 62/06 - Instruks for selskapets styre og daglige leder

Styresak 62/06 - Instruks for selskapets styre og daglige leder Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: mediastud@mediastud.no Web: www.mediastud.no Styresak 62/06 - Instruks for selskapets styre og daglige leder Bakgrunn: Selskapet har per dags dato ingen rutiner

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Samhandlingsprosessens betydning

Samhandlingsprosessens betydning Samhandlingsprosessens betydning Hva hindrer og hva bidrar til en god prosess? Anna Swärd Post doktor Senter for Byggenæringen Handelshøyskolen BI 18 mai 2015 BIs Senter for byggenæringen Opprettet i 2005

Detaljer